Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Giáo dục Mầm non là một khoa học và là một nghệ thuật. Khoa học này dạy trẻ không ngừng phát triển. Do vậy đòi hỏi làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ phải có năng lực toàn diện, có những phẩm chất cần thiết mới hoàn thành được nhiệm vụ giao phó, nhiệm vụ đó là đào tạo cho thế hệ trẻ dưới 06 tuổi phát triển một cách toàn diện. Trong những năm gần đây, nền kinh tế - xã hội của đất nước ta có sự phát triển không ngừng làm cho ngành Giáo dục nói chung và ngành học mầm non nói riêng cũng đẩy dần từng bước củng cố và phát triển. Để chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào thời đại của nền văn minh trí tuệ, thời đại của công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, và mục đích chung của của Giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, một mặt đáp ứng các nhu cầu phát triển tổng thể hài hoà của trẻ về các mặt: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức,thẩm mỷ, tình cảm-xã hội. Mặt khác chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ vào lớp 01.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3929 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn 1: ®Æt vÊn ®Ò I/ C¬ së lý luËn Gi¸o dục Mầm non là một khoa học và là một nghệ thuật. Khoa học nµy dạy trẻ kh«ng ngừng ph¸t triển. Do vậy đßi hỏi làm c«ng t¸c chăm sãc gi¸o dục trẻ phải cã năng lực toàn diện, cã những phẩm chất cần thiết mới hoàn thành được nhiệm vụ giao phã, nhiệm vụ đã là đào tạo cho thế hệ trẻ dưới 06 tuổi ph¸t triển một c¸ch toàn diện. Trong những năm gần đ©y, nền kinh tế - x· hội của đất nước ta cã sự ph¸t triển kh«ng ngừng làm cho ngành Gi¸o dục nãi chung và ngành học mầm non nãi riªng cũng đÈy dần từng bước củng cố và ph¸t triển. Để chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào thời đại của nền văn minh trÝ tuệ, thời đại của c«ng nghiệp ho¸ - hiện đại ho¸ đất nước, vµ mục đÝch chung của của Gi¸o dục mầm non là ph¸t triển tất cả c¸c khả năng của trẻ, h×nh thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nh©n c¸ch con người, một mặt đ¸p ứng c¸c nhu cầu ph¸t triển tổng thể hài hoà của trẻ về c¸c mặt: thể chất, ng«n ngữ, nhận thức,thÈm mû, t×nh cảm-x· hội. Mặt kh¸c chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ vào lớp 01. II- c¬ së thùc tiÔn Căn cứ vào nhu cầu và khả năng ph¸t triển của trẻ: Tuổi 5 - 6, đ©y là lứa tuổi kỳ diệu, trẻ rất hiếu động tß mß, muốn học hỏi, t×m hiểu thế giới tự nhiªn và x· hội. Trong c¸c hoạt động của tuổi mẫu gi¸o: chơi giữ vai trß hoạt động chủ đạo, giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học tập chưa cã ranh giới râ ràng. Kh¸c với người lớn trẻ em thật sự học trong khi chơi, trẻ lĩnh hội c¸c tri thức tiền khoa học trong trường mầm non theo phương ch©m “chơi mà học, học mà chơi”. Trẻ là chủ thể tÝch cực, gi¸o viªn là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở c¸c hoạt động t×m tßi kh¸m ph¸ của trẻ. Trẻ chủ động tham gia c¸c hoạt động đã để ph¸t triển khả năng, năng lực cña m×nh. Trước những vấn đề trªn, kh«ng chØ cho trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc trong giê häc mµ cßn ph¶i cho trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc ë giê ch¬i vµ mäi lóc mäi n¬i, Cho nªn viÖc t¹o m«i tr­êng häc tËp xung quanh líp cho trÎ lµ rÊt cÇn thiÕt, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ho¹t ®éng c¸ nh©n nhiÒu h¬n, ®­îc tù do kh¸m ph¸ theo ý thÝch, theo kh¶ n¨ng cña m×nh gióp trÎ ph¸t hiÖn nhiÒu ®iÒu míi l¹, hÊp dÉn trong cuéc sèng, c¸c kiÕn thøc kû n¨ng cña trÎ ®­îc cñng cè vµ bæ sung . ChÝnh v× vËy t«i ®· chän ®Ò tµi “ T¹o m«i tr­êng häc tËp trong líp cho trÎ 5 tuæi ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc”gãp phần thực hiện tốt phương ph¸p đổi mới gi¸o dục mầm non của tr­êng nãi riªng và ngành học nãi chung.. PHẦN II: gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh 1. Thuận lợi: - §­îc sù quan t©m cña BGH nhµ tr­êng, c¸c cÊp l·nh ®¹o, ban ngµnh vµ héi phô huynh - Trong lớp bố trÝ đủ 02 gi¸o viªn. - B¶n th©n ®· tèt nghiÖp TH s­ ph¹m MÇm non vµ ®ang theo häc líp Cao ®¼ng s­ ph¹m mÇm non. 2. Khã khăn: - Tr­êng chia lµm nhiÒu khu lÎ, tr­êng xuèng cÊp, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn. - Líp thuéc khu lÎ, phßng häc chËt hÑp. * VÒ phÝa ch¸u: Mét sè ch¸u ch­a qua tr­êng líp mÉu gi¸o nªn nÒ nÕp ch­a ®ång ®Òu, trÎ cßn nhót nh¸t, ch­a chñ ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng. KÕt qu¶ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trong líp mét c¸ch tÝch cùc cßn h¹n chÕ ch­a høng thó vµo m«i tr­êng trong líp. Cô thÓ qua kh¶o s¸t ®Çu vµo nh­ sau: II/ Kh¶o s¸t thùc tÕ trÎ stt Tiªu chÝ Ch­a cã thØnh tho¶ng Th­êng xuyªn Ghi chó 1 2 3 - TrÎ ho¹t ®éng tÝch cùc vµo m«i tr­êng ®· t¹o trong líp ( kiÕn thøc ®­îc bæ sung vµ cñng cè phong phó) - Kü n¨ng sö dông m«i tr­êng trong líp - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 5/17 5/17 4/17 8/17 9/17 10/17 4/17 3/17 3/17 Tõ thùc tr¹ng trªn b¶n th©n t«i lu«n suy nghÜ, t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p triÓn khai ®Ó trÎ ®­îc ho¹t ®éng c¸ nh©n mét c¸ch tÝch cùc, kiÕn thøc cña trÎ ®­îc bæ sung vµ cñng cè phong phó, gióp trÎ ph¸t hiÖn ra nhiÒu ®iÒu míi l¹ h¬n. III/ LËp kÕ ho¹ch Muèn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch cã khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ b¶n th©n t«i tr­íc hÕt lËp ra kÕ ho¹ch cho m×nh: Gåm cã: kÕ ho¹ch n¨m, kÕ ho¹ch th¸ng, kÕ ho¹ch tuÇn vµ kÕ ho¹ch hµng ngµy. VÝ dô:KÕ ho¹ch th¸ng 10: “ Chñ ®Ò: Gia ®×nh” TuÇn Néi dung KÕt qu¶ TuÇn 1 - Trang trÝ chñ ®Ò “ Gia ®×nh” víi chñ ®Ò nh¸nh” Gia ®×nh cña bД - Trang trÝ c¸c m¶ng t­êng ë c¸c gãc ch¬i theo chñ ®Ò nh¸nh - ChuÈn bÞ ®å ch¬i ë c¸c gãc theo chñ ®Ò nh¸nh - VÖ sinh líp häc TuÇn 2 - Trang trÝ nh¸nh 2 “ C¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bД - Trang trÝ c¸c m¶ng t­êng ë c¸c gãc ch¬i theo chñ ®Ò nh¸nh - ChuÈn bÞ ®å ch¬i ë c¸c gãc theo chñ ®Ò nh¸nh - VÖ sinh líp häc TuÇn 3 - Trang trÝ nh¸nh 3: “ Mét sè ®å dïng trong gia ®×nh” - Trang trÝ c¸c m¶ng t­êng ë c¸c gãc ch¬i theo chñ ®Ò nh¸nh - ChuÈn bÞ ®å ch¬i ë c¸c gãc theo chñ ®Ò nh¸nh - VÖ sinh líp häc TuÇn 4 - Trang trÝ nh¸nh 4: “ Ph©n lo¹i ®å dïng trong gia ®×nh” - Trang trÝ c¸c m¶ng t­êng ë c¸c gãc ch¬i theo chñ ®Ò nh¸nh - ChuÈn bÞ ®å ch¬i ë c¸c gãc theo chñ ®Ò nh¸nh - VÖ sinh líp häc Nh÷ng c«ng viÖc nµo ch­a thùc hiÖn ®­îc b¶n th©n t«i rót kinh nghiÖm cho th¸ng sau thùc hiÖn tèt h¬n IV/ Néi dung biÖn ph¸p thùc hiÖn M«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng lµ n¬i cã c¸c nguån th«ng tin phong phó, khuyÕn khÝch tÝnh ®éc lËp vµ ho¹t ®éng tÝch cùc cña trÎ. Muèn lµm tèt ®iÒu ®ã b¶n th©n t«i ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh­ sau: 1/ Trang trÝ c¸c h×nh ¶nh xung quanh líp: - Trang trÝ h×nh ¶nh phï hîp víi chñ ®Ò VÝ dô : Chñ ®Ò : “ThÕ giíi ®éng vËt” th× ph¶i d¸n h×nh ¶nh nh÷ng con vËt lªn - Ph¶i trang trÝ theo h×nh thøc cuèn chiÕu theo c¸c chñ ®Ò nh¸nh cña tõng tuÇn VÝ dô : Chñ ®Ò : “ThÕ giíi ®éng vËt” th× cã c¸c chñ ®Ò nh¸nh lµ: + Nh¸nh1: VËt nu«i trong gia ®×nh + Nh¸nh 2: §éng vËt sèng trong rõng + Nh¸nh 3: §éng vËt sèng d­íi n­íc + Nh¸nh 4: Chim - C«n trïng Mçi tuÇn ph¶i trang trÝ 1 nh¸nh víi h×nh ¶nh phï hîp ( Cã thÓ lµ s¶n phÈm cña trÎ). Khi trang trÝ 4 nh¸nh xong qua chñ ®Ò kh¸c th× lét dÇn tõng nh¸nh mét vµ d¸n chñ ®Ò míi vµo - H×nh ¶nh s­u tÇm ph¶i râ rµng, mµu s¾c ®Ñp, cã thÓ d¸n tªn gäi ë mçi bøc tranh ®Ó tÝch hîp ch÷ viÕt vµo. KhuyÕn khÝch s¶n phÈm cña trÎ tù lµm - H×nh ¶nh d¸n ph¶i võa tÇm m¾t cña trÎ : Kh«ng qu¸ cao, kh«ng qu¸ thÊp 2/ X©y dùng c¸c gãc ho¹t ®éng trong líp: X©y dùng c¸c gãc ho¹t ®éng kh¸c nhau trong líp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ho¹t ®éng c¸ nh©n hoÆc theo nhãm nhá ®­îc nhiÒu h¬n, h×nh thøc ho¹t ®éng phong phó, ®a d¹ng h¬n .Gióp trÎ t×m hiÓu vµ kh¸m ph¸ c¸i míi, ho¹t ®éng víi ®å vËt vµ rÌn luyÖn kü n¨ng. - Trong líp t«i ®· bè trÝ c¸c gãc nh­ sau: Gãc yªn tÜnh xa gãc ho¹t ®éng ån µo VÝ dô: Gãc x©y dùng vµ gãc ph©n vai ë gÇn nhau vµ xa gãc s¸ch, gãc x©y dùng tr¸nh lèi ®i l¹i. Gãc t¹o h×nh gÇn nguån n­íc, gãc thiªn nhiªn ë ngoa× hiªn… - C¸c gãc cã kho¶ng réng, c¸ch nhau hîp lý ®Ó b¶o ®¶m an toµn vµ vËn ®éng cña trÎ. - T¹o ranh giíi gi÷a c¸c gãc ho¹t ®éng VÝ dô : Sö dông gi¸ dùng ®å ch¬i quay l¹i t¹o thµnh ranh giíi cho gãc ch¬i. Ranh giíi ë c¸c gãc kh«ng che tÇm nh×n cña trÎ vµ kh«ng c¶n viÖc quan s¸t cña gi¸o viªn - Thay ®æi vÞ trÝ c¸c gãc sau mçi chñ ®Ò ®Ó t¹o c¶m gi¸c míi l¹, kÝch thÝch høng thó cña trÎ. - §Æt tªn c¸c gãc ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu vµ phï hîp víi néi dung tõng chñ ®Ò ®ang thùc hiÖn VÝ dô: Khi thùc hiÖn chñ ®Ò “Gia ®×nh” gãc s¸ch cã thÓ ®Æt “ Th­ viÖn cña gia ®×nh bД nh­ng khi sang chñ ®Ò “ thÕ giíi thùc vËt” gãc s¸ch cã thÓ ®Æt “ Th­ viÖn cña c¸c lo¹i c©y”.. 3/ §å ch¬i, ®å dïng ë c¸c gãc - Mçi ®å dïng ®å ch¬i ph¶i phï hîp víi ®é tuæi vµ môc ®Ých gi¸o dôc trÎ theo tõng chñ ®iÓm, kÝch thÝch trÎ ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc vËn ®éng, nhËn thøc, ng«n ng÷, t×nh c¶m vµ mèi quan hÖ x· héi - §å dung, ®å ch¬i, nguyªn vËt liÖu trong tõng gãc ®­îc s¾p xÕp ph¶i dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ lùa chän VÝ dô : Nh÷ng thiÕt bÞ ®å ch¬i nÆng ®Æt ë d­íi, nh÷ng ®å ch¬i cã nhiÒu bé phËn ph¶i ®Æt theo bé - Mµu s¾c, h×nh d¸ng ®å dïng ®å ch¬i ®Ñp, hÊp dÉn trÎ, ®¶m b¶o an toµn - Th­êng xuyªn vÖ sinh c¸c gi¸ vµ ®å dïng, ®å ch¬i s¹ch sÏ - C¸c lo¹i ®å dïng cña trÎ cã nh·n hoÆc ký hiÖu b»ng ch÷ c¸i, sè nh»m ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ, gióp trÎ tù lÊy ®å dïng mµ kh«ng cÇn sù trî gióp cña c«, TrÎ cã thÓ tù b¶o qu¶n ®å dïng c¸ nh©n cña m×nh VÝ dô: T«i ®· chuÈn bÞ b× ®ùng hå s¬ mµu trong ®Ó trÎ ®Ó tÊt c¶ ®å dïng nh­: S¸ch c¸c lo¹i, bót, s¸p mµu .. vµ ghi ký hiÖu ngoµi b×a. §Õn giê häc trÎ chØ tù lÊy tù më b× hå s¬ lÊy s¸ch cÇn häc vµ tù cÊt gän gµng, s¹ch sÏ. - Lµm ®å ch¬i tõ nguyªn vËt liÖu thiªn nhiªn phï hîp víi tõng chñ ®Ò nh­ng cã thÓ sö dông cho nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau VÝ dô: lµm chiÕc thuyÒn b»ng xèp cã thÓ cho trÎ häc ®Õm, còng cã thÓ cho trÎ ch¬i x©y dùng, còng cã thÓ cho trÎ ch¬i th¶ vËt ch×m, næi.. 4/ Trang trÝ trong c¸c gãc ch¬i - trang trÝ ph¶i linh ho¹t, hÊp dÉn vµ thay ®æi néi dung theo tõng chñ ®Ò, kh«ng d¸n cè ®Þnh. VÝ dô : Gãc häc tËp d¸n nh÷ng « b×a g­¬ng ®Ó g¾n ch÷ c¸i, sè thay ®æi theo chñ ®Ò ( Chñ ®Ò nµo häc ®Õn ch÷ c¸i nµo th× g¾n ch÷ c¸i ®ã kÕt hîp víi tranh cã tõ ) hay ë gãc s¸ch häc ®Õn bµi th¬ nµo th× d¸n bµi th¬ ®ã lªn - Kh«ng d¸n khÝt c¸c m¶ng t­êng mµ ph¶i ®Ó dµnh kho¶ng trèng ®Ó trÎ d¸n s¶n phÈm cña m×nh theo chñ ®Ò 5/ H­íng dÉn trÎ ho¹t ®éng - Muèn trÎ ®­îc ch¬i tÝch cùc, ch¬i s¸ng t¹o, nghÜ ra nhiÒu c¸ch ch¬i trong c¸c gãc ho¹t ®éng ngay tõ ®Çu t«i ph¶i biÕt c¸ch giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i vµ qu¶n lý tèt qua tr×nh trÎ ch¬i trong c¸c gãc. BiÖn ph¸p nµy gióp trÎ chñ ®éng t×m kiÕm ®å ch¬i khi cÇn, triÓn khai trß ch¬i, thu dän vµ cÊt ®å ch¬i ®óng quy ®Þnh. - ViÖc giíi thiÖu cho trÎ lµm quen víi c¸c gãc ch¬i tiÕn hµnh chñ yÕu vµo ®Çu n¨m häc, khi trÎ cßn bì ngì, ch­a quen víi ®å dïng ®å ch¬i quanh líp, ch­a biÕt tªn ®å ch¬i, vÞ trÝ ®å ch¬i vµ c¸c chç ®Ó ch¬i v× vËy t«i ph¶i gióp trÎ biÕt n¬i ®Ó c¸c ®å ch¬i, c¸c gãc ch¬i b¾t ®Çu tõ ®©u, kÕt thóc ë ®©u - Giíi thiÖu gãc ch¬i nªn tiÕn hµnh ngay ®Çu giê ch¬i hoÆc vµo giê sinh ho¹t chiÒu - Khi trÎ ®· quen dÇn víi c¸c gãc ch¬i vµ vÞ trÝ c¸c ®å ch¬i th× cø mçi ®Çu chñ ®Ò nªn giíi thiÖu néi dung ch¬i cña tõng chñ ®Ò( tõng nh¸nh chñ ®Ò) - Khi trÎ ch¬i c« ph¶i bao qu¸t trÎ, ®éng viªn, h­íng dÉn nh÷ng trÎ cßn nhót nh¸t. C« cã thÓ nhËp vai ch¬i cïng trÎ ®Ó h­íng dÉn trÎ ch¬i s¸ng t¹o h¬n VÝ dô: C« nhËp vai vµo ng­êi mua hµng: “ Chµo c«! b¸n cho t«i b«ng hoa Bao nhiªu vËy c«?.. Cho t«i xin, t«i c¸m ¬n” TrÎ thÊy c« lµm nh­ vËy trÎ sÏ b¾t ch­íc c¸ch mua hµng gièng c« ®Ó gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt lÔ phÐp, ph¶i biÕt c¸ch x­ng h« - Trong giê ch¬i lu«n gi¸o dôc trÎ ch¬i ngoan, cÊt dän ®å ch¬i gän gµng ng¨n n¾p - Ngoµi giê ho¹t ®éng gãc ph¶i nªn cho trÎ ho¹t ®éng mäi lóc mäi n¬i ®Ó trÎ kh¸m ph¸ hÕt nh÷ng ®iÒu míi l¹ xung quanh trÎ - Ph¶i lµm kÝ hiÖu ë c¸c gãc ®Ó cho trÎ ch¬i tÊt c¶ c¸c gãc. KÝ hiÖu cña trÎ b»ng sè hoÆc b»ng ch÷ c¸i 6/ C¸c ho¹t ®éng kh¸c - Ngoµi ra bµn ghÕ, ®å dïng trong líp ph¶i ®Æt vÞ trÝ hîp lý, thuËn tiÖn cho trÎ ho¹t ®éng VÝ dô: C¸c ®å dïng vÖ sinh c¸ nh©n cña trÎ nh­ bµn ch¶i ®¸nh r¨ng, kh¨n mÆt, kh¨n lau.. ph¶i ®Ó n¬i mµ th­êng ngµy trÎ röa mÆt, röa tay, ®¸nh r¨ng víi ®é cao võa tÇm tay trÎ 7/Phèi hîp víi phô huynh: - Để Phụ huynh gióp đỡ, hç trợ, hợp t¸c một c¸ch tự gi¸c và cã hiệu quả. T«i đ· th«ng qua chương tr×nh giảng dạy đổi mới cho phụ huynh nắm về mục đÝch, yªu cầu của phương ph¸p dạy mới, về chương tr×nh ứng dụng c«ng nghệ th«ng tin qua bảng tuyªn truyền của c¸c lớp, của trường, qua c¸c cuộc họp phụ huynh định kỳ, để phụ huynh hiểu được t¸c dụng của việc dạy đổi mới h×nh thức tổ chức gi¸o dục trẻ 5 tuổi như thế nào. - T«i th«ng b¸o với phụ huynh về thời gian biểu của lớp, tuyªn truyền nội dung giảng dạy đến phụ huynh, mời phụ huynh tham quan lớp, dự giờ một số tiết dạy, tham quan triển l·m đồ dïng để phụ huynh hiểu rõ những khã khăn hạn chế về cơ sở vật chất trang thiết bị để đ¸p ứng kịp thời cho nhu cầu dạy và học hiện nay. Qua đã vận động phụ huynh tham gia đãng gãp ủng hộ thªm c¸c nguồn s¸ch b¸o tranh truyện, c©y xanh cho trường nhằm thực hiện tốt việc chăm sãc gi¸o dục ch¸u. 8/ Båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô: Ph¶i nãi r»ng viÖc tù häc hái, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ngiÖp vô cho b¶n th©n lµ ®iÒu ®Æt lªn hµng ®Çu ®èi víi mçi gi¸o viªn. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã mçi gi¸o viªn ph¶i tù t×m tßi s¸ch b¸o vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó trau dåi b¶n th©n. Lu«n n¾m v÷ng t©m sinh lý cña trÎ ®Ó cã ph­¬ng ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ, kh«ng ®Ó trÎ nhµm ch¸n im lÆng, ph¶i gióp trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng, g©y høng thó vµ sù chó ý cho trÎ. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®ît chuyªn ®Ò. Ngoµi ra t«i cßn tranh thñ nghiªn cøu s¸ch b¸o, s­u tÇm c¸c loaÞ tranh ¶nh, xem c¸c kªnh truyÒn h×nh, truy cËp m¹ng ®Ó cã vèn kiÕn thøc ®­îc ®Çy ®ñ vµ phong phó h¬n Lu«n cã ý thøc häc hái nh÷ng ng­êi ®i tr­íc, dù giê, tham quan c¸c líp, tr­êng b¹n nh»m trau dåi kiÕn thøc, häc nh÷ng ®iÒu hay, ®iÒu míi l¹ ®Ó thùc hiÖn d¹y trÎ cã hiÖu qu¶ nhÊt. V/ KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 1/ §èi víi c« - Tr×nh ®é chuyªn m«n ®­îc n©ng lªn râ rÖt - Qua c¸c tiÕt dù giê ®¹t kÕt qu¶ kh¸, giái 2/ §èi víi trÎ - TrÎ høng thó, tÝch cùc vµo ho¹t ®éng c« ®· t¹o ë trong líp, cã kü n¨ng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, bæ sung kiÕn thøc kh¸ phong phó, còng cã kiÕn thøc v÷ng vµng. stt Tiªu chÝ Ch­a cã thØnh tho¶ng Th­êng xuyªn Ghi chó 1 2 3 - TrÎ ho¹t ®éng tÝch cùc vµo m«i tr­êng ®· t¹o trong líp ( kiÕn thøc ®­îc bæ sung vµ cñng cè phong phó) - Kü n¨ng sö dông m«i tr­êng trong líp - Høng thó tham gia ho¹t ®éng 1/17 1/17 0 3/17 5/17 2/32 13/17 11/17 15/17 3/ KÕt qu¶ lµm ®å dïng ®å ch¬i - Lµm ®­îc 5 con lîn, 10 bµnh tr­ng, 2 bé tranh KPKH. - Lµm ®­îc 30 bé nh¹c cô gâ ph¸ch, 20 chËu hoa. 10 c¸i ®µn, 10 bé ghÐp tranh, 8 bøc tranh cho c¸c chñ ®Ò PHẦN III-KẾT LUẬN I/ Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm - Tõ nh÷ng viÖc lµm trªn b¶n th©n t«i tù rót ra cho m×nh bµi häc kinh nhÖm sau: Muèn t¹o m«i tr­êng xung quanh líp phong phó vµ cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i t×m tßi c¸c ph­¬ng ph¸p, thÝch hîp cã khoa häc, s¸ng t¹o linh ho¹t qua c¸c chñ ®Ò. - N¾m v÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý vµ kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ kü n¨ng ho¹t ®éng cña trÎ ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp - §å ch¬i, h×nh ¶nh, c¸ch bè trÝ trong líp ph¶i phï hîp víi ®é tuæi vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña trÎ - C¶i tiÕn ®å dïng, ®å ch¬i ph¶i ®Ñp hÊp dÉn, s¸ng t¹o cã t¸c dông thu hót, l«i cuèn trÎ, t¹o cho trÎ niÒm say mª, hóng thó häc vµ ho¹t ®éng. §å dïng nhiÒu lo¹i, ®a d¹ng vµ thay ®æi th­êng xuyªn. - C« h­íng dÉn trÎ, tæ chøc cho trÎ ph¶i nhÑ nhµng, tho¶i m¸i, tr¸nh gß Ðp. MÆt kh¸c cã sù phèi hîp víi phô huynh cïng nhau d¹y trÎ. II/ Ph­¬ng h­íng triÓn khai vËn dông TiÕp tôc thùc hiÖn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn, ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc vµo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. B¶n th©n kh«ng ngõng rÌn luyÖn , häc tËp vµ båi d­ìng vÒ ®¹o ®øc còng nh­ nghiÖp vô s­ ph¹m Dù giê tham quan c¸c líp, tr­êng b¹n ®Ó tÝch luü kinh nghiÖm cho b¶n th©n Tæ chøc tèt c¸c, ho¹t ®éng trong líp, t¹o m«i tr­êng häc tËp trong líp th©n thiÖn, phï hîp, cã khoa häc - Lªn kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Çy ®ñ, lµm ®å dïng, ®å ch¬i chu ®¸o Cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm b¶n th©n t«i ®· ®óc rót ®­îc trong nh÷ng n¨m qua. Song t«i cÇn nghÜ r»ng b¶n th©n ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó gãp mét phÇn nhá cña m×nh trong c«ng t¸c gi¸o dôc. Long S¬n, ngày 18 th¸ng 04 năm 2011 Người viết Ngäc thÞ huyÒn §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc nhµ tr­êng .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Chñ tÞch héi ®ång

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực.doc
Luận văn liên quan