Rèn kỹ năng viết đúng phân môn chính tả cho học sinh lớp 3

A - PHẦN MỞ ĐẦU I - LÝ CHỌN ĐỀ TÀI: Đất nước ta đang thực hiện chiến lược đổi mới sâu sắc toàn diện về kinh tế, xã hội thực hiện thành công sự nghiệp hoá, hiện đại hoá vững bước tiến vào thế kỷ mới. Trong việc đổi mới, con người là khâu đột phá, có tính quyết định. Điều đó đòi hòi sản phẩm của nền giáo dục là phải có những con người mới, có năng lực thực tiến. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước đã có đường lối quan điểm chỉ đạo, chính sách đúng đắn nhằm đổi mới việc đào tạo, giáo dục con người ở mọi ngành học, bậc học, coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Do vậy trong giai đoạn này môn Tiếng Việt đã được soạn lại chương trình và sách giáo khoa theo hướng tăng cường dành học, bậc học, coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Do vậy trong giai đoạn này môn Tiếng Việt đã được soạn lại chương trình và sách giáo khoa theo hướng tăng cường dạy kỹ năng giao tiếp (Nghe, nói, đọc, viết). Do vậy phân môn chính tả trong nhà trường giúp HS hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả, nói rộng hơn là năng lực và thói quyen viết đúng tiếng việt văn hoá, tiếng việt chuẩn mực. Vì vậy, phân môn chính tả có vị trí quan trọng trong cơ cấu chương trình môn Tiếng việt nói riêng, các môn học ở trường phổ thông nói chung. Ở bậc tiểu học phân môn chính tả càng có vị trí quan trọng bởi vì giai đoạn tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kỹ năng chính tả cho HS, không phải ngẫu nhiên mà ở tiểu học, chính tả được bố trí thành một phân môn độc lập (thuộc môn Tiếng việt) có tiết dạy riêng. Trong khi đó, ở trung học cơ sở và phổ thông trung học, chính tả chỉ được dạy xen kẽ trong các tiết thực hành ở phân môn Tập làm văn chứ không tồn tại với tư cách là một phân môn tập đọc như tiểu học. Bởi tính chất nổi bật của phân môn Chính tả là tính thực hành. Bởi lẽ, chỉ có thể hình thành các kỹ năng, kỹ xảo chính tả cho HS thông qua việc thực hành, luyện tập . Do đó, trong phân môn này các quy tắc, chính tả, các đơn vị kiến thức mang tính chất lý thuyết không được bố trí trong tiết dạy riêng mà dạy lồng trong hẹ thống bài tập chính tả. Nội dung, cấu trúc của bài chính tả trong sách giáo khoa Tiếng việt tiểu học (phần chính tả). Cụ thể chính tả là hệ thống các quy tắc về cách viết thống nhất cho các từ của một ngôn ngữ. Nói cách khác chính tà là những quy ước của xã hội trong ngôn ngữ, mục đích của nó là phương tiện truyền đạt thông tin bằng chữ viết bảo đảm cho người viết và người đọc đều hiểu thống nhất nội dung cơ bản. Chính vì vậy việc dạy chính tả đang là vấn đề quan tâm của nhiều người. Song kết quả học sinh viết chính tả chưa đáp ứng yêu cầu hình thành kỹ năng giao tiếp. HS còn viết sai chính tả gây hiểu nhầm cho người cùng giao tiếp. Nguyên nhân chính là do nội dung và phương pháp dạy học. Cụ thể về mặt nội dung: Việc cung cấp hệ thống quy tắc và bài tập chưa thành hệ thống, chưa đủ để HS có thể dựa vào đó mà sau này tự hoàn thiện khả năng viết đúng chính tả. Về mặt phương pháp việc dạy học chủ yếu là hoạt động của thầy, trò thụ động tiếp thu nêu hiệu quả chưa cao. Vì vậy việc "Thống kê, phân loại những lỗi chính tả cho học sinh lớp 3 thường mắc và biện pháp khắc phục" là việc làm cần thiết. Nó góp phần giúp HS viết đúng chính tả, nhất là học sinh lớp 3, thể hiện nội dung cần biểu đạt một cách chính xác trên văn bản, thực hiện mục tiêu dạy học môn Tiếng việt. Xuất phát từ lý do vừa nêu trong luận văn này chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài "Rèn kỹ năng viết đúng phân môn chính tả cho học sinh lớp 3"

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 5277 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Rèn kỹ năng viết đúng phân môn chính tả cho học sinh lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
riªng. Trong khi ®ã, ë trung häc c¬ së vµ phæ th«ng trung häc, chÝnh t¶ chØ ®­îc d¹y xen kÏ trong c¸c tiÕt thùc hµnh ë ph©n m«n TËp lµm v¨n chø kh«ng tån t¹i víi t­ c¸ch lµ mét ph©n m«n tËp ®äc nh­ tiÓu häc. Bëi tÝnh chÊt næi bËt cña ph©n m«n ChÝnh t¶ lµ tÝnh thùc hµnh. Bëi lÏ, chØ cã thÓ h×nh thµnh c¸c kü n¨ng, kü x¶o chÝnh t¶ cho HS th«ng qua viÖc thùc hµnh, luyÖn tËp . Do ®ã, trong ph©n m«n nµy c¸c quy t¾c, chÝnh t¶, c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc mang tÝnh chÊt lý thuyÕt kh«ng ®­îc bè trÝ trong tiÕt d¹y riªng mµ d¹y lång trong hÑ thèng bµi tËp chÝnh t¶. Néi dung, cÊu tróc cña bµi chÝnh t¶ trong s¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt tiÓu häc (phÇn chÝnh t¶). Cô thÓ chÝnh t¶ lµ hÖ thèng c¸c quy t¾c vÒ c¸ch viÕt thèng nhÊt cho c¸c tõ cña mét ng«n ng÷. Nãi c¸ch kh¸c chÝnh tµ lµ nh÷ng quy ­íc cña x· héi trong ng«n ng÷, môc ®Ých cña nã lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn ®¹t th«ng tin b»ng ch÷ viÕt b¶o ®¶m cho ng­êi viÕt vµ ng­êi ®äc ®Òu hiÓu thèng nhÊt néi dung c¬ b¶n. ChÝnh v× vËy viÖc d¹y chÝnh t¶ ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m cña nhiÒu ng­êi. Song kÕt qu¶ häc sinh viÕt chÝnh t¶ ch­a ®¸p øng yªu cÇu h×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp. HS cßn viÕt sai chÝnh t¶ g©y hiÓu nhÇm cho ng­êi cïng giao tiÕp. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Cô thÓ vÒ mÆt néi dung: ViÖc cung cÊp hÖ thèng quy t¾c vµ bµi tËp ch­a thµnh hÖ thèng, ch­a ®ñ ®Ó HS cã thÓ dùa vµo ®ã mµ sau nµy tù hoµn thiÖn kh¶ n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶. VÒ mÆt ph­¬ng ph¸p viÖc d¹y häc chñ yÕu lµ ho¹t ®éng cña thÇy, trß thô ®éng tiÕp thu nªu hiÖu qu¶ ch­a cao. V× vËy viÖc "Thèng kª, ph©n lo¹i nh÷ng lçi chÝnh t¶ cho häc sinh líp 3 th­êng m¾c vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc" lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Nã gãp phÇn gióp HS viÕt ®óng chÝnh t¶, nhÊt lµ häc sinh líp 3, thÓ hiÖn néi dung cÇn biÓu ®¹t mét c¸ch chÝnh x¸c trªn v¨n b¶n, thùc hiÖn môc tiªu d¹y häc m«n TiÕng viÖt. XuÊt ph¸t tõ lý do võa nªu trong luËn v¨n nµy chóng t«i chän nghiªn cøu ®Ò tµi "RÌn kü n¨ng viÕt ®óng ph©n m«n chÝnh t¶ cho häc sinh líp 3" II - Môc ®Ých nghiªn cøu: Chóng t«i nghiªn cøu luËn v¨n nµy nh»m môc ®Ých: - T×m hiÓu néi dung ph­¬ng ph¸p d¹y ph©n m«n chÝnh t¶ ®Ó ¸p dông vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y cho HS viÕt ®óng chÝnh t¶, ®äc, nãi ®óng TiÕng viÖt. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých trªn cÇn th¸o gì nh÷ng v­íng mÆc, khã kh¨n cho gi¸o viªn vµ häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc ph©n m«n chÝnh t¶, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ d¹y häc ph©n m«n nµy. III - §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: - Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò vÒ häc sinh líp 3 huyÖn Con Cu«ng - NghÖ an.th­êng viÕt sai c¸c lçi chÝnh t¶, lçi phô ©m, lçi phô ©m ®Çu. Nh­ng trong ®ã lçi th­êng m¾c ë Tr­êng tiÓu häc 2 Ch©u Khª - Con Cu«ng - NghÖ an.. §ã lµ phÇn phô ©m ®Çu tr/ch, c¸c dÊu thanh nh­ hái, ng· vµ phÇn vÇn. IV - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó nghiªn cøu ®Ò tµi nµy cã hiÖu qu¶. Chóng t«i ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra quan s¸t: + Kh¶o s¸t néi dung s¸ch gi¸o khoa. + T×m hiÓu thùc tiÔn ë ®Þa bµn m×nh d¹y. + N¨ng lùc viÕt chÝnh t¶ cña häc sinh. §Ó tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thùc hiÖn . - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp. Tr­íc mét hiÖn t­îng ng«n ng÷ chóng t«i ph©n tÝch c¸c ng÷ liÖu ®Ó thÊy ®­îc b¶n chÊt cña ng«n ng÷ ®ã. Råi tæng hîp c¸c hiÖn t­îng thÓ lo¹i ®Ó rót ra nh÷ng nhËn xÐt kh¸i qu¸t cho nhiÒu hiÖn t­îng cïng lo¹i. VÝ dô: C©y bµng ® c©y bµng. ThÇy gi¸o ® thÇy gi¸o. Em ®i häc vÒ ® Em di häc v×a. - Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm: + Thùc nghiÖm ph­¬ng ph¸p nµy chóng t«i ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt trong luËn v¨n cña m×nh vµo tæ chøc d¹y ë líp 3 tiÓu häc ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ thi cña ph­¬ng ph¸p ®ã. + Chóng t«i cã tæ chøc d¹y ®èi chøng. B - PhÇn nãi chung Ch­¬ng I: Nh÷ng c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi. Nh­ Lªnin nãi "Ng«n ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn giao tiÕp quan träng nhÊt cña loµi ng­êi". ThËt vËy, con ng­êi sèng trong x· héi lu«n lu«n cã nhu cÇu tiÕp xóc, trao ®æi t­ t­ëng t×nh c¶m víi nhau qua c«ng cô chung lµ ng«n ng÷. Ng«n ng÷ lµ mét hÖ thèng tÝn hiÖu gåm c¸c ®¬n vÞ (©m vÞ, h×nh vÞ, tõ, c©u) vµ nh÷ng quy t¾c kÕt hîp ®¬n vÞ ®ã nh»m môc ®Ých giao tiÕp. ViÖc sö dông ng«n ng÷ kh«ng nh÷ng ë d¹ng nãi (cã sù bæ trî cña cö chØ, ®iÖu bé…) mµ cßn ë d¹ng viÕt (v¨n b¶n) ®Õn ng­êi cã nhu cÇu tiÕp xóc, ng­êi m×nh muèn tiÕp xóc. Muèn nh­ vËy ng­êi viÕt ph¶i sö dông ng«n ng÷ kh«ng nh÷ng chÝnh x¸c, râ rµng, dÔ hiÓu, mµ viÕt ch÷ (sù m· ho¸ h×nh thøc ©m thanh cña c¸c ®¬n vÞ ng«n ng÷) biÓu hiÖn ë con ch÷ ®óng (hay ®óng chuÈn chÝnh t¶) gióp cho ng­êi giao tiÕp víi v¨n b¶n hiÓu ®­îc ®óng ý cña ng­êi viÕt. I - C¬ së lý luËn: 1- Mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn néi dung d¹y häc: - Ch÷ viÕt TiÕng viÖt lµ ch÷ viÕt ghi ©m. Dïng ch÷ c¸i ®Ó ghi ©m vÞ (hoÆc ghi ©m tè). V× vËy nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh t¶ TiÕng viÖt lµ nguyªn t¾c ng÷ ©m häc nguyªn t¾c ng÷ ©m häc lµ nguyªn t¾c cã tÝnh chÊt biÓu t­îng. Tuy nhiªn sù biÕn ®èi cña ch÷ viÕt vµ ng÷ ©m trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ng«n ng÷ kh«ng cã sù t­¬ng øng ®ång ®Òu. Ng÷ ©m th­êng xuyªn biÕn ®æi vµ biÕn ®æi nhanh, râ rÖt trong khi ch÷ viÕt biÕn ®æi Ýt vµ t­¬ng ®èi chËm. C¸c hiÖn t­îng ng«n ng÷ nh­ hiÖn t­îng ®ång ©m, ®ång nghÜa, c¸c biÓu thÞ ph­¬ng ng÷. Xu h­íng thèng nhÊt ng«n ng÷ ph¶n ¸nh vµ biÓu hiÖn ë ng÷ ©m vµ ë ch÷ viÕt kh¸c nhau. Nguyªn t¾c ng÷ ©m häc cña chÝnh t¶ ®­îc bæ sung b»ng c¸c nguyªn t¾c ng÷ nghÜa vµ c¸c nguyªn t¾c theo thãi quen sö dông ch÷ viÕt ®· ®­îc x· héi chÊp nhËn. M«n chÝnh t¶ kh«ng chØ lµ m«n häc ph¸t hiÖn mµ cßn lµ m«n häc ng¨n ngõa vµ söa ch÷a nh÷ng vi ph¹m (söa lçi chÝnh t¶) chÝnh t¶ TiÕng viÖt kh«ng ®¬n gi¶n lµ c¸ch theo s¸t ng÷ ©m, c¸ch viÕt hoµn toµn gièng nh­ nãi. Cã nghÜa lµ chøc viÕt TiÕng viÖt lµ ch÷ viÕt ghi ©m nãi thÕ nµo th× viÕt thÕ Êy. ChÝnh t¶ cã xu h­íng thèng nhÊt, chuÈn ho¸, kh«ng ph¶i lµ chÝnh t¶ cho tõng ph­¬ng ng÷, cho tõng khu vùc cã biÕn thÓ ng÷ ©m TiÕng viÖt. Néi dung chÝnh t¶ bao gåm c¸c quy t¾c dïng ch÷ ®Ó viÕt ©m tiÕt vµ mét sè quy t¾c viÕt ch÷ ngo¹i lÖ (Tr­êng hîp chÝnh t¶ kh«ng hoµn toµn tu©n theo nguyªn t¾c ng÷ ©m häc. Dïng ch÷ vµ c¸ch dïng ch÷ ®Ó viÕt ©m tiÕt lµ néi dung chÝnh cña chÝnh t¶ TiÕng viÖt. ViÕt ®óng chÝnh t¶ TiÕng viÖt lµ viÕt ®óng c¸c ©m tiÕt trong lêi nãi vµ trong v¨n b¶n viÕt. Do ®ã muèn d¹y chÝnh t¶ ®óng th× ph¶i ph¸t ©m cho chuÈn. MÆt kh¸c ph¶i rÌn kü n¨ng nghe chuÈn. Muèn vËy cÇn x¸c ®Þnh ®­îc ph¶i "chÝnh t¶" h×nh nÐt c¸c ch÷ (gäi lµ ch÷ c¸i) con ch÷ t­¬ng ®èi víi ©mvÞ, ch÷ t­¬ng ®­¬ng víi ©m tiÕt) ®­îc thÓ hiÖn b»ng h×nh nÐt thµnh d¹ng ch÷, kiÓu ch÷. Khi viÕt ®ßi hái kh«ng nhÇm lÉn d¹ng ch÷ ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn vÒ ng÷ ©m vÒ ng÷ nghÜa, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt d¹ng ch÷ víi biÓu t­îng ng÷ ©m. Song trong thùc tÕ vÉn cã ngo¹i lÖ: cã tr­êng hîp mét ©m ®­îc viÕt b»ng nhiÒu ch÷ kh¸c nhau. /ng/ ng ngh c /K/ k q Mét ch÷ ®­îc thÓ hiÖn b»ng nhiÒu ©m kh¸c nhau. Cô thÓ: gê ga g× ngê nghÜ ngîi Trong TiÕng viÖt cã rÊt nhiÌu ph­¬ng ng÷. Mçi vïng ph­¬ng ng÷ hä cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c nhau so víi ©m chuÈn. Nh­ng ch÷ viÕt th× ph¶i viÕt theo ®óng chÝnh ©m. Lçi ph­¬ng ng÷ ¶nh h­ëng ®Õn viÕt chÝnh t¶. VD: ë tr­êng tiÓu häc Quúnh Th¹ch häc sinh ph¸t ©m VÒ thµnh v×a ThÇy thµnh thµy trung/chung C©y thµnh cay.. tr¨ng/ch¨ng. So víi chÝnh t¶ ©m chuÈn th× HS ®· ph¸t ©m sai lÖch nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× vËy khi viÕt chÝnh t¶ HS th­êng sai c¸c lçi trªn trong tr­êng hîp nµy gi¸o viªn cÇn cung cÊp cho häc sinh vÒ "mÑo" chÝnh t¶. ChÝnh t¶ TiÕng viÖt lµ chÝnh t¶ ng÷ nghÜa nªn sù kh¸c biÑt vÒ ch÷ cã khi kh«ng thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt vÒ ©m mµ sù kh¸c biÖt vÒ nghÜa. VÝ dô: quèc - cuèc Hai tiÕng kh¸c nhau vÒ nghÜa chø kh«ng kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o. VÝ dô: gia - da V× vËy trong qu¸ tr×nh d¹y chÝnh t¶ ph¶i chó ý gi¶i nghÜa c¸c tiÕng vµ gi¶i nghÜa c¸c tõ. 2. Nguyªn t¾c d¹y häc chÝnh t¶: 2.1. Nguyªn t¾c d¹y chÝnh t¶ theo khu vùc: D¹y chÝnh t¶ theo khu vùc nghÜa lµ néi dung gi¶ng d¹y vÒ chÝnh t¶ ph¶i s¸t hîp víi ph­¬ng ng÷. Nãi c¸ch kh¸c, ph¶i xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ m¾c lçi chÝnh t¶ cña häc sinh ë tõng khu vùc, tõng miÒn ®Ó h×nh thµnh néi dung gi¶ng d¹y, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc träng ®iÓm chÝnh t¶ cÇn d¹y cho häc sinh ë tõng khu vùc, tõng ®Þa ph­¬ng. V× nh­ ta biÕt c¸c ph¸t ©m ®Þa ph­¬ng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÝnh t¶. §èi chiÕu víi ©m, ta thÊy c¸ch ph¸t ©m cña ba vïng ph­¬ng ng÷ chÝnh ®Òu cã nh÷ng chç ch­a chuÈn x¸c cßn sai lÖch. Cô thÓ: HiÖn nay ë c¸c vïng cña huyÖn Con Cu«ng - NghÖ an.cã hiÖn t­îng ph¸t ©m sai tr/ch. VD: trung/chung Tre/che - HiÖn t­îng lÉn lén khi ®äc gi÷a phô ©m: ay/©y, dÊu hái/ng·. VÝ dô: - C©y/cay - VÎ/vÏ - thÇy/thµy - nghØ/nghÜ - thÊy/th¸y. Qua thùc tÕ m¾c lçi cña häc sinh gi¸o viªn cÇn cã sù kh¶o s¸t ®iÒu tra c¬ b¶n ®Ó n¾m lçi chÝnh t¶ phæ biÕn cña häc sinh, tõ ®ã lùa chän néi dung gi¶ng d¹y thÝch hîp (nhÊt lµ ®èi víi h×nh chÝnh t¶ so s¸nh) nguyªn t¾c nµy còng l­u ý gi¸o viªn cÇn t¨ng c­êng sù linh ho¹t s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y, cô thÓ trong viÖc x©y dùng néi dung bµi sao cho s¸t hîp víi ®èi t­îng häc sinh líp m×nh d¹y. ë mét chõng mùc nµo ®ã, cã thÓ l­îc bít nh÷ng néi dung gi¶ng d¹y trong s¸ch gi¸o khoa, xÐt thÊy kh«ng phï hîp víi häc sinh líp m×nh d¹y, ®ång thêi bæ sung nh÷ng néi dung d¹y cÇn thiÕt mµ s¸ch gi¸o khoa ch­a ®Ò cËp ®Õn. 2.2. Nguyªn t¾c kÕt hîp chÝnh t¶ cã ý thøc víi chÝnh t¶ kh«ng cã ý thøc: ë trªn ®· nãi tíi nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng ­u thÕ cña ph­¬ng ph¸p cã ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p kh«ng cã ý thøc trong viÖc d¹y chÝnh t¶. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ trong qu¸ tr×nh d¹y chÝnh t¶ cho häc sinh, gi¸o viªn kh«ng chØ sö dông mét ph­¬ng ph¸p, mµ ph¶i sö dông phèi hîp hai ph­¬ng ph¸p nµy mét c¸ch hîp lý nh»m ®¹t tíi mét hiÖu qu¶ d¹y häc cao. Còng cÇn nãi râ r»ng, trong ®iÒu kiÖn nhµ tr­êng,viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p cã ý thøc vÉn ®­îc coi lµ chñ yÕu. Ph­¬ng ph¸p kh«ng cã ý thøc cÇn ®­îc khai th¸c, sö dông hîp lý c¸c líp ®Çu bËc tiÓu häc, g¾n liÒn víi nh÷ng kiÓu bµi nh­ tËp viÕt (tËp viÕt kü thuËt), tËp chÐp.. C¸c kiÓu bµi nµy nh»m gióp HS nhanh chãng lµm quen víi h×nh thøc cña c¸c con ch÷ (Tù d¹ng), h×nh thøc ch÷ viÕt cña c¸c tõ. §©y lµ nh÷ng tiÒn ®Ò, nh÷ng xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi häc sinh míi lµm quen víi hÖ thèng ch÷ viÕt cña TiÕng viÖt. Ph­¬ng ph¸p kh«ng cã ý thøc cßn ph¸t huy t¸c dông khi gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ghi nhí c¸c hiÖn t­îng chÝnh t¶ cã tÝnh chÊt vâ ®o¸n, kh«ng g¾n víi mét quy luËt, quy t¾c nµo, nh­ viÕt ph©n biÖt d/gi; tr/ch, l/n. Trong nhµ tr­êng, gi¸o viªn cÇn sö dông, khai th¸c tèi ®a ph­¬ng ph¸p cã ý thøc. Muèn vËy, gi¸o viªn cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ ng÷ ©m häc, vÒ tõ vùng - ng÷ nghÜa häc cã liªn quan ®Õn chÝnh ta, cô thÓ: Gi¸o viªn ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ ng÷ ©m häc TiÕng viÖt vµo viÖc ph©n lo¹i lçi chÝnh t¶ ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i lçi, nhÊt lµ viÖc x©y dùng c¸c quy t¾c chÝnh t¶, c¸c “MÑo”, chÝnh t¶, gióp häc sinh ghi nhí c¸ch viÕt mét c¸ch kh¸i qu¸t cã hÖ thèng. VD: + Khi ®øng tr­íc c¸c nguyªn ©m: i, iª, e, e ¢m “cê” viÕt lµ k ¢m “gê” viÕt lµ gh © “ngê” viÕt lµ ngh + Khi ®øng tr­íc c¸c nguyªn ©m cßn l¹i: ©m “cê” viÕt lµ c ©m “gê” viÕt lµ g © “ngê” viÕt lµ ng (Khi ®øng tr­íc ©m ®Öm - viÕt lµ u, th× ©m “cê” viÕt lµ g) Ngoµi ra, ngoµi ra ta cßn dùa vµo nh÷ng kiÕn thøc vÒ tõ vùng ng÷ nghÜa ®Ó lËp c¸c quy t¾c, c¸c “mÑo” chÝnh t¶. VÝ dô: Nh÷ng tõ nghi ngê viÕt tr hay ch, nÕu chóng chØ nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh, th× hÇu hÕt ®­îc viÕt lµ ch ® chai, chÐn ch¨n, chiÕu, ch¶o, chum, chØnh, ch¹m, cháng, chËu… Tãm l¹i, ph¸t huy tÝnh cã ý thøc trong d¹y chÝnh t¶ sÏ tiÕt kiÖm ®­îc th× giê vµ mang l¹i kÕt qu¶ nhanh chãng, ch¾c ch¾n, cô thÓ (cã thÓ kiÓm tra ®­îc ngay), h¬n n÷a, cßn g©y ®­îc høng thó cho häc sinh. Nguyªn t¾c kÕt hîp chÝnh t¶ cã ý thøc víi chÝnh t¶ kh«ng cã ý thøc ®­îc coi lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n, chñ ®¹o trong viÖc d¹y chÝnh t¶ cho häc sinh. 2.3/ Nguyªn t¾c phèi hîp gi÷a ph­¬ng ph¸p tÝch cùc víi ph­¬ng ph¸p tiªu cùc (x©y dùng c¸i ®óng, lo¹i bá c¸i sai). - Bªn c¹nh ph­¬ng ph¸p tÝch cùc (cung cÊp cho häc sinh c¸c quy t¾c chÝnh t¶, h­íng dÉn häc sinh thùc hµnh luyÖn tËp nh»m h×nh thµnh c¸c kü n¨ng kü x¶o chÝnh t¶), cÇn phèi hîp ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝch cùc (tøc lµ ®­a ra nh÷ng tr­êng hîp viÕt sai chÝnh t¶, h­íng dÉn häc sinh ph¸t hiÖn söa ch÷a, råi tõ ®ã h­íng häc sinh ®i ®Õn c¸i ®óng) nãi c¸ch kh¸c, viÖc h­íng dÉn häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶ cÇn tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc h­íng dÉn häc sinh lo¹i bá c¸c lçi chÝnh t¶ trong c¸c bµi viÕt. - VÒ c¸c lçi chÝnh t¶ cña häc sinh, trªn ®¹i thÓ cã ba lo¹i lçi c¬ b¶n sau: + Lçi chÝnh t¶ do kh«ng n¾m v÷ng chÝnh tù: Lo¹i lçi nµy th­êng gÆp khi viÕt c¸c phô ©m ®Çu: d/gi; tr/ch; ng/ngh; s/x … ®Ó söa lo¹i nµy häc sinh cÇn n¾m v÷ng c¸c quy t¾c chÝnh t¶, nhí kü mÆt ch÷ trong c¸c tõ cã phô ©m ®Çu dÔ lÉn lén… + Lçi chÝnh t¶ do kh«ng n¾m v÷ng cÊu tróc ©m tiÕt TiÕng ViÖt. V× kh«ng hiÓu cÊu tróc néi bé cña ©m tiÕt TiÕng ViÖt nªn häc sinh viÕt thõa, viÕt sai. VD: Qóet s¹ch, qoanh co, khóc khuû, ngo»n ngÌo… §Ó söa lo¹i lçi nµy häc sinh cÇn hiÓu ©m tiÕt TiÕng ViÖt ®­îc cÊu thµnh bëi mÊy thµnh phÇn, lµ nh÷ng thµnh phÇn nµo, vÞ trÝ cña tõng thµnh phÇn trong ©m tiÕt… + Lçi chÝnh t¶ do viÕt theo lçi ph¸p ©m ®Þa ph­¬ng hoÆc do kh«ng n¾m v÷ng chÝnh ©m. Lo¹i lçi nµy mçi ®Þa ph­¬ng sai mét kh¸c. Cã vïng viÕt d thµnh r, cã vïng viÕt l thµnh n… ®Ó söa lo¹i lçi nµy, häc sinh cÇn n¾m v÷ng chÝnh ©m trong TiÕng ViÖt, cÇn tËp ph¸t ©m ®óng chuÈn, tËp viÕt nhiÒu lÇn nh÷ng lçi mµ ®Þa ph­¬ng m×nh th­êng m¾c. Còng cã thÓ x©y dùng c¸c “mÑo” ®Ó gióp häc sinh viÕt ®óng. - §Ó häc sinh söa c¸c lo¹i lçi chÝnh t¶ theo h­íng lo¹i bá c¸i sai, x©y dùng c¸i ®óng, ®i tõ c¸i sai ®Õn c¸i ®óng, gi¸o viªn cã thÓ nªu ra nh÷ng ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ trong ®ã cã nhiÒu tõ viÕt sai chÝnh t¶ ®Ó häc sinh tù m×nh ph¸t hiÖn lçi t×m hiÓu nguyªn nh©n sai vµ ch÷a l¹i cho ®óng. - Ph­¬ng ph¸p tiªu cùc gióp häc sinh ph¸t hiÖn ãc ph©n tÝch, xÐt ®o¸n ®ång thêi kiÓm tra, cñng cè ®­îc kiÕn thøc vÒ chÝnh t¶ cña häc sinh. Ph­¬ng ph¸p tiªu cùc chØ nªn coi lµ thø yÕu, cã tÝnh chÊt bæ trî cho ph­¬ng ph¸p tÝch cùc, Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y chÝnh t¶, gi¸o viªn cÇn phèi hîp mét c¸ch hîp lý, hµi hoµ vµ cã hiÖu qu¶ hai ph­¬ng ph¸p nµy. II - C¬ së thùc tiÔn: §Ó thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, chóng t«i chän tr­êng tiÓu häc 2 Ch©u Khª - Con Cu«ng NghÖ An ®Ó kh¶o s¸t vµ tiÕn hµnh thùc nghiÖm gi¶ng d¹y ph©n m«n chÝnh t¶ nh»m gióp häc sinh viÕt ®óng phô ©m ®Çu, phÇn vÇn vµ ph©n biÖt ®­îc dÊu hái, víi dÊu ng·. Tr­êng TiÓu häc 2 Ch©u Khª lµ mét tr­êng ®ãng trªn ®Þa bµn x· thuÇn n«ng. Nh©n d©n cña x· hÇu hÕt ph¸t ©m theo ®Æc tr­ng ph­¬ng ng÷ trung bé. Tr­êng TiÓu häc 2 Ch©u Khª gåm cã 19 líp / 554 häc sinh. Líp 1: 3 líp: 93 häc sinh Líp 2: 3 líp: 75 häc sinh Líp 3: 3 líp: 84 häc sinh Líp 4: 5 líp: 152 häc sinh Líp 5: 5 líp: 150 häc sinh §©y lµ tr­êng nhiÒu n¨m liÒn ®¹t tr­êng tiªn tiÕn cÊp huyÖn tû lÖ häc sinh ®¹t tèt nghiÖp TiÓu häc 99 - 100%. Riªng n¨m häc 2004 - 2005 häc sinh tèt nghiÖp TiÓu häc 100%. XÕp lo¹i 2 mÆt gi¸o dôc n¨m häc 2004 - 2005 nh­ sau: Häc lùc: Lo¹i giái: 93 häc sinh Lo¹i kh¸: 184 häc sinh Lo¹i TB: 275 häc sinh Lo¹i yÕu: 5 häc sinh H¹nh kiÓm: Lo¹i tèt: 90% Lo¹i kh¸: 10% Kh«ng cã häc sinh xÕp lo¹i cÇn cè g¾ng. 1/ Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, ®iÒu tra, kh¶o s¸t ®èi víi ph©n m«n chÝnh t¶, chóng t«i thÊy cÇn ph¶i sö dông nh÷ng ®å dïng d¹y häc ®ã lµ: + B¶ng phô: Ghi néi dung bµi tËp chÐp; bµi tËp chÝnh t¶ + B¶ng con: Ghi c¸c tõ, tiÕng khã + GiÊy khæ to: Cã thÓ ghi BT, ®o¹n khã + C¸c thÎ ch÷, con ch÷. 2/ Tµi liÖu d¹y häc: Ch­¬ng tr×nh chÝnh t¶ míi cã c¸i ®Æc biÖt lµ tªn ®­îc ®æi míi 2.1/ Bµi 1: ChÝnh t¶ tËp chÐp: Lµ h×nh thøc chÝnh t¶ ®¬n gi¶n nhÊt cã t¸c dông rÌn luyÖn ®ång thêi c¶ kü n¨ng ®äc ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy bµi viÕt. Trong bµi tËp chÐp häc sinh ®äc thÇm v¨n b¶n in trong s¸ch gi¸o khoa hoÆc viÕt trªn b¶ng líp. Môc ®Ých cña viÖc chÐp nµy lµ gióp häc sinh nhí mÆt ch÷, c¸c tõ, c©u trong ®o¹n. C¬ së lý luËn cña h×nh thøc chÝnh t¶ nµy lµ ph­¬ng ph¸p m« pháng hay cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p rÌn luyÖn theo mÉu. Häc sinh dùa vµo v¨n b¶n mÉu ®äc b»ng m¾t vµ chÐp b»ng tay ®óng h×nh thøc cña v¨n b¶n mÉu. Yªu cÇu cña viÖc tËp chÐp nµy lµ häc sinh ®äc tr¬n ®­îc tõng tõ, tõng côm tõ, c©u vµ chÐp liÒn m¹ch c¸c ©m tiÕt chø kh«ng chÐp tõng ch÷ c¸i trong ©m tiÕt. 2.2/ ChÝnh t¶ nghe viÕt: Nghe viÕt lµ h×nh thøc chÝnh t¶ ®Æc tr­ng nhÊt cña chÝnh t¶ TiÕng viÖt. Bëi v× ch÷ viÕt TiÕng viÖt lµ ch÷ viÕt ghi ©m. Yªu cÇu cña h×nh thøc nµy lµ häc sinh nghe tõng tõ, tõng côm tõ, c©u do gi¸o viªn ®äc. Võa nghe võa t¸i hiÖn l¹i h×nh thøc ch÷ viÕt cña tõng tõ, côm tõ tøc lµ häc sinh ph¶i cã n¨ng lùc chuyÓn ho¸ ©m thanh thµnh ch÷ viÕt. Häc sinh ph¶i viÕt ®ñ sè ©m tiÕt ®· nghe viÕt ®óng, nhanh theo tèc ®é quy ®Þnh. §èi víi h×nh thøc chÝnh t¶ nµy häc sinh ph¶i nghe, nhí, viÕt. - ViÖc nghe cña häc sinh ph¶i g¾n liÒn víi viÖc hiÓu néi dung cña côm tõ, c©u, v¨n b¶n, ®o¹n bµi th× míi cã thÓ viÕt ®óng. Bëi v× chÝnh t¶ TiÕng ViÖt kh«ng chØ lµ chÝnh t¶ ng÷ ©m mµ lµ chÝnh t¶ ng÷ nghÜa . XÐt vÒ mÆt ph­¬ng ph¸p d¹y häc th× viÖc ®äc mÉu cña gi¸o viªn lµ quan träng nhÊt. Gi¸o viªn ph¶u ®äc chÝnh x¸c, ®óng víi chÝnh ©m. Gi¸o viªn ph¶i ®äc thong th¶ vµ ng¾t h¬i hîp lý. Sau mçi côm tõ, c©u gi¸o viªn nh¾c l¹i ba lÇn ®Ó häc sinh theo dâi tèc ®é ®äc: Ph¶i phï hîp víi tèc ®é viÕt cña häc sinh. Tr­íc khi viÕt cÇn ph¶i ®­îc bµi chÝnh t¶ mét lÇn ®Ó häc sinh n¾m ®­îc kh¸i qu¸t toµn bµi, cã Ên t­îng vÒ néi dung bµi viÕt ®Ó cã c¬ së mµ viÕt ®óng tõng tõ, néi dung c¸c cÊu trong bµi. - VÒ mÆt v¨n b¶n cã 3 yªu cÇu sau: + Ph¶i chøa c¸c hiÖn t­îng chÝnh t¶ cÇn d¹y, mËt ®é cµng cao cµng tèt. + V¨n b¶n lµ ph¶i cã tÝnh thÈm mü cao, phï hîp víi løa tuæi häc sinh. + §é dµi c¶u v¨n b¶n phï hîp víi yªu cÇu cña tõng líp. 2.3/ ChÝnh t¶ nhí - viÕt: - Lo¹i chÝnh t¶ nµy yªu cÇu häc sinh t¸i hiÖn l¹i h×nh thøc ©m thanh cña v¨n b¶n ®· häc thuéc. - Môc ®Ých: KiÓm tra l¹i n¨ng lùc ghi nhí cña häc sinh, cho nªn h×nh thøc nhí viÕt chØ thùc hiÖn ë giai ®o¹n häc sinh ®· quen thuéc h×nh thøc ch÷ viÕt TiÕng viÖt (tøc lµ tõ líp 3 trë lªn). Quy tr×nh cña h×nh thøc nhí viÕt nµy cã 2 b­íc: B­íc 1: Häc sinh t¸i hiÖn l¹i h×nh thøc, ©m thanh cña v¨n b¶n, B­íc 2: Häc sinh chuyÓn ho¸ v¨n b¶n d­íi h×nh thøc ©m thanh, v¨n b¶n viÕt. Ph­¬ng ph¸p d¹y: §èi víi h×nh thøc chÝnh t¶ nµy cÇn l­u ý: - Ph¶i bè trÝ thêi gian ®Ó häc sinh t¸i hiÖn l¹i khi viÕt bµi. Tuy nhiªn gi¸o viªn nªn cã biÖn ph¸p t¸c ®éng gióp häc sinh t¸i hiÖn l¹i v¨n b¶n. - Ph¶i l­u ý tr­êng hîp dÔ viÕt sai trong v¨n b¶n. Tãm l¹i: Víi ch­¬ng tr×nh cò: Ch­¬ng tr×nh míi 1/ ChÝnh t¶ tËp chÐp ® ChÝnh t¶ tËp chÐp 2/ ChÝnh t¶ nghe ®äc ® ChÝnh t¶ nghe - viÕt 3/ ChÝnh t¶ trÝ nhí ® ChÝnh t¶ nhí - viÕt Tõ ®ã ta thÊy ®­îc ch­¬ng tr×nh míi chÝnh t¶ líp 3 ®­îc s¾p xÕp ®i tõ dÔ ®Õn khã mét c¸ch hîp ly vµ logÝc. So víi ch­¬ng tr×nh cò th× ch­¬ng tr×nh chÝnh t¶ líp 3 míi kh«ng cã kiÓu bµi chÝnh t¶ so s¸nh. Mµ kiÓu bµi tËp 2b cã môc ®Ých gièng víi chÝnh t¶ so s¸nh. VÝ dô: §iÒn vÇn ­¬n hay ­¬ng Må h«i mµ ®æ xuèng v… D©uxanh l¸ tèt vÊn v… t¬ t»m Tuy nhiªn ®©y lµ kiÓu bµi tËp më, ®­a ra nhiÒu ph­¬ng ¸n luyÖn tËp kh¸c nhau (luyÖn viÕt ®óng ©m, vÇn, hanh dÔ lÉn cho ¶nh h­ëng cña c¸c ph­¬ng ng÷ ®Ó gi¸o viªn vµ häc sinh lùa chän theo ®Æc ®iÓm ph¸t ©m cña ®Þa ph­¬ng hay cña b¶n th©n häc sinh vµ nh÷ng lo¹i lçi chÝnh t¶ mµ häc sinh ®Þa ph­¬ng th­êng m¾c ph¶i. VÝ dô: §Æt dÊu hái hay d©u ng· trong nh÷ng tõ sau: (Vui) ve… (tËp) ve (LÆng) le, le (loi) (Lo) nghi, nghi (ng¬i) 3/ Bµi chÝnh t¶ ch­¬ng tr×nh míi cã cÊu tróc: + PhÇn bµi viÕt vµ phÇn bµi tËp - PhÇn bµi viÕt: Bµi chÝnh t¶ “®o¹n bµi” kh«ng cã luyÖn viÕt ®óng. VËy cã ph¶i kh«ng cÇn phÇn luyÖn viÕt ®óng cho häc sinh hay kh«ng? Mµ hä ®Ó quyÒn cho gi¸o viªn tù chän c¸c tõ viÕt ®óng cho häc sinh ë ®Þa ph­¬ng minh theo sù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn. - PhÇn bµi tËp: Cã 2 nhãm bµi ®ã lµ: · Nhãm bµi chÝnh r¶ b¾t buéc: Sö dông chung cho tÊt c¶ c¸c vïng ph­¬ng ng÷ trªn toµn quèc. · Nhãm bµi chÝnh t¶ lùa chän: ChÝnh lµ chÝnh t¶ ph­¬ng ng÷. Gi¸o viªn ®­îc chän bµi thÝch hîp ®Ó d¹y cho líp m×nh cho ®Þa ph­¬ng m×nh (nhÊt lµ ®èi víi MiÒn Trung). H¬n n÷a ®Ó cho ®ång ®Òu cña c¶ khèi 3. Ng­êi tæ tr­ëng ph¶i tËp hîp c¸c ®ång chÝ trong tæ m×nh vµ thèng nhÊt bµi tËp ®Ó cho c¸c em cïng ®­îc häc c¸c bµi tËp nh­ nhau dï lµ ®­îc tù chän ®Ó phï hîp víi ph­¬ng ng÷ ®Þa ph­¬ng cu¶ c¸c em. C¸c d¹ng bµi tËp rÊt nhiÒu nh­ng d¹ng bµi tËp kh«ng phong phó. Cô thÓ: - D¹ng bµi tËp ®iÒn vµo chç trèng (tr hay ch…) VD: §iÒn tr hay ch vµo chç trèng Cuén…. ßn, ….©n thËt, chËm…….Ô. (TiÕt 1, tuÇn 3 SGK TV3 T1) - T×m c¸c tõ theo yªu cÇu: VD: Chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng tr hoÆc ch cã nghÜa nh­ sau: + Tr¸i nghÜa víi riªng. + Cïng nghÜa víi leo + VËt ®ùng n­íc ®Ó röa mÆt, röa tay, röa rau. (TiÕt 2, tuÇn 3 SGK TV3 T1) - Gi¶i c©u ®è: VD: Võa dµi mµ l¹i võa vu«ng Gióp häc sinh kÎ chØ, v¹ch ®­êng th¼ng b¨ng (Lµ c¸i g×?) Tªn nghe nÆng tÞch Lßng d¹ th¼ng b¨ng Vµnh tai thî méc n»m ngang Anh ®i häc vÏ, s½n sµng ®i theo. (Lµ c¸i g×?) - NhËn xÐt vÒ hiÖn t­îng chÝnh t¶ - Rót ra quy t¾c chÝnh t¶ VD: + X©y dùng quy t¾c viÕt ©m ®Öm Hái: Khi bµo th× viÕt 0 khi nµo th× viÕt u? 0: Hoa, hoÌ… + Quy t¾c viÕt c¸c ©m chÝnh u: Qu¶, quyÓn… Khi nµo th× viÕt i y - ViÕt i khi cã ©m ®Öm vµ c¸c tõ l¸y thuÇn viÖt: Çm ×, Ý Ðo. - ViÕt y: Khi cã cÊu t¹o ©m tiÕt: y phôc, y t¸, qu©n y (trong c¸c tõ H¸n ViÖt)… + Quy t¾c viÕt c¸c ©m cuèi: - Khi nµo th× viÕt: 0 u - ViÕt O: Khi ®øng sau ©m chÝnh lµ ao, eo, oeo, oao (b¸o, bÐo). - ViÕt u: ViÕt trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i: B¸u, h­u, hÇu, h­¬u + Quy t¾c viÕt dÊu thanh: - §Æt dÊu thanh ë trªn hoÆc d­íi ch÷ ghi ©m chÝnh. - Ph¸t hiÖn lçi sai chÝnh t¶ VD: Khi GV ®äc cho häc sinh viÕt 1 ®o¹n trong bµi tËp ®äc. - Khi chÊm gi¸o viªn cÇn ph¸t hiÖn lçi chÝnh t¶ cho häc sinh vÒ dÊu thanh. Cô thÓ: S¸ng h«m Êy, anh §øc Thanh dÉn Kim §ång ®Õn ®iÓm hÑn. Mét «ng kÐ ®· chê s½n ë ®Êy. ¤ng mØm c­êi hiÒn hËu: - Nµo, b¸c ch¸u ta lªn ®­êng! …. / (TV 3 T1 - tuÇn 14 tiÕt 1) - Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn: Gi¸o viªn cÇn c¨n cø vµo tõng ®Þa ph­¬ng m×nh d¹y, xem lçi th­êng m¾c ë ®Þa ph­¬ng lµ nh÷ng lçi nµo? NÕu nh­ gi¸o viªn khi d¹y cø lÖ thuéc vµo s¸ch gi¸o viªn mµ kh«ng cã sù linh ho¹t, s¸ng t¹o th× sÏ dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®ã lµ: D¹y c¸c bµi chÝnh t¶ cßn ch­a ®i s©u vµo c¸c dÊu thanh nªn khi lµm tËp lµm v¨n häc sinh th­êng sai. Do d¹y võa thõa võa thiÕu nªn c¸c lçi chÝnh t¶ vÉn cßn. §ã lµ ch­a kÓ ®Õn sù bÊt ®ång ng«n ng÷ ë c¸c vïng miÒn khi d¹y chÝnh t¶ gi¸o viªn kh«ng th¾c m¾c vÒ qu¸ tr×nh mµ th­êng b¨n kho¨n kh«ng biÕt chän bµi nµo ®Ó d¹y häc phï hîp. Ch­¬ng II: §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p I - ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ph©n m«n chÝnh t¶ líp 3: 1/ §èi víi gi¸o viªn: §Ó d¹y ®óng ph©n m«n chÝnh t¶ th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ ng­êi gi¸o viªn ph¶i ph¸t ©m ®óng vµ viÕt ®óng c¸c ch÷ cña TiÕng viÖt. NÕu ph¸t ©m ch­a chuÈn, viÕt ch­a ®óng th× hµng ngµy ph¶i tËp uèn l­ìi ®Ó ph¸t ©m cho ®óng. Trong c¸c giê d¹y chÝnh t¶ nghe - viÕt th× gi¸o viªn ph¶i ®äc cho häc sinh viÕt chø kh«ng ®­îc chÐp bµi viÕt lªn b¶ng hoÆc cho häc sinh më s¸ch gi¸o khoa ®Ó viÕt theo. Mçi c©u gi¸o viªn ph¶i ®äc 3 lÇn, ®äc thong t¶, râ rµng, chÝnh x¸c - häc sinh l¾ng nghe ®Ó viÕt theo. Trong qu¸ tr×nh d¹y chÝnh t¶ gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn cung cÊp thªm mét sè mÑo chÝnh t¶ th­êng dïng vµ mét sè quy t¾c viÕt ®óng chÝnh t¶ cho häc sinh. VÝ dô: Quy t¾c viÕt ®óng tr/ch… (PhÇn vÝ dô nµy sÏ nãi râ ë phÇn hÖ thèng bµi tËp). Trong giê chÝnh t¶ gi¸o viªn cÇn chó träng ®Õn phÇn luyÖn tËp, xem ®©y lµ mét néi dung c¬ b¶n ®Ó häc sinh rÌn luyÖn viÕt ®óng vµ hiÓu nghÜa c¸c tõ. NÕu viÕt mét bµi chÝnh t¶ phÇn luyÖn tËp th× chØ chÊm ®iÓm bµi viÕt 5 ®iÓm cßn 5 ®iÓm n÷a chÊm phÇn bµi tËp. Trong qu¸ tr×nh chÊm bµi cho häc sinh gi¸o viªn cÇn dïng bót mùc ®á ®Ó g¹ch ch©n vµ söa lçi (Ngoµi lÒ) mµ häc sinh th­êng viÕt sai. Sau ®ã trõ ®iÓm theo møc ®é cña häc sinh thËt cô thÓ. §Ó tõ ®ã häc sinh thÊy ®­îc nh÷ng lçi sai cña m×nh mµ kh¾c phôc, söa ch÷a trong nh÷ng bµi tíi. ë phÇn bµi tËp luyÖn tËp t«i th­êng lång ghÐp thªm mét sè bµi tËp vÒ söa lçi phô ©m ®Çu nh­ tr/ch, söa lçi vÒ dÊu thanh nh­ hái/ng·, söa lçi vÒ phÇn vÇn nh­ ay/Êy… cho phï hîp lçi mµ ph­¬ng ng÷ hay sai ®Ó häc sinh luyÖn tËp thªm. ë ph©n m«n chÝnh t¶, mçi tuÇn chØ cã 2 tiÕt, nªn t«i chÊm mçi iÕt lµ 1/2 sè häc sinh cña líp, khi chÊm t«i chÊm lu«n c¶ phÇn tr×nh bµy còng nh­ c¸ch ghi ngµy th¸ng ®Ó häc sinh cã ý thøc khi viÕt bÊt kú mét v¨n b¶n nµo kh¸c. 2/ VÒ phÝa häc sinh: Th«ng qua c¸c ph©n m«n tËp ®äc, tËp lµm v¨n t«i th­êng xuyªn yªu cÇu c¸c em häc sinh d¹y ph¸t ©m, ®äc sai th× ph¶i ph¸t ©m vµ ®äc l¹i cho ®óng tr­íc tr­íc líp b»ng c¸ch ph©n tÝch cho häc sinh hiÓu c¸ch ph¸t ©m. VD: Khi häc sinh ph¸t ©m tra ch­a ®óng th× gi¸o viªn ph¶i h­íng dÉn häc sinh c¸ch ®äc, ®ã lµ: Vèn ®Çu l­ìi, l­ìi ch¹m vµo vßm cøng bËt ra kh«ng cã tiÕng thanh. Gi¸o viªn ph¸t ©m tr­íc, häc sinh ph¸t ©m sau, khi gi¸o viªn lµm mÉu th× gi¸o viªn ph¶i quay mÆt xuèng líp ®Ó häc sinh ®ã quan s¸t vµ lµm theo. Cã thÓ cho häc sinh ®ã ®äc ®i ®äc l¹i nhiÒu lÇn. Cßn ®èi víi c¸c tõ khã, häc sinh hay viÕt sai th× gi¸o viªn cÇn ph¶i gi¶i nghÜa ®Ó häc sinh n¾m ®­îc nghÜa vµ viÕt cho ®óng. VÝ dô: “®ßn bÈy” vËt b»ng tre, gç, s¾t, gióp n©ng hoÆc nh¾c mét vËt nÆng theo c¸ch: T× ®ßn bÈy vµo mét ®iÓm tùa råi dïng søc n©ng, nhÊc vËt nÆng ®ã lªn. Th­êng xuyªn ®Ò cao phong trµo “Vë s¹ch ch÷ ®Ñp”. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã yªu cÇu häc sinh ph¶i viÕt ®óng chÝnh t¶, viÕt ®óng quy tr×nh c¸c con ch÷ nh­ kÝch cë moÜo ch÷, chiÒu cao cña con ch÷? con ch÷ ®ã gåm mÊy nÐt t¹o thµnh… vµo cã ý thøc gi÷ g×n vë ghi cña m×nh. §ång thêi gi¸o viªn ph¶i treo bé ch÷ mÉu ë líp häc ®Ó häc sinh dÔ dµng theo dâi hµng ngµy ®Ó viÕt theo. II - §æi míi néi dung d¹y häc: - Néi dung d¹y chÝnh t¶ ë líp 3 lµ luyÖn viÕt ®óng c¸c ©m, vÇn khã, viÕt ®óng c¸c tªn riªng, c¸c bµi chÝnh t¶ ng¾n cã néi dung gÇn gòi víi løa tuæi häc sinh. Th«ng qua mét sè bµi chÝnh t¶, häc sinh cßn ®­îc më réng vèn tõ, më réng hiÓu biÕt vÒ cuéc sèng. * Tõ t×nh h×nh thùc tiÔn cña häc sinh tr­êng m×nh d¹y, t«i thÊy häc sinh cßn viÕt sai nhiÒu vÒ tõ cã phô ©m ®Çu tr/ ch, dÊu thanh hái/ ng÷ vµ phÇn v©n ay/ ©y. Chóng t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ néi dung bµi chÝnh t¶ líp 3. Qua nghiªn cøu vµ thèng nhÊt víi Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng cïng víi tæ chuyªn m«n 2 - 3 vÒ viÖc t¨ng c­êng, bæ sung, h­íng dÉn vµo néi dung kiÕn thøc vÒ ph©n m«n chÝnh t¶ (viÕt sai) phæ biÕn ®Ó d¹y cho häc sinh theo ch­¬ng tr×nh ®Ó thay thÕ nh÷ng bµi mµ xÐt thÊy kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi häc sinh vïng m×nh b»ng nh÷ng bµi cã néi dung cÇn thiÕt. (Mµ s¸ch gi¸o khoa ch­a ®Ò cËp ®Õn). Gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng tån t¹i, nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã th× tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i ®iÒu tra, kh¶o s¸t ®Ó n¾m ®­îc nh÷ng lçi sai phæ biÕn cña häc sinh tr­êng m×nh d¹y. Cô thÓ ë tr­êng TiÓu häc Quúnh Th¹ch häc sinh th­êng m¾c c¸c lçi khi nãi còng nh­ khi viÕt ®ã lµ: + Phô ©m ®Çu ch/tr: Trong ® chong Tr¨ng ® ch¨ng Trung ® tung + VÒ dÊu hái, dÊu ng·: Qu·ng ® qu¶ng vÏ ® vÎ + VÒ phô ©m: Ay/©y: ThÇy ® thµy C©y ® cay §Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch tiÕn hµnh gi¶ng d¹y mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o, cô thÓ trong x©y dùng néi dung bµi sao cho s¸t hîp víi ®èi t­îng häc sinh minh d¹y VD: ë bµi tËp cña tuÇn 14 (tiÕt 1) bµi ng­êi liªn l¹c nhá. Bµi tËp 2: §iÒu ay hay ©y vµo chç trãng Bµi tËp 3: Bµi tËp lùa chän hoÆc chän bµi tËp 3a hoÆc 3b. Nh­ng víi t«i th× t«i cã thÓ thay bµi tËp 3a thµnh bµi tËp t«i chän ngoµi ®Ó häc sinh n¾m ch¾c h¬n vÒ phô ©m ®Çu tr/ch. Cô thÓ: T×m 5 tiÕng cã phô ©m ®Çu lµ tr T×m 5 tiÕng cã phô ©m ®Çu lµ ch Vµ khi häc sinh lµm xong th× gi¸o viªn hái häc sinh ®Ó häc sinh n¾m ch¾c h¬n vÒ phô ©m: - Hái v× sao con viÕt lµ tr? - Hái: V× sao con viÕt lµ ch? - Gäi 6 em ®äc l¹i c¸c tõ häc sinh t×m ®óng vµ víi bµi tËp nµy t«i tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i. + Trong ch­¬ng tr×nh TiÕng viÖt 3, ph©n m«n chÝnh t¶ phÇn bµi tËp ®Ó häc sinh luyÖn tËp viÕt ®óng c¸c phô ©m ®Çu tr/ch dÊu hái nga, nÆng cßn t­¬ng ®èi Ýt. V× vËy trªn c¬ së gi¸o viªn ®· n¾m ®­îc nh÷ng lçi chÝnh t¶ cña häc sinh ®Ó x©y dùng hÖ thèng bµi tËp s¸t hîp víi häc sinh líp m×nh d¹y. C¸c bµi tËp nµy ph¶i b¸m s¸t c¸c c¬ së t©m lý häc, c¬ së ng«n ng÷ häc cña ph©n m«n chÝnh t¶ vµ ®Æc biÖt lµ vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c nguyªn t¾c d¹y chÝnh t¶ nh­: Nguyªn t¾t d¹y chÝnh t¶ theo khu vùc, nguyªn t¾c kÕt hîp chÝnh t¶ cã ý thøc víi chÝnh t¶ kh«ng ý thøc, nguyªn t¾c phèi hîp gi÷a ph­¬ng ph¸p tÝch cùc vµ ph­¬ng ph¸p tiªu cùc. Bµi tËp: Bµi 1: Em h·y chän tõ nµo trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: a/ (Tr©u, ch©u) B¹n em ®i ch¨n……., b¾t ®­îc nhiÒu……. chÊu. + (ChËt, trËt) Phßng häp……….chéi vµ nãng bøc nh­ mäi ng­êi vÉn rÊt……..tù . (Ch¨n, tr©u) Bän trÎ ng«i… hÉu, chê bµ ¨n… råi kÓ chuyÖn cæ tÝch. b/ (B·o, b¶o) Mäi ng­êi…… nhau dän dÑp ®­êng lµng sau c¬n…. (VÏ, vÎ) Em……….mÊy b¹n……. mÆt t­¬i vui ®ang trß chuyÖn (S÷a, söa) MÑ cho em bÐ uèng………..råi…………..so¹n ®i lµm (TiÕng viÖt 3 - trang 132) Bµi tËp 2: §iÒn vµo chç trèng ay hay ©y? . - C©y……..s…….., ch…. gi· g¹o ? ? . . - d………häc……., ngñ d……….. - sè b ………. ®ßn b………. Bµi 3: a/T×m 5 tõ l¸y cã phô ©m ®Çu lµ tr theo mÉu b/ T×m 5 tõ lÊy cã phô ©m ®Çu lµ ch theo mÉu VD: a/ Tr¾ng trÎo, trËp trïng…. b/ ChËp ch÷ng, chen chóc… (TiÕng viÖt 3 - trang 114) bµi tËp Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng vµ ghi lêi gi¶i c©u ®è: a/ tr hoÆc ch M×nh…..ßn, mòi nhän …. ¨ng ph¶i bß,… ©u Uèng n­íc ao s©u Lªn cµy ruéng c¹n Bµi 2: Lµ c¸i g×? T×m vµ viÕt vµo chç trèng nh÷ng tiÕng cã thÓ ghÐp tr­íc hoÆc sau mçi tiÕng d­íi ®©y: Trung ……………. Chung ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. Trai ……………. Chai ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. Trèng ……………. Chèng ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. (TiÕng viÖt 3 - tiÇn 7 - trang 60) Bµi 3: §iÒn dÊu hái, dÊu ng· vµo c¸c tiÕng g¹ch ch©n råi ®äc cho ®óng. Rau cai, ra nga, hai qu©n, suy nghi, ky niÖm, lang m¹n. III - §æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p: - §Ó ®æi míi ®­îc vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc th× gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p d¹y häc cña ph©n m«n nh»m rÌn cho häc sinh kü n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶ vµ tr×nh bµy bµi s¹ch ®Ñp. H­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ vµ thùc hµnh bµi viÕt chÝnh t¶, chÊm ch÷a bµi chÝnh t¶ kÞp thêi; h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp chÝnh t¶ theo yªu cÇu chung (b¾t buéc) vµ yªu cÇu cô thÓ (do gi¸o viªn chän) sao cho phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh ®Þa ph­¬ng. - ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn thÝch hîp ®Ó tæ chøc häc sinh tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh luyÖn tËp: B¶ng líp b¶ng phô, b¶ng con (hoÆc giÊy khæ réng) vë nh¸p, ®å dïng d¹y häc ®¬n gi¶n. §Ó thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã gi¸o viªn ph¶i n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm ph­¬ng ng÷ cña häc sinh ®Ó cã c¸ch ®iÒu chØnh c¸c bµi tËp rÌn luyÖn thªm cho häc sinh ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc träng t©m chÝnh t¶ cÇn d¹y cho häc sinh. Trong giê häc ph©n m«n chÝnh t¶ cÇn cho häc sinh n¾m ®­îc c¸c quy t¾c chÝnh t¶, c¸c luËt chÝnh t¶, mÑo chÝnh t¶ ®Ó häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶. Cô thÓ: a/ Mét sè quy t¾c ph©n biÖt tr.ch trong chÝnh t¶. + Quy t¾c trong ©m tiÕt Tr­íc c¸c vÇn oam, o¨, oe chØ cã thÓ viÕt ch mµ kh«ng viÕt tr. VD: + Quy t¾c trong tõ H¸n ViÖt. C¸c yÕu tè h¸n viÖt cã dÊu nÆng hoÆc dÊu huyÒn chØ cã thÓ viÕt tr mµ kh«ng viÕt víi ch. - YÕu tè H¸n ViÖt cã dÊu nÆng nh­: TriÖt ®Ó, tù gi¸, triÖu phó, trô së, truþ l¹c. - YÕu tè H¸n ViÖt cã dÊu huyÒn nh: Trµo l­u, trÇm t­, triÒu ®¹i, tr×nh ®é, trÇn gian. + Quy t¾c trong tõ l¸y. Trong tõ l¸y tr, ch kh«ng bao giê l¸y víi nhau. Do ®ã gÆp ©m tiÕt ®· biÕt ch¾c ch¾n lµ tra hoÆc ch th× ©m tiÕt thø hai nhÊt thiÕt ph¶i lµ tr hoÆc ch tøc lµ hiÖn t­îng lÆp ©m ®Çu. · Tr: XuÊt hiÖn trong mét s« tr­êng hîp sau: Trång trät, trung thùc, trõng trÞ, trai tr¸ng, trßn trÞa. · Ch xuÊt hiÖn trong nhiÒu tõ l¸y phô ©m ®Çu, ch÷ng chÆc, ch¨m chØ, ch¾t chiu, chong chãng… Tõ ®ã cã mÑo chÝnh t¶ nh­ sau: - NÕu gÆp tõ l¸y (hoÆc tõ cã thÓ t¹o tõ l¸y) ®Öm ©m ®Çu vµ phô ©m gi÷ tr/ch nÕu kh«ng r¬i vµo tr­êng hîp ®iÖp víi tr th× ta cø viÕt ch. Tr kh«ng l¸y víi phô ©m nµo kh¸c tõ 3 - 4 tr­êng hîp, ngo¹i l l¸y ©m l: nh­ träc lãc, trôi lòi… tr¸i l¹i ch l¸y víi nhiÒu phô ©m: Ch¬i bêi, chÌo lÎo, chµo mµo. + Quy t¾c ng÷ nghÜa: - Nh÷ng tõ chØ quan hÖ gia ®×nh ®Òu ®­îc viÕt víi ch: VÝ dô: cha, chó, chÞ, ch¸u, ch¾t, chång… - Nh÷ng ®å dïng trong nhµ ®Òu ®­îc viÕt víi ch: Ch¶o, chum, chØnh, ch¨n, chiÕu, chæi, châng, chuång… - Chó ý tõ phñ ®Þnh th× viÕt ch: Ch­a, ch¼ng, chí, ch¨ng… - Nh÷ng tõ th­êng viÕt víi tr: Tr¸i l¹i, trai g¸i, tr¾ng trÎo… - Nh÷ng tõ viÕt víi ch: Chung thuû, ch©n lý, ch¾t läc, chØ tiªu, vî chång, chèt l¹i, chiÕm gi÷… b/ Ph©n biÖt thanh hái, thanh ng·: + Quy t¾c trong tõ l¸y: Trong c¸c tõ l¸y cña TiÕng viÖt cã quy luËt trÇm bæng thanh ®iÖu trong TiÕng viÖt ®­îc c¨n cø vµo ®é cao vµ chia lµm 2 nhãm. - Nhãm bæng gåm: Thanh s¾c, thanh hái, thanh kh«ng - Nhãm trÇm gåm: Thanh huyÒn, thanh ng·, thanh nÆng Trong tõ l¸y tiÕng thø nhÊt mang thanh bæng th× tiÕng thø hai sÏ cïng ©m mang ©m bæng. Ng­îc l¹i tiÕng thø nhÊt mang thanh trÇm th× tiÕng thø hai còng mang thanh trÇm. VÝ dô: T­¬ng øng víi c¸c thanh bæng: Vui vÎ, lñng còng… T­¬ng øng gi÷a c¸c thanh trÇm: L­ìng lù, dÔ dµng, ®Ønh ®¹c. Tõ ®ã ta cã mÑo vÒ dÊu thanh nh­ sau: ChÞ huyÒn mang nÆng ng· ®au Hái kh«ng s¾c thuèc lÊy ®©u mµ lµnh Khi gÆp tõ l¸y cã tiÕng b¨n kho¨n kh«ng biÕt viÕt hái hay ng· th× nh×n ë tiÕng ®i cïng. NÕu tiÕng ®ã mang thanh huyÒn hoÆc ng·, nÆng th× cø viÕt thanh ng·. NÕu tiÕng ®ã cã thanh s¾c, hái hoÆc kh«ng dÊu th× cø viÕt thanh hái. nÕu gÆp mét tõ kh«ng biÕt thanh hái hay thanh ng· th× t¹o tõ l¸y. NÕu t¹o ®­îc th× còng theo luËt bæng trÇm ®Ó xem xÐt. + Quy t¾c trong tõ H¸n ViÖt - Tõ ®Çu b»ng nh: NhÉn n¹i, nh· nhÆn, tham nhòng… - B¾t ®Çu b»ng l: L·nh ®¹o, lÔ ®é, l·ng phÝ… - B¾t ®Çu b»ng n: TrÝ n·o, næ lùc - B¾t ®Çu b»ng m: Mü thuËt, biÓu mÉu, mÜ m·n, m· lùc. - B¾t ®Çu b»ng d: DÜ v·ng, diÔm lÖ, diÔn ®µn… - B¾t ®Çu b»ng ng: Ng«n ng÷, ngoan ngo·n… Ngoµi c¸c phô ©m (m, nm l, d, ng) nªu trªn th× tõ H¸n ViÖt ®i víi phô ©m kh¸c hoÆc b¾t ®Çu b»ng nguyªn ©m th× viÕt víi dÊu hái. + Quy t¾c ng÷ nghÜa: Nh÷ng tõ song ©m, nghÜa réng (gÇn gièng víi nhau v× cã cïng nguån gèc) vÒ mÆt thanh ®iÖu còng mét tõ kh«ng biÕt viÕt víi thanh hái hay thanh ng· th× t×m mét d¹ng song thøc víi dÊu ng· hoÆc huyÒn. Nh÷ng tõ song (©m, nghÜa réng gÇn gièng nhau v× cã cïng nguån gèc) vÒ mÆt thanh ®iÖu còng ®­îc ph©n bæ theo quy luËt trÇm bæng. Tøc lµ khi ®øng tr­íc mét tõ kh«ng biÕt víi thanh hái hay thanh ng· th× t×m mét d¹ng song thøc viÕt víi dÊu ng· hoÆc huyÒn, hoÆc nÆng, th× viÕt thanh hái. NÕu d¹ng song thøc viÕt víi thanh hái hoÆc thanh s¾c hoÆc thanh kh«ng th× viÕt thanh ng·. VÝ dô: Chia l×a, ®· ®ßi,… Nh÷ng ch÷ viÕt víi dÊu ng·, vÝ dô: C¬n b·o, gi÷ g×n, d÷ déi… Còng (cïng) ®· (®µ) l­ìi (lîi), m· lùc (m·nh b¹o)… B·i bá, b÷a ¨n, chç ¨n, b¸t ®òa, lÔ lµ, kû luËt, m·i m·i, lÎ ph¶i, h÷u Ých… c - Ph©n biÖt thanh hái, thanh nÆng: + §Æc ®iÓm vÇ ng÷ ©m: ë huyÖn 2 Ch©u Khª - tØnh NghÖ an nãi chung th­êng ph¸t ©m thanh hái thanh nÆng. Qu¸ tr×nh ph¸t ©m cã xu h­íng trÇm ho¸ thanh ®iÖu. + Quy t¾c trong tõ l¸y: Trong tõ l¸y cña TiÕng viÖt tu©n theo luËt trÇm bæng cña thanh ®iÖu: Ta sö dông l¹i quy luËt nãi trªn ®Ó gi¶i quyÕt lçi sai nµy. NÕu trong tõ l¸y cßn ch­a biÕt thanh hái, hay thanh ng·, thanh nÆng ta t¹o tõ l¸y cña tõ ®· cho. NÕu tiÕng l¸y cã thanh ng· hoÆc thanh nÆng th× tõ ®ang xÐt viÕt víi dËu nÆng. Ng­îc l¹i tiÕng l¸y víi thanh hái hoÆc kh«ng dÊu th× tõ ®ang xet viÕt víi dÊu hái. VÝ dô: NghØ ng¬i, nghØ gîi, dë gang… + Quy t¾c ng÷ nghÜa: Ta còng t¹o theo tõ song thøc ®Ó xÐt vÒ thanh ®iÖu vµ tu©n theo luËt trÇm bæng. ChÝnh v× vËy gi¸o viªn cÇn ®­îc hÖ thèng bµi tËp chÝnh t¶ phï hîp víi ph­¬ng ng÷ häc sinh. IV - Thùc nghiÖm: 1/ Môc ®Ých thùc nghiÖm: §Ó ®Ò tµi nµy ®­îc thµnh c«ng, chóng t«i ®· tæ chøc thùc nghiÖm b»ng c¸ch ®­a mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt cña m×nh vµo mét bµi häc cô thÓ vµ tæ chøc d¹y ë líp 3B - tr­êng tiÓu häc Quúnh Th¹ch nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p ®· ®­îc ®Ò xuÊt ë trong luËn v¨n nµy. 2/ §èi t­îng, ®Þa bµn, thêi gian thùc nghiÖm: Chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm ë líp 3B tr­êng tiÓu häc 2 Ch©u Khª - huyÖn Con Cu«ng - TØnh NghÖ An vµo thêi gian tuÇn 14 tiÕt 1. S¸ch gi¸o khoa tiÕng viÖt 3 tËp 1. N¨m häc 2005 - 2006. Líp 3B: D¹y theo ®Ò xuÊt ph­¬ng ph¸p míi Líp 3C: D¹y b×nh th­êng - Thêi gian thùc nghiÖm: Tõ ngµy 9/9/2005 ®Õn ngµy 06/12/2006. 3/ Néi dung thùc nghiÖm: §Ó ¸p dông mét sã biÖn ph¸p ®Ò xuÊt ®· nªu ë trªn t«i ®· d¹y m«n chÝnh t¶ nghe viÕt: Ng­êi liªn l¹c nhá (TuÇn 14 - tiÕt 1 - SGK - TV3 tËp 1 - ë 3 B tr­êng tiÓu häc 2 Ch©u Khª - Quúnh L­u - NghÖ An). VËn dông ph­¬ng ph¸p ®æi míi chóng t«i ®· tiÕn hµnh so¹n vµ d¹y bµi chÝnh t¶ lëp líp 3B nh­ sau: Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y M«n: ChÝnh t¶ nghe - viÕt Bµi: Ng­êi liªn l¹c nhá (TuÇn 14 - tiÕt 1) I - Môc ®Ých yªu cÇu: - RÌn kü n¨ng viÕt ®óng chÝnh t¶ (®o¹n 1) - Nghe - viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n trong bµi “ng­êi liªn l¹c nhá”. ViÕt hoa tªn riªng: §øc Thanh, Kim §ång, Nïng, Hµ Qu¶ng. - Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt cÆp vÉn dÔ lÇn ay / Êy; ©m ®Çu tr / ch II - §å dïng d¹y häc: - B¶ng líp viÕt 2 lÇn néi dung bµi tËp 2 - Hai b¨ng giÊy viÕt néi dung bµi tËp tù chän cho häc sinh tham gia ch¬i. III - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh A - KiÓm tra: - Gi¸o viªn yªu cÇu 1 häc sinh ®äc - 2 häc sinh lªn b¶ng líp viÕt - 2 häc sinh lªn b¶ng líp viÕt - C¶ líp viÕt vµo b¶ng con - C¶ líp viÕt b¶ng con c¸c tõ: huýt s¸o, hÝt thë, suýt ng·, gi¸ s¸ch - Gi¸o viªn kiÓm tra - nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi cña häc sinh B - D¹y häc bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn: TiÕt chÝnh t¶ h«m nay chóng ta sÏ nghe - viÕt ®óng, tr×nh bµy ®o¹n trong bµi “Ng­êi liªn l¹c nhá” vµ lµm ®óng c¸c bµi tËp - Häc sinh nghe 2/ H­íng dÉn häc sinh nghe - viÕt a/ H­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ: - Häc sinh më s¸ch gi¸o khoa - trang - Gi¸o viªn ®äc ®o¹n chÝnh t¶ - 2 häc sinh ®äc l¹i ®o¹n viÕt - Gióp häc sinh nhËn xÐt chÝnh t¶ - Gi¸o viªn hái: - Häc sinh tr¶ lêi Hái: Trong ®o¹n v¨n võa ®äc cã nh÷ng tªn riªng nµo ®­îc viÕt hoa? - §øc thanh, Kim §ång, Hµ Qu¶ng Gi¸o viªn: §øc Thanh, Kim §ång lµ danh tõ chØ tªn ng­êi. - Nïng, Hµ Qu¶ng lµ danh tõ chØ ®Þa danh. Nªn khi viÕt c¸c em cÇn ph¶i viÕt hoa c¸c danh tõ ®ã. Hái: C©u nµo trong ®o¹n v¨n lµ lêi cña nh©n vËt? Lêi ®ã ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo? - Nµo, b¸c ch¸u ta lªn ®­êng lµ lêi «ng kÐ ®­îc viÕt sau dÊu hai chÊm, xuèng dßng, g¹ch ®Çu dßng. Hái: Khi viÕt chÝnh t¶ gÆp dÊu hai chÊm xuèng dßng, g¹ch ®Çu dßng th× ch÷ ®Çu dßng ®ã ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo? - Lïi vµo mét ch÷ vµviÕt hoa ch÷ c¸i ®øng ®Çu - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm l¹i ®o¹n chÝnh t¶ lÊy b¶ng con viÕt c¸c ch÷ ®Ó m¾c lçi khi viÕt bµi . - Häc sinh lÊy b¶ng con - Gi¸o viªn ®äc tõ khã. - Häc sinh viÕt b¶ng con, lÇn l­ît Nïng, Hµ Qu¶ng, MØn, l÷ng thöng. Nïng, Hµ Giang, MØm, l÷ng thöng - Gi¸o viªn cïng c¶ líp nhËn xÐt ®óng sai - h­íng dÉn vµ söa sai cho häc sinh - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh t­ thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót b/ GV ®äc bµi cho häc sinh viÕt. Gi¸o viªn ®äc tõng c©u, ®äc râ rµng, m¹ch l¹c mçi c©u ®äc 3 lÇn. - Gi¸o viªn ®äc bµi viÕt - Häc sinh nghe - viÕt bµi vµo giÊy - Gi¸o viªn ®äc to¸n bµi viÕt 1 lÇn n÷a Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®æi giÊy cho nhau vµ dïng bót ch× ®Ó kh¶o bµi cña b¹n. - HS dïng bót ch× kh¶o bµi, g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ bµi viÕt cña b¹n? - Häc sinh tr¶ lêi - Gi¸o viªn thu chÊm 10 bµi - nhËn xÐt. Gi¸o viªn: Võa råi c¸c em ®· ®­îc viÕt bµi chÝnh t¶ “Ng­êi liªn l¹c nhá” §Ó c¸c em n¾m ch¾c h¬n vÒ c¸c phô ©m ®Çu, phÇn vÇn chóng ta chuyÓn sang phÇn luyÖn tËp. 3/ H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bµi tËp 2 ? Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? - 2 häc sinh yªu cÇu bµi tËp - §iÒn vµo chç trèng ay hay Êy - Gi¸o viªn viÕt s½n bµi tËp lªn b¶ng - Häc sinh th¶o luËn theo cÆp C¶ líp lµm bµi vµo giÊy - C¶ líp lµm vµo giÊy - 2 häc sinh lªn b¶ng th× lµm bµi tËp - Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cñ b¹n ®óng - sai. - C¶ líp ®ái vë kiÓm tra bµi tËp cho cña nhau - nhËn xÐt - Gi¸o viªn chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. + C©y sËy / chµy gi· g¹o + D¹y häc / ngñ dËy + Sè b¶y / ®ßn bÈy Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ: - §ßn bÈy: VËt b»ng tre, gç, s¾p gióp n©ng hoÆc nh¾c mét vËt nÆng theo c¸ch: T× ®ßn bÈy vµo mét ®iÓm tùa råi dïng søc n©ng, nhÊc vËt nÆng ®ã lªn. - SËy: C©y cã th©n cao, l¸ dµi th­êng mäc ë bê n­íc, d¸ng kh¼ng khiu. TiÕp ®Õn ta lµm bµi tËp 3a. Nh­ng c« thay bµi tËp 3a thµnh mét bµi tËp kh¸c, cã môc ®Ò lµ: + ViÕt 5 tõ l¸y cã phô ©m ®Çu lµ tr. + ViÕt 5 tõ l¸y cã phô ©m ®Çu lµ ch - Gi¸o viªn thu bµi cña häc sinh GV: C¸c em cã thÝch ch¬i trß ch¬i víi néi dung bµi tËp nµy kh«ng? - Cã - C« cã trß ch¬i: TiÕp søc - GV nªu luËt ch¬i: Cö 2 ®éi, mçi ®éi 3 b¹n ®¹i diÖn lÇn l­ît mçi b¹n t×m 2 tõ l¸y cã phô ©m ®Çu lµ tr hoÆc ch råi ghi vµo giÊy. - HS nghe - GV d¸n 2 tê giÊy khæ to lªn b¶ng. - Chia líp lµm 3 nhãm: Nhãm 1 vµ nhãm 2 tham gia ch¬i - C¸c nhãm th¶o luËn cö ®¹i diÖn tham gia Nhãm 3 lµm träng tµi Thêi gian ch¬i 3 phót NÕu nhãm nµo t×m ®óng, nhanh, vµ ®ñ sè tõ quy ®Þnh nhãm ®ã sÏ th¾ng vµ ng­îc l¹i - Gi¸o viªn cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ch¬i - C¸c b¹n kh¸c ®éng viªn nhãm tham gia. - Träng tµi nhËn xÐt + VÒ thêi gian ch¬i + VÒ kÕt qu¶ bµi tËp + C¸ch tr×nh bµy - Gi¸o viªn nhËn xÐt - tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc - C¶ líp tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc VD: ChËp ch÷ng, trËp trïng, chen chóc tr¾ng trÎo, chËp ch¹p, chËp cho¹ng. 4/ Cñng cè - dÆn dß - Gi¸o viªn nh¾c nhë häc sinh kh¾c phôc nh÷ng lçi cßn m¾c ph¶i trong tiÕt chÝnh t¶. Khen nh÷ng häc sinh viÕt bµi vµ lµm bµi tËp tèt - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 3a,, b vµo vì bµi tËp - Häc sinh lµm bµi tËp vµo vì bµi tËp T­êng thuËt tiÕt d¹y Ng­êi dù giê: T¹ ThÞ Th­¬ng Ng­êi d¹y: NguyÔn ThÞ V©n Bµi d¹y: ChÝnh t¶ nghe - viÕt: Ng­êi liªn l¹c nhá T¹i líp: 3B tr­êng tiÓu häc 2 Ch©u Khª Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh I - KiÓm tra: - Gäi 1 häc sinh ®äc c¸c tõ gi¸o viªn ®· cho ®äc cho 2 b¹n lªn b¶ng ghi: Huýt s¸o, hÝt thë, suýt ng·, gi¸ s¸ch. - 2 häc sinh lªn b¶ng líp viÕt - C¶ líp viÕt vµo b¶ng con - GV nhËn xÐt bµi cò - Häc sinh nhËn xÐt bµi trªn b¶ng II - Bµi míi: 1/ Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn ghi môc bµi lªn b¶ng 2/ H­íng dÉn häc sinh nghe viÕt - Gi¸o viªn ®äc ®o¹n chÝnh t¶ - Häc sinh gië s¸ch gi¸o khoa - C¶ líp theo dâi, ®äc thÇm - 2 häc sinh ®äc l¹i bµi Hái: Trong ®o¹n v¨n võa ®äc cã nh÷ng tªn riªng nµo ph¶i viÕt hoa? - §øc Thanh, Kim §«ng, Nïng, Hµ Qu¶ng. H: C©u nµo trong ®o¹n v¨n lµ lêi cña nh©n vËt? - Nµo, b¸c ch¸u ta lªn ®­êng Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi nãi cña nh©n vËt? - Lêi nãi cña nh©n vËt ®­îc viÕt sau dÊu hai chÊm xuèng dßng, g¹ch ®Çu dßng. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm ®o¹n chÝnh t¶. - C¶ líp ®äc thÇm - Gi¸o viªn cho häc sinh lÊy b¶ng con - C¶ líp viÕt vµo b¶ng con - Gi¸o viªn ®äc c¸c tõ khã Nïng, Hµ Qu¶ng, l÷ng th÷ng, mÜm GV nhËn xÐt - söa sai Cho HS ®äc c¸c tõ võa viÕt - 2 häc sinh ®äc b/ H­íng dÉn häc sinh viÕt bµi: - GV h­íng dÉn häc sinh tõ thÕ ng«i viÕt - 2 häc sinh ®äc b/ H­íng dÉn häc sinh viÕt bµi: - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh thÕ ng«i viÕt - h­íng dÉn häc sinh c¸ch cÇm bót - Gi¸o viªn ®äc bµi - C¶ líp viÕt bµi vµo giÊy - Gi¸o viªn ®äc l¹i bµi chÝnh t¶ - HS ®æi vë cho nhau kh¶o bµi, ghi lçi ra ngoµi lÒ. - NhËn xÐt bµi viÕt cña b¹n - Gi¸o viªn chÊm 4 bµi t¹i líp - nhËn xÐt - Gi¸o viªn chÊm 4 bµi t¹i líp - nhËn xÐt - GV: Võa råi c¸c em ®· ®­îc viÕt bµi chÝnh t¶. Nh×n chung c¸c em viÕt rÊt cè g¾ng. C¸c em cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó chóng ta lµm c¸c bµi tËp sau Bµi tËp 2 ? Bµi tËp 2 yªu cÇu chóng ta lµm g×? - 2 häc sinh nªu §iÒn vµo chç trèng ay hay ©y - GV cho häc sinh th¶o luËn nhãm ®«i - Häc sinh th¶o luËn - Cho häc sinh lµm vµo giÊy - C¶ líp lµm BT - §æi vë kiÓm tra bµi tËp cña nhau - 2 em lªn b¶ng lµm bµi - 4 häc sinh ®äc kÕt qu¶ ®óng GV nhËn xÐt - bæ sung, gi¶i nghÜa tõ + C©y s©y, chµy gi· g¹o + D¹y häc, ng÷ d¹y + Sè b¶y, ®ßn bÈy C« cïng nhÊt trÝ víi ý kiÕn cña c¸c em. - C¸c em lµm bµi tËp 2 nãi chung lµ rÊt tèt vËy c¸c em cã thÝch ch¬i trß ch¬i kh«ng? - Cã Bµi tËp 3a. C« thay bµi tËp nµy thµnh bµi tËp tù chän do c« tù ra ®Ò. - T×m 5 tõ l¸y cã phô Êm ®Çu lµ ch? Trß ch¬i: TiÕp søc - GV nªu luËt ch¬i cö 2 ®éi, mçi ®éi 3em, mçi em t×m 2 tõ l¸y víi yªu cÇu ®· cho råi ghi nhanh vµo giÊy. Trong ®éi cö ®¹i diÖn lÇn l­ît tõng b¹n lªn ch¬i, nhãm 3 lµm träng tµi. Thêi gian ch¬i 3 phót - Häc sinh tiÕn hµnh ch¬i - Träng tµi nhËn xÐt + Nhãm 2 lµm nhanh h¬n nhãm 1 + KÕt qu¶ nhãm 1 lµm ®óng nhiÒu h¬n nhãm 2 VËy nhãm 2 th¾ng cuéc GV cïng c¶ líp tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc - C¶ líp ®éng viªn nhãm th¾ng 3 häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®óng VD: ChËp ch÷ng, trËp trïng, chen chóc, tr¾ng trÎo… - GV nhËn xÐt chèt kiÕn thøc toµn bµi 3/ DÆn dß Lµm thªm bµi tËp 3 a, b SGK - Häc sinh lµm bµi tËp vÒ nhµ 4/ KÕt qu¶ thùc nghiÖm: C¨n cø vµo tiÕn tr×nh bµi d¹y kÕt qu¶ phiÕu cña häc sinh nh×n chung c¸c em ®· n¾m v÷ng ®­îc quy t¾c viÕt chÝnh t¶, vËn dông vµo c¸c quy t¾c ®ã häc sinh ®· lµm bµi tËp cã kÕt qu¶ cao. §Ó ghi ®iÓm cho häc sinh theo thang ®iÓm 10 ®èi víi bµi tËp vµ bµi viÕt nh­ sau: §iÓm 9-10: Tr×nh bµy s¹ch, ch÷ viÕt ®Òu, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, lµm bµi tËp ®óng. §iÓm 7-8: Tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, ®óng cê ch÷ m¾c 1 ®Õn 2 lçi §iÓm 5-6: bµi viÕt ®óng mÉu ch÷, m¾c lçi 3-4 lçi. D­íi ®iÓm 5: Bµi viÕt xÊu, m¾c lçi chÝnh t¶ nhiÒu dùa vµo c¸ch ®¸nh gi¸, ghi ®iÓm ë trªn chóng t«i ®· kh¶o s¸t vµ thèng kª ®­îc b¶ng tæng kÕt sau: §iÓm Líp 9 - 10 7 - 8 5 - 6 £ 5 Thùc nghiÖm líp 3B 25 HS 16 ( %) 9 ( %) 0 ( %) 0 ( %) §èi chøng líp 3C 30 häc sinh 10 ( %) 15 ( %) 5 ( %) 0 ( %) Sau khi kiÓm tra, kh¶o s¸t häc sinh cña hai líp 3B vµ 3C chóng t«i thÊy häc sinh ®· tiÕp thu néi dung bµi d¹y. Víi hai líp trªn kh«ng cã líp nµo cã häc sinh ®¹t ®iÓm d­íi 5. Nh­ vËy nh÷ng kÕt qu¶ thùc nghiÖm trªn ®©y, b­íc ®Çu cho thÊy c¸c biÖn ph¸p ®­îc chóng t«i ®Ò xuÊt trong ®Ò tµi tá ra cã tÝnh kh¶ thi. NÕu ®­îc thùc nghiÖm trong mét ph¹m vi réng lín h¬n vÉn cho mét kÕt qu¶ t­¬ng tù th× cã thÓ ¸p dông bµi d¹y mét c¸ch phæ biÕn cho häc sinh. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy chóng t«i rót ra ®­îc kÕt luËn: Chóng t«i ®· kh¶o s¸t, ®iÒu tra vµ ph©n lo¹i lçi chÝnh t¶ mµ häc sinh tiÓu häc Quúnh L­u - NghÖ An th­êng m¾c lµm c¬ së ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc gióp häc sinh viÕt ®óng chÝnh t¶. §Ó xuÊt gi¶i ph¸p ®Ó häc sinh viÕt ®óng c¸c lo¹i lçi chÝnh t¶ nh­ ®· thèng kÕ t¹o c¬ së thiÕt thùc ®Ó viÖc rÌn kü n¨ng viÕt ®óng nh­ bµi tËp söa lçi, bµi tËp n©ng cao viÕt chÝnh t¶. Ngoµi ra ®Ò xuÊt mét sè h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p tæ chøc nh­ th¶o luËn nhãm, trß ch¬i häc tËp chÝnh t¶ gãp phÇn ®¹t ®­îc kü n¨ng nghe, viÕt ®óng trong ph©n m«n chÝnh t¶. ViÖc ph©n phèi sö dông bµi tËp chÝnh ta vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y chÝnh t¶ cho häc sinh TiÓu häc h­íng vµo viÖc tæ chøc cho häc sinh thùc hiÖn hÖ thèng c¸c hµnh ®éng häc tËp, c¶ viÖc lµm trong viÖc d¹y chÝnh t¶ mang l¹i kÕt qu¶ cao trong viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng cña ph©n m«n chÝnh t¶. Gióp c¸c em lµm quen víi nhiÒu ph­¬ng ph¸p häc tËp míi cÇn cho viÖc tù häc, häc chñ ®éng tÝch cùc. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña luËn v¨n gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa cho häc sinh vµ tµi liÖu båi d­ìng cho gi¸o viªn phÇn kü n¨ng nghe - viÕt phôc vô cho ch­¬ng tr×nh TiÓu häc míi - 2000 trong ph©n m«n chÝnh t¶. Cã thÓ më réng ra ph¹m vi nghiªn cøu d¹y c¸c kü n¨ng nh­ kü n¨ng ®äc, nãi… lµm cho viÖc d¹y kü n¨ng nµy hç trî cho viÖc d¹y kü n¨ng kia vµ trong mét ph©n m«n còng cã thÓ rÌn luyÖn c¶ bèn kü n¨ng. Ch¼ng h¹n khi d¹y chÝnh t¶ ngoµi viÖc chÝnh lµ rÌn kü n¨ng nghe - viÕt cã thÓ rÌn kü n¨ng ®äc - nãi gióp n©ng cao n¨ng lùc toµn diÖn TiÕng ViÖt cña häc sinh. CÇn ®­a vµo giê d¹y chÝnh t¶ c¸c lo¹i bµi tËp chung vµ bµi tËp mang tÝnh chÊt cho tõng khu vùc d­íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó, vËn dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc d¹y häc: Ho¹t ®éng nhãm, trß ch¬i. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt - T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, ®å dïng d¹y häc vµ nhÊt lµ ho¹t huy ®éng kh¶ n¨ng tù lµm ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn. HiÖn nay ë c¸c tr­êng TiÓu häc trªn thùc tÕ c¬ së vËt chÊt cho viÖc d¹y häc vµ ph­¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc ë TiÓu häc phôc vô cho ph©n m«n chÝnh t¶ ®Æc biÖt ë vïng n«ng th«n vµ miÒn nói l¹i cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n. ë tr­êng TiÓu häc trªn ®Þa bµn t«i ®ang gi¶ng d¹y c¬ së vËt chÊt cßn nhiÒu thiÕu thèn: B¶ng dïng cho gi¸o viªn ch­a ®¶m b¶o, bµn ghÕ häc sinh ch­a phï hîp víi løa tuæi… Tõ ®ã dÉn ®Õn ch÷ viÕt häc sinh ch­a ®Ñp, ®å dïng cña gi¸o viªn ch­a ®¸p øng. V× vËy muèn n©ng cao chÊt l­îng ®ßi hái c¸c cÊp qu¶n lý cÇn quan t©m h¬n n÷a vÒ c¬ së vËt chÊt cña tr­êng. Bªn c¹nh ®ã mçi gi¸o viªn ph¶i tù m×nh häc hái, n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh, cã nh­ vËy míi ®¸p ­ng ®­îc ch­¬ng tr×nh ®æi míi. Sau mét thêi gian nghiªn cøu, suy nghÜ, thùc nghiÖm… t«i ®· hoµn thµnh ®Ò tµi: “RÌn kü n¨ng viÕt ®óng ph©n m«n chÝnh t¶ cho häc sinh líp 3” Tuy cßn nhiÒu thiÕu sãt, do ®iÒu kiÖn thêi gian, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ cho nªn trong luËn v¨n cña chóng t«i ch­a ®­îc cÆn kÏ, cßn nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy chóng t«i rÊt mong sù gãp ý cña gi¸o viªn h­íng dÉn, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa gi¸o dôc tiÓu häc ®Ó b¶n luËn v¨n cña chóng t«i ®­îc ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o ----------------------- 1/ PGS -TS: §ç §×nh Hoan - Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh TiÓu häc míi - NXB gi¸o dôc - 2002. 2/ §inh ThÞ ChiÕn - Bµi VÜnh “Kh¾c phôc c¸ch viÕt chÝnh t¶ do ¶nh h­ëng cña tiÕng ®Þa ph­¬ng” - nghiªn cøu Gi¸o dôc 1 - 1999. 3/ Hoµng V¨n Thung: TS - §ç Xu©n Th¶o - D¹y häc chÝnh t¶ ë TiÓu häc - NXB gi¸o dôc 2001 4/ Lª ThÞ TuyÕt Mai: TrÞnh M¹nh H­ëng - TiÕng ViÖt 3 tËp 1 - NXB Gi¸o dôc 2004 5/ Lª Ph­¬ng Nga - Lª A - Lª H÷u TÞnh - §ç Xu©n Th¶o - §Æng Kim Nga. Gi¸o tr×nh Ph­¬ng ph¸p d¹y häc TiÕng viÖt 1 - NXB §¹i häc s­ ph¹m 2004 6/ NguyÔn Minh ThuyÕt - Hoµng Hoµ B×nh - TrÇn M¹nh H­ëng: TiÕng viÖt 3 - S¸ch gi¸o viªn tËp 1 - NXB gi¸o dôc 2005. 7/ Vô gi¸o dôc TiÓu häc: Chuyªn ®Ò gi¸o dôc TiÓu häc tËp 9 - 2004 - NXB Gi¸o dôc. 8/ NguyÔn Minh ThuyÕt - Hoµng Hoµ B×nh - TrÇn M¹nh H­ëng - TrÞnh M¹nh - §µo Ngäc - TrÇn ThÞ Minh Ph­¬ng - Lª H÷u TÞnh - NguyÔn TrÝ: Hái ®¸p vÒ d¹y häc TiÕng viÖt 3 - Nµh xuÊt b¶n gi¸o dôc. 9/ NguyÔn Nh­ ý - ChÝnh t¶ cho nhiÒu tõ dÔ viÕt sai - NXB KHXH - 1990. 10/ TriÒu Trinh - Bµi viÕt “ChÊn chØnh thùc sù vÒ ch÷ viÕt häc sinh” Gi¸o dôc thêi ®¹i sè ngµy 19/02/2000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van c ta(ha bay).doc
Luận văn liên quan