Thiết kế cầu trục hai dầm lắp gầu ngoạm tải trọng nâng 10 tấn, khẩu độ 16 m

Mục lục Mục lục 1 Lời nói đầu 5 Chương I: Tổng quan về cầu trục 6 1.1. Giới thiệu chung về cầu trục 6 1.2. Các dạng cầu trục đang sử dụng tại Việt Nam 6 1.3. Giới thiệu về cầu trục hai dầm 8 chươngII: Lựa chọn phương án thiết kế 9 I. Xây dựng và lựa chọn phương án thiết kế cầu trục hai dầm 9 I.1.Phương án dầm chủ. 10 1.Phương án I 10 2.Phương án II 12 3.Phương án III 13 II.2.phương án dầm đầu. 15 1. Phương án I 15 2. Phương án II 16 3.Phương án III 18 4.Phương án IV. 19 ChươngIII: Tính toán thiết kế tổng thể 21 2.1. Tính toán thiết kế tổng thể 21 2.1.1. Đối với dầm chính. 21 2.1.2. Đối với dầm đầu 22 Chương IV: Tính toán thiết kế kết cấu thép 23 4.1. Tính toán thiết kế dầm chính 23 4.1.1.Tính toán sơ bộ chọn mặt cắt của dầm chính 23 4.1.1.1.Xây dựng giản đồ tính toán 23 4.1.1.2. Tình hình chịu lực của dầm chính. 24 4.1.1.3. Xác định phản lực tại các gối. 29 4.1.1.4. Xác định kích thước và tiết diện của dầm chính. 32 4.1.1.5.Kiểm tra mặt cắt dầm đã chọn: 51 4.1.1.6.Xác định tiết diện gối tự của dầm chính: 56 4.2. Tính toán thiết kế dầm đầu. 58 4.2.1.Tính toán sơ bộ chọn mặt cắt của dầm đầu. 58 4.2.1.1.Xây dựng giản đồ tính toán. 59 4.2.1.2.Tình hình chịu lực của dầm đầu. 59 4.2.1.3.Xác định phản lực tai các gối. 61 4.2.1.4.Xác định lực quán ở bánh xe dẫn của cầu 62 4.2.1.5.Xác định kích thước tiết diện dầm đầu. 65 4.2.1.6.Kiểm tra mặt cắt dầm đã chọn: 76 4.3.Tính toán các mối ghép 78 4.3.1.Tính mối ghép hàn. 78 ChươngV:Qui trình chế tạo kết cấu thép dầm chủ- dầm đầu của cầu trục I.Quy trình chế tạo dầm chính - dầm đầu: 85 1.Phân tích bản vẽ: 85 1.1Dầm chủ: 85 1.2.Dầm đầu: 87 2.Chọn thiết bị gia công và chế tạo phôi: 89 3. làm sạch 91 4. Tạo phôi. 91 4.1.Dầm chính: 91 4.2.Dầm đầu 93 4.3.Gia công cắt vật liệu 94 4.4. Gia công hàn tạo phôi: 95 5. Gá hàn: 95 5.1. Gá hàn liên kết dầm chính và dầm đầu 95 5.2. Gá hàn liên kết dầm chính với dầm đầu 96 5.3.Chế độ hàn 97 5.3.1 Đường kính que hàn 97 5.3.2. Cường độ dòng điện hàn 97 5.3.3. Điện thế hồ quang 97 5.3.4. Tốc độ hàn 98 5.4. Những khuyết tật của mối hàn và biện pháp khắc phục 98 5.4.1. Khuyết tật nứt 98 5.4.2. Lỗ hơi: 98 5.4.3. Lẫn xỉ hàn: 99 5.4.4. Hàn chưa thấu: 99 5.4.5. Khuyết cạnh: 99 5.5 Kiểm tra chất lượng mối hàn: 100 5.5.1. Kiểm tra hình dạng hình học của mối ghép: 100 5.5.2. Kiểm tra chất lượng mối ghép hàn không phá hỏng: 100 Chương VI:quy trình lắp dựng cầu trục 101 6.1. Quá trình vận chuyển. 101 6.2. Lắp ráp: 101 6.2.1. Kiểm tra trước khi lắp ráp. 102 6.2.2. Quá trình lắp ráp: 102 6.22.1. Lắp ráp từng chi tiết thành cụm chi tiết trước khi vận chuyển 102 6.2.2.2. Lắp đặt tại nơi khách hàng: 102 6.2.2.2.1. Lắp đặt ray : 102 6.2.2.2.2. Lắp ráp cầu trục: 104 6.3. Kiểm tra sau lắp ráp 113 6.4. Thử tải : 113 6.4.1. Thử tải tĩnh: 114 6.4.2. Thử tải động: 114 6.4.3. Thử nghiệm định kỳ. 114 Kết luận 115 Tài liệu tham khảo 116

doc112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu trục hai dầm lắp gầu ngoạm tải trọng nâng 10 tấn, khẩu độ 16 m, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4.2.1.3.X¸c ®Þnh ph¶n lùc tai c¸c gèi. -Ph¶n lùc t¹i ®iÓm A: X¸c ®Þnh dùa vµo ph­¬ng tr×nh m« men c©n b»ng t¹i ®iÓm B Ta cã: RA = 106744N RA + RB - P1 - P2 - q.3200 = 0 106744 + RB - 104744 - 104744 - 1,25.3200 = 0 RB = 106744N *biÓu ®å néi lùc H×nh 4.17 4.2.1.4.X¸c ®Þnh lùc qu¸n ë b¸nh xe dÉn cña cÇu khi phanh xe l¨n ë s¸t gèi tùa bªn tr¸i nhÊt. Ta cã s¬ ®å tÝnh nh­ h×nh vÏ sau: H×nh 4.18: S¬ ®å tÝnh lùc qu¸n tÝnh ê b¸nh xe dÉn cña cÇu Trong ®ã: - Pbd : T¶i träng t¸c dông lªn b¸nh bÞ dÉn Pbd = P’bd + Víi: P’bd: T¶i träng t¸c dông lªn b¸nh bÞ dÉn khi cã vËt n©ng,P’bd = 50781,25N GXC+GN:Träng l­îng xe l¨n kÓ c¶ bé phËn mang, GXC+GN = 80000N Þ Pbd = 50781,25 + = 90781,25 N - Pd : T¶i träng t¸c dông lªn b¸nh bÞ dÉn Pd = P’d + P’d: T¶i träng t¸c dông lªn b¸nh b dÉn khi cã vËt n©ng,P’d = 49218,74N GXC+GN: Träng l­îng xe l¨n kÓ c¶ bé phËn mang, GXC+GN = 80000N Þ Pd = 49218,74 + = 89218,74 N Khi phanh xe l¨n ë vÞ trÝ nh­ (h×nh 4.18) th× lùc qu¸n tÝnh sÏ lín nhÊt ë b¸nh xe dÉn bªn ph¶i cÇu +X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i gèi bªn ph¶i cÇu Ta cã RB.2.16000 - Pd.(600 + 3200) - Pbd.600 - 2q.= 0 RB.2.16000 - 89218,74.(600 + 3200) - 90781,25.600 - 2.2,3.= 0 RB = 30696,9 N Þ Lùc qu¸n tÝnh ë b¸nh xe dÉn bªn ph¶i cÇu lµ: P’’qt = N Ta cã: Lùc qu¸n tÝnh ë b¸nh xe dÉn bªn ph¶i cÇu nã sÏ g©y ra mét t¶i träng phô trªn dÇm ®Çu ë bªn tr¸i vµ lµm cho dÇm ®Çu bÞ uèn do ®ã khi tinh dÇm ®Çu ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh t¶i räng phô do lùc qu¸n tÝnh nµy g©y ra +X¸c ®Þnh t¶i träng phô do lùc qu¸n tÝnh g©y ra: Ta cã s¬ ®å tÝnh nh­ h×nh vÏ sau H×nh 4.19:S¬ ®å x¸c ®Þnh t¶i träng phô do lùc qu¸n tÝnh g©y ra Trong ®ã: R’C : T¶i träng phô do lùc qu¸n tÝnh g©y ra,(N) P’’qt : Lùc qu¸n tÝnh, P’’qt = 3069,69N B : Kho¶ng c¸ch t©m hai trôc b¸nh xe di chuyÓn cÇu, B = 3200mm Ta cã P’’qt.16000 - R’C.3200 = 0 3069,69.16000 - R’C.3200 = 0 R’C = 15348,45 N + M« men uèn lín nhÊt do t¶i träng phô g©y ra M’U = R’C. M’U = 15348,45. = 24557520N.mm 4.2.1.5.X¸c ®Þnh kÝch th­íc tiÕt diÖn dÇm ®Çu. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p r¸p dÇm chÝnh víi dÇm ®Çu ® Ta chän tiÕt diÖn gi÷a cña dÇm ®Çu tiÕt diÖn cuèi cña dÇm ®Çu cã d¹ng nh­ sau H×nh 4.20: TiÕt diÖn gi÷a vµ tiÕt diÖn cuèi cña dÇm ®Çu Ta chän vËt liÖu chÕ t¹o dÇm chÝnh lµ thÐp CT3 Thanh biªn trªn : chän thÐp tÊm cã chiÒu dµy d1 = 8 mm Thanh biªn d­íi: chän thÐp tÊm cã chiÒu dµy d2 = 8 mm Thµnh ®øng : chän thÐp tÊm cã chiÒu dµy d3 = 6 mm a. §Æc tÝnh c¬ b¶n cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm. * DiÖn tÝch cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm (F). DiÖn tÝch cña thanh biªn trªn, (F1): F1 = B0. d1 = 360.8 = 2880 mm2 DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, (F2): F2 = B0. d2 = 360.8 = 2880 mm2 DiÖn tÝch cña thµnh ®øng, (F3) : F3 = 2.h.d3 Trong ®ã: h- lµ chiÒu cao thµnh ®øng h = H- (d1 + d2) = 450- (8+8) = 434 mm F3 = 2.434.6 = 5208 mm2 Tæng diÖn tÝch cña tiÕt diÖn lµ: F = F1 + F2 + F3 = 2880 +2880 + 5208 = 10968 mm2 * M« men tÜnh cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi víi trôc (x1- x1): - M« men tÜnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (x1-x1): Theo c«ng thøc (5.2,[2]) Sx1 = yc1.F1 , mm3 Trong ®ã: yc1 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña thanh biªn trªn ®Õn trôc x1-x1 yc1 = ( H - ) = 450 - = 446 mm F1 - DiÖn tÝch cña thanh biªn trªn , F1 = 2880 mm2 Þ Sx1 = 446.2880 = 1284480 mm3 - M« men tÜnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc(x1- x1): Theo c«ng thøc (5.2,[2]) Sx2 = yc2.F2 , mm3 Trong ®ã: yc2 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña thanh biªn d­íi ®Õn trôc x1-x1 yc2 = = = 4 mm F2 - DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, F2 = 2160 mm2 Þ Sx2 = 4.2880 = 11520 mm3 - M« men tÜnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc(x1- x1): Theo c«ng thøc (5.2,[2]) Sx3 = yc3.F3 , mm3 Trong ®ã: yc3 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña thµnh ®øng ®Õn trôc x1-x1 yc3 = () = () = 225 mm3 F3 - DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, F3 = 5208 mm2 Þ Sx3 = 225.5208 = 1171800 mm3 Þ Tæng mm« men tÜnh cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi víi trôc (x1-x1) : Sx = Sx1 + Sx2 + Sx3 = 1284480 + 11520 + 1171800 = 2467800 mm3 Þ To¹ ®é träng t©m cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (x1-x1) : Theo c«ng thøc (5.3, [2] ) Yc = Trong ®ã: Sx - Tæng m« men tÜnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (x1-x1) Sx = 2467800 mm3 F - Tæng diÖn tÝch cña tiÕt diÖn F = 10968 mm2 Þ yc = = 225 mm * M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn diÖn gi÷a dÇm ®èi vèi trôc (x - x): - M« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (5.9,[2]): Jx1 = Jxc1 + b12.F1 , mm4 (1) Trong ®ã: Jxc1- m« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc trung t©m cña nã. Theo tµi liÖu [2] Jxc1= Víi: B0 - chiÒu réng thanh biªn trªn, B0 = 360 mm d1 - chiÒu dµy thanh biªn trªn, d1 = 8 mm Þ Jxc1= = 15360 mm4 b1 - Kho¶ng c¸ch tõ t©m thanh biªn trªn ®Õn trôc (x - x) b1 = H - yc - = 450 - 225 - = 221 mm F1 - DiÖn tÝch cña thanh biªn trªn, F1 = 2880 mm2 Thay c¸c gi¸ tri vµo biÓu thøc (1) ta ®­îc Jx1 = 15360 + 2212.2880 = 140677440 mm4 - M« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (5.9,[2]): Jx2 = Jxc2 + b22.F2 , mm4 (2) Trong ®ã: Jxc2- m« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc trung t©m cña nã. Theo tµi liÖu [2] Jxc2= Víi: B0 - chiÒu réng thanh biªn trªn, B0 = 360 mm d2 - chiÒu dµy thanh biªn trªn, d2 = 8 mm Þ Jxc2= = 15360 mm4 b2 - Kho¶ng c¸ch tõ t©m thanh biªn d­íi ®Õn trôc (x - x) b2 = yc - = 225 - = 221 mm F2 - DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, F2 = 2160 mm2 Thay c¸c gi¸ tri vµo biÓu thøc (2) ta ®­îc Jx2 = 15360 + 2212.2880 = 140677440 mm4 - M« men qu¸n tÝnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (x - x): Jxc3=2 Víi: h - chiÒu cao cña thµnh ®øng, h = 434 mm d3 - chiÒu dµy thµnh ®øng, d3 = 6 mm Þ Jxc3=2 = 188356 Þ Tæng mm« qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi víi trôc (x-x): Jx = Jx1 + Jx2 +Jx3 = 140677440 + 140677440 + 188356 = 281543236 mm4 * M« men chèng uèn cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi vèi trôc (x - x): - M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (7.7,[2]): Wx1 = , mm3 Trong ®ã: Wx1- M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (x - x) Jx - M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (x - x) Jx = 281543236 mm4 ymax - kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp ngoµi cña thanh biªn trªn ®Õn trôc (x - x) ymax = yc = 225mm Þ Wx1 = = 1251303,27 mm3 - M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (7.7,[2]): Wx2 = , mm3 Trong ®ã: Wx2- M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc (x - x) Jx - M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (x - x) Jx = 281543236 mm4 ymax - kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp ngoµi cña thanh biªn trªn ®Õn trôc (x - x) ymax = yc = 225 mm Þ Wx2 = = 1251303,27 mm4 - M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (x - x): Wx3 = 0 * M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn diÖn gi÷a dÇm ®èi vèi trôc (y - y): - M« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (y - y): Jy1 Theo tµi liÖu [2] Jy1= Víi: B0 - chiÒu réng thanh biªn trªn, B0 = 360 mm d1 - chiÒu dµy thanh biªn trªn, d1 = 8 mm Þ Jy1= = 31104000 mm4 - M« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc (y - y): Theo tµi liÖu [2] Jy2= Víi: B0 - chiÒu réng thanh biªn d­íi, B0 = 360 mm d1 - chiÒu dµy thanh biªn d­íi, d1 = mm Þ Jy2= = 31104000 mm4 - M« men qu¸n tÝnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (y - y): Theo c«ng thøc (5.9,[2]): Jy3 = 2Jyc3 + a2.F3 , mm4 Trong ®ã: Jyc3- m« men qu¸n tÝnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc trung t©m cña nã. Theo tµi liÖu [2] Jyc3= Víi: h - chiÒu cao cña thµnh ®øng, h = 434m d3 - chiÒu dµy thµnh ®øng, d3 = 6 mm Þ Jyc3= = 7812 mm4 a - Kho¶ng c¸ch tõ t©m thµnh ®øng ®Õn trôc (y - y): a = = = 163 mm F3 - DiÖn tÝch cña thµnh ®øng, F3 = 5208mm2 Thay c¸c gi¸ tri vµo biÓu thøc ta ®­îc Jy3 = 2.7812 + 1632.5208 = 138386976 mm4 Þ Tæng mm« qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi víi trôc (y-y): Jy = Jy1 + Jy2 +Jy3 = 31104000 + 31104000 + 138386976 = 169490976 mm4 * M« men chèng uèn cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi vèi trôc (y - y): - M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (y - y): Theo c«ng thøc (7.7,[2]): Wy = , mm3 Trong ®ã: Wy- M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (x - x) Jy - M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (y - y) Jy = 169490976 mm4 xmax - kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÐp ngoµi cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (y - y) xmax = = = 160 Þ Wy= = 1059318,6 mm3 - M« men chèng uèn cña líp kim lo¹i ngoµi cïng cña thanh biªn trªn vµ d­íi ®èi víi trôc (y - y): Wy = 0 b.§Æc tÝnh c¬ b¶n cña tiÕt diÖn ®Çu dÇm. * DiÖn tÝch cña tiÕt diÖn (F). DiÖn tÝch cña thanh biªn trªn, (F1): F1 = 360.8 = 2880 mm2 DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, (F2): F2 = 2.40.6 = 480 mm2 DiÖn tÝch cña thµnh ®øng, (F3) : F3 = 2.212.6 =2544 mm2 Tæng diÖn tÝch cña tiÕt diÖn lµ: F = F1 + F2 + F3 = 2880 +480 + 2544 = 5904 mm2 * M« men tÜnh cña tiÕt diÖn (x1- x1): - M« men tÜnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (x1-x1): Theo c«ng thøc (5.2,[2]) Sx1 = yc1.F1 , mm3 Trong ®ã: yc1 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña thanh biªn trªn ®Õn trôc x1-x1 yc1 = 226 - = 222 mm F1 - DiÖn tÝch cña thanh biªn trªn , F1 = 2880 mm2 Þ Sx1 = 222.2880 = 639360 mm3 - M« men tÜnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc(x1- x1): Theo c«ng thøc (5.2,[2]) Sx2 = yc2.F2 , mm3 Trong ®ã: yc2 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña thanh biªn d­íi ®Õn trôc x1-x1 yc2 = = = 4 mm F2 - DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, F2 = 480 mm2 Þ Sx2 = 4.480 = 1920 mm3 - M« men tÜnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc(x1- x1): Theo c«ng thøc (5.2,[2]) Sx3 = yc3.F3 , mm3 Trong ®ã: yc3 - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña thµnh ®øng ®Õn trôc x1-x1 yc3 = () = 113 mm3 F3 - DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, F3 = 2544 mm2 Þ Sx3 = 113.2544 = 287472 mm3 Þ Tæng mm« men tÜnh cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi víi trôc (x1-x1) : Sx = Sx1 + Sx2 + Sx3 = 639360 + 1920 + 287472 = 928752 mm3 Þ To¹ ®é träng t©m cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (x1-x1) : Theo c«ng thøc (5.3, [2] ) Yc = Trong ®ã: Sx - Tæng m« men tÜnh cña tiÕt diÖn ®èi víi trôc (x1-x1) Sx = 928752 mm3 F - Tæng diÖn tÝch cña tiÕt diÖn F = 5904 mm2 Þ yc = = 157 mm * M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn diÖn (x - x): - M« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (5.9,[2]): Jx1 = Jxc1 + b12.F1 , mm4 (1) Trong ®ã: Jxc1- m« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn trªn ®èi víi trôc trung t©m cña nã. Theo tµi liÖu [2] Jxc1= Víi: B0 - chiÒu réng thanh biªn trªn, B0 = 360 mm d1 - chiÒu dµy thanh biªn trªn, d1 = 8 mm Þ Jxc1= = 15360 mm4 b1 - Kho¶ng c¸ch tõ t©m thanh biªn trªn ®Õn trôc (x - x) b1 = 226 - 157 - = 65 mm F1 - DiÖn tÝch cña thanh biªn trªn, F1 = 2880 mm2 Thay c¸c gi¸ tri vµo biÓu thøc (1) ta ®­îc Jx1 = 15360 + 652.2880 = 12183360 mm4 - M« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (5.9,[2]): Jx2 = Jxc2 + b22.F2 , mm4 (2) Trong ®ã: Jxc2- m« men qu¸n tÝnh cña thanh biªn d­íi ®èi víi trôc trung t©m cña nã. Theo tµi liÖu [2] Jxc2= Víi: B0 - chiÒu réng thanh biªn trªn, B0 = 360 mm d2 - chiÒu dµy thanh biªn trªn, d2 = 8 mm Þ Jxc2= = 1707 mm4 b2 - Kho¶ng c¸ch tõ t©m thanh biªn d­íi ®Õn trôc (x - x) b2 = 157 - = 153 mm F2 - DiÖn tÝch cña thanh biªn d­íi, F2 = 480 mm2 Thay c¸c gi¸ tri vµo biÓu thøc (2) ta ®­îc Jx2 = 2.1707 + 1532.480 = 11385120 mm4 - M« men qu¸n tÝnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc (x - x): Theo c«ng thøc (5.9,[2]): Jx3 = 2Jxc3 + b32.F3 , mm4 Trong ®ã: Jxc3- m« men qu¸n tÝnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc trung t©m cña nã. Theo tµi liÖu [2] Jxc3= Víi: h - chiÒu cao cña thµnh ®øng, h = 210 mm d3 - chiÒu dµy thµnh ®øng, d3 = 6 mm Þ Jxc3= = 4630500 mm4 b3 - Kho¶ng c¸ch tõ t©m thµnh ®øng ®Õn trôc (x - x): b3 = 157 - - 6 = 46 mm F3 - DiÖn tÝch cña thµnh ®øng, F3 = 2544 mm2 Thay c¸c gi¸ tri vµo biÓu thøc ta ®­îc Jx3 = 2.4630500 + 462.2544 = 14679728 mm4 Þ Tæng mm« men tÜnh cña tiÕt diÖn gi÷a dÇm ®èi víi trôc (x1-x1) : Jx = Jx1 + Jx2 + Jx3 = 12183360 +11385120 + 14679728 = 38248208 mm4 4.2.1.6.KiÓm tra mÆt c¾t dÇm ®· chän: Tõ biÓu ®å m« men trªn (h×nh 4.17) th× ta thÊy m« men uèn lín nhÊt lµ ë gi÷a dÇm vµ lùc c¾t lín nhÊt ë gèi tùa Þ Ta ph¶i kiÓm tra ®iÒu kiÖn c­êng ®é ë mÆt c¾t gi÷a dÇm vµ ®iÒu kiÖn c¾t ë gèi tùa. *kiÓm tra mÆt c¾t ë tiÕt diÖn gi÷a dÇm theo ®iÒu kiÖn c­êng ®é a.§iÒu kiÖn c­êng ®é. (C«ng thøc 3.4, [3]) Trong ®ã: Mxmax: Lµ m« men uèn lín nhÊt theo ph­¬ng X x¸c ®Þnh ®­îc tõ biÓu ®å m« men uèn (H×nh4.17) ë trªn.(N.m) Mmax = 64446,4Nm = 64446400 Nmm Wx= 1251303,27 (mm3) :Lµ m« men chèng uèn cña mÆt c¾t ®· tÝnh chän Mymax: Lµ m« men uèn lín nhÊt theo ph­¬ng Y do lùc qu¸n tÝnh g©y ra Mymax = 24557520 Nmm : Lµ m« men uèn cho phÐp, (B¶ng5.2,[1]) =180 (N/mm) *kiÓm tra mÆt c¾t ë tiÕt diÖn gèi tùatheo ®iÒu kiÖn c¾t: Trong ®ã: : øng suÊt c¾t t¹i tiÕt diÖn gèi tùa Qc: Lùc c¾t lín nhÊt t¹i tiÕt diÖn gèi tùa Qc = 106744N S0 : M« men tÜnh cña nöa tiÕt diÖn trªn ®èi víi trôc x-x S0 = 360.8.(69 - ) + 2.106. = 254616 mm4 Jx : M« men qu¸n tÝnh cña thµnh ®øng ®èi víi trôc x-x Jx = 38248208 mm4 : ChiÒu dµy thµnh ®øng, = 6 mm Ta cã: = 0,6.160 = 96 N/mm2 VËy mÆt c¾t tho¶ m·n ®iÒu kiÖn c¾t 4.3. TÝnh to¸n c¸c mèi nèi ghÐp: Trong kÕt cÊu cÇu trôc,chñ yÕu ng­êi ta dïng c¸c ®­êng hµn ®Ó lµm mèi nèi ghÐp chñ yÕu ®Ó kÕt nèi c¸c bé phËn l¹i víi nhau.ë ®©y,tÝnh to¸n c¸c mèi nèi ghÐp lµ ta ®i tÝnh to¸n,kiÓm tra xem c¸c mèi nèi hµn ®· ®ñ ®iÒu kiÖn chÞu lùc hay kh«ng.Mèi hµn trong kÕt cÊu chñ yÕu bÞ c¾t .V× thÕ trong tÝnh to¸n kiÓm tra, ta kiÓm tra mèi hµn theo ®iÒu kiÖn c¾t. 4.3.1.TÝnh mèi ghÐp hµn. Do nh÷ng ­u ®iÓm cña mèi ghÐp hµn nªn ngµy nay trong c¸c kÕt cÊu thÐp nã ®­îc sö dông réng r·i . Dïng c¸c kÕt cÊu hµn tiÕt kiÖm ®­îc kho¶ng 15-20% kim lo¹i so víi kÕt cÊu dïng ®inh t¸n hoÆc bu l«ng vµ kháang 30-50% so víi kÕt cÊu ®óc. KÕt cÊu ghÐp b»ng hµn cã khèi l­îng nhá so víi ghÐp b»ng ®inh t¸n v× kh«ng cã mò ®inh, kh«ng ph¶i ghÐp chång hoÆc dïng tÊm ®Öm, kim läai ®­îc tËn dông v× kh«ng bÞ lç ®inh lµm yÕu, sö dông mèi ghÐp hµn tiÕt kiÖm ®­îc c«ng søc, gi¶m ®­îc gi¸ thµnh v× kh«ng ph¶i lµm lç vµ t¸n ®inh, kh«ng cÇn nh÷ng thiÕt bÞ lín khoan lç vµ t¸n ®inh, c«ng nghÖ hµn dÔ tù ®éng hãa, cã n¨ng suÊt cao, nªn dïng hµn dÏ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®é bÒn, nguyªn vËt liÖu ®­îc sö dông hîp lÝ. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n mèi hµn th­êng cã hai tr­êng hîp tÝnh to¸n sau : -Tr­êng hîp 1: C¨n cø theo t¶i träng ngoµi ®Ó t×m ra chiÒu dµi hµn cÇn thiÕt, tõ ®ã thiÐt kÕ kÕt cÊu hµn. Khi thiÕt kÕ ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn ®é bÒn ®Òu gi÷a mèi hµn vµ c¸c thµnh phÇn ®­îc ghÐp . -Tr­êng hîp2: C¨n cø theo kÕt cÊu ®Ó ®Þnh kÝch th­íc mèi hµn råi kiÓm nghiÖm ®é bÒn. Trong c¸c tÝnh to¸n ta gi¶ thiÕt r»ng chÊt l­îng mèi hµn ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt. C¸c thanh biªn trªn vµ thanh ®øng ®­îc ghÐp víi nhau b»ng c¸c mèi ghÐp hµn chång. ChiÒu cao miÖng hµn lÊy h = 6 mm. TÝnh mèi hµn gi÷a thanh biªn trªn vµ thanh ®øng. Khi chÞu uèn, ®­êng hµn cã xu h­íng tr­ît t­¬ng ®èi víi nhau, ®­êng hµn sÏ chÞu c¾t theo chiÒu däc dÇm. Lùc c¾t lín nhÊt n»m ë tiÕt diÖn gèi tùa cña dÇm. V× thÕ ta tÝnh mèi hµn ë mÆt c¾t gèi tùa. Lùc t¸c dông lªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi mèi hµn x¸c ®Þnh nh­ sau: Theo c«ng thøc (3-43,) , (N/mm) Trong ®ã: : lùc c¾t tÝnh to¸n t¹i mÆt c¾t ®ang xÐt. : M« men cña c¶ tiÕt diÖn ®èi víi trôc : M« men tÜnh cña thanh biªn ®èi víi trôc x - x §Ó ®¶m b¶o ®é bÒn cña mèi hµn kh«ng kÐm ®é bÒn cña c¸c chi tiÕt hµn lµm b»ng thÐp CT3 cã ®é bÒn ta dïng lo¹i que hµn cã ®é bÒn . øng suÊt cho phÐp cña mèi hµn d­íi t¸c dông cña t¶i träng chÝnh: ChiÒu dµi mèi hµn cÇn thiÕt trªn mét mÐt chiÒu dµi dÇm ë gèi tùa: Trong thùc tÕ nh÷ng dÇm tæ hîp cã tÝnh chÊt ®åi xøng vµ dµi nªn ng­êi ta th­êng hµn víi ®­êng hµn liÒn, liªn tôc, sö dông m¸y hµn tù ®éng. Khi ®ã hép dÇm ®¶m b¶o khÝt vµ kh«ng bÞ gØ do t¸c dông cña m«i tr­êng bªn ngoµi x©m thùc. Cã thÓ lÊy chiÒu cao ®­êng hµn b»ng 6mm, chiÒu dµi mèi hµn lµ 50 mm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèi hµn lµ 60 mm. Mèi hµn thanh ®øng cña dÇm ®Æt c¸ch gèi tùa lµ 4834mm. C¸c thanh biªn cña dÇm ®­îc nèi ngoµi mèi nèi ®ã ®Ó tr¸nh c¸c mèi nèi chång lªn nhau. Mèi hµn cña c¸c mèi nèi cña thanh ®øng tÝnh theo uèn khi b¸nh xe n»m trªn mèi nèi nh­ h×nh vÏ sau. H×nh5.2 - Ph¶n lùc ë gèi tùa A do träng l­îng xe l¨n vµ vËt n©ng g©y ra: +M« men uèn do t¶i träng nµy g©y ra ë tiÕt diÖn ®ang xÐt: +M« men do t¶i träng ph©n bè ®Òu g©y ra t¹i tiÕt diÖn ®ang xÐt: + Tæng m« men uèn t¹i tiÕt diÖn ®ang xÐt: + M« men chèng uèn cña tiÕt diÖn ®ang xÐt : H×nh 5.3 + øng suÊt cña mèi hµn d­íi t¸c dông cña t¶i träng chÝnh: øng suÊt cho phÐp lín nhÊt trong tr­êng hîp nµy b»ng: - Ph¶n lùc A d­íi t¸c dông cña c¸c lùc qu¸n tÝnh ngang cña xe con víi vËt n©ng. Ta cã s¬ ®å tÝnh nh­ h×nh vÏ sau H×nh 5.3:S¬ ®å tÝnh +M« men uèn do lùc qu¸n tÝnh ngang g©y ra: - Ph¶n lùc t¹i A do lùc qu¸n tÝnh cña dÇm (h×nh 5.3): + M« men uèn lín nhÊt do lùc qu¸n tÝnh cña dÇm g©y ra: Tæng m« men uèn: M« men chèng uèn cña tiÕt diÖn ®èi víi líp ngoµi cïng cña mèi hµn: Trong ®ã: B = 320 – Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thµnh ®øng. øng suÊt trong mèi hµn - M« men uèn do lùc qu¸n tÝnh cña xe l¨n vµ vËt n©ng t¸c dông däc theo dÇm Ta cã s¬ ®å tÝnh nh­ h×nh vÏ sau: øng suÊt do m« men nµy sinh ra H×nh 5.4 øng suÊt trong mèi hµn d­íi t¸c dông cña t¶i träng chÝnh vµ t¶i träng phô: øng suÊt co phÐp lín nhÊt theo tr­êng hîp phèi hîp t¶i träng: VËy mèi hµn ®¶m b¶o æn ®Þnh Ch­¬ng V qui tr×nh chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp dÇm chñ- dÇm ®Çu cña cÇu trôc Khi chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, viÖc lËp ra ®­îc mét qui trinh c«ng nghÖ chÕ t¹o hîp lý lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng. Bëi kh«ng nh÷ng nã b¶o ®¶m ®­îc chØ tiªu kü thuËt cña kÕt cÊu, mµ cßn mang tÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ cao khi pha c¾t ph«i liÖu. Mét qui tr×nh c«ng nghÖ hîp lý sÏ tiÕt kiÖm d­îc nguyªn vËt liÖu, gi¶m søc lao ®éng, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §Ó x©y dùng mét qui tr×nh c«ng nghÖ hîp lý ph¶i tu©n theo 4 chØ tiªu sau: ChØ tiªu 1: Ph¶i ph©n tÝch hå s¬ kü thuËt, tõ ®ã ®­a ra mét vµi ph­¬ng ¸n pha c¾t ph«i liÖu, chän ph­¬ng ¸n thÝch hîp nhÊt b»ng c¸ch xin ý kiÕn cña chuyªn gia. ChØ tiªu 2: Chän qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng tèt nhÊt cho c¸c chi tiÕt. ChØ tiªu 3: Ph¶i ®äc ®­îc c¸c ph­¬ng ¸n pha c¾t ph«i liÖu hîp lý trªn c¬ së kinh nghiÖm vµ dïng bµi to¸n pha c¾t ph«i liÖu. ChØ tiªu 4: Ph¶i x©y dùng ®­îc qui tr×nh l¾p r¸p sao cho ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ thêi gian ng¾n nhÊt. Qui tr×nh c«ng nghÖ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt nhÊt vµ hîp lý ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn: - §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. - Ph­¬ng ph¸p gia c«ng kinh tÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp nhÊt. - Qui tr×nh ph¶i ®­îc ¸p dông c¸c thµnh tùu khao häc míi vµ tæ chøc s¶n xuÊt phï hî víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. I.Quy tr×nh chÕ t¹o dÇm chÝnh – dÇm ®Çu: 1.Ph©n tÝch b¶n vÏ: 1.1DÇm chñ: Tæng chiÒu dµi : L=15668mm, dÇm chñ lµ lo¹i dÇm tæ hîp cã diÖn tÝch tiÕt diÖn thay ®æi. ChiÒu dµi ®o¹n thay ®æi tiÕt diÖn: C= 1834mm. ChiÒu cao cña tiÕt diÖn dÇm chÝnh ë gi÷a dÇm: H=900mm. ChiÒu cao cña tiÕt diÖn dÇm chÝnh s¸t víi dÇm ®Çu: H1=450mm. -TiÕt diÖn d¾t ngang dÇm chÝnh: H×nh 5.1 -DÇm chÝnh ®­îc t¹o tõ thÐp CT3 liªn kÕt víi nhau b»ng ghÐp hµn gåm: + B¶n c¸nh trªn chiÒu dµi 15668mm, chiÒu réng 360mm, ch dÇy d1=8mm. + B¶n c¸nh d­íi chiÒu dµi 12mm, chiÒu réng 360mm, chiÒu dÇy d2=6mm. + B¶n c¸nh d­íi cña ®o¹n dÇm cã diÖn tÝch thiÕt diÖn thay ®æi chiªu dµi 1834m, chiÒu réng 380mm, chiÒu dÇy d2=6mm. + B¶n bông chiÒu dÇy d3=6mm, cã kÝch th­íc: DÇm chÝnh cã c¸c b¶n ng¨n ®¶m b¶o dÇm kh«ng bÞ uèn côc bé ë b¶n c¸nh vµ b¶n bông. ®èi víi b¶n bông cña dÇm chÝnh: H×nh 5.2 Trong qóa tr×nh lµm viÖc dÇm chÞu uèn vµ xo¾n, d­íi t¸cdông cña t¶i träng chÝnh vµ t¶i träng phô nªn vÞ trÝ m«Ý ghÐp liªn kÕt b¶n bông kh«ng ®Æt ë vÞ trÝ thiÕt diÖn cã m«men uèn lín nhÊt, nã g©y ra bÊt lîi cho kÕt cÊu khi chÞu lùc. +KÝch th­íc cña thÐp tÊm chÕ t¹o b¶n bông cña dÇm chÝnh: H×nh 5.3 B¶n c¸nh trªn vµ b¶n c¸nh d­íi cña dÇm chÝnh: T×nh h×nh chÞu lùc cña b¶n c¸nh trªn, b¶n c¸nh d­íi cña dÇm chÝnh kh¸c víi b¶n bông, nã cã kh¶ n¨ng mÊt æn ®Þnh côc bé, chÞu kÐo. Do ®ã, vÞ trÝ mèi ghÐp hµn liªn kÕt kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i bè trÝ nh­ mæi ghÐp liªn kÕt b¶n bông, nh­ng kh«ng nªn bè trÝ hai mèi ghÐp cña b¶n c¸nh vµ bông trïng mét vÞ trÝ. -H×nh d¹ng h×nh häc b¶n c¸nh trªn vµ vÞ trÝ mèi ghÐp: H×nh 5.4 - H×nh d¹ng b¶n c¸nh d­íi vµ vÞ trÝ mèi ghÐp: H×nh 5.5 1.2.DÇm ®Çu: Tæng chiÒu dµi : L’ = 3930, dÇm ®Çu lµ lo¹i dÇm tæ hîp cã diÖn tÝch tiÕt diÖn thay ®æi. + ChiÒu cao cña tiÕt diÖn dÇm ®Çu ë gi÷a dÇm: H= 450mm. + ChiÒu cao cña tiÕt diÖn ®Çu dÇm: H1= 226mm. -TiÕt diÖn gi÷a dÇm vµ ®Çu dÇm cña dÇm dÇu: H×nh 5.6 -DÇm ®Çu ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp CT3 liªn kÕt víi nhau b»ng ghÐp hµn gåm: + B¶n c¸nh trªn chiÒu dµi 3930mm, chiÒu réng 360mm, chiÒu dÇy d1= 8mm. + B¶n c¸nh d­íi chiÒu dµi 2980mm, chiÒu réng 360mm, chiÒu dÇy d2= 8mm. + B¶n bông chiÒu dÇy d3=6mm. DÇm ®Çu cã c¸c b¶n ng¨n ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cho dÇm. -KÝch th­íc cña thÐp tÊm chÕ t¹o b¶n bông cña dÇm ®Çu: H×nh 5.7 -B¶n c¸nh trªn vµ b¶n c¸nh d­íi cña dÇm ®Çu: + KÝch th­íc vµ h×nh d¹ngb¶n c¸nh trªn cña dÇm ®Çu: H×nh 5.8 + KÝch th­íc vµ h×nh d¹ngb¶n c¸nh d­íi cña dÇm ®Çu H×nh 5.9 2.Chän thiÕt bÞ gia c«ng vµ chÕ t¹o ph«i: *ThiÕt bÞ c¾t: Sö dông má c¾t b»ng tay, m¸y c¾t b¸n tù ®éng (con rïa). Nhiªn liÖu sö dông: Gas-oxy-axetilen. §¶m b¶o vÕt c¾t cña vËt liÖu kh«ng cã ma-via th× ®iÒu chØnh l­îng oxy-gas, oxy-axetilen theo tû lÖ : ;. + Yªu cÇu ®èi víi má c¾t: - Ph¶i ®¶m b¶o c¾t ®­îc tÊt c¶ mäi h­íng. - Ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc tû lÖ thÝch hîp gi÷a hçn hîp c¾t oxy. - §iÒu chØnh ngän löa c¾t dÔ dµng. - Cã c¸c bé phËn g¸ l¾p ®Ó c¾t vßng trßn vµ lç. - Má c¾t ph¶i cã nhiÒu ®Çu c¾t ®­îc c¸c tÊm kim lo¹i cã chiÒu dÇy kh¸c nhau. - ChiÒu dµi má c¾t ph¶i thÝch hîp ®¶m b¶o an toµn cho c«ng nh©n tr¸nh khái báng. *ThiÕt bÞ hµn: Sö dông m¸y hµn ®iÖn mét chiÒu vµ m¸y hµn ®iÖn xoay chiÒu. §èi víi m¸y hµn ®iÖn xoay chiÒu cong suÊt tiªu thô tõ 3,5¸3,8Kw/h. §èi víi m¸y hµn ®iÖn mét chiÒu tõ bé biÕn ®«Ø ®iÖn hµn mét tr¹m ë 40V, c«ng suÊt tiªu thô tõ 5¸5,5 Kw/h. + §Æc ®iÓm, cña dßng ®iÖn xoay chiÒu: - M¸y hµn cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh thÊp. - Khi hµn, khã g©y hå quang, tÝnh æn ®Þnh cña hå quang kÐm. Do ®ã chÊt l­îng mèi hµn kh«ng cao. + §Æc ®iÓm cña dßng ®iÖn mét chiÒu: - ThiÕt bÞ hµn dÔ g©y hå quang, hå quang ch¸y æn ®Þnh, chÊt l­îng mèi hµn cao. - ThiÕt bÞ hµn phøc t¹p, gi¸ thµnh cao. Yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ hµn: - §iÖn thÕ kh«ng t¶i cña m¸y ph¶i cao h¬n ®iÖn thÕ khi hµn, ®ång thêi kh«ng g©y nguy hiÓm khi sö dông khi sö dông U0=55¸80V, Uh=25¸45V ®èi víi hµn ®iªn xoay chiÒu. U0=30¸55V, Uh=16¸35V ®èi víi m¸y hµn mét chiÒu. - Khi hµn th­êng x¶y ra hiÖn t­îng ng¾n m¹ch, c­êng ®é dßng ®iÖn lín. Kh«ng nh÷ng lµm nãng ch¶y que hµn, vËt hµn mµ cßn ph¸ háng m¸y. Do ®ã kh«ng cho phÐp dßng ®iÖn ng¾n m¹ch qu¸ lín In=(1,3¸1,4)Ih. - Tuú thuéc vµo sù thay ®æi chiÒu dµi hå quang, th× ®iÖn thÕ c«ng t¸c cña m¸y hµn ph¶i cã sù thay ®æi thÝch øng nhanh chãng. Khi chiÒu dµi hå quang hµn t¨ng th× ®iÖn thÕ c«ng t¸c t¨ng, khi chiÒu dµi hå quang gi¶m th× ®iÖn thÕ c«ng t¸c gi¶m. - §­êng ®Æc tÝnh ngoµi cña m¸y hµn ph¶i lµ ®­êng cong dèc liªn tôc ®èi víi hµn hå quang b»ng tay. - M¸y hµn ph¶i ®iÒu chØnh ®­îc dßng ®iÖn ®Ó phï hîp khi hµn c¸c que hµn cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau vµ vËt hµn cã chiÒu dµy kh¸c nhau. - Dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ph¶i lÖch pha nhau ®Ó cho qu¸ tr×nh hµn æn ®Þnh. ChÝnh v× ®Æc ®iÓm khi hµn b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu vµ dßng ®iÖn xoay chiÒu cho ta mèi ghÐp hµn cã chÊt l­îng kh¸c nhau. Do ®ã sö dông mèi ghÐp hµn b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó hµn nh÷ng mèi ghÐp kh«ng yªu cÇu chÊt l­îng cao, sö dông m¸y hµn mét chiÒu ®Ó hµn nh÷ng mèi hµn yªu cÇu chÊt l­îng cao ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc: Hµn mèi ghÐp hµn gi¸p mèi b¶n bông, mèi ghÐp liªn kÕt b¶n c¸nh víi b¶n bông, mèi ghÐp liªn kÕt dÇm chÝnh víi dÇm ®Çu. 3. Lµm s¹ch: Lµm s¹ch bÒ mÆt, t¹o ®é nh¸m ban ®Çu cho bÒ mÆt cña vËt liÖu ®¹t ®é bãng Ñ2,5. 4. T¹o ph«i. 4.1.DÇm chÝnh: - VËt liÖu: ThÐp CT3 + ThÐp tÊm tr¬n dµi 6000mm, réng 1500mm, dÇyd1 = 6mm: 6tÊm + ThÐp tÊm tr¬n dµi 6000mm, réng 1500mm, dÇyd2 = 8mm: 1tÊm +L©y dÊu vËt liÖu: Khi gia c«ng vËt liÖu t¹o ph«i bao giê còng ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mÆt chuÈn ®Ó gia c«ng nh»m h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a sù sai lÖch vÒ kÝch th­íc, h×nh d¸ng h×nh häc cña ph«i ®­îc t¹o ra. Ph«i chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp cÇu trôc cã ®Æc ®iÓm: - C¸c ®­êng bao cña ph«i ®Òu lµ nh÷ng ®­êng th¼ng cã ph­¬ng song song vµ ph­¬ng vu«ng gãc víi nhau nªn mÆt chuÈn gia c«ng chÕ t¹o ph«i lµ hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi nhau. - ViÖc x¸c ®Þnh mÆt chuÈn gia c«ng, ta chØ viÖc x¸c ®Þnh hai ®­êng th¨ng vu«ng gãc trªn bÒ mÆt tÊm vËt liÖu sao cho hîp lý nhÊt. LÊy dÊu vËt liÖu chÕ t¹o ph«i: ViÖc lÊy dÊu chÕ t¹o cña b¶n c¸nh trªn, b¶n bông, b¶n c¸nh d­íi cña dÇm chÝnh, cña dÇm ®Çu trªn vËt liÖu thÐp CT3 lµ viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ kho¶ng c¸ch giao ®iÓm cña c¸c ®­êng th¼ng song song víi hai ®­êng chuÈn . - B¶n bông dÇm chÝnh: H×nh 5.10 - B¶n c¸nh dÇm chÝnh. §­îc x¸c ®Þnh t­¬ng tù nh­ tÊm 2 cña b¶n bông. B¶n c¸nh trªn kÝch th­íc : H×nh 5.11 B¶n c¸nh d­íi kÝch th­íc : H×nh 5.12 Sau khi lÊy dÊu c¸c b¶n c¸nh vµ b¶n bông dÇm chÝnh c¸c tÊm thÐp cßn l¹i ta tËn dông dïng lµm c¸c tÊm t¨ng c­êng vµ dÇm ®Çu. 4.2. DÇm ®Çu + VËt liÖu : ThÐp CT3 - ThÐp tÊm tr¬n dµi 6000mm, réng 1500mm, dÇyd1 = 6mm: TËn dông thÐp cßn l¹i s©u khi chÕ t¹o dÇm chÝnh - ThÐp tÊm tr¬n dµi 6000mm, réng 1500mm, dÇyd2 = 8mm: 1tÊm + L©y dÊu vËt liÖu: -B¶n c¸nh trªn vµ b¶n c¸nh d­íi dÇm ®Çu. H×nh 5.13 - B¶n bông dÇm chÝnh: H×nh 5.14 Sau khi lÊy dÊu c¸c b¶n c¸nh vµ b¶n bông dÇm ®Çu cßn l¹i c¸c tÊm thÐp thõa ta dïng lµm c¸c tÊm t¨ng c­êmg 4.3. Gia c«ng c¾t vËt liÖu: Sö dông má c¾t b»ng tay, m¸y c¾t b¶n tù ®éng (con rïa) ®Ó c¾t c¸c ®­êng c¾t cã kÝch th­íc ng¾n vµ ®­êng c¾t cã kÝch th­íc ng¾n vµ ®­êng cã kÝch th­íc lín. Sö dông m¸y c¾t to¹ ®é ®Ó c¾t b»ng ph­¬ng ph¸p chÐp h×nh cña nh÷ng ph«i c¾t cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc gièng nhau. ChiÒu dµy cña tÊm vËt liÖu d=6¸8mm. ChiÒu réng c¾t lµ 3mm nªn trong qu¸ tr×nh c¾t ph¶i trõ ®i mét l­¬ng d­ gia c«ng S=1,5mm tÝnh tõ t©m má c¾t ®Õn ®­êng chuÈn kÝch th­íc cña ph«i chÕ t¹o. TiÕn hµnh c¾t; Má c¾t ph¶i ®Æt nghiªng mét gãc 200¸300 vÒ phÝa ng­îc h­íng c¾t. Tèc ®é c¾t VC=370¸400m/phót. 4.4. Gia c«ng hµn t¹o ph«i: §Ó t¹o ph«i b¶n c¸nh trªn, b¶n bông vµ b¶n c¸nh d­íi cña dÇm chÝnh vµ dÇm ®Çu ph¶i nèi ghÐp c¸c tÊm thÐp ®· gia c«ng c¾t ë trªn b»ng mèi ghÐp hµn gi¸p mèi. B¶n c¸nh trªn: ChiÒu dÇy vËt liÖu d1=8mm. Sö dông que hµn $42, ®­êng kÝnh que hµn dq =5mm. C­êng ®é dßng ®iÖn Ih=180¸250(A). Ph¶i hµn ®Ýnh mèi ghÐp tr­íc khi tiÕn hµnh hµn, kho¶ng c¸ch mèi hµn ®Ýnh lµ 200¸250mm, chiÒu dµi vÕt hµn ®Ýnh: 10mm. Sau khi hµn, kÕt c©ó th­êng bÞ biÕn d¹ng h×nh häc cong vªnh kh«ng ph¼ng. Do ®ã ph«i t¹o ra kh«ng cã ®é ®ång ph¼ng g©y khã kh¨n khi nèi ghÐp hµn b¶n c¸nh víi b¶n bông t¹o dÇm chÝnh, dÇm chÝnh kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. §Ó h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a biÕn d¹ng cong vªnh th× sö dông mét sè biÖn ph¸p lµm gi¶m biÕn d¹ng: - Khi hµn ph¶i tiÕn hµnh hµn theo mét chiÒu hoÆc hµn tõ gi÷a ra, kh«ng ®­îc hµn tõ hai ®Çu vµo ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt ®é co ngang cña mèi ghÐp. - §Æt vËt kª ng­îc víi chiÒu bÞ uèn cña mèi ghÐp hµn. - Sau khi hµn vÉn bÞ biÕn d¹ng cong vªnh th× sö dông ph­¬ng ph¸p n¾n nguéi b»ng c¸ch cho ph«i ch¹y qua m¸y c¸n nguéi. 5. G¸ hµn: 5.1. G¸ hµn liªn kÕt dÇm chÝnh vµ dÇm ®Çu: §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c khi chÕ t¹o kÕt cÊu, gi¶m ®Õn møc thÊp nh©t sù sai lÖch còng nh­ biÕn d¹ng sau khi hµn liªn kÕt b¶n c¸nh víi b¶n bông, b¶n ng¨n víi b¶n c¸nh trªn vµ b¶n bông. Tr­íc khi hµn ph¶i thùc hiÖn b­íc hµn g¸ liªn kÕt ®Þnh vÞ vÞ trÝ cña tÊm ghÐp, sau ®ã tiÕn hµnh hµn liªn kÕt chung víi nhau. *Quy tr×nh hµn liªn kÕt t¹o dÇm chÝnh vµ dÇm ®Çu tiÕn hµnh thùc hiÖn theo c¸c b­íc: + ChuÈn bÞ mÆt b»ng gia c«ng, c¸c dông cô ®å g¸, chªm cÇn thiÕt. + T¹o ®é vång cho phÐp ban ®Çu cña dÇm chÝnh: 1/1500 (t¹o ®é vång cña b¶n c¸nh trªn víi mÆt chuÈn gia c«ng) + §Þnh vÞ trÝ mèi ghÐp cña b¶n ng¨n víi b¶n c¸nh trªn, b¶n bông víi b¶n c¸nh trªn. + Hµn liªn kÕt b¶n ng¨n víi b¶n c¸nh trªn (tr­íc khi hµn ph¶i chän ph­¬ng ¸n ga l¾p hîp lý, t¹o ®é vu«ng gãc cña c¸c b¶n ng¨n víi mÆt chuÈn ng¨n víi mÆt chuÈn gia c«ng). TiÕn hµnh hµn ®Ýnh mét sè ®iÓm ®¶m b¶o vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña kÕt cÊu trong qu¸ tr×nh hµn nèi ghÐp tr¸nh hiÖn t­îng cong vªnh sau khi hµn. + Hµn liªn kÕt thÐp gãc ®Òu c¹nh L50x50 chèng phïng cña b¶n bông, sau ®ã hµn liªn kÕt b»ng mèi ghÐp hµn liªn tôc suèt chiÒu dµi. + Hµn liªn kÕt b¶n bông víi b¶n c¸nh trªn vµ b¶n ng¨n. + G¸ hµn liªn kÕt c¸c b¶n c¸nh d­íi víi b¶n bông. 5.2. G¸ hµn liªn kÕt dÇm chÝnh víi dÇm ®Çu: VËt liÖu chÕ t¹o dÇm chÝnh lµ thÐp CT3, lo¹i thÐp nµy c¬ tÝnh cã thÓ hµn tèt, v× vËy trong qu¸ tr×nh hµn liªn kÕt kh«ng yªu cÇu biÖn ph¸p c«ng nghÖ ®Æc biÖt. §ång thêi còng kh«ng ph¶i nung nãng tr­íc khi hµn vµ nhiÖt luyÖn sau khi hµn. Trong qu¸ tr×nh hµn chØ cÇn tr¸nh sinh ra biÕn d¹ng lµ ®­îc. Khi hµn liªn kÕt t¹o dÇm ®Çu vµ dÇm chÝnh, m«i ghÐp hµn liªn kÕt lµ mèi hµn gãc ch÷ T hµn liªn kÕt mét bªn. 5.3.ChÕ ®é hµn. ChÕ ®é hµn lµ tæng hîp c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh hµn ®Ó nhËn ®­îc mèi ghÐp hµn cã h×nh d¸ng kÝch th­íc mong muèn, nã ®­îc ®Æc tr­ng bëi ®­êng kÝnh que hµn, c­êng ®é dßng ®iÖn hµn, tèc ®é hµn, ®iÖn thÕ cña hå quang hµn. 5.3.1 §­êng kÝnh que hµn: §èi víi mèi ghÐp hµn liªn kÕt b¶n c¸nh víi b¶n bông cña dÇm chÝnh vµ dÇm ®Çu. §©y lµ mèi ghÐp hµn gãc ch÷ T kh«ng v¸t c¹nh. Ta sö dông que hµn ®­êng kÝnh lµ: §èi víi mèi ghÐp hµn ch÷ T liªn kÕt b¶n ng¨n víi b¶n bông cña dÇm chÝnh vµ b¶n ng¨n víi b¶n bông cña dÇm ®Çu lµ mèi (hµn leo). §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng mèi hµn ghÐp th× s­ dông que hµn cã ®­êng kÝnh . 5.3.2. C­êng ®é dßng ®iÖn hµn: Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh hµn, viÖc n©ng cao dßng ®iÖn hµn cã thÓ t¨ng tèc ®é hµn do t¨ng nhanh tèc ®é nong ch¶y cña que hµn lµm t¨ng hiÖu suÊt hµn: Trong ®ã: - HÖ sè do tÝnh chÊt que hµn. - §­êng kÝnh que hµn. Khi hµn mèi ghÐp gi÷a b¶n ng¨n víi b¶n bông Ih gi¶m 15¸20%. Khi hµn mèi ghÐp gi÷a b¶n c¸nh d­íi víi b¶n bông Ih gi¶m 10¸15%. 5.3.3. §iÖn thÕ hå quang; Trßn qu¸ tr×nh hµn hå quang kh«ng nªn dµi qu¸, nÕu dµi qu¸ th× hå quang ch¸y kh«ng æn ®Þnh, ®é s©u nãng ch¶y Ýt, dÔ g©y ra khuyÕt tËt c¹nh vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c. Do ®ã ph¶i sö dông hå quang ng¾n ®Ó hµn, chiÒu dµi hå quang hµn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®­êng kÝnh que hµn. 5.3.4. Tèc ®é hµn: Ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña mèi ghÐp , yªu cÇu chÊt l­îng cña mèi ghÐp ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é hµn, nh»m ®¶m b¶o cho mèi hµn chÊt l­îng cao, thÊp, réng, hÑp ®Òu nhau. 5.4. Nh÷ng khuyÕt tËt cña mèi hµn vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc: Mèi ghÐp hµn liªn kÕt trong kÕt cÊu cã rÊt nhiÒu d¹ng khuyÕt tËt, th­êng lµ: nøt, lç h¬i, lÉn xØ hµn, hµn ch­a thÊu, thµnh côc, khuyÕt tËt c¹nh vµ kÝch th­íc mèi hµn kh«ng phï hîp víi yªu cÇu. 5.4.1. KhuyÕt tËt nøt: Nøt lµ mét trong nh÷ng khuyÕt tËt nghiªm träng nhÊt cña mèi hµn. Trong qua tr×nh sö dông cÊu kiÖn hµn, nÕu mèi hµn cã vÕt nøt th× vÕt nøt ®ã sÏ réng dÇn ra khiÕn cÊu kiÖn bÞ háng, nã gåm: nøt trong va nøt ngoµi. *Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh sinh ra nøt: Chän vËt liÖu thÐp cã hµm l­îng l­u huúnh vµ ph«t pho th©p, ®ång thêi chän que hµn cã tÝnh chèng nøt t­¬ng ®èi tèt. Chän tr×nh tù hµn chÝnh x¸c. Gi¶m tèc ®é lµm nguéi vËt hµn. Chän dßng ®iÖn hµn thÝch hîp, cã thÓ dïng c¸ch hµn nhiÒu líp vµ chó ý ®¾p ®Çy r·nh hå quang. 5.4.2. Lç h¬i: Khi hµn v× cã nhiÒu thÓ h¬i hoµ trong kim lo¹i nãng ch¶y, nh÷ng thÓ h¬i ®ã kh«ng tho¸t ra tr­íc lóc vïng nãng ch¶y nguéi do ®ã t¹o thµnh lç h¬i. §Ó phßng tr¸nh sù ph¸t sinh ra lç h¬i cÇn chý ý: - Dung que hµn, que hµn ph¶i ®­îc sÊy kh« vµ mÆt hµn ph¶i lau kh«, s¹ch sÏ. - Gi÷ chiÒu dµi hå quang t­¬ng ®èi ng¾n, kh«ng v­ît qua 4mm. - Sau khi hµn, kh«ng véi gâ xØ hµn ngay, ph¶i kÐo dµi thêi gian gi÷ nhiÖt cho kim lo¹i mèi hµn. 5.4.3. LÉn xØ hµn: LÉn xØ hµn lµ t¹p chÊt kÑp trong mèi hµn, t¹p chÊt nµy cã thÓ tån t¹i trong mèi hµn, còng cã thÓ n»m trªn bÒ mÆt mèi hµn. *BiÖn ph¸p tr¸nh sinh ra lÉn xØ: - T¨ng dßng ®iÖn hµn cho thÝch hîp, khi cÇn thiÕt cho rót ng¾n hå quang hµn vµ t¨ng thêi gian dõng l¹i cña hå quang. - TriÖt ®Ó chÊp hµnh c«ng t¸c lµm s¹ch chç hµn. - KÞp thêi n¾m v÷ng t×nh h×nh vïng nãng ch¶y, ®Ó ®iÒu chØnh gãc ®é hµn vµ ph­¬ng ph¸p ®­a que hµn. 5.4.4. Hµn ch­a thÊu: Hµn ch­a thÊu lµ mét khuyÕt tËt nghiªm träng nhÊt, nã dÉn ®Õn bÞ nøt, lµm háng cÊu kiÖn. §Ó tr¸nh hµn ch­a thÊu, trong qu¸ tr×nh hµn nªn tr¸nh ®Ó x¶y ra nh÷ng hiÖn t­îng: hë ®Çu nèi gãc vµ ®é v¸t c¹nh qu¸ nhá. Dßng ®iÖn qu¸ nhá, tèc ®é hµn qu¸ nhanh, gãc ®é que hµn hoÆc c¸ch ®­a que hµn ch­a chÝnh x¸c, chiÒu dµi hå quang lín. Khi cÇn thiÕt cã thÓ t¨ng khe hë ®Çu nèi. 5.4.5. KhuyÕt c¹nh: ë chç giao nhau gi÷a kim lo¹i cña vËt hµn víi mèi hµn cã h×nh r·nh däc, r·nh ®ã gäi lµ khuyÕt c¹nh, nã lµm gi¶m bít bÒ dÇy cña kim lo¹i vËt hµn. Khi cÊu kiÖn chÞu t¶i träng ®éng th× sÏ sinh ra vÕt nøt. §Ó phßng sinh ra khuyÕt tËt c¹nh, ph¶i chän dßng ®iÖn hµn chÝnh x¸c, l¾m thËt v÷ng chiÒu dµi hå quang vµ c¸ch ®­a que hµn. 5.5 KiÓm tra chÊt l­îng mèi hµn: §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng mèi hµn, c¸c ®Þnh xem mèi hµn cã phï hîp víi c­êng ®é cña kÕt cÊu vµ yªu cÇu cña viÖc sö dông th× viÖc kiÓm tra chÊt l­îng mèi hµn lµ v« cïng quan träng. Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p kiÓm tra, mçi ph­¬ng ph¸p cã mét ®Æc ®iÓm riªng. 5.5.1. KiÓm tra h×nh d¹ng h×nh häc cña mèi ghÐp: Khi kiÓm tra h×nh d¹ng h×nh häc cña mèi ghÐp, sö dông ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng trùc quan vµ dông cô ®o chuyªn dïng, th­íc chuyªn dông. 5.5.2. KiÓm tra chÊt l­îng mèi ghÐp hµn kh«ng ph¸ háng: KiÓm tra kh«ng ph¸ háng dïng ®Ó kiÓm tra mÆt ngoµi, dïng ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng tia X, tia g. KiÓm tra b»ng tia X: TËn dông ®Æc ®iÓm cña tia X cã kh¶ n¨ng xuyªn qua c¸c lo¹i vËt chÊt kh¸c nhau, cho nªn dïng tia X kiÓm tra nh÷ng khuyÕt tËt trong néi bé mèi hµn. Khi kiÓm tra b»ng tia X, ®Ó tia X chiÕu th¼ng vµo mèi hµn, sau mèi hµn ®Æt mét chiÕc hép cã ®Æt phim c¶m quang, tõ ®ã ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng khuyÕt tËt bªn trong mèi hµn vµ ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n kh¾c phôc khuyÕt tËt ®ã. KiÓm tra b¨ng tia g: Lîi dông n¨ng l­îng phãng x¹ cña c¸c nguyªn tè cã tÝnh phãng x¹ ®Ó phãng ra nh÷ng tia g. Nã cã l¨ng lùc xuyªn qua rÊt m¹nh dïng ®Ó kiÓm tra khuyÕt tËt bªn trong mèi hµn, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng tia g còng t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»n tia X. Ch­¬ng vi quy tr×nh l¾p dùng cÇu trôc L¾p ®Æt vµo vÞ trÝ lµm viÖc lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ t¹o cÇu trôc .Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®­îc thùc hiÖn qua nhiÒu nguyªn c«ng, nhiÒu b­íc víi sù hç trî cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ (cÇn trôc, m¸y hµn…). Tr­íc khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh l¾p ®Æt c¸c chi tiÕt l¾p ghÐp ph¶i ®­îc b«i dÇu mì chèng gØ nh­ trôc b¸nh xe, b¸nh xe, æ bi... Dµn kÕt cÊu thÐp ph¶i ®­îc s¬n mét líp chèng gØ. C¸c bé phËn nh­ ®éng c¬, hép gi¶m tèc, phanh, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn… ph¶i ®­îc b¶o vÖ, b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o, tr¸nh Èm ­ít. 6.1. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Tr­íc khi vËn chuyÓn ®Õn n¬i l¾p r¸p, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®­îc thuËn lîi vµ ®Ô dµng th× cÇu trôc ph¶i ®­îc th¸o rêi hoµn toµn thµnh tõng côm tõng chi tiÕt riªng biÖt sau ®ã dïng cÇu trôc (NÕu trong nhµ x­ëng ®· cã s½n) hoÆc cÇn trôc, pal¨ng ®Ó vËn chuyÓn c¸c côm vµ c¸c chi tiÕt lªn xe vËn chuyÓn. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nµy ph¶i ®¶m b¶o an toµn, c¸c côm vµ c¸c chi tiÕt nµy ®­îc xÕp lªn xe sao cho gän nhÊt cã thÓ mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc sau nµy cña nã . Khi vËn chuyÓn cÇu trôc ph¶i l­u ý nÑp buéc sao cho phÇn kÕt cÊu thÐp kh«ng bÞ vÆn, cong vªnh. §éng c¬, phanh, hÖ thèng ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ph¶i ®­îc b¶o vÖ cÈn thËn, tr¸nh Èm ­ít va ®Ëp. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn, chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p hiÖn hµnh vÒ sö dông ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ c¸ch thøc vËn chuyÓn.(VD: Quy ®Þnh vÒ thêi gian ho¹t ®éng, t¶i träng cho phÐp vµ kÝch th­íc bao cña xe ®èi víi c¸c tuyÕn ®­êng mµ xe ch¹y qua…) 6.2. L¾p r¸p: §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt cña thiÕt bÞ vµ ®¶m b¶o an toµn cho cÇu trôc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, khi l¾p r¸p ph¶i tiÕn hµnh theo quy ®Þnh sau: 6.2.1. KiÓm tra tr­íc khi l¾p r¸p. KiÓm tra sè l­îng bé phËn vµ chi tiÕt cña thiÕt bÞ theo s¬ ®å kü thuËt: +KiÓm tra l¹i c¸c bé phËn nh­ : hép gi¶m tèc, ®éng c¬, phanh, khíp nèi… NÕu ch­a ®¶m b¶o kü thuËt cÇn söa ch÷a hiÖu chØnh ngay cho phï hîp víi thiÕt kÕ. +KiÓm tra phÇn kÕt cÊu thÐp, ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc ngay nh÷ng khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra . +KiÓm tra l¹i c¸c mèi hµn cña dÇm, ®Æc biÖt chó ý mèi hµn ë gi÷a dÇm chÝnh. 6.2.2. Qu¸ tr×nh l¾p r¸p: 6.22.1. L¾p r¸p tõng chi tiÕt thµnh côm chi tiÕt tr­íc khi vËn chuyÓn . C¸c chi tiÕt ®­îc l¾p thµnh c¸c côm theo nh÷ng quy tr×nh l¾p r¸p vµ viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®· ®­îc quy ®Þnh theo nh­ng tiªu chuÈn riªng víi tõng côm vµ tõng chi tiÕt cÇn l¾p r¸p. Sau khi l¾p r¸p c¸c côm ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chÕ ®é l¾p r¸p ®· ®Ò ra trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. C¸c côm chi tiÕt ®­îc l¾p r¸p tr­íc khi vËn chuyÓn gåm: -DÇm chÝnh. -DÇm ®Çu. -Hép gi¶m tèc, phanh, ®éng c¬ ®iÖn -L¾p c¸c côm b¸nh xe di chuyÓn chñ ®éng vµ bÞ ®éng -L¾p dùng xe con. -L¾p c¸c côm b¸nh xe di chuyÓn vµo kÕt cÊu thÐp dÇm ®Çu. 6.2.2.2. L¾p ®Æt t¹i n¬i kh¸ch hµng: 6.2.2.2.1. L¾p ®Æt ray : Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña cÇu trôc cã an toµn hay kh«ng nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc l¾p ®Æt ray. Nã ph¶i ®­îc b¶o ®¶m an toµn. -Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m hai ray lµ L = 16000 mm. Hai ray ph¶i ®¶m b¶o ®é song song trªn suèt chiÒu dµi lµm viÖc cña cÇu trôc víi sai sè l¾p ghÐp cho phÐp lµ:5 ¸ 10 mm/100000m chiÒu dµi. - §é ph¼ng cña ray trong suèt chiÒu dµi nhµ x­ëng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh di chuyÓn cña cÇu trôc. NÕu ®é ph¼ng tèt sÏ Ýt tiªu hao c«ng suÊt m¸y vµ qu¸ trench lµm viÖc ®­îc nhÑ nhµng. Ng­îc l¹i nÕu ray cã ®é dèc sÏ xuÊt hiÖn lùc c¶n do dèc vµ nÕu ®é nhÊp nh« lín th× ¶nh h­ëng cña t¶i träng ®éng ®Õn c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn sÏ t¨ng, tuæi thä cña chóng sÏ gi¶m. C¸c b¸nh xe sÏ bÞ mßn kh«ng ®Òu, c¸c bu l«ng l¾p ghÐp bÞ níi láng. Do ®ã ®é dèc tèi ®a cña ray cho phÐp lµ 1: 25000. - §Ó l¾p ®Æt ray lªn dÇm ®ì, ta dïng c¸c tÊm kÑp ray. C¸c tÊm kÑp nµy ®­îc ®Þnh vÞ víi dÇm ®ì ray b»ng c¸c cÆp bu l«ng ®ai èc. DÇm ®ì ray ®­îc ®Æt trªn c¸c vai cét. C¸c vai cét nµy ®­îc hµn g¸ trªn c¸c cét cña nhµ x­ëng. H×nh6.1: S¬ ®å cét ®ì ray di chuyÓn cÇu 1.Ray KP-70; 2.TÊm kÑp ray; 3.DÇm ®ì ray; 4.Vai cét;5.Cét nhµ x­ëng H×nh 6.2: S¬ ®å l¾p ray KP- 70 Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ray dïng cÇn trôc « t« cÈu ray lªn, ë mçi bªn cho hai ng­êi c«ng nh©n b¾t bu l«ng ®Þnh vÞ ray vµ mét ng­êi lµm tÝn hiÖu c¨n chØnh cho chuÈn. Cã c¸c c¸ch hiÖu chØnh ray: +Dïng d©y ®o ®­êng chÐo. C¸c d©y nµy b»ng nhau vµ cã lùc c¨ng t­¬ng ®­¬ng nhau. + Dïng thiÕt bÞ ®o( m¸y thuû b×nh, kinh vÜ) vµ c¸c thiÕt bÞ c¨n chØnh ®é ph¼ng chuyªn dïng. 6.2.2.2.2. L¾p r¸p cÇu trôc: *B­íc 1: ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn: - ChuÈn bÞ mÆt b»ng v÷ng ch¾c, b»ng ph¼ng, ®ñ réng cho c¸c ph­¬ng tiÖn lµm viÖc trong qu¸ tr×nh l¾p dùng. - ChuÈn bÞ hai gi¸ ch÷ A, mét gi¸ cè ®Þnh, mét gi¸ di ®éng. - ChuÈn bÞ ®iÖn n¨ng phôc vô cho m¸y hµn vµ c¸c thiÕt bÞ cã liªn quan. - ChuÈn bÞ m¸y hµn, que hµn, kÝnh hµn. - ChuÈn bÞ d©y ch»ng nÐo, th­íc ®o, d©y tuy« chøa n­íc c¨n chØnh kh¸c. - ChuÈn bÞ cÈu. - KiÓm tra l¹i ®­êng ch¹y bè trÝ trªn gi¸ ch÷ A. - TËp kÕt c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p r¸p. H×nh 6.3: S¬ ®å ®Æt hai gi¸ ch÷ A * B­íc 2: L¾p dÇm ®Çu lªn gi¸ ch÷ A - §Æt hai dÇm ®Çu lªn gi¸ ch÷ A b»ng cÇu trôc (Nõu trong nhµ x­ëng ®· cã s½n cÇu trôc) hoÆc b»ng pal¨ng, cÇn trôc « t« sau ®ã c¨n chØnh dÇm ®Çu. Qu¸ tr×nh cÇn Ýt nhÊt hai ng­êi ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ dÇm ®Çu. - C¨n chØnh dÇm ®Çu: Qu¸ tr×nh c¨n chØnh cÇn Ýt nhÊt hai ng­êi ®Ó ®iÒu chØnh dÇm ®Çu vµ hai ng­êi dïng c¸c thiÕt bÞ ®o. + C¨n chØnh khÈu ®é: C¨n chØnh sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a t©m hai b¸nh xe cña hai dÇm ®Çu lµ :L = 16000 mm. + C¨n chØnh th¨ng b»ng: §iÒu chØnh cao ®é hai dÇm ®Çu hai bªn b»ng nhau ( H = H’ ) b»ng c¸ch ®iÒu chØnh c¸c vÝt trªn gi¸ ch÷ A di ®éng. KiÓm tra sù th¨ng b»ng nhê d©y tuy « cã chøa n­íc. + C¨n chØnh ®é song song gi÷a hai dÇm ®Çu. - Cè ®Þnh dÇm ®Çu nhê c¸c d©y ch»ng nÐo vµ gi ÷. D©y ch»ng nÐo MÆt b»ng nhµ x ¦ ëng H' H Gi¸ ch÷ A cè ®Þnh H×nh 6.4: S¬ ®å ®Æt dÇm ®Çu lªn gi¸ ch÷ A *B­íc 3: L¾p dÇm chñ lªn dÇm ®Çu. - N©ng dÇm chÝnh lªn dÇm ®Çu b»ng cÇu trôc (NÕu trong nhµ x­ëng ®· cã s½n cÇu trôc) hoÆc dïng pal¨ng, cÇn trôc « t«. - C¨n chØnh dÇm chÝnh. +C¨n chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a t©m hai ray di chuyÓn xe con L =14000mm. + C¨n chØnh ®é song song gi÷a hai dÇm chÝnh. +C¨n chØnh ®é vu«ng gãc gi÷a dÇm ®Çu vµ dÇm chÝnh - Hµn ®Ýnh gi÷a dÇm ®Çu vµ dÇm chñ: - KiÓm tra : -KiÓm tra kÝch th­íc gi÷a c¸c ray di chuyÓn xe con, gi÷a c¸c b¸nh xe di chuyÓn cÇu, kiÓm tra ®é th¨ng b»ng, ®é song song.. - Hµn chuÈn dÇm chñ víi dÇm ®Çu: Trong qu¸ tr×nh l¾p dÇm chñ víi dÇm ®Çu cÇn Ýt nhÊt hai ng­êi ®Ó ®iÒu chØnh dÇm ®Çu vµo vÞ trÝ cÇn l¾p r¸p, mét thî hµn, ngoµi ra cßn cÇn hai ng­êi sö dông c¸c dông cô ®o. Sau khi l¾p r¸p c¸c kho¶ng c¸ch ®¶m b¶o yªu cÇu( KhÈu ®é 14m, kho¶ng c¸ch hai ray di chuyÓn xe con lµ 1,6m), dÇm chñ vu«ng gãc víi dÇm ®Çu, hai dÇm chñ, hai dÇm ®Çu ®¶m b¶o song song nhau, c¸c dÇm ph¶i th¨ng b»ng. H×nh 6.5 : S¬ ®å ®Æt dÇm chÝnh lªn dÇm ®Çu * B­íc 4:KiÓm tra. -KiÓm tra kÝch th­íc: Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m c¸c b¸nh xe di chuyÓn cÇu, kho¶ng c¸ch t©m hai ray di chuyÓn xe con, ®é th¨ng b»ng.. -KiÓm tra mèi hµn: ChiÒu cao ®­êng hµn vµ chÊt l­îng mèi hµn. *B­íc 5: L¾p ®Æt lan can vµ c¬ cÊu di chuyÓn cÇu trôc L¾p c¸c chi tiÕt vµ c¸c thiÕt bÞ cßn l¹i. *B­íc 6:ChuÈn bÞ ®­a cÇu trôc lªn ray nhµ x­ëng. CÇu trôc ®­îc ®Æt lªn ray nhµ x­ëng cã thÓ trong giai ®o¹n nhµ x­ëng ®· thi c«ng hoµn thµnh (§· lîp m¸i) hoÆc khi ch­a thi c«ng xong (Ch­a lîp m¸i). ë ®©y ta xÐt trong tr­êng hîp khã kh¨n nhÊt vÒ kh«ng gian l¾p dùng ®ã lµ nhµ x­ëng ®· thi c«ng xong vµ phÇn m¸i ®· hoµn thiÖn. Träng l­îng phÇn kÕt cÊu nÆng nhÊt mµ ta cÇn ph¶i ®Æt lªn ray lµ kÕt cÊu thÐp dÇm chñ, dÇm ®Çu,sµn c«ng t¸c vµ c¸c côm b¸nh xe di chuyÓn cÇu (8,6 tÊn). §Ó ®­a cÇu trôc lªn ray nhµ x­ëng th× ph¶i chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ phôc vô sau: -ChuÈn bÞ mÆt b»ng cøng v÷ng, b»ng ph¼ng, th«ng tho¸ng cho xe cÈu lµm viÖc. Cã ®­êng quay xe khi cÇn thiÕt. ChuÈn bÞ xe cÈu theo yªu cÇu. - ChuÈn bÞ d©y ch»ng nÐo. - ChuÈn bÞ d©y an toµn phßng hé khi leo trÌo. - §Æt kÕt cÇu trôc vµo vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt cho viÖc l¾p ®Æt. §Ó t¹o kho¶ng th«ng tho¸ng khi n©ng cÇu trôc lªn qua ®­êng ch¹y th× ®Æt nghiªng cÇu truch so cíi ph­¬ng däc nhµ x­ëng mét gãc kho¶ng 450. - ChuÈn bÞ c¸c c«ng cô, thiÕt bÞ kh¸c phôc vô l¾p r¸p. Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ cã thÓ dïng c¸c xe vËn chuyÓn ®Ó tËp kÕt ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ. Dïng cÇn trôc ®ª ®Æ cÇu trôc vµo vÞ trÝ tr­íc khi n©ng lªn ®­êng ch¹y(Nªn bè trÝ gi¸ ch÷ A sao cho cÇu trôc sau khi l¾p r¸p th× ë ®óng vÞ trÝ nµy. Khi ®ã th× kh«ng cÇn thùc hiÖn b­íc nµy) C¸c d©y ®iÒu chØnh vi trÝ cÇu trôc ®­îc buéc vµo hai dÇm ®Çu. Yªu cÇu buéc ch¾c ch¾n vµ gän. - KiÓm tra c¸c mèi hµn, vÞ trÝ sÏ buéc c¸p treo. -KiÓm tra l¹i ®­êng ch¹y. H×nh 6.6. ChuÈn bÞ cÇu trôc Sau khi chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ xong ta tiÕn hµnh ®­a c©u trôc lªn ray. Tr­íc khi ®­a cÇu trôc lªn ray ta ph¶i kiÓm tra l¹i ray, ®uêng ch¹y. T¹o ®iÓm chuÈn vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ g¸ cho kÕt cÊu thÐp ( 4 b¸nh xe di chuyÓn). Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: - Buéc c¸p vµo vÞ trÝ ®· ®Þnh tr­íc trªn dÇm chñ t¹o thµnh quang treo. T¹i c¸c vÞ trÝ gãc ngoµi cña dÇm chñ tiÕp xóc víi c¸p cã bè trÝ c¸c thanh thÐp L10 ®Ó tr¸nh h­ háng, cong vªnh kÕt cÊu thÐp . -Dïng cÇn trôc mãc c¸p vµo quang treo råi kÐo th¼ng lªn sau ®ã dïng d©y ch·o ®Ó ®iÒu chØnh tíi vÞ vÞ trÝ dÇm chñ vu«ng gãc víi ray di chuyÓn. Yªu cÇu khi n©ng cÇu trôc lªn th× ph¶i n©ng cao v­ît qu¸ khái ®Ønh ray Ýt nhÊt 100 mm míi ®­îc ®iÒu chØnh vÞ trÝ cÇu trôc. Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c d©u ch·o ®· ®­îc buéc s½n trªn dÇm ®Çu. Hai bªn cÇu trôc ph¶i phèi hîp ®iÒu chØnh nhÞp nhµng vµ ®¶m b¶o an toµncho ng­êi vµ thiÕt bÞ. Khi h¹ xuèng c¸c b¸nh xe ph¶i tiÕp xóc ®Òu trªn ray. C¨n chØnh, cè ®Þnh cÇu trôc trªn ray, l¾p phÇn sµn c«ng t¸c cßn l¹i vµ chuÈn bÞ ®­a xe con lªn. H×nh 6.7: S¬ ®å dùng cÇu trôc lªn nhµ x­ëng -§Æt xe con lªn gi¸ cÇu: Dïng mét cÇn trôc ®­a xe con lªn , yªu cÇu xe con v­ît qua lan can kh«ng d­íi 300 mm. Khi cÈu xe con lªn yªu cÇu xe con lu«n lu«n n»m ngang, VÞ trÝ c¸c b¸nh xe ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ray di chuyÓn xe con. -L¾p ®Æt ca bin. -L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn. +L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn cho c¬ cÊu di chuyÓn cÇu trôc. +L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn c¬ cÊu di chuyÓn xe con . H×nh 6.8. L¾p ®Æt xe con •Chän cÈu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh l¾p dùng: +Träng l­îng toµn bé cÊu kiÖn mµ ta cÇn n©ng lªn ë ®©y lµ 8,6 tÊn. +ChiÒu cao tõ mÆt b»ng nhµ x­ëng tíi ®Ønh ray di chuyÓn cÇu h= 8m( Theo sè liÖu thùc tÕ mét sè nhµ x­ëng hiÖn nay). +KhÈu ®é cña cÇu trôc L=14m, chiÒu réng mÆt c¾t gi÷a cÇu trôc B ≈ 3m +KÝch th­íc bao cña cÇu trôc (cao) theo thiÕt kÕ lÊy h2 ≈1m. +Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp ngoµi cña hai dÇm chñ lÊy trßn lµ B’=2m + Gãc c¸p buéc so víi ph­¬ng ngang mét gãc 450 §Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh l¾p ®Æt, c¬ ®éng khi sö dông ta chän cÈu ®Ó n©ng cÇu trôc lµ lo¹i cÈu èng lång cã ch©n chèng. XÐt tr­êng hîp bÊt lîi lµ khi ®· n©ng cÇu trôc v­ît qua ®Ønh ray 0,2 m vµ b¾t ®Çu c¨n chØnh, ta cã s¬ ®å tÝnh : H×nh 6.9. S¬ ®å chän cÈu Theo nh­ s¬ ®å tÝnh trªn ta cã: Trong ®ã: +h1: ChiÒu cao tõ ®Ønh cÇn ®Õn mãc c©u phô thuéc vµo tõng lo¹i cÈu, lÊy h1=2m. +h2: ChiÒu cao quang treo, h2=0,5B’tg450=0,5.2.1=1m +a: §é hë gi÷a cÇu trôc vµ cÇn, lÊy a=0,5m VËy: Hay Tæng chiÒu cao cÇn n©ng: H=h+0,2+1+h2+h1=8+0,2+1+1+2=12,2m VËy tÇm cña cÇn trôc lµ:R=H.tgα =12,2.0,5=6,1m Nh­ vËy ®Ó n©ng cÇu trôc lªn cÇn xe cÈu ph¶i th¶o m·n ®iÒu kiÖn:Víi chiÒu cao n©ng 12,2m øng víi tÇm víi 6,1m n©ng ®­îc t¶i 8,4 tÊn. Víi cÈu TADANO TR-250M th× ë tÇm víi 6,5m th× cã thÓ n©ng ®­îc t¶i träng 9 tÊn víi chiÒu dµi cÇn 20,5m khi gãc cÈu lµ 450. Nh­ vËy lo¹i cÈu nµy cã thÓ ®Èm b¶o yªu cÇu cho viÖc l¾p dùng cÇu trôc. 6.3. KiÓm tra sau l¾p r¸p Tr­íc khi cho ch¹y thö cÇn kiÓm tra theo qauy ®Þnh sau: -KiÓm tra toµn bé cÇu trôc, c¸c mèc h¹n vÞ cÇu, xe con. -KiÓm tra ®é ®ång t©m cña trôc ®éng c¬, kiÓm tra c¸c bu l«ng mãng... -KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c c«ng t¾c t¬ h¹n chÕ hµnh tr×nh. -KiÓm tra tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. -HiÖu chØnh r¬ le nhiÖt kh«ng v­ît qu¸ 29% dßng ®iªn. *Khi kiÓm tra song ph¶i b¸o c¸o víi ban nghiÖm thu míi ®­îc phÐp ®ãng ®iÖn cho cÇu trôc lµm viÖc. *Tr­íc khi cho ch¹y thö theo quy ®Þnh bªn nghiÖm thu cÇn kiÓm tra l¹i: + Møc dÇu trong hép gi¶m tèc, l­îng mì trong æ bi. +Tr¹ng th¸i tiÕp xóc cña c¸c c«ng t¾c ®iÖn. + KiÓm tra th«ng suèt m¹ch ®iÖn. +KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña phanh, ®Ó ®iÒu ch×nh phanh cho phï hîp. +KiÓm tra l¹i tÊt c¶ thiÕt bÞ an toµn cña cÇu trôc. +KiÓm tra l¹i tÊt c¶ chÊt l­îng cña mèi hµn. + KiÓm tra c¸c mèi hµn. 6.4. Thö t¶i : ViÖc thö nghiÖm ®Ó nghiÖm thu ®­îc tiÕn hµnh trªn nhµ x­ëng ®­îc gäi lµ thö nghiÖm kiÓm tra vµ viÖc thö nghiÖm nµy n»m trong mét tr×nh tù thö nghiÖm gäi lµ thö nghiÖm s¬ bé vµ thö nghiÖm ®Þnh kú nh»m ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña cÇu trôc khi ®­a vµo sö dông phôc vô s¶n xuÊt trong x­ëng. 6.4.1. Thö t¶i tÜnh: §èi víi c¸c lo¹i cÇu trôc còng gièng nh­ ®èi víi m¸y xÕp dì trªn c¶ng biÓn, s«ng th× tiÕn hµnh thö nghiÖm tÜnh víi t¶i träng lín h¬n t¶i träng ®Þnh møc 25%. ViÖc thö nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh thö nghiÖm t¹i vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt cña cÇu trôc, ®é cao n©ng hµng lµ 100-200 mm. Trong thö nghiÖm tÜnh, m¸y trôc ®­îc thö nghiÖm trong vßng 10 phót. NÕu sau 10 phót mµ ®é cao cña t¶i träng kh«ng thay ®æi vµ sau khi xem xÐt kü c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm chi tiÕt vµ ®Æc biÖt lµ phÇn kÕt cÊu thÐp mµ kh«ng thÊy biÕn d¹ng hay xuÊt hiªn c¸c vÕt nøt lµ ®¹t yªu cÇu kü thuËt. Môc ®Ých cña thö nghiÖm tÜnh lµ ®é bÒn chung cña m¸y trôc, ®é bÒn cña tõng chi tiÕt chÝnh vµ ®Æc biÖt ®èi víi cÇu trôc lµ ®é æn ®Þnh cña c¬ cÊu n©ng khi lµm viÖc. 6.4.2. Thö t¶i ®éng: §­îc thö nghiÖm víi m¸y xÕp dì víi ®é v­ît t¶i h¬n 10% trong khi ®ã thùc hiÖn n©ng h¹ hµng. Qu¸ tr×nh th­ nµy nh»m kiÓm tra tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu cua cÇu trôc, cña cét ®ì vµ ®­êng ch¹y: +Cho cÇu trôc di chuyÓn khi t¶i träng trªn mãc c©u lµ 110% t¶i danh nghÜa. TiÕn hµnh n©ng h¹ 3 lÇn theo hai chiÒu lªn xuèng nÕu t¶i kh«ng tr«i th× ®¹t yªu cÇu. + Còng mang t¶i nh­ trªn, cho xe con di chuyÓn däc dÇm chÝnh vµ cÇu trôc di chuyÓn däc nhµ x­ëng. NÕu hÖ thèng lµm viÖc æn ®Þnh, ªm, nhÑ nhµng lµ ®¹t yªu cÇu. Sau khi thö xong ®¶m b¶o an toµn míi ®­a cÇu trôc vµo lµm viÖc. 6.4.3. Thö nghiÖm ®Þnh kú. Thö nghiÖm ®Þnh kú ®­îc tiÕn hµnh sau mét chu kú lµm viÖc cña cÇu trôc. KÕt LUËN Trong thêi gian qua, d­íi sù h­íng dÉn chu ®¸o vµ tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù nç lùc cña b¶n th©n, em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Tuy nhiªn, do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ míi dõng ë møc nghiªn cøu, häc tËp, cßn Ýt tÝnh kh¶ thi trong thùc tÕ. Bëi vËy em mong ®­îc sù gãp ý, phª b×nh cña thÇy c« trong bé m«n, vµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm trong nghµnh ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n . Cuèi cïng em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn chu ®¸o vµ tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ T©m vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n ®· gióp em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi! Hµ Néi , ngµy 04 th¸ng 05 n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn V¨n TuÊn Tµi liÖu tham kh¶o: [1] . Huúnh V¨n Hoµng, §µo Träng Th­êng : TÝnh to¸n m¸y trôc NXB KHKT- Hµ Néi 1975. [2]. Vò §×nh Lai, NguyÔn Xu©n Lùa, Bïi §×nh Nghi Søc bÒn vËt liÖu NXB GTVT – Hµ Néi 2000 [3]. NguyÔn V¨n Hîp, Ph¹m ThÞ NghÜa: KÕt cÊu thÐp MXD&XD NXB GTVT-Hµ Néi 1996 [4]. NguyÔn V¨n Hîp, Ph¹m ThÞ NghÜa, Lª ThiÖn Thµnh: M¸y trôc vËn chuyÓn NXB GTVT – Hµ Néi 2000. [5]. ATLAS M¸y Trôc ( B¶n tiÕng Nga) NXB Moc…-1970 [6]. ATLAS M¸y Trôc ( B¶n tiÕng ViÖt) NXB §¹i Häc X©y Dùng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyetminh(c).doc
  • dwgDam chinh +Dam dau.dwg
  • dwgLR.dwg
  • docMuc luc.doc
  • dwgPA.dwg
  • dwgQTCN che tao dam chinh.dwg
  • dwgTong the cau 10T(C).dwg
  • doctranglot.doc
Luận văn liên quan