Một số Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoaì vào các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam

Một số Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoaì vào các khu công nghiệp, khu chế xuất của VN Lời nói đầu Thành lập khu vực tập trung để thu hút vốn, khuyến khích sản xuất và các dịch vụ sản xuất, phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước với những ưu đãi đặc biệt đang là sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới. Trong gần 4 thập kỷ qua, các nước đang phát triển, nhất là các nước Châu á đã thu được những kết quả nhất định trong việc áp dụng mô hình kinh tế này như là những thực thể kinh tế năng động nhất, phản ánh những biện pháp kinh tế đặc biệt nhằm tăng cường xu thế hướng ngoại đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển quá trình quốc tế hoá, khu vực hoá kinh tế. ở Việt Nam, sau khi Nhà nước ban hành Luật Đầu tư nước ngoài, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thu được những kết quả quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm, gia tăng nguồn hàng xuất khẩu . góp phần tích cực thực hiện chiến lược kinh tế- xã hội của đất nước. Là một bộ phận của hoạt động đầu tư trực tiếp, các khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập ở nước ta đang trở thành mô hình tổ chức kinh tế linh động, gắn kinh tế ngành với kinh tế lãnh thổ, là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại, tạo ra bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thời gian vừa qua, tình hình kinh tế- chính trị trên thế giới biến động đã gây ảnh hưởng rất lớn tới sự vận động của dòng đầu tư trực tiếp, trong khi các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam cũng không ngừng thay đổi. Vì vậy, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất, vốn là nội dung hoạt động quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của các khu trong hoàn cảnh đầu tư trong nước còn hạn hẹp, trở nên rất phức tạp. Đồng thời, đặt ra một câu hỏi cần được quan tâm và giải đáp: làm thế nào để thu hút ngày càng mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được thành lập? Để góp phần nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất, sau một thời gian nghiên cứu, người viết mạnh dạn chọn đề tài:" Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất - Thực trạng và giải pháp" để viết khoá luận tốt nghiệp với hy vọng khoá luận sẽ phần nào có ích cho những người quan tâm. Khoá luận không đề cập đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong một hay một vài khu cụ thể, mà xem xét, đánh giá hoạt động này một cách tổng thể trên toàn bộ các khu trong khoảng thời gian gần mười năm trở lại đây, kể từ khi khu chế xuất đầu tiên được thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi nghiên cứu vấn đề, khoá luận đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, đi từ những nội dung có tính chất lý luận đến các vấn đề thực tiễn, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề đang nghiên cứu. Ngoài ra, các phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, lấy ví dụ . cũng được sử dụng để làm nổi bật vấn đề. Khoá luận được trình bày với kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về khu công nghiệp, khu chế xuất - Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất. Chương II: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam trong thời gian qua. Chương III: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam. Bản khoá luận này được hoàn thành với sự giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các chuyên gia Vụ Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam, TS Vũ Chí Lộc. Người viết xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự chỉ bảo tận tình và những ý kiến đóng góp của các Thầy, đã giúp đỡ người viết hoàn tất đề tài trong thời gian vừa qua. Khoá luận đã đề cập đến một vấn đề khá lớn và tương đối phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và kinh nghiệm thực tiễn. Do điều kiện thời gian nghiên cứu chưa nhiều, khả năng có hạn nên khoá luận khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ dẫn của thầy, cô giáo và những người có quan tâm đến vấn đề này. Hà Nội, tháng 12 năm 2000. Nguyễn Hoàng Hải.

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1684 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoaì vào các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
goµi). Mét sè ®¸ng kÓ ng­êi lao ®éng ®· ®­îc ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, tr×nh ®é khoa häc, c«ng nghÖ ®ñ søc thay thÕ chuyªn gia n­íc ngoµi. Qua ho¹t ®éng ®Çu t­ nµy, ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, tiÕp thu kü n¨ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, rÌn luyÖn t¸c phong lao ®éng c«ng nghiÖp. - §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt gãp phÇn më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, t¨ng c­êng thÕ vµ lùc cña n­íc ta trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi. Víi trªn 30 n­íc cã dù ¸n ®Çu t­ vµo c¸c khu vµ sè dù ¸n thµnh c«ng trong c¸c khu ngµy cµng t¨ng, chñ ®Çu t­ ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®· "®Ó ý" ®Õn ViÖt Nam vµ còng cã dù ®Þnh bá vèn ®Çu t­ vµo c¸c khu (trong sè ®ã, cã nhiÒu tËp ®oµn lín víi tiÒm lùc m¹nh vÒ c«ng nghÖ vµ tµi chÝnh). Còng th«ng qua ®ã, thÕ bao v©y cÊm vËn dÇn bÞ ph¸ bá, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®­îc më réng. 2. Tån t¹i, h¹n chÕ. - C«ng t¸c qui ho¹ch chÊt l­îng ch­a cao, viÖc thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thiÕu qui ho¹ch cô thÓ. HiÖn nay, trong giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c khu, th­êng cã ph¸t sinh so víi qui ho¹ch ®­îc duyÖt, ph¶i thay ®æi thiÕt kÕ mét sè h¹ng môc. MÆt kh¸c, do võa thi c«ng võa vËn ®éng ®Çu t­ theo h×nh thøc cuèn chiÕu c¸c doanh nghiÖp xin thuª ®Êt, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lùa chän ®Êt x©y dùng nhµ m¸y kh«ng phï hîp víi qui ho¹ch ban ®Çu, khã kh¨n trong viÖc bè trÝ c¸c l« ®Êt chøc n¨ng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp do ngµnh nghÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· vµ ®ang xin ®Çu t­ vµo khu cã xu h­íng më réng h¬n vµ n»m ngoµi c¸c ngµnh nghÒ trong qui ho¹ch ®­îc duyÖt. Kªt qu¶ lµ ®· cÊp phÐp cho mét sè dù ¸n mµ khi dù ¸n ®ã ®i vµo ho¹t ®éng th× kÐm hiÖu qu¶. C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· thµnh lËp thiÕu kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi nªn ch­a ®ñ søc hÊp dÉn víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, míi ®­îc lÊp kÝn gÇn 30% diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp cã thÓ cho thuª. NhiÒu khu ë miÒn B¾c vµ miÒn Trung tû lÖ cho thuª ®Êt rÊt thÊp vµ kh«ng cã dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nµo. - C¬ cÊu vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cã mét sè bÊt hîp lý,nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi ch­a cao, g©y ph©n ho¸ gi÷a c¸c vïng, c¸c ngµnh. C¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi tËp trung nhiÒu vµo nh÷ng khu ë vïng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­ vïng kinh tÕ träng ®iÓm Nam Bé, B¾c Bé, Trung Bé. Ch¼ng h¹n, t¹i vïng kinh tÕ träng ®iÓm Nam Bé, tû träng cña vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®¨ng ký trong c¸c khu trªn tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®¨ng ký trong c¶ vïng lµ 31% (tÝnh ®Õn hÕt n¨m 1999) trong khi t¹i vïng nói B¾c Bé vµ T©y Nguyªn vÉn lµ con sè 0. ChÝnh v× vËy, ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong c¸c khu ch­a thùc hiÖn tèt vai trß thu hÑp chªnh lÖch trong kho¶ng c¸ch kinh tÕ gi÷a c¸c vïng cña ®Êt n­íc. C¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt chñ yÕu lµ c¸c dù ¸n cña ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp thùc phÈm. C¸c dù ¸n c«ng nghiÖp nÆng ®Ó gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt thùc hiÖn chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc cßn rÊt Ýt. Ngoµi nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh­ giµy dÐp, ®å ®iÖn, s¶n phÈm ®iÖn tö, dÖt sîi, may mÆc cã tû lÖ huy ®éng c«ng suÊt t­¬ng ®èi cao, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm dïng cho nhu cÇu trong n­íc míi huy ®éng c«ng suÊt thiÕt kÕ ë møc thÊp, hoÆc ®ang trong thêi kú x©y dùng, ch­a ®i vµo s¶n xuÊt. - Chñ tr­¬ng ®a ph­¬ng ho¸ nguån ®Çu t­ ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt. Vèn ®Çu t­ tõ c¸c n­íc Ch©u ¸ chiÕm vÞ trÝ ¸p ®¶o, ®Æc biÖt lµ NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan, mét sè n­íc ASEAN, trong khi vèn ®Çu t­ tõ T©y, B¾c ¢u, B¾c Mü cßn thÊp. Do vËy, khi c¸c n­íc chung quanh l©m vµo khñng ho¶ng, ho¹t ®éng cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c khu bÞ ¶nh h­ëng nghiªm träng. - C¹nh tranh gi÷a c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc nhiÒu h¬n vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Trong hoµn c¶nh doanh nghiÖp trong n­íc cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh, kü thuËt, c«ng nghÖ... th× lµm thÕ nµo ®Ó thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu ®· trë thµnh vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña khu ®ã. C¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi hiÖn tËp trung chñ yÕu ë phÝa Nam, n¬i cã m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi vµ sù quan t©m, chØ ®¹o kÞp thêi cña c¸c cÊp l·nh ®¹o tØnh, thµnh phè, Ban qu¶n lý khu... Nh­ng v× chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ lµ kh¸c nhau ®èi víi tõng vïng, tõng khu kh¸c nhau, nªn mét khi ë vïng hay khu nµo ®ã cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ th«ng tho¸ng h¬n th× dßng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sÏ cã xu h­íng tËp trung ®Õn vïng hay khu nµy. V× vËy, ®· h×nh thµnh cuéc "chiÕn tranh ngÇm" gi÷a c¸c khu ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc nhiÒu h¬n vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. KÕt qu¶ lµ sù ph©n ho¸ gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng ®· trÇm träng l¹i cµng thªm trÇm träng, ho¹t ®éng ®Çu t­ diÔn biÕn khã kiÓm so¸t, Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng cuèi cïng l¹i trë thµnh nh÷ng ng­êi chÞu thiÖt. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam. I. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trong thêi gian tíi. H­íng c«ng t¸c chñ yÕu trong thêi gian tíi cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ViÖt Nam lµ: 1. TiÕp tôc ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt theo h­íng x©y dùng khu gÇn víi m« h×nh thùc thÓ kinh tÕ- x· héi. KÕt hîp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng víi viÖc h×nh thµnh khu d©n c­ vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi, ph¸t triÓn khu g¾n víi vÊn ®Ò x· héi vµ m«i tr­êng, x©y dùng h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu nh­ hÖ thèng giao th«ng, b­u chÝnh viÔn th«ng, nhµ m¸y cung cÊp n­íc s¹ch, nhµ m¸y s¶n xuÊt ®iÖn... 2. PhÊn ®Êu trong vµi ba n¨m tíi sÏ thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Çu t­ vµo khu sao cho lÊp ®Çy trªn 50% diÖn tÝch. Trõ nh÷ng dù ¸n gÇn vïng nguyªn liÖu, víi c¸c dù ¸n kh¸c cÇn kiªn quyÕt h­íng nhµ ®Çu t­ ®Çu t­ vµo khu. 3. C«ng t¸c qu¶n lý th­êng xuyªn quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò nh­ qui ho¹ch ph©n khu chøc n¨ng, qui ho¹ch ngµnh nghÒ ®Çu t­ vµo khu, xö lý chÊt th¶i, h¹ tÇng x· héi... vèn lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc nh¹y c¶m, nÕu l¬ lµ sÏ h¹n chÕ t¸c dông cña khu, thËm chÝ cßn g©y thiÖt h¹i nghiªm träng. Ban qu¶n lý sÏ rµ so¸t l¹i viÖc thùc hiÖn qui ho¹ch chi tiÕt khu, chØ ®¹o c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng cã ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh l¹i qui ho¹ch cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó tr×nh Bé X©y dùng phª duyÖt ®iÒu chØnh; cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xö lý chÊt th¶i cho c¸c doanh nghiÖp trong khu ®· x©y dùng xong ®i vµo ho¹t ®éng trong khi chê ®îi x©y dùng hÖ thèng xö lý chÊt th¶i cho toµn khu, phèi hîp víi Së Khoa häc- C«ng nghÖ- M«i tr­êng x©y dùng qui chÕ qu¶n lý m«i tr­êng cho toµn khu. 4. Cã kÕ ho¹ch hîp lý ph©n kú viÖc ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng theo ph­¬ng thøc cuèn chiÕu ®Ó tiÕp tôc thu hót ®Çu t­ vµo khu. SÏ cè g¾ng hoµn tÊt tr­íc m¾t nh÷ng h¹ng môc chÝnh nh­ ®­êng giao th«ng, hÖ thèng tho¸t n­íc, ®iÖn s¶n xuÊt... ®ñ ®¶m b¶o cho c¸c nhµ m¸y ®· x©y dùng xong ®i vµo ho¹t ®éng. 5. T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­, vèn lµ c«ng t¸c th­êng xuyªn, träng t©m vµ cÊp b¸ch. §Ó triÓn khai cã hiÖu qu¶, Ban qu¶n lý khu sÏ cã kÕ ho¹ch thµnh lËp tæ chuyªn tr¸ch vËn ®éng ®Çu t­ d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban. Tæ sÏ cã nhiÖm vô: - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p, tiÕp cËn thÞ tr­êng, lËp ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ cô thÓ ®Ó chñ ®éng triÓn khai thùc hiÖn. - Phèi hîp cïng chñ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ kªu gäi ®Çu t­, chó ý dÕn c¸c nhµ ®Çu t­ cña Ch©u ¢u, NhËt vµ Mü, thu hót c¸c dù ¸n cã c«ng nghÖ cao. - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­ vµo khu, gi¸ ®Êt vµ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n, c¸c lo¹i thuÕ, c¸c nguån vèn hç trî nhÊt lµ ®èi víi vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¸c ph­¬ng ¸n trao ®æi nhµ x­ëng, ®Þnh gi¸ nhµ x­ëng hîp lý... 6. Ban qu¶n lý sÏ nhanh chãng ngiªn cøu, ban hµnh c¸c qui ®Þnh vµ h­íng dÉn cô thÓ vÒ ho¹t ®éng cña khu ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ hiÓu râ h¬n m«i tr­êng ®Çu t­ vµo khu, t¹o t©m lý th«ng tho¸ng cho c¸c nhµ ®Çu t­. §Ó tiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý mét cöa t¹i chç mµ c¸c nhµ ®Çu t­ rÊt hoan nghªnh, Ban qu¶n lý sÏ cè g¾ng nhanh chãng h­íng dÉn c¸c vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ ®Çu t­ quan t©m nh­: + DÞch vô cÊp míi, gia h¹n, söa ®æi thÞ thùc cho chuyªn gia n­íc ngoµi lµm viÖc cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu. + DÞch vô xin cÊp hé chiÕu, thÞ thùc cho lao ®éng ViÖt Nam ®i ®µo t¹o ë n­íc ngoµi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. + DÞch vô sao y c¸c v¨n b¶n theo thÈm quyÒn... II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë n­íc ta hiÖn nay. 1. ThuËn lîi. 1.1 HÖ thèng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ tõ B¾c ®Õn Nam. §­îc më ®Çu b»ng sù ra ®êi cña khu chÕ xuÊt T©n ThuËn vµ khu chÕ xuÊt Linh Trung ë thµnh phè Hå ChÝ Minh trong nh÷ng n¨m 1991- 1992, cho ®Õn nay, hÖ thèng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· ph¸t triÓn réng kh¾p, bao gåm 67 khu n»m tr¶i dµi tõ B¾c ®Õn Nam. ChÝnh v× vËy, mét dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sÏ cã nhiÒu sù lùa chän ®Þa ®iÓm ®Çu t­ khi muèn ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c nhµ ®Çu t­ cã c¬ héi t×m hiÓu vµ so s¸nh nh÷ng thuËn lîi vµ ­u ®·i cña tõng khu ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2 ChÝnh phñ ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n khuyÕn khÝch ®Çu t­ nãi chung vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nãi riªng vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Ngay tõ khi khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ra ®êi, ChÝnh phñ ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­ ë trong khu. Ch¼ng h¹n nh­ LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi víi mét sè ®iÒu kho¶n qui ®Þnh vÒ khu chÕ xuÊt; NghÞ ®Þnh 18/ CP ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 1994 h­íng dÉn thi hµnh LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi; Qui chÕ khu chÕ xuÊt. Sau ®ã, nhËn thÊy khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp lµ nh÷ng m« h×nh kinh tÕ hÕt søc linh ho¹t, cã kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ m¹nh mÏ, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nÕu cã nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ, chÆt chÏ nh­ng hÊp dÉn, ChÝnh phñ ®· söa ®æi nh÷ng v¨n b¶n ®· ban hµnh tr­íc ®ã, ®ång thêi ban hµnh thªm nh÷ng v¨n b¶n míi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Cã thÓ kÓ ®Õn Qui chÕ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh sè 36/ CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 ®Ó thay thÕ cho Qui chÕ khu chÕ xuÊt cò; NghÞ ®Þnh 12/ CP ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 1997 qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc söa ®æi n¨m 1996 tõ LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi cò; NghÞ ®Þnh 10/ CP ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 1998 vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ ®¶m b¶o ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; QuyÕt ®Þnh sè 53 ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi... GÇn ®©y lµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 24/ 2000/ N§- CP cña ChÝnh phñ, qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi míi. §©y lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý míi nhÊt, cã kÕ thõa ­u ®iÓm cña c¸c v¨n b¶n tr­íc, ®ång thêi söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu kho¶n, nh»m tiÕp tôc t¹o dùng m«i tr­êng ph¸p lý ®ång bé, th«ng tho¸ng, æn ®Þnh cho ho¹t ®éng ®Çu t­, t¨ng c­êng tÝnh hÊp dÉn vµ c¹nh tranh cña m«i tr­êng ®Çu t­ ViÖt Nam so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. LuËt söa ®æi, bæ sung lÇn nµy tËp trung vµo 3 néi dung chñ yÕu: + Söa ®æi, bæ sung mét sè qui ®Þnh cña LuËt hiÖn hµnh nh»m th¸o gì kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c vµ gi¶m thiÓu rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. + Më réng quyÒn tù chñ trong tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi, xo¸ bá sù can thiÖp kh«ng cÇn thiÕt cña c¬ quan Nhµ n­íc vµo ho¹t ®éng b×nh th­êng cña doanh nghiÖp. + Qui ®Þnh mét sè ­u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi nh»m t¨ng c­êng tÝnh hÊp dÉn vµ c¹nh tranh cña m«i tr­êng ®Çu t­ ViÖt Nam. Theo ®ã, ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt sÏ nhËn ®­îc thªm nhiÒu ­u ®·i, ®¶m b¶o cho chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh thuËn lîi, nhanh chãng thu håi vèn vµ lîi nhuËn... 1.3 Sù quan t©m, chØ ®¹o cña c¸c Bé, ngµnh, chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Sù quan t©m, chØ ®¹o cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Bé Th­¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng, Tæng côc H¶i quan... trong thêi gian qua ®· lµm cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch míi cña Nhµ n­íc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®­îc triÓn khai thuËn lîi. C¸c Bé, ngµnh ®· ph©n cÊp, uû quyÒn cho c¸c ®Þa ph­¬ng vµ Ban qu¶n lý khu thùc hiÖn mét sè phÇn viÖc liªn quan ®Õn chøc n¨ng cña m×nh. Cô thÓ Bé Th­¬ng m¹i ®· ph©n cÊp uû quyÒn viÖc xÐt duyÖt kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi ph©n cÊp uû quyÒn viÖc cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ng­êi n­íc ngoµi; Bé C«ng an ph©n cÊp viÖc kh¾c vµ ®¨ng ký sö dông con dÊu cña doanh nghiÖp ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi; Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam uû quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸... L·nh ®¹o Thµnh uû, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh, gióp ®ì th¸o gì khã kh¨n vµ chØ ®¹o chÆt chÏ tiÕn ®é x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. L·nh ®¹o c¸c QuËn, huyÖn cã khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt hoÆc cã c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong khu rÊt quan t©m, chØ ®¹o c«ng t¸c triÓn khai x©y dùng khu vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nèi kÕt khu víi c¬ së h¹ tÇng bªn ngoµi. ViÖc tiÕp nhËn, thÈm ®Þnh, cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n trong ph¹m vi ®­îc ph©n cÊp cña c¸c ®Þa ph­¬ng phÇn lín ®¶m b¶o thêi gian qui ®Þnh. HÇu hÕt c¸c tr­êng hîp cÇn cã ý kiÕn cña c¬ quan cã liªn quan, tr­íc khi xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ®· ®­îc ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn nghiªm tóc, phï hîp víi qui ®Þnh hiÖn hµnh. C¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph­¬ng còng ®· nhanh chãng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh sau khi cÊp giÊy phÐp, thóc ®Èy dù ¸n triÓn khai ®óng môc tiªu. 1.4 C¬ chÕ mét cöa th«ng qua Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Râ rµng, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt chØ thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi khi chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng ph¶i tiÕp xóc, giao dÞch víi qu¸ nhiÒu c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cho ho¹t ®éng cña hä. ë ViÖt Nam, doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt chØ cÇn lµm viÖc trùc tiÕp víi Ban qu¶n lý c¸c khu ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò nµo ®ã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ban qu¶n lý, trªn c¬ së ®­îc c¸c Bé, ngµnh uû quyÒn, ph©n cÊp, sÏ ra quyÕt ®Þnh cho vÊn ®Ò ®ã, cßn khi vÊn ®Ò v­ît ra ngoµi quyÒn h¹n cña Ban qu¶n lý th× c¸c Bé vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc phèi hîp gi¶i quyÕt th«ng qua "cöa" lµ Ban qu¶n lý. Trong thêi gian qua, Ban qu¶n lý ®· thùc hiÖn ngµy cµng cã hiÖu qu¶ c¬ chÕ "mét cöa t¹i chç". + §­îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ uû quyÒn, c¸c Ban qu¶n lý ®· tiÕn hµnh cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cho dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. + Thùc hiÖn ph©n cÊp, uû quyÒn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan kh¸c. + Ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ víi c¸c Bé, ngµnh xö lý c¸c v­íng m¾c trong chÝnh s¸ch hoÆc h­íng hÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp trong khu. + Gióp ®ì mét sè doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n tiÕp tôc ho¹t ®éng hoÆc sang nh­îng cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c, khái ph¶i ®ãng cöa hoÆc gi¶i thÓ. + Phèi hîp cïng c¬ quan chuyªn ngµnh ®Ó kiÓm tra doanh nghiÖp vÒ m«i tr­êng, vÖ sinh c«ng nghÖp, an toµn lao ®éng... Ban qu¶n lý gióp c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶i to¶ vÒ mÆt t©m lý ®èi víi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ta trong ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, gi¶i quyÕt nhanh chãng thñ tôc hµnh chÝnh, tiÕt kiÖm nhiÒu thêi gian, chi phÝ, c«ng søc nÕu hä bá vèn ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 2. Khã kh¨n. 2.1 Khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ph¸t triÓn thiªn vÒ sè l­îng, mÆt chÊt l­îng cßn h¹n chÕ. Nh­ trªn ®· ®Ò cËp, hÖ thèng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ph¸t triÓn m¹nh vÒ sè l­îng bao gåm 67 khu n»m däc theo chiÒu dµi ®Êt n­íc. Nh­ng hiÖn nay, ®a sè c¸c khu ch­a x©y dùng xong c¬ së h¹ tÇng vµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ ®Ó hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng. Trõ mét sè khu nh­ khu c«ng nghiÖp Nomura H¶i Phßng, khu c«ng nghiÖp Néi Bµi Hµ Néi, khu chÕ xuÊt T©n ThuËn vµ khu chÕ xuÊt Linh Trung ë thµnh phè Hå ChÝ Minh... cã c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc x©y dùng xong, c¸c khu cßn l¹i ®Òu ®ang trong qu¸ tr×nh triÓn khai x©y dùng. Chñ ®Çu t­ cña nhiÒu khu (nhÊt lµ c¸c khu do doanh nghiÖp ViÖt Nam ®¶m nhËn) th­êng thùc hiÖn ®Çu t­ theo h×nh thøc cuèn chiÕu, võa x©y dùng võa cho thuª ®Êt, ®ång thêi võa ph¶i huy ®éng thªm c¸c nguån vèn kh¸c nh­ vèn Ng©n s¸ch, vèn tµi trî tõ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ... ®Ó cã thÓ tiÕp tôc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. ChÝnh v× vËy, ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu cßn h¹n chÕ, ®ã lµ ch­a kÓ xu h­íng gi¶m sót cña dßng ®Çu t­ nµy do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh- tiÒn tÖ, sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ thu hót ®­îc nguån vèn cña c¸c n­íc kh¸c... HiÖn t¹i, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc míi chØ thuª hÕt 2063 ha diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp trong c¸c khu (chiÕm 28,25% tæng diÖn tÝch ®Êt c«ng nghiÖp). 2.2 Ph­¬ng thøc thµnh lËp khu c«ng nghiÖp vµ cho thuª l¹i ®Êt cßn s¬ hë. Cho ®Õn nay, viÖc thµnh lËp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc Nhµ n­íc giao quyÒn sö dông ®Êt cho doanh nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng. Doanh nghiÖp nµy sÏ cho c¸c doanh nghiÖp trong khu thuª l¹i ®Êt ®· ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ thu tiÒn thuª l¹i ®Êt vµ phÝ sö dông h¹ tÇng. Lµm nh­ vËy cã ­u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, song nhiÒu tr­êng hîp c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng trë thµnh ®Çu c¬ ®Êt, Nhµ n­íc kh«ng chi phèi ®­îc gi¸ cho thuª l¹i ®Êt theo chÝnh s¸ch chung ®­îc ®iÒu chØnh trong tõng thêi kú. Trong khi ®ã, ®èi víi chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi, tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh cã nªn ®Çu t­ vµo mét khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt nµo ®ã hay kh«ng, hä ph¶i tÝnh to¸n rÊt kü nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¶i bá ra. Gi¸ thuª ®Êt cao còng cã nghÜa lµ chi phÝ bá ra ban ®Çu cao, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ cña hä. Do ®ã, nhµ ®Çu t­ hoÆc sÏ t×m ®Õn mét khu kh¸c, hoÆc sÏ chuyÓn sang ®Çu t­ ë mét n­íc kh¸c- n¬i hä ®­îc h­ëng mét møc gi¸ thuª ®Êt "mÒm" h¬n. 2.3 X©y dùng c¬ së h¹ tÇng bªn trong vµ c¸c c«ng tr×nh phô cËn ngoµi hµng rµo cßn thiÕu ®ång bé. KÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt trong vµ ngoµi hµng rµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vèn ®· yÕu kÐm l¹i cßn ch­a ®ång bé. Trong hoµn c¶nh Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng lu«n gÆp khã kh¨n vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng trong c¸c khu qu¸ thiÕu thèn th× viÖc dµnh mét kho¶n kinh phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh phô cËn ngoµi hµng rµo, t¹o ®iÒu kiÖn hÊp dÉn ban ®Çu ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ lµ rÊt khã thùc hiÖn. Còng cã tr­êng hîp c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng muèn ®Çu t­, nh­ng v× t©m lý e ng¹i trong viÖc thu håi vèn (do c«ng tr×nh phô cËn ngoµi hµng rµo còng lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín nh­ ®­êng giao th«ng, hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, n­íc...), nªn l¹i kh«ng d¸m ®¶m nhËn. Cã nh÷ng khu ®· ®­îc x©y dùng mét c¸ch "t­¬ng ®èi" c¬ së h¹ tÇng bªn trong, nh­ng c«ng tr×nh phô cËn ngoµi hµng rµo cña khu cßn rÊt yÕu kÐm. Ch¼ng h¹n nh­ khu c«ng nghiÖp §øc Hoµ I vµ khu c«ng nghiÖp §øc Hoµ II thuéc tØnh Long An, hai trôc giao th«ng chÝnh ë bªn ngoµi khu lµ tØnh lé 9 vµ tØnh lé 10 ®ang xuèng cÊp trÇm träng, c¸c cÇu n»m trªn hai trôc giao th«ng kh«ng ®¶m b¶o cho viÖc vËn chuyÓn b»ng container, dï chØ lµ lo¹i 20 feet. Cßn vÒ ®iÖn, ngµnh ®iÖn lùc ®ang thi c«ng tuyÕn ®­êng ®iÖn ®Ó thùc hiÖn cho kÕ ho¹ch l¾p tr¹m 18 MVA vµ ®­êng d©y 22 KV trong n¨m 1999, phôc vô giai ®o¹n ®Çu cho 2 khu c«ng nghiÖp; nh­ng do khã kh¨n vÒ kinh phÝ vµ båi hoµn gi¶i to¶ mÆt b»ng, hÖ thèng nµy chØ ®­îc hoµn thµnh võa míi ®©y. Sù thiÕu ®ång bé nµy ®· khiÕn mét sè l­îng kh«ng nhá c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng ®­îc thùc hiÖn. 2.4 C«ng t¸c xóc tiÕn vµ vËn ®éng ®Çu t­ ch­a thùc sù hiÖu qu¶. Xóc tiÕn vµ vËn ®éng ®Çu t­ lµ mét trong sè nh÷ng néi dung chñ yÕu cña qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Trªn thùc tÕ, c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc b»ng c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng. ViÖc tiÕn hµnh ë tõng khu gÇn nh­ tù ph¸t, dùa chñ yÕu vµo s¸ng kiÕn vµ kinh phÝ cña c¸c c«ng ty x©y dùng h¹ tÇng. Sù phèi hîp xóc tiÕn vµ vËn ®éng ®Çu t­ gi÷a Ban qu¶n lý khu, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÊp tØnh, thµnh phè, doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng... cßn rêi r¹c. C¸c ph¸i ®oµn, hiÖp héi, ®oµn doanh nghiÖp cña c¸c n­íc ®Õn th¨m ViÖt Nam th­êng ®­îc c¸c Bé, ngµnh vµ c¬ quan Trung ­¬ng tËp trung giíi thiÖu ®Õn c¸c tØnh, thµnh phè lín th¨m quan vµ t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­, trong khi ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c l¹i kh«ng cã c¬ héi nµy vµ ph¶i bá tiÒn ra ®Ó ®i n­íc ngoµi giíi thiÖu vµ t×m kiÕm nhµ ®Çu t­. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c xóc tiÕn vµ vËn ®éng ®Çu t­ míi chØ h­íng m¹nh vµo c¸c n­íc Ch©u ¸,"bá quªn" c¸c n­íc Ch©u ¢u vµ B¾c Mü. Trong thêi gian tíi, nÕu muèn thu hót nhiÒu h¬n n÷a c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c«ng t¸c nµy b»ng nhiÒu h×nh thøc vËn ®éng nh­ th«ng qua b¸o, ®µi, ®i vËn ®éng trùc tiÕp... sang c¸c khu vùc quan träng ®· cã vµ triÓn väng sÏ cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ ë n­íc ta. 2.5 Nh÷ng ®iÓm yÕu trong qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Qu¶n lý Nhµ n­íc th«ng qua c¬ chÕ "mét cöa, t¹i chç" ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh tÝch cùc vµ ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ hoan ngªnh. Tuy nhiªn qua thùc tÕ ¸p dông vÉn cßn nhiÒu ®iÒu phøc t¹p. Mét lµ, do nhËn thøc vÒ vÞ trÝ, vai trß cña khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ch­a ®óng nªn sù phèi hîp gi÷a Ban qu¶n lý víi c¸c Së, ban, ngµnh cña tØnh cßn cã nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ë nhiÒu tØnh, thµnh phè ch­a thùc sù quan t©m ®Õn ph¸t triÓn c¸c khu. Hai lµ, trªn mét ®Þa bµn tØnh, thµnh phè ®· h×nh thµnh 2 bé m¸y qu¶n lý vÒ ®Çu t­, cô thÓ lµ 2 bé phËn cÊp phÐp ®Çu t­, 2 bé phËn theo dâi dù ¸n, 2 bé phËn qu¶n lý lao ®éng, 2 bé phËn qu¶n lý th­¬ng m¹i...; mét bªn lµ Ban qu¶n lý víi c¬ chÕ uû quyÒn, mét bªn lµ c¸c Së, ban ngµnh. NhiÒu Ban qu¶n lý ®­îc thµnh lËp víi ®Çy ®ñ bé m¸y biªn chÕ, c¬ së vËt chÊt nh­ng tõ nhiÒu n¨m nay míi chØ cÊp ®­îc vµi giÊy phÐp ®Çu t­ trong khi ®ã ë c¸c Së vÉn tån t¹i bé m¸y cã thÓ ®¶m ®­¬ng tèt nhiÖm vô. §iÒu ®ã ®· lµm bé m¸y hµnh chÝnh cång kÒnh h¬n, kh«ng phï hîp víi chñ tr­¬ng tinh gi¶m biªn chÕ, c¶i tæ bé m¸y Qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n nµy, nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ yªn t©m h¬n khi bá vèn ®Çu t­ vµo c¸c khu. III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam. 1. Chó träng c«ng t¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn vµ x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. C«ng t¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn vµ x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu. Thêi gian võa qua, chóng ta chñ yÕu chó träng vµo x©y dùng nh÷ng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cã qui m« lín víi c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i, nh­ng ch­a chó träng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng côm c«ng nghiÖp nhá t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng. Hay nãi c¸ch kh¸c, h×nh thøc ®Çu t­ ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ch­a ®a d¹ng. Do ®ã, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt lín thiÕu vèn ®Çu t­ vµ thu hót ®Çu t­ kÐm hiÖu qu¶, viÖc x©y dùng chËm vµ manh món, c¬ së h¹ tÇng kh«ng ®ång bé, tû lÖ lÊp kÝn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thÊp; trong khi t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng do c¸c c¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng ph©n t¸n ngµy cµng trë nªn trÇm träng. Theo tÝnh to¸n s¬ bé, ®Ó lÊp ®Çy tÊt c¶ c¸c khu ®· ®­îc thµnh lËp, ph¶i thu hót ®­îc kho¶ng 6.000 doanh nghiÖp víi tæng sè vèn ®Çu t­ 20 - 25 tû USD. V× vËy, trong nh÷ng n¨m tíi ph¶i thu hót thªm kho¶ng 5450 doanh nghiÖp míi víi tæng sè vèn ®Çu t­ ®¨ng ký 18 - 23 tû, trong ®ã chñ yÕu lµ nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Víi tèc ®é thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi cña c¶ n­íc trong c¸c n¨m qua, nÕu tËp trung tÊt c¶ c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu th× còng ph¶i mÊt 15 - 20 n¨m n÷a, chóng ta míi cã thÓ lÊp ®Çy ®­îc c¸c khu. Bªn c¹nh ®ã, t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn ph¸ vì c©n ®èi, thµnh lËp qu¸ nhiÒu khu trong khi kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ h¹n chÕ, kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng. V× vËy, ®¸ng lÏ ph¶i thµnh lËp c¸c khu ®Ó tr¸nh ®Çu t­ ph©n t¸n nh­ng ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®· xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®Çu t­ ph©n t¸n do mçi khu cã rÊt Ýt dù ¸n. §iÒu ®ã dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c khu vµ sö dông vèn ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kÐm hiÖu qu¶. NÕu kh«ng tÝnh nh÷ng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt do doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi x©y dùng, 53 khu cßn l¹i víi tæng diÖn tÝch 9.041 ha do c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng ®ßi hái mét khèi l­îng vèn ®Çu t­ rÊt lín (kho¶ng 14.000 - 15.154 tû ®ång) mµ chñ yÕu dùa vµo nguån vèn vay ­u ®·i. Víi tæng vèn ®Çu t­ nh­ vËy nÕu chia ra theo thêi h¹n ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng khu trung b×nh kho¶ng 4 n¨m th× trong kÕ ho¹ch hµng n¨m ph¶i bè trÝ 3.500 - 3.800 tû ®ång, ch­a kÓ khèi l­îng vèn ®Çu t­ cho hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo c¸c khu ®ã, khu d©n c­, khu th­¬ng m¹i dÞch vô vµ c¸c khu phô trî kh¸c. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i liªn quan ®Õn c«ng t¸c qui ho¹ch ph¸t triÓn vµ x©y dùng hÖ thèng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, cÇn ph¶i tËp trung thùc hiÖn mét sè vÊn ®Ò chÝnh sau: - Xem xÐt thËt chÆt chÏ viÖc thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt míi, cÇn rµ so¸t kü tÊt c¶ c¸c khu nµy, tËp trung vèn ®Çu t­ hoµn thµnh x©y dùng h¹ tÇng cho nh÷ng khu ®ang x©y dùng dë dang, ®×nh ho·n tÊt c¶ c¸c khu ch­a x©y dùng hoÆc kh«ng cã triÓn väng thu hót ®Çu t­. §èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a cã khu c«ng nghiÖp, cÇn qui ho¹ch x©y dùng khu c«ng nghiÖp; nh­ng tr­íc hÕt ch­a nªn thµnh lËp véi mµ nªn cho phÐp UBND tØnh x©y dùng qui ho¹ch chi tiÕt khu vùc nµy ®Ó kªu gäi ®Çu t­. Nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo khu vùc qui ho¹ch ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i nh­ ®èi víi doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; khi khu vùc héi tô ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt sÏ quyÕt ®Þnh thµnh lËp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. - C©n nh¾c kü sè l­îng cña c¸c khu cÇn x©y dùng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. Mét vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra trong bèi c¶nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ t¨ng c­êng thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ hiÖn nay nªn thµnh lËp bao nhiªu khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë n­íc ta? ViÖc x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt tr­íc hÕt ph¶i xuÊt ph¸t tõ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, kh«ng thÓ lµm theo phong trµo hay xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu chñ quan mang tÝnh côc bé. Khi mét khu míi ®­îc h×nh thµnh nã cã t¸c ®éng kh«ng chØ ®èi víi sù ph¸t triÓn khu vùc l·nh thæ, mµ cßn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi trªn ph¹m vi réng xÐt d­íi gi¸c ®é kinh tÕ vµ x· héi, ®ßi hái huy ®éng nh÷ng nguån lùc rÊt lín c¶ vÒ vèn ®Çu t­, nguån nh©n lùc, cung cÊp kÜ thuËt, qu¶n lý vµ tæ chøc, c¬ cÊu l¹i kinh tÕ khu vùc vµ l·nh thæ. H¬n n÷a, nÕu quan niÖm khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt lµ h¹t nh©n trong c¸c chuçi qui ho¹ch ®« thÞ, sÏ ®­îc h×nh thµnh trong t­¬ng lai víi hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ngoµi khu cã chÊt l­îng cao, g¾n víi sù h×nh thµnh c¸c khu d©n c­, khu th­¬ng m¹i dÞch vô vµ c¸c khu phô trî kh¸c, th× viÖc ra ®êi vµ ®­a vµo ho¹t ®éng cña mét khu trë nªn phøc t¹p h¬n nhiÒu. Trong tõng giai ®o¹n cô thÓ, cÇn ph¶i ®­a ra mét con sè hîp lý c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®­îc thµnh lËp míi vµ thùc hiÖn thËt nghiªm viÖc tu©n thñ theo qui ho¹ch khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. §ång thêi, nªn chó träng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng côm c«ng nghiÖp nhá t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng. ViÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c côm c«ng nghiÖp nhá t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn ®Ó kiÓm so¸t m«i tr­êng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho sè lao ®éng d«i d­, t¨ng thu nhËp cho d©n chóng quanh vïng, gãp phÇn gi¶m søc Ðp vÒ d©n sè vµ viÖc lµm ë c¸c ®« thÞ lín. Vµ quan träng h¬n c¶ lµ gãp phÇn h¹n chÕ sè l­îng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng; gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng bæ sung qui ho¹ch vµ thµnh lËp c¸c khu míi do ¸p lùc cña ®Þa ph­¬ng mµ kh«ng xem xÐt ®Õn tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi nãi riªng. - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Æc biÖt ®Ó gióp ®ì c¸c khu ph¸t triÓn vÒ mÆt "chÊt". Nh­ ®· ®Ò cËp, ®a sè c¸c khu hiÖn nay ch­a x©y dùng xong c¬ së h¹ tÇng vµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ ®Ó hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng. ChÝnh v× vËy, ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu cßn rÊt h¹n chÕ. Nhµ n­íc cã thÓ hç trî th«ng qua mét sè biÖn ph¸p chÝnh sau: + Nhµ n­íc hç trî mét phÇn vèn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng (kho¶ng 40- 50% tæng vèn ®Çu t­), phÇn cßn l¹i chñ ®Çu t­ cã thÓ vay tÝn dông hoÆc huy ®éng d­íi nhiÒu h×nh thøc, hoÆc cã thÓ cho chñ ®Çu t­ vay víi l·i suÊt thÊp h¬n. + HiÖn t¹i thêi h¹n hoµn vèn vay cho c¸c kho¶n vèn vay ­u ®·i cña ChÝnh phñ cho c¸c dù ¸n nµy lµ trong vßng 10 n¨m, mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n. §Ò nghÞ ChÝnh phñ cho thêi h¹n vay ­u ®·i lµ 20 n¨m vµ miÔn l·i vay trong thêi gian thi c«ng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. + ViÖc ¸p dông 10% thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng lµ qu¸ cao, g©y khã kh¨n trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nhÊt lµ hÖ thèng xö lý n­íc th¶i. §Ò nghÞ gi¶m bít møc thuÕ nµy (cã thÓ lµ 5%), ®ång thêi cho phÐp nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo doanh thu tõng n¨m nh»m huy ®éng nguån vèn øng tr­íc cña c¸c nhµ ®Çu t­, tËp trung x©y dùng nhanh c¬ së h¹ tÇng trong c¸c khu... C¸c biÖn ph¸p hç trî nµy sÏ gióp hÖ thèng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam ®­îc hoµn thiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng bªn trong, thùc sù hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi bá vèn ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c khu. 2. G¾n chÆt viÖc triÓn khai x©y dùng khu c«ng nghiÖp víi vÊn ®Ò lao ®éng vµ viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi tr­íc khi quyÕt ®Þnh bá vèn ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt th× hä ph¶i thÊy ®­îc nh÷ng yÕu tè cã lîi cho viÖc ®Çu t­ cña hä. §­îc cung cÊp lao ®éng cã tay nghÒ cña n­íc chñ nhµ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®ã. Nãi c¸ch kh¸c, nÕu viÖc tuyÓn dông cung cÊp lao ®éng cho c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thuËn lîi th× sÏ gãp phÇn ®Èy m¹nh dßng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ch¶y vµo c¸c khu. Nh×n chung, viÖc tuyÓn dông cung cÊp lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vÒ c¬ b¶n ®­îc h×nh thµnh gÇn nh­ tù ph¸t th«ng qua quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng lao ®éng, dùa vµo sù cung cÊp lao ®éng s½n cã trªn thÞ tr­êng vµ "h­ëng thô" kÕt qu¶ ®µo t¹o cña Nhµ n­íc. ViÖc cung cÊp nµy còng ®ang gÆp m©u thuÉn, mét mÆt thiÕu lao ®éng kü thuËt, cã tay nghÒ, mÆt kh¸c trong khi sè lao ®éng cÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ë c¸c ®Þa ph­¬ng cßn hÕt søc d­ thõa, cÇn gi¶i quyÕt, th× møc ®é thu hót nh­ trªn vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ch­a ph¶i lµ lín. T×nh h×nh thiÕu lao ®éng kü thuËt ®· cã tay nghÒ ®­îc ®µo t¹o kh«ng chØ gay g¾t ®èi víi c¸c khu ë B×nh D­¬ng, §ång Nai... mµ cßn ®èi víi c¸c khu ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, chñ doanh nghiÖp buéc ph¶i tuyÓn dông lao ®éng ngo¹i tØnh, vµ trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp ph¶i tæ chøc ®­a ®i ®µo t¹o, kÓ c¶ ë n­íc ngoµi míi ®¸p øng tiªu chuÈn tay nghÒ ®Ó vËn hµnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Do ®ã, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu vµ thµnh lËp nh÷ng trung t©m ®µo t¹o lao ®éng lµnh nghÒ ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Hay cã thÓ khuyÕn khÝch, hç trî chÝnh c¸c c«ng ty x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong khu ®øng ra thµnh lËp, gièng nh­ tr­êng hîp cña c«ng ty liªn doanh x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam - Singapore. C«ng ty ®· thµnh lËp Trung t©m ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, hµng n¨m, thùc hiÖn ®µo t¹o gÇn 200 c«ng nh©n kü thuËt, cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh«ng chØ trong khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam- Singapore mµ cßn cho c¶ c¸c doanh nghiÖp trong tØnh B×nh D­¬ng vµ trong vïng. ViÖc triÓn khai x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cßn ph¶i g¾n chÆt víi viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo. HiÖn nay, kÕt cÊu h¹ tÇng trong vµ ngoµi hµng rµo ®· yÕu kÐm l¹i cßn kh«ng ®ång bé, ®Æc biÖt viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo ch­a ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt ®óng møc nªn còng lµm gi¶m tÝnh hÊp dÉn ®èi víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c c«ng tr×nh ngoµi hµng rµo, th­êng lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín nh­ ®­êng giao th«ng, hÖ thèng cung cÊp ®iÖn... chñ yÕu míi chØ trong qui ho¹ch, ch­a ®­îc triÓn khai, cÊp vèn x©y dùng. NhiÒu c«ng tr×nh ®· g©y nªn tèn kÐm thêi gian v× viÖc ®iÒu chØnh qui ho¹ch, tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan h÷u quan nh­ c«ng tr×nh ®­êng vµo khu c«ng nghiÖp §µi T­ vµ khu c«ng nghiÖp Daewoo - Hanel, ®­êng vµo c¸c khu ë Bµ RÞa - Vòng Tµu, hÖ thèng ®­êng ®iÖn vµo khu c«ng nghiÖp Néi Bµi... §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt tèt c¬ së h¹ tÇng kü thuËt (®­êng s¸, cung cÊp ®iÖn, n­íc...) vµ c¬ së h¹ tÇng x· héi (tr­êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th­¬ng m¹i...) ngoµi hµng rµo cña c¸c khu. §ång thêi, khi thµnh lËp khu míi, c¸c bªn cÇn chó träng ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµng rµo, trong ®ã nªu râ c¸c ph­¬ng ¸n vÒ nguån (nguån vèn, nguån cung cÊp ®iÖn, n­íc), c¸c ®iÓm nèi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ liªn quan (giao th«ng, ®iÖn, n­íc, doanh nghiÖp ph¸t triÎn h¹ tÈng, c¬ quan qu¶n lý ®Þa ph­¬ng...). T¹i B×nh D­¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh ®· linh ho¹t t×m nguån vèn ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh ngoµi hµng rµo nh­ c¸c c«ng tr×nh ®­êng giao th«ng, nhµ m¸y cÊp n­íc ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc BOT ®Ó huy ®éng vèn. Sù hç trî cña Nhµ n­íc th«ng qua chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ­u ®·i trong viÖc vËn ®éng ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng ngoµi hµng rµo c¸c khu còng rÊt quan träng. Ch¼ng h¹n, võa qua, Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng hoµn l¹i vèn cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi x©y dùng hÖ thèng ®iÖn ngoµi hµng rµo. Theo thèng kª cña Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam, sè vèn c¸c c«ng tr×nh l­íi ®iÖn ngoµi hµng rµo do c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (c¶ trong vµ ngoµi khu) ®· ®Çu t­ lµ 238 tû ®ång - mét con sè kh«ng nhá. HiÖn nay, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®ang cïng Bé C«ng nghiÖp, Bé Tµi chÝnh, Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®ang gi¶i quyÕt viÖc hoµn tr¶ l¹i sè vèn ®Çu t­ nµy cho c¸c doanh nghiÖp. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c vËn ®éng vµ xóc tiÕn ®Çu t­. Xóc tiÕn, vËn ®éng ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, ®ång thêi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña khu. Song trªn thùc tÕ, c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, thiÕu hÖ thèng tæ chøc chung cña Nhµ n­íc vµ ch­a cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi ho¹t ®éng nµy cña ®Çu t­ trùc tiÕp nãi chung vµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt nãi riªng. §©y tr­íc hÕt thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, mµ trùc tiÕp lµ cña c¸c Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Nh­ng do thiÕu ®Çu mèi qu¶n lý chung, nªn ngoµi mét sè cuéc héi th¶o vÒ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, trong ®ã cã lång néi dung giíi thiÖu vµ vËn ®éng ®Çu t­ vµo c¸c khu ®· ®­îc thµnh lËp do mét sè Bé, ngµnh tæ chøc ë trong vµ ngoµi n­íc, thêi gian qua c«ng t¸c nµy ®­îc tiÕn hµnh gÇn nh­ tù ph¸t ë tõng khu, dùa chñ yÕu vµo s¸ng kiÕn chñ ®éng vµ kinh phÝ cña c¸c c«ng ty x©y dùng h¹ tÇng khu, tr­íc hÕt lµ cña chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c liªn doanh x©y dùng h¹ tÇng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p xóc tiÕn vËn ®éng ®Çu t­ hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ viÖc gi¶i quyÕt, xö lý vµ th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ®ang x©y dùng hoÆc ®ang s¶n xuÊt kinh doanh, tr­íc hÕt trong nh÷ng vÊn ®Ò trong thñ tôc hµnh chÝnh, thuÕ, h¶i quan, xuÊt nhËp khÈu, lao ®éng, x©y dùng... Võa qua viÖc xö lý ®èi víi mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi tiÕn hµnh ch­a ®­îc tèt; thªm vµo ®ã viÖc ph¶n ¸nh vÒ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng còng ®· g©y kh«ng Ýt hoµi nghi vÒ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n vµ thiÖn chÝ cña Nhµ n­íc ta, t¸c ®éng kh«ng tèt tíi viÖc vËn ®éng, thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong bèi c¶nh hiÖn nay. C¸i ®­îc c¬ b¶n cña Nhµ n­íc khi x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt kh«ng ph¶i lµ nguån thu tµi chÝnh trong kinh doanh cho thuª ®Êt, mµ chÝnh lµ nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt míi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi to lín thu ®­îc sau nµy (b¶o vÖ m«i tr­êng, tao viÖc lµm vµ thu nhËp cho d©n chóng...). H¬n n÷a viÖc gi¶m gi¸ thuª ®Êt võa qua theo QuyÕt ®Þnh 179/ Q§- BTC ®· lµm cho gi¸ thuª l¹i ®Êt trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cao h¬n nhiÒu so víi ngoµi khu (do ph¶i thùc hiÖn ®Òn bï, gi¶i to¶, ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng lín vµ ®ång bé) nªn ®· lµm cho khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt kÐm søc hÊp dÉn h¬n vÒ gi¸ thuª l¹i ®Êt. Do vËy, vËn ®éng ®Çu t­ ph¶i ®­îc coi lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt trong ph¸t triÓn hÖ thèng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Ngoµi Ch©u ¸, cÇn h­íng m¹nh ®Çu t­ vµo c¸c n­íc Ch©u ¢u, B¾c Mü. §Ó chñ ®éng vËn ®éng ®Çu t­ vµ tiÕp thÞ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, cÇn nghiªn cøu thµnh lËp c¸c tæ chøc xóc tiÕn mËu dÞch vµ ®Çu t­ ë mét sè n­íc vµ khu vùc quan träng ®· cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ ë n­íc ta, ë Ch©u ¢u, B¾c Mü vµ NhËt B¶n, ®ång thêi dµnh kinh phÝ tháa ®¸ng tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc cho c«ng t¸c nµy, kh«ng chØ dùa vµo nç lùc cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng hoÆc bªn n­íc ngoµi trong c¸c liªn doanh x©y dùng h¹ tÇng trong c¸c khu. MÆt kh¸c, thêi gian võa qua, cÊp l·nh ®¹o c¸c tØnh, thµnh phè ch­a chó träng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­ vµo c¸c khu trªn ®Þa bµn, phã mÆc c«ng t¸c nµy cho Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cÊp tØnh vµ doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng. §Ó nhanh chãng lÊp kÝn c¸c khu ®· ®­îc thµnh lËp vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra khi thµnh lËp khu trªn ®Þa bµn, ®ßi hái c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng trong viÖc vËn ®éng ®Þnh h­íng ®Çu t­ vµo khu. 4. Hoµn thiÖn viÖc ban hµnh vµ h­íng dÉn thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. C¬ së ph¸p lý chñ yÕu ®iÒu chØnh ho¹t ®éng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt lµ NghÞ ®Þnh 36/CP ban hµnh Qui chÕ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao. NghÞ ®Þnh nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p luËt hiÖn hµnh, cèt lâi lµ LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi, LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c luËt kh¸c. Do tån t¹i hai hÖ thèng luËt kh¸c nhau ®iÒu chØnh c¸c doanh nghiÖp trong khu c«ng nghiÖp (LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc ¸p dông víi doanh nghiÖp trong n­íc, LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ¸p dông víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi), nªn ®· t¹o sù kh¸c biÖt trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nhÊt lµ ®iÒu kiÖn ­u ®·i thuÕ, gi¸ mét sè yÕu tè ®Çu vµo (®iÖn, n­íc), dÞch vô... §Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 10/ CP vÒ nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi víi nh÷ng qui ®Þnh th«ng tho¸ng h¬n, ­u ®·i h¬n cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, song vÉn ch­a gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ph©n biÖt ®èi xö gi÷a hai hÖ thèng doanh nghiÖp. Nh»m tõng b­íc xo¸ bá sù kh¸c biÖt vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh gi÷a doanh nghiÖp trong n­íc víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 53/ 1999/ Q§-TTg qui ®Þnh gi¶m gi¸ mét sè hµng ho¸, dÞch vô cung cÊp cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ng­êi n­íc ngoµi, qui ®Þnh dïng ®ång tiÒn ViÖt Nam ®Ó thanh to¸n c¸c lo¹i gi¸ dÞch vô, phÝ vµ lÖ phÝ. Nh­ng viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh nµy diÔn ra rÊt chËm. Võa råi, QuyÕt ®Þnh nµy ®· kh«ng cßn hiÖu lùc. Thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh lµ NghÞ ®Þnh 24/ CP. NghÞ ®Þnh 24/ CP, vÒ c¬ b¶n, cã néi dung kÕ thõa néi dung cña NghÞ ®Þnh 12/ CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1997, NghÞ ®Þnh 10/ 1998/ N§-CP ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh sè 53/ 1999/ Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ còng nh­ c¸c v¨n b¶n ph¸p qui kh¸c cã liªn quan nh»m n©ng cao hiÖu lùc ph¸p lý, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, æn ®Þnh cña chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. NghÞ ®Þnh còng cËp nhËt vµ ®iÒu chØnh mét sè qui ®Þnh ®· nªu t¹i mét sè v¨n b¶n ph¸p qui nãi trªn nh­ng kh«ng cßn phï hîp ®Ó ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n víi c¸c v¨n b¶n ph¸p qui míi ®­îc ban hµnh sau nµy. ViÖc ¸p dông ®em l¹i hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo, thêi gian sÏ tr¶ lêi, tuy nhiªn, sù tuyªn truyÒn, h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Õn c¸c chñ ®Çu t­ vµ sù theo s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, kÞp thêi t×m ra nh÷ng ®iÓm ch­a phï hîp ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch víi c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã thÓ ®­a ra vÊn ®Ò: nghiªn cøu cho phÐp doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thuª l¹i ®Êt cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh­ c¸c doanh nghiÖp ngoµi khu ®Ó t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn s¶n xuÊt - kinh doanh vµ yªn t©m ®Çu t­. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, QuyÕt ®Þnh 53/ 1999/ Q§ - TTg ®· qui ®Þnh doanh nghiÖp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trong thêi h¹n hîp ®ång ký víi doanh nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. Tuy nhiªn, ®Õn hÕt n¨m 1999, c¸c Bé, ngµnh liªn quan vÉn ch­a ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn, nªn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho doanh nghiÖp thø cÊp míi chØ ®­îc thùc hiÖn cho c¸c khu do doanh nghiÖp ViÖt Nam x©y dùng c¬ së h¹ tÇng; tr­êng hîp doanh nghiÖp thø cÊp thuª ®Êt doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi x©y dùng vµ kinh doanh c¬ së h¹ tÇng th× vÉn ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn nªn kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Trong LuËt söa ®æi, bæ sung LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi míi nhÊt vµ NghÞ ®Þnh sè 24/ 2000/ N§-CP qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, vÊn ®Ò nµy ®­îc ®Ò cËp nh­ sau:" Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh thuª ®Êt, thuª l¹i ®Êt trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo h­íng dÉn cña Tæng côc §Þa chÝnh". Nh­ng ®Ó ®i vµo thùc tÕ, chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi rÊt cÇn sù gióp ®ì cô thÓ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt còng chÞu sù ®iÒu chØnh cña c¸c luËt liªn quan kh¸c. C¸c luËt nµy hiÖn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý, ®ßi hái ®­îc sím nghiªn cøu, ®iÒu chØnh, tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh ®Ó ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc, gi¶m thêi gian vµ chi phÝ, t¹o thuËn lîi cho nhµ ®Çu t­. Ch¼ng h¹n nh­ c¬ chÕ tuyÓn dông lao ®éng vµ tuyÓn dông ng­êi n­íc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¬ chÕ nµy cßn phøc t¹p, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña doanh nghiÖp v× qui ®Þnh tuyÓn dông lao ®éng lµ ng­êi n­íc ngoµi ®ßi hái tiªu chuÈn rÊt cao vµ kh«ng hîp lý (mét sè nghÒ nghiÖp ng­êi lao ®éng ë ViÖt Nam vÉn cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh­ng nhµ ®Çu t­ muèn gi÷ bÝ mËt c«ng nghÖ, bÝ mËt kinh tÕ nªn hä cÇn sö dông ng­êi cña chÝnh n­íc hä). V× vËy, Bé Lao ®éng nªn nghiªn cøu, ®iÒu chØnh vµ tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh cho phï hîp. KÕt luËn Khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt lµ m« h×nh kinh tÕ mµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, nhÊt lµ c¸c n­íc Ch©u ¸, ®· vµ ®ang sö dông nh­ mét c«ng cô ®Ó thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp còng kh«ng n»m ngoµi môc tiªu ®ã. Nh­ng trong qu·ng thêi gian x©y dùng vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña c¸c khu, dßng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu liªn tôc biÕn ®æi do ¶nh h­ëng cña nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. §Ó c¸c khu cã thÓ ho¹t ®éng hiÖu qu¶, gãp phÇn ngµy cµng lín vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ, khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong n­íc, thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i... ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m l«i cuèn dßng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi"ch¶y m¹nh" vµo c¸c khu. Bµi kho¸ luËn nµy ®· ®i vµo thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam trong thêi gian võa qua, ®ång thêi rót ra ®­îc thµnh tùu vµ tån t¹i, thuËn lîi vµ khã kh¨n. Th«ng qua ®ã, cã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¨ng c­êng thuËn lîi, nh»m tõng b­íc hoµn thiÖn dÇn ho¹t ®éng nµy. Nãi chung, kho¸ luËn ®· cè g¾ng ®i vµo vÊn ®Ò mét c¸ch hÖ thèng. Tuy nhiªn, v× thêi gian cã h¹n, trong khu«n khæ mét sè trang nhÊt ®Þnh vµ víi tr×nh ®é cña mét sinh viªn s¾p tèt nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, kho¸ luËn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Ng­êi viÕt rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm còng nh­ nh÷ng ng­êi cã quan t©m kh¸c. Tµi liÖu tham kh¶o. 1. LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. NghÞ ®Þnh sè 24/ 2000/ N§-CP. 3. NghÞ ®Þnh 10/ CP ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 1998. 4. NghÞ ®Þnh 12/ CP ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 1997. 5. Qui chÕ khu chÕ xuÊt ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh 322/ H§BT ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1991. 6. Qui chÕ khu c«ng nghiÖp ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh 192/ CP ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 1994. 7. Qui chÕ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm NghÞ ®Þnh 36/ CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997. 8. QuyÕt ®Þnh sè 233/ 1998/ Q§-TTg ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1998. 9. QuyÕt ®Þnh sè 53/ 1999/ Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1999. 10. C«ng v¨n sè 04/ CP-KCN ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1999. 11. C«ng v¨n sè 182/ BQL ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 1999. 12. B¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt n¨m 2000 - Vô qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. 13. B¶n tæng kÕt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cña c¸c Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp kÓ tõ khi ®­îc uû quyÒn - Vô qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. 14. H­íng dÉn ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao ë ViÖt Nam - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª. 15. B¸o Thêi b¸o Kinh tÕ c¸c sè. Môc lôc Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt - ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt I. Vµi nÐt vÒ khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 1 1. Kh¸i niÖm. 1 1.1. Khu chÕ xuÊt. 1 1.2. Khu c«ng nghiÖp. 3 1.3. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 7 2. Môc tiªu vµ ®Æc ®iÓm cña khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 9 2.1. Môc tiªu. 9 2.2. §Æc ®iÓm. 14 II. Quan hÖ gi÷a viÖc ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam víi viÖc t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 15 1. Khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt - sù ph¸t triÓn tÊt yÕu cña ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 15 2. Sù cÇn thiÕt x©y dùng vµ ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam ®Ó thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 17 Ch­¬ng II: Trùc tr¹ng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam trong thêi gian qua I. T×nh h×nh c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cho ®Õn hÕt quý II n¨m 2000 21 1. Sù thµnh lËp vµ quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 21 1.1. Sù thµnh lËp khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 21 1.2. Quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®Õn n¨m 2010. 24 2. §Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 25 3. Thùc tr¹ng thu hót ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 27 II. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 31 1. C¬ cÊu ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo n­íc 31 2. C¬ cÊu ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong mét sè ngµnh, lÜnh vùc c«ng nghiÖp. 35 3. C¬ cÊu ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo vïng l·nh thæ. 38 III. Qu¶n lý Nhµ n­íc víi ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 45 1. C¬ së ph¸p lý cho doanh nghiÖp cã ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 45 2. Nh÷ng néi dung chÝnh trong qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 47 2.1. Thµnh lËp ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt - c¬ quan thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa" ®Ó thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 49 2.2. §Þnh h­íng c¬ cÊu ngµnh trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 53 2.3. Ph­¬ng thøc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt b»ng nguån ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 55 IV. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 57 1. Thµnh tùu 57 2. Tån t¹i. 59 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. I. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trong thêi gian tíi. 62 II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë n­íc ta. 64 1. ThuËn lîi. 64 2. Khã kh¨n. 67 III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ë ViÖt Nam. 71 1. Chó träng c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 71 2. G¾n chÆt viÖc triÓn khai x©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt víi vÊn ®Ò lao ®éng vµ viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 74 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c vËn ®éng vµ xóc tiÕn ®Çu t­. 76 4. Hoµn thiÖn viÖc ban hµnh vµ h­íng dÉn ban hµnh chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. 78 Môc lôc c¸c b¶ng minh ho¹ B¶ng 1: DiÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ ®Êt c«ng nghiÖp cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao 22 B¶ng 2: Sè c¸c khu ®· ®­îc thµnh lËp t¹i c¸c vïng. 23 B¶ng 3: Sè c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt t¹i c¸c vïng theo qui ho¹ch. 24 B¶ng 4: Ph©n lo¹i khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt theo tû lÖ cho thuª ®Êt. 29 B¶ng 5: Tæng vèn ®Çu t­ ®¨ng ký t¹i c¸c khu tÝnh theo vïng ®Õn ®Çu n¨m 2000. 31 B¶ng 6: C¬ cÊu ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong mét sè ngµnh, lÜnh vùc c«ng nghiÖp trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 36 B¶ng 7: T×nh h×nh thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt theo vïng l·nh thæ tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2000. 38 B¶ng 8: T×nh h×nh cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ cña c¸c Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp kÓ tõ khi ®­îc uû quyÒn. 52

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoaì vào các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam.doc
Luận văn liên quan