Qquanr lý ngân sách nhà nước đối với yêu cầu Xã Hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm

QL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm Lời nói đầu Trong thế giới tự nhiên, xã hội loài người là một hình thức tổ chức cao nhất, trong đó con người luôn đóng vai trò là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động diễn ra trong xã hội và mọi hoạt động đó cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con người. Để có được những thành tựu to lớn trên mọi phương diện của đời sống con người như ngày hôm nay, con người đã không ngừng phấn đấu, tìm tòi học hỏi và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn thực tại khách quan nhằm cải thiện môi trường sống và hoàn thiện chính bản thân mình. Mỗi con người tồn tại được một cách bình thường trong xã hội đều cần phải duy trì hai yếu tố cơ bản nhất, đó là trí lực và thể lực; trong đó yếu tố này là tiền đề cho yếu tố kia phát triển và không tách rời nhau trong toàn bộ đời sống con người. Muốn có được thể lực tốt nhất, con người phải luôn biết cách chăm sóc sức khoẻ cho chính mình: khi khoẻ mạnh phải giữ gìn sức khoẻ và khi ốm đau phải chạy chữa. Điều này dẫn đến các hoạt động y tế dần nẩy sinh và không thể thiếu được trong đời sống con người khi hiểm họa bệnh tật ngày một nhiều. Do đó, với mục tiêu phát triển toàn diện con người, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp y tế là một trong những sự nghiệp quan trọng nhất, thiết yếu nhất trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển đi lên. Theo đó mục tiêu phát triển sự nghiệp y tế chỉ có thể do nhà nước quản lý và bảo đảm bằng quỹ tài chính lớn nhất, tập trung nhất của nền kinh tế quốc dân, đó là Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, để đạt được kết quả cao nhất trong sự nghiệp y tế ( chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân) thì nâng cao chất lượng các hoạt động y tế thông qua quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp này là yêu cầu cấp bách đặt ra trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và trong tương lai. Hơn nữa, để người dân được trực tiếp hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh do Nhà nước cung cấp, định hướng phát triển thì chất lượng các hoạt động y tế tuyến cơ sở có tính chất quyết định và hiện thực nhất với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động sự nghiệp y tế tuyến cơ sở và từ quá trình nghiên cứu, thực tập tại phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm đã định hướng cho em đi sâu nghiên cứu đề tài: "Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm". Kết cấu đề tài gồm 3 phần chính: Chương I: Sự cần thiết phải quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp y tế Chương II: Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em đã được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo TS. Phạm Quang Trung và sự chỉ bảo của các cán bộ Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm. Nhưng do kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót, em kính mong sự góp ý của các Thầy, cô giáo Khoa Ngân hàng - Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các cán bộ Phòng Tài chính - Vật giá quận Hoàn Kiếm. Em xin chân thành cảm ơn!

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Qquanr lý ngân sách nhà nước đối với yêu cầu Xã Hội hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trªn ®Þa bµn quËn Hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm ®Òu thùc hiÖn tèt viÖc lËp b¸o c¸o thu – chi cña ®¬n vÞ m×nh ®óng biÓu mÉu quy ®Þnh, ®óng thêi h¹n cho nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho Phßng Tµi chÝnh – VËt gi¸ quËn thùc hiÖn quyÕt to¸n víi Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi vµ Kho b¹c nhµ n­íc quËn ®­îc thuËn lîi, ®óng tiÕn ®é. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra quyÕt to¸n vµ c«ng khai Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc Phßng Tµi chÝnh – VËt gi¸ quËn thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ nªn tr¸nh ®­îc nh÷ng m©u thuÉn, sai lÖch trong qu¸ tr×nh duyÖt quyÕt to¸n hµng n¨m. C¸c h×nh thøc cÊp ph¸t c¸c nguån chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cña quËn Hoµn KiÕm Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi Kho b¹c nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm Kho b¹c nhµ n­íc quËn Hoµn KiÕm §¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ LÖnh chi LÖnh chi H¹n møc HiÖn nay, viÖc cÊp ph¸t Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm trùc tiÕp do Phßng Tµi chÝnh – VËt gi¸ quËn cÊp ph¸t, nguån kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña thµnh phè ( tr­íc lµ nguån kinh phÝ ñy quyÒn cña thµnh phè ®­îc cÊp ph¸t theo h¹n møc kinh phÝ vÒ Kho b¹c nhµ n­íc quËn thùc hiÖn chi tiªu cho c¸c ®¬n vÞ ) hiÖn nay ®­îc Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ cÊp ph¸t theo lÖnh chi thuéc vÒ Ng©n s¸ch quËn t¹i Kho b¹c nhµ n­íc quËn vµ Phßng Tµi chÝnh – VËt gi¸ quËn cÊp ph¸t h¹n møc cho c¸c ®¬n vÞ chi tiªu, cô thÓ theo m« h×nh sau: H×nh 2: S¬ ®å cÊp ph¸t kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña thµnh phè VÒ néi dung tiÒn tÖ th× kinh phÝ ñy quyÒn cña thµnh phè kh«ng kh¸c g× so víi kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña thµnh phè kh«ng kh¸c g× so víi kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña thµnh phè nh­ng gi÷a hai nguån kinh phÝ nµy l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ h×nh thøc cÊp vµ kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu ®¹t cã h×nh thøc cÊp ph¸t hîp lý h¬n: + §èi víi kinh phÝ ñy quyÒn ( tr­íc n¨m 2001 ) ®­îc cÊp ph¸t b»ng h×nh thøc h¹n møc, Phßng Tµi chÝnh – VËt gi¸ ®­îc Së Tµi chÝnh – VËt gi¸ ñy quyÒn qu¶n lý vµ cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ; cßn sau khi thùc hiÖn quyÕt to¸n kinh phÝ ñy quyÒn thuéc vÒ Ng©n s¸ch thµnh phè. + §èi víi kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu, h×nh thøc cÊp ph¸t ®­îc cô thÓ nh­ s¬ ®å trªn: kinh phÝ ®­îc cÊp ph¸t trùc tiÕp h¼n vÒ Ng©n s¸ch quËn theo lÖnh chi tiÒn vµ Phßng Tµi chÝnh – VËt gi¸ quËn cÊp h¹n møc cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ ®Ó c¸c ®¬n vÞ chi tiªu. Riªng ®èi víi kinh phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn thuéc Ng©n s¸ch quËn ( kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu ®· ®­îc n»m trong Ng©n s¸ch quËn, bæ sung cña Ng©n s¸ch quËn, ph­êng) cÊp cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ vµo môc 134 “ Chi kh¸c ” cña Môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ n­íc khi ®¬n vÞ rót tiÒn tõ Kho b¹c nhµ n­íc quËn vÒ chi tiªu ( tr­íc khi cã NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ ph¶i rót tiÒn ®óng theo c¸c môc c¸c kho¶n chi trong dù to¸n ). §iÒu nµy, gióp cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm chñ ®éng h¬n trong chi tiªu, kh«ng g©y nªn t×nh tr¹ng thõa thiÕu nguån chi mµ vÉn ®¶m b¶o quyÕt to¸n c¸c kho¶n chi ®óng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Cuèi n¨m, kinh phÝ ch­¬ng tr×nh môc tiªu cña thµnh phè ®­îc quyÕt to¸n thuéc vÒ Ng©n s¸ch quËn. Cßn c¸c nguån thu sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ y tÕ quËn ®­îc ®Ó l¹i bæ sung chi tiªu t¹i ®¬n vÞ, ®©y ®­îc coi lµ kho¶n chi gi¸n tiÕp cña Nhµ n­íc vµ còng ®­îc quyÕt to¸n ®Çy ®ñ trong quyÕt to¸n chi Ng©n s¸ch quËn vµ cuèi niªn ®é kÕ to¸n. 2.2.1.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông Ng©n s¸ch Nhµ n­íc chi cho sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm theo c¬ cÊu chi tiªu Thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc còng nh­ cña H§ND, UBND thµnh phè Hµ Néi vµ quËn Hoµn KiÕm, nguån Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng d­¬ng hµng n¨m vµ ngµy cµng phôc vô tèt h¬n c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu thùc tÕ cña chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm ®¹t kÕt qu¶ cao nªn sè chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lu«n gi÷a ®­îc nhÞp ®é t¨ng tr­ëng æn ®Þnh vµ ngµy cµng t¨ng lªn: n¨m 2000 cã sè chi lµ 3344 triÖu ®ång; n¨m 2001 cã sè chi ®¹t 4741 triÖu ®ång ( t¨ng 1397 triÖu ®ång hay 41,8% so víi n¨m 2000 ); n¨m 2002 cã sè chi lµ 5229 triÖu ®ång ( t¨ng 488 triÖu ®ång hay 10,3% so víi n¨m 2001 ). XÐt vÒ tÝnh chÊt, h×nh thøc ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn vµ ®Ó tiÖn lîi cho qu¸ tr×nh qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ, c¬ cÊu chi tiªu Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc chia ra lµm ba nhãm chÝnh: + Chi th­êng xuyªn + Chi mua s¾m, söa ch÷a + Chi kh¸c C¬ cÊu c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña quËn Hoµn KiÕm ®­îc cô thÓ qua b¶ng 4 d­íi ®©y: B¶ng 4: C¬ cÊu chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ ph©n bæ theo nhãm chi trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm giai ®o¹n (2000-2002) Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2000-2002 cña Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm N¨m 2002 Tû lÖ so víi n¨m 2001 (%) 133,0 59,2 10,1 110,3 Tû träng (%) 77,9 18,8 3,3 100 Sè tiÒn 4075 982 172 5229 N¨m 2001 Tû lÖ so víi n¨m 2000 (%) 124,7 191,0 94,4 141,8 Tû träng (%) 64,6 35,0 0,4 100 Sè tiÒn 3064 1660 17 4741 N¨m 2000 Tû träng (%) 73,5 26,0 0,5 100 Sè tiÒn 2457 869 18 3344 ChØ tiªu 1.Chi th­êng xuyªn 2.Chi mua s¾m, söa ch÷a 3. Chi kh¸c Tæng sè Sù gia t¨ng cña chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm còng thÓ hiÖn rÊt râ trong c¸c nhãm chi: Chi th­êng xuyªn cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm th­êng chiÕm tõ 60-70% trong tæng sè chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ do ®Æc ®iÓm chung cña y tÕ tuyÕn c¬ së: c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn ®¶m b¶o chi cho mua s¾m thuèc men; tr¶ l­¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn y tÕ vµ qu¶n lý vÒ y tÕ... nh»m phôc vô c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu mµ tuyÕn y tÕ c¬ së ®¶m nhËn. Cïng víi sù gia t¨ng chung cña chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ th× nhãm chi th­êng xuyªn còng t¨ng lªn: n¨m 2000 sè chi th­êng xuyªn lµ 2457 triÖu ®ång; n¨m 2001 chi th­êng xuyªn lµ 3064 triÖu ®ång ( t¨ng 607 triÖu ®ång hay t¨ng 24,7% so víi n¨m 2000 ); cßn n¨m 2002 chi th­êng xuyªn ®¹t 4075 triÖu ®ång ( t¨ng 1011 triÖu ®ång hay t¨ng 33,0% so víi n¨m 2001 ). Chi mua s¾m, söa ch÷a trang thiÕt bÞ phôc vô c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm còng th­êng xuyªn ®­îc chó träng ( kho¶ng 20% tæng chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ) hµng n¨m t¨ng ®¸ng kÓ: n¨m 2001 chi cho mua s¾m, söa ch÷a lµ 1660 triÖu ®ång ( t¨ng 91% so víi n¨m 2000 ); cßn n¨m 2002 møc chi cho mua s¾m, söa ch÷a lµ 982 triÖu ®ång ( do sè quËn giao cho mua s¾m lµ 970 triÖu ®ång míi chØ thùc hiÖn ®­îc 259,2 triÖu ®ång, ®¹t 26,7% dù to¸n). Chi kh¸c: nhãm chi kh¸c cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm chiÕm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ trong tæng sè chi ( th­êng nhá h¬n 4% ) do mét sè chi phÝ ph¸t sinh trong n¨m ®­îc ®­a vµo môc nµy nh­: chi tiÕp kh¸ch vµ c¸c kho¶n chi kh«ng thuéc ph¹m vi c¸c kho¶n chi trªn. §Ó qu¶n lý c¸c nhãm chi trong sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm, viÖc ph©n chia chi tiÕt c¸c nhãm chi lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong qu¶n lý chi theo nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶: * VÒ chi th­êng xuyªn ( ®­îc cô thÓ qua b¶ng 5 d­íi ®©y ): B¶ng 5: T×nh h×nh sö dông kinh phÝ th­êng xuyªn cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm giai ®o¹n (2000-2002) Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2000-2002 cña Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm N¨m 2002 Tû lÖ so víi n¨m 2001 (%) 132,0 266,8 68,7 133,0 Tû träng (%) 60,9 25,8 13,3 100 Sè tiÒn 2482 1051 542 4075 N¨m 2001 Tû lÖ so víi n¨m 2000 (%) 124,7 85,7 161,7 124,7 Tû träng (%) 61,4 12,8 25,8 100 Sè tiÒn 1881 394 789 3064 N¨m 2000 Tû träng (%) 61,4 18,7 19,9 100 Sè tiÒn 1509 460 488 2457 ChØ tiªu 1.Chi cho con ng­êi 2.Chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n 3. Chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh Tæng sè Chi th­êng xuyªn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm chñ yÕu tËp trung vµo c¸c ®èi t­îng cô thÓ sau: + Chi cho con ng­êi + Chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n + Chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh - Chi cho con ng­êi trong sù nghiÖp y tÕ cña quËn Hoµn KiÕm th­êng chiÕm mét tû träng lín trong tæng sè chi th­êng xuyªn ( trªn 60% tæng sè chi th­êng xuyªn ) do sè biªn chÕ t­¬ng ®èi lín cña c¸c ®¬n vÞ y tÕ hay c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp ®èi víi ®èi t­îng thô h­ëng ( møc tiÒn l­¬ng tèi thiÓu t¨ng tõ 180.000 ®ång/th¸ng lªn 210.000 ®ång/th¸ng tõ n¨m 2001; t¨ng tõ 210.000 ®ång/ th¸ng lªn 290.000 ®ång/th¸ng vµo n¨m 2003). - PhÇn cßn l¹i lµ chi cho nghiÖp vô chuyªn m«n vµ chi cho qu¶n lý hµnh chÝnh: hai phÇn chi nµy t­¬ng ®èi ®ång ®Òu nhau. Së dÜ nh­ vËy lµ do viÖc chi tiªu cho hai phÇn nµy cã tÝnh t­¬ng ®ång nhau, t¨ng cña nguån nµy lµ gi¶m t­¬ng ®èi cña nguån kia tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ. * VÒ chi mua s¾m, söa ch÷a: Hµng n¨m, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm lu«n dµnh mét phÇn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Çu t­ cho mua s¾m Tµi s¶n cè ®Þnh, trang thiÕt bÞ ®Æc thï cña ngµnh y tÕ vµ chi cho söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ y tÕ hiÖn cã. §©y lµ mét kho¶n chi kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm, cô thÓ c¬ cÊu ë b¶ng 6: B¶ng 6: T×nh h×nh sö dông kinh phÝ mua s¾m, söa ch÷a cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm giai ®o¹n (2000-2002) Nguån: B¸o c¸o quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2000-2002 cña Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm N¨m 2002 Tû lÖ so víi n¨m 2001 (%) 30,1 109,2 59,2 Tû träng (%) 32,2 67,8 100 Sè tiÒn 316 666 982 N¨m 2001 Tû lÖ so víi n¨m 2000 (%) 258,0 132,0 191,0 Tû träng (%) 63,3 36,7 100 Sè tiÒn 1050 610 1660 N¨m 2000 Tû träng (%) 46,8 53,2 100 Sè tiÒn 407 462 869 ChØ tiªu 1.Chi cho mua s¾m 2.Chi cho söa ch÷a Tæng sè Tuú tõng yªu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ míi hµng n¨m hay nhiÖm vô ph¶i söa ch÷a, n©ng cÊp mµ c¬ cÊu nguån chi cho mua s¾m, söa ch÷a thay ®æi t­¬ng øng: n¨m 2001 do chñ tr­¬ng cña thµnh phè ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ y tÕ quËn Hoµn KiÕm nªn sè chi cho mua s¾m chiÕm tû träng cao ( chiÕm 63,3% trong tæng sè chi cho mua s¾m, söa ch÷a ); cßn n¨m 2002 tuy ch­a thùc hiÖn mua s¾m ®¹t kÕ ho¹ch quËn giao ( míi chØ ®¹t 26,7% kÕ ho¹ch ) nh­ng sè chi cho söa ch÷a n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ y tÕ, nhµ cöa còng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ ( 67,8% sè quyÕt to¸n chi cho mua s¾m söa ch÷a). Qua qu¸ tr×nh qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm, phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn ®· qu¶n lý chi t­¬ng ®èi s¸t víi dù to¸n ®­îc giao, ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr­ëng trong chi tiªu cho sù nghiÖp y tÕ vµ kÞp thêi chi tiªu cho c¸c nhiÖm vô vÒ ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh vµ phßng dÞch ®Ò ra tõng thêi kú. H¬n n÷a, c¸c kh©u cña qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng ®­îc Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn qu¶n lý chÆt chÏ cïng víi sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh liªn quan ®¶m b¶o chi ®óng, chi ®ñ nªn hÇu nh­ kh«ng cã ®¬n vÞ nµo ph¶i xuÊt to¸n. C«ng t¸c qu¶n lý thu - chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm ®· tõng b­íc ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh; mäi ho¹t ®éng ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh vµ phßng dÞch lu«n ®­îc cñng cè, ®i vµo nÒ nÕp ®¶m b¶o ®óng ®Þnh h­íng cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp ®Ò ra. 2.2.1.4. T¸c ®éng cña qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ ®Õn khuyÕn khÝch x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë trªn vÒ qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña quËn Hoµn KiÕm ®· gãp phÇn kh«ng nhá tíi khuyÕn khÝch x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn. C¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña quËn Hoµn KiÕm lu«n ®ãng vai trß chñ ®¹o, bao trïm lªn mäi ho¹t ®éng y tÕ diÔn ra trªn ®Þa bµn quËn; theo ®ã sÏ khuyÕn khÝch sù tham gia cña nhiÒu chñ thÓ vµo c¸c ho¹t ®éng y tÕ. Chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¹o mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc c¬ së y tÕ ngoµi c«ng lËp ( ®ã lµ viÖc thµnh lËp c¸c phßng kh¸m t­ nh©n hay b¸n c«ng..) Bªn c¹nh ®ã, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cña quËn ®· dÇn cã nguån thu ( tr¹m ®a khoa, nhµ hé sinh..) ®¶m b¶o mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn, t¹o ®iÒu kiÖn tù chñ nguån tµi chÝnh trong chi tiªu phôc vô c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cña m×nh. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm cßn ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸ch ph¸t triÓn réng r·i c¸c c¬ së y tÕ tíi tËn c¸c ph­êng ( 18 ph­êng ®Òu ®· cã tr¹m y tÕ ) nh»m ch¨m sãc søc khoÎ mét c¸ch s©u réng trong quÇn chóng nh©n d©n vµ thuËn tiÖn cho viÖc tuyªn truyÒn c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia cho mäi tÇng líp d©n c­. §Ó mäi ng­êi d©n ®­îc ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu víi chi phÝ thÊp nhÊt, c¸c ho¹t ®éng kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ dÇn ®­îc quËn thùc hiÖn. Do vËy, x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm ®· dÇn ®i vµo ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ quËn, nh»m n©ng cao chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. C¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ ®· cã ®­îc sù ®ång t×nh ñng hé vµ thùc hiÖn bëi sè ®«ng c¸c tÇng líp d©n c­. 2.2.2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho c¸c ho¹t ®éng y tÕ quËn Hoµn KiÕm Ø Nh÷ng thuËn lîi trong thùc hiÖn qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ Trong khu«n khæ c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh nh»m phôc vô c¸c yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn quËn nãi chung còng nh­ thùc hiÖn tèt qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ quËn. Së dÜ nh­ vËy, do trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm cã ®­îc nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh: Thø nhÊt, phßng ho¹t ®éng trong khu«n khæ luËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ th­êng xuyªn cã sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Õn ®Þa ph­¬ng. Tõ khi luËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ra ®êi ( thùc hiÖn tõ n¨m 1997 ), c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®­îc cô thÓ h¬n, ®Þnh h­íng râ rµng h¬n vµ thèng nhÊt trong c¸c nghiÖp vô ®­îc ph©n cÊp thuéc vÒ phßng. Thø hai, bé m¸y qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ ngµy mét kiÖn toµn h¬n ( thùc hiÖn sù ph©n cÊp cña Nhµ n­íc cô thÓ bëi Th«ng t­ sè 103/1998/TT-BTC ngµy 18/07/1998 ). Tæ chøc nh©n sù cña phßng phï hîp víi cÊp qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc trung gian mµ phßng ®¶m nhiÖm, h¬n n÷a l¹i thùc hiÖn ®­îc tiªu chuÈn ho¸ biªn chÕ (kh«ng cã biªn chÕ d«i d­ ); sè biªn chÕ cña phßng ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô mét c¸ch cô thÓ theo tõng bé phËn gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng t¸c qu¶n lý thu - chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ( lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo ®óng tiÕn ®é, ®óng c¸c chuÈn mùc do Nhµ n­íc quy ®Þnh). Thø ba, ®éi ngò c¸n bé viªn chøc giµu kinh nghiÖm thùc tÕ ®­îc trang bÞ c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tr×nh ®é lý luËn ( 14/15 c¸n bé ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn ngµnh; 1 ®ång chÝ tr­ëng phßng tèt nghiÖp cao cÊp lý luËn; 2 ®ång chÝ tèt nghiÖp trung cÊp lý luËn; cßn l¹i ®­îc häc tËp theo ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn ). Phßng cã mét hÖ thèng chÝnh trÞ kh¸ ®Çy ®ñ vµ v÷ng ch¾c ( 8/15 c¸n bé lµ §¶ng viªn ). H¬n n÷a, ®éi ngò c¸n bé th­êng xuyªn ®­îc tham gia häc tËp trong c¸c ch­¬ng tr×nh míi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña thµnh phè ( häc c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc b»ng m¸y tÝnh; phßng lµ ®¬n vÞ thÝ ®iÓm triÓn khai ch­¬ng tr×nh qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc b»ng m¸y tÝnh do ChÝnh phñ Céng hoµ liªn bang §øc tµi trî cho ChÝnh phñ ViÖt Nam; tham gia líp triÓn khai thùc hiÖn luËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc míi ban hµnh b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ n¨m 2004 do Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi tæ chøc...). Thø t­, trang thiÕt bÞ lµm viÖc lu«n ®­îc c¶i tiÕn vµ trang bÞ ®Çy ®ñ: phßng cã hÖ thèng m¸y tÝnh c¸ nh©n ( trang bÞ m¸y tÝnh ®Õn tõng ng­êi ) vµ hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh néi béi ngµnh ( phôc vô cho b¸o c¸o nhanh víi UBND quËn vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi). Thªm vµo ®ã, ®iÒu kiÖn lµm viÖc ngµy cµng ®­îc ®¶m b¶o: nhµ cao tÇng cã trang bÞ ®iÒu hoµ, trô së lµm viÖc thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i tíi c¸c c¬ quan trong ®Þa bµn quËn còng nh­ cña Trung ­¬ng. Ngoµi ra, Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm cßn cã nh÷ng thuËn lîi kh¸c ®em l¹i cho c«ng t¸c qu¶n lý thu - chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc nh­: quËn Hoµn KiÕm lµ mét ®Þa bµn cã kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, chÝnh trÞ.. ph¸t triÓn; møc sèng d©n c­ cao, tr×nh ®é häc vÊn d©n c­ cao, trong quËn cã nhiÒu c¬ quan chÝnh quyÒn cña Trung ­¬ng... Ø Nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm: Tuy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt v÷ng ch¾c vµ toµn diÖn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm nh­ng Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn còng gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh: Thø nhÊt, chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ qua c¸c n¨m cã t¨ng nh­ng cßn h¹n chÕ g©y khã kh¨n cho ph©n bæ chi tiªu t¹i c¸c ®¬n vÞ: chi th­êng xuyªn ( tíi 60% chi tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn ) chÞu ¸p lùc cña t¨ng møc l­¬ng tèi thiÓu ( tõ 210.000 ®ång/ th¸ng lªn 290.000 ®ång/ th¸ng ); chi mua s¾m, söa ch÷a ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh y tÕ, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ y tÕ chËm ®­îc ®æi míi vµ n©ng cÊp; chi b×nh qu©n cho ng­êi d©n/n¨m cßn thÊp ( thÊp h¬n 10.000 ®ång/n¨m ) nªn khã ®¶m b¶o ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n... Thø hai, kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ ch­a ®­îc triÓn khai réng r·i cho mäi ng­êi d©n, míi chØ ¸p dông cho mét sè ®èi t­îng b¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc vµ b¶o hiÓm y tÕ häc sinh. Do ®ã, kh¶ n¨ng huy ®éng sù ®ãng gãp kinh phÝ cña ng­êi d©n vµo c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cßn h¹n chÕ, khuyÕn khÝch x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ diÔn ra chËm ch¹p. Thø ba, chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm ch­a cao, ch­a thùc sù khuyÕn khÝch nh©n d©n kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c tr¹m y tÕ, tr¹m ®a khoa ®èi víi mét sè bÖnh th«ng th­êng mµ ng­êi d©n th­êng c¸c bÖnh viÖn tuyÕn trªn g©y nªn t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ë c¸c bÖnh viÖn nµy. Thø t­, chÕ ®é phô cÊp, l­¬ng cho c¸c c¸n bé y tÕ - nhÊt lµ c¸n bé y tÕ c¬ së ë c¸c tr¹m y tÕ ph­êng - cßn thÊp, nªn ch­a t¹o ®éng lùc khuyÕn khÝch ®­îc c¸n bé yªn t©m lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ l©u dµi. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu tr¹m y tÕ ph­êng, tr¹m ®a khoa, nhµ hé sinh... cßn thiÕu c¶ y t¸ vµ b¸c sü chuyªn m«n; cïng víi tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé y tÕ cßn thÊp ch­a ®­îc cËp nhËt c¸c kiÕn thøc y häc míi do c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o, chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ hç trî c¸n bé y tÕ c¬ së ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®ång bé. Thø n¨m, c«ng t¸c gi¸m s¸t chÊt l­îng vÖ sinh an toµn thùc phÈm, vÖ sinh m«i tr­êng, vµ thóc ®Èy c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu vÒ y tÕ quèc gia cßn thiÕu ®ång bé, kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao: viÖc dïng chÊt ho¸ häc g©y t¸c ®éng xÊu trong chÕ biÕn thùc phÈm, ho¸ mü phÈm ch­a ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ; c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng ch­a ®­îc ®¶m b¶o ( nhÊt lµ khu vùc c¸c chî, khu cÇu Long Biªn ...) vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu vÒ y tÕ cña quèc gia tuy ®­îc triÓn khai réng r·i nh­ng ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶ cao, cßn tiÒm Èn nguy c¬ m¾c mét sè bÖnh nh­: lao, phong, b­íu cæ, HIV/AIDS, suy dinh d­ìng ë trÎ em... Thø s¸u, ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cßn nhiÒu bÊt cËp c¶ víi Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ: + VÒ c«ng t¸c lËp dù to¸n: c¸c ®¬n vÞ cßn mang t­ t­ëng ®èi phã víi c«ng t¸c lËp dù to¸n nªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi chÊt l­îng dù to¸n cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn, dù to¸n ph¶i bæ sung nhiÒu lÇn ( cã nh÷ng dù to¸n bæ sung ®Õn cuèi n¨m míi giao ®­îc ); do ®ã c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chi tiªu thiÕu chñ ®éng. MÆt kh¸c, c¸c kho¶n dù to¸n thu kh«ng bao qu¸t hÕt c¸c nguån thu sù nghiÖp cña ho¹t ®éng y tÕ, trong khi ®ã dù to¸n chi th­êng cao h¬n t¸ch rêi kh¶ n¨ng thu Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. + VÒ c«ng t¸c chÊp hµnh chi Ng©n s¸ch: viÖc x©y dùng dù to¸n qói c¸c ®¬n vÞ cßn lµm chiÕu lÖ, do ®ã th­êng dÉn ®Õn bÞ ®éng trong chi tiªu cña c¸c ®¬n vÞ kh«ng tr¸nh khái c¸c ®¬n vÞ chi sai môc ®Ých, ch­a thùc sù tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. + VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, quyÕt to¸n Ng©n s¸ch: cßn cã ®¬n vÞ h¹ch to¸n, kÕ to¸n ch­a chÝnh x¸c, sai Môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ n­íc c¸c néi dung chi tiªu dÉn ®Õn viÖc tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn ph¶i ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn, ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÕu, c©n ®èi cña cÊp Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp trªn. 2.2.3. Nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc Nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm lµ do nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau: Ø Nguyªn nh©n chñ quan ( c¶ tõ phÝa Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cña quËn): Thø nhÊt, c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm ch­a s¸t víi c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ, cßn thiÕu sù g¾n kÕt gi÷a phßng víi c¸c cÊp Trung ­¬ng vµ c¸c cÊp c¬ së ( tr¹m y tÕ ph­êng, ban tµi chÝnh ph­êng, trung t©m y tÕ quËn...). Thø hai, c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ, c¸c ph­êng, trung t©m y tÕ cßn ch­a theo kÞp sù ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh Ng©n s¸ch Nhµ n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay. ý thøc chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch cßn yÕu hay ch­a nghiªm tóc; ch­a coi träng viÖc qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi ph­¬ng thøc theo dù to¸n. Thø ba, ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®èi víi sù nghiÖp y tÕ ch­a ®­îc chó träng; phÇn lín hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh vµ m¸y tÝnh cña c¸c ®¬n vÞ ch­a khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó nhÊt. Thø t­, viÖc ph©n chia c¸c nguån chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn theo néi dung chi ch­a thùc sù hîp lý, g©y ra t×nh tr¹ng l·ng phÝ nguån chi. Tû träng mua s¾m, söa ch÷a trang thiÕt bÞ y tÕ, thiÕt bÞ qu¶n lý cßn chiÕm tû lÖ thÊp trong tæng chi tiªu. Thø n¨m, c«ng t¸c y tÕ dù phßng ch­a thùc sù ®­îc triÓn khai ®ång bé trªn ®Þa bµn vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc søc kháe ch­a ph¸t huy ®óng vai trß cña nã. Thø s¸u, c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ vµ chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®· ®Ò ra. ChÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh trªn ®Þa bµn quËn do c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®¶m nhËn cßn thÊp ch­a thu hót ®­îc ®«ng ®¶o nh©n d©n tíi kh¸m vµ ch÷a bÖnh vµ phÇn nµo g©y nªn sù qu¸ t¶i cho c¸c bÖnh viÖn tuyÕn trªn. Thø b¶y, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c y, b¸c sü phôc vô trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cßn h¹n chÕ, viÖc ®æi míi c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh còng nh­ cËp nhËt c¸c th«ng tin y tÕ ch­a thùc sù ®­îc chó träng. Thø t¸m, c¸c ho¹t ®éng kh¸m ch÷a bÖnh cßn thiÕu ®a d¹ng, ch­a ®¸p øng nhu cÇu phong phó cña ng­êi d©n vµ thiÕu sù kÕt hîp gi÷a kh¸m ch÷a bÖnh theo ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i vµ y d­îc häc cæ truyÒn. Thø chÝn, nguån thu ®éng viªn tõ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn ch­a ®¶m b¶o tù chñ vÒ tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé phôc vô trong c¸c ®¬n vÞ y tÕ ®ã. Ø Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Do ®Þa bµn quËn réng vµ phøc t¹p ( víi 18 ph­êng ), nªn viÖc ph©n bæ sè chi gÆp nhiÒu khã kh¨n. - §Þnh møc chi tiªu thÊp g©y khã kh¨n cho viÖc lËp dù to¸n ( ®Þnh møc ®­îc x©y dùng trªn c¬ së møc l­¬ng tèi thiÓu 180.000 ®ång/th¸ng ) vµ c¸c nguån chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cßn thÊp. - HÖ thèng c¸c v¨n b¶n gi÷a c¸c ban ngµnh vµ Trung ­¬ng cßn chËm ®­îc ®æi míi, chång chÐo g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn. - C¸c khu«n khæ ph¸p lý vÒ y tÕ tuy chÆt chÏ nh­ng g©y rµo c¶n lín cho sù gia nhËp cña c¸c ®èi t­îng tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc y tÕ nªn kh«ng khuyÕn khÝch x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ ph¸t triÓn. - Sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy cµng nhanh, sù kh¸c biÖt ngµy cµng lín vÒ møc sèng trªn ®Þa bµn g©y khã kh¨n trong thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®¶m b¶o vÒ c«ng b»ng trong ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. Tuy c¸c nguyªn nh©n chñ quan g©y t¸c ®éng trùc tiÕp, m¹nh mÏ tíi c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm nh­ng c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan l¹i mét phÇn gi¸n tiÕp t¸c ®éng lªn c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn. ViÖc nhËn thøc ®Çy ®ñ nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan g©y ra nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n cho qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ gãp phÇn ®Þnh h­íng ho¹t ®éng vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ kÞp thêi phï hîp víi thùc tÕ. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ t¨ng c­êng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi yªu cÇu x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm 3.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn trong thêi gian tíi Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, nhËn thøc râ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc, tËp trung gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña ngµnh, t¹o ra c¸c c©n ®èi gi÷a phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh, y häc hiÖn ®¹i víi cæ truyÒn, gi÷a ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng ®iÒu trÞ b»ng kü thuËt chuyªn s©u víi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò y tÕ c¬ së, nh»m lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé vµ nh©n d©n trong quËn trªn c¬ së n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®Æt ra, môc tiªu ®Þnh h­íng c¬ b¶n n¨m 2003 lµ: * Môc tiªu chung cho sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm: PhÊn ®Êu ®Ó mäi ng­êi d©n ®­îc h­ëng c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, ®­îc cung cÊp c¸c dÞch vô y tÕ c¬ b¶n. N©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô y tÕ nh»m t¨ng c­êng søc khoÎ nh©n d©n, gi¶m tû lÖ m¾c vµ chÕt do bÖnh tËt. Tõng b­íc thùc hiÖn c«ng b»ng, hiÖu qu¶ trong ch¨m sãc y tÕ. Mäi ng­êi ®Òu ®­îc ph¸t triÓn tèt vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. * Mét sè nhiÖm vô träng t©m n¨m 2003 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo - Chñ ®éng phßng chèng dÞch kh«ng ®Ó bÖnh dÞch nguy hiÓm x¶y ra, nÕu cã dÞch ph¸t sinh ph¶i tæ chøc bao v©y, dËp t¾t kÞp thêi, kh«ng ®Ó tö vong do dÞch. - Tõng b­íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cñng cè vµ hoµn thiÖn m¹ng l­íi y tÕ c¬ së nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n. - TiÕp tôc duy tr× ®­a B¸c sÜ, Kü thuËt viªn giái vµo c«ng t¸c trong c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së quËn Hoµn KiÕm cïng víi viÖc thùc hiÖn tèt ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi nghÌo, c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. - Ph¸t huy néi lùc: n©ng cao chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh cña c¸c tr¹m y tÕ ph­êng, tr¹m ®a khoa, nhµ hé sinh, ­u tiªn ph¸t triÓn chuyªn khoa s©u víi nh÷ng kü thuËt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt ®­a m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt cao øng dông vµo c«ng t¸c ch÷a bÖnh vµ c¸c dÞch vô y tÕ. - §Èy m¹nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt b»ng nhiÒu nguån vèn: Trung ­¬ng cÊp theo c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n tËp trung cña tØnh, vèn ng©n s¸ch huyÖn, thµnh, thÞ, nguån viÖn trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, vèn do d©n ®ãng gãp. TiÕp tôc xin kinh phÝ söa ch÷a c¬ së vËt chÊt trung t©m y tÕ, phßng kh¸m ®a khoa, tr¹m y tÕ ph­êng. - Liªn tôc ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, ®Æc biÖt lµ c¸n bé tuyÕn c¬ së vµ ®µo t¹o chuyªn khoa s©u. - T¨ng c­êng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ y tÕ cho c¸c tuyÕn ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu kü thuËt chuyªn m«n vµ thuËn lîi cho ng­êi d©n tiÕp cËn c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ, triÓn khai tõng b­íc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý, chuyªn m«n, l­u tr÷ vµ thèng kª b¸o c¸o. Tr­íc hÕt, thùc hiÖn x©y dùng m« h×nh qu¶n lý tin häc tµi chÝnh y tÕ t¹i trung t©m y tÕ cña quËn, tiÕn tíi nèi m¹ng trong toµn ngµnh. N©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, ®oµn thÓ quÇn chóng, tiÕp tôc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, tinh gi¶m biªn chÕ, thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ. Chó träng c«ng t¸c x©y dùng §¶ng cho c¸n bé tr¹m y tÕ ph­êng, tõng b­íc s¾p xÕp l¹i tæ chøc cña ngµnh theo h­íng tinh gän, ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng c¸c chuyªn m«n. - Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ quy chÕ ho¹t ®éng kho¸n chi t¹i c¸c ®¬n vÞ. T¨ng c­êng thu hót nhiÒu nguån kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp cña ngµnh nh­: c¸c dù ¸n tµi trî, thu viÖn phÝ, b¶o hiÓm y tÕ, thu c¸c dÞch vô, khuyÕn khÝch h¬n n÷a x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn toµn ®Þa bµn quËn. * TËp trung thùc hiÖn mét sè ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò ¸n øng dông vµo tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së còng nh­ c¸c ho¹t ®éng chung vÒ y tÕ. - X©y dùng mét sè m« h×nh "B¸c sÜ gia ®×nh" nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý ch¨m sãc søc khoÎ t¹i céng ®ång. - TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn chØnh ®Ò ¸n thùc hiÖn kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo theo quyÕt ®Þnh: 139/Q§ - TTg cña thñ t­íng ChÝnh phñ. - Tr×nh UBND quËn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cñng cè vµ hoµn thiÖn m¹ng l­íi y tÕ c¬ së cña quËn Hoµn KiÕm. - Më réng dù ¸n øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý. - X©y dùng vµ phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng phßng chèng t¸c h¹i cña thuèc l¸, phßng ngõa mét sè bÖnh x· héi, bÖnh nguy hiÓm HIV/AIDS giai ®o¹n 2001 - 2005. 3.2. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ vÉn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh nªn víi môc tiªu ph¸t triÓn h¬n n÷a sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm vµ thóc ®Èy c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trong thêi gian tíi, viÖc ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ cho qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. 3.2.1. Gi¶i ph¸p 1: N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cho phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm ®èi víi sù nghiÖp y tÕ * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p Thùc hiÖn n©ng cao n¨ng lùc cña phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm ®èi víi sù nghiÖp y tÕ lµ viÖc h­íng dÉn sù qu¶n lý cña phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn ®i s©u vµo c«ng t¸c chi tiªu cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ sao cho cã hiÖu qu¶ cao, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng y tÕ cã chÊt l­îng cao; trong khi ®ã vÉn ®¶m b¶o cho phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ lµ mét cÊp Ng©n s¸ch Nhµ n­íc hoµn chØnh theo quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp Ng©n s¸ch Nhµ n­íc hiÖn hµnh. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p Víi tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña c¸c c¸n bé thuéc phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm cã thÓ gióp cho c¸c c¸n bé ®i s©u t×m hiÓu ®Æc thï vµ yªu cÇu thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé thuéc Trung t©m y tÕ quËn. * Néi dung cña gi¶i ph¸p: Yªu cÇu phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kh©u cña chu tr×nh Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ ®¸p øng ®óng thùc tÕ cña ®¬n vÞ: - VÒ lËp dù to¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Ngay tõ khi lËp dù to¸n, c¸c c¸n bé phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cña phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn tiÕn hµnh kiÓm tra vµ xem xÐt thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ cã phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nªu trong dù to¸n cña c¸c ®¬n vÞ hay kh«ng: ch¼ng h¹n mét tr¹m y tÕ ph­êng A yªu cÇu cung cÊp thuèc men cho n¨m tíi 100 triÖu ®ång nh­ng so víi c¸c ph­êng kh¸c, ph­êng A cã tû lÖ d©n sè m¾c bÖnh ­íc tÝnh thÊp h¬n th× tiÕn hµnh c¾t gi¶m kinh phÝ ®Ó chi cho môc kh¸c; hay tr¹m ®a khoa n¨m tíi yªu cÇu chi 150 triÖu ®ång cho mua s¾m c¸c thiÕt bÞ y tÕ mµ sau khi kiÓm tra thÊy thiÕt bÞ y tÕ t¹i tr¹m ®a khoa qu¸ cò, th× sÏ chi ngay møc yªu cÇu hoÆc c¾t gi¶m nguån kh¸c chi thªm cho yªu cÇu ®ã.... Ngoµi ra, khi lËp dù to¸n cÇn x¸c ®Þnh l¹i sè tæng hîp cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp do trung t©m y tÕ chuyÓn lªn, ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, trung thùc, tÝnh ®ñ vµ ®óng. - VÒ chÊp hµnh chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ngoµi viÖc kiÓm tra chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ ®óng theo dù to¸n, phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ thùc hiÖn cÊp ph¸t kinh phÝ ®Õn c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi, ®Çy ®ñ, thñ tôc nhanh gän. NÕu trong khi chÊp hµnh chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã nh÷ng ®ét biÕn, phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÇn ®øng ra chñ ®éng ®øng ra xö lý gióp c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. - VÒ quyÕt to¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc: Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm ®øng ra trùc tiÕp chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô ®èi víi c¸c ®¬n vÞ: h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ quyÕt to¸n theo ®óng c¸c chØ tiªu, biÓu mÉu thèng nhÊt do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh; ®ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ xö lý kÞp thêi c¸c kho¶n chi h¹ch to¸n sai môc chi theo hÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ thùc hiÖn c«ng khai Ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo yªu cÇu cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ®èi víi c¸c kho¶n thu chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra quyÕt to¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸n bé phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ thùc hiÖn kiÓm tra mét c¸ch nghiªm tóc tr¸nh kiÓm tra qua loa, ®¹i kh¸i. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy, phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®­a c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña m×nh s¸t víi thùc tÕ c¸c ho¹t ®éng diÔn ra cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ, gãp phÇn t¹o mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a phßng víi c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së còng nh­ víi ban tµi chÝnh cña c¸c ph­êng, do vËy kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c kho¶n chi ®­îc b¶o ®¶m, ®ång thêi phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ dÔ kiÓm tra gi¸m s¸t chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së. 3.2.2. Gi¶i ph¸p 2: T¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ c¬ së * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p Tr×nh ®é vµ n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ ¶nh h­ëng rÊt lín trùc tiÕp ®Õn qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña c¸c ®¬n vÞ. ChÝnh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n, tµi chÝnh t¹i c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së lµ ®éng lùc thóc ®Èy viÖc gi¶i ng©n c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ, ®óng môc tiªu ®· ®Ò ra cho sù nghiÖp y tÕ. NÕu c¸n bé kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cã ý thøc chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch yÕu kÐm, ch­a thùc sù nghiªm tóc th× viÖc g©y ra t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, kÐm hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n chi lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p Do th­êng xuyªn ®­îc c«ng t¸c trong c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp y tÕ nªn c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh t¹i c¸c ®¬n vÞ mang ®Çy ®ñ nÐt ®Æc tr­ng cña lÜnh vùc y tÕ,do ®ã kh¶ n¨ng tiÕp thu nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, tu©n thñ nghiªm ngÆt quy tr×nh qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo ph­¬ng ph¸p dù to¸n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm. * Néi dung cña gi¶i ph¸p Phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn trùc tiÕp phèi hîp víi Trung t©m y tÕ quËn vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ më c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô kÕ to¸n, tµi chÝnh ng¾n h¹n nh»m cËp nhËt c¸c quy ®Þnh, chuÈn mùc kÕ to¸n míi cho c¸c c¸n bé cña c¸c ®¬n vÞ. Bªn c¹nh ®ã, cÇn n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®èi víi kh«ng chØ c¸c ho¹t ®éng y tÕ mµ cßn bao gåm c¶ n¨ng lùc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh nh»m gióp c¸c thñ tr­ëng cã kh¶ n¨ng bao qu¸t hÕt ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó cã nh÷ng h­íng qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy n¨ng lùc lµm viÖc cña c¸c c¸n bé tµi chÝnh kÕ to¸n tõ c¬ së gãp phÇn qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc thiÕt thùc h¬n vµ lµm gi¶m sù sai lÖch gi÷a c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së vµ phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm. Bëi v×, c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së võa ®ãng vai trß lµ kh©u ®Çu tiªn ( trong lËp dù to¸n, quyÕt to¸n) võa ®ãng vai trß lµ kh©u cuèi cïng (trong thùc hiÖn c¸c kho¶n chi ) nªn gi¶i ph¸p sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng lµm viÖc cña c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm s¸t thùc vµ ®óng h­íng h¬n. 3.2.3. Gi¶i ph¸p 3: Më réng ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®èi víi sù nghiÖp y tÕ * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p ChÊt l­îng cña bÊt kú c«ng viÖc nµo còng ph¶i dùa trªn ph­¬ng tiÖn lµm viÖc tèt nhÊt vµ kh¶ n¨ng tËn dông tÝnh h÷u Ých, c«ng suÊt ph­¬ng tiÖn cña con ng­êi lµ tèi ®a nhÊt, trong ®ã qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc kh«ng n»m ngoµi néi dung nµy. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vµ øng dông tin häc gióp cho viÖc tÝnh to¸n, ph©n tÝch, truyÒn sè liÖu ®­îc chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ tèt nhÊt ®ßi hái viÖc øng dông tin häc trong c¸c ®¬n vÞ ph¶i ®­îc chó träng. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p HiÖn nay, Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm vµ hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ ®Òu ®­îc trang bÞ m¸y tÝnh ®Õn tõng ng­êi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm cã mét hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ nhÊt ®Õn tõng c¸n bé vµ th­êng xuyªn ®­îc n©ng cÊp vµ ®æi míi; thªm vµo ®ã, c¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n ®­îc nèi m¹ng néi bé vµ nèi m¹ng trong toµn ngµnh ( nèi m¹ng víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi, UBND quËn Hoµn KiÕm ), t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé thuéc phßng sö dông m¸y tÝnh vµo hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc cña m×nh ( nhËp sè liÖu, b¸o c¸o sè liÖu, so¹n th¶o c«ng v¨n...). Trong n¨m 2003, Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn ®· cö c¸n bé ®i häc vÒ qu¶n lý m¹ng m¸y tÝnh nh»m ®¸p øng yªu cÇu sö dông m¹ng vµ khai th¸c m¹ng trong c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. * Néi dung cña gi¶i ph¸p Trªn c¬ së sè m¸y tÝnh hiÖn cã, Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ vµ c¸c ®¬n vÞ y tÕ cÇn ph¶i ph¸t huy hÕt c«ng suÊt cña m¸y tÝnh ( sö dông m¸y tÝnh vµo tÝnh to¸n, l­u tr÷, ph©n tÝch vµ b¸o c¸o sè liÖu trong ph¹m vi c«ng viÖc cña m×nh. Trong n¨m 2003, thùc hiÖn hoµn chØnh hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh trong néi bé Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ vµ kÕt hîp víi hÖ thèng m¹ng cña Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Së y tÕ ( gåm c¶ Trung t©m y tÕ quËn ) vµ UBND quËn; tiÕn tíi kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh tíi tËn c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy, gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt c«ng t¸c qu¶n lý cña Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm còng nh­ cña c¸c ®¬n vÞ, t¹o ®iÒu kiÖn cã ®­îc b¸o c¸o sè liÖu nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt khi cã bÊt kú yªu cÇu nµo cña cÊp trªn. 3.2.4 Gi¶i ph¸p 4: Thùc hiÖn ph©n chia c¸c kho¶n chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc mét c¸ch hîp lý cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p Víi nguyªn t¾c sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ c¸c nguån chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ, c¸c kho¶n chi s¸t thùc víi t×nh h×nh cña c¸c ®¬n vÞ lµ yªu cÇu cÊp thiÕt nhÊt. H×nh thøc thÓ hiÖn chÝnh cña t¨ng c­êng qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc th«ng qua c¬ cÊu ph©n chia c¸c kho¶n chi tiªu cho sù nghiÖp y tÕ hîp lý. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p ViÖc lËp ra c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô y tÕ c«ng céng vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ nªn c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn ph¶i lu«n chiÕm tû träng cao nhÊt. Phßng Tµi ChÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm vµ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn theo ®óng môc tiªu ®Ò ra cña cÊp trªn vÒ chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ ( c¸c kho¶n chi th­êng xuyªn th­êng chiÕm h¬n 60% tæng chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ). * Néi dung cña gi¶i ph¸p VÉn duy tr× møc chi th­êng xuyªn tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ ë møc cao nh­ ®· thùc hiÖn nh÷ng n¨m tr­íc nh­ng tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cÇn muc s¾m, söa ch÷a ë c¸c ®¬n vÞ mµ cã thÓ ®iÒu tiÕt c¸c kho¶n chi cho mua s¾m, söa ch÷a cao h¬n mét chót trong tæng chi tiªu ®Ó ®¶m b¶o. H¬n n÷a, cÇn cã sù bæ sung tõ chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña c¸c ph­êng, c¸c ®¬n vÞ kh¸c, môc tiªu kh¸c cho n©ng cÊp, mua s¾m trang thiÕt bÞ, tµi s¶n cho c¸c ®¬n vi y tÕ hay cã thÓ dïng tõ nguån thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ, huy ®éng sù ®ãng gãp vµ viÖn trî tõ bªn ngoµi. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Do phÇn chi cho mua s¾m, söa ch÷a cßn thÊp trong tæng chi tiªu nªn gi¶i ph¸p b­íc ®Çu sÏ gi¶i quyÕt thiÕu hôt chi tiªu cho phÇn nµy. H¬n n÷a, gi¶i ph¸p gãp phÇn nç lùc tõ c¸c ®¬n vÞ tiÕt kiÖm chi tiªu ®Ó cã thÓ n©ng cÊp, mua s¾m trang thiÕt bÞ, tµi s¶n cho ®¬n vÞ m×nh. 3.2.5. Gi¶i ph¸p 5: §Èy m¹nh thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ dù phßng vµ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc søc khoÎ s©u réng trong d©n c­ trªn ®Þa bµn quËn * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p Th«ng tin tuyªn truyÒn vµ c«ng t¸c y tÕ dù phßng lµ yÕu tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm mét c¸ch toµn diÖn nhÊt. Khi nh÷ng th«ng tin vÒ y tÕ ®Õn ®­îc víi nh©n d©n sÏ gãp phÇn lµm cho nhËn thøc vÒ c¸c ho¹t ®éng y tÕ ®­îc râ rµng nhÊt t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ®¬n vÞ triÓn khai c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, phôc vô cho môc tiªu x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn quËn. Cßn c«ng t¸c y tÕ dù phßng gãp phÇn ng¨n ngõa l©y lan vµ nguy c¬ m¾c mét sè bÖnh dÔ l©y trong d©n c­, c¸c ®ît dÞch bÖnh ngoµi vßng kiÓm so¸t... * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p QuËn lµ ®Þa bµn trung t©m cña thµnh phè nªn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ c¸c ho¹t ®éng y tÕ rÊt dÔ thùc hiÖn, hÇu hÕt c¸c ph­êng ®Òu cã ®µi ph¸t thanh vµ nhiÒu h×nh thøc sinh ho¹t tËp trung cña quÇn chóng ( c¸c c©u l¹c bé ng­êi cao tuæi, c¸c chi ®oµn thanh niªn ho¹t ®éng s«i næi...). Thªm vµo ®ã, c«ng t¸c y tÕ dù phßng lu«n lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®­îc sù quan t©m cña nhiÒu ®¬n vÞ vµ nh©n d©n. * Néi dung cña gi¶i ph¸p KÕt hîp gi÷a tuyªn truyÒn, gi¸o dôc søc khoÎ vµ c«ng t¸c y tÕ dù phßng trªn ®Þa bµn quËn: sö dông c¸c ®µi ph¸t thanh cña ph­êng, c¸c c©u l¹c bé ng­êi cao tuæi, c¸c chi ®oµn thanh niªn... ®Ó tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c y tÕ dù phßng vµ c¸c th«ng tin vÒ y tÕ ®Õn nh©n d©n. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy sù tham gia s©u réng vµ ®ång t×nh ñng hé cña quÇn chóng nh©n d©n vµo c¸c ho¹t ®éng y tÕ cña quËn nh»m ®­a c«ng t¸c y tÕ cña quËn ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra. 3.2.6. Gi¶i ph¸p 6: N©ng cao chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p §Ó thu hót ®­îc sù tham gia cña c¸c tÇng líp d©n c­ tíi kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c tr¹m y tÕ ph­êng, tr¹m ®a khoa.. th× chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. H¬n n÷a, ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ th× viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ch­¬ng tr×nh nµy lµ rÊt quan träng. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p C¸c tr¹m y tÕ ph­êng, tr¹m ®a khoa cã thÓ trùc tiÕp kh¸m bÖnh vµ ch÷a mét sè bÖnh th­êng gÆp cho nh©n d©n; nhµ hé sinh quËn cã thÓ tiÕp nhËn s¶n phô 24/24 ( víi sè gi­êng bÖnh t­¬ng ®èi lín: 40 gi­êng) vµ ®¶m b¶o tèt cho viÖc sinh ®Î ®­îc thuËn tiÖn. Cïng víi c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ ®· ®­îc triÓn khai vµ b­íc ®Çu t­¬ng ®èi kh¶ quan, ngµy cµng gi¶m sè ng­êi m¾c c¸c bÖnh nh­: b­íu cæ, phong, lao, suy dinh d­ìng trÎ em... * Néi dung cña gi¶i ph¸p TiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®· ®Ò ra cña c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ, thùc hiÖn qu¶n lý vÒ nghiÖp vô y tÕ nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô y tÕ do c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn cung cÊp vµ kiÓm so¸t c¶ ®èi víi c¸c dÞch vô y tÕ do t­ nh©n cung cÊp. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Gi¶i ph¸p gãp phÇn thanh to¸n mét sè bÖnh ®· ®Ò ra trong c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô y tÕ nh»m thu hót nh©n d©n ®Õn kh¸m, ch÷a bÖnh t¹i c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së, gi¶m bít sù qu¸ t¶i ë c¸c bÖnh viÖn tuyÕn trªn. 3.2.7. Gi¶i ph¸p 7: TiÕp thu vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin y tÕ nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c y, b¸c sü * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p Tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c y, b¸c sü vµ kh¶ n¨ng cËp nhËt th«ng tin y tÕ lµ yÕu tè n©ng cao chÊt l­îng kh¸m, ch÷a bÖnh t¹i c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng y tÕ tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu cña y häc trong n­íc còng nh­ cña thÕ giíi vµ theo kÞp sù ph¸t triÓn vÒ c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc khoÎ trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c trong thµnh phè. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p §éi ngò c¸n y, b¸c sü trong c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së quËn Hoµn KiÕm ®Òu cã tr×nh ®é phï hîp, cã thÓ tiÕp thu víi nh÷ng thay ®æi trong ngµnh y tÕ vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. * Néi dung cña gi¶i ph¸p KhuyÕn khÝch c¸c y, b¸c sü ho¹t ®éng trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ quËn Hoµn KiÕm tù n©ng cao vµ tÝch luü kiÕn thøc vÒ y häc cho chÝnh b¶n th©n m×nh th«ng qua viÖc tham gia ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c líp båi d­ìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô do Së y tÕ tæ chøc, ®ång thêi n¨ng t×m tßi, häc hái qua c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o vÒ y häc. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p N¨ng lùc lµm viÖc cña c¸c y, b¸c sü gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng y tÕ, t¹o sù tin t­ëng cña nh©n d©n; ®ång thêi khi thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy sÏ rÊt h÷u Ých cho thùc hiÖn triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ. 3.2.8. Gi¶i ph¸p 8: §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p Môc tiªu cña c¸c ®¬n vÞ y tÕ quËn lµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, kh¸m, ch÷a bÖnh cho nh©n d©n nªn ph¹m vi cña c¸c ho¹t ®éng y tÕ t­¬ng ®èi réng ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng ph¶i ®a d¹ng ®¸p øng nhu cÇu phong phó cña ng­êi d©n. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p C¸c dÞch vô y tÕ ®­îc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn cung cÊp ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu vÒ kh¸m ch÷a bÖnh vµ phßng bÖnh cho nh©n d©n trong quËn, vµ d©n t¹m tró trªn ®Þa bµn quËn. * Néi dung cña gi¶i ph¸p C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cñng cè l¹i c¸c dÞch vô y tÕ cung cÊp tõ tr­íc vµ cung cÊp thªm c¸c dÞch vô y tÕ míi trªn c¬ së kÕt hîp gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸m ch÷a bÖnh hiÖn ®¹i vµ y d­îc häc cæ truyÒn. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p C¸c nhu cÇu vÒ kh¸m, ch÷a bÖnh cña nh©n d©n ®­îc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt th«ng qua thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy, nh©n d©n kh«ng ph¶i di chuyÓn ®Õn c¬ së kh¸c khi gÆp ph¶i nh÷ng bÖnh mµ c¸c ®¬n vÞ y tÕ ®· thùc hiÖn ®­îc. 3.2.9. Gi¶i ph¸p 9: TÝch cùc khai th¸c c¸c nguån thu ®Ó l¹i t¹i c¸c ®¬n vÞ y tÕ c¬ së * C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cña quËn mÆc dï thùc hiÖn cung cÊp c¸c dÞch vô y tÕ c«ng céng nh­ng vÉn cã nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng y tÕ, mµ c¸c nguån thu nµy cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc nhu cÇu bæ sung mét phÇn chi tiªu t¹i c¸c ®¬n vÞ. * C¬ së thùc tiÔn cña gi¶i ph¸p Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng y tÕ cña c¸c ®¬n vÞ chñ yÕu tõ viÖn phÝ, b¶o hiÓm y tÕ, cho thuª ®Þa ®iÓm: c¸c nguån thu ®­îc t¨ng lªn hµng n¨m vµo kho¶ng trªn 200 triÖu ®ång/n¨m. * Néi dung cña gi¶i ph¸p CÇn x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng c¸c kho¶n thu c¶ vÒ sè l­îng vµ møc thu cô thÓ; thùc hiÖn ®óng, ®ñ c¸c kho¶n thu cã trong dù to¸n thu Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Trªn c¬ së ®­îc chñ ®éng chi tõ nguån thu ®Ó l¹i, ®¬n vÞ ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c c¸c môc chi nµy tr¸nh l·ng phÝ vµ kh«ng hiÖu qu¶. * TÝnh tÝch cùc cña gi¶i ph¸p Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy gióp cho c¸c ®¬n vÞ dÇn chñ ®éng thu vµ chi tiªu c¸c kho¶n chi cña m×nh; ®ång thêi gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña yªu cÇu vÒ chñ ®éng tµi chÝnh trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu ( theo h­íng dÉn cña NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP vµ Th«ng t­ 25/2002/TT-BTC) ®· ®­îc ban hµnh, gãp phÇn ®Èy m¹nh khuyÕn khÝch x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ quËn hoµn kiÕm Qua thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm ®· gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ do Nhµ n­íc vµ c¸c ban ngµnh ®Ò ra. §Ó thóc ®Èy sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c c¬ quan cÊp trªn vµ phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm, ®Ò tµi ®Ò cËp tíi mét sè kiÕn nghÞ sau: - UBND thµnh phè vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi cÇn ®­a ra ®Þnh møc chi tiªu míi cao h¬n phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ. - ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ®Çu t­ ng©n s¸ch nhµ n­íc lín h¬n cho sù nghiÖp y tÕ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng y tÕ c¶ ë tuyÕn c¬ së vµ trung ­¬ng. - ViÖc ra quyÕt ®Þnh gi÷a c¸c ban ngµnh, ®Æc biÖt lµ gi÷a ngµnh Tµi chÝnh vµ ngµnh Y tÕ cÇn tr¸nh chång chÐo vµ ph¶i ®æi míi theo yªu cÇu cña ph¸t triÓn sù nghiÖp y tÕ; gãp phÇn ®Þnh h­íng râ rµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trong qu¶n lý chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ. - Bé Tµi chÝnh, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ thµnh phè Hµ Néi cÇn cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i th«ng qua c¸c chØ tiªu ®Þnh møc vÒ thu, chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cho khu vùc y tÕ t­ nh©n nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng y tÕ gãp phÇn khuyÕn khÝch x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng y tÕ trªn ®Þa bµn. - C¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia do Bé y tÕ vµ Së Y tÕ kÕt hîp víi Bé Tµi chÝnh ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a: cã chÕ ®é chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo, ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi... ®¶m b¶o møc c«ng b»ng tèi thiÓu trong ch¨m sãc søc khoÎ, kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n trong ®iÒu kiÖn sù ph©n ho¸ giµu nghÌo ngµy cµng nhanh, sù kh¸c biÖt ngµy cµng lín vÒ møc sèng trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm. ViÖc thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ trªn c¬ së ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña qu¶n lý nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh cho sù nghiÖp y tÕ tuyÕn c¬ së gãp phÇn thóc ®Èy kh«ng chØ cho c«ng t¸c qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ n­íc mµ cßn c¶ ®èi víi sù nghiÖp y tÕ c¬ së vµ n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng d©n c­ trªn ®Þa bµn. KÕt luËn V­¬n lªn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng vµ c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho d©n c­, b­íc ®Çu sù nghiÖp y tÕ do c¸c ®¬n vÞ cña quËn Hoµn KiÕm thùc hiÖn ®· t¹o ®­îc lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch Nhµ n­íc ®· ®Ò ra. MÆc dï, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cßn mét sè mÆt h¹n chÕ nh­ng víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn ngµnh y tÕ quËn Hoµn KiÕm, cïng víi sù qu¶n lý vµ h­íng dÉn trùc tiÕp cña phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ quËn ®ang tõng b­íc t¨ng c­êng n¨ng lùc vµ ph¸t triÓn. Qua vµi n¨m gÇn ®©y sù nghiÖp ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n trong quËn ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ to lín, cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ò ra ®Òu ®¹t vµ v­ît c¶ vÒ lÜnh vùc phßng bÖnh vµ kh¸m ch÷a bÖnh. C¸c ho¹t ®éng y tÕ quËn Hoµn KiÕm ®· ®¸p øng c¬ b¶n nhu cÇu vÒ ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n, cã ®­îc niÒm tin cña ng­êi d©n, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña Së y tÕ Hµ Néi giao cho. Thµnh tÝch trªn cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ cã phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá cña phßng Tµi chÝnh - VËt gi¸ quËn Hoµn KiÕm trong ph¹m vi qu¶n lý nguån chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho sù nghiÖp y tÕ cña quËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQL NSNN đối với yêu cầu XH hoá hoạt động y tế trên địa bàn Q Hoàn Kiếm.doc