Thiết kế máy ép trục khuỷu 63T

Líi Nêi §Ìu Nền công nghiệp trên thế giới hiện nay đã và đang phát triển, thay đổi ào ạt. Trong khi đó, nước ta mới chỉ ở trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để tồn tại và kịp theo sự phát triển của thế giới, chúng ta cần phải đổi mới và tận dụng tất cả những gì hiện có. Trong đó nghành Chế tạo tạo máy là một ngành then chốt đi đầu trong công cuộc cơ khí hóa của nước nhà. Qua một thời gian học tập, nghiên cứu lý thuyết và thực tế, sau 9 tuần thực hiện cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Thanh Việt và các thầy cô giáo trong khoa cơ khí, đến nay Bài thi cuối khóa của em đã hoàn thành với đề tài “Thiết kế máy ép trục khuỷu 63T “ bao gồm những nhiệm vụ cụ thể sau: + Thuyết minh: Cơ sở lý thuyết về gia công áp lực. Giới thiệu về các loại máy dập thể tích. Chọn phương án và sơ đồ động học của máy. Tính toán động học, động lực học máy. Chọn và nghiệm bền một số bộ phận khác của máy. Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng máy. + Bản vẽ: Bản vẽ sơ đồ động chọn phương án các loại máy dập (1A0). Bản vẽ tổng thể máy (2A0). Bản vẽ cụm đầu trượt, bộ phận phanh, cơ cấu ly hợp (1A0). Tuy nhiên, với thời gian thiết kế không nhiều, trình độ bản thân còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn thiếu và những kinh nghiệm chưa đầy đủ của bản thân bài thi không tránh khỏi những sai sót. Mong các quý thầy cô giáo, các bạn bè xem xét và đóng góp ý kiến để bài thi được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dần, các thầy cô giáo bộ môn chế tạo máy cùng các cán bộ kỹ thuật Công ty Cơ khí đường sắt Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1840 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế máy ép trục khuỷu 63T, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âæåìng tám thanh truyãön vaì âæåìng tám âáöu træåüt æïng våïi a = 30o. ® tgb = (Xem hçnh 5.1 - xeït D OAB) Þ tgb = 0,05 Þ b = arctg 0,05 » 2,86o » 2o 51’ 44” Þ N1 = P1.tgb = 626252.0,05 = 31312,6 (N) Læûc Ptt taïc duûng theo âæåìng tám thanh truyãön: Ptt = P1(N). Læûc tiãúp tuyãún T: T = » 340320,68 (N). Læûc phaïp tuyãún N2 taïc duûng lãn tám chäút khuyíu : N2 = = 526707,02 (N). Mämen laìm quay truûc khuyíu do læûc tiãúp tuyãún T taûo ra : M = T.R = 340320,68.50 =17016034 (Nmm) = 17016,034 (Nm) Mämen naìy cán bàòng våïi mämen MN1 do phaín læûc N1 taûo ra taûi âáöu træåüt B laì: MN1 = M = 17016,034 (Nm). CHÆÅNG 6: CHOÜN VAÌ NGHIÃÛM BÃÖN MÄÜT SÄÚ BÄÜ PHÁÛN CHÊNH CUÍA MAÏY 6.1/ TÊNH CHOÜN CÄNG SUÁÚT ÂÄÜNG CÅ : 6.1.1/ Tênh choün âäüng cå âiãûn: Viãûc choün âäüng cå âiãûn cho maïy laì mäüt váún âãö quan troüng trong viãûc thiãút kãú âãø cho âäüng cå khäng bë laìm viãûc quaï taíi, täøn hao nàng læåüng, laìm giaím tuäøi thoü cuía âäüng cå. Vç váûy, ta tiãún haình tênh toaïn âäüng cå âiãûn sao cho coï säú voìng quay thêch håüp. Âãø âaím baío yãu cáöu naìy ta cáön tênh cäng suáút cuía maïy. Nd = ( Pdn + Q ).Vd Trong âoï: .Nd - cäng suáút dáûp. .Pdn - læûc dáûp danh nghéa .Q - læûc phanh. .Vd - täúc âäü dáûp. Trong cå cáúu truûc khuyíu - thanh truyãön thç æïng våïi mäùi goïc quay khaïc nhau thç täúc âäü dáûp khaïc nhau nãn ta tênh cäng suáút cuía maïy theo váûn täúc trung bçnh. Trong âoï : .S = 100 mm = 0,1 m : Haình trçnh dáûp. .n = 52 láön/phuït : Säú láön dáûp trong mäüt phuït. Læûc phanh âæåüc tênh theo cäng thæïc: Ta coï cäng thæïc tênh læûc quaïn tênh cuía âáöu træåüt : Pqt = - M.R.w2.cosa Læûc quaïn tênh phuû thuäüc vaìo goïc quay a. Âäúi våïi maïy eïp truûc khuyíu, læûc âáûp danh nghéa æïng våïi goïc quay truûc khuyíu a = 5 ¸ 300 tênh tæì ÂCD cuía âáöu træåüt ngæåüc våïi chiãöu chuyãøn âäüng âi xuäúng cuía noï. Do âoï, læûc quaïn tênh låïn nháút khi cosa låïn nháút. Cosa låïn nháút khi a nhoí nháút nãn ta choün a = 50. Nãn læûc phanh âæåüc tênh våïi a = 50. Q = 292,5.9,8 + 292,5.0,05.(5,44)2.(cos50 + 0,1.cos100) = 33403 (N). Þ Cäng suáút dáûp laì: Nd = (63.103 + 3340,3).0,0867 » 5752 (W). + Xaïc âënh cäng suáút âäüng cå âiãûn: Ta coï cäng thæïc: Trong âoï: h - hiãûu suáút maïy Trong maïy eïp truûc khuyíu ta coï: - Mäüt bäü truyãön âai coï hiãûu suáút: h1 = 0,94 - Mäüt bäü truyãön baïnh ràng coï hiãûu suáút: h2 = 0,97 - Mäüt càûp äø bi âåî coï hiãûu suáút: h3 = 0,995 - Mäüt càûp äø træåüt coï hiãûu suáút: h4 = 0,98 - Hai khåïp näúi giæîa truûc khuyíu - biãn vaì biãn - âáöu træåüt (xem nhæ mäüt càûp äø træåüt) coï hiãûu suáút: h5 = 0,98 - Ngoaìi ra, coï ly håüp, phanh...coï hiãûu suáút: h6 = 0,98 Váûy, hiãûu suáút truyãön âäüng chung tæì âäüng cå âãún âáöu træåüt laì: hd = h1.h2.(h3)2.(h4)2.(h5)2.h6 = 0,94.0,97.(0,995)2.(0,98)5 = 0,81 Tra baíng 2P - [2], ta coï thãø choün âäüng cå coï kyï hiãûu AOP2 - 51- 4 coï: - Cäng suáút âäüng cå: N = 7,5 (KW). - Säú voìng quay: n = 1460 (vg/ph). - Hiãûu suáút âäüng cå: hâc = 0,88 6.1.2/ Phán phäúi tyí säú truyãön. Ta coï tyí säú truyãön chung cuía maïy: Do cå cáúu laìm viãûc cuía maïy laì truûc khuyíu thanh truyãön con træåüt nãn säú voìng quay cuía truûc khuyíu cuîng chênh laì säú láön træåüt cuía con træåüt trong thåìi gian 1 phuït. Nãn: im = iâ.ibr Trong âoï : .iâ - Tyí säú truyãön cuía bäü truyãön âai. .ibr - Tyí säú truyãön cuía bäü truyãön baïnh ràng. Theo baíng 2.2 - [2] ta coï: iâ = 2 ¸ 6 ® choün iâ = 5,1 6.2/ THIÃÚT KÃÚ BÄÜ TRUYÃÖN: Hçnh 5-1 6.2.1. Thiãút kãú bäü truyãön âai: Caïc säú liãûu ban âáöu: - Cäng suáút truyãön: N = 7,5 (KW). - Tyí säú truyãön: iâ = 5,1. - Täúc âäü truûc dáùn: n1 = 1460 (vg/ph). - Täúc âäü truûc bë dáùn: n2 = a). Choün loaûi âai : ÅÍ âáy, vç thæûc hiãûn tyí säú truyãön låïn do læûc dáûp låïn nãn ta choün loaûi âai thang, kêch thæåïc tiãút diãûn âai vaì chiãöu daìi âai âæåüc tiãu chuáøn hoïa. Theo baíng 5.11 ¸ 5.13 - [2], ta choün âai loaûi Б coï caïc thäng säú sau: ao = 14 mm h = 10,5 mm a = 17 mm ho = 4,1 mm F = 138 mm2 Hçnh 5.2 b/ Xaïc âënh âæåìng kênh baïnh âai: + Âæåìng kênh D1 cuía baïnh âai nhoí: Theo baíng 5.14 ¸ 5.15 - [2], ta choün D1 =150 mm Kiãøm nghiãûm váûn täúc cuía âai theo âiãöu kiãûn : (thoía âiãöu kiãûn) + Tênh âæåìng kênh baïnh âai låïn D2: D2 = iâ.D1.(1 - x) Våïi x = 0,02 : hãû säú træåüt cuía âai thang. Þ D2 = 5,1.150.(1 - 0,02) = 749,7(mm). Theo baíng 5.15 - [2], ta choün D2 = 750 mm c). Tênh så bäü khoaíng caïch truûc A: Khoaíng caïch truûc A phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn sau: 0,55.(D2 + D1) + h £ A £ 2.(D1 + D2) Trong âoï: h = 10,5 mm : Chiãöu cao tiãút diãûn âai. Nãn 0,55(750 + 150) + 10,5 £ A £ 2(750 + 150) Û 495 mm £ A £ 1800 mm (*) Theo baíng 5.16 - [2] våïi iâ = 5,1 ta coï khoaíng caïnh truûc A laì: A = 0,9.D2 = 0,9.750 = 675 (mm), thoía maîn (*). d). Tênh chênh xaïc chiãöu daìi L vaì khoaíng caïch truûc A: + Theo khoaíng caïch truûc A âaî choün ta tênh chiãöu daìi âai: Theo baíng 5.12 - [2], ta choün L = 2900 mm Kiãøm nghiãûm säú voìng quay cuía âai trong 1 giáy: (**) , thoaí maîn (**) + Tênh chênh xaïc khoaíng caïch truûc A: A = 677 mm - Khoaíng caïnh nhoí nháút cáön thiãút âãø màõc âai: Amin =A - 0,015.L = 677 - 0,015.2900 = 633,5 (mm) - Khoaíng caïnh låïn nháút cáön thiãút âãø taûo læûc càng: Amax =A + 0,03.L = 677 + 0,03.2900 = 764 (mm). e). Kiãøm nghiãûm goïc äm: Ta coï: a1 = Þ a1 = , thoía maîn f). Xaïc âënh säú âai cáön thiãút: Goüi Z laì säú âai vaì âæåüc tênh nhæ sau: Trong âoï: - N = 7,5 (KW): Cäng suáút truûc dáùn - V = 11,461 m/s: Váûn täúc âai - [sp]o : ÆÏng suáút cho pheïp, N/mm2 Våïi so = 1,2 ¸ 1,5 N/mm2 Þ choün so = 1,2 N/mm2 Tra baíng 5.17 - [2], ta coï : [sp]o = 1,67 N/mm2 - Ct : Hãû säú xeït âãún aính hæåíng chãú âäü taíi troüng, tra baíng 5.6 - [2]ta coï: Ct = 0,7. - Ca : Hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía goïc äm, tra baíng 5.18 - [2]ta coï: Ca = 0,86. - Cv : Hãû säú xeït âãún aính hæåíng váûn täúc, tra baíng 5.19 - [2]ta coï: Cv = 1,00. - F = 138 mm2: Diãûn têch tiãút diãûn âai. Þ Choün Z = 4 såüi âai g). Âënh caïc kêch thæåïc cuía baïnh âai: + Chiãöu räüng baïnh âai: B = (Z - 1).t + 2.S Tra baíng 10.3 - [2], ta coï : t = 20; S = 12,5; h0 = 5 Þ B = 3.20 + 2.12,5 = 85 (mm) + Âæåìng kênh ngoaìi cuía baïnh âai nhoí vaì låïn: Tæì cäng thæïc 5 - 24 - [2], ta coï: h). Xaïc âënh læûc càng ban âáöu vaì læûc taïc duûng lãn truûc: + Læûc càng ban âáöu âäúi våïi mäùi âai: S0 = s0.F (cäng thæïc5 - 25 - [2] ) Trong âoï: . s0 = 1,2 N/mm2 : ÆÏïng suáút ban âáöu .F = 138 mm2 : Diãûn têch tiãút diãûn cuía 1 âai S0 = 1,2.138 = 165,6 (N) + Læûc taïc duûng lãn truûc : R = 3.S0.Z.sin (cäng thæïc 5 - 26 - [2]) R = 3.165,6.4.sin= 1797 (N) + Læûc voìng: Pâ = i). Xaïc âënh kãút cáúu cuía baïnh âai vaì váût liãûu chãú taûo baïnh âai : Baïnh âai thæûc hiãûn truyãön âäüng tæì âäüng cå qua truûc trung gian. Âãø kãút cáúu maïy âån giaín ta sæí duûng baïnh âai duìng laìm baïnh âaì, do âoï cáön tênh chênh xaïc caïc kêch thæåïc cå baín cuía baïnh âai dæûa theo mämen quaïn tênh cuía baïnh âaì. ÅÍ âáy ta choün bãö räüng cuía baïnh âai låïn B = 140 mm. Vç baïnh âai laìm viãûc våïi váûn täúc V = 11,461 m/s nãn baïnh âai âæåüc laìm bàõng gang. 6.2.2/ Thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng: Bäü truyãön baïnh ràng truû âæåüc duìng phäø biãún trong caïc bäü truyãön cuía maïy vç coï cáúu taûo âån giaín, hiãûu suáút truyãön âäüng låïn, tuäøi thoü vaì âäü bãön cao, phaûm vi täúc âäü vaì taíi troüng låïn, sæía chæîa vaì baío vãû dãù daìng. +Caïc säú liãûu ban âáöu: - Säú voìng quay baïnh dáùn: n1 = 286 vg/ph - Säú voìng quay baïnh bë dáùn: n2 = 52 vg/ph - Tyí säú truyãön: ibr = a). Choün váût liãûu chãú taûo baïnh ràng: + Baïnh nhoí: Theïp 45, thæåìng hoïa, theo baíng 3 - 8 - [2], ta coï: sb = 580 N/mm2; sch = 290 N/mm2; HB = 200 + Baïnh låïn: Theïp 35, thæåìng hoïa, theo baíng 3 - 8 - [2], ta coï: sb = 460 N/mm2; sch = 230 N/mm2; HB = 170 Giaí thiãút caí hai baïnh âãöu laì phäi reìn b). Âënh æïng suáút cho pheïp. Ta choün thåìi gian laìm viãûc cuía bäü truyãön baïnh ràng laì 5 nàm, mäùi nàm 300 ngaìy, mäùi ngaìy 12 giåì. + Säú chu kyì laìm viãûc cuía baïnh ràng låïn laì N2. Bäü truyãön quay mäüt chiãöu vaì laìm viãûc theo thåìi gian âaî choün, ta coï : Ntd2 = 60.n.T Trong âoï : .n - säú voìng quay trong 1 phuït cuía baïnh ràng, (vg/ph) .T - täøng säú thåìi gian laìm viãûc, (giåì) Þ N2 = 60.52,5.300.12 = 5,616.107 + Säú chu kyì laìm viãûc cuía baïnh nhoí laì N1: N1 = N2. ibr = 5,616.107.5,5 = 30,888.107 Vç N1 vaì N2 âãöu låïn hån säú chu kyì cå såí cuía âæåìng cong tiãúp xuïc vaì âæåìng cong uäún nãn khi ta tênh æïng suáút cho pheïp cho baïnh nhoí vaì baïnh låïn láúy chu kyì hãû säú æïng suáút laì: K’N = K”N = 1. + ÆÏng suáút tiãúp xuïc cuía baïnh nhoí laì: [s]tx1 = 2,6.HB = 2,6.200 = 520 (N/mm2) + ÆÏng suáút tiãúp xuïc cuía baïnh låïn laì: [s]tx2 = 2,6.HB = 2,6.170 = 442 (N/mm2) + Tênh æïng suáút uäún cho pheïp: Âãø xaïc âënh æïng suáút uäún cho pheïp, láúy hãû säú an toaìn n = 1,5 vaì hãû säú táûp trung æïng suáút åí chán ràng Ks = 1,8 (vç laì phäi reìn, theïp thæåìng hoïa), giåïi haûn moíi cuía theïp 45 laì: s-1 = 0,43. sbk = 0,43.580 = 249,4 (N/mm2) vaì cuía theïp 35 laì: s-1 = 0,43. sbk = 0,43.460 = 197,8 (N/mm2) Vç baïnh ràng quay mäüt chiãöu nãn: c). Choün så bäü hãû säú taíi troüng K: K = 1,3 d). Choün hãû säú chiãöu räüng baïnh ràng: YA= 0,3 ,Theo trang 44 - [2], bäü truyãön chëu taíi troüng trung bçnh. e). Tênh khoaíng caïch truûc A: Theo cäng thæïc 3 - 9 - [2], ta coï: Þ Choün A = 450 mm. f). Tênh váûn täúc voìng vaì cáúp chênh xaïc chãú taûo baïnh ràng: + Váûn täúc voìng: Theo cäng thæïc 3 - 17 - [2], ta coï: Våïi V = 2,07 m/s, theo baíng 3 - 11 - [2] choün cáúp chênh xaïc cuía baïnh ràng laì cáúp 9. g). Âënh hæåïng hãû säú taíi troüng K vaì khoaíng caïch truûc A chênh xaïc: Theo cäng thæïc 3 - 19 - [2], ta coï: K = Ktt.Kâ Trong âoï: .Ktt - hãû säú táûp trung taíi troüng. Bäü truyãön laìm viãûc chëu taíi troüng thay âäøi nãn: Ktt = Våïi Ktt baíng - hãû säú táûp trung taíi troüng khi bäü truyãön khäng chaûy moìn tra baíng 3 - 12 - [2] ta coï: Kttbaíng = 1,8 Þ ktt = 1,09 .Kd - hãû säú taíi troüng âäüng, tra baíng 3 - 13 - [2], ta coï: Kâ = 1,45 Þ K = 1,09.1,45 = 1,5805 > Ksb =1,3 Do váûy, ta tênh laûi khoaíng caïch truûc A theo cäng thæïc 3 - 2 - [2] h). Xaïc âënh mäâun, säú ràng vaì chiãöu räüng baïnh ràng: + Xaïc âënh mäâun baïnh ràng: Theo cäng thæïc 3 - 22 - [2], ta coï: mn = (0,01÷ 0,02).A = (0,01÷ 0,02).477 = (4,77÷9,54) Þ choün mn = 8 + Xaïc âënh säú ràng - Baïnh nhoí: Theo cäng thæïc 3 - 24 - [2] Þ choün Z1 = 19 ràng - Baïnh låïn : Z2 = i.Z1 = 5,5.19 = 104,5 Þ choün Z2 =105 ràng. + Bãö räüng baïnh ràng : b = yA.A = 0,3.477 = 143,1 (mm) - Choün bãö räüng baïnh ràng nhoí : b1 = 160 mm - Choün bãö räüng baïnh ràng låïn : b2 = 145mm i). Kiãøm nghiãûm sæïc bãön uäún cuía ràng: Theo cäng thæïc 3 - 33 - [2] ta coï: Trong âoï: .m: mäâun cuía baïnh ràng. .y: hãû säú daûng baïnh ràng. .K: hãû säú taíi troüng .N: cäng suáút truyãön .Z: säú ràng .n: säú voìng quay .b: bãö räüng baïnh ràng + ÆÏng suáút uäún cuía baïnh ràng nhoí: su1 < [s]u1 = 138,56 N /mm2 , thoaí maîn + ÆÏng suáút cuía baïnh ràng låïn: su2 < [s]u2 = 109,89 (N /mm2) , thoaí maîn j). Kiãøm nghiãûm sæïc bãön tiãúp xuïc cuía bäü truyãön: Khi kiãøm nghiãûm sæïc bãön tiãúp xuïc ta chè cáön kiãøm nghiãûm âäúi våïi baïnh låïn vç æïng suáút tiãúp xuïc cho pheïp cuía noï nhoí hån baïnh ràng nhoí. - Vç baïnh ràng truû ràng thàóng nãn tênh stx theo cäng thæïc 3 - 13 - [2] Þ stx < [s]tx = 422 (N/mm2), thoía maîn k). Caïc thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön: - Mäâun : m = 8 - Säú ràng : Z1 = 19 ràng, Z2 = 105 ràng - Âæåìng kênh: +Voìng chia: dc1 = m.Z1 = 8.19 = 152 (mm) dc2 = m.Z2 = 8.105 = 840 (mm). +Voìng âènh ràng : Dc1 = dc1 + 2.m = 152 + 2.8 = 168 (mm) Dc2 = dc2 + 2.m = 840 + 2.8 = 856 (mm). +Voìng chán ràng : Di1 = dc1 - 2,5.m = 152 - 2,5.8 = 132 (mm) Di2 = dc2 - 2,5.m = 840 - 2,5.8 = 820 (mm) - Khoaíng caïch truûc : A = (dc1 + dc2) / 2 = (152 + 840) / 2 = 496 mm - Bãö räüng baïnh ràng : b1 = 160 mm, b2 = 145 mm h). Tênh læûc taïc duûng lãn baïnh ràng: - Læûc voìng: Theo cäng thæïc 3 - 49 - [2], ta coï: Trong âoï: .Mx - mämen xoàõn, Mx = Þ - Læûc hæåïng tám: Pr = p.tga = 3062,4.tg200 = 1114,6 (N) 6.3/ TÊNH VAÌ THIÃÚT KÃÚ TRUÛC: 6.3.1/ Thiãút kãú truûc trung gian (truûc I): (hçnh veî) a). Caïc säú liãûu ban âáöu : l1 = 340mm, l2 = 560mm, l3 = 350mm Râ =1797N, P1 =3062,4N, Pr1 = 1114,6N, Pâ = 627,7N b). Choün váût liãûu chãú taûo truûc: Theïp 45 c). Tênh sæïc bãön truûc: c1). Tênh så bäü âæåìng kênh truûc: Âæåìng kênh så bäü cuía truûc âæåüc tênh theo cäng thæïc 7 - 2 - [2]: , (mm) Trong âoï: .d: âæåìng kênh truûc. .N: cäng suáút cuía bäü truyãön, Kw. .n: säú voìng quay truûc truyãön, vg/ph. .C: hãû säú tênh toaïn, phuû thuäüc vaìo [t]. Våïi theïp 45 thç C = 130 ¸ 110 Þ ta choün C = 130. c2/ Tênh gáön âuïng truûc : +Tênh phaín læûc åí caïc gäúi truûc: SmAy = 0 Û - Râ.l1 - RBy.l2 + (l2 + l3).Pr1 = 0 Û RBy Þ RBy = 720,2N Sy = 0 Û Râ - RAy - RBy + Pr1 = 0 Û RAy = Râ - RBy + Pr1 RAy = 1797 - 720,2 + 1114,6 = 2191,4 (N) SmAx = 0 Û - RBx.l2 + P1.(l2 + l3) + Pâ.l1 = 0 RBx Sx = 0 Û Pâ + RAx + RBx- P1 = 0 Û RAx = P1- Pâ- RBx = 3062,4 - 627,7 - 5357,5 = - 2922,8 (N) Váûy RAx coï chiãöu ngæåüc laûi våïi hçnh veî. + Tênh mämen taûi nhæîng tiãút diãûn nguy hiãøm: - Taûi tiãút diãûn A -A: .Mämen Mx âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: .Mux = - Pâ.l1 = - 627,7.340 = - 213418 (Nmm). .Muy = Râ.l2 = 1797.340 = 610980 (Nmm). . . Váûy âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn A - A: Þ Choün dA - A = 60mm. (Våïi [s] laì æïng suáút cho pheïp,tra baíng 7 - 2 - [2]) - Taûi tiãút diãûn B - B: .Mx = 232739,5 Nmm .Mux = P1.l3 = 3062,4.350 = 1071840 (Nmm) .Muy = - Pr1.l3 = - 114,6.350 = - 390110 (Nmm) . . Váûy âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn B - B: Þ Choün dB - B = 70mm. c3/ Tênh chênh xaïc truûc I: +Kiãøm nghiãûm hãû säú an toaìn cuía truûc taûi tiãút diãûn A - A: d = 60 mm -Kiãøm nghiãûm truûc theo hãû säú an toaìn theo cäng thæïc 7 - 5 - [2]: Trong âoï: .ns - hãû säú an toaìn xeït âãún æïng suáút phaïp, âæåüc xaïc âënh nhæ sau: (Cäng thæïc 7-6-[2]) .nt - hãû säú an toaìn xeït âãún æïng suáút tiãúp, âæåüc xaïc âënh nhæ sau: (Cäng thæïc 7-7-[2]) Våïi: s -1, t-1 laì giåïi haûn moíi uäún vaì xoàõn æïng våïi chu kyì thay âäøi âäúi xæïng, coï thãø láúy: .s -1 = 0,45. s b = 0,45.600 = 270 N/mm2 .t-1 = 0,25. s b = 0,25.600 = 150 N/mm2 .s a, ta laì biãn âäü æïng suáút phaïp vaì tiãúp sinh ra trong tiãút diãûn cuía truûc: ; Do bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút phaïp (uäún) biãún âäøi theo chu kyì âäúi xæïng nãn: sa = smax = smin =, sm = 0 Taûi tiãút diãûn A - A coï Mu = 647181 Nmm Þ sa = smax = smin = = 30,53 (N/mm2) Bäü truyãön laìm viãûc mäüt chiãöu nãn æïng suáút xoàõn thay âäøi theo chu kyì maûch âäüng Våïi : .Mx = 232739,5 Nmm . Þ .laì hãû säú xeït âãún aính hæåíng cuía trë säú æïng suáút trung bçnh âãún sæïc bãön moíi, âäúi våïi theïp cacbon trung bçnh .b = 1,5 : Hãû säú tàng bãön bãö màût truûc, tra baíng 7 - 5 - [2] .es, et : Hãû säú kêch thæåïc, tra baíng 7 - 4 - [2], ta coï: es = 0,82; et = 0,7 .Ks , Kt: hãû säú táûp trung æïng suáút uäún vaì xoàõn thæûc tãú, tra baíng 7 - 8 - [2]: Ks = 1,63; Kt = 1,5 Thay caïc giaï trë vaìo ta coï 1,5 ¸ 2,5, thoaí maîn. +Kiãøm nghiãûm truûc taûi tiãút diãûn B - B: d = 70 mm Láûp luáûn tênh toaïn tæång tæû nhæ taûi tiãút diãûn A -A, ta coï: .s-1 = 270 N/mm2, t-1 = 150 N/mm2, sm = 0 .Mu = 1140626 Nmm, W = 33656,875 mm3 Þ sa = smax = smin = = 33,89 (N/mm2) .Mx = 232739,5 Nmm, W0 = 67313,75 mm3 Þ .; 0,05; 1,5; 0,76; 0,65 .Ks = 1,63; Kt = 1,5 Þ 1,5 ¸ 2,5, thoaí maîn. (hçnh veî) 6.3.2/ Thiãút kãú truûc khuyíu (truûc II): a). Âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía truûc khuyíu: Truûc khuyíu laì chi tiãút ráút quan troüng trong maïy dáûp. Trong quaï trçnh laìm viãûc, truûc khuyíu chëu taíi troüng låïn vaì thay âäøi (læûc quaïn tênh,læûc dáûp) chëu ma saït. Khi thiãút kãú vaì chãú taûo truûc khuyíu cáön phaíi âaím baío caïc yãu cáöu sau: - Coï sæïc bãön låïn, âäü cæïng væîng cao, troüng læåüng nhoí vaì êt moìn. - Coï âäü chênh xaïc gia cäng cao, âäü cæïng, âäü boïng bãö màût cäø chäút vaì cäø khuyíu cao. - Âaím baío tênh cán bàòng vaì tênh âäöng âãöu mämen quay cao, âäöng thåìi phaíi âån giaín vaì dãù chãú taûo. - Khäng xaíy ra hiãûn tæåüng cäüng hæåíng trong phaûm vi täúc âäü sæí duûng. b). Váût liãûu chãú taûo truûc khuyíu: Váût liãûu âæåüc duìng âãø chãú taûo truûc khuyíu laì theïp 45, phäi reìn. Sau khi gia cäng âaût âæåüc kêch thæåïc yãu cáöu thç tàng bãön phæång phaïp täi bãö màût åí cäø chäút vaì cäø khuyíu. c). Kãút cáúu cuía truûc khuyíu: Hçnh 6.4: Så âäö kãút cáúu truûc khuyíu · Kãút cáúu truûc khuyíu gäöm coï: + Cäø truûc khuyíu: Cäø truûc khuyíu coï cuìng mäüt kêch thæåïc âæåìng kênh dc thæåïc âæåìng kênh cäø choün theo kãút quaí tênh bãön khuyíu, âiãöu kiãûn haình trçnh mang dáöu bäi trån. Âãø tàng âäü cæïng væîng cho truûc khuyíu, ngæåìi ta tàng âæåìng kênh cäø truûc. Khi tàng âæåìng kênh cäø truûc thç khäúi læåüng truûc khuyíu tàng lãn laìm cho táön säú dao âäüng xoàõn giaím seî laìm cho hiãûn tæåüng cäüng hæåíng xaíy ra åí phaûm vi säú voìng quay sæí duûng. + Chäït khuyíu: Âæåìng kênh chäút khuyíu dch coï thãø láúy bàòng dc hoàûc nhoí hån mäüt êt, chiãöu daìi chäút khuyíu lch = (0,8¸1).dch (choün theo kinh nghiãûm âãø thuáûn tiãûn cho viãûc bäi trån) + Maï khuyíu: Laì bäü pháûn näúi liãön truûc khuyíu vaì chäút khuyíu. Hçnh daûng maï khuyíu coï nhiãöu loaûi phuû thuäüc vaoìi säú voìng quay, loaûi âäüng cå, trë säú cuía læûc eïp danh nghéa: maï daûng chæî nháût vaït goïc, loaûi naìy âån giaín vaì dãù chãú taûo; loaûi coï hçnh ävan laì loaûi maï låüi duûng håüp lyï nháút vaì phán bäú æïng suáút âäöng âãöu; loaûi maï hçnh troìn coï æu âiãøm laì coï sæïc bãön cao cho pheïp giaím chiãöu daìy maï âãø tàng chiãöu daìi cäø truûc, chäút khuyíu. + Âuäi truûc khuyíu: Laì nåi âãø truyãön cäng suáút tæì ngoaìi vaìo truûc khuyíu thäng qua baïnh ràng låïn (baïnh âaì) âæåüc làõp trãn âuäi. + Âáöu truûc khuyíu: Laì âáöu tæû do cuía truûc khuyíu âæåüc làõp våïi cå cáúu phanh. ·Læûc taïc duûng lãn truûc khuyíu gäöm coï: + N1, T1: Læûc phaïp tuyãún vaì tiãúp tuyãún taïc duûng lãn chäút khuyíu. + Pr : Læûc quaïn tênh ly tám cuía maï khuyíu. + C1, C2 : Læûc quaïn tênh ly tám cuía chäút khuyíu vaì thanh truyãön qui dáùn vãö âáöu to thanh ttruyãön. + N2 : Phaín læûc taûi gäúi tæûa nàòm trong màût phàóng khuyíu. + T:Phaín læûc taûi gäúi tæûa nàòm trong màût phàóng vuäng ^våïi màût phàóng khuyíu. + Mx : mämen xoàõn truyãön âäüng tæì âäüng cå âãún truûc khuyíu. d). Tênh sæïc bãön truûc khuyíu: d1). Tênh sæïc bãön truûc khuyíu åí træåìng håüp chëu læûc phaïp tuyãún täúi âa Zmax : Luïc naìy giaí sæí âáöu træåüt âang åí vë trê ÂCD æïng våïi a = 00 (tæïc laì âiãøm maì læûc dáûp låïn nháút). Ta coï så âäö tênh toaïn truûc khuyíu nhæ sau: (hçnh veî) + Tênh phaín læûc åí caïc gäúi truûc: SMM = 0 Û RNy.MN - Pr.MJ - Zmax.MH = 0 Û RNy = = Váûy, RMy = Zmax - RNy + Pr = 630000 - 316811 + 1114,6 = 314303,6 (N) + Tênh sæïc bãön chäút khuyíu taûi tiãút diãûn nguy hiãøm I - I: -ÆÏng suáút uäún chäút khuyíu: Theo trang 145-[12] su = = 130 N/mm2 Trong âoï: .Wu :mämen chäúng uäún Û dch ³ Do âoï, choün âæåìng kênh chäút khuyíu laì dch = 200 (mm) + Tênh sæïc bãön cäø khuyíu taûi tiãút diãûn nguy hiãøm II - II: su = = 130 N/mm2 (Theo trang 146-[12]) Û Û dc ³ Váûy, choün âæåìng kênh cäø truûc laì: dc = 160 mm + Tênh sæïc bãön maï khuyíu taûi tiãút diãûn nguy hiãøm III - III: Maï khuyíu chëu neïn vaì uäún trong màût phàóng khuyíu coï tiãút diãûn càõt ngang laì hçnh chæî nháût (uäún quanh truûc x - x). (hçnh veî) - ÆÏng suáút neïn maï khuyíu: - ÆÏng suáút uäún trong màût phàóng khuyíu: (Theo trang 146-[12]) - ÆÏng suáút täøng cäüng: sS = sn + su £ [sS] = 160 (N/mm2) hay: Þ h ³ Choün b = 80 mm laì chiãöu räüng cuía maï khuyíu. Þ h ³ Choün h = 300 mm d2). Tênh sæïc bãön truûc khuyíu åí træåìng håüp chëu læûc tiãúp tuyãún låïn nháút Tmax: Trong træåìng håüp naìy, læûc taïc duûng lãn truûc khuyíu gäöm coï: læûc phaïp tuyãún Z0, læûc tiãúp tuyãún Tmax, caïc læûc ly tám. Giaí thiãút trong quaï trçnh laìm viãûc, trong haình trçnh dáûp Satt, phaín læûc taïc duûng lãn âáöu træåüt laì Pc = P0 = 6,3.105 (N) thç åí taûi thåìi âiãøm læûc tiãúp tuyãún Tmax laì læûc bàõt âáöu haình trçnh dáûp a = 300. (hçnh veî) + Tênh phaín læûc åí caïc gäúi truûc: Læûc quaïn tênh ly tám maï khuyíu laì: Pr1 = Mm.R.w2, (N) Þ Pr1 = 80.300.350.7,8.10-6.50.10-3.(5,44)2 = 96,95 (Kg) = 969,5 (N) Theo thaình pháön âäüng læûc hoüc våïi goïc a = 300, ta coï: Tmax = T = 340320,68 (N) Theo trang 144 - [12], ta coï : Z0 = Pc - R.w2.[M.(1+l) + mch + m2] Trong âoï: - Pc laì phaín læûc taïc duûng lãn âáöu træåüt, Pc = 6,3.105 N - R laì baïn kênh lãûch tám truûc khuyíu, R = 50 mm - w laì váûn täúc cuía truûc khuyíu, w = 5,44 rad/s - M laì khäúi læåüng cuía âáöu træåüt, M = 292,5 Kg = 2925 N - l laì hãû säú tay biãn, l = 0,1 - mch laì khäúi læåüng chäút khuyíu, mch = Våïi: .dch = 200 mm: Âæåìng kênh chäút khuyíu .l = 180 mm: Chiãöu daìi chäút khuyíu .g = 7,8 Kg/dm3 Þ mch = - m2 laì khäúi læåüng thanh truyãön qui vãö âáöu to, choün m2 = 2.mn Våïi mn laì khäúi læåüng nàõp âáöu to thanh truyãön mn = p.(R - r)2.b.g Trong âoï: .R - baïn kênh ngoaìi nàõp thanh truyãön, R = 300 mm .r - baïn kênh ngoaìi nàõp thanh truyãön, r = 200 mm .b - bãö daìy nàõp thanh truyãön, b = 170 mm Þ mn =3,14.1002.170.7.8.10-6 = 42 (Kg) Þ m2 =2. mn = 2.42 = 84 (Kg) Váûy, Z0 = 6,3.105 - 50.10-3.(5,44)2.[292,5.(1 + 0,1) + 44,1 + 84].10 Þ Z0 = 623344 (N) Ta coï mämen xoàõn taûi Tmax : Mx = Tmax.R = 340320,68.50 = 17016034 (Nmm) - Viãút phæång trçnh mämen âäúi våïi âiãøm M trong màût phàóng Oyz laì: SMM = 0 Û Pr1.150 - Z0.280 + Pr2.410 + RNy.560 - Pr.910 = 0 Û RNy = = = = 312544 (N) Váûy, RMy = Z0 + Pr -2.Pr1 - RNy = 623404 + 1114,6 - 2.969,5 - 312544 = 310035,6 (N) - Viãút phæång trçnh mämen âäúi våïi âiãøm M trong màût phàóng Oxy laì: SMM = 0 Û Tmax.280 - RNx.560 + P.910 = 0 Û RNx = = = 175137 (N) Þ RMx = Tmax - RNx + P = 340320,68 - 175137 + 3062,4 = 168246 (N) + Tênh sæïc bãön chäút khuyíu taûi tiãút diãûn I - I: - ÆÏng suáút trong màût phàóng khuyíu truûc: maì mämen chäúng uäún, theo trang 147 - [12], tacoï: Wux = Wuy = Wu = Vaì mämen uäún laì: Mux = RMy.280 + Pr1.150 = 310035,6.280 + 1114,6.150 = 86977158 (Nmm) Þ - ÆÏng suáút uäún trong màût phàóng thàóng goïc våïi màût phàóng khuyíu truûc: - Váûy, æïng suáút täøng tênh theo trang 147 - [12], ta coï: - ÆÏng suáút xoàõn chäút khuyíu: Vç chäút âàûc nãn ta coï : Þ Do âoï, æïng suáút täøng khi chëu uäún vaì xoàõn laì: + Tênh sæïc bãön cäø khuyíu taûi tiãút diãûn II - II: Trong quaï trçnh tênh toaïn sæïc bãön, ta thæåìng tênh sæïc bãön cäø truûc phêa coï làõp baïnh ràng, båíi vç cäø truûc naìy chëu læïc låïn hån. Ta coï mämen chäúng uäún cäø truûc laì: Wux = Wuy = Wu = - ÆÏng suáút uäún do læûc RNy gáy ra: - ÆÏng suáút uäún do læûc RNx gáy ra: - ÆÏng suáút xoàõn: Þ sS = Þ sS < [sS] = 130 (N/mm2), thoaí maîn + Tênh sæïc bãön maï khuyíu taûi tiãút diãûn III - III: Trong quaï trçnh tênh toaïn, ta thæåìng tênh sæïc bãön cuía maï khuyíu bãn phaíi vç maï khuyíu naìy chëu læûc låïn hån. - ÆÏng suáút uäún do læûc RNy vaì læûc hæåïng tám cuía baïnh ràng gáy ra: Theo trang 149 - [12], ta coï: - ÆÏng suáút uäún do læûc RNx vaì læûc voìng cuía baïnh ràng gáy ra: Theo trang 149 - [12], ta coï: Våïi r = 22 mm laì khoaíng caïch tæì tám cäø truûc khuyíu âãún tiãút diãûn nguy hiãøm cuía maï khuyíu. Þ - ÆÏng suáút uäún do mämen xoàõn gáy ra: - ÆÏng suáút xoàõn: Theo trang 150 - [12], ta coï: Trong âoï: g1, g2 laì caïc hãû säú æïng suáút phuû thuäüc vaìo tyí säú cuía maï khuyíu, tra âäö thë XIII.19.a - [12], ta coï: g1 = 0,26; g2 =0,88 - ÆÏng suáút neïn maï khuyíu: Theo trang 150 - [12], ta coï: Ta coï biãøu âäö mämen nhæ sau:(biãøu âäö) + ÅÍ âáy xeït thãm tiãút diãûn IV - IV vaì V - V: - Taûi tiãút diãûn nguy hiãøm V - V: Nhçn vaìo biãøu âäö ta tháúy: Mu = 0; Mx = 1182731 (Nmm) Þ Mtâ = Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn V - V: d ³ Vç taûi tiãút diãûn V - V coï làõp baïnh ràng, phaíi coï then nãn ta choün d = 120 mm - Taûi tiãút diãûn nguy hiãøm IV - IV coï: Mx = 1182731 Nmm Mu = Þ Mtâ = Âæåìng kênh truûc taûi tiãút diãûn IV - IV: d ³ Þ choün d = 130 mm Vç ta kiãøm nghiãûm bãön åí chäút khuyíu, maï khuyíu vaì cäø khuyíu våïi âæåìng kênh âaî choün taûi hai thåìi âiãøm Zmax, Tmax, ráút phuì håüp. Våïi caïc âæåìng kênh âoï âaî âuí bãön nãn ta khoíi cáön tênh chênh xaïc laûi truûc theo hãû säú an toaìn. 6.4/ TÊNH CHOÜN THANH TRUYÃÖN: 6.4.1/ Âiãöu kiãûn laìm viãûc vaì váût liãûu chãú taûo: Thanh truyãön laì mäüt chi tiãút näúi giæîa truûc khuyíu vaì âáöu træåüt nhàòm biãún chuyãøn âäüng quay cuía truûc khuyíu thaình chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía âáöu træåüt. Trong quaï trçnh laìm viãûc, thanh truyãön chëu taïc duûng cuía caïc læûc sau: - Læûc eïp Pc. - Læûc quaïn tênh chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía âáöu træåüt. - Læûc quaïn tênh cuía thanh truyãön. Dæåïi taïc duûng cuía caïc læûc âoï thanh truyãön bë neïn, uäún doüc, uäún ngang, âáöu nhoí thanh truyãön bë biãún daûng meïo dáùn âãún nàõp âáöu to bë uäún vaì keïo. Khi maïy eïp laìm viãûc, caïc læûc trãn thay âäøi theo chu kyì, vç váûy taíi troüng trãn thanh truyãön laì taíi troüng âäüng. Do âoï, khi tênh toaïn thanh truyãön phaíi coï hãû säú an toaìn håüp lyï. Choün váût liãûu chãú taûo thanh truyãön laì theïp cacbon 45. 6.4.2/ Kãút cáúu thanh truyãön: (hçnh veî) Thanh truyãön âæåüc chia thaình 3 pháön: - Âáöu nhoí thanh truyãön làõp våïi âáöu træåüt. - Âáöu to thanh truyãön làõp våïi chäút khuyíu. - Thán thanh truyãön näúi âáöu nhoí vaì âáöu to. Âäúi våïi thanh truyãön (tay biãn) cuía maïy eïp: Âáöu nhoí cuía tay biãn kãút cáúu giäúng nhæ vêt me âãø coï thãø thay âäøi chiãöu cao kên cuía maïy sao cho phuì håüp våïi nhæîng chiãöu cao khuän khaïc nhau. 6.4.3/ Tênh choün thanh truyãön: * Tênh vêt me: Vêt me chênh laì âáöu nhoí cuía thanh truyãön chëu taïc duûng cuía caïc læûc: + Læûc quaïn tênh cuía nhoïm âáöu træåüt: Pqt + Læûc eïp âãø gia cäng váût liãûu Nhæ ta âaî tênh åí pháön âäüng læûc hoüc thç læûc täøng cäüng taïc duûng lãn thanh truyãön laì : Ptt= 627033,01 N. ÅÍ âáy ta phaíi tênh toaïn åí thåìi âiãøm taíi troüng taïc duûng lãn vêt me laì täúi âa æïng våïi goïc quay : a = 300 Theo cäng thæïc 14-3- [13], ta coï aïp læïc taïc duûng lãn màût ren cuía vêt me laì: Vç theïp 45 khäng täi nãn choün [P] = 13 (N/mm2), (Theo trang 45 - [13]) Theo trang 44 - [13], ta coï: x = H/t, h =.t, H = d. Theo cäng thæïc 14-5-[13], ta coï âæåìng kênh vêt me theo âiãöu kiãûn moìn laì: (1) Trong âoï: Theo trang 44 - [13], ta âæåüc: ; (Vç âãø gheïp chàût, coï sæïc bãön cao, chëu ma saït låïn nãn choün ren ràng cæa) Thay caïc säú liãûu vaìo (1) ta âæåüc: Theo tiãu chuáøn, æïng våïi âæåìng kênh d ³ 111mm coï thãø choün bæåïc ren t = 5,12,20 (mm). Ren coï bæåïc t = 5mm quaï nhoí, choïng moìn, hoíng vç phaíi chëu læûc låïn. Do âoï, ta choün bæåïc ren t = 12mm hoàûc t = 20mm tuyì theo âiãöu kiãûn tæû haîm, goïc vêt g phaíi nhoí hån goïc ma saït r . Âäúi våïi vêt âæåüc bäi trån dáöu, láúy hãû säú ma saït f = 0,1, ta âæåüc: r = arctgf = arctg0,1 » 5,710 » 5043’ (Theo trang 46 - [13]) ÅÍ âáy, choün ren coï bæåïc t = 12mm, goïc vêt theo trang 46 - [13] laì: g = arctg= arctg= 1,970 = 1058’ Þ Thoaí maîn âiãöu kiãûn tæû haîm g < r Váûy, choün ren ràng cæa co bæåïc ren t = 12mm vaì âæåìng kênh trung bçnh d=120mm, d1 = 113mm, d2 = 125mm, h = 0,75.t = 9mm (theo trang 66 - [13]) + Tênh âæåìng kênh cuía khåïp cáöu theo âiãöu kiãûn bãön dáûp, ta coï: Tra baíng 10 - 2 - [2], ta coï: [sd] = 48N/mm2 Baïn kênh khåïp cáöu laì: Þ Choün R = 50mm Þ D = 100mm (hçnh veî) +Choün tiãút diãûn ngang trung bçnh cuía thán thanh truyãön laì hçnh chæî nháût coï kêch thæåïc láön læåüt laì 170mm, 200mm. + Âäúi våïi âáöu to thanh truyãön ta choün nhæ sau: - Khoaíng caïch giæîa hai âæåìng tám bu läng C = 400mm - Bãö räüng âáöu to thanh truyãön b = 180mm - Baïn kênh ngoaìi âáöu to thanh truyãön R = 180mm - Baïn kênh trong âáöu to thanh truyãön r = 100mm CHÆÅNG 7 : HÆÅÏNG DÁÙN VÁÛN HAÌNH VAÌ BAÍO DÆÅÎNG MAÏY 7.1/ Váûn chuyãøn vaì âàût maïy: 7.1.1/ Váûn chuyãøn maïy: Khi váûn chuyãøn maïy phaíi cáøn tháûn âãø caïc bäü pháûn maïy khoíi bë hoíng, cáön tranh nhæîng va chaûm maûnh vaìo maïy måïi âaím baío giæî âæåüc âäü chênh xaïc cuía maïy Âãø traïnh cho maïy khoíi bë xáy xaït khi náng maïy cáön phaíi âãûm (loït) vaíi, cao su,...taûi chäù buäüc thæìng hoàûc dáy caïp. 7.1.2/ Nãön âàût maïy: Phaíi täút âãø maïy khoíi rung, khi laìm viãûc tuyì theo cháút læåüng âáút, tuyì âëa âiãøm âàût maïy maì ta âënh tyí lãû khäúi læåüng kêch thæåïc bã täng, âaï soíi, caït vaìng cuía moïng maïy cho thêch håüp. - Chiãöu sáu täúi thiãøu cuía moïng maïy laì 600mm - Khi âàût maïy cáön dung nãm vaì nivä âàût trãn baìn âãø kiãøm tra âäü chênh xaïc cuía maïy. - Âàût maïy lãn bãû moïng laì mäüt viãûc ráút quan troüng, vç coï bãû væîng chàõc thç maïy laìm viãûc måïi äøn âënh. - Sai lãûch cho pheïp 0,2/300mm chiãöu daìi. - Sau khi âiãöu chènh xong, âàût bu läng moïng vaìo chán maïy, nhæng træåïc khi chän phaíi lau chuìi saûch räöi roït bã täng vaìo läù moïng maïy. Muäún bã täng gàõn chàût våïi moïng maïy ta cáön tháúm næåïc caïc läù træåïc khi âäø bã täng. - Chåì bã täng khä, ta siãút chàût tháût âãöu caïc âai äúc cuía bu läng moïng, âäöng thåìi laïy nivä kiãøm tra âäü thàng baìng cuía maïy. - Cáön phaíi âåüi cho moïng khä räöi måïi cho maïy chaûy thæí. - Làõp âàût xong, duìng xàng hoàûc dáöu hoaí ræía saûch låïp måî chäúng gè åí caïc bäü pháûn træåüt, láúy gieí saûch lau tháût khä khäng coìn caït saûn. Sau âoï, thay dáöu måî måïi. 7.2/ Quy trçnh váûn haình: 7.2.1/ Caïc nguyãn tàõc cå baín âäúi våïi ngæåìi váûn haình: - Kiãøm tra toaìn bäü thiãút bë theo quy âënh an toaìn. - Kiãøm tra chiãöu quay cuía truûc âäüng cå (chæa bàõt dáy âai) sao cho chiãöu quay truûc chênh cuía maïy quay theo chiãöu muîi tãn âãø âaím baío caïc chi tiãút cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn khoíi bë hoíng. - Kiãøm tra maïy âang åí chãú âäü laìm viãûc naìo: Dáûp nhaït mäüt hay dáûp liãn tuûc. - Sau mäùi ca laìm viãûc: Vãû sinh maïy, thæûc hiãûn bäi trån theo quy trçnh baío dæåîng. 7.2.2/ Thæûc hiãûn viãûc âiãöu khiãøn maïy: - Làõp khuän trãn vaì khuän dæåïi xong, siãút chàût caïc âai äúc haîm. Quay maïy bàòng tay kiãøm tra àn khåïp cuía khuän trãn vaì khuän dæåïi. - Cho âáöu træåüt xuäúng vë trê tháúp nháút, nåïi loíng âai äúc haîm. Âiãöu chènh loîi tàng biãn vaì âáöu træåüt âãø khi dáûp xuäúng, khuän trãn khäng væåüt quaï miãûng khuän dæåïi 1mm. Xong, siãút chàût âai äúc haîm. - Âiãöu chènh thanh gaût sao cho âáöu træåüt dãù daìng lãn vë tri trãn cuìng. Quay truûc chênh cho âáöu træåüt vãö vë trê ÂCT, âæa cáön dáûp vãö saït thanh gaût âãø laûi khe håí 0,5mm. - Âiãöu chènh loì xo phanh âãø âáöu træåüt khäng tæû råi xuäúng khi âang åí vëtrê trãn - Âiãöu chènh chãú âäü laìm viãûc cuía maïy: + Dáûp liãn tuûc: moïc thanh keïo våïi chäút trãn thanh ràng. + Dáûp nhaït mäüt: moïc thanh keïo våïi chäút trãn cáön gaût tæû âäüng. - Khi làõp hoàûc âiãöu chènh khuän, âiãöu chènh dáûp liãn tuûc hay nhaït mäüt chè âæåüc pheïp tiãún haình khi âaî ngàõt âäüng cå âiãûn. - Âiãöu chènh bäü pháûn phanh haîm, chè viãûc siãút chàût hoàûc nåïi loíng âai äúc âãø âiãöu chènh loì xo laì âæåüc. Muûc âêch cuäúi cuìng vaì näüi dung cå baín cuía cäng viãûc âiãöu chènh laì gaï làõp khuän trãn maïy, keûp chàût vaì dáûp ra saín pháøm. Yãu cáöu cå baín cuía cäng viãûc keûp chàût laì âäü cæïng væîng, âån giaín vaì thuáûn låüi. Âäü tin cáûy trong quaï trçnh keûp khuän laì khuän khäng bë xã dëch trong quaï trçnh dáûp. Âãø âaím baío trong quaï trçnh laìm viãûc, âaím baío cháút læåüng saín pháøm, keïo daìi thåìi gian sæí duûng khuän, ta cáön kiãøm tra caïc cå cáúu laìm viãûc xem coï täút hay khäng, âàûc biãût laì bäü pháûn ly håüp, bäü pháûn phanh vaì bäü pháûn âiãöu khiãøn. Âäöng thåìi cuîng cáön phaíi âënh kyì âiãöu chènh khe håí giæîa thanh dáùn våïi con træåüt. Nãúu bë moìn quaï nhiãöu thç phaíi caûo raì laûi âãø traïnh hiãûn tæåüng thanh dáùn bë maìi moìn khäng âãöu laìm cho con træåüt bë nghiãng. 7.3/ Quy âënh an toaìn: Âãø cho maïy laìm viãûc an toaìn vaì chàõc chàõn, âoìi hoíi cäng nhán phaíi nghiãn cæïu tè mè baíng hæåïng dáù n váûn haình, baío dæåîng vaì cháúp haình nghiãm ngàût caïc quy âënh sau: - Cáúm caïc cäng nhán dæåïi 18 tuäøi sæí duûng maïy. - Cäng nhán âiãöu khiãøn phaíi hiãøu roí cáúu taûo vaì nguyãn lyï laìm viãûc cuía maïy. - Nåi laìm viãûc phaíi goün gaìng, saûch seî, ghãú ngäöi phaíi chàõc chàõn, chè nhæîng ngæåìi coï traïch nhiãûm måïi âæåüc tåïi gáön maïy. - Thæåìng xuyãn kiãøm tra dáöu måî xem âaî âáöy âuí chæa. - Chuáøn bë âáöy âuí caïc duûng cuû cáön thiãút khi thao taïc. - Khi maïy chaûy, tuyãût âäúi khäng âæåüc âãø váût gç trãn baìn maïy. - Khi âæa phäi vaìo khuän, khäng âæåüc âãø chán vaìo baìn âaûp. - Khi maïy âang chaûy, khäng âæåüc lau chuìi, sæía chæîa. - Âãø traïnh phoi càõt khi âæa vaìo khuän, cæï 5 ¸ 6 láön dáûp phaíi láúy baìn chaíi queït saûch seî. - Khi maïy coï sæû cäú phaíi nhanh choïng ngàõt âiãûn dæìng maïy vaì baïo cho ngæåìi coï traïch nhiãûm âãún sæía chæîa. - Khäng âæåüc tæû tiãûn thaïo boí caïc bäü che chàõn maïy. - Sau mäùi ca laìm viãûc, phaíi thu xãúp goün gaìng caïc duûng cuû vaì phäi liãûu; lau chuìi, queït doün maïy saûch seî. Træåïc khi chaûy thæí maïy phaíi kiãøm tra laûi âäü chênh xaïc cuía maïy theo tiãu chuáøn. 7.4/ Cho maïy chaûy thæí : Sau khi âaî kiãøm tra vaì xem xeït laûi âáöy âuí caïc yãu cáöu kyî thuáût cuía maïy, kiãøm tra xung quanh maïy xem coï váût gç caín tråí khi maïy hoaût âäüng. Quay tay cho chaûy vaìi voìng nãúu khäng tháúy gç væåïng màõc, báúm nuït âiãûn cho âäüng cå chaûy, dáûm chán lãn cáön ly håüp cho âáöu træåüt lãn xuäúng, tháúy maïy an toaìn ta tiãún haình làõp khuän khi âaî thæí maïy. Âáöu tiãn thæí âäüt läù våïi læûc âäüt bàòng mäüt 1/2 læûc âäüt danh nghéa (63táún), láön thæï 2 tàng lãn 2/3 láön, láön thæï 3 âuïng bàòng læûc danh nghéa. Sau khi cho maïy dáûp thæí, tháúy maïy chaûy an toaìn vaì äøn âënh, khäng tháúy coï hiãûn tæåüng hæ hoíng, ta coï thãø quyãút âæa maïy vaìo saín xuáút thæåìng xuyãn. 7.5/ Baío dæåîng maïy: Âäü tin cáûy trong quaï trçnh sæí duûng maïy pháön låïn phuû thuäüc vaìo viãûc thæûc hiãûn vaì tän troüng theo caïc quy tàõc baío dæåîng maïy. Maïy âæåüc baío dæåîng theo lëch vaì så âäö bäi trån dæåïi âáy. LËCH BÄI TRÅN Vë trê 01,02,07,08,09,13,14 03,11,12,19 15,16,17,18 04,05,06,10 Chãú âäü bäi trån 2 ¸ 3 láön/ca 1 láön/thaïng 1 láön/ca 1 láön/tuáön Caïch bäi trån Båm måî bàòng tay Tra måî bàòng tay Tra dáöu bàng tay Loaûi dáöu, måî Måî ΥΤ1, ГOCT5730 - 51 Dáöu cäng nghiãûp 30 hay 40 ГOCT51033 - 51 Hçnh veî Trong moüi træåìng håüp, maïy laìm viãûc khäng bçnh thæåìng, phaíi dæìng maïy xem xeït, tçm nguyãn nhán khàõc phuûc. Sau âáy giåïi thiãûu caïc daûng hæ hoíng thæåìng gàûp vaì biãûn phaïp khàõc phuûc. TT TÃN CHI TIÃÚT DAÛNG HOÍNG NGUYÃN NHÁN KHÀÕC PHUÛC 1 Truûc chênh Gäúi âåî truûc bë noïng. Truûc bë keût trong baûc. Maìi laûi cäø truûc hoàûc caûo raì laûi baûc. Trong dáöu bäi trån chaíy ra coï láùn phoi âäöng. Hãút dáöu bäi trån hoàûc tàõc äúng dáùn dáöu. -Kiãøm tra dáöu trong båm. -Laìm saûch raînh dáöu 2 Âáöu træåüt Mang dáùn noïng - Mang dáùn eïp quaï chàût. - Hãút dáöu bäi trån. - Âáöu træåüt bë keût. - Nåïi loíng mang. - Cho dáöu bäi trån. - Caûo raì laûi mang. Bäü pháûn gaût phäi khäng coï taïc duûng Âiãöu chènh thanh gaût chæa âuïng Âiãöu chènh laûi. 3 Biãn Biãn vaì baûc hai næía bë noïng. Khe håí quaï nhoí. Caûo raì laûi Loîi tàng biãn tæû âäüng nåïi loíng. Âai äúc haîm loîi biãn bë loíng. Siãút chàût âai äúc. Chäø màût cáöu coï tiãúng kãu Baûc chàûn màût cáöu bë nåïi loíng. Siãút chàût caïc vêt dáöu coï läù hçnh luûc giaïc. Maïy quaï taíi, miãúng âãûm quaï taíi bë loíng. Thay miãúng âãûm quaï taíi. Trong dáöu bäi trån chaíy ra coï phäi âäöng. Hãút dáöu bäi trån Cho dáöu bäi trån ÄÚng dáùn dáöu bë tàõc. Kiãøm tra laûi äúng dáùn dáöu. 4 Bäü pháûn âiãöu khiãøn Khi dáûp nhaït mäüt, ly håüp khäng tæû âäüng taïch ra. Thanh gaût bë moìn Thay thanh gaût 5 Bäü pháûn ly håüp Chán âaûp baìn âaûp maì bäü pháûn ly håüp khäng laìm viãûc Loì xo keïo ngaìm gaût bë yãúu hoàûc âæït Thay loì xo khaïc Âuäi ngaìm gaût bë âæït Thay ngaìm khaïc Ngaìm bë maìi veût Khi thäi tuûc kãút, coï hiãûn tæåüng va âáûp quyãút liãût. Bäü pháûn haîm quaï loíng. Cho càng âai haîm Con træåüt âi xuäúng, cäø truûc coï tiãúng kãu. Ngaìm cå cáúu ly håüp bë maìi moìn Thay ngaìm Loì xo keïo yãúu hoàûc hoíng Thay loì xo khaïc Chäø âåî ngaìm bë keût Caûo raì laûi 6 Bäü pháûn phanh haîm Âai haîm bë noïng Âiãöu chènh âai haîm chæa thêch håüp. Âiãöu chènh laûi Truûc chênh khäng dæìng taûi ÂCT. Âai haîm khäng âuí âäü càng. Siãút chàût âai äúc eïp loì xo âãø càng âai haîm. Con træåüt tæû âäüng âi xuäúng. Bäü pháûn phanh haîm quaï loíng. Âiãöu chènh laûi. 7 Bäü pháûn truyãön âäüng. Báúm nuït âiãûn khåíi âäüng maì baïnh âaì khäng quay. Âai thang quaï loíng. Âiãöu chènh bãû âäüng cå âãø càng âai. 8 Hãû thäúng bäi trån. Dáöu khäng âæa tåïi caïc bäü pháûn bäi trån. Âæåìng dáùn dáöu bë tàõc. Láúy ra ræía saûch. 7.6/ Täø chæïc saín xuáút: Nàng suáút lao âäüng chè coï thãø âaût âæåüc khi ta täø chæïc quaï trçnh lao âäüng vaì bäú trê nåi laìm viãûc mäüt caïch coï khoa hoüc. Täø chæïc nåi laìm viãûc cuía ngæåìi thåü reìn dáûp phaíi âaût âæåüc caïc yãu cáöu sau: - Duìng cå cáúu náng chuyãøn thêch håüp åí mäüt nhoïm maïy eïp hoàûc åí nåi laìm viãûc. - Phán chia âuïng säú cäng nhán phuûc vuû maïy eïp vaì nåi laìm viãûc. - Baío âaím këp thåìi cho ngæåìi thåü dáûp nhæîng váût liãûu baïn thaình pháøm vaì duûng cuû cáön thiãút. - Âäúi våïi cäng nhán måïi phaíi huáún luyãûn cáøn tháûn træåïc khi laìm viãûc vaì theo doîi quaï trçnh laìm viãûc trong thåìi gian âáöu. - Kiãøm tra san pháøm këp thåìi vaì ngàn ngæìa phãú pháøm. - Baío âaím tuyãût âäúi an toaìn lao âäüng. Váún âãö an toaìn lao âäüng trong saín xuáút reìn dáûp cáön âæåüc quan tám âuïng mæïc, båíi vç täúc âäü cuía maïy ráút cao, maïy laìm viãûc coï tênh cháút va âáûp ráút maûnh nãn dãù gáy tai naûn, nháút laì åí tay. Do âoï, cáön phaíi trang bë âáöy âuí nhæîng phæång tiãûn baío häü lao âäüng. Hiãøu vaì nàõm væîng nhæîng quy tàõc vaì an toaìn lao âäüng âäúi våïi tæìng nguyãn cäng reìn dáûp. 6.1 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÖU KHIÃØN. 6.1.1 Tênh ly håüp Qua så âäö âäüng cuía maïy ta tháúy nãúu caïc bäü pháûn truyãön âäüng cuía maïy liãn kãút cuìng våïi nhau thç maïy chuí coï chãú âäü laìm viãûc liãn tuûc , khäng coï chãú âäü dáûp nhaït mäüt.Màût khaïc khoï coï thãø dæìng âáöu træåüt tæïc thåìi.Vç quaïn tênh cuía baïnh ràng ráút låïn .Do âoï trong kãút cáúu cuía maïy phaíi coï mäüt cå cáúu chè coï liãn kãút giæîa pháön chuí âäüng våïi pháön baïnh ràng våïi âáöu træåüt åí thåìi gian laìm viãûc , coìn laûi laì baïnh ràng chaûy khäng, quay tæû do våïi truûc khuyíu.Mäüt cå cáúu nhæ váûy goüi laì li håüp. A.Kãút cáúu li håüp vaì nguyãn tàõc laìm viãûc: a)Kãút cáúu: ÅÍ maïy dáûp 60 táún ta choün cå cáúu li håüp kiãøu xoay cáúu taûo nhæ hçnh veî. b)Nguyãn tàõc laìm viãûc Baïnh ràng låïn (3) làõp lãn truûc khuyíu (7) qua äø træåüt (18).Trong báûc cuía baïnh ràng låïn (7) làõp chàûn baûc (13) coï 4 raînh baïn nguyãût vaì tæång æïng våïi noï åí truûc coï 2 raînh baïn nguyãût âãø làõp then laìm viãûc (14) vaì then khoaï (15) caí hai then do taïc duûng cuía loì xo (12) nãn luän coï xu hæåïng tråí vãö vë trê cuî laìm cho truûc gàõn liãön våïi baïnh ràng. Nhæng caï (2)(làõp chàût våïi then laìm viãûc 14)bë chàûn båíi then cuía cå cáúu âiãöu khiãøn laìm cho 2 then (14) vaì (15) nàòm loüt vaìo raînh truûc taûo thaình truûc troìn vaì baïnh ràng quay khäng taíi liãn tuûc. Khi nháún baìn âaûp then cuía cå cáúu âiãöu khiãøn âæåüc ruït ra khoíi caï (2) ,do taïc duûng cuía loì xo ,then baïn nguyãût quay vaì raînh cuía baûc 13 laìm cho baïnh ràng gàõn våïi truûc khuyíu maï laìm viãûc.Khäng nháún baìn âaûp ,then cuía cå cáúu âiãöu khiãøn tråí vãö vë trê chàûn caï 2 laìm cho then baïn nguyãût xoay vaìo raînh truûc khuyíu.Do sæû tiãúp xuïc cuía chuäi then våïi caï 16 vaì 17 nãn caí hai then cuìng âoïng vaì måí li håüp taûi mäüt thåìi âiãøm âäöng thåìi then vaì chuäi then ngàn caín khäng cho truûc quay tæû do. Khäng taíi Coï taíi `Hçnh 6-1 6.1.2 Tênh then xoay Then naìy duìng âãø truyãön momen xoàõn tæì âäüng cå âãún truûc khuyíu trong quaï trçnh laìm viãûc.Nãn ta cáön phaíi tênh sæïc bãön then. Choün váût liãûu laìm then laì theïp 40XH .Nhiãût luyãûn âaût âäü cæïng tæång æïng 45HRC âãø âaím baío âiãöu kiãûn bãön vaì dáûp trong khi laìm viãûc Hçnh 6-2 Trong quaï trçnh laìm viãûc then chëu æïng suáút càõt åí tiãút diãûn D-B vaì æïng suáút dáûp åí màût ngoaìi then. +Âiãöu kiãûn càõt: => våïi (æïng suáút càõt cho pheïp åí taíi troüng va âáûp) =>momem xoàõn cáön thiãút vç laìm viãûc 2 then nãn Choün Âæåìng kênh then Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön dáûp cuía theïp: Kiãøm tra thoaí maîn âk dáûp 6.1.3 Bäü pháûn âiãöu khiãøn: Nhåì bäü pháûn âiãöu khiãøn maì maïy thæûc hiãûn âæåüc chãú âäü laìm viãûc dáûp tæìng nhaït mäüt hay dáûp liãn tuûc.Cå cáúu âiãöu khiãøn coï thãø bàòng chán âaûp hay âiãûn tæì.åí daìn ta duìng cå chãú chán âaûp âãø khàõc phuûc khoï khàn vãö saín xuáút, thiãút bë âiãûn trong âiãöu kiãûn hiãûn nay vaì thuáûn låüi cho viãûc sæîa chæîa maïy moïc sau naìy. Caïc chi tiãút chênh cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn gäöm coï: Giaï âåî 4 làõp chàût våïi thán maïy bàòng 4 vêt âáöu hçnh truûc läù luûc giaïc âãöu, truûc làõp vaìo läø ngang cuía giaï âåî 4 âáöu truûc traïi làõp cam 2 bàòng chäút.Vë trê tæì trãn maïy âãún màût âáöu cam âæåüc xaïc âënh båíi loì xo neïn 5 , loì xo naìy âáøy baïnh ràng 6 cäú âënh bãn truûc bàòng then deût saït våïi gåì truûc âaî tênh toaïn phêa sau giaï âåî làõp thanh ràng 7 vaì cáön gaût 1 , thanh ràng àn khåïp våïi baïnh ràng 6 vaì pháön vaït cuía cáön gaût.Âáöu dæåïi cuía caí hai chi tiãút naìy dãöu coï läù càõm loîi loì xo thàóng âæïng 12 vaì läù ngang cuía âoìn chäút 9 vaì 9’ nhåì læûc âáøy cuía hai loì xo 12 thäng qua loîi loì xo 12 maì vë trê thanh ràng cáön gaût âæåüc xaïc âënh.Hai chán âaûp thäng qua hãû thäúng dáy chuyãön âiãöu khiãøn 10 thanh ràng hoàûc cáön gaût âæåüc keïo xuäúng.Khi thäi âaûp baìn âaûp 13 thç 2 loì xo 12 âáøy ngæåüc laûi: Coï hai træåìng håüp âiãöu khiãøn : a) Âiãöu khiãøn nhaït mäüt: Hçnh 6-3 1. Cáön gaût 2. Cam 3. Truûc 4. Giaï âåî 5. Loì xo xoàõn 6. Baïnh ràng 7. Thanh ràng 8. Ngaìm tiãúp 9A. Chäút 9B. Chäút 11. Dáy âiãöu khiãøn 12. Loì xo 13. Baìn âaûp Dáy khiãøn (10) moïc våïi chäút (9’) trãn cáön gaût.Muäún thæûc hiãûn quaï trçnh dáûp nhaït mäüt ta âaûp baìn âaûp cuía hãû thäúng âiãöu khiãøn(âaî trçnh baìy åí trãn)âæåüc keïo xuäúng phêa dæåïi vaì qua chäút (9’) cáön gaût (1) cuîng âæåüc keïo xuäúng thanh ràng cuîng âæåüc keïo xuäúng nhåì pháön gåì vaït cuía cáöu gaût moïc thanh ràng .Khi thanh ràng di træåüt thç baïnh ràng quay vaì truûc (3) mang cam (1) cuîng quay theo laìm cho cam råìi khoíi vë trê tiãúp xuïc våïi ngaìm tiãúp håüp (8) luïc âoï nhåì hai loì xo (2) åí hai âáöu bãn phaíi cuía truûc chênh keïo tay gaût ly håüp laìm viãûc,truûc chênh quay theo baïnh ràng låïn, âáöu træåüt seî dáûp âæåüc mäüt nhaït khi truûc chênh quay âæåüc mäüt voìng.Nhåì cam âáøy bàõt trãn baûc chàûn âáøy cáöu gaût (1) laìm cho gåì moïc thanh ràng (7) báût ra vaì læûc âáøy cuía loì xo (12) âáøy thanh ràng lãn , baïnh ràng (6) quay ngæåüc laûi tråí vãö traûng thaïi âæïng yãn màûc duì chán ta váùn tiãúp tuûc âaûp.Muäún cho truûc chênh quay voìng tiãúp theo (nghéa laì dáûp nhaït tiãúp theo) sau khi âaûp baìn âaûp dáûp xong mäüt nhaït thç ta khäng âaûp, âãø baìn âaûp hãû thäúng âiãöu khiãøn cáön gaût laûi vë trê cuî,cáön gaût trong quaï trçnh træûåt bë loì xo âáøy chäút (11) laìm cho gåì vaït cuía thanh gaût (1) tiãúp tuûc máúp vaìo thanh ràng tiãúp âoï khi ta âaûp baìn âaûp thç quaï trçnh laìm viãûc cuía bäü pháûn âiãöu khiãøn láûp laûi nhæ cuî thanh ràng bë keïo xuäúng trãn truûc (3) quay cam (2) quay theo laìm cho ly håüp laûi laìm viãûc. b)Âiãöu khiãøn liãn tuûc: Ta chè cáön thay âäøi vë trê dáy âiãöu khiãøn (10) cho moïc træûc tiãúp våïi thanh ràng bàòng chäút (9’) .Luïc âoï khi ta âaûp baìn âaûp thç thanh ràng træåüt xuäúng, nãn ta giæî baìn âaûp åí vë trê naìy liãn tuûc thç thanh ràng seî khäng træåüt lãn âæåüc nhæ træåìng håüp trãn , coï nghéa laì sau khi baïnh ràng (6) quay theo chiãöu thanh ràng âi xuäúng thç noï giæî nguyãn vë trê áúy laìm cho (2) cam sau khi âaî quaycuîng âæåüc giæî åí vë trê nhæ baïnh ràng.Then laìm viãûc âæåüc kãút liãn tuûc ta coï quaï trçnh âäüt dáûp liãn tuûc. c) Tênh sæïc bãön cho hãû thäúng âiãöu khiãøn: Trong hãû thäúng âiãöu khiãøn chi tiãút thæåìng hæ hoíng nháút laì then.Daûng hoíng cuía then thæåìng xaíy ra laì . Dáûp caïc màût bãn Then bë càõt Giaí thiãút æïng suáút phán bäú âãöu trãn then , nãn dáûp bãö màût thæåìng xaíy ra.Do âoï ta tênh then theo âiãöu kiãûn âaím baío vãö sæïc bãön dáûp vaì kiãøm tra laûi theo âiãöu kiãûn bãön càõt. Âãø âaím baío âiãöu kiãûn vãö sæû bãön dáûp thç maì Trong âoï::âæåìng kênh ngoîng truûc làõp :chiãöu daìi then :Momem xoàõn truûc :chiãöu cao then Trong then quay thç :âæåìng kênh tiãút diãûn then våïi âæåìng kênh ngoîng truûc làõp then laì: Âäúi våïi theïp cäng thæïc [7-20] theo trang 142,[2] Then chëu va âáûp vaì di âäüng. Do âoï ta coï: Nhæng âáy laì loaûi then xoay daûng âàûc biãût do váûy chiãöu daìi then phaíi âaím baío tæång âæång våïi bãö màût baïnh ràng thç noï coï thãø càõt hoàûc truyãön momen chuyãøn âäüng khi xoay.Do váûy choün khoaíng chiãöu daìi laìm viãûc 275mm Kiãøm tra âiãöu kiãûn bãön càõt Cäng thæïc [7-21] theo trang 142,[2] Coï ] Choün then xoay Nãn Váûy âaím baío âiãöu kiãûn càõt. 6.2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHANH. 6.2.1 Taïc duûng cuía phanh Nãúu maïy khäng coï cå cáúu haîm thç sau khi ly håüp ra khåïp truûc khuyíu váùn tiãúp tuûc quay theo quaïn tênh hoàûc khi âáöu træåüt âaî dæìng åí vë trê báút kyì, laûi coï thãø tiãúp tuûc råi theo troüng læåüng.Do âoï táút caí caïc maïy eïp cå khê noïi chung hay maïy eïp truûc khuyíu noïi riãng âãöu coï cå cáúu haîm. Cäng duûng cuía noï laì giæî cho âáöu træåüt dæìng laûi åí vë trê âiãøm chãút trãn sau khi ly håüp âaî ra khåïp.Do âoï maïy thiãút kãú laì ly håüp then xoay nãn ta choün cå cáúu phanh bàòng âai 6.2.2 Kãút cáúu phanh Hçnh 6-4 1. Chäút cäú âënh 2. Baûc 3. Loì xo 4. Dáy âai 5. Âai ma saït 6. Pu li 7. Baïnh âaì 6.2.3 Nguyãn tàõc hoaût âäüng Bäü pháûn naìy âæåüc làõp phêa bãn traïi cuía âáöu truûc chênh puly phanh(1) âæåüc làõp bàòng then trãn truûc chênh , âai ma saït (maï phanh) taïn vaìo âai haîm(3) .Mäüt âáöu âai haîm âæåüc näúi våïi baín lãö(5) mäüt âáöu näúi våïi gugiäng tàng (4) baín lãö (5) xoay âæåüc trãn truûc (8) äúng baûc (loîi loì xo) (7) sau khi làõp loì xo neïn âæåüc läöng qua raînh giæîa baín lãö(5) vaì xiãút chàût bàòng âai äúc åí phêa sau laìm cho loì xo têch luyî mäüt læûc âaìn häöi:gugäng(4) laûi âæåüc läöng qua läù cuía äúng baûc vaì cuîng âæåüc xiãút bàòng âai äúc âãø keïo âai haîm vaì maï phanh aïp saït vaìo puly phanh âæåüc bäú trê tæång æïng våïi âäü lãûch tám cuía truûc chênh nãn læûc keïo âai haîm âaût giaï trë låïn nháút khi con træåüt åí vë trê trãn cuìng( vë trê âiãøm chãút trãn) Læûc keïo naìy sinh ra do pháön læûc âaìn häöi cuía loì xo âæåüc têch luyî(ta coï thãø chènh âæåüc) vaì læûc caín âai haîm do âäü lãûch tám cuía puly phanh gáy ra. 6.2.4 Tênh gáön âuïng læûc phanh: Âiãöu chènh phanh cho pheïp khi phanh coï thãø lãûch goïc âiãøm chãút tæì 5-100. Hçnh 6-5 Giaí sæí truûc khuyíu nàòm lãûch âiãøm chãút 50 .Khi âoï momen phanh phaíi thàõng momen quaïn tênh cuía khäúi læåüng chuyãøn âäüng.Do maïy laìm viãûcvåïi täúc âäü 52vg/ph cho pheïp ta khäng tênh âãún momen quay cuía truûc khuyíu vi váûy ta coï: Q:Læûc quaïn tênh vaì troüng læûc ráút nhoí nãn => Váûy Momen phanh Hçnh 6-6 Momen quaïn tênh quay. Ta coï : (1) vaì liãn hãû theo cäng thæïc åle (saïch thiãút bë náng chuyãøn) => Thay vaìo cäng thæïc (1) ta âæåüc: => Våïi goïc äm :hãû säú ma saït giæîa theïp vaì phesodo Choün :Âæåìng kênh baïnh phanh Váûy + Khi sæí duûng phanh cáön chuï yï mäüt säú træåìng håüp hæ hoíng cuía phanh âãø tçm ra caïch khàõc phuûc cho täút. Phaíi coï khoaíng caïch nháút âënh khi phanh chæa laìm viãûc âãø âaím baío cho phanh khoíi bë boï saït gáy phaït sinh ma saït låïn khi maïy âang cäng taïc. +Kiãøm tra kyî hãû thäúng dáy âai phanh âënh kyì vç dáy âai phanh bàòng cao su chäúng hoíng theo thåìi gian. + Khi maï phanh coï dáöu báøn thç duìng dáöu hoaí ræía saûch vaì lau khä âãø âaím baío truûc dæìng âuïng vë trê cao nháút. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO [1]TUÏ YÃN “CÄNG NGHÃÛ DÁÛP NGUÄÜI “ NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC vaì KYÎ THUÁÛT HAÌ NÄÜI 1974 [2]NGUYÃÙN VÀN LÁÙM .NGUYÃÙN TROÜNG HIÃÛP “TKCTM” NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAÏO DUÛC 1998 [3]âinh gia tæåìng .taû khaïnh lám “nguyãn lyï maïy”nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût [4]NINH ÂÆÏC TÄÚN”DUNG SAI VAÌ LÀÕP GHEÏP”NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAÏO DUÛC [5]Là CÄNG DÆÅÎNG VAÌ CAÏC TAÏC GIA”KIM LOAÛI HOÜC “ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA HAÌ NÄÜI 1986 [6]nguyãùn vàn häöng “maïy reìn dáûp “nhaì xuáút baín khoa hoüc vaì kyî thuáût haì näüi 1987 [7]PHAÛM MINH TUÁÚN”ÂÄÜNG CÅ ÂÄÚT TRONG “NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC VAÌ KYÍ THUÁÛT HAÌ NÄÜI 1999 [8]tráön vàn âëch “Thiãút kãú âäö aïn CNCTM”NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC VAÌ KYÎ THUÁÛT HAÌ NÄÜI 2001 [9]nguyãùn âàõc läüc vaì caïc taïc giaí”cnctm”(tÁÛP 1,2) NHAÌ XUÁÚT BAÍN KHOA HOÜC VAÌ KYÍ THUÁÛT [10]CHÁU MAÛNH LÆÛC “CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG TRÃN MAÏY CNC”NXB ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG ÂAÌ NÀÔNG 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh.DOC
  • dwgban ve.dwg
  • docBia da - Hop.doc
  • dwgChon phuong an.dwg
  • dwgCum dau truot- phanh - lyhop.dwg
  • docde tai.doc
  • docKhuyen.DOC
  • dwgLap chieu canh.dwg
  • dwgLap chieu dung.dwg
Luận văn liên quan