Quản lý chỉ đạo Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học

A/Đặt vấn đề I .CƠ SỞ LÝ LUẬN . Phẩm chất đạo đức - bộ phận quan trọng trong cấu trúc nhân cách toàn diện của con người theo quan điểm Mác xít. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường luôn là vấn đề cần quan tâm. Đồng thời với việc dạy văn hoá các em có ngoan ngoãn chăm chỉ thì mới có thể học tập tốt được, bên cạnh đó việc tiếp thu tốt kiến thức các bộ môn văn hoá là nền tảng xây dựng những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn trong sáng của các em. Giáo dục đạo đức cùng với công tác tư tưởng chính trị trong nhà trờng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm- nhiệm vụ chuyên môn nhất là trong tình hình hiện nay, khi các giá trị truyền thống trong xã hội đang bị xói mòn, tệ nạn xã hội đang len lỏi, xâm nhập vào nhà trường. Cấp tiểu học – cấp học có vị trí nền móng (luật giáo dục) trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà ường tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách toàn diện cho học sinh. Giáo dục đạo đức cho học sinh thế hệ mới - chủ nhân tơng lai của nền khoa học công nghệ hiện đại càng có vị trí quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện. Cùng với gia đình, xã hội, nhà trờng có trách nhiệm "phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng" cho học sinh. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh, không đơn thuần trên lý thuyết, truyền thụ trang bị cho các em nguồn tri thức khoa học về tự nhiên xã hội, con ngời, cách làm việc trí óc, mà còn hớng tới sự tạo dựng phát triển những phẩm chất nhân cách, giá trị nhân văn, đạo đức cho học sinh góp phần hoàn thiện nhân cách phù hợp yêu cầu định hớng xã hội. Phải hình thành cho các em có sự phát triển toàn diện nhân cách, đó là sự thống nhất biện chứng giữa đức và tài hay là sự toàn vẹn về phẩm chất và năng lực. Sự hài hoà giữa đức và tài có ý nghĩa xã hội, có giá trị xã hội con ngời. Nh Bác Hồ nói: " Có tài mà không có đức là con ngời vô dụng Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó " Vì vậy việc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trờng là một trong những biện pháp quản lý rất quan trọng đối với ngời quản lý.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý chỉ đạo Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm  Quản lý chỉ đạo N©ng cao chÊt lưîng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë trưêng tiÓu häc A/Đặt vấn đề I .C¬ së lý luËn . PhÈm chÊt ®¹o ®øc - bé phËn quan träng trong cÊu tróc nh©n c¸ch toµn diÖn cña con ngưêi theo quan ®iÓm M¸c xÝt. ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh trong nhµ trưêng lu«n lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m. §ång thêi víi viÖc d¹y v¨n ho¸ c¸c em cã ngoan ngo·n ch¨m chØ th× míi cã thÓ häc tËp tèt ®ưîc, bªn c¹nh ®ã viÖc tiÕp thu tèt kiÕn thøc c¸c bé m«n v¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng x©y dùng nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp trong t©m hån trong s¸ng cña c¸c em. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cïng víi c«ng t¸c tư tưëng chÝnh trÞ trong nhµ trêng lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ hµng ®Çu gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô trung t©m- nhiÖm vô chuyªn m«n nhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay, khi c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng trong x· héi ®ang bÞ xãi mßn, tÖ n¹n x· héi ®ang len lái, x©m nhËp vµo nhµ trưêng. CÊp tiÓu häc – cÊp häc cã vÞ trÝ nÒn mãng (luËt gi¸o dôc) trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Nhµ ưêng tiÓu häc lµ n¬i ®Æt nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn trong viÖc x©y dùng nh©n c¸ch toµn diÖn cho häc sinh. Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh thÕ hÖ míi - chñ nh©n t¬ng lai cña nÒn khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cµng cã vÞ trÝ quan träng trong môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn. Cïng víi gia ®×nh, x· héi, nhµ trêng cã tr¸ch nhiÖm "ph¶i ch¨m lo gi¸o dôc ®¹o ®øc c¸ch m¹ng" cho häc sinh. ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, kh«ng ®¬n thuÇn trªn lý thuyÕt, truyÒn thô trang bÞ cho c¸c em nguån tri thøc khoa häc vÒ tù nhiªn x· héi, con ngêi, c¸ch lµm viÖc trÝ ãc, mµ cßn híng tíi sù t¹o dùng ph¸t triÓn nh÷ng phÈm chÊt nh©n c¸ch, gi¸ trÞ nh©n v¨n, ®¹o ®øc cho häc sinh gãp phÇn hoµn thiÖn nh©n c¸ch phï hîp yªu cÇu ®Þnh híng x· héi. Ph¶i h×nh thµnh cho c¸c em cã sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch, ®ã lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a ®øc vµ tµi hay lµ sù toµn vÑn vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc. Sù hµi hoµ gi÷a ®øc vµ tµi cã ý nghÜa x· héi, cã gi¸ trÞ x· héi con ngêi. Nh B¸c Hå nãi: " Cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ con ngêi v« dông Cã ®øc mµ kh«ng cã tµi lµm viÖc g× còng khã " V× vËy viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ trêng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý rÊt quan träng ®èi víi ngêi qu¶n lý. II . C¬ së thùc tiÔn Trong thùc tÕ hiÖn nay chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh nãi chung vµ cña häc sinh tiÓu häc nãi riªng cã phÇn gi¶m sót bëi ¶nh hëng cña nhiÒu nguyªn nh©n: Sù c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng cã mÆt tÝch cùc lµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, song l¹i lµ m¶nh ®Êt tèt cho t tëng c¬ héi, thùc dông vô lîi ph¸t triÓn chñ nghÜa c¸ nh©n Ých kû coi ®ång tiÒn lµ trªn hÕt dÉn ®Õn sù xuèng cÊp vÒ ®¹o ®øc x· héi tõ ngêi lín ®Õn trÎ em, ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi cô thÓ lµ: Trong gia ®×nh: mét sè cha mÑ häc sinh thiÕu g¬ng mÉu, «ng bµ cha mÑ, chöi m¾ng lÉn nhau, mét sè gia ®×nh cßn kho¸n tr¾ng bá mÆc cho nhµ trêng vµ x· héi, thËm chÝ cßn nu«ng chiÒu con c¸i thiÕu v¨n ho¸, dÉn ®Õn mét sè häc sinh v« lÔ víi ngêi trªn, nhiÒu em kh«ng v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, lêi lao ®éng lêi häc, trém c¾p … Trong giao tiÕp nãi n¨ng th« lç, côc c»n. Ngoµi x· héi: HiÖn tîng tiªu cùc, c¸c hµnh vi ®¹o ®øc thiÕu v¨n minh nh mét sè tô ®iÓm chiÕu phim ¶nh b¨ng h×nh cã néi dung ®åi truþ ¶nh hëng lín ®Õn hµnh vi ®¹o ®øc cña c¸c em. Trong nhµ trêng: häc sinh tiÓu häc phÇn lín lµ ngoan, biÕt v©ng lêi c« gi¸o, thùc hiÖn tèt néi quy, quy ®Þnh cña nhµ trêng ®Ò ra. Tuy nhiªn ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan mµ nãi häc sinh hiÖn nay rÊt nh¹y c¶m, rÊt dÔ thÝch øng víi c¸c hiÖn tîng tiªu cùc ngoµi x· héi: hiÖn tîng nãi tôc, c¸c hµnh vi thiÕu v¨n ho¸ vÉn cßn. §Æc biÖt häc sinh kh«ng biÕt ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. Ch¼ng h¹n häc sinh líp 2 võa ®îc häc bµi “Gi÷ trËt tù vÖ sinh n¬i c«ng céng” nhng l¹i rÊt mÊt trËt tù trong giê häc hoÆc vÊt r¸c bõa b·i ë s©n trêng. Häc sinh võa ®îc häc bµi “LÔ phÐp v©ng lêi thµy c« gi¸o’’ nhng l¹i chØ chµo hái thÇy c« gi¸o d¹y m×nh hoÆc kh«ng biÕt c¶m ¬n, xin lçi khi ®îc ngêi kh¸c gióp hay lµm ®iÒu g× ®ã kh«ng ph¶i. Së dÜ vÉn cßn cã c¸c c¸c hiÖn tîng trªn t«i nghÜ nguyªn nh©n do: - Gia ®×nh cha thËt sù quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña con c¸i. - Do t¸c ®éng mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ trêng vµo m«i trêng sèng cña häc sinh. - VÒ phÝa gi¸o viªn: cßn coi nhÑ c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Mét sè thµy c« gi¸o chØ quan t©m ®Õn viÖc truyÒn thô kiÕn thøc v¨n ho¸, cha thùc sù chó träng ®Õn viÖc gi¶ng d¹y tèt m«n häc ®¹o ®øc cho c¸c em. NÕu cã d¹y chØ cung cÊp cho c¸c em vÒ mÆt lý thuyÕt mµ coi nhÑ thùc hµnh. Trong giê häc, gi¸o viªn chñ yÕu sö dông ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i. H×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®¬n ®iÖu. Häc cha ®i ®«i víi hµnh. ViÖc so¹n gi¸o ¸n cña gi¸o viªn cha s¸t víi môc ®Ých yªu cÇu cña bµi gi¶ng. Mét sè trêng c¸n bé qu¶n lý trêng häc (hiÖu trëng, phã hiÖu trëng) cha nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy, cha qu¸n triÖt mét c¸ch ®óng ®¾n, s©u s¾c néi dung còng nh tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho c¸c em th«ng qua bµi gi¶ng cña m«n ®¹o ®øc, th«ng qua viÖc phèi kÕt hîp gi÷a: nhµ trêng – gia ®×nh – x· héi. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých yªu cÇu vµ tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc cho häc sinh, tríc t×nh h×nh thùc tÕ, lµ ngêi qu¶n lý t«i nghÜ m×nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t×m hiÓu nguyªn nh©n, ®Ò ra biÖn ph¸p tõng bíc th¸o gì nh÷ng tån t¹i trªn. Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña bµi viÕt nµy, t«i xin tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm: "qu¶n lý chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë trêng tiÓu häc" B / néi dung s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : I. Nh÷ng s¸ng kiÕn cô thÓ ¸p dông trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc, h×nh thµnh nh©n c¸ch cho thÕ hÖ trÎ lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi liªn tôc, diÔn ra ë nhiÒu m«i trêng kh¸c nhau, liªn quan ®Õn nhiÒu mèi quan hÖ phøc t¹p. V× thÕ trong gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh tiÓu häc cÇn ph¶i linh ho¹t, s¸ng t¹o, biÕt kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p. ë bµi viÕt nµy t«i xin ®îc ®Ò cËp mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n: 1/ Phèi kÕt hîp víi c¸c lùc lîng ngoµi nhµ trêng n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. a)     Phèi kÕt hîp víi héi cha mÑ häc sinh vµ gia ®×nh c¸c em * Thµnh lËp héi cha mÑ häc sinh. Nhµ trêng cÇn tæ chøc tèt cuéc häp phô huynh tõ 3 - 4 lÇn/n¨m. §Çu mçi n¨m häc cÇn kiÖn toµn chi héi trëng cha mÑ häc sinh c¸c líp ®Õn ban chÊp hµnh héi. T¹o ®iÒu kiÖn cho héi cha mÑ häc sinh thùc hiÖn tèt theo ®iÒu lÖ cña héi. Tõng thµnh viªn trong BCH n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh rÌn luyÖn cña häc sinh qua nhµ trêng (c¸c GVCN) th«ng b¸o víi c¸c bËc cha mÑ häc sinh. * Th«ng qua sæ liªn l¹c. - ChØ ®¹o mçi gi¸o viªn sö dông cã hiÖu qu¶ t¸c dông cña sæ liªn l¹c hµng n¨m (4 lÇn) gi¸o viªn th«ng b¸o tíi c¸c bËc cha mÑ häc sinh vÕ t×nh h×nh häc tËp, rÌn luyÖn, ý thøc tõng em. Ngîc l¹i gi¸o dôc còng th«ng qua sæ liªn l¹c ghi l¹i nhËn xÐt t×nh h×nh cña con em m×nh ë nhµ. Qua ®ã ngêi gi¸o viªn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp víi tõng häc sinh. * Th«ng qua c¸c buæi häp phô huynh. - T¹i c¸c buæi häp phô huynh. Nhµ trêng th«ng b¸o tíi c¸c bËc phô huynh néi quy, quy ®Þnh vÒ häc tËp, nÒ nÕp cña nhµ trêng tíi c¸c bËc phô huynh ®«n ®ãc häc sinh thùc hiÖn. - Th«ng qua víi gia ®×nh vÒ c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc mµ häc sinh ph¶i ®¹t ®îc ë tõng løa tuæi. Phô huynh trao ®æi víi gi¸o viªn vÒ viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc cña tõng em. Víi nh÷ng häc sinh cã c¸ tÝnh, gi¸o viªn cÇn trao ®æi cô thÓ víi gia ®×nh n¾m ®îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña tõng em. KÕt hîp víi gia ®×nh cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ: cã thÓ mÒm dÎo nhng thËt kiªn quyÕt víi nh÷ng em cã hµnh vi kh«ng ®óng. - Nhµ trêng tuyªn truyÒn cho c¸c bËc cha mÑ häc sinh cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng t×nh c¶m cña häc sinh. T¹o cho c¸c em cã gãc häc tËp: Cã tñ s¸ch, cã mét m«i trêng sèng lµnh m¹nh. Cha mÑ anh chÞ em cã mèi quan hÖ th©n thiÕt, quan t©m ®Õn nhau tõ ®ã cã t¸c dông tíi viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho c¸c em. b. Th«ng qua c¸c ®oµn thÓ kh¸c ë ®Þa ph¬ng. Häc sinh tiÓu häc ë løa tuæi sinh ho¹t sao, ®éi nhi ®ång. Ngoµi ho¹t ®éng ë trêng c¸c em cßn tham gia nh÷ng tæ chøc ®oµn thÓ c¸c xãm. §oµn thÓ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c em lµ ®oµn thanh niªn. Nhµ trêng cÇn cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi tæ chøc nµy. Víi ®Þa bµn x· réng cã 15 th«n xãm chóng t«i ®· ph©n c«ng gi¸o viªn phô tr¸ch phèi kÕt hîp víi c¸c ®oµn thÓ trong xãm tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ mang ý nghÜa gi¸o dôc: söa sang nghÜa trang liÖt sÜ, gióp ®ì ngêi c« ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa, bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, gióp ®ì gia ®×nh th¬ng binh liÖt sÜ ... Phèi kÕt hîp víi héi CCB mêi c¸c b¸c, c¸c chó kÓ chuyÖn vÒ c¸c anh Bé ®éi Cô Hå, nh÷ng thiÕu nhi dòng c¶m, nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng cña c¸c chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. Phèi kÕt hîp víi Héi Phô n÷ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, thÓ dôc thÓ thao, v¨n nghÖ. víi häc sinh tiÓu häc viÖc h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn c¸c hµnh vi, thãi quen ®¹o ®øc cho häc sinh ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh©n c¸ch. Nã gióp cho c¸c em ph¸t triÓn thµnh nh÷ng con ngêi cã nh©n c¸ch toµn diÖn. 2/ Phèi kÕt hîp víi c¸c lùc lîng trong nhµ trêng a) N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé gi¸o viªn: §Ó lµm tèt ®iÒu nµy ngêi qu¶n lý ph¶i kh«ng ngõng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho c¸n bé gi¸o viªn thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Ngêi gi¸o viªn kh«ng chØ thùc hiÖn néi dung bµi gi¶ng mµ ph¶i rÌn cho häc sinh biÕt ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. Häc sinh tiÓu häc rÊt nghe lêi vµ lµm theo th©y c« gi¸o. C¸c em coi thÇy c« gi¸o lµ thÇn tîng vµ lu«n ®óng. ChÝnh v× vËy mçi gi¸o viªn ph¶i lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh häc tËp vµ noi theo. Lµ tÊm g¬ng trong lêi nãi, c¸ch c xö, th¸i ®é trong giao tiÕp gi÷a gi¸o viªn víi gi¸o viªn, gi¸o viªn víi häc sinh, gi¸o viªn víi c¸c tÇng líp nh©n d©n. M«Ü gi¸o viªn cÇn cã th¸i ®é kiªn quyÕt víi nh÷ng häc sinh cã biÓu hiÖn hµnh vi thiÕu v¨n ho¸ vµ cïng cã tr¸ch nhiÖm phèi kÕt hîp céng ®ång trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh . Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh theo qui ®Þnh. KÕ ho¹ch nµy ph¶i ®îc th«ng qua tËp thÓ héi ®ång s ph¹m trong héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc ®Çu n¨m. b) N©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n ®¹o ®øc. * ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn néi dung ch¬ng tr×nh m«n ®¹o ®øc. ChØ ®¹o thùc hiÖn ®óng néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa m«n ®¹o ®øc ë tõng khèi líp lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña ngêi c¸n bé qu¶n lý. Th«ng qua c¸c bµi häc ®¹o ®øc h×nh thµnh cho c¸c em nh÷ng chuÈn mùc ban ®Çu vÒ ®¹o ®øc. Tõ ®ã c¸c em cã thÓ thùc hµnh th«ng qua ho¹t ®éng giao tiÕp, sinh ho¹t hµng ngµy. Nh vËy ng¬× qu¶n lý ph¶i: Gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh ®èi víi gi¸o viªn häc sinh. - Víi gi¸o viªn: Qui ®Þnh vÒ so¹n bµi tríc khi lªn líp tríc 3 ngµy, ký duyÖt ®óng lÞch sinh ho¹t chuyªn m«n. Bµi so¹n ph¶i chi tiÕt thÓ hiÖn râ môc ®Ých yªu cÇu cña bµi. Ph¶i nªu râ ®îc c«ng viÖc cña thÇy- trß trªn líp, thÓ hiÖn ®îc ®¬n vÞ kiÕn thøc phï hîp víi yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh, cña tõng bµi. Qui ®Þnh trªn líp: Gi¸o viªn ph¶i d¹y ®¶m b¶o ®óng ch¬ng tr×nh ®îc lªn theo ph©n phèi, ®ñ thêi gian trong 1tiÕt tr¸nh c¾t xÐn thêi gian ®Ó d¹y c¸c m«n kh¸c. VËn dông linh ho¹t c¸c bíc lªn líp . - Víi häc sinh: Ngay tõ ®Çu n¨m häc nhµ trêng ph¶i ®Ò ra c¸c néi qui ®Þnh. X©y dùng cho häc sinh nÒ nÕp häc tËp, chuyªn cÇn, gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Ñp, nÒ nÕp sinh ho¹t §éi ,sao nhi ®ång. Yªu cÇu häc sinh ph¶i mua ®ñ s¸ch gi¸o khoa c¸c m«n häc (trong ®ã cã m«n ®¹o ®øc). Nhµ trêng gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc häc tËp, thÓ hiÖn ë th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n tù gi¸c rÌn luyÖn nÒ nÕp häc tËp ë líp còng nh ë nhµ, 10 ®iÒu v¨n minh trong giao tiÕp. X©y dùng cho c¸c em ý thøc häc tËp ®Çy ®ñ, ®óng giê khi nghØ häc ph¶i viÕt giÊy xin phÐp. X©y dùng phong trµo ho¹t ®éng §éi cã nÒ nÕp. HiÖu trëng chØ ®¹o cho c« gi¸o tæng phô tr¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §éi, sao nhi ®ång sao cho phong phó ®a d¹ng bëi ®©y lµ ho¹t ®éng rÊt phï hîp víi løa tuæi cña häc sinh TiÓu häc. Ho¹t ®éng nµy nÕu lµm tèt sÏ cã t¸c dông rÊt lín trong gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. Tuy nhiªn ®Ó viÖc thùc hiÖn cña gi¸o viªn cã hiÖu qu¶ th× ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i x©y dùng lÞch kiÓm tra, néi dung kiÓm tra cô thÓ, cã thÓ kiÓm tra thêng xuyªn, ®ét xuÊt. C¨n cø vµo môc tiªu, kÕ ho¹ch, ph©n phèi ch¬ng tr×nh xem gi¸o viªn cã thùc hiÖn ®óng kh«ng. Tõ ®ã x©y dùng nÒ nÕp cho gi¸o viªn cã tÝnh kû luËt thùc hiÖn d¹y ®óng ®ñ bµi, giê d¹y cã hiÖu qu¶ cao. * T¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt cho viÖc d¹y häc m«n ®¹o ®øc. T duy cña häc sinh tiÓu häc lµ t duy trùc quan h×nh ¶nh. V× vËy ®Ó giê d¹y thµnh c«ng th× viÖc chuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc lµ v« cïng cÇn thiÕt. Nhµ trêng cÇn ph¶i coi träng viÖc ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y häc nh tranh ¶nh minh ho¹ cho c¸c giê d¹y. ChØ ®¹o gi¸o viªn nghiªn cøu tù lµm ®å dïng d¹y häc ®¬n gi¶n. LËp tñ s¸ch m¨ng non ®Çu t mua s¾m thªm s¸ch b¸o, truyÖn tranh phï hîp víi løa tuæi thiÕu niªn nhi ®ång, më phßng ®äc s¸ch cho häc sinh sau giê nghØ gi¶i lao, sau buæi häc. Lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸, vËn ®éng chÝnh quyÒn, héi cha mÑ häc sinh, c¸c tæ chøc x· héi ë ®Þa ph¬ng t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó chøc cho häc sinh ®i th¨m quan du lÞch trong vµ ngoµi tØnh, tham gia c¸c lÔ héi truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng. Qua ®ã gi¸o dôc cho c¸c em truyÒn thèng vÒ quª h¬ng ®Êt níc, lßng tù hµo d©n téc, c¸c em thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc m×nh h¬n. ChØ ®¹o cho häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp nh tæ chøc c¸c héi thi; tiÕng h¸t tuæi th¬, bóp m¨ng xinh, tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, nh©n ®¹o, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa … gi¸o dôc cho c¸c em vÒ truyÒn thèng cña §éi ®ång thêi t¹o m«i trêng thuËn lîi cho häc sinh luyÖn tËp, thùc hµnh kiÕn thøc ®· häc ®îc trong bµi gi¶ng. * ChØ ®¹o tæ chøc, c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n ®¹o ®øc Tõ n¨m häc 2002-2003 Bé GD-§T ®· triÓn khai ch¬ng tr×nh gi¸o dôc tiÓu häc míi trªn ph¹m vi c¶ níc. Song song víi viÖc c¶i tiÕn néi dung ch¬ng tr×nh th× viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p, c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y c¸c m«n häc (trong ®ã cã m«n ®¹o ®øc) ®· ®îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh ®· cã nhiÒu ®ît héi th¶o, thao gi¶ng c¸c cÊp ®Ó gi¸o viªn cïng víi c¸c nhµ chuyªn m«n trao ®æi vÒ néi dung ch¬ng tr×nh còng nh thèng nhÊt ph¬ng ph¸p d¹y. Nhng trong thùc tÕ ë c¸c trêng tiÓu häc, gi¸o viªn vÉn cßn lóng tóng khi sö dông ph¬ng ph¸p vµo bµi gi¶ng, c¸c h×nh thøc d¹y häc cha phong phó. §Ó kh¾c phôc tån t¹i trªn ngêi qu¶n lý cÇn ph¶i quan t©m s©u s¸t tíi c«ng t¸c chuyªn m«n cô thÓ: - §Çu n¨m häc x©y dùng c¸c tiÕt d¹y mÉu ë tÊt c¶ c¸c khèi líp cho c¶ trêng d¹y. Qua giê d¹y mÉu nµy cÇn thèng nhÊt ®îc ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n ®¹o ®øc ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn ¸p dông vµo viÖc gi¶ng d¹y trªn líp. - ChØ ®¹o c¶i tiÕn, ®æi míi h×nh thøc c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n hµng tuÇn tíi tõng tæ. Cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o sinh ho¹t chuyªn m«n tõng tuÇn tõng th¸ng. Néi dung chÝnh cña c¸c buæi chuyªn m«n lµ trao ®æi rót kinh nghiÖm nh÷ng giê d¹y tuÇn tríc, th¶o luËn néi dung bµi d¹y tuÇn tíi. C¸c thµnh viªn trong tæ ®a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ néi dung còng nh vÒ ph¬ng ph¸p d¹y tõng bµi ®Ó c¶ tæ cïng nhau bµn b¹c, thèng nhÊt c¸ch gi¶i quyÕt. - §Ó cã tiÕt d¹y ®¹t hiÖu qu¶ cao ngêi qu¶n lý cÇn ph¶i chØ ®¹o gi¸o viªn cÇn chuÈn bÞ chu ®¸o tríc khi lªn líp: + Nghiªn cøu néi dung bµi gi¶ng tríc khi lªn líp. X¸c ®Þnh râ môc ®Ých yªu cÇu, kiÕn thøc träng t©m tõng bµi, tõng phÇn. So¹n bµi chi tiÕt cô thÓ. Bµi so¹n cã duyÖt tríc víi BGH vµo thø 2 hµng tuÇn. + C¨n cø vµo néi dung bµi häc chuÈn bÞ ®å dïng, tranh ¶nh, s¸ch b¸o, trang phôc vµ c¸c ®å dïng phô trî kh¸c ®Ó phôc vô cho c¸c tiÕt häc cã tæ chøc trß ch¬i.. . + Tuú tõng néi dung bµi häc, ®èi tîng häc sinh, ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cña líp, cña trêng ngêi gi¸o viªn lùa chän vµ sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p còng nh c¸c h×nh thøc d¹y häc. + Ng¬× gi¸o viªn ph¶i tham kh¶o t×m ®äc thªm truyÖn, s¸ch b¸o, c¸c th«ng tin vÒ s¸ch gi¸o khoa hoÆc cã thÓ su tÇm nh÷ng c©u chuyÖn vÒ nh÷ng g¬ng tèt ngêi thËt, viÖc thËt kÓ cho häc sinh nghe ®Ó qua ®ã cung cÊp thªm nh÷ng hiÓu biÕt bªn ngoµi cuéc sèng vµ gi¸o dôc cho c¸c em theo néi dung, chñ ®Ò cña bµi häc. Hµng n¨m tríc 20/11 nhµ trêng ph¸t ®éng phong trµo héi gi¶ng cho tËp thÓ gi¸o viªn trong nhµ trêng. Mçi gi¸o viªn tham dù d¹y 2 tiÕt, trong ®ã cã mét tiÕt To¸n hoÆc TiÕng ViÖt vµ mét tiÕt m«n Ýt giê. Sau c¸c giê héi gi¶ng ®Òu ®îc tæ chøc trao ®æi rót kinh nghiÖm thèng ph¬ng ph¸p d¹y. Mçi n¨m nhµ trêng tæ chøc hai lÇn héi th¶o cÇn dµnh riªng quan t©m ®Õn néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n ®¹o ®øc. Mçi gi¸o viªn viÕt mét s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vÒ c¸c ®Ò tµi. Ph©n c«ng nh÷ng gi¸o viªn cã kinh nghiÖm viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng daþ m«n ®¹o ®øc, phèi kÕt hîp gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh gi÷a nhµ trêng gia ®×nh, x· héi... Sau ®ã tæ chøc cho mçi tæ tr×nh bµy ®Ò tµi cña m×nh ®Ó toµn thÓ gi¸o viªn trao ®æi, bµn b¹c rót kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y bé m«n. * Båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn. Nhµ trêng cÇn coi träng c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn vµ thùc hiÖn mét c¸ch thêng xuyªn. Thùc hiÖn sinh ho¹t chuyªn m«n ®óng lÞch, ®óng kú (mét th¸ng 3 lÇn). Néi dung sinh ho¹t chuyªn m«n ph¶i ®îc ban gi¸m hiÖu duyÖt tríc víi c¸c tæ. §iÒu nµy sÏ gióp chÊt lîng c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Néi dung sinh ho¹t lu«n ®îc cËp nhËt, ®æi míi kh«ng ngõng: triÓn khai c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ chuyªn m«n, kiÓm ®iÓm c«ng t¸c gi¶ng d¹y trong thêi gian qua, th¶o luËn ®óc rót kinh nghiÖm gãp ý cho nhau vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô … Víi c¸c ®ît båi dìng thêng xuyªn theo chu kú cña ngµnh më cÇn ®«ng viªn gi¸o viªn tham gia mét c¸ch ®Çy ®ñ cã chÊt lîng. Nhµ trêng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn mua s¸ch cho gi¸o viªn häc tËp, tham kh¶o. Båi dìng thªm vÒ chÕ ®é cho gi¸o viªn ®i häc. ChÝnh v× vËy ®Õn nay trêng t«i ®· cã 100% gi¸o viªn, c¸n bé hoµn thµnh tèt c¸c ®ît båi dìng thêng xuyªn theo chu kú ®Æc biÖt héi th¶o vÒ thay s¸ch, häc tËp chuyªn m«n cho viÖc thay s¸ch líp 1, 2, 3,4. - Phæ biÕn, chØ ®¹o gi¸o viªn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh m«n ®¹o ®øc còng nh xÕp lo¹i h¹nh kiÓm theo ®óng c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o híng dÉn cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Tãm l¹i: trong c«ng t¸c chØ ®¹o gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, th«ng qua viÖc chØ ®¹o gi¶ng d¹y m«n ®¹o ®øc trong nhµ trêng ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i biÕt kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p, tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc l©u dµi th× míi tõng bíc ®¹t ®îc môc tiªu kÕ ho¹ch cña n¨m häc, t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn s©u s¾c vÒ nhËn thøc vÒ hµnh vi cña häc sinh. Häc sinh ngoan häc tËp ch¨m chØ cã nÒ nÕp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn. II. kÕt qu¶ cô thÓ vÒ chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc N¨m häc Sèhäc sinh §¸nh gi¸ míi (Thùc hiÖn ®Çy ®ñ 4 nhiÖm vô ) Tèt Kh¸ tèt CÇn cè g¾ng 2003-2004 736 100% 82,5% 17,5% 0% 2004-2005 686 100% 88% 12% 0% 2005-2006 635 100% 91,5% 8,5% 0% 2006-2007 (Häc kú I) 578 100% Qua b¶ng kÕt qu¶ cho thÊy tû lÖ häc sinh cã h¹nh kiÓm tèt t¨ng nhanh, sè häc sinh cã h¹nh kiÓm kh¸ tèt gi¶m, sè häc sinh cã h¹nh kiÓm cÇn cè g¾ng kh«ng cã. Häc sinh ngoan ngo·n kÝnh thÇy yªu b¹n, v©ng lêi «ng bµ cha mÑ thÇy c« gi¸o, c¸c nÒ nÕp häc tËp häc sinh thùc hiÖn tèt, tõ ®ã ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ngµy mét tèt h¬n, chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn ngµy mét n©ng cao. C¸c chØ sè thi ®ua cña nhµ trêng lu«n ®¹t thø h¹ng cao trong nh÷ng n¨m võa qua. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn lµ mét qu¸ tr×nh vµ ph¶i thùc hiÖn cã nÒ nÕp thêng xuyªn liªn tôc. c/ kÕt luËn §Ó ®¸p øng ®îc môc tiªu cña gi¸o dôc ®µo t¹o trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ã lµ : "§µo t¹o nguån nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi cho x· héi ". Do vËy c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc trong nhµ trêng tiÓu häc lµ mét yªu cÇu hÕt søc cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt. ViÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc tèt sÏ gãp phÇn t¹o ra nh÷ng con ngêi cã nh©n c¸ch phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc c¸c m«n v¨n ho¸. Bëi vËy ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vÞ trÝ vai trß, nhiÖm vô cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc. Trªn c¬ së ®ã phèi kÕt hîp víi c¸c lùc lîng trong vµ ngoµi nhµ trêng cïng tham gia vµo c«ng t¸c gi¸o dôc theo môc tiªu cña §¶ng vµ nhµ níc . C«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y bé m«n ®¹o ®øc trong nhµ trêng tiÓu häc cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng bëi th«ng qua bµi häc h×nh thµnh cho c¸c em nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp. Tõ ®ã t¹o cho c¸c em cã b¶n lÜnh ®¹o ®øc ®Ó øng xö ®óng trong c¸c mèi quan hÖ trong vµ ngoµi nhµ trêng. Ngêi qu¶n lý ph¶i hiÓu râ vµ ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét tr¸ch nhiÖm lín lao nÆng nÒ vµ ph¶i biÕt vËn dông s¸ng t¹o, linh ho¹t c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý. Thùc tÕ cho thÊy nÕu hiÓu biÕt ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thiÕt thùc kh¶ thi gãp phÇn n©ng cao ®îc chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng, gi¸o dôc nh©n c¸ch toµn diÖn nãi chung. 1. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm - Ngay tõ ®Çu n¨m häc ngêi qu¶n lý ph¶i cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ phï hîp. Ngêi qu¶n lý ph¶i n¾m ch¾c ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cã n¨ng lùc thùc sù, nhiÖt t×nh ch¨m lo ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña nhµ trêng. - Qu¶n lý chØ ®¹o thùc hiÖn ®óng ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, tæ chøc héi th¶o, héi gi¶ng, héi häc ®Ó thèng nhÊt vÒ néi dung ph¬ng ph¸p d¹y häc. T¨ng cêng dù giê th¨m líp, gióp ®ì gi¸o viªn yÕu kÐm vÒ chuyªn m«n. - Quan t©m ®óng møc tíi gi¸o viªn cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. - X©y dùng tèt mèi quan hÖ víi ®Þa ph¬ng, víi héi cha mÑ häc sinh, huy ®éng toµn céng ®ång vµ gia ®×nh cïng tham gia vµo c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc vÉn cßn mét sè tån t¹i: Do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu thèn, kinh phÝ h¹n hÑp nªn ë mét sè giê d¹y ®¹o ®øc gi¸o viªn Ýt cã ®iÒu kiÖn tæ chøc c¸c trß ch¬i häc tËp, nhµ trêng kh«ng thêngxuyªn cho c¸c em tham gia c¸c buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸. ViÖc gi¶ng day m«n ®¹o ®øc trong nhµ trêng nhiÒu n¨m nay ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, nhng vÉn cßn mét sè gi¸o viªn nhËn thøc cha ®Çy ®ñ nªn cßn coi nhÑ ph©n m«n nµy mµ chØ tËp trung vµo 2 m«n To¸n, TiÕng ViÖt. Cã nh÷ng gi¸o viªn so¹n bµi cßn s¬ sµi chiÕu lÖ, n¾m ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n cßn l¬ m¬, lén xén, ph¬ng ph¸p sö dông cßn cøng nh¾c, kh«ng linh ho¹t hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y cßn cha cao. Cßn mét sè gi¸o viªn cha thùc sù chó träng ®Õn viÖc rÌn kü n¨ng cho häc sinh, kiÕn thøc cña tõng bµi häc Ýt ®îc c¸c em ¸p dông vµo thùc tÕ cuéc sèng, häc cha ®i ®«i víi hµnh. Cô thÓ: VÉn cßn hiÖn tîng häc sinh nãi tôc chöi bËy, nãi bËy trong trêng häc, c¸c hµnh vi ®Ñp lêi nãi hay cha phæ biÕn . 3. §Ò xuÊt kiÕn nghÞ Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ¸p dông mét sè biÖn ph¸p trªn vµo viÖc chØ ®¹o, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë trêng tiÓu häc, t«i cã mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ sau: - §Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o t¨ng cêng cho nhµ trêng c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc, tµi liÖu tham kh¶o, ®å dïng d¹y häc, t¨ng cêng ®Çu s¸ch, truyÖn ®äc cho häc sinh. - T¨ng cêng ®Çu t ng©n s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng tæ chøc c¸c buæi tham quan cho gi¸o viªn, häc sinh ®Ó t¨ng cêng hiÓu biÕt vÒ truyÒn thèng ®Þa ph¬ng, lÞch sö v¨n ho¸, thªm yªu quª h¬ng ®Êt níc. - Ngµnh gi¸o dôc thêng xuyªn më c¸c ®ît héi th¶o , tæ chøc héi gi¶ng ph©n m«n ®¹o ®øc ®Ó gi¸o viªn nhuÇn nhuyÔn vÒ ph¬ng ph¸p nãi chung vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n ®¹o ®øc nãi riªng .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý chỉ đạo Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học.doc