Thiết kế nhà máy đường

PHẦN I MỞ ĐẦU Đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với dinh dưỡng của cơ thể người. Đường là hợp phần chính không thể thiếu được trong thức ăn của người. Đường còn là hợp phần quan trọng của nhiều ngành công nghiệp khác như:đồ hộp, bánh kẹo, dược, hoá học . Chính vì vậy mà công nghiệp đường trên thế giới và nước ta không ngừng phát triển. Việc cơ khí hoá toàn bộ dây chuyền sản xuất, những thiết bị tự động, áp dụng những phương pháp mới như: phương pháp trao đổi ion, phương pháp khuếch tán liên tục đang được sử dụng trong các nhà máy đường. Ở nước ta thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa nên thích nghi cho việc trồng và phát triển cây mía. Đây là tiềm năng về mía, thuận lợi cho việc sản xuất được. Nhưng trong những năm gần đây, ngành mía đường đang gặp tình trạng mất ổn định về việc quy hoạch vùng nguyên liệu , về đầu tư chưa đúng mức và về thị trường của đường.Vì thế sản phấm đường bị tồn đọng, sản xuất thì cầm chừng làm cho nông dân trồng mía không bán được phái chuyến giống cây trồng khác làm thu hẹp dần nguồn nguyên liệu mía. Nhưng ngành công nghiệp mía đường vẫn là một ngành quan trọng. Bởi đường không thể thiếu được trong cuộc sống con người. Mặc khác, nhu cầu về đường cũng ngày càng tăng bởi một số ngành công nghiệp thực phẩm khác như : bánh kẹo, đồ hộp, nước giải khát, sữa .y học ngày càng mở rộng hơn nên nhu cầu lại tăng. Với mục tiêu và tầm quan trọng như thế thì việc thiết kế một nhà máy đường hiện đại với năng suất 1800tấn/ngày là cần thiết . Nó giải quyết được nhu cầu tiêu dùng của con người, giải quyết được vùng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho người nông dân trồng mía, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà

doc117 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/01/2013 | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế nhà máy đường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁÖN I MÅÍ ÂÁÖU Âæåìng coï yï nghéa ráút quan troüng âäúi våïi dinh dæåîng cuía cå thãø ngæåìi. Âæåìng laì håüp pháön chênh khäng thãø thiãúu âæåüc trong thæïc àn cuía ngæåìi. Âæåìng coìn laì håüp pháön quan troüng cuía nhiãöu ngaình cäng nghiãûp khaïc nhæ:âäö häüp, baïnh keûo, dæåüc, hoaï hoüc... Chênh vç váûy maì cäng nghiãûp âæåìng trãn thãú giåïi vaì næåïc ta khäng ngæìng phaït triãøn. Viãûc cå khê hoaï toaìn bäü dáy chuyãön saín xuáút, nhæîng thiãút bë tæû âäüng, aïp duûng nhæîng phæång phaïp måïi nhæ: phæång phaïp trao âäøi ion, phæång phaïp khuãúch taïn liãn tuûc âang âæåüc sæí duûng trong caïc nhaì maïy âæåìng. ÅÍ næåïc ta thuäüc khu væûc nhiãût âåïi gioï muìa nãn thêch nghi cho viãûc träöng vaì phaït triãøn cáy mêa. Âáy laì tiãöm nàng vãö mêa, thuáûn låüi cho viãûc saín xuáút âæåüc. Nhæng trong nhæîng nàm gáön âáy, ngaình mêa âæåìng âang gàûp tçnh traûng máút äøn âënh vãö viãûc quy hoaûch vuìng nguyãn liãûu , vãö âáöu tæ chæa âuïng mæïc vaì vãö thë træåìng cuía âæåìng.Vç thãú saín pháúm âæåìng bë täön âoüng, saín xuáút thç cáöm chæìng laìm cho näng dán träöng mêa khäng baïn âæåüc phaïi chuyãún giäúng cáy träöng khaïc laìm thu heûp dáön nguäön nguyãn liãûu mêa. Nhæng ngaình cäng nghiãûp mêa âæåìng váùn laì mäüt ngaình quan troüng. Båíi âæåìng khäng thãø thiãúu âæåüc trong cuäüc säúng con ngæåìi. Màûc khaïc, nhu cáöu vãö âæåìng cuîng ngaìy caìng tàng båíi mäüt säú ngaình cäng nghiãûp thæûc pháøm khaïc nhæ : baïnh keûo, âäö häüp, næåïc giaíi khaït, sæîa...y hoüc ngaìy caìng måí räüng hån nãn nhu cáöu laûi tàng. Våïi muûc tiãu vaì táöm quan troüng nhæ thãú thç viãûc thiãút kãú mäüt nhaì maïy âæåìng hiãûn âaûi våïi nàng suáút 1800táún/ngaìy laì cáön thiãút . Noï giaíi quyãút âæåüc nhu cáöu tiãu duìng cuía con ngæåìi, giaíi quyãút âæåüc vuìng nguyãn liãûu, taûo cäng àn viãûc laìm cho ngæåìi näng dán träöng mêa, goïp pháön phaït triãøn nãön kinh tãú næåïc nhaì PHÁÖN II LÁÛP LUÁÛN KINH TÃÚ KYÎ THUÁÛT ÅÍ tènh Quaíng Ngaîi, vãö cäng nghiãûp thç chæa phaït triãøn maûnh. Âãø phaït triãøn nãön cäng nghiãûp thç phaíi quan tám âãún thãú maûnh cuía vuìng. Qua khaío saït thæûc tãú thç tháúy ràòng huyãûn Âæïc Phäø coï âiãöu kiãûn tæû nhiãn thuáûn låüi cho viãûc xáy dæûng nhaì maïy âæåìng vç diãûn têch träöng mêa åí âáy ráút räüng låïn. ÅÍ Âæïc Phäø coï doìng säng Ba Liãn, trung tám Âæïc Phäø caïch thë xaî Quaíng Ngaîi 35 km, phêa nam giaïp Bçnh Âënh, phêa âäng laì biãøn, phêa táy giaïp Ba Tå, giao thäng thuáûn låüi traíi doüc theo quäúc läü IA. II.1. Âàûc âiãøm thiãn nhiãn vë trê xáy dæûng nhaì maïy: Nhaì maïy âæåüc âàûc taûi xaî Phäø Nhån caïch thi tráún Âæïc Phäø 5km vãö hæåïng táy. ÅÍ âáy coï säng Ba Liãn vaì phêa táy nhaì maïy laì vuìng âäöi nuïi. Nhaì maïy caïch ga Âæïc Phäø 1km vãö hæåïng bàõc. Vuìng âáút åí âáy ráút maìu måî, cho nàng suáút mêa cao vaì vuìng âáút träöng räüng. ( Thåìi tiãút khê háûu: - Nhiãût âäü bçnh quán 25,8oC chãnh lãûch nhiãût âäü giæîa ngaìy vaì âãm laì 5-6oC. - Læåüng mæa bçnh quán 2000-2500mm phán bäú åí caïc thaïng trong nàm, phuì håüp cho cáy mêa phaït triãøn täút vaì âiãöu kiãûn chãú biãún âæåìng. -Hæåïng gioï âäng nam. II.2. Vuìng nguyãn liãûu: Nguyãn liãûu cung cáúp chênh cho nhaì maïy laì nhæîng vuìng lán cáûn nhæ: Mäü Âæïc, Ba Tå, Âæïc Phäø, Tam Quan vaì âàûc biãût laì åí ngay vuìng âàût nhaì maïy coï diãûn têch mêa ráút låïn, âoï laì xaî Phäø Nhån thuäüc huyãûn Âæïc Phäø. Ngoaìi ra khi xáy dæûng nhaì maïy ta cáön måí räüng thãm vuìng nguyãn liãûu bàòng caïch âáöu tæ väún cho näng dán, khuyãún khêch duìng giäúng måïi âaût nàng suáút cao. II.3. Håüp taïc hoaï- liãn hiãûp hoaï: Nhaì maïy âæåüc âàût trãn xaî Phäø Nhån huyãûn Âæïc Phäø laì nhaì maïy saín xuáút ra âæåìng tinh seî thuáûn låüi cho viãûc liãn kãút håüp taïc våïi caïc nhaì maïy khaïc vaì sæí duûng chung vãö cäng trçnh âiãûn, giao thäng, tiãu thuû saín pháøm phuû pháøm. Xáy dæûng, âáöu tæ êt seî laìm giaím giaï thaình saín pháøm, ruït ngàõn thåìi gian hoaìn väún. II.4. Nguäön cung cáúp âiãûn: Âiãûn duìng trong nhaì maïy våïi nhiãöu muûc âêch:cho caïc thiãút bë hoaût âäüng, chiãúu saïng trong saín xuáút, sinh hoaût. Hiãûu âiãûn thãú nhaì maïy sæí duûng 220v/380v. Nguäön âiãûn chuí yãúu láúy tæì traûm âiãûn tubin håi cuía nhaì maïy khi nhaì maïy saín xuáút. Ngoaìi ra nhaì maïy coìn sæí duûng nguäön âiãûn láúy tæì læåïi âiãûn quäúc gia 500kv âæåüc haû thãú xuäúng 220v/380v âãø sæí duûng khi khåíi âäüng maïy vaì khi maïy khäng hoaût âäüng thç sæí duûng âãø sinh hoaût ,chiãúu saïng. Âãø âaím baío cho nhaì maïy hoaût âäüng liãn tuûc thç làp thãm mäüt maïy phaït âiãûn dæû phoìng khi coï sæû cäú máút âiãûn. II.5. Nguäön cung cáúp håi: Nguäön håi cung cáúp âæåüc láúy tæì loì håi cuía nhaì maïy âãø cung cáúp nhiãût cho caïc quaï trçnh: âun noïng, bäúc håi ,cä âàûc sáúy...Trong quaï trçnh saín xuáút ta táûn duûng håi thæï cuía thiãút bë bäúc håi âãø âæa vaìo sæí duûng trong quaï trçnh gia nhiãût, náúu, nhàòm tiãút kiãûm håi cuía nhaì maïy. II.6. Nguäön cung cáúp nhiãn liãûu: Nhiãn liãûu âæåüc láúy chuí yãúu laì tæì baî mêa âãø âäút loì .Ta duìng cuíi âãø âäút loì khi khåíi âäüng maïy vaì duìng dáöu FO âãø khåíi âäüng loì khi cáön thiãút. Xàng vaì nhåït duìng cho maïy phaït âiãûn, ätä... Trong âoï: +Baî mêa láúy tæì dáy chuyãön sau cäng âoaûn eïp. +Cuíi mua åí âëa phæång thäng qua caïc chuí buän gäù. +Xàng dáöu láúy tæì cäng ty xàng dáöu Quaíng Ngaîi âæåüc cung cáúp theo håüp âäöng. II.7.Nguäön cung cáúp vaì xæí lyï næåïc : Næåïc laì mäüt trong nhæîng nguyãn liãûu khäng thãø thiãúu âæåüc âäúi våïi nhaì maïy. Næåïc sæí duûng våïi nhiãöu muûc âêch khaïc nhau :Cung cáúp cho loì håi, laìm nguäüi maïy moïc thiãút bë, sinh hoaût...Tuyì vaìo muûc âêch sæí duûng næåïc maì ta phaíi sæí lyï theo cac chè tiãu khaïc nhau vãö hoaï hoüc ,lyï hoüc ,sinh hoüc nháút âënh .Do nhaì maïy láúy næåïc chuí yãúu tæì säng Ba Liãn nãn træåïc khi sæí duûng phaíi qua hãû thäúng sæí lyï næåïc cuía nhaì maïy. II.8. Næåïc thaíi: Viãûc thoaït næåïc cuía nhaì maïy phaíi âæåüc quan tám, vç næåïc thaíi cuía nhaì maïy chæïa nhiãöu cháút hæíu cå, laì âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho vi sinh váût phaït triãøn gáy ä nhiãùm mäi træåìng. Aính hæåíng âãún sæïc khoeí cuía cäng nhán, khu dán cæ xung quanh nhaì maïy. Do âoï næåïc thaíi cuía nhaì maïy phaíi táûp trung laûi åí sau xæåíng saín xuáút vaì âæåüc xæí lyï træåïc khi âäø ra säng theo âæåìng cäúng riãng cuía nhaì maïy. Qua tham khaío taìi liãûu “tham xæí lyï næåïc thaíi “ cuía Hoaìng Huãû Så âäö xæí lyï næåïc thaíi II.9. Giao thäng váûn taíi: Giao thäng váûn taíi laì váún âãö quan troüng, laì phæång tiãûn duìng âãø váûn chuyãøn mäüt khäúi læåüng låïn nguyãn váût liãûu xáy dæûng nhaì maïy ,cuîng nhæ váûn chuyãøn nguyãn liãûu vaì saín pháøm cuía nhaì maïy âãø âaím baío cho sæû hoaût âäüng liãn tuûc cuía nhaì maïy. Nhaì maïy sæí duûng tuyãún quäúc läü 1A. vaì âæåìng giao thäng näng thän âaî âæåïc phaït triãøn vaì náng cáúp. Âäöng thåìi måí räüng thãm nhæîng tuyãún âæåìng måïi. Ngoaìi ra nhaì maïy phaíi coï säú læåüng ätä taíi cáön thiãút âaïp æïng këp thåìi nhu cáöu xuáút saín pháøm vaì thu nguyãn liãûu cho nhaì maïy. II.10. Nguäön nhán cäng: Âäüi nguî cäng nhán: Cäng nhán âæåüc thu nháûn tæì âëa baìn huyãûn âãø táûn duûng nguäön nhán læûc âëa phæång .Do âoï âåí âáöu tæ xáy dæûng nhiãöu nhaì åí sinh hoaût. Vaí laûi dán åí âáy coï trçnh âäü vàn hoïa tæì låïp 9-12 laûi säúng chuí yãúu bàòng nghãö näng. Nãúu qua âaìo taûo hoü thç seí nàõm bàõt âæåüc dáy chuyãön cäng nghãû vaì laìm viãûc täút. Âäüi nguî caïn bäü: Sæí duûng caïn bäü coï trçnh âäü khoa hoüc kyî thuáût, cäüng våïi caïn bäü kyî thuáût, kinh tãú caïc træåìng :Âaûi hoc Âaì Nàông, Huãú, thaình phäú Häö Chê Minh.. âãø laînh âaûo âiãöu haình täút hoaût âäüng nhaì maïy. II.11.Tiãu thuû saín pháøm: Nhaì maïy saín xuáút âæåìng tinh âàût taûi huyãûn Âæïc Phäø laì nhaì maïy cáön thiãút. Saín pháøm âæåìng âæåüc tiãu thuû räüng låïn trãn thë træåìng: Quaíng Ngaîi ,Phuï Yãn, Bçnh Âënh...Âäöng thåìi saín pháøm cuía nhaì maïy laì nguyãn liãûu cho caïc nhaì maïy thæûc pháøm lán cáûn khaïc :baïnh keûo næåïc giaíi khaït, âäö häüp,..rè âæåìng duìng âãø saín xuáút cäön. Toïm laûi: Viãûc thiãút kãú xáy dæûng nhaì maïy âæåìng våïi nàng suáút 1800táún/ngaìy âàût taûi xaî Phäø Nhån huyãûn Âæïc Phäø laì cáön thiãút vaì håüp lê våïi tçnh hçnh phaït triãøn kinh tãú khu væûc. PHÁÖN III CHOÜN VAÌ THUYÃÚT MINH DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ III.1. Choün phæång phaïp saín xuáút: Våïi sæû phaït triãøn vãö kinh tãú nhu cáöu cuía con ngæåìi ngaìy caìng tàng vãö säú læåüng vaì cháút læåüng .Saín pháøm âæåìng cuîng phaït triãøn ngaìy caìng phong phuï vaì âa daûng hån.Trong âoï âæåìng kênh tràõng váøn laì màût haìng æa chuäüng vaì sæí duûng räüng raîi. Hiãûn nay, saín xuáút âæåìng thäng thæåìng coï 3 phæång phaïp: phæång phaïp cacbonat hoaï, phæång phaïp väi, phæång phaïp sunfit hoaï. Phæång phaïp cacbonat hoaï cho hiãûu quaí laìm saûch täút ,chãnh lãûch âäü tinh khiãút træåïc vaì sau laìm saûch laì 4-5, loaûi âæåüc nhiãöu cháút khäng âæåìng ,cháút vä cå. Haìm læåüng muäúi canxi trong næåïc mêa trong êt, giaím hiãûn tæåüng âoïng càûn âäúi våïi thiãút bë truyãön nhiãût nãn giaím âæåüc læåüng tiãu hao hoaï cháút .Phæång phaïp naìy cho saín pháøm täút ,baío quaín láu ,hiãûu suáút thu häöi cao. Nhæng phæång phaïp naìy yãu cáöu trçnh âäü kyî thuáût cao,cäng nghãû vaì thiãút bë phæïc taûp, tiãu hao hoaï cháút tæång âäúi nhiãöu vaì väún âáöu tæ nhiãöu .Phæång phaïp naìy saín pháøm thu âæåüc laì âæåìng kênh tràõng. Phæång phaïp väi laì phæång phaïp laìm saûch âån giaín nháút. Laìm saûch næåïc mêa chè dæåïi taïc duûng cuía nhiãût vaì väi,saín pháøm thu âæåüc laì âæåìng thä. Phæång phaïp väi coï 3 phæång phaïp :phæång phaïp cho väi vaìo næåïc mêa laûnh ,phæång phaïp cho väi vaìo næåïc mêa noïng vaì phæång phaïp cho väi phán âoaûn. ÅÍ phæång phaïp väi coï æu âiãøm laì väi coï åí khàõp moüi nåi, giaï reí. Nhæng phæång phaïp väi chè saín xuáút âæåìng thä Phæång phaïp sunfit hoaï laì phæång phaïp duìng väi vaì khê SO2 âãø laìm saûch næåïc mêa. Trong âoï phæång phaïp väi chè saín xuáút âæåìng thä coìn phæång phaïp so2 vaì phæång phaïp co2 saín xuáút âæåìng tràõng. Màûc duì hiãûu suáút thu häöi vaì cháút læåüng âæåìng cuía phæång phaïp so2 keïm hån phæång phaïp co2 nhæng phæång phaïp so2 coï læu trçnh cäng nghãû tæång âäúi ngàõn ,thiãút bë tæång âäúi êt, hoaï cháút duìng êt ,quaín lyï thao taïc thuáûn låüi...Do âoï pháön låïn caïc nhaì maïy saín xuáút âæåìng thæåìng duìng phæång phaïp so2 vaì caïc næåïc âang phaït triãøn cuîng duìng räüng raíi phæång phaïp naìy. Våïi sæû phaït triãøn vãö cäng nghãû ,kinh tãú thç nhu cáöu cuía nhán dán vãö cháút læåüng saín pháøm noïi chung ,âæåìng noïi riãng ngaìy caìng tàng, thë træåìng khäng ngæìng tàng lãn. Trong nhæîng nàm 80 caïc næåïc phaït triãøn âãöu âënh ra chênh saïch æu âaîi coï låüi cho saín xuáút âæåìng tràõng cháút læåüng cao. ÅÍ næåïc ta cuîng váûy, âãø âaïp æïng nhu cáöu nhán dán ,giaím nháûp kháøu âæåìng cho nãn tàng cæåìng saín xuáút âæåìng tràõng. Saín xuáút âæåìng tràõng coï hai phæång phaïp: Phæång phaïp SO2 vaì phæång phaïp CO2. Phæång phaïp CO2 cho hiãûu suáút thu häöi âæåìng cao, saín pháøm âæåìng täút. Nhæng phæång phaïp CO2 coï læu trçnh cäng nghãû tæång âäúi daìi, nhiãöu thiãút bë, âoìi hoíi trçnh âäü thao taïc cao, tiãu hao hoaï cháút nhiãöu, väún âáöu tæ cao...Do âoï, âãø saín xuáút âæåìng tràõng thç täi choün phæång phaïp SO2. III.2. CHOÜN PHÆÅNG PHAÏP LAÌM SAÛCH: Laìm saûch laì mäüt cäng âoaûn ráút quan troüng , noï goïp pháön quyãút âënh cháút læåüng âæåìng thaình pháøm vaì täøng hiãûu suáút thu häöi. Laìm saûch næåïc mêa coï nhiãöu phæång phaïp, mäùi phæång phaïp coï yãu cáöu vãö thiãút bë ,cäng nghãû, kyî thuáût khaïc nhau. Muûc âêch laìm saûch: +Trung hoaì næåïc mêa häùn håüp, ngàn ngæìa chuyãøn hoaï âæång sacaroza. +Loaûi täúi âa cháút khäng âæåìng ra khoíi næåïc mêa häùn håüp, âàûc biãût cháút coï hoaût tênh bãö màût vaì cháút keo. +Loaûi nhæîng cháút ràõn daûng lå læîng trong næåïc mêa. Phæång phaïp laìm saûch næåïc mêa trong cäng nghiãûp hiãûn nay: III.2.1. Phæång phaïp cacbonat (CO2) gäöm: +Phæång phaïp thäng CO2 mäüt láön. +Phæång phaïp thäng CO2 cheì trung gian. +Phæång phaïp thäng CO2 thäng thæåìng (thäng CO2 hai láön, thäng SO2 hai láön). Æu âiãøm: +Hiãûu quaí laìm saûch täút. Chãnh lãûch nhiãût âäü træåïc vaì sau khi laìm saûch laì 4-5. +Loaûi âæåüc nhiãöu cháút khäng âæåìng, cháút maìu cháút vä cå. +Haìm læåüng muäúi canxi trong næåïc mêa trong êt, laìm giaím hiãûn tæåüng âoïng càûn âäúi våïi thiãút bë truyãön nhiãût nãn giaím âæåüc tiãu hao hoaï cháút. +Cháút læåüng saín pháøm täút, baío quaín láu, hiãûu suáút thu häöi cao. Nhæåüc âiãøm: +Så âäö cäng nghãû ,thiãút bë phæïc taûp. +Kyî thuáût thao taïc yãu cáöu cao. Nãúu khäúng chãú khäng täút dãø gáy ra hiãûn tæåüng phán huyí âæåìng khæí. +Tiãu hao hoaï cháút tæång âoïi nhiãöu. +Väún âáöu tæ tæång âäúi låïn. III.2.2. Phæång phaïp sunfit hoaï (SO2): Phæång phaïp naìy âæåüc sæí duûng räüng raîi åí næåïc ta. Thæåìng duìng SO2 åí daûng khê âãø laìm saûch næåïc mêa. Coï ba phæång phaïp. III.2.2.1. Phæång phaïp sunfit hoaï kiãöm maûnh: Phæång phaïp naìy coï âàûc âiãøm trong quaï trçng laìm saûch næåïc mêa coï giai âoaûn tiãún haình åí PH cao. Phæång phaïp naìy cho phæång phaïp laìm saûch täút nháút laì âäúi våïi loaûi mêa sáúu ,mêa sáu bãûnh. Nhæng do sæû phán huîy âæåìng tæång âäúi låïn ,maìu sàõc næåïc mêa âáûm, täøn tháút âæåìng nhiãöu cho nãn hiãûn nay khäng sæí duûng. III.2.2.2. Phæång phaïp sunfit hoaï kiãöm nheû: Phæång phaïp naìy laì phæång phaïp saín xuáút âæåìng thä vaì næåïc mêa âæåüc gia väi âãún PH=8-9 sau âoï thäng SO2 pH âaût 6,8-7,2 (thäng SO2 vaìo næåïc mêa, khäng thäng vaìo máût cheì ). So våïi phæång phaïp väi thç hiãûu quaí loaûi cháút khäng âæåìng täút hån nhæng thiãút bë vaì thao taïc phæïc taûp hån, hoaï cháút tiãu hao nhiãöu cho nãn hiãûn nay cuîng êt duìng. III.2.2.3 Phæång phaïp sunfit hoaï axit tênh: Âàûc âiãøm: Thäng SO2 vaìo næåïc mêa âãún pH axit cao (pH=3,4-3,8). Saín pháøm laì âæåìng kênh tràõng. Phæång phaïp naìy coï nhiãöu æu âiãøm nãn âæåüc sæí duûng räüng raîi trong caïc nhaì maïy. *Så âäö cäng nghãû cuía phæång phaïp SO2 axit tênh. *Æu nhæåüc cuía phæång phaïp SO2: Æu âiãøm: +So våïi phæång phaïp khaïc thç læåüng tiãu hao hoaï cháút cuía phæång phaïp SO2 tæång âäúi êt. +Så âäö cäng nghãû ,thiãút bë tæång âäúi âån giaín. +Thao taïc dãø daìng ,väún âáöu tæ êt. +Saín pháøm thu âæåüc laì âæåìng kênh tràõng. Nhæåüc âiãøm: +Hiãûu quaí loaûi cháút khäng âæåìng êt. Chãnh lãûch âäü tinh khiãút træåïc vaì sau khi laìm saûch tháúp. Âäi khi coï trë säú ám. +Haìm læåüng muäúi canxi trong næåïc mêa tæång âäúi nhiãöu, aính hæåïng âãún sæû âoïng càûn thiãút bë nhiãût, thiãút bë bäúc håi cho nãn aính hæåíng âãún hiãûu suáút thu häöi âæåìng. +Âæåìng sacaroza chuyãøn hoaï tæång âäúi låïn, âæång khæí bë phán huyî ,täøn tháút âæåìng trong buìn loüc cao. +Trong quaï trçnh baío quaín âæåìng dãø bë biãún maìu dæåïi taïc duûng cuía oxy khäng khê. +Cháút læåüng âæåìng thaình pháøm cuía phæång phaïp SO2 khäng bàòng phæång phaïp CO2 Xeït qua nhæîng váún âãö trãn täi choün phæång phaïp SO2 axit tênh âãø saín xuáút âæåìng. III.3.DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ VAÌ THUYÃÚT MINH DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ III.3.1. DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ III.3.2. THUYÃÚT MINH DÁY CHUYÃÖN CÄNG NGHÃÛ III.3.2.1. VÁÛN CHUYÃØN_ TIÃÚP NHÁÛN _XÆÍ LYÏ SÅ BÄÜ VAÌ EÏP MÊA 1.Váûn chuyãøn vaì tiãúp nháûn: Mêa thu hoaûch åí vuìng nguyãn liãûu, váûn chuyãøn bàòng caïc loaûi phæång tiãûn váûn chuyãøn,chuí yãúu laì duìng xe taíi.Qua cán âãø xaïc âënh khäúi læåüng vaì láúy máùu âãø phán têch chæí âæåìng. Sau âoï âæåüc cáøu lãn baìn luìa vaì duìng maïy khoaí bàòng âãø phán phäúi mêa xuäúng bàng chuyãön chuyãøn vaìo bäü pháûn xæí lyï mêa. 2.Xæí lyï mêa: Mêa âæåüc xæí lyï håüp lyï, taûo âiãöu kiãûn täút cho quaï trçnh eïp mêa âæåüc dãø daìng hån. Náng cao âæåüc nàng suáút vaì hiãûu suáút eïp. Mêa tæì baìn luìa âäø xuäúng bàng chuyãön vaì âæåüc âæa vaìo hãû thäúng xæí lyï .Taûi maïy bàm säú 1 chuyãøn âäüng cuìng chiãöu våïi bàng chuyãön âæa âãún maïy bàm säú 2 cuìng chiãöu våïi bàng chuyãön. Muûc âêch laì bàm mêa thaình nhæîng maính nhoí, phaï våí tãú baìo mêa, taûo låïp mêa äøn âënh. +Maïy bàm 1:Âàût cuäúi bàng chuyãön nàòm ngang. Maïy bàm 2:Âæåüc âàût åí âáöu bàng chuyãön nàòm nghiãng. Sau âoï mêa tiãúp tuûc âæåüc bàng chuyãön âæa âãún maïy taïch kim loaûi. 3. EÏp mêa: Laì taïch læåüng næåïc coï trong cáy mêa âãún mæïc täúi âa cho pheïp, âaût hiãûu suáút cao. Sau khi mêa qua khoíi 2 maïy bàm âæåüc bàng chuyãön âæa vaìo maïy eïp 1. Læåüng baî sau khi ra khoíi maïy eïp 1 âæåüc âäø vaìo maïy eïp 2 do sæû chãnh lãûch âäü cao vaì thäng qua maïng âàût nghiãng våïi goïc 450. Læåüng baî sau khi ra khoíi maïy eïp 2 âæåüc âäø vaìo maïy eïp 3 nhåì bàng taíi cao su .Læåüng baî ra khoíi maïy eïp 3 âæåüc âäø vaìo maïy eïp 4 nhåì bàng taíi cao su. Læåüng baî sau khi ra khoíi bäü eïp cuäúi cuìng âæåüc âæa qua loì håi sau khi thu häöi baî mën. *Så âäö hãû thäúng eïp mêa vaì chãú âäü tháøm tháúu. Baî sau khi eïp coï âäü áøm 48%, âäø xuäúng bàng chuyãön âæåüc váûn chuyãøn qua loì håi. Trãn bàng taíi nghiãng, chuyãøn baî xuäúng loì håi. Cáúu taûo hãû thäúng læåïi saìng våïi âæåìng kênh läù 4-6mm âãø thu häöi pháön baî mën. Nhåì quaût thäøi sang cyclon âãø laìm cháút tråü loüc cho maïy loüc chán khäng. Næåïc mêa häùn håüp thu âæåüc coï Bx = 13-15%, pH=5-5,5. sau khi cán âæåüc båm qua khu laìm saûch. III.3.2.2.Laìm saûch vaì cä âàûc næåïc mêa: 1.Cho väi så bäü: Trung hoaì næåïc mêa häùn håüp, ngàn ngæìa sæû chuyãøn hoaï âæåìng. Kãút tuía vaì âäng tuû mäüt säú keo. Diãût truìng, ngàn ngæìa sæû phaït triãøn cuía vi sinh váût. Næåïc mêa häùn håüp âæåüc qua cán âënh læåüng, chaíy xuäúng thuìng chæïa räöi qua båm, båm qua thuìng gia väi så bäü. Väi sæîa âæåüc cho vaìo thuìng träün âãöu räöi âæåüc láúy ra åí âaïy thiãút bë. Näöng âäü sæîa väi tæì 8-10 Be. Liãöu læåüng sæîa väi så bäü khoaíng 20% täøng læåüng sæîa väi. Taûi âaïy coï thãø bäø sung P2O5 bàòng dung dëch H3PO4 ( nãúu cáön). Sau âoï næåïc mêa âæåüc âãm gia nhiãût I. Thiãút bë gia väi så bäü: Choün thiãút bë cho väi så bäü: Thán truû , coï làõp mä tå caïnh khuáúy. 2. Gia nhiãût 1. Âæa nhiãût âäü næåïc mêa häùn håüp lãn 55-600C nhàòm: +Taïch mäüt pháön khäng khê trong næåïc mêa âãø giaím sæû taûo boüt. +Máút næåïc mäüt säú keo æa næåïc laìm tàng nhanh qua trçnh ngæng tuû keo. +Tàng cæåìng váûn täúc phaín æïng. +Âãø kãút tuía CaSO3 âæåüc hoaìn toaìn hån, giaím sæû taûo thaình Ca(HSO3)2 hoaì tan nãn giaím âæåüc sæû âoïng càûn trong thiãút bë bäúc håi vaì truyãön nhiãût. +Haûn chãú quaï trçnh phaït triãøn cuía vi sinh váût. *Nguyãn tàõc laìm viãûc: Næåïc mêa âæåüc âæa vaìo pháön phêa âaïy thiãút bë, chaíy xen keí giæîa hai baín moíng, trao âäøi nhiãût räöi chaíy ra ngoaìi åí pháön trãn thiãút bë. Pháön håi âi vaìo åí pháön trãn thiãút bë, âi xen keí våïi næåïc mêa ,ngæåüc chiãöu, trao âäøi nhiãût qua baín moíng vaì næåïc ngæng âæåüc thaïo åí âaïy thiãút bë. 3. Thäng SO2 láön I vaì gia väi trung hoaì : Muûc âêch thäng SO2 láön I: +Taûo kãút tuía CaSO3 ,maì CaSO3 coï khaí nàng háúp phuû caïc cháút khäng âæåìng cuîng coï khaí nàng kãút tuía theo. Ca(OH)2 + H2SO3 CaSO3 + H2O +Taûo âæåüc âiãøm âàóng âiãûn åí pH=3,4-3,8 laìm kãút tuía caïc cháút khäng âæåìng nhiãöu hån. Muûc âêch trung hoaì: +Trung hoaì næåïc mêa häùn håüp, ngàn ngæìa sæû chuyãøn hoaï âæåìng vç åí mäi træåìng axit âæåìng dãø bë chuyãøn hoaï. Thiãút bë: Quaï trçnh thäng SO2 laìm pH giaím maûnh, åí pH naìy âæåìng seí chuyãøn hoaï ráút låïn nãn ta phaíi trung hoaì nhanh. Vç thãú ta choün thiãút bë thäng SO2 láön 1 vaì thiãút bë trung hoaì chung mäüt thiãút bë. *Så âäö thiãút bë thäng SO2 láön I vaì trung hoaì: 4.Gia nhiãût II: +Nhàòm tàng cæåìng quaï trçnh làõng, vç giaím âäü nhåït. +Tiãu diãût vi sinh váût. Thæûc hiãûn trong thiãút bë gia nhiãût baín moíng cuía haîng Alfalaval nhæ thiãút bë gia nhiãût I. Næåïc mêa sau gia nhiãût II coï nhiãût âäü 100-1050C. 5.Làõng: *Nhàòm taïch caïc cháút càûn, buìn ra khoíi næåïc mêa. *Thiãút bë: Daûng hçnh truû âaïy choïp, trong thiãút bë coï chia caïc ngàn vaì nghiãng so våïi màût phàóng ngang 150. Bãn trong coï bäü pháûn ràng caìo coï taïc duûng âæa baî vaìo tám thiãút bë. Bäü pháûn ràng caìo quay ráút cháûm khoaíng 0,025-0,5voìng/phuït. *Så âäö thiãút bë làõng: 6. Loüc chán khäng thuìng quay: *Nhàòm thu häöi læåüng âæåìng coìn soït laûi trong buìn làõng. *Thiãút bë: Laì mäüt thuìng räùng nhuïng vaìo bãø chæïa huyãön phuì co âàût caïnh khuáúy âãø giæî cho huyãön phuì khoíi bë làõng. Trãn bãö màût thuìng coï âuûc läù nhoí, bãn ngoaìi coï phuí mäüt låïp vaíi loüc. Thuìng âæåüc chia laìm 4 khu væûc: +Khu væûc loüc. +Khu væûc ræîa vaì sáúy. +Khu væûc taïch baî. +Khu væûc laìm saûch vaíi loüc. 7. Gia nhiãût láön III: *Nhàòm tàng khaí nàng truyãön nhiãût træåïc khi vaìo näöi cä âàûc, khäng máút thåìi gian âun säi åí thiãút bë cä âàûc. *Thiãút bë tæång tæû nhæ thiãút bë gia nhiãût I va gia nhiãût II. Nhiãût âäü næåïc mêa häùn håüp sau gia nhiãût láön III laì 110-1150C. 8. Bäúc håi: *Nhàòm bäúc håi næåïc ,âæa näöng âäü Bx cuía næåïc mêa häùn håüp tæì 13-15%(Bx=55-65% âãø taûo âiãöu kiãûn cho quaï trçnh kãút tinh. *Så âäö læu trçnh bäúc håi: 9.Thäng SO2 láön II: *Muûc âêch: +Giaím âäü kiãöm vaì âäü nhåït, taûo âiãöu kiãûn cho quaï trçnh náúu. +Táøy maìu dung dëch âæåìng. +Ngàn ngæìa sæû taûo maìu. *Så âäö thiãút bë: Choün thiãút bë thäng SO2 láön II nhæ thiãút bë thäng SO2 láön I nhæng khäng coï pháön cho sæîa väi +Sau khi thäng SO2 láön II, pH=6,2-6,6. 10. Loüc kiãøm tra:(loüc äúng). *Muûc âêch: Taïch càûn måïi sinh ra vaì càûn coìn soït. Laìm tàng âäü tinh khiãút cuía máût cheì, taûo âiãöu kiãûn täút cho cäng âoaûn sau (náúu ,kãút tinh ,ly tám). *Thiãút bë: Maïy loüc äúng coï daûng hçnh truû âaïy cän vaì nàõp hçnh cáöu. *Nguyãn tàõc: Næåïc vaìo tæì (2) nhåì aïp læûc båm âi qua låïp äúng loüc (tæì ngoaìi vaìo trong).Bãn ngoaìi äúng loüc coï phuí låïp tråü loüc kizengua næåïc mêa trong chaíy lãn pháön trãn vaì ra ngoaìi theo(4).Aïp læûc loüc phuû thuäüc bãö daìy låïp buìn, coï thãø tàng 4-5at. Så âäö thiãút bë loüc äúng: III.3.3. NÁÚU ÂÆÅÌNG- TRÅÜ TINH -LY TÁM. III.3.3.1.Náúu âæåìng: 1. Muûc âêch: Nhàòm taïch næåïc tæì máût cheì, âæa dung dëch âãún âäü quaï baío hoaì. Baío âaím cháút læåüng âæåìng thaình pháøm. 2.Tiãún haình: Choün chãú âäü náúu âæåìng 3 hãû: 2.1. Náúu non A: Thæåìng náúu åí aïp suáút chán khäng 600-620mmHg, nhiãût âäü náúu 60-650C, thåìi gian náúu 3h. Âã äøn âënh trong quaï trçnh náúu âæåìng yãu cáöu nhiãût âäü cuía nguyãn liãûu âæa vaìo phäúi liãûu phaíi cao hån nhiãût âäü trong näöi 3-50C. Quaï trçnh náúu âæåìng coï thãø chia laìm 4 giai âoaûn +Cä âàûc âáöu: Quaï trçnh naìy ráút cáön thiãút âãø chuáøn bë cho sæû taûo máöm tinh thãø. Tuyì phæång phaïp gáy máöm maì khäúng chãú näöng âäü khaïc nhau. Quaï trçnh naìy cä åí chán khäng tháúp (600-620 mmHg ), nhiãût âäü bàòng 60-65oC âãø giaím sæû phán huyí âæåìng. Læåüng nguyãn liãûu trong näöi phaíi phuí kên bãö màût truyãön nhiãût cuía näöi náúu traïnh hiãûn tæåüng chaïy âæåìng. Thåìi gian náúu khoaíng 35-40 phuït. +Taûo máöm tinh thãø: Duìng phæång phaïp âæåìng häö B âãø hoaì våïi máût cheì taûo thaình häùn håüp giäúng âãø náúu. Thæåìng duìng laìm nguyãn liãûu gäúc âãø náúu âæåìng thaình pháøm. Nuäi tinh thãø: Sau khi caïc tinh thãø âaî taûo âuí, nhanh choïng duìng nguyãn liãûu hoàûc næåïc náúu 2-3 láön âãø giaím âäü quaï baío hoaì xuäúng coìn 1,05-1,1 khäng cho tinh thãø måïi xuáút hiãûn. Tiãúp theo laì nuäi tinh thãø låïn lãn nhanh choïng, âãöu, cæïng, baío âaím cháút læåüng cuía âæåìng bàòng caïch náúu våïi caïc nguyãn liãûu âaî âæåüc phäúi liãûu. Nguyãn tàõt laì nhiãût âäü nguyãn liãûu låïn hån nhiãût âäü säi trong dung dëch 3-5oC âãø äøn âënh vaì âuí khaí nàng träün âãöu. Ngoaìi ra nguyãn liãûu coï âäü tinh khiãút cao cho vaìo træåïc, nguyãn liãûu coï âäü tinh khiãút tháúp cho vaìo sau, âãø khäng aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm. Quaï trçnh nuäi tinh thãø coï hai giai âoaûn song song laì quaï trçnh bay håi næåïc laìm ( quaï baîo hoaì tàng vaì quaï trçnh kãút tinh âæåìng laìm ( quaï baîo hoaì giaím. Ta luän âiãöu chènh âãø ( cäú âënh(( = 1,1) vç ( tàng (vuìng biãún âäüng) laìm xuáút hiãûn tinh thãø måïi. +Cä âàûc cuäúi: Khi tinh thãø âaût kêch thæåïc nháút âënh thç ngæìng cho nguyãn liãûu vaìo, cä âãún näöng âäü âæåìng Bx=92-94% thç bàõt âáöu nhaí âæåìng xuäúng tråü tinh. Træåïc khi nhaí âæåìng , thæåìng cho næåïc noïng âãø giaím sæû taûo thaình tinh thãø daûi do sæû giaím nhiãût âäü âäüt ngäüt .Læåüng næåïc khoaíng 5% so våïi khäúi læåüng âæåìng non. 2.2.Náúu non B: Nguyãn liãûu náúu B laì loaîng A ,giäúng B vaì nguyãn A. Náúu åí âiãöu kiãûn aïp suáút chán khäng, nhiãût âäü náúu khoaíng 70-800C.Læåüng giäúng cho vaìo khoaíng 6-8% so våïi khäúi læåüng âæåìng non B. Nhiãût âäü phäúi liãûu træåïc khi âæa vaìo phaíi låïn hån nhiãût âäü trong näöi 3-50C. Cä âàûc cuäúi khäng nãn quaï nhanh. Quaï trinh náúu phaíi luän theo doíi âãø kiãøm tra sæí lyï, chènh lyï nãúu coï sæû cäú. Náúu âãún Bx=96% thç xaí âæåìng âem li tám. 2.3.Náúu non C: (Tæång tæû náúu non B). Nguyãn liãûu náúu non C: Giäúng C ,máût B, nguyãn A. Tyí lãû giäúng C laì 22-23% so våïi non C ,læåüng næåïc chènh lyï khoaíng 10%. Náúu âãún näöng âäü âæåìng Bx=98-99% . 2.4.Náúu giäúng B,C: Nguyãn liãûu náúu laì :loaîng A vaì nguyãn A. Náúu giäúng B vaì C trong cuìng mäüt thiãút bë. Chãú âäü náúu giäúng tæång tæû nhæ náúu âæåìng A. Tuy nhiãn, våïi âæåìng giäúng thç khäúng chãú säú læåüng haût tinh thãø nhiãöu hån, kêch thæåïc beï hån so våïi âæåìng non. Thåìi gian náúu 4-6h, náúu âãún näöng âäü Bx=90%. III.3.3.2.Tråü tinh. ÅÍ giai âoaûn cuäúi cuía quaï trçng náúu âæåìng tinh thãø tuy låïn lãn nháút âënh vaì pháön âæåìng trong dëch caìng nhiãöu nhæng do âiãöu kiãûn chán khäng ,thiãút bë, âäü nhåït âæåìng non låïn. Nãúu tiãúp tuûc kãút tinh trong näöi náúu thç täúc âäü kãút tinh seí cháûm, aính hæåíng âãún cháút læåüng saín pháøm. Vç váûy khi náúu âãún näöng âäü cháút khä nháút âënh cuía mäùi loaûi âæåìng non thç cho âæåìng non vaìo thiãút bë tråü tinh âãø kãút tinh thãm âäöng thåìi taûo âiãöu kiãûn thêch æïng cho li tám. Âäúi våïi mäùi loaûi âæåìng non thç coï thåìi gian tråü tinh khaïc nhau. Âæåìng non A thåìi gian khoaíng 2-3h, âæåìng non B :6-8h, âæåìng non C: 22-23h. *Thiãút bë tråü tinh: Âãø li tám âaût hiãûu quaí thç thç nhiãût âäü cuía âæåìng non la :550C +Li tám A,B laì li tám giaïn âoaûn, ván täúc quay V=960voìng/phuït. +Âäúi våïi li tám non C thç duìng li tám siãu täúc: V=1450-1870 voìng/phuït. III.3.3.3.Sáúy âæåìng : *Muûc âêch: Âæåìng caït sau khi li tám nãúu ræía næåïc thç âäü áøm laì 1,75% ,nãúu ræía håi thç âäü áøm laì 0,5%. Do âoï sáúy âæåìng âãø âæa âäü áøm xuäúng coìn 0,05%. Laìm cho âæåìng boïng saïng, âæåìng khä, khäng bë biãún cháút khi baío quaín. *Thiãút bë: Duìng thiãút bë sáúy thuìng quay: Cáúu taûo gäöm 2 pháön la pháön sáúy vaì pháön laìm nguäüi. III.3.3.4.Saìng phán loaûi: *Muûc âêch: Nhàòm âaím kêch thæåïc haût âæåìng theo tiãu chuáøn thaình pháøm vaì âäöng âãöu hån. *Thiãút bë:Sæí duûng saìng 3 låïp, phán laìm 3 loaûi âæåìng. III.3.3.5.Cán-Âoïng bao -Baío quaín: *Muûc âêch: +Taûo âiãöu kiãûn täút cho quaï trçnh baío quaín, váûn chuyãøn, phán phäúi, buän baïn. +Mäùi bao chæïa 50kg Baío quaín âæåìng trong kho khä raïo, xãúp thaình tæìng daîy, coï thãø xãúp cao 4-5m, âäü áøm trong phoìng =60%. Tiãu chuáøn cháút læåüng âæåìng thaình pháøm. Baíng 1: Chè tiãu caím quan. Chè tiãu Yãu cáöu  Haûng A Haûng B  Ngoaûi hçnh Tinh thãø maìu tràõng, kêch thæåïc tæång âäúi âãöu ,tåi, khä,khäng voïn cuûc  Muìi ,vë Tinh thãø âæåìng hoàûc dung dëch âæåìng trong næåïc coï vë ngoüt,khäng coï muìi laû  Maìu sàõc Tinh thãø maìu tràõng, khi pha vaìo næåïc cáút cho dung dëch trong Tinh thãø maìu tràõng ngaì âãún tràõng, khi pha vaìo dung dëch næåïc cáút cho dung dëch tæång âäúi trong  Tãn chè tiãu Mæïc  Haûng A Haûng B  1. Âäü pol(0Z), khäng nhoí hån 99,7 99,5  2. Haìm læåüng âæåìng khæí, % kl(m/m), khäng låïn hån 0,1 0,15  3. Tro dáøn âiãûn, %kl(m/m), khäng låïn hån 0,07 0,1  4. Sæû giaím khäúi læåüng khi sáúy åí 1050C trong 3h, %kl(m/m), khäng låïn hån 0,06 0,07  Baíng 2: Chè tiãu hoaï lê PHÁÖN IV: CÁN BÀÒNG VÁÛT CHÁÚT Säú liãûu ban âáöu: +Haìm læåüng âæåìng sacaroza : 11,2% +Cháút khäng âæåìng : 2,7% +Hiãûu suáút eïp : 97% +Thaình pháön så : 10,5% +Næåïc trong mêa : 75,6% Mäüt säú thäng säú: +Gp baî : 65% +Næåïc tháøm tháúu : 30% +Âäü áøm baî : 48% IV.1.CÄNG ÂOAÛN EÏP : Cå såí tênh toaïn cho 100 táún mêa. IV.1.1.Tênh pháön mêa: 1. Khäúi læåüng âæåìng trong mêa =100 x %âæåìng sacaroza trong mêa =100 x = 11,2(táún). 2. Khäúi læåüng cháút så =100 x %cháút så =100 x = 10,5(táún). 3. Khäúi læåüng cháút khäng âæåìng =100 x %cháút khäng âæåìng =100 x = 2,7(táún) 4. Khäúi læåüng næåïc trong mêa =100 x %næåïc trong mêa =100 x = 75,6(táún) 5. Khäúi læåüng âæåìng eïp âæåüc =khäúi læåüng âæåìng trong mêa x hiãûu suáút eïp =201,6 x = 195,552(táún) IV.1.2.Baî mêa : 1. khäúi læåüng âæåìng trong baî =kl âæåìng cuía mêa x (100-hiãûu suáút eïp)/100 =201,6 x = 6,048(táún) 2. Khäúi læåüng cháút khä cuía baî =x100 =x100 = 9,305(táún) 3. Khäúi læåüng baî: = =x100 = 381,356(táún) 4. Pháön tràm baî so våïi mêa =x100 = x100 = 21,186% 5. Pháön tràm så mêa trong baî== x100 =49,561% 6. Pháön tràm khäúi læåüng cháút tan trong baî =x100 = x100 = 2,44% 7. Pháön tràm âæåìng trong baî =x100=x100 =1,586% 8. Khäúi læåüng næåïc trong baî =Kl baî .%næåïc trong baî =381,356 x =183,051(táún) IV.1.3. Næåïc tháøm tháúu: Khäúi læåüng næåïc tháøm tháúu = kl mêa eïp /ngaìy .%næåïc tháøm tháúu =1800 x =540(táún) IV.1.4. Næåïc mêa häùn håüp: 1. Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp =Kl mêa eïp /ngaìy + kl næåïc tháøm tháúu + kl baî = 1800 + 540 - 381,356 = 1958,644(táún) 2. Khäúi læåüng âæåìng =Kl âæåìng mêa- kl âæåìng baî =201,6 - 6,048 = 195,552(táún) 3. Khäúi læåüng cháút khä =Kl cháút khä mêa - kl cháút khä baî =250,2 - 9,305 = 240,895 (táún) 4. Âäü tinh khiãút: = x100 = 81,177% 5. Näöng âäü cháút khä næåïc mêa häùn håüp:(Bx) =x100 = x100 = 12,3% 6. Thãø têch næåïc mêa häùn håüp = = = 1870,72 (m3) 7. % âæåìng trong næåïc mêa häùn håüp = x 100 = x100 =9,984(%) 8. Khäúi læåüng cháút khäng âæåìng trong næåïc mêa häùn håüp = Kl cháút khäng âæåìng trong mêa - kl cháút khäng âæåìng trong baî = 48,6 - 9,305 =39,565 (táún) 9. % Cháút khäng âæåìng trong næåïc mêa häùn håüp = x 100 = x100 = 2,02(%) 10. Khäúi læåüng næåïc trong næåïc mêa häùn håüp = Kl næåïc mêa häùn håüp - kl cháút tan trong næåïc mêa häùn håüp = 1958,644 - 240,895 =1717,749 (táún) Täøn tháút âæåìng trong quaï trçnh eïp =100 - 97 =3% Baíng 3: Baíng täøng kãút cán bàòng váût cháút cäng âoaûn eïp TT Haûng muûc % Khäúi læåüng tênh cho 1800(táún)  1 Khäúi læåüng âæåìng cuía mêa  201,6  2 Khäúi læåüng cháút ràõn hoaì tan  250,2  3 Khäúi læåüng cháút khäng âæåìng  48,6  4 Khäúi læåüng næåïc trong mêa  1360,8  5 Khäúi læåüng âæåìng eïp âæåüc  195,552  6 Khäúi læåüng âæåìng trong baî  6,048  7 Khäúi læåüng cháút khä cuía baî  9,305  8 Khäúi læåüng baî  381,356  9 Pháön tràm baî so våïi mêa 21,186  10 Pháön tràm xå trong baî 49,561  11 Pháön tràm Khäúi læåüng cháút tan trong baî 2,44  12 Pháön tràm âæåìng trong baî 1,586  13 Khäúi læåüng næåïc trong baî  183,051  14 Khäúi læåüng næåïc tháøm tháúu  540  15 Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp  1958,644  16 Khäúi læåüng âæåìng trong næåïc mêa häùn håüp  195,552  17 Khäúi læåüng cháút khä trong næåïc mêa häùn håüp  240,895  18 Âäü tinh khiãút næåïc mêa häùn håüp 81,177  19 Näöng âäü cháúy khä næåïc mêa häùn håüp 12,299  20 Thãø têch næåïc mêa häùn håüp  1870,72(m3)  21 Pháön tràm âæåìng trong næåïc mêa häùn håüp 9,984  22 Khäúi læåüng cháút khäng âæåìng trong nmhh  39,565  23 Pháön tràm cháút khäng âæåìng trong nmhh 2,02  24 Khäúi læåüng næåïc trong næåïc mêa häùn håüp  1717,749  25 Täøn tháút âæåìng trong quaï trçnh eïp 3  IV.2. CÄNG ÂOAÛN LAÌM SAÛCH. (Tênh cho 1800 táún mêa). IV.2.1. Tênh læåüng læu huyình vaì SO2: Våïi phæång phaïp SO2 axit tênh læåüng læu huyình cáön duìng laì 0,005-0,09% so våïi næåïc mêa. Theo thæûc tãú saín xuáút ngæåìi ta thæåìng choün giaï trë 0,06%. Hiãûu suáút thäng SO2 âaût 75%. 1.Læu huyình: Khäúi læåüng læu huyình = khäúi læåüng mêa eïp/ngaìy . %læu huyình sæí duûng = 1800 x = 1,08(táún) 2. SO2: Ta coï : S + O2 SO2 32 64 Khäúi læåüng SO2 = 1,08 x 2 =2,16 (táún) Læåüng SO2 thäng láön 1 : “ Theo chuyãn âãö laìm saûch næåïc mêa , Nguyãùn Ngäü”. Cæï 1,5g SO2 thäng cho 1 lêt næåïc mêa SO2 thäng láön 1 = = 1,44 (táún). SO2 thäng láön 2 = 2,16 - 1,44 = 0,72 (táún). IV.2.2. Tênh väi vaì sæîa väi : Læåüng väi coï hiãûu so våïi mêa : 0,14 -0,18% Theo thæûc tãú saín xuáút choün : 0,15% 1. Khäúi læåüng väi cáön = Kl mêa eïp/ngaìy x = 1800 x = 2,7 (táún) Læåüng väi hiãûu quaí (CaO) chè bàòng 75% læåüng väi saín xuáút. Váûy khäúi læåüng väi cáön duìng = 2,7 x = 2,025 (táún) 2. Khäúi læåüng sæîa väi = = x 100 = 21,82 (táún) 3. Khäúi læåüng næåïc trong sæîa väi = khäúi læåüng sæîa väi - khäúi læåüng väi = 21,82 - 2,7 = 19,12 (táún) 4. Thãø têch sæîa väi = = =20,317 (m3) Khäúi læåüng sæîa väi duìng gia väi så bäü =1/5 täøng læåüng sæîa väi Khäúi læåüng sæîa väi duìng gia väi så bäü = 4,364 (táún). Khäúi læåüng sæîa väi duìng trong trung hoaì = 21,82 - 4,364 = 17,456 (táún). IV.2.3. Næåïc mêa häùn håüp gia väi så bäü : Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp =1958,644 (táún). 1. Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp sau gia väi så bäü: = Kl næåïc mêa häùn håüp + Kl sæîa väi duìng gia väi så bäü = 1958,644 +4,364 =1963,008 (táún). 2. % cháút tan næåïc mêa häùn håüp sau gia väi så bäü: = x 100 =x 100 = 12,292% 3. % âæåìng sacaroza trong næåïc mêa häùn håüp sau gia väi så bäü: =x 100 = x 100 = 9,962% 4. Âäü tinh khiãút næåïc mêa sau gia väi så bäü: = x 100 = x 100 = 81,045%. 5. Thãø têch næåïc mêa sau gia väi så bäü: = Thãø têch næåïc mêa häùn håüp + Thãø têch sæîa väi gia väi så bäü = 1870,72 + = 1874,783 (m3). IV.2.4. Thäng SO2 láön I: 1. Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp sau thäng SO2 láön I: = Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp sau gia väi så bäü + khäúi læåüng SO2 thäng láön I = 1963,008 + 1,44 x = 1964,088 (táún). Khäúi læåüng cháút tan næåïc mêa häùn håüp sau thäng SO2 láön 1 = Khäúi læåüng cháút tan næåïc mêa häùn håüp sau gvsb + kl cháút tan SO2 thäng láön 1 = 240,895 + 4,364 x + 1,44 x = 242,38 (táún) 3. Bx næåïc mêa häùn håüp sau thäng SO2 láön 1 = x 100 = x 100 = 12,34% Bx = 12,34% ( = 1,048(kg/m3) [BI.87; VIII -57]. 4. Thãø têch næåïc mêa häùn håüp sau thäng SO2 láön 1 = x100 ==1874,13 (m3) IV.2.5. Trung hoaì: 1.Khäúi læåüng næåïc mêa sau trung hoaì = Kl næåïc mêa häùn håüp sau thäng SO2 láön 1 + kl sæîa väi trung hoaì = 1964,088 + 17,456 = 1981,544 (táún). 2.Thãø têch næåïc mêa sau trung hoaì = Thãø têch næåïc mêa sau thäng SO2láön 1 + thãø têch sæîa väi trung hoaì = 1874,13 + = 1890,383 (m3) 3.Khäúi læåüng cháút tan næåïc mêa sau trung hoaì = 242,38 + = 244 (táún) 4.Bx næåïc mêa sau trung hoaì = x 100 = x 100 =12,314 (%) IV.2.6. Tênh næåïc buìn: Læåüng næåïc buìn láúy ra trong quaï trçnh làõng laì 20% so våïi næåïc mêa gia väi trung hoaì .Theo thæûc tãú saín xuáút buìn = 1,18. 1. Khäúi læåüng næåïc buìn láúy ra trong quïa trçnh làõng = 1981,544 x = 396,301 (táún) 2. Dung têch næåïc buìn = = = 335,855 (táún) IV.2.7. Tênh buìn loüc: Âäü áøm buìn 70% Khäúi læåüng buìn so våïi mêa 1-2,65%. Thæûc tãú saín xuáút thç khäúi læåüng buìn so våïi mêa laì 4,2%. Khäúi læåüng buìn loüc = 1800 x 4,2% = 75,6 (táún). Khäúi læåüng næåïc trong buìn = 75,6 x 70% = 52,92 (táún). Khäúi læåüng cháút khä trong buìn loüc = Kl buìn - khäúi læåüng næåïc trong buìn = 75,6 - 52,92 = 22,68 (táún). Tênh baî nhuyãùn: Trong quaï trçnh loüc ngæåìi ta cho baî nhuyãùn vaìo laìm cháút tråü loüc. Læåüng baî nhuyãùn bàòng 1% so våïi khäúi læåüng mêa. Âäü áøm baî 48%. Khäúi læåüng baî nhuyãùn cho vaìo buìn = 1800 x 1% = 18 (táún). Khäúi læåüng næåïc trong baî nhuyãùn = 18 x 48% = 8,64 (táún). Khäúi læåüng cháút khä trong baî nhuyãùn = 18 - 8,64 = 9,36 (táún). Khäúi læåüng cháút khä taïch khäøi næåïc mêa trong quaï trçnh làõng vaì loüc = Khäúi læåüng cháút khä trong buìn loüc - khäúi læåüng cháút khä trong baî nhuyãùn =22,68 - 9,36 = 13,32 (táún). Theo thæûc tãú saín xuáút pol buìn khoaíng 2,5%. Khäúi læåüng âæåìng täøn tháút theo buìn loüc = khäúi læåüng buìn loüc x pol buìn =75,6 x 2,5% = 1,89 (táún). Khäúi læåüng næåïc ræîa: Næåïc ræîa buìn loüc so våïi buìn loüc 100-200% (theo III ). Khäúi læåüng næåïc ræîa = khäúi læåüng buìn loüc x 100% = 36 x 100% = 36 (táún). IV.2.8. Næåïc mêa sau làõng -loüc: 1. Khäúi læåüng næåïc mêa làõng trong = Kl næåïc mêa trung hoaì - khäúi læåüng næåïc buìn = 1981,544 - 396,301 = 1585,243 (táún). 2. Khäúi læåüng næåïc loüc trong = Kl næåïc buìn + kl baî nhuyãùn + kl næåïc ræîa - kl buìn loüc = 396,301 + 18 + 36 - 36 = 414,301 (táún). 3. Khäúi læåüng næåïc mêa sau làõng loüc (cheì trong) = Khäúi læåüng næåïc làõng trong + khäúi læåüng næåïc loüc trong = 1585,243 + 414,301 = 1999,544 (táún) 4. Khäúi læåüng cháút tan trong cheì trong = Khäúi læåüng cháút khä næåïc mêa trung hoaì - khäúi læåüng cháút khä taïch ra do làõng loüc = 244 - 13,32 = 230,68 (táún) 5. Khäúi læåüng âæåìng trong cheì trong = 195,552 - 1,89 = 193,662 (táún) 6. % cháút tan trong cheì trong (Bx1) = x 100 = x 100 = 11,537 (%). Bx = 11,537 % = 1044 kg/m3 (BI.85 ; VIII-57). 7. Thaình pháön âæåìng trong cheì trong = x 100 = = 9,685 (%). 8. Âäü tinh khiãút cuía cheì trong = = x 100 = 83,947 (%). 9. Thãø têch cheì trong = = = 1915,272 (m3). IV.2.8. Máût cheì sau bäúc håi: Choün näöng âäü cháút khä máût cheì Bx2 = 60%. 1. Khäúi læåüng næåïc bäúc håi = khäúi læåüng næåïc mêa trong x (1- Bx1/Bx2) = 1999,544 x ( 1 - ) = 1615,032 (táún). 2. Khäúi læåüng máût cheì = khäúi læåüng cheì trong - kl næåïc bäúc håi = 1999,544 - 1615,032 = 384,512 (táún). 3. Thaình pháön âæåìng sacaroza trong máût cheì = x 100 = x 100 = 50,366 (%). 4. Âäü tinh khiãút cuía máût cheì = x 100 = x 100 = 83,943 (%). Våïi Bx = 60% = 1288,73 kg/m3 . 5. Thãø têch máût cheì = = = 298,534 (m3). IV.2.9. Thäng SO2 láön II: Khäúi læåüng SO2 duìng cho thäng láön II laì 0,72 táún hiãûu quaí 75%. 1. Khäúi læåüng máût cheì sau thäng SO2 láön II = Khäúi læåüng máût cheì + kl SO2 hoaì tan = 384,512 + 0.72 x 75% = 385,052 (táún). 2. Khäúi læåüng cháút tan máût cheì sau thäng SO2 láön II = Khäúi læåüng cháút tan máût cheì + khäúi læåüng SO2 hoaì tan sau thäng láön II = 230,68 + 0.72 x 75% = 231,22 (táún). 3. Näöng âäü cháút khä máût cheì sau thäng SO2 láön II = x 100 = x 100 = 60,049 (%). IV.2.10. Loüc kiãøm tra: Læåüng buìn loüc chiãúm 0,2% ,âäü áøm 60%. 1. Læåüng buìn loüc kiãøm tra = 1800 x 0,2% = 3,6 (táún). 2. Khäúi læåüng buìn khä = 3,6 x = 3,6 (táún). 3. Khäúi læåüng máût cheì sau loüc kiãøm tra: = Khäúi læåüng máût cheì sau thäng SO2 láön II - khäúi læåüng buìn loüc = 385,052 - 3,6 = 381,452 (táún) Theo thæûc tãú saín xuáút, læåüng âæåìng täøn tháút theo buìn loüc laì 4%. 4. Khäúi læåüng âæåìng täøn tháút theo buìn loüc: = Khäúi læåüng buìn loüc x 4% = 3,6 x 4% = 0,144 (táún) 5. Khäúi læåüng cháút tan máût cheì sau läüc kiãøm tra: = Khäúi læåüng cháút tan máût cheì sau thäng SO2 láön II - khäúi læåüng buìn khä = 231,22 - 1,44 = 229,78 (táún) 6. Khäúi læåüng âæåìng cuía máût cheì sau loüc kiãøm tra: = Khäúi læåüng âæåìng cheì âàûc - khäúi læåüng âæåìng täøn tháút = 193,662 - 0,144 = 193,518 (táún) 7. Näöng âäü cháút tan máût cheì sau loüc kiãøm tra: = = = 60,238 (%) 8. Âäü tinh khiãút máût cheì sau loüc kiãøm tra: = = = 84,22 (%) 9. Chãnh lãûch âäü tinh khiãút træåïc vaì sau laìm saûch: = Âäü tinh khiãút máût cheì - âäü tinh khiãút næåïc mêa häùn håüp = 84,22 - 81,177 = 3,043 (%) 10. Hiãûu suáút laìm saûch: = = = 19,195(%) Baíng 4: baíng täøng kãút cán bàòng váût cháút cäng âoaûn laìm saûch: TT Haûng muûc % Khäúi læåüng tênh cho nàng suáút 1800táún/ngaìy  1 Khäúi læåüng læu huyình cáön duìng  1,08  2 Khäúi læåüng SO2 cáön duìng  2,16  3 Khäúi læåüng väi cáön duìng  2,7  4 Khäúi læåüng sæîa väi cáön duìng  21,82  5 Khäúi læåüng næåïc trong sæía väi  19,12  6 Khäúi læåüng sæîa väi duìng gia väi så bäü  4,364  7 Khäúi læåüng sæîa väi duìng trong trung hoaì  17,456  8 Khäúi læåüng næåïc mêa häùn håüp sau gvsb  1963,008  9 % cháút tan næåïc mêa hh sau gvsb 12,292  10 % âæåìng trong næåïc mêa hh sau gvsb 9,962  11 Âäü tinh khiãút næåïc mêa sau gvsb 81,045  12 Thãø têch næåïc mêa sau gvsb  1874,783(m3)  13 Khäúi læåüng nm hh sau thäng SO2 láön I  1964,088  14 Kl cháút tan nmhh sau thäng SO2 láön I  242,38  15 Bx nmhh sau thäng SO2 láön I 12,34  16 Thãø têch nmhh sau thäng SO2 láön I  1874,13(m3)  17 Kl næåïc mêa sau trung hoaì  1981,544  18 Thãø têch næåïc mêa sau trung hoaì  1890,383(m3)  19 Kl cháút tan næåïc mêa sau trung hoaì  244  20 Bx næåïc mêa sau trung hoaì 12,314  21 Kl næåïc buìn láúy ra trong quaï trçnh làõng  396,301  22 Thãø têch næåïc buìn  335,855(m3)  23 Kl buìn loüc  75,6  24 Kl næåïc trong buìn  52,92  25 Kl cháút khä trong buìn  22,68  26 Kl baî nhuyãùn cho vaìo buìn  18  27 Kl cháút khä trong baî nhuyãùn  9,36  28 Kl cháút khä taïch khoíi næåïc mêa trong quaï trçnh làõng  13,32  29 Kl âæåìng täøn tháút theo buìn loüc  1,89  30 Kl næåïc ræía  36  31 Kl næåïc mêa làõng trong  1585,243  32 Kl næåïc loüc trong  414,301  33 Kl næåïc cheì trong  1999,544  34 Kl cháút tan trong cheì trong  230,68  35 Kl âæåìng trong cheì trong  193,662  36 % cháút tan trong cheì trong 11,537  37 Thaình pháön âæåìng trong cheì trong 9,685  38 Âäü tinh khiãút cuía cheì trong 83,947  39 Thãø têch cheì trong  1915,272(m3)  40 Kl næåïc bäúc håi  1615,032  41 Kl máût cheì  384,512  42 Thaình pháön âæåìng sacaroza trong máût cheì 50,366  43 Âäü tinh khiãút cuía máût cheì 83,943  44 Thãø têch máût cheì  298,534(m3)  45 Kl máût cheì sau thäng SO2 láön II  385,052  46 Kl cháút tan máût cheì sau thäng SO2 láön II  231,22  47 Näöng âäü cháút khä máût cheì sau thäng SO2 láön II 60,049  48 Læåüng buìn loüc kiãøm tra  3,6  49 Kl buìn khä  1,44  50 Kl máût cheì sau loüc kiãøm tra  381,452  51 Kl âæåìng täøn tháút  0,144  52 Kl cháút tan máût cheì sau loüc kiãøm tra  229,78  53 Kl âæåìng cuía máût cheì sau loüc kiãøm tra  193,518  54 Näöng âäü cháút tan máût cheì sau loüc kiãøm tra 60,238  55 Âäü tinh khiãút máût cheì sau loüc kiãøm tra 84,22  56 Chãnh lãûch âäü tinh khiãút træåïc vaì sau laìm saûch 3,043  57 Hiãûu suáút laìm saûch 19,195  IV.3. Náúu âæåìng: Dæûa vaìo âäü tinh khiãút, näöng âäü cháút khä cuía saín pháøm vaì nguyãn liãûu,(tra baíng V-5, [ 263-III]. Choün caïc giaï trë AP, Bx cuía nguyãn liãûu vaì baïn thaình pháøm, thaình pháøm theo baíng sau: Baíng 5: Chãú âäü náúu âæåìng 3 hãû TT Haûng muûc Ap (%) Bx(%)  1 Máût cheì 84,22 60  2 Non A 85 93  3 Non B 68 96  4 Non C 56 99  5 Loaîng A  84  6 Nguyãn A 64 82  7 Máût B 40 86  8 Máût cuäúi (rè) 30 85  9 Caït A 99,75 99,5  10 Caït B 92 98  11 Caït C 85 97  12 Giäúng B,C 72 90  13 Häö B 91 85  14 Häöi dung C 85 65  Cå såí tênh cho 100 táún cháút khä máût cheì: IV.3.1. Âæåìng thaình pháøm: Khi náúu ngæåìi ta thæåìng duìng máût nguyãn liãûu coï âäü tinh khiãút cao vaì máût nguyãn liãûu coï âäü tinh khiãút tháúp âãø náúu âæåìng non. 1. Læåüng âæåìng A saín xuáút tæì 100 táún cháút khä máût cheì: G1 = (100 =(100 =77,73 (táún). 2.Khäúi læåüng máût rè: G2= 100 - G1 = 100 - 77,73 = 22,27(táún). IV.3.2. TÊNH ÂÆÅÌNG NON C: 1. Læåüng non C cáön náúu: G3 =G2 x = 22,27 x = 42,24 (táún). 2. Læåüng caït C saín xuáút âæåüc: G4 = G3 - G2 =42,24 - 22,27 = 19,97(táún). 3. Læåüng giäúng C náúu non C: chiãúm 22% so våïi non C. ( Læåüng giäúng C náúu non C: G5 = G3( = 42,24 ( = 9,29 (táún). Duìng non A vaì loaîng A âãø náúu giäúng C 4. Læåüng loaîng A náúu giäúng C: G6 = ( G5 = ( 9,29 = 6,19 (táún). 5. Læåüng nguyãn A náúu giäúng C: G7 = G5 - G6 = 9,29 - 6,19 = 3,1 (táún). 6. Læåüng máût B náúu non C: Troüng læåüng máût B náúu non C: G8 = G5 x =9,29 x = 9,29 (táún). 7. Læåüng non C cáön náúu thãm: G9 = G3 - (G5 + G8) = 42,24 - (9,29 + 9,29) = 23,66(táún). 8. Læåüng nguyãn A cáön náúu thãm non C: G10= G9 ( = 23,66( = 15,77 (táún). 9. Læåüng máût B cáön náúu thãm non C: G11 = G9 - G10= 23,66 - 15,77 = 7,89 (táún). Baíng 4: täøng kãút nguyãn liãûu náúu non C: Haûng muûc Troüng læåüng (táún) Ap (%) Pol (táún)  Loaîng A 6,19 76 4,7  Nguyãn A 3,1 + 15,77 = 18,87 64 12,08  Máût B 9,29 + 7,89 = 17,18 40 6,87  Täøng cäüng 42,24 56 23,65  Ap non C = (100 = 56(%). Phuì håüp våïi giaí thuyãút âaî choün. IV.3.3. ÂÆÅÌNG NON B: 1. Læåüng non B cáön náúu: G12 = ( G8+G11)(= 17,18 ( = 37,22 (táún). 2. Læåüng caït B: G13 = G12 - (G8 + G11)= 37,22 - 17,18 = 20,04 (táún). 3. Læåüng giäúng B cáön náúu non B: Læåüng giäúng B âäúi våïi non B khoaíng 6(8% so våïi khäúi læåüng non B [249-III]. Choün 8% so våïi non B. G14 = G12( = 37,22 ( 2,98(táún). 4. Læåüng loaîng A náúu giäúng B: G15 = G14 (= 2,98 ( = 1,99 (táún). 5. Læåüng nguyãn A náúu giäúng B: G16 = G14 - G15 = 2,98 - 1,99= 0,99 (táún). 6. Læåüng nguyãn A náúu non B: G17 = G14(= 2,98( = 2,98 (táún). 7. Læåüng non B cáön náúu thãm: G18 = G12 - (G14 + G17) = 37,22 - (2,98 + 2,98) = 31,26 (táún). 8. Læåüng loaîng A náúu thãm: G19 = G18 x = 31,26 x = 10,42 (táún). 9.2. Læåüng nguyãn A náúu thãm: G20 = G18 - G19 = 31,26 - 10,42 = 20,84 (táún). Baíng 5. baíng täøng kãút nguyãn liãûu náúu B: Haûng muûc Troüng læåüng (táún) Ap (%) Pol (táún)  Loaîng A 1,99 + 10,42 = 12,41 76 9,43  Nguyãn A 0,99 + 2,98 +20,84= 24,81 64 15,88  Täøng cäüng 37,22  25,31  Ap non B =(100 = 68 (%). Váûy phuì håüp våïi giaí thuyãút âaî choün. IV.3.4. TÊNH NON A: 1. Duìng næåïc noïng âãø laìm häöi dung våïi caït C: G21 = G4 = 19,97 (táún). 2. Læåüng âæåìng häö B náúu non A: G22 = G13 x = 20,04 x = 23 (táún). 3. Læåüng máût cheì laìm häö B: G23 = G22 - G13 = 23 - 20,04 = 2,96 (táún). Dæûa vaìo thæûc tãú saín xuáút , choün hiãûu säú kãút tinh âæåìng non A : K = 53%. 4. Læåüng non A cáön náúu : G24 = G1 x = 77,73 x = 146,66 (táún).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDACHINH.doc
Luận văn liên quan