Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân

MỤC LỤC Trang bìa i Nhiệm vụ luận văn ii Lời cảm ơn iii Lời nói đầu iv Mục lục v Danh sách hình vẽ ix Danh sách bảng biểu x Chương 1 : TỔNG QUAN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN-NHÀ BÈ 1 1.1.Vị trí giới hạn khu thiết kế 1 1.1.1. Vị trí 1 1.1.2. Giới hạn 1 1.2. Điều kiện tự nhiên 1 1.2.1. Khí hậu 1 1.2.2. Thủy văn 2 1.2.3. Địa chất công trình 2 1.3. Hiện trạng sử dụng đất 2 1.3.1. Hiện trạng cấp nước 2 1.3.2. Hiện trạng thoát nước 2 1.3.3. Hiện trạng vệ sinh môi trường 2 1.4. Quy hoạch tổng thể khu vực thiết kế 3 1.4.1. Tính chất đô thị mới Phú Xuân 3 1.4.2. Mục tiêu 3 1.4.3. Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật 3 1.5. Sơ đồ địa chất 4 Chương 2 : THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 6 A. Xác định lưu lượng thiết kế 6 2.1. Diện tích và dân số các tiểu khu 6 2.2. Tính toán lưu lượng nước tiêu thụ của khu vực 7 2.2.1. Tiêu chuẩn dùng nước 7 2.2.2. Tính toán lượng nước tiêu thụ 8 2.2.3. Thống kê lưu lượng dùng nước cho toàn khu dự án 11 2.3. Xác định sơ bộ chế độ bơm và thể tích đài nước 15 2.3.1. Chế độ bơm 15 2.3.2. Xác định sơ bộ thể tích đài nước theo các chế độ bơm 15 B. Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước 19 2.4. Xác định sơ bộ mạng lưới cấp nước 19 2.4.1. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 19 2.4.2. Phương án 1 20 2.4.3. Phương án 2 26 2.4.4. Lựa chọn phương án 31 2.5. Tính toán thủy lực mạng lưới với công trình điều hòa 31 2.5.1. Sơ đồ tuyến ống 31 2.5.2. Bơm 32 2.5.3. Bể chứa 32 2.5.4. Đài nước 32 2.5.5. Kết quả 33 2.6. Tính toán thủy lực mạng lưới với phương án chọn 37 2.6.1. Sơ đồ mạng lưới 37 2.6.2. Bơm 38 2.6.3. Bể chứa 38 2.6.4. Đài nước 41 2.6.5. Kết quả 42 2.6.6. Kiểm tra áp lực mạng lưới khi xảy ra cháy 44 Chương 3 : MẠNG LƯỚI THOÁT NUỚC THẢI 46 3.1. Sơ lược về nước thải sinh hoạt 46 3.2. Tính toán lưu lượng nước thải 46 3.2.1. Tiêu chuẩn thoát nước 46 3.2.2. Tính toán lưu lượng nước thải 46 3.2.3. Thống kê lưu lượng nước thải cho toàn khu dự án 49 3.3. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước thải 50 3.4. Xác định các thông số ban đầu 50 3.4.1. Xác định lưu lượng tính toán tại các nút 50 3.4.2. Chiều dài các đoạn ống 50 3.4.3. Các điều kiện tính toán thoát nước thải 50 3.5. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải 51 3.5.1. Các công thức tính toán 51 3.5.2. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước thải 52 3.5.3. Tính toán khối lượng đào đắp & thống kê 54 Chương 4 : MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 56 4.1. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa 56 4.2. Xác định các thông số thiết kế ban đầu theo phương pháp thích hợp 56 4.2.1. Hệ số dòng chảy 56 4.2.2. Độ dốc cống 56 4.2.3. Diện tích các tiểu lưu vực 57 4.3. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa 60 4.3.1. Các công thức tính toán 60 4.3.2. Tính toán thủy lực cống thoát nước mưa 61 4.4. Tính toán khối lượng đào đắp & thống kê cống thoát nước mưa 65 Chương 5 : TÍNH TOÁN KẾT CẤU BỂ CHỨA 68 5.1. Thông số thiết kế ban đầu 68 5.1.1. Thông số kích thước 68 5.1.2. Vật liệu 69 5.2. Xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng 70 5.2.1. Các loại tải trọng tác dụng lên bể chứa 70 5.2.2. Tổ hợp tải trọng 70 5.2.3. Kiểm tra khả năng chịu tải của đất nền 70 5.2.4. Hệ số nền 70 5.2.5. Xác định áp lực ngang của đất 71 5.3. Tính toán nội lực và cốt thép bể chứa 71 5.3.1. Mô phỏng tính toán 71 5.3.2. Các công thức tính toán các cấu kiện 73 5.3.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho phần tử dầm (Frames) 75 5.3.3. Tính toán nội lực và cốt thép cho phần tử vỏ (Shell) 84 Kết luận và kiến nghị 93 Phụ lục 1 : Thiết lập công thức tính thể tích đài nước hình trụ tròn theo chiều cao 94 Phụ lục 2 : Một số kết quả tính toán mạng lưới cấp nước 96 Phụ lục 3 : Một số kết quả nội lực từ Sap 2000V10.0.1 103 Phụ lục 4 : Ảnh chụp khu Phú Xuân – Nhà Bè từ vệ tinh 110 Tài liệu tham khảo LỜI NÓI ĐẦU Đô thị hóa là kết quả tất yếu của sự phát triển nền kinh tế trong xã hội hiện nay. Song song với quá trình đô thị hóa chính là bài toán xây dựng hạ tầng cơ sở mà trong đó việc cải tạo và xây dựng mới hệ thống cấp thoát nước chiếm một vị trí quan trọng. Việc quy hoạch một hệ thống cấp nước và thoát nước hợp lý, sao cho đảm bảo yêu cầu về môi trường nước là vấn đề cơ bản bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Khu dân cư Phú Xuân thuộc huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh là một khu dân cư mới, đang tiến hành quy hoạch và xây dựng vì thế cần xây dựng một hệ thống mạng lưới cấp thoát nước hợp lý và đạt yêu cầu cho khu vực, và đó cũng chính là mục đích của bài luận văn này. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn và với kiến thức hạn chế, bài luận văn này không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự góp ý và phê bình của các thầy cô và các bạn.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2671 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư phú xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñoâ thò hoùa laø keát quaû taát yeáu cuûa söï phaùt trieån neàn kinh teá trong xaõ hoäi hieän nay. Song song vôùi quaù trình ñoâ thò hoùa chính laø baøi toaùn xaây döïng haï taàng cô sôû maø trong ñoù vieäc caûi taïo vaø xaây döïng môùi heä thoáng caáp thoaùt nöôùc chieám moät vò trí quan troïng. Vieäc quy hoaïch moät heä thoáng caáp nöôùc vaø thoaùt nöôùc hôïp lyù, sao cho ñaûm baûo yeâu caàu veà moâi tröôøng nöôùc laø vaán ñeà cô baûn bôûi vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán cuoäc soáng con ngöôøi. Khu daân cö Phuù Xuaân thuoäc huyeän Nhaø Beø thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät khu daân cö môùi, ñang tieán haønh quy hoaïch vaø xaây döïng vì theá caàn xaây döïng moät heä thoáng maïng löôùi caáp thoaùt nöôùc hôïp lyù vaø ñaït yeâu caàu cho khu vöïc, vaø ñoù cuõng chính laø muïc ñích cuûa baøi luaän vaên naøy. Tuy nhieân trong khoaûng thôøi gian ngaén vaø vôùi kieán thöùc haïn cheá, baøi luaän vaên naøy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï goùp yù vaø pheâ bình cuûa caùc thaày coâ vaø caùc baïn. TPHCM, ngaøy 23 thaùng 06 naêm 2008 Sinh vieân : Voõ Duy Trung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc03-loi noi dau.doc
 • xlsx~$phu luc tinh toan.xlsx
 • xlsphu luc tinh toan.xls
 • xlsxphu luc tinh toan.xlsx
 • xlsxTinh lun be chua.xlsx
 • xlsxTinh the tich dai nuoc.xlsx
 • xlsTinh toan thoat nuoc mua - cong tron + cong hop.xls
 • xlsxTinh toan thoat nuoc mua - cong tron + cong hop.xlsx
 • xlsTinh toan thoat nuoc thai.xls
 • xlsxTinh toan thoat nuoc thai.xlsx
 • rarSap.rar
 • rarEpanet.rar
 • doc00-trang bia.doc
 • doc01-nhiem vu.doc
 • doc02-loi cam on.doc
 • doc04-muc luc.doc
 • doc10-tai lieu tham khao.doc
 • doc09-phu luc.doc
 • doc08-ket luan.doc
 • doc07-c5-be chua.doc
 • doc07-c4-mang luoi thoat nuoc mua.doc
 • doc07-c3-mang luoi thoat nuoc thai.doc
 • doc07-c2-mang luoi cap nuoc.doc
 • doc07-c1-tong quan khu dan cu Phu Xuan.doc
 • doc06-danh sach bang bieu.doc
 • doc05-danh sach hinh ve.doc
 • bak01 - ban do quy hoach.bak
 • dwg01 - ban do quy hoach.dwg
 • dwg02 - mang luoi cap nuoc.dwg
 • bak03 - dac tinh mang luoi cap nuoc.bak
 • dwg03 - dac tinh mang luoi cap nuoc.dwg
 • dwg03 - mang luoi thoat nuoc thai.dwg
 • bak04 - mang luoi thoat nuoc thai.bak
 • dwg04 - mang luoi thoat nuoc thai.dwg
 • bak04 - trac doc mang luoi thoat nuoc thai.bak
 • dwg04 - trac doc mang luoi thoat nuoc thai.dwg
 • bak05 - chi tiet phui dao, ho ga thu nuoc thai.bak
 • dwg05 - chi tiet phui dao, ho ga thu nuoc thai.dwg
 • dwg05 - trac doc mang luoi thoat nuoc thai.dwg
 • bmpluu luong bom.bmp
 • bmpduong dac tinh bom.bmp
 • jpgban do.JPG
 • bmpap luc nut chua chay.bmp
 • bmpap luc nut 17h.bmp
 • bmpap luc dai nuoc.bmp
 • bmpap luc be chua.bmp
 • dwg10 - Be chua-xay dung.dwg
 • dwg09 - Be chua-xay dung.dwg
 • dwg09 - Be chua-cong nghe.dwg
 • dwg08 - trac doc mang luoi thoat nuoc mua.dwg
 • dwg08 - Be chua-cong nghe.dwg
 • dwg07 - trac doc mang luoi thoat nuoc mua.dwg
 • bak07 - trac doc mang luoi thoat nuoc mua.bak
 • dwg07 - mang luoi thoat nuoc mua.dwg
 • dwg06 - mang luoi thoat nuoc mua.dwg
 • bak06 - mang luoi thoat nuoc mua.bak
 • dwg06 - chi tiet phui dao, ho ga thu nuoc thai.dwg
 • bak06 - chi tiet phui dao, ho ga thu nuoc thai.bak