Quan hệ cung cầu tác động đến sự lên xuống của giá cả trong một hoặc một số mặt hàng tiêu dùng trong thời gian gần đây

Quan hệ cung cầu tác động đến sự lên xuống của giá cả trong một hoặc một số mặt hàng tiêu dùng trong thời gian gần đây A. Lời mở đầu Đã từ lâu, nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của con người đã không là một vấn đề mới mẻ. Lịch sử loài người đã trải qua bốn giai đoạn phát triển, xong mỗi một thời kỳ nhu cầu của con người về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ lại khác nhau. Lúc đầu, nhu cầu của họ chỉ đơn giản là những sản phẩm thô sơ hay những vật chất khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống , sinh hoạt hàng ngày. Qua từng thời kỳ, họ lại có những nhu cầu về những sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá có chất lượng hơn, hoàn thiện hơn, và hình thức hơn. Trên thực tế, các ngành sản xuất phải làm sao để đáp ứng được nhu cầu đó của con người. Họ phải luôn đổi mới sản phẩm bắt kịp với mong muốn không ngừng tăng lên về sản phẩm của khách hàng. Khi đó, họ sẽ sản xuất hàng loạt những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người mua. Nhưng, khi họ sản xuất quá nhiều, đến một lúc nào đó lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đó sẽ vượt quá với nhu cầu của con người và lúc đó trên thị trường sẽ xuất hiện tình trạng cung vượt quá cầu. Do nhu cầu của khách hàng là luôn thay đổi, nếu đến một thời điểm các nhà cung cấp không đáp ứng được nhu cầu của họ thì trên thị trường sẽ xuất hiện tình trạng cầu vượt quá cung, và ở đây khi cung và cầu gặp nhau chỉ là sự tương đối. Vấn đề đặt ra cho các nhà kinh tế là phải tìm ra các giải pháp để làm sao cân đối được lượng cung cầu. Trên cơ sở đó, em lấy vấn đề: “Quan hệ cung cầu tác động đến sự lên xuống của giá cả trong một hoặc một số mặt hàng tiêu dùng trong thời gian gần đây” để làm đề tài cho bài tiểu luận của mình, và lấy sản phẩm Thép minh hoạ cho mối quan hệ cung cầu đó. B. Phần nội dung Theo quy luật giá trị thì giá cả xoay quanh giá trị, giá cả có thể lên hoặc xuống do quan hệ cung cầu và giá trị của tiền, nhưng ở đây đề tài chỉ yêu cầu về quan hệ cung cầu nên em chỉ đề cập đến vấn đề đó. Trước khi vào vấn đề chính của đề tài, ta cần hiểu rõ những kiến thức kinh tế chính trị về quan hệ cung- cầu. I. Những lý luận cơ bản về quan hệ cung – cầu. 1. Khái niệm. a. Cung là gì ? Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà các chủ thể kinh tế đem bán ra trên thị trường trong một thời kỳ nhất định tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất xác định. Lượng cung phụ thuộc vào khả năng sản xuất, vào số lượng và chất lượng các nguồn lực, các yếu tố sản xuất được sử dụng, năng suất lao động và chi phí sản xuất. Giá cả của hàng hoá và dịch vụ trên thị trường là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới lượng cung về hàng hoá và dịch vụ đó. b. Cầu là gì ? Cầu là khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu dùng mua trong một thời kỳ tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác định. Lượng cầu phụ thuộc vào các nhân tố chủ yếu như: thu nhập , sức mua của tiền tệ, giá cả hàng hoá, lãi xuất, thị hiếu của người tiêu dùng .Trong các nhân tố đó, giá cả hàng hoá là nhân tố tác động trực tiếp tới lượng cầu. Trên đây là các khái niệm cơ bản về cung và cầu, vậy trên thị trường, cung và cầu có mối quan hệ như thế nào? 2. Mối quan hệ cung- cầu trên thị trường. Cung và cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cầu xác định cung và ngược lại, cung xác định cầu. Cầu xác định khối lượng, cơ cấu của cung về hàng hoá: Chỉ có những hàng hoá nào có cầu thì mới được sản xuất, cung ứng; hàng hoá nào tiêu thụ được nhiều, nhanh nghĩa là có cầu lớn sẽ được cung ứng nhiều và ngược lại. Đến lượt mình, cung tác động đến cầu, kích thích cầu: Những hàng hoá nào được sản xuất, cung ứng phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng sẽ được ưa thích hơn, bán chạy hơn, làm cho cầu về chúng tăng lên. Vì vậy, người sản xuất hàng hoá phải thường xuyên nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, dự đoán sự thay đổi của cầu, phát hiện các nhu cầu mới ., để cải tiến chất lượng, hình thức, mẫu mã cho phù hợp; đồng thời phải quảng cáo để kích thích cầu. Trên thị trường, cung- cầu có ba dạng quan hệ chính: cung>cầu, cung<cầu và cung = cầu. Thứ nhất, cung>cầu: Các doanh nghiệp chỉ sản xuất hàng hoá khi có nhu cầu. Xong để chạy theo lợi nhuận, trong một thời gian ngắn các doanh nghiệp sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm nhưng khi đó người tiêu dùng lại không có nhiều nhu cầu về sản phẩm đó, dẫn đến hàng hoá không bán được, ế thừa. Lúc này buộc các doanh nghiệp sẽ phải giữ lại những hàng hoá chưa tiêu thụ hết, những sản phẩm tồn kho để năm sau tung ra thị trường, nhưng lúc đó những sản phẩm đó đã trở nên lỗi thời, mẫu mã không được ưa chuộng nên hàng hoá không bán được. Hàng không bán được làm cho các doanh nghiệp lỗ vốn. Những công ty nhỏ thì sẽ không có đủ vốn quay vòng để tiếp tục kinh doanh, nên có thể dẫn đến phá sản, công nhân mất việc làm. Những công ty lớn có thể đủ vốn quay vòng nhưng vì là công ty lớn sản phẩm sản xuất ra nhiều không tiêu thụ được họ càng lỗ lớn, vì thế cường độ sản xuất bị giảm, công nhân mất việc làm.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan hệ cung cầu tác động đến sự lên xuống của giá cả trong một hoặc một số mặt hàng tiêu dùng trong thời gian gần đây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§¹i Häc Qu¶n Lý Vµ Kinh Doanh Hµ Néi TiÓu luËn M«n: Kinh TÕ Häc M¸c- Lªnin Hä vµ tªn: NguyÔn Ngäc §iÖp Líp: 8.13 M· SV: 03D.02168 G/v h­íng dÉn: nguyÔn huy o¸nh §Ò Tµi: “ Quan hÖ cung- cÇu t¸c ®éng ®Õn sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ trong mét sè mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh trong thêi gian gÇn ®©y.” I > Lêi Giíi ThiÖu Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, mét mÆt hµng nµo ®ã muèn cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng th× tr­íc hÕt ®ã ph¶i lµ hµng cã chÊt l­îng tèt, ®¸p øng ®­îc ®óng nhu cÇu cña ng­êi sö dông vµ cã gi¸ c¶ hîp lý. Mçi ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Òu cã thÓ tù quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh cña m×nh. Nh­ng cho dï ®ã lµ mÆt hµng g× ®i ch¨ng n÷a th× ng­êi s¶n xuÊt ®Òu kh«ng thÓ hoµn toµn quyÕt ®Þnh ®­îc gi¸ c¶ cña hµng ho¸ ®ã, v× hä ph¶i chÞu sù t¸c ®éng, chi phèi cña ba nh©n tè: gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña hµng ho¸, quan hÖ cung- cÇu vÒ hµng ho¸ vµ søc mua cña ®ång tiÒn trong l­u th«ng. II > Mèi Quan HÖ Cung- CÇu Vµ Gi¸ C¶ ThÞ Tr­êng 1) §Þnh nghÜa vÒ cung vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi cung. Cung lµ khèi l­îng hµng ho¸, dÞch vô mµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®em b¸n ra trªn thÞ tr­êng trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh, t­¬ng øng víi møc gi¸ c¶, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. L­îng cung phô thuéc vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña tõng mÆt hµng, phô thuéc vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng cña c¸c nguån lùc, c¸c yÕu tè ®­îc sö dông, n¨ng suÊt lao ®éng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã. 2) §Þnh nghÜa vÒ cÇu vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi cÇu. CÇu lµ khèi l­îng hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ ng­êi tiªu dïng mua trong mét thêi k× t­¬ng øng víi gi¸ c¶, thu nhËp vµ c¸c biÕn sè kinh tÕ x¸c ®Þnh. L­îng cÇu phô thuéc vµo c¸c nh©n tè chñ yÕu nh­: thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng, søc mua cña tiÒn tÖ, gi¸ c¶ cña hµng ho¸, l·i suÊt, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. 3) Mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a cung- cÇu víi gi¸ c¶. Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng lµ yÕu tè trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi l­îng cung vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã. Cung tØ lÖ thuËn víi gi¸ c¶. Khi gi¸ c¶ cao th× l­îng cung sÏ lín vµ ng­îc l¹i, gi¸ thÊp th× cung còng gi¶m. Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ lµ nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp vµ tØ lÖ nghÞch víi l­îng cÇu. Gi¸ c¶ hµng ho¸ cao th× l­îng cÇu vÒ hµng ho¸ ®ã thÊp vµ ng­îc l¹i, gi¸ c¶ hµng ho¸ thÊp th× l­îng cÇu sÏ cao. Së dÜ cã hiÖn t­îng gi¸ c¶ tØ lÖ thuËn víi cung vµ tØ lÖ nghÞch víi cÇu lµ do c¸c nhµ s¶n xuÊt ch¹y ®ua theo lîi nhuËn siªu ng¹ch, cßn mét sè kh«ng Ýt ng­êi tiªu dïng thi lu«n cã xu thÕ mua nh÷ng mÆt hµng míi l¹, hiÖn ®¹i, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña m×nh. Khi mét mÆt hµng nµo ®ã míi ®­îc tung ra trªn thÞ tr­êng víi nh÷ng tÝnh n¨ng ­u viÖt , ®éc ®¸o th× sÏ kÝch thÝch ®­îc ng­êi mua vµ hä chÊp nhËn mua víi gi¸ cao. Khi thÊy cã lêi, c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ång lo¹t tung ra thÞ tr­êng mÆt hµng ®ã víi sè l­îng lín. Sau mét thêi gian, do gi¸ cña mÆt hµng ®ã qu¸ cao so víi thu nhËp cña ®¹i bé phËn ng­êi tiªu dïng nªn mÆt hµng ®ã trë nªn Õ Èm, lµm cho gi¸ cña chóng gi¶m xuèng. Lóc nµy, c¸c nhµ s¶n xuÊt l¹i chuyÓn sang s¶n xuÊt mÆt hµng kh¸c, vµ sau mét thêi gian hµng ho¸ bÞ Õ Èm kia l¹i trë nªn khan hiÕm vµ gi¸ cña chóng l¹i b¾t ®Çu t¨ng lªn. Cø nh­ vËy, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ vµ mèi quan hÖ cung- cÇu lu«n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. III > C¢N B»NG CUNG- CÇU Vµ Gi¸ c¶ thÞ tr­êng C¸c biÖn ph¸p c©n b»ng cung- cÇu vµ vai trß cña viÖc c©n b»ng cung- cÇu. Khi cung lín h¬n cÇu th× ng­êi b¸n ph¶i gi¶m gi¸, gi¸ c¶ cã thÓ thÊp h¬n gi¸ trÞ hµng ho¸. Khi cung nhá h¬n cÇu th× ng­êi b¸n cã thÓ t¨ng gi¸, gi¸ c¶ cã thÓ cao h¬n gi¸ trÞ. Khi cung b»ng cÇu th× ng­êi b¸n sÏ b¸n hµng ho¸ theo ®óng gi¸ trÞ, gi¸ c¶ b»ng gi¸ trÞ. ViÖc c©n b»ng cung- cÇu lµ mét viÖc lµm quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó æn ®Þnh thÞ tr­êng, tr¸nh c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ do sù mÊt c©n b»ng cung- cÇu g©y ra, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt. Song, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng bao giê còng b»ng gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña nã, v× gi¸ c¶ cßn phô thuéc vµo quan hÖ cung- cÇu vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Sù ¶nh h­ëng lÉn nhau gi÷a quan hÖ cung- cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. NÕu nh­ quan hÖ cung- cÇu ®Òu tiÕt sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ gi¸ trÞ thÞ tr­êng, th× ng­îc l¹i, sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng l¹i ®iÒu tiÕt quan hÖ cung- cÇu. Bëi v×, sù t¨ng hay gi¶m gi¸ c¶ cña mét mÆt hµng nµo ®ã chÝnh lµ sù t¸ch rêi gi¸ c¶ víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ã. Nã kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vÒ hµng ho¸ nµy hay hµng ho¸ kh¸c. Tõ ®ã dÉn ®Õn sù chuyÓn dÞch nhu cÇu hµng ho¸, g©y nªn sù biÕn ®æi trong quan hÖ cung- cÇu. IV > Quan hÖ cung- cÇu ¶nh h­ëng ®Õn sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh trong thêi gian gÇn ®©y. Trªn thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay, c¸c mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng lín, víi nhiÒu mÉu m· ®a d¹ng, phong phó, hiÖn ®¹i vµ chÊt l­îng ngµy cµng tèt h¬n. ®iÒu ®ã ®· khiÕn cho ng­êi sö dông ph¶i b¨n kho¨n kh«ng biÕt nªn chän s¶n phÈm nµo th× tèt h¬n vµ hîp víi tói tiÒn cña m×nh. ThÞ tr­êng ®iÖn l¹nh. Tr­íc kia, mét sè s¶n phÈm næi tiÕng lu«n gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n nh­: m¸y giÆt LG, tñ l¹nh National, m¸y ®iÒu hoµ Toshiba, qu¹t ®iÖn c¬ ... th× giê ®©y ®ang ph¶i c¹nh tranh víi rÊt nhiÒu mÆt hµng nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ hµng cña Trung Quèc. MÆc dï chÊt l­îng hµng Trung Quèc kh«ng tèt b»ng c¸c mÆt hµng trªn, nh­ng víi mÉu m· kh«ng thua kÐm c¸c hµng cã chÊt l­îng tèt lµ mÊy, vµ nhÊt lµ gi¸ c¶ thÊp h¬n tõ 30%- 50% ®· ®¸nh ®óng vµo t©m lý cña ®¹i bé phËn ng­êi tiªu dïng trong n­íc. VÝ dô: Mét chiÕc qu¹t bµn ®iÖn c¬ gi¸ kho¶ng 180.000®-200.000®, th× mét chiÕc qu¹t bµn cña Trung Quèc gi¸ chØ cã 120.000®- 150.000®. Mét chiÕc tñ l¹nh National lo¹i 120 lÝt gi¸ kho¶ng 2.000.000®- 2.200.000®, cßn gi¸ cña mét chiÕc tñ l¹nh Trung Quèc cïng lo¹i chØ cã 1.400.000®- 1.600.000®. §Êy lµ ch­a kÓ ®Õn c¸c mÆt hµng nhËp lËu ®­îc b¸n víi gi¸ rÊt thÊp. ChÝnh ®iÒu nµy ®· khiÕn cho mét sè c¬ së s¶n xuÊt ph¶i b¸n c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt cña m×nh víi gi¸ rÎ. MÆt kh¸c, c¸c mÆt hµng nhËp khÈu tõ Mü, §øc, Hµn Quèc ... th× l¹i cã chÊt l­îng rÊt tèt. MÆc dï cã gi¸ kh¸ cao, nh­ng ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh÷ng ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp cao, hä muèn dïng nhøng ®å sang träng, hiÖn ®¹i vµ cã chÊt l­îng tèt. ThÞ tr­êng ®iÖn tö. Ngµy nay, khi ®êi sèng x· héi lªn cao, th× con ng­êi cã nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng cao ®èi víi c¸c mÆt hµng ®iÖn tö. §©y lµ thÞ tr­êng liªn tôc cã sù biÕn ®æi víi nhiÒu mÉu m· ®a d¹ng, phong phó vµ ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n. Ch¼ng h¹n nh­ TV ®en- tr¾ng tr­íc kia ®· ®­îc thay thÕ bëi TV mµu, vµ giê ®©y lµ TM mµu mµn h×nh ph¼ng kü thËt sè. Sù ph¸t ph¸t triÓn liªn tôc cña ngµnh khoa hoc ®iÖn tö ®· dÉn tíi viÖc s¶n phÈm ra ®êi sau bao giê còng cã chÊt l­îng tèt h¬n vµ gi¸ c¶ rÎ h¬n. Giê ®©y, chiÕc TV lµ mét ph­¬ng tiÖn gi¶i trÝ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong mçi gia ®×nh, do ®ã l­îng cÇu vÒ mÆt hµng nµy vÉn cßn kh¸ lín, vµ gi¸ c¶ cña chóng vÉn t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Gi¸ cña mét chiÕc TV mµu kü thuËt sè lo¹i 21” kho¶ng tõ 4- 6 triÖu ®ång kh«ng ph¶i lµ qu¸ cao so thu nhËp cña ng­êi d©n hiÖn nay. Mét mÆt hµng ®iÖn tö ®¸ng chó ý ®ã lµ thÞ tr­êng m¸y vi tÝnh. Ngµy nay khi CNTT ngµy mét tiÕn bé th× c¸c s¶n phÈm m¸y tÝnh trë nªn phæ biÕn, tiÖn Ých vµ lµ c«ng cô trî gióp ®¾c lùc cho ng­êi sö dông. Trong th¸ng 2/ 2004, mÆc dï trªn thÞ tr­êng ®ang cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh b¸n s¶n phÈm CNTT khuyÕn m·i hÊp dÉn nh­ng gi¸ b¸n lÎ linh kiÖn m¸y tÝnh l¹i t¨ng ë hÇu hÕt c¸c mÆt hµng. Giíi kinh doanh gi¶i thÝch r»ng: thêi gian võa qua, gi¸ nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô trong n­íc liªn tôc t¨ng vµ gi¸ thÞ tr­êng CNTT còng kh«ng n»m ngoµi diÔn tiÕn chung nµy. ThÞ tr­êng linh kiÖn m¸y tÝnh ®ang trë nªn s«i ®éng sau mét thêi gian t­¬ng ®èi trÇm l¾ng. Trong th¸ng 2/ 2004, c¸c s¶n phÈm CNTT míi ®­îc giíi thiÖu ra trªn thÞ tr­êng chñ yÕu lµ bé xö lý, card ©m thanh, card ®å ho¹, dµn loa.. æ cøng HDD nh·n hiÖu Seagate Maxtor 40Gb hiÖn cã gi¸ 58 USD, t¨ng 6 USD so víi th¸ng 1 Trong khi ®ã, c¸c lo¹i æ cøng Samsung t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Sau æ cøng th× mµn h×nh lµ s¶n phÈm t¨ng gi¸ m¹nh nhÊt- ®iÒu ch­a tõng x¶y ra. Mµn h×nh CRT t¨ng gi¸ kho¶ng 1- 5 USD trong khi gi¸ mµn h×nh LCD vÉn æn ®Þnh. Gi¸ mµn h×nh CRT 505G 15” lµ 91 USD, CRT Samsung Sync Master 753S 17” lµ 122 USD, cßn mµn h×nh LCD Samsung Sync Master 753S 17” gi¸ lµ 370 USD. ( theo t¹p chÝ ThÕ Giíi Vi TÝnh th¸ng 2/2004) Nh­ vËy ta thÊy râ r»ng l­îng cÇu vÒ m¸y tÝnh trong n­íc ngµy cµng cao. C¸c nhµ s¶n xuÊt liªn tôc cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm míi cña m×nh nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Cßn c¸c mÆt hµng cò th× sao? Tr­íc mét sù thay ®æi nh­ vËy th× c¸c s¶n phÈm cò ngµy cµng trë nªn l¹c hËu, lçi thêi. M¸y tÝnh Celeron 500 6.4Gb gi¸ chØ cã 2,5- 3 triÖu ®ång; m¸y tÝnh Pentium 3 æ 20Gb chØ cã 3 triÖu ®ång... ( theo b¸o Mua Vµ B¸n ngµy 29/04/2004 ) Râ rµng nhu cÇu vÒ m¸y tÝnh cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng cao. Víi sù ®æi míi c«ng nghÖ liªn tôc th× c¸c s¶n phÈm cò buéc ph¶i b¸n ph¸ gi¸. Mét ®iÒu ®¸ng chó ý trªn thÞ tr­êng m¸y tÝnh ®ã lµ sù ®éc quyÒn vÒ phÇn mÒm cña tËp ®oµn Micrrosoft. Tr­íc kia do sù ®éc quyÒn vÒ phÇn mÒm nªn tËp ®oµn Micrrosoft ®· tung ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm cña m×nh buéc ng­êi sö dông ph¶ mua víi gi¸ kh¸ cao. GÇn ®©y tËp ®oµn nµy ®· ®Ó mÊt b¶n quyÒn mét sè phÇn mÒm øng dông vµ c¸c s¶n phÈm nµy ®· bÞ xuèng gi¸. §iÒu ®ã chøng tá sù ®éc quyÒn trong kinh doanh còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn gi¸ c¶ cña hµng ho¸. V > KÕt luËn vµ c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ c¶. Quan hÖ cung- cÇu lµ quan hÖ giòa nh÷ng ng­êi b¸n vµ nh÷ng ng­êi mua, gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt vµ nh÷ng ng­êi tiªu dïng; lµ nh÷ng quan hÖ cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Kh«ng ph¶i chØ cã gi¸ c¶ ¶nh h­ëng tíi cung- cÇu, mµ quan hÖ cung- cÇu còng ¶nh h­ëng tíi viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng. Qua mét sè mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh trªn ®· cho thÊy r»ng nhu cÇu thùc tÕ cña x· héi lµ nhu cÇu g¾n víi giíi h¹n cña sù tiªu dïng ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ trong kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian nµo ®ã. Nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ nhu cÇu ®­îc thùc hiÖn g¾n víi gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ thu nhËp thùc tÕ cña ng­êi tiªu dïng. §Ó b×nh æn gi¸ c¶ th× tr­íc hÕt nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy, kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch chèng b¸n ph¸ gi¸, ®Çu c¬ tÝch ch÷. H¹n chÕ ®éc quyÒn kinh doanh vµ chèng nh÷ng hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i. §ång thêi ph¶i cã nh÷ng th«ng tin cho ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, nhÊt lµ ng­êi s¶n xuÊt vµ cung øng, qua c¸c th«ng sè nh­: quy m« nhu cÇu c¬ cÊu, chÊt l­îng, thêi gian, kh«ng gian vµ gi¸ c¶ mµ nhu cÇu cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. §èi víi ng­êi s¶n xuÊt: cÇn ph¶i t×m hiÓu thÞ tr­êng, n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng phï hîp víi nhu cÇu vµ thu nhËp cña ®¹i bé phËn ng­êi tiªu dïng. §èi víi ng­êi tiªu dïng: cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ mÆt hµng m×nh muèn mua xem cã ®¸p øng ®­îc ®óng nhu cÇu vµ thu nhËp cña m×nh kh«ng. Kh«ng nªn qu¸ véi vµng khi chän mua s¶n phÈm, nhÊt lµ hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh v× c¸c mÆt hµng nµy lu«n ®æi míi vÒ kiÓu d¸ng lÉn chÊt l­îng. Gi÷a cung vµ cÇu vÒ hµng ho¸ ph¶i cã sù thÝch øng cÇn thiÕt kh¸ch quan vÒ h×nh th¸i hiÖn vËt vµ h×nh th¸i gi¸ trÞ. §ã chÝnh lµ néi dung c¬ b¶n cña qui luËt cung- cÇu vÒ hµng ho¸.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuan hệ cung cầu tác động đến sự lên xuống của giá cả trong một hoặc một số mặt hàng tiêu dùng trong thời gian gần đây.doc
Luận văn liên quan