Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại Việt Nam

Quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù tröôùc heát laø quaù trình caûi bieán lao ñoäng thuû coâng, laïc haäu thaønh lao ñoäng söû duïng maùy moùc, töùc laø phaûi cô khí hoaù neàn kinh teá quoác daân. Ñoù laø böôùc chuyeån ñoåi raát caên baûn töø neàn kinh teá noâng nghieäp sanh neàn kinh teá coâng nghieäp. Ñoái töôïng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø taát caû caùc ngaønh kinh teá quoác daân nhöng tröôùc heát vaø quan troïng nhaát laø ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän theo phöông chaâm: keát hôïp coâng ngheä vôùi trình ñoä, tranh thuû coâng ngheä muõi nhoïn – tieân tieán vöøa taän duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng doài daøo, vöøa cho pheùp ruùt ngaén khoaûng caùch laïc haäu, vöøa phuø hôïp vôùi nguoàn voán coù haïn ôû trong nöôùc. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét caàn thöïc hieän theo ñònh höôùng chung sau ñaây: chuyeån dòch cô caáu kinh teá, cô caáu ñaàu tö döïa treân cô sôû phaùt huy caùc theá maïnh vaø caùc lôïi theá so saùnh cuûa ñaát nöôùc, taêng söùc caïnh tranh, gaén vôùi nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, nhu caàu ñôøi soáng nhaân daân vaø quoác phoøng, an ninh. Taïo theâm söùc mua cuûa thò tröôøng trong nöôùc vaø môû roäng thò tröôøng ngoaøi nöôùc, ñaåy maïnh xuaát khaåu. Coâng nghieäp hoaù ôû nöôùc ta nhaèm muïc tieâu xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. Do ñoù, coâng nghieäp hoaù khoâng chæ laø phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, maø coøn laø quaù trình thieát laäp, cuûng coá vaø hoaøn thieän quan heä saûn xuaát phuø hôïp theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa.Tieâu chuaån caên baûn ñeå xeùt moät quan heä saûn xuaát nhaát ñònh coù phuø hôïp vôùi tính chaát vaø löïc löôïng saûn xuaát hay khoâng, coù ñuùng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa hay khoâng, laø ôû choã noù coù thuùc ñaåy phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân, taïo ñieàu kieän thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi toát hôn. Ñeá coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc chuùng ta phaûi ñaëc bieät coi troïng coâng nghieäp hoaù, hieä ñaïi hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân.Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp laø: caùc ngaønh cheá bieán löông thöïc – thöïc phaåm, saûn xuaát haøng tieâu duøng, haøng xuaát khaåu, coâng nghieäp ñieän töû vaø coâng ngheä thoâng tin.Caûi taïo, môû roäng, naâng caáp vaø xaây döïng môùi coù troïng ñieåm keát caáu haï taàng vaät chaát cuûa neàn kinh teá.Phaùt trieån nhanh du lòch, caùc ngaønh dòch vuï.Phaùt trieån hôïp lyù caùc vuøng laõnh thoå. Môû roäng vaø naâng cao hieäu quaû kinh teá ñoái ngoaïi.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔÛ ÑAÀU Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø moät cuoäc caûi bieán caùch maïng töø xaõ hoäi noâng nghieäp sang xaõ hoäi coâng nghieäp. Ñoù cuõng laø moät cuoäc caûi bieán caùch maïng treân moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi. Vì vaäy, ñeå trieån khai thuaän lôïivaø thöïc hieän thaønh coâng söï nghieäp naøy ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng tieàn ñeà caàn thieát. Xuaát phaùt töø thöïc traïng kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi cuûa nöôùc ta, ñeå nay maïnh söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaùñaát nöôùc phaûi khoâng ngöøng taïo döïng nhöõng tieàn ñeà sau ñaây : 1/ Huy ñoäng voán vaø söû duïng voán coù hieäu quaû. 2/ Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù naêng löïc, coù ñöùc, coù taøi, ham hoïc hoûi, thoâng minh, saùng taïo, laøm vieäc queân mình cì neàn ñoäc laäp vaø söï phoàn vinh cuûa ñaát nöôùc. 3/ Phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä laø ñoäng löïc cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. 4/ Môû roäng quan heä kinh teá ñoái ngoaïi vaø taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Ñoái töôïng nghieân cöùu laø neàn kinh teá Vieät Nam ñang töøng böôùc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoaù vaø muïc tieâu toång quaùt cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù cuûa nöôùc ta ñöôïc Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam xaùc ñònh taïi ñaïi hoäi laàn VIII vaø tieáp tuïc ñöôïc khaúng ñònh taïi ñaïi hoäi IX laø “Ñöa nöôùc ta ra khoûi tình traïng keùm phaùt trieån, naâng cao roõ reät vaät chaát, tinh thaàn cuûa nhaân daân, taïo neàn taûng ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi. Chuùng ta phaûi vaän dung 5 quan ñieåm Mac-lenin vaø thöïc tieãn vaøo trong quaù trình söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù.Boá cuïc goàm 2 phaàn: Phaàn 1:Noäi dung cuûa coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ôû Vieät Nam. Phaàn 2:Nhöõng thaéng lôïi cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vaø nhöõng haïn cheá ôû Vieät Nam thôøi gian qua. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU PHAÀN 1 NOÄI DUNG CUÛA COÂNG NGHIEÄP HOAÙ, HIEÄN ÑAÏI HOAÙ ÔÛ VIEÄT NAM 1/ Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù trong thôøi kyø quaù ñoäï leân chuû nghóa xaõ hoäæ ôû Vieät Nam. a/ Phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi - treân cô sôû thöïc hieän cô khí hoaù neàn saûn xuaát xaõ hoäi vaø aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä hieän ñaïi. Quaù trình coâng nghieäp hoa,ù hieän ñaïi hoaù tröôùc heát laø quaù trình caûi bieán lao ñoäng thuû coâng, lac haäu thaønh lao ñoäng söû duïng maùy moùc, töùc laø phaûi cô khí hoaù neàn kinh teá quoác daân. Ñoù laø böôùc chuyeån ñoåi raát caên baûntöø neàn kinh teá noâng nghieäp sang neàn kinh teá coâng nghieäp. Ñi lieàn vôùi cô khí hoaù laø dieän khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù saûn xuaát töøng böôùc vaø trong toaøn boä neàn kinh teá quoác daân. Söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñoøi hoûi phaûi xaây döïng vaø phaùt trieån maïnh meõ caùc ngaønh coâng nghieäp, trong ñoù then choát laø ngaønh cheá tqaïo tö lieäu saûn xuaát. Sôû dó nhö vaäy laø vì, theo quan ñieåm cuûa chuû nghóa Mac-Lenin, taùi san xuaát môû roäng cuûa khu vöïc saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát, ñaëc bieät cuûa ngaønh saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát ñeå saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát, quyeát ñònh quy moâ taùi saûn xuaát môû roäng cuûa toaøn boä neàn kinh teá. Söï phaùt trieån cua ngaønh cheá taïo tö tieäu saûn xuaát laø cô sôû, laø “ñoøn xeo” ñeå caûi taïo, phaùt trieån neàn kinh teá quoác daân, phaùt trieån khu vöïc noâng-laâm-ngö nghieäp. Söï phaân tích treân cho ta thaáy ñoái töôïng coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù laø taát caû caùc ngaønh kinh teá quoác daân nhöng tröôùc heát vaø quan troïng nhaát laø ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát. Ñoàng thôøi, muïc tieâu cuûa coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù coøn laø söû duïng kyõ thuaät coâng ngheä ngaøy caøng tieân tieán hieän ñaïi nhaèm ñaït naêng suaát xaõ hoäi cao. Taát caû nhöõng ñieàu ñoù chæ coù theå thöïc hieän treân cô sôû moät neàn khoa hoïc coâng ngheä phaùt trieån ñeán moät trình ñoä nhaát ñònh. Khi maø neàn khoa hoïc cuûa theá giôùi ñang coù söï phaùt trieån nhö vuõ baõo, khoa hoïc ñang trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp; khi maø coâng ngheä ñang trôû thaønh nhaân toá quyeát ñònh caáht löôïng saûn phaåm, chi phí saûn xuaát… töùc laø ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoaù, hieäu quaû cuûa saûn xuaát, kinh doanh thì khoa hoïc coâng ngheä phaûi laø ñoäng löïc cuûa coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. Bôûi vaäy, phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng trong söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. Phaùt trieån khoa hoïc-coâng ngheä trong ñieàu kieän Vieät Nam hieän naycaàn chuù yù tôùi nhöõng vaán ñeà sau ñaây : Thöù nhaát, phaûi xaùc ñònh ñöôïc nhöõng phöông höôùng ñuùng ñaén cho söï phaùt trieån khoa hoïc - coâng ngheä. Sôû dó nhö vaäy laø vì, khoa hoïc coâng ngheä laø lónh vöïc heát söùc roäng lôùn; trong khi coù ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coâng ngheä nöôùc ta coøn nhoû beù, chaát löôïng thaáp; khaû naêng cuûa ñaát nöôùc ta veà voán lieáng, phöông tieän nghieân cöùu… raát haïn heïp. Do ñoù, chuùng ta khoâng theå cuøng moät luùc ñaàu tö ñeå phaùt trieån taát caû caùc lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä, maø phaûi löïa choïn nhöõng lónh vöïc nhaát ñònh ñeå ñaàu tö. Neáu vieäc löïa choïn ñuùng seõ taïo ñieàu kieän cho khoa hoïc coâng ngheä phaùt trieån vaø ngöôïc laïi, neáu vieäc löïa choïn khoâng ñuùng thì khoâng nhöõng aûnh höôûng xaáu tôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä maø coøn aûnh höôûng khoâng toát ñeán coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù. Phöông höôùng chung cho söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä nöôùc ta laø: Phaùt huy lôïi theá cuûa ñaát nöôùc, taän duïng moïi khaû naêng ñeå ñaït ñöôïc trình ñoä coâng ngheä tieân tieán, ñaëc bieät laø coâng ngheä thoâng tin vaø coâng ngheä sinh hoïc, tranh thuû öùng duïng ngaøy caøng nhieàu hôn, ôû möùc cao hôn vaø phoå bieán nhieàu hôn nhöõng thaønh töïu môùi veà khoa hoïc vaø coâng ngheä, töøng böôùc phaùt trieån kinh teá tri thöùc. Thöù hai, phaûi taïo döïng ñöôïc nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä vieäc xaùc ñònh nhöõng phöông höôùng ñuùng cho söï phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä laø caàn thieát nhöng chöa ñuû, maø khoa hoïc coâng ngheä chæ phaùt trieån khi ñöôïc ñaûm baûo nhöõng ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi caàn thieát. Nhöõng ñieàu kieän ñoùù laø:ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc coâng ngheä coù soá löôïng ñuû lôùn, chaát löôïng cao; ñaàu tö ôû möùc caàn thieát; caùc chính saùch kinh teá xaõ hoäi phuø hôïp… Trong quaù trình coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù, ngöôøi lao ñoäng - löïc löôïng saûn xuaát thöù nhaát - khoâng nhöõng phai ñöôïc naâng cao trình ñoä vaên hoaù vaø khoa hoïc coâng ngheä maø coøn phaûi ñöôïc trang bò caû cô sôû vaät chaát kyõ thuaät tieân tieán. Hoï vöøa laø keát quaû söï phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, vöøa laø ngöôøi taïo ra söï phaùt trieån ñoù. B/ Chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá theo höôùng hieän ñaïi hoaù, hôïp lyù va hieäu quaû cao. Quaù trình coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù cuõng laø quaù trình chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá.Cô caáu cuûa neàn cô caáu kinh teá quoác daân laø caáu taïo hay caáu truùc cuûa neàn kinh teá bao goàm caùc ngaønh kinh teá,caùc vuøng kinh teá,caùc thaønh phaàn kinh teá… vaø moá quan heä höõu cô giöõa chuùng.Trong cô caáu cuûa neàn kinh teá,cô caáu caùc ngaønh kinh teá laø quan troïng nhaát,quyeát ñònh caùc hình thöùc cô caáu kinh teá khaùc.Cô caáu kinh teá hôïp lyù laø ñieàu kieän ñeå neàn kinh teá taêng tröôûng,phaùt trieån.Vì vaäy,coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñoøi hoûi phaûi xaây döïng cô caáu kinh teá hôïp lyù,hieän ñaïi. Cô caáu kinh teá khoâng ngöøng vaän ñoäng,bieán ñoåi do söï vaän ñoäng bieán ñoåicuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø cuûa quan heä saûn xuaát.Xu höôùng chuyeån dòch cô caáu kinh teá ñöôïc coi laø hôïp lyù tieán boä laø tyû troïng khu vöïc coâng nghieäp va xaây döïng,ñaëc bieät laø tyû troïng khu vöïc dòch vuï ngaøy caøn taêng;tyû troïn khu vöïc noâng laâm ngö nghieäp vaø khai khoaùng ngaøy caøng giaûm trong toång giaù trò saûn phaåm xaõ hoäi. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá,nhaát laø nhöõng ngaønh coù haøm löôïng khoa hoïc cao;söï xuaát hieän caùc vuøng saûn xuaát chuyeân canh taäp trung… khoâng chæ laø bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát,phaùt hieän cô sôû vaät chaát- kyõ thuaät trong tieán trình coâng nghieäp hoaù maø coøn laøm cho cô caáu kinh teá thay ñoåi tieán boä.Cô caáu kinh teá hôïp lyù trong moät neàn kinh teá thò tröôønghieän ñaïi ñoøi hoûi coâng- noâng nghieäp- dòch vuï phaùt trieån maïnh meõ,hôïp lyù vaø ñoàng boä.Maïng löôùi dòch vuï vôùi tö caùch laø moät ngaønh kinh teá phaùt trieån môùi coù theå phuïc vuï toát cho söï phaùt trieån maïnh meõ caùc ngaønh coâng nghieäp vaø noâng nghieäp. Xaây döïng cô caáu kinh teá caàn thieát laø yeâu caàu khaùch quan cuûa moãi nöôùc trong thôøi kyø coâng nghieäp hoaù. Vaán ñeà quan troïng laø taïo ra moät cô caáu kinh teá hôïp lyù. Moãt cô caáu kinh teá ñöôïc goïi laø hôïp lyùkhi noù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu sau ñaây : -Noâng nghieäp phaûi giaûm daàn veà tyû troïng;coâng nghieäp, xaây döïng vaø dòch vuï phaûi taêng daàn veà tyû troïng. -Trình ñoä kyõ thuaät cuûa neàn kinh teá khoâng ngöøng tieán boä, phuø hôïp vôùi xu höôùng cuûa söï tieán boä khoa hoïc vaø coâng ngheä ñaõ vaø ñang dieãn ra treân theá giôùi. -Cho pheùp khai thaùc toái ña moïi tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc, cuûa caùc ngaønh,caùc ñòa phöông, caùc thaønh phaàn kinh teá. -Thöïc hieän söï phaân coâng vaø hôïp taùc quoác teát theo xu thueá toaøn caàu hoaù kinh teá, do vaäy cô caáu kinh teá ñöôïc taïo döïng phaûi laø “cô caáu môû”. ÔÛ nöôùc ta, keå töø Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI ñeán nay, döôùi aùnh saùng cuûa ñöôøng loái ñoåi môùi, vieäc chuyeån dòch cô caáu kinh teá ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu quan troïng. Thoâng qua caùch maïng khoa hoïc-coâng ngheä vaø phaân coâng laïi lao ñoäng vôùi nhöõng tính quy luaät voán coù cuûa noù, thích öùng vôùi ñiueà kieän nöôùc ta, Ñaûng ta ñaõ xaùc ñònh moät cô caáu kinh teá hôïp lyù maø “boä xöông” cuûa noù laø cô caáu teá coâng - noâng nghieäp - dòch vuï gaén vôùi phaân coâng va hôïp taùc quoác teá saâu roäng. Muïc tieâu phaán ñaáu cuûa nöôùc ta ñeán naêm 2010 laø tyû troïng GDP cuûa noâng nghieäp 16 -17%;coâng nghieäp 40 - 41%, dòch vuï 42 - 43%. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän thoe phöông chaâm: keát hôïp coâng ngheä vôùi nhieàu trình ñoä, tranh thuû coâng ngheä muõi nhoïn - tieân tieán ngöôøi taän duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng doài daøo, vöøa cho pheùp ruùt ngaén khoaûng caùch laïc haäu, vöøa phuø hôïp vôùi nguoàn voán coù haïn ôû trong nöôùc; laáy qui moâ vöøa vaø nhoû laø chuû yeáu, coù tính ñeán qui moâ lôùn nhöng phaûi laø qui moâ hôïp lyù vaø coù ñieàu kieän; giöõ ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng hôïp lyù, taïo ra söï caân ñoái giöõa caùc ngaønh, caùc lónh vöïc kinh teá vaø caùc vuøng trong neàn kinh teá… Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét caàn thöïc hieän theo ñònh höôùng chung sau ñaây : Chuyeån dòch cô caáu kinh teá, cô caáu ñaàu tö döïa treân cô sôû phaùt huy caùc theá maïnh vaø caùc lôïi theá so saùnh cuûa ñaát nöôùc, taêng söùc caïnh tranh, gaén vôùi nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, nhu caàu ñôøi soáng nhaân daân vaø quoác phoøng, an ninh. Taïo theâm söùc mua cuûa thò tröôøng trong nöôùc vaø môû roäng thò tröôøng ngoaøi nöôùc,ñaåy maïnh xuaát khaåu. C/Thieát laäp quan heä saûn xuaát phuø hôïp theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Coâng nghieäp hoaù ôû nöôùc ta nhaèm muïc tieâu xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. Do ñoù, coâng nghieäp hoaù khoâng chæ laø phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, maø coøn laø quaù trình thieát laäp, cuûng coá vaø hoaøn thieän quan heä vaø saûn xuaát phuø hôïp theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Theo quy luaät quan heä saûn xuaát phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä cuûa löïc löôïng saûn xuaát, baát cöù söï thay ñoåi naøo cuûa quan heä saûn xuaát, nhaát laø quan heä sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát, cuõng ñeàu laø keát quaû taát yeáu cuûa söï phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát. Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù khoâng chæ laø phaùt trieån maïnh löïc löôïng saûn xuaát, khôi daäy vaø khai thaùc moïi tieàm naêng kinh teá, moïi nguoàn löïc ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá vaø theo trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø quan heä saûn xuaát seõ töøng böôùc ñöôïc caûi tieán cho phuø hôïp. Trình ñoä xaõ hoäi cao cuûa löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi taát yeáu ñoøi hoûi phaûi xaùc laäp cheá ñoä coâng höõu veà nhöõng tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu. Vì vaäy, khi cô sôû vaät chaát - kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc xaây döïng xong veà caên baûn veà cheá ñoä coâng höõu seõ chieám öu theá tuyeät ñoái. Nhöng ñeå ñaït tôùi trình ñoä ñoù phaûi traûi qua quaù trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi laâu daøi, trong ñoù quan heä saûn xuaát ñöôïc caûi bieán daàn töø thaáp ñeán cao theo trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát. Tieâu chuaån caên baûn ñeå xeùt moät quan heä nhaát ñònh coù phuø hôïp vôùi tính chaát vaø trình ñoä löïc löôïng saûn xuaát hay khoâng, coù ñuùng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa hay khoâng, laø ôû choã noù coù thuùc daåy phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân, taïo ñieàu kieän thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi toát hôn hay khoâng. 2/Nhöõng noäi dung cuï theå cuûa coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét. A/ Ñaëc bieät coi troïng coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân. Phaùt trieån toaøn dieän noâng, laâm, ngö nghieäp gaàn vôùi coâng nghieäp cheá bieán noâng, laâm, thuyû saûn nhaèm khai thaùc coù hieäu quaû tieàn naêng ña daïng cuûa noâng, laâm, ngö nghieäp, baûo ñaûm vöõng chaéc yeâu caàu toaøn löông thöïc cho xaõ hoäi; taïo nguoàn nguyeân lieäu coù löôïng lôùn , chaát löôïng cao, giaù thaøn haï, ñuû tieâu chuaån ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng nghieäp cheá bieán; taêng giaù trò vaø khoái löôïng haøng xuaát khaåu; taêng theâm vieäc laøm vaø thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng; phaân coâng laïi lao ñoäng xaõ hoäi, hình thaønh caùc ñieåm coâng nghieäp gaén lieàn vôùi ñoâ thò hoaù taïi choå, môû mang thò tröôøng saûn phaåm vaø dòch vuï cho coâng nghieäp. Ñeå thöïc hieän nhieäm cuï coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân caàn phaûi chuù troïng ñeán caùc vaán ñeà thuyû lôïi hoaù,aùp duïng coâng ngheä tieán boä, nhaát laø coâng ngheä sinh hoïc, cô giôùi hoaù, ñieän khí hoaù; phaùt trieån maïnh coâng, thöông nghieäp, dòch vuï, du lòch…; taêng cöôøng xaây döïng keát caáu haï taàng… B/ Phaùt trieån coâng nghieäp. Höôùng öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp laø; caùc ngaønh cheá bieán löông thöïc -thöïc phaåm, saûn xuaát haøng tieâu duøng, haøng xuaát khaåu, coâng nghieäp ñieän töû vaø coâng ngheä thoâng tin. Xaây döïng coù choïn loïc moät soá cô sôû coâng nghieäp naëng trong nhöõng ngaønh troïng yeáu maø nhu caàu ñoøi hoûi böùc baùch vaø coù ñieàu kieän veà voán, coäng ngheä, thò tröôøng ñeå phaùt huy taùc duïng nhanh vaø coù hieäu quaû (naêng löôïng, nhieân lieäu, vaät lieäu xaây döïng, cô khí cheá taïo, ñoùng vaø söûa chöõa taøu thuyû, luyeän kim, hoaù chaát). C/ Caûi taïo,môû roäng,naâng caáp vaø xaây döïng môùi coù troïng ñieåm keát caáu haï taàng vaät chaát cuûa neàn kinh teá. Trong cô cheá thò tröôøng, keát caáu haï taàng coù vai troø heát söùc quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát, kinh doanh vaø ñôøi soáng cuûa daân cö. Töø moät neàn kinh teá ngheøo naøng, laïc haäu ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi, keát caáu ôû haï taàng cuûa neàn kinh teá nöôùc ta heát söùc thaáp keùm, khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa saûn xuaát kinh doanh vaø cuûa ñôøi doáng daân cö. Do daäy, trong nhöõng naêm tröôùc maét, vieäc xaây döïng keát caáu haï taàng cuûa neàn kinh teá ñöôïc coi laø moät noäi dung cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Do khaû naêng taøi chính coù haïn, trong nhöõng naêm tröôùc maét, vieäc xaây döïng keát caáu haï taàng phaûi taäp trung vaøo khaâu caûi taïo, môû roäng, naâng caáp. Vieäc xaây döïng môùi chæ coù möùc ñoä vaø phaûi taäp trung vaøo nhöõng khaâu troïng ñieåm, coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá hoaëc vuøng kinh teá. Coù nhö vaäy môùi taïo ñieàu kieän cho môû roäng ñaàu tö phaùt trieån, nhaát laø vieäc thu huùt voän ñaàu tö nöôùc ngoaøi. D/ Phaùt trieån nhanh du lòch,caùc ngaønh dòch vuï. Phaùt trieån ngaønh du lòch vaø caùc ngaønh dòch vuï nhö: haøng khoâng, haøng haûi, böu chính - vieãn thoâng, taøi chính, ngaân haøng, kieåm toaùn, baûo hieåm, phaùp lyù, thöông maïi… tröôùc heát caàn ñaùp öùng nhu caàu veà dòch vuï cuûa nhaân daân. Möùc thu nhaäp, möùc soáng caøn cao, nhu caàu veà caùc loaïi dòch vuï cuûa daân cö caøng lôùn. Phaùt trieån dòch vuï tröïc tieáp goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa daân cö. Phaùt trieån dòch vuï coøn nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa saûn xuaát kinh doanh. Trong cô cheá thò tröôøng, hieäu quaû cuûa caùc doanh nghieäp tuyø thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá:doanh nghieäp coù ñuû voán kinh doanh khoâng? Nhanh hay chaäm?… Do ñoù söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh ngaân haøng, thoâng tin böu ñieän, thöông maïi, giao thoâng vaän taûi… tröïc tieáp nhaát ñònh hieäu quaû cuûa caùc ngaønh saûn xuaát vaät lieäu, kinh doanh. Söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh du lòch,moät maët cho pheùp khai thaùc caùc tieàm naêng du lòch, taêng thu nhaäp, taïo vieäc lam cho daân cö… maët khaùc, söï phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch coøn goùp phaàn môû roäng giao löu, phaùt trieån kinh teá ñoái ngoaïi, môû cöûa neàn kinh teá. Bôûi vaäy, phaùt trieån ngaønh du lòch, dòch vuï ñöôïc coi laø moät noäi dung cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét. E/ Phaùt trieån hôïp lyù caùc vuøng laõnh thoå. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá vuøng, laõnh thoå treân cô sôû khai thaùc trieät ñeå caùc lôïi theá, tieàm naêng cuûa töøng vuøng, lieân keát hoã trôï nhau, laøm cho caùc vuøng cuøng nhau phaùt trieån. Trong nhöõng naêm tröôùc maét phaûi taäp trung thích ñaùng nguoàn löïc cho caùc lónh vöïc, caùc ñòa baøn troïn ñieåm coù ñieàu kieän sôùm ñöa laïi hieäu quaû cao ñoàng thôøi phaûi hoã trôï cho nhöõng nôi khoù khaên, ñaåy maïnh hôïp taùc phaùt trieån, baûo ñaûm cho caùc vuøng, caùc laõnh thoå vaø caùc thaønh phaàn daân cö ñeàu coù lôïi vaø ñeàu ñöôïc höôûng thaønh quaû cuûa söï taêng tröôûng kinh teá. Keát hôïp phaùt trieån vaø quaûn lyù theo ngaønh vôùi phaùt trieån vaø quaûn lyù theo laõnh thoå. Veà phöông höôùng phaùt trieån vuøng laõnh thoå ôû nöôùc ta trong thôøi gian tôùi, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam xaùc ñònh, phaùt huy vai troø cuûa caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm coù möùc taêng tröôûng cao, tích luyõ lôùn ; ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän phaùt trieån caùc vuøng khaùc treân cô sôû phaùt huy theá maïnh cuûa töøng vuøng, lieân keát vôùi troïng ñieåm taïo möùc taêng tröôûng khaù. Quan taâm phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi gaén vôùi taêng cöôøng quoác phoøng - an ninh ôû caùc vuøng mieàn nuùi, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá , bieân giôùi, haûi ñaûo, chuù troïng caùc vuøng taây nguyeân, taây baéc, taây nam. Coù chính saùch hoã trôï nhieàu hôn cho caùc vuøng khoù khaên ñeå phaùt trieàn keát caáu haï taàng, nguoàn nhaân löïc, naâng cao daân trí, xoaù ñoùi giaûm ngheøo, ñöa caùc vuøng naøy vöôït qua tình traïng keùm phaùt trieån. F/ Môû roäng vaø naâng cao hieäu quaû kinh teá ñoái ngoaïi. Trong neàn kinh teá toaøn caàu hoaù, môû cöûa neàn kinh teá laø caàn thieát vôùi taát caû caùc nöôùc. Do ñoù, coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù khoâng theå thaønh coâng neáu khoâng môû cöûa neàn kinh teá. Sau thôøi kyø khaù daøi ñoùng cöûa , hieän nay, môû cöûa neàn kinh teá laø nhu caàu caáp baùch ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc ta, laø moät noäi dung cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét. Tuy nhieân, môû cöûa hoäi nhaäp nhö theá naøo cuõng caàn ñöôïc caân nhaéc kyõ caøng nhaèm tranh thuû nhöõng taùc ñoäng tích cöïc, haïn cheá nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa quaù trình nay vôùi taêng tröôûng, phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Trong vieäc môû cöûa, hoäi nhaäp, phaûi ñaåy maïnh xuaát khaåu coi xuaát khaåu laø höôùng öu tieân vaø laø troïng ñieåm . Chuyeån höôùng chieán löôïc, xaây döïng neàn kinh teá môû ñoøi hoûi phaûi ñieàu chænh cô caáu kinh teá ñeå vöøa hoäi nhaäp khu vöïc, vöøa hoäi nhaäp toaøn caàu. KEÁT LUAÄN Quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù tröôùc heát laø quaù trình caûi bieán lao ñoäng thuû coâng, laïc haäu thaønh lao ñoäng söû duïng maùy moùc, töùc laø phaûi cô khí hoaù neàn kinh teá quoác daân. Ñoù laø böôùc chuyeån ñoåi raát caên baûn töø neàn kinh teá noâng nghieäp sanh neàn kinh teá coâng nghieäp. Ñoái töôïng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø taát caû caùc ngaønh kinh teá quoác daân nhöng tröôùc heát vaø quan troïng nhaát laø ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän theo phöông chaâm: keát hôïp coâng ngheä vôùi trình ñoä, tranh thuû coâng ngheä muõi nhoïn – tieân tieán vöøa taän duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng doài daøo, vöøa cho pheùp ruùt ngaén khoaûng caùch laïc haäu, vöøa phuø hôïp vôùi nguoàn voán coù haïn ôû trong nöôùc. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá ôû nöôùc ta trong nhöõng naêm tröôùc maét caàn thöïc hieän theo ñònh höôùng chung sau ñaây: chuyeån dòch cô caáu kinh teá, cô caáu ñaàu tö döïa treân cô sôû phaùt huy caùc theá maïnh vaø caùc lôïi theá so saùnh cuûa ñaát nöôùc, taêng söùc caïnh tranh, gaén vôùi nhu caàu thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc, nhu caàu ñôøi soáng nhaân daân vaø quoác phoøng, an ninh. Taïo theâm söùc mua cuûa thò tröôøng trong nöôùc vaø môû roäng thò tröôøng ngoaøi nöôùc, ñaåy maïnh xuaát khaåu. Coâng nghieäp hoaù ôû nöôùc ta nhaèm muïc tieâu xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. Do ñoù, coâng nghieäp hoaù khoâng chæ laø phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, maø coøn laø quaù trình thieát laäp, cuûng coá vaø hoaøn thieän quan heä saûn xuaát phuø hôïp theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa.Tieâu chuaån caên baûn ñeå xeùt moät quan heä saûn xuaát nhaát ñònh coù phuø hôïp vôùi tính chaát vaø löïc löôïng saûn xuaát hay khoâng, coù ñuùng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa hay khoâng, laø ôû choã noù coù thuùc ñaåy phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân, taïo ñieàu kieän thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi toát hôn. Ñeá coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc chuùng ta phaûi ñaëc bieät coi troïng coâng nghieäp hoaù, hieä ñaïi hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân.Öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp laø: caùc ngaønh cheá bieán löông thöïc – thöïc phaåm, saûn xuaát haøng tieâu duøng, haøng xuaát khaåu, coâng nghieäp ñieän töû vaø coâng ngheä thoâng tin.Caûi taïo, môû roäng, naâng caáp vaø xaây döïng môùi coù troïng ñieåm keát caáu haï taàng vaät chaát cuûa neàn kinh teá.Phaùt trieån nhanh du lòch, caùc ngaønh dòch vuï.Phaùt trieån hôïp lyù caùc vuøng laõnh thoå. Môû roäng vaø naâng cao hieäu quaû kinh teá ñoái ngoaïi. PHAÀN 2 NHÖÕNG THAÉNG LÔÏI CUÛA SÖÏ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP HOAÙ,HIEÄN ÑAÏI HOA VAØ NHÖÕNG HAÏN CHEÁ ÔÛ VIEÄT NAM THÔØI GIAN QUA 1/ Huy ñoäng voán vaø söû duïng voán coù hieäu quaû. Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñoøi hoûi nguoàn voán raát to lôùn. Do ñoù, môû roäng quy moâ huy ñoäng vaø söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn voán laø moät ñieàu kieän, tieàn ñeà quan troïng ñeå coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù thaønh coâng. Voán ñeå coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù coù hai nguoàn : nguoàn voán trong nöôùc vaø nguoàn voán ngoaøi nöôùc. Nguoàn voán trong nöôùc ñöôïc tích luyõ töø noäi boä neàn kinh teá quoác daân döïa treân cô sôû hieäu quaû saûn xuaát, laø lao ñoäng thaëng dö cuûa ngöôøi lao ñoäng thuoäc taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá. Con ñöôøng cô baûn ñeå giaûi quyeát vaán ñeà tích luyõ voán trong nöôùc laø taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi treân cô sôû öùng duïng boä khoa hoïc vaø coâng ngheä, hôïp lyù hoaù saûn xuaát. ÔÛ nöôùc ta hieän nay, ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi taïo neân nguoàn voán cho tích luyõ, tröôùc heát vaø chuû yeáu laø phaûi khai thaùc vaø söû duïng toát quyõ lao ñoäng,taäp trung söùc phaùt trieån noâng nghieäp,coâng nghieäp,haøng tieâu duøng vaø saûn xuaát haøng xuaát khaåu…Nguoàn voán trong nöôùc coøn phuï thuoäc vaøo tyû leä tieát kieäm.Vôùi moät khoái löôïng cuûa caûi nhaát ñònh ,tyû leä tieát kieäm caøng cao,nguoàn voán caøng lôùn.Do ñoù,ñeå coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù thaønh coâng,ta phaûi trieät ñeå tieát kieäm,coi “tieát kieäm laø quoác saùch”,ñaáu tranh trieät ñeå nhuõng,laõng phí…Nguoàn voán trong nöôùc coøn phuï thuoäc vaøo caùc chính saùch kinh teá nhö:chính saùch cô caáu caùc thaønh phaàn kinh teá,chính saùch thueá,chính saùch laõi suaát…Do ñoù,xaây döïng chính saùch kinh teá phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa neàn kinh teá trong moãi giai ñoaïn phaùt trieån laø yeâu caàu khaùch quan.Nguoàn voán trong nöôùc giöõ vai troø quyeát ñònh vì ñoù laø nhaân toá beân trong ñaûm baûo cho vieäc xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp,töï chuû;laø tieàn ñeà ñeå huy ñoäng vaø söû suïng hieäu quaû nguoàn voán nöôùc ngoaøi…Do ñoù,vieäc ñeà cao ngoaïi löïc laø hoaøn toaøn caàn thieát vaø ñuùng ñaén. Tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi töø moät neàn kinh teá ngheøo naøn,laïc haäu laøm cho vieäc tích luyõ voán töø noäi boä neàn kinh teá heát söùc khoù khaên,ñaëc bieät trong thôøi kyø ñaàu.Ñeå thoaùt ra khoûi caùi voøng luaån quaån:vì ngheøo neân tích luyõ thaáp;tích luyõ thaáp thì taêng tröôûng kinh teá chaäm vaø khoù thoaùt khoûi ñoùi ngheøo;vì ngheøo neân tích luyõ thaáp…caàn phaûi taän duïng moïi khaû naêng ñeå thu huùt caùc nguoàn voán töø beân ngoaøi.Ñaây laø nguoàn voán coù vai troø raát quan troïng,khoâng nhöõng giuùp caùc nöôùc ngheøo khaéc phuïc moät phaàn khoù khaên veà voán trong thôøi kyø ñaàu maø coøn goùp phaàn naâng cao trình ñoä quaûn lyù vaø coâng ngheä,taïo vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng…vì theá,tranh thuû nguoàn voán beân ngoaøi laø moät nhaân toá ñaåy nhanh thaønh coâng cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Tuy nhieân,maêt traùi cuûa nguoàn voán nöôùc ngoaøi cuõng khoâng nhoû.Söû duïng nguoàn voán nöôùc ngoaøi phai chaáp nhaän bò boác loät,taøi nguyeân bò khai thaùc,nôï nöôùc ngoaøi taêng leân…Do vaäy,khoâng theå kyø voïng quaù lôùn vaøo nguoàn voán nöôùc ngoaøi.Söû duïng nguoàn voán nöôùc ngoaøi laø raát caàn thieát nhöng raát caàn caân nhaéc,löïa choïn. Ñeå huy ñoäng vaø söûa chöõa coù hieäu quaû caùc nguoàn voán,xaây döïng vaø phaùt trieån thò tröôøng voán laø giaûi phaùp coù yù nghóa raát quan troïng.Nhôø coù thò tröôøng voán,ngöôøi sôû höõu neáu nhöôïng quyeàn söû duïng voán cho ngöôøi khaùc seõ coù thu nhaäp.Ñoàng thôøi,khi coù thò tröôøng voán.ñoàng voán seõ deã daøng chuyeån dòch töø nôi hieäu quaû thaáp ñeán nôi coù hieäu quaû cao.Do ñoù,ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cho coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù,xaây döïng vaø phaùt trieån thò tröôøng voán ôû nöôùc ta laø raát caàn thieát. Quy moâ huy ñoäng vaø hieäu quaû söû duïng voán tuyø thuoäc vaøo moâi tröôøng vó moâ.Moâi tröôøng vó moâ caøng thuaän lôïi thì quy moâ huy ñoäng vaø hieäu quaû söû duïng caøng cao.Do ñoù,taïo moâi tröôøng vó moâ thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng ñaàu tö cuõng laø giaûi phaùp kinh teá quan troïng.Xaây döïng moâi tröôøng vó moâ thuaän lôïi töùc laø giöõ oån ñònh veà chính trò,taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam;xaây döïng cô sôû haï taàng cho neàn kinh teá,xaây döïn chính saùch kinh teá phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa neàn kinh teá,xaây döïng moâi tröôøng phaùp lyù thoâng thoaùng,baûo veä ñöôïc lôïi ích thích ñaùng cuûa caùc chuû theå kinh teá… Vaán ñeà ñaët ra cho ñaát nöôùc ta hieän nay laø phaûi noå löïc vöôït baäc,phaán ñaáu laùm aên coù hieäu quaû,neâu cao tinh thaàn ñoïc laäp,töï chuû ,yù chí töï köïc töï cöôøng,ra söùc caàn kieäm trong saûn xuaát,tieát kieäm trong tieu duøng,khaéc phuïc nhöõng yeáu keùm vaø tieâu cöïc gaây thaát thoaùt,laõng phí tieàn cuûa cuûa nhaø nöôùc vaø nhaân daân,doàn voán cho ñaàu tö phaùt trieån. 2/Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc Coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù khoâng chæ ñoøi hoûi phaûi coù voán,kyõ thuaät,taøi nguyeân…maø coøn caàn phaûi phaùt trieån moät caùch töông xöùng naêng löôïng cuûa con nguo72 söû duïng nhöõng phöông tieän ñoù.Nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù bao goàm nhöõng con ngöôøi coù ñöùc coù taøi,ham hoïc hoûi,thoâng minh,saùng taïo,laøm vieäc queân mình vì neàn ñoäc laäp vaø söï phoàn vinh cuûa Toå quoác;ñöôïc chuaån bò toát veà kieán thöùc vaên hoaù,ñöôïc ñaøo taïo thaønh thaïo veà kyõ naêng ngheà nghieäp,veà naêng löïc saûn xuaát kinh doanh,veà ñieàu haønh vó moâ neàn kinh teá vaø toaøn xaõ hoäi,coù trình ñoä khoa hoïc-kyõ thuaät vöôn leân ngang taàm theá giôùi. Trong nguoàn nhaân löïc môùi aáy,vieäc xaây döïng giai caáp coâng nhaân laø moät nhieäm vuï troïng taâm,bôûi vì chæ vôùi moät giai caáp coâng nhaân tröôûng thaønh veà chính trò,coù trình ñoä toå chöùc,kieán thöùc vaø kyõ naêng ngheà nghieäp cao,coù trình ñoä laøm chuû khoa hoïc-kyõ thuaät vaø coâng ngheä môùi,trí thöùc hoaù nôùi coù theå laø noøng coát ñeå lieân minh vôùi noâng daân,trí thöùc,taäp hôïp vaø ñoaøn keát vôùi caùc thaønh phaàn khac,phaán ñaáu ñöa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñeán thaønh coâng. Ñeå coù nguoàn nhaân löïc phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù phaûi coi vieäc ñaàu tö cho giaùo duïc,ñaøo taïo laø moät trong nhung64 höôùng chính cuûa ñaàu tö phaùt trieàn,giaùo duïc vaø ñaøo taïo phaûi thöïc söï trôû thaønh quoác saùch haøng ñaàu.Phaûi ñaøo taïo ra moät cô caáu nhaân löïc ñoàng boä bao goàm caùc lónh vöïc khoa hoïc töï nhieân,khoa hoïc xaõ hoäi,can boä nghieân cöùu vaø trieån khai coâng ngheä,caùn boä quaûn lyù nghieäp vuï kinh teá,caùn boä trong caùc ngaønh kinh doanh,cong nhaân kyõ thuaät…Vieäc xaây döïng nguoàn nhaân löïc cho coâng nghieäp hoaù ,hieän ñaïi hoaù phaûi tieán haønh vôùi toác ñoä quy moâ thích hôïp,ñaùp öùng yeâu caàu cuûa moãi thôøi kyø quaù trình coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù.Ñi ñoâi vôùi vieäc ñaøo taïo boài döôõng,phaûi boá trí vaø söû duïng toát nguoàn nhaân löïc ñaõ ñöôïc ñaøo taïo,phaùt huy ñaày ñuû khaû naêng,sôû tröôøng vaø nhieät tình lao ñoäng saùng taïo cuûa hoï ñeå saùng taïo ra naêng suaát,chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh teá cao,ñoùng goùp xöùng ñaùng vaøo söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñoøi hoûi ngöôøi lao ñoäng phaûi coù söùc khoeû vaø theå löïc toát.Muoán vaäy,phaûi ñaûm baûo dinh döôõng,phaùt trieån y teá,caûi thieän moâi tröôøng soáng…nhaèm chaêm soùc toát söùc khoeû vaø naâng cao theå löïc cho ngöôøi lao ñoäng. 3/Phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä Khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc xaùc ñsònh laø ñoäng löïc cuûa coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù.Khoa hoïc va coâng ngheä coù vai troø quyeát ñònh lôïi theá caïnh tranh vaø toác ñoä phaùt trieån kinh teá noùi chung,coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù noùi rieâng cuûa caùc quoác gia. Laø moät nöôùc quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi töø moät neàn kinh teá keùm phaùt trieån neân tieàm löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä cuûa nöôùc ta coøn yeáu.Muoán tieán haønh coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù thaønh coâng thì phaûi xaây döïng moät tieàm löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä thích öùng vôùi ñoøi hoûi cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù.Ñaây laø moät coâng vieäc voâ cuøng khoù khaên vaø laâu daøi.Trình ñoä phaùt trieàn khoa hoïc vaø coâng ngheä vöøa laø tieàm löïc trí tueä vaø saùng taïo cuûa moät daân toäc vöøa laø söï tieáp thu,keá thöøa tinh hoa trí tueä cuûa nhaân loaïi.Cho neân,trong giai ñoaïn tröôùc maét,vieäc phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä ôû nöôùc ta phaûi taäp trung vaøo caùc höôùng chuû yeáu sau: _Vaän duïng saùng taïo vaø phaùt trieån chuû nghóa Mac-lenin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh ñeå xaây döïng cô sôû khoa hoïc cho vieäc hoaïch ñònh vaø trieån khai ñöôøng loái,chuû tröông coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaït hieäu quaû cao vôùi toác ñoä nhanh. _Ñaåy maïnh coâng tac nghieân cöùu ñeå ñaùnh giaù chính xaùc taøi nguyeân quoác gia,naém baét caùc coâng ngheä cao cuøng nhöõng thaønh töïu ,môùi cuûa khao hoïc vaø coâng ngheä…ñeå töø ñoù ñeà xuaát moät chieán löôïc ñuùng ñaén cho vieäc öùng duïng vaøo caùc ngaønh kinh teá xaõ hoäi moät caùch nhanh choùng vaø khai thaùc,söû duïng hôïp lyù,baûo veä taøi nguyeân quoác gia. _Chuù troïng ñuùng möùc nghieân cöùu cô baûn veà khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên,khoa hoïc töï nhieân ñeå laøm choã döïa laâu daøi cho nghieân cöùu öùng duïng trieån khai vaøa tieáp caän caùc thanh töïumôùi veà khoa hoïc vaø coâng ngheä. _Môû roäng hôïp taùc khoa hoïc vaø coâng ngheä vôùi caùc nöôùc vaø caùc toå chöùc quoác teá nhaèm tieáp caän,keá thöøa nhöõng thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä cuûa theá giôùi;tranh thuû söï uûng hoä va giuùp ñôõ quoác teá. _Xaây döïng tieàm löïc nhaèm phaùt trieån moät neàn khoa hoïc tieân tieán,bao goàm ñaåy maïnh caùc hình thöùc ñaøo taïo vaø söû duïng caùn boä khoa hoïc,chuù troïng ñaøo taïo lôùp chuyeân gia ñaàu ñaøn,taêng cöôøng cô sôû vaät chaát-kyõ thuaät cho caùc ngaønh khoa hoïc vaø coâng ngheä. Muoán laøm ñöôïc nhöõng vieäc treân caàn phaûi xaây döïng vaø thöïc hieän toát cô cheá vaø chính saùch ñoàng boä cho phaùt trieån khoa hoïc va coâng ngheä (khuyeán khích baèng lôïi ích vaät chaát vaø tinh thaàn,thò tröôøng,quyeàn sôû höõu trí tueä,öu ñaõi nhaân taøi…)ñeå khoa hoïc vaø coâng ngheä trôû thanh ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån thì tröôùc heát phaûi taïo ra ñoäng löïc cho söï phaùt trieån cuûa chính baûn thaân cuûa khoa hoïc coâng ngheä. 4/ Môû roäng quan heä kinh teá ñoái ngoaïi Trong xu theá toaøn caàu hoaù,quan heä kinh teá ñoái ngoaïi caøng phaùt trieån roäng raõi vaø coù hieäu quaû bao nhieâu thì söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc caøng ñöôïc tieán haønh thuaän lôïi vaø caøng thaønh coâng nhanh choùng baáy nhieâu.Thöïc chaát cuûa vieäc môû roäng kinh teá ñoái ngoaïi laø vieäc thu huùt nhieàu nguoàn voán beân ngoaøi,laø vieäc tieáp thu nhieàu kyõ thuaät vaø coâng ngheä hieän ñaïi,laø vieäc môû roäng thò tröôøng cho söï nhgieäp coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñöôïc thuaän lôïi. Ngaøy nay,cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä cuøng vôùi xu theá toaøn caàu hoaù kinh teá ñaõ vaø ñang taïo ra moái lieân heä vaø söï tuyø thuoäc laãn nhau giöõa caùc neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia.Do ñoù,vieäc môû roäng quan heä kinh teá giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc khaùc trôû thaønh moät taát yeáu kinh teá,taïo ra khaû naêng vaø ñieàu kieän ñeå caùc nöôùc chaäm phaùt trieån tranh thuû voán,kyõ thuaät,coâng ngheä,kinh nghieäm toå chöùc quaûn lyù…ñeå ñaåy nhanh söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.Tuy nhieân,ñoù cuõng môùi chæ laø khaû naêng.Ñeå khaû naêng trôû thaønh hieän thöïc,chuùng ta phaûi coù moät ñöôøng loái kinh teá ñoái ngoaïi ñuùng ñaén vöøa ñaït hieäu quaû kinh teá cao,keát hôïp ñöôïc söùc maïnh cuûa daân toäc vôùi söùc maïnh cuûa thôøi ñaïi,giöõ vöõng ñöôïc ñoäc laäp,chuû quyeàn daân toäc,xaây döïng thaønh coâng chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta vaø baûo veä vöõng chaéc Toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa. 5/ Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. Ñaày laø tieàn ñeà quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta.Coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc töï baûn thaân noù ñaõ laø moät cuoäc ñaáu tranh gian khoå cuûa nhaân daân ta.Ñaët trong söï nghieäp chung cuûa toaøn Ñaûng,toaøn daân trong giai ñoaïn caùch maïng môùi,ñaáu tranh treân caùc maët kinh teá,chính trò, vaên hoaù,xaõ hoäi… cho ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi thì coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc caøng laø moät cuoäc ñaáu tranh caùch maïng laâu daøi, gian khoå vaø phöùc taïp. Dó nhieân, coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø söï nghieäp cuûa toaøn daân, theá nhöng, coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø söï nghieäp mang tính töï giaùc, söï nghieäp ñoù phaûi do moät Ñaûng Coäng saûn tieân phong, daøy daïn kinh nghieäm chieán ñaáu, bieát töï ñoåi môùi khoâng ngöøng laõnh ñaïo vaø moät Nhaø nöôùc cuûa daân, do daân vaø vì daân, trong saïch, vöõng maïnh vaø coù hieäu löïc quaûn lyù thì coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc –nhieäm vuï trung taâm cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû nöôùc ta – môùi coù theå hoaøn thaønh. Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñoái vôùi coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù tröôùc heát laø phaûi tieáp tuïc giöõ vöõng oån ñònh veà chính trò, Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam phaûi laø ngöôøi laõnh ñaïo duy nhaát, tröïc tieáp vaø toaøn dieän moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi Vieät Nam. Ñieàu naøy coù yù nghóa to lôùn trong vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc cuûa ñaát nöôùc nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù; phaùt trieån quan heä kinh teá ñoái ngoaïi… Thöù hai, coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù phaûi ñöôïc tieán haønh theo ñöôøng loái, quan ñieåm cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Ñaây laø nhaân toá tröïc tieáp ñaûm baûo thaéng lôïi cuûa söï nghieäp coâng hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû nöôùc ta theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Nhaø nöôùc coù chöùc naêng quaûn lyù kinh teá – xaõ hoäi, Nhaø nöôùc ta coù söù meänh toå chöùcthöïc hieän ñöôøng loái coâng nghieäp hoaù cuûa Ñaõng Coäng saûn Vieät Nam thoâng qua vieäc thöïc thi cô cheá, chính saùch vaø ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng kinh teá – xaõ hoäi nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù maø Ñaûng ta ñaõ ñeà ra. Coù theå noùi raèng, thaønh coâng cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù tröïc tieáp phuï thuoäc vaøo vai troø quaûn lyù kinh teá – xaõ hoäi cuûa Nhaø nöôùc. KEÁT LUAÄN Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø moät cuoäc caûi bieán caùch maïng töø xaõ hoäi noâng nghieäp trôû thaønh xaõ hoäi coâng nghieäp.Ñoù laø cuoäc caûi bieán caùch maïng treân moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi.Vì vaäy, ñeå trieån khai thuaän lôïi vaø thöïc hieän thaønh coâng söï nghieäp naøy ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng tieàn ñeà caàn thieát.Xuaát phaùt töø thöïc traïng kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi cuûa nöôùc ta, ñeå ñaåy maïnh söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoa ñaát nöôùc ñoøi hoûi phaûi khoâng ngöøng taïo döïng nhöõng tieàn ñeà sau ñaây: Huy ñoäng voán vaø söû duïng voán coù hieäu quaû; ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù ñöùc, coù taøi; phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä ngang taàm vôùi trình ñoä cuûa theá giôùi; môû roäng quan heä kinh teá ñoái ngoaïi nhaèm thu huùt nhieàu voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi; cuoái cuøng laø taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. KEÁT LUAÄN ÑEÀ AÙN Qua ñeà taøi nghieân cöùu veà söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù neàn kinh teá quoác daân ta thaáy söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaõ ñöôïc Ñaûng ta nhaán maïnh: Phaûi quan taâm ñeán coâng nghieäp quoác phoøng, xaây döïng phöông aùn vaø cô cheá ñeå huy ñoäng caùc ngaønh coâng nghieäp phuc vuï nhöõng nhu caàu quoác phoøng moät caùch coù hieäu quaû. Ñoàng thôøi, taän duïng nhöõng naêng löïc coâng nghieäp cuûa quoác phoøng ñeå saûn xuaát haøng daân duïng, goùp phaàn ñaùp öùng nhu caàu cuûa saûn xuaát vaø ñôøi soáng.Vaø muïc tieâu toång quaùt cuûa söï nghieäp coâng nghieäp hoaù, hieän ñòa hoaù cuûa nöôùc ta ñöôïc Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam xaùc ñòng taïi ñaïi hoäi VIII vaø tieáp tuc ñöôïc khaúng ñònh taïi ñaïi hoäi IX laø: “Ñöa nöôùc ta ra khoûi tình traïng keùm phaùt trieån, naâng cao roõ reät ñôøi soángvaät chaát vaø tinh thaàn cuûa nhaân daân, taïo neàn taûng ñeå ñeán naêm 2020 nöôùc ta cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi”. Do nhöõng bieán ñoåi cuûa neàn kinh teá theá giôùi vaø ñieàu kieän cuï theå cuûa ñaát nöôùc, coâng nghieäp hoaù hieän nay ôû nöôùc ta coù nhöõng ñaëc ñieåm sau ñaây: Coâng nghieäp hoaù phaûi gaén lieàn vôùi hieän ñaïi hoaù; coâng nghieäp hoaù nhaèm muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi; coäng nghieäp hoaù trong ñieàu kieän cô cheá thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc; coâng nghieäp hoaù,hieän ñaïi hoaù neàn kinh teá quoác daân trong boái caûnh toaøn caàu hoaù kinh teá, vì theá môû cöûa neàn kinh teá, phaùt trieån caùc quan heä kinh teá quoác teá laø taát yeáu ñoái vôùi ñaát nöôùc ta.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuá trình CNH HĐH tại Việt Nam.doc
Luận văn liên quan