Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng

Bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó. Còn hiện tượng là biểu hiện của những mặt, những mối liên hệ ấy ra bên ngoài. Bản chất chính là mặt bên trong, mặt tương đối ổn định của hiện thực khách quan. Nó ẩn giấu đằng sau cái vẻ bề ngoài của hiện tượng và biểu lộ ra qua những hiện tượng ấy. Còn hiện tượng là mặt bên ngoài, mặt di động và biến đổi hơn của hiện thực khách quan. Nó là hình thức biểu hiện của bản chất. Bản chất và hiện tượng không những tồn tại khách quan mà còn ở trong mối liên hệ hữu cơ, gắn bó hết sức chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. Mỗi sự vật đều là sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng. Sự thống nhất đó thể hiện trước hết ở chỗ bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của bản chất. Không có bản chất nào tồn tại một cách thuần tuý, nghĩa là không cần có hiện tượng; ngược lại, cũng không có hiện tượng nào lại không phải là sự biểu hiện của bản chất đấy. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng còn thể hiện ở chỗ bất kỳ bản chất nào cũng được bộc lộ ra qua những hiện tượng tương ứng, và bất kỳ hiện tượng nào cũng là bộc lộ của bản chất ở mức độ nào đó, hoặc nhiều hoặc ít. Nói cách khác, bản chất và hiện tượng về căn bản phù hợp với nhau. Như vậy, bản chất bao giờ cũng tự bộc lộ mình thông qua những hiện tượng nhất định. Bản chất khác nhau sẽ bộc lộ ra thành những hiện tượng khác nhau. Khi bản chất chất thay đổi thì hiện tượng biểu hiện nó cũng thay đổi theo. Khi bản chất biến mất thì hiện tượng biểu hiện nó cũng biến mất.

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2366 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn : NguyÔn Hoµi Nam Líp : Qu¶n trÞ kinh doanh - K38 Tr­êng : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Bµi kiÓm tra 1) Tõ mét hiÖn t­îng kh«ng thÓ kÕt luËn ®óng mét sù vËt. Bëi v×: B¶n chÊt lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt ®ã. Cßn hiÖn t­îng lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ Êy ra bªn ngoµi. B¶n chÊt chÝnh lµ mÆt bªn trong, mÆt t­¬ng ®èi æn ®Þnh cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã Èn giÊu ®»ng sau c¸i vÎ bÒ ngoµi cña hiÖn t­îng vµ biÓu lé ra qua nh÷ng hiÖn t­îng Êy. Cßn hiÖn t­îng lµ mÆt bªn ngoµi, mÆt di ®éng vµ biÕn ®æi h¬n cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. B¶n chÊt vµ hiÖn t­îng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mµ cßn ë trong mèi liªn hÖ h÷u c¬, g¾n bã hÕt søc chÆt chÏ víi nhau, kh«ng t¸ch rêi nhau. Mçi sù vËt ®Òu lµ sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn t­îng. Sù thèng nhÊt ®ã thÓ hiÖn tr­íc hÕt ë chç b¶n chÊt bao giê còng béc lé ra qua hiÖn t­îng, cßn hiÖn t­îng bao giê còng lµ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. Kh«ng cã b¶n chÊt nµo tån t¹i mét c¸ch thuÇn tuý, nghÜa lµ kh«ng cÇn cã hiÖn t­îng; ng­îc l¹i, còng kh«ng cã hiÖn t­îng nµo l¹i kh«ng ph¶i lµ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt ®Êy. Sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn t­îng cßn thÓ hiÖn ë chç bÊt kú b¶n chÊt nµo còng ®­îc béc lé ra qua nh÷ng hiÖn t­îng t­¬ng øng, vµ bÊt kú hiÖn t­îng nµo còng lµ béc lé cña b¶n chÊt ë møc ®é nµo ®ã, hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt. Nãi c¸ch kh¸c, b¶n chÊt vµ hiÖn t­îng vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau. Nh­ vËy, b¶n chÊt bao giê còng tù béc lé m×nh th«ng qua nh÷ng hiÖn t­îng nhÊt ®Þnh. B¶n chÊt kh¸c nhau sÏ béc lé ra thµnh nh÷ng hiÖn t­îng kh¸c nhau. Khi b¶n chÊt chÊt thay ®æi th× hiÖn t­îng biÓu hiÖn nã còng thay ®æi theo. Khi b¶n chÊt biÕn mÊt th× hiÖn t­îng biÓu hiÖn nã còng biÕn mÊt. B¶n chÊt vµ hiÖn t­îng tuy thèng nhÊt víi nhau, nh­ng ®ã lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng, nghÜa lµ trong sù thèng nhÊt Êy ®· bao hµm sù kh¸c biÖt : hiÖn t­îng b¶n chÊt tuy thèng nhÊt víi nhau, vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau, nh­ng chóng kh«ng bao giê phï hîp víi nhau hoµn toµn. V× b¶n chÊt cña sù vËt bao giê còng ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua t­¬ng t¸c cña sù vËt Êy víi c¸c sù vËt chung quanh. C¸c sù vËt chung quanh nµy trong qu¸ tr×nh t­¬ng t¸c ®· ¶nh h­ëng ®Õn hiÖn t­îng, ®­a vµo néi dung cña hiÖn t­îng nh÷ng thay ®æi nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lµ hiÖn t­îng tuy biÓu hiÖn b¶n chÊt nh­ng kh«ng cßn lµ sù biÓu hiÖn y nguyªn b¶n chÊt n÷a. B¶n chÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh, biÕn ®æi chËm, cßn hiÖn t­îng kh«ng æn ®Þnh, nã lu«n lu«n tr«i qua, biÕn ®æi nhanh h¬n so víi b¶n chÊt. Cã t×nh h×nh ®ã lµ do néi dung cña hiÖn t­îng ®­îc quyÕt ®Þnh kh«ng chØ bëi b¶n chÊt cña nã, bëi t¸c ®éng qua l¹i cña nã víi c¸c sù vËt chung t¸c ®éng qua l¹i víi c¸c sù vËt kh¸c chung quanh l¹i th­êng xuyªn biÕn ®æi. V× vËy, hiÖn t­îng còng th­êng xuyªn biÕn ®æi, trong khi ®ã b¶n chÊt lµ c¸i t­¬ng ®èi æn ®Þnh, lµ c¸i gi÷ nguyªn trong c¸c biÕn ®æi nµy cña hiÖn t­îng. V× b¶n chÊt lµ c¸i tÊt nhiªn, t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt, cßn hiÖn t­îng lµ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt ra bªn ngoµi, lµ c¸i kh«ng æn ®Þnh vµ biÕn ®æi nhanh h¬n so víi b¶n chÊt nªn: trong qu¸ tr×nh nhËn thøc, ®Ó hiÓu ®Çy ®ñ bµ ®óng ®¾n vÒ sù vËt, kh«ng nªn dõng l¹i ë hiÖn t­îng mµ ph¶i ®i s©u vµo t×m hiÓu b¶n chÊt cña nã. V× hiÖn t­îng bao giê còng biÓu hiÖn b¶n chÊt d­íi d¹ng ®· c¶i biÕn, nhiÒu khi xuyªn t¹c b¶n chÊt, nªn qu¸ tr×nh n¾m b¾t b¶n chÊt cña sù vËt lµ mét qu¸ tr×nh hÕt søc khã kh¨n, l©u dµi c«ng phu chø kh«ng thÓ chØ qua mét hiÖn t­îng §Ó ph©n tÝch mét bé phËn nµo ®ã cña ý thøc x· héi trong giai ®o¹n nµo ®ã ph¶i dùa trªn trªn cë tån t¹i x· héi Bëi v× tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· h«i, ý thøc x· héi ph¶n ¸nh tån t¹i x· héi, phô thuéc vµo tån t¹i x· héi. Khi tån t¹i x· héi biÕn ®æi, nhÊt lµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt biÕn ®æi, th× nh÷ng t­ t­ëng vµ lý luËn x· héi, nh÷ng quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ vµ ph¸p quyÒn, triÕt häc, ®¹o ®øc… sím muén g× còng ph¶i biÕn ®æi theo. V× thÕ, ë nh÷ng thêi kú lÞch sö kh¸c nhau, ng­êi ta thÊy cã nh÷ng lý luËn, t­ t­ëng, quan ®iÓm kh¸c nhau chÝnh lµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña ®êi sèng vËt chÊt x· héi, tr­íc hÕt lµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi quyÕt ®Þnh. §iÒu nµy thÓ hiÖn rÊt râ qua c¸c t­ t­ëng c¬ b¶n cña mçi thêi ®¹i 2) V× sao n­íc ta hiÖn nay s¶n xuÊt nhá vÉn cßn phæ biÕn Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt tõ tr­íc tíi nay cña x· héi loai ng­êi. KÓ tõ khi con ng­êi xuÊt hiÖn, x· héi loµi ng­êi ®· tr¶i qua vµ h×nh thµnh x· héi: cuéc sèng nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t­ b¶n chñ nghÜa vµ ®Ønh cao ®ang huíng tíi x· héi chñ nghÜa. T­¬ng øng víi mçi t×nh th¸i x· héi trong mét h×nh th¸i kinh tÕ mang nÐt ®Æc tr­ng riªng. T­ b¶n chñ nghÜa còng vËy, ®©y lµ mét giai ®o¹n mµ cña c¶i vËt chÊt cña x· héi ®­îc s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tr­íc céng l¹i. Mét giai ®o¹n chøng kiÕn bao sù biÕn ®æi c¶ vÒ mÆt chÊt lÉn vÒ mÆt l­îng cña x· héi loµi ng­êi: kinh tÕ, khoa häc kÜ thuËt, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ ... Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy còng lµ mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cßn nhiÒu thiÕu sãt nh­ ph©n biÖt giµu nghÌo, khñng ho¶ng kinh tÕ, chiÕn tranh bÊt c«ng b»ng trong x· héi ... Tõ nh÷ng khuyÕt tËt ®ã, con ng­êi muèn h­íng tíi mét x· héi ë ®ã con ng­êi cã quyÒn b×nh ®¼ng , kh«ng cßn ®ãi nghÌo vµ ¸p bøc bãc lét , vËt chÊt s¶n xuÊt ra cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña con ng­êi... ®ã chÝnh lµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. §Ó tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa th× cÇn ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n: ®ã lµ giai ®o¹n chñ nghÜa x· héi vµ giai ®o¹n chñ nghÜa céng s¶n. HiÖn nay n­íc ta ®ang ë trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi; mét thêi k× mang tÝnh chÊt qu¸ ®é, c¸i míi th× ch­a thµnh c¸i cò th× ch­a hoµn toµn døt bá, thêi kÝ nµy cã sù giao nhËp cña nhiÒu t­ t­ëng. NÒn kinh tÕ cña chóng ta trong giai ®o¹n nµy vÉn ë tr×nh ®é thÊp, lùc l­îng s¶n xuÊt kÐm ph¸t triÓn, víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u t­¬ng øng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®an xen. V× vËy ë n­íc ta s¶n xuÊt nhá vÉn lµ chñ yÕu, mang tÝnh chÊt manh món. D­íi ngän cê cña §¶ng lµ kim chØ nam lµ M¸c - Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh chóng ta cóng khong thÓ ®èt ch¸y giai ®o¹n hay phñ nhËn hoµn toµn nh÷ng thµnh tùu mµ chñ nghÜa t­ b¶n ®¹t ®­îc, nhÊt lµ chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc . Theo Lªnin th× trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn x· héi chñ nghÜa , chóng ta kh«ng thÓ vuøt bá hoµn toµn chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc mµ ph¶i thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh cña nã dÓ ph¸t huy. Sau sù sôp ®æ cña Liªn x« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u , hÖ thèng c¸c n­íc theo chñ nghÜa x· héi bÞ ¶nh h­ëng rÊt lín . Tuy nhiªn §¶ng vµ nh©n ®©n ViÖt Nam vÉn kiªn ®Þnh ®i theo con ®­êng ®· chän vµ b¶o vÖ thµnh qu¶ C¸ch m¹ng. §Ó tiÕn lªn X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n do xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp , nÒn kinh tÕ l¹c hËu, khoa häc kÜ thuËt thÊp, tr×nh ®é qu¶n lÝ cßn yÕu kÐm ... Sau chiÕn th¾ng mïa xu©n n¨m 1975, ®Êt n­íc thèng nhÊt, c¶ n­íc cïng qu¸ ®é lªn CNXH trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc chÞu ®ùng nh÷ng ®¶o lén kinh tÕ vµ x· hé`i víi quy m« lín sau cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt, l©u dµi, t×nh h×nh thÕ giíi cã nh÷ng mÆt diÔn biÕn kh«ng thuËn lîi. §©y còng lµ thêi ®iÓm m« h×nh kinh tÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp béc lé mét c¸ch toµn diÖn mÆt tiªu cùc cña nã mµ hËu qu¶ cña nã lµ xuÊt hiÖn cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ s©u s¾c vµo cuèi nh÷ng n¨m 70 ®Çu nh÷ng n¨m 80. * §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng - b­íc ngoÆt trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. §¹i héi §¶ng lÇn thø VI thùc sù lµ ®¹i héi cña nh÷ng quyÕt s¸ch lín nh»m xoay chuyÓn t×nh h×nh vµ t¹o ra mét b­íc ngoÆt cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ta. ý nghÜa b­íc ngoÆt ®­îc thÓ hiÖn ë mÊy ®iÓm sau ®©y: - Thêi kú t×m tßi, thö nghiÖm tõ n¨m 1979 ®Õn n¨m 1986 ®· chuÈn bÞ tiÒn ®Ò, ®iÒu kiÖn vµ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt cho c«ng cuéc ®æi míi cùc kú to lín nµy. §©y lµ thêi kú vËn ®éng tiÖm tiÕn víi nh÷ng ®ét ph¸ quan träng ®Ó ®i ®Õn b­íc nh¶y vät t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VI. §¹i héi §¶ng lÇn thø VI lµ cét mèc më ra côc diÖn míi cña n­íc ta trªn con ®­êng qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Tõ nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn cña c¸c §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI, VIII, IX cña §¶ng vµ t­ c­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt vÒ ®Æc tr­ng c¬ b¶n vµ chñ yÕu cña m« h×nh kinh tÕ míi nµy lµ: - ChuyÓn nÒn kinh tÕ tõ kinh tÕ hiÖn vËt, bao cÊp lµ chñ yÕu sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §ã lµ c¸ch tæ chøc s¶n xuÊt tèi ­u ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi mµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi cung lµ n¨ng suÊt lao ®éng cao, chÊt l­îng tèt, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm thÆng d­. - §éng viªn mäi nh©n tè tÝch cùc cña c¸c htµnh phÇn kinh tÕ vµ duy tr× chóng trong mét thêi kú lÞch sö laau dµi theo quan ®iÓm kh«ng xo¸ bá véi v· mét c¸ch duy ý chÝ c¬ cÊu kinh tÕ kh¸ch quan, mµ ph¶i chÊn h­ng th­¬ng nghiÖp, c«ng nghiÖp nhá, sö dông vµ ph¸t triÓn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n trong møc ®é cÇn thiÕt; ®ång thêi x©y dùng vµ cñng cè thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc vµ kinh tÕ hîp t¸c dÇn dÇn trë thµnh nÒn t¶ng cu¶ nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Thu hót m¹nh mÏ ®Çu t­ cña t­ b¶n bªn ngoµi vµ h­íng sù ph¸t triÓn Êy theo con ®­êng chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc d­íi nh÷ng h×nh thøc vµ tr×nh ®é kh¸c nhau. M« h×nh kinh tÕ míi kh«ng ®èi lËp chñ nghÜa t­ b¶n víi chñ nghÜa x· héi mét c¸ch trõu t­îng nh­ tr­íc, mµ lµ sö dông chñ nghÜa t­ b¶n vµo sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, võa hîp t¸c võa ®Êu tranh. - Tuú theo tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt ®¹t ®­îc trong thùc tÕ mµ x· héi ho¸ s¶n xuÊt d­íi nh÷ng h×nh thøc phï hîp víi tr×nh ®é kh¸c nhau cña lùc l­îng s¶n xuÊt ®Ó më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn h¬n n÷a, tiÕn dÇn ®Õn tr×nh ®é x· héi ho¸ nÒn kinh tÕ trªn c¬ së chÕ ®é c«ng h÷u vª c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu d­íi nh÷ng h×nh thøc thÝch hîp, tõ thÊp ®Õn cao. - Thùc hµnh nhiÒu chÕ ®é ph©n phèi kh¸c nhau tuú theo sù ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ së h÷u, tiÕn dÇn ®Õn sù thèng trÞ cña chÕ ®é ph©n phèi theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng. Thùc hiÖn nguyªn t¾c chung khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt ®i ®«i víi gi¸o dôc vµ ®éng viªn tinh thÇn. - Trong c¬ chÕ míi, kÕ ho¹ch vÉn ®ãng vai trß quan träng, lµ c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc nh­ng chñ yÕu mang tÝnh chÊt ®Þnh h­íng, h­íng dÉn sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, thÞ tr­êng trùc tiÕp h­íng dÉn c¸c tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh. - NÒn kinh tÕ ®­îc qu¶n lý b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p kinh tÕ lµ chñ yÕu, víi ®éng lùc thóc ®Èy lµ sù kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña toµn x· héi, lîi Ých cña tËp thÓ vµ lîi Ých riªng cña tõng c¸ nh©n, lîi Ých l©u dµi vµ lîi Ých tr­íc m¾t.... - NÒn kinh tÕ më héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi trªn nguyªn t¾c võa hîp t¸c võa c¹nh tranh vµ ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, tù chñ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. - Thùc tiÔn kinh tÕ ®Êt n­íc tõ khi chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ míi ®· vµ ®ang chøng minh tÝnh kh¸ch quan khoa häc, tÝnh hiÖu qu¶ cña m« h×nh kinh tÕ ®ã. ChØ trong mét thêi gian ng¾n, m« h×nh kinh tÕ míi ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu rÊt quan träng, gãp phÇn tÝch cùc ®­a ®Êt n­íc tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi gay g¾t vµ t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò cho thêi kú ph¸t triÓn míi, thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Lµ mét m« h×nh kinh tÕ hoµn toµn míi, thêi gian ®­a vµo thùc hiÖn ch­a ®­îc bao l©u nªn chóng ta ch­a thÓ xem ®ã lµ mét m« h×nh ®· ®­îc thiÕt kÕ xong xu«i, hoµn chØnh mµ cÇn cã thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn ®Ó bæ sung, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn m« h×nh ®ã.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng.doc
Luận văn liên quan