Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam

A. Lời mở đầu. B. Nội dung: I. Cách mạng Việt nam trước khi Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời. II. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản. 1. Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời. 2. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt nam . III. Những thắng lợi cụ thể của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng. 1. Cách mạng tháng 8 thành công 2. Bảo vệ chính quyền non trẻ 3. Kháng chiến chống Mỹ thành công 4. Công cuộc đổi mới thành công C. Kết luận Vì thời gian có hạn nên bài tập của em khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất định. Kính mong cô sửa đổi, bổ sung thêm để bài tập của em được hoàn chỉnh hơn và hiểu biết của em về Đảng Cộng Sản Việt nam được đâỳ đủ hơn. B. NỘI DUNG

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Ngµy 2/9/1945, t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh lÞch sö, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp, khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, mét nhµ n­íc kiÓu míi ®i theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi, ho¹t ®éng theo lÝ t­ëng cña chñ nghÜa M¸c - Lª nin, chÊm døt gÇn mét thÕ kû chÞu sù ®« hé cña thùc d©n Ph¸p. Ngµy 30/4/1975, chÝnh quyÒn tay sai Sµi Gßn cña ®Õ quèc Mü ®· sôp ®æ hoµn toµn, thèng nhÊt ®Êt n­íc, c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Mét ®Êt n­íc nhá bÐ nh­ ®Êt n­íc ViÖt nam chóng ta mµ lÇn l­ît ®¸nh b¹i hai ®Õ quèc vµo lo¹i lín m¹nh nhÊt thÕ giíi, lµ mét ®iÒu hÕt søc phi th­êng, ®ã ph¶i lµ kÕt qu¶ cña mét ®­êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n. §ã chÝnh lµ ®­êng lèi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. §¶ng lµ tæ chøc tiªn phong ®¹i diÖn cho lÝ t­ëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ n«ng d©n, ho¹t ®éng trªn nÒn t¶ng cña chñ nghÜa M¸c Lª-nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lu«nz lµ ®éi qu©n tiªn phong, l·nh ®¹o ®Êt n­íc v­ît qua mäi khã kh¨n, gian khæ kÓ c¶ trong thêi chiÕn còng nh­ thêi b×nh, ®­a ®Êt n­íc ta tiÕn lªn theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi. Víi chuyªn ®Ò " Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña C¸ch M¹ng ViÖt nam" em xin tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau: A. Lêi më ®Çu. B. Néi dung: I. C¸ch m¹ng ViÖt nam tr­íc khi §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi. II. Sù ra ®êi cña §¶ng Céng S¶n. 1. §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi. 2. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng ViÖt nam . III. Nh÷ng th¾ng lîi cô thÓ cña CMVN d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 1. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng 2. B¶o vÖ chÝnh quyÒn non trÎ 3. Kh¸ng chiÕn chèng Mü thµnh c«ng 4. C«ng cuéc ®æi míi thµnh c«ng C. KÕt luËn V× thêi gian cã h¹n nªn bµi tËp cña em khã tr¸nh khái thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. KÝnh mong c« söa ®æi, bæ sung thªm ®Ó bµi tËp cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n vµ hiÓu biÕt cña em vÒ §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ®­îc ®©ú ®ñ h¬n. B. Néi dung I. C¸ch m¹ng ViÖt nam tr­íc khi §¶ng Céng S¶n ra ®êi - Ngay tõ khi míi ra ®êi, giai cÊp c«ng nh©n ViÖt nam ®· thùc hiÖn c¸c cuéc ®Êu tranh chèng l¹i chÕ ®é bãc lét tµn b¹o cña t­ s¶n thùc d©n Ph¸p, víi nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh ban ®Çu nh­: bá trèn tËp thÓ, ®Ëp ph¸ m¸y mãc.... ®Õn nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh ®×nh c«ng, b·i c«ng v.v... - Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, lùc l­îng c«ng nh©n ph¸t triÓn ®«ng ®¶o vµ tËp trung h¬n, c¸c cuéc ®Êu tranh còng næ ra liªn tiÕp, m¹nh mÏ ë c¸c vïng trung t©m c«ng nghiÖp nh­ Hµ Néi, Sµi Gßn... - Tõ n¨m 1925, nhê sù xuÊt hiÖn vµ t¨ng c­êng ho¹t ®éng cña Héi ViÖt nam c¸ch m¹ng thanh niªn, c¸c t­ t­ëng cña C¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga vµ chñ nghÜa céng s¶n ®· ®­îc truyÒn b¸ réng r·i trong c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. V× vËy phong trµo c«ng nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ chuyÓn biÕn nhanh chãng vÒ chÊt, tõ tù ph¸t ®Õn tù gi¸c - Tõ n¨m 1928, phong trµo "v« s¶n ho¸" cña Héi ViÖt nam c¸ch m¹ng thanh niªn ®· cã t¸c dông thóc ®Èy vµ n©ng cao nhanh chãng ý thøc gi¸c ngé vµ lËp tr­êng c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n. V× vËy phong tµo c«ng nh©n ®· næ ra m¹nh mÏ s«i næi ®Òu kh¾p ba kú. - Th¸ng 7-1929, Tæng c«ng héi ®á B¾c Kú ®­îc thµnh lËp. Tæng c«ng héi ®á ®· ®Ò ra ch­¬ng tr×nh ®iÒu lÖ vµ quyÕt ®Þnh xuÊt b¶n tê Lao ®éng lµm c¬ quan ng«n luËn. Sù kiÖn ®ã võa thÓ hiÖn b­íc tr­ëng thµnh cña phong trµo c«ng nh©n, võa t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy giai cÊp c«ng nh©n ®i dÇn vµo ®Êu tranh cã tæ chøc, cã sù l·nh ®¹o thèng nhÊt. - Cïng víi c¸c cuéc ®Êu tranh ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt, giai cÊp c«ng nh©n cßn cã nhiÒu ho¹t ®éng thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch mang, ý thøc Quèc tÕ cña m×nh. Trong c¸c dÞp kû niÖm ngµy quèc tÕ Lao ®éng (1-5-1929) vµ C¸ch m¹ng th¸ng M­êi nga (7-11-1929), c«ng nh©n nhiÒu n¬i ®· tæ chøc mÝt tinh, treo cê ®á, r¶i truyÒn ®¬n tuyªn truyÒn c¸ch m¹ng. - Sù ph¸t triÓn m·nh mÏ cña phong trµo c«ng nh©n ngµy cµng cã søc thu hót, l«i cuèn m·nh mÏ nhiÒu tÇng líp nh©n d©n kh¸c, nhÊt lµ n«ng d©n ®i vµo cuéc ®Êu tranh chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn. Tõ n¨m 1927 ®· næ ra nhiÒu cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n chèng s­u cao thuÕ nÆng...§iÓn h×nh lµ c¸c cuéc ®Êu tranh cña n«ng d©n B×nh Giang, Thanh Hµ, VÜnh B¶o , Tø Kú (H¶i D­¬ng): KiÕn Thuþ (KiÕn An): Tam S¬n (B¾c Ninh)v.v... Phong trµo c«ng nh©n, phong trµo ®Êu tranh cña n«ng d©n vµ tÇng líp thÞ d©n cµng ph¸t triÓn s«i næi ®ßi hái ph¶i cã ng­êi tæ chøc vµ l·nh ®¹o. Nhu cÇu thµnh lËp mét chÝnh ®¶ng c¸ch m¹ng cã ®ñ kh¶ n¨ng tËp hîp lùc l­îng d©n téc vµ l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n­íc ®­îc ®Æt ra vµ ngµy cµng trë nªn bøc xóc ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt nam lóc bÊy giê. II. Sù ra ®êi cña §¶ng Céng S¶n ViÖt nam. 1. §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi 1.1.§iÒu kiÖn lÞch sö dÉn ®Õn sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: Tõ nöa ®Çu thÕ kû 19, c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ph­¬ng T©y phÇn lín ®· hoµn thµnh cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp, nÒn kinh tÕ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn lín m¹nh, yªu cÇu ®ßi hái vÒ thÞ tr­êng tiªu thô vµ cung cÊp nguån nguyªn liÖu hµng ho¸ t¨ng cao, dÉn ®Õn viÖc ®i x©m chiÕm c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn. T¹i ®©y, chóng thùc hiÖn chÕ ®é ¸p bøc bãc lét hÕt søc hµ kh¾c, g©y nªn m©u thuÉn gi÷a c¸c n­íc thuéc ®Þa vµ c¸c n­íc ®Õ quèc ngµy cµng s©u s¾c. Vµo gi÷a thÕ kû 19, n­íc ViÖt Nam ®· bÞ thùc d©n Ph¸p x©m l­îc, më ®Çu b»ng cuéc tiÕn c«ng vµo c¶ng §µ N½ng. Sau khi thùc hiÖn viÖc x©m l­îc vµ b×nh ®Þnh vò trang, thiÕt lËp bé m¸y thèng trÞ trªn toµn bé ®Êt n­íc ta, thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh nh÷ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa nh»m c­íp ®o¹t tµi nguyªn, bãc lét nh©n c«ng rÎ m¹t, cho vay nÆng l·i, më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña chÝnh quèc. ChÝnh s¸ch thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam vµ c¶ §«ng D­¬ng lµ chuyªn chÕ vÒ chÝnh trÞ, k×m h·m vµ n« dÞch vÒ v¨n ho¸, bãc lét nÆng nÒ vÒ kinh tÕ, nh»m ®em l¹i lîi Ých tèi ®a cho bän t­ b¶n lòng ®o¹n Ph¸p. D­íi chÕ ®é ®ã, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam bÞ k×m h·m nÆng nÒ, ®êi sèng cña nh©n d©n bÞ cïng cùc ho¸, lµm cho m©u thuÉn c¬ b¶n vèn cã trong lßng ng­êi d©n víi bän phong kiÕn cò kh«ng mÊt ®i mµ cßn xuÊt hiÖn thªm m©u thuÉn míi toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam víi bän thùc d©n Ph¸p. LÞch sö ®ßi hái cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn ®ã. Vµo ®Çu thÕ kû 20, phong trµo d©n téc ë ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn, ho¹t ®éng theo khuynh h­íng d©n chñ t­ s¶n mang mµu s¾c vµ møc ®é kh¸c nhau nh­ c¸c phong trµo §«ng Du do nhµ yªu n­íc Phan Béi Ch©u l·nh ®¹o, hay nh­ phong trµo §«ng kinh nghÜa thôc, phong trµo Duy t©n do cô Phan Chu Trinh, Huúnh Thóc Kh¸ng l·nh ®¹o, ®ång thêi nhiÒu tæ chøc chÝnh trÞ cña giai cÊp tiÓu t­ s¶n trÝ thøc còng ®­îc thµnh lËp. TÊt c¶ ®Òu ho¹t ®éng theo mét môc ®Ých thèng nhÊt ®em l¹i ®éc lËp cho d©n téc tuy theo c¸c ®­êng lèi chñ tr­¬ng kh¸c nhau. Tuy c¸c phong trµo ®Òu thÊt b¹i, nh­ng sù xuÊt hiÖn cña c¸c tæ chøc nµy lµ sù thÓ hiÖn tinh thÇn yªu n­íc cña d©n téc ta ®· cã tõ ngµn ®êi nay. Song song víi sù ph¸t triÓn cña c¸c phong trµo yªu n­íc vµ d©n chñ theo khuynh h­íng t­ s¶n vµ tiÓu t­ s¶n, phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n chèng l¹i sù bãc lét cña bän chñ thùc d©n lÇn l­ît diÔn ra d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh ®Æc thï cña giai cÊp m×nh lµ biÓu t×nh,b·i c«ng. Tõ sau cuéc chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, lùc l­îng giai cÊp c«ng nh©n ngµy cµng lín m¹nh, c¸c phong trµo ®Êu tranh chèng l¹i sù bãc lét cña bän thèng trÞ næ ra ë kh¾p n¬i tõ Sµi Gßn Chî Lín cho ®Õn Hµ Néi, Nam §Þnh. Trong c¸c cuéc ®Êu tranh cña m×nh, giai cÊp c«ng nh©n ®· nªu lªn c¸c yªu s¸ch ®ßi t¨ng l­¬ng, gi¶m giê lµm. C¸c cuéc ®Êu tranh ®· b¾t ®Çu cã tæ chøc h¬n. Song nh×n chung, phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vÉn cßn mang tÝnh tù ph¸t, ch­a trë thµnh mét lùc l­îng chÝnh trÞ ®éc lËp trong phong trµo d©n téc, trong khi ®ã phong trµo d©n téc ViÖt Nam vÉn cßn ®ang bÞ bÕ t¾c, ch­a t×m ®­îc con ®­êng ®i ®Õn th¾ng lîi. Gi÷a lóc ®ã, Hå ChÝ Minh víi tªn gäi lµ NguyÔn TÊt Thµnh ®· rêi Tæ quèc vµo ngµy 5/6/1911 ®Ó ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc. Trªn cßn ®­êng b«n ba kh¾p n¨m ch©u bèn bÓ, ng­êi ®· ®Ó t©m nghiªn cøu lÝ luËn vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi nh­ c¸c cuéc c¸ch m¹ng cña Ph¸p vµ cña Mü.Theo ng­êi cuéc c¸ch m¹ng cña Ph¸p vµ Mü hay c¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n lµ c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh«ng ®Õn n¬i, kh«ng gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng. Gi÷a lóc ®ang ho¹t ®éng s«i næi ®Ó t×m ra con ®­êng cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam, th× cuéc c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga (1917) bïng næ vµ giµnh ®­îc th¾ng lîi g©y chÊn ®éng ®Þa cÇu. Hå ChÝ Minh ®· h­íng tíi con ®­êng cña c¸ch m¹ng th¸ng M­êi. Th¸ng 7-1920, b¶n s¬ th¶o lÇn thø nhÊt ®Ò c­¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc, vÊn ®Ò thuéc ®Þa cña V.I.Lª nin ®Õn víi Nguêi. B¶n ®Ò c­¬ng ®ã chØ cho Ng­êi, cho c¶ ®ång bµo bÞ ¸p bøc bãc lét cña Ng­êi con ®­êng tù gi¶i phãng, con ®­êng giµnh ®éc lËp cho Tæ quèc, tù do cho ®ång bµo- ®ã lµ con ®­êng tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n.§Ó lµm ®­îc c¸ch m¹ng v« s¶n th× giai cÊp v« s¶n hay chÝnh lµ giai cÊp c«ng nh©n ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng l·nh ®¹o -®ã chÝnh lµ §¶ng céng s¶n. 1.2. NÒn t¶ng lÝ luËn cho sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: NhËn thøc râ chñ nghÜa M¸c-Lª nin lµ hÖ t­ t­ëng cña giai cÊp c«ng nh©n, Hå ChÝ Minh ®· lµm râ vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n trong thêi ®¹i ngµy nay lµ lËt ®æ ¸p bøc bãc lét vµ x©y dùng x· héi míi-x· héi chñ nghÜa. Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam mÆc dï Ýt vÒ sè l­îng, tr×nh ®é v¨n ho¸ khoa häc kÜ thuËt cßn thÊp nh­ng vÉn lµ giai cÊp c¸ch m¹ng nhÊt. Trong xu thÕ thêi ®¹i, hä cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó hoµn thµnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua chÝnh §¶ng cña m×nh. Th«ng qua viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµo ViÖt Nam, ng­êi ®· chØ râ con ®­êng, môc tiªu ph­¬ng h­íng còng nh­ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng mµ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh. nh÷ng t­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chÝnh lµ t­ t­ëng c¸ch m¹ng h­íng ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc theo khuynh h­íng c¸ch m¹ng v« s¶n, lµ c¬ së lÝ luËn cho sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Trªn c¬ së t­ t­ëng lÝ luËn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ba tæ chøc céng s¶n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, ®ã lµ §«ng D­¬ng Céng S¶n §¶ng, An Nam Céng S¶n §¶ng, §«ng D­¬ng Céng S¶n Liªn §oµn lÇn l­ît ra ®êi chØ trong vßng kh«ng ®Çy 4 th¸ng, tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 n¨m 1929. C¶ ba tæ chøc §¶ng ®Òu ho¹t ®éng trªn c¬ së lÝ luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Song sù tån t¹i ba §¶ng ho¹t ®éng biÖt lËp cã nguy c¬ dÉn ®Õn mét sù chia rÏ lín, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i thèng nhÊt ba tæ chøc §¶ng thµnh mét §¶ng céng s¶n thèng nhÊt trong c¶ n­íc. Ngµy 3/2/1930, ba tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam ®· hoµn thµnh viÖc thèng nhÊt thµnh mét chÝnh §¶ng duy nhÊt, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi. 2. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè hµng ®Çu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt nam. - KÓ tõ khi thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta, ph¸t huy truyÒn thèng chèng x©m l­îc cña d©n téc, c¸c phong trµo yªu n­íc theo hÖ t­ t­ëng phong kiÕn vµ hÖ t­ t­ëng t­ s¶n chèng Ph¸p rÊt s«i næi. Nh­ng rót cuéc c¸c phong trµo ®ã ®Òu thÊt b¹i. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ c¸c giai cÊp l·nh ®¹o hoÆc kh«ng ®ñ t­ c¸ch, hoÆc ®· hÕt vai trß lÞch sö. - §Çu n¨m 1930, §¶ng Céng S¶n ViÖt nam ra ®êi, ®¸nh dÊu bc ngoÆt lÞch sö vÜ ®¹i cña C¸ch m¹ng ViÖt nam. §¶ng ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú khñng ho¶ng vÒ ®­êng lèi cøu n­íc, chÊm døt thêi kú ®Êu tranh tù ph¸t, chuyÓn sang thêi kú ®Êu tranh tù gi¸c cña giai cÊp c«ng nh©n. §¶ng ra ®êi, chøng tá giai cÊp c«ng nh©n ®· tr­ëng thµnh vµ ®ñ n¨ng lùc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt nam, më ra thêi kú c¸ch m¹ng ViÖt nam ®Êu tranh d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt nam cã ®­êng lèi ®óng ®¾n vµ khoa häc, phï hîp víi quy luËt cña C¸ch m¹ng n­íc ta trong thêi ®¹i míi. - Trong lÞch sö ®Êu tranh h¬n 60 n¨m qua cña nh©n d©n ta d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, c¸ch m¹ng n­íc ta ®· giµnh ®­îc nhiÒu th¾ng lîi to lín cã ý nghi· chiÕn l­îc vµ ý nghÜa thêi ®¹i s©u s¾c: + Võa míi ra ®êi, §¶ng ta ph¸t ®éng ®­îc Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931, ®Ønh cao lµ X«- ViÕt NghÖ TÜnh. + Tho¸t ra khái thêi kú tho¸i trµo cña c¸ch m¹ng nh÷ng n¨m 1932-1935, §¶ng l·nh ®¹ nh©n d©n ta ph¸t ®éng ®­îc Cao trµo vËn ®éng d©n chñ 1936-1939, ®ßi d©n sinh, d©n chñ, c¬m ¸o, hoµ b×nh, chèng ph¸t-xÝt, chèng chiÕn tranh. + §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc trong nh÷ng n¨m 1939-1945, lµm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m th¾ng lîi, ®Ëp tan ¸ch thèng trÞ h¬n 80 n¨m cña thùc d©n Ph¸p vµ xo¸ bá chÕ ®é phong kiÕn tån t¹i hµng ngh×n n¨m ë n­íc ta. Th¾ng lîi nµy ®· ®­a d©n téc ta b­íc vµo mét kû nguyªn míi - kû nguyªn ®éc lËp tù do. + §¶ng l·nh ®¹o nh©n d©n ta chèng thï trong, giÆc ngoµi, kh¾c phôc khã kh¨n cña ®Êt n­íc ®Ó gi÷ v÷ng vµ cñng cè chÝnh quyÒn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc, gi¶i phãng miÒn B¾c. + Tõ n¨m 1954 ®Õn n¨m 1975, nh©n d©n ta ®· giµnh ®­îc nhiÒu thµnh tùu to lín ë miÒn b¾c vµ ®¸nh b¹i cuéc chiÕn tranh x©m l­îc thùc d©n kiÓu míi cña ®Õ quèc Mü ë miÒn Nam, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn nam, thèng nhÊt Tæ quèc. + Tõ n¨m 1975 ®Õn nay, c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, §¶ng, nh©n d©n ta ®· giµnh ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghi·, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng. - Nh÷ng th¾ng lîi to lín cã ý nghÜa chiÕn l­îc trªn ®©y cña c¸ch m¹ng n­íc ta ®Òu b¾t nguån tõ sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §¶ng ta ®øng ë trung t©m c¸c sù kiÖn lÞch sö vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng vµ thùc sù lµ nh©n tè c¬ b¶n l·nh ®¹o vµ tæ chøc mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt nam. Bëi v×: + §¶ng Céng S¶n ViÖt nam lµ ®éi tiªn phong cã tæ chøc vµ tæ chøc cao nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, cña d©n téc ViÖt nam. + §¶ng lÊy chñ nghÜa Mac-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ ®óng d¾n nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn l­îc, s¸ch l­îc cña c¸ch m¹ng n­íc ta. + §¶ng lµ ng­êi ®¹i diÖn trung thµnh vµ ®Çy ®ñ nhÊt lîi Ých sèn cßn vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc ViÖt nam. §¶ng lÊy phôc vô Tæ quèc phôc vô nh©n d©n lµm môc ®Ých cao nhÊt cña m×nh. + §¶ng cã truyÒn thèng ®oµn kÕt thèng nhÊt, kû luËt nghiªm minh, thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tù phª b×nh vµ phª b×nh, nh»m ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû luËt, ®oµn kÕt thèng nhÊt toµn §¶ng, chèng tËp trung quan liªu, ®éc ®o¸n, chuyªn quyÒn, chia rÏ bÌ ph¸i trong §¶ng. + §¶ng cã mèi liªn hÖ m¸u thÞt víi quÇn chóng. §©y lµ tiªu chuÈn c¬ b¶n cña mét §¶ng c¸ch m¹ng ch©n chÝnh. §¶ng kÕt hîp chÆt chÏ chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ x· héi chñ nghÜa trong s¸ng, tÝch cùc ñng hé sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh, ®éc lËp, tù do vµ tiÕn bé cña nh©n d©n c¸c n­íc trªn thÕ giíi. - Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu quan träng ®· ®¹t ®­îc, c¸ch m¹ng n­íc ta cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i, nhÊt lµ trong thêi kú x©y dùng chñ nghÜa x· héi tõ n¨m 1975 ®Õn nay. §¶ng ta tù kiÓm ®iÓm lµ ®· ph¹m nh÷ng sai lÇm khuyÕt ®iÓm chñ quan, nãng véi, duy ý chÝ, ®Æc biÖt lµ trong viÖc x¸c ®Þnh chñ tr­¬ng, ®­êng lèi vµ c¶ trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. nh÷ng sai lÇm vµ khuyÕt ®iÓm trªn d· kÐo dµi vµ chËm söa ch÷a, lµm cho vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bÞ suy yÕu, lßng tin cña quÇn chóng ®èi víi §¶ng bÞ gi¶m sót so víi tr­íc. - Giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay ®ßi hái §¶ng ta ph¶i tù ®æi míi, tù chØnh ®èn vÒ mäi mÆt cho ngang tÇm víi nhiÖm vô c¸ch m¹ng hiÖn nay. + §¶ng ph¶i ®æi míi t­ duy lý luËn, n©ng cao n¨ng lùc trÝ tuÖ, ®Ò ra c­¬ng lÜnh, ®­êng lèi chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc ®óng ®¾n, cã c¨n cø khoa häc, phï hîp víi thùc tiÔn n­íc ta. §ay lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cèt lâi nhÊt vµ còng lµ lý do tån t¹i cña §¶ng. + Ph¶i ph¸t huy d©n chñ trong §¶ng, thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t §¶ng, t¨ng c­êng ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. + CÇn ®æi míi néi dung, ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng trong hÖ thèng chÝnh trÞ n­íc ta hiÖn nay. + Lµm trong s¹ch ®éi ngò ®¶ng viªn, cñng cè vµ n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng. + §æi míi c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng, v× "c¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc... c«ng viÖc thµnh c«ng hay th¸t b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hay kÐm". III. Nh÷ng th¾ng lîi cô thÓ cña CMVN d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng 1. §¶ng l·nh ®¹o C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m næ ra trong bèi c¶nh rÊt thuËn lîi: kÎ thï trùc tiÕp cña nh©n d©n ta lµ ph¸t xÝt NhËt ®· bÞ Liªn X« vµ c¸c lùc l­îng d©n chñ `thÕ giíi ®¸nh b¹i. Bän NhËt ë §«ng D­¬ng vµ tay sai ®· tan r·, §¶ng ta ®· chíp thêi c¬ ®ã ph¸t ®éng toµn d©n næi dËy Tæng khëi nghÜa giµnh th¾ng lîi nhanh chãng. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña 15 ®Êu tranh d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®· ®­îc rÌn luyÖn qua ba cao trµo c¸ch m¹ng réng lín: Cao trµo 1930-1931, Cao trµo 1936-1939 vµ Cao trµo vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc 1939-1945. QuÇn chóng c¸ch m¹ng ®· ®­îc §¶ng tæ chøc, l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn b»ng thùc tiÔn ®Êu tranh ®· trë thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ hïng hËu, cã lùc l­îng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt. §¶ng ta ®· chuÈn bÞ ®­îc lùc l­îng vÜ ®¹i cña toµn d©n ®oµn kÕt trong mÆt trËn ViÖt Minh, dùa trªn c¬ së liªn minh c«ng n«ng, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §¶ng lµ ng­êi tæ chøc vµ l·nh ®¹o C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, v× §¶ng cã ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, dµy d¹n kinh nghiÖm ®Êu tranh, n¾m ®óng thêi c¬ vµ chØ ®¹o kiªn quyÕt, kh«n khÐo, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp ¸p ®¶o kÎ thï. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè chñ yÕu nhÊt, quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945. 2. §¶ng ta ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c m¹ng nh÷ng n¨m 1945-1946. Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, c¸ch m¹ng ViÖt nam ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch cùc kú nghiªm träng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: vÒ qu©n sù, vÒ kinh tÕ- tµi chÝnh vµ vÒ v¨n ho¸. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, §¶ng ta vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®·: 1.1 Thùc hiÖn t¨ng c­êng khèi ®oµn kÕt toµn d©n, cñng cè chÕ ®é míi - VÒ chÝnh trÞ: §· khÈn tr­¬ng tæ chøc tæng tuyÓn cö trong c¶ n­íc vµo ngµy 6-1-1946 bÇu Quèc héi, bÇu héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp; x©y dùng HiÕn ph¸p n­íc ViÖt nam d©n chñ céng hoµ. MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ®· ®­îc tiÕp tôc më réng. C¸c tæ chøc quÇn chóng ®­îc cñng cè vµ më réng. Tæng Liªn ®oµn l·nh ®¹o ViÖt nam. Héi liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt nam lÇn l­ît ra ®êi. §¶ng x· héi ViÖt nam ®­îc thµnh lËp nh»m ®oµn kÕt nh÷ng trÝ thøc yªu n­íc phôc vô chÝnh quyÒn míi. - VÒ qu©n sù: §¶ng coi träng x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng cô b¹o lùc cña c¸ch m¹ng nh­ c«ng an, bé ®éi. Cuèi n¨m 1946 lùc l­îng qu©n ®éi th­êng trùc lªn tíi 8 v¹n . ViÖc vò trang cho quÇn chóng ®­îc thùc hiÖn réng kh¾p. HÇu hÕt c¸c th«n x·, khu phè ®Òu ®· cã ®éi tù vÖ. - VÒ kinh tÕ, tµi chÝnh: §¶ng vµ chÝnh phñ ®· quyÕt ®Þn ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt, b·i bá thuÕ th©n, tÞch thu ruéng ®Êt cña ®Õ quèc, viÖt gian chia cho d©n nghÌo, thùc hiÖn gi¶m t« 25%. Huy ®éng nh©n d©n ®ãng gãp cho " quü ®éc lËp" hµng chôc triÖu ®ång, cho "tuÇn lÔ vµng" hµng tr¨m kil«gam vµng, tõng b­íc x©y dùng tµi chÝnh ®éc lËp. - VÒ v¨n ho¸ gi¸o dôc: §¶ng ®· vËn ®éng toµn d©n x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi, xo¸ bá tÖ n¹n v¨n ho¸ n« dÞch, l¹c hËu, ph¸t triÓn phong trµo b×nh d©n häc vô, chèng n¹n mï ch÷. Trong vßng mét n¨m, ®· cã 2,5 triÖu ng­êi biÕt ®äc, biÕt viÕt. Nh÷ng thµnh tùu nãi trªn t¹o nªn søc m¹nh ®Ó b¶o vÖ chÝnh qyÒn c¸ch m¹ng, b¶o vÖ quyÒn l·nh ®¹o cña §¶ng, chèng thï trong, giÆc ngoµi. 2.2. Thùc hiÖn s¸ch l­îc lîi dông m©u thuÉn néi bé kÎ thï ®Ó ph©n hãa chóng, kh«n khÐo tr¸nh t×nh thÕ ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu kÎ thï cïng mét lóc. - S¸ch l­îc hoµ ho·n víi T­ëng ë miÒn B¾c ®Ó tËp trung chèng thùc d©n Ph¸p ë miÒn Nam (9-1945 - 6-3-1946). §¶ng ®· nh©n nh­îng cã nguyªn t¾c víi qu©n T­ëng trªn mét sè vÊn ®Òkte, chÝnh tÞ, qu©n sù nhê vËy, §¶ng ta ®· lµm thÊt b¹i ©m m­u khiªu khÝch cña T­ëng, v« hiÖu ho¸ ho¹t ®éng chèng ph¸ cña bän tay sai, tËp trung chèng thùc d©n Ph¸p ë miÒn Nam. - S¸ch l­îc t¹m hoµ víi Ph¸p ®Ó ®uæi T­ëng vÒ n­íc. Ngµy 26-2-1846, HiÖp ­íc Hoa- Ph¸p ®­îc ký kÕt, qu©n ®éi Ph¸p ra thay thÕ qu©n T­ëng ë miÒn B¾c vµ Ph¸p ph¶i nh­îng cho T­ëng mét sè quyÒn lîi, ®Æt c¸ch m¹ng n­íc ta tr­íc hoµn c¶nh míi phøc t¹p. §¶ng ®· chän gi¶i ph¸p t¹m thêi hoµ ho·n víi Ph¸p ®Ó ®uæi nhanh qu©n T­ëng ra khái ®Êt n­íc, tranh thñ thêi gian hoµ ho·n ®Ó chuÈn bÞ lùc l­îng kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vÒ sau. Ngµy 6-3-1946, ChÝnh phñ ta ®· ký kÕt víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n " HiÖp ®Þnh s¬ bé" ®Æt c¬ së ®Ó ®i ®Õn cuéc ®µm ph¸n ®Ó ký kÕt mét hiÖp ®Þnh chÝnh thøc. Nh»m tranh thñ thêi gian tiÕp tôc x©y dùng lùc l­îng cho cuéc kh¸ng chiÕn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m ­íc 14-9-1946 Hå ChÝ Minh ®· ký víi ChÝnh phñ Ph¸p b¶n T¹m ­íc 14-9-1946 Chñ tr­¬ng th­¬ng l­îng ký c¸c hiÖp ®Þnh víi Ph¸p lµ cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n, ®· ®­a c¸ch m¹ng ViÖt nam v­ît qua nh÷ng khã kh¨n nghiªm träng, b¶o vÖ thµnh qu¶ cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn b­íc vµo cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi chèng thùc d©n Ph¸p. 3. Sù l·nh d¹o cña §¶ng trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü. Héi nghÞ lÇn thø 21 cña Trung ­¬ng §¶ng (7-1973) ®· ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c t×nh h×nh c¸ch m¹ng miÒn Nam tõ sau ngµy ký HiÖp ®Þnh Pari vµ ®Ò ra t­ t­ëng chØ ®¹o s¾c bÐn lµ "bÊt kú trong t×nh h×nh nµo ta còng ph¶i n¾m v÷ng thêi c¬, gi÷ v÷ng ®­êng lèi chiÕn l­îc tiÕn c«ng. NhiÖm vô giµnh d©n, giµnh chÝnh quyÒn lµm chñ ph¸t triÓn thùc lùc c¸ch m¹ng lµ yªu cÇu bøc thiÕt, c¬ b¶n trong giai ®o¹n míi, nh»m ®¸nh b¹i kÕ ho¹ch b×nh ®Þnh lÊn chiÕm cña ®Þch, chuÈn bÞ tiÕn lªn hoµn toµn gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc. Héi nghÞ Bé chÝnh trÞ (tõ 30-9 ®Õn 7-10-1974) vµ Héi nghÞ Bé chÝnh trÞ më réng (tõ 18-12-1974 ®Õn 8-1-1975) ®· bµn kÕ ho¹ch gi¶i phãng toµn miÒn nam. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ më réng ®· nhËn ®Þnh: ch­a bao giê ta cã ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ vÒ qu©n sù, chÝnh trÞ, cã thêi c¬ chiÕn l­îc to lín nh­ hiÖn nay ®Ó hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn Nam, tiÕn tíi hoµ b×nh thèng nhÊt Tæ quèc". Ngµy 10-3-1975 qu©n d©n ta tiÕn c«ng thÞ x· Bu«n Mª ThuËt, tiÕn lªn gi¶i phãng T©y Nguyªn vµ tiÕp ®ã, ngµy 26-3-1975 gi¶i phãng HuÕ vµ §· N½ng. Ngµy 14-4-1975 Bé chÝnh trÞ quyÕt ®Þnh lÊy tªn chiÕn dÞch tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy gi¶i phãng Sµi Gßn vµ c¶ Nam Bé lµ ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh vµ lËp Bé chØ huy chiÕn dÞch trong ®ã cã ba ®ång chÝ Uû viªn Bé CHÝnh trÞ: Lª §øc Thä, Ph¹m Hïng vµ V¨n TiÕn Dòng. Tõ 17 giê ngµy 26-4-1975, 5 qu©n ®oµn chñ lùc cña ta më ®ît Tæng c«ng kÝch vµo khu vùc Sµi Gßn- Gia §Þnh. 17 giê 36 phót ngµy 28-4-1975, kh«ng qu©n ta tiÕn c«ng s©n bay T©n S¬n NhÊt lµm tª liÖt s©n bay vµ lµm n¸o ®éng thµnh phè Sµi Gßn. Héi ®ång an ninh quèc gia Mü häp khÈn cÊp quyÕt ®Þnh di t¶n cÊp tèc sø qu¸n vµ nh©n viªn qu©n sù, d©n sù Mü cßn l¹i ra khái miÒn Nam n­íc ta. §ªm 28 r¹ng 29-4-1975, tÊt c¶ c¸c c¸nh qu©n cña ta ®­îc lÖnh ®ång lo¹t tæng c«ng kÝch vµo trung t©m thµnh phè chiÕm tÊt c¶ c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña ®Þch. 9 giê 30 phót ngµy 30-4-1875, D­¬ng V¨n Minh võa lªn lµm Tæng thèng nguþ ngµy 28-4, kªu gäi "ngõng b¾n ®Ó ®iÒu ®×nh gi¸o chÝnh quyÒn" nh»m cøu qu©n nguþ khái sôp ®æ. 10 giê 45 phót ngµy 30-4-1975, xe t¨ng cña ta tiÕn th¼ng vµo dinh "§éc lËp" b¾t sèng toµn bé nguþ quyÒn Trung ­¬ng, D­¬ng V¨n Minh tuyªn bè ®Çu hµng kh«ng ®iÒu kiÖn. 11 giê 30 phót cïng ngµy, l¸ cê c¸ch m¹ng tung bay trªn nãc phñ Tæng thèng chÝnh quyÒn Sµi Gßn, b¸o hiÖu sù toµn th¾ng cña ChiÕn dÞch hå ChÝ Minh lÞch sö. Thõa th¾ng sau gi¶i phãng Sµi Gßn, lùc l­îng vò trang vµ nh©n d©n c¸c tØnh cßn l¹i ë Nam Bé nhÊt tÒ ®øng lªn tiÕn c«ng vµ næi dËy theo ph­¬ng thøc " x· gi¶i phãng x·, huyÖn gi¶i phãng huyÖn, tØnh gi¶i phãng tØnh". §Õn ngµy 2-5-1975, Nam Bé vµ miÒn Nam n­íc ta hoµn toµn ®­îc gi¶i phãng Th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü lµ kÕt qu¶ cña sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng, ®éi tiªn phong dµy d¹n cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt nam, ng­êi ®¹i biÓu trung thµnh vµ ®Çy ®ñ nh÷ng lîi Ých sèng cßn, nh÷ng nguyÖn väng s©u xa vµ chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n ViÖt nam vµ cña c¶ d©n téc ViÖt nam, ng­êi kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn vµ thµnh c«ng khoa häc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n lµ chñ nghÜa Mac- Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh víi nghÞ lùc chiÕn ®Êu phi th­êng vµ søc s¸ng t¹o v« tËn cña nh©n d©n ta, víi nh÷ng tinh hoa trong truyÒn thèng bèn ngh×n n¨m dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc ViÖt nam ta. 4. C«ng cuéc ®æi míi thµnh c«ng cña §¶ng Víi ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn tõ §¹i héi VI, ®· ph¸t huy tinh thÇn d©n téc, tù chñ, tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm s¸ng t¹o cña nh©n d©n, cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, hîp quy luËt, thuËn lßng ng­êi nªn ®· nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ®Æc biÖt lµ vµo nh÷ng thêi ®iÓm cã tÝnh b­íc ngoÆt, §¶ng ta cã nh÷ng quyÕt s¸ch rÊt quan träng. §ã lµ nh÷ng kÕt luËn kÞp thêi cña Héi nghÞ Trung ­¬ng 6 (kho¸ VI) kh¼ng ®Þnh 5 nguyªn t¾c cña c«ng cuéc ®æi míi: kiªn quyÕt b¸c bá mÇm mèng ®a nguyªn chÝnh trÞ, ®a ®¶ng ®èi lËp, chØ râ thêi c¬ vµ nguy c¬, x¸c ®Þnh nhiÖm vô ®Èy tíi mét b­íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ nhiÒu nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh lín kh¸c cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cô thÓ ho¸, bæ sung vµ ph¸t triÓn ®­êng lèi ®æi míi trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc. Víi nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n Êy, toµn §¶ng, toµn d©n ta ®· v­ît qua khã kh¨n trë ng¹i, ®­a c«ng cuéc ®æi míi ®Õn th¾ng lîi vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ h«m nay. C. KÕt luËn Sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®· ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt träng ®¹i cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, chÊm døt sù khñng ho¶ng vÒ ®­êng lèi c¸ch m¹ng cøu n­íc kÐo dµi mÊy thËp kû. Tõ ®©y c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· cã sù l·nh ®¹o duy nhÊt cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, mét §¶ng m¸c- xÝt Lª- nin- nÝt kiªn c­êng, cã ®­êng lèi c¸ch m¹ng khoa häc vµ s¸ng t¹o, ®· ph¸t triÓn víi nh÷ng b­íc ®i kiªn c­êng v÷ng ch¾c, ®ñ søc ®­¬ng ®Çu víi mäi kÎ thï. Sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam g¾n liÒn víi tªn tuæi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, lµ ng­êi con vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam, lµ ng­êi s¸ng lËp ra §¶ng, cã c«ng truyÒn b¸ t­ t­ëng chñ nghÜa M¸c-Lª nin vµo ViÖt Nam. Ngµy nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l¹i tiÕp tôc l·nh ®¹o ®Êt n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, thÓ hiÖn vai trß cña mét tæ chøc tiªn phong trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ngµy cµng giÇu ®Ñp h¬n. Víi t­ c¸ch lµ mét sinh viªn trong thêi k× ®Êt n­íc ®· ®­îc ®éc lËp tù do, em c¶m thÊy tù hµo vÒ mét tæ chøc §¶ng l·nh ®¹o, mét §¶ng ®· ®­a ®Êt n­íc tho¸t ra khái ®ªm tr­êng n« lÖ, ®em l¹i cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc cho mäi ng­êi. B»ng c¸c ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña m×nh, §¶ng ®ang h­íng ®Êt n­íc ViÖt Nam tíi mét t­¬ng lai t­¬i s¸ng h¬n, h­íng tíi mét x· héi chñ nghÜa toµn diÖn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ hÖ thèng c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u víi thµnh tr× lµ Liªn X«-quª h­¬ng cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng M­êi- ®· sôp ®æ, §¶ng ta cÇn ph¶i cñng cè v÷ng ch¾c h¬n n÷a ®Ó chèng l¹i c¸c thÕ lùc thï ®Þch tõ bªn ngoµi, v÷ng b­íc ®i theo con ®­êng chñ nghÜa M¸c-Lª nin, x©y dùng ®Êt n­íc theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa. Bªn c¹nh ®ã §¶ng còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lÝ víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng cßn cã nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ë tr­íc m¾t, ®Ó cã thÓ ®­a ®Êt n­íc ViÖt Nam s¸nh vai cïng bÌ b¹n n¨m ch©u. Vµ chóng ta tin r»ng trong t­¬ng lai, ®Êt n­íc ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n sÏ ngµy cµng giÇu m¹nh h¬n, to ®Ñp h¬n, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam sÏ ngµy cµng lín m¹nh. . Tµi liÖu tham kh¶o (1) Gi¸o tr×nh LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam , NXB Gi¸o dôc, Hµ néi, 2001. (2) Gi¸o tr×nh LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, NXB chÝnh trÞ Quèc gia, 1998 . (3) Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tiÓu sö vµ sù nghiÖp , ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Trung ­¬ng, NXB sù thËt Hµ néi , 1980. (4) T­ t­ëng HCM vµ con ®­êng CMVN (Vâ Nguyªn Gi¸p). (5) Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c cã liªn quan

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC
Luận văn liên quan