Thiết kế máy cán tôn sóng tròn

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU: 4 CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ LÝ THUYẾT CÁN VÀ MÁY CÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÁN 1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ LÝ THUYẾT CÁN VÀ MÁY CÁN 5 1.1.1. Biến dạng dẻo của kim loại khi cán 5 1.1.2. Lý thuyết về cán 9 1.2. Các phương pháp cán 21 1.2.1. Cán dọc 21 1.2.2. Cán ngang 22 1.2.3. Chọn phương án cán cho máy cần thiết kế 22 1.3. Quá trình uốn xảy ra khi tạo sóng 23 1.3.1. Xác định chiều dài phôi uốn 24 1.3.2. Bán kính uốn nhỏ nhất và lớn nhất 24 1.3.3. Công thức tính lực uốn 25 1.4. Máy cán 26 1.4.1. Giới thiệu chung về máy cán 26 1.4.2. Phân loại máy cán thép 26 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG. 2.1. Yêu cầu công nghệ của sản phẩm làm ra 30 2.1.1. Tính áp lực cán 31 2.1.2. Phương án bố trí con lăn cho máy cán 32 2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ĐỘNG CHO MÁY 32 2.2.1. Truyền động bằng thủy lực 32 2.2.2. Truyền động bằng cơ khí 33 2.3. CÁC PHƯƠNG ÁN CHO HỘP PHÂN LỰC 33 2.3.1. Truyền động trục vít bánh vít 33 2.3.2. Truyền động bằng xích 34 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN SỨC BỀN CHI TIẾT MÁY. 3.1. TÍNH CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ 36 3.2. TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT 39 3.2.1. Giới thiệu về cơ cấu truyền động 39 3.2.2. Tính toán và thiết kế bộ truyền 40 3.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC CÁN 45 3.3.1. Giới thiệu sơ lược về trục cán 45 3.3.2. Trình tự thiết kế 47 3.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÍT 55 3.4.1. Tính toán sức bền trục 55 3.4.2. Tính toán bộ phận gối đỡ trục 60 CHƯƠNG IV: CÁC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHÁC. 4.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CON LĂN 62 4.1.1. Xác định kích thước con lăn đầu tiên 63 4.1.2. Kích thước con lăn lần cán thứ hai 63 4.1.3. Kích thước con lăn lần cán thứ ba và tất cả các con lăn của hệ trục trên và con lăn đỡ 64 4.1.4. Xác định bạc cách giữa các con lăn 64 4.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DAO CẮT TÔN 64 4.2.1. Các phương án truyền động cho dao cắt 65 4.2.2. Tính toán lực kéo đứt tôn 58 4.3. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THỦY LỰC CHO MÁY 72 4.3.1. Tính toán cho động cơ thủy lực 73 4.3.2. Tính toán cho xi lanh truyền lực cho dao cắt 73 4.3.3. Tính toán xác định các thông số làm việc của bơm cung cấp cho toàn hệ thống thủy lực của máy 75 4.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ GIỮA HAI TRỤC CÁN 76 4.4.1. Xác định đường kính bulong 76 4.4.2. Xác định đường kính dây lò xo 77 CHƯƠNG V: LẮP ĐẶT VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MÁY CÁN 5.1. LẮP ĐẶT 79 5.2. VẬN HÀNH 79 5.3. BẢO DƯỠNG 80 5.4. THAY THẾ 81 KẾT LUẬN CHUNG 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 LỜI NÓI ĐẦU. Với sự phát triển kinh tế đất nước hiện nay chúng ta rất cần các loại máy móc để phục vụ cho nền kinh tế, đặc biệt là các máy tạo ra các loại vật liệu xây dựng phục vụ cho việc xây dựng nhà cửa và các nhà máy. Tấm lợp là một loại không thể thiếu trong việc xây dựng nói chung. Trong đồ án này em thiết kế máy tạo ra ”tôn sóng tròn” để phục vụ cho công nghiệp xây dựng và một số ngành công nghiệp khác. Với việc thiết kế chế tạo máy tạo sóng tôn tròn ngay trong nước rất có ích và giảm giá thành hơn so với máy nhập khẩu và tạo việc làm cho công nhân. Với loại máy cán này phôi ban đầu là thép tấm dạng cuộn có chiều rộng 1000 mm, chiều dày 0,1 1 mm. Sau khi cán tạo ra sản phẩm là tôn sóng tròn có 13 sóng lên và 12 sóng xuống đều nhau, có bề rộng là 871 mm và chiều dài không hạn chế. Vì đây là lần đầu tiên em thiết kế tổng thể về một máy hoàn chỉnh nên em còn gặp nhiều bỡ ngỡ, trình độ kiến thức và tài liệu của em còn hạn chế với thời gian tiếp xúc thực tế không nhiều và thời gian thiết kế hạn chế nên trong quá trình tính toán và thiết kế không tránh khỏi sai sót. Em mong sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy cô và bỏ qua những thiếu sót. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Tế và sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa Cơ Khí đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1974 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế máy cán tôn sóng tròn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,8 0,053 5’ 518,5 242 62,2 622 9075 2332,5 12029,5 0,048 6 518,5 192 80 1598,6 7200 3000 11798,6 0,047 6’ 518,5 192 80 734,6 7200 3000 10934,6 0,044 7 666,5 400 38,8 2399,6 15000 1455 11854,6 0,075 7’ 576,64 400 38,8 397,4 15000 1455 16852,4 0,067 8 613,5 242 62,2 1924,8 9075 2332,5 13332,3 0,053 8’ 576,64 242 62,2 753 9075 2332,5 12160,5 0,049 9 666,5 192 80 1932 7200 3000 12132 0,048 9’ 576,64 192 80 865,4 7200 3000 11065,4 0,044 10 705,2 400 38,8 2486,7 15000 1455 18941,7 0,076 10’ 668,4 400 38,8 604 15000 1455 17059 0,068 11 740,2 242 62,2 2210 9075 2332,5 13617,5 0,054 11’ 668,4 242 62,2 959,4 9075 2332,5 12366,9 0,049 12 705,2 192 80 2019 7200 3000 12219 0,049 12’ 668,4 192 80 1072 7200 3000 11272 0,045 13 740,2 400 38,8 2565,5 15000 1455 19020,5 0,076 13’ 742 400 38,8 769,5 15000 1455 17224,5 0,069 14 705,2 242 62,2 2131 9075 2332,5 13538,5 0,054 14’ 742 242 62,2 1125 9075 2332,5 12532,5 0,05 15 740,2 192 80 2097,5 7200 3000 12297,5 0,049 15’ 742 192 80 1237,5 7200 3000 11437,5 0,046 16 779 400 38,8 2653 15000 1455 19108 0,076 16’ 816 400 38,8 936 15000 1455 17391 0,069 17 814 242 62,2 2376 9075 2332,5 13783,5 0,055 17’ 816 242 62,2 1291,5 9075 2332,5 12699 0,05 18 779 192 80 2185 7200 3000 12385 0,049 18’ 816 192 80 1404 7200 3000 11604 0,046 19 887,8 400 38,8 2897 15000 1455 19352 0,077 19’ 889,7 400 38,8 1102 15000 1455 17557 0,07 20 852,8 242 62,2 2463 9075 2332,5 13870,5 0,055 20’ 889,7 242 62,2 1457 9075 2332,5 12864,5 0,05 21 887,8 192 80 2429 7200 3000 17629 0,05 21’ 889,7 192 80 1570 7200 3000 11770 0,047 Ta âàût kyï hiãûu: 1,2,3... 20,21 cho truûc dáùn (truûc dæåïi) 1’,2’,3’... 20’,21’ cho truûc trãn. 3.2. Tênh toaïn bäü truyãön truûc vêt. 3.2.1. Giåïi thiãûu vãö cå cáúu truyãön âäüng. Trong maïy caïn coï nhiãöu bäü truyãön truyãön âäüng cho maïy. ÅÍ âáy ta duìng bäü truyãön truûc vêt baïnh vêt truyãön âäüng cho maïy våïi nhiãöu bäü truyãön truûc vêt baïnh vêt. Ta cáön thiãút kãú bäü truyãön truûc vêt baïnh vêtcoï cäng suáút låïn hån cäng suáút cuía truûc caïn (cäng suáút cáön thiãút kãú cuía baïnh vêt). Do saín pháøm yãu cáöu taûo soïngnãn ta cáön âäü chênh xaïc cuía soïng ngang âãø tän âæåüc låüp lãn khäng bë vãnh. Æu âiãøm cuía bäü truyãön: - Coï thãø thay thãú hæåïng truyãön âäüng. - Tyí säú truyãön låïn. - Truyãön âäüng ãm, khäng tiãúng äön. - Coï khaí nàng tæû haím. - Khuän håí kêch thæåïc tæång âäúi nhoí. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön: - Sæí duûng váût liãûu âàõt tiãön vaì hiãûu suáút tháúp. . . . . . . . . . . * Så âäö âäüng cuía bäü truyãön. Hçnh 3-1 3.2.2. Tênh toaïn vaì thiãút kãú bäü truyãön. * Caïc säú liãûu ban âáöu cuía bäü truyãön truûc vêt baïnh vêt ta choün cäng suáút cuía bäü truyãön låïn hån cäng suáút cuía maïy choün, cäng suáút cuía baïnh vêt N2 = 2,4 KW Hiãûu suáút cuía bäü truyãön h = 0,8 Cäng suáút cuía truûc vêt N1 = KW Säú voìng quay cuía baïnh vêt n2 = 38,8 voìng/phuït Säú voìng quay cuía truûc vêt n1 = 764 voìng/phuït I = Choün: Säú ràng truûc vêt Z1 = 2 Säú ràng baïnh vêt Z2 = i.Z1 = 40 Bäü truyãön laìm viãûc 2 chiãöu. Taíi troüng khäng thay âäøi. Thåìi gian laìm viãûc 5 nàm, mäùi nàm laìm viãûc 300 ngaìy, mäùi ngaìy laìm viãûc 7 giåì. Choün váût liãûu chãú taûo cho bäü truyãön: - Choün váût liãûu chãú taûo baïnh vêt laì âäöng thanh. - Choün váût liãûu chãú taûo truûc vêt laì theïp 45 täi bãö màût âaût HRC = 40¸ 50 Váût liãûu laìm baïnh vêt coï: dbk = 550 N/mm2 dch = 170 N/mm2 Váût liãûu laìm truûc vêt coï: dbk = 600 N/mm2 dch = 300 N/mm2 Säú chu kyì laìm viãûc. N = 60.n.T = 60.38,8.5.300.7 = 24.106 Hãû säú chu kyì æïng suáút: K’N = K”N = Âënh æïng suáút cho pheïp. ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp: [d]TX = 0,8. dbk.K’N (Cäng thæïc 6-3 trang 107 cuía 10) = 0,8.550.0,896 = 394 N/mm2 ÆÏng suáút uäún cho pheïp: [d]U = (0,25. dch + 0,08. dbk)K”N = (0,25.300 + 0,08.550).0,672 = 80 N/mm2 * Choün säú mäúi ren Z1: Säú mäúi ren cuía truûc vêt Z1 = 2 Säú mäúi ren cuía baïnh vêt Z2 = i.Z1 = 40 * Choün så bäü hãû säú taíi troüng, hiãûu suáút vaì cäng suáút. Z1 = 2 Choün h = 0,8 Cäng suáút truûc vêt NTV = KW Choün hãû säú taíi troüng K = 1,1 * Âënh mäâun vaì hãû säú âæåìng kênh theo âiãöu kiãûn bãön tiãúp xuïc: Theo baíng 6 - 6 trang 110 cuía 10 Láúy m = 5 q = 10 Ta coï * Kiãøm nghiãûm váûn täúc træåüt, hiãûu suáút vaì hãû säú taíi troüng. - Váûn täúc træåüt Vt coï phæång theo âæåìng tiãúp tuyãún cuía ren truûc vêt. Vt = m/s Vt phuì håüp våïi váûn täúc træåüt khi choün váût liãûu (2 ¸ 5) m/s - Hiãûu suáút h cuía bäü truyãön truûc vêt trong træåìng håüp truûc vêt dáùn âäüng. h = (0,96 ¸ 0,98) l- Goïc vêt, tra theo baíng 6 - 7 trang 111 cuía 10 l = 11038’36” » 11,310 l = arctg(¦) Þ ¦ = 0,031 ¦ = 20 Váûy h = (0,96 ¸ 0,98) Hiãûu suáút h khäng sai lãûch nhiãöu so våïi ban âáöu Taíi troüng khi laìm viãûc khäng thay âäøi. K = KTT.Kâ = 1,1.1 = 1,1 Váûn täúc voìng V2 cuía baïnh vêt. V2 = m/s V2 = 0,4 m/s < 2 m/s Choün cáúp chênh xaïc chãú taûo bäü truyãön laì cáúp 9 * Kiãøm tra sæïc bãön uäún cuía ren baïnh vêt. Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún sinh ra taûi chán baïnh vêt theo cäng thæïc: (Cäng thæïc 6-16 cuía 10) Ztâ = Tra baíng 5-19 cuía 10 ta âæåüc y = 0,476 y: Hãû säú daûnh ren N/mm2 Váûy du < [du ] = 80 N/mm2 Váûy baïnh ràng âuí bãön. Vç baïnh ràng laìm viãûc våïi váût liãûu coï sæïc bãön tháúp hån ren truûc vêt nãn ren truûc vêt cuîng thoía maîn âiãöu kiãûn bãön uäún trãn. * Kiãøm nghiãûm sæïc bãön ràng baïnh vêt khi chëu quaï taíi âäüt ngäüt. - Khi bäü truyãön truûc vêt laìm viãûc quaï taíi våïi hãû säú quaï taíi laì Kqt cáön kiãøm nghiãûm æïng suáút tiãúp vaì æïng suáút uäún quaï taíi. Theo 10 trang 112 ta coï cäng thæïc: Trong âoï: du = 50 N/mm2 dtx = (6-19 cuía 10) Maì A A mm Váûy dtx = = 375 N/mm + ÆÏng suáút tiãúp xuïc cho pheïp khi quaï taíi. Âäúi våïi âäöng thanh thiãút: [dtxqt] N/mm2 + ÆÏng suáút uäún cho pheïp khi quaï taíi. [d]uqt N/mm2 Do âoï: dtxqt = dtx. N/mm2 < 680 N/mm2 duqt = du.kqt = 50.1,3 = 65 N/mm2 < 330 N/mm2 Váûy dtxqt < [dtxqt] duqt < [duqt] Âiãöu kiãûn bãön thoía maîn. * Âënh caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön. Theo baíng 6-3 cuía 10 vãö quan hãû hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön truûc vêt baïnh vêt ta tênh âæåüc caïc thäng säú hçnh hoüc cuía bäü truyãön nhæ sau: + Z1- Säú ren cuía truûc vêt Z1 = 2 + Z2- Säú ren cuía baïnh vêt Z2 = 40 + m- Mäâun cuía bäü truyãön m = 5 mm + q- Hãû säú âæåìng kênh truûc vêt q = 10 + t- Bæåïc ren truûc vêt t = pm = 3,14.5 = 15,7 mm + a- Goïc präpin ren cuía truûc vêt âo trong màût càõt doüc a = 200 + l- Goïc dáùn cuía ren truûc vêt l = 11018’36” + i- Tyí säú truyãön cuía bäü truyãön i = 20 + dc1- Âæåìng kênh voìng chia truûc vêt dc1 = q.m = 10.5 = 50 mm + dc2- Âæåìng kênh voìng chia baïnh vêt dc2 = Z2.m = 40.5 = 200 mm + ¦0 - Hãû säú chiãöu cao ren ¦0 = 1 + c0 - Hãû säú khe håí âæåìng tám c0 = 0,2 + s- Bæåïc xoàõn äúc cuía ren truûc vêt s = t.Z1 = 15,7.2 = 31,4 mm + Dc1- Âæåìng kênh voìng âènh truûc vêt Dc1 = dc1 + 2¦0.m = 50 + 2.1.5 = 60 mm + Dc2- Âæåìng kênh voìng âènh baïnh vêt Dc2 = dc2 + 2¦0.m = 200 + 2.1.5 = 210 mm + Di1- Âæåìng kênh voìng chán ren truûc vêt Di1 = dc1 - 2¦0.m - 2c0.m = 50 - 2.1.5 - 2.0,2.5 = 38 mm + Dn- Âæåìng kênh ngoaìi cuìng baïnh vêt Dn £ Dc2 + 1,5m = 210 + 1,5.5 = 217,5 mm + A- Khoaíng caïch truûc A = mm + L - Chiãöu daìi pháön coï ren cuía truûc vêt L ³ (11 ¸ 0,06Z2)m = (11 ¸ 0,06.40)5 = 67 mm + B- Chiãöu räüng cuía baïnh vêt B £ 0,75Dc1 = 0,75.60 = 45 mm * Tênh læûc taïc duûng trong bäü truyãön truûc vêt. Pa1 P1 Pr1 Pa2 Pr2 P2 Hçnh 3-2 Khi truyãön mämen xoàõn ren truûc vêt vaì baïnh ren vêt cuìng chëu taïc duûng cuía læûc phaïp tuyãún Pn vaì læûc ma saït. Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc tênh toaïn truûc vaì äø coï thãø phán têch læûc trong bäü truyãön gäöm 3 pháön: + Læûc voìng P2 trãn baïnh vêt coï giaï trë bàòng læûc doüc truûc Pa1 trãn truûc vêt. P2 = Pa1 = + Læûc hæåïng tám Pr1 trãn truûc vêt coï giaï trë bàòng læûc hæåïng tám Pr2 trãn baïnh vêt. Pr1 =Pr2 = P2tga + Læûc voìng P1 trãn truûc vêt coï giaï trë bàòng læûc doüc truûc Pa2 trãn baïnh vêt. P1 = Pa2 = M1 - Mämen xoàõn trãn truûc vêt. Nmm M2 - Mämen xoàõn trãn baïnh vêt. M2 = M1.i.h = 37500.20.98 = 600000 Nmm Váûy ta tênh âæåüc P1 = Pa2 = N P2 = Pa1 = N Pr1 =Pr2 = P2tg200 = 6000. tg200 = 2173 N 3.3. Tênh toaïn thiãút kãú truûc caïn. 3.3.1. Giåïi thiãûu så læåüc vãö truûc caïn. vai troì cuía truûc trong maïy caïn. Trong maïy caïn, thiãút kãú bäü pháûn âãø dáùn âäüng mang caïc con làn caïn taûo biãn daûng soïng tän chênh laì truûc caïn, truûc caïn laì bäü pháûn chuí yãúu trong maïy caïn. Thäng qua noï taïc duûng læûc laìm biãún daûng kim loaûi vaì hçnh thaình caïc biãn daûng soïng tän nhæ yãu cáöu. * Coï 2 phæång aïn thiãút kãú truûc caïn. - Daûng truû trån våïi âæåìng kênh vaì chiãöu daìi nháút âënh trãn âoï coï caïc raînh then âãø làõp caïc con làn caïn, caïc con làn caïn âæåüc chãú taûo riãng leî, khi làõp vaìo truûc thäng qua baûc caïch vaì bäú trê håüp lyï caïc con làn taûo biãn daûng soïng tän. Loaûi naìy ráút thuáûn tiãûn viãûc kiãøm tra vaì chãú taûo. - Daûng truûc caïn coï biãn daûng soïng tän træûc tiãúp trãn truûc taûo thaình mäüt khäúi. Nghéa laì truûc vaì con làn mang biãn daûng soïng tän coï cuìng khäúi. Loaûi naìy ráút khoï khàn trong viãûc kiãøm tra, chãú taûo vaì cuîng nhæ làõp raïp noï vaìo maïy . Tæì 2 phæång aïn trãn, ta choün phæång aïn thæï nháút våïi phæång aïn naìy trong maïy coï hai loaûi truûc. + Loaûi truûc ngàõn coï chiãöu daìi caïc cäø truûc bàòng nhau âãø làõp äø truûc, truûc naìy laì truûc bë âäüng. + Loaûi truûc daìi âãø làõp baïnh vêt thäng qua khåïp näúi truûc laì truûc dáùn âäüng. Kãút cáúu truûc caïn. - Truûc bë âäüng. L l1 l2 l1 l2 dc . . . . dt dâ Hçnh 3-3 - Truûc chuí âäüng. dt dâ dv L l1 l2 l1 l2 dc L3 . . Hçnh 3-4 Trong âoï: dt - Âæåìng kênh truûc chäø làõp con làn. dâ - Âæåìng kênh truûc chäø làõp âai äúc. dc - Âæåìng kênh truûc cäø làõp äø làn. dv - Âæåìng kênh truûc làõp baïnh vêt. L - Chiãöu daìi truûc duìng âãø làõp con làn. l1 - Chiãöu daìi truûc coï ren âãø veûn âai äúc. l2 - Chiãöu daìi truûc làõp äø làn. l3 - Chiãöu daìi truûc làõp baïnh vêt. Choün så bäü caïc kêch thæåïc cho truûc. dt = 65 mm d choün c = 130 dâ = 55 mm dc = 45 mm dv = 40 mm L = 1050 mm l1 = 40 mm l2 = 30 mm l3 = 130 mm Säú voìng quay cuía truûc n = 38,8 voìng/phuït Cäng suáút cuía truûc choün nhæ trong bäü truyãön N = 2,8 KW Mämen xoàõn Nmm Khi tênh toaïn thiãút kãú ta tênh toaïn thiãút kãú cho mäüt truûc coï mämen xoàõn, læûc caïn vaì caïc chëu taíi låïn nháút. Sau âoï choün cho táút caí caïc truûc coìn laûi theo thäng säú cuía truûc âaî tênh. 3.3.2. Trçnh tæû thiãút kãú. Choün váût liãûu. Theïp cacbon : db = 550 N/mm2 dch = 280 N/mm2 Tênh sæïc bãön truûc. * Tênh så bäü. Dæûa vaìo cäng thæïc tênh så bäü âæåìng kênh truûc. Khäng xeït âãún taïc duûng taíi troüng biãún daûng uäún. d mm - Âäü låïn caïc læûc taïc duûng lãn truûc. + N + N + = -343,6 N + = 2126,1 N Tênh mämen uäún taûi tiãút diãûn nguy hiãøm. Taûi tiãút diãûn m - m MUX = -RBX.580 = -750.580 = -435000 Nmm MUY = -RBY.580 = 343,6.580 = 199288 Nmm MU = Nmm RAy RBy RBx RAx Pr2 Pa2 P2 P m m n n 145 580 580 166500 Nmm 199288 Nmm Muy 870000 Nmm 435000 Nmm 590721 Nmm Mx Mux Hçnh 3-5 Taûi tiãút diãûn n - n MUX = -RBX.1160 = -750.1160 = -870000 Nmm MUY = -RBY.1160 = 343,6.1160 = 166500 Nmm MU = Nmm Tênh âæåìng kênh truûc nguy hiãøm taûi tiãút diãûn làõp lä caïn, sau âoï choün cho caïc vë trê coìn laûi. mm Mtâm-m = = 671519 Nmm Mtân-n = = 1022905 Nmm Mtâ- Mämen tæång âæång. d0 = 0 Þ b = 0 do truûc räùng = 48 N/mm2 trë säú æïng suáút cho pheïp cuía theïp chãú taûo truûc. mm mm Choün: dt = 70 mm dâ = 65 mm dc = 60 mm làõp äø làn dv = 45 mm âæåìng kênh làõp baïnh vêt. * Kiãøm nghiãûm truûc theo hãû säú an toaìn. Sau khi âaî xaïc âënh kãút cáúu truûc, åí âáy xeït caïc aính hæåíng cuía mäüt säú yãúu täú quan troüng âãún sæïc bãön cuía truûc. Hãû säú an toaìn cuía truûc tênh theo cäng thæïc10-5 cuía 10 - Hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng suáút phaïp. - Hãû säú an toaìn chè xeït riãng æïng suáút tiãúp. Trong âoï: d-1, t-1:Giåïi haûn moíi uäún vaì xoàõn âäúi våïi chu kyì âäúi xæïng. d-1 = (0,4 ¸ 0,5) db = 0,45. db = 0,5.550 = 275 N/mm2 t-1 = (0,2 ¸ 0,3) db = 0,25. db = 0,3.550 = 165 N/mm2 da, ta:Biãn âäü æïng suáút phaïp vaì tiãúp. dm, tm:Trë säú trung bçnh cuía æïng suáút phaïp vaì æïng suáút tiãúp. MU: Mämen uäún åí tiãút diãûn tênh (Nmm). W:Mämen caín uäún.W =18760mm3 (baíng 10-3b cuía 10) Âäúi våïi MU choün tiãút diãûn coï MU låïn nháút âãø kiãøm tra. N/mm2 dm = 0 ÆÏng suáút uäún thay âäøi theo chu kyì âäúi xæïng. ÆÏng suáút xoàõn thay âäøi theo chu kyì âäúi xæïng ta coï. W0 = 40000 mm2: Mämen caín xoàõn (baíng 10-3b cuía 10) MX = 590721 Nmm: Mämen xoàõn cuía truûc. N/mm2 , truûc laìm bàòng theïp cacbon trung bçnh. b: Hãû säú tàng bãön bãö màût. b = 1 khäng duìng phæång phaïp tàng bãön. ed , et: Hãû säú kêch thæåïc, xeït aính hæåíng cuía kêch thæåïc tiãút diãûn truûc âãún giåïi haûn moíi. Choün theo 10-4 cuía 10 ed = 0,78 et = 0,67 kd , kt:Hãû säú táûp trung æïng suáút. kd = 1,8 kt = 1,38 baíng 10-7 cuía 10 Váûy Trë säú ½n½ coï thãø choün håüp lyï theo cäng thæïc ½n½= n1.n2.n3 Trong âoï: n1: Hãû säú xeït âãún mæïc âäü quan troüng cuía chi tiãút, choün n1= 1,3 n2: Hãû säú xeït âãún mæïc âäü chênh xaïc khi xaïc âënh taíi troüng vaì æïng suáút, choün n2= 1,1 n3: Hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía váût liãûu, choün n1= 1,3 laìm viãûc trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng. Váûy ½n½= 1,1.1,3.1,3 = 1,85 n > ½n½ váûy âiãöu kiãûn cuía hãû säú an toaìn thoía maîn. * Kiãøm nghiãûm khi quaï taíi âäüt ngäüt. Khi quaï taíi âäüt ngäüt truûc coï thãø bë gaîy hoàûc biãún daûng deío quaï låïn. Âiãöu kiãûn âãø âaím baío truûc laìm viãûc bçnh thæåìng. N/mm2 (cäng thæïc 10-8) cuía 10. (cäng thæïc 10-9) cuía 10 MUmax:Mämen uäún låïn nháút taûi tiãút diãûn nguy hiãøm luïc quaï taíi. MXmax:Mämen xoàõn låïn nháút taûi tiãút diãûn nguy hiãøm luïc quaï taíi. : Giåïi haûn chaíy cuía váût liãûu. N/mm2 N/mm2 N/mm2 Váûy ® Âiãöu kiãûn quaï taíi âäüt ngäüt thoía maîn. L P y * Kiãøm tra âäü voîng cuía truûc caïn. Hçnh 3-6 Truûc caïn cuía maïy caïn thiãút kãú do bäú trê con làn âäúi xæïng nhau qua giæîa truûc, âãø âån giaín ta xeït taíi troüng taïc duûng lãn giæîa truûc. L:Khoaíng caïch giæîa 2 gäúi âåî. L = 1160 mm Trong chãú taûo maïy, nhæîng truûc cäng duûng chung thç. |Y| = (0,0002 ¸ 0,0003)L = (0,232 ¸ 0,348) mm Âäü voîng cho pheïp cuía truûc thoía maîn âiãöu kiãûn. y £ |Y| Trong âoï y = P -Læûc taïc duûng lãn truûc P = 400 N a,b:khoaíng caïch âiãøm âàût læûc âãún hai âiãøm tæûa. E: Mäâun âaìn häöi. Láúy E = 2,15.107 N/mm2 I: Mäâun quaïn tênh I = mm3 a = b = 580 mm y = mm y < |Y| Váûy âäü voîng nhoí hån âäü voîng cho pheïp truûc thoía maîn. * Kiãøm nghiãûm âiãöu kiãûn bãön dáûp vaì càõt cuía raînh then trãn truûc. Âáy laì truûc caïn hçnh loaûi nheû, âãø khi làõp caïc con làn caïn lãn truûc dãù daìng thuáûn låüi vaì dãù gia cäng caïc raînh then trãn truûc. Do âoï khi làõp nhiãöu con làn caïn trãn 1 truûc ta gia cäng mäüt raînh then daìi. Do säú læåüng truûc caïn nhiãöu ta kiãøm nghiãûm cho mäüt truûc thiãút kãú vaì choün caïc truûc coìn laûi. - Âiãöu kiãûn bãön dáûp trãn màût caûnh tiãúp xuïc giæîa then vaì con làn. N/mm2 (cäng thæïc 2-1 vaì baíng2-24 cuía 10). - Âiãöu kiãûn bãön dáûp trãn màût caûnh tiãúp xuïc giæîa then vaì truûc. N/mm2 (cäng thæïc 2-2 vaì baíng2-24 cuía 10). - Âiãöu kiãûn bãön càõt cuía truûc. N/mm2 (cäng thæïc 2-2 vaì baíng 2-25 cuía 10). Trong caïc cäng thæïc trãn: MX- Mämen xoàõn cáön truyãön MX = 590721 Nmm d- Âæåìng kênh truûc caïn d = 70 mm Tra baíng 2-22 cuía 10 ta âæåüc. l- Chiãöu daìi then l = 100 mm b- Bãö räüng then b = 20 mm h- Chiãöu cao then h = 12 mm k,t- Chiãöu cao pháön then làõp trong raînh con làn vaì truûc. k = 7,4 mm t = 6 mm dd,tc: ÆÏng suáút dáûp vaì æïng suáút càõt thæûc tãú. vaì : ÆÏng suáút dáûp vaì æïng suáút càõt cho pheïp. = 100 N/mm2 = 87 N/mm2 baíng 2-22 cuía 10 Váûy âiãöu kiãûn bãön dáûp cuía then thoía maîn. Váûy âiãöu kiãûn bãön dáûp vaì càõt cuía then thoía maîn. Tênh choün bäü pháûn gäúi âåî truûc. Khi choün äø cáön tênh hãû säú, khaí nàng laìm viãûc cuía äø vaì caïc yãúu täú sau: - Trë säú, chiãöu vaì âàûc tênh taíi troüng. - Thåìi gian phuûc vuû cuía äø. - Mäi træåìng laìm viãûc thãø hiãûn åí caïc tênh cháút, âäü áøm khäng khê. - Váûn täúc cuía voìng quay äø vaì âënh træåïc voìng naìo laì voìng quay. Hãû säú c âæåüc tênh theo cäng thæïc (11-1 trang 193 cuía 10) C = Q(n.h)0,3 Trong âoï: Q- Taíi troüng tæång âæång. n- Säú voìng quay n = 38,8 voìng/phuït. h- Thåìi gian laìm viãûc h = 10.500 giåì. Ta choün kêch thæåïc äø trong baíng sao cho Cbaíng ³ Ctinh * Våïi truûc daìi coï làõp häüp giaím täúc truûc vêt baïnh vêt cáön khæí âæåüc læûc doüc truûc ta choün äø âåî chàn. Taíi troüng tæång âæång âæåüc tênh. Q = (Kv.R + m.At)Kn.Kt (11-6 trang 194 cuía 10) Trong âoï: R- Taíi troüng hæåïng tám (täøng phaín læûc åí gäúi âåî). R = N At- Taíi troüng doüc truûc. At = P1 = 1500 N m- Hãû säú chuyãøn læûc doüc truûc vãö hæåïng tám. m = 1,5 baíng 11-3 trang 196 cuía 10 Kt- Hãû säú taíi troüng âäüng. Kt = 1 baíng 11-4 trang 196 cuía 10 Kn- Hãû säú taíi nhiãût âä. Kn = 1 baíng 11-5 trang 197 cuía 10 Kv- Hãû säú xeït âãún voìng naìo cuía äø làn laì voìng quay. Kv = 1 baíng 11-6 trang 197 cuía 10 Q = (1.825 + 1,5.1500)1.1 = 3382,5 N = 338,2 daN Váûy C = Q(n.h)0,3 Ctinh = 338,2(38,8.10.500)0,3 = 16299,7 Tra baíng P2-4 cuía 10 Choün äø biãút äø chàûn kiãøu 46.12 kiãøu nheû. d = 60 mm D = 110 mm B = 22 mm C = 70.000 Âæåìng kênh bi d = 15,88 mm QT = 4000 daN * Våïi truûc ngàõn khäng coï læûc doüc truûc chè coï læûc hæåïng tám. Nãn Q = Kv.R.Kn.Kt R = QT + P Choün truûc coï R låïn nháút sau âoï choün cho truûc coìn laûi. R = 889,7 + 400 = 1289,7 N = 128,97 daN Þ Q = 1.128,97.1.1 = 128,97 daN Þ C = 128,97.(38,8.105000)0,3 = 6216 Vç khäng coï læûc doüc truûc, choün äø bi âåî 1 daîy. Tra baíng P2-1 choün kiãøu äø 212 cåí nheû. Coï d = 60 mm D = 110 mm B = 22 mm C = 62000 Âæåìng kênh bi d = 15,88 mm QT = 3000 daN 3.4. Tênh toaïn thiãút kãú truûc vêt. 3.4.1. Tênh toaïn sæïc bãön truûc. Choün váût liãûu chãú taûo truûc vêt. Váût liãûu laì theïp cacbon coï. db = 600 N/mm2 dch = 300 N/mm2 a. Tênh så bäü truûc. Dæûa vaìo cäng thæïc så bäü âæåìng kênh truûc. dsb = C cuía 10 Trong âoï: N - Cäng suáút bäü truyãön. N = 2,4 KW n - Säú voìng quay truûc. n = 764 voìng/phuït. dsb = 160 mm Choün âæåìng kênh truûc d = 30 mm db = 600 N/mm2 b. Tênh gáön âuïng. Xaïc âënh caïc phaín læûc. Theo pháön tênh toaïn åí pháön truûc vêt - baïnh vêt ta coï. P1 = 1500 N Pa1 = 6000 N Pr1 = 2183 N L = 250 mm d = 50 mm Ta coï: N N L Pr1 P1 Pa1 RBY RBX RAY RAX A B 614237,6 Nmm MY 93750 Nmm MX 37500 Nmm MX Hçnh 3-7 N N Tçm giaï trë mämen uäún täøng cäüng taûi tiãút diãûn chëu taíi låïn nháút vaì âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn nguy hiãøm âæåüc xaïc âënh. d Våïi Mtâ = Nmm Trong âoï: Mtâ - Mämen tæång âæång. Mu, Mx - Mämen uäún, mämen xoàõn åí tiãút diãûn tênh toaïn. Mu = Mux, Muy - Mämen uäún theo hai phæång x,y. b = 0 vç truûc âàût [d] trë säú æïng suáút cho pheïp[d]= 63N/mm2 (tra baíng10-2 trang 169 cuía 10) Nmm Nmm Nmm Mämen xoàõn: Mx = Nmm Mtâ = Nmm mm Choün d = 30 mm c. Kiãøm nghiãûm truûc theo hãû säú an toaìn. Khi xaïc âënh âæåüc kãút cáúu truûc cáön kiãøm tra hãû säúan toaìn cuía truûc taûi caïc tiãút diãûn nguy hiãøm. Hãû säú an toaìn âæåüc tênh theo cäng thæïc: (Cäng thæïc 10 - 5 trang 173 cuía 10) Trong âoï: - Hãû säú an toaìn chè xeït riãng tæìng æïng suáút phaïp. - Hãû säú an toaìn chè xeït riãng tæìng æïng suáút tiãúp. Trong âoï: d-1, t-1:Giåïi haûn moíi uäún vaì xoàõn âäúi våïi chu kyì âäúi xæïng. d-1 = (0,4 ¸ 0,5) db Choün d-1 = 0,45. db = 0,45.600 = 270 N/mm2 t-1 = (0,2 ¸ 0,3) db Choün t-1 = 0,25. db = 0,25.600 = 150 N/mm2 da, ta:Biãn âäü æïng suáút phaïp vaì tiãúp sinh ra trong tiãút diãûn cuía truûc. dm, tm:Trë säú trung bçnh cuía æïng suáút phaïp vaì æïng suáút tiãúp. ÆÏng suáút uäún thay âäøi theo chu kyì âäúi xæïng. dmax = 0 MU: Mämen uäún åí tiãút diãûn tênh MU = 112088 Nmm. W:Mämen caín uäún tra baíng 10-3b trang 171 cuía 10. W =2320 mm3 N/mm2 MX = 37500 mm2: Mämen xoàõn W0: Mämen caín xoàõn cuía truûc tra baíng 10-3b trang 171 cuía 10. W0 = 4970 Nmm N/mm2 , truûc laìm bàòng theïp cacbon trung bçnh tra baíng 10-10 cuía 10. b: Hãû säú tàng bãön bãö màût. Choün b = 1 Tra baíng 10-5 trang 172 cuía 10. et: Hãû säú kêch thæåïc, tra baíng 10-4 trang 172 cuía 10 et = 0,77 kt:Hãû säú táûp trung æïng suáút, tra baíng 10-8 trang 176 cuía 10. kt = 1,5 Váûy Ta coï: ½n½= n1.n2.n3 Trong âoï: n1: Hãû säú aính hæåíng âãún mæïc âäü quan troüng cuía chi tiãút, choün n1= 1,3 n2: Hãû säú xeït âãún mæïc âäü chênh xaïc khi xaïc âënh taíi troüng vaì æïng suáút, choün n2 = 1,2 n3: Hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía váût liãûu, choün n1= 1,3 Váûy ½n½= 1,3.1,2.1,3 = 2,028 n > ½n½ váûy âiãöu kiãûn cuía hãû säú an toaìn thoía maîn. d. Kiãøm nghiãûm truûc khi coï quaï taíi âäüt ngäüt. Âiãöu kiãûn âaím baío truûc laìm viãûc bçnh thæåìng. (cäng thæïc 10-8 trang 178 cuía 10) Trong âoï: N/mm2 N/mm2 = 300 = 0,8.300 = 240 N/mm2 N/mm2 Váûy dtd < [d] Âiãöu kiãûn quaï taíi cuía truûc thoía maín. e. Kiãøm tra âäü voîng cuía truûc. Âäü voîng cho pheïp cuía truûc. = (0,0002 ¸ 0,0003)L Trong âoï: L: Chiãöu daìi giæîa hai gäúi âåî. L = 250 = (0,05 ¸ 0,075) Âäü voîng cuía truûc tênh theo cäng thæïc. y = Trong âoï: P - Taíi troüng taïc duûng lãn truûc. P = N a, b - Khoaíng caïch truûc âãún gäúi âåî. a = b = 125 mm E - Mäâun âaìn häöi. E = 2,15.107 N/mm2 I - Mäâun quaï taíi. I = mm y = mm Váûy âäü voîng cuía truûc thoía maîn. 3.4.2. Tênh choün bäü pháûn gäúi âåî. Cáön tênh âãún hãû säú, khaí nàng laìm viãûc C cuía äø vç truûc coï læûc doüc truûc nãn ta choün äø bi âåî chàûn. Hãû säú khaí nàng laìm viãûc. C = Q(n.h)0,3 £ Cbaíng ÅÍ âáy n = 734 voìng/phuït. h = 10500 giåì. Q - Taíi troüng tæång âæång. Q = (Kv.R + m.At)Kn.Kt (cäng thæïc 11-2 trang 194 cuía 10) Trong âoï: R - Taíi troüng hæåïng tám. RA = N RB = N AT - Taíi troüng doüc truûc. AT = Pa1 = 6000 N m - Hãû säú chuyãøn taíi læûc doüc truûc vãö hæåïng tám. m = 0,5 (baíng 11-3 trang 196 cuía 10) Kt- Hãû säú taíi troüng âäüng. Choün Kt = 1 Kn- Hãû säú nhiãût âäü. T0 nhoí hån 1000C choün Kn = 1 Kv- Hãû säú voìng quay. Âãø tiãûn cho viãûc choün äø vaì làõp âàût ta choün R låïn nháút. Q = (1693.1 + 0,5.6000).1.1 = 5293 N = 529,3 daN C = Q(n.h)0,3 = 529,3(764.10500)0,3 = 62351 RBy Pa1 RBx RAx RAy Hçnh 3-8 Tra baíng P2 - 5 choün äø âuîa cän âåî chàûn cåí trung räüng. Kyï hiãûu 7606 Âæåìng kênh trong d = 30 mm Âæåìng kênh ngoaìi D = 72 mm Bãö räüng B = 29 mm Goïc nghiãn b = 120 Cbaíng = 100000 CHÆÅNG IV CAÏC TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ KHAÏC. 4-1. Tênh toaïn thiãút kãú con làn. - Tæì yãu cáöu cuía saín pháøm laìm ra laì tän soïng troìn âãöu nhau nãn khi thiãút kãú con làn. Ta tênh toaïn thiãút kãú cho mäüt loaûi con làn vaì choün caïc con làn coìn laûi. - Âãø traïnh hiãûn tæåüng keïo giaín kim loaûi khäng âãöu nhau cuía saín pháøm khi taûo soïng ta choün bãö räüng cuía con làn bàòng chiãöu daìi dáy cung tän vaì coï baïn kênh cong R = 23 âuïng bàòng baïn kênh cuía soïng tän. - Theo pháön 2.1 ta coï B = L = 34,85 mm. Muäún taûo âæåüc mäüt soïng tän phaíi qua ba láön caïn do âoï phaíi coï 3 loaûi con làn caïn coï baïn kênh khaïc nhau, vaì baïn kênh R khäng âäøi. - Âãø thuáûn tiãûn cho viãûc thiãút kãú vaì làõp raïp ta choün taït caí caïc con làn trãn bàòng nhau vaì hai con làn trãn taûo thaình cäúi vaì hai con làn dæåïi laì chaìy âãø taûo thaình soïng vaì khi taûo soïng nhä lãn âäöng thåìi taûo luän soïng loîm xuäúng nhåì biãn daûng cuía con làn trãn taïc duûng cuía con làn trãn taïc duûng lãn táúm theïp do âoï ta tênh toaïn con làn dæåïi. . . . . . D1 d1 a1 B Hçnh 4-1 Âãø traïnh hiãûn tæåüng càõt âæït vaì biãún daûng taûi caïc vë trê gàûp nhau cuía hai con làn ta choün bãö räüng cuía con làn thæûc tãú nhoí hån chiãöu daìi L mäüt âoaûn bàòng chiãöu daìy nháút cuía tän laì 1 mm. BT = L - 1 = 43,85 - 1 = 33,85 mm Tæì hçnh veî ta tháúy baïn kênh cong cuía tän bàòng baïn kênh cong trãn con làn. Nhåì ma saït giæîa tän vaì con làn nãn khi con làn åí truûc dáùn quay tän âæåüc chuyãøn âäüng tënh tiãún âäöng thåìi dáùn âäüng caïc truûc khaïc quay theo. Khi thiãút kãú con làn cuía truûc caïn cáön chuï yï âaím baío cho noï coï váûn täúc daìi bàòng nhau. Taûi mäüt säúvë trê vaì khäng cho chuïng laìm co giaín tän theo chiãöu doüc, traïnh bë voìm. Váûn täúc âoï laì váûn täúc âãø thiãút kãú maïy ta choün váûn täúc åí vë trê naìy laìm váûn täúc trung bçnh cuía con làn. Maïy caïn tän laì maïy caïn hçnh loaûi nheû caïn táúm chiãöu daìy nhoí hån 1 mm nãn choün âæåìng kênh danh nghéa cuía con làn D = 170 mm tênh cho chiãöu daìy tän 1mm. 4.1.1. Xaïc âënh kêch thæåïc con làn âáöu tiãn. D d a D1 B . . R Hçnh 4-2 Choün váût liãûu chãú taûo con làn laì theïp CT3. Chiãöu räüng B = 33,85 mm. Âæåìng kênh danh nghéa cuía con làn: D1 = D + 2a1 = 170 + 4 = 174 mm Baïn kênh cong R = 23 mm Chiãöu cao a = 8 mm Âæåìng kênh d choün theo truûc, âãø dãù daìng thaïo làõp choün d = 71 mm Kêch thæåïc raînh then b x h = 20 x 8 4.1.2. Kêch thæåïc con làn láöìn caïn thæï hai. Choün váût liãûu chãú taûo con làn laì theïp CT3. Baïn kênh cong R = 23 mm Bãö räüng B = 33,85 mm. Chiãöu cao a = 8 mm Âæåìng kênh d = 71 mm Kêch thæåïc raînh then b x h = 20 x 8 Âæåìng kênh cuía con làn: D2 = D + 2(a1 +a2) = 170 + 10 = 180 mm 4.1.3. Kêch thæåïc con làn láöìn caïn thæï 3 vaì táút caí caïc con làn cuía hãû truûc trãn vaì con làn âåî. Choün váût liãûu chãú taûo con làn laì theïp CT3. Baïn kênh cong R = 23 mm Bãö räüng B = 33,85 mm. Chiãöu cao a = 8 mm Âæåìng kênh d = 71 mm Kêch thæåïc raînh then b x h = 20 x 8 Âæåìng kênh cuía con làn: D3 = D + 2a = 170 + 16 = 186 mm D d . . . . 4.1.4. Xaïc âënh baûc caïch giæîa caïc con làn. Hçnh 4-3 Choün váût liãûu chãú taûo laì theïp äúng coï: d = 72 mm D = 82 mm Chiãöu daìi cuía äúng loït phuû thuäüc vaìo vë trê cuía con làn trãn truûc caïn. Âäúi våïi 2 con làn liãn tiãúp taûo 2 soïng tän liãn tiãúp coï: L = 23,3 mm 4.2. Tênh toaïn thiãút kãú dao càõt tän. Sau khi taûo soïng doüc âãø coï kêch thæåïc chiãöu daìi theo yãu cáöu thç tiãún haình càõt âæït tän. Våïi chiãöu daìy nhoí vaì chiãöu räüng khäng låïn làõm, âãø thuáûn tiãûn cho viãûc tæû âäüng hoïa ta choün phæång aïn truyãön âäüng cho dao càõt phaíi håüp lyï våïi maïy. 4.2.1. Caïc phæång aïn truyãön âäüng cho dao càõt. a. Truyãön âäüng taûo læûc bàòng vêt me - baïnh ràng noïn. Så âäö nguyãn lyï. Âäüng cå, 2. Âai truyãön, 3,4. Càûp baïnh ràng noïn, 5. Phanh, 6. Vêt me, 7. Âai äúc, 8. Dao trãn di âäüng, 9. Thanh dáùn hæåïng, 10. Dao dæåïi cäú âënh. 1 2 . . . . 10 7 8 9 6 3 4 5 Hçnh 4-4 * Nguyãn lyï hoaût âäüng. Âäüng cå (1) qua bäü truyãön (2) truyãön âãún càûp baïnh ràng noïn (3,4) laìm truûc vêt me dáùn âäüng dao trãn lãn hay xuäúng nhåì chiãöu quay cuía âäüng cå. Æu nhæåüc âiãøm cuía phæång aïn naìy: Æu âiãøm: - Täúc âäü cao. - Âån giaín dãù chãú taûo, baío quaín vaì sæía chæîa. -Tênh tæû haím cao. Nhæåüc âiãøm: - Læûc eïp nhoí. - Khoï âiãöu khiãøn tæû âäüng. - Thåìi gian thao taïc láu. b. Truyãön âäüng taûo læûc bàòng thanh ràng - baïnh ràng. Så âäö nguyãn lyï. 4 3 2 1 . . . . . . . . Hçnh 4-5 1. Thanh ràng, 2. Baïnh ràng, 3. Dao càõt trãn, 4. Dao càõt dæåïi. * Nguyãn lyï hoaût âäüng. Khi truyãön âäüng cho baïnh ràng (2) quay dáùn âäüng thanh ràng (1) âi xuäúng âaío chiãöu quay thç thanh ràng âi lãn, thanh ràng âi xuäúng taûo læûc càõt âæït tän. Æu âiãøm cuía phæång aïn naìy: Tênh tæû haím cao. Dãù chãú taûo váûn haình. Nhæåüc âiãøm cuía phæång aïn naìy: Nàng suáút tháúp. Taûo læûc càõt nhoí. Khoï tæû âäüng hoïa. Thåìi gian thao taïc láu. c. Truyãön âäüng taûo læûc bàòng thuíy læûc piston -xilanh. Så âäö nguyãn lyï. 1. Van âaío chiãöu. 2. Piston - xilanh. 3. Baìn træåüt. 4. Dao càõt trãn di âäüng. 5. Dao càõt dæåïi cäú âënh. 1 2 1 2 3 4 5 . . . . . . . . . . Hçnh 4-6 * Nguyãn lyï hoaût âäüng. - Khi van (1) åí vë trê 0 dao âæïng yãn. - Khi van (1) åí vë trê 1 piston (2) âi xuäúng, dao trãn âi xuäúng thæûc hiãûn quaï trçnh càõt. Càõt xong van (1) åí vë trê 2 piston âi lãn dao âi lãn. * Æu âiãøm cuía phæång aïn naìy. - Taïc âäüng nhanh coï tênh âaìn häöi. - Âiãöu chènh læûc eïp dãù daìng. - Dãù tæû âäüng hoïa. - Taûo læûc dáûp låïn vaì äøn âënh. * Nhæåüc âiãøm cuía phæång aïn naìy. - Giaï thaình cao. - Cáön bäü pháûn taûo aïp læûc. - Caïc bäü pháûn chi tiãút âoìi hoíi chãú taûo chênh xaïc. Kãút luáûn: Våïi yãu cáöu dãù tæû âäüng hoïa vaì âiãöu khiãøn tæû âäüng phuì håüp våïi maïy ta choün phæång aïn taûo læûc dao càõt bàòng xilanh - piston thuíy læûc. Choün âäü nghiãn cuía dao laì 1 ¸ 20 vç âäü daìy phäi nhoí hån 2. 4.2.2. Tênh toaïn læûc càõt âæït tän. Læûc càõt âæït váût liãûu. Quaï trçnh càõt âæït váût liãûu qua 3 giai âoaûn. (c) Q Pc (a) Q Pc (b) Q Pc Hçnh 4-7 - Giai âoaûn biãún daûng âaìn häöi (a): Tæì khi dao càõt tiãúp xuïc våïi váût liãûu cho âãún træåïc thåìi âiãøm tåïi haûn - âiãøm chuyãøn tæì biãún daûng âaìn häöi sang biãún daûng deío. - Giai âoaûn biãún daûng deío (b): Dao tiãúp tuûc âi xuäúng laìm cho æïng suáút læûc càõt tàng lãn væåüt qua âiãøm tåïi haûn. Kim loaûi biãún daûng deío cho tåïi khi xuáút hiãûn caïc vãút næït. - Giai âoaûn càõt âæït (c): Khi æïng suáút læûc càõt gáön tåïi giåïi haûn bãön caïc vãút næït xuáút hiãûn tæì meïp sàõt cuía dao tiãún sáu vaìo váût liãûu vaì laìm næït råìi váût liãûu. Nãúu vãút næït tæì 2 phêa gàûp nhau trãn mäüt âæåìng thàóng thç seî phàông khäng coï bavia. Nãúu lãûch nhau thç seî taûo ra cháút læåüng màût càõt xáúu. Båíi váûy viãûc khäúng chãú khe håí giæîa hai læåíi càõt vaì âäü sàõc caûnh cuía noï coï aính hæåíng låïn âãún cháút læåüng màût càõt. b. Tênh læûc càõt. Læûc taïc duûng P cuía læåíi càõt trãn vaì læåíi càõt dæåïi lãûch nhau coï khe håí Z giæîa hai læåíi càõt taûo nãn mäüt mämen quay. M = P.a Thäng thæåìng a = (1,5 ¸ 2)Z Mämen naìy coï xu thãú laìm váût liãûu quay âi mäüt goïc nhoí træåïc khi càõt âæït. Hiãûn tæåüng naìy laìm cho cháút læåüng bãö màût xáúu âi, màût càõt khäng vuäng goïc våïi bãö màût váût liãûu. Váûy cáön phaíi chäúng laûi sæû quay âoï bàòng caïch thãm vaìo læûc eïp Q trãn táúm váût liãûu. Âäúi våïi dao càõt nghiãn læûc càõt âæåüc xaïc âënh: P = K1.K2.K3.db.e2.h2 (Cäng thæïc 8-9 cuía 9) Trong âoï:K1: Hãû säú phuû thuäüc âäü cæïng cuía váût liãûu. K1 = 0,7 K2: Hãû säú xeït âãún aính hæåíng âäü moìn dao. K2 = 1,25 K3: Hãû säú tênh âäü tàng khe håí cuía dao. K3 = 1,2 db: Giåïi haûn bãön cuía váût liãûu cáön càõt. db = 400 N/mm e2: Âäü sáu tæång âäúi cuía váût càõt. e2 = 0,8 (baíng 8-1 cuía 9) h: Chiãöu daìy váût càõt. h = 1 a: goïc nghiãn cuía dao. a = 20 Z P Q S a a d P = 0,7.1,25.1,2.400. N j Hçnh 4-8 Læûc eïp Q lãn váût liãûu khi caïn. Q = 0,04.P = 0,04.3368 = 135 N Vç læûc eïp naìy nhoí nãn khi caïn chè cáön læûc eïp âãø caïn tän âuí giæî váût liãûu khäng coï mämen quay nãn khäng cáön taïc duûng læûc Q khi càõt. Trãn maïy caïn naìy ta bäú trê hai dao càõt, mäüt dao càõt âàût træåïc maïy vaì mäüt dao càõt âàût sau maïy. - Dao træåïc maïy: coï taïc duûng càõt âæït váût liãûu phàông nãn læåíi càõt thàóng caïc kãút cáúu coìn laûi giäúng dao càõt sau. - Dao càõt sau: Âãø khi càõt khäng bë cong vãnh vaì laìm thay âäøi hçnh daûng soïng tän taûi vë trê càõt ta choün dao càõt sau coï biãn daûng giäúng nhæ biãn daûng soïng tän. Biãn daûng dao càõt. Hçnh 4-9 1120 . . . . . . . . . 600 . . 900 1 2 3 4 5 6 10 9 697 7 8 Hçnh 4-10 Baín veî làõp dao càõt. 1- Piston- xilanh; 2- Bulon M16; 3- Táúm bàõt ben; 4- thán dao; 5- Táúm træåüt mang caï; 6- Thán mang dao trãn; 7- Dao trãn; 8- Dao dæåïi; 9- Thán mang dao dæåïi; 10- Bêch näúi. 4.3. Tênh toaïn hãû thäúng thuíy læûc cho maïy. Thuíy læûc ngaìy caìng âæåüc sæí duûng räüng raîi trong cäng nghiãûp vaì trong caïc loaûi maïy moïc khaïc. Pháön låïn caïc maïy âang sæí duûng hiãûn nay åí næåïc ta âãöu coï cå cáúu thuíy læûc thãø têch. Trong ngaình cäng nghiãûp chãú taûo maïy åí næåïc ta cuîng bàõt âáöu chãú taûo caïc hãû thäúng truyãön dáùn thuíy læûc vaì caïc pháön tæí thäng duûng cuía hãû thäúng truyãön dáùn naìy. Truyãön dáùn thuíy læûc laì mäüt hãû thäúng truyãön dáùn duìng mäi træåìng cháút loíng (caïc loaûi dáöu) laìm kháu trung gian âãø truyãön. Truyãön âäüng âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïch cung cáúp cho dáöu mäüt nàng læåüng dæåïi daûng thãú nàng, sau âoï biãún âäøi thãú nàng cuía dáöu thaình âäüng nàng âãø thæûc hiãûn caïc chuyãøn âäüng quay hoàûc tënh tiãún. Báúc kyì mäüt hãû thäúng truyãön dáùn thuíy læûc naìo cuîng coï hai pháön chênh laì: Cå cáúu biãún âäøi nàng læåüng (båm, âäüng cå, xilanh). Cå cáúu âiãöu chènh, âiãöu khiãøn (caïc loaûi van). Ngoaìi ra coìn coï caïc thiãút bë phuû khaïc âãø âaím baío cho hãû thäúng laìm viãûc. Pháön låïn caïc thiãút bë trong cå cáúu truyãön dáùn thuíy læûc âaî âæåüc tiãu chuáøn hoïa. Nãn viãûc tênh toaïn thiãút kãú phuì håüp våïi tiãu chuáøn. So våïi caïc loaûi truyãön dáùn khaïc truyãön dáùn thuíy læûc coï nhiãöu æu âiãøm hån. Kãút cáúu goün, caïc pháön tæí dáùn vaì khäng dáùn khäng phuû thuäüc nhau. Tæû âäüng hoïa dãù daìng. Dãù âãö phoìng quaï taíi. Truyãön âæåüc cäng suáút cao, læûc låïn, cå cáúu tæång âäúi âån giaín, âäü tin cáûy cao, êt chàm soïc vaì baío dæåíng. Coï khaí nàng giaím khäúi læåüng vaì kêch thæåïc nhåì aïp suáút. Dãù theo doîi vaì quan saït. Âiãöu khiãøn vä cáúp, dãù thæûc hiãûn tæû âäüng hoïa theo âiãöu kiãûn laìm viãûc hoàûc theo chæång trçnh. Nhåì quaïn tênh nhåí nãn hoaût âäüng êt gáy ra tiãúng äön. Viãûc tênh toaïn caïc thäng säú dæûa vaìo så âäö âäüng cuía maïy vãö thuíy læûc âäúi våïi maïy thiãút kãú coï 3 pháön tæí hoaût âäüng chênh. Âäüng cå thuíy læûc quay truûc caïn. Piston - xilanh dao càõt træåïc. Piston - xilanh dao càõt sau. Caïc pháön tæí naìy khäng cuìng hoaût âäüng mäüt luïc maì chè mäüt trong ba pháön tæí trãn hoaût âäüng. Do váûy khi tênh choün cäng suáút cuía båm chè dæûa vaìo hiãûu suáút vaì cäng suáút cuía mäüt pháön tæí låïn nháút. Viãûc tênh toaïn cho dao càõt chè cáön tênh cho mäüt dao càõt, sau âoï choün cho dao coìn laûi vç bãö räüng vaì chiãöu daìy càõt cuía phäi khäng thay âäøi åí hai dao càõt. 4.3.1. Tênh toaïn cho âäüng cå thuíy læûc. Nhæ âaî choün åí pháön træåïc âäüng cå thuíy læûc coï: Cäng suáút N = 4 KW Säú voìng quay n = 764 voìng/phuït. Mämen âäüng cå M = Nmm Læu læåüng riãng cuía âäüng cå qd = 50 cm3/voìng. Læu læåüng cuía âäüng cå Q = n.qd = 764.50 = 38200 cm3/phuït. Goüi h laì hiãûu suáút cuía âæåìng äúng thç læu læåüng thæûc tãú cáön cung cáúp cho âäüng cå laì: QCT = cm3/phuït. h = 0,7 Cäng suáút cáön thiãút cuía båm laì: NCT = KW Aïp suáút laìm viãûc cuía âäüng cå laì: P = N/cm3 = 6,4.105 N/m3 = 6,4 bar. 4.3.2. Tênh toaïn cho xilanh truyãön læûc cho dao càõt. Læûa choün xilanh truyãön læûc cuîng nhæ tênh toaïn âæåìng kênh cáön thiãút kãú cuía noï phuû thuäüc vaìo âàûc âiãøm laìm viãûc cuía maïy chuí yãúu phuû thuäüc vaìo váûn täúc cuía piston vaì læûc laìm viãûc cuía piston. Âæåìng kênh D cuía xilanh cáön læûa choün coìn phuû thuäüc vaìo læûc vaì aïp suáút laìm viãûc. Pc = Ta choün cho dao càõt sæí duûng mäüt piston taûo læûc. Pc: Læûc càõt. Pc = 3386 N D: Âæåìng kênh xilanh. p: Aïp suáút laìm viãûc cuía xilanh. Choün aïp suáút laìm viãûc cuía xilanh p = 80 N/cm3 = 0,8 N/mm3 Váûn täúc càõt V = 0,1 m/s = 6 m/phuït. mm Pc P , F D Choün âæåìng kênh xilanh theo chuáøn D = 75 mm Hçnh 4-11 Læu læåüng laìm viãûc cuía xilanh. QCL = F.V = m3/phuït. QCL = 26,5 lêt/phuït. Læûc càõt thæûc cuía dao. Pc = p.F = p. N Goüi dc laì âæåìng kênh cáöu piston. - Våïi p < 15 at thç tyí lãû Choün dc = 25 mm Váûn täúc thæûc tãú cuía dao: VTT = m/phuït = 0,22 m/s Cäng suáút càõt: Nc = Pc.V = KW Cäng suáút cáön thiãút kãú cho dao càõt: NCT = KW 4.3.3. Tênh toaïn xaïc âënh caïc thäng säú laìm viãûc cuía båm cung cáúp cho toaìn hãû thäúng thuíy læûc cuía maïy. Do caïc bäü pháûn thuíy læûc cuía dáy chuyãön khäng cuìng hoaût âäüng cuìng luïc. Do âoï ta choün thiãút bë coï cäng suáút låïn nháút âãø tênh. Ta choün cäng suáút cáön thiãút cuía båm låïn hån cäng suáút cáön thiãút cuía âäüng cå dáöu (Vç cäng suáút cuía âäüng cå dáöu laì låïn nháút). Âãø âån giaín trong tênh toaïn ta coï thãø boí qua täøn tháút thuíy læûc. Nb > Nâc Þ choün Nb = 6 KW - Læu læåüng cuîng phaíi låïn hån læu læåüng cáön thiãút kãú khi mäüt trong ba cuûm hoaût âäüng. Choün loaûi båm coï: qb = 25 cm3/voìng nb = 2200 voìng/phuït Váûy læu læåüng cuía båm: Qb = qb. nb = 25.2200 = 55000 cm3/phuït = 55 lêt/phuït Váûy Qb > Qâc = 54,5 lêt/phuït - Aïp suáút laìm viãûc cuía båm. pb = N/cm3 = 6,68.10-5 N/m3 Váûy pb > pâc = 6,4.10-5 N/m3 - Van trãn cáön phaíi læûa choün loaûi coï læu læåüng låïn hån læu læåüng yãu cáöu 54,5 lêt/phuït. - ÄÚng dáùn aïp læûc låïn thæåìng duìng trong hãû thäúng thuíy læûc laì äúng âäöng hoàûc äúng theïp. Ta tênh âæåìng kênh äúng theo cäng thæïc: d = 4,6 V- Váûn täúc dáöu trong äúng. Q- Læu læåüng dáöu. Váûn täúc dáöu trong äúng thæåìng laì. ÅÍ äúng huït V = 1,5 ¸ 2 m/s ÅÍ äúng âáøy V = 3 ¸ 5 m/s Læu læåüng qua äúng Q = 54,5 lêt/phuït Tênh cho äúng huït dn = 4,6 mm Choün dn = 25 mm Tênh cho äúng âáøy dn = 4,6 mm Choün dn = 18 mm 4.4. Thiãút kãú hãû thäúng âiãöu chènh khe håí giæîa hai truûc caïn. Tän âæåüc âæa vaìo maïy caïn coï âäü daìy moíng khaïc nhau tæì 0,25 ¸ 1 mm. Vç váûy cáön phaíi âiãöu chènh khe håí giæîa hai truûc caïn håüp lyï âãø khi caïn soïng tän ta âaût âæåüc thäng säú hçnh hoüc theo yãu cáöu. Khi âiãöu chènh khe håí giæîa hai truûc caïn ta coï thãø âiãöu chènh theo phæång thàóng âæïng, coï thãø âiãöu chènh mäüt truûc hay hai truûc. Âäúi våïi maïy caïn tän naìy ta choün phæång phaïp âiãöu chènh khe håí giæîa hai truûc caïn ta âiãöu chènh truûc trãn duìng cå cáúu truûc vêt, truûc dæåïi cäú âënh trãn giaï âåî nhåì raînh chæî U vaì âiãöu chènh truûc trãn cuîng nhåì raînh chæî U, måì vêt, me âai äúc, vaì loì xo.Viãûc âiãöu chènh naìy âiãöu chènh riãng leî tæìng truûc khäng âäöng bäü. 4.4.1. Xaïc âënh âæåìng kênh bulong. Âæåìng kênh bulong âæåüc xaïc âënh theo æïng suáút cho pheïp vaì váût liãûu laìm bulong. d1 (Cäng thæïc 8-2 cuía 5) d1: Âæåìng kênh bulong P: Aïp læûc taïc duûng doüc truûc bulong P = 400 N - Choün váût liãûu laì theïp TC3 Coï db = 490 Mpa dch = 200 Mpa [dk] ÆÏng suáút keïo cuía váût liãûu laìm bulong. Tra baíng 8-3 cuía 5 dk = Våïi S = 3 Tra baíng 8-4 cuía 5 dk = N/mm2 d1 mm Choün âæåìng kênh cuía vêt neïn laì M20x2 Duìng tai veûn troìn âãø âiãöu chènh vêt neïn. . . . . 228 M20x2 Hçnh 4-11 Vêt neïn âiãöu chènh khe håí. 4.4.2. Xaïc âënh âæåìng kênh dáy loì xo. Mäùi càûp truûc caïn ta sæí duûng 4 loì xo âãø náng truûc lãn våïi troüng læåüng låïn cuía truûc caïn. Âãø giaím båït læûc náng cuía loì xo khi náng truûclãn ta bäú trê thãm åí âáöu truûc vêt mäüt moïng ngæûa. Troüng læåüng truûc 1200 N boí qua troüng læåüng äø truûc. FLX = N Choün tyí säú âæåìng kênh qua tám caïc loì xo vaì âæåìng kênh dáy loì xo: C = Hãû säú xeït âãún âäü cong cuía dáy loì xo. K = ÆÏng suáút låïn nháút cho pheïp âäúi våïi loì xo bàòng theïp [ t ] = 600 N/mm2 Âæåìng kênh dáy loì xo: dLX mm Choün dLX = 4 mm Vaì D = dLX.C = 4.6 = 24 mm CHÆÅNG V LÀÕP ÂÀÛT VÁÛN HAÌNH BAÍO DÆÅÎNG MAÏY CAÏN. Làõp âàût. - Viãûc làõp âàût hãû thäúng trong maïy caïn laì mäüt cäng viãûc làõp raïp cå khê. Âoìi hoíi ngæåìi làõp phaíi coï mäüt tay nghãö våïi trçnh âäü kyî thuáût cao, haìng nguî caïn bäü kyî thuáût phaíi coï mäüt caïi nhçn khaïi quaït tæì baín veî âãø thæûc hiãûn làõp âàût maïy caïn mäüt caïch hoaìn haío. Maïy caïn naìy coï mäüt säú bäü pháûn nhoí âæåüc làõp âàût liãn tuûc trong mäüt bãö màût tæång âäúi haûn chãú. Caïc thiãút bë làõp âàût phaíi coï thæï tæû, chuïng âæåüc sæí duûng vaì têch træî âãø mang laûi aính hæåíng træûc tiãúp âãún hiãûu quaí cuía viãûc làõp âàût. - Coï 4 âiãöu kiãûn khaïc nhau coï thãø laì cáön thiãút âãø làõp âàût hãû thäúng maïy caïn âoï laì: + Làõp âàût nhæîng bäü pháûn âån giaín. + Làõp âàût nhæîng bäü pháûn phæïc taûp taûi nåi làõp raïp. + Làõp âàût nhæîng bäü pháûn âån giaín nåi khaïc mang vãö. + Làõp âàût nhæîng bäü pháûn phæïc taûp nåi khaïc mang vãö. - Træåïc tiãn muäún làõp âàût hoaìn thiãûn maïy caïn naìy ta cáön phaíi bäú trê hãû thäúng cáøu vç âáy laì maïy caïn coï ráút nhiãöu chi tiãút nàûng vaì làõp âàût trong âiãöu kiãûn cháût. Vç váûy cáøu ráút caìn vaì khäng thãø thiãúu khi làõp âàût. - Màûc duì mäùi âiãöu kiãûn coï nhiãöu khaïc nhau. Báút cháúp caïc âiãöu kiãûn gç nãúu sæí duûng thiãút bë làõp âàût coï kãú hoaûch vaì hãû thäúng thç cäng viãûc làõp âàût chàõc chàõn seî âæåüc thæûc hiãûn mäüt caïch dãù daìng. - Træåïc khi làõp maïy caïn phaíi khaío saït nåi làõp âàût âãø nghiãn cæïu caïc thiãút bë seî âæåüc sæí duûng vaì têch træî nhæ thãú naìo. Âiãöu quan troüng laì nhæîng chi tiãút nàûng âæåüc náng lãn cao hoàûc haû xuäúng tháúp vaì di chuyãøn âi xa so våïi nåi làõp, do váûy ta nãn sæí duûng hãû thäúng cáøu coï baïnh xe chaûy di chuyãøn trãn màût âáút âãø baío âaím an toaìn cho ngæåìi khaïc. Váûn haình. Âáy laì hãû thäúng váûn haình coï nhiãöu cå cáúu laìm viãûc. Váûn haình maïy caïn nhåì coï nuït âiãöu khiãøn âiãûn. Luïc âáöu ta báúm nuït âãø båm dáöu hoaût âäüng (dáöu qua van traìn khi vãö bãø dáöu). Âæa phäi táúm vaìo keûp trãn cå cáúu dáùn âäüng phäi trãn maïy caïn. Âiãöu chènh cå cáúu cáúp phäi. Sau âoï áún nuït cho âäüng cå dáöu hoaût âäüng. Khi kêch thæåïc cuía tän caïn âaût âæåüc nhæîng yãu cáöu thç ta áún nuït dæìng maïy vaì áún nuït âiãöu khiãøn hãû thäúng dao càõt, sau khi càõt xong ta tiãúp tuûc áún nuït âãø âäüng cå dáöu hoaût âäüng. Âãø âaím baío váûn haình täút âoìi hoíi phaíi coï nhæîng ngæåìi thåü coï såü am hiãøu vãö maïy caïn cao. + Hiãøu biãút nguyãn lyï hoaût âäüng: caïi naìo træåïc, caïi naìo sau. Khi hoaût âäüng thç caïi naìo cáön cho hoaût âäüng træåïc, caïi naìo cáön cho hoaût âäüng sau. + Cå cáúu dáùn âäüng phäi cáön chênh xaïc, ngæåìi thåü váûn haình phaíi linh hoaût, âiãöu chènh cå cáúu cho âaím baío kêch thæåïc âãø saín pháøm khäng cong, vãnh. + Muäún âaût âæåüc nàng suáút cao nhæ mong muäún ngæåìi váûn haình coï khaí nàng âiãöu khiãøn caí maïy caïn mäüt caïch troün veûn, traïnh âæåüc thåìi gian chãút maïy khäng cáön thiãút. + Trong quaï trçnh váûn haình maïy caïn naìy bao giåì cuîng gàûp nhiãöu caín tråí cuía hãû thäúng âiãöu khiãøn khäng táûp trung, maì phán taïch cho mäùi bäü pháûn, maì mäùi bäü pháûn âæåüc âaím nhiãûm mäùi cäng nhán khaïc nhau. Do váûy, muäún âäöng bäü hoaût âäüng täút thç âoìi hoíi thåü váûn haình phaíi coï khaí nàng hiãøu biãút maïy cao. + Khi coï såü cäú âoìi hoíi ngæåìi thåü váûn haình phaíi nàõm roî váún âãö váûn haình âãø xæí lyï cho maïy ngæìng hoaût âäüng. Toïm laûi: Váûn haình maïy caïn phaíi coï âäüi nguî cäng nhán am hiãøu sáu sàõc caïc hãû thäúng âiãöu khiãøn cuía maïy, âaïp æïng âæåüc caïc yãu cáöu nhæ: + Phaït hiãûn ra sæû cäú këp thåìi âãø âaím baío sæîa chæîa thay thãú. + Biãút âæåüc tênh cäng nghãû cuía caïc bäü pháûn coï biãûn phaïp váûn haình täút, giaím âæåüc thåìi gian chaûy khäng cuîng nhæ thåìi gian chãút maïy hay maïy quaï taíi. 3. Baío dæåîng maïy caïn. Maïy moïc, thiãút bë sau khi chãú taûo xong phaíi duìng nhæîng phæång phaïp baío vãû âãø chäúng àn moìn trong mäi. Âãø chäúng àn moìn ta sæí duûng phæång phaïp taûm thåìi hoàûc láu daìi sau: - Baío quaín äø truûc caïn, äø con làn caïn, cå cáúu cáúp phäi bàòng caïch nhäø dáöu hoàûc måí bäi trån. - Baío quaín caïc càûp baïnh ràng bàòng phun dáöu, nhäø dáöu âënh kyì. - Baío quaín thaình maïy, bäü pháûn làõp dao bàòng caïch taûo caïc låïp phuí (nhæ sån, xi, maû...) - Khi thiãút kãú tênh toaïn phaíi âaím baío phuûc vuû caïc thao taïc maïy moïc, thiãút bë sæía chæîa, làõp âàût âæåüc thuáûn låüi. - Haìng ngaìy phaíi kiãøm tra maïy, vãû sinh maïy, kiãøm tra caïc thiãút bë äø åí nhæîng chäø làõp näúi, kiãøm tra bàòng tay. Xem bäü pháûn truyãön âäüng coï truûc tràûc gç khäng, nãúu coï hæ hoíng gç thç âiãöu chènh ngay. - Kiãøm tra vaì baío quaín caïc hãû thäúng thuíy læûc, caïc xilanh, piston, båm dáöu, âäüng cå dáöu. - Baío quaín maïy khi váûn haình. Træåïc khi phaït tên hiãûu khåíi âäüng maïy phaíi kiãøm tra. - Âæåìng âiãûn phaíi an toaìn, caïch âiãûn täút, âiãûn aïp âuí. - Caïc che chàõn vaì bäü pháûn truyãön âäüng phaíi åí trong tçnh traûng laìm viãûc täút. - Cäng nhán váûn haình maïy phaíi âæåüc âaìo taûo vaì huáún luyãûn kyî âãø nàõm væîng caïc nguyãn lyï hoaût âäüng âiãöu chènh maïy. Thay thãú. Maïy caïn âæåüc thiãút kãú vaì chãú taûo coï âäü chênh xaïc cao. Nhæng sau mäüt thåìi gian saín xuáút láu daìi seî xaíy ra caïc hiãûn tæåüng mäüt säú chi tiãút bë hoíng. Do váûy, tuìy theo tæìng yãu cáöu thæûc tãú maì coï thãø thay thãú hoàûc phuûc häöi laûi chi tiãút âoï. Caïc chi tiãút coï thãø bë moìn hoàûc gaîy hoíng. + Caïc bäü pháûn cuía lä caïn sau mäüt thåìi gian laìm viãûc thç noï seî bë moìn, laìm cho âæåìng kênh nhoí laûi, khe håí giæîa hai lä caïn räüng thãm, laìm cho kêch thæåïc saín pháøm khäng âaût yãu cáöu vãö kêch thæåïc soïng. Do váûy phaíi nghiãn cæïu thay thãú hay phuûc häöi laûi lä caïn hoàûc âiãöu chènh khe håí. + Hãû thäúng dao càõt sau khi laìm viãûc mäüt thåìi gian dao coï thãø bë moìn laìm cho cuìn dao nãn viãûc càõt gàûp khoï khàn, do váûy cáön phaíi phuûc häöi laûi dao. + Caïc äø bi âäù bë moìn, phaíi âënh kyì thay thãú. KÃÚT LUÁÛN CHUNG. Sau khi xaïc âënh âæåüc nhiãûm vuû täút nghiãûp “ Thiãút kãú maïy caïn tän soïng troìn “. Traíi qua mäüt thåìi gian âáöu coìn båî ngåî, nháút laì viãûc tçm kiãúm taìi liãûu. Nhæng våïi sæû giuïp âåî nhiãût tçnh cuía tháöy Nguyãùn Tãú, sau ba thaïng laìm viãûc mäüt caïch kháøn træång âãún nay vãö cå baín âäö aïn âaî hoaìn thaình. Näüi dung gäöm: Pháön thuyãút minh. Caïc baín veî. Táút caí näüi dung âäö aïn âaî trçnh baìy âæåüc âàûc tênh, nguyãn lyï kãút cáúu vaì toaìn bäü maïy caïn. Noïi chung nguyãn lyï hoaût âäüng âån giaín, kãút cáúu thuáûn tiãûn, dãù daìng sæí duûng, baío quaín vaì tênh an toaìn khi laìm viãûc cao, säú læåüng cäng nhán phuûc vuû maïy êt, nàng suáút cuîng phuì håüp våïi nhu cáöu thæûc tãú hiãûn nay. Âãø cáúp phäi cho maïy hoaût âäüng cáön coï hãû thäúng xe náng, cáöu truûc âãø di chuyãøn, náng haû caïc cuäün phäi låïn (5 táún). Vãö “Maïy caïn tän soïng troìn “âáy laì thiãút bë tæång âäúi måïi meî. Viãûc chãú taûo vaì sæí duûng noï âaî goïp pháön giaíi quyãút viãûc laìm, âaïp æïng nhu cáöu ngæåìi tiãu duìng cuîng nhæ nhu cáöu vãö táúm låüp hiãûn nay vaì âaî caíi thiãûn âæåüc giaï thaình saín pháøm. Âáút næåïc âang trãn con âæåìng phaït triãøn, tæìng bæåïc cäng nghiãûp hoïa vaì hiãûn âaûi hoïa. Viãûc nghiãn cæïu chãú taûo vaì sæí duûng dáy chuyãön naìy cuîng laì mäüt mäúc âaïnh giaï trçnh âäü phaït triãøn cuía ngaình cäng nghiãûp noïi riãng vaì ngaình kinh tãú noïi chung. Våïi trçnh âäü vaì khaí nàng coìn haûn chãú, thåìi gian coï haûn, cäng viãûc hoaìn toaìn måïi meî vaì chæa am hiãøu nhiãöu vãö kiãún thæïc thæûc tãú. Vç váûy, trong âäö aïn naìy seî khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Ráút mong sæû chè baío, goïp yï vaì âoïn nháûn âäö aïn naìy våïi sæû thäng caím cuía caïc tháöy cä vaì caïc baûn, âãø baín thán täi coï thãm kinh nghiãûm vaì âiãöu kiãûn phaït huy sau naìy. Cuäúi cuìng em xin caím ån tháöy Nguyãùn Tãú cuìng caïc tháöy cä trong khoa Cå Khê, caïn bäü cäng nhán viãn cäng ty Âiãûn chiãúu saïng Thaình phäú Âaì Nàông, caïc xæåíng caïn tän tæ nhán trãn âæåìng Âiãûn Biãn Phuí - Âaì Nàông âaî giuïp âåî em hoaìn thaình âäö aïn naìy. Sinh viãn thæûc hiãûn. Nguyãùn Âçnh Saïng. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO. CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG KIM LOAÛI Taïc giaí: Phaûm Âçnh Saïng - Buìi Lã Gän - Trënh Duy Cáúp. Nhaì xuáút baín Xáy Dæûng. TRUYÃÖN ÂÄÜNG DÁÖU EÏP TRONG MAÏY CAÏN KIM LOAÛI. Taïc giaí: Nguyãùn Ngoüc Cáøn. Âaûi hoüc Baïch Khoa Haì Näüi - 1974. CÄNG NGHÃÛ DÁÛP NGUÄÜI - 1974. Taïc giaí:lã Nhæång. PHÆÅNG PHAÏP CAÏN KIM LOAÛI THÄNG DUÛNG. Taïc giaí:Âäù Hæîu Nhån. Nhaì xuáút baín Khoa Hoüc Kyî Thuáût. CHI TIÃÚT MAÏY táûp 1. Taïc giaí: Nguyãùn Troüng Hiãûp. Nhaì xuáút baín Giaïo Duûc - 1997. GIAÏO TRÇNH CAÏN KEÏO KIM LOAÛI. Taïc giaí:Læu Âæïc Hoìa. DUNG SAI VAÌ LÀÕP GHEÏP. Taïc giaí:Ninh Âæïc Täúng. Nhaì xuáút baín Giaïo Duûc - 2000. SÆÏC BÃÖN VÁÛT LIÃÛU. Taïc giaí: Nguyãùn Ngoüc Cáøn - Lã Viãút Giaíng. Âaûi Hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông - 1985. TÊNH TOAÏN THIÃÚT KÃÚ CHÃÚ TAÛO MAÏYCAÏN THEÏP VAÌ CAÏC THIÃÚT BË TRONG NHAÌ MAÏY THEÏP. Taïc giaí:Âäù Hæîu Nhån. Nhaì xuáút baín Khoa Hoüc Kyî Thuáût - 2001. THIÃÚT KÃÚ CHI TIÃÚT MAÏY. Taïc giaí:Nguyãùn Vàn Láùm. Nhaì xuáút baín Âaûi hoüc Sæ Phaûm Kyî Thuáût Tp Häö Chê Minh - 1995. CAÏC PHÆÅNG PHAÏP THIÃÚT KÃÚ LÄÙ HÇNH TRUÛC CAÏN. Taïc giaí:Phan Vàn Haû. Nhaì xuáút baín Khoa Hoüc Kyî Thuáût - 2001. Yï kiãún giaïo viãn hæåïng dáùn. Yï kiãún giaïo viãn duyãût.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDATNcan ton song tron.DOC
 • dwg1.DWG
 • dwg2.DWG
 • dwg3.DWG
 • dwg4.DWG
 • dwg5.DWG
 • dwg6.DWG
 • dwg7.DWG
 • dwg8.DWG
 • dwgDrawing3.dwg
 • docmay can ton song ngoi.doc