So sánh một số giống lúa lai nhập nội từ Trung Quốc vụ mùa 2009, tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh

MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Từ ngàn đời nay, cây lúa (Oryza Stiva) đã gắn bó với con người, làng quê Việt Nam và đồng thời cũng trở thành tên gọi cho một nền văn minh- nền văn minh lúa nước. Lúa là cây lương thực chính của hơn một nửa dân số thế giới tập chung tại các nước Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Lúa gạo có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực và ổn định xã hội. Vấn đề lớn nhất của an ninh lương thực ở mỗi quốc gia là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người. Để đặt được mục tiêu trên về phương diện tạo giống chúng ta có thể đi theo hai hướng: nâng cao năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích và nâng cao chất lượng dinh dưỡng của cây trồng đó. Vì vậy nghiên cứu chọn tạo giống lúa ưu thế lai hay còn gọi là lúa lai, là một khám phá lớn nhất để nâng cao năng suất, sản lượng lúa và hiệu quả canh tác lúa. Lúa lai đã được nghiên cứu rất thành công ở Trung Quốc, hiện diện tích gieo trồng lúa lai của nước này là 15 triệu ha, chiếm khoảng 50% diện tích trồng lúa của Trung Quốc. Lúa lai cũng đã và đang được mở rộng ở nhiều quốc gia khác nhau: Việt Nam, Ấn Độ, Myanma với quy mô ước đặt 1,35 triệu ha năm 2006. Trong đó diện tích lúa lai của Việt Nam khoảng 560 nghìn ha (Tống Khiêm, 2007). Lúa lai với năng suất vượt trội hơn lúa truyền thống và lúa cao năng từ 15 – 20%, khoảng 1-1,5 tấn/ha. Như vậy sản xuất lúa lai đã góp phần làm tăng năng suất lúa, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, tạo thêm công ăn việc làm ở nông thôn qua khâu sản xuất hạt lai F1, và dành nhiều diện tích đất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác mang lại lợi ích cao hơn. Nhất là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam ngày càng thu hẹp do phát triển công nghiệp hóa và dân số ngày càng tăng nhanh như hiện nay. Theo đánh giá của tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO), khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Ngoài cường quốc xuất khẩu gạo Thái Lan, còn ba nước khác có khả năng canh tranh với Việt Nam là Ấn Độ, Pakistan, và Trung Quốc. Khác với các nước khác trong khu vực 20 năm qua Việt Nam đã thực hiện chính sách đổi mới toàn diện, sâu sắc trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo tinh thần nghị quyết 10 của bộ chính trị (khóa VI) và các chính sách phát triển kinh tế – tài chính của Đảng và nhà nước. Sản xuất nông nghiệp nói chung và lúa gạo nói riêng của nước ta đã phát triển ổn định và tăng trưởng nhanh. Cụ thể sản lượng lúa cả năm 2008 ước đặt 38,6 triệu tấn tăng 2,7 triệu tấn (7,5%) so với năm 2007. Nhà nước chủ trương phấn đấu đến năm 2010 giữ ổn định sản lượng lương thực khoảng 38-39 triệu tấn và dành 1,3 triệu ha diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu. Để đặt được mục tiêu trên thì việc nghiên cứu và áp dụng lúa lai vào sản xuất là rất cần thiết. Việc tìm ra bộ giống lúa lai mới có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh, khả năng chịu thâm canh, thích hợp với đồng bằng châu thổ Sông Hồng là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực. Trong công tác chọn giống lúa thì việc đánh giá, khảo nghiệm các giống lúa mới là rất quan trọng, trên cơ sở dựa vào kết quả đó, sau đó đưa vào sản xuất thử là căn cứ để tìm ra được một giống lúa mới. Vì vậy tôi tiến hành đề tài: “So sánh một số giống lúa lai nhập nội từ Trung Quốc vụ mùa 2009, tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh”.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu So sánh một số giống lúa lai nhập nội từ Trung Quốc vụ mùa 2009, tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïng cña ruéng lóa v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn sè h¹t ch¾c/ b«ng, khèi l­îng 1000 h¹t. N¾m ®­îc thêi gian sinh tr­ëng cña c¸c gièng lóa kh¸c nhau cã ý nghÜa quan träng trong viÖc bè trÝ thêi vô, t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi cho c«ng t¸c th©m canh, t¨ng vô, h¹n chÕ s©u bÖnh, thiªn tai, rñi ro trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, x©y dùng chÕ ®é lu©n canh hîp lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Qua qu¸ tr×nh theo dâi vÒ thêi gian sinh tr­ëng cña c¸c gièng tham gia thÝnghiÖm, kÕt qu¶ ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 4.1. B¶ng 4.1: C¸c giai ®o¹n sinh tr­ëng vµ thêi gian sinh tr­ëng STT ChØ tiªu Tªn gièng Thêi gian tõ cÊy ®Õn ….. (ngµy) Thêi gian sinh tr­ëng (ngµy) BÐn rÔ håi xanh B¾t ®Çu ®Î nh¸nh KÕt thóc ®Î nh¸nh B¾t ®Çu trç KÕt thóc trç ChÝn hoµn toµn 1 CNR 902 4 6 30 60 66 97 117 2 CNR 5104 4 6 30 60 65 95 115 3 Q­u 6 4 6 29 57 61 91 111 4 Q­u 13 4 7 28 58 62 91 111 5 Q­u 108 5 7 28 56 60 88 108 6 NhÞ ­u 838 4 7 30 59 63 93 113 7 S.04 5 7 29 58 62 92 112 * Qu¸ tr×nh bÐn rÔ håi xanh: Sau cÊy 4 – 5 ngµy, nÕu gÆp ®iÒu kiÖn thuËn lîi, c©y lóa cã thÓ bÐn rÔ håi xanh vµ chuyÓn sang giai ®o¹n ®Î nh¸nh. Giai ®o¹n bÐn rÔ håi xanh nhanh hay chËm phô thuéc vµo kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gièng, ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh, kÜ thuËt nhæ m¹, lµm m¹ vµ kü thuËt cÊy. §©y lµ giai ®o¹n cã ý nghÜa ®¸ng kÓ trong toµn bé ®êi sèng c©y lóa vµ qu¸ tr×nh t¹o n¨ng suÊt sau nµy. Nh×n chung c¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm cã thêi gian bÐn rÔ håi xanh ng¾n tõ 4- 5 ngµy do m¹ kháe vµ thêi ®iÓm cÊy cã m­a phïn. * Giai ®o¹n ®Î nh¸nh: Sau thêi kú bÐn rÔ håi xanh, c©y lóa b­íc vµo giai ®o¹n ®Î nh¸nh. §Î nh¸nh lµ mét ®Æc tÝnh sinh häc cña c©y lóa, liªn quan chÆt chÏ ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh sè b«ng vµ n¨ng suÊt sau nµy. Nh÷ng nh¸nh ®Î sím, cã ph¹m vi m¾t ®Î thÊp, cã sè l¸ nhiÒu, ®iÒu kiÖn dinh d­ìng thuËn lîi míi cã ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ ®Ó trë thµnh nh¸nh h÷u hiÖu. Cßn nh÷ng nh¸nh ®Î muén thêi gian sinh tr­ëng ng¾n, sè l¸ Ýt th­êng trë thµnh nh¸nh v« hiÖu. BiÕt ®­îc ®Æc ®iÓm nµy sÏ gióp ta cã chÕ ®é bãn ph©n vµ ch¨m sãc hîp lý ®Ó lóa ®Î nh¸nh nhanh, sím vµ tËp chung. +Thêi gian b¾t ®Çu ®Î nh¸nh cña c¸c gièng tham gia thÝ nghiÖm ®Òu ng¾n, biÕn ®éng kh«ng nhiÒu tõ 6- 7 ngµy sau cÊy. Trong ®ã cã gièng CNR 902, CNR 5104, Q­u 6 cã th¬× gian b¾t ®Çu ®Î nh¸nh ng¾n h¬n ®èi chøng 1 ngµy. + Thêi gian ®Î nh¸nh ré: C¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm ®Òu ®Î nh¸nh ré tËp chung kho¶ng tõ 2- 3 tuÇn sau khi cÊy, tËp chung m¹nh ë tuÇn thø 3 sau c©y. + Thêi gian kÕt thóc ®Î nh¸nh: Kho¶ng thêi gian ®Î nh¸nh v« cïng quan träng ®èi víi viÖc h×nh thµnh nh¸nh h÷u hiÖu vµ b«ng h÷u hiÖu. Nh÷ng gièng cã kho¶ng thêi gian tõ lóc b¾t ®Çu ®Î nh¸nh ®Õn lóc kÕt thóc ®Î nh¸nh ng¾n th× kh¶ n¨ng h×nh thµnh nh¸nh h÷u hiÖu vµ b«ng h÷u hiÖu cao. NÕu thêi gian ®Î nh¸nh kÐo dµi, ®Î lai rai th× sè nh¸nh h÷u hiÖu vµ sè b«ng h÷u hiÖu thÊp. Qua b¶ng 4.1 ta thÊy kho¶ng thêi gian ®Î nh¸nh cña c¸c gièng ng¾n dao ®éng tõ 28- 30 ngµy, ®Î nh¸nh ré vµ tËp chung kho¶ng 15- 18 ngµy. *Thêi kú trç b«ng: Thêi gian tõ trç ®Õn kÕt thóc trç thÓ hiÖn ®é thuÇn vµ kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh tËp trung cña mét gièng, nã quyÕt ®Þnh vÒ sè h¹t ch¾c/b«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh t¹o n¨ng suÊt vµ t¹o thuËn lîi cho lóa chÝn ®ång ®Òu. Thêi gian trç dµi hay ng¾n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo b¶n chÊt cña gièng vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. Thêi gian trç b«ng cµng ng¾n cµng cã lîi, trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt bÊt thuËn. Qua theo dâi ngoµi ®ång chóng t«i thÊy c¸c gièng lóa thÝ nghiÖm cã thêi gian trç t­¬ng ®èi nhanh tõ 4- 5 ngµy. *Thêi kú chÝn: §©y lµ thêi kú biÕn ®æi sinh lý rÊt quan träng, sau khi lóa trç b«ng nhôy ®­îc thô phÊn thô tinh vµ b¾t ®Çu h×nh thµnh h¹t b­íc vµo thêi kú chÝn. §©y lµ lóc c©y lóa tÝch luü chÊt dinh d­ìng tõ th©n, l¸ vµo h¹t. Thêi kú nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn khèi l­îng h¹t, tû lÖ h¹t ch¾c/ b«ng. §Ó qu¸ tr×nh chÝn diÔn ra nhanh vµ ®ång ®Òu yªu cÇu nhiÖt ®é cao, rót n­íc ph¬i ruéng sau khi lóa chÝn s¸p. Qua theo dâi thÝ nghiÖm chóng t«i thÊy c¸c gièng cã thêi gian chÝn ngang nhau trong kho¶ng thêi gian tõ 28- 31 ngµy sù chªnh lÖch nµy kh«ng ®¸ng kÓ ®©y lµ mét ®Æc tÝnh tÊt yÕu cña gièng. Qua c¸c thêi kú sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn trªn chóng t«i nhËn xÐt c¸c gièng ®Òu cã kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh sím vµ gän, thêi gian tõ kÕt thóc ®Î nh¸nh ®Õn trç ®ñ dµi, trç tËp trung cã thÓ cho n¨ng suÊt cao. C¸c gièng tham gia thÝ nghiÖm ®Òu cã thêi gian sinh tr­ëng ng¾n tõ 108- 117 ngµy. 4.1.2. §Æc ®iÓm sinh tr­ëng vµ h×nh th¸i m¹ Trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y lóa giai ®o¹n m¹ cã ý nghÜa quan träng, quyÕt ®Þnh tíi 60% n¨ng suÊt cña gièng. C©y m¹ sinh tr­ëng tèt trong giai ®o¹n nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c giai ®o¹n sau ph¸t triÓn tèt h¬n. C©y m¹ tèt yªu cÇu ph¶i cøng c©y, ®anh d¶nh, to gan, ph¸t triÓn c©n ®èi, ®óng tuæi vµ s¹ch s©u bÖnh. Vô mïa n¨m 2009 khi tiÕn hµnh gieo m¹ gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi lªn nh×n chung c©y m¹ sinh tr­ëng ph¸t triÓn t­¬ng ®èi tèt, m¹ gieo th­a lªn khi ®em cÊy ®· cã ng¹ch trª, sau khi cÊy kh«ng bÞ chét do n¾ng nãng. M¹ ®­îc ch¨m sãc theo ®óng quy tr×nh kü thuËt cña c«ng ty nªn sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn c©n ®èi mµu s¾c m¹ ®Ñp. Sau khi tiÕn hµnh ®o ®Õm quan s¸t trùc tiÕp trªn ®ång ruéng vµ cho ®iÓm theo thang ®iÓm cña IRRI, kÕt qu¶ ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 4.2. Qua b¶ng 4.2 cho thÊy: -Sè l¸ m¹ tr­íc cÊy: ®a sè c¸c gièng trong thÝ nghiÖm ®Òu cã tõ 4,3-4,5 l¸. Trong ®ã gièng cã sè l¸ m¹ cao nhÊt lµ gièng CNR 902 vµ CNR 5104 cã 4,5 l¸ cao h¬n ®èi chøng lµ 0,1 l¸. Gièng cã sè l¸ m¹ thÊp nhÊt lµ gièng S.04 cã 4,3 l¸ thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,1 l¸, cßn l¹i c¸c gièng kh¸c ®Òu cã sè l¸ m¹ b»ng ®èi chøng lµ 4,4 l¸. - ChiÒu cao c©y m¹ tr­íc cÊy: biÕn ®éng tõ 42,6 – 44,4 cm. Gièng cã chiÒu cao c©y m¹ tr­íc cÊy thÊp nhÊt lµ gièng S.04 cao 42,6 cm, thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,3 cm. Gièng CNR5104 cã chiÒu cao c©y m¹ cao nhÊt 44,4 cm cao h¬n ®èi chøng lµ 1,5 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu cao c©y m¹ dao ®éng tõ 42,9-44,1 cm. -ChiÒu réng gan m¹ tr­íc cÊy: Do m¹ ®­îc gieo th­a vµ cã tuæi m¹ t­¬ng ®èi cao nªn hÇu hÕt c¸c gièng ®Òu cã gan m¹ réng dao ®éng tõ 0,70- 0,76 cm. Trong ®ã gièng cã gan m¹ nhá nhÊt lµ gièng S.04 lµ 0,70 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,01cm. Gièng CNR 902 cã gan m¹ réng nhÊt lµ 0,76 cm réng h¬n ®èi chøng lµ 0,05 cm, tiÕp ®Õn lµ gièng Q­u sè 6 réng 0,75 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã réng gan m¹ dao ®éng tõ 0,71-0,74 cm. B¶ng 4.2: Mét sè ®Æc ®iÓm trong giai ®o¹n m¹ S TT ChØ tiªu Tªn gièng Tuæi m¹ (ngµy) ChiÒu cao c©y m¹ tr­íc cÊy (cm) Sè l¸ m¹ (l¸) Mµu s¾c l¸ m¹ ChiÒu réng gan m¹ (cm) Sè d¶nh/ khãm Søc sinh tr­ëng (®iÓm) 1 CNR 902 20 44,1 4,5 Xanh 0,76 1,9 1 2 CNR 5104 20 44,4 4,5 Xanh vµng 0,74 1,9 1 3 Q­u 6 20 43,1 4,4 Xanh vµng 0,75 1,8 1 4 Q­u 13 20 43,8 4,4 Xanh 0,72 1,6 1 5 Q­u 108 20 42,9 4,4 Xanh 0,71 1,8 1 6 NhÞ ­u 838 20 42,9 4,4 Xanh vµng 0,71 1,9 1 7 S.04 20 42,6 4,3 xanh 0,70 1,8 1 - Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u, bÖnh h¹i. Nh×n chung m¹ mïa n¨m 2009 tõ gieo ®Õn cÊy s©u, bÖnh g©y h¹i Ýt, chØ xuÊt hiÖn s©u ¨n l¸ h¹i nhÑ kh«ng ®¸ng kÓ ë giai ®o¹n tr­íc cÊy nh­ng kh«ng ph¶i phßng trõ. Kh«ng thÊy xu©t hiÖn bÖnh h¹i. - MÇu s¾c l¸ m¹: TÊt c¶ c¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm ®Òu cã mÇu s¾c ®Ñp cã mÇu xanh t­¬i vµ mÇu xanh vµng. - Sè d¶nh trªn khãm: Sè d¶nh trªn khãm lµ mét chØ tiªu quan träng quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt. Nh×n chung c¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm cã sè d¶nh trªn khãm dao ®éng tõ 1,6 – 1,9 d¶nh. Trong ®ã gièng CNR 902 vµ gièng CNR 5104 lµ hai gièng cã sè d¶nh cao nhÊt 1,9 d¶nh cao b»ng ®èi chøng. Gièng Q­u 13 cã sè d¶nh thÊp nhÊt lµ 1,6 d¶nh thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,3 d¶nh. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c ®Òu cã sè d¶nh b»ng 1,8 d¶nh thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,1 d¶nh. - §¸nh gi¸ søc sinh tr­ëng: Th«ng qua c¸c chØ tiªu nh­: chiÒu cao c©y, sè l¸, mµu s¾c l¸, sè nh¸nh ®Î cña m¹ tr­íc cÊy. Qua theo dâi trùc tiÕp cho thÊy phÇn lín c¸c gièng tham gia thÝ nghiÖm ®Òu cã søc sinh tr­ëng ph¸t triÓn kh¸ tèt (®iÓm 1) t­¬ng ®­¬ng ®èi chøng cã kh¶ n¨ng cho n¨ng suÊt cao. 4.1.3. §éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y ChiÒu cao c©y lµ mét tÝnh tr¹ng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi kiÓu gen vµ thÓ hiÖn ra bªn ngoµi b»ng kiÓu h×nh. §©y lµ mét chØ tiªu quan träng nã ph¶n ¸nh kh¸ trung thùc vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c©y lóa. ChiÒu cao cña c©y thÓ hiÖn kh¶ n¨ng chèng ®ì víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. ChiÒu cao c©y qu¸ cao, c©y dÔ bÞ gÉy ®æ, kh¼ n¨ng chÞu ph©n kÐm. Ng­îc l¹i chiÒu cao c©y thÊp, c©y sÏ chèng ®æ tèt, kh¶ n¨ng chÞu th©m canh cao. Nh­ vËy, chiÒu cao c©y sÏ chi phèi mét phÇn biÖn ph¸p th©m canh cña c©y lóa. Tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña c©y kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña gièng mµ cßn phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh vµ yÕu tè ch¨m sãc. Tuy nhiªn nh÷ng gièng lóa kh¸c nhau th× møc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao còng kh¸c nhau. Qua theo dâi thÝ nghiÖm chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ thÓ hiÖn qua b¶ng 4.3. B¶ng 4.3: §éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y §¬n vÞ tÝnh: cm Tªn gièng Ngµy theo dâi ChiÒu cao c©y cuèi cïng 25/7 2/8 9/8 16/8 23/8 CNR 902 43,5 55,4 73,5 89,5 97,5 129,4 CNR 5104 44,6 56,9 70,4 88,5 98,3 130,5 Q­u 6 42,7 53,3 67,8 82,3 90,4 121,5 Q­u 13 41,4 52,1 66,5 81,8 90,5 127,5 Q­u 108 43,5 54,0 66,7 82,1 90,3 120,9 NhÞ ­u 838 40,4 51,1 67,5 83,6 92,7 129,8 S.04 40,8 52,8 67,5 82,4 90,4 118,9 Trong thÝ nghiÖm nghiªn cøu chóng t«i thÊy, tÊt c¶ c¸c gièng ®Õu cã chiÒu cao t¨ng dÇn tõ lóc cÊy ®Õn lóc thu ho¹ch. ChiÒu cao c©y cña c¸c gièng t¨ng nhanh tõ khi b¾t ®Çu ®Î nh¸nh ®Õn khi ®Î nh¸nh tèi ®a, sau ®ã t¨ng chËm l¹i vµ ph¸t triÓn m¹nh ë tuÇn lóa træ, do lãng th©n v­¬n dµi ®Èy b«ng lóa tho¸t khái bÑ vµ l¸ ®ßng. Giai ®o¹n ®Çu ngay sau cÊy: §©y lµ giai ®o¹n c©y lóa b¾t ®Çu sinh tr­ëng, chiÒu cao c©y t¨ng nh­ng cßn chËm. Giai ®o¹n sau: ChiÒu cao c©y lóa b¾t ®Çu t¨ng nhanh do trong thêi ®iÓm nµy c©y lóa ®­îc ch¨m sãc ®Çy ®ñ dinh d­ìng, c©y sinh tr­ëng kháe, giai ®o¹n nµy l¸ lóa v­¬n rÊt nhanh. Sù chªnh lÖch chiÒu cao c©y gi÷a c¸c gièng ®· thÓ hiÖn râ cñ thÓ qua ®iÒu tra ngµy 2/8 chiÒu cao c©y t¨ng nhanh h¬n so víi ngµy 25/7. Gièng cã chiÒu cao c©y cao nhÊt lµ gièng CNR5104 cao 56,9 cm, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 902 cã chiÒu cao lµ 55,4cm. Gièng cã chiÒu cao c©y t¨ng chËm nhÊt giai ®o¹n nµy lµ gièng ®èi chøng cã chiÒu cao lµ 51,1 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu cao c©y cao h¬n ®èi chøng dao ®éng tõ 52,1- 54,0 cm. Ngµy 9/8 trong thêi k× nµy c©y lóa ®­îc cung cÊp ®Çy dinh d­ìng nªn chiÒu cao c©y t¨ng m¹nh. ChiÒu cao c©y dao ®éng trong kho¶ng tõ 66,7- 73,5 cm. Trong ®ã gièng cã chiÒu cao c©y t¨ng m¹nh nhÊt lµ gièng CNR 902 cao 73,5cm cao h¬n ®èi chøng lµ 6 cm, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 cã chiÒu cao lµ 70,4cm cao h¬n ®èi chøng lµ 2,9 cm. Gièng cã chiÒu cao c©y thÊp nhÊt lµ gièng Q­u 13 cao 66,5 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 2 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu cao c©y dao ®éng t­ 66,7-67,8 cm. Ngµy 16/8 trong thêi k× nµy chiÒu cao c©y cña c¸c gièng vÉn t¨ng cao, cô thÓ gièng cã chiÒu cao c©y cao nhÊt lµ gièng CNR 902 cao 89,5 cm cao h¬n ®èi chøng lµ 5,9 cm, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 cao 88,5 cm. Gièng ®èi chøng trong thêi k× nµy còng cã chiÒu cao c©y t¨ng m¹nh cao 83,6 cm, gièng cã chiÒu cao c©y thÊp nhÊt lµ gièng Q­u 13 cao 81,8 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 1,6 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c chiÒu cao c©y thÊp h¬n ®èi chøng. Ngµy 23/8 chiÒu cao c©y cña tÊt c¶ c¸c gièng ®· t¨ng chËm l¹i, trong ®ã gièng cã chiÒu cao c©y cao nhÊt lµ gièng CNR 5104 cao 98,3 cm. ThÊp nhÊt lµ gièng Q­u 108 cao 90,3 cm. Cßn l¹i cacsn gièng kh¸c cã chiÒu cao c©y dao ®éng tõ 90,4-97,5 cm. ChiÒu cao c©y ®Æt tèi ®a khi c©y lóa b¾t ®Çu trç xong. ChiÒu cao c©y cuèi cïng cña gièng do b¶n chÊt cña gièng quy ®Þnh, gièng cã chiÒu cao c©y cao nhÊt lµ gièng CNR 5104 cao 130,5 cm, tiÕp ®Õn lµ gièng ®èi chøng cao 129,8 cm. Gièng cã chiÒu cao c©y thÊp nhÊt lµ gièng S.04 cao 118,9 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 10,9 cm. B¶ng 4.4: Tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y Tªn gièng Ngµy theo dâi 25/7-2/8 2/8-9/8 9/8- 16/8 16/8-23/8 CNR 902 11.9 18.1 16.0 8.0 CNR 5104 12.3 13.5 18.1 9.8 Q­u 6 10.6 14.5 14.5 8.1 Q­u 13 10.7 14.4 15.3 8.7 Q­u 108 10.5 12.7 15.4 8.0 NhÞ ­u 838 10.7 16.4 16.1 9.1 S.04 12.0 14.7 14.9 8.1 - VÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y qua c¸c lÇn theo dâi chóng t«i nhËn thÊy giai ®o¹n tõ 25/7- 2/8 c©y lóa ®· håi xanh ph¸t triÓn ra l¸ míi vµ cã mµu xanh non. Do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi sau cÊy hÇu nh­ c¸c gièng ph¸t triÓn rÊt tèt vµ t­¬ng ®èi ®Òu. Trong ®ã gièng CNR 5104 cã tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao th©n nhanh nhÊt lµ 12,3 cm cao h¬n ®èi chøng lµ 1,6 cm. C¸c gièng kh¸c cã tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y chËm h¬n tõ 10,5- 12,0 cm. - Giai ®o¹n tõ 2/8- 9/8 tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y t¨ng rÊt m¹nh, nh­ng tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c gièng kh«ng gièng nhau. Trong giai ®o¹n nµy chiÒu cao c©y lóa t¨ng lªn theo ngµy. Trong ®ã gièng CNR 902 cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nhÊt 18,1 cm cao h¬n ®èi chøng 1,7 cm, do gièng nµy cã bé l¸ v­¬n lªn m¹nh. Gièng CNR 5104 l¹i cã tèc ®é t¨ng chËm l¹i lµ 13,5 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 2,9 cm, c¸c gièng kh¸c cã tèc ®é t¨ng tõ 12,7- 14,7 cm thÊp h¬n ®èi chøng. - Giai ®o¹n tõ 9/8- 16/8 tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao th©n vÉn t¨ng cao, ®©y vÉn lµ giai ®o¹n c©y lóa sinh tr­ëng m¹nh, ®Î nh¸nh kháe. Trong ®ã gièng CNR 5104 cã tèc ®é t¨ng cao nhÊt 18,1 cm gièng lóa nµy cïng cã bé l¸ v­¬n cao m¹nh, gièng CNR 902 vÉn cã tèc ®é t¨ng cao. C¸c gièng cßn l¹i vÉn t¨ng m¹nh tõ 14,8- 16,0 cm. Trong ®ã cã hai gièng CNR 5104 vµ gièng CNR 902 vÉn cã tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y m¹nh h¬n ®èi chøng, cßn c¸c gièng kh¸c cã chiÒu cao t¨ng tr­ëng thÊp h¬n ®èi chøng. - Giai ®o¹n tõ 16/8- 23/8 tèc ®é t¨ng tr­ëng b¾t ®Çu chËm l¹i giai ®o¹n nµy hÇu hÕt c¸c gièng lóa ®ang ë trong thêi kú ®øng c¸i lµm ®ßng. Tèc ®é t¨ng tr­ëng chiªï cao th©n cña c¸c gièng dao ®éng tõ 8,8 - 9,8 cm. * Tãm l¹i: Qua theo dâi ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y chóng t«i nhËn thÊy tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y t¨ng dÇn tõ khi cÊy ®Õn khi lóa trç nh­ng tËp trung chñ yÕu vµo giai ®o¹n lóa ®Î nh¸nh vµ giai ®o¹n trç. Tèc ®é t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y cña tõng gièng t¹i c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau lµ do ®Æc ®iÓm di truyÒn cña gièng quyÕt ®Þnh. 4.1.4 §éng th¸i ®Î nh¸nh §éng th¸i ®Î nh¸nh vµ tèc ®é ®Î nh¸nh cña gièng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña gièng, nã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh sè b«ng vµ quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt vÒ sau. Nh÷ng gièng cã ®éng th¸i ®Î nh¸nh cao lµ kÕt qu¶ cña sù thÝch nghi cao víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh vµ biÖn ph¸p kü thuËt ch¨m sãc. Theo dâi hai chØ tiªu nµy gióp chóng ta x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu dinh d­ìng cña gièng ë tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau trong qu¸ trinh sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña gièng, ®ång thêi biÕt ®­îc ®Æc tÝnh ®Î nh¸nh cña tõng gièng ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. Tõ ®ã cã c¸c ®Þnh h­íng, cho c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ¸p dông nh­ bãn ph©n, t­íi n­íc,…®Ó ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña gièng. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 4.5, b¶ng 4.6. B¶ng 4.5 §éng th¸i ®Î nh¸nh (nh¸nh/khãm) Tªn gièng Ngµy theo dâi 25/7 2/8 9/8 16/8 23/8 CNR 902 2,2 5,5 6,8 7,0 6,8 CNR 5104 2,3 4,0 7,3 7,7 7,2 Q­u 6 2,1 3,4 5,8 6,0 5,8 Q­u 13 2,1 4,6 7,7 7,9 7,5 Q­u 108 2,0 4,9 7,0 7,3 7,0 NhÞ ­u 838 2,3 5,5 6,9 7,0 6,8 S.04 2,1 4,6 6,7 6,8 6,4 Qua b¶ng 4.5 ta thÊy sau khi cÊy ®­îc 10 ngµy c¸c gièng ®· b¾t ®Çu ®Î nh¸nh nh­ng tèc ®é chËm sè nh¸nh ®Î Ýt, ch­a cã sù chªnh lÖch cao gi÷a c¸c gièng. Ngµy 2/8 sè nh¸nh ®Î cña c¸c gièng ®· t¨ng lªn m¹nh, c©y lóa b¾t ®Çu b­íc vµo thêi k× ®Î nh¸nh ré. Trong ®ã cã gièng ®èi chøng vµ gièng CNR 902 lµ hai gièng cã sè nh¸nh ®Î cao nhÊt 5,5 nh¸nh/khãm, tiÕp ®Õn lµ gièng Q­u 108 lµ 4,9 nh¸nh/khãm, cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã sè nh¸nh Ýt h¬n dao ®éng tõ 4,0-4,6 nh¸nh/khãm, gièng ®Î nh¸nh chËm nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 lµ 3,4 nh¸nh/khãm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 2,1 nh¸nh/khãm. Ngµy 9/8 sè nh¸nh/khãm cña c¸c gièng vÉn t¨ng lªn m¹nh, do c©y lóa vÉn ®ang trong thêi k× ®Î nh¸nh ré. Sè nh¸nh/khãm dao ®éng tõ 5,8-7,7 nh¸nh/khãm. Trong ®ã gièng Q­u 13 lµ gièng cã sè nh¸nh/ khãm cao nhÊt 7,7 nh¸nh/khãm cao h¬n ®èi chøng lµ 0,8 nh¸nh/khãm, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 lµ 7,3 nh¸nh/khãm cao h¬n ®èi chøng lµ 0,3 nh¸nh/khãm, Q­u 108 còng cã sè nh¸nh/khãm cao 7,0 nh¸nh/khãm cao h¬n gièng ®èi chøng, cã sè nh¸nh/khãm lµ 6,9 nh¸nh/khãm. Gièng cã sè nh¸nh thÊp nhÊt lµ Q­u sè 6 lµ 5,8 nh¸nh/khãm, thÊp h¬n ®èi chøng lµ 1,1 nh¸nh/khãm. Ngµy 16/8 tÊt c¶ c¸c gièng ®· b¾t ®Çu ®Î nh¸nh chËm l¹i, sè nh¸nh/khãm cña c¸c gièng ®Òu ®¹t tèi ®a. Gièng cã sè nh¸nh/khãm cao nhÊt lµ gièng Q­u 13 lµ 7,9 nh¸nh/khãm, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 lµ 7,7 nh¸nh/khãm, gièng CNR 902 vµ gièng ®èi chøng cã sè nh¸nh/khãm b»ng nhau 7,0 nh¸nh/khãm. Gièng cã sè nh¸nh thÊp nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 lµ 6 nh¸nh/khãm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 1,0 nh¸nh/khãm. Qua kÕt qu¶ theo dâi ngµy 23/8 sè nh¸nh cña tÊt c¶ c¸c gièng ®· gi¶m ®i so víi ngµy 16/8 c©y lóa b¾t ®Çu b­íc vµo thêi k× lµm ®ßng, nh÷ng nh¸nh v« hiÖu chÕt ®i ®Ó tËp chung dinh d­ìng cho nh÷ng nh¸nh cßn l¹i. Sè nh¸nh/khãm trong giai ®o¹n nµy dao ®éng tõ 5,8-7,5 nh¸nh/khãm. Tãm l¹i qua theo dâi ®éng th¸i ®Î nh¸nh th× ta thÊy gièng Q­u 13 lµ gièng cã kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh m¹nh nhÊt, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 vµ gièng Q­u 108. Gièng cã kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh kÐm nhÊt lµ gièng Q­u sè 6. B¶ng 4.6 Tèc ®é ®Î nh¸nh (sè nh¸nh /tuÇn) Tªn gièng Ngµy theo dâi 25/7-2/8 2/8-9/8 9/8- 16/8 16/8-23/8 CNR 902 3,3 1,3 0,2 -0,2 CNR 5104 2,3 3,3 0,4 -0,5 Q­u 6 1,3 2,4 0,2 -0,2 Q­u 13 2,5 3,1 0,2 -0,4 Q­u 108 2,9 2,1 0,3 -0,3 NhÞ ­u 838 3,2 1,4 0,1 -0,2 S.04 2,8 2,1 0,1 -0,4 Ngay sau khi cÊy ®­îc 4-5 ngµy c©y lóa ®· b¾t ®Çu b­íc vµo thêi k× ®Î nh¸nh do gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi cã m­a phïn kÐo dµi, tuy nhiªn giai ®o¹n ®Çu sau khi cÊy tèc ®é ®Î nh¸nh cßn chËm. - Giai ®o¹n tõ 25/7- 2/8 tèc ®é ®Î nh¸nh cña lóa t¨ng cao nhÊt, ®©y lµ thêi k× c©y lóa b­íc vµo ®Î nh¸nh ré. Tèc ®é ®Î nh¸nh t¨ng cao tõ 1,3- 3,3 nh¸nh/tuÇn. Trong ®ã gièng cã tèc ®é ®Î nh¸nh cao nhÊt lµ gièng CNR 902 t¨ng 3,3 nh¸nh/tuÇn cao h¬n ®èi chøng lµ 0,1 nh¸nh/tuÇn. Cßn l¹i c¸c gièng lóa kh¸c cã tèc ®é ®Î nh¸nh thÊp h¬n ®èi chøng, gièng cã tèc ®é ®Î nh¸nh chËm nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 cã tèc ®é lµ 1,3 nh¸nh/tuÇn thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,9 nh¸nh/tuÇn, c¸c gièng kh¸c cã tèc ®é ®Î nh¸nh dao ®éng tõ 2,3- 2,9 nh¸nh/tuÇn. - Giai ®o¹n tõ 2/8- 9/8 trong giai ®o¹n nµy tèc ®é t¨ng tr­ëng sè nh¸nh cña c¸c gièng lóa cã kh¸c nhau râ rÖt. Mét sè gièng trong giai ®o¹n nµy tèc ®é ®Î nh¸nh vÉn t¨ng cao nh­ gièng CNR 5104, Q­u 13, Q­u sè 6 t¨ng cao h¬n giai ®o¹n tr­íc. Trong ®ã gièng CNR 5104 cã tèc ®é ®Î nh¸nh cao nhÊt 3,3 nh¸nh/ tuÇn tiÕp theo lµ gièng Q­u 13 cã tèc ®é lµ 3,1 nh¸nh/tuÇn. Cßn l¹i c¸c gièng lóa kh¸c cè tèc ®é ®Î nh¸nh gi¶m h¬n giai ®o¹n tr­íc cô thÓ gièng cã tèc ®é ®Î nh¸nh gi¶m m¹nh nhÊt lµ gièng CNR 902 cßn 1,3 nh¸nh/ tuÇn thÊp h¬n ®èi chøng lµ 0,1 nh¸nh/ tuÇn. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã tèc ®é gi¶m nh­ng kh«ng cao. HÇu hÕt c¸c nh¸nh ®­îc ®Î trong hai thêi k× nµy, sau nµy ®Òu cã thÓ chë thµnh c¸c nh¸nh h÷u hiÖu. - Giai ®o¹n tõ 9/8-16/8 giai ®o¹n nµy tÊt c¶ c¸c gièng lóa ®Òu cã tèc ®é ®Î nh¸nh gi¶m m¹nh, tèc ®é ®Î nh¸nh chØ ®Æt tõ 0,1- 0,4 nh¸nh/ tuÇn. Qua giai ®o¹n nµy ta thÊy gièng Q­u 108 lµ gièng lóa ng¾n ngµy nh­ng l¹i lµ gièng ®Î nh¸nh lai dai kÐo dµi, tèc ®é ®Î nh¸nh ®Æt 0,3 nh¸nh/ tuÇn. Nh­ vËy ®©y lµ giai ®o¹n b¸o hiÖu sù ngõng ®Î nh¸nh cña c¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm ®Ó tËp trung dinh d­ìng cho mét giai ®o¹n kh¸c. - Giai ®o¹n tõ 16/8- 23/8 giai ®o¹n nµy tÊt c¶ c¸c gièng kÕt thóc ®Î nh¸nh vµ cã tèc ®é ©m. Nguyªn nh©n lµ do c¸c gièng b­íc vµo thêi kú lµm ®ßng ®Ó h×nh thµnh b«ng, mét sè nh¸nh trong giai ®o¹n nµy bÞ chÕt ®i do kh«ng cßn ®ñ dinh d­ìng. Gièng cã tèc ®é gi¶m nhanh nhÊt lµ gièng CNR 5104 gi¶m 0,5 nh¸nh/tuÇn, tiÕp ®Õn lµ gièng Q­u 13 vµ gièng S.04 gi¶m 0,4 nh¸nh/tuÇn, Q­u 108 gi¶m 0,3 nh¸nh/tuÇn. Gièng CNR 902, Q­u sè 6, ®èi chøng lµ gièng cã sè nh¸nh gi¶m chËm nhÊt 0,2 nh¸nh/tuÇn Qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ ®éng th¸i, tèc ®é ®Î nh¸nh cña c¸c gièng gióp chóng ta cã biÖn ph¸p kü thuËt ch¨m sãc hîp lý h¬n, nh÷ng gièng ®Î nh¸nh Ýt nªn cÊy víi mËt ®é dÇy ®Ó t¨ng sè l­îng b«ng chÝnh vµ sè l­îng b«ng h×nh thµnh tõ nh¸nh cÊp 1. Nh÷ng gièng ®Î nh¸nh nhiÒu nªn cÊy ë mËt ®é võa ph¶i, sè l­îng b«ng h÷u hiÖu chñ yÕu dùa vµo nh¸nh cÊp 1 vµ nh¸nh cÊp 2 lµ chÝnh. 4.1.5. §éng th¸i t¨ng tr­ëng sè l¸ L¸ ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c mÇm l¸ ë m¾t th©n, c¸c l¸ ph¸t triÓn liªn tôc tõ d­íi lªn trªn, mçi l¸ c¸ch nhau 1 b­íc. Th«ng th­êng trªn c©y lóa cã kho¶ng 4 – 5 l¸ xanh cïng ho¹t ®éng. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c¸c l¸ ë d­íi gèc chuyÓn vµng råi chÕt ®i, c¸c l¸ míi l¹i tiÕp tôc xuÊt hiÖn. Tèc ®é ra l¸ thay ®æi theo thêi gian sinh tr­ëng vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh + ë thêi kú m¹ non: Trung b×nh 1 – 3 ngµy ra ®­îc 1 l¸. + Thêi kú m¹ khoÎ, tèc ®é ra l¸ chËm l¹i. Sau cÊy, bÕn rÔ håi xanh, b­íc vµo thêi kú ®Î nh¸nh tèc ®é ra l¸ l¹i nhanh. + §Õn cuèi thêi kú ®Î nh¸nh, chuyÓn sang lµm ®èt, lµm ®ßng tèc ®é ra l¸ chËm l¹i. Tæng thêi gian h×nh thµnh 3 l¸ cuèi cïng th­êng b»ng thêi gian lµm ®ßng. Khi qu¸ tr×nh lµm ®ßng kÕt thóc, c©y lóa træ b«ng còng lµ lóc hoµn thµnh l¸ cuèi cïng ( l¸ ®ßng ) Sè l¸ trªn c©y ( L¸/c©y ). Sè l¸ trªn c©y nhiÒu hay Ýt cã liªn quan ®Õn thêi gian sinh tr­ëng vµ diÖn tÝch l¸ cña quÇn thÓ. Khi t¨ng thªm 1 l¸, thêi gian trç muén h¬n 5 – 10 ngµy. Sè l¸ trªn c©y phô thuéc chñ yÕu vµo gièng vµ thêi vô. Cïng mét gièng, nÕu gieo cÊy sím, sè l¸ t­¬ng ®èi nhiÒu. Gieo cÊy muén, sè l¸ gi¶m ®i vµ thêi gian sinh tr­ëng còng rót ng¾n. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng 4. 7. B¶ng 4.7: §éng th¸i t¨ng tr­ëng sè l¸ §VT: l¸/tuÇn TT Ngµy theo dâi Gièng 25/7 2/8 9/8 16/8 23/9 Sè l¸ cuèi cïng 1 CNR 902 6,2 8,0 9,7 10,9 11,8 12,9 2 CNR 5104 6,8 8,5 9,8 10,8 11,7 12,8 3 Q­u 6 6,6 7,9 9, 3 10,3 11,2 12,3 4 Q­u 13 6,6 7,6 9,5 10,5 11,3 12,4 5 Q­u 108 6,5 7,7 9,5 10,4 11,2 12,3 6 NhÞ ­u 838 6,7 7,8 9,6 10,7 11,4 12,6 7 S.04 6,5 7.6 9,4 10,3 11,1 12,5 Qua ®ã ta thÊy: Sè l¸ trªn c©y cña c¸c gièng hÇu nh­ biÕn ®éng kh«ng nhiÒu. - ë tuÇn thø 3, 4, 5 sau cÊy, trung b×nh mçi tuÇn c©y lóa ra ®­îc 1 – 1.8 l¸. - Tõ tuÇn 5 ®Õn tuÇn 6 vµ 7 sau cÊy, ®©y lµ thêi gian c©y lóa b­íc vµo lµm ®ßng, tèc ®é ra l¸ chËm l¹i, trung b×nh ra ®­îc 0,8 – 0,9 l¸ trªn tuÇn. Sè l¸ cuèi cïng trªn c©y cña c¸c gièng dao ®éng kh«ng nhiÒu, trung b×nh 12,3–12,8 l¸ / c©y. Hai gièng CNR 902 vµ CNR 5104 cã sè l¸ nhiÒu nhÊt 12,7 vµ 12,8 l¸/c©y cao h¬n ®èi chøng lµ 12,6 l¸. C¸c gièng lóa kh¸c cã sè l¸ t­¬ng ®­¬ng nhau tõ 12,3 – 12,5 l¸. 4.2. §Æc ®iÓm n«ng sinh häc 4.2.1. H×nh th¸i l¸ ®ßng vµ b«ng 4.2.1.1. H×nh th¸i l¸ ®ßng Chøc n¨ng chÝnh cña l¸ lµ quang hîp ®Ó t¹o ra chÊt kh« tÝch luü trong c©y. Trong giai ®o¹n lóa trç, l¸ ®ßng lµ l¸ cuèi cïng cã vai trß rÊt lín ®Ó quang hîp vµ vËn chuyÓn c¸c chÊt ®ång ho¸, tÝch luü chÊt dinh d­ìng vµ chÊt kh« vÒ h¹t. Theo Bïi Huy §¸p: “ NÕu c¾t bá l¸ ®ßng th× tû lÖ lÐp cã thÓ chiÕm tõ 30 – 50%”. §èi víi gièng lóa cã diÖn tÝch l¸ ®ßng lín, gãc l¸ ®ßng nhá th× kh¶ n¨ng thu nhËn ¸nh s¸nh nhiÒu, hiÖu suÊt quang hîp sÏ t¨ng. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm cña l¸ ®ßng cã vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c gièng. *Gãc l¸ ®ßng Gãc l¸ ®ßng lµ mét chØ tiªu kh¸ quan träng cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh b«ng lóa. Gãc l¸ ®ßng hÑp sÏ lµm gi¶m sù che phñ cña c¸c l¸ d­íi. Ng­îc l¹i, gãc l¸ ®ßng réng th× sù che khuÊt gi÷a c¸c l¸ sÏ nhiÒu h¬n, lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh quang hîp cña c©y. V× vËy, xu h­íng cña c¸c nhµ chän t¹o ngµy nay lµ t¹o ra c¸c gièng lóa cã gãc ®é l¸ ®ßng hÑp. KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm gãc l¸ ®ßng ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 4.8 : H×nh th¸i l¸ ®ßng vµ b«ng ChØ tiªu Gièng Dµi L§(cm) Réng L§ (cm) Gãc L§(điểm) Dµi cæ b«ng (cm) Dµi b«ng (cm) CNR 902 30,4 1,8 1 4,5 28,9 CNR 5104 30,5 1,8 1 4,6 28,5 Q­u 6 29,2 1,9 1 3,4 26,8 Q­u 13 29,7 1,9 3 3,5 26,5 Q­u 108 29,1 1,9 3 3,5 26,6 NhÞ ­u 838 30,1 1,8 1 4,9 27,8 S.04 29,5 1,8 1 4,2 26,8 Qua b¶ng ta thÊy c¸c gièng trong thÝ nghiÖm ®Òu cã gãc lµ ®ãng nhá, ®a sè ë møc ®iÓm 1 nh­ ®èi chøng. ChØ cã hai gièng cã gãc l¸ ®ßng réng h¬n ®èi chøng lµ Q­u 13 vµ Q­u 108. * ChiÒu dµi vµ réng l¸ ®ßng ChiÒu dµi vµ réng l¸ ®ßng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn diÖn tÝch l¸, hµm l­îng chÊt kh« c©y tÝch luü ®­îc trong thêi kú trç. Tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc t¹o thµnh n¨ng suÊt lóa. Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu ta thÊy c¸c gièng cã chiÒu dµi l¸ ®ßng biÕn ®éng tõ 29,1-30,5 cm vµ chiÒu réng l¸ ®ßng biÕn ®éng tõ 1,8 – 1,9 cm. Trong ®ã gièng cã chiÒu dµi l¸ ®ßng dµi nhÊt lµ gièng CNR 5104 lµ 30,5cm, tiÕp theo lµ gièng CNR 902 lµ 30,4 cm cao h¬n ®èi chøng cã chiÒu dµi l¸ ®ßng lµ 30,1 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu dµi l¸ ®ßng ng¾n h¬n ®èi chøng dao ®éng tõ 29,1- 29,7 cm. Gièng cã chiÒu dµi l¸ ®ßng thÊp nhÊt lµ gièng Q­u 108 dµi 29,1 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 1 cm. ChiÒu réng l¸ ®ßng ng­îc víi chiÒu dµi l¸ ®ßng, gièng cã chiÒu dµi ng¾n th× chiÒu réng l¹i réng. C¸c gièng Q­u sè 6, Q­u 13 vµ Q­u 108 lµ c¸c gièng cã chiÒu réng l¸ ®ßng réng h¬n ®èi chøng 0,1 cm. Cßn l¹i c¸c gièng l¸ kh¸c cã chiÒu réng b»ng ®èi chøng lµ 1,8 cm. Qua theo dâi chóng t«i thÊy nhãm gièng Q­u cã chiÒu dµi lµ ®ßng ng¾n h¬n ®èi chøng nh­ng chiÒu réng l¹i réng h¬n, vµ cã bé l¸ ®ßng mÒm, l­ít h¬n ®èi chøng, mÇu s¾c l¸ ®ßng h¬i vµng nh­ ®èi chøng. Cßn l¹i hai gièng lóa CNR 902 vµ gièng lóa CNR 5104 lµ hai gièng lóa cã bé l¸ ®ßng ®øng vµ dÇy h¬n ®èi chøng, mÇu s¾c l¸ ®ßng xanh h¬n ®èi chøng. Gièng S.04 cã bé l¸ ®ßng t­¬ng ®­¬ng ®èi chøng. 4.2.1.2. H×nh th¸i b«ng * Dµi b«ng §©y lµ mét ®Æc ®iÓm di truyÒn do gièng quyÕt ®Þnh vµ lµ mét yÕu tè quan träng. Trong c«ng t¸c gièng bao giê ng­êi ta còng t×m c¸ch n©ng cao chØ tiªu nµy lªn hµng ®Çu v× ®©y lµ phÇn kinh tÕ chÝnh cña c©y lóa. ChiÒu dµi b«ng ®­îc tÝnh tõ ®èt cæ b«ng tíi mót ®Çu b«ng ( kh«ng kÓ r©u). KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy: C¸c gièng ®Òu cã chiÒu dµi b«ng cao dao ®éng tõ 26,4- 28,9cm, trong ®ã gièng cã chiÒu dµi b«ng dµi nhÊt lµ gièng CNR 902 dµi 28,9cm, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 lµ 28,5 cao h¬n gièng ®èi chøng cã chiÒu dµi b«ng lµ 27,8 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu dµi b«ng thÊp h¬n ®èi chøng thÊp nhÊt lµ gièng Q­u 108 lµ 26,4 cm thÊp h¬n ®èi chøng lµ 1,4 cm. Tuy nhiªn c¸c gièng thuéc nhãm Q­u cã chiÒu dµi b«ng thÊp nh­ng l¹i thuéc d¹ng b«ng tï cã nhiÒu giÐ cÊp mét nªn cã sè h¹t trªn b«ng t­¬ng ®èi cao. * Dµi cæ b«ng ChiÒu dµi cæ b«ng còng lµ ®Æc ®iÓm do gièng quyÕt ®Þnh nh­ng chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh. §©y lµ mét chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é trç tho¸t cña b«ng. ChiÒu dµi cæ b«ng ®­îc tÝnh tõ gèi l¸ ®ßng ®Õn ®èt cæ b«ng. Nh÷ng gièng cã chiÒu dµi cæ b«ng qu¸ ng¾n hoÆc qu¸ dµi ®Òu kh«ng tèt. NÕu qu¸ ng¾n th× b«ng lóa træ kh«ng tho¸t, dÉn ®Õn tû lÖ h¹t lÐp nhiÒu, n¨ng suÊt gi¶m. Ng­îc l¹i, nÕu qu¸ dµi th× b«ng lóa sÏ dÔ bÞ gÉy. Do vËy, ®Ó mét gièng cã n¨ng suÊt cao, æn ®Þnh cÇn ph¶i cã chiÒu dµi cæ b«ng thÝch hîp. Trong thÝ nghiÖm trªn ta thÊy : C¸c gièng lóa trong thÝ nghiÖm cã chiÒu dµi cæ b«ng dao ®éng tõ 3,4 – 4,9 cm. Trong ®ã c¸c gièng thuéc nhãm Q­u cã chiÒu dµi cæ b«ng ng¾n h¬n c¸c gièng lóa kh¸c vµ ng¾n h¬n ®èi chøng. Hai gièng thuéc nhãm CNR cã chiÒu dµi cæ b«ng dµi h¬n c¸c gièng kh¸c nh­ng ng¾n h¬n ®èi chøng. Gièng ®èi chøng lµ gièng cã chiÒu dµi cæ b«ng dµi nhÊt lµ 4,9 cm. 4.2.2. §é bÒn cña l¸ Quan s¸t sù chuyÓn mµu cña l¸ ë giai ®o¹n chÝn cho thÊy c¸c gièng CNR902, CNR 5104, NhÞ ­u 838, S.04 cã ®é bÒn cña l¸ tèt nhÊt, c¸c gièng nµy gi÷ ®­îc mµu xanh tù nhiªn ë møc ®é muén, gièng Q­u 13, Q­u 6, Q­u 108 l¸ gi÷ mµu xanh tù nhiªn ë møc ®é trung b×nh. Nh×n chung tÊt c¶ c¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm ®Òu cã ®é bÒn l¸ tèt, gi÷ ®­îc mÇu xanh tù nhiªn cho ®Õn lóc thu ho¹ch. 4.2.3. §é rông cña h¹t §é rông cña h¹t lµ mét ®Æc tr­ng rÊt quan träng v× nã liªn quan ®Õn n¨ng suÊt thùc thu cña gièng. NÕu gièng dÔ rông khi chÝn gÆp ®iÒu kiÖn m­a to, giã lín th× h¹t sÏ rông lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn n¨ng suÊt lóa. §èi víi c¸c gièng lóa thÝ nghiÖm tiÕn hµnh kiÓm tra ®é rông b»ng c¸ch mét tay gi÷ chÆt cæ b«ng vµ mét tay kia vuèt däc b«ng sau ®ã ®Õm sè h¹t rông vµ cho ®iÓm. Trong thÝ nghiÖm chóng t«i lÊy 5 b«ng lµm mÉu vµ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm nh­ sau gièng NhÞ ­u 838, CNR 5104, CNR 902, S04, cã sè h¹t rông <5% sè h¹t trªn b«ng ®¹t ®iÓm 1, c¸c gièng Q­u 6, Q­u 13, Q­u 108 cã sè h¹t rông tõ 5-10%. 4.2.4. Kh¶ n¨ng chèng ®æ Chèng ®æ lµ mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh quan träng ®èi víi c©y lóa. Kh¶ n¨ng chèng ®æ do gièng quyÕt ®Þnh lµ chñ yÕu v× vËy viÖc t¹o ra c¸c gièng thÊp c©y, th©n cøng, chèng ®æ tèt cho n¨ng suÊt cao lµ môc tiªu hµng ®Çu trong chän gièng hiÖn nay. Quan s¸t t­ thÕ cña c©y tr­íc khi thu ho¹ch chóng t«i thÊy hai gièng CNR 902, CNR 5104 lµ hai gièng cã kh¶ n¨ng chèng ®æ cao nhÊt cao h¬n ®èi chøng, hai gièng nµy cã thÕ c©y ®øng, cøng c©y, c©y mËp, to, èng d¹ cøng vµ to. Gièng S.04 cã ®é cøng c©y t­¬ng ®­¬ng ®èi chøng. Cßn l¹i c¸c gièng Q­u sè 6, Q­u 13, Q­u 108 cã ®é cøng trung b×nh, kh¶ n¨ng chèng ®æ kÐm h¬n ®èi chøng, c©y mÒm h¬n, gèc d¹ nhá vµ yÕu h¬n. 4.2.5. Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh S©u bÖnh lµ yÕu tè hµng ®Çu lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña n«ng s¶n. C¸c gièng chèng chÞu s©u bÖnh tèt kh«ng nh÷ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ cßn gãp phÇn t¹o ra m«i tr­êng sinh th¸i s¹ch v× thÕ trong chän gièng ®Æc tÝnh chèng chÞu s©u bÖnh lµ mét ®Æc tÝnh mµ c¸c nhµ chän gièng quan t©m. Trong vô mïa 2009 qua theo dâi c¸c gièng trong thÝ nghiÖm chóng t«i thÊy cã nhiÒu lo¹i s©u bÖnh h¹i xuÊt hiÖn trªn c¸c gièng lóa thÝ nghiÖm, tuy nhiªn møc ®é g©y h¹i ë c¸c gièng nhÑ. B¶ng 4.9: Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh ChØ tiªu Gièng BÖnh ®¹o «n (cÊp) BÖnh kh« v»n (cÊp) S©u cuèn l¸ (cÊp) S©u ®ôc th©n (cÊp) BÖnh b¹c l¸ (cÊp) RÇy n©u (cÊp) CNR 902 1 1 1 0 1 1 CNR 5104 1 1 1 1 1 0 Q­u 6 1 3 3 0 1 0 Q­u 13 1 1 1 1 1 0 Q­u 108 1 1 3 0 3 0 NhÞ ­u 838 1 1 1 1 1 0 S.04 1 1 1 1 1 0 4.2.5.1. Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u * Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u cuèn l¸: Qua sè liÖu b¶ng 4.9 b»ng c¸ch ®¸nh gi¸ cho ®iÓm chóng t«i thÊy tÊt c¶ c¸c gièng trong thÝ nghiÖm ®Òu bÞ s©u cuèn l¸ nhá g©y h¹i nh­ng ë møc ®é nhÑ. S©u cuèn l¸ nhá xuÊt hiÖn víi mËt ®é thÊp vµo thêi kú c¸c gièng ®ang trong giai ®o¹n ®Î nh¸nh. Vµ ®· ®­îc phßng trõ kÞp thêi b»ng thuèc Padan 95sp. Tuy nhiªn møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c gièng lµ kh¸c nhau, trong ®ã gièng Q­u 108 vµ gièng Q­u sè 6 lµ hai gièng bÞ ¶nh h­ëng nÆng nhÊt ë cÊp 3 tøc lµ cã 11-20% c©y bÞ h¹i. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c ë møc ®é nhÑ h¬n kho¶ng 1-10%. Nh×n chung trªn ®ång ruéng t¹i thêi ®iÓm nµy tÊt c¶ c¸c gièng lóa ®Òu bÞ s©u cuèn l¸ nhá g©y h¹i nhÑ. * Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u ®ôc th©n: Qua theo dâi vµo giai ®o¹n tõ ®Î nh¸nh ®Õn trç hoµn toµn cho thÊy g©y h¹i nhÑ trªn mét sè gièng nh­: CNR 5104, Q­u 13, S.04, NhÞ ­u 838, c¸c gièng nÇy ®Òu bÞ s©u ®ôc th©n h¹i nhÑ ë cÊp 1 cã tõ 1- 10% sè d¶nh, b«ng bÞ b¹c. Trong ®ã gièng CNR 5104 bÞ s©u ®ôc th©n h¹i t¹i hai thêi ®iÓm lµ lóc lóa ®Î nh¸nh vµ thêi k× trç b«ng, c¸c gièng kh¸c bÞ h¹i ë thêi ®iÓm lóa trç b«ng. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c kh«ng bÞ s©u ®ôc th©n h¹i, ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm cho thÊy kh¶ n¨ng chèng s©u rÊt tèt cña gièng. * Kh¶ n¨ng chèng chÞu rÇy n©u Nh×n chung qua theo dâi thÝ nghiÖm chóng t«i thÊy vô mïa n¨m nay rÇy n©u ph¸t sinh, ph¸t triÓn vµ g©y h¹i nhÑ. HÇu nh­ trªn tÊt c¶ c¸c gièng ®Òu kh«ng bÞ h¹i chØ cã gièng CNR 902 trç muén h¬n nªn bÞ ¶nh h­ëng ë møc ®é nhÑ (cÊp 1) møc ®é ¶nh h­ëng kh«ng ®¸ng kÓ. Tãm l¹i: vô mïa n¨m 2009 møc ®é g©y h¹i cña s©u lµ kh«ng ®¸ng kÓ céng víi viÖc theo dâi vµ phßng trõ kÞp thêi nªn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt. 4.2.5.2. Kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh * BÖnh kh« v»n: BÖnh kh« v»n do nÊm Rhizoctonia Solani g©y nªn, nÊm sinh tr­ëng thuËn lîi ë nhiÖt ®é 28-32oC lµ bÖnh g©y h¹i th­êng xuyªn trªn c¸c vïng trång lóa cña n­íc ta. ë miÒn B¾c n­íc ta vô mïa do nhiÖt ®é cao, m­a nhiÒu nªn bÖnh ph¸t sinh, ph¸t triÓn m¹nh h¬n vô xu©n. Qua quan s¸t c¸c vÕt bÖnh trªn th©n bÑ l¸ cho thÊy bÖnh kh« v»n xuÊt hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c gièng. Nh­ng gièng Q­u sè 6 lµ gièng nhiÔm nÆng nh©t ë cÊp ®é 3, (vÕt bÖnh cã chiÒu cao 20-30% chiÒu cao c©y), cßn c¸c gièng kh¸c còng xuÊt hiÖn nh­ng ë cÊp ®é 1. TÊt c¶ c¸c gièng trªn ®Òu sö dông thuèc Valydamycin ®Ó phßng trõ. * BÖnh B¹c L¸: BÖnh b¹c l¸ do vi khuÈn Xanthomonas Ozyza g©y ra. BÖnh ph¸t sinh vµ g©y h¹i suèt thêi kú tõ giai ®o¹n m¹ ®Õn khi lóa chÝn nh­ng cã triÖu chøng ®iÓn h×nh lµ thêi kú lóa trç ®Õn chÝn s÷a. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y bÖnh b¹c l¸ cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn m¹nh vµ g©y h¹i nÆng ë vô mïa. Qua quan s¸t diÖn tÝch vÕt bÖnh cho thÊy hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c gièng ®Òu bÞ nhiÔm bÖnh b¹c l¸ ë cÊp ®é nhÑ ( cÊp 1 cã tõ 1-5% diÖn tÝch vÕt bÖnh/ l¸). Riªng gièng Q­u 108 bÞ ¶nh h­ëng vµ nhiÔm bÖnh b¹c l¸ nÆng nhÊt ë cÊp ®é 3 cã tõ 6-12% diÖn tÝch vÕt bÖnh trªn l¸, tÊt c¶ c¸c gièng trªn ®Òu tiÕn hµnh phun thuèc phßng chèng bÖnh b¹c l¸ Ksumin 2L. *BÖnh ®¹o «n: BÖnh ®¹o «n do nÊm Pyricularia Oryzae g©y nªn, vÕt bÖnh xuÊt hiÖn m¹nh trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nãng Èm m­a nhiÒu, ®é Èm kh«ng khÝ cao. Qua theo dâi thÝ nghiÖm trªn ®ång ruéng chóng t«i thÊy bÖnh ®¹o «n xuÊt hiÖn vµ g©y h¹i nhÑ trªn tÊt c¶ c¸c gièng. G©y h¹i chñ yÕu ë thêi k× lóa ®Î nh¸nh chØ h¹i trªn l¸ lóa ë møc ®é 1 mµ kh«ng g©y h¹i ë thêi k× lóa trç b«ng. Tuy nhiªn c¶ hai thêi k× lóa ®Î nh¸nh vµ trç b«ng ®Òu sö dông thuèc Hidosan vµ Tinsuper ®Ó phßng trõ. Nh×n chung khi theo dâi kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh cña c¸c gièng chóng t«i nhËn thÊy vô mïa n¨m 2009 c¸c gièng lóa tham gia thÝ nghiÖm ®Òu nhiÔm bÖnh nh­ng ë møc ®é nhÑ. ë giai ®o¹n c©y lóa lµm ®ßng th× hÇu hÕt c¸c gièng ®Òu bÞ nhiÔm bÖnh vµng l¸ sinh lý ë møc nhÑ vµ ®· sö dông thuèc ®Ó phßng trõ. 4.3. N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt 4.3.1. N¨ng suÊt sinh vËt häc vµ hÖ sè kinh tÕ Sù tÝch lòy chÊt kh« cña c©y lóa lµ do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh quang hîp t¹o thµnh, 90- 95% chÊt kh« cña c©y lóa lµ chÊt h÷u c¬ ®­îc tæng hîp trong qu¸ tr×nh quang hîp (Lª Minh TriÕt, 2006). S¶n l­îng chÊt kh« do ba nh©n tè quyÕt ®Þnh. + HiÖu suÊt quang hîp thuÇn + ChØ sè diÖn tÝch l¸ (LAI) + Thêi gian tÝch lòy chÊt kh« B¶ng 4.10: N¨ng suÊt sinh vËt häc vµ hÖ sè kinh tÕ Tªn gièng Träng l­îng kh« th©n, l¸, h¹t (gam/khãm) N¨ng suÊt sinh vËt häc (kg/ha) Träng l­îng h¹t (gam/khãm) HÖ sè kinh tÕ CNR 902 37,58 15032 18,26 0,49 CNR 5104 38,62 15448 17,26 0,45 Q­u 6 35,95 14380 14,58 0,41 Q­u 13 35,17 14068 15,78 0,45 Q­u 108 35,56 14224 15,46 0,43 NhÞ ­u 838 36,05 14420 16,35 0,45 S.04 34,45 13780 15,94 0,46 Qua b¶ng 4.10 ta thÊy : -N¨ng suÊt sinh vËt häc cña c¸c gièng biÕn ®éng tõ 13780 - 15448 kg/ ha. Gièng cã n¨ng suÊt sinh vËt häc cao nhÊt lµ gièng CNR 5104 lµ 15448 kg/ha cao h¬n ®èi chøng lµ 612 kg/ha, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 902 lµ 15032 kg/ha. Gièng cã n¨ng suÊt sinh vËt häc thÊp nhÊt lµ gièng S.04 lµ 13780 kg/ha thÊp h¬n ®èi chøng lµ 640 kg/ha, gièng ®èi chøng cã n¨ng suÊt sinh vËt häc lµ 14420 kg/ha. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã n¨ng suÊt sinh vËt häc dao ®éng tï 14068-1438 kg/ha. - HÖ sè kinh tÕ phô thuéc vµo ba yÕu tè ®ã lµ kh¶ n¨ng tÝch lòy tinh bét ë bÑ, l¸, th©n; kh¶ n¨ng vËn chuyÓn c¸c chÊt dinh d­ìng lªn b«ng; vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu c¸c chÊt dinh d­ìng lªn b«ng. Ba yÕu tè nµy chñ yÕu do di truyÒn ngoµi ra cßn phô thuéc vµo c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh­ bãn ph©n, ch¨m sãc. HÖ sè kinh tÕ cµng cao th× n¨ng suÊt cµng cao. KÕt qu¶ cho thÊy gièng CNR 902 cã hÖ sè kinh tÕ cao nhÊt 0,49 cao h¬n ®èi chøng lµ 0,04, tiÕp theo lµ gièng S.04 cã hÖ sè kinh tÕ lµ 0,46. Hai gièng Q­u 13 vµ gièng CNR 5104 cã hÖ sè kinh tÕ b»ng ®èi chøng lµ 0,45. Cßn l¹i hai gièng Q­u 6 vµ Q­u 108 cã hÖ sè kinh tÕ thÊp h¬n ®èi chøng. 4.3.2. N¨ng suÊt thùc thu vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt N¨ng suÊt lµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸c nhµ chän gièng. Yªu cÇu cña ng­êi s¶n xuÊt gièng lµ gièng ph¶i cã n¨ng suÊt cao vµ æn ®Þnh. N©ng cao n¨ng suÊt cã nghÜa lµ ph¶i n©ng cao c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt ®ã lµ sè b«ng/m2, sè h¹t/b«ng vµ träng l­îng 1000 h¹t. §¸nh gi¸ n¨ng suÊt vµ yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt th«ng qua b¶ng 4.11. B¶ng 4.11: N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt. ChØ tiªu Tªn gièng Sè b«ng/m2 Tæng sè h¹t ch¾c/b«ng TØ lÖ h¹t lÐp (%) P1000 h¹t N¨ng suÊt (t¹/ha) Lý thuyÕt Thùc thu CNR 902 218,5 132,9 15,2 27 78,40 70,12 CNR 5104 215,5 127,4 21,6 27 74,13 66,21 Q­u 6 201,6 128,5 17,6 26 67,35 60,12 Q­u 13 213,0 128,9 19,7 26 71,38 63,78 Q­u 108 210,0 128,6 19,0 26 70,22 62,88 NhÞ ­u 838 218,4 121,3 20,8 27 71,53 64,00 S.04 237,5 118,8 17,9 26 73,36 62,87 4.3.2.1. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt * Sè b«ng h÷u hiÖu Qua ®o ®Õm chóng t«i nhËn thÊy sè b«ng h÷u hiÖu cña c¸c gièng cô thÓ nh­ sau: Gièng cã sè b«ng h÷u hiÖu cao nhÊt lµ gièng S.04 ®¹t 237,5 b«ng /m2 cao h¬n ®èi chøng lµ 19,1 b«ng/m2, tiÕp ®Õn lµ CNR 902 cã 218,5 b«ng/m2 , gièng ®èi chøng lµ 218,4 b«ng/m2, cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã sè b«ng h÷u hiÖu trªn m2 thÊp h¬n ®èi chøng. Trong ®ã thÊp nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 cã 201,6 b«ng/m2 thÊp h¬n ®èi chøng 6,8 b«ng/m2 , c¸c gièng kh¸c cã sè b«ng dao ®éng tõ 210,0-215,5 b«ng/m2. * Sè h¹t ch¾c/b«ng ChØ tiªu nµy do ®Æc tr­ng cña gièng quy ®Þnh, ngoµi ra nã cßn liªn quan ®Õn sù sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña gièng trong suèt thêi gian tõ gieo cÊy ®Õn trç, vµ phô thuéc rÊt lín vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt lóc trç. NÕu c©y lóa ®­îc ch¨m sãc tèt, ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi, qu¸ tr×nh ph©n ho¸ ®ßng vµ sù tÝch luü dinh d­ìng vµo h¹t thuËn lîi th× tØ lÖ b«ng sÏ cao vµ h¹t ch¾c h¬n. §a sè c¸c gièng lóa trong thÝ nghiÖm ®Òu cã sè h¹t ch¾c trªn b«ng cao h¬n ®èi chøng. Trõ gièng S.04 cã sè h¹t ch¾c trªn b«ng thÊp h¬n ®èi chøng 118,8 h¹t/b«ng thÊp h¬n ®èi chøng lµ 2,5 h¹t/b«ng, cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã sè h¹t ch¾c/b«ng cao h¬n ®èi chøng. Trong ®ã gièng cã sè h¹t ch¾c cao nhÊt lµ gièng CNR902 lµ 132,9 h¹t, tiÕp theo lµ gièng Q­u 13 cã sè h¹t ch¾c lµ 128,9 h¹t, gièng ®èi chøng cã sè h¹t ch¾c/b«ng lµ 121,3 h¹t.. * Khèi l­îng h¹t Khèi l­îng h¹t ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®Æc ®iÓm di truyÒn cña gièng vµ kh¸ æn ®Þnh. Tuy nhiªn ®iÒu kiÖn dinh d­ìng, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn vµ tÝch luü còng ¶nh h­ëng ®Õn khèi l­îng h¹t. Qua theo dâi thÝ nghiÖm, c©n c¸c mÉu ë kiÒu kiÖn h¹t kh«, s¹ch cho thÊy khèi l­îng h¹t (P1000 h¹t) cña c¸c gièng cô thÓ trong b¶ng trªn. * Tû lÖ h¹t lÐp Tû lÖ h¹t lÐp cña phô thuéc rÊt lín vµo ®iÒu kiÖn m«i tr­êng, ®èi víi gièng lóa lai th× tû lÖ h¹t lÐp cßn phô thuéc vµo ®é phôc håi cña con lai F1. §a sè c¸c gièng lóa lai trong thÝ nghiÖm cã tû lÖ lÐp cao dao ®éng tõ 15,2- 21,6%. Gièng cã tû lÖ lÐp cao nhÊt lµ gièng CNR 5104 lµ 21,6%, tiÕp ®Õn lµ gièng ®èi chøng lµ 20,8%, cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã tû lÖ lÐp thÊp h¬n ®èi chøng. Trong ®ã gièng cã tû lÖ h¹t lÐp thÊp nhÊt lµ gièng CNR 902 lµ 15,2% thÊp h¬n ®èi chøng lµ 5,6%. 4.3.2.2. N¨ng suÊt lý thuyÕt N¨ng suÊt lý thuyÕt nãi lªn tiÒm n¨ng cho n¨ng suÊt cña gièng, khi biÕt ®­îc c¸c chØ sè cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt lý thuyÕt tõ ®ã chóng ta cã thÓ x©y dùng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt thÝch hîp ®Ó khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng, n¨ng suÊt cña gièng. N¨ng suÊt lý thuyÕt ®­îc tÝnh bëi c¸c yÕu tè X=A.B.C Trong ®ã: X lµ n¨ng suÊt lý thuyÕt A lµ sè b«ng h÷u hiÖu/m2 ( A=sè khãm/m2 *sè b«ng h÷u hiÖu/khãm) B lµ sè h¹t ch¾c/b«ng C lµ P1000 h¹t. §a sè c¸c gièng trong thÝ nghiÖm cã n¨ng suÊt lý thuyÕt cao tõ 67,35- 78,37 t¹/ha. Trong ®ã gièng cã n¨ng suÊt lý thuyÕt cao nhÊt lµ gièng CNR 902 lµ 78,37 t¹/ha cao h¬n ®èi chøng lµ 6,84 t¹/ha, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 cã n¨ng suÊt lµ 74,13 t¹/ha. Gièng cã n¨ng suÊt lý thuyÕt thÊp nhÊt lµ gièng Q­u 6 lµ 67,35 t¹/ha thÊp h¬n ®èi chøng lµ 5,18 t¹/ha. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã n¨ng suÊt lý thuyÕt thÊp h¬n ®èi chøng, dao ®éng tõ 70,22 – 71,38 t¹/ha 4.3.2.3. N¨ng suÊt thùc thu N¨ng suÊt lý thuyÕt vµ n¨ng suÊt thùc thu th­êng cã tû lÖ thuËn víi nhau. N¨ng suÊt lý thuyÕt cao th× n¨ng suÊt thùc thu cao vµ ng­îc l¹i. Trong s¶n xuÊt n¨ng suÊt thùc thu bao giê còng thÊp h¬n so víi n¨ng suÊt lý thuyÕt. Trong thÝ nghiÖm khi thu ho¹ch chóng t«i gÆt tõng « råi ph¬i kh«, lµm s¹ch sau ®ã c©n lªn. N¨ng suÊt thùc thu cña c¸c gièng trong thÝ nghiÖm t­¬ng ®èi cao dao ®éng tõ 60,12 - 70,12 t¹/ha. Trong ®ã gièng cã n¨ng suÊt cao nhÊt lµ gièng CNR 902 lµ 70,12 t¹/ha cao h¬n ®èi chøng lµ 6,12 t¹/ha, tiÕp theo lµ gièng CNR 5104 cã n¨ng suÊt lµ 66,21 t¹/ha. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã n¨ng suÊt thÊp h¬n ®èi chøng, gièng cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 lµ 60,12 t¹/ha thÊp h¬n ®èi chøng 3,88 t¹/ha. C¸c gièng kh¸c cã n¨ng suÊt dao ®éng tõ 62,87 – 63,78 t¹/ha. 4.4/ §¸nh gi¸ chÊt l­îng g¹o Môc tiªu cña tÊt c¶ c¸c nghµnh s¶n xuÊt lµ t¹o ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. §èi víi nghµnh s¶n xuÊt lóa g¹o còng vËy, khi vÊn ®Ò vÒ n¨ng suÊt ®· ®­îc ®¶m b¶o th× chÊt l­îng sÏ lµ yÕu tè cuèi cïng quyÕt ®Þnh ®Õn gi¸ thµnh vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh trong thÞ tr­êng. ChÊt l­îng cña lóa g¹o ®­îc chia thµnh hai chØ tiªu lín ®ã lµ: ChÊt l­îng th­¬ng phÈm (h×nh d¹ng, kÝch th­íc, ®é b¹c bông... ) vµ chÊt l­îng nÊu n­íng ( mïi th¬m, ®é dÎo...) Tuú vµo nÒn v¨n ho¸ cña mçi n­íc vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau mµ hä thÝch c¸c lo¹i g¹o cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. H×nh d¹ng h¹t g¹o lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ th­¬ng phÈm cña g¹o ®ång thêi nã cßn mang tÝnh di truyÒn cña gièng. §a sè xu h­íng cña ng­êi tiªu dïng hiÖn nay lµ chän nh÷ng gièng cã h¹t g¹o dµi, trong, ®é b¹c bông Ýt vµ hµm l­îng protªin cao... KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ chØ tiªu chÊt l­îng g¹o cña c¸c gièng ®­îc chóng t«i tr×nh bµy trong b¶ng 4.12. B¶ng 4.12: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng g¹o Gièng KÝch th­íc §¸nh gi¸ Tû lÖ g¹o nguyªn (%) Tû lÖ g¹o x¸t (%) Dµi (mm) Réng (mm) D/R Ph©n lo¹i h¹t D¹ng h×nh §é b¹c bông CNR 902 7,14 2,66 2,7 Dµi TB 5 91,0 68,12 CNR 5104 7,04 2,57 2,7 Dµi TB 5 91,3 68,00 Q­u 6 7,36 2,12 3,5 Dµi Thon 1 89,2 67,10 Q­u 13 7,42 2,11 3,5 Dµi Thon 0 90,2 67,71 Q­u 108 7,48 2,10 3,6 Dµi Thon 0 89,7 67,20 NhÞ ­u 838 (®/c) 6,53 2,75 2,4 TB TB 5 90,3 68,10 S.04 7,35 2,24 3,3 Dµi Thon 1 90,9 67,20 *D¹ng h¹t g¹o §©y lµ mét ®Æc tÝnh cña gièng, chØ tiªu nµy cã ¶nh h­ëng lín tíi gi¸ trÞ th­¬ng phÈm còng nh­ gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña mçi gièng. Bªn c¹nh ®ã, chØ tiªu nµy cßn chÞu ¶nh h­ëng bëi së thÝch cña mçi vïng kh¸c nhau. ë ch©u ¸, Th¸i Lan vµ ®a sè c¸c n­íc kh¸c rÊt ­a chuéng c¸c gièng cã h¹t g¹o dµi vµ trung b×nh, NhËt B¶n ­a chéng h¹t g¹o trßn, Ch©u Phi th× l¹i cã xu h­íng sö dông g¹o h¹t dµi... Nh×n chung l¹i th× thÞ tr­êng h¹t g¹o dµi lµ cã triÓn väng nhÊt. * chiÒu dµi vµ réng h¹t gao. Trong thÝ nghiÖm nµy chóng t«i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ h×nh d¹ng h¹t g¹o theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cña IRRI. KÕt qu¶ cho thÊy: §a sè c¸c gièng ®Òu cã chiÒu dµi h¹t g¹o ë cÊp 3 dµi, trong ®ã cã gièng Q­u 108 vµ gièng Q­u 13 cã chiÒu dµi h¹t g¹o dµi nhÊt lµ 7,48 mm vµ 7,42mm dµi h¬n gièng ®èi chøng cã chiÒu dµi h¹t lµ 6,53 mm, cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu dµi g¹o dµi h¬n ®èi chøng dao ®éng tõ 7,04 – 7,36 mm. Gièng ®èi chøng lµ gièng cã chiÒu réng h¹t g¹o réng nhÊt, réng lµ 2,75 mm. C¸c gièng kh¸c cã chiÒu réng dao ®éng tõ 2,10 - 2,66 mm, gièng cã chiÒu réng thÊp nhÊt lµ gièng Q­u 108. * TØ lÖ D/R §©y lµ chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ h×nh d¹ng h¹t g¹o. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cho thÊy, tÊt c¶ c¸c gièng trong thÝ nghiÖm cã d¹ng h¹t g¹o dµi, trõ gièng ®èi chøng cã d¹ng h¹t trung b×nh. *§é b¹c bông §é b¹c bông lµ mét chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng nÊu n­íng, chÊt l­îng c¶m quang cña h¹t. §èi víi c¸c gièng lóa tÎ nÕu cã ®é b¹c bông cao th× khi nÊu c¬m th­êng r¾n, c¬m kh«, c¸c gièng kh«ng b¹c bông khi x¸t th× cã mÇu h¹t g¹o trong, ®Ñp, c¬m dÎo. Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy cã hai gièng Q­u 108 vµ Q­u 13 lµ hai gièng kh«ng b¹c bông. Gièng cã ®é b¹c bông cao nhÊt lµ gièng CNR 902 vµ gièng CNR 5104 ®Òu ë cÊp 5 t­¬ng ®èi víi ®èi chøng, gièng Q­u 6 vµ gièng S.04 cã ®é b¹c bông ë cÊp 1. *Tû lÖ g¹o x¸t §©y lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng g¹o ®èi vèi c¸c gièng lóa lai kh¶o nghiÖm míi hiÖn nay. Yªu cÇu chung lµ c¸c gièng ph¶i cã tû lÖ g¹o x¸t cao. Nh×n chung c¸c gièng lóa trong thÝ nghiÖm ®Òu cã tû lÖ g¹o x¸t cao tõ 67,10– 68,12%. Trong ®ã gièng cã tû lÖ g¹o x¸t cao nhÊt lµ gièng CNR 902 lµ 68,12 %. Gièng cã tû lÖ g¹o x¸t thÊp nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 lµ 67,10%. * ChÊt l­îng nÊu n­íng cña c¸c gièng Trong khi nÊu c¬m ng­êi ta th­êng quan t©m ®Õn ®é në cña g¹o, ®é mÒm dÎo cña c¬m vµ h­¬ng vÞ cña gièng. Chóng t«i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng nÊu n­íng cña c¸c gièng b»ng ph­¬ng ph¸p c¶m quan vµ cho ®iÓm. Nh×n chung c¸c gièng lóa thuéc nhãm Q­u cã chÊt l­îng c¬m ngon h¬n c¶, trong ®ã ngon nhÊt lµ gièng Q­u 108 c¬m dÎo tr¾ng vµ trong. Gièng ®èi chøng lµ gièng cã chÊt l­îng c¬m kÐm nhÊt c¬m r¾n vµ kh«, tiÕp theo lµ gièng CNR 902 vµ CNR 5104, cßn l¹i gièng S.04 còng cã chÊt l­îng c¬m t­¬ng ®èi ngon. Mïi th¬m lµ mét ®Æc tÝnh phÈm chÊt cã gi¸ trÞ cña g¹o, nh­ng trong c¸c gièng tham gia thÝ nghiÖm ®Òu cã mïi th¬m kh«ng cao. TÊt c¶ c¸c gièng ®Òu cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vÒ chÊt l­îng g¹o. PhÇn n¨m KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 5.1. KÕt luËn - Tõ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh so s¸nh mét sè gièng lóa lai míi chóng t«i cã mét sè kÕt luËn sau: * VÒ thêi gian sinh tr­ëng. Nh×n chung c¸c gièng cã thêi gian sinh tr­ëng tõ 105 – 113 ngµy trong ®ã gièng Q­u 108 lµ gièng cã thêi gian sinh tr­ëng ng¾n nhÊt lµ 105 ngµy, gièng cã thêi gian sinh tr­ëng dai nhÊt lµ gièng CNR 5104 lµ 114 ngµy, tiÕp theo lµ gièng CNR 902 lµ 113 ngµy. gièng ®èi chøng lµ 110 ngµy. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã thêi gian sinh tr­ëng ng¾n h¬n ®èi chøng. * VÒ chiÒu cao c©y. ChiÒu cao c©y cña c¸c gièng biÕn ®éng tõ 120,9 – 130,5 cm, cã chiÒu cao c©y t­¬ng ®èi cao, trong ®ã gièng cã chiÒu cao c©y cao nhÊt lµ gièng CNR 5104 lµ 130,5cm, tiÕp theo lµ gièng ®èi chøng cao 129,8 cm. Cßn l¹i c¸c gièng kh¸c cã chiÒu cao c©y thÊp h¬n ®èi chøng, thaaps nhÊt lµ gièng Q­u 108 lµ 120,9 cm. *VÒ ®é dµi giai ®o¹n trç. §é dµi giai ®o¹n trç cña c¸c gièng t­¬ng ®èi ng¾n, trç tËp chung dao ®éng tõ 4-5 ngµy, chøng tá c¸c gièng cã ®é thuÇn t­¬ng ®èi cao. *VÒ kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh. Nh×n chung c¸c gièng thÝ nghiÖm ®Òu cã kh¨ n¨ng kh¸ng s©u bÖnh tèt møc ®é nhiÔm s©u bÖnh tõ nhÑ ®Õn trung b×nh, kh«ng cã gièng nµo bÞ s©u bÖnh ph¸ h¹i nÆng. *N¨ng suÊt vµ tiÒm n¨ng n¨ng suÊt Nh×n chung n¨ng suÊt thùc tÕ cña c¸c gièng dao ®éng tõ 60,12-70,12 tÊn/ha. Trong ®ã gièng cã n¨ng suÊt cao nhÊt lµ gièng CNR 902 lµ 70,12 tÊn/ha cao h¬n ®èi chøng lµ 6,12 tÊn/ha. Gièng cã n¨ng suÊt thÊp nhÊt lµ gièng Q­u sè 6 lµ 60,12 tÊn/ha. §¸nh gi¸ tæng quan th× ta thÊy c¸c gièng trong thÝ nghiÖm ®Òu cã n¨ng suÊt t­¬ng ®èi cao. *VÒ chÊt l­îng g¹o Qua ®¸nh gi¸ tæng quan th× chóng t«i thÊy gièng Q­u 108 lµ gièng cã chÊt l­îng g¹o ngon nhÊt, do nã thÓ hiÖn ®­îc c¸c ­u thÕ sau h×nh d¹ng h¹t gao ®Ñp, g¹o trong, nÊu c¬m ¨n dÎo vµ ngon. Gièng ®èi chøng lµ gièng cã chÊt l­îng g¹o kÐm nhÊt, tiÕp ®Õn lµ gièng CNR 5104 vµ CNR 902 nh÷ng gièng nµy g¹o b¹c bông, c¬m cøn, kh« ¨n kh«ng ngon. 5.2. §Ò nghÞ ThÝ nghiÖm nµy chóng t«i míi tiÕn hµnh vµ x¸c ®Þnh trong mét vô v× thÕ c¸c gièng ch­a béc lé hÕt c¸c ­u nh­îc ®iÓm v× vËy kÕt qu¶ ch­a hoµn toµn chÝnh x¸c. §Ò nghÞ tiÕp tôc triÓn khai kh¶o nghiÖm réng ra trªn ®Þa bµn kh¸c ë c¸c vô sau vµ x¸c ®Þnh thªm mét sè chØ tiªu kh¸c nh­ hiÖu suÊt quang hîp, chØ sè diÖn tÝch l¸…®Ó ®­a ra quy tr×nh kü thuËt cho tõng gièng. Nhãm gièng Q­u cã thêi gian sinh tr­ëng ng¾n, ®Æc biÖt gièng Q­u 108 lµ nh÷ng gièng cã thÓ ®­a vµo c¬ cÊu mïa sím ®Ó tiÕn hµnh gieo trång c©y vô ®«ng. Tµi liÖu tham kh¶o §inh V¨n L÷, Gi¸o tr×nh c©y lóa. NXB n«ng nghiÖp. Bïi Huy §¸p. Lóa ViÖt Nam trong vïng lóa Nam vµ §«ng Nam ¸. NXB N«ng nghiÖp. Bïi Huy §¸p (1970). §Æc tÝnh sinh häc cña c©y lóa ViÖt Nam. NXB N«ng nghiÖp. NguyÔn V¨n HiÓn. Nghiªn cøu mét sè dßng nhËp néi chÊt l­îng cao. luËn ¸n phã tiÕn sü khoa häc n«ng nghiÖp §HNN I- Hµ Néi. NguyÔn V¨n HiÓn (4/2000). Chän t¹o gièng c©y trång. NXB Gi¸o Dôc. §µo ThÕ TuÊn (1970). Sinh lý ruéng lóa n¨ng suÊt cao. Héi khao häc kü thuËt. NguyÔn V¨n HiÓn, NguyÔn BÝch Nga (1970). Nghiªn cøu lóa ë n­íc ngoµi tËp 1,2,3. NXB khao häc kü thuËt Hµ Néi. Vò Tuyªn Hoµng, LuyÖn H÷u ChØ vµ TrÇn ThÞ Nhµn (1998). chän gièng c©y l­¬ng thùc, NXB khao häc kü thuËt. NguyÔn ThÞ Tr©m (1998). Chän t¹o gièng lóa. Bµi gi¶ng cao häc. T.S Ph¹m §ång Qu¶ng vµ CTV. 575 gièng c©y trång míi 29/4/2005. NXB N«ng nghiÖp. NguyÔn C«ng T¹n (chñ biªn), Ng« ThÕ D©n, Hoµng TuyÕt Minh, NguyÔn ThÞ Tr©m, NguyÔn TrÝ Hoµn, Qu¸ch Ngäc ¢n (2002). Lóa lai ë ViÖt Nam. Nhµ XuÊt B¶n Hµ Néi. NguyÔn ThÞ Tr©m (2000). Chän gièng lóa lai. Nhµ XuÊt B¶n Hµ Néi. NguyÔn V¨n Hoan (2000). Lóa lai vµ kü thuËt th©m canh. Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp – Hµ Néi 2000. NguyÔn V¨n Hoan (2003). C©y lóa vµ kü thuËt th©m canh cao s¶n ë hé n«ng d©n. Nhµ XuÊt B¶n NghÖ An. NguyÔn ThÞ Tr©m, (2007). KÕt qu¶ chän gièng lóa lai cña ViÖn sinh häc n«ng nghiÖp. Héi th¶o quèc tÕ lóa lai vµ hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp. Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1 Hµ Néi. Nhµ XuÊt B¶n N«ng nghiÖp. Hµ V¨n Nhµn, (2007). Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu chän t¹o gièng lóa lai hai dßng t¹i viÖn c©y l­¬ng thùc thùc phÈm. Héi th¶o quèc tÕ lóa lai vµ hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp. Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1 Hµ Néi. Nhµ XuÊt B¶n N«ng nghiÖp. Tèng Khiªm, (2007). Ch­¬ng tr×nh lóa lai vÒ s¶n xuÊt lóa lai ë ViÖt Nam. Héi th¶o quèc tÕ lóa lai vµ hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp. Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1 Hµ Néi. Nhµ XuÊt B¶n N«ng nghiÖp. NguyÔn TrÝ Hoµn,(2007). Tãm t¾t nh÷ng tiÕn bé trong nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn lóa lai ë ViÖt Nam (2001- 2005). Héi th¶o quèc tÕ lóa lai vµ hÖ sinh th¸i n«ng nghiÖp. Tr­êng §¹i Häc N«ng NghiÖp 1 Hµ Néi. Nhµ XuÊt B¶n N«ng nghiÖp. YosShidas (1972) Physiological aspects of grain yield, Annu, Rev, Plant phygical Journal 23:437- 464. Sasato (1966)- Nghiªn cøu vÒ c©y lóa (b¶n dÞch) NXB gi¸o dôc. Jen ning SO.R, Cojjman WR and RajjmanH.E (1979),Ric Inprovemint-TRRO Los Banos PhiLipPPine. Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Quy ph¹m kh¶o nghiÖm gièng lóa. Nhµ XuÊt B¶n N«ng NghiÖp Hµ Néi 2004 23. NguyÔn Kh¾c Quúnh vµ Ng« ThÞ ThuËn. S¶n xuÊt lóa lai th­¬ng phÈm ë ViÖt Nam. ViÖn khoa häc N«ng nghiÖp ViÖt Nam, §¹i Häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao_cao_tot_nghiep_hung_9657.doc
Luận văn liên quan