Thiết kế đồ gá gia công chi tiết dạng Bích Nối

BẢN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Chọn máygia công, dạng sản xuất và toán thiết kế nguyên lý làm việc của đồ gá. I.Chọn máyđể gia công chi tiết. Yêu cầu khi chọn máy Kiểu loại máy chọn phải đảm bảo thực hiện phương pháp gia công đã xác định cho chi tiết đó. Kích thước máy phải đảm bảo quá trình gia công thuận tiện gia công thuận tiện, an toàn. Máy chọn phải đảm bảo yêu cầu chất lượng gia công theo trình tự chung của chi tiết gia công. Từ các yêu cầu trên và thực tế trong sản xuất hiện nay cùng với yêu cầu dạng sản xuất loạt vừa, chọn máy phay vạn năng kiểu máy 6H81(đặc tính kỹ thuật cho trong sổ tay công nghệ CTM {3}bảng 9-38)

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế đồ gá gia công chi tiết dạng Bích Nối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¶N THUYÕT MINH §å ¸N THIÕT KÕ §å G¸ Chän m¸ygia c«ng, d¹ng s¶n xuÊt vµ to¸n thiÕt kÕ nguyªn lý lµm viÖc cña ®å g¸. I.Chän m¸y®Ó gia c«ng chi tiÕt. Yªu cÇu khi chän m¸y KiÓu lo¹i m¸y chän ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p gia c«ng ®· x¸c ®Þnh cho chi tiÕt ®ã. KÝch th­íc m¸y ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh gia c«ng thuËn tiÖn gia c«ng thuËn tiÖn, an toµn. M¸y chän ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng gia c«ng theo tr×nh tù chung cña chi tiÕt gia c«ng. Tõ c¸c yªu cÇu trªn vµ thùc tÕ trong s¶n xuÊt hiÖn nay cïng víi yªu cÇu d¹ng s¶n xuÊt lo¹t võa, chän m¸y phay v¹n n¨ng kiÓu m¸y 6H81(®Æc tÝnh kü thuËt cho trong sæ tay c«ng nghÖ CTM {3}b¶ng 9-38) II .Chän dông cô c¾t. Tõ yªu cÇu gia c«ng, kÝch th­íc,h×nh d¹ng chän dông cô c¾t lµ dao phay ®Üa chu«i c«n kÝch th­íc (b¶ng 4-82 sæ tay c«ng nghÖ CTM) §­êng kÝnh dao phay D=63mm ChiÒu réng dao B=12mm Sè r¨ng dao Z=16 III. TÝnh to¸n thiÕt kÕ nguyªn lý lµm viÖc Lo¹i ®å g¸. Chi tiÕt s¶n xuÊt lo¹t võa, tiÕn hµnh trªn m¸y phay v¹n n¨ng chän ®å g¸ chuyªn m«n ho¸ Chän chuÈn . S¬ ®å ®Þnh vÞ chi tiÕt gia c«ng. Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ b»ng mét chèt trô ng¾n h¹n chÕ 2 bËc tù do vµ 2 phiÕn tú h¹n chÕ 3 bËc tù do, 1chèt tr¸m h¹n chÕ 1 bËc tù do, h¹n chÕ 6 bËc tù do. b.Chän chuÈn . Chän chuÈn ®Þnh vÞ lµ mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi víi mÆt ph¼ng phiÕn tú. Chän chuÈn ®iªï chØnh vµ gèc kÝch th­íc trïng chuÈn ®Þnh vÞ. VËy cã chuÈn ®Þnh vÞ trïng víi chuÈn ®iÒu chØnh vµ gèc kÝch th­íc nªn sai sè chuÈn c.S¬ ®å ®Þnh vÞ, h×nh vÏ. C¸c chi tiÕt tham gia ®Þnh vÞ ®­îc chän nh­ sau: +PhiÕn tú chän trong b¶ng 8-3 (sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸yT2 ) chän kiÓu II, víi c¸c kÝch th­íc cô thÓ B L H b l l1 d D h h1 sè lç 20 80 13 14 36 22 9 13 6 1.5 2 + KÝch th­íc chèt trô,vµ chèt tr¸m Chèt tr¸m d d1 D L l h h1 b B 4 10 16 24 16 5 1.5 2 3.5 Chèt trô d d1 D L l h h1 12 12 20 32 19 8 3 3.X¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n kÑp chÆt, tÝnh lùc kÑp cÇn thiÕt a. §Ó ®¶m b¶o chi tiÕt kh«ng bÞ dÞch chuyÓn däc vµ lËt trong qu¸ tr×nh gia c«ng chän ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o ph«i tiÕp xóc v÷ng ch¾c víi phiÕn tú : +ph­¬ng lùc kÑp vu«ng gãc víi mÆt ®Þnh vÞ +ChiÒu h­íng tõ trªn xuèng. +§iÓm ®Æt sö dông 4vÊu :®iÓm ®Æt biÓu diÔn trªn s¬ ®å. §ång thêi chän ph­¬ng ¸n gia c«ng phay thuËn lîi dông thµnh phÇn lùc c¾t h­íng tõ trªn xuèng vu«ng gãc mÆt tú cña chi tiÕt lªn ®å g¸. b. TÝnh lùc kÑp cÇn thiÕt. S¬ ®å lùc kÑp vµ c¸c lùc t¸c dông lªn chi tiÕt gia c«ng(h×nh vÏ trang bªn). Lùc t¸c dông lªn chi tiÕt gåm: Lùc kÑp : 2 lùc W1=W2= W(cïng ph­¬ng chiÒu) Lùc c¾t PZ, PY (coi thµnh phÇn PX kh«ng t¸c dông) Thµnh phÇn lùc tiÕp tuyÕn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: PZ=(sæ tay c«ng nghÖ CTM 2) Trong ®ã Z: sè r¨ng dao phay Z=16 KMV:hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖuKMV=1(b¶ng 5-6 sæ tay CNCTM2 n: sè vßng quay cña dao chän trªn m¸y n=600vg/ph D:®­êng kÝnh dao phay D=63mm t: chiÒu s©u c¾t t=3mm(b¶ng 5-164 sæ tay CNCTM2) SZ :l­îng ch¹y dao :SZ=0.1mm(b¶ng 5-164 sæ tay CNCTM2) B:chiÒu réng dao(hay chiÒu réng r·nh gia c«ng B=12mm) CP, x,y,u,q,tra b¶ng 5-41(T2) sæ tay CNCTM, dao phay thÐp giã. CP=68.2,x=0.86,y=0.72, u=1,q=0.86,=0 PZ= (N) Thµnh phÇn lùc PY= Thµnh phÇn lùc ch¹y dao PS= Thµnh phÇn lùc vu«ng gãc ph­¬ng ch¹y dao PV Cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc t¸c dông lªn chi tiÕt gia c«ng. VËy lùc kÑp cÇn thiÕt 2W=3122(N) 4. Chän c¬ cÊu sinh lùc. Do trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn nay tr×nh ®é øng dông tù ®éng ho¸ vµ c¸c c«ng nghÖ vµo trong s¶n xuÊt ch­a cao ®a sè vÉn cßn ph¶i sö dông nhiÒu søc lùc cña ng­êi c«ng nh©n do vËy víi chi tiÕt nµy trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt lo¹t võa ta chäm c¬ cÊu sinh lùc kiÓu c¬ khÝ sö dông søc cña ng­êi c«ng nh©n víi c¬ cÊukÑp b»ng ren. S¬ ®å kÑp (h×nh vÏ) h×nh d¸ng kÝch th­íc c¸c chi tiÕt :thanh kÑp d¹ng th­íc (,c¬ cÊu kÑp c¬ b¶n (tra b¶ng 8-30, 8-44 sæ tay c«ng nghÖ CTM2) GØa sö chän bu l«ng kÑp M10 tra b¶ng chän thanh kÑp lo¹i I. M l D B H H1 d d1 h h1 h2 r c 10 32 25 25 15 55 11 16 1 30 35 25 15 VËt liÖu thÐp C45 ®é cøng HRC 4045 Víi c¬ cÊu kÑp c¬ b¶n chän 1.2 l=l1 chän ®­êng kÝnh chèt l¾p 1 ®Çu cña bu long víi c¬ cÊu kÑp c¬ b¶n dc=0.3d=6mm chän ®­êng kÝnh chèt l¾p c¬ cÊu kÑp víi th©n ®å g¸ dc2=10mm 5.TÝnh to¸n thiÕt kÕ truyÒn lùc Lùc sinh ra ®èi víi 1 ®ßn kÑp h×nh th­íc thî Gäi :Q_lµ lùc sinh ra cña c¬ cÊu kÑp F – lµ lùc ma s¸t gi÷a ®ßn kÑp vµ èng q _ lùc ®Èy cña lß xo f_ hÖ sè ma s¸t gi÷a ®ßn kÑp vµ èng Cã ph­¬ng tr×nh lùc Sö dông 2thanh ®ßn ®Ó kÑp lùc sinh ra cña vÝt vÆn sinh lùc ( :hÖ sè phô thuéc vµo sù mÊt m¸t do ma s¸t ë chèt chän b¶ng 8-44, sæ tay CNCTM3) M« men vÆn ®ai èc ë bu l«ng sinh lùc M= Thay sè cô thÓ ta cã (chän ®é cøng cña lß xo k=100N/mm víi ®é d·n cña lß xo 3mm) P=2 Tõ 2gi¸ trÞ lùc trªn tÝnh chÝnh x¸c ®­êng kÝnh c¸c bu l«ng kÑp +2 bu l«ng kÑp trªn thanh kÑp d = Chän d=10mm +Bu l«ng sinh lùc Chän 12 mm M« men vÆn M = Trong ®ã: P:lùc sinh ra cña bu l«ng vÆn d:®­êng kÝnh trung b×nh cña ren R,r: b¸n kÝnh ngoµi vµ b¸n kÝnh trong cña vßng ®Öm lÊy R=2.2d/2=13.2 mm, r=1.1d/2=6.6 mm f2:hÖ sè ma s¸t ë mÆt ®Çu ®ai èc lÊy f2=0,2 gãc n©ng cña ren tg=b­íc ren l©ý theo b­íc nhá t=1.5 mm) tg hÖ sè ma s¸t trªn mÆt ren lÊy tg=0.15 Thay c¸c trÞ sè ta tÝnh ®­îc m« men vÆn M6247(Nmm) Chän c¸nh tay ®ßn L=250 mm lùc vÆn cÇn thiÕt cña ng­êi c«ng nh©n F=25N 6. TÝnh bÒn cho mét sè chi tiÕt chÞu l sè chi tiÕt chÞu lùc chÝnh Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c bu l«ng tham gia kÑp cã thÓ chÞu kÐo, nÐn, uèn , xo¾n tõ ®ã sinh ra c¸c d¹ng h­ háng th­êng gÆp :cong ,®øt th©n bu l«ng, ®øt c¸c ®­êng ren do vËy ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n bÒn cho bu l«ng. 6.1 KiÓm nghiÖm theo øng suÊt t­¬ng ®­¬ng Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc bu l«ng chÞu nÐn xo¾n, dùa vµo søc bÒn vËt liÖu Trong ®ã trong ®ã P: lùc nÐn t¸c lªn bu l«ng : øng suÊt cho phÐp lÊy =340MPA TÝnh to¸n ®èi víi c¸c bul«ng §èi víi bu l«ng d=10mm Cã =5.2=9.9 >9.9 vËy bu long ®¶m b¶o bÒn §èi víi bu l«ng d=12mm t­¬ng tù cã =5.2 vËy bu l«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn 6.2 KiÓm nghiÖm theo hÖ sè an toµn Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc bu l«ng chÞu uèn do vËy ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm bu l«ng khi th©n bul«ng chÞu uèn däc §iÒu kiÖn bÒn uèn. n= Trong ®ã :t¶i träng tÝnh to¸n P E:m« ®un ®µn håi cña vËt liÖu chÕ t¹o bu l«ng kÑp E= 2.5 Jmin:m« men qu¸n tÝnh nhá nhÊt theo tiÕt diÖn ngang cña bu l«ng Jmin= : hÖ sè tÝnh ®Õn h×nh thøc chÞu uèn L:chiÒu dµi lµm viÖc [n]=2.5 :hÖ sè an toµn cho phÐp Tõ c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n trªn ta cã nhËn xÐt chiÒu dµi phÇn lµm viÖc cña c¸c bu long kh«ng lín, lùc t¸c dông kh«ng lín l¾m do vËy ®iÒu kiÖn bÒn tÝnh theo hÖ sè an toµn cã thÓ coi tho¶ m·n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBTMDG-CLong.doc
  • dwgBVCTDG-CLong.dwg
  • dwgBVLDG-CLong.dwg
  • dwgchen kep.dwg