Tại tại công ty TNHH thương mại Việt Hùng

Tại tại Cty TNHH TM Việt Hùng Lời nói đầu Trong thời gian thực tập tổng hợp tại công ty TNHH thương mại Việt Hùng . Với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty và đặc biệt là các cô các chú trong phòng kế toán . Tôi đã được nghiên cứu một cách khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính tại một công ty trong những năm gần đây. Tôi đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp với bố cục như sau. Phần 1 : Đặc điểm của công ty TNHH thương mại Việt Hùng. Phần 2 : Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính tại công ty. Phần 3 : Các nghiệp vụ kế toán cơ bản. Phần 4 : Công tác phân tích kinh tế tài chính tại công ty. PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY THHH VIỆT HÙNG. 1.Qúa trình hình thành. Công ty TNHH thương mại Việt Hùng được thành lập vào ngày 17/ 06/ 1993. - Giấy phép thành lập số 2291/ QĐUB do UBND thành phố Hà Nội cấp. - Giấy phép DKKP số 044991 do UBNDthành phố Hà Nội cấp. Công ty TNHH thương mại Việt Hùng được thành lập với nguồn vốn đóng góp chủ yếu của: - Ông Nguyễn Đình Thanh : Giám đốc Công ty. - Ông Nguyễn Khánh Linh : Phó Giám đốc Công ty. - Ông Nguyễn Văn Quyền : Phó Giám đốc Công ty. Vốn của Công ty trong những ngày đầu hoạt động là 1.150.000.000 VNĐ 2. Quá trình phát triển. Trong nhiều năm qua với sự nỗ lực của Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự mến mộ của khách hàng, Công ty đã phát triển và đúng vững trong cơ chế thị trường vô cùng khắc nghiệt, luôn hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước, là một Công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh – nhập khẩu trong những năm đầu tư một Công ty làm gia công hàng xuất khẩu cho các đơn vị khác. Công ty đã từng bước làm quen và tiến hành xuất khẩu được một phần sản phẩm do chính Công ty sản xuất ra. Và khai thác được thông qua các hợp đồng uỷ thác và các hợp đồng trực tiếp (từ năm 1998 trở lại đây). Tuy nhiên công tác xuất XNK của Công ty còn gặp khó khăn. Đặc biệt là bạn hàng ngoại và bất ổn định về giá cả trong nước, với một Công ty TNHH còn non trong việc tham gia và XNK trực tiếp. Đứng trước tình hình đó Công ty TNHH thương mại Việt Hùng quyết tâm tìm cho Công ty mình hướng đi phù hợp với công tác XHK hàng hoá trong cơ chế thị trường. Đó là không ngừng cải tiến, thay đổi mẫu mã sản phẩm, tìm mọi biện pháp để mở rộng, chiếm lại thị trường. Với khẩu hiệu “uy tín, chất lượng là sức mạnh” Công ty TNHH thương mại Việt Hùng đang vượt qua những khó khăn chung của Việt Nam để phát triển không những giữ vững thị trường trong nước mà còn tang cường mở rộng thị trường ra bên ngoài.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1826 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tại tại công ty TNHH thương mại Việt Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong thêi gian thùc tËp tæng hîp t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng . Víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n. T«i ®· ®­îc nghiªn cøu mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i mét c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. T«i ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp víi bè côc nh­ sau. PhÇn 1 : §Æc ®iÓm cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng. PhÇn 2 : T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i c«ng ty. PhÇn 3 : C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n. PhÇn 4 : C«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ tµi chÝnh t¹i c«ng ty. Hµ Néi : 02 / 2002 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty THHH ViÖt Hïng. 1.Qóa tr×nh h×nh thµnh. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 17/ 06/ 1993. - GiÊy phÐp thµnh lËp sè 2291/ Q§UB do UBND thµnh phè Hµ Néi cÊp. - GiÊy phÐp DKKP sè 044991 do UBNDthµnh phè Hµ Néi cÊp. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng ®­îc thµnh lËp víi nguån vèn ®ãng gãp chñ yÕu cña: - ¤ng NguyÔn §×nh Thanh : Gi¸m ®èc C«ng ty. - ¤ng NguyÔn Kh¸nh Linh : Phã Gi¸m ®èc C«ng ty. - ¤ng NguyÔn V¨n QuyÒn : Phã Gi¸m ®èc C«ng ty. Vèn cña C«ng ty trong nh÷ng ngµy ®Çu ho¹t ®éng lµ 1.150.000.000 VN§ 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Trong nhiÒu n¨m qua víi sù nç lùc cña Ban Gi¸m ®èc, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ sù mÕn mé cña kh¸ch hµng, C«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ ®óng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng v« cïng kh¾c nghiÖt, lu«n hoµn thµnh tèt mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, lµ mét C«ng ty võa s¶n xuÊt võa kinh doanh – nhËp khÈu trong nh÷ng n¨m ®Çu t­ mét C«ng ty lµm gia c«ng hµng xuÊt khÈu cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. C«ng ty ®· tõng b­íc lµm quen vµ tiÕn hµnh xuÊt khÈu ®­îc mét phÇn s¶n phÈm do chÝnh C«ng ty s¶n xuÊt ra. Vµ khai th¸c ®­îc th«ng qua c¸c hîp ®ång uû th¸c vµ c¸c hîp ®ång trùc tiÕp (tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y). Tuy nhiªn c«ng t¸c xuÊt XNK cña C«ng ty cßn gÆp khã kh¨n. §Æc biÖt lµ b¹n hµng ngo¹i vµ bÊt æn ®Þnh vÒ gi¸ c¶ trong n­íc, víi mét C«ng ty TNHH cßn non trong viÖc tham gia vµ XNK trùc tiÕp. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng quyÕt t©m t×m cho C«ng ty m×nh h­íng ®i phï hîp víi c«ng t¸c XHK hµng ho¸ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. §ã lµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn, thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó më réng, chiÕm l¹i thÞ tr­êng. Víi khÈu hiÖu “uy tÝn, chÊt l­înglµ søc m¹nh” C«ng ty TNHHth­¬ng m¹i ViÖt Hïng ®ang v­ît qua nh÷ng khã kh¨n chung cña ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn tang c­êng më réng thÞ tr­êng ra bªn ngoµi. 3. NhiÖm vô. -S¶n xuÊt vµ chÕ biÕn c¸c phÕ phÈm tËn dông tõ gç P¬ mu ®Ó xuÊt khÈu. - Liªn doanh víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó s¶n xuÊt xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng may mÆc, thñ c«ng mü nghÖ( uû th¸c), cao su, rau qu¶, thuû s¶n, chÕ biÕn hµng n«ng l©m s¶n, hµng nhùa, thùc phÈm chÕ biÕn, da tr©u muèi, khung nh«m kÝnh vËt liÖu x©y dùng. -NhËp khÈu vËt t­, nguyªn liÖu, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, hµng tiªu dïng (kÓ c¶ vËt t­, kim lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc phô thay thÕ theo c¸c danh môc vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc). -Tæ chøc th­¬ng m¹i lµm ®¹i lý kinh doanh kh¸ch s¹n, qu¶ng c¸o t­ vÊn ®Çu t­, vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, b¸n bu«n, b¸n lÎhµng t­ liÖu s¶n xuÊt vµ t­ liÖu tiªu dïng. -X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh diÖn, c«ng tr×nh thuû lîi võa vµ nhá, kinh doanh vµ cho thuª nhµ ë, v¨n phßng lµm viÖc cho c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc cña C«ng ty. -ChÊp hµnh vÒ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng. 4. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty TNHH ViÖt Hïng. HiÖn nay C«ng ty th­¬ng m¹i ViÖt Hïng gåm 73 c¸n bé, nh©n viªn, c«ng nh©n lao ®éng trong ®ã co 15 kÜ s­ tèt nghiÖp cña tr­êng ®¹i häc Ngo¹i th­¬ng, Kinh tÕ quèc d©n, Tµi chÝnh, B¸ch khoa, X©y dùng, Giao th«ng, N«ng nghiÖp, cïng 6 nh©n viªn trung cÊp tµi chÝnh kÕ to¸n vµ 52 c«ng nh©n. Ngoµi ra khi cÇn tuyÓn thªm lao ®éng (theo thêi vô kho¶ng tõ 30 - 50 ng­êi n÷a). C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng (trang 4 ) C¬ cÊ tæ chøc c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng Phßng Gi¸m ®èc PG§ PG§ X©y dùng, XL KD Kh¸ch s¹n P. KÕ to¸n P. Tæ chøc P. KD1 P. KD2 V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i HP X­ëng LR1 X­ëng LR2 Chi nh¸nh L¹ng S¬n Chi nh¸nh TPHCM * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô phßng ban. - Phßng Gi¸m ®èc C«ng ty: Phô tr¸ch chung, chØ ®¹o trùc tiÕp bé phËn xuÊt nhËp khÈu c¸c x­ëng SX , c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, trung t©m kinh doanh cña C«ng ty. - Phßng phã Gi¸m ®èc C«ng ty :Lµ phßng gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty phu tr¸ch hai bé phËn (bé phËn x©y l¾p ®iÖn, x©y dùng vµ bé phËn dich vô tæ chøc kinh doanh kh¸ch s¹n). - Phßng kÕ to¸n tµi vô : Lµ phßng gióp viÖc cho Gi¸m ®è C«ng ty, cã nhiÖm vô b¸o c¸o th­êng xuyªn cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ kÕ ho¹ch sö dông tµi chÝnh cña c¸c bé phËn (tham m­u vÒ tµi chÝnh). - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, qu¶n lý néi vô cña c«ng ty, trùc ®iÖn tho¹i, tiÕp kh¸ch cña gi¸m ®èc vµ c¸c phßng nghiÖp vô kinh doanh kh¸c khi v¾ng mÆt, h­íng dÉn kh¸ch ®i ®Õn c¸c c¬ quan lµm viÖc, ®iÒu ®éng xe «t« theo lÖnh cña Gi¸m ®èc. - Phßng kinh doanh 1 : Lµ phßng lµm nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tù khai th¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, ®Ó tham m­u cho Gi¸m ®èc ký kÕt c¸c H§KT. Phßng nµy ®éi quyÒn nhËp khÈu xe g¾n m¸y, quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c c«ng ty cña n­íc ngoµi ®Ó nhËp c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i. - Phßng kinh doanh 2: còng nh­ phßng 1, phßng nµy lµm nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp vµ ®Æc tr¸ch tham m­u gióp cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c xuÊt khÈu cña c«ng ty, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu vµ b¸o c¸o c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh xuÊt khÈu víi Gi¸m ®èc c«ng ty. - Chi nh¸nh cña c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ mét bé phËn kinh doanh cña c«ng ty, cã con dÊu vµ ®­îc phÐp më tµi kho¶n ë Ng©n hµng néi chi nh¸nh ®Æt t¹i së giao dÞch, chi nh¸nh nµy cã nhiÖm vô th«ng tin c¸c d÷ liÖu vÒ hµng ho¸, gi¸ c¶, t×nh h×nh kinh doanh vµ tiÕn hµnh thùc hiÖn kinh doanh trong c¸c tØnh phÝa Nam, c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc c«ng ty ký kÕt ®Æc biÖt lµ c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. - Chi nh¸nh cña c«ng ty t¹i thÞ x· L¹ng S¬n cã nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nh­ c¸c phßng kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu cïng phßng kinh doanh 2 tiÕn hµnh xuÊt khÈu hµng ho¸ sang Trung Quèc. - V¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i H¶i Phßng cã nhiÖm vô tiÕp nhËn hµng ho¸ cña c«ng ty khi tµu cËp bÕn c¶ng H¶i Phßng, tiÕn hµnh gi¶i to¶, b¸n hµng theo lÖnh cña Gi¸m ®èc. - Bé phËn x©y dùng: cã nhiÖm vô t×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng x©y l¾p ®iÖn, lªn ph­¬ng ¸n dù trï tham m­u gi¸m ®èc c«ng ty ®Êu thÇu ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y dùng, cung cÊp nguyªn vËt liÖu. - Bé phËn kinh doanh qu¶n lý dÞch vô, du lÞch, kh¸ch s¹n cña C«ng ty: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn bé khu nhµ 5 TÇng t¹i Yªn Phô lµm kh¸ch s¹n, ®ång thêi bé ph¹n nµy cßn lµm nhiÖm vô tham m­u gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch cho kh¸ch thuª phßng ®Ó thu lîi nhuËn. - X­ëng l¾p r¸p xe g¾n m¸y sè 1 (d¹ng IKD1) t¹i L¹c Trung – Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi cã nhiÖm vô qu¶n lý mét d©y chuyÒn l¾p r¸p xe g¾n m¸y. Tæ chøc l¾p r¸p, tiÕp nhËn linh kiÖn theo sù ®iÒu hµnh chØ ®¹o cña gi¸m ®èc C«ng ty(qua phßng KD1). - X­ëng l¾p r¸p xe g¾n m¸y sè 2 (d¹ng IKD2) t¹i nhµ m¸y xe löa Gia L©m cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng nh­ x­ëng 1. 5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty TNHH ViÖt Hïng. a). Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH ViÖt Hïng. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra KÕ to¸n tËp hîp CP vµ tÝnh GTSP KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n TL vµ c¸c kho¶n BHXH KÕ to¸n TSC§ vËt t­ NVL Trong ®ã: - KÕ to¸n tr­ëng lµ mét kiÓm so¸t viªn vÒ tµi chÝnh, chØ ®¹o c«ng viÖc chÝnh cña v¨n phßng cã quyÒn h¹n tèi ®a vµ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vô tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty. - KÕ to¸n TSC§, vËt t­, NVL : chuyªn theo dâi vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, vËt t­ vµ NVL. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: chuyªn theo dâi, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ l­¬ng vµ tÝnh c¸c kho¶n BHXH, BHYT. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi sù biÕn ®éng vÒ c¸c nguån thanh to¸n c«ng nî trªn vµ t×nh h×nh thanh to¸n cåg nî. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh to¸n gi¸ thµnh :cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô thùc hiÖn . - KÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra :Cã nyhi­Öm vô tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh, tËp hîp tõ c¸c kÕ to¸n kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh lç l·i vµ kiÓm tra ®èi chiÕu lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. b). Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n. HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông h×nhthøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ víi h×nh thøc nµy hÖ thèng sæ s¸ch cña c«ng ty bao gåm ( Trang 8 ) Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH ViÖt Hïng Chøng tõ gèc Sæ TM B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ chi tiÕt B¶ng tæng hîp sæ thÓ chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o KÕ to¸n B¶ng C©n ®èi Tµi kho¶n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu PhÇn 2 T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty th­¬ng m¹i viÖt hïng . I.T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 1. Néi dung cña c«ng t¸c tµi chÝnh. ViÖc qu¶n lÝ vµ sö dông vèn cã vai trß rÊt quan träng vµ hiÖn h÷u trong tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng ®èi víi bÊt k× doanh nghiÖp nµo. Bëi hÇu hÕt mäi quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ ®Òu xem xÐt trªn ph­¬ng diÖn tµi chÝnh. NÕu viÖc qu¶n lý tµi chÝnh kh«ng chÆt chÏ, kh«ng bao qu¸t ®­îc c¸c nguån vèn, néi dung vµ tÝnh chÊt cña c¸c nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc trong s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ lµ mét sai lÇm. V× vËy, c«ng ty th­¬ng m¹i ViÖt Hïng lu«n coi träng viÖc nghiªn cøu néi dung tÝnh chÊt cña c¸c nguån vèn lµm c¬ së lùa chän khai th¸c, huy ®éng vèn phï hîp víi nhu cÇu vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cho phÐp. Ch¼ng h¹n nh­ viÖc lùa chän h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, thiÕt lËp c¸c môc tiªu, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn vèn cña c¸c dù ¸n ®Çu t­, cña c¸c chiÕn l­îc Marketing… 2.Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng. Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®Çu t­ cho nhµ x­ëng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ë c«ng ty, tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®­îc tÝnh khÊu hao theo quy ®Þnh sè 1062 cña Bé tµi chÝnh dùa trªn nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ t¸i s¶n cè ®Þnh lµ theo nguyªn gi¸. Vèn l­u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé tµi s¶n thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp trong thêi gian sö dông vµ thu håi hoÆc lu©n chuyÓn trong mét chu kú kinh doanh hoÆc kh«ng qu¸ 1 n¨m. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sau §vt : 1000 ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh Sè tiÒn TT % Sè tiÒn TT % Sè tiÒn Tû lÖ % TT(+,-) Vèn cè ®Þnh 7000000 51.282 9115000 60.565 2115000 30.21 9.283 Vèn l­u ®éng 6650000 48.718 5935000 39.435 -715000 -10.75 -9.28 Tæng vèn KD 13650000 100 15050000 100 1400000 10.26 Qua biÓu trªn ta thÊy trong kÕt vèn kinh doanh cña c«ng ty th× vèn cè ®Þnh chiÕm tû träng lín h¬n vµ møc ®é ngµy cµng t¨ng. So víi n¨m 2000 th× n¨m 2001 t¨ng lªn 9,283% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.115.000.000 ®ång trong khi ®ã vèn l­u ®éng l¹i gi¶m ®i 9,28 % t­¬ng øng víi sè tiÒn gi¶m lµ 715.000.000 ®ång Tæng nguån vèn kinh doanh t¨ng lªn víi sè tiÒn lµ 1.400.000.000 ®ång. Nh­ vËy, tæng nguån vèn kinh doanh t¨ng lªn lµ do vèn cè ®Þnh t¨ng chøng tá r»ng doanh nghiÖp chó träng vµo ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i c¸ch c«ng nghÖ vµ më réng quy m« kinh doanh. 3.T×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty. T×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng qua hai n¨m 2000 vµ 2001 ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: §VT: 1000 ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh Sè tiÒn TT % Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TL% T T% 1.Vèn KD -Vèn NSNN -Vèn TCHC -Vèn TBsung 13650000 8763000 438150 4448850 93,46 60 3 30,46 15050000 10219692 574140 4256168 91,75 62,3 3,5 25,95 1400000 1456692 135990 -192682 10,26 16,62 31,04 -4,31 -1,71 2,3 0,5 -4,51 2.C¸c quü - §t­ ph¸t triÓn - Dù phßng TC 955000 759460 195540 6,54 5,20 1,34 1354000 1025000 328080 8,25 6,25 2,0 399000 265540 132373 41,78 34,96 67,69 1,71 1,05 0,66 3.Tæng Vèn CSH 14605000 100 16404000 100 1799000 12,31 Qua biÓu trªn ta thÊy r»ng: Tæng nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 12,31% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.799.000.000 ®ång. trong ®ã: Vèn kinh doanh t¨ng 1.400.000.000 ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 10,26%, tæng c¸c quü t¨ng 399.000.000 ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 41,78%. Nh­ vËy, nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2001 t¨ng lªn lµ do hai nh©n tè: vèn kinh doanh t¨ng vµ tæng c¸c quü t¨ng. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, tû träng vèn kinh doanh n¨m 2001 cña c«ng ty gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 1,71%, vµ nguån vèn tù bæ sung còng gi¶m vÒ sè tiÒn lµ 192.682.000®ång víi tû lÖ gi¶m lµ 4,31%. 4. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sau. C¸c chØ tiªu Sè tiÒn (®ång) Tæng doanh thu 30.712.500.135 C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.811.857.449 Doanh thu thuÇn 28.900.642.686 Gi¸ vèn 26.590.909.207 Lîi tøc gép 2.309.733.479 Chi phÝ b¸n hµng 993.086.979 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 572.002.500 Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD 644.644.000 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng TC 93.570.000 Thu nhËp bÊt th­êng 79.865.000 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 134.529.000 Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng 56.800.000 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 626.750.000 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 264.000.000 Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ 62.750.000 NhËn xÐt: Qua biÓu trªn cho ta thÊy. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 lµ ®èi tèt víi lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ lµ 62.750.000 ®ång. Tæng doanh thu lµ t­¬ng ®èi cao kh¼ng ®Þnh quy m« ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Qua ®ã còng nhËn thÊy c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n­íc. PhÇn 3 C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n 1. KÕ to¸n b¨ng tiÒn. Chøng tõ sö dông : PhiÕu thu, phiÕu chi, Ho¸ ®¬n GTGT, giÊy b¸o nî. Tr×nh tù h¹ch to¸n: TK (111),112, TK 112,331 TK 111,(112) 331,141,142 Thu TGNH nhËp quü Göi tiÒn vµo NH, Vay ng¾n h¹n nhËp quü chi t¹m øng TK 131,136,141, TK 133 Thu nî ng­êi mua, thu néi ThuÕ VAT ®Çu vµo ®­îc bé trõ t¹m øng vµ thu kh¸c khÊu trõ, chi sù nghiÖp kh¸c TK 413,431 TK 211,413,431 Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng Mua s¾m TSC§, chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m TK 511,711,721 TK 632,641,642,331,334 Doanh thu b¸n hµng ho¹t Gi¸ vèn, CFBH, CFQLDN, ®éng TC, ho¹t ®éng bÊt th­êng thanh to¸n TK 136 TK 136 Thu sè d­ cuèi kú ChuyÓn sè d­ ®Çu kú ®¬n vÞ c¬ së ®¬n vÞ c¬ së 2. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c. TK 111 TK 334 TK 641,642 T¹m øng hoÆc chi l­¬ng cho TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸n bé cnv v¨n phßng Cty TK 338,1381,111 TK 3383 C¸c kho¶n khÊu trõ TÝnh BHXH ph¶i tr¶ vµo l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn TK 136,642 TK 136 Thanh to¸n víi ®¬n vÞ Thanh to¸n víi ®¬n vÞ c¬ së c¬ së TK 111,112 TK111,112,334 Nép quü B¶o hiÓm, KPC§ NhËn l¹i quü BH vµ KPC§ TK 641,642 B¶o hiÓm vµ KPC§ 3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. C¸c chøng tõ sö dông: Ho¸ ®¬n mua s¾m TSC§, phiÕu chi, quyÕt ®Þnh thanh lý TSC§. TK 111,112,331,241 TK 211 TK 136 Mua s¾m, §t­ TSC§ CÊp cho ®¬n vÞ c¬ së chuyÓn sè d­ ®Çu kú TK136 TK 214,821 Thu sè d­ ®Çu kú Thanh lý TSC§ ®¬n vÞ c¬ së * KÕ to¸n hao mßn TSC§ TK 211 TK 214 TK 642 Xo¸ sæ TSC§ TrÝch khÊu hao TK 136 TK 136 ChuyÓn sè d­ ®Çu kú Thu sè d­ cuèi kú cho ®¬n vÞ c¬ së ®¬n vÞ c¬ së 4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý. Tr×nh tù kÕ to¸n: TK 334,338 TK 641,642 TK 111,112,152 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ vµ C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ c¸c kho¶n b¶o hiÓm thu b»ng vËt t­ , tiÒn TK 152,153,214 TK 911 Chi phÝ vËt liÖu c«ng cô Chi phÝ liªn quan hµng Chi phÝ khÊu hao TSC§ tiªu thô trong kú TK 154 KÕt TK 1422 chuyÓn Chi phÝ b¶o hµnh Vµo tµi kho¶n KÕt chê chuyÓn kÕt chuyÓn TK 1421,335,333 CF theo dù to¸n C¸c kho¶n thuÕ TK 159,331,111,112 TrÝch lËp dù phßng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 5. H¹ch to¸n kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶. Tr×nh tù h¹ch to¸n: TK 333,111,112 TK 421 TK 911 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp K.chuyÓn l·i cña v¨n phßng ThuÕ vèn TK 414,415,431,411 TrÝch lËp c¸c quü TK 136 TK 136 K / c lç ®¬n vÞ c¬ së K / c l·i ®¬n vÞ c¬ së PhÇn 4 c«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ tµi chÝnh t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng 1.T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty. ViÖc huy ®éng vµ sö dông nguån vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ ph¶i dùa trªn c¬ së t«n träng luËt ph¸p vµ c¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh tÝn dông. C«ng ty ®· thÊy râ ®­îc nhiÖm vô cña m×nh cho nªn th­êng xuyªn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh, xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nguyªn nh©n møc ®é ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qua ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng chiÕn l­îc h÷u hiÖu nh»m æn ®Þnh, ph¸t triÓn vµ bÒn v÷ng. C«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lu«n ®Æt ra 3 môc tiªu c¬ b¶n sau: - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ph¶i ®Çy ®ñ- c¸c th«ng tin h÷u hiÖu cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ nh÷ng ng­êi sö dông th«ng tin tµi chÝnh, khai th¸c vµ gióp cho hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho vay. - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o c«ng ty c¸c nhµ ®Çu t­, cho vay vµ nh÷ng ng­êi sö dông kh¸c trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ tÝnh ch¾c ch¾n cña dßng tiÒn vµo, ra vµ t×nh h×nh sö dông vèn kinh doanh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ph¶i cung cÊp th«ng tin vÒ nguån vèn chñ së h÷u, c¸c kho¶n nî, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh vµ sù kiÖn t×nh h×nh lµm biÕn ®æi c¸c nguån vèn vµ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty. 2. C«ng t¸c ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. §Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty, c«ng ty tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sau: a). Tû suÊt tµi trî (I ). Nguån vèn chñ së h÷u Tû suÊt tµi trî = Tæng nguån vèn Trong ®ã : Nguån vèn chñ së h÷u ®Çu n¨m 2000 lµ : 14.605.000.000 ®ång Nguån vèn chñ së h÷u ®Çu n¨m 2000 lµ : 16.404.000.000 ®ång Tæng nguån vèn ®Çu n¨m 2000 lµ : 20.050.000.000 ®ång Tæng nguån vèn cuèi n¨m 2000 lµ : 25.620.000.000 ®ång 14605000000 I §Çu n¨m = x 100 = 72,84 % 20050000000 16404000000 I Cuèi n¨m = x 100 = 65,19 % 25162000000 Qua c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy r»ng; Tû suÊt tµi trî cña c«ng ty c¶ ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m ®Òu lín h¬n 50% chøng tá r»ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh¸ tèt vµ më réng kh«ng ngõng. b). Kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn kinh doanh( L ). Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt kh¶ n¨ng sinh lêi = Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n Trong ®ã: 13650000000 + 15050000000 - Tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n = 2 = 14350000000 ®ång - Lîi nhuËn sau thuÕ lµ : 62750000 ®ång Thay sè: L = 0,0437 Qua c¸c chØ tiªu trªn cho ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty lµ kh¸ kh¶ quan, hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty lµ rÊt tèt. C«ng ty cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do sù cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. kÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp tæng hîp t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ViÖt Hïng. Víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n. T«i ®· ®­îc nghiªn cøu mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i mét c«ng ty th­¬ng m¹i trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. T«i ®· hoµn thµnh xong b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp. Víi thêi gian vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n hÑp nªn trong b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì vµ chØ b¶o cña thÇy gi¸o h­íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh tèt nhÊt trong Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¾p tíi. Hµ Néi : 02 / 2002 Sinh viªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tại công ty TNHH thương mại Việt Hùng.doc
Luận văn liên quan