Phương pháp ôn tập Lịch sử lớp 9 để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp

A: ĐẶT VẤN ĐỀ Lịch sử có một vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dẫn tộc, tự hào với truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta, xác định nhiệm vụ hiện tại, có thái độ đúng với quy luật của tương lai nhất là đối với học sinh lớp 9 cuối cấp Trung học cơ sở. Tuy nhiên hiện tại có những nhận thức sai lệch về vị trí chức năng của bộ môn trong đời sống xã hội dẫn đến sự giảm sút chất lượng bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử cơ bản phổ thông, nhớ sai, nhớ nhầm lẫn kiến thức lịch sử là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường hiện nay. Đứng trước tình hình đó, là một giáo viên giảng dạy trực tiếp dạy môn lịch sử lớp 9 tôi muốn nêu lên một số kinh nghiệm của bản thân trong phương pháp ôn tập Lịch sử lớp 9 để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp đảm bảo cho các em có đủ hành trang kiến thức để bước vào cấp học Trung học phổ thông.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2167 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp ôn tập Lịch sử lớp 9 để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A: §Æt vÊn ®Ò LÞch sö cã mét vÞ trÝ, ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. Tõ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ qu¸ khø häc sinh hiÓu râ truyÒn thèng dÉn téc, tù hµo víi truyÒn thèng dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña «ng cha ta, x¸c ®Þnh nhiÖm vô hiÖn t¹i, cã th¸i ®é ®óng víi quy luËt cña t­¬ng lai nhÊt lµ ®èi víi häc sinh líp 9 cuèi cÊp Trung häc c¬ së. Tuy nhiªn hiÖn t¹i cã nh÷ng nhËn thøc sai lÖch vÒ vÞ trÝ chøc n¨ng cña bé m«n trong ®êi sèng x· héi dÉn ®Õn sù gi¶m sót chÊt l­îng bé m«n trªn nhiÒu mÆt. T×nh tr¹ng häc sinh kh«ng biÕt nh÷ng sù kiÖn lÞch sö c¬ b¶n phæ th«ng, nhí sai, nhí nhÇm lÉn kiÕn thøc lÞch sö lµ hiÖn t­îng kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu tr­êng hiÖn nay. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, lµ mét gi¸o viªn gi¶ng d¹y trùc tiÕp d¹y m«n lÞch sö líp 9 t«i muèn nªu lªn mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong ph­¬ng ph¸p «n tËp LÞch sö líp 9 ®Ó n©ng cao nhËn thøc lÞch sö cho häc sinh cuèi cÊp ®¶m b¶o cho c¸c em cã ®ñ hµnh trang kiÕn thøc ®Ó b­íc vµo cÊp häc Trung häc phæ th«ng. B: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. 1) C¬ së lý luËn của vấn đề: Nh­ ta ®· biÕt, d¹y häc lÞch sö lµ qu¸ tr×nh gi¸o viªn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lÞch sö nh»m phôc vô cho viÖc gi¸o d­ìng, gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn häc sinh qua m«n häc. LÞch sö vèn tån t¹i kh¸ch quan, lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®· x¶y ra trong qu¸ khø nªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y «n tËp ®Ó häc sinh n¾m b¾t ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh lÞch sö cô thÓ, ®ßi hái bªn c¹nh nh÷ng lêi nãi sinh ®éng, gi¸o viªn ph¶i lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p giảng d¹y kh¸c nhau ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong truyÒn thô. C¨n cø vµo tµi liÖu häc tËp vµ môc ®Ých truyÒn thô ng­êi d¹y ph¶i ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p «n tËp phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh gióp c¸c em n¾m b¾t nhanh vµ l­u gi÷ tèt kiÕn thøc lÞch sö, biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ mét sù kiÖn, mét ch©n dung, mét giai ®o¹n lÞch sö... T¹o nªn høng thó trong qu¸ tr×nh chñ ®éng lÜnh héi kiÕn thøc cña häc sinh. V× vËy ph­¬ng ph¸p «n tËp lÞch sö cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lÞch sö ë c¸c líp THCS nãi chung vµ líp 9 cuèi cÊp THCS nãi riªng. 2) Thực trạng của vấn đề: Lµ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y lÞch sö líp 9 t«i nhËn thÊy: - Häc sinh ch­a thùc sù yªu thÝch m«n häc bëi trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, «n tËp nhiÒu gi¸o viªn ch­a cã ph­¬ng ph¸p phï hîp ®Ó t¹o nªn høng thó, kÝch thÝch sù suy nghÜ t×m tßi cña häc sinh. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t, ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö cña häc sinh ch­a cao, ch­a hiÓu hÕt b¶n chÊt cña mét sù kiÖn, vÊn ®Ò lÞch sö. - Ph­¬ng ph¸p «n tËp cuèi cÊp cßn nghÌo nµn, ®¬n ®iÖu, kh¶ n¨ng kÕt hîp ®a d¹ng c¸c ph­¬ng ph¸p trong «n tËp ch­a tèt, tÝnh s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y ch­a cao. - KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh cßn chưa cao. - Gi¸o viªn d¹y theo chuÈn vµ häc sinh n¾m ®­îc chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng. - Thay ®æi c¸ch nghÜ vµ c¸ch häc cña häc sinh. - Cho häc sinh lµm quen víi c¸c ®Ò bµi ra theo chuÈn. - T¨ng c­êng kh¶ n¨ng tù häc, tù båi d­ìng cho häc sinh. - GV dµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc nghiªn cøu tµi liÖu nh»m bæ sung cho häc sinh nh÷ng m¶ng kiÕn thøc c¬ b¶n. 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 3.1 ) §Æc ®iÓm t×nh h×nh 3.1.1. ThuËn lîi - Häc sinh cã ®Çy ®ñ s¸ch gi¸o khoa. - Häc sinh ham thÝch t×m hiÓu kiÕn thøc lÞch sö trong giê häc c¸c em häc tËp tÝch cùc, thùc sù lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t sö liÖu tèt, biÕt so s¸nh ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö. - Phßng gi¸o dôc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh ®æi míi ph­¬ng ph¸p, lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi d¹y ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng . 3.1.2. Khã kh¨n. - Nh×n chung tr×nh ®é häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, phô huynh ch­a thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh. - ViÖc tiÕp cËn kiÕn thøc m«n lÞch sö cßn h¹n chÕ, phÇn lín häc sinh cßn coi lÞch sö lµ m«n phô nªn ch­a nhiÖt t×nh víi m«n häc. - Ph­¬ng tiÖn d¹y häc cßn th« s¬, thiÕu c¸c lo¹i sa bµn, b¨ng h×nh,... §éi ngò gi¸o viªn ch­a thùc sù ®ång bé, d¹y chÐo m«n cßn nhiÒu, nhËn thøc vÊn ®Ò lÞch sö ch­a thùc sù s©u s¾c. 3.2 ) Néi dung: 3.2.1. §iÒu tra ban ®Çu: - B¾t ®Çu nhËn d¹y lÞch sö 9 ngay tõ n¨m häc 2009- 2010 t¹i tr­êng THCS Sinh Long t«i ®· tiÕn hµnh, ®¸nh gi¸, kh¶o s¸t chÊt l­îng trªn mét sè mÆt sau: * KÕt qu¶ n¨m häc 2009-2010 Tæng sè häc sinh KÕt qu¶ §iÓm 9 - 10 §iÓm 7 - 8 §iÓm 5 - 6 §iÓm d­íi 5 TS % TS % TS % TS % 37 2 5 8 22 20 54 7 19 3.2.2. Néi dung thùc hiÖn a/ Ph¸t hiÖn: a.1/ §èi víi häc sinh ®¹i trµ: X¸c ®Þnh râ nh÷ng träng t©m cña c¸c giai ®o¹n lÞch sö, ®iÒu tra nh÷ng phÇn häc sinh cßn hæng kiÕn thøc, hiÓu s¬ sµi ®Ó «n tËp. a.2/ §èi víi häc sinh giái: Ph¸t hiÖn lµ yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh «n luyÖn häc sinh giái lÞch sö. §èi víi häc sinh giái m«n lÞch sö cÇn chó ý mÊy ®iÓm: + CÇn cï chÞu khã, ham hiÓu biÕt lÞch sö. + Cã trÝ nhí tèt, kh¶ n¨ng so s¸nh, nhËn xÐt nh¹y bÐn. - Ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp, tr×nh bµy bµi cÈn thËn râ rµng. b/ Ph­¬ng ph¸p «n tËp chung: b.1/ ¤n tËp theo sù kiÖn lÞch sö Ph­¬ng ph¸p «n tËp theo sù kiÖn lµ b­íc khëi ®Çu cung cÊp cho häc sinh nguån sö liÖu c¬ b¶n. ¤n tËp theo ph­¬ng ph¸p nµy gióp häc sinh bæ sung c¸c sù kiÖn lÞch sö theo mét hÖ thèng sö thÕ giíi vµ sö ViÖt Nam. VÝ dô: Nh÷ng sù kiÖn lÞch sö thÕ giíi tiªu biÓu tõ 1917 ®Õn 1945. - 7/11/1917: C¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga - 2/3/1919: Thµnh lËp quèc tÕ céng s¶n (Quèc tÕ III) - 4/5/1919: Phong trµo Ngò tø (Trung Quèc) - 1//9/1939: ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2 bïng næ. - 22/6/1941: §øc tÊn c«ng Liªn X« - 2/2/1943: ChiÕn th¾ng Xtalingr¸t. - 9/5/1945: §øc ®Çu hµng ®ång minh. - 14/8/1945: NhËt ®Çu hµng ®ång minh, chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II kÕt thóc... * Nh÷ng sù kiÖn lÞch sö ViÖt Nam tiªu biÓu tõ 1930 ®Õn 1945. - 3/2/1930: §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi - 27/9/1940: Khëi nghÜa B¾c S¬n. - 23/11/1940: Khëi nghÜa Nam k×. - 13//1941: Cuéc binh biÕn §« L­¬ng. - 5/1941: Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø VIII. - 22/12/1944: Thµnh lËp ®éi Tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n. - 19/8/1945: Khëi nghÜa th¾ng lîi ë Hµ Néi. - 23/8/1945: Khëi nghÜa th¾ng lîi ë HuÕ. - 25/8/1945: Khëi nghÜa th¾ng lîi ë Sµi Gßn... b.2/ ¤n tËp tæng hîp giai ®o¹n. Ph­¬ng ph¸p d¹y tæng hîp giai ®o¹n nh»m gióp häc sinh hÖ thèng ho¸ tõng giai ®o¹n lÞch sö cô thÓ. Khi «n tËp gi¸o viªn nªn tæng hîp theo tõng giai ®o¹n, trong mçi giai ®o¹n cÇn nêu nh÷ng nÐt chÝnh, cã so s¸nh, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt. VÝ dô: Sö ViÖt Nam cã thÓ tæng hîp mét sè giai ®o¹n sau: - Phong trµo c«ng nh©n 1919 - 1930: Chia lµm 2 giai ®o¹n nhá, khi «n tËp gi¸o viªn cÇn cho häc sinh so s¸nh ®¸nh gi¸ vÒ quy m«, diÔn biÕn, h×nh thøc, tÝnh chÊt cña hai giai ®o¹n tõ ®ã rót ra sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam. - Phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1930 - 1945 cÇn chó ý ®Õn ®­êng lèi, lùc l­îng, diÔn biÕn cña tõng giai ®o¹n cô thÓ. b.3/ ¤n tËp theo tr×nh tù logic bµi: D¹y theo tr×nh tù logic bµi gióp häc sinh n¾m b¾t bµi theo mét tr×nh tù hÖ thèng, nh­ "C«ng thøc". ¤n tËp theo ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ sö dông ë mét sè bµi cã cÊu t¹o kh¸ gièng nhau nh­ ë c¸c bµi: 16, 18, 19, 20. VÝ dô cô thÓ: C¸c bµi trªn «n tËp theo tr×nh tù: Hoµn c¶nh ra ®êi "KÕ ho¹ch Nava", "ChiÕn tranh ®Æc biÖt", "ChiÕn tranh côc bé", "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh". - Nội dung: + TÝnh nguy hiÓm, ®iÓm yÕu. - "KÕ ho¹ch Nava", "ChiÕn tranh ®Æc biÖt", ''ChiÕn tranh côc bé" , "ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh" tõng b­íc bÞ ph¸ s¶n nh­ thÕ nµo? + B­íc ®Çu bÞ ph¸ s¶n. + Ph¸ s¶n hoµn toµn. b.4/ ¤n tËp b»ng hÖ thèng l­îc ®å, ®å thÞ: * Ph­¬ng ph¸p nµy sö dông ë mét sè bµi d¹ng tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, t­ t­ëng nhËn thøc... - Gióp häc sinh høng thó, hiÓu vµ n¾m b¾t bµi nhanh. VÝ dô: §å thÞ vÒ b­íc ph¸t triÓn t­ t­ëng, nhËn thøc cña NguyÔn ¸i Quèc tõ 1911 - 1930 ( phôc vô cho bµi 2, 4, 6 ). - B­íc 1: Cho häc sinh nªu c¸c sù kiÖn tiªu biÓu, ®¸nh dÊu sù chuyÓn biÕn. - B­íc 2: VÏ ®å thÞ T×m ®­êng cøu n­íc 1911 1917 1919 7/1920 12/1920 6/1925 3/2/1930 Ph©n biÖt b¹n thï Göi yªu s¸ch tíi VÐc Xai T×m ra ®­êng cøu n­íc Bá phiÕu t¸n thµnh Quèc tÕ 3 Thµnh lËp "Thanh niªn" Thµnh lËp §CSVN B­íc ph¸t triÓn -B­íc 3: Cho häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸ b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc vÒ t­ t­ëng, chÝnh trÞ vµ tæ chøc ®i tíi thµnh lËp §¶ng cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. * ¤n tËp b»ng l­îc ®å, ®å thÞ cã thÓ sö dông cho mét sè bµi ë líp 8 vµ líp 9, gióp c¸c em n¾m v÷ng kiÕn thøc ®Æc biÖt lµ ®èi t­îng häc sinh giái. b.5/ ¤n tËp kÕt hîp lång ghÐp sö ®Þa ph­¬ng: Liªn tôc nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ò thi học kỳ còng nh­ đề thi häc sinh giái ë c¸c cÊp ®Òu cã Ýt nhÊt mét c©u hái liªn quan ®Õn sö ®Þa ph­¬ng. V× vËy khi «n tËp ®ßi hái ng­êi d¹y cÇn cã sù lång ghÐp, ®an xen ch­¬ng tr×nh chÝnh kho¸ víi sö ®Þa ph­¬ng. b.6/ ¤n tËp theo ph­¬ng ph¸p kÓ chuyÖn, t­êng thuËt. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i s­u tÇm truyÖn kÓ, vÒ nh÷ng ch©n dung lÞch sö, tranh ¶nh. Khi «n tËp kÕt hîp kiÕn thøc s¸ch gi¸o khoa vµ truyÖn kÓ häc sinh sÏ tiÕp nhËn mét c¸ch høng thó, hiÖu qu¶ tiÕp nhËn kiÕn thøc t¨ng lªn râ rÖt. b.7/ ¤n tËp kiÕn thøc kÕt hîp víi ®èi tho¹i thùc hµnh. H×nh thøc «n tËp nµy chñ yÕu dµnh cho ®èi t­îng häc sinh giái. Khi «n gi¸o viªn đưa ra c¸c vÊn ®Ò sau ®ã cïng tranh luËn, gi¶i ®¸p víi häc sinh. ThÇy nªu trß tr¶ lêi. Trß ®Æt vÊn ®Ò, thÇy gi¶i ®¸p th¾c m¾c, sau ®ã cho häc sinh thùc hµnh bµi ë phÇn ®· «n tËp. ¤n tËp thùc hµnh ®èi tho¹i häc sinh c¶m thÊy rÊt tho¶i m¸i nh­ ®ang tham gia trß ch¬i t×m hiÓu kiÕn thøc lÞch sö, gióp c¸c em n¾m b¾t kiÕn thøc, cã kh¶ n¨ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸, t¨ng kh¶ n¨ng nhËn xÐt, so s¸nh sù kiÖn lÞch sö. c/ Mét sè d¹ng c©u hái thùc hµnh trong «n tËp: §Ó c¸c ph­¬ng ph¸p «n tËp trªn ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái ng­êi d¹y ph¶i t¨ng kh¶ n¨ng thùc hµnh cho häc sinh b»ng c¸ch tr¶ lêi trùc tiÕp hoÆc viÕt bµi. Sau ®©y lµ mét sè d¹ng c©u hái phæ biÕn ®Ó qu¸ tr×nh «n tËp cña häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao. c.1/ C©u hái tr¾c nghiÖm §©y lµ lo¹i c©u hái häc sinh chØ cÇn ®iÒn §, S hoÆc dÊu X vµo « trèng ®óng, s¾p xÕp theo tr×nh tù ®óng. VÝ dô: §iÒn dÊu X vµo « trèng em cho lµ ®óng - Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam + Ra ®êi tr­íc chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt + Ra ®êi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt + Ra ®êi sau giai cÊp t­ s¶n ViÖt Nam + Ra ®êi tr­íc giai cÊp t­ s¶n ViÖt Nam * S¾p xÕp néi dung t­¬ng øng: - "ChiÕn tranh ®Æc biÖt" "T×m diÖt" "B×nh ®Þnh" - "ChiÕn tranh côc bé" "Êp chiÕn l­îc" c.2/ C©u hái th«ng tin sù kiÖn lÞch sö: + Nªu c¸c sù kiÖn lÞch sö thÕ giíi t­¬ng øng víi c¸c mèc thêi gian sau: 2.3.1919; 4.5.1919; 1.7.1921; 1.9.1939; 1.10.1949 8.1.1949; 18.6.1953; 1.1.1959; 1.12.1975; 11.11.1975. * Nªu th«ng tin vÒ c¸c sù kiÖn lÞch sö ViÖt Nam diÔn ra t¹i c¸c thêi ®iÓm. 3.2.1930; 19.8.1945; 19.12.1946; 7.5.1954. * D¹ng c©u hái th«ng tin sù kiÖn gióp häc sinh còng cè l¹i kiÕn thøc vÒ sù kiÖn lÞch sö, gióp häc sinh nhí c¸c ®iÓm mèc lÞch sö quan träng cña thÕ giíi vµ trong n­íc. c.3/ C©u hái tæng hîp, ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö. §©y lµ c©u hái n©ng cao kiÕn thøc tæng hîp cña häc sinh. VÝ dô: ý nghÜa cña sù kiÖn 3/2/1930 ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. * §iÖn Biªn Phñ cã ph¶i lµ "Ph¸o ®µi bÊt kh¶ x©m ph¹m" kh«ng? V× sao? * Néi dung c¬ b¶n cña "KÕ ho¹ch Na-va", "KÕ ho¹ch Na-va" bÞ ph¸ s¶n nh­ thÕ nµo? c.4/ C©u hái so s¸nh sù kiÖn lÞch sö: VÝ dô: * So s¸nh vÒ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña ba tæ chøc c¸ch m¹ng ®­îc thµnh lËp ë ViÖt Nam tõ 1925 - 1928. * Cho c¸c sù kiÖn lÞch sö ViÖt Nam: 3/2/1930. 19/8/1945. 19/12/1946, 7/5/1954. Sù kiÖn nµo ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt vÜ ®¹i trong lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam? V× sao? c.5/ C©u hái t×m hiÓu ch©n dung lÞch sö (chñ yÕu dµnh cho häc sinh giái) - VÝ dô: * Trong s¸ch §¹i ViÖt sö ký toµn th­ - Ng« SÜ Liªn viÕt "Vua ®em c¸c t­íng ®uæi ®¸nh qu©n cña Kh©m Té thua to chÕt qu¸ nöa, th©y chÕt ®Çy ®ång, b¾t ®­îc t­íng lµ Qu¸ch Qu©n Biªn vµ TriÖu Phông Hu©n ®em vÒ Hoa L­" ¤ng vua mµ Ng« SÜ Liªn viÕt ë ®o¹n sö trªn lµ ai? H·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ «ng vua ®ã? * "Lßng ë §«ng A thÒ mét chÕt ChØ v× Nam ViÖt sèng thõa sao" C©u th¬ trªn cña ai? Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ c©u th¬ ®ã. c.6/ C©u hái mang tÝnh thêi sù: C©u hái thêi sù ra dùa vµo nh÷ng sù kiÖn nãng báng ®ang x¶y ra, hoÆc n¨m kû niÖm ch½n. VÝ dô: N¨m 2003 * Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn t×nh h×nh Trung §«ng lu«n c¨ng th¼ng vµ kh«ng æn ®Þnh? * DiÔn biÕn, ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Xta-lin-g¸t 2/2/1943? 3.3 ) Dù ®o¸n kÕt qu¶ n¨m häc 2010-2011 Tæng sè häc sinh KÕt qu¶ §iÓm 9 - 10 §iÓm 7 - 8 §iÓm 5 - 6 §iÓm d­íi 5 TS % TS % TS % TS % 37 5 14 14 38 16 43 2 5 C. Kinh nghiÖm rót ra. Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p «n tËp, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng häc tËp vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p t«i ®· rót ra ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm sau: - Ph­¬ng ph¸p «n tËp ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch phong phó ®a d¹ng trong phÇn häc, kiÕn thøc phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh, chó ý n©ng cao ®Ó ph¸t hiÖn båi d­ìng häc sinh giái. - ¤n tËp kh«ng ®¸nh ®è häc sinh mµ chñ yÕu kh¬i dËy sù suy nghÜ cña häc sinh mét c¸ch th«ng minh s¸ng t¹o kÕt hîp häc víi hµnh. - Bµi tËp thùc hµnh cÇn kÕt hîp nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, tõ c©u hái tr¾c nghiÖm ®Õn bµi tËp nhËn thøc, thùc hµnh bé m«n, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. - ¤n tËp trªn c¬ së hÖ thèng kiÕn thøc theo mét tr×nh tù l«gic, t¨ng c­êng thùc hµnh t¹i chç. - N¾m v÷ng kiÕn thøc sö ®Þa ph­¬ng, sù kiÖn lÞch sö næi bËt trong n¨m, «n tËp theo chñ ®Ò ®Ó häc sinh høng thó häc tËp, nhí nhanh, nhí l©u. - Cã chÕ ®é ­u tiªn khuyÕn khÝch trong qóa tr×nh «n tËp, t¹o nªn sù thi ®ua lµnh m¹nh trong häc sinh. - X©y dùng "Ng©n hµng ®Ò" lu«n t¹o nªn sù bÊt ngê høng thó, ham t×m hiÓu trong mçi c©u hái, mçi giê kiÓm tra thùc hµnh. - Sö dông ®a d¹ng ph­¬ng ph¸p trong mét buæi «n tËp t¹o nªn sù tho¶i m¸i trong häc tËp cña häc sinh. D. KÕt thóc vÊn ®Ò : * Tãm l¹i : Ph­¬ng ph¸p «n tËp lÞch sö líp 9 cuèi cÊp trung häc c¬ së lµ nh»m cung cÊp cho c¸c em mét hÖ thèng kiÕn thøc lÞch sö nh»m trang bÞ cho häc sinh mét hµnh trang ®Ó c¸c em b­íc vµo bËc trung häc phæ th«ng. Víi ph­¬ng ph¸p nµy häc sinh sÏ tiÕp nhËn kiÕn thøc mét c¸ch nhanh chãng vµ cã søc bÒn h¬n. Tuy nhiªn khi sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc lÞch sö, sö dông thµnh thôc hÖ thèng ph­¬ng ph¸p trong quá tr×nh gi¶ng d¹y. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p lµ ®óc rót tõ kinh nghiÖm trong thùc tÕ gi¶ng d¹y. Mong muèn cña b¶n th©n lµ gãp mét phÇn tiÕng nãi chung vµo qu¸ tr×nh ®æi míi m«n häc ®Ó häc sinh hiÓu râ lÞch sö thÕ giíi vµ d©n téc mét c¸ch hoµn thiÖn h¬n. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xác nhận của nhà trường Sinh long, ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2011 Ng­êi viÕt NguyÔn V¨n Chung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp ôn tập Lịch sử lớp 9 để nâng cao nhận thức lịch sử cho học sinh cuối cấp.doc
Luận văn liên quan