Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên hiệp Châu Âu (1995 - 2004)

MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế tất yếu đang diễn ra như một dòng nước xoáy, cuốn hút các quốc gia và khu vực. Sức mạnh cuả những quan hệ kinh tế chung toàn thế giới lớn mạnh hơn tất cả, vì thế quan hệ quốc tế trở nên hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Quốc gia nào, dân tộc nào xây dựng được mối quan hệ quốc tế tốt sẽ tạo ra cho mình sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước. Quốc gia nào, dân tộc nào đóng cửa với thế giới, đi ngược với xu thế của thời đại sẽ không tránh khỏi tụt hậu. Đối với những nước đang phát triển, đi sau như Việt Nam phải có đường lối mở cửa, hội nhập đúng đắn, có cách làm khôn khéo, năng động, sáng tạo, biết tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với việc nhận thức sâu sắc xu thế và yêu cầu chung của thời đại, Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, là bạn của tất cả các nước, “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế; Việt Nam sẳn sàng làm bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” [18, tr42]. Đường lối ngoại giao nhất quán đó không chỉ được Đảng và Nhà nước ta vận dụng trong quan hệ với các nước trong khu vực mà còn vận dụng trong quan hệ với các nước phát triển, các trung tâm tư bản như EU. Liên hiệp châu Âu (European Union – EU) là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại. chính trị, văn hoá, khoa học và công nghệ lớn. Trong xu thế mở cửa giao lưu, hội nhập chung hiện nay, EU ngày càng mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với châu Á, trong đó có Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ toàn diện với EU, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, để có nhiều điều kiện trong việc tranh thủ nguồn vốn, tiếp thu công nghe tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của EU. Muốn vậy, cần có sự hiểu biết sâu sắc đầy đủ và vững chắc về EU. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu quan hệ kinh tế Việt Nam –EU (1995- 2004) không chỉ mang ý nghĩa khoa học, mà còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đối ngoại của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho phép chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm, thấy được những khó khăn vướng mắc trong quá khứ, để co những chủ trương chính sách đúng và có giải pháp phù hợp nhằm phát huy thành tựu, thúc đẩy quan hệ hợp tác có hiệu quả hơn trong hiện tại và tương lai. Nhu cầu phát triển đất nước đặt ra nhiệm vụ cần phải tiếp cận các vấn đe liên quan đến quá trình hội nhập quốc tế và khu vực mang tính lợi ích của Việt Nam một cách khách quan, tổng quát trên những cơ sở khoa học thực sự, góp phần làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - EU trên lĩnh vực kinh tế ngày càng phát triển. Từ ý nghĩa khoa học và thực tiễn nói trên, chúng tôi quyết định chọn nghiên cứu vấn đề : “Quan hệ kinh tế Việt Nam – Liên hiệp châu Âu (1995 – 2004)” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào lĩnh vực này . 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong thập niên 90 của thế kỷ XX, việc nghiên cứu châu Âu được đặt ra vớ giới nghiên cứu ở các nước châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng. Các tổ chức nghiên cứu châu Âu ở các nước ASEAN đã nhiều lần họp mặt (1997 , 1999) bàn đến sự hợp tác giữa các tổ chức và các nước trong việc thực hiện triển khai nghiên cứu châu Âu. Nghiên cứu châu Âu đã trở thành một bộ môn khoa học (European Studies) thuộc chuyên ngành khu vực học (Area studies) . MỤC LỤC Trang BẢNG VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LIÊN HIỆP CHÂU ÂUVÀ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGỌAI ĐỔI MỚI CỦA VIỆT NAM 1.1 Tổng quan về Liên hiệp Châu Aâu 12 1.1.1. Quá trình hình thành Liên hiệp châu Aâu 12 1.1.2.Đặc điểm của Liên hiệp Châu Aâu 1.13.Quan hệ kinh tế quốc tế của EU 13 14 1.2. Đường lối đối ngọai đổi mới của Việt Nam (1986 -2004) 16 1.2.1 Quan hệ quốc tế của Việt Nam giai đọan 1975-1985 16 1.1.2 Đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam 17 1.2.3 Đường lối đối ngọai đổi mới (1991-2004). 18 Chương 2:. QUAN HỆ VIỆT NAM – EU TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ ( 1995 -2004 ) 22 2.1. Tình hình quốc tế, khu vực sau chiến tranh lạnh. Những tác động đến quan hệ kinh tế Việt Nam – EU 2.1.1. Sự biến động của cục diện thế giới 2.1 2. Tình hình khu vực Châu Á và Châu Âu cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI 24 2.1.3. Tác động của tình hình thế giới và khu vực đến quan hệ Việt Nam-EU 28 2.2 Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU giai đọan 1990-1995 30 2.2.2 Quan hệ trên lĩnh vực thương mại 31 2.2.3. Quan hệ trên lĩnh vực đầu tư và hợp tác phát triển 32 2.3. Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU giai đọan 1995-2004 33 2.3.1. Quan hệ trên lĩnh vực thương mại 34 2.3.2. Quan hệ trên lĩnh vực đầu tư 44 2.3.3. Quan hệ trên lĩnh vực hợp tác phát triển 50 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN QUAN HỆ KINH TẾVIỆT NAM – EU 3.1 Bài học kinh nghiệm 3.2.Những cơ hội và thách thức của quan hệ Việt Nam –EU trong thập niên đầu thế kỷ XXI 3 2.1. Cơ hội của quan hệ Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI 60 3.2.2. Thách thức của quan hệ Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI 3.2.3. Triển vọng của quan hệ kinh tế Việt Nam - EU 3.3. Một số giải pháp nhằm phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam -EU 62 64 66 3.3.1 Giải pháp chung về quan hệ kinh tế đối ngọai 3.3 .2 Những giải pháp trong quan hệ kinh tế với EU

pdf103 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/09/2013 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên hiệp Châu Âu (1995 - 2004), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toaøn boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh, ñaøo taïo caùn boä coù ñuû trình ñoä ñaùp öùng yeâu caàu kyõ thuaät tieân tieán cuûa ngaønh coâng nghieäp daàu khí theá giôùi. Trong lónh vöïc noâng - laâm nghieäp, Vieät Nam caàn khuyeán khích vaø coù chính saùch öu ñaõi thoûa ñaùng ñoái vôùi caùc döï aùn cheá bieán caùc saûn phaåm, phaùt trieån caùc vuøng nguyeân lieäu ñeå phuïc vuï xuaát khaåu, chuù troïng caùc döï aùn öùng duïng coâng ngheä sinh hoïc hoaëc saûn xuaát caùc loaïi gioáng môùi coù chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh teá cao; caùc döï aùn dòch vuï noâng thoân. 75 KEÁT LUAÄN Quan heä kinh tế Vieät Nam – Lieân hieäp chaâu AÂu töø 1995 ñeán nay laø quan heä giöõa moät quoác gia dang phat triển vôùi moät toå chöùc thöïc theå lieân minh khu vöïc lôùn ñang chuyeån ñoäng theo höôùng hình thaønh moät “sieâu quoác gia” vaø moät “sieâu cöôøng”. Quaù trình phaùt trieån quan heä kinh teá Vieät Nam – EU ñaõ chòu nhöõng taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá lòch söû, chính trò trong khu vöïc vaø theá giôùi. Moái quan heä ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá vaø töøng böôùc phaùt trieån töø thaáp ñeán cao, ñi vaøo chieàu saâu, hai beân ñaõ trôû thaønh ñoái taùc boå sung cho thò tröôøng cuûa nhau. Neáu so saùnh vôùi quan heä song phöông Vieät Nam – Nga, Vieät Nam – Trung Quoác, Vieät Nam – Nhaät Baûn, coù theå noùi quan heä Vieät Nam – EU ñaõ coù nhöõng böôùc ñi nhanh choùng, maïnh meõ hôn, ñaët bieät laø trong lónh vöïc kinh teá – thöông maïi. Ñieàu ñoù ñöôïc minh chöùng töø choã laø ñoái taùc ñeán sau nhöng EU ñaõ nhanh choùng chieám moät vò trí quan troïng veà thöông maïi vaø ñaàu tö tröïc tieáp vaøo Vieät Nam Duø laø ñoái taùc ñeán sau nhöng EU ñaõ nhanh choùng chieám moät vò trí quan troïng veà thöông maïi vaø ñaàu tö tröïc tieáp vaøo Vieät Nam. 76 Coù ñöôïc thaønh töïu ñoù tröôùc heát laø do nhöõng noå löïc coá gaéng töø hai phía, caû Vieät Nam vaø EU ñeàu ngaøy caøng nhaän thöùc ñöôïc söï caàn thieát cuûa vieäc phaùt trieån quan heä vôùi nhau . Veà phía Vieät Nam, nguyeân nhaân chuû quan, mang tính quyeát ñònh laø ñöôøng loái ñoái ngoaïi ñoåi môùi ñuùng ñaén cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam.Thaønh coâng böôùc ñaàu trong quan heä Vieät Nam – EU laø moät trong nhöõng minh chöùng sinh ñoäng cho phöông chaâm ñoái ngoaïi “ña daïng hoùa, ña phöông hoùa” quan heä quoác teá cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Vieät Nam thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu trong xaây döïng kinh teá, moâi tröôøng chính trò, xaõ hoäi, an ninh traät töï oån ñònh, taïo neân moät “maãu soá chung”laø phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñeå thöïc hieän quan heä hôïp taùc thuaän lôïi. Veà phía EU môû ñaàu cho moät quaù trình lieân keát khu vöïc chaët cheõ vaø toaøn dieän, caøng môû roäng phaùt trieån caøng ñoøi hoûi môû roäng quan heä vôùi caùc chaâu luïc khaùc, EU ngaøy caøng nhaän thöùc roõ taàm quan troïng cuûa khu vöïc chaâu AÙ, ASEAN vaø vò trí cuûa Vieät Nam trong khu vöïc naøy. Do ñoù EU “höôùng veà chaâu AÙ”, ASEAN, trong ñoù coù Vieät Nam. Nhöõng lôïi ích chung giöõa Vieät Nam –EU ñang ngaøy caøng nhieàu hôn. Hai beân ñeàu caàn ñeán nhau, boå sung cho nhau, ñeàu ñaët öu tieân haøng ñaàu cho phaùt trieån kinh teá vaø coù nhöõng lôïi ích chung veà hoaø bình, an ninh, phaùt trieån beàn vöõng. Hai beân coøn coù nhöõng quan taâm chung, coøn chia seû nhieàu lôïi ích vaø thaùch thöùc khaùc veà nhöõng vaán ñeà quoác teá. Ñoù laø nhöõng cô sôû neàn taûng quan troïng cho vieäc xaây döïng moái quan heä bình ñaúng cuøng coù lôïi. Tuy nhieân, trong tình hình quoác teá, khu vöïc AÙ – AÂu nhieàu bieán ñoäng hieän nay, cuõng caàn thaáy nhöõng khoù khaên, trôû ngaïi taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån quan heä Vieät Nam – EU khoâng phaûi laø ít : nguy haïi cuûa chuû nghóa khuûng bố; Söï caïnh tranh 77 quoác teá, ñaëc bieät laø söï caïnh tranh ngay trong khoái ASEAN; söï khaùc bieät vaø khoaûng caùch veà trình ñoä; Söï khaùc bieät veà muïc ñích chính trò, cheá ñoä chính trò xaõ hoäi, giaù trò vaên hoaù vaø moät soá quan ñieåm cô baûn ñoái vôùi caùc vaán ñeà quoác teá, laø nguoàn goác cuûa nhöõng söï khaùc bieät khaùc. Do vaäy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi coù quan ñieåm laäp tröôøng thaät vöõng vaøng nhöng laïi heát söùc nhaïy beùn vaø naêng ñoäng ñeå tranh thuû moïi cô hoäi coù theå tranh thuû, phuïc vuï cho söï phaùt trieån ñaát nöôùc. Söï caùch xa veà trình ñoä phaùt trieån giöõa Vieät Nam với EU ñoøi hoûi Vieät Nam caáp baùch vöôn leân, phaûi coù caùch ñi taét, ñoùn ñaàu theo tinh thaàn naêng ñoäng, saùng taïo, phaùt huy truyeàn thoáng vaø kinh nghieäm quyù baùu cuûa daân toäc, ñeå vöôït qua ñöôïc thaùch thöùc veà khoaûng caùch, ñeå phaùt trieån quan heä töông xöùng vôùi tieàm naêng voán coù cuûa moãi beân. Quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai gaén boù vôùi nhau, naém vöõng quaù khöù ñeå hieåu hieän taïi vaø döïï ñoaùn cho töông lai, quaù khöù laø ñoäng löïc cho hieän taïi vaø töông lai. Thöïc traïng quan heä Vieät Nam - EU tuy coøn coù nhöõng vaán ñeà, haïn cheá song thaønh töïu ñaït ñöôïc raát cô baûn, Nhöõng gì ñaõ laøm ñöôïc trong quan heä hôïp taùc töø naêm 1995 ñeán nay, cho pheùp chuùng ta khaúng ñònh veà moät trieån voïng toát ñeïp hôn nöõa cuûa caùc moái quan heä naøy. 78 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TAØI LIEÄU TIEÁNG VIEÄT 1. Baùo caùo cuûa Uyû ban taïi Hoäi ñoàng(1995), Tieán tôùi moät chieán löôïc môùi cuûa Lieân minh chaâu Aâu veà chaâu AÙ, Vieän Thoâng tin khoa hoïc xaõ hoäi,Haø Noäi. 2. Baùo caùo cuûa chính phuû Vieät Nam (2003), Ba naêm nhìn laïi tình hình thöïc hieän caùc nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi thôøi kyø 5 naêm 2001-2005 (Hoäi nghò nhoùm tö vaán ngaøy 2/3/2003). 3. Baùo caùo cuûa Uyû ban chaâu AÂu(2003), Lieân minh chaâu AÂu-caùc hoaït ñoäng hôïp taùc phaùt trieån taïi VieätNam, Haø Noäi. 4. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (1998), Danh muïc caùc döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam, Haø Noäi. 5. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (2001), Baùo caùo tính hình hoaït ñoäng ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi 5 naêm 1996-2000 vaø giaûi phaùp cho giai ñoaïn 2001- 2005, Trình chính phuû taïi phieân hoïp ngaøy 28/8. 6. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (2004), FDI cuûa EU taïi Vieät Nam , Haø Noäi (ñeán thaùng 2/2004). 7. Boä Thöông maïi - Trung taâm thoâng tin(2003), Toång keát ñònh höôùng phaùt trieån thöông maïi xuaát khaåu Vieät Nam, Haø Noäi. 8. Nguyeãn Maïnh Caàm (1995), “Möôøi naêm ñoåi môùi treân lónh vöïc coâng taùc ñoái ngoaïi”, Lòch söû Ñaûng (6). 9. Traàn Quang Cô (1995), Theá giôùi sau chieán tranh laïnh vaø chaâu AÙ Thaùi bình Döông trong “Hoäi nhaäp Quoác teá vaø giöõ vöõng baûn saéc”, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 10. Traàn Kim Dung (2000), Quan heä Vieät Nam – EU, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi . 11. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1977), Baùo caùo chính trò cuûa Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IV, Nxb Söï thaät, Haø Noäi . 12. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1982), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù V, Nxb Söï thaät, HaøNoäi (taäp 1). 13. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1987), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù VI, Nxb Söï thaät, Haø Noäi . 14. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1989), Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù saùu Ban chaáp haønh Trung öông khoùa VI, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 15. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1991), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù VII, Nxb Söï thaät, Haø Noäi. 79 16. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1996), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù VIII, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 17. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (1998), Vaên kieän Hoäi nghò laàn thöù tö Ban chaáp haønh Trung öông khoùa VIII, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 18. Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 19. Ñaàu tö (2003), Ngaøy 27/8; Ngaøy 12/ 9; Ngaøy 6/10; Ngaøy 24/11, Haø Noäi. 20. Ñaàu tö (2004), Ngaøy 5/6; Ngaøy 11/10, Haø Noäi. 21. Hoïc vieän Quan heä Quoác teá (2002), Tình hình quoác teá vaø chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Vieät Nam, Quyeån 3, Haø Noäi. 22. Buøi Huy Khoaùt (chuû bieân)(2001), Thuùc ñaåy quan heä thöông maïi ñaàu tö giöõa Lieân hieäp Chaâu AÂu vaø Vieät Nam trong nhöõng naêm ñaàu theá kyû XXI, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 23. Buøi Huy Khoaùt (2003), “ Chieán löôïc Chaâu AÙ môùi cuûa EU vaø vai troø cuûa ASEM”, Nghieân cöùu chaâu Aâu, (4). 24. Ñöùc Long(2002),”An toaøn thuyû saûn xuaát khaåu sang EU” Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam, ngaøy 8/4. 25 Hoaøng thò Bích Loan (2002), “Quan heä thöông maïi vaø EU, nhöõng vaán ñeà ñaët ra”, Thöông maïi , soá 7. 26. Kim Ngoïc (Chuû bieân) (2004), Kinh teá theá giôùi 2003-2004:Ñaëc ñieåm vaø trieån voïng, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 27. Quaûn lyù Döï aùn – Boä Keá hoaïch ñaàu tö (2000), Toång keát FDI taïi Vieät Nam 1999-2000, Haø Noäi, thaùng 12. 28. Nguyeãn Duy Quyù(2004), Hôïp taùc AÙ-AÂu vaø vai troø cuûa Vieät Nam, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 29. Romano Prodi, Chuû tòch Hoäi ñoàng Chaâu AÂu (2003), Baùo caùo taïi cuoäc hoïp baùo, Brussels, ngaøy 26 thaùng 3. 30. Thaùi Thanh (2003), “Haïn ngaïch haøng deät may vaøo EU taêng 50- 75%”, Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn, ( 9). 31. Hoaøng Ñöùc Thaân (chuû bieân) (2000), Chính saùch thöông maïi trong ñieàu kieän hoäi nhaäp, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 32. Nguyeãn Khaéc Thaân (1996), Caùc coâng ty xuyeân quoác gia hieän ñaïi, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 33. Toå chöùc phi chính phuû- 22 nhoùm ñoái taùc chính phuû vaø nhoùm taøi trôï (2000), Baùo caùo phaùt trieån Vieät Nam 2001, Haø Noäi, thaùng 12. 80 34. Toång cuïc thoáng keâ (2003), Tình kinh teá xaõ hoäi 2001-2003. Haø Noäi. 35. Ñinh Coâng Tuaán (2002), “Hoaït ñoäng ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi cuûa EU thôøi gian 1992 – 2000” , Nghieân cöùu chaâu AÂu, (4). 36. Traàn Vaên Tuøng (1999), “Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán FDI naêm 1999”. Taïp chí nhöõng vaán ñeà kinh teá theá giôùi, soá 63. 37. Anh Thi (2003), “Phöông caùch xuaát khaåu sang Chaâu AÂu: Caùc doanh nghieäp caàn naém vöõng nhöõng ñieàu gì”, Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam, Ngaøy14 thaùng 7. 38. Traàn Leä Thuyû(2003), “Xuaát haøng quaø taëng vaø trang trí sang EU: nhöõng xu höôùng chung”, Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn, (10.12). 39. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn (2004), Ngaøy 21/1 vaø 27/1, Soá 4,5, tr 14,16 40. Thoâng tin chuyeân ñeà(1995),”Hôïp taùc kinh teá vaø thöông maïivôùi EU”, Uyû ban keá hoaïch nhaø nöôùc, Trung taâm thoâng tin, Haø Noäi. 41. Thoâng taán xaõ Vieät Nam ( 2003), “Quan heä thöông maïi Vieät Nam – EU”, 42. Vieän thoâng tin Khoa hoïc xaõ hoäi (1995), Uyû ban chaâu AÂu taïi Hoäi ñoàng, Baùo caùo tieán tôùi moät chieán löôïc môùi cuûa Lieân hieäp chaâu AÂu ñoái vôùi Chaâu AÙ, Haø Noäi. 43. Vieän nghieân cöùu chieán löôïc-chính saùch coâng nghieäp (2004), Nhòp caàu doanh nghieäp Vieät Nam – EU,Boä coâng nghieäp, Haø Noäi. TAØI LIEÄU TIEÁNG ANH 44. Archer C. (2000), The European Union: Structure and Process. 45. Badwin R. E., Pertti H. J. K. (eds)(1995), Expanding Membership of the European Union. 46. Baldone S., Fabio S., Lucia Tajoli (eds)(2002), EU Enlargement to the CEECs: Trade Competition, Delocalisation of Production, and Effects on the Economies of the Union. 47. Brabant J. M. V. (1996), Integratinh Europe: The Transition Economies At Stake. 48. Brian B. (1999), “Coping with Contagion: Europe and the Asian Financial Crisis”, Asian Survey, May/June. 49. Dosch J., “EU-Asia Relations. More Conflict than Cooperation”, LUISS International Journal, 1 (3). 50. EC (1996), Report on the development of relations between the European Union and Vietnam. 81 PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1 Lieân hieäp chaâu AÂu 1. Teân goïi Lieân hieäp chaâu AÂu (tieáng Anh laø The European Union, vieát taét laø EU) Tröôùc 1/11/1993 goïi laø Coäng ñoàng chaâu AÂu (The European Communities) 2. Truï sôû Ñaët taïi Bruùc-xen (Thuû ñoâ cuûa Bæ) 3. Soá nöôùc thaønh vieân Keå töø 1/1/1995, EU coù 15 nöôùc thaønh vieân goàm: Phaùp, Ñöùc, YÙ, Bæ, Haø Lan, Luùcxaêmbua, Anh, Ailen, Ñan Maïch, Hy Laïp, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, AÙo, Thuïy Ñieån, Phaàn Lan. EU 15: - Dieän tích: 3.337.000 km2 - Daân soá: 376 trieäu ngöôøi - GDP: khoaûng 8.600 tyû USD - GDP/ñaàu ngöôøi: 23.000 USD/naêm (tính trung bình) Keå töø 1/5/2004. EU ñaõ chính thöùc keát naïp theâm 10 thaønh vieân môùi laø Seùc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Ostonia, Malta, Síp. Döôùi ñaây laø moät vaøi soá lieäu cô baûn cuûa EU25 EU 25: - Dieän tích: 4.000.000 km2 - Daân soá: 455 trieäu ngöôøi - GDP: khoaûng 9.712 tyû USD - GDP/ñaàu ngöôøi: 21.100 USD/naêm (tính trung bình) 4. Quaù trình thaønh laäp: Quaù trình thaønh laäp EU baét ñaàu töø 1951 A. Hieäp öôùc Paris (1951): ñöa ñeán vieäc thaønh laäp Coäng ñoàng than theùp chaâu AÂu (ECSC) B. Hieäp öôùc Roma (1957): ñöa ñeán vieäc thaønh laäp Coäng ñoàng nguyeân töû löôïng (Euratom) vaø thaønh laäp Coäng ñoàng Kinh teá chaâu AÂu (EEC) 82 - Töø naêm 1967 cô quan ñieàu haønh cuûa caùc Coäng ñoàng treân ñöôùc hôïp nhaát vaø goïi laø Coäng ñoàng chaâu AÂu - Naêm 1987, EU baét ñaàu trieån khai keá hoaïch xaây döïng “Thò tröôøng noäi ñòa thoáng nhaát chaâu AÂu” naêm 1992. C. Hieäp öôùc Lieân hieäp chaâu AÂu: (hay coøn goïi laø Hieäp öôùc Maastricht) kyù ngaøy 7/2/1992 kyù taïi Maastricht (Haø Lan) nhaèm muïc ñích thaønh laäp lieân minh kinh teá vaø tieàn teä vaøo cuoái thaäp kyû 90, vôùi moät ñoàng tieàn chung vaø moät Ngaân haøng trung öông ñoäc laäp, thaønh laäp moät lieân minh chính trò bao goàm vieäc thöïc hieän moät chính saùch ñoái ngoaïi vaø an ninh chung ñeå tieán tôùi coù chính saùch phoøng thuû chung, taêng cöôøng hôïp taùc veà caûnh saùt vaø luaät phaùp. Hieäp öôùc naøy ñaùnh daáu moät böôùc ngoaët trong tieán trình nhaát theå hoùa chaâu AÂu. Cuï theå: a. Lieân minh chính trò: - Taát caû caùc coâng daân cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ñöôïc quyeàn töï do ñi laïi vaø cö truù trong laõnh thoå cuûa caùc nöôùc thaønh vieân. - Ñöôïc quyeàn baàu cöû vaø öùng cöû chính quyeàn ñòa phöông vaø Nghò vieän chaâu AÂu taïi baát kyø nöôùc thaønh vieân naøo maø hoï cö truù. - Thöïc hieän moät chính saùch ñoái ngoaïi vaø an ninh chung treân cô sôû hôïp taùc lieân chính phuû vôùi nguyeân taéc nhaát trí ñeå baûo ñaûm chuû quyeàn quoác gia treân lónh vöïc naøy. - Taêng cöôøng quyeàn haïn cuûa Nghò vieän chaâu AÂu. - Môû roäng quyeàn cuûa Coäng ñoàng trong moät soá lónh vöïc nhö moâi tröôøng, xaõ hoäi, nghieân cöùu, … - Phoái hôïp caùc hoaït ñoäng tö phaùp, thöïc hieän chính saùch chung veà nhaäp cö, quyeàn cö truù vaø thò thöïc. b. Lieân minh kinh teá – tieàn teä Lieân minh kinh teá – tieàn teä ñöôùc chia laøm 3 giai ñoaïn: Giai ñoaïn 1: Töø 1/7/1990 xoùa boû moïi hình thöùc kieåm soaùt vaø haïn cheá vieäc löu chuyeån voán trong 12 nöôùc thaønh vieân. Giai ñoaïn 2: Baét ñaàu töø 1/1/1990 giaûi taùn Uyû ban thoáng ñoác Ngaân haøng Trung öông cuûa caùc nöôùc thaønh vieân, thaønh laäp Vieän tieàn teä chaâu AÂu ñeå chuaån bò vieäc thaønh laäp heä thoáng Ngaân haøng Trung öông (ñaõ thaønh laäp Vieän tieàn teä taïi Frankfurt). 83 Giai ñoaïn 3: 1/1/1999, giaûi taùn Vieän tieàn teä chaâu AÂu, laäp Ngaân haøng Trung öông chaây AÂu – ECB. Ñieàu kieän ñeå tham gia vaøo Lieân minh kinh teá – tieàn teä (coøn goïi laø nhöõng tieâu chí hoäi nhaäp) laø: laïm phaùt thaáp (khoâng vöôït quaù 1,5% so vôùi möùc trung bình cuûa 3 nöôùc coù möùc laïm phaùt thaáp nhaát); thaâm huït ngaân saùch khoâng vöôït quaù 3% GDP; nôï nhaø nöôùc döôùi 60% GDP vaø bieân ñoä giao ñoäng tyû giaù giöõa caùc ñoàng tieàn oån ñònh trong hai naêm theo cô cheá chuyeån ñoåi (Erm), laõi suaát (tính theo laõi suaát coâng traùi thôøi haïn töø 10 naêm trôû leân) khoâng quaù 2% so vôùi möùc trung bình cuûa 3 nöôùc coù laõi suaát thaáp nhaát. Theo quyeát ñònh cuûa Hoäi nghò caáp cao ôû Madrid (15-16/12/1995): - Baét ñaàu thöïc hieän giai ñoaïn 3 töø 1/1/1999 - Laäp ñoàng tieàn chung laáy teân laø ñoàng Euro - Ñeà ra caùc bieän phaùp cuï theå ñeå tieán haønh OÂng Wim Duisenberg, quoác tòch Haø Lan, ñöôïc giöõ chöùc Thoáng ñoác Ngaân haøng Trung öông chaâu AÂu – FCB (oâng Wim Duisenburge töøng laøm Thoáng ñoác Ngaân haøng Trung öông Haø Lan 15 naêm tröôùc khi ñöôïc chæ ñònh laøm Giaùm ñoác Vieän tieàn teä chaâu AÂu naêm 1997). Keå töø ngaøy 01/10/2002 ñoàng Euro ñaõ chính thöùc ñöôïc löu haønh trong 12 quoác gia thaønh vieân (coøn goïi laø khu vöïc ñoàng Euro) goàm Phaùp, Ñöùc, Aùo, Bæ, Phaàn Lan, Ailen, YÙ, Luùcxaêmbua, Haø Lan, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha, 3 nöôùc ñöùng ngoaøi laø Anh, Ñan Maïch vaø Thuïy Ñieån. Hieän nay, ñoàng Euro ñang coù meänh giaù cao hôn ñoàng ñoâla Myõ. D. Hieäp öôùc Amsterdam (coøn goïi laø Hieäp öôùc Maastricht söûa ñoåi – kí ngaøy 2/10/1997 taïi Amsterdam – Haø Lan) ñaõ coù moät soá söûa ñoåi vaø boå sung trong moät soá lónh vöïc chính sau: 1. Nhöõng quyeàn cô baûn, khoâng phaân bieät ñoái xöû: Baûn Hieäp öôùc môùi ñeà ra nhöõng nguyeân lyù töï do, daân chuû, toân troïng nhaân quyeàn vaø quyeàn töï do cô baûn cuõng nhö nhaø nöôùc phaùp quyeàn thaønh nhöõng nguyeân taéc phaùp lyù cô baûn chung cho taát caû caùc nöôùc thaønh vieân 2. Tö phaùp vaø ñoái noäi: Boå sung theâm phaàn “Thò thöïc, tî naïn, nhaäp cö vaø nhöõng chính saùch khaùc lieân quan ñeán töï do ñi laïi” nhaèm töøng böôùc xaây döïng moät khoâng gian töï do, an ninh vaø phaùp quyeàn. 84 3. Chính saùch xaõ hoäi vaø vieäc laøm: Ñöa noäi dung Hieäp öôùc vaø phaùt trieån oån ñònh vaø Nghò quyeát veà taêng tröôûng – vieäc laøm vaøo Hieäp öôùc Amsterdam 4. Chính saùch ñoái ngoaïi vaø an ninh chung: Nhaát trí giao cho Toång thö kyù cuûa Hoäi ñoàng chaâu AÂu nhieäm vuï “ñaïi dieän caáp cao veà chính saùch ñoái ngoaïi vaø an ninh chung”, cuøng vôùi Chuû tòch Hoäi ñoàng chaâu AÂu vaø Chuû tòch UÛy ban chaâu AÂu taïo thaønh “boä ba” coù traùch nhieäm cuøng nhau xaùc ñònh chieán löôïc ñoái ngoaïi chung theo nguyeân taéc nhaát trí nhöng vieäc thöïc hieän seõ do caùc nöôùc quyeát ñònh theo ña soá ñuû ñoàng thôøi ñeå ngoû khaû naêng moãi nöôùc coù theå khoâng chaáp nhaän nhöõng quyeát ñònh traùi vôùi lôïi ích soáng coøn cuûa nöôùc mình. E. Hieäp öôùc Schengen: Ngaøy 19/6/1990, Hieäp öôùc Schengen ñöôïc thoûa thuaän xong. Ñeán 27/11/1990, 6 nöôùc: Phaùp, Ñöùc, Luxembourge, Bæ, Haø Lan, YÙ chính thöùc kyù Hieäp öôùc Schengen. Hai nöôùc Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha kyù ngaøy 25/6/1991. Ngaøy 26/3/1995, Hieäp öôùc naøy môùi coù hieäu löïc taïi 7 nöôùc thaønh vieân. Ñoái vôùi coâng daân nöôùc ngoaøi chæ caàn coù visa cuûa 1 trong 9 nöôùc treân laø ñöôïc pheùp ñi laïi trong toaøn boä khu vöïc Schengen. Hieän nay 14/15 nöôùc thaønh vieân EU ñaõ tham gia khu vöïc Schengen (tröø Anh). F. Hieäp öôùc Nice (7-11/12/2000): taäp trung vaøo vaán ñeà caûi caùch theå cheá ñeå ñoùn nhaän caùc thaønh vieân môùi. 1. Caûi caùch theå cheá: - Ñoåi môùi thaønh phaàn UÛy ban chaâu AÂu: UÛy ban chaâu AÂu seõ coù khoâng quaù 27 uûy vieân, trong ñoù moãi nöôùc seõ coù moät uûy vieân, ñöôïc chæ ñònh theo nguyeân taéc luaân phieân, seõ ñöôïc thöïc hieän töø naêm 2005. Chuû tòch UÛy ban chaâu AÂu seõ ñöôïc trao theâm moät soá thaåm quyeàn môùi, ñaëc bieät trong lónh vöïc chính saùch ngoaïi thöông vaø vieäc löïa choïn Chuû tòch EC seõ ñöôïc thoâng qua theo nguyeân taéc ña soá ñuû thaåm quyeàn. - Phaân ñònh soá phieáu baàu trong Hoäi ñoàng Boä tröôûng (HÑBT): Phaùp, Ñöùc, Anh vaø YÙ coù cuøng soá phieáu laø 29, Taây Ban Nha (27 phieáu), Haø Lan (13 phieáu), Bæ (12 phieáu). Caùc nöôùc coøn laïi seõ coù töø 3-7 phieáu. Toång soá phieáu baàu seõ laø 345 khi toång soá thaønh vieân EU laø 27 nöôùc. 85 - Nguyeân taéc boû phieáu theo ña soá ñuû thaåm quyeàn: hieän ñang aùp duïng cho 80% quyeát ñònh. Trong 20% vaán ñeà coøn laïi, caùc nöôùc vaãn giöõ phuû quyeát cuûa mình (vote) cuûa mình, nhaát laø nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm, ñoäng chaïm ñeán nhieàu quyeàn lôïi ích quoác gia. 2. Taêng cöôøng vai troø cuûa Nghò vieän chaâu Aâu: Soá gheá trong Nghò vieän ñöôïc ñieàu chænh laïi hoaøn toaøn theo daân soá cuûa caùc nöôùc thaønh vieân: Ñöùc seõ coù soá gheá nhieàu nhaát laø 99 (taêng 12 soá vôùi hieän nay), caùc nöôùc Phaùp, Anh, YÙ chæ coøn 74 (maát 13 so vôùi hieän nay). Toång soá nghò só chaâu AÂu trong töông lai seõ laø 728. 3. Chính saùch an ninh vaø quoác phoøng: EU thaønh laäp Löïc löôïng phaûn öùng nhanh (RRF) töø naêm 2003, bao goàm 100.000 quaân, ñaûm baûo trieån khai taùc chieán cho ít nhaát laø 60.000 quaân tôùi 100 taøu chieán vaø 400 maùy bay trong thôøi gian 60 ngaøy. RRF seõ coù cô caáu ñieàu haønh thöôøng tröïc goàm UÛy ban chính trò vaø an ninh; UÛy ban quaân söï vaø boä tham möu ñaët döôùi söï chæ huy tröïc tieáp cuûa EU. 4. Sau Hoäi nghò Nice Hoäi nghò lieân chính phuû seõ ñöôïc trieäu taäp vaøo caùc naêm 2004 ñeå thuùc ñaåy xaây döïng Hieán phaùp chaâu AÂu, trong ñoù xaùc ñònh cuï theå moái quan heä vaø phaân ñònh thaåm quyeàn giöõa Lieân minh vaø caùc nöôùc thaønh vieân. Theo luaät cuûa EU, Hieäp öôùc Nice caàn ñöôïc nghò vieän cuûa taát caû caùc nöôùc thaønh vieân thoâng qua môùi coù hieäu löïc. Hieän nay, quaù trình naøy ñang ñöôïc tieán haønh trong caùc quoác gia thaønh vieân. 5. Cô caáu toå chöùc EU coù boán cô quan chính laø: Hoäi ñoàng Boä tröôûng, UÛy ban chaâu Aâu, Nghò vieän chaâu AÂu vaø Toøa aùn chaâu AÂu. a. Hoäi ñoàng Boä tröôûng: Chòu traùch nhieäm quyeát ñònh caùc chính saùch lôùn cuûa EU, bao goàm caùc Boä tröôûng ñaïi dieän cho caùc thaønh vieân. Caùc nöôùc luaân phieân laøm chuû tòch vôùi nhieäm kyø 6 thaùng. Giuùp vieäc cho Hoäi ñoàng coù Uûy ban ñaïi dieän thöôøng tröïc vaø Ban Toång thö kyù. Töø naêm 1975, ngöôøi ñöùng ñaàu Nhaø nöôùc, hoaëc chính phuû, caùc Ngoaïi tröôûng, Chuû tòch vaø 86 Phoù chuû tòch UÛy ban chaâu AÂu coù caùc cuoäc hoïp thöôøng kyø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà lôùn cuûa EU. Cô cheá naøy goïi laø Hoäi ñoàng chaâu AÂu hay Hoäi nghò Thöôïng ñænh EU. b. Uyû ban chaâu AÂu: Laø cô quan ñieàu haønh goàm 20 Uyû vieân, nhieäm kyø 5 naêm do caùc chính phuû nhaát trí cöû vaø chæ baõi mieãn vôùi söï nhaát trí cuûa Nghò vieän chaâu AÂu. Chuû tòch hieän nay laø oâng Roâman noâ Proâñi, cöïu Thuû töôùng Italia (ñöôïc baàu 23/3/1999 taïi cuoäc hoïp Thöôïng ñænh EU ôû Berlin). Döôùi caùc UÛy vieân laø caùc Toång vuï tröôûng chuyeân traùch töøg vaán ñeà töøng khu vöïc. c. Nghò vieän chaâu AÂu: Laø cô quan ñaïi dieän cho daân cö cuûa moãi quoác gia thaønh vieân ñöôïc baàu tröïc tieáp theo hình thöùc phoå thoâng ñaàu phieáu, goàm 732 Nghò só vôùi nhieäm kyø 5 naêm. Nghò vieän chaâu AÂu coù nhieäm vuï tö vaán, giaùm saùt vaø ra quyeát ñònh veà ngaân saùch, veà tieáp nhaän thaønh vieân môùi. Ngaøy 20/7/2004, Nghò vieän môùi chaâu AÂu hoïp phieân toaøn theå ñaàu tieân baàu oâng Borrell Fontelles (ngöôøi Taây Ban Nha) laøm chuû tòch Nghò vieän chaâu AÂu vôùi 388 phieáu, nhieäm kyø 2,5 naêm. Chöùc naêng cuûa Nghò vieän chaâu AÂu laø thoâng qua ngaân saùch, cuøng Hoäi ñoàng chaâu AÂu quyeát ñònh trong moät soá lónh vöïc, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc chính saùch cuûa EU, coù quyeàn baõi mieãn caùc chöùc vuï uyû vieân Uyû ban chaâu AÂu. d. Toaø aùn chaâu Aâu: Laø cô quan baûo ñaûm luaät phaùp chaâu AÂu ñöôïc thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc, ñoùng vai troø laø toaø aùn haønh phaùp, ñaûm baûo söï haøi hoaø giöõa luaät quoác gia vaø luaät EU. Toaø aùn chaâu AÂu coù 15 thaåm phaùn, 9 luaät sö giuùp vieäc, vôùi nhieäm kyø 6 naêm. Truï sôû ñaët taïi Luùcxaêmbua . 87 Phuï luïc 2 HIEÄP ÑÒNH HÔÏP TAÙC GIÖÕA COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM VAØ COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU Moät beân laø CHÍNH PHUÛ VIEÄT NAM Moät beân laø HOÄI ÑOÀNG LIEÂN MINH CHAÂU AÂU Hoan ngheânh söï gia taêng veà hôïp taùc vaø thöông maïi keå töø khi bình thöôøng hoaù quan heä thaùng 11 naêm 1990, giöõa moät beân laø Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam , döôùi ñaây ñöôïc goïi laø “Vieät Nam”, moät beân laø Coäng ñoàng chaâu AÂu vaø caùc nöôùc thaønh vieân cuûa mình, döôùi ñaây ñöôïc goïi laø “Coäng ñoàng”; Nhaän thaáy taàm quan troïng cuûa vieäc taêng cöôøng hôn nöõa caùc moái lieân laïc vaø thaét chaët caùc quan heä giöõa Vieät Nam vaø Coäng ñoàng; Khaúng ñònh Vieät Nam vaø Coäng ñoàng coi troïng caùc nguyeân taéc toân troïng quyeàn con ngöôøi, daân chuû vaø caùc nguyeân taéc cuûa Hieán chöông Lieân Hieäp Quoác, vaø toân troïng ñoäc laäp vaø chuû quyeàn quoác gia; Nhaän thaáy raèng, Vieät Nam ñaõ coù nhöõng bieän phaùp nhaèm bình thöôøng hoaù quan heä vôùi caùc ñoái taùc cuûa mình, treân caáp ñoä khu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi vaø nhaán maïnh nhöõng bieän phaùp hôïp taùc coù theå hoã trôï quaù trình hôïp taùc khu vöïc. Nhaän thaáy raèng, traùch nhieäm cuûa moïi quoác gia, theo nguyeân taéc vaø thoâng leä quoác teá cô baûn, laø nhaän hoài höông caùc coâng daân ñaõ rôøi boû toå quoác vì lyù do naøy hay lyù do khaùc; Nhaän thaáy taàm quan troïng cuûa nhöõng cô hoäi gaàn ñaây trong buoân baùn haøng deät vaø quaàn aùo thoâng qua quyeàn lôïi vaø nghóa vuï trong caùc hôïp ñoàng song phöông giöõa Vieät Nam vaø Coäng ñoàng; Vôùi loøng mong muoán chung laø phaûi cuûng coá, taêng cöôøng vaø ña daïng hoaù caùc moái quan heä trong lónh vöïc hai beân cuøng quan taâm, treân cô sôû bình ñaúng, khoâng phaân bieät ñoái xöû, cuøng coù lôïi vaø coù ñi coù laïi; Nhaän thaáy keát quaû tích cöïc cuûa tieán trình caûi caùch kinh teá hieän haønh ôû Vieät Nam, nhaèm ñeå ñaûm baûo chuyeån tieáp sang neàn kinh teá thò tröôøng vaø cam keát cuûa Vieät Nam tieáp tuïc tieán trình ñoù ; 88 Mong muoán taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Coäng ñoàng phaùt trieån maïnh vaø ña daïng. Xeùt thaáy caàn neâu cao nguyeân taéc, thoâng leä vaø nhöõng vieäc laøm nhaèm khuyeán khích phaùt trieån thöông maïi hai chieàu töï do, khoâng bò caûn trôû theo caùch thöùc oån ñònh, trong saùng vaø khoâng phaân bieät ñoái xöû, coù tính ñeán ñieàu kieän kinh teá khaùc nhau cuûa moãi beân. Xeùt thaáy caàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ñaàu tö tröïc tieáp; Xeùt thaáy caàn phaûi hoã trôï Vieät Nam trong noã löïc nhaèm ñaït ñöôïc phaùt trieån kinh teá vöõng chaéc vaø caûi thieän ñôøi soáng caùc taàng lôùp daân cö ngheøo; xeùt thaáy raèng Vieät Nam vaø Coäng ñoàng coi troïng vieäc baûo veä moâi tröôøng ôû caáp ñoä ñòa phöông vaø toaøn caàu, vaø vieäc söû duïng laâu beàn taøi nguyeân thieân nhieân; vaø nhaän thaáy coù moái lieân heä giöõa moâi tröôøng vaø phaùt trieån; Ñaõ quyeát ñònh kyù keát hieäp ñònh naøy vaø nhaèm muïc ñích ñoù, ñaõ ñeà cöû ñaïi dieän ñaëc meâïnh toaøn quyeàn cuûa mình laø: CHÍNH PHUÛ VIEÄT NAM NGUYEÃN MAÏNH CAÀM Boä tröôûng Ngoaïi giao coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam HOÄI ÑOÀNG LIEÂN MINH CHAÂU AÂU HA-VIEÂ-SO-LA-NA-MA-DA-RIA-GA Boä tröôûng Ngoaïi giao Vöông quoác Taây Ban Nha Chuû tòch ñöông nhieäm Hoäi ñoàng Lieân minh chaâu AÂu, MA-NU-EN-NA-RIN Phoù Chuû tòch Uyû ban Coäng ñoàng chaâu AÂu Ñaïi dieän cuûa hai beân, sau khi ñaõ trao ñoåi giaáy uyû quyeàn ñaày ñuû cuûa mình, ñöôïc thöøa nhaän laø ñuùng theå thöùc, Ñaõ thoaû thuaän nhö sau: Ñieàu 1 NEÀN TAÛNG 89 Toân troïng quyeàn con ngöôøi vaø nguyeân taéc daân chuû laø neàn taûng cuûa quan heä hôïp taùc giöõa caùc beân cuõng nhö caùc beân cuõng nhö caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp ñònh naøy vaø taïo thaønh nhaân toá thieát yeáu cuûa Hieäp ñònh. Ñieàu 2 MUÏC ÑÍCH Nhöõng muïc ñích chuû yeáu cuûa Hieäp ñònh naøy laø: 1.Ñaûm baûo caùc ñieàu kieän vaø khuyeán khích gia taêng vaø phaùt trieàn ñaàu tö vaø thöông maïi hai chieàu giöõa hai beân vì lôïi ích chung, coù tính hoaøn caûnh kinh teá cuûa moãi beân; 2.Hoã trôï phaùt trieån kinh teá vöõng chaéc vaø caûi thieän ñôøi soáng cho caùc taàng lôùp daân cö ngheøo; 3. Taêng cöôøng hôïp taùc kinh teá vì lôïi ích chung, bao goàm caû hoã trôï caùc noã löïc cuûa chính phuû Vieät Nam trong vieäc cô caáu laïi neàn kinh teá vaø chuyeån sang kinh teá thò tröôøng; 4. Hoã trôï baûo veä moâi tröôøng vaø söû duïng laâu beàn caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân. Ñieàu 3 ÑOÁI XÖÛ TOÁI HUEÄ QUOÁC Vieät Nam vaø Coäng ñoàng seõ daønh cho nhau ñoái xöû toái hueä quoác veà thöông maïi phuø hôïp vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp ñònh chung veà thöông maïi vaø thueá quan (1994). Nhöõng quy ñònh taïi ñieàu naøy khoâng aùp duïng ñoái vôùi nhöõng öu ñaõi maø moät trong hai beân kyù keát thoaû thuaän khi thieát laäp moät lieân minh thueá quan, moät khu vöïc maäu dòch töï do hoaëc moät khu vöïc ñoái xöû öu ñaõi. Ñieàu 4 HÔÏP TAÙC THÖÔNG MAÏI 1. Caùc beân cam keát phaùt trieån vaø ña daïng hoaù trao ñoåi thöông maïi vaø caûi thieän tieáp caän thò tröôøng cuûa nhau ñeán möùc cao nhaát coù theå ñöôïc, coù tính ñeán hoaøn caûnh kinh teá cuûa moãi beân. 90 2. Caùc beân, trong khuoân khoå phaùp luaät vaø quy ñònh hieän haønh cuûa moãi beân, cam keát thöïc hieän chính saùch nhaèm taïo thuaän lôïi cho vieäc baùn saûn phaåm vaøo thò tröôøng cuûa nhau. Vì vaäy, hai beân seõ daønh cho nhau ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xuaát nhaäp khaåu haøng hoaù vaø thoaû thuaän xem xeùt caùch thöùc vaø bieän phaùp loaïi boû haøng raøo thöông maïi giöõa hai beân, ñaëc bieät laø haøng raøo phi thueá quan, coù tính ñeán heä thoáng khaùc nhau cuûa moãi beân vaø nhöõng vieäc ñaõ laøm trong lónh vöïc naøy cuûa caùc toå chöùc quoác teá. 3. Nhöõng quy ñònh taïi ñieàu moät vaø hai khoâng haïn cheá quyeàn cuûa moãi beân kyù keát ñöôïc aùp duïng caùc bieän phaùp nhaèm baûo veä nhöõng lôïi ích an ninh thieát yeáu cuûa mình, hoaëc nhaèm baûo veä söùc khoeû vaø ñaïo ñöùc con ngöôøi, baûo veä moâi tröôøng, ñôøi soáng vaø söùc khoeû cuûa suùc vaät vaø caây troàng. Lieân quan ñeán vaán ñeà treân, nhöõng bieän phaùp nhö vaäy khoâng phaûi ñöôïc laø phöông tieän phaân bieät ñoái xöû vuõ ñoaùn hoaëc voâ lyù, hoaëc bieän phaùp haïn cheá thöông maïi traù hình. 4. Caùc beân thoaû thuaän khuyeán khích trao ñoåi thoâng tin veà nhöõng cô hoäi thò tröôøng cuøng coù lôïi vaø tieán haønh tham khaûo yù kieán treân tinh thaàn xaây döïng caùc vaán ñeà lieân quan ñeán thueá, phi thueá quan, dòch vuï, y teá, an toaøn hoaëc moâi tröôøng vaø yeâu caàu kyõ thuaät. Caùc chöông trình ñaøo taïo caàn phaûi ñöôïc tieán haønh trong nhöõng lónh vöïc naøy vaø ñöôïc coi laø moät phaàn cuûa quan heä hôïp taùc giöõa hai beân. 5. Caùc beân thoûa thuaän caûi thieän quan heä hôïp taùc veà caùc vaán ñeà haûi quan giöõa caùc nhaø chöùc traùch töông öùng cuûa mình, ñaëc bieät veà khaû naêng ñaøo taïo nghieäp vuï, ñôn giaûn hoùa vaø laøm haøi hoøa caùc thuû tuïc haûi quan vaø phoøng ngöøa, ñieàu tra, ngaên chaën caùc vi phaïm quy ñònh haûi quan. 6. Caùc beân thoûa thuaän tham khaûo yù kieán vôùi nhau veà baát kì tranh chaáp naøo coù theå naûy sinh trong lónh vöïc thöông maïi hoaëc trong nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán thöông maïi. Ñieàu 5 ÑAÀU TÖ Caùc beân khuyeán khích taêng cöôøng ñaàu tö cuøng coù lôïi baèng caùch thieát laäp moâi tröôøng thuaän lôïi cho ñaàu tö tö nhaân, bao goàm ñieàu kieän toát hôn ñeå tieán haønh chuyeån voán 91 vaø trao ñoåi thoâng tin veà caùc cô hoäi ñaàu tö. Ñaëc bieät caùc baïn uûng hoä, khi thích hôïp, caùc hieäp ñònh khuyeán khích vaø baûo hoä ñaàu tö giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc thaønh vieân cuûa Coäng ñoàng treân cô sôû caùc nguyeân taéc khoâng phaân bieät ñoái xöû vaø coù ñi coù laïi. Ñieàu 6 QUYEÀN SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ 1. Theo ñuùng thaåm quyeàn, quy ñònh vaø chính saùch cuûa mình cho pheùp, caùc beân seõ: a. Höôùng vaøo vieäc caûi thieän caùc ñieàu kieän nhaèm baûo hoä moät caùch coù hieäu quaû vaø xöùng ñaùng vaø taêng cöôøng quyeàn sôû höõu trí tueä, coâng nghieäp vaø thöông maïi theo tieâu chuaån quoác teá cao nhaát b. Hôïp taùc ñeå ñaûm baûo nhöõng muïc ñích naøy, keå caû thoâng qua giuùp ñôõ kó thuaät khi thích hôïp 2. Caùc beân thoûa thuaän traùnh phaân bieät ñoái xöû trong lónh vöïc quyeàn sôõ höõu trí tueä, tieán haønh tham khaûo yù kieán, neáu caàn thieát khi caùc vaán ñeà gaây aûnh höôûng tôùi quan heä thöông maïi naåy sinh. Ñieàu 7 HÔÏP TAÙC KINH TEÁ 1. Caùc beân vì lôïi ích chung vaø phuø hôïp vôùi muïc tieâu vaø chính saùch cuûa mình khuyeán khích hôïp taùc kinh teá ôû quy moâ roäng nhaát coù theå ñöôïc nhaèm ñoùng goùp vaøo vieäc môû roäng kinh teá vaø nhu caàu phaùt trieån cuûa nhau 2. Caùc beân thoûa thuaän raèng hôïp taùc kinh teá bao goàm ba lónh vöïc hoaït ñoäng lôùn sau ñaây: a. Caûi thieän moâi tröôøng kinh teá ôû Vieät Nam baèng caùch taïo thuaän lôïi cho vieäc tieáp caän coâng ngheä vaø know how cuûa Coäng ñoàng b. Taïo thuaän lôïi cho caùc cuoäc tieáp xuùc giöõa caùc nhaø hoaït ñoäng kinh teá vaø tieán haønh caùc bieän phaùp khaùc nhaèm khuyeán khích trao ñoåi buoân baùn vaø ñaàu tö tröïc tieáp 92 c. Taêng cöôøng hieåu bieát laãn nhau trong lónh vöïc moâi tröôøng, kinh teá, xaõ hoäi vaø vaên hoùa cuûa nhau vaø laáy ñoù laøm neàn taûng cho söï hôïp taùc coù hieäu quaû 3. Trong caùc lónh vöïc chung mieâu taû ôû treân, muïc tieâu cuï theå laø: a. Giuùp Vieät Nam trong nhöõng noå löïc tieáp tuïc nhaèm chuyeån tieáp thaønh coâng sang neàn kinh teá thò tröôøng vaø nhôø vaäy caûi thieän moâi tröôøng kinh teá vaø kinh doanh b. Khuyeán khích hôïp taùc giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá cuûa hai beân; ñaëc bieät laø giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá tö nhaân Caùc beân, trong phaïm vi giôùi haïn caùc phöông tieän taøi chính vaø thuû tuïc cuûa mình, seõ cuøng nhau xaùc ñònh vì lôïi ích chung caùc lónh vöïc caû öu tieân cho caùc hoaït ñoäng vaø chöông trình hôïp taùc kinh teá. Ñieàu 8 KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ Caùc beân, phuø hôïp vôùi lôïi ích chung vaø caùc muïc tieâu chieán löôïc cuûa mình trong lónh vöïc naøy, khuyeán khích hôïp taùc khoa hoïc vaø coâng ngheä, bao goàm caû caùc lónh vöïc thöïc haønh nhö tieâu chuaån, kieåm tra chaát löôïng nhaèm: a. Khuyeán khích chuyeån giao know-how, coâng ngheä vaø phoå bieán thoâng tin vaø chuyeân moân b. Taïo cô hoäi tieán haønh hoaït ñoäng hôïp taùc kinh teá, coâng nghieäp vaø thöông maïi trong töông lai Ñieàu 9 HÔÏP TAÙC PHAÙT TRIEÅN 1. Coäng ñoàng nhaän thöùc ñöôïc nhu caàu caàn vieän trôï phaùt trieån cuûa Vieät Nam vaø saún saøng taêng cöôøng quan heä hôïp taùc cuûa mình baèng caùch cung caáp vieän trôï phaùt trieån thoâng qua caùc chöông trình vaø döï aùn cuï theå phuø hôïp vôùi nhöõng öu tieân ñöôïc neâu ra trong quy ñònh cuûa Hoäi ñoàng EEC soá 443/92 nhaèm ñoùng goùp vaøo nhöõng noå löïc vaø chieán löôïc cuûa chính phuû Vieät Nam nhaèm ñaït ñöôïc söï phaùt trieån kinh teá beàn vöõng vaø tieán boä xaõ hoäi cho nhaân daân Vieät Nam. 93 2. Chöông trình vaø döï aùn seõ nhaèm vaøo caùc taàng lôùp daân cö ngheøo, bao goàm caû nhöõng khu vöïc coù tieáp nhaän caùc coâng daân hoài höông vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng kinh teá vaø xaõ hoäi. Ñaëc bieät chuù yù phaùt trieån caân ñoái noâng nghieäp vôùi söï tham gia cuûa caùc nhoùm daân cö seõ ñöôïc xaùc ñònh. Hôïp taùc trong lónh vöïc naøy cuõng seõ bao goàm caû vieäc taïo coâng aên vieäc laøm ôû caùc thò traán vaø phaùt huy vai troø cuûa phuï nöõ trong phaùt trieån, coù chuù yù thích hôïp tôùi hoaït ñoäng giaùo duïc daønh cho hoï vaø phuùc lôïi gia ñình hoï. 3. Chuù yù ñaëc bieät seõ ñöôïc daønh cho caùc hoaït ñoäng nhaèm thuùc ñaåy hôïp taùc kinh teá giöõa caùc vuøng ôû Vieät Nam. 4. Hôïp taùc phaùt trieån seõ taäp trung cho nhöõng öu tieân ñöôïc hai beân thoûa thuaän vaø seõ coù muïc tieâu laø caùc chöông trình vaø döï aùn phaûi coù hieäu quaû vaø laâu beàn. Ñieàu 10 HÔÏP TAÙC KHU VÖÏC 1. Hôïp taùc giöõa hai beân trong lónh vöïc naøy, vôùi thoûa thuaän chung, coù theå ñöôïc môû roäng ñeán caùc hoaït ñoäng trong boái caûnh hôïp taùc vôùi caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc Ñoâng Nam Aù vaø khoâng toån haïi ñeán quyeàn cuûa moãi beân ñöôïc tieán haønh caùc hoaït ñoäng hôïp taùc vôùi caùc ñoái taùc khaùc trong khu vöïc. 2. Chuù yù ñaëc bieät seõ ñöôïc daønh cho: a. Xuùc tieán thöông maïi trong khu vöïc b. Hoã trôï caùc saùng kieán vaø caùc döï aùn khu vöïc c. Nghieân cöùu nhaèm caûi thieän ñaàu moái giao thoâng vaø truyeàn thoâng trong khu vöïc Ñieàu 11 HÔÏP TAÙC VEÀ MOÂI TRÖÔØNG 1. Caùc beân thaáy caàn thieát phaûi chuù yù ñaày ñuû tôùi baûo veä moâi tröôøng vaø coi ñoù laø moät boä phaän caáu thaønh cuûa hôïp taùc kinh teá. Hôn nöõa, hai beân nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa caùc vaán ñeà moâi tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng, vaø khaúng ñònh mong muoán cuûa mình tieán haønh hôïp taùc baûo veä vaø caûi thieän moâi tröôøng, ñaëc bieät trong lónh vöïc oâ nhieãm nöôùc, ñaát, khoâng khí, soùi moøn, phaù röøng, vaán ñeà söû duïng laâu beàn caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, coù tính ñeán nhöõng vieäc ñeå laøm ñöôïc treân dieãn ñaøn quoác teá. 94 2. Chuù yù ñaëc bieät seõ ñöôïc daønh cho: a. Baûo veä, giöõ gìn vaø söû duïng laâu beàn röøng töï nhieân b. Taàm quan troïng cuûa moái lieân heä giöõa naêng löôïng/moâi tröôøng c. Tìm kieám caùc giaûi phaùp thöïc tieãn cho vaán ñeà naêng löôïng ôû noâng thoân d. Baûo veä moâi tröôøng ôû thaønh thò e. Phoøng ngöøa oâ nhieãm coâng nghieäp f. Baûo veä moâi tröôøng vaø caùc heä sinh thaùi bieån g. Taêng cöôøng khaû naêng quaûn lí moâi tröôøng cho caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng trung öông vaø ñòa phöông Ñieàu 12 THOÂNG TIN VAØ TRUYEÀN THOÂNG Caùc beân hôïp taùc treân lónh vöïc thoâng tin vaø truyeàn thoâng ñeå hieåu bieát laãn nhau hôn vaø taêng cöôøng caùc moái quan heä giöõa hai khu vöïc. Ñieàu 13 KIEÅM SOAÙT LAÏI VIEÄC LAÏM DUÏNG MA TUÙY 1. Caùc beân khaúng ñònh quyeát taâm cuûa mình, phuø hôïp vôùi thaåm quyeàn cuûa moãi beân, taêng cöôøng hieäu quaû cuûa caùc chính saùch vaø bieän phaùp phoøng ngöøa saûn xuaát vaø phaân phoái moïi loaïi ma tuùy, chaát gaây nguû, chaát gaây roái loaïn taâm thaàn, cuõng nhö phoøng ngöøa vaø giaûm laïm duïng ma tuùy, coù chuù yù ñeán coâng vieäc do caùc toå chöùc quoác teá thöïc hieän trong lónh vöïc naøy. 2. Hôïp taùc giöõa hai beân bao goàm nhöõng vaán ñeà sau ñaây: a. Ñaøo taïo, giaùo duïc, taêng cöôøng söùc khoûe vaø cai nghieän, bao goàm caùc döï aùn taùi hoaø nhaäp ngöôøi nghieän vaøo moâi tröôøng lao ñoäng vaø xaõ hoäi b. Caùc bieän phaùp nhaèm khuyeán khích caùc cô hoäi kinh teá khaùc c. Giuùp ñôõ haønh chính, taøi chính vaø kyõ thuaät veà kieåm soaùt buoân baùn ma tuùy, phoøng ngöøa, ñieàu trò vaø giaûm vieäc laïm duïng ma tuùy d. Vieän trôï kyõ thuaät vaø ñaøo taïo ñeå phoøng ngöøa vieäc taåy saïch ñoàng tieàn e. Trao ñoåi nhöõng thoâng tin coù lieân quan Ñieàu 14 95 UÛY BAN HOÃN HÔÏP 1. Caùc beân thoaû thuaän thaønh laäp UÛy ban hoãn hôïp vôùi caùc nhieäm vuï sau: a. Ñaûm baûo söï hoaït ñoäng vaø thi haønh ñuùng ñaén Hieäp ñònh vaø ñoái thoaïi giöõa hai beân b. Ñeà xuaát nhöõng khuyeán nghò thích hôïp nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc ñích cuûa Hieäp ñònh c. Xaùc laäp öu tieân ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát nhaèm ñaït muïc ñích cuûa Hieäp ñònh 2. UÛy ban hoãn hôïp bao goàm ñaïi dieän cuûa caû hai beân ôû caáp vieân chöùc caáp cao. UÛy ban hoãn hôïp thöôøng leä hoïp hai naêm moät laàn, luaân phieân taïi Bruxelles vaø Haø Noäi, vaøo ngaøy do hai beân thoaû thuaän xaùc ñònh. Phieân hoïp baát thöôøng cuõng coù theå ñöôïc trieäu taäp theo thoaû thuaän cuûa hai beân. 3. UÛy ban hoãn hôïp coù theå thaønh laäp caùc tieåu ban chuyeân ngaønh ñeå giuùp UÛy ban thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình vaø ñeå ñieàu phoái vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän caùc chöông trình, döï aùn trong khuoân khoå Hieäp ñònh. 4. Chöông trình nghò söï cuûa caùc phieân hoïp UÛy ban hoãn hôïp seõ ñöôïc xaùc ñònh theo thoûa thuaän cuûa caùc beân. 5. Caùc beân thoûa thuaän raèng UÛy ban hoãn hôïp coøn coù nhieäm vuï ñaûm baûo söï hoaït ñoäng ñuùng cuûa baát kyø hieäp ñònh ngaønh naøo Vieät Nam vaø Coäng ñoàng ñaõ kyù keát hoaëc coù theå seõ kyù keát. 6. Cô caáu toå chöùc vaø quy cheá hoaït ñoäng cuûa UÛy ban hoãn hôïp seõ do hai beân xaùc ñònh vaø thoûa thuaän Ñieàu 15 PHAÙT TRIEÅN TRONG TÖÔNG LAI 1. Caùc beân coù theå, theo thoûa thuaän chung, caûi tieán Hieäp ñònh naøy nhaèm naâng cao möùc ñoä hôïp taùc vaø boå sung vaøo Hieäp ñònh naøy caùc hieäp ñònh veà caùc lónh vöïc vaø hoaït ñoäng cuï theå. 2. Trong khuoân khoå cuûa Hieäp ñònh naøy, moãi beân coù theå ñeà nghò môû roäng phaïm vi hôïp taùc, coù chuù yù ñeán kinh nghieäm thu thaäp ñöôïc qua vieäc thöïc hieän hieäp ñònh naøy. 96 Ñieàu 16 CAÙC HIEÄP ÑÒNH KHAÙC Khoâng gaây toån haïi tôùi caùc ñieàu khoaûn lieân quan cuûa caùc Hieäp öôùc thaønh laäp Coäng ñoàng chaâu AÂu. Hieäp ñònh naøy hay baát cöù hoaït ñoäng naøo xuaát phaùt töø Hieäp ñònh cuõng seõ khoâng aûnh höôûng gì tôùi quyeàn cuûa caùc nöôùc thaønh vieân thuoäc Coäng ñoàng ñöôïc tieán haønh caùc hoaït ñoäng song phöông vôùi Vieät Nam trong khuoân khoå hôïp taùc kinh teá hay ñöôïc kyù keát, khi thích hôïp, caùc hieäp ñònh hôïp taùc kinh teá môùi vôùi Vieät Nam. Ñieàu 17 ÑIEÀU KIEÄN THUAÄN LÔÏI Ñeå vieäc hôïp taùc trong khuoân khoå Hieäp ñònh naøy ñöôïc deã daøng, nhaø chöùc traùch Vieät Nam seõ daønh cho caùc vieân chöùc vaø chuyeân gia cuûa Coäng ñoàng nhöõng ñaûm baûo vaø ñieàu kieän thuaän lôïi caàn thieát ñeå thöïc thi chöùc naêng cuûa mình. Quy ñònh chi tieát seõ ñöôïc neâu ra trong thö trao ñoåi. Ñieàu 18 LAÕNH THOÅ AÙP DUÏNG Hieäp ñònh naøy ñöôïc aùp duïng, veà moät beân, treân laõnh thoå Vieät Nam vaø, beân kia, treân caùc laõnh thoå maø taïi ñoù Hieäp öôùc thaønh laäp Coäng ñoàng kinh teá chaâu AÂu ñöôïc aùp duïng theo caùc ñieàu kieän quy ñònh trong Hieäp öôùc. Ñieàu 19 PHUÏ LUÏC Caùc phuï luïc keøm theo Hieäp ñònh naøy laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi khoûi Hieäp ñònh. Ñieàu 20 HIEÄU LÖÏC VAØ GIA HAÏN 1. Hieäp ñònh naøy seõ coù hieäu löïc vaøo ngaøy ñaàu tieân cuûa thaùng tieáp theo ngaøy maø caùc beân thoâng baùo cho nhau ñaõ hoaøn thaønh nhöõng thuû tuïc caàn thieát cho muïc ñích naøy. 2. Hieäp ñònh naøy ñöôïc kyù cho giai ñoaïn naêm naêm, nghieãm nhieân ñöôïc gia haïn theâm moät naêm moät tröø khi moät trong caùc beân tuyeân boá huûy boû saùu thaùng tröôùc khi Hieäp ñònh heát haïn. 97 Ñieàu 21 GIAÙ TRÒ VAÊN BAÛN Hieäp ñònh naøy ñöôïc thaûo thaønh hai baûn baèng caùc tieáng Ñan Maïch, Haø Lan, Anh, Ñöùc, Phaàn Lan, Phaùp, Hy Laïp, Italia, Boà Ñaøo Nha, Taây Ban Nha, Thuïy Ñieån vaø Vieät Nam, caùc vaên baûn ñeàu coù giaù trò nhö nhau. Thay maët Chính phuû Vieät Nam Nguyeãn Maïnh Caàm ñaõ ký Por la Comunidal Europea,For Det Europaiske Falleskab, Für die Europäiche Gemeinschaft,Γia τnν EupwΠïkn’ Koivoùtgta,For the European Community,Pour la Communauteù europeùenne,Per la Comunitaø europea,Voor de Europese Germeenschap,Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteison puolesta,Pa Europeiska gemenskapens vagnar,Havie Solana Madariaga ñaõ kyù,nuen Marin ñaõ kyù PHUÏ LUÏC I (cuûa ñieàu 19) CAÙC TUYEÂN BOÁ CUÛA COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU TUYEÂN BOÁ CUÛA COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU VEÀ ÑOAÏN 5 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU CUÛA HIEÄP ÑÒNH HÔÏP TAÙC Coäng ñoàng chaâu AÂu tuyeân boá saün saøng xem xeùt, trong khuoân khoå caùc döï aùn hôïp taùc phaùt trieån vaø moãi khi coù theå, caùc cô hoäi ñoùng goùp vaøo vieäc taùi hoøa nhaäp kinh teá cho caùc coâng daân Vieät Nam hoài höông. TUYEÂN BOÁ CUÛA COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU VEÀ ÑIEÀU CHÆNH THUEÁ QUAN Coäng ñoàng chaâu AÂu khaúng ñònh raèng Vieät Nam ñöôïc höôûng Quy cheá öu ñaõi chung (GSP) ñöôïc Coäng ñoàng ñôn phöông thöïc hieän töø 1/7/1971 treân cô sôû nghò quyeát 21(II) 98 ñöôïc thoâng qua taïi Hoäi nghò Lieân hieäp quoác veà maäu dòch vaø phaùt trieån laàn thöù hai hoïp naêm 1968. Coäng ñoàng saün saøng toå chöùc hoäi thaûo taïi Vieät Nam cho nhöõng caù nhaân söû duïng quy cheá GSP trong caû khu vöïc coâng cuõng nhö tö nhaân ñeå ñaûm baûo quy cheá naøy ñöôïc söû duïng toái ña. TUYEÂN BOÁ CUÛA COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU Trong quaù trình thöông löôïng veà Hieäp ñònh hôïp taùc giöõa Coäng ñoàng chaâu AÂu vaø Vieät Nam, Coäng ñoàng tuyeân boá raèng treân cô sôû ñieàu 16 cuûa Hieäp ñònh thì caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp ñònh naøy seõ thay theá caùc ñieàu khoaûn cuûa caùc Hieäp ñònh ñöôïc kí keát giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc thaønh vieân cuûa Coäng ñoàng khi caùc ñieàu khoaûn ñoù khoâng hôïp hoaëc khoâng ñoàng nhaát vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp ñònh naøy. PHUÏ LUÏC II (cuûa ñieàu 19) TUYEÂN BOÁ CHUNG GIÖÕA CHÍNH PHUÛ VIEÄT NAM VAØ COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU Caùc beân thoûa thuaän raèng ñeå duøng cho Hieäp ñònh naøy “sôû höõu trí tueä, coâng nghieäp vaø thöông maïi” ñaëc bieät bao goàm baûo veä baûn quyeàn (keå caû phaàn meàm maùy tính) vaø caùc quyeàn coù lieân quan, nhaõn hieäu thöông maïi vaø dòch vuï, xuaát söû ñòa lyù, keå caû xuaát xöù goác; hoïa ñoà vaø thieát keá coâng nghieäp, baèng saùng cheá, sô ñoà thieát keá vi maïch cuõng nhö baûo veä thoâng tin khoâng ñöôïc tieát loä vaø baûo veä choáng caïnh tranh khoâng coâng baèng. PHUÏ LUÏC III (cuûa ñieàu 19) TUYEÂN BOÁ CUÛA COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Chính phuû nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam tuyeân boá raèng vieäc hoài höông caùc coâng daân cuûa mình seõ ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû thoûa thuaän chung giöõa Vieät Nam vaø nöôùc coù lieân quan nhaèm ñaûm baûo nguyeân taéc hoài höông coù traät töï trong ñieàu kieän an toaøn, nhaân phaåm phuø hôïp vôùi caùc thoâng leä quoác teá ñöôïc chaáp nhaän vaø Keá hoaïch haønh ñoäng toaøn dieän (CPA) naêm 1989 vaø vôùi taøi trôï cuûa Coäng ñoàng quoác teá. TUYEÂN BOÁ CUÛA COÄNG ÑOÀNG CHAÂU AÂU 99 1. Coäng ñoàng chaâu AÂu nhaéc laïi raèng Coäng ñoàng vaø caùc nöôùc thaønh vieân coi troïng nguyeân taéc hoài höông caùc coâng daân veà nöôùc ra ñi ban ñaàu ñöôïc ñeà caäp ñeán trong ñoaïn 5 phaàn môû cuûa Hieäp ñònh naøy. 2. Coäng ñoàng chaâu AÂu chæ roõ raèng caùc ñieàu khoaûn cuûa Hieäp ñònh seõ khoâng heà aûnh höôûng ñeán nghóa vuï trong vaán ñeà naøy ñöôïc quy ñònh trong caùc hieäp ñònh trong caùc hieäp ñònh tay ñoâi ñöôïc kyù keát giöõa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam vaø caùc nöôùc thaønh vieân Coäng ñoàng. Nguoàn [10, tr239] Phuï luïc 3 Kim ngaïch xuaát - nhaäp khaåu Vieät Nam – EU (trieäu USD) (1990 -1995) Kim ngaïch XK cuûa Vieät Nam sang EU Kim ngaïch NK cuûa Vieät Nam töø EU Kim ngaïch XNK Naêm Trò giaù Toác ñoä taêng(%) Trò giaù Toác ñoä taêng(%) Trò giaù Toác ñoä taêng(%) Trò giaùxuaát sieâu 1990 1991 1992 1993 1994 1995 141,6 112,2 227,9 219,1 383,8 720,0 - -20,8 103,1 5,2 77,6 87,6 153,6 274,5 233,2 419,5 476,6 688,3 - 78,7 -15 79,9 13,6 44,4 295,2 386,7 461,1 635,6 860,4 1.408,3 - 31,0 31,0 37,8 35,4 63,7 -12 -162,3 -162,3 -203,4 -203,4 31,7 Nguoàn :[42,tr27] Phuï luïc 4 Thöông maïi haøng hoùa EU - ASEM chaâu AÙ naêm 2002 (tyû Euro) STT Dieãn giaûi Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Caân ñoái 1 EU - Nhaät Baûn (naêm 2001) 44.9 76.3 -31.1 2 EU - Haøn Quoác (naêm 2001) 15.5 21.5 -6.0 3 EU - Trung Quoác 34.0 81.3 -47.3 4 EU – Malaysia 8.2 14.3 -6.1 5 EU – Singapore 14.2 13.1 1.2 6 EU - Thaùi Lan 6.7 11.1 -4.3 7 EU – Indonesia 4.5 10.2 -5.7 100 8 EU – Philippines 3.2 7.3 -4.0 9 EU - Vieät Nam 1.8 4.4 -2.6 10 EU –Brunei 0.2 0.1 0.1 Phuï luïc 5 Kim ngaïch xuaát - nhaäp khaåu Vieät Nam – EU (trieäu USD) (1996-2004) Nguoàn: Tổng cục Hải quan * Report on vietnam** BBC 1.1.2005 Phuï luïc 6 Caùc maët haøng Xuaát khaåu chính cuûa Vieät Nam sang EU-15. Teân haøng 1998 1999 2000 2001 2002 Haûi saûn 91,5 89,1 100,3 116,7 97,9 Caø pheâ, cheø 203,0 210,9 204,2 201,8 170,5 Deät may 516,4 555,1 609,0 607,7 551,9 Giaøy deùp 626,9 937,0 1039,2 1.163,0 1327,9 Haøng thuû coâng myõ ngheä - 59,7 111,3 119,2 149,5 Toång kim ngaïch XK 2.110,9 2.526,5 2.824,4 3.002,9 3.149,9 Nguoàn:[43, tr103] Kim ngaïch XK cuûa Vieät Nam sang EU Kim ngaïch nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam töø EU Kim ngaïch XNK Naêm Trò giaù xuaát sieâu Trò giaù Toác ñoä taêng(%) Trò giaù oác ñoä taêng(%) Trò giaù Toác ñoä t T aêng(%) 1996 *2003 900,5 1.608,4 1.134,2 2.034,7 -233,7 2 44,5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 **200 4 2.125,8 2.506,3 2.636,9 3.002,9 3.149,9 4,497,0 7,500,0 25,1 78,6 32,2 17,9 13,2 6,3 4,9 4,2 1.324,4 1.307,6 1.052,8 1.216,7 1.527,4 1.842,1 2,000,0 1.500,0 64,8 16,8 -1,3 -19,5 15,6 17,2 20,5 2.032,8 3.433,4 3.559,1 4.053,6 4.530,3 4.991,1 6,497,0 9,500,0 284,0 44,1 17,1 818,2 1.453,3,7 5 15,9 9,7 10,2 1.620, 101 Phuï luïc 7 Döï aùn ñaàu tö cuûa EU vaøo Vieät Nam theo lónh vöïc ñaàu tö (nhöõng döï aùn ñang coù hieäu löïc tính ñeán 10/10/03) Ngaønh ñaàu tö Soá döï aùn Voán ñaàu tö (trieäu $) Voán hieän thöïc (trieäu $) Doanh thu (trieäu $) 1 Coâng nghieäp daàu khí 10 1.431,7 1.241,2 0 2 Coâng nghieäp naëng 73 1.529,0 569,0 1.573,0 3 Taøi chính–Ngaân haøng 14 165,8 153,2 357,5 4 Coâng nghieäp nheï 48 117,4 85,6 450,9 5 Khaùch saïn - Du lòch 14 183,2 152,4 183,5 6 Xaây döïng 28 336,5 158,2 470,9 7 Dòch vuï 42 214,9 85,2 95,1 8 Noâng-laâm nghieäp 32 835,7 265,0 780,2 9 Coâng nghieäp thöïc phaåm 27 328,7 192,7 590,2 10 Giao thoâng vaän taûi - Böu ñieän 14 690,1 136,9 489,4 11 Y teá, Giaùo duïc 13 67,2 30,4 194,2 102 Toång coäng 315 5.900,5 3.069,8 5.335,9 Nguoàn: [43, tr62] 103

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuan hệ kinh tế Việt Nam - Liên hiệp Châu Âu (1995 - 2004).pdf