Tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu tại HAPRO

Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO Mở đầu Ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà ngày càng được mở rộng thông qua hoạt động xuất nhập khẩu trên thị trường thế giới. Hoạt động xuất khẩu trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động thương mại đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia khai thác được lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có đẩy mạnh xuất khẩu, mở cửa nền kinh tế Việt Nam mới có điều kiện thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Từ đặc điểm nền kinh tế là một nước nông nghiệp với dân số chủ yếu tham gia vào hoạt động nông nghiệp, Việt Nam đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu cực kỳ cần thiết cho phát triển kinh tế đất nước. Chính vì vậy nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích sự tham gia của các Công ty trong lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản. Mặt hàng nông sản là một trong những mặt hàng được Công ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) chú trọng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của mình. Với định hướng trên cùng nhận thức : Trong quy trình hoạt động xuất khẩu, tạo nguồn và mua hàng là khâu cơ bản mở đầu và hết sức quan trọng đem lại thắng lợi cho hoạt động xuất khẩu; sau một thời gian thực tập tại Công ty, tôi đã chọn đề tài: “Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải pháp”. Tôi hy vọng sử dụng được những kiến thức đã học ở trường kết hợp với tình hình hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu thực tế của Công ty để có thể học hỏi, nghiên cứu và đóng góp một số ý kiến bổ ích cho hoạt động xuất khẩu nông sản nói chung và hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản nói riêng của Công ty trong thời gian tới. Từ mục tiêu trên, kết cấu của luận văn gồm 3 phần: Chương I. Một số vấn đề về hoạt động tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu. Chương II. Thực trạng công tác tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu ở Công ty Sản xuất- Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội. Chương III. Giải pháp tạo nguồn và mua hàng nông sản cho xuất khẩu ở Công ty Sản xuất- Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội. Tôi xin chân thàh cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS. Trần Hoè cùng các cô chú, anh chị đang công tác tại phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 4 Công ty Sản xuất-Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin cam đoan luận văn được hoàn thành là do sự tìm tòi nghiên cứu của bản thân và sự hướng dẫn của TS.Trần Hoè, không hề có sự sao chép của các luận văn khác.

doc95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu tại HAPRO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Èu cña C«ng ty), th­êng xuyªn ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. §Æc biÖt, n¨m 2003, gi¸ trÞ nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu tõ ho¹t ®éng mua hµng ®¹t 236.943 triÖu ®ång, t¨ng 70,68% so víi n¨m 2002, t¨ng 11,2% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong c¸c h×nh thøc mua hµng, h×nh thøc mua hµng theo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång kinh tÕ ký tr­íc chiÕm tû träng ®¸ng kÓ (trªn 80% gi¸ trÞ nguån hµng mua) víi gi¸ trÞ ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. Cô thÓ: n¨m 2001 t¨ng 38,36%, n¨m 2002 t¨ng 53,72%, n¨m 2003 t¨ng 74,81%. H×nh thøc mua hµng nµy gióp C«ng ty æn ®Þnh ®­îc nguån hµng, cã nguån kh¸ ch¾c ch¾n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c gióp C«ng ty tÝnh to¸n ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ chÆt chÏ c¸c chi phÝ, so s¸nh gi¸ mua vµ gi¸ b¸n, gi¸ mua víi nhau ®Ó cã ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt. Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy cã nh­îc ®iÓm lµ mang tÝnh rñi ro. Khi gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt th­êng, C«ng ty kh«ng kiÓm so¸t næi nªn nhiÒu l« hµng ph¶i chÞu lç hoÆc kh«ng cã l·i khi gi¸ xuÊt b»ng gi¸ mua. TiÕp ®ã lµ h×nh thøc mua qua ®¹i lý (chiÕm tû träng gÇn 12% gi¸ trÞ nguån hµng mua) vµ h×nh thøc nhËn b¸n hµng uû th¸c vµ ký göi (chiÕm tû träng gÇn 2% gi¸ trÞ nguån hµng mua). H×nh thøc nhËn b¸n hµng uû th¸c vµ ký göi ®em l¹i lîi nhuËn thÊp do C«ng ty chØ nhËn ®­îc chi phÝ uû th¸c, ký göi, do ®ã C«ng ty kh«ng chó träng h×nh thøc nµy. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Ho¹t ®éng t¹o nguån: Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ sù tËn tuþ hÕt m×nh ®èi víi c«ng viÖc, Phßng §èi ngo¹i vµ Phßng Khu vùc thÞ tr­êng ®· nghiªn cøu mét c¸ch chÝnh x¸c ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ tiÒm lùc cña C«ng ty, gióp cho viÖc lËp dù ¸n ®Çu t­ ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o thùc hiÖn hiÖu qu¶ chiÕn l­îc t¹o nguån hµng cña C«ng ty. ViÖc x©y dùng Côm c«ng nghiÖp thùc phÈm Hapro nãi chung vµ x©y dùng XÝ nghiÖp Liªn hiÖp ChÕ biÕn Thùc phÈm Hµ Néi, XÝ nghiÖp chÌ, XÝ nghiÖp Kho VËn H­ng Yªn nãi riªng lµ mét b­íc ®i hoµn toµn ®óng ®¾n nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty. C«ng ty còng ®· qu¶n lý tèt viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­, do ®ã ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng vµ thêi gian hoµn thµnh c¸c dù ¸n. MÆc dï chiÕn l­îc t¹o nguån cña C«ng ty míi ®­îc lËp vµ thùc hiÖn tõ n¨m 2002, song gi¸ trÞ nguån hµng cã ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy cña n¨m 2003 ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 7.674 triÖu ®ång (n¨m 2002 ®¹t 6.329 triÖu ®ång, n¨m 2003 ®¹t 14.003 triÖu ®ång). §Æc biÖt, dù ¸n x©y dùng xÝ nghiÖp Liªn hiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Hµ Néi ®· tá ra cã hiÖu qu¶, ch¼ng nh÷ng gia t¨ng ®­îc nguån hµng xuÊt khÈu vÒ chÊt l­îng vµ khèi l­îng mµ cßn t¹o ra hµng tr¨m ngh×n viÖc lµm míi, ®ãng gãp kh«ng nhá vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng t¸c huy ®éng vèn ®¶m b¶o cho c¸c dù ¸n t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn rÊt hiÖu qu¶. Ngoµi nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp, nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp, C«ng ty ®· tÝch cùc huy ®éng vèn tõ nguån nhµn rçi ngoµi x· héi, tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ c¸c tæ chøc tÝn dông… b»ng c¬ chÕ vay vèn, gãp vèn, cæ phÇn… Do ®ã, kh«ng chØ ®¶m b¶o ®ñ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung, ho¹t ®éng t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu nãi riªng mµ chÝnh c¬ chÕ t¹o vèn linh ho¹t nµy ®· gãp phÇn t¹o ra mét l­îng tµi s¶n cè ®Þnh tù t¹o cña C«ng ty cã gi¸ trÞ hµng chôc tû ®ång tõ sè vèn ban ®Çu rÊt Ýt ái. §èi víi c¸c s¶n phÈm do c¸c ®¬n vÞ cña C«ng ty s¶n xuÊt, C«ng ty ®· ban hµnh c¸c quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. C¸c quy tr×nh nµy liªn tôc ®­îc bæ sung nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o chÊt l­îng cao nhÊt vµ æn ®Þnh cho mçi s¶n phÈm cña m×nh. Víi ph­¬ng ch©m “chÊt l­îng hµng ho¸ lµ uy tÝn, danh dù cña C«ng ty”, ngay tõ khi b­íc vµo s¶n xuÊt, ph­¬ng ch©m ®ã ®· ®­îc qu¸n triÖt ®Õn toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c xÝ nghiÖp, ®iÒu ®ã ®· t¹o ra uy tÝn lín cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty. Ho¹t ®éng mua hµng: C«ng ty ®· thiÕt lËp ®­îc mét m¹ng l­íi ch©n hµng réng kh¾p c¶ n­íc, quan hÖ víi nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¶ ba miÒn B¾c – Trung – Nam, do ®ã ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu mua hµng n«ng s¶n cho xuÊt khÈu. M¹ng l­íi ch©n hµng cña C«ng ty hiÖn ®­îc thiÕt lËp ë h¬n 16 tØnh, thµnh phè nh­: Thanh Ho¸, NghÖ An, T©y Nguyªn, Qu¶ng TrÞ, S¬n La, Lai Ch©u, Phó Thä, Yªn B¸i, B¾c Ninh,… C«ng ty ®· dùa vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ lîi thÕ so s¸nh cña tõng vïng lùa chän ®­îc nh÷ng ®Þa ®iÓm tèi ­u ®Ó mua tõng lo¹i s¶n phÈm. VÝ dô: l¹c mua ë NghÖ An, Thanh Ho¸, MiÒn Nam. ChÌ mua t¹i S¬n La, Phó Thä, Lai Ch©u, Cao B»ng… G¹o mua ë Th¸i B×nh, Phó Thä… C¸c h×nh thøc mua hµng cña C«ng ty t­¬ng ®èi ®a d¹ng: mua theo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång kinh tÕ ký tr­íc, mua qua ®¹i lý vµ c¸c trung gian th­¬ng m¹i, nhËn b¸n hµng uû th¸c vµ ký göi, trong ®ã h×nh thøc mua theo ®¬n ®Æt hµng vµ hîp ®ång kinh tÕ ký tr­íc chiÕm tû träng lín nhÊt (trªn 80% gi¸ trÞ nguån hµng ®­îc mua). C¸c mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cã ®­îc tõ ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, ngoµi nh÷ng mÆt hµng quen thuéc: g¹o, l¹c, tiªu... ®· cã thªm nh÷ng mÆt hµng míi nh­: d­îc liÖu, hµnh ®á, bét s¾n... Do vËy, gi¸ trÞ nguån hµng tõ ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2000: 64.325 triÖu ®ång, 2001: 90.653 triÖu ®ång, 2002: 138.824 triÖu ®ång, 2003: 236.943 triÖu ®ång. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: Ho¹t ®éng t¹o nguån: Do ®Õn n¨m 2002, C«ng ty míi b¾t ®Çu x©y dùng chiÕn l­îc t¹o nguån hµng xuÊt khÈu nªn mÆc dï viÖc lËp vµ triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, song ph¶i ®Õn cuèi n¨m 2002, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt nµy míi ®i vµo ho¹t ®éng. MÆt kh¸c, do hÇu hÕt c¸c xÝ nghiÖp trong dù ¸n ®Çu t­ ®Òu ch­a hoµn chØnh nªn tû träng nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu thu ®­îc tõ ho¹t ®éng t¹o nguån cña C«ng ty cßn ch­a cao. C«ng ty còng ch­a tËn dông ®­îc c¸c s¶n phÈm ®Æc tr­ng cña vïng nguyªn liÖu c¹nh khu c«ng nghiÖp nh­ nh·n lång H­ng Yªn, v¶i thiÒu H¶i D­¬ng, ng«… ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n chÕ biÕn phôc vô xuÊt khÈu cña XÝ nghiÖp Liªn hiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Hµ Néi. C¸c h×nh thøc t¹o nguån phôc vô xuÊt khÈu cña C«ng ty cßn ch­a ®a d¹ng, chñ yÕu lµ tù s¶n xuÊt hoÆc thuª gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm. Sè dù ¸n ®Çu t­ cho ho¹t ®éng t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu so víi nhu cÇu t¹o nguån cßn thÊp, do ®ã nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu cña C«ng ty kh«ng cã hµng ®Ó ®¸p øng, C«ng ty ph¶i ®i mua hµng cña c¸c c¬ së kh¸c. §èi víi mét sè mÆt hµng nh­ chÌ, l¹c,... C«ng ty vÉn ch­a cã ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kü thuËt còng nh­ chuyªn m«n ®Ó chÕ biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu theo mét sè quy c¸ch nhÊt ®Þnh nªn vÉn ph¶i thuª doanh nghiÖp kh¸c gia c«ng chÕ biÕn. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ dù b¸o thÞ tr­êng cßn nhiÒu h¹n chÕ, chñ yÕu lµ dù b¸o ®Þnh tÝnh mang tÝnh chÊt chñ quan chø kh«ng cã c«ng cô ®Þnh l­îng mét c¸ch cô thÓ. Ho¹t ®éng mua hµng Hµng n«ng s¶n cã ®­îc tõ ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty chñ yÕu lµ ë d¹ng th« hoÆc míi qua s¬ chÕ nªn chÊt l­îng hµng cßn thÊp, hiÖu qu¶ xuÊt khÈu ch­a cao. Dù b¸o vÒ n¨ng lùc cung øng nguån hµng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ c¸c trung gian th­¬ng m¹i cßn nhiÒu sai lÖch, do ®ã ho¹t ®éng mua hµng kh«ng s¸t víi nhu cÇu thùc tÕ, bá lì nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu. Mét sè chuyÕn hµng xuÊt khÈu, hµng bÞ tr¶ l¹i do chÊt l­îng hµng mua kh«ng tèt, kh«ng ®óng víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi vµ mÉu m· chµo b¸n. Trong mét sè tr­êng hîp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn thÊy gi¸ hµng trªn thÞ tr­êng lªn cao h¬n gi¸ C«ng ty mua nªn ®· t×m c¸ch huû hîp ®ång ®Ó b¸n cho C«ng ty kh¸c. Kh©u kiÓm tra chÊt l­îng khi mua cßn h¹n chÕ, chñ yÕu dùa vµo trùc quan cña c¸n bé mua hµng. Víi c¸ch kiÓm tra nµy, C«ng ty chØ kiÓm tra ®­îc víi mét l­îng nhá hµng ho¸, chÊt l­îng hµng ®· qua kiÓm tra còng míi chØ ë møc trung b×nh chø ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cao cña nh÷ng thÞ tr­êng khã tÝnh. Chi phÝ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty cao, lîi nhuËn thu ®­îc thÊp. C«ng ty ch­a khai th¸c mua c¸c mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c mµ ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng: cao su, ®iÒu, rau qu¶... Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ: Ho¹t ®éng t¹o nguån: Do C«ng ty x©y dùng chiÕn l­îc t¹o nguån hµng xuÊt khÈu muén vµ mét sè c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong c¸c dù ¸n nµy vÉn ch­a hoµn thiÖn. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, cïng víi sù hç trî, gióp ®ì cña Thµnh phè, c¸c Së, Ban, ngµnh... sau khi c¸c xÝ nghiÖp nµy hoµn thiÖn, ho¹t ®éng t¹o nguån hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. ChiÕn l­îc t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty míi chØ tËp trung vµo côm c«ng nghiÖp Hapro ë Gia L©m, ch­a cã chiÕn l­îc ®Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn kh¸c còng nh­ x©y dùng hÖ thèng kho b·i b¶o qu¶n ë c¸c vïng chuyªn canh. C«ng ty cßn ngÇn ng¹i liªn doanh, liªn kÕt hoÆc ®Çu t­ cho c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®Ó s¶n xuÊt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu v× vèn ®Çu t­ ban ®Çu cho viÖc gieo trång vµ s¶n xuÊt mÆt hµng nµy rÊt lín, gi¸ trÞ mÆt hµng kh«ng cao, ph¶i mÊt mét thêi gian dµi míi thu ®­îc vèn mµ sù rµng buéc ph¸p lý ®èi víi c¸c c¬ së liªn doanh, liªn kÕt, c¸c c¬ së mµ C«ng ty ®Çu t­ vèn l¹i kh«ng cao, kh¶ n¨ng huû hîp ®ång vÉn cã thÓ x¶y ra. Ho¹t ®éng mua hµng: HÇu hÕt c¸c c¬ së chÕ biÕn hµng n«ng s¶n mµ C«ng ty quan hÖ ®Òu cã ph­¬ng tiÖn chÕ biÕn th« s¬, l¹c hËu nªn n¨ng suÊt thÊp, chÊt l­îng kh«ng cao, hµng ho¸ chñ yÕu ë c¸c d¹ng th« hoÆc míi qua s¬ chÕ. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. MÆt kh¸c, C«ng ty l¹i kh«ng cã c¸c ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó cã thÓ chÕ biÕn c¸c mÆt hµng nµy thµnh c¸c s¶n phÈm ®¹t c¸c tiªu chuÈn xuÊt khÈu nhÊt ®Þnh, do ®ã mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty chñ yÕu ë d¹ng th« hoÆc míi qua s¬ chÕ. §éi ngò c¸n bé nghiÖp vô mÆt hµng cña C«ng ty cßn trÎ, thiÕu kinh nghiÖm, mét sè c¸n bé cßn ch­a thµnh th¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ch­a s©u s¸t víi thùc tÕ khiÕn cho ho¹t ®éng mua hµng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ kh©u kiÓm tra chÊt l­îng hµng mua nªn míi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hµng xuÊt khÈu kh«ng ®¹t chÊt l­îng yªu cÇu vµ bÞ tr¶ l¹i. MÆt kh¸c, kh¶ n¨ng giao tiÕp, øng xö cña c¸n bé nghiÖp vô, kh¶ n¨ng ®Êu tranh giµnh chÊt l­îng hµng ho¸, n¨ng lùc thùc hiÖn hîp ®ång khi gi¸ c¶ cã biÕn ®éng cßn ch­a cao. NghÞ ®Þnh 57 CP ®· më réng tèi ®a quyÒn trùc tiÕp xuÊt khÈu cho mäi doanh nghiÖp lµm t¨ng sè l­îng c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÉn ®Õn viÖc c¹nh tranh m¹nh mÏ, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. C«ng ty ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu n«ng s¶n kh¸c trong n­íc. Thªm vµo ®ã, do c¬ chÕ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu víi c¸c c¬ së chÕ biÕn vµ c¸c ®èi t¸c mua b¸n trung gian cña C«ng ty cßn ch­a chÆt chÏ, ch­a t¹o ®­îc mèi quan hÖ bÒn chÆt, v÷ng ch¾c víi c¸c c¬ së nµy nªn dÉn ®Õn viÖc c¸c c¬ së chÕ biÕn, c¸c ®èi t¸c mua b¸n trung gian b¸n hµng cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c khi gi¸ lªn cao. Ngoµi ra, trong mét sè tr­êng hîp, viÖc huû hîp ®ång cña c¸c c¬ së nµy cßn lµ do sù chªnh lÖch vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng cña c¸c mÆt hµng n«ng s¶n mµ C«ng ty mua gi÷a thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång qu¸ lín, nÕu thùc hiÖn hîp ®ång c¸c c¬ së nµy sÏ ph¶i chÞu lç cao. Chi phÝ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty cao lµ do c¸c ch©n hµng cña C«ng ty kÐo dµi tõ B¾c vµo Nam nªn chi phÝ ®i l¹i, chi phÝ qu¶n lý… cao lµm t¨ng chi phÝ mua hµng. Ngoµi ra, chi phÝ t¨ng cao cßn lµ do cã nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu lín, hµng ph¶i ®­îc mua tõ nhiÒu vïng, nhiÒu ®Þa ph­¬ng míi ®¶m b¶o sè l­îng vµ chÊt l­îng theo hîp ®ång. Ch­¬ng III - Gi¶i ph¸p t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶N XuÊt khÈu ë C«ng ty S¶n XuÊt- DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ néi C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty Nh©n tè bªn ngoµi C«ng ty §iÒu kiÖn tù nhiªn: KhÝ hËu S¶n xuÊt n«ng nghiÖp n­íc ta chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm, cã chÕ ®é giã mïa hµng n¨m chia lµm hai mïa râ rÖt, ®ång thêi tuú theo vÜ tuyÕn vµ ®é cao cña tõng vïng mµ mét sè n¬i cßn chÞu khÝ hËu «n ®íi hoÆc ¸ nhiÖt ®íi (§«ng B¾c, T©y B¾c, §µ L¹t, Ngäc Linh...). Tµi nguyªn khÝ hËu Êy, mét mÆt t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi lµ: cã thÓ ph¸t triÓn nhiÒu chñng lo¹i c©y trång, x©y dùng, sö dông kh«ng gian nhiÒu tÇng, cã kh¶ n¨ng t¨ng vô vµ r¶i vô s¶n xuÊt quanh n¨m, bèn mïa cã thu ho¹ch. Song tµi nguyªn khÝ hËu ®ã kh«ng diÔn ra ®ång nhÊt theo l·nh thæ nªn doanh nghiÖp ë mçi ®Þa ph­¬ng ph¶i cã chÕ ®é canh t¸c, chÕ ®é lu©n canh theo thêi vô thÝch hîp. MÆt kh¸c, khÝ hËu n­íc ta còng g©y ra nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­: b·o, lôt, h¹n h¸n, giã mïa ®«ng b¾c, giã t©y, giã lµo, s­¬ng muèi, v.v... Do ®ã, doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng ph­¬ng ¸n ®Ò phßng ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh linh ho¹t trong mçi t×nh huèng nh»m h¹n chÕ ¶nh h­ëng tiªu cùc cña thiªn tai, ®¶m b¶o ®¹t n¨ng suÊt, s¶n l­îng cao vµ æn ®Þnh. §Êt ®ai: DiÖn tÝch c¶ n­íc ta vµo kho¶ng 330.363 triÖu km2, trong ®ã cã tíi 50% lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ ng­ nghiÖp. §iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi, m­a n¾ng ®iÒu hoµ ®· gióp ®Êt ®ai trë nªn mµu mì vµ cã ®é Èm lín. Hµng n¨m, m­a gi«ng cã thÓ cung cÊp cho ®Êt mét l­îng ®¹m v« c¬ tõ 10-16 kg/ha. §©y lµ mét thuËn lîi ®¸ng kÓ cho viÖc gieo trång c¸c lo¹i c©y, ®Æc biÖt lµ c©y ­a nhiÖt vµ Èm. Thªm vµo ®ã, n­íc ta cã mét m¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc (trªn 2860 s«ng ngßi) vµ ph©n bè t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trªn l·nh thæ. M¹ng l­íi s«ng ph©n bè nh­ vËy céng thªm n­íc s«ng, ngßi, l¹ch hÇu hÕt ®Òu thuéc lo¹i trung tÝnh nªn t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho ngµnh vËn t¶i ®­êng thuû vµ lÊy n­íc t­íi tiªu phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp. Ngoµi ra, n­íc ta cßn cã hai con s«ng lín ch¶y qua mang nhiÒu phï sa mµu mì lµ s«ng Hång ë MiÒn B¾c vµ s«ng Mªk«ng ë MiÒn Nam. §©y chÝnh lµ lîi thÕ lín ®Ó hai n¬i nµy trë thµnh vùa lóa cña c¶ n­íc. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô: Do ®Æc ®iÓm nµy, viÖc nghiªn cøu n¾m b¾t râ thêi ®iÓm gieo trång vµ thu ho¹ch cña c¸c lo¹i n«ng s¶n lµ hÕt søc cÇn thiÕt, tõ ®ã gióp ®­a ra ®­îc nh÷ng dù b¸o phôc vô cho qu¸ tr×nh mua hµng, dù tr÷ ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®¬n ®Æt hµng vµo lóc tr¸i vô. MÆt kh¸c, ®Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã sù bè trÝ tËp trung lùc l­îng mua hµng vµo nh÷ng lóc chÝnh vô ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ mua hµng cao. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt: N­íc ta cã mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, ®ang x©y dùng nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®Þnh h­íng X· héi Chñ nghÜa kh«ng qua giai ®o¹n ph¸t triÓn T­ b¶n Chñ nghÜa. Víi xuÊt ph¸t ®iÓm cßn rÊt thÊp, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n cßn yÕu kÐm, lao ®éng thuÇn n«ng cßn chiÕm tû träng lín trong tæng lao ®éng x· héi, n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp... ®Õn nay mÆc dï ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh song c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho n«ng nghiÖp vµ hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ë n«ng th«n vÉn cßn yÕu kÐm. C«ng nghÖ sau thu ho¹ch vµ chÕ biÕn ®· ®­îc quan t©m nh­ng nh×n chung cßn l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn.Víi yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng vµ sù biÕn ®æi nhanh vÒ thÞ hiÕu tiªu dïng c¶ vÒ phÈm chÊt vµ h×nh thøc, trong thêi gian qua, c«ng nghÖ vµ chÊt l­îng chÕ biÕn n«ng s¶n ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, h×nh thµnh nhiÒu nhµ m¸y chÕ biÕn hiÖn ®¹i c«ng suÊt lín (ngµnh xay x¸t ®¹t 18- 20 triÖu tÊn/n¨m) nh­ng nh×n chung th× hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt Nam phÇn lín vÉn ë d¹ng th« vµ s¬ chÕ lµ chÝnh, tû träng chÕ biÕn s©u míi ®¹t 23%. C¸c xÝ nghiÖp, kho tµng, bÕn b·i, m¸y mãc cßn l¹c hËu, tr¾p v¸. HÖ sè sö dông c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn thÊp, b×nh qu©n 50-60% l·ng phÝ vµ hao tèn nguyªn vËt liÖu nhiÒu,tû lÖ tæn thÊt sau thu ho¹ch nhiÒu, dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng. V× vËy, ®Ó c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao, C«ng ty cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho c¬ së vËt chÊt kü thuËt mét c¸ch thÝch hîp. T×nh h×nh cung, cÇu hµng n«ng s¶n trªn thÕ giíi: DiÔn biÕn cung, cÇu vµ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ tr­êng thÕ giíi diÔn biÕn rÊt phøc t¹p, th­êng xuyªn biÕn ®éng m¹nh. Do ®ã ®· g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty. MÆt kh¸c, mÆt hµng n«ng s¶n cña C«ng ty xuÊt sang rÊt nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ë Ch©u ¸, Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u Phi... §èi víi mçi lo¹i thÞ tr­êng l¹i ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu vÒ hµng ho¸ kh«ng gièng nhau. C¸c quèc gia ph¸t triÓn nh­ Mü, EU, NhËt.... tiªu dïng c¸c mÆt hµng n«ng s¶n cã phÈm chÊt, chÊt l­îng cao, ®Æc biÖt kh¾t khe trong vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm, cßn ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th× hµng ho¸ yªu cÇu ë møc thÊp h¬n nh­ng gi¸ trÞ thu l¹i còng nhá, thËm chÝ kÐm nhiÒu lÇn so víi hµng ho¸ chÕ biÕn s©u. V× vËy, trong ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu, C«ng ty cÇn cã sù nghiªn cøu kü l­ìng vÒ nhu cÇu cña tõng lo¹i thÞ tr­êng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p t¹o nguån, mua hµng phï hîp ®Ó ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu ®ã. §ång thêi, cÇn chó ý tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ hµng ho¸ chÊt l­îng cao, hµng tinh chÕ, chÕ biÕn s©u ®Ó ®Þnh h­íng xuÊt khÈu. Nh÷ng diÔn biÕn bÊt lîi trªn thÕ giíi: Nh÷ng diÔn biÕn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi gÇn ®©y còng t¹o ra mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty, cô thÓ: Sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸ 1997 ®Õn nay, mét sè trung t©m kinh tÕ lín cña thÕ giíi nh­ Mü, EU, NhËt B¶n vÉn ch­a tho¸t khái suy tho¸i. §ång USD, Yªn NhËt vµ EURO kh«ng æn ®Þnh, lªn xuèng thÊt th­êng. T×nh h×nh chÝnh trÞ thÕ giíi tiÕp tôc bÊt æn: xung ®ét qu©n sù, n¹n khñng bè gia t¨ng vµ nhÊt lµ nguy c¬ chiÕn tranh gi÷a Mü cïng mét sè ®ång minh víi mét sè n­íc ngµy cµng cao, ®iÓn h×nh lµ viÖc Liªn minh Mü, Anh vµ mét sè n­íc tiÕn hµnh chiÕn tranh x©m l­îc IRAQ. Thªm vµo ®ã, n¹n dÞch viªm ®­êng h« hÊp cÊp SARS lan réng ra nhiÒu n­íc ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i toµn cÇu. Gi¸ dÇu má trªn thÞ tr­êng quèc tÕ t¨ng cao lµm t¨ng gi¸ hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô trong ®ã cã c­íc vËn t¶i, dÉn ®Õn gi¸ thµnh c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu t¨ng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ t¹o nguån vµ mua hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty nãi riªng. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Xu h­íng tù do ho¸ - toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh, khiÕn cho viÖc thµnh lËp c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia dÔ dµng h¬n vµ còng lµ mét yÕu tè thuËn lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu.Trong thêi gian qua, ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, më réng quan hÖ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, nèi l¹i quan hÖ víi nhiÒu tæ chøc quèc tÕ nh­ : Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF), Ng©n hµng thÕ giíi (WB), Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB)... Nh÷ng tæ chøc nµy ®· cam kÕt vµ thùc hiÖn gi¶i ng©n cho qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ ë ViÖt Nam víi con sè hµng tû ®« la. Song song víi viÖc ®ã, ViÖt Nam còng gia nhËp HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) vµ khu vùc mËu dÞch tù do AFTA, tham gia s¸ng lËp diÔn ®µn ¸ Ch©u (ASEM), gia nhËp DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng (APEC), trë thµnh quan s¸t viªn cña tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ ®ang ®µm ph¸n víi c¸c n­íc thµnh viªn ®Ó gia nhËp tæ chøc nµy. Ngoµi ra, n­íc ta còng ký hiÖp ®Þnh khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ víi Liªn minh Ch©u ¢u (EU), HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü vµ nhiÒu hiÖp ®Þnh song ph­¬ng kh¸c. Qu¸ tr×nh héi nhËp ®· ®em l¹i nh÷ng lîi Ých kh«ng thÓ phñ nhËn, më ra mét thÞ tr­êng xuÊt khÈu v« cïng réng lín víi nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng phong phó vµ khèi l­îng lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh­ thÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN, thÞ tr­êng Mü... vµ s¾p tíi lµ thÞ tr­êng khæng lå sau khi tham gia WTO. Cïng víi viÖc më réng thÞ tr­êng, qu¸ tr×nh héi nhËp cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam thu hót ®­îc mét sè l­îng ®¸ng kÓ vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi (FDI), viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), tiÕp thu ®­îc nhiÒu thµnh tùu míi vÒ khoa häc, c«ng nghÖ còng nh­ kü n¨ng qu¶n lý. Víi chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ quan khi gia nhËp AFTA, hµng ho¸ cña ViÖt Nam ngµy cµng cã nh÷ng thuËn lîi: dÔ dµng x©m nhËp vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc v× thñ tôc ®¬n gi¶n h¬n, hµng ho¸ ph¶i chÞu thuÕ suÊt thÊp nªn søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ t¨ng lªn. §iÒu nµy t¹o thuËn lîi cho viÖc xuÊt khÈu c¸c ngµnh hµng, trong ®ã cã ngµnh hµng n«ng s¶n . Ngoµi ra, viÖc héi nhËp sÏ më ra c¬ héi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cña ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n nãi riªng vµo nh÷ng thÞ tr­êng bÞ b¶o hé cao cña c¸c n­íc ph¸t triÓn khi ta cã hiÖp ®Þnh song ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ khi gia nhËp WTO. Nh÷ng yÕu tè nµy sÏ gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi, ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty nhê ®ã còng ph¸t triÓn. Hµng rµo b¶o hé cña c¸c n­íc nhËp khÈu n«ng s¶n: C¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Mü, EU, NhËt B¶n…mÆc dï lu«n h« hµo tù do ho¸ th­¬ng m¹i, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ song ®Õn nay vÉn thùc hiÖn b¶o hé cho n«ng s¶n trong n­íc d­íi c¸c h×nh thøc: trî gi¸ cho n«ng s¶n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh­ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, nguån gèc xuÊt xø, ®iÒu kiÖn lao ®éng…t¹o ra rµo c¶n ®èi víi hµng n«ng s¶n n­íc ngoµi, g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc th©m nhËp vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc nµy. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ cïng lo¹i: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu n«ng s¶n ®· thu hót nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, h×nh thµnh nªn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty. Bªn c¹nh c¸c ®èi thñ l©u ®êi, cã tiÒm lùc m¹nh nh­: Haprosimex Hµ Néi, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Intimex, Tæng c«ng ty ChÌ…®· xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh míi, cã ¶nh h­ëng lín: C«ng ty chÌ ThÕ hÖ míi, C«ng ty TNHH B¸ch ThuËn, C«ng ty TNHH V¹n Xu©n, C«ng ty TNHH Quang Minh…§iÒu ®ã ch¼ng nh÷ng g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi mµ cßn g©y bÊt lîi trong ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n trong n­íc phôc vô xuÊt khÈu cña C«ng ty. HÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt: Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi 2001-2010 t¹i §¹i héi §¶ng IX, Nhµ n­íc ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng h­íng m¹nh xuÊt khÈu, gi¶m m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm th« vµ s¬ chÕ, t¨ng nhanh tû träng s¶n phÈm chÕ biÕn, n©ng dÇn tû träng s¶n phÈm cã hµm l­îng trÝ tôª, hµm l­îng c«ng nghÖ cao. §Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, Nhµ n­íc ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh­: ®æi míi mét c¸ch c¬ b¶n c¬ chÕ qu¶n lý theo h­íng më réng quyÒn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, gi¶m bít sù can thiÖp cña Nhµ n­íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, cung cÊp c¸c kho¶n tÝn dông ­u ®·i dµnh cho c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu, thµnh lËp c¸c tæ chøc xóc tiÒn th­¬ng m¹i, thµnh lËp v¨n phßng th­¬ng m¹i ë mét sè n­íc vµ khu vùc. Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch, c¬ chÕ, nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt: NghÞ ®Þnh 57/1998/N§-CP, NghÞ ®Þnh 44/2001/N§-CP, QuyÕt ®Þnh 46/2001/Q§-TTg...nh»m më réng c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th­¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi n­íc ngoµi. §Æc biÖt, ®èi víi mÆt hµng n«ng s¶n, ChÝnh Phñ còng cã nh÷ng thay ®æi lín trong khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nh­: NghÞ quyÕt sè 05/2000/NQ-CP, NghÞ quyÕt sè 09/2001/NQ-CP vÒ chÝnh s¸ch tiªu thô n«ng s¶n phÈm cho n«ng d©n, QuyÕt ®Þnh sè 80/2002/Q§-TTg ngµy 26/6/2002 vÒ khuyÕn khÝch tiªu thô n«ng s¶n theo hîp ®ång vµ gÇn ®©y lµ Th«ng t­ sè 04/2003/TT-BTC cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn mét sè vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 80/2002/Q§-TTg. Ngoµi ra, Nhµ n­íc còng tiÕn hµnh thµnh lËp c¸c quü hç trî xuÊt khÈu, quü khen th­ëng xuÊt khÈu vµ nhiÒu chÝnh s¸ch tÝn dông kh¸c ®Ó gióp ®ì cho c¸c doanh nghiÖp. Trong sè nh÷ng ngµnh hµng ®ang ®­îc Nhµ n­íc ®Æc biÖt ­u tiªn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu th× ngµnh hµng n«ng s¶n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ngµnh hµng cã tiÒm n¨ng lín. Trong 2 n¨m 2001 vµ 2002, do kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i thÕ giíi l©m vµo t×nh tr¹nh tr× trÖ, søc mua nh×n chung rÊt yÕu, do vËy Nhµ n­íc ®· ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p hç trî tµi chÝnh trùc tiÕp cho mét sè mÆt hµng ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu trong ®ã cã mÆt hµng n«ng s¶n b»ng c¸ch th­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu ®Ó bï lç. Nhê ®ã, c«ng ty ®· ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn th­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu kh¸ lín, bï ®¾p ®­îc phÇn nµo nh÷ng thiÖt h¹i do gi¸ mét sè mÆt hµng n«ng s¶n gi¶m m¹nh. Nh­ng n¨m 2003, theo kiÕn nghÞ cña Bé Th­¬ng M¹i, Nhµ n­íc chØ th­ëng xuÊt khÈu cho mÆt hµng míi vµo thÞ tr­êng míi vµ kÕt qu¶ xuÊt khÈu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc ®Ó nh»m khuyÕn khÝch chø kh«ng bï lç nh­ tr­íc. §©y chÝnh lµ th¸ch thøc lín ®èi víi c«ng ty, ®ßi hái c«ng ty ph¶i hÕt søc nç lùc ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, ph¸t triÓn nh÷ng mÆt hµng míi vµ më réng ®­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× míi ®­îc Nhµ n­íc xÐt th­ëng. Nh©n tè cña b¶n th©n C«ng ty TiÒm lùc tµi chÝnh cña C«ng ty Víi nguån vèn kinh doanh ®¹t 208.453 triÖu ®ång n¨m 2003 vµ doanh thu n¨m 2003 ®¹t 565.790 triÖu ®ång, C«ng ty cã ®Çy ®ñ ®iÒu khiÓn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, C«ng ty ®­îc sù quan t©m cña Thµnh phè, c¸c Së, Ban, Ngµnh nªn n¨m 2002 ®· ®­îc bµn giao XÝ nghiÖp gièng c©y trång Toµn Th¾ng víi 66 ha ®Êt s¸p nhËp t¹i x· LÖ Chi, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi phôc vô cho viÖc x©y dùng Côm c«ng nghiÖp thùc phÈm Hapro. §Õn n¨m 2003, C«ng ty l¹i ®­îc nhËn phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (SIMEX), C«ng ty Cæ phÇn sø B¸t Trµng, C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long. §iÒu nµy cµng lµm t¨ng nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty, gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu nãi riªng. Nh©n tè con ng­êi C«ng viÖc cña ng­êi c¸n bé nghiÖp vô khi ®i mua hµng n«ng s¶n th­êng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, kh«ng chØ ®ßi hái sù hiÓu biÕt s©u, réng vÒ c¸c mÆt hµng mµ cßn cÇn cã kinh nghiÖm, chuyªn m«n trong lÜnh vùc nµy. HiÖn nay C«ng ty cã 750 lao ®éng, trong ®ã ®é tuæi d­íi 30 chiÕm tíi 55,47%. Víi c¬ cÊu lao ®éng trÎ, ®Æc biÖt ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn vÒ mÆt hµng n«ng s¶n cña C«ng ty l¹i trÎ c¶ vÒ tuæi ®êi lÉn tuæi nghÒ, tuy cã nhiÖt t×nh vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc nh­ng chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, kü n¨ng nghiÖp vô còng nh­ giao tiÕp thuyÕt phôc c¬ së ch­a nhuÇn nhuyÔn, võa häc võa lµm nªn ch­a chñ ®éng trong c«ng viÖc, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a cao. §©y lµ mét bÊt lîi lín ®èi víi c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty. Tr×nh ®é qu¶n lý cña C«ng ty C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc thiÕt kÕ theo m« h×nh ph©n cÊp qu¶n lý vµ tËp trung l·nh ®¹o nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸p øng nhanh, chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô trong s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc mua hµng n«ng s¶n phôc vô xuÊt khÈu ®­îc C«ng ty giao cho Phßng N«ng s¶n (phÝa Nam) vµ Phßng XuÊt nhËp khÈu 2,3,4 (phÝa B¾c) thùc hiÖn. C¸c Phßng XuÊt nhËp khÈu 2,3,4 sau khi nhËn th«ng tin vÒ hîp ®ång ngo¹i tõ phßng Khu vùc thÞ tr­êng sÏ tù lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh, tæ chøc triÓn khai mua hµng t¹i c¸c c¬ së vµ ký kÕt hîp ®ång néi, sau ®ã th«ng b¸o kÕt qu¶ cho Phßng Khu vùc thÞ tr­êng. Riªng Phßng N«ng s¶n phÝa Nam chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé tõ kh©u nhËn th«ng tin cña kh¸ch ngo¹i, ký kÕt hîp ®ång néi, ®Õn viÖc giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång ngo¹i. ChÝnh viÖc ®Ó cho c¸c phßng chñ ®éng trong viÖc t×m nguån hµng vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi c¸c c¬ së chÕ biÕn ®· khiÕn cho ho¹t ®éng t¹o nguån - mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi. Tuy nhiªn, viÖc c¸c phßng XNK 2, 3, 4 ®Òu kinh doanh xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cïng mét mÆt hµng, cïng mét thÞ tr­êng mµ c¸c phßng ®Òu tham gia thùc hiÖn, kh«ng cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt g©y c¹nh tranh trong néi bé. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù cña C«ng ty cã nhiÒu biÕn ®éng do sù nhËp phßng, t¸ch phßng, lu©n chuyÓn c¸n bé gi÷a c¸c phßng ban. §iÒu nµy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng t¹o nguån – mua hµng nh÷ng xuÊt khÈu cña C«ng ty. Ngoµi ra, do viÖc më réng thªm nhiÒu ngµnh nghÒ nªn tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn ë mét sè ®¬n vÞ cßn yÕu, tr×nh ®é qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c¸n bé ë mét sè ®¬n vÞ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña C«ng ty. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 2003-2010 cña C«ng ty B¶ng 3.1 - C¸c chØ tiªu cña ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn giai ®o¹n 2003-2010 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Gi¸ trÞ 1. Doanh thu tû ®ång 2.240 - Doanh thu xuÊt khÈu tû ®ång 1.200 - Doanh thu néi ®Þa tû ®ång 1.000 - Doanh thu dÞch vô tû ®ång 40 2. Kim ng¹ch XNK triÖu USD 140 - XuÊt khÈu triÖu USD 80 - NhËp khÈu triÖu USD 60 3. Nép ng©n s¸ch tû ®ång 140 4.Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng - Lao ®éng kü thuËt triÖu ®ång / ng­êi / th¸ng 4,5 - Lao ®éng phæ th«ng triÖu ®ång / ng­êi / th¸ng 2,5 Ch­¬ng tr×nh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty * MÆt hµng vµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu: + XuÊt khÈu: TËp trung ph¸t triÓn vµo c¸c mÆt hµng, nhãm hµng chñ lùc nh­: Nhãm hµng N«ng s¶n: g¹o, l¹c nh©n, h¹t tiªu, chÌ... Nhãm hµng Thñ c«ng mü nghÖ: gèm sø, m©y tre l¸, t¹p phÈm, mü nghÖ, thªu ren... Nhãm hµng Thùc phÈm chÕ biÕn: r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, thÞt vµ c¸c s¶n phÈm tõ thÞt, rau, cñ, qu¶ chÕ biÕn, c¸c s¶n phÈm thùc phÈm truyÒn thèng... + NhËp khÈu: C¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt... + N¨m 2010 tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®¹t : 140 triÖu USD Trong ®ã: XuÊt khÈu : 80 triÖu USD - N«ng s¶n (g¹o, l¹c nh©n, h¹t ®iÒu, chÌ...) : 50 triÖu USD - TCMN (gèm sø, m©y tre l¸, thªu ren...) : 20 triÖu USD - Thùc phÈm chÕ biÕn (R­îu, thÞt, rau cñ qu¶ chÕ biÕn) : 10 triÖu USD NhËp khÈu : 60 triÖu USD Ch­¬ng tr×nh t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty §Ó ®¶m b¶o cho ch­¬ng tr×nh xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch 80 triÖu USD vµo n¨m 2010, C«ng ty x©y dùng ch­¬ng tr×nh t¹o nguån hµng xuÊt khÈu b»ng 2 h­íng sau ®©y: + Trùc tiÕp ®Çu t­ x©y dùng hoµn chØnh c¸c nhµ m¸y, XÝ nghiÖp cña XN LHCB Thùc phÈm Hµ Néi. TÊt c¶ c¸c XÝ nghiÖp, Nhµ m¸y s¶n xuÊt thuéc XÝ nghiÖp LHCB Thùc phÈm ph¶i ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh an toµn thùc phÈm HACCP. + X©y dùng c¸c vÖ tinh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm thùc phÈm chÕ biÕn cña C«ng ty trªn nguyªn t¾c chÊt l­îng cao theo tiªu chuÈn do C«ng ty ®Æt ra, gi¸ c¶ thèng nhÊt. Ph¸t huy tèi ®a nguån lùc vÒ lao ®éng, kü thuËt, vèn tõ c¸c c«ng ty cæ phÇn. HiÖn t¹i C«ng ty ®· cã 7 C«ng ty cæ phÇn: C«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (Simex), C«ng ty cæ phÇn Gèm Chu ®Ëu – Hapro, C«ng ty cæ phÇn n­íc uèng tinh khiÕt Hapro, C«ng ty cæ phÇn Thùc phÈm truyÒn thèng Hapro, C«ng ty cæ phÇn Mµnh tróc Hapro – B×nh Minh n»m trong hÖ thèng C«ng ty vµ mét hÖ thèng c¸c c¬ së s¶n xuÊt vÖ tinh, s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho C«ng ty c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ phôc vô tiªu thô trong n­íc víi chÊt l­îng cao nh­: gèm sø (Chu §Ëu, B×nh D­¬ng, B¸t Trµng), c¸c mÆt hµng phôc vô ¨n uèng nh­: c¸c lo¹i thùc phÈm, rau, cñ, qu¶ chÕ biÕn, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t... §©y lµ mét h­íng quan träng nhÊt ®Ó t¹o nguån hµng, ®ång thêi lµ biÖn ph¸p lÊp ®Çy khu c«ng nghiÖp nhanh nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu nµy ph¶i cã biÖn ph¸p thu hót nh©n tµi cã nghÒ, t¹o m«i tr­êng lµm viÖc, m«i tr­êng sèng ®Ó ng­êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc. C«ng ty tiÕp tôc ch­¬ng tr×nh x©y dùng c¸c C«ng ty cæ phÇn, c¸c c¬ së s¶n xuÊt vÖ tinh ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸ cao. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty TiÕp tôc cñng cè vµ më réng m¹ng l­íi ch©n hµng réng kh¾p c¶ n­íc. HiÖn nay C«ng ty ®· cã quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu t¹i 16 tØnh thµnh phè. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 cã hÖ thèng c¸c b¹n hµng cung cÊp hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu t¹i 40 tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc. Trong mçi tØnh, thµnh phè, bªn c¹nh viÖc cñng cè, x©y dùng c¸c ch©n hµng cò thµnh c¸c “ch©n hµng ruét”, tiÕp tôc t×m kiÕm thªm c¸c b¹n hµng míi ®Ó ®¶m b¶o viÖc thu gom hµng ®­îc nhanh chãng, hiÖu qu¶, Ýt tèn kÐm. Më réng mÆt hµng n«ng s¶n phôc vô kinh doanh xuÊt khÈu nh­ rau qu¶, ®iÒu, c¸c mÆt hµng d­îc liÖu, cao su…, ®ång thêi t×m kiÕm, kh¶o s¸t nh÷ng vïng cã lîi thÕ vÒ tõng mÆt hµng ®Ó tiÕn hµnh mua hµng. VÝ dô: ®iÒu (miÒn Nam), cao su (§ång Nai), rau qu¶ (TiÒn Giang, B×nh §Þnh…) Sau khi c¸c xÝ nghiÖp kho vËn ®i vµo ho¹t ®éng, thùc hiÖn mua hµng dù tr÷ ®Ò phßng tr­êng hîp gi¸ c¶ biÕn ®éng, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ l­îng hµng cÇn thiÕt cho c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu. C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty Gi¶i ph¸p t¹o nguån Hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ dù b¸o thÞ tr­êng Trong thêi gian tíi, ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu, c«ng ty cÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng trªn nh÷ng ph­¬ng diÖn sau: - Tr­íc hÕt bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty ph¶i lu«n cËp nhËt th«ng tin vÒ t×nh h×nh cung cÇu, gi¸ c¶ hµng n«ng s¶n trong n­íc vµ thÕ giíi. Th«ng tin cã thÓ thu thËp ®­îc tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­ng quan träng lµ ph¶i xö lý, tæng hîp vµ ph©n tÝch th«ng tin cã chän läc, chÝnh x¸c vµ nhanh chãng. - Trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu vµ th«ng tin thu thËp ®­îc, c«ng ty cÇn sö dông nh÷ng c«ng cô ®Þnh l­îng cô thÓ nh­ hµm håi quy, t­¬ng quan ®Ó dù b¸o nh÷ng xu h­íng chuyÓn biÕn trªn thÞ tr­êng. Tõ ®ã sÏ x¸c ®Þnh ®­îc ®©u lµ thÞ tr­êng môc tiªu ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu. - X©y dùng mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc nghiªn cøu thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng n­íc ngoµi chuyªn nghiÖp ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cËp nhËt tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh xuÊt khÈu kÞp thêi. HiÖn nay, C«ng ty th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin tõ Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, Së th­¬ng m¹i. Ngoµi ra, cßn mét sè tæ chøc cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh¸c mµ C«ng ty nªn quan hÖ lµ: Phßng th­¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI), TËp ®oµn d÷ liÖu quèc tÕ (IDG), Viettranet, m¹ng Eximpro.com cña VASC… - §èi víi c¸c thÞ tr­êng môc tiªu nh­ thÞ tr­êng Ch©u ¸ (chñ yÕu lµ thÞ tr­êng ASEAN vµ NhËt B¶n), thÞ tr­êng Ch©u ¢u (chñ yÕu lµ §«ng ¢u), ®Æc biÖt thÞ tr­êng Mü ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cña C«ng ty… C«ng ty cÇn thiÕt lËp ®éi ngò Marketing nghiªn cøu thËt kü së thÝch, ®Æc tÝnh tiªu dïng, kh¶ n¨ng tiªu thô, c¬ së kinh tÕ, ph¸p lý cña thÞ tr­êng nµy ®Ó x¸c lËp ®­îc ph­¬ng ¸n t¹o nguån thÝch hîp. C«ng ty cÇn tæ chøc líp häc båi d­ìng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò lµm c«ng t¸c nµy, cã chÝnh s¸ch tuyÓn chän mét c¸ch kü l­ìng vµ hiÖu qu¶. C¸n bé lµm c«ng t¸c Marketing ph¶i nh¹y bÐn, n¨ng ®éng, biÕt ph©n tÝch c¸c t×nh huèng trªn thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó cã ph­¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. - Th«ng qua c¸c chi nh¸nh ®Æt t¹i n­íc ngoµi (chi nh¸nh t¹i Hungari, Th¸i Lan, Nam Phi… C«ng ty cã thÓ xóc tiÕn viÖc trao ®æi tiÕp xóc víi c¸c b¹n hµng t¹i thÞ tr­êng ®ã. C«ng ty nªn thµnh lËp thªm nhiÒu chi nh¸nh kh¸c (nh­ ë Nga, Hoa Kú…) ®Ó duy tr× sù hiÖn diÖn cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, quan hÖ th­êng xuyªn víi c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c thÞ tr­êng nµy ®Ó qua ®ã khuÕch tr­¬ng ho¹t ®éng cña m×nh, ®ång thêi lËp ®­îc nh÷ng chiÕn l­îc míi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ dù b¸o thÞ trr­êng ®­îc hoµn thiÖn sÏ gióp cho c«ng ty ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ h­íng ®i ®óng ®¾n ®èi víi tõng thÞ tr­êng ë tõng thêi ®iÓm nhÊt ®iÓm, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n thÝch hîp. X©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch t¹o nguån hµng n«ng s¶n hîp lý X©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch t¹o nguån hµng ph¶i dùa trªn c¬ së cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, sù c©n nh¾c c¸c yÕu tè trong n­íc vµ b¶n th©n C«ng ty. §Ó x©y dùng chiÕn l­îc ®óng ®¾n, C«ng ty cÇn cã sù ph©n tÝch kü l­ìng c¸c mÆt m¹nh, mÆt yÕu vµ c¸c c¬ héi cã thÓ cã cña C«ng ty trong thêi kú tiÕp theo. Mét chiÕn l­îc t¹o nguån hµng xuÊt khÈu hîp lý trªn cë së phèi hîp c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng bªn trong (tÊt c¶ c¸c yÕu tè néi bé mµ C«ng ty cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc) vµ m«i tr­êng bªn ngoµi cña C«ng ty, ®¸p øng ®­îc tèi ®a nhu cÇu thÞ tr­êng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh, sÏ ®Þnh h­íng cho kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña C«ng ty, t¹o ra sù ph©n phèi nhÞp nhµng uyÓn chuyÓn gi÷a c¸c bé phËn, tõ ®ã t¹o ra søc m¹nh ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh, n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng t¹o nguån hµng. ChiÕn l­îc t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty nªn tËp trung vµo viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn, c¸c kho vËn t¹i c¸c vïng s¶n xuÊt chuyªn canh, cã m¹ng l­íi giao th«ng thuËn lîi nh­ T©y Nguyªn, MiÒn Nam, c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c… ®Ó mét mÆt tËn dông ®­îc lîi thÕ vÒ nguyªn liÖu s½n cã, mÆt kh¸c ®¶m b¶o cho viÖc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn hµng n«ng s¶n ®­îc thuËn lîi. §ång thêi cÇn më réng danh môc, n©ng cao chÊt l­îng c¸c mÆt hµng n«ng s¶n ®­îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn phôc vô xuÊt khÈu t¹i XÝ nghiÖp Liªn hiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Hµ Néi. Tr­íc m¾t, ho¹t ®éng t¹o nguån cña C«ng ty sÏ ch­a ®¶m b¶o ®­îc môc tiªu lîi nhuËn do viÖc ®Çu t­ vµo c¸c m¸y mãc, c«ng nghÖ kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt ®ßi hái l­îng vèn lín vµ thu håi trong thêi gian dµi. V× vËy, trong chiÕn l­îc t¹o nguån, C«ng ty cÇn ®Ò ra cô thÓ thêi gian thu håi vèn cè ®Þnh vµ møc lîi nhuËn dù kiÕn ®¹t ®­îc trong c¸c n¨m tiÕp theo ®Ó tõ ®ã cã thÓ triÓn khai ho¹t ®éng t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc t¹o nguån HiÖn nay, C«ng ty míi chØ thùc hiÖn hai h×nh thøc t¹o nguån hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu lµ tù s¶n xuÊt, khai th¸c vµ ®em nguyªn liÖu gia c«ng s¶n phÈm. §Ó më réng h×nh thøc t¹o nguån C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn liªn doanh, liªn kÕt hoÆc ®Çu t­ cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn. MÆc dï hai h×nh thøc nµy cã ®«i chót m¹o hiÓm do gi¸ trÞ ®Çu t­ lín, gi¸ trÞ mÆt hµng kh«ng cao mµ l¹i ph¶i mÊt mét thêi gian dµi míi thu ®­îc vèn, tuy nhiªn chóng l¹i hÕt søc cÇn thiÕt khi mµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn mµ C«ng ty quan hÖ ®Òu ë trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn, ph©n bãn, gièng…, nghÌo nµn, l¹c hËu vÒ c¬ së vËt chÊt còng nh­ kü thuËt canh t¸c, chÕ biÕn; s¶n phÈm chñ yÕu ë d¹ng th« vµ s¬ chÕ, khã cã thÓ t¹o ra c¸c mÆt hµng cã hµm l­îng chÕ biÕn cao, chÊt l­îng tèt. VÝ dô: c¸c c¬ së s¶n xuÊt l¹c ë Thanh Ho¸, NghÖ An vÉn ch­a cã ®ñ c¸c m¸y mãc cÇn thiÕt ®Ó t¸ch vá l¹c, ph¬i sÊy, b¶o qu¶n; c¸c c¬ së s¶n xuÊt g¹o ë Th¸i B×nh còng ch­a cã ®ñ c«ng nghÖ ®¸nh bãng, t¸ch h¹t… ®¶m b¶o cã ®­îc mÆt hµng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu, nªn sau khi mua hµng cña c¸c c¬ së nµy, C«ng ty vÉn ph¶i ®em thuª gia c«ng chÕ biÕn l¹i. Do ®ã, C«ng ty cã thÓ liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c¬ së nµy hoÆc ®Çu t­ vèn, c¬ së h¹ tÇng cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ®Çu t­ gièng, ph©n bãn cho n«ng d©n… ®Ó t¹o ra nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cã chÊt l­îng cao, æn ®Þnh, ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th«ng qua viÖc tuyÓn chän bé gièng tèt, phæ cËp kiÕn thøc, quy tr×nh s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ c¸ch thøc b¶o qu¶n, chÕ biÕn hµng n«ng s¶n cho n«ng d©n. Trong viÖc ®Çu t­ gièng cho n«ng d©n, nÕu lùa chän gièng tèt sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao søc c¹nh tranh, kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm, t¹o vÞ thÕ trªn tr­êng quèc tÕ. VÝ dô: nÕu xuÊt khÈu sang NhËt, nªn cung cÊp cho n«ng d©n c¸c gièng c©y cña NhËt. Bëi c¸c s¶n phÈm ®­îc t¹o ra tõ c¸c gièng c©y nµy sÏ ®­îc ng­êi NhËt ­a chuéng h¬n. Tuy nhiªn, viÖc tæ chøc kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, sinh th¸i víi tõng lo¹i gièng, kÓ c¶ gièng néi vµ ngo¹i nhËp lµ c«ng viÖc cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch ®ång bé, dùa trªn sù ®Çu t­ kü thuËt, vèn cña C«ng ty. VÝ dô ®èi víi viÖc nh©n gièng chÌ: Vïng thÊp: cã ®é cao d­íi 100m so víi mùc n­íc biÓn lµ vïng s¶n xuÊt chÌ chñ yÕu, cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt cao, nªn ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c gièng chÌ cã n¨ng suÊt cao lµ chÝnh nh»m t¨ng khèi l­îng nguån hµng xuÊt khÈu (®Æc biÖt lµ chÌ ®en) Vïng gi÷a: cã ®é cao 100-1000m, h×nh thµnh 2 tiÓu vïng: + Vïng nói thÊp: cã ®é cao 100 – 500m, nªn ph¸t triÓn c¸c gièng võa cã n¨ng suÊt cao, võa cã chÊt l­îng giµnh cho chÕ biÕn c¸c mÆt hµng chÌ ®en cao cÊp. + Vïng nói cao: cã ®é cao lín h¬n 1000m, ph¸t triÓn c¸c gièng chÌ Shan nói cao ®Ó chÕ biÕn c¸c mÆt hµng ®Æc cÊp. Víi c¸c gièng chÌ ngo¹i míi nhËp néi cÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm sinh th¸i tõng lo¹i gièng ®Ó bè trÝ trång t¹i nh÷ng vïng cã khÝ hËu vµ thæ nh­ìng thÝch hîp, nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt nh­: + Gièng Yabukita cña NhËt B¶n nªn trång ë vïng Èm, cã ®é cao d­íi 800m + Gièng ¤ Long, Kim Huyªn, Ngäc Thuý, V¨n X­¬ng cña §µi Loan cã thÓ trång ®¹i trµ, nh­ng thÝch hîp nhÊt vÉn lµ nh÷ng vïng cao. + Gièng B¸t Tiªn cña Trung Quèc rÊt thÝch hîp víi vïng ®Êt Èm vµ cao nh­ng vÉn ph¸t huy hiÖu qu¶ kh¸ ë vïng trung du. + Bèn gièng chÌ míi cña vïng Assam, Dajijing – Ên §é cã thÓ trång ®¹i trµ ë c¸c vïng kh¸c nhau. CÇn ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý, nghiªn cøu chuyªn ngµnh tr×nh ®é cao, cã kh¶ n¨ng phæ cËp kiÕn thøc lµm v­ên – quy tr×nh s¶n xuÊt tiÕn tiÕn tíi ng­êi n«ng d©n – nh÷ng ng­êi sÏ trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm xuÊt khÈu. Tuú theo tõng yªu cÇu cña mçi vïng chuyªn canh xuÊt khÈu mµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau. Nh­ng quan träng nhÊt vÉn lµ ®¶m b¶o vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Nªn rµng buéc ng­êi n«ng d©n vµo c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña hä víi s¶n phÈm cuèi cïng sÏ ®­îc ®¶m b¶o theo nh÷ng ®iÒu kho¶n chÊt l­îng, sè l­îng… trong hîp ®ång. Hay nãi c¸ch kh¸c, hä sÏ h­ëng nh÷ng g× xøng ®¸ng víi c«ng søc hä ®· bá ra. Nh­ vËy, mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ch¾c ch¾n cã chÊt l­îng cao, chñng lo¹i phong phó. §Ó kh©u chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n ®­îc thùc hiÖn ®óng yªu cÇu thÞ tr­êng môc tiªu, th× ngay tõ kh©u thu h¸i, C«ng ty ph¶i huÊn luyÖn cho ng­êi n«ng d©n c¸c c«ng nghÖ thu h¸i ®óng ®é chÝn, kh«ng ®Ó x©y x¸t dËp n¸t, kh«ng lµm gÉy cµnh g©y ¶nh h­ëng cho ®ît ra hoa kÕt tr¸i tiÕp theo. Trong kh©u vËn chuyÓn còng ph¶i ®¶m b¶o lµm h­ háng Ýt nhÊt. T¹i c¬ së chÕ biÕn, ng­êi n«ng d©n ph¶i lµm s¹ch s¶n phÈm b»ng c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi, b¸n c¬ giíi hoÆc tù ®éng, vµ cuèi cïng lµm s¹ch b»ng lo¹i thuèc s¸t trïng ®­îc phÐp sö dông. Hoµn thiÖn vµ ph¸t huy tèi ®a c¸c c¬ së vËt chÊt hiÖn cã cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ viÖc ®Çu t­ khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu ®Êt cã diÖn tÝch 66 ha t¹i x· LÖ Chi, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi víi dù ¸n x©y dùng khu Liªn hiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Hµ Néi. X©y dùng hoµn chØnh xÝ nghiÖp chÌ, xÝ nghiÖp ®å hép rau qu¶ thuéc xÝ nghiÖp Liªn hiÖp ChÕ biÕn Thµnh phè Hµ Néi. TiÕp tôc kªu gäi c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc, c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng, c¸c C«ng ty cæ phÇn… ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho viÖc x©y dùng nµy, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc mua s¾m c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp nµy. Gi¶i ph¸p mua hµng: Gi¶i ph¸p ®¶m b¶o nguån hµng: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n ngµy cµng gay g¾t, ®· x¶y ra t×nh tr¹ng c¬ së s¶n xuÊt ®· b¸n hµng mµ c«ng ty ®Æt cho c«ng ty kh¸c tr¶ gi¸ cao h¬n hoÆc t×m c¸ch Ðp gi¸ tr­íc thêi h¹n giao hµng. §Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng nµy, c«ng ty cÇn ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ lµm ¨n tin cËy víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, cã danh môc c¸c nhµ cung cÊp, th­êng xuyªn trao ®æi th«ng tin ®Ó n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh, kh¶ n¨ng cung cÊp hµng cña hä, ®Æc biÖt lµ vµo lóc tr¸i vô, ký kÕt hîp ®ång chÆt chÏ, hç trî mét phÇn cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vÒ vèn, gièng, ph©n bãn... MÆt kh¸c, cÇn chuÈn bÞ nhiÒu ®Çu mèi mua hµng dù tr÷ kh¸c, phßng tr­êng hîp bÞ ph¸ hîp ®ång, C«ng ty cã thÓ triÓn khai mua hµng ngay ë c¸c c¬ së kh¸c. Ngoµi ra, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¸c trung gian th­¬ng m¹i huû hîp ®ång do sù chªnh lÖch gi¸ qu¸ cao gi÷a lóc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p øng tr­íc tiÒn vèn cho c¸c c¬ së nµy nÕu dù ®o¸n tr­íc ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng ®i lªn cña gi¸ ®Ó c¸c c¬ së nµy chñ ®éng s¶n xuÊt hoÆc mua hµng tr­íc khi gi¸ lªn, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc hîp ®ång ®· ký kÕt. Møc tiÒn øng tr­íc nµy tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng mÆt hµng: tiÒn øng tr­íc 100% gi¸ trÞ hîp ®ång, l¹c (70-80%), chÌ (50%)… Tuy nhiªn, tuú tõng thêi ®iÓm, phô thuéc vµo sù biÕn ®éng qu¸ nhanh cña gi¸, cã thÓ ®iÒu chØnh sè tiÒn øng tr­íc cho mçi hîp ®ång mét c¸ch phï hîp. Trong tr­êng hîp dù ®o¸n ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña gi¸ c¶, C«ng ty nªn thùc hiÖn mua ®ãn ®Çu nh÷ng mÆt hµng cã thÓ t¨ng gi¸ ®Ó dù phßng khi cã c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu. Trong kh©u mua hµng, C«ng ty ph¶i sö dông ®éi ngò chuyªn tr¸ch mua hµng cã kinh nghiÖm, cã mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c hé gia ®×nh vµ c¬ së s¶n xuÊt, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ®Ó cã thÓ t¹o lËp ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ l©u dµi víi ng­êi s¶n xuÊt, ®èi phã víi t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n nh­ hiÖn nay. Gi¶i ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng nguån hµng Trong qu¸ tr×nh mua hµng, C«ng ty nªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cÈn thËn, nghiªm tóc. §ång thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt cho c¸n bé mua hµng nh­: tiÒn th­ëng, tiÒn båi d­ìng, quy ®Þnh mét tû lÖ hoa hång mµ c¸n bé mua hµng ®­îc h­ëng nÕu khèi l­îng mua ®­îc lín, chÊt l­îng ®¶m b¶m ®ång thêi xö lý nghiªm tóc ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp gian lËn, tr¸o hµng lµm gi¶m chÊt l­îng vµ uy tÝn hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty. C«ng ty còng nªn lËp mét trung t©m kiÓm tra chÊt l­îng hµng n«ng s¶n tr­íc khi xuÊt khÈu. Do tÝnh chÊt dÔ Èm, mèc, biÕn chÊt cña hµng n«ng s¶n nªn cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. V× vËy c«ng ty cÇn quan t©m tíi kh©u b¶o qu¶n hµng ho¸. C«ng ty nªn x©y dùng hÖ thèng kho b¶o qu¶n víi m¸y mãc thiÕt bÞ b¶o qu¶n phï hîp víi kü thuËt nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng cho s¶n phÈm, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu. C«ng ty còng nªn chó ý tíi vÊn ®Ò bao b× b¶o qu¶n, lùa chän hîp lý lo¹i bao b× ®ãng gãi. Ngoµi ra, C«ng ty nªn ph©n chia c¸c vïng mua hµng thµnh tõng khu vùc thÞ tr­êng. §iÒu ®ã lµ cÇn thiÕt bëi v× ®Æc tÝnh tiªu dïng cña ng­êi d©n ë tõng quèc gia kh«ng gièng nhau. Víi nh÷ng thÞ tr­êng kh¾t khe nh­ NhËt, Mü vµ c¸c n­íc T©y ¢u, ta ph¶i lùa chän vïng ®Êt gieo trång mÇu mì, khÝ hËu t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ nh÷ng gièng c©y trång cho chÊt l­îng cao. Nh­ vËy s¶n phÈm míi cã thÓ c¹nh tranh ®­îc. Víi nh÷ng thÞ tr­êng dÔ tÝnh h¬n nh­ Lµo, Campuchia, c¸c n­íc §«ng ¢u… nªn tËn dông nh÷ng vïng ®Êt mµ ®é ph× nhiªu kÐm h¬n, tr­íc m¾t ®Ó cã thÓ c¶i t¹o dÇn mµ vÉn thu ®­îc hiÖu qu¶. Chuyªn m«n ho¸ c¸c phßng nghiÖp vô cña C«ng ty: Chuyªn m«n ho¸ c¸c phßng nghiÖp vô, mçi phßng phô tr¸ch tõng mÆt hµng t¸ch biÖt, tr¸nh sù chång chÐo c«ng viÖc gi÷a c¸c Phßng XNK 2,3,4 dÉn tíi sù c¹nh tranh trong néi bé.VÝ dô: phßng XNK 2 chuyªn phô tr¸ch rau qu¶ chÕ biÕn, phßng XNK 3 phô tr¸ch c¸c mÆt hµng d­îc liÖu nh­ quÕ, nghÖ, håi tiªu…, phßng XNK4 phô tr¸ch c¸c mÆt hµng l¹c, chÌ, g¹o, bét s¾n… §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô giái C«ng ty cÇn thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i chç, ng­êi giái nghÒ truyÒn ®¹t, gióp ®ì ng­êi míi thiÕu kinh nghiÖm. §ång thêi tæ chøc c¸c buæi héi th¶o nhá theo tõng chuyªn cô thÓ, trùc tiÕp liªn quan ®Õn c«ng viÖc gióp cho c¸n bé trÎ míi vµo nghÒ hiÓu râ c«ng viÖc h¬n, tõng b­íc xö lý ®­îc c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vÒ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n vµ kinh nghiÖm mua hµng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng cÇn cã nh÷ng khuyÕn khÝch vÒ lîi Ých tho¶ ®¸ng cho ng­êi theo häc c¸c c«ng tr×nh trªn ®Ó hä yªn t©m, dèc lßng, dèc søc cho c«ng viÖc nh­: th­ëng, xÐt duyÖt n©ng l­¬ng hiÖu qu¶… NÕu ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò c¸n bé nghiÖp vô n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm chuyªn m«n, nhiÖt t×nh v× c«ng viÖc th× ®ã chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó C«ng ty ph¸t triÓn trong nay mai vµ lµ nh©n tè chÝnh gióp C«ng ty ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ, n¾m b¾t th«ng tin kÞp thêi vµ tËn dông ®­îc mäi c¬ héi kinh doanh. Tæ chøc hîp lý m¹ng l­íi mua hµng HiÖn nay, C«ng ty chñ yÕu mua hµng tõ c¸c ®Çu mèi kh¸c nhau ë c¸c ®Þa ph­¬ng hoÆc mua tËp trung qua c¸c trung gian. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ nhanh gän, kh«ng ph¶i ®Çu t­ trong thêi gian dµi, C«ng ty l¹i cã thÓ nhanh chãng chuyÓn ®æi ®­îc mÆt hµng kinh doanh. Tuy vËy, nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ kh«ng chñ ®éng ®­îc chÊt l­îng, chi phÝ. NhiÒu mÆt hµng cã nguån r¶i r¸c, kh«ng tËp trung, ®Ó thu gom ®­îc hµng ho¸, C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng m¹ng l­íi mua hµng, ph©n bè c¸c ®iÓm thu gom gÇn n¬i s¶n xuÊt, khai th¸c sÏ gãp phÇn quan träng ®Ó viÖc mua hµng ®­îc ®Çy ®ñ, kÞp thêi. M¹ng l­íi cïng víi ph­¬ng thøc vµ gi¸ c¶ hîp lý sÏ lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l­îng, c¬ cÊu hµng mua phï hîp víi nhu cÇu xuÊt khÈu. VÝ dô: §èi víi l¹c nh©n: c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn l¹c nh©n ph©n bè r¶i r¸c ë NghÖ An, Thanh Ho¸, MiÒn Nam… ë NghÖ An cã c¸c c¬ së: Unimex NghÖ An, C«ng ty TNHH Thanh Quan, C«ng ty Kinh doanh Tæng hîp NghÖ An, C«ng ty TNHH Ch©u TuÊn… ë Thanh Ho¸: Imexco Thanh Ho¸, C«ng ty TNHH Duy Anh… ë miÒn Nam cã c¸c c¬ së: ót nh×, C«ng ty Tr­êng Giang… Do vËy C«ng ty cÇn lËp chi nh¸nh ®Ó gom hµng t¹i NghÖ An lµ n¬i cã nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn h¬n c¶, tõ ®ã còng dÔ dµng gom hµng t¹i Thanh Ho¸ vµ miÒn Nam. §èi víi chÌ: c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn chÌ chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh phÝa B¾c nh­ Yªn B¸i, Phó Thä, Lµo Cai, Lai Ch©u… C«ng ty cã thÓ trùc tiÕp ®i gom hµng, kh«ng cÇn x©y dùng chi nh¸nh hoÆc t¹o quan hÖ tèt víi mét sè c¬ së, lÊy ®ã lµm ®iÓm gom hµng xuÊt khÈu. KÕt luËn T¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nã lµ tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian qua, C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi ®· cã nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c trong viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu, ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh, tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi nãi riªng, trong b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp nµy, t«i ®· nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu còng nh­ thùc tr¹ng c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi, tõ ®ã rót ra nh÷ng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt; ®ång thêi ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng t¹o nguån-mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty. Nh÷ng kiÕn nghÞ nµy chØ mang tÝnh ®Þnh h­íng khoa häc, cßn thiÕu kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Bëi vËy, t«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì, gãp ý cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty ®Ó b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp cña t«i ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ cã gi¸ trÞ thùc tiÔn. Môc lôc Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTạo nguồn và mua hàng xuất khẩu tại HAPRO.doc
Luận văn liên quan