Sinh hoạt sao nhi đồng

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường XHCN nói chung và các trường học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu học là cấp bậc quan trọng nhất, là nền móng đầu tiên cho sự phát triển ấy. Do vậy tri thức và nhân cách của mỗi con người được vững chắc hay không là nhờ vào sự kiên cố của nền móng đó. Về mặt tâm lí, ở bậc tiểu học trẻ bắt đầu tiếp xúc với hoạt động mới, hoạt động của chúng được chuyển từ vui chơi sang hoạt động học tập. Tâm hồn các em bắt đầu tiếp xúc với công việc mới mẻ và có thể nói cấp tiểu học sẽ vẽ những nét đầu tiên trên nền nhân cách của trẻ. Ngoài các môn học ở tiểu học việc hình thành nhân cách trẻ còn phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động mà trong đó hoạt động sao nhi đồng là một trong những hình thức sinh hoạt tạo nên nhân cách tự nhiên và có hiệu quả nhất. Công tác nhi đồng ở nhiều nơi đạt kết quả tốt phụ thuộc rất nhiều vào phụ trách Sao. Có thể nói phụ trách Sao là linh hồn của Sao. Thực tế cho thấy phụ trách sao giỏi, nhiệt tình, hiểu tâm lí nhi đồng, có nghiệp vụ công tác và biết hát, múa, chơi, kể chuyện một cách hấp dẫn thì ở đó chất lượng hoạt động của nhi đồng sẽ rất cao. Ngược lại nếu phụ trách Sao năng lực kém hoặc nơi đó không có phụ trách Sao thì hoạt động của nhi đồng rất tẻ nhạt. Do phụ trách sao là các em vừa qua lứa tuổi nhi đồng nên dễ cảm thông và hoà đồng với nhi đồng. Mặt khác các phụ trách Sao lại là những đội viên được chi đội TNTP chọn cử làm phụ trách nhi đồng. Sự gương mẫu, nhiệt tình và phương pháp tổ chức hướng dẫn của phụ trách sao có tác dụng giáo dục sâu sắc và nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng. Như vậy muốn duy trì được Sao nhi đồng, muốn các Sao nhi đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả phải có phương pháp chọn cử và bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 5790 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sinh hoạt sao nhi đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HỒNG CA S¸ng kiÕn kinh nghiÖm sinh ho¹t sao nhi ®ång n¨m häc 2010 - 2011 Hä vµ tªn: Hµ Minh QuyÒn N¨m sinh: 27/20/1988 Quª qu¸n: Hång Ca – TrÊn Yªn – Yªn B¸i N¨m vµo ngµnh: 20/4/2010 Chøc vô: Gi¸o viªn + Tæng phô tr¸ch §éi HiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i: Tr­êng tiÓu häc sè 1 Hång Ca PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường XHCN nói chung và các trường học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu học là cấp bậc quan trọng nhất, là nền móng đầu tiên cho sự phát triển ấy. Do vậy tri thức và nhân cách của mỗi con người được vững chắc hay không là nhờ vào sự kiên cố của nền móng đó. Về mặt tâm lí, ở bậc tiểu học trẻ bắt đầu tiếp xúc với hoạt động mới, hoạt động của chúng được chuyển từ vui chơi sang hoạt động học tập. Tâm hồn các em bắt đầu tiếp xúc với công việc mới mẻ và có thể nói cấp tiểu học sẽ vẽ những nét đầu tiên trên nền nhân cách của trẻ. Ngoài các môn học ở tiểu học việc hình thành nhân cách trẻ còn phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động mà trong đó hoạt động sao nhi đồng là một trong những hình thức sinh hoạt tạo nên nhân cách tự nhiên và có hiệu quả nhất. Công tác nhi đồng ở nhiều nơi đạt kết quả tốt phụ thuộc rất nhiều vào phụ trách Sao. Có thể nói phụ trách Sao là linh hồn của Sao. Thực tế cho thấy phụ trách sao giỏi, nhiệt tình, hiểu tâm lí nhi đồng, có nghiệp vụ công tác và biết hát, múa, chơi, kể chuyện một cách hấp dẫn thì ở đó chất lượng hoạt động của nhi đồng sẽ rất cao. Ngược lại nếu phụ trách Sao năng lực kém hoặc nơi đó không có phụ trách Sao thì hoạt động của nhi đồng rất tẻ nhạt. Do phụ trách sao là các em vừa qua lứa tuổi nhi đồng nên dễ cảm thông và hoà đồng với nhi đồng. Mặt khác các phụ trách Sao lại là những đội viên được chi đội TNTP chọn cử làm phụ trách nhi đồng. Sự gương mẫu, nhiệt tình và phương pháp tổ chức hướng dẫn của phụ trách sao có tác dụng giáo dục sâu sắc và nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng. Như vậy muốn duy trì được Sao nhi đồng, muốn các Sao nhi đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả phải có phương pháp chọn cử và bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhằm giúp các em hiểu được tâm lí, sở thích của các em nhỏ, gần các em và yêu quý các em hơn. - Giúp phụ trách sao biết cách làm việc, tiến hành một buổi sinh hoạt sao theo các bước cũng như tiến hành một trò chơi hay hoạt động múa hát cụ thể đối với các em nhỏ. - Giúp cho các em trở thành những người đội viên toàn diện như: Biết tôn trọng công việc, biết tổ chức sinh hoạt tập thể lớp mình, học tập tốt hơn, tư cách đạo đức lịch sự, thanh lịch xứng đáng là người đội viên TNTP Hồ Chí Minh. - Công tác bồi dưỡng phụ trách Sao giúp cho tổng phụ trách và đội ngũ giáo viên, BGH nhà trường hiểu được vai trò quan trọng trong việc sinh hoạt sao nhi đồng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi dưỡng phụ trách Sao thực sự là một công việc mang tính chất giáo dục tinh thần trong nhà trường. III. ®èi t­îng nghiªn cøu s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: 1. §èi t­îng nghiªn cøu: C«ng t¸c chØ ®¹o sinh ho¹t Sao trong tr­êng tiÓu häc. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu: + ChØ ®¹o båi d­ìng sinh ho¹t Sao tõ khèi 1 ®Õn khèi 3. + Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 8/2009 ®Õn nay. 3. §Þa bµn nghiªn cøu: Liªn ®éi Kim §ång tr­êng tiÓu häc sè 1 Hång Ca – TrÊn Yªn – Yªn B¸i. IV. NhiÖm vô cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: 1. X©y dùng c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c ph¸t hiÖn vµ båi d­ìng c«ng t¸c chØ ®¹o sinh ho¹t Sao trong tr­êng tiÓu häc. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o tæ chøc buæi sinh ho¹t Sao nhi ®ång. 3. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p cña c«ng t¸c chØ ®¹o buæi sinh ho¹t “ sao nhi ®ång”. V. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô vµ môc ®Ých nghiªn cøu s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, chóng t«i ®· thö nghiÖm c¸c nhãm nghiªn cøu lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. 1. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt: - Nghiªn cøu t¹p trÝ tæng phô tr¸ch. - Nghiªn cøu chØ thÞ h­íng dÉn cña Héi ®ång ®éi vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2009 – 2010 vµ 2010 – 2011. - Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n nghÞ quyÕt cña ®¶ng vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng t¸c båi d­ìng ®éi – Sao trong tr­êng häc. - Ngiªn cøu v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ chØ ®¹o §éi – Sao trong tr­êng häc. 2. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn: a. C¸c ph­¬ng ph¸p: + Ph­¬ng ph¸p tra cøu tµi liÖu. + Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp kinh nghiÖm. + Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra. + Ph­¬ng ph¸p to¹ ®µm trao ®æi. + Ph­¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª vµ sö lÝ sè liÖu. + Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp. + Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia. b. §ãng gãp ý kiÕn vÒ mÆt thùc tiÔn - Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng cả về mặt kiến thức lẫn kĩ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt Sao nhi đồng và một số kiến thức và kĩ năng tổ chức hoạt động tập thể của lớp mình. - Nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt Sao nhi đồng với nhiều hình thức tổ chức phong phú thu hút hầu hết các em nhi đồng tham gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường tiểu học. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1. C¬ së lý luËn Về mặt tâm lí học: Đối với lứa tuổi trẻ nhỏ, sự phát triển cá thể các quá trình tâm lí và các phẩm chất tâm lí được nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau đang được phát triển. Ví dụ vui chơi, học tập, lao động,… Mỗi dạng hoạt động có vai trò, tác dụng khác nhau đối với sự phát triển nhân cách của các em. Những quan sát hằng ngày cho thấy, trẻ em rung cảm và suy nghĩ không giống người lớn, trẻ nhỏ không làm được rất nhiều điều. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ trẻ không làm được những gì, chưa nắm được những gì… mà vấn đề cơ bản là ở chỗ phải hiểu được đứa trẻ hiện có những gì, có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được những gì trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi… Về mặt giáo dục học: Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các em nhỏ được thể hiện thông qua tính giáo dục đạo đức trong các môn học cũng như các hoạt động ngoại khoá. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học vừa là đội viên TNTP Hồ Chí Minh vừa là thành viên của đội ngũ phụ trách Sao, vừa là cây văn nghệ của nhà trường… Khi học sinh tham gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt nhi đồng… Các em quen dần với việc tôn trọng tập thể, công việc mình làm, những ý kiến, việc làm đó được tập thể kiểm tra và đánh giá. Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người thầy giáo phải có khả năng xây dựng được một tập thể học sinh tốt, có yêu cầu chặt chẽ đối với học sinh cũng như công việc, phải có sự lãnh đạo thống nhất, mỗi học sinh phải được bình đẳng trước tập thể. Về mặt xây dựng đội: Hoạt động Đội TNTP là con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác nhau. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt động thực tiễn của đội và tự rèn luyện đội viên. Chính vì vậy công tác nhi đồng được Đảng ta và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội. 2. C¬ së thùc tiÔn - Để góp phần nâng cao chất lượng trong trường tiểu học, hoạt động Đội nói chung và Sao nhi đồng nói riêng là một việc làm cần thiết. Muốn có thêm nhiều sao nhi đồng hoạt động tốt, làm cho các em tham gia vào các hoạt động sinh hoạt vui chơi có định hướng theo một quy trình sư phạm kết hợp với sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của nhà trường, sinh hoạt Sao nhi đồng cần phải có một đội ngũ phụ trách Sao là các em đội viên giỏi, nhiệt tình, biết làm việc, yêu quý em nhỏ. - Các em nhi đồng còn rất nhỏ nên chưa tự quản lí nhau được, chưa tự tổ chức các hoạt động được, vì vậy tập thể các em thường xuyên sinh hoạt là Sao nhi đồng. Mỗi lớp nhi đồng có một chi đội TNTP giúp đỡ và một cán bộ phụ trách là GVCN. - bªn c¹nh ®ã c¸c em ch­a m¹nh d¹n hoµ m×nh vµo buæi sinh ho¹t, ®éi ngò phô tr¸ch Sao cßn rôt rÌ ch­a tù m×nh më réng néi dung sinh ho¹t, c¸c em nhi ®ång cßn lóng tóng gß bã b¶n th©n. - Tổ chức bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng ở cơ sở là một việc làm vừa dễ mà cũng thật khó. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng phụ trách Sao, làm thế nào để có chất lượng tốt là câu hỏi luôn trăn trở của người tổng phụ trách. CHƯƠNG II. NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Như chúng ta đã biết, Đội là lực lượng dự bị của Đoàn, vừa thể hiện tính phát triển của tổ chức Đội và đội viên, vừa giúp đội viên phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần trực tiếp vào việc đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp của Đoàn- Đội, được khẳng định là lực lượng giáo dục trong giáo dục và tự giáo dục thông qua các tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của tổ chức trẻ em kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Vậy để hoạt động Đội được phát triển và đạt hiệu quả cao ta phải chú ý đến hoạt động Sao nhi đồng. Sao nhi đồng là hình thức tập hợp các em nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi để giáo dục các em theo 5 điều Bác Hồ dạy, hướng dẫn nhi đồng làm quen với sinh hoạt tập thể, giúp đỡ các em trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, mong muốn trở thành Đội viên TNTP Hồ Chí Minh. Mỗi Sao nhi đồng gồm từ 5 đén 10 em, có 1 đội viên TNTP làm phụ trách sao, giúp đỡ nhi đồng vui chơi, sinh hoạt. Mỗi lớp nhi đồng có 1 chi đội TNTP giúp đỡ và một cán bộ phụ trách là giáo viên ( cô giáo chủ nhiệm ). 1. Thực trạng a. ®Æc ®iÓm t×nh h×nh dÞa ph­¬ng. Hång Ca lµ mét x· vïng cao vïng s©u cña huyÖn trÊn yªn, ®åi nói khe suèi hiÓm trë, d©n c­ phÇn lín lµ con em d©n téc tµy sinh sèng, d©n c­ th­a thít, 100% d©n c­ lµm n«ng nghiÖp, ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng ng­îc l¹i m«i tr­êng gi¸o dôc ë ®©y t­¬ng ®èi lµnh m¹nh, c¸c cuéc thi v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao hay c¸c cuéc thi vÒ nguån t×m hiÓu v¨n ho¸ vïng miÒn ®­îc triÓn khai th­êng xuyªn. tæng sè Sao vµ nhi ®ång trong liªn ®éi Tr­êng tiÓu häc sè I Hång Ca lµ 16 Sao víi 142 nhi ®ång b. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña liªn ®éi Tr­êng tiÓu häc sè 1 Hång Ca. * ¦u ®iÓm: - C¬ së vËt chÊt: Víi diÖn tÝch khu«n viªn nhµ tr­êng lµ: 6060 m² trong ®ã + S©n ch¬i: 3660 m² + B·i tËp: 400 m² - Tr­êng gåm hai ph©n hiÖu c¸ch xa 4,5 km. - ®éi ngò: + Huynh tr­ëng: TrÎ khoÎ, nhiÖt t×nh vµ t©m huyÕt víi c«ng viÖc cña m×nh. + Phô tr¸ch sao: N¨ng næ, lµ nh÷ng §éi viªn ­u tó, ch¨m häc, h¨ng say víi c«ng viÖc. + Tæng phô tr¸ch: NhiÖt t×nh ham häc hái lu«n thay ®æi mäi h×nh thøc sinh ho¹t ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng §éi – Sao trong tr­êng häc. * Tån t¹i: - Toµn tr­êng cã 13 phßng häc, kh«ng cã phßng §oµn §éi riªng, trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng §éi – Sao ch­a ®­îc ®Çy ®ñ - Tæng phô tr¸ch lµ gi¸o viªn míi nhËn c«ng t¸c, ch­a ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy vÒ c«ng t¸c §éi, lßng nhiÖt t×nh cã song h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é. - §éi ngò phô tr¸ch cßn rôt rÌ, ch­a m¹nh d¹n. * Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cña liªn ®éi: xuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn ë Liªn ®éi Tr­êng TiÓu häc sè 1 Hång Ca víi yªu cÇu ngµy cµng ®ßi hái chÊt l­îng cña ho¹t ®éng ®éi - Sao ®¸p øng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. VÊn ®Ò ®Æt ra cho liªn ®éi lµ ph¸t triÓn nghiªn cøu ®Ó hoµn chØnh c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c chØ ®¹o Sao nhi ®ång cô thÓ lµ: - N©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn, gia ®×nh, x· héi. - Phèi hîp víi huynh tr­ëng båi d­ìng c¸c phô tr¸ch Sao h»ng ngµy. - Th­êng xuyªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ qua c¸c buæi sinh ho¹t Sao. - TËp huÊn nghiÖp vô cho phô tr¸ch Sao. - Tæ chøc thi ®ua khen th­ëng gi÷a c¸c Sao c¸c líp nhi ®ång. - Huy ®éng céng ®ång tham gia båi d­ìng. 2. mét sè gi¶i ph¸p chØ ®¹o buæi sinh ho¹t Sao nhi ®ång. - §Ó buæi sinh ho¹t Sao nhi ®ång cã hiÖu qu¶ Tæng phô tr¸ch t¹o nhiÒu s©n ch¬i bæ Ých cho c¸c em; néi dung tæ chøc c¸c s©n ch¬i ph¶i phong phó mÒm dÎo cã tÝnh míi l¹, thiÕt thùc, phï hîp víi t©m lý løa tuæi, thu hót ®«ng ®¶o thiÕu nhi tham gia. Trang bÞ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng vui ch¬i theo chñ ®iÓm hµng th¸ng. - §éi ngò phô tr¸ch Sao ph¶i n¾m ®­îc: + Yªu cÇu cña mét buæi sinh ho¹t sao. + tiÕn tr×nh c¸c b­íc sinh ho¹t sao. + Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh buæi sinh ho¹t sao. + HiÓu ý nghÜa chñ ®iÓm cña tõng th¸ng; ý nghÜa c¸c ngµy lÔ lín trong th¸ng. + Lu«n thay ®æi h×nh thøc tæ chøc buæi sinh ho¹t sao. 1. N©ng cao vÒ ho¹t ®éng nhËn thøc nhi ®ång: c«ng t¸c ®éi vµ c«ng t¸c gi¸o dôc trong nhµ tr­êng lµ hai lÜnh vùc cã cïng môc tiªu gi¸o dôc. Quan t©m ®Çu t­ cho c«ng t¸c §éi lµ ®Çu t­ cho c«ng t¸c gi¸o dôc. Trªn c¸c m« h×nh ho¹t ®éng kh«ng chØ lµ mang ý nghÜa vui ch¬i mµ th«ng qua ®ã ®Ó ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho c¸c em. Qua c¸c buæi sinh ho¹t Sao nhi ®ång c¸c em biÕt ®­îc, hiÓu ®­îc ®Ó c¸c em ph¸t triÓn v÷ng vµng h¬n. B¸c Hå ®· nãi “ ThiÕu nhi lµ h¹nh phóc cña mçi gia ®×nh, lµ ng­êi chñ t­¬ng lai cña n­íc nhµ... ch¨m sãc thiÕu nhi còng chÝnh lµ ®éng viªn, cæ vò toµn d©n nh÷ng ng­êi «ng, bµ, ng­êi lµm cha lµm mÑ ®oµn kÕt h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng”. ChÝnh v× vËy ngay tõ buæi ®Çu c¾p s¸ch tíi tr­êng song song víi viÖc häc v¨n ho¸ lµ gi¸o dôc c¸c em trªn ph­¬ng diÖn ho¹t ®éng vui ch¬i th«ng qua c¸c m« h×nh sinh ho¹t Sao. - Tuyªn truyÒn cho toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn, phô huynh, häc sinh hiÓu râ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng sao nhi ®ång. 2. Phèi hîp víi huynh tr­ëng ®Ó chän ®éi ngò phô tr¸ch Sao: + Häc lùc tõ kh¸ trë lªn. + §¹o ®øc tèt. + hiÓu biÕt vÒ c¸c ho¹t ®éng Sao nhi ®ång. + kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng theo m« h×nh sinh ho¹t. + Cã uy tÝn tr­íc c¸c em nhi ®ång. + Nhanh nhÑn, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc gÇn gòi yªu mÕn c¸c em. Mçi líp chän 3 – 4 em sau ®ã tæ chøc thi ®Ó chän ®éi ngò phô tr¸ch sao ®ñ c¸c tiªu chuÈn. 3. TËp huÊn nghiÖp vô cho c¸c em phô tr¸ch Sao. lùa chän phô tr¸ch Sao kh«ng ph¶i lµ sù tiÕp nhËn nh÷ng c¸i ®· cã ë c¸c em v× cã nh÷ng phÈm chÊt – n¨ng lùc chØ cã thÓ cã ®­îc trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn. §iÒu quan träng h¬n lµ cÇn ph¶i rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸i hiÖn cã vµ c¸i cÇn cã. Do vËy, lùa chän bao giê còng ph¶i ®i ®«i víi båi d­ìng. Ngay tõ ®Çu n¨m häc tæng phô tr¸ch ph¶i tæ chøc nhiÒu buæi tËp huÊn kü n¨ng nghiÖp vô ®éi ngò huynh tr­ëng. - Båi d­ìng ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cña ®éi ngò phô tr¸ch Sao. - C¸ch triÓn khai buæi sinh ho¹t Sao. - Ph­¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch theo chñ ®iÓm hµng th¸ng. - Båi d­ìng kü n¨ng tæ chøc ®iÒu hµnh cña ®éi ngò phô tr¸ch Sao theo ®Þnh kú. - Ngoµi nh÷ng buæi tËp huÊn do Tæng phô tr¸ch ®iÒu hµnh, ph¶i båi d­ìng c¸c em h»ng ngµy th«ng qua giê lªn líp hoÆc ë nhµ cña c¸c em. §iÒu nµy muèn thùc hiÖn ®­îc cÇn ph¶i huy ®éng céng ®ång tham gia båi d­ìng. 4. KiÓm tra ®¸nh gi¸ cña c¸c em qua c¸c buæi sinh ho¹t sao. ®Ò ra mµ kh«ng kiÓm tra ®¸nh gi¸ coi nh­ kh«ng thùc hiÖn. KiÓm tra ®¸nh gi¸ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng. V× vËy ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm cho c¸c phô tr¸ch Sao th× Tæng phô tr¸ch phèi hîp víi huynh tr­ëng tiÕn hµnh lµm nh­ sau: - Theo dâi s¸t sao viÖc thùc hiÖn c¸c buæi sinh ho¹t Sao. - TiÕn hµnh dù buæi sinh ho¹t ®Ó ®óc kÕt kinh nghiÖm kÞp thêi. - Tæ chøc c¸c ®ît kiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕp thu c¸c em qua c¸c buæi sinh ho¹t. 5. Tæ chøc thi ®ua khen th­ëng c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng lµ ®ßn thóc ®Èy chÊt l­îng qua c¸c buæi sinh ho¹t Sao. V× mét trong nh÷ng thø bËc cña con ng­êi thÓ hiÖn b¶n th©n vµ coi träng danh dù. Do vËy muèn duy tr× tèt phong trµo §éi – Sao nhi ®ång trong tr­êng häc th× Tæng phô tr¸ch ph¶i chó ý ®Õn viÖc thi ®ua khen th­ëng, khen chª ph¶i ®óng møc, chñ yÕu lµ khen nh÷ng néi dung lµm tèt ®Ó ®éng viªn khÝch lÖ c¸c em, nh¾c nhë khÐo lÐo ®Ó kh«ng lµm mÊt lßng tin cña c¸c em. - Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua “Phô tr¸ch Sao giái” trong c¸c ngµy lÔ lín gi÷a c¸c khèi líp. - ®Ò c¸c møc th­ëng cho c¸c huynh tr­ëng, phô tr¸ch sao xuÊt s¾c. - Th­ëng cho c¸c Sao sinh ho¹t s«i næi, thùc hiÖn, tham m­u víi l·nh ®¹o nhµ tr­êng cho c¸c em tham gia c¸c danh lam th¾ng c¶nh, tham gia häc hái c¸c m« h×nh sinh ho¹t sao trong vµ ngoµi huyÖn. CHƯƠNG III BÀI HỌC KINH NGHIỆM Bước đầu làm quen với việc triển khai đề tài mà lại là đề tài “ Bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng trong trường tiểu học” bản thân tôi rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau: - Trong công tác Đội nói chung và công tác Sao nhi đồng nói riêng đòi hỏi người tổng phụ trách phải không ngừng học hỏi tự bồi dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và phải thực sự là người bạn, người chị, người anh của trẻ, thực sự yêu trẻ, hoạt động với trẻ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của trẻ. - Kế hoạch của một đề tài phải được tổng phụ trách nghiên cứu căn cứ vào tình hình thực tế phù hợp với tình hình của liên đội. Kế hoạch phải lên từ đầu năm học và đặt ra những chỉ tiêu hoàn thành hay chương trình kiểm tra đánh giá một cách đầy đủ, rõ ràng và cụ thể. - Việc lập kế hoạch và tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường là vô cùng quan trọng, để từ đó tranh thủ sự chỉ đạo và sự giúp đỡ của các lực lượng trong nhà trường, chủ động khắc phục và giải quyết những khó khăn trong công việc cũng như những nảy sinh trong quá trình triển khai đề tài. - Phải tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường như Đoàn thanh niên, công đoàn nhà trường, và đặc biệt là kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm lâu năm cũng như đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, sáng tạo hăng hái và yêu trẻ, cùng với đó là sự ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh, sự quan tâm chỉ đạo của hội đồng Đội các cấp, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn… - Để thành công một đề tài thì ngoài những yếu tố trên còn cần đến một yếu tố không nhỏ để thành công là phải có một đội ngũ ban chỉ huy liên đội và đội ngũ phụ trách Sao nhiệt tình, yêu công tác Đội, có khả năng nhận thức tốt các kiến thức về công tác Đội nói chung, công tác sinh hoạt Sao nhi đồng nói riêng, có kĩ năng về tổ chức hoạt động Đội và sinh hoạt Sao nhi đồng. Muốn vậy tổng phụ trách phải thường xuyên quan tâm đến các em, lắng nghe những mong muốn, những suy nghĩ, những yêu cầu đề đạt và cả những sáng kiến của các em một cách sát sao gần gũi để từ đó có sự rút kinh nghiệm trongviệc triển khai hoạt động cũng như tổ chức cho các em sinh hoạt ở các chủ điểm sau một cách tốt hơn và giải quyết các yêu cầu một cách cụ thể, nhanh chóng và linh hoạt. Mặc dù kết quả của đề tài mới chỉ là bước đầu nhưng đã được ban giám hiệu, tập thể giáo viên nhà trường và hội phụ huynh đánh giá cao. Với kết quả đó tôi tin rằng cùng với sự tiếp tục đổi mới cả về phương pháp tổ chức thì kết quả của đề tài còn cao hơn nữa trong các năm học tới. Mặc dù vẫn cò những thiếu sót nhưng với những gì đã đại được trong công tác nhi đồng nói chung và công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng nói riêng năm học 2008-2009 tôi cũng mong rằng các cấp hội đồng Đội sẽ có sự đánh giá rút kinh nghiệm hay trong công tác Đội nói chung, công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng nói riêng, góp phần cho thành công của nền giáo dục huyện nhà. CHƯƠNG IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A. KẾT LUẬN Qua công tác Sao nhi đồng nói chung và công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nói riêng, tôi rút ra kết luận sau: - Muốn Sao nhi đồng hoạt động tốt phải có một đội ngũ phụ trách sao giỏi, được lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên. Chính vì vậy công tác bồi dưỡng phụ trách Sao muốn có hiệu quả rất cần có sự lựa chọn theo tiêu chuẩn đối với những đội viên tham gia công tác này. - Bồi dưỡng phụ trách Sao là một công tác khoa học, vấn đề sư phạm cần phải được nghiên cứu nghiêm túc, có chương trình, có chỉ đạo, đầu tư theo hệ thống của các cấp, phải luôn đổi mới để phù hợp với sự phát triển của các em nhi đồng và của xã hội. Phải xác định phụ trách Sao thực chất là một cán bộ giáo dục, một tiểu giáo viên của Đội. - Công tác Sao nhi đồng và công tác bồi dưỡng phụ trách Sao là phương thức giáo dục tự giáo dục đối với các em, giúp cho các em học tập tốt hơn, biết cách tổ chức quản lí một hoạt động tập thể, biết tôn trọng công việc mình làm. - Giúp cho tổng phụ trách, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà ttrường, chi đoàn giáo viên nhận thức tốt về vai trò của phụ trách Sao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhi đồng sinh hoạt, đến với các em bằng tình thương và trách nhiệm, luôn động viên uốn nắn kịp thời bằng nghệ thuật sư phạm thích hợp, chắc chắn hiệu quả của công tác sẽ tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng học tập và củng cố nề nếp nhà trường. B. KIẾN NGHỊ 1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN - Phải luôn tự học hỏi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội, sưu tầm những hình thức sinh hoạt mới nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng phụ trách Sao, từ đó nâng cao hiệu quả của các buổi sinh hoạt Sao nhi đồng. - Quan tâm động viên, khích lệ kịp thời đội ngũ phụ trách sao, hiểu và nắm được các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em, lắng nghe và giải thích cụ thể những vướng mắc trong công tác phụ trách Sao của các em nhằm giúp các em thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. - Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải luôn quan tâm đến công tác đội nói chung, công tác nhi đồng nói riêng, nhằm chỉnh sửa nội dung cũng như hình thức sinh hoạt sao làm cho công tác này có chất lượng hơn. 2 .ĐỐI VỚI CÁC CẤP QUẢN LÍ. - Đề ra kế hoạch và nội dung sinh hoạt kịp thời, thường xuyên bổ sung những nội dung và hình thức sinh hoạt mới để đề ra đường lối cho cơ sở thực hiện. - Mở lớp tập huấn về công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng cho đội ngũ tổng phụ trách nhằm làm cho hoạt động này có định hướng và phương pháp thực hiện đúng đắn hơn, trọng tâm và hiệu quả hơn. Trên đây là bản sáng kiến kinh nghiệm sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học số 1 Hồng Ca. Trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp quản lí để tôi thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hång Ca, ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2010 Người viết Hà Minh Quyền NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THAY MẶT HỘI ĐỒNG SKKN NHÀ TRƯỜNG HT NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THAY MẶT HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSáng kién kinh nghiệm sinh hoạt sao nhi đồng trường tiểu học số 1 Hồng Ca.doc