Quy hoạch tuyến vận tải hành khách công cộng Láng Hạ - Giảng Võ

Mục lục Lời mở đầu .1 Chương 1: Cơ sở lý luận về VTHKCC và quy hoạch tuyến VTHKCC trong thành phố .3 1.1. Khái niệm và phân loại tuyến VTHKCC .3 1.1.1. Khái niệm về tuyến VTHKCC .3 1.1.2. Phân loại tuyến VTHKCC .3 1.2. Tổng quan về VTHKCC trong thành phố .5 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của VTHKCC .5 1.2.2. Vai trò của xe buýt trong hệ thông VTHKCC đô thị .7 1.2.3. Đặc tính kinh tế kỹ thuật của một số loại phương tiện VTHKCC .8 1.3. Các quan điểm lựa chọn VTHKCC cho đô thị .11 1.3.1. Quan điểm lựa chọn hệ thống phương tiện VTHKCC đô thị .11 1.3.2. lựa chọn phương tiện trên co sở cường độ dòng hành khách .12 1.3.3. Lựa chọn phương tiện trên cơ sở quy mô của đô thị .12 1.3.4. Lựa chọn phương tiện trên cơ sở cường tần suất đi lại .13 1.3.5. Lựa chọn phương tiện theo tiêu chuẩn kinh tê .14 1.4.Định hướng phát triển VTHK CC của Hà Nội tới năm 2020 .15 1.4.1. Mục tiêu phát triển .15 1.4.2. Quan điểm phát triển .15 1.4.3. Đinh hương chiến lược phát trển VTHKCC Hà Nội .16 1.5. Khái niệm .17 1.5.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của BRT .17 1.5.3. Đặc điểm cề BDSC phương tiện .21 1.5.4. Đặc điểm về khai thác, vậ hành .23 1.5.6. Ưu và nhược điểm của BRT so với các phương thức VTHKCC khác .25 1.5.7. Quy trình quy hoạch tuyến BRT 27 Chương 2: Phân tích hiện trạng, dự báo nhu cầu vận tải và đánh giá các yếu tố kỹ thuật trên tuyến Láng Hạ - Giảng Võ .30 2.1. Lựa chọn tuyến BRT .30 2.1.1. Cơ sở lựa chọn tuyên 30 2.1.2. Lựa chọn điểm đầu cuối, hành trình của tuyến .30 2.2. Hiện trạng về GTVT trên tuyến .32 2.2.1. Hiện trạng về giao thông .32 2.2.2. Hiện trạng về VTHKCC trên tuyến .33 2.2.4. Tiềm năng chuyển sang sử dụng BRT theo hành lang Láng Hạ - Giảng Võ 2.3. Dự báo nhu cầu đi lại trên tuyến 2.3.1. Số liệu năm 2004 2.3.2. Số liệu dự báo năm 2010 2.3.3. Số liệu dự báo năm 2020 Chương 3: Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tuyến BRT trên hành lang Láng hạ - Giảng Võ 3.1. Đường dành riêng cho BRT .51 3.2. Quy hoạch điểm đầu, cuỗi và các điểm dựng đỗ dọc dượng .55 3.2.1 Ga đầu cuỗi và ga trung chuyển .55 3.2.2. Thiết kế bến đỗ BRT .59 3.3.3 Lựa chọn phương tiện cho tuyến . 61 3.4. Các chỉ tiêu khai thác kỹ thuật của tuyến .65 3.4.1. Nhóm chỉ tiêu về cự ly 65 3.4.2. Nhóm chỉ tiêu về thời gian .65 3.4.3. Nhóm chỉ tiêu vè tốc độ .66 3.4.4. Năng suất phương tiện .67 3.4.5. Các chỉe tiêu khai thác vận hành tuyên BRT 68 3.5. Tổ chức lại mạng lưới xe buýt .70 3.5.1 Giới thiệu 70 3.5.2. Tổ chức lại tuyến buýt trên hành lang Láng Hạ Giảng võ 70 3.6 Tính toan tổng mức đầu tư của dự án 72 3.6.1. Các căn cứ lâp tổng mức đầu tư 72 3.6.2. Tổng hợp công việc của dự án 73 3.6.3. Tổng mức đầu tư của dự án 74 3.7. Kết luận và kiến nghị 74 3.7.1. Kết luận .74 3.7.2. Kiến nghị 75 Danh mục tài liệu tham khảo 76

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1856 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy hoạch tuyến vận tải hành khách công cộng Láng Hạ - Giảng Võ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 - 20 phút/ chuyn song v(n là mt nguyên nhân không th thiu ca nn ùn t c và gây nên mt an toàn giao thông... Xe buýt phi l u hành trên dòng giao thông h&n tp c s h t ng còn yu kém, ch a có tuyn dành riêng cho xe nên trên thc t thì khong giãn cách còn ln hn rt nhi#u. Bài toán này òi h/i phi u t thêm mt s l $ng không nh/ các ph ng tin mi, khi ó mc ô nhim càng t"ng lên và gim kh n"ng l u thông trên ng ca các ph ng tin tham gia giao thông. T"ng tc ph ng tin (n mc ti a c"n c vào i#u kin ng sá, ctính k thut ca ph ng tin) Cht l $ng c s h t ng hin nay cùng vi s l $ng các ph ng tin cá nhân l u thông trên ng thì vic t"ng tc ph ng tin là ht sc khó kh"n. t"ng $c tc xe buýt c n phi có nh!ng u tiên v# quy#n s. ng, u tiên ti các nút giao c t, có s ci tin v# trang b k thut ca ph ng tin, ng th i phi có nh!ng bin pháp v# hn ch ph ng tin cá nhân. Trong khi ó mng l i ng và h thng ph ng tin hin nay ch a t chun. M t khác trong dòng giao thông vi s ph ng tin cá nhân khá ln thì vic t"ng tc ca ph ng tin ng ngh+a vi vic làm t"ng kh n"ng mt an toàn khi l u thông trên ng ph ca dòng ph ng tin. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 39 2.2.3.Nhn xét v hi n tr ng vn chuyn HKCC trên tuy n Thông qua vic thng kê và phân tích phân tích kh n"ng chuyên tr hành khách ti th i im hin ti ta thy nhu c u ca ng i dân trên a thành ph ngày càng t"ng vn ti hành khách bng xe buýt c)ng ã áp ng $c ph n nào s i li ó. Nh ng hin nay nhu c u này ã v $tt qua s cung cp ca h thng tc là s chuyên tr hành khách b ng các loi xe 24,60,80 ch& không còn áp ng $c công suât lung hành khách trên mt s tuyn do vy s bin 'i v# ph ng thc vn chuyn trong giai on hiên nay là mt vn ht s c bc bách. Vn chuyn nhanh bng xe buýt (BRT) là mt ph ng thc vn chuyn vi khi l $ng ln vi công sut lung hành khách lên ti 15.000HK/G/H th i gian i li $c rút ng n cht l $ng ph%c v% tt hn vì th nó có th thay thê $c loi hình vn chuyn xe buýt thông th ng hin nay. 2.2.4.Ti m n!ng chuyn sang s" dng BRT theo hành lang Láng H - Gi#ng Võ. Nhu c u ca hành khách i vi BRT $c tính toán da trên các c s thông tin s4n có.Nhu c u i vi BRT cho n"m 2020 s là 35.000 hành khách i vi hành lang Láng H - Giãn Võ.Nu xe buýt nhanh $c s. d%ng áp ng nhu c u này thì lên t' chc 3 phút mt chuyn xe.Tuy vy nhu c u t"ng i vi dch v% BRT s ph% thuc vào các i#u kin t ng lai g n nh t c ngh n giao thông và các chính sách hn ch i vi ô tô xe máy. N"ng lc tuyn hành lang có th t 15.000 hành khách mt h ng mt gi có ngh+a là khong 250.000 khách mt ngày chim t1 l khong 12% i vi gi cao im vì vy i#u này s m bo n"ng lc tuyn BRT s áp ng $c nhu c u trong t ng lai. i#u quan trng là có ti#m n"ng cao v# nhu c u s. d%ng xe buýt i#u này ph% thuc vào cht l $ng dch v%, th i gian i li, an toàn, kh n"ng s4n sàng ph%c v% và tin cy cao ca h thng BRT. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 40 Mô t tuyn buýt B1ng 2.5: Mô t1 tuy n xe buýt theo hành lang Gi1ng Võ Trùng vi tuy n BRT Tuy n s dài Tuy n (km) Nhu c"u Xe buýt trong gi% cao im Sc cha S chuy n /gi% cao im S khách /gi% cao im Tng s HK ngày T& n Km 12 13.9 10 24 6 144 3.546 Thái Hà Kim Mã 2,5 13 9.6 5 60 4 240 1.872 Lê V"n L ng Kim Mã 5,5 18 21,3 11 45 4 180 8.338 Kim Mã in Biên Ph 1,5 22 19.6 26 80 12 960 27.786 Lê V"n L ng Hoàng Diu 3,5 23 17.9 24 24 4 96 - Thái Hà La Thành 1,0 32 18,7 25 80 12 960 48.420 Kim Mã Nguyn Thái Hc 1,5 34 18,3 16 80 12 960 10.054 Kim Mã Hàng Bài 2,5 (Ngun: Kho sát n"m 2004 ca TRAMOC và MVA) T* các cuc i#u tra kho sát n"m 2004 có th thy nhu c u i xe hàng ngày trong ni ô i vi tuyn 12,13,22,32 và 34 trên hành lang Ging Võ nhu sau: Tuyn 12 330 Tuyn 13 330 Tuyn 22 5.360 Tuyn 32 8.250 Tuyn 34 2.500 Nh vy t'ng s Hành Khách vn chuyn mt ngày là khong 16.770 ng i và chim 12% h s trung bình trong gi cao im trên các ng 1 chi#u, l u l $ng hành khách trên các dòng xe cao im t* nh!ng tuyn này s là khong 2.000 khách/gi . Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 41 Kh nng chuy n sang s dng h thng BRT Theo bng trên, nu tuyn s 12, 13 và 22 b xóa b/ ho c rút ng n tránh trùng vi h thng BRT thì có kh n"ng ng i i xe buýt trên tuyn ó s chuyn sang s. d%ng BRT. Ngoài ra mt s hành khách ang i tuyn 1 và 2 c)ng có kh n"ng chuyn sang s. d%ng BRT và nâng s ng i s. d%ng lên 1.300 khách/h ng/ngày. Trong tr ng h$p này, nhu c u s. d%ng BRT trong gi cao im t* nh!ng hành khách ang i xe buýt có th là vào khong 900 khách/gi Trong tr ng h$p tuyn 22 $c thay 'i và chuyn i xa kh/i hành lang BRT thay vì b rút ng n i thì s hành khách chuyn sang s. d%ng BRT trong gi cao im là khong 400 khách/gi /h ng. 2.3.D báo nhu c"u i l i trên tuy n 2.3.1.S li u ca n!m hi n t i 2004 Ma trn nhu c u i li ca hành khách trên tuyn theo im & $c i#u tra ti 11 nhà ga chính mà nhu c u i li ti ây $c d báo l u l $ng hành khách cao. Trong ma trn này c)ng ã bao gm nhu c u i li ca ng i dân t* l $t xe buýt chuyn sang BRT là 328.000chuyn i và l $t xe máy chuyn sang BRT vi 2,375m chuyn i m&i ngày có th chuyn sang h thng BRT, vic chuyn 'i t* các ph ng thc xe p và ô tô con sang BRT là không áng k nên không $c xem xét  a vào d báo s b cho ma trân này. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 42 B1ng 2.6: Nhu c"u ca hành khách v BRT trên hành lang Láng H - Gi1ng Võ nm 2004 TT Nhà ga Nhà ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng 1 Hà ông - 200 300 200 200 200 1,400 100 500 1,000 700 4,100 2 T1,S1 (Láng H ) 200 - 300 100 200 100 600 100 200 400 300 2,200 3 S2,S3 300 300 - 100 300 200 1,000 200 400 700 400 3,500 4 S4 200 100 100 - 100 200 900 100 300 700 300 2,700 5 S5 200 200 300 100 - 100 400 100 200 400 200 2,000 6 S6,S7 200 200 200 200 100 - 200 100 300 700 300 2,200 7 S8 Kim Mã 1,300 600 1,000 700 400 200 - 400 800 2,400 1,100 7,800 8 S9,S10 100 100 200 100 100 100 500 - 100 300 100 1,600 9 S11 500 200 400 300 200 300 800 100 - 1,100 400 3,900 10 S12,S13 1,000 400 1 700 600 700 2,600 400 1100 - 900 7,501 11 S14 600 200 400 200 200 200 1,000 100 400 800 - T ng 4,000 2,100 2,201 2,100 1,400 1,300 3,900 500 1,100 14,601 37,501 (Ngun: Công ty t vn MVA) Qua i#u tra cho thy nhu c u ca ng i dân v# mt ph ng thc vn chuyn nhanh áp ng nhu c u i li là t ng i cao trên hành lang ca tuyn t'ng cng là 37.501HK/Ngày.C ly i li ca ng i dân n"m hin ti 2004. C ly này gim d n theo khong cách i li và s chuyn i trong khong cách t* 2 – 3km chim t1 l ln nht.Khong cách i li nh/ hn 4km chim 52%. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 43 B1ng 2.7: Kho1ng cách i l i ca hành khách trên tuy n nm 2004 Khong cách i li Chuyn i (km) T1 l < 1km 2,625 7% 1-2km 5,175 13,8% 2-3km 7,275 19,4% 3-4km 4,388 11,7% 4-5km 4,950 13,2% 5-6km 3,450 9,2% 6-7km 2,738 7,3% 7-8km 1,425 3,8% 8-9km 2,475 6,6% 9-10km 600 1,6% 10-11km 638 1,7% 11-12km 975 2,6% 12-13km 525 1,4% 13-14km 75 0,2% 14-15km 150 0,4% 15-16km 0 0,0% 16 – 17km 0 0,0% 17 – 18km 0 0,0% 18 – 19km 0 0,0% T'ng cng 37,464 100% Trung bình giá 0.00 Chi#u dài chung bình chuyn i 4,46 T1 l s chuyn i < 4km 52% (Ngun: Trung tâm t vn MVA) Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 44 BIU PHÂN B CHUYN I TUYN BRT 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 < 1km 1-2km 2-3km 3-4km 4-5km 5-6km 6-7km 7-8km 8-9km 9-10km 10-11km 11-12km 12- 13km 14- 14km 14- 15km 15- 16km C ly chuyn i C h u y n i Hình 3.1: Biu 9 phân b chuy n i nm 2004 D báo nhu c u i li ca tuyn BRT trên hành lang Láng H - Ging Võ ti n"m 2010 theo bn &. Vì i#u kin tp h$p ngun s liu và th i gian làm # tài không cho phép lên ây em ã s. d%ng kt qu d báo ca trung tâm t vn MVA và kt qu d báo này ã $c ly làm c s ph%c v% cho các b c làm # tài tip theo cua em. Theo nh kt qu em ã tìm hiu thì trung tâm ã s. d%ng ph ng pháp mô hinh d báo 4 sau khi tìm ra $c ma trn chuyn i O – D trung tâm ã s. d%ng các b c sau d báo cho ma trn này cho các n"m tip theo: B c 1: Thu thp s liu v# các yu t nh h ng ti nhu c u i li ca vùng mà tuyn s i qua nh : S phát trin kinh t GDP/Ng i/N"m, quy mô dân s và t1 l t"ng dân s, phong t%c tp quán..T* các n"m quá kh ti n"m hin ti. B c 2: Phân tích các s liu và mi t ng quan ca chúng vi nhu c u i li. Tìm ra xem nhu c u i li có mi t ng gi!a GDP, Dân s có phù h$p hay không và kt qu ó có áng tin cy hay không. B c 3: T* vic phân tích ó s tìm $c mi quan h ràng buc trung tâm s xác nh $c h s t"ng tr ng bình quân cho t*ng vùng d báo. Khi ó h s này $c láy làm h s t"ng tr ng cho các vùng này Ví du: Khi d báo nhu c u i li ca hành khách ti n"m 2010 trên tuyn BRT t* ga trung chuyn Kim Mã ti ga trung chuyn Hoàn Kim thì có h s t"ng tr ng là a% nh ng khi ó c)ng t* ga trung chuyn Kim Mã ti ga Trung chuyn Nguyn Trãi thì h s t"ng tr ng này s là b%. Nh vy ta thy $c rng là h s t"ng tr ng bình quân này s ph% thuc vào s phát trin kinh t và quy mô dân s ca m&i vùng nh ra $c các h s t"ng tr ng la khác nhau. B c 4: Sau khi có $c h s t"ng tr ng ca m&i vung trung tâm s. d%ng công thc t"ng tr ng sau tính: Nt = No(1 + 7) t. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 45 2.3.2.S li u d báo n!m 2010 B1ng 2.8: D báo nhu c"u i l i ca tuy n BRT ti nm 2010 TT Nhà ga Nhà ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng 1 Hà ông - 500 700 500 500 600 3,900 300 1,200 1,800 2,000 12,000 2 T1,S1 (Láng H ) 400 - 600 200 500 300 1,800 300 500 600 1,100 6,300 3 S2,S3 700 600 - 300 600 500 2,100 400 900 1,000 1,200 8,300 4 S4 500 300 300 - 200 400 2,100 200 700 1,100 800 5,800 5 S5 500 400 600 200 - 200 900 200 400 500 700 4,600 6 S6,S7 600 400 500 400 200 - 500 200 700 1,100 800 5,400 7 S8 Kim Mã 3,500 1,800 2,200 1,700 1,100 400 - 1,100 1,800 2,500 3,500 19,600 8 S9,S10 300 300 400 200 200 200 1,200 - 300 300 300 3,700 9 S11 1,200 500 1,100 700 500 700 1,800 300 - 1,100 1,000 8,900 10 S12,S13 1,800 600 1,500 1,100 700 1,100 2,700 400 1,100 - 1,200 12,200 11 S14 1,800 700 1,100 500 600 600 2,600 300 900 1,000 - 10,100 T ng 11,300 6,100 9,000 5,800 5,100 5,000 19,600 3,700 8,500 11,000 12,600 96,900 (Ngun trung tâm t vn MVA) Ta thy t'ng nhu c u i li trên hành lang Láng H - Ging Võ ti n"m 2010 là 96.900 HK/Ngày. Và c ly i li ca ng i dân c)ng ã t"ng lên và t1 l chuyn i nh/ hn 4km là 46%. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 46 B1ng 2.9: C ly i l i ca hành khách trên tuy n nm 2010 Khong cách i li Chuyn i T1 l < 1km 5,911 6,1% 1-2km 12,306 12,7% 2-3km 15,213 15,7% 3-4km 10,853 11,2% 4-5km 13,469 13,9% 5-6km 9,787 10,1% 6-7km 8,043 8,3% 7-8km 3,876 4,0% 8-9km 8,818 9,1% 9-10km 1,647 1,7% 10-11km 2,229 2,3% 11-12km 2,132 2,2% 12-13km 2,035 2,1% 14-14km 291 0,3% 14-15km 291 0,3% 15-16km 97 0,1% 16-17km 0 0,0% 17-18km 97 0,1% 18-19km 0 0,0% T'ng 97,094 100% Trung bình giá 0.00 Chi#u dài chung bình chuyn i 4,82 T1 l s chuyn i < 4km 46% (Ngun: Trung tâm t vn MVA) Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 47 BI:U ; PHÂN B< CHUYN I TUYN BRT 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 < 1km 1-2km 2-3km 3-4km 4-5km 5-6km 6-7km 7-8km 8-9km 9- 10km 10- 11km 11- 12km 12- 13km 14- 14km 14- 15km 15- 16km 16- 17km 17- 18km 18- 19km C ly chuy n i C hu y n i Hình 2.2: Biu 9 phân b chuy n i tuy n BRT nm 2010 NX: T* biu ta thy c ly i lai ca hành khách ln nht v(n là c ly i li t* 2-3km nh ng trong n"m 2010 này khong cách i li ca ng i dân c)ng ã t"ng lên c ly i lai trung bình n"m 2004 là 4,46km t"ng lên n"m 2010 là 4,48km c ly i li t"ng c)ng là xu thê phù h$p vi tình hình trong t ng lai Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 48 3.3.3. S li u d báo n!m 2020 B1ng 2.10: D báo nhu c"u i l i ca tuy n BRT ti nm 2020 TT Nhà ga Nhà ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T ng 1 Hà ông - 700 1,100 800 900 900 7,900 500 2,400 3,700 4,200 23,100 2 T1,S1 (Láng H ) 600 - 700 300 700 600 4,000 600 800 1,000 2,300 11,600 3 S2,S3 1,100 700 - 500 700 700 3,800 800 1,400 1,800 2,400 13,900 4 S4 800 400 400 - 300 700 3,300 400 1,300 2,000 1,400 9,600 5 S5 900 600 600 300 - 200 1,400 400 600 800 1,500 7,300 6 S6,S7 900 700 700 700 200 - 700 400 1,100 1,800 1,500 8,700 7 S8 Kim Mã 7,100 3,900 3,900 2,800 1,500 600 - 1,500 2,800 4,200 7,800 36,100 8 S9,S10 500 600 600 400 400 400 1,700 - 400 400 500 5,900 9 S11 2,400 900 900 1,300 800 1,000 2,900 400 - 1,500 2,000 14,100 10 S12,S13 3,700 1,000 1,000 2,00 1,100 1,800 4,500 500 1,500 - 2,200 17,300 11 S14 4,700 1,800 2,300 1,000 1,200 1,100 5,200 500 1,400 1,400 - 20,600 T ng 22,700 11,300 12,200 8,100 7,800 8,000 35,400 6,000 13,700 18,600 25,800 168,200 (Ngun trung tâm t vn MVA) Ta thy t'ng nhu c u i li trên hành lang Láng H - Ging Võ ti n"m 2020 là sp s 168.000HK/Ngày. Và c ly i li ca ng i dân c)ng ã t"ng lên và t1 l chuyn i nh/ hn 4km là 41%. Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 49 B1ng 2.11: C ly i l i ca hành khách trên tuy n nm 2020 Khong cách i li Chuyn i T1 l < 1km 8,578 5,1 1-2km 17,661 10,5 2-3km 23,380 13,9 3-4km 18,502 11 4-5km 23,884 14,2 5-6km 19,007 11,3 6-7km 14,633 8,7 7-8km 7,401 4,4 8-9km 17,493 10,4 9-10km 3,869 2,3 10-11km 4,037 2,4 11-12km 4,037 2,4 12-13km 4,205 2,5 14-14km 673 0,4 14-15km 505 0,3 15-16km 168 0,1 16-17km 0 0 17-18km 168 0,1 18-19km 0 0 T'ng 168,200 100% Trung bình giá 0.00 Chi#u dài chung bình chuyn i 5,14 T1 l s chuyn i < 4km 41% (Ngun: Trung tâm t vn MVA) Chng 2 Hin trng v GTVT và d báo nhu cu i li c a hành khách trên hành lang oàn Tun Anh – K44 50 BI:U ; PHÂN B< CHUYN I TUYN BRT 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 < 1km 1-2km 2-3km 3-4km 4-5km 5-6km 6-7km 7-8km 8-9km 9- 10km 10- 11km 11- 12km 12- 13km 14- 14km 14- 15km 15- 16km 16- 17km 17- 18km 18- 19km C ly chuy n i C hu y n i Hình 3.4: Biu 9 phân b chuy n i tuy n BRT nm 2020 NX: T* biu ta thy c ly i li ca hành khách trong n"m 2020 c)ng ã t"ng lên s phân b' chuyn i không tp trung vào mt s c ly ng n mà ã chuyn d n sang c ly i li xa hn tr c i#u ó c)ng phù h$p vi s phát trin ca thành ph vì trong t ng lai thành ph s có các ô th v tinh và các khu sn xut c)ng nm ngoài khu vc trung tâm do vy c ly i li ca hành khách s t"ng lên. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 51 Chng 3: NGHIÊN C#U XU$T QUY HOCH TUYN BRT TRÊN HÀNH LANG LÁNG H - GI NG VÕ 3.1.%ng dành riêng cho BRT. Thit k ng dành riêng cho xe buýt phi phù h$p vi ph ph ng thành ph Hà Ni.- nh!ng ni ng rng nh Láng H ng dành riêng cho xe buýt $c thit k gi!a tránh xung t giao thông khu vc bên cnh ng. Thông th ng áy là ph ng án tt nht cho BRT. - khu vc trung tâm i vi ng mt chi#u s. d%ng làn ng bên trái cho khong 20% tuyn. Nh!ng i#u kin này ã hn ch vic t do vào các khu v bên cnh ng. Làn ng BRT $c thit k tách kh/i các làn ng khác. Thit k cho vic này s theo các nhu c u ca BRT và các i#u kin c bit ca ng.Trong nhi#u tr ng h$p các làn ng BRT rng 3,5m vi vic phân tach giao thông rng 15cm. D i ây là mt s m t c t tr%c ng c tr ng cho tuyn BRT tr c và sau khi ci to m làn ng dành riêng cho BRT: Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 52 B1n v= 3.1: M>t c7t ngang %ng trc và sau khi có làn %ng dành riêng cho BRT t i v trí %ng Nguy8n Trãi. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 53 B1n v= 3.2: M>t c7t ngang %ng trc và sau khi có làn %ng dành riêng cho BRT t i v trí %ng Láng H . 10.95 V8A HÈ 7.06 V8A HÈ 10.80 PH9N :;NG C< GI=I 10.85 PH9N :;NG C< GI=I 2.84 DPC XE BRT XE BRT 10.95 V8A HÈ 7.06 V8A HÈ 7.25 PH9N XE C< GI=I 7.25 PH9N XE C< GI=I 3.00 DPC 3.50 LÀN XE BUÝT 3.50 LÀN XE BUÝT B R T B R T B N ? M>T C?T NGANG THI@T KÊ GHI CHÚ TAT C CÁC KÍCH TH:=C TRONG BN VB CÓ <N VC LÀ M@T MÉT M>T C?T NGANG HIDN TEI Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 54 B1n v= 3.3: M>t c7t ngang %ng trc và sau khi có làn %ng dành riêng cho BRT t i v trí %ng Nguy8n Thái Hc. 7.00 V8A HÈ 14.00 PH9N :;NG C< GI=I 7.00 V8A HÈ XE BRT 7.00 V8A HÈ 10.20 PH9N :;NG C< GI=I 4.00 V8A HÈ 3.00 GPC 3.50 LÀN XE BRT B R T B @ N F B R T M>T C?T NGANG THI@T KÊ GHI CHÚ TAT C CÁC KÍCH TH:=C TRONG BN VB CÓ <N VC LÀ MÉT M>T C?T NGANG HIDN TEI Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 55 3.2.Quy ho ch im "u cui và các im d&ng ' dc %ng 3.2.1.Ga u cui và ga trung chuyn Ga u cui D kin ga u cui ca tuyn BRT mt là  m Chu (T1) thuc v# a phn Hà ông c n tin hành xây dng có din tích rng 3,5 hécta c thit cho ga u cui t* tình hình hin trng ta thy ây có . kh n"ng c vê din tích và không gian xây dng.Ga u cui M Trì (T2) lm ti v trí phía Nam ca ng vành ai 3 ti v trí ng Láng H kéo dài. Mt ga u cui c n có c s vt cht nh sau: Khu vc bn õ ga u cui: Khu vc này c n mt chiu rng khong 45m và dài 100m. Din tích phi rng áp ng nhu c u ca hành khách trong khi vc, c)ng nh hành khách $c chuyn ti t* nh)ng xe buýt gom khách. Khu v"n phòng và th ng mi: Xe buýt hot ng hiu qu ph% thuc vào mt h thng vn hành, bo trì và qun lý tt. Khu này lên có mt khu bán vé nh/ giúp hành khách có th mua vé ti ga u cui, mt qu y thông tin cung cp s tuyn và tr$ giúp hành khách i BRT. Bãi & xe BRT: Xe BRT dài khong 18m và c n mt khu vc thích h$p õ xe BRT ti ga u cui không ch cho m%c ích bo d 5ng mà còn cho m%c ích & xe qua êm.D kin c n mt din tích . & 70 xe BRT bao gm c li i và phân lung xe. Trung tâm duy tu bo d 5ng: Trung tâm này là ni s.a ch!a v# m t c khí cho các xe BRT và c)ng là ni r.a xe. Xe BRT s $c r.a hàng sáng tr c khi b t u ngày hot ng, khu vc r.a xe coa máy r.a t ng.ng th i ti trung tâm c n có mt khu l u tr! các linh kin d phòng. Trm bm x"ng , d u tip nhiên liu: Khu vc này t trong ga u cui cung cp d u diesel cho các xe. Khu vc & xe : Khu vc & xe ô tô nm trong ga u cui dành & xe cho nhân viên và nhu c u & xe i ca hành khách. Khu vc cây xanh: C n có mt khu vc cây xanh trong phm vi ga u cui.C n có mt cnh quan 3p cho hành khách BRT. Khu v"n phòng Các ga trung chuy n BRT Ga trung chuyn Nguyn Trãi: Ga này nm v trí phía Tây nam bên phía Hà ông im cui ca tuyn BRT ti góc phía B c gi!a nga t Quang Trung và Phùng H ng. ây là ga quay vòng din tích ti v trí nay hn ch nh ng c)ng  xây dng c s h t ng cho Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 56 mt ga trung chuyn.Ga này có m%c ích chuyn khách i t* tuyn tr%c chính ng Quang Trung, xe buýt vào ga thông qua mt làn xe buýt dc ng Nguyn Trãi. Ga trung chuyn Khut Duy Tin: Ga này nm ti v trí ông b c ngã ba Láng H - Khut Duy Tin. Ga này s ph%c v% nhu c u trung chuyn hành khách t* vành ai 3 . Ga trung chuyn Hòa M%c: Ga trung chuyn này nm ti v trí phìa Tay b c ca ngã t Láng H và ng Láng nm cnh sông Tô lch, hin nay no là khu vc t trng. Ga trung chuyn này s ph%c v% vic chuyn hành khách t* phìa Tây ng vành ai 2. Ga trung chuyn Kim Mã: Ga trung chuyn Kim Mã nm ti v trí phía Nam ngã ba Nguyn Thái Hc/ Sn Tây/ Kim Mã. Ga Kim Mã giáp vi ph Nguyn Thái Hc phía B c và ph Ging Võ phia ông. dáp ng yêu c u là ga trung chuyn BRT ti trung tâm thành ph Ga Kim Mã $c xem là v trí quan trng nht xây dng y c s vt cht ca mt ga trung chuyn. Ph%c v% nhu c u vn chuyn hành khách vào trung tâm thành ph. B1ng 3.1: Di n tích /t c"n thi t cho các ga trung chuyn Tên ga trung chuyn Chc nng chung chuyn Di n tích ât c"n thiêt (m2) Nguyn trãi Xe buýt /BRT 1,000 Khut Duy Tin Xe buýt /BRT 1,000 Hòa M%c Xe buýt /BRT 500 Kim Mã Xe buýt /BRT 2,500 Hoàn Kim BRT/BRT 1,500 (Ngun: Trung tâm t vn MVA) D i ây là mt s bn v ga trung chuyn BRT c tr ng cho tuyn hành lang Láng H - GingVõ. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 57 B1n v= 3.4 : S 9 b trí ga trung chuyn Nguy8n Trãi. L À N X E T H S B R T B R T B R T N H À C H @ B R T L À N X E T H S  I H À N A I I H À Ô N G Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 58 B1n v= 3.5 : S 9 b trí ga trung chuyn Khu/t Duy Ti n. B R T B R T B N X E B U Ý T X E B U Ý T G O M K H Á C H X E B U Ý T G O M K H Á C H L Á N G H KHU$T DUY TIN Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 59 3.2.2.Thi t k b n $ BRT Ban u các bn & $c t cách nhau 500m dc theo tuyn. Ìt nht s có 2 loi bn & i vi nh!ng ni . rng thì s xây dng bn & BRT óng vi ch& cho hành khách , phát hành vé, thu ti#n vé c.a và ch& cho ng dc thoi mái. Hình 3.1: S 9 mt b n ' BRT óng - nh!ng khu vc trung tâm ni có din tích nh/ hn thì lên xây dng trm d*ng dài 20m không có ng dc thoi mái nh ng có c u thang và mt thang máy nh/ dành cho ng i khuyt tt. B1ng 3.2: Các b n ' và ga trung chuyn BRT d ki n S bn Tên bn Loi V trí B1 Nguyn Trãi Bên phi Ga trung chuyn xe buýt và BRT nm ti u cui phía Nam ng Nguyn Trãi B2a Hà ông A Bên phi Nm bên ngoài Bx. Hà ông. Làn xe p hin nay $c m rng áp ng làn xe BRT và va hè cho ng i i b B2b Hà ông B Bên phi Nm i din Bx.Hà ông B3a i An A Bên phi Nm tr c m t H kin trúc B3b i An B Bên phi Nm i din phía bên kia H Kin Trúc B4a L ng Th Vinh A Bên phi Nm ti v trí phía Tây Nam ngã ba Nguyn Trãi/L ng th Vinh B4b L ng Th Vinh B Bên phi Nm ti v trí phía Tây Nam ngã ba Nguyn Trãi/L ng th Vinh B5a Nguyn Quý c A Bên phi Nm ti v trí phía ông b c ngã ba Nguyn Trãi/Nguyn Quý c 40 m ng dc Va hè Hành khách 4.0 m Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 60 B5b Nguyn Quý c B Bên phi Nm ti v trí phía ông b c ngã ba Nguyn Trãi/Nguyn Quý c B6 Khut Duy Tin Chính gi!a Ga trung chuyn xe buýt và BRT, nm ti v trí phía ông b c ngã ba Láng H/ Khut Duy Tin.Ga này nm trên gii phân cách gi! ng Láng H T1 M8 Trì Ga "u cui có 2 b n ón tr1 khách Ga u cui BRT, nm ti v trí cách ng Khut Duy Tin khong 500m, s hình thành mt giao c t ngang vi ng Khut Duy Tin B7 (S1) Làng Sinh Viên Chính gi!a Nm trên gii phân cách gi!a v trí Làng Sinh Viên B8 Trung Hoà Chình gi!a Nm trên gii phân cách gi!a trng cây B9(S2) Hòa m%c Chính gi!a Ga trung chuyn xe buýt và BRT nm ti v trí phía Tây ca ngã t phía Nam Láng H B10 (S3) V) Ngc Phan Chính gi!a Nm ti v trí phía ông b c ph V) Ngc Phan trên ph Láng H B11 (S4) Thái Hà Chính gi!a Nm ti v trí Tây Nam so vi ng Thái Hà B12 (S5) Thành Công Chính gi!a Nm ti v trí phía ông B c vi ph Thành Công B13 (S6) Trin Lãm Ging Võ Chính gi!a Nm ti v trí gii phân cách gi!a trng cây tr c trin lãm B14 (S7) Núi Trúc Chính gi!a Nm ti v trí phía b c ngã ba Ging Võ/Núi Trúc B15 (S8) Kim Mã Ga trung chuyn có 1 b n ón tr1 khách Ga trung chuyn xe buýt/BRT và nm ti góc phía Tây Nam ngã ba ti v trí bn xe Kim Mã hin nay B16a (S9) Lê Trc Bên trái Nm ti phía ông giao c t Nguyn Thái Hc/ Lê Trc Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 61 B16b (S10) Ông Ích Khiêm Bên trái Nm ti v trí phía ông v n hoa Sn Tây B17a (S11) Hoàng Diu Bên trái Nm phía bên trái ng mt chi#u ph Nguyn Thái Hc tr c m t tr ng PTTH Phan Chu Trinh B17b (S12) Tr n Phú Bên trái Nm ti v trí phía Tây nút in Biên Ph/ Tr n Phú, tr c m t i s quán c B18 (S13) Hai Bà Tr ng Bên trái Nm ti phía ông ph Triu Quc t trên ph Hai Bà Tr ng B19 Hàng Bài Bên trái Nm ti v trí phía B c ph Lý Th ng Kit, tr c m t tr ng Tr ng V ng trên ph Hàng Bài B20 Hàm Long Bên trái Nm ti v trí phía B c ph Hàm Long, trên ph Hu B21 inh Tiên Hoàng Bên trái Nm ti v trí phía B c ph Tràng Ti#n, tr c m t B u in Hà Ni, trên ph inh Tiên Hoàng B22 (S14) H9 Hoàn Ki m Ga trung chuyn có 1 b n ón tr1 khách Ga trung chuyn xe buýt/ BRT và nm ti v trí phía B c h hin nay dành cho trông gi! xe ô tô (Ngun: Trung tâm t vn MVA) 3.3.La chn phng ti n cho tuy n Công ngh xe buýt cho mt d án BRT phi $c phân tích t* các quan im khác nhau.i#u quan trng là phi tính ên nhu c u ca hành khách, chi phí hot ng, kh n"ng s4n có ca ph ng tin trên th tr ng, các yêu c u bo d 5ng và quan trng nht v(n là chi phí u t . Vic la chn loi xe buýt nh h ng n quyt nh c cu kinh doanh ca h thng, quyt nh các ph ng án h$p nht, kh n"ng t ng thích trong t ng lai và chi phí cho các hành lang mi. Vì vy c n phi thn trng khi a ra quyt nh nên mua xe buýt sàn cao hay sàn thp. M&i loi xe buýt có im mnh và im yu riêng không có ph ng án nào là hoàn ho. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 62 Các thành ph M La tinh ng i ta ch yu s. d%ng xe buýt ca hãng Mercedes, Volvo và Scania. Ph n ln xe buýt ang s. d%ng là xe buýt sàn cao do chi phí u t và chi phí bo d 5ng thp hn. Trong d án BRT g n ây ca Chi Lê xe sàn thp li $c # ngh a vào s. d%ng chuyn mt ph n chi phí ca h thng cho các công ty vn ti và ng i s. do chính ph không u t vào xây dng các bn & cho xe buýt. Thông th ng khi chi phí giao thông cao so vi thu nhp bình quân u ng i chính ph th ng u t vào h t ng c s và a chi phí vn hành vào giá vé. Có các loi ph ng tin có kích th c khác nhá. d%ng trong giao thông công cng. Xe buýt công cng gm các loi xe ch. $c t* 18 n 260 hành khách. M&i loi xe buýt $c s. d%ng úng theo các yêu c u v# nhu c u Công sut lung hành khách nh h ng trc tip n vic la chn sc cha ca xe. Kinh nghim la chn sc cha ca xe buýt theo công sut ca lung hành khách cho theo bng sau: Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 63 B1ng 3.3: Công su/t lu9ng hành khách Công sut lung hành khách theo mt h ng(HK/G/H) 200 – 1000 1000 – 1800 1800 – 2600 2600 - 3800 >3800 Sc cha ca xe buýt (HK) 40 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 140 >140 Da vào s liu d báo ca ph n 3.3 ta thy công sut lung hành khách ca : N"m 2010 theo mt h ng là 96.900 : 2 : 17 = 2850 HK/G/H. N"m 2010 theo mt h ng là 168.200 : 2 : 17 = 4947 HK/G/H. Nh vy da vào bng ta có : Phng án 1: Ta s la chn sc cha ca ph ng tin nh sau N"m 2010 ta chn ph ng tin có sc cha là 120 (HK). N"m 2020 ta chn ph ng tin có sc cha là 140 (HK). ánh giá vic la chon ph ng tin nh vy s phù h$p vi c ng ô dòng hành khách ca n"m d báo nh ng s có nh $c im là sau 10n"m s. d%ng ph ng tin s phi thay th toàn b vì l u l $ng hành khách vào n"m 2020 ln hn nhiu so vi n"m 2010. Do vây nó gây lên vic lãng phí mua s m ph ng tin. Phng án 2 : Ta s la chn sc cha ca ph ng tin nh sau Ta sã la chn ph ng tin cho n"m 2020 s. d%ng cho n"m 2010 tc là ngay t* n"m 2010 s a xe buýt 140 ch& vào hot ng. Ph ng án này có u im là ko phi mua tn chi phí mua mi s m ph ng tin ti n"m 2020 mà v(n s. d%ng ph ng tiên t* n"m 2010. Tuy nhiên nh $c iêm ca ph ng án này ó là vic không s. d%ng ht sc cha ca ph ng tin làm cho h s s. d%ng trng ti ng thp. K t lun : T* vic phân tích 2 ph ng án trên ta thy phng án 1 là phù h$p nht và mang li hiu qu cao nht. Vic la chon xe buýt sàn cao và xe buýt sàn thp th ng a ti 2 h ng rt khác nhau. Xe buýt sàn thp có th d(n ti h thng m trong ó m&i hành lang có th hot ng t ng i c lp. Xe buýt sàn cao cho phép xây dng mt h thng óng trong ó các hành lang có th $c h$p nht. H thng xe buýt sàn thp ch cho phép l $ng hành khách t* 6.000 n 10.000 HK/G/H., h thng xe buýt sàn cao có th hot ng vi hn 15.000HK/G/H. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 64 B1ng 3.4: So sánh các >c im ca xe buýt sàn cao so vi xe buýt sàn th/p YU T XE BUÝT SÀN TH$P XE BUÝT SÀN CAO Giá c Giá trung bình cao hn t* 40.0000 – 100.000USD so vi xe buýt sàn cao.Mt xe buýt có khp ni vi sàn thp giá tr khong 220.000USD/Chic Xe buýt sàn cao có giá tr khong 180.000USD Nhu c u t ng lai T ng lai xe buýt sàn thp th ng ít $c s. d%ng Nhu c u trong t ng lai i vi xe buýt sàn cao là rt ln vì hin nay ã có rt nhi#u n c s. d%ng nh : Bogota,Curitiba,Cali.. Chi phí bo d 5ng Vì khong cách g n gi!a xe buýt sàn thp và m t ng thp lên chi phí bo d 5ng cao gp ôi so vi thit k sàn cao. Chi phí bo d 5ng hàng n"m trung bình t* 10- 15% chi phí ban u Chi phí bo d 5ng hàng n"m trung bình là t* 4-8% chi phí ban u. Loi này có th hot ng tt d i tr i m a và i#u kin thoát n c kém êm du ca ng i trên xe Vì g n m t ng hn lên s b nh h ng nhi#u hn t* m t ng. Xe chy không êm Có kh n"ng chu $c xóc trên ng.Vì vy loi này th ng chy êm hn Cu h giao thông và h/ng hóc Trong tr ng h$p xe b h/ng tuyn trên hành lang phi cn ti n các cu h chuyên dùng. Có th s. d%ng xe cu h thông th ng Ùn t c giao thông Các h thng cho phép c xe buýt gom và xe buýt chính hot ng trên ng dành riêng cho xe buýt s g p vn # v# ùn t c giao thông.Vì vy phi h$p hot ng ca các xe buýt trong tr ng h$p này là rt khó Không th ng g p vn # v# ùn t c giao thông L $ng hành khách Các bánh ca xe buýt sàn thp s làm gim bt t* 12-17 ch& ca hành khách.L $ng hành khách s là khong 145ng i/xe L $ng hành khách là khong 160ng i/xe Li lên xe Loi nay tt hn vì có bc lên xung thp cho phép xe y và xe H thng li lên thoi mái cho phép xe l"n và xe y nhanh Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 65 l"n lên xe $c chóng lên $c Chi phí cho im & Chi phí cho im & gim t* 5.000-10.000USD do không ph"i nâng bng m t sàn im & Chi phí cho im & cao hn t* 5.000-10.000USD do phi nâng m t bng sàn im & Tính linh hot H thng sàn thp cho phép mi loi ph ng tin có th vào trong h thng. Nó làm cho lái xe có th i#u khin ph ng tin ra và vào làn ng dành riêng $c d dàng. Tính linh hot thp hn xe buýt sàn thp So sánh gi!a im & m và óng Xe buýt sàn thp có xu h ng hot ng vi các bn & m trong ó vic thu ti#n và kim tra vé $c thc hin trong xe buýt.Vic này gây ra rt phc tp vì l $ng hành khách i li trên tuyn là rt ln. Sàn cao cho phép vic xây dng các bn & óng trong ó vic thc hin mua v tr c khi hành khách lên xe. Bn & óng cho phép l u l $ng hành khách hn 15.000Ng i/Gi /H ng Kt lun: T* vic so sánh 2 loi xe buýt trên thì vic la chn phng án xe buýt sàn cao cho tuyn hành lang là phù h$p nht. Vì ph ng án này cho phép vic thu vé tr c khi lên xe, l u l $ng hành khách ln hn và d dàng h$p nht hành lang cho vic xây dng các hành lang sau này. 3.4.Các ch( tiêu khai thác k) thut ca tuy n 3.4.1.Nhóm ch% tiêu v c ly (quãng ng). Chi#u dài ca tuyn hành lang Láng H - Ging Võ LM = 13km. Chi#u dài bình quân gi!a 2 im d*ng & Lo = 500m. Chi#u dài bình quân mt chuyn i ca hành khách theo nh d báo: Ti n"m 2010 Lhk = 2 76 + = 6.5km. Ti n"m 2020 Lhk = 2 108 + = 9km. 3.4.2.Nhóm ch% tiêu v thi gian - Th i gian hot ng ca tuyn t* 6h – 23h. - Th i gian xe hot ng trong ngày là 17(Gi%). - Th i gian xe d*ng & ti mt im d*ng & dc ng To = 15 – 20 (Giây). Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 66 - Th i gian xe chy mt chuyn Tc = cT + o o M T M T L L V L .1    −+ Ta có: cT = 5 (phút); LM = 13.2 km; Lo = 500m; Do vy ta có Tc = 40 (Phút). - Th i gian xe chy mt vòng Tv = 2Tc = 80 (phút) - Th i gian mt chuyn i ca hành khách TO-D = o O hk t hk b O T L L V LI V L .1 2 43 1 2    −+++    + δ Trong ó: G : Mt mng l i xe buýt. G = 3,5 – 4,5 km/km2. Lo : T'ng s im d*ng & trên hành trình. Lo = 25 im. Vb: Vn tc i b ca hành khách. Vb = 4km/h. I : Giãn cách chy xe. Imin = 2 phút/chuyn, I = 3 phút/chuyn. LM : Chi#u dài bình quân chuyn i cu hành khách. LM = 6,4km. Vt : Vn tc k thut ca ph ng tin. Vt = 25km/h. To : Th i gian d*ng bình quân ti 1 im d*ng. To = 15 – 20 giây. Khi ó TO-D = 25 phút - T n sut 2 phút mt chuyn. T* vic tính $c th i gian mt vòng ta xác nh $c sô xe c n có trên tuyn ti thiu là AM min 60. I TV ≥ = 40 xe 3.4.3.Nhóm ch% tiêu v tc - Tc k thut Vt = 25 km/h. - Vn tc l! hành VL = ddlb M TT L + - Vn tc khai thác VK = c M T L = 20km/h. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 67 - Tc O – D VO-D = DO hk T L − = 16km/h. 3.4.4.N!ng suât ca phng ti n N"ng sut là s l $ng sn phm $c sn xut ra trong mt n vi th i gian.Là s l $ng sn phm mà ph ng tin to ra $c trong mt n vi th i gian( tính theo gi , ngày, tháng , n"m). Vn ti hành khách công cng là mt nghành rt c bit lên n"ng suât $c tính là HK. - N"ng sut ca ph ng tin trong mt chuyn và trong mt ngày WQch = qtk.Ht.IH (HK). WQng = Ze. qtk.Ht.IH (HK). Trong ó: qtk : Trng ti thit k ca ph ng tin. Ht : H s s. d%ng trng ti t+nh ca ph ng tin IH : H s thay 'i hành khách Ze : S chuyn mt xe chy mt ngày. T'ng quãng ng xe chy trong ngày JLn = JAM.Ze.LM + JAM.Th Trong ó: JAM : T'ng s xe hot ng. LM : Chi#u dài ca tuyn. Th : Th i gian huy ng. Trong thc t n"ng sut ca xe buýt (WBuýt) $c tính toán: WBuýt = S l $ng vé tuyn + S l $ng vé tháng ( mt tuyn + liên tuyn phân b') + s l $ng min vé. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 68 3.4.5.Các ch% tiêu khai thác vn hành tuy n BRT B1ng 3.5: H thng các ch( tiêu cho các nm trên tuy n BRT Nm ST T Ch( tiêu n v 1 2 3 4 5 T ng s 1 C ly tuy n Km - Chi#u i 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 - Chi#u v# 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 2 C ly huy ng Km - - - - - - S im d&ng ' trên tuy n im - Chi#u i 22 22 22 22 22 22 - Chi#u v# 22 22 22 22 22 22 3 - T'ng cng 48 48 48 48 48 48 4 Th%i gian mt lt xe Phút 40 40 40 40 40 40 - Th i gian tác nghip u cui Phút 3 3 3 3 3 3 - Th i gian ón tr khách ti mt im d*ng & Phút 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 - Th i gian d tr! t xut Phút 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 5 Th%i gian mt vòng xe Phút 80 80 80 80 80 80 Th%i gian ho t ng ca tuy n trong ngày Gi% 17 17 17 17 17 17 - Gi m tuyn Gi 6 6 6 6 6 6 - Gi óng tuyn Gi 23 23 23 23 23 23 -Th i gian cao im Gi 6 Sáng 6:30 – 8:30 Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 69 Tr a 10:30 – 12:30 Chi#u 16:30 – 18:30 - Th i gian bình th ng Gi Nh!ng gi còn li T"n su/t ch y xe Phút - Gi cao im 2 2 2 2 2 2 7 - Gi bình th ng 3 3 3 3 3 3 Phng ti n - Sc cha Ch& 120 120 120 120 120 120 - S xe vn doanh Xe 45 45 45 45 45 45 8 - S xe k hoch Xe 50 50 50 50 50 50 T ng l-t xe L-t - L $t xe ngày 1125 1125 1125 1125 1125 1125 9 - L $t xe n"m 410625 410625 410625 410625 410625 2053125 T ng km hành trình xe ch y trong ngày, trong ó: Km - Trên tuyn 14850 14850 14850 14850 14850 14850 - Huy ng Km - - - - - - 10 - Quãng ng chy trung bình 1 ngày ca mt xe vn doanh Km 330 330 330 330 330 330 T ng km hành trình xe ch y trong nm, trong ó: Km - Trên tuyn Km 5420250 5420250 5420250 5420250 5420250 27101250 11 - Huy ng - - - - - - Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 70 3.5.T chc l i m ng li tuy n buýt 3.5.1.Gii thi u Khi áp d%ng h thng BRT c n thiêt phi t' chc li mng l i tuyn buýt hin nay và mc t' chc li ph% thuc vào c im hot ng d kin ca các xe BRT trên làn xe dành riêng. Theo nguyên t c h u ht tt c các tuyn xe buýt hin nay chy song song vi làn xe BRT ho c s b d*ng ti bn & BRT ho c x chuyn ra kh/i ng dành riêng cho xe BRT . Vic t' chc này phi m bo s. d%ng hiu qu lòng ng vì ti tuyn ng ã dành mt làn ng riêng cho BRT thì s không còn ch& xho xe buýt th ng ng th i d*ng ón tr khách ti các bn õ dc tuyn. Nh vy các xe buýt trong mng l i hin nay s hot ng nh là các xe buýt gom khách cho h thng BRT . Vic kt ni các tuyn buýt gom khách, các tuyn xe buýt hin th i s mang hiu qu cao nht m bo có $c mt h thng giao thông công cng toàn thành ph thng nht . 3.5.2.T& ch c lai tuy n buýt trên hành lang Láng H - Gi#ng Võ. Ti hành lang Láng H - Ging Võ có tât c 17 tuyn trùng l p vi làn xe BRT theo các mc khác nhau. - Trên tr%c ng Nguyn Trãi – Khut Duy Tin: có tt c 9 tuyn trùng vi làn xe BRT vi các mc khác nhau ó là các tuyn 01,02,05,19,21,22,27,37,39. D kin các tuyn này $c t' chc li nh sau: V# nguyên t c tt c các tuyn này có mt s tuyn lên c t b/ hoàn toàn nh tuyn 22 vì tuyn này trùng hu hêt vi tuyn BRT các tuyn còn li có the dùng gom khách cho BRT ti các ga trung chuyn. Tuyn 01: ây là tuyn xuyên tâm trùng vi làn ng BRT t* ng Tr n Phú ti Nguyn Trãi do vy tuyn này c n i#u chnh li thành tuyn gom khách cho BRT t* Long Biên ti trm trung chuyn ca tuyn BRT trên ng Nguyn Trãi. Tuyn 02: ây c)ng là tuyn xuyên tâm nó là tuyn vn chuyn hành khách t* vùng ngoi thành vào trung tâm thành ph vi l $ng hành khách rt ln. Tuyn này trùng vi làn ng BRT t* Ba Na n ng Nguyn Trãi và t* Nguyn Thái Hc n B H và trên ph Tràng Thi. Do vy tuyn này c n i#u chnh li thành tuyn gom khách ho c là b/ tuyn vì nó trùng vi tuyn BRT trên nhi#u on. Tuyn 05: Trùng vi làn ng BRT t* Bách Hoá t'ng h$p ti u ng Kh ng ình trên on ng này nhu c u i li ch yu vn chuyn hành khách t ng Kim Giang ra ngoài ng Nguyn Trãi do vy tuyn này v(n d! nguyên hành trình. Tuyn 19: Tuyn này i#u chnh li thành tuyn gom khách cho BRT t* Tr n Khánh D tói các trm trung chuyn ca BRT. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 71 Tuyn 21: Tuyn này dùng gom khách t* bn xe Giáp Bát ti bn xe Hà ông cho BRT. Tuyn 22: ây là tuyn xuyên tâm nó có mt t m quan trng rt ln trong mng l i vn chuyn hành khách tuyn này trùng h u ht vi tuyn BRT do vy tuyn này có th b/ ho c dùng gom khách t* bn xe Gia Lâm tói bn xe Kim Mã cho tuyn BRT. Tuyn 27,37,39: Các tuyn này c)ng $c i#u chnh li gom khách cho BRT. Trên tr%c ng Khut Duy Tin – Ging Võ: có tt c 4 tuyn trùng vi làn xe BRT vi các mc khác nhau ó là các tuyn 12,13,23,33.D kin các tuyn này $c t' chc li nh sau: Tuyn 12: Tuyn 12 trùng vi h thng BRT trên c 2 hành lang Thái Hà – Ging Võ – Kim Mã do vy tuyn này $c # xut là ch hot ng t* bn xe Giáp Bát ti Thai Hà dùng do vy tuyn này áp ng $c là tuyn gom khách và không trùng l p vi tuyn BRT. Tuyn 13: Tuyn này trùng h u ht vi tuyn BRT trên on ph Láng H do vy # xut ho c là c t ng n tuyn này tr thành tuyn gom khách cho BRT. Tuyn 23: ây là tuyn vòng tròn có th d! nguyên nh ng tuyn không $c d*ng trên hành lang Ging Võ. - Tr%c ng Kim Mã – Nguyn Thái Hc: Kim Mã là hành lang xe buýt chính có 10 tuyn xe & vào bn xe buýt Kim Mã, trong s này có 8 tuyn tip t%c hành trình i vào ph Nguyn Thái Hc ho c các ph khác vào trung tâm thành ph. Da vào c im ca các tuyn 18,33,50 ti im trùng l p có th chuyn sang s. d%ng h thng BRT nh vy các tuyn s tip t%c hot ng ho c chy không & trên ph Nguyn Thái Hc. Vi mt s tuyn in hình còn li có th $c thay i vi nh!ng # xut sau: Tuyn 32: ây là tuyn xuyên tâm và nó c)ng là tuyn ông nht trong c mng chuyên tr g n 60.000 hành khách mt ngày. Tuyn này trùng l p vi tuyn BRT trên ng Kim Mã – Nguyn Thái Hc tuyn này $c # xut là c t ng n ti Kim Mã nó dùng làm tuyn gom khách t* Nh'n ti Kim Mã xho BRT. Tuyn 34: ây là tuyn qua sông Hng duy nht t* phía tây thành ph. Tuyn này trung vi BRT trên c on dài trung tâm thành ph t* Kim Mã tói Hàng Bài.Ph ng án cho tuyn này là c t ng n ti Kim Mã và xây dng tuyn buýt gom khách t* H Hoàn Kim ti bn xe Gia Lâm. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 72 3.6.Tính toán t ng mc "u t ca d án 3.6.1.Các c!n c lp t&ng m c u t. - C"n c ngh nh s 52/1999/N-CP ngày 08/07/1999 ca chính ph ban hành quy ch qun lý u t xây dng/ - Ngh ính 12/2000/N-CP ngày 15/02/2000 ca chính ph v# vic s.a 'i b' xxung mt s i#u quy ch qun lý u t xây dng. - C"n c thông t s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 h ng d(n vic lp và qun lý chi phí xây dng công trình thuc các d án u t . - C"n c Thông t s 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 ca b xây dng h ng d(n vic lp và qun lý chi phí d án u t xây dng công trình. - C"n c thông t 08/BXD-VKT v# lp d toán thu giá tr gia t"ng. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 73 3.6.2.T&ng hp khi lng công vi c ca d án B1ng 3.6: T ng h-p khi l-ng công vi c c"n thc hi n ca d án TT H ng m.c VT Khi l-ng I Xây L p I.1 %ng dành riêng 1 ng BRT Chi#u dài Km 24.49 Din tích công trình m2 97.96 2 ng ph% Chi#u dài m 355.00 Din tích công trình m2 710.00 3 Bin báo, sn k6 ng, èn chiu sáng èn tín hiu Ct 846.00 Hàng rào bo v m 12.25 Sn k6 m t ng m2 14.20 Kt cu èn tín hiu b c ngang ng B 5.00 Ct èn Ct 408.00 4 H thng thoát n c Ming cng Chic 612.00 Rãnh d(n n c Cái 245.00 Kng cng D 0.75m m 9.80 Kng cng D 1.00m m 7.35 Kng cng D 1.50m m 2.45 5 Các hng m%c ph% tr$ im & mi im & 50.00 I.2 im ', im "u cui và im trung chuyn 1 im & im & 1.00 2 im u cui im 2.00 3 im trung chuyn Trm 4.00 I.3 Xây dng Depot Trm 1 Depot 1.00 (Ngun: Báo cáo nghiên cu ti#n kh thi d án phát trin giao thông ô th Hà Ni) Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 74 3.6.3.T&ng m c u t ca d án B1ng 3.7: T ng mc "u t ca tuy n BRT TT H ng m.c Chi phí xây dng tri u (USD) I Chi phí xây dng 38.27 1 Chi phí xây dng ng dành riêng 21.15 2 Chi phí xây dng im &, im u cui, trm trung chuyn 15.37 3 Chi phí xây dng Depot 1.75 II Chi phí ph ng tin thit b 30.94 III Chi phí qun lý d án và chi phí khác 8.14 IV Chi phí d phòng 9.12 T ng 124.74 (Ngun: Báo cáo nghiên cu ti#n kh thi d án phát trin giao thông ô th Hà Ni) Nh vy t'ng mc u t ca d án là 124.74 triu USD t ng ng vi g n 2.000 t1 ng. Vi mc chi phí bình quân 5tri u USD/1km.ây là mc chi phí có th chp nhn $c vì so vi chi phí khi xây dng ng s t trên cao và t u in ng m la nh/ mà n"ng lc vn chuyn v(n co th áp ng nhu c u i li ca hành khách trong hin ti và trong t ng lai. 3.7.K t lun và ki n ngh 3.7.1.K t lun Cùng vi ô th hoá, i#u kin sng và làm vic c)ng nh nh!ng phúc l$i ca ng i dân ngày càng ci thin nh ng ng $c li “ Vn # i li trong các thành ph ln ngày càng khó kh"n hn “. ây là khó kh"n chung ca nc ta hin nay, khi mà c n c ang trong quá trình ô th hoá din ra nhanh chóng, s tp trung ông úc ca dân c các khu ô th ln, s bùng n' ca các ph ng tin cá nhân ã gây ra quá ti i vi h thng ng sá hin ti thì vn ti hành khách công cng bng xe buýt là mt gii pháp ti u hàng u gim thiu l u l $ng giao thông trên ng ph góp ph n gim ách t c giao thông, gim ô nhim môi tr ng, gim thiu ting n ng th i tit kim chi phí xã hi. Vì vy ph ng án quy hoch tuyn buýt bng ph ng thc vn chuyn nhanh BRT trong # tài c)ng ã i tìm hiu và ã a ra ph ng án quy hoch cho phù h$p vi tình hình hin ti ca Hà Ni trên tt c các m t nh v#: H ng tuyn i qua, b# rng ca tuyn ng mà tuyn i qua, l u l $ng hành khách ..và chi phí ê xây dng tuyn ó. Vì i#u kin th i gian có hn lên # tài ch a i vào chi tit c% thê mt s vn # mà ch là quy hoch và tính toán thit k s b trên tuyn. Chng 3 Nghiên cu xut phng án quy hoch tuyn BRT trên hành lang c a tuyn oàn Tun Anh – K44 75 Do th i gian nghiên cu và kh n"ng tích l)y kin thc có hn nên # tài không tránh kh/i nh!ng thiu sót nht nh. Vì vy em rt mong nhn $c s óng góp ch bo ca các th y cô # tài $c hoàn thin hn. Qua ây, em xin chân thành cm n sâu s c ti các th y cô giáo, c bit là th y giáo h ng d(n V) Anh Tun và V) Kim Hùng ã giúp 5 và to i#u kin cho em hoàn thành án này. 3.7.2.Ki n ngh Kin ngh thành ph cho phép xây dng trong giai on 2005 – 2010 tuyn buýt nhanh vn chuyn khi l $ng ln – BRT: Hành lang Láng H - Ging Võ Cho phép nhp và a vào l u hành loi xe BRT có kh n"ng vn chuyn hành khách vi khi l $ng ln Chp thun các bin pháp qun lý t' chc giao thông áp ng yêu c u v# làn xe dành riêng cho BRT. Cho phép t' chc li mng l i xe buýt hin nay ph h$p vi hot ng ca h thng BRT. oàn Tun Anh – K44 76 DANH M*C TÀI LIU THAM KH O 1.V) Hng Tr ng (2001), Quy hoch giao thông vn ti ô th. i hc Giao thông vn ti Hà Ni. 2.Lloyd Wright (3/2003), Tài liu cho các nhà hoch nh chính sách các thành ph ang phát tri n Vn chuy n nhanh b&ng xe buýt BRT .Do trung tâm Qun lý và i#u Hành Giao thông ô th Hà Ni phát hành. 3.Báo cáo gi!a k0 (5/2005), D án phát trin giao thông ô th Hà Ni. 4.Báo cáo nghiên cu ti#n kh thi d án phát trin giao thông ô th Hà Ni.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfQuy hoạch tuyến VTHKCC Láng Hạ - Giảng Võ.pdf