Source Quản lý bán hàng (cửa hàng nhỏ)

[Báo cáo bài tập Visual Basic]: Quản lý bán hàng tại một cửa hàng vừa, và nhỏ Ngày nay, khoa học kĩ thuật đang phát triển nhanh chóng và ngày càng trở thành lực lượng sản xuất quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Có thể nói, khoa học công nghệ là nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội, là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia. Việc áp dụng khoa học công nghệ đã thay thế được lượng lớn sức lao động của con người. Nếu như trước kia, khi khoa học công nghệ còn chưa phát triển, mọi công việc đều được làm thủ công, năng suất lao động thấp và tốn rất nhiều công sức của con người thì ngày nay với sự giúpđỡ của khoa học công nghệ mọi công việc được đơn giản đi rất nhiều. Một trong những lĩnh vực quan trọng của khoa học công nghệ có nhiều đóng góp thiết thực nhất đối với hoạt động kinh tế xã hội là Công nghệ thông tin. Ngày nay, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý. Việc đưa tin học vào trong quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong nhiều ứng dụng của cơ sở dữ liệu. Nhờ vào việc tin học hoá mà công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp tỏ ra nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 2425 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Source Quản lý bán hàng (cửa hàng nhỏ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast Mã số đề tài:P0087 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY 6 1.1. Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast. 6 1.1.1. Các thông tin chung về cơ quan thực tập. 6 1.1.2. Quy mô của công ty. 7 1.1.3. Tổ chức cuả công ty. 9 1.1.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty. 9 1.1.3.2. Tổ chức các phòng ban của FAST. 10 Các công việc chính 10 1.1.3.3. Tổ chức của chi nhánh và bộ phận kinh doanh. 11 Phòng ban, bộ phận 11 1.1.3.4. Tổ chức của phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 13 1.1.4. Hoạt động chính. 14 1.1.4.1. Lĩnh vực kinh doanh: 14 1.1.4.2. Sản phẩm, dịch vụ và công nghệ. 14 1.1.4.3. Mục tiêu của công ty. 15 1.1.4.4. Các khách hàng. 15 1.1.5. Định hướng phát triển. 16 1.1.6. Uy tín của FAST trên thị trường 16 1.2. GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC TẠI CÔNG TY FAST. 17 1.3. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 17 1.3.1. Tên đề tài. 17 1.3.2. Lý do chọn đề tài. 17 1.3.3. Nội dung khái quát của đề tài và các công việc chính cần thực hiện. 18 1.3.4. Hướng thực thi của đề tài. 19 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 20 2.1. Thông tin-Hệ thống thông tin. 20 2.1.1. Dữ liệu, thông tin và quản lý. 20 2.1.2. Định nghĩa và các bộ phận cấu thành Hệ thống thông tin. 21 2.1.3. Mô hình biểu diễn Hệ thống thông tin. 21 2.2. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức. 22 2.2.1. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra. 22 2.2.2 Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp. 23 2.3. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin. 24 2.3.1 Phương pháp tổng hợp. 24 2.3.2 Phương pháp phân tích 25 2.3.3 Phương pháp tổng hợp và phân tích. 25 2.4. Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin. 25 2.4.1. Sơ đồ luồng thông tin. 25 2.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD). 26 2.5. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin quản lý. 28 2.5.1. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một hệ thống thông tin. 28 2.5.2. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin. 29 2.5.2.1. Giai đoạn1: Đánh giá yêu cầu. 29 2.5.2.2. Giai đoạn2: Phân tích chi tiết. 31 2.5.2.3. Giai đoạn 3: Thiết kế logic. 32 2.5.2.4. Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án cuả giải pháp. 32 2.5.2.5. Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài. 33 2.5.2.6. Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống. 33 2.5.2.7. Giai đoạn 7:Cài đặt, bảo trì và khai thác hệ thống. 34 2.6. Phân tích hệ thống thông tin quản lý. 35 2.6.1. Mục tiêu của giai đoạn phân tích hệ thống. 35 2.6.2. Các phương pháp thu thập thông tin. 35 2.6.2.1Phỏng vấn.35 2.6.2.2Nghiên cứu tài liệu.36 2.6.2.3. Sử dụng phiếu điều tra. 36 2.6.2.4Quan sát.37 2.7. Các bước xây dựng HTTT quản lý. 37 2.7.1.. Nghiên cứu và đặt vấn đề xây dựng hệ thống ( chiếm 10% khối lượng công việc). 37 2.7.2. Phân tích hệ thống ( chiếm 25% khối lượng công việc). 37 2.7.3. Thiết kế xây dựng hệ thống mới (chiếm 50% khối lượng công việc ). 38 2.7.4. Cài đặt hệ thống mới ( chiếm 15% khối lượng công việc ). 38 2.8. Thiết kế hệ thống thông tin 38 2.8.1. Giai đoạn phân tích hệ thống. 38 2.8.1.1. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD) 39 2.8.1.2. Sơ đồ dòng dữ liệu ( DFD ) 39 2.8.1.3. Mô hình dữ liệu 41 2.8.1.4 Mô hình quan hệ. 43 2.9. Phân tích chi tiết hệ thống thông tin. 44 2.10. Nội dung của bài toán quản lý khách hàng. 45 2.10.1. Các yêu cầu của bài toán quản lý khách hàng 45 2.10.2. Các thông tin đầu vào và đầu ra của hệ thống thông tin quản lý khách hàng. 46 2.10.3. Giải pháp phần mềm. 46 3.1. Khảo sát hiện trạng 49 3.1.1. Cơ cấu hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast. 49 3.1.2. Quy trình quản lý khách hàng tại công ty Fast. 49 3.2. Phân tích hệ thống thông tin quản lý khách hàng. 50 3.2.1. Mô hình phân cấp chức năng(BFD) 50 3.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu(DFD) 51 3.2.3. Sơ đồ luồng thông tin(IFD) 55 3.2.3. Sơ đồ luồng thông tin(IFD) 56 3.3. Thiết kế chương trình 57 3.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa. 57 3.3.1.1. Các thực thể. 57 3.3.1.2. Mô hình quan hệ thực thể ERD. 58 3.3.1.3. Sơ đồ cấu trúc dữ liệu DSD. 59 3.3.1.4. Thiết kế CSDL trong SQL Server 2000. 61 3.3.2. Thiết kế giao diện xử lý. 64 3.3.3. Một số giao diện màn hình chính trong VB.Net. 66 3.3.3.1. Màn hình giao diện chính 66 3.3.3.2. Hình ảnh Menu Công cụ 67 3.3.3.3. Hình ảnh Menu Khung nhìn 68 3.3.3.5.Giao diện cập nhật danh mục người liên hệ 70 3.3.3.6. Giao diện cập nhật danh mục nhân viên 71 3.3.3.8. Giao diện cập nhật danh mục hợp đồng 72 3.3.3.9. Giao diện tìm kiếm đơn giản. 73 3.3.4. Kết quả thử nghiệm chương trình 74 3.3.4.1. Quản lý các danh mục 74 3.3.4.2. Tìm kiếm 74 3.3.4.3. Thống kê báo cáo 74 3.3.4.4. Sơ đồ phân rã chức năng của chương trình đã đạt được. 75 3.3.5. Một số đoạn code cơ bản 76 KẾT LUẬN 93 Danh mục tài liệu tham khảo 94 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, khoa học kĩ thuật đang phát triển nhanh chóng và ngày càng trở thành lực lượng sản xuất quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Có thể nói, khoa học công nghệ là nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội, là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia. Việc áp dụng khoa học công nghệ đã thay thế được lượng lớn sức lao động của con người. Nếu như trước kia, khi khoa học công nghệ còn chưa phát triển, mọi công việc đều được làm thủ công, năng suất lao động thấp và tốn rất nhiều công sức của con người thì ngày nay với sự giúpđỡ của khoa học công nghệ mọi công việc được đơn giản đi rất nhiều. Một trong những lĩnh vực quan trọng của khoa học công nghệ có nhiều đóng góp thiết thực nhất đối với hoạt động kinh tế xã hội là Công nghệ thông tin. Ngày nay, công nghệ thông tin có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý. Việc đưa tin học vào trong quản lý kinh doanh là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong nhiều ứng dụng của cơ sở dữ liệu. Nhờ vào việc tin học hoá mà công việc quản lý và điều hành doanh nghiệp tỏ ra nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Hiện nay, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều đã nhận thức được tầm quan trọng và tác dụng to lớn cuả việc áp dụng tin học hoá trong công tác quản lý của mình. Vì vậy mà nhu cầu xây dựng những phần mềm quản lý của các doanh nghiệp rất lớn. Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức dù lớn hay nhỏ đều đang có xu hướng muốn áp dụng tin học trong công tác quản lý. Nắm bắt được nhu cầu cấp thíêt đó của xã hội, đã có nhiều công ty xây dựng phần mềm quản lý ra đời. Một trong những công ty đó là công ty Phần mềm Quản lý doanh nghiệp FAST. Đây là một công ty chuyên xây dựng các phần mềm phục vụ việc quản lý doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. Trong đợt thực tập em đã xin thực tập tại đây và đã học hỏi, tìm hiểu được nhiều thông tin, kiến thức có ích.Vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho tại công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast”. Cấu trúc chương trình của em bao gồm 3 chương chính. Nội dung cụ thể như sau: Chương I- Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast và vấn đề quản lý khách hàng tại công ty. Chương II-Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin quản lý Chương III- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast Để hoàn thành báo cáo này, trước hết em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các nhân viên của công ty FAST đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong đợt thực tập này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0087.doc
  • rarQuan ly ban hang nho.rar
Luận văn liên quan