Đề tài Ứng dụng phần mềm Topo – HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ

Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, khai thác mỏ vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hiện nay sản lượng của ngành công nghiệp than, đá ngày càng tăng cao, công trường khai thác ngày càng được mở rộng, các công nghệ và thiết bị khai thác tiên tiến đã được đưa vào ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho khai thác, công tác trắc địa cũng cần phải đổi mới về công nghệ và phương pháp để hiện đại hoá các công tác đo đạc, tính toán và thành lập bản đồ mỏ. Hiện nay với nền tin học phát triển, việc ứng dụng công nghệ tin học chuyên dụng vào công tác khảo sát, thiết kế, phục vụ khai thác mỏ đã đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo độ chính xác và thoả mãn được tính tối ưu về kinh tế. Được khoa và bộ môn giao cho đề tài: ''ứng dụng phần mềm Topo – HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ'' nhằm mục đích ứng dụng công nghệ tin học trong việc tự động hoá công tác trắc địa ở mỏ. Do thời gian và trình độ chuyên môn có hạn, tài liệu nghiên cứu hạn chế. Lần đầu làm quen với công nghệ tin học để phục vụ công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng mỏ, nên bản đồ án còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để bản đồ án được hoàn thiện hơn.

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2123 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng phần mềm Topo – HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
èi l­îng kho¸ng s¶n khai th¸c ®­îc cÇn ph¶i biÕt tØ träng cña nã. Q = V . (TÊn) (2-14) Trong ®ã: Q – Khèi l­îng kho¸ng s¶n khai th¸c ®­îc. - TØ träng cña kho¸ng sµng (T/m). DiÖn tÝch ®­îc x¸c ®Þnh hai lÇn b»ng m¸y ®o diÖn tÝch hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc, sau ®ã lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. Gi¸ trÞ chiÒu cao htb ®­îc tÝnh trung b×nh tõ c¸c gi¸ trÞ chiÒu cao tÇng trong toµn bé diÖn tÝch cÇn tÝnh. Trong tr­êng hîp chiÒu cao tÇng thay ®æi qu¸ lín th× ph¶i chia tÇng thµnh c¸c khèi cã chiÒu cao kh¸c nhau ®Ó tÝnh. 2.5.2. Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng song song KÕt qu¶ ®o vÏ chi tiÕt ë ®Çu vµ cuèi thêi kú thèng kª ®­îc ®­a lªn b×nh ®å. Trªn b×nh ®å x©y dùng c¸c mÆt c¾t song song vµ vu«ng gãc víi g­¬ng tÇng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt c¾t th­êng b»ng nhau vµ b»ng 20m (h×nh 2.7) H×nh 2.7. Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng song song Tõ c¸c mÆt c¾t 1- 1, 2- 2… trªn b×nh ®å x©y dùng c¸c thiÕt ®å trªn mÆt c¾t ®øng. DiÖn tÝch c¸c thiÕt ®å ®­îc tÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc, sau ®ã tÝnh thÓ tÝch kÑp gi÷a hai thiÕt ®å. V1 = .l …………….. (2-15) V n = .l Khi l cè ®Þnh ta cã: V = = l.( + S2 + …+Sn ) (2-16) Trong ®ã: Si – lµ diÖn tÝch c¸c mÆt c¾t. l – Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mÆt c¾t (l=20). Khi tÝnh khèi l­îng, nÕu tû sè diÖn tÝch gi÷a 2 mÆt kÕ cËn lín qu¸ 2/3 th× khèi l­îng gi÷a 2 mÆt ®ã ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Vi = (Si + Si+1 +) (2-17) 2.5.3. Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng kh«ng song song Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc dïng ®Ó tÝnh khèi l­îng cho c¸c tÇng cã d¹ng ®­êng cong. Trªn b×nh ®å x©y dùng c¸c mÆt c¾t 1-1, 2-2… kh«ng song song víi nhau vµ vu«ng gãc víi g­¬ng tÇng (h×nh 2.8). H×nh 2.8. Ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng kh«ng song song ViÖc tÝnh thÓ tÝch tõng khèi kÑp gi÷a hai mÆt c¾t t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp mÆt c¾t ®øng song song, cßn kho¶ng c¸ch giòa hai mÆt c¾t ®­îc lÊy trung b×nh tõ 2 c¹nh AB vµ CD cña mÐp tÇng. 2.6. C¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô s¶n xuÊt 2.6.1. C«ng t¸c ®o phôc vô ®µo hµo NhiÖm vô cña tr¾c ®Þa lµ : + Bè trÝ trôc hµo, mÐp hµo ra ngoµi thùc ®Þa. + §iÒu khiÓn vµ kiÓm tra ®é dèc ®¸y hµo, kÝch th­íc ®­êng hµo trong khi thi c«ng. + §o ®¹c kiÓm nghiÖm thu khèi l­îng ®µo hµo. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®µo hµo, tr¾c ®Þa ph¶i th­êng xuyªn ®o ®¹c kiÓm tra kÝch th­íc, ®é cao, ®é dèc ®¸y hµo ®¶m b¶o ®óng thiÕt kÕ. 2.6.2. Phôc vô ®o c¾m giíi h¹n khai th¸c C¨n cø vµo chØ tiªu kÕ ho¹ch khai th¸c, khèi l­îng khai th¸c theo tõng chu kú hµng th¸ng, hang quý ®· ®­îc phßng chøc n¨ng lËp tõ tr­íc. NhiÖm vô cña tr¾c ®Þa ph¶i x¸c ®Þnh trªn thùc tÕ nh÷ng ®iÓm ®Æc tr­ng cña ®­êng giíi h¹n. X¸c ®Þnh ®­êng giíi h¹n khai th¸c trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ Tõ kÕ ho¹ch khai th¸c má, ta x¸c ®Þnh ®­îc thÓ tÝch cña khèi kho¸ng s¶n cÇn ph¶i xóc bèc lµ V, chiÒu cao tÇng lµ h. DiÖn tÝch khu vùc cÇn khai th¸c x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S = (m) Tõ chiÒu dµi tÇng L, tÝnh ®­îc chiÒu réng tÇng R: S = L.R => R = (m) ChiÒu réng R sÏ ®­îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ®iÓm giíi h¹n 1,2,3… ë trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ (h×nh 2.9). X¸c ®Þnh ®­êng ranh giíi khai th¸c ngoµi thùc ®Þa Dùa vµo gãc b»ng i vµ chiÒu dµi li ®· x¸c ®Þnh ®­îc trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ gÇn nhÊt, sö dông m¸y kinh vÜ hoÆc m¸y toµn ®¹c ®iÑn tö ®Ó bè trÝ c¸c ®iÓm ra ngoµi thùc ®Þa theo ph­¬ng ph¸p täa ®é cùc ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh: H×nh 2.9. X¸c ®Þnh ®­êng giíi h¹n khai th¸c 2.7. Tr¾c ®Þa phôc vô khoan næ m×n §o vÏ phôc vô khoan næ m×n lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn ë má lé thiªn. C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong qu¸ tr×nh khoan næ m×n cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n. 2.7.1. §o thiÕt kÕ khoan næ Tr¾c ®Þa ®o vÏ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh khu vùc b·i m×n trªn ®ã cÇn ph¶i biÓu thÞ: - MÐp trªn vµ mÐp d­íi tÇng trong khu vùc b·i m×n ®é cao c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng. - VÞ trÝ ph¸ ho¹i ®Þa chÊt, sôt lë, kÏ nøt. - VÞ trÝ tiÕp xóc cña ®Êt ®¸ víi kho¸ng s¶n. - Biªn giíi vïng nguy hiÓm, c¸c c«ng tr×nh trong vïng nguy hiÓm. 2.7.2. §o vÏ phôc vô khoan næ C¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ, tr¾c ®Þa bè trÝ c¸c lç khoan ra thùc ®Þa. Sau khi khoan tr¾c ®Þa tiÕn hµnh ®o vÏ l¹i vÞ trÝ c¸c lç khoan, chiÒu s©u thùc tÕ c¸c lç khoan, sè l­îng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng vµ c¸c lç khoan. KÕt qu¶ ®o vÏ ®­îc biÓu thÞ trªn b¶n ®å, lµm c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh l­îng thuèc næ cho tõng lç khoan vµ cho tõng b·i m×n. 2.7.3. §o vÏ kiÓm tra kÕt qu¶ khoan næ Sau khi næ m×n, ph¶i tiÕn hµnh ®o vÏ vµ biÓu diÔn trªn b¶n ®å t×nh tr¹ng thùc tÕ cña b·i m×n, tÝnh khèi l­îng ®Êt ®¸ ®­îc ph¸ vì, tÝnh hÖ sè næ rêi cña ®Êt ®¸ vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vô næ. Sau khi xóc bèc, tr¾c ®Þa ph¶i ®o vÏ l¹i lÇn cuèi cïng biÓu thÞ trªn b¶n ®å vÞ trÝ míi cña tÇng, x¸c ®Þnh khèi l­îng ®Êt ®¸ vµ kho¸ng s¶n ®· xóc bèc. 2.8. Tr¾c ®Þa phôc vô ®o vÏ b·i th¶i Nh»m môc ®Ých theo dâi thùc tr¹ng cña nã, b¶o ®¶m cho b·i th¶i ®­îc sö dông ®óng quy ho¹ch vµ tËn dông tèt nhÊt bÒ mÆt c«ng t¸c cña b·i th¶i. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc c¸c th«ng sè cña b·i th¶i, tr¾c ®Þa má ph¶i tiÕn hµnh ®o vÏ chi tiÕt b·i th¶i b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c. Tr¾c ®Þa má ph¶i th­êng xuyªn ®o kÏ nøt trªn bÒ mÆt b·i th¶i, c¸c vïng tr­ît lë ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p b¶o vÖ m¸y mãc c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông. 2.9. Tr¾c ®Þa phôc vô ®o b·i chøa §o b·i chøa lµ nh»m kiÓm tra khèi l­îng kho¸ng s¶n tån kho, ®o b·i chøa ®­îc tiÕn hµnh chu k× hµng quý hoÆc nöa n¨m. Má ®¸ Bót S¬n ®o vÏ b·i chøa b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c. M¸y ®­îc sö dông lµ mµy toµn ®¹c ®iÖn tö, g­¬ng ®­îc ®Æt t¹i c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng cña b·i chøa, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm lµ tõ 5 10 m. KÕt qu¶ ®o ®¹c ®­îc ®­a lªn b¶n då møc ti lÖ 1:500, kho¶ng cao ®Òu 0.25 0.5 m tuú thuéc vµo ®é yªu cÇu ®é chÝnh x¸c tÝnh khèi l­îng. B¶n ®å nµy lµ c¬ së tÝnh khèi l­îng kho¸ng s¶n trªn b·i chøa. 2.10. C«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng Trong qu¸ tr×nh khai th¸c kho¸ng s¶n ë má lé thiªn sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng « nhiÔm kh«ng khÝ do bôi ®Êt ®¸, khÝ ®éc. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña sù « nhiÔm lµ do c¸c kh©u khoan næ, xóc bèc, vËn t¶i. §Ó cã sè liÖu vÒ vÊn ®Ò trªn tr¾c ®Þa cÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c sau: -Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc diÖn tÝch ®· khai th¸c, diÖn tÝch th¶m thùc vËt bÞ ph¸ háng. - §o ®¹c nh÷ng khu vùc do khai th¸c, s¶n xuÊt vµ th¶i ®Êt ®¸ lµm ¶nh h­ëng ®Õn vïng d©n c­ ®ang sinh sèng. Khi x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng trªn ph¶i ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m kh¾c phôc vµ h¹n chÕ tèi thiÓu c¸c ¶nh h­ëng cã h¹i ®Õn søc khoÎ con ng­êi. 2.11. Quan tr¾c æn ®Þnh bê má Quan tr¾c æn ®Þnh bê má lµ nhiÖm vô quan träng nh»m æn ®Þnh s¶n xuÊt ë má, ng¨n chÆn thiÖt h¹i cã thÓ s¶y ra. Tr¾c ®Þa lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ ng¨n chÆn ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i lín. 2.12. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ L­íi khèng chÕ c¬ së mÆt b»ng còng nh­ l­íi khèng chÕ c¬ së ®é cao ë má ®¸ Bót S¬n nãi riªng vµ vïng má nãi chung lµ c¬ së ®Ó x©y dùng ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ thµnh lËp b¶n ®å tÝnh khèi l­îng ®Êt ®¸ vµ kho¸ng sµng, b¶n ®å 1:1200 phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch khai th¸c, b¶n ®å 1:50 ®Õn 1: 200 phôc vô thiÕt kÕ c«ng tr×nh. §é chÝnh x¸c c¸c l­íi tho¶ m·n yªu cÇu thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ 1:1000, 1:500 vµ 1:200. ChÊt l­îng l­íi khèng chÕ bè trÝ theo ®å h×nh t­¬ng ®èi ®¶m b¶o yªu cÇu quy ph¹m. C¸c chØ tiªu ®o, tho¶ m¨n yªu cÇu , c¸c ®iÓm cßn l¹i trªn má ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng vÞ trÝ æn ®Þnh. Ch­a thÊy hiÖn t­îng sôt lón. C¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së cã thÓ chªm dµy b»ng c¸c tø gi¸c tr¾c ®Þa, hoÆc giao héi. HiÖn nay c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å cËp nhËt tÝnh khèi l­îng khai th¸c ë c¸c má lé thiªn ViÖt Nam nãi chung vµ má ®¸ Hång S¬n nãi riªng ®· b­íc ®Çu ®­îc tin häc ho¸. Cã rÊt nhiÒu c¸c phÇn mÒm chuyªn dông ®Ó thµnh lËp b¶n ®å vµ tÝnh to¸n khèi l­îng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa. Trªn thÕ giíi cã nhiÒu phÇn mÒm øng dông, cho phÐp trî gióp ®¾c lùc trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å vµ tÝnh khèi l­îng, ë má lé thiªn ViÖt Nam hiÖn nay ®ang sö dông phÇn mÒm ToPo vµ HsMo cña c«ng ty Hµi Hoµ trong c«ng t¸c tr¾c ®Þa má. §Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c phÇn mÒm øng dông vµ c¸c sè liÖu ®Ó kiÓm chøng c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n, t«i ®· ®­îc giao ®Ò tµi tèi nghiÖp: “ øng dông phÇn mÒm ToPo – HsMo trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å vµ tÝnh khèi l­îng khai th¸c má”. Nh»m lµm quen víi c«ng nghÖ tin häc trong tr¾c ®Þa, ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn viÖc xö lý sè liÖu ®o ®¹c trong kh¶o s¸t tr¾c ®Þa. Nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña ng­êi lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t. §ã lµ viÖc nghiªn cøu nh÷ng kh¶ n¨ng øng dông cña phÇn mÒm ToPo – HsMo, trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å má. Th«ng qua nh÷ng c«ng cô thiÕt kÕ tiªn tiÕn cña ToPo – HsMo, gióp cho ng­êi lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ cã thÓ lùa chän ®­îc nh÷ng ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å má vµ tÝnh kh«i l­îng. Víi giíi h¹n trong mét chuyªn nghµnh nªn ë ®å ¸n tèt nghiÖp nµy, t«i chØ giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tr¾c ®Þa phôc vô cho viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh vµ tÝnh khèi l­îng sÏ ®­îc tr×nh bµy ë c¸c ch­¬ng tiÕp sau. Ch¦¬ng iii Giíi thiÖu phÇn mÒm topo-hsmo vµ c¬ së d÷ liÖu trong topo-hsmo 3. giíi thiÖu tæng quan vÒ phÇn mÒm topo-hsmo 3.1. Giíi thiÖu chung Topo vµ HsMo lµ hai s¶n phÈm phÇn mÒm cña c«ng ty tin häc Hµi Hoµ. §©y lµ hai ch­¬ng tr×nh trî gióp: - Qóa tr×nh kh¶o s¸t vµ lËp b¶n ®å ®Þa h×nh sè - TÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®¾p má S¶n phÈm ®­îc sö dông víi c¸c menu lÖnh vµ giao diÖn chñ yÕu qua hép tho¹i b»ng tiÕng viÖt gióp cho viÖc sö dông Topo-HsMo rÊt dÔ dµng. Topo-HsMo ®­îc cµi ®Æt trong m«i tr­êng AutoCad14 vµ CaD Map víi c¸c chøc n¨ng chÝnh sau ®©y: • Thµnh lËp b¶n ®å sè ®Þa h×nh. • TÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®¾p má than, ®¸ dùa vµo m« h×nh ®Þa h×nh ®Çu kú, cuèi kú, kÕ ho¹ch theo ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t • TÝnh to¸n khèi l­îng ®èng theo ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t. • C«ng thøc tÝnh to¸n: Theo c«ng thøc trung b×nh céng hoÆc theo c«ng thøc trung b×nh nh©n. • MÆt c¾t thÓ hiÖn ®­êng ®Çu kú, cuèi kú vµ ®­êng kÕ ho¹ch ( nÕu cã ). • L­u ®­îc c¸c kú ®Þa h×nh trªn mÆt c¾t trong mét quý, n¨m… • Ngoµi ra HSMO cung cÊp cho ng­êi cho ng­êi sö dông c¸c c«ng cô ®Ó trî gióp cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ má… • HsMo phôc vô trî gióp c«ng t¸c tÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®¾p. 3.2. Giíi thiÖu c¸c modul trong Topo- HsMo 3.2.1. B×nh sai l­íi ®é cao 7 LÖnh: BSDC¿ 8 Menu: NhËp d÷ liÖu/B×nh sai l­íi ®é cao... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-1: H×nh 3-1: NhËp sè liÖu b×nh sai l­íi ®é cao Chøc n¨ng: NhËp sè liÖu vµ tÝnh b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai gi¸n tiÕp. a. NhËp c¸c ®iÓm khëi tÝnh - Trªn « “Sè liÖu nhËp” Chän vµo nót “NhËp ®iÓm gèc”. B¶ng nhËp d÷ liÖu chuyÓn vÒ nhËp c¸c th«ng sè ®iÓm. H×nh 3-2. - NhËp lÇn l­ît c¸c th«ng sè cña ®iÓm theo thø tù. - C¸c ký hiÖu tªn ®iÓm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th­êng khi nhËp xong chóng sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh ch÷ hoa. b. NhËp sè liÖu ®o chªnh cao §iÓm cuèi §iÓm ®Çu Chªnh cao Kho¶ng c¸ch S(Km) - Trªn « “Sè liÖu nhËp” Chän vµo nót “NhËp c¸c c¹nh ®o”. B¶ng nhËp d÷ liÖu chuyÓn vÒ nhËp c¸c th«ng sè nhËp c¸c phÐp ®o chªnh cao. Hinh 3-2: C¸c th«ng sè ®iÓm c. TÝnh b×nh sai Chän nót “TÝnh b×nh sai”. C¸c sè liÖu ®­îc tÝnh b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. d. Ghi tÖp so¹n th¶o - Ch­¬ng tr×nh b×nh sai cho phÐp ®äc tÖp vµ ghi tÖp d÷ liÖu theo tÖp v¨n b¶n. - Trªn menu “Thao t¸c tÖp” cña hép héi tho¹i ta chän “Ghi tÖp” nhËp tªn tÖp vµ chän nót “Save” cña hép héi tho¹i ghi tÖp. - Më tÖp d÷ liÖu cò ®Ó so¹n th¶o tiÕp. - Trªn menu “Thao t¸c tÖp” cña hép héi tho¹i ta chän “§äc d÷ liÖu” chän tªn tÖp vµ chän nót “Open” cña hép héi tho¹i më tÖp c¸c d÷ liÖu ®­îc ®äc vµo bé nhí cña m¸y tÝnh. e. KÕt qu¶ b×nh sai Sau khi tÝnh to¸n b×nh sai cã hai lùa chän - In trùc tiÕp : Chän “XuÊt ra m¸y in” kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc chuyÓn ra m¸y in hiÖn thêi cña windows. - Chän “XuÊt tÖp kÕt qu¶” c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc ghi ra tÖp v¨n b¶n theo c¸c hµng vµ c¸c cét ng­êi dïng cã thÓ dïng EXCEL ®Ó biªn tËp l¹i. 3.2.2. B×nh sai l­íi mÆt b»ng 7 LÖnh: BSMB¿ 8 Menu: NhËp d÷ liÖu/B×nh sai l­íi mÆt b»ng... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-3: Chän d¹ng thÓ hiÖn gãc khi nhËp sè liÖu gãc NhËp ®iÓm gèc H×nh 3-3: NhËp sè liÖu b×nh sai l­íi mÆt b»ng Chøc n¨ng: NhËp sè liÖu vµ tÝnh b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai l­íi mÆt b»ng. a. NhËp c¸c ®iÓm khëi tÝnh - Trªn « “NhËp sè liÖu gèc” Chän vµo nót “NhËp ®iÓm gèc”. B¶ng nhËp d÷ liÖu chuyÓn vÒ nhËp c¸c th«ng sè ®iÓm. - NhËp lÇn l­ît c¸c th«ng sè cña ®iÓm theo thø tù. - C¸c ký hiÖu tªn ®iÓm kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa vµ ch÷ th­êng. L­u ý: Trong phÇn b×nh sai hÖ trôc to¹ ®é lÊy theo hÖ trôc to¹ ®é ®Þa lÝ. b. NhËp ph­¬ng vÞ gèc Trªn « “NhËp sè liÖu gèc” Chän vµo nót “NhËp ®iÓm gèc”. B¶ng nhËp d÷ liÖu chuyÓn vÒ nhËp th«ng sè ph­¬ng vÞ. §iÓm gèc §iÓm cuèi Gãc ph­¬ng vÞ B¾c H×nh 3-4: Gãc ph­¬ng vÞ c. NhËp c¸c phÐp ®o c¹nh §iÓm ®Çu §iÓm cuèi Kho¶ng c¸ch Trªn « “NhËp sè liÖu ” Chän vµo nót “NhËp c¸c c¹nh ®o”. B¶ng nhËp d÷ liÖu chuyÓn vÒ nhËp th«ng sè ®o c¹nh, kho¶ng c¸ch ®­îc nhËp theo ®¬n vÞ mÐt. d. NhËp c¸c phÐp ®o gãc Trªn « “NhËp sè liÖu ” Chän vµo nót “NhËp c¸c gãc ®o”. B¶ng nhËp d÷ liÖu chuyÓn vÒ nhËp th«ng sè ®o gãc. §iÓm tr¸i §iÓm gi÷a §iÓm ph¶i Gãc ®o Gãc ®o trong ch­¬ng tr×nh b×nh sai lÊy theo gãc ®o ph¶i( gãc d­¬ng) e. CËp nhËt cao ®é tõ tÖp b×nh sai ®é cao 8 Menu: Thao t¸c tÖp/G¸n d÷ liÖu b×nh sai ®é cao... Chän tÖp cÇn më. C¸c cao ®é cña c¸c ®iÓm trong tÖp nµy khi b×nh sai sÏ cËp nhËt vµo ®iÓm b×nh sai mÆt b»ng. f. TÝnh b×nh sai Sau khi nhËp hÕt c¸c th«ng sè ®Çu vµo ta chän nót “TÝnh b×nh sai” C¸c th«ng sè ®­îc tÝnh to¸n b×nh sai theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. g. Ghi vµ më tÖp so¹n th¶o - Ch­¬ng tr×nh b×nh sai cho phÐp ®äc tÖp vµ ghi tÖp d÷ liÖu theo tÖp v¨n b¶n. - Trªn menu “Thao t¸c tÖp” cña hép héi tho¹i ta chän “Ghi tÖp” nhËp tªn tÖp vµ chän nót “Save” cña hép héi tho¹i ghi tÖp. - Më tÖp d÷ liÖu cò ®Ó so¹n th¶o tiÕp. - Trªn menu “Thao t¸c tÖp” cña hép héi tho¹i ta chän “§äc d÷ liÖu” chän tªn tÖp vµ chän nót “Open” cña hép héi tho¹i më tÖp c¸c d÷ liÖu ®­îc ®äc vµo bé nhí cña m¸y tÝnh. h. KÕt qu¶ b×nh sai • In kÕt qu¶ Sau khi tÝnh to¸n b×nh sai cã hai lùa chän - In trùc tiÕp : Chän “XuÊt ra m¸y in” kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc chuyÓn ra m¸y in hiÖn thêi cña windows. - Chän “XuÊt tÖp kÕt qu¶” c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®­îc ghi ra tÖp v¨n b¶n theo c¸c hµng vµ c¸c cét ng­êi dïng cã thÓ dïng EXCEL ®Ó biªn tËp l¹i. • VÏ s¬ ®å l­íi Chän “VÏ s¬ ®å l­íi”, l­íi ®­îc vÏ lªn mµn h×nh. 3.2.3. NhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o 7 LÖnh: HNDL¿ 8 Menu: NhËp d÷ liÖu/NhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-5: Chän c«ng cô §iÓm ®Þnh h­íng Tªn tr¹m m¸y C¸c th«ng sè cña ®iÓm mia C¸c « d÷ liÖu H×nh 3-5: NhËp sè liÖu ®o ®¹c Chøc n¨ng: NhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o ®­îc trang bÞ c¸c c«ng cô so¹n th¶o, chuyÓn ®æi, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa th«ng qua c¸c m¸y tr¾c ®Þa thµnh ®iÓm cã to¹ ®é. Tõ ®ã, cã thÓ vÏ b×nh ®å, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh trªn b×nh ®å. NhËp d÷ liÖu cho phÐp ng­êi sö dông so¹n th¶o d÷ liÖu kh¶o s¸t ®Þa h×nh tõ sæ ®o, chuyÓn ®æi ®iÓm ®o cña m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. . . 3.2.4. C¸c tÝnh n¨ng trªn hép tho¹i nhËp d÷ liÖu ®iÓm ®o a. Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu 8 Menu: C«ng cô/Cµi ®Æt th«ng sè ban ®Çu... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-6: D¹ng ®o m¸y thuû b×nh D¹ng ®o m¸y thuû b×nh Lo¹i m¸y toµn ®¹c H×nh 3-6: Cµi ®Æt th«ng sè ban ®Çu Chøc n¨ng: §Æt ngÇm ®Þnh th«ng sè ban ®Çu cho d¹ng thÓ hiÖn gãc vµ c«ng cô ®o ®¹c t­¬ng øng víi d÷ liÖu cÇn nhËp. C¸c th«ng sè mÆc ®Þnh sÏ ®­îc l­u vµo hÖ thèng cho lÇn sö dông ch­¬ng tr×nh sau. b. C¸c d¹ng thÓ hiÖn gãc ThÓ hiÖn theo CAD Chän nhËp ®¬n vÞ gãc theo ®¬n vÞ ®Æt cña AutoCAD. VÝ dô: Trong AutoCAD ®Æt d¹ng gãc lµ Angles : Deg/Min/Sec Precision: 0d00’00” Muèn nhËp gãc 145o24’34” th× ta nhËp lµ 145d24’34”. D¹ng aaa.mm.sss §é phót gi©y ®­îc ph©n c¸ch bëi dÊu chÊm “.”. VÝ dô: muèn nhËp gãc 145o24’34” th× ta ph¶i lµ 145.24.34 D¹ng aaa.mmsss Gi÷a ®é vµ phót ®­îc c¸ch bëi dÊu chÊm “.” gi¸ trÞ gi©y ®­îc lÊy tõ sè thø ba cña phÇn phót. VÝ dô: Muèn nhËp gãc 145o24’34” th× ta nhËp lµ 145.2434 D¹ng aaa mm sss §é phót gi©y ®­îc ph©n c¸ch bëi dÊu c¸ch - b»ng c¸ch gâ phÝm dµi trªn bµn phÝm. VÝ dô: Muèn nhËp gãc 145o24’34” th× ta nhËp lµ 145 24 34 c. Chän c«ng cô ®o ®¹c M¸y toµn ®¹c ®iÖn tö Trong m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö nÕu m¸y kh«ng tÝnh ra to¹ ®é ®iÓm ta gäi lµ “®o th«” - Raw - yªu cÇu khi biªn vÏ b¶n ®å ta ph¶i cã b­íc hiÖu chØnh. Khi mµ ®iÓm ®­îc m¸y tÝnh ra to¹ ®é ta gäi “®o to¹ ®é ®iÓm” - Coord. d. C¸c lo¹i m¸y toµn ®¹c vµ c¸c kiÓu ®o do b¹n chän. D¹ng ®o th« víi m¸y Nikon DTM sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ DTM700 víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘700’. D¹ng ®o th« víi m¸y Nikon DTM sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ Transit víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘trn’. D¹ng ®o th« víi m¸y Nikon DTM sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ Nikon víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘nik’. D¹ng ®o th« víi m¸y Nikon DTM sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ Nikon víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘raw’. D¹ng ®o th« víi m¸y Leica sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ TC víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘gsi’. D¹ng ®o th« víi m¸y Leica sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ TPS víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘idx’. D¹ng ®o th« víi m¸y SET (Sokia) sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ SDR víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘sdr’. - D¹ng ®o th« víi m¸y Topcon sö dông c«ng cô trót d÷ liÖu lµ T-COM v1.2 víi tÖp d÷ liÖu cã phÇn më réng lµ ‘gt6’. M¸y thuû b×nh - Ghi sæ ®o theo d¹ng chªnh cao: Gi¸ trÞ “chªnh cao” lµ chªnh cao t­¬ng ®èi gi÷a ®iÓm mia (ch©n mia) vµ ®iÓm ®Æt m¸y ®o (ch©n m¸y). - Ghi sæ ®o theo d¹ng cao mia : ChiÒu cao cña tia ng¾m trªn mia so víi ch©n mia. M¸y kinh vÜ - Ghi sæ ®o theo d¹ng dµi xiªn: ChiÒu dµi cña tia ng¾m xiªn tõ t©m m¸y cho tíi tia ng¾m trªn mia. - Ghi sæ ®o theo d¹ng dµi b»ng: ChiÒu dµi trªn mÆt ngang tõ t©m m¸y cho tíi mia. - Ghi sæ ®o theo d¹ng ®o ba d©y: §o b»ng m¸y kinh vÜ ba d©y - Ghi sæ ®o theo d¹ng dµi ®äc mia: §o b»ng m¸y kinh vÜ víi dµi ®äc mia lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y chØ trªn mia. Sau khi khi chän lo¹i m¸y ®o vµ d¹ng thÓ hiÖn gãc ta chän nót “NhËn” cña hép tho¹i ®Ó chÊp nhËn c¸c th«ng sè cµi ®Æt. 3.2.5 §äc tÖp d÷ liÖu tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö 8 Menu: Thao t¸c tÖp/Më tÖp Chän tÖp cÇn më t­¬ng øng víi d¹ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. C¸c th«ng sè ®­îc minh ho¹ nh­ hép tho¹i h×nh 3-6: To¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y To¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y To¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y H×nh 3-6: Sè liÖu vµo tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö • HiÖu chØnh vµ söa ®æi th«ng sè tr¹m m¸y T¹i « “Th«ng sè tr¹m m¸y” chän m¸y ®o cÇn söa t¹i « “Tªn”. Ta cã thÓ thay ®æi to¹ ®é, cao m¸y, ®iÓm qui 0, to¹ ®é ®iÓm qui 0. Sau ®ã chän nót “CËp nhËt”. • HiÖu chØnh vµ söa ®æi th«ng sè ®iÓm ®o Trong b¶ng c¸c ®iÓm chi tiÕt ta cã thÓ söa, thªm c¸c th«ng sè ®iÓm chi tiÕt. Sau ®ã chän nót “CËp nhËt” ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu víi m¸y ®­îc chän. a. TiÖn Ých hiÖu chØnh tÖp sè liÖu cña m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö 8 Menu: C«ng cô/T¸ch tr¹m m¸y Chøc n¨ng: - ThiÕt lËp tr¹m m¸y míi víi ®iÓm ®o trong m¸y kh¸c - TiÖn Ých nµy nh»m cung cÊp cho ng­êi sö dông c¸ch kh¾c phôc lçi khi ®o kh«ng cµi ®Æt tr¹m m¸y mçi khi chuyÓn m¸y. Thao t¸c nh­ sau: - Chän giíi h¹n ®iÓm cÇn t¹o tr¹m m¸y míi b»ng c¸ch b«i ®en vïng cÇn chän trªn b¶ng ®iÓm chi tiÕt - Chän lÖnh “T¸ch tr¹m m¸y”. - Khai b¸o tr¹m m¸y míi, t¸ch tr¹m tõ ®iÓm b¾t ®Çu tíi ®iÓm kÕt thóc. - Chän nót “NhËn” ®Ó tiÕn hµnh t¸ch tr¹m m¸y. - KÕt qu¶ xuÊt hiÖn tr¹m m¸y míi nh­ ®· khai b¸o. - CËp nhËt l¹i to¹ ®é ®iÓm m¸y vµ thiÕt lËp ®iÓm qui 0. 3.2.6 NhËp sè liÖu ®iÓm tõ m¸y kinh vÜ a. NhËp sè liÖu ®iÓm tõ m¸y kinh vÜ theo dµi xiªn Trªn hép héi tho¹i so¹n th¶o ta nhËp c¸c th«ng sè tr¹m m¸y trong « “Th«ng sè tr¹m m¸y”. Gåm c¸c th«ng sè h×nh 3-7: H×nh 3-7: Sè liÖu vµo tõ m¸y kinh vÜ theo dµi xiªn Chøc n¨ng: • NhËp tr¹m m¸y NhËp tªn tr¹m m¸y t¹o « tªn. - To¹ ®é ®Æt m¸y X, Y, Z. - NhËp cao m¸y tÝnh theo ®¬n vÞ mÐt (m). - NhËp tªn ®iÓm ®Þnh h­íng (§.H) vµ c¸c to¹ ®é X, Y, Z cña ®iÓm ®Þnh h­íng. NÕu ®iÓm ®Þnh h­íng lµ h­íng Bac th× chän BAC. - BÊm nót “T¹o míi” ®Ó t¹o m¸y míi trong ch­¬ng tr×nh. - TiÕp tôc c¸c b­íc trªn ®Ó khai b¸o tr¹m m¸y míi. • NhËp c¸c th«ng sè ®iÓm mia - Chän tr¹m m¸y t­¬ng øng víi c¸c ®iÓm mia cÇn nhËp. - NhËp c¸c th«ng sè ®iÓm mia t­¬ng øng víi c¸c cét. - BÊm nót “CËp nhËt” khi nhËp xong c¸c ®iÓm mia øng víi tr¹m m¸y. - TiÕp tôc thao t¸c trªn víi c¸c tr¹m m¸y kh¸c. b. NhËp sè liÖu ®iÓm tõ m¸y kinh vÜ theo dµi b»ng Trªn hép héi tho¹i so¹n th¶o ta nhËp c¸c th«ng sè tr¹m m¸y trong « “Th«ng sè tr¹m m¸y”. Gåm c¸c th«ng sè sau h×nh 3- 8: H×nh 3-8: Sè liÖu vµo tõ m¸y kinh vÜ thao dµi b»ng Chøc n¨ng: • NhËp tr¹m m¸y - NhËp tªn tr¹m m¸y t¹o « tªn. - To¹ ®é ®Æt m¸y X, Y, Z. - NhËp cao m¸y tÝnh theo ®¬n vÞ mÐt (m). - NhËp tªn ®iÓm ®Þnh h­íng (§.H) vµ c¸c to¹ ®é X, Y, Z cña ®iÓm ®Þnh h­íng. NÕu ®iÓm ®Þnh h­íng lµ h­íng Bac th× chän BAC. - BÊm nót “T¹o míi” ®Ó t¹o m¸y míi trong ch­¬ng tr×nh. - TiÕp tôc c¸c b­íc trªn ®Ó khai b¸o tr¹m m¸y míi. • NhËp c¸c th«ng sè ®iÓm mia - Chän tr¹m m¸y t­¬ng øng víi c¸c ®iÓm mia cÇn nhËp. - NhËp c¸c th«ng sè ®iÓm mia t­¬ng øng víi c¸c cét. - BÊm nót “CËp nhËt” khi nhËp xong c¸c ®iÓm mia øng víi tr¹m m¸y. - TiÕp tôc thao t¸c trªn víi c¸c tr¹m m¸y kh¸c. 3.3. Menu Thao t¸c tÖp 3.3.18 Menu: Thao t¸c tÖp Vµo Menu: Thao t¸c tÖp xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-9: H×nh 3-9: Hép tho¹i thao t¸c tÖp • T¹o tÖp míi: D÷ liÖu ®­îc xo¸ khái bé nhí. TÖp míi ®­îc t¹o. • Më tÖp: Më tÖp ®· cã s½n. D÷ liÖu trong tÖp ®­îc ®äc ra ®óng víi khi nã nhËp vµo. • Ghi ra ®Üa: D÷ liÖu ®­îc l­u ra ®Üa b»ng tÖp v¨n b¶n cã phÇn më réng lµ txt, nÕu tÖp ®ang ®­îc më th× nã ®­îc cËp nhËt. • Ghi ra tÖp kh¸c: D÷ liÖu ®­îc ghi ra ®Üa víi tÖp kh¸c. • XuÊt ra tÖp to¹ ®é: §iÓm ®­îc tÝnh to¸n vµ ghi ra tÖp víi bèn cét tªn ®iÓm, X, Y, Z. • XuÊt ra tÖp text: C¸c tr¹m m¸y ®­îc xuÊt ra tÖp text kÌm theo c¸c ®iÓm. • XuÊt ra m¸y in: D÷ liÖu so¹n th¶o ®­îc ®­a ra m¸y in mÆc ®Þnh víi khæ giÊy A4. • T¹o ®iÓm vµ tho¸t: §iÓm so¹n th¶o vµ c¸c tr¹m m¸y ®­îc b¾n ra mµn h×nh. • Tho¸t: §ãng hép héi tho¹i, trë vÒ mµn h×nh AutoCAD. 3.3.2 Menu c«ng cô 8 Menu: C«ng cô Vµo Menu: C«ng cô xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh minh ho¹ 3-10: H×nh 3-10: Hép tho¹i c«ng cô • Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu: §Æt d¹ng thÓ hiÖn gãc vµ chän c«ng cô ®o ®¹c. • CËp nhËt m¸y phô: CËp nhËt ®iÓm ®o trong tr¹m m¸y hiÖn hµnh thµnh ®iÓm ®Æt m¸y cho tr¹m m¸y kh¸c. C¸c b­íc ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : - Chän ®iÓm trªn b¶ng nhËp. - Trªn menu “C«ng cô” chän “CËp nhËt m¸y phô”. XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-11: H×nh 3-11: §iÓm cËp nhËt m¸y phô - §iÓm cã gi¸ trÞ vµ ®iÓm m¸y cÇn cËp nhËt. - Chän nhËn ®Ó c¸c th«ng sè ®iÓm ®­îc cËp nhËt vµo ®iÓm m¸y. • CËp nhËt m¸y tõ tÖp text Danh s¸ch m¸y ®­îc ®äc vµo hép héi tho¹i tuy nhiªn to¹ ®é ®iÓm tr¹m m¸y ch­a chÝnh x¸c. Ta cã chÝnh x¸c to¹ ®é cña ®iÓm ®Æt m¸y ®­îc nhËp theo c¸c cét ( bèn cét ) c¸ch nhau bëi dÊu ph¶y (‘,’), theo qui ®Þnh sau: Tªn ®iÓm, To¹ ®é X, To¹ ®é Y, cao ®é Z ghi ra tÖp v¨n b¶n. VÝ dô : M1,1234.45,3456.45,123.42 M2,1234.45,3456.45,123.42 Ta thao t¸c trªn hép héi tho¹i nh­ sau: Trªn menu “C«ng cô” chän “CËp nhËt m¸y tõ tÖp text”. Hép héi tho¹i më tÖp hiÖn ra, b¹n chän tªn tÖp chøa c¸c ®iÓm m¸y trªn vµ chän nót “Open”. C¸c ®iÓm cïng tªn sÏ ®­îc so s¸nh vµ cËp nhËt gi¸ trÞ to¹ ®é. • Xo¸ ®iÓm cña m¸y hiÖn thêi Chän tÝnh n¨ng nµy toµn bé c¸c ®iÓm chi tiÕt cña tr¹m m¸y hiÖn thêi bÞ xo¸ khái ch­¬ng tr×nh. 3.3.3 8 Menu: ThÓ hiÖn • D¹ng ®o ®¹c: Khi chän d¹ng thÓ hiÖn lµ d¹ng ®o ®¹c th× c¸c th«ng sè ®iÓm ®­îc hiÖn ra lµ d¹ng c¸c th«ng sè ®o. • D¹ng to¹ ®é: Khi chän thÓ hiÖn lµ d¹ng to¹ ®é th× c¸c ®iÓm chi tiÕt ®­îc tÝnh to¸n vµ cho thÓ hiÖn c¸c to¹ ®é X, Y, Z. 3.4 NhËp ®iÓm ®o th«ng qua tÖp v¨n b¶n to¹ ®é 7 LÖnh: HSENZ¿ 8 Menu: NhËp d÷ liÖu/NhËp theo tÖp v¨n b¶n to¹ ®é... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-12: H×nh 3-12: Sè liÖu nhËp vµo tõ tÖp v¨n b¶n to¹ ®é (TËp Text) Chøc n¨ng: - T¹o ®iÓm ®o tõ tÖp v¨n b¶n to¹ ®é. - C¸c ®iÓm ®­îc so¹n theo c¸c cét víi c¸c to¹ ®é X, Y, Z, TT vµ M« t¶ tuú theo yªu cÇu. - D÷ liÖu ®­îc chän ®Þnh d¹ng c¸c cét theo thø tù. - Nh÷ng cét kh«ng cã d÷ liÖu th× ta chän lµ “kh«ng”. - ChØ ®­îc ¸p dông cho hai cét cuèi. - T¹i « “DÊu ph©n c¸ch” lµ dÊu ph©n c¸ch gi÷a c¸c cét víi nhau. Ch­¬ng tr×nh trang bÞ cho ba lo¹i dÊu lµ “dÊu TAB , dÊu Ph¶y, dÊu trèng”. Th«ng th­êng trong ch­¬ng tr×nh EXCEL khi xuÊt tÖp ra d¹ng txt th× dÊu mÆc ®Þnh lµ dÊu “TAB”. . . . - TÖp nguån lµ « cho phÐp ng­êi dïng chän tªn tÖp ®· so¹n th¶o ë trªn. - Sau khi chän ®Þnh d¹ng vµ tªn tÖp ta chän nót “NhËn” ®Ó b¾n ®iÓm ra mµ h×nh. 3.5 T¹o ®iÓm mia tõ b¶n vÏ 7 LÖnh: MHDTUBV¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm mia/T¹o ®iÓm mia tõ b¶n vÏ... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-13: H×nh 3-13: T¹o ®iÓm mia tõ b¶n vÏ Chøc n¨ng: Trong b¶n vÏ AutoCAD ®· cã c¸c ®èi t­îng text biÓu diÔn c¸c ®iÓm (cã thÓ dïng b¶n vÏ ®· vector ho¸). §Ó x©y dùng m« h×nh tõ c¸c ®iÓm lµ ®èi t­îng text nµy, ta ph¶i chuyÓn ®æi c¸c ®iÓm text nµy thµnh ®èi t­îng ®iÓm cña ch­¬ng tr×nh. C¸c tÝnh n¨ng trªn hép tho¹i: • Riªng ch÷ : Nh÷ng ®èi t­îng ch÷ ®­îc chän míi chuyÓn thµnh ®iÓm mia. • Riªng ®iÓm: Nh÷ng ®èi t­îng lµ ®iÓm cña AutoCAD míi chuyÓn thµnh ®iÓm mia • Ch÷+®iÓm: Nh÷ng ®èi t­îng ch÷ vµ ®iÓm liÒn s¸t nhau míi t¹o thµnh ®iÓm mia. • TÝch vµo « vu«ng “Xo¸ ch÷ sau khi t¹o” Sau khi t¹o xong c¸c ®iÓm mia c¸c ch÷ ®· chän ®­îc xo¸ khái b¶n vÏ. • TÝch vµo « vu«ng “Chän tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng trong b¶n vÏ” Ch­¬ng tr×nh ngÇm ®Þnh chän toµn bé ®èi t­îng cã trong b¶n vÏ. Sau khi lùa chän c¸c th«ng sè ta chän nót “NhËn” ®Ó t¹o ®iÓm. 3.6 T¹o ®iÓm mia, tr¹m ®o 7 LÖnh: CREATEPOINT ¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm mia/T¹o ®iÓm mia, Tr¹m ®o... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 3-14: H×nh 3-14: T¹o ®iÓm ®o hoÆc tr¹m m¸y Chøc n¨ng: T¹o, bæ sung thªm c¸c ®iÓm ®o, tr¹m m¸y. C¸c tÝnh n¨ng trªn hép tho¹i: • Lùa chän nhËp to¹ ®é ®iÓm ®o hay ®iÓm tr¹m m¸y. • NhËp cao ®é to¹ ®é ®iÓm ®o. • Ghi m· ®iÓm cho ®iÓm ®o hoÆc tªn m¸y cho tr¹m m¸y. • BÊm nót “ChÊp nhËn” ®Ó t¹o ®iÓm ®o hoÆc tr¹m m¸y. 3.7. ChuyÓn ®iÓm bÊt kú thµnh ®iÓm m¸y 7 LÖnh: CVDM¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm mia/ChuyÓn ®iÓm bÊt kú thµnh ®iÓm m¸y... Chøc n¨ng: Cho phÐp ta chuyÓn ®iÓm bÊt kú trong b¶n vÏ thµnh ®iÓm m¸y. CH¦¥NG iv KiÕn t¹o m« h×nh sè ®Þa h×nh vµ thµnh lËp b¶n ®å sè ®Þa h×nh 4. X©y dùng m« h×nh sè ®Þa h×nh vµ thµnh lËp b¶n ®å sè §Þa h×nh 4.1. Giíi thiÖu m« h×nh ®Þa h×nh §Ó thÓ hiÖn chiÒu thø 3 cña ®Þa h×nh (®é cao) cÇn x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh sè. Tuú theo c¸c yªu cÇu cô thÓ cña bµi to¸n kh¶o s¸t ®Þa h×nh, sÏ cã c¸c m« h×nh ®Þa h×nh t­¬ng øng víi môc ®Ých nh»m ph¶n ¸nh chÝnh x¸c nhÊt ®Þa h×nh tù nhiªn. Trong tr­êng hîp kh¶o s¸t theo diÖn (c¸c ®iÓm ®o ph©n bè t­¬ng ®èi ®Òu trªn mét vïng x¸c ®Þnh) M« h×nh ®Þa h×nh sè tèt nhÊt lµ m« h×nh ®Þa h×nh sè d¹ng l­íi tam gi¸c (TIN : Triangle Information Network) Trong tr­êng hîp kh¶o s¸t theo tuyÕn (c¸c ®iÓm ®o ®­îc bè trÝ trªn c¸c tr¾c ngang theo tuyÕn kh¶o s¸t). Sö dông m« h×nh ®Þa h×nh sè d¹ng tuyÕn sÏ m« t¶ ®Þa h×nh tèt nhÊt. Khi cÇn tÝnh to¸n san lÊp, m« h×nh ®Þa h×nh sè d¹ng l­íi ch÷ nhËt sÏ ®­îc sö dông (®Ó phï hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng). Trong c¸c d¹ng m« h×nh ®Þa h×nh sè trªn, m« h×nh ®Þa h×nh sè d¹ng l­íi tam gi¸c lµ c¬ b¶n nhÊt, tõ m« h×nh nµy, cã thÓ suy ®­îc c¸c m« h×nh cßn l¹i. ThuËt to¸n x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh sè d¹ng l­íi tam gi¸c lµ nèi c¸c ®iÓm gÇn nhau theo nguyªn t¾c c¸c tam gi¸c lµ tam gi¸c Delaunay (tam gi¸c bÐo). 4.2. M« h×nh TIN : §é chÝnh x¸c cña m« h×nh phô thuéc d÷ liÖu ®Çu vµo (§é chÝnh x¸c c¸c ®iÓm ®o chi tiÕt, mËt ®é ®iÓm). Tuy nhiªn, cÇn l­u ý r»ng kh«ng ph¶i d÷ liÖu ®Çu vµo chÝnh x¸c th× sÏ cho m« h×nh chÝnh x¸c 100% (ph¶n ¸nh ®óng ®Þa h×nh) bëi do m« h×nh ®­îc x©y dùng theo mét thuËt to¸n nhÊt ®Þnh, mµ ®Þa h×nh th× kh«ng cã mét quy luËt cô thÓ nµo c¶. V× thÕ, ®Ó cã ®­îc mét m« h×nh thËt chÝnh x¸c, cÇn cã sù can thiÖp cña con ng­êi. PhÇn mÒm Topo cung cÊp kh¶ n¨ng x©y dùng c¸c lo¹i m« h×nh ®Þa h×nh sè theo c¸c thuËt to¸n ®· ®­îc tèi ­u, cho kÕt qu¶ trung thùc nhÊt víi sè liÖu ®Çu vµo. Ngoµi ra mét lo¹t c¸c chøc n¨ng biªn vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh sÏ gióp ng­êi sö dông cã ®­îc m« h×nh ®Þa h×nh nh­ ý. Topo Cho phÐp x©y dùng nhiÒu m« h×nh TIN trong cïng mét b¶n vÏ. Mçi m« h×nh ®­îc x©y dùng tõ mét tËp hîp ®iÓm (Point Set). Tõ mét tËp hîp ®iÓm cã thÓ t¹o ra nhiÒu m« h×nh (cã thÓ gièng nhau). M« h×nh ®Þa h×nh lµ mét ®èi t­îng (b×nh th­êng nh­ bao ®èi t­îng kh¸c cña AutoCAD) ®­îc l­u cïng b¶n vÏ vµ sÏ ho¹t ®éng khi m¸y cµi ®Æt phÇn mÒm Topo cã b¶n quyÒn. Trong mçi m« h×nh cã mét ®­êng bao ®Þa h×nh (mÆc ®Þnh lµ bao låi cña tËp ®iÓm), cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu lç thñng - lµ nh÷ng vïng kh«ng cã th«ng tin ®Þa h×nh, nhiÒu ®­êng ®øt g·y cña ®Þa h×nh (Break Line). Chøc n¨ng chÝnh cña ®Þa h×nh lµ cho biÕt cao ®é t¹i bÊt cø ®iÓm nµo trong vïng ®Þa h×nh, phôc vô cho viÖc kh¶o s¸t theo chiÒu ®øng hoÆc c¸c bµi to¸n thiÕt kÕ liªn quan ®Õn cao ®é. 4.3. C¸c thao t¸c c¬ b¶n x©y dùng m« h×nh l­íi tam gi¸c 4.3.1 X©y dùng tËp hîp ®iÓm 7 LÖnh: PSM¿ 8 Menu: §Þa h×nh/ X©y dùng tËp ®iÓm XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 4-1: H×nh 4-1: Qu¶n lý tËp ®iÓm Chøc n¨ng: Qu¶n lý tËp hîp ®iÓm ®Ó phôc vô trong c«ng viÖc x©y dùng m« h×nh. C¸c tÝnh n¨ng vµ ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn: - §Æt tªn cho tËp hîp ®iÓm t¹i « Tªn. - Chän c¸c lo¹i ®èi t­îng tham gia tËp hîp ®iÓm trªn Läc c¸c ®èi t­îng. - §èi víi c¸c ®iÓm ®o kh«ng ph¶i lµ ®iÓm cña ®Þa h×nh, ®­îc lo¹i bá nhê m· ®Þa vËt cña nã. - C¸c ®èi t­îng trªn cã thÓ ®­îc läc theo líp - BÊm phÝm “ChÊp nhËn” ®Ó chän c¸c ®èi t­îng trªn b¶n vÏ. C¸c ®èi t­îng ®­îc chän sÏ ®­îc läc theo ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ë trªn. 4.3.2 X©y dùng m« h×nh Tin 7 LÖnh: DT_CT¿ Menu: §Þa h×nh/T¹o m« h×nh l­íi tam gi¸c. XuÊt hiÖn hép tho¹i : Hinh 4-2: T¹o m« h×nh l­íi tam gi¸c Chøc n¨ng: X©y dùng m« h×nh l­íi tam gi¸c th«ng qua tËp ®iÓm ®· cã s½n. C¸c tÝnh n¨ng vµ ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn: - NhËp tªn, m« t¶ cña m« h×nh t¹i « m« t¶. - Chän tËp hîp ®iÓm t­¬ng øng ®Ó x©y dùng m« h×nh. L­u ý: - ViÖc chän biªn ®Þa h×nh, c¸c lç thñng, c¸c ®­êng c¾t cã thÓ thùc hiÖn sau ë phÇn hiÖu chØnh. - KÕt thóc sÏ cã mét ®èi t­îng ®Þa h×nh trªn b¶n vÏ ®­îc x©y dùng Th«ng tin m« h×nh ®Þa h×nh TIN (Chøc n¨ng xem th«ng tin ®éng) §èi t­îng ®Þa h×nh 4.3.3.HiÖu chØnh c¸c ®èi t­îng ®Þa h×nh Nãi chung, m« h×nh ®Þa h×nh sè sau khi t¹o ra th­êng kh«ng chÝnh x¸c 100%, v× thÕ cÇn cã sù can thiÖp bªn ngoµi. C¸c hiÖu chØnh cho m« h×nh ®Þa h×nh TIN lµ: - LËt c¹nh : ®¶o ®­êng chÐo cña tø gi¸c t¹o bëi 2 tam gi¸c kÒ nhau. - X¸c ®Þnh ®­êng bao ®Þa h×nh, khi t¹o míi ch­a chän bao hoÆc cÇn x¸c ®Þnh l¹i ®­êng bao kh¸c. - Thªm bít c¸c lç thñng (c¸c 3d polyline). - Thªm bít c¸c ®­êng ®øt (c¸c 3d polyline). - Thªm bít c¸c ®èi t­îng tham gia ®Þa h×nh : ®iÓm ®o, c¸c ®èi t­îng kh¸c cña AutoCAD. Thùc hiÖn: Tõ dßng nh¾c lÖnh Command: HECP 8 xuÊt hiÖn « chän cña con trá, dïng « chän vµo l­íi tam gi¸c, khi ®ã trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i bªn tr¸i. kick chuét vµo dßng hiÖu chØnh sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i bªn ph¶i. H×nh 4-3: HiÖu chØnh m« h×nh tam gi¸c BËt t¾t chÕ ®é hiÖu chØnh ®Þa h×nh ChÕ ®é hiÖu chØnh ®Þa h×nh : LËt c¹nh, thªm bít lç thñng, ®­êng bao, ®èi t­îng tham gia ®Þa h×nh HiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh chung: Líp, mµu, tªn , m« t¶.vv... 4.4. M« h×nh ®Þa h×nh d¹ng l­íi ch÷ nhËt(GRID) M« h×nh ®Þa h×nh d¹ng l­íi ch÷ nhËt nh»m ®¸p øng yªu cÇu kh¶o s¸t phôc vô tÝnh to¸n san lÊp mÆt b»ng. C¨n cø yªu cÇu thùc tÕ, l­íi ch÷ nhËt ®­îc t¹o víi c¸c tham sè h×nh häc nh­ gãc nghiªng, kÝch th­íc « l­íi. Cao ®é tù nhiªn t¹i c¸c nót l­íi cã thÓ lÊy tõ m« h×nh ®Þa h×nh TIN hoÆc tõ tÖp ngoµi hoÆc hiÖu chØnh trùc tiÕp trªn tõng nót l­íi. 4.4.1. C¸c thao t¸c c¬ b¶n x©y dùng m« h×nh l­íi ch÷ nhËt a.X©y dùng m« h×nh l­íi ch÷ nhËt 7 LÖnh: DT_CG¿ 8 Menu: §Þa h×nh/T¹o m« h×nh l­íi ch÷ nhËt... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 4- 4: H×nh 4-4: T¹o m« h×nh l­íi Chøc n¨ng: X©y dùng m« h×nh l­íi h×nh ch÷ nhËt. C¸c tÝnh n¨ng trªn héi tho¹i: NhËp tªn m« h×nh l­íi t¹i « Tªn. - Ghi chó diÔn t¶ cña m« h×nh t¹i « M« t¶. - Khai b¸o kÝch th­íc tõng «, sè hµng vµ sè cét cho m« h×nh. - BÊm nót “ChÊp nhËn”, x¸c ®Þnh ®iÓm chÌn cña m« h×nh. Chó ý: - Cã thÓ sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh c¸c th«ng sè cña l­íi. - Cã thÓ thay ®æi kÝch th­íc t¹i c¸c « l­íi, t¹i Danh s¸ch chiÒu réng c¸c « vµ Danh s¸ch chiÒu cao c¸c « ®iÒn nh­ sau: 15,20x5,30 cã ý nghÜa lµ: « ®Çu cã kÝch th­íc 15, tiÕp theo 5 « cã kÝch th­íc 20, « cuèi cã kÝch th­íc 30. 4.5. VÏ ®­êng ®ång møc §èi t­îng ®­êng ®ång møc Trong phÇn mÒm Topo ®èi t­îng ®­êng ®ång møc lµ Custom Object. Khi lµm tr¬n ®¶m b¶o ®é ®­îc ®é chÝnh x¸c ®Þa h×nh, ng­êi sö dông cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc c¸c tham sè lµm tr¬n mét c¸ch linh ho¹t. Khi ®­êng ®ång møc ®­îc tù ®éng t¹o ra trªn ®Þa h×nh, t¹i c¸c ®iÓm c¾t ®­êng break line (taluy, ph©n thuû) sÏ cã møc ®é lµm tr¬n ®¶m b¶o chÝnh x¸c ®Þa h×nh nhÊt. Ngoµi ra, ®­êng ®ång møc cßn cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn kiÓu nÐt kh¸c t¹i c¸c vïng mµ nã ®i qua. Nh·n ®­êng ®ång møc tù ®éng quay vÒ h­íng cao cña ®Þa h×nh vµ cã kh¶ n¨ng che. 4.5.1. T¹o ®­êng ®ång møc trªn m« h×nh ®Þa h×nh 7 LÖnh: DRC¿ Menu: §Þa h×nh /VÏ ®­êng ®ång møc... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 4-5: H×nh 4-5: VÏ ®­êng ®ång møc Chøc n¨ng: T¹o ®­êng ®ång møc trªn m« h×nh ®Þa h×nh ®· cã s½n. C¸c th«ng sè thÓ hiÖn ®­êng ®ång møc ®­îc khai b¸o t¹i hép tho¹i. C¸c tÝnh n¨ng trªn héi tho¹i: - Chän m« h×nh cÇn vÏ ®­êng ®ång møc. - X¸c ®Þnh b­íc vÏ vµ tÇn sè ®iÒn nh·n, mµu ®­êng ®ång møc c¸i. - X¸c ®Þnh ph¹m vi cao ®é vÏ : Cao ®é Min, Cao ®é Max. - X¸c ®Þnh c¸c tham sè ®iÒn nh·n. 4.5.2. HiÖu chØnh c¸c tham sè ®­êng ®ång møc Sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh c¸c tham sè ®­êng ®ång møc -> dïng chøc n¨ng sao chÐp thuéc tÝnh cña lÖnh ®Ó sao chÐp c¸c thuéc tÝnh võa söa cho c¸c ®­êng kh¸c. ë chÕ ®é chän nhiÒu ®èi t­îng, chøc n¨ng läc theo tªn cña lÖnh cã thÓ läc ®­îc c¸c ®­êng ®ång møc c¸i hoÆc c¸c ®­êng ë mét møc nµo ®ã. Ngoµi ra cßn mét sè thao t¸c kh¸c trªn nhãm ®­êng ®ång møc. a. BiÕn ®æi Polyline thµnh ®­êng ®ång møc 7 LÖnh: PL2C¿ Menu: §Þa h×nh /C¸c tiÖn Ých ®­êng ®ång møc/BiÕn ®æi Polyline thµnh ®­êng ®ång møc Chøc n¨ng: Chän c¸c ®­êng polyline 2D hoÆc 3D -> tù ®éng t¹o thµnh ®èi t­îng ®­êng ®ång møc. b. Nèi c¸c ®­êng ®ång møc 7 LÖnh: MCON¿ Menu: §Þa h×nh /C¸c tiÖn Ých ®­êng ®ång møc/Nèi c¸c ®­êng ®ång møc Chøc n¨ng: Dïng ®Ó nèi c¸c ®­êng ®ång møc cã chung 1 ®iÓm vµ cïng cao ®é. c. X¸c ®Þnh vïng vÏ ®­êng ®ång møc 7 LÖnh: DT_BOUNDARYCONTOUR¿ Menu: §Þa h×nh /C¸c tiÖn Ých ®­êng ®ång møc/ X¸c ®Þnh vïng vÏ ®­êng ®ång møc Chøc n¨ng: Chän c¸c vïng vÏ ®­êng ®ång møc (lµ c¸c polyline kÝn), khi ®ã ®­êng ®ång møc sÏ chØ thÓ hiÖn trong c¸c vïng ®· chän. d. X¸c ®Þnh vïng kh«ng vÏ ®­êng ®ång møc 7 LÖnh: DT_HOLECONTOUR¿ Menu: §Þa h×nh /C¸c tiÖn Ých ®­êng ®ång møc/ X¸c ®Þnh vïng kh«ng vÏ ®­êng ®ång ®ång møc Chøc n¨ng: Chän c¸c vïng kh«ng vÏ ®­êng ®ång møc (lµ c¸c polyline kÝn) trong vïng ®ã ®­êng ®ång møc sÏ kh«ng thÓ hiÖn hoÆc thÓ hiÖn b»ng kiÓu nÐt kh¸c. e. CËp nhËt c¸c vïng vÏ, kh«ng vÏ 7 LÖnh: DT_UPDATECONTOUR¿ Menu: §Þa h×nh /C¸c tiÖn Ých ®­êng ®ång møc/CËp nhËt c¸c vïng vÏ, kh«ng vÏ Chøc n¨ng: Khi c¸c vïng vÏ, kh«ng vÏ bÞ thay ®æi , chøc n¨ng nµy sÏ tù ®éng cËp nhËt l¹i thÓ hiÖn cña c¸c ®­êng ®ång møc. L­u ý: Chøc n¨ng xem th«ng tin ®éng (Shift + pick vµo ®­êng) sÏ cho biÕt cao ®é, chiÒu dµi vµ diÖn tÝch ®­êng ®ång møc. 4.5.3. HiÖu chØnh c¸c tham sè tr¹m ®o vµ ®iÓm ®o Sè liÖu ®o ®¹c ®Þa h×nh (tõ sæ ®o hoÆc c¸c tËp tin lÊy tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö) sau khi biªn vÏ b¶n ®å vµ triÓn khai trªn b¶n vÏ, sÏ t¹o ra c¸c ®èi t­îng §iÓm mia vµ tr¹m ®o lµ c¸c ®èi t­îng cña ch­¬ng tr×nh (Custom Object). a. C¸c lÖnh hiÖu chØnh sè liÖu tr¹m ®o vµ ®iÓm mia • Sö dông lÖnh DET ®Ó hiÖu chØnh cao ®é, tªn m¸y, thø tù ®iÓm, m· ®Þa vËt. - Command : DET 8 - Chän ®èi t­îng TEXT cÇn hiÖu chØnh khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i §èi t­îng TEXT cÇn thay ®æi h×nh 4-6: NhËp gi¸ trÞ míi H×nh 4-6: HiÖu chØnh TEXT • Sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh h×nh häc. XuÊt hiÖn hép tho¹i 4-7: Thay ®æi cao ®é ®iÓm ®o Thay ®æi m· ®Þa vËt Nh¸y ®óp vµo ®Ó thay ®æi kiÓu thÓ hiÖn ®iÓm H×nh 4-7: HiÖu chØnh ®iÓm ®o Chøc n¨ng: • Gãc quay ®iÓm : xoay ®iÓm ®i mét gãc nµo ®ã, sö dông nót ®Ó chÐp thuéc tÝnh xoay cho c¸c ®iÓm mia kh¸c. • §æi thuéc tÝnh ®iÓm : Nh¾p ®óp ®Ó gäi hép tho¹i hiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh h×nh häc kh¸c h×nh 4-8: H×nh 4-8: Thay ®æi kiÓu thÓ hiÖn ®iÓm ®o - Trong phÇn §iÓm ®o cho phÐp thay ®æi kiÓu ch÷, c¸c kÝch th­íc h×nh häc, d¹ng thÓ hiÖn cña ®iÓm ®o. - Trong phÇn §iÓm m¸y cho phÐp thay ®æi cao ch÷, kÝch th­íc vÏ ký hiÖu m¸y cña ®èi t­îng tr¹m m¸y. - C¸c nót , vµ quy ®Þnh viÖc hiÓn thÞ m· ®Þa vËt hay chØ sè ®iÓm hoÆc cao ®é ®iÓm trong hép Browser cña HECP ë chÕ ®é chän nhiÒu ®èi t­îng. - : C¸c th«ng sè trªn sÏ ®­îc l­u ®éc lËp trªn b¶n vÏ hiÖn thêi (Khi ®¸nh dÊu) vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn b¶n vÏ kh¸c. - C¸c thay ®æi trªn sÏ ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé c¸c ®èi t­îng §iÓm ®o vµ §iÓm m¸y trong b¶n vÏ, dïng lÖnh REGEN ®Ó cËp nhËt c¸c thÓ hiÖn. b. Ph¸t sinh ®iÓm mia trªn ®Þa h×nh 7 LÖnh: AMP¿ Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm mia/Ph¸t sinh ®iÓm mia trªn ®Þa h×nh Chøc n¨ng: Pick vÞ trÝ cÇn ®Æt ®iÓm mia, cao ®é ®iÓm sÏ tù ®éng lÊy trªn ®Þa h×nh. c.ChuyÓn ®iÓm mia thµnh Block 7 LÖnh: BLOCK2POINT¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm mia/ChuyÓn ®æi ®iÓm mia khèi thuéc tÝnh Chøc n¨ng: Chän c¸c ®iÓm mia -> c¸c ®iÓm ®ã sÏ biÕn thµnh block (lµ khèi thuéc tÝnh lÊy tõ b¶n vÏ HAR_MEASURE_POINT.dwg n»m trong th­ môc ...\TopoObj. Cã thÓ më b¶n vÏ ®ã ®Ó söa ®æi c¸c kÝch th­íc text. C¸c thuéc tÝnh : NG lµ phÇn nguyªn, TP lµ phÇn thËp ph©n, ®iÓm chÌn t¹i vÞ trÝ cña ®èi t­îng POINT. d. Che ®iÓm mia 7 LÖnh: DT_HMP¿ Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm mia/Che ®iÓm mia Chøc n¨ng: Chän c¸c ®iÓm mia -> t¹o ®èi t­îng che t¹i vÞ trÝ c¸c ®iÓm, cã thÓ thay ®æi kÝch th­íc cña ®èi t­îng che b»ng c¸c thao t¸c GRIP. Dïng chøc n¨ng t¾t ®­êng bao cña ®èi t­îng che sau khi hoµn thµnh viÖc hiÖu chØnh (b»ng lÖnh HECP). e.T¹o ®iÓm mia tõ khèi thuéc tÝnh 7 LÖnh: BLOCK2POINT¿ Menu: Biªn vÏ B§/§iÓm ®o /ChuyÓn ®æi ®iÓm mia khèi thuéc tÝnh... XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 4-9: H×nh 4-9: ChuyÓn ®iÓm mia thµnh Block thuéc tÝnh Chøc n¨ng: - : ChuyÓn ®æi c¸c khèi cã thuéc tÝnh theo quy ­íc thµnh ®iÓm mia. - : ChuyÓn ®æi c¸c ®iÓm mia thµnh khèi thuéc tÝnh cã c¸c thuéc tÝnh theo quy ­íc, tªn khèi ®­îc ®Æt trong hép tªn khèi “Tªn khèi”. NÕu sai tªn khèi, ch­¬ng tr×nh tù ®éng lÊy khèi trong b¶n vÏ. “...\Topo\TopoObj\HAR_MEASURE_POINT.dwg” - Cã 2 thuéc tÝnh “NG” lµ phÇn nguyªn ®iÓm ®o, “TP” lµ phÇn thËp ph©n ®iÓm ®o. - Ng­êi dïng cã thÓ thay ®æi cao ch÷, kiÓu ch÷ vv. - Trong Tag Name lµ c¸c quy ­íc vÒ thuéc tÝnh khi chuyÓn ®æi. - Xo¸ ®èi t­îng nÕu ®­îc ®¸nh dÊu sÏ xo¸ c¸c block sau khi t¹o thµnh ®iÓm mia hoÆc c¸c ®iÓm mia sau khi t¹o block. 4.6. t¹o khung b¶n ®å 4.6.1. T¹o l­íi 7 LÖnh: CREATE_MAPGRID¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/T¹o l­íi to¹ ®é Chøc n¨ng: X¸c ®Þnh giíi h¹n r¶i l­íi b»ng 2 ®iÓm. L­íi to¹ ®é lµ ®èi t­îng cña ch­¬ng tr×nh, sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh c¸c tham sè. 4.6.2. HiÖu chØnh hÖ l­íi to¹ ®é Sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh hÖ l­íi to¹ ®é. XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 4-10: H×nh 4-10: HiÖu chØnh l­íi to¹ ®é Chøc n¨ng: - Cho phÐp thay ®æi to¹ ®é gèc cña l­íi. - Cho phÐp thay ®æi sè nót l­íi theo chiÒu ®øng vµ chiÒu ngang. - Cho phÐp thay ®æi kÝch th­íc « l­íi (kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nót l­íi). - Cã thÓ ®iÒn to¹ ®é t¹i c¸c nót l­íi. 4.7. T¹o tê b¶n ®å 4.7.1. §Æt tû lÖ b¶n in 7 LÖnh: SSCLMAP 8 8 Menu: Biªn vÏ B§/§Æt tû lÖ b¶n ®å Tû lÖ b¶n ®å: NhËp tû lÖ b¶n ®å cÇn in. Chøc n¨ng: T¹o c¸c tê b¶n ®å cã g¾n khung vµ ®Æt ë kh«ng gian giÊy vÏ. Khung b¶n ®å lµ ®èi t­îng cña phÇn mÒm, to¹ ®é gèc tù ®éng lÊy trªn b¶n vÏ. Khung phô thuéc tû lÖ sÏ in, v× thÕ tr­íc khi t¹o tê b¶n ®å cÇn x¸c ®Þnh tû lÖ b¶n in. 4.7.2. T¹o tê b¶n ®å 7 LÖnh: CREATE_MAPFRAME¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/T¹o tê b¶n ®å H×nh 4-11: T¹o khung trong H×nh 4-12: ChuyÓn khung sang kh«ng gian vËt thÓ kh«ng gian ph¼ng Chøc n¨ng: T¹o tõng vïng b¶n ®å th«ng qua hai ®iÓm gãc tr¸i d­íi vµ gãc ph¶i trªn cña vïng cÇn t¹o (sö dông chÕ ®é truy b¾t node ®Ó b¾t vµo c¸c nót l­íi ®· r¶i ®Ó ®¶m b¶o to¹ ®é sÏ nguyªn) ->Tù ®éng chuyÓn sang kh«ng gian giÊy vÏ ®Ó chÌn tê b¶n ®å ®· t¹o. 4.7.3. HiÖu chØnh khung b¶n ®å Sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh khung b¶n ®å: H×nh 4-12: HiÖu chØnh khung b¶n ®å 4.7.4.ChÌn s¬ ®å ph©n m¶nh 7 LÖnh: CREATE_MAPSIGN¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/ChÌn s¬ ®å ph©n m¶nh H×nh 4-13: ChÌn s¬ ®å ph©n m¶nh Chøc n¨ng: - ChÌn c¸c ®èi t­îng ph©n m¶nh trªn b¶n ®å. - Sö dông lÖnh HECP ®Ó hiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh h×nh häc, lÖnh DET ®Ó hiÖu chØnh néi dung c¸c «. 4.7.5. T¹o khung b¶n ®å xiªn 7 LÖnh: SLANTINGFRAME¿ 8 Menu: Biªn vÏ B§/T¹o khung b¶n ®å xiªn §­êng t©m ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu xiªn khung (cã thÓ lµ mét ®a tuyÕn hë) H×nh 4-14: T¹o khung xiªn Chøc n¨ng: Trong mét sè tr­êng hîp ®Ó tiÕt kiÖm giÊy khi in, cÇn bè trÝ khung b¶n ®å nghiªng víi trôc X mét gãc nµo ®ã. Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp t¹o mét khung b¶n ®å xiªn. H×nh 4-15: Xoay khung b¶n ®å ®Ó in L­u ý: Sö dông c¸c lÖnh UCS (3Point) vµ PLAN ®Ó xoay l¹i khung theo h­íng trôc X. CH¦¥NG v Thùc nghiÖm tÝnh to¸n khèi l­îng má theo ph­¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng 5.1. NhËp d÷ liÖu §Ó gióp cho c«ng viÖc tÝnh to¸n khèi l­îng th× d÷ liÖu ®Çu vµo ®­îc x©y dùng tõ ch­¬ng tr×nh Topo. Sè liÖu ®Çu vµo lµ c¸c ®iÓm ®o: tõ tÖp v¨n b¶n to¹ ®é, tõ sæ ®o, m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö … 5.1.1. NhËp d÷ liÖu tõ tÖp to¹ ®é Khi ®i ®o ngoµi thùc ®Þa, ng­êi sö dông ghi sæ ®o theo d¹ng (thø tù , X,Y,Z, ghi chó m· ®Þa vËt) råi nhËp sè liÖu b»ng ch­¬ng tr×nh Excel, Notepad, Word…, vµ ghi ra tÖp *.txt. vµ l­u vµo æ ®Üa cña m¸y tÝnh. (Thùc nghiÖm t«i l­u vµo æ F cña m¸y tÝnh.) C¸ch thùc hiÖn ®­a sè liÖu tõ tÖp Text vµo trong ch­¬ng tr×nh. Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Topo xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-1: H×nh 5-1: NhËp sè liÖu tõ Topo B­íc thùc hiÖn: * X©y dùng m« h×nh TIN cho tËp ®iÓm “®Çu th¸ng” Sè kiÖu tÖp l­u trong m¸y tÝnh 8 Menu: NhËp d÷ liÖu/NhËp tõ tÖp TXT 7 LÖnh : HSENZ 8 XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-2: H×nh 5-2: NhËp sè liÖu tõ tÖp *TXT 5.1.2. NhËp sè liÖu tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö B­íc thùc hiÖn 1: NhËp sè liÖu ®Çu th¸ng Trong ch­¬ng tr­íc em ®· nãi ®Õn c¸c b­íc më file d÷ liÖu tõ m¸y toµn ®¹c ®iÓn tö v× vËy em kh«ng nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c ®ã n÷a. Em xin ®i vµo nh÷ng b­íc cô thÓ lu«n. NhËp d÷ liÖu h×nh 5-3: - T¹i « “Tªn” nhËp tªn tr¹m ®øng m¸y. - To¹ ®é (X,Y,Z) cña ®iÓm tr¹m m¸y ®­îc tÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p giao héi nghÞch. - T¹i « “D.H” nhËp tªn tr¹m ®Þnh h­íng. - T¹i C«ng ty Cæ PhÇn xi m¨ng Bót S¬n sö dông m¸y Leica IDX nhËp sè liÖu theo d¹ng dµi xiªn : H×nh 5-3: Sè liÖu ®Çu th¸ng nhËp tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö B­íc thùc hiÖn 2: T¹o ®iÓm 8 Menu: Thao t¸c tÖp/T¹o ®iÓm vµ tho¸t KÕt thóc sÏ cã mét tËp hîp ®iÓm ®Þa h×nh trªn b¶n vÏ ®­îc x©y dùng. B­íc thùc hiÖn 3: Qu¶n lý tËp ®iÓm ®Çu th¸ng 7 LÖnh: PSM¿ 8 Menu: §Þa h×nh/X©y dùng tËp ®iÓm XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-4: H×nh 5-4: Qu¶n lý tËp ®iÓm §Æt tªn cho tËp hîp ®iÓm t¹i « Tªn.VÝ dô: dauthang Chän c¸c lo¹i ®èi t­îng tham gia tËp hîp ®iÓm trªn Läc c¸c ®èi t­îng. BÊm phÝm “ChÊp nhËn” ®Ó chän c¸c ®èi t­îng trªn b¶n vÏ. C¸c ®èi t­îng ®­îc chän sÏ ®­îc läc theo ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ë trªn B­íc thùc hiÖn 5: X©y dùng m« h×nh Tin cho tËp ®iÓm ®Çu th¸ng 7 LÖnh: DT_CT¿ 8 Menu: §Þa h×nh/T¹o m« h×nh l­íi tam gi¸c. XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-5: H×nh 5-5: T¹o m« h×nh tam gi¸c NhËp tªn, m« t¶ cña m« h×nh t¹i « m« t¶. VÝdô :Mohinhdauthang Chän tËp hîp ®iÓm t­¬ng øng ®Ó x©y dùng m« h×nh.VÝdô: dauthang BÊm phÝm “ ChÊp nhËn” KÕt thóc sÏ cã m« h×nh ®Þa h×nh l­íi tam gi¸c trªn b¶n vÏ ®­îc x©y dùng H×nh 5-6: M« h×nh ®Çu th¸ng B­íc thùc hiÖn: * X©y dùng m« h×nh TIN cho tËp ®iÓm “cuèi th¸ng” X©y dùng m« h×nh TIN cho tËp ®iÓm “cuèi th¸ng” t­¬ng tù nh­ m« h×nh TIN tËp ®iÓm “®Çu th¸ng”. B­íc thùc hiÖn 6: NhËp sè liÖu cuèi th¸ng Sè liÖu nhËp tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-7: H×nh 5-7: Sè liÖu cuèi th¸ng nhËp tõ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö B­íc thùc hiÖn 7: T¹o ®iÓm 8 Menu: Thao t¸c tÖp/T¹o ®iÓm vµ tho¸t KÕt thóc sÏ cã mét tËp hîp ®iÓm ®Þa h×nh trªn b¶n vÏ ®­îc x©y dùng. B­íc thùc hiÖn 8: Qu¶n lý tËp ®iÓm cuèi th¸ng 7 LÖnh: PSM¿ 8 Menu: §Þa h×nh/X©y dùng tËp ®iÓm XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-8: H×nh 5-8: Qu¶n lý tËp ®iÓm §Æt tªn cho tËp hîp ®iÓm t¹i « Tªn.VÝdô: cuoithang Chän c¸c lo¹i ®èi t­îng tham gia tËp hîp ®iÓm trªn Läc c¸c ®èi t­îng. BÊm phÝm “ChÊp nhËn” ®Ó chän c¸c ®èi t­îng trªn b¶n vÏ. C¸c ®èi t­îng ®­îc chän sÏ ®­îc läc theo ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ë trªn B­íc thùc hiÖn 9: X©y dùng m« h×nh Tin cho tËp ®iÓm cuèi th¸ng 7 LÖnh: DT_CT¿ 8 Menu: §Þa h×nh/T¹o m« h×nh l­íi tam gi¸c. XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-9: H×nh 5-9:T¹o m« h×nh tam gi¸c NhËp tªn, m« t¶ cña m« h×nh t¹i « m« t¶. VÝdô :Mohinhcuoithang - Chän tËp hîp ®iÓm t­¬ng øng ®Ó x©y dùng m« h×nh cuoithang BÊm phÝm “ ChÊp nhËn” Khi ®ã m« h×nh TIN cña ®Þa h×nh “®Çu th¸ng” còng nh­ ®Þa h×nh “cuèi th¸ng” ®­îc thiÕt lËp h×nh 5-10: H×nh 5-10: M« h×nh Tin ®Çu th¸ng vµ cuèi th¸ng B­íc thùc hiÖn 10: X¸c ®Þnh vïng bao quanh khu vùc cÇn tÝnh khèi l­îng 7 LÖnh: Pl 8 Menu: Draw/Polyline Chän vïng bao quanh khu vùc cÇn tÝnh khèi l­îng h×nh 5-11: §­êng giíi h¹n bao quanh khu vùc cÇn tÝnh khèi l­îng H×nh 5-11: Giíi h¹n tÝnh to¸n Sau ®ã l­u b¶n vÏ vµo th­ môc trong m¸y tÝnh . VÝ dô: ë ®©y em l­u vµo æ F víi tªn tÖp mohinhTiN.dwg 5.2. TÝnh khèi l­îng khai th¸c b»ng phÇn mÒm HSMO Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh HSMO , sau ®ã më tÖp b¶n vÏ ®· ®­îc x©y dùng b»ng phÇn mÒm Topo. H×nh 5-12: H×nh 5-12: M« h×nh ®­îc më b»ng HSMO B­íc thùc hiÖn 1: LËp trôc mÆt c¾t th¼ng 7 LÖnh: HS_TRUCMC_BOCXUC 8 Menu: TÝnh bèc xóc / LËp trôc mÆt c¾t th¼ng H×nh 5-13: LËp trôc mÆt c¾t th¼ng + §­a chuét chän vµo Polyline bao ranh giíi h¹n vïng ®Þa h×nh cÇn tÝnh to¸n. + X¸c ®Þnh h­íng trôc: §iÓm ®Çu: §iÓm cuèi: H×nh 5-14: Trôc mÆt c¾t th¼ng B­íc thùc hiÖn 2: HiÖu chØnh trôc mÆt c¾t ®· cã Xo¸ mÆt c¾t kh«ng ®i qua vïng giíi h¹n Sö dông lÖnh "HECP" ®Ó g¸n c¸c tham sè cho hÖ trôc. XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 5-15: VÏ hÖ mÆt c¾t tÝnh khèi l­îng G¸n c¸c th«ng sè cho tuyÕn mÆt c¾t H×nh 5-15: HiÖu chØnh trôc mÆt c¾t - Xo¸ mÆt c¾t: Xãa ®i nh÷ng mÆt c¾t kh«ng c¾t qua vïng giíi h¹n, nÕu kh«ng xo¸ th× khi tÝnh khèi l­îng bèc xóc m¸y sÏ b¸o “ Ch­a lËp trôc mÆt c¾t” - G¸n c¸c th«ng sè cho tuyÕn mÆt c¾t: NhÊp ®óp chuét xuÊt hiÖn b¶ng c¸c th«ng sè cho tuyÕn: chän ®Þa h×nh tù nhiªn ®Çu kú vµ cuèi kú h×nh 5-16: H×nh 5-16: C¸c th«ng sè cho tuyÕn trôc mÆt c¾t - VÏ hÖ mÆt c¾t tÝnh khèi l­îng: NhÊp ®óp chuét xuÊt hiÖn b¶ng lËp mÆt c¾t tÝnh khèi l­îng vµ chän c¸c « t­¬ng øng vµ chÊp nhËn OK. H×nh 5-17: H×nh 5-17: B¶ng lËp c¸c mÆt c¾t tÝnh khèi l­îng §Çu th¸ng Cuèi th¸ng T¹i dßng nh¾c lÖnh Command “ ®iÓm chÌn” : ta ®­a chuét ra mµn h×nh sÏ ®ù¬c c¸c hÖ mÆt c¾t t­¬ng øng h×nh 5-18: H×nh 5-18: B¶ng vÏ c¸c hÖ mÆt c¾t B­íc thùc hiÖn 3: LËp b¶ng tæng hîp bèc xóc 7 LÖnh: : HS_MC_BANGDT_TONGHOP 8 Menu: TÝnh bèc xóc / B¶ng tæng hîp ®µo ®¾p XuÊt hiÖn b¶ng h×nh 5-19: H×nh 5-19: LËp b¶ng tæng hîp bèc xóc ®Êt ®¸ §­a chuét vµo OK sÏ ®­îc b¶ng tæng hîp ®µo ®¾p, bèc xóc b¶ng 1 h×nh 5-20: H×nh 5-20: B¶ng tæng hîp bèc xóc 5.3. TÝnh khèi l­îng Trªn c¬ së sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty xi m¨ng Bót S¬n t«i ®· tiÕn hµnh sè ho¸ vµ tÝnh to¸n khèi l­îng B¶ng 1. KÕt qu¶ tÝnh khèi l­îng tõ phÇn mÒm Topo-HsMo §Þa ®iÓm Khèi L­îng (m3) §¸ tån PhÇn mÒm ToPo-Hsmo Tæng 49720.14 KÕt luËn Sau mét thêi gian nghiªn cøu, lµm viÖc khÈn tr­¬ng vµ nghiªm tóc, cïng víi sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña TS. Ph¹m C«ng Kh¶i, c¸c thÇy c« trong Bé m«n Tr¾c ®Þa má, c¸c c¸n bé kü thuËt Phßng tr¾c ®Þa C«ng ty Cæ PhÇn xi m¨ng Bót S¬n cïng c¸c anh chÞ, b¹n ®ång nghiÖp t«i ®· hoµn thµnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi ''øng dông phÇn mÒm Topo-HsMo trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å vµ tÝnh khèi l­îng khai th¸c má ''. Qua thêi gian lµm ®å ¸n, thö nghiÖm vµ ¸p dông thùc tÕ thµnh lËp b¶n ®å vµ tÝnh khèi l­îng ë C«ng ty Cæ PhÇn xi m¨ng Bót S¬n b»ng phÇn mÒm Topo-HsMo t«i rót ra mét sè kÕt luËn sau: - §å ¸n nªu ®­îc kh¸i qu¸t vÒ ®Þa chÊt, c«ng t¸c tr¾c ®Þa cña C«ng ty Cæ PhÇn xi m¨ng Bót S¬n. - Kh¸i qu¸t c¸c b­íc thµnh lËp b¶n ®å vµ tÝnh to¸n khèi l­îng ®µo ®¾p. - PhÇn mÒm ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng thuËt to¸n hiÖn ®¹i cã c¬ së khoa häc chÆt chÏ. - PhÇn mÒm cã tÝnh ®ång bé cao, d÷ liÖu ®­îc ®Þnh d¹ng theo chuÈn ViÖt nam. B¶n ®å sè ®­îc lËp tõ sè liÖu ®o hoÆc sè ho¸ b¶n ®å, tÝnh to¸n khèi l­îng ®­îc thùc hiÖn trong cïng mét m«i tr­êng d­íi d¹ng d÷ liÖu 3D. HÖ thèng phÇn mÒm tu©n thñ theo mét hÖ thèng ®Þnh d¹ng chuÈn quèc tÕ DXF (Data eXchange Format) thuËn lîi cho viÖc trao ®æi d÷ liÖu víi c¸c m«i tr­êng kh¸c. - KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®¹t ®é chÝnh x¸c cao. - C¸c thanh c«ng cô phong phó, øng dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc giao th«ng, x©y dùng, thuû lîi, n«ng nghiÖp... ViÖc sö dông m«®un nµo lµ thÝch hîp, lµ tèi ­u ®iÒu ®ã phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn vµ tuú vµo lÜnh vùc øng dông. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn néi dung b¶n ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«, c¸c anh chÞ vµ b¹n bÌ ®Ó b¶n ®å ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy TS. Ph¹m C«ng Kh¶i vµ c¸c thÇy c« trong Bé m«n Tr¾c ®Þa Má cïng c¸c thÇy c« trong khoa Tr¾c ®Þa Tr­êng §¹i häc - Má §Þa ChÊt ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. C¶m ¬n c¸c b¹n ®· ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó t«i hoµn thµnh ®å ¸n cña m×nh. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2008 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn Thanh Tïng Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Ph¹m C«ng Kh¶i, ''Gi¸o tr×nh tin häc øng dông chuyªn nghµnh Tr¾c ®Þa Má - C«ng tr×nh'', Hµ néi 2005. [2]. NguyÔn §×nh BÐ, Vâ ChÝ Mü, NguyÔn Xu©n Thôy, ''Gi¸o tr×nh Tr¾c ®Þa Má''. Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i, Hµ néi 1999. [3]. Vâ ChÝ Mü, ''Gi¸o tr×nh Tr¾c ®Þa Má''. Nhµ xuÊt b¶n x©y dùng, Hµ néi 2002. [4].TrÇn VÜnh H­ng, An HiÖp, ''Sö dông phÇn mÒm Autodesk - Softdesk trong thiÕt kÕ ®­êng «t« theo tiªu chuÈn AASHTO''. Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i, Hµ Néi 2000. [5]. ''Qui ph¹m kÜ thuËt tr¾c ®Þa Má ë c¸c má than'', Bé c«ng nghiÖp 1997. [6]. Ph¹m V¨n Êt (1996), ''Kü thuËt lËp tr×nh TURBO - PASCAL 5-7'' Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi. [7]. Hoµng Ngäc Hµ, Tr­¬ng Quang HiÕu (1999), ''C¬ së to¸n häc xö lý sè liÖu tr¾c ®Þa''. [8]. ''Gi¸o tr×nh Tr¾c ®Þa phæ th«ng - TËp I, II'', (Bé m«n Tr¾c ®Þa phæ th«ng - Tr­êng §¹i häc Má - §Þa ChÊt Hµ Néi. [9]. ''TiÕng anh chuyªn nghµnh Tr¾c ®Þa má'', Nhµ xuÊt b¶n x©y dùng Hµ Néi – 2002. [10]. Gi¸o tr×nh h­íng dÉn sö dông Topo – Hsmo cña C«ng ty Hµi Hoµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docỨng dụng phần mềm Topo – HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ.doc