Thiết kế phân xưởng xẻ gỗ

Lời nói đầu Cùng với sự phát triển của đất nước, thì nhu cầu sử dụng đồ gỗ trong gia đình,công sở ngày càng lớn . Để đáp ứng nhu cầu đó con người phải khai thác gỗ rừng ngày một nhiều hơn ngành chế biến gỗ cũng đóng vai trò tích cực hơn,mà trong đó công nghệ xẻ tạo tiền đề cơ bản cho các khâu gia công chế biến sau này để đươc sản phẩm từ gỗ.Chính vì vậy ,đòi hỏi nhà thiết kế phải đưa ra dây chuyền phân xưỏng xẻ mang tính khoa học với hiệu quả kinh tế cao,phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn. Thiết kế phân xưởng xẻ là đưa ra 1 quá trình công nghệ hợp lý.Nó quyết định trực tiếp đên năng suất,nhịp điệu sản xuất,an toàn lao động,sử dụng hợp lý nguyên liệu,máy móc thiết bị,tiết kiệm nhà xưởng và tổ chức lao động hiệu quả nhất.

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế phân xưởng xẻ gỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, th× nhu cÇu sö dông ®å gç trong gia ®×nh,c«ng së ngµy cµng lín . §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã con ng­êi ph¶i khai th¸c gç rõng ngµy mét nhiÒu h¬n ngµnh chÕ biÕn gç còng ®ãng vai trß tÝch cùc h¬n,mµ trong ®ã c«ng nghÖ xÎ t¹o tiÒn ®Ò c¬ b¶n cho c¸c kh©u gia c«ng chÕ biÕn sau nµy ®Ó ®­¬c s¶n phÈm tõ gç.ChÝnh v× vËy ,®ßi hái nhµ thiÕt kÕ ph¶i ®­a ra d©y chuyÒn ph©n x­áng xÎ mang tÝnh khoa häc víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao,phï hîp víi hoµn c¶nh vµ yªu cÇu thùc tiÔn. ThiÕt kÕ ph©n x­ëng xÎ lµ ®­a ra 1 qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hîp lý.Nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®ªn n¨ng suÊt,nhÞp ®iÖu s¶n xuÊt,an toµn lao ®éng,sö dông hîp lý nguyªn liÖu,m¸y mãc thiÕt bÞ,tiÕt kiÖm nhµ x­ëng vµ tæ chøc lao ®éng hiÖu qu¶ nhÊt. Víi ch­¬ng tr×nh häc do nhµ tr­êng ®Ò cïng víi sù gióp ®ì cña bé m«n ChÕ biÕn l©m s¶n, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o : Em ®· hoµn thµnh bµi tËp cña m×nh. Víi thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n, nªn bµi tËp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt bµi tËp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Xu©n Mai ngµy 5-1-2004. Sinh viªn. PHAM QUY LUONG PhÇn 1. nh÷ng vÊn ®Ò chung Trong nÒn c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç hiÖn nay th× c«ng nghÖ xÎ gç lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh chÕ biÕn gç phæ biÕn vµ ®­îc ¸p dông réng r·i nhÊt kh«ng chØ ë n­íc ta mµ ë rÊt nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi . C«ng nghÖ xÎ cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng kh©u ®Çu tiªn cña toµn bé qu¸ tr×nh chÕ biÕn lîi dông gç , trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y ë ViÖt Nam c«ng nghÖ chÕ biÕn gç ®· tõng b­íc ph¸t triÓn xong kh¶ n¨ng lîi dông gç còng nh­ tû lÖ thµnh khÝ ®¹t ®­îc lµ rÊt thÊp so víi mét sè n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi . V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao n©ng cao ®­îc tû lÖ lîi dông gç ,®Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy ngoµi viÖc chän lùa ph­¬ng ¸n xÎ tèi ­u nhÊt th× cÇn ph¶i ph©n tÝch lùa chän vµ thiÕt kÕ qui m« ph©n x­ëng xÎ vµ c¸c trang thiÕt bÞ cho phï hîp víi nguån nguyªn liÖu hiÖn cã vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i phï hîp víi nguån vèn ®Çu t­ vµo nã . Trong c¸c ph©n x­ëng nµy ng­êi kinh doanh còng cÇn ph¶i lùa chän lo¹i h×nh ph©n x­ëng sao cho nã phï hîp víi tÝnh chÊt kinh doanh , nhiÖm vô s¶n xuÊt , phï hîp víi nh÷ng mÆt hµng mµ nhu cÇu x· héi ®ang cÇn phï hîp víi l­îng vèn ®Çu t­ vµo , phï hîp víi nguyªn liÖu vµ m¸y mãc . Trong thùc tÕ s¶n xuÊt nh­ hÞªn nay cho thÊy ph©n x­ëng xÎ hÞªn nay phæ biÕn nhÊt mµ ®­îc c¸c xÝ nghiÖp lùa chän ®ã lµ : Ph©n x­ëng cì nhá Ph©n x­ëng cì võa Ph©n x­ëng cì lín I.1 Ph©n x­ëng cì nhá + ¦u ®iÓm : Vèn ®Çu t­ Ýt , m¸y mãc gän nhÑ , kh«ng chiÕm nhiÒu diÖn tÝch vµ rÊt phï hîp víi nguån nguyªn liÖu hiÖn cã . Ngoµi ra cßn thuËn tiÖn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra liªn tôc. + Nh­îc ®iÓm : Mang tÝnh thñ c«ng , thiÕt bÞ ®¬n gi¶n do ®ã kÐo theo n¨ng suÊt thÊp vµ ph¶i h¹n chÕ ®­êng kÝnh gç trßn ,s¶n phÈm kh«ng ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc . I.2 Ph©n x­ëng cì võa + ¦u ®iÓm : Qui m« s¶n xuÊt cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c qóa tr×nh gia c«ng chÕ biÕn . §­êng kÝnh gç Ýt bÞ h¹n chÕ , s¶n phÈm ®a d¹ng h¬n cì nhá nh­ng ph©n x­ëng cì nµy ®ßi hái ph¶i cã l­îng vèn ®Çu t­ vµo lµ rÊt lín do vËy trang thiÕt bÞ còng hiÖn ®¹i h¬n so víi ph©n x­ëng cì nhá . + Nh­îc ®iÓm : S¶n phÈm ch­a ®a d¹ng , phong phó sè l­îng m¸y mãc t­¬ng ®èi lín dÉn ®Õn viÖc bè trÝ vµ tæ chøc s¶n xuÊt sÏ lµm ¶nh h­ëng lín tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp . I.3 Ph©n x­ëng cì lín + ¦u ®iÓm : Lo¹i h×nh ph©n x­ëng nµy rÊt phï hîp víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã qui m« lín , phï hîp víi nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu kh¸c nhau mÆt kh¸c nã cã thÓ s¶n xuÊt víi sè l­îng s¶n phÈm rÊt lín. + Nh­îc ®iÓm : Khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý cung cÊp vèn ,ngoµi ra cßn khã kh¨n trong kh©u thiÕt kÕ vËn chuyÓn vµ sö dông m¸y mãc trang thiÕt bÞ . Víi yªu cÇu c«ng suÊt m¸y lµ 3800(m/ n¨m) lªn chóng ta lùa chän thiÕt kÕ mÆt b»ng ph©n x­ëng xÎ cì nhá.V× ph©n x­ëng nhá th× cã mét hÖ thèng m¸y mãc gän nhÑ , rÊt linh ®éng thay ®æi mÆt hµng nhanh quy m« ph©n x­ëng nhá vèn ®Çu t­ Ýt thu håi vèn nhanh PhÇn 2. Néi dung ®å ¸n I. §iÒu tra sè liÖu thiÕt kÕ I.1 Nguyªn liÖu I.1.1 Nguån nguyªn liÖu : §­îc cung cÊp tõ c¸c l©m tr­êng vµ tõ c¸c khu rõng ®Æc dông ,tõ nh÷ng khu rõng tù nhiªn hay ë c¸c rõng trång I.1.2 Lo¹i gç : Theo yªu cÇu cña ®å ¸n th× lo¹i gç cÇn nghiªn cøu ë ®©y lµ lo¹i Keo l¸ trµm . I.1.3 CÊp ®­êng kÝnh Trong viÖc tÝnh to¸n ta coi tiÕt diÖn ngang cña gç lµ trßn X¸c ®Þnh theo c«ng thøc : ChiÒu dµi : LT = Lk: chiÒu dµi c©y gç thø k nk : sè c©y gç t­¬ng ®­¬ng víi cÊp chiÒu dµi Lk §­êng kÝnh : d= = X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè vÒ nguyªn liÖu , trªn c¬ së ®ã sÏ tÝnh to¸n ,lùa chän viÖc thiÕt kÕ ph©n x­ëng hîp lý sao cho ®¸p øng ®­îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt . II. Lùa chän s¶n phÈm. II.1 Chän s¶n phÈm . Do ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña lo¹i Keo l¸ trµm kh«ng ®­îc ®Ñp vµ bÒn do vËy kh«ng thÓ sö dông lo¹i gç nµy trong viÖc s¶n xuÊt ®å méc néi thÊt. V©n thí kh«ng ®­îc ®Ñp nh­ mét sè lo¹i c©y kh¸c . Chóng ta lùa chän lo¹i s¶n phÈm ph¶i dùa vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ : §iÒu kiÖn kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh gi¶i ph¸p céng nghÖ lùa chän c«ng nghÖ cho phï hîp KÕt cÊu s¶n phÈm ®Ó chän lo¹i thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã kÝch th­íc vµ c«ng suÊt phï hîp §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong s¶n xuÊt tøc lµ chóng ta t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng Do gç rõng trång cã ®­êng kÝnh nhá , tÝnh chÊt c¬ , vËt lý thÊp mµu s¾c kh«ng ®Ñp do cÊu t¹o cña gç cho nªn ®a phÇn chóng ®­îc sö dông Keo l¸ trµm d­íi d¹ng nguyªn liÖu , vËt liÖu th« vµ thùc tÕ cho thÊy s¶n phÈm chñ yÕu ®­îc lùa chän lµ lµm thanh c¬ së cho v¸n ghÐp thanh, cèt pha,s¶n phÈm xÎ dïng lµm xµ gç, mét sè dïng lµm cét ®ì, lµm d¨m c«ng nghÖ. Nh­ng do yªu cÇu thiÕt kÕ ph©n x­ëng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm cã kÝch th­íc DÇy x réng x dµi = S x B x L = 2,4 x 3,8 x 70 nªn ta lùa chän s¶n xuÊt ra c¸c thanh lµm thanh c¬ së cho s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh lµ chñ yÕu . II.2 Quy c¸ch s¶n phÈm S¶n phÈm lµm ra ®­îc ®¸nh gi¸ vÒ quy c¸ch chÊt l­îng ®Ó phï hîp víi yªu cÇu an toµn vµ tiÕt kiÖm . VÒ chÊt l­îng ng­êi ta dùa vµo nh÷ng khuyÕt tËt cña cña s¶n phÈm ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng : Lç lµ dÊu vÕt cña s©u mät ®Ó l¹i trªn th©n c©y , ®­îc tÝnh theo c«ng thøc M = ().100% =sè lç/ 1 ®¬n vÞ chiÒu dµi M¾t gç bao gåm m¾t s«ng vµ m¾t chÕt , sù ¶nh h­ëng cña hai lo¹i m¾t nµy lµ kh¸c nhau , ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Môc : M= ( ). 100% M : møc ®é môc b : chiÒu dµi phÇn gç cã môc d : ®­êng kÝnh gç trßn II.3 KÝch th­íc s¶n phÈm - KÝch th­íc danh nghÜa lµ kÝch th­íc ®· ®­îc ghi trong tiªu chuÈn hoÆc trong b¶n hîp ®ång gi÷a hai bªn . KÝch th­íc thùc tÕ lµ kÝch th­íc ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ vµ ®­îc ®o trùc tiÕp trªn gç xÎ. KTTT = KTDN + DW + DS + DX Trong ®ã : DW lµ l­îng co rót trong qu¸ tr×nh sÊy . DS l­îng d­ gia c«ng DX sai sè qu¸ tr×nh xÎ - KÝch th­íc cña s¶n phÈm dïng lµm thanh c¬ së cho s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh vµ cèt pha : DÇy x réng x dµi = S x B x L Nh­ chóng ta ®· biÕt gç chØ co rót khi ®é Èm cña nã gi¶m xuèng tõ 30% ¸ 0% . Khi ®é Èm gi¶m xuèng th× ®é co rót t¨ng lªn s¶n phÈm qua sÊy ®­îc tÝnh nh­ sau : Co ngãt theo chiÒu tiÕp tuyÕn lín nhÊt 7% ¸ 9 % Co ngãt theo chiÒu xuyªn t©m trung b×nh 3% ¸ 5% Co ngãt theo chiÒu däc thí lµ kh«ng ®¸ng kÓ nªn chóng ta cã thÓ bá qua . Cßn nh÷ng s¶n phÈm t¹o ra kh«ng ®¹t yªu cÇu cã thÓ dïng lµm d¨m c«ng nghÖ II.4 Gi¸ b¸n s¶n phÈm . §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña s¶n phÈm th× chóng ta ph¶i th«ng qua gi¸ trÞ thùc tÕ cña chÝnh s¶n phÈm ®ã , ®ã chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vÒ mÆt kinh tÕ th× s¶n phÈm ®ã gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu cßn vÒ mÆt x· héi th× s¶n phÈm ®ã ®­îc sö dông ®Ó lµm g× nã ®em l¹i lîi Ých g× cho ng­êi sö dông nã. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh b»ng chi phÝ xÎ céng víi chi phÝ sö dông chi phÝ vËt t­ , thuÕ …. III . Lao ®éng vµ d©n sinh kinh tÕ vµ ®Þa bµn x©y dùng ph©n x­ëng ViÖc thiÕt kÕ ph©n x­ëng vµ ®Æt ®Þa ®iÓm ë ®©u lµ yÕu tè rÊt quan träng ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi sù phån vinh cña doanh nghiÖp . ViÖc thiÕt kÕ ph©n x­ëng ®Þa ®iÓm ë ®©u tr­íc hÕt chóng ta ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè con ng­êi vµ lao ®éng ë n¬i ®ã vµ ph¶i thuËn lîi nhÊt trong viÖc cung cÊp nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng . mÆt kh¸c chóng ta ph¶i x©y dùng ph©n x­ëng ë n¬i cã hÖ thèng giao th«ng , ®­êng ®iÖn lµ thuËn lîi nhÊt . PhÇn 3. Lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ I . C¸c ph­¬ng ¸n d©y chuyÒn c«ng nghÖ I.1 Ph­¬ng ¸n bè trÝ c«ng nghÖ lÊy c­a vßng ®øng lµm chñ ®¹o xÎ ph¸ : ¦u ®iÓm : Ph­¬ng ¸n lÊy c­a vßng ®øng ®øng ®Çu d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ rÊt hîp lý ®èi víi c¸c ph©n x­ëng cã qui m« nhá v× nã rÊt dÔ vËn chuyÓn ,thiÕt bÞ ®¬n gi¶n ,chi phÝ ban ®Çu Ýt , phï hîp víi nguån nguyªn liÖu s½n cã ë khu vùc . Nh­îc ®iÓm : Cßn mang tÝnh thñ c«ng nÆng nhäc , cßn sö dông nhiÒu søc lao ®éng cña con ng­êi , ®é æn ®Þnh kÐm chÊt l­îng m¹ch xÎ thÊp kh«ng xÎ ®­îc c¸c s¶n phÈm cã kÝch th­íc cì nhá , hao tæn m¹ch xÎ lín, khã xÎ theo c¸c ph­¬ng ¸n xÎ ®Æc biÖt , ngoµi ra cßn lµm gi¶m tØ lÖ thµnh khÝ khi xÎ . I.2 Ph­¬ng ¸n bè trÝ c«ng nghÖ lÊy c­a vßng kÕt hîp c­a ®Üa. §èi víi ph­¬ng ¸n nµy th× c­a vßng vÉn ®øng ®Çu d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµm nhiÖm vô xÎ ph¸ cßn c­a ®Üa lµm nhiÖm vô xÎ l¹i , víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ nh­ vËy th× th­êng cã n¨ng lùc s¶n xuÊt lín ,®ång thêi cã tÝnh linh ho¹t cao cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÒu ph­¬ng ph¸p xÎ kh¸c nhau thuËt lîi dÔ thao t¸c , ®é an toµn lao ®éng cao . ¦u ®iÓm : Ph­¬ng ¸n ph©n x­ëng nh­ thÕ nµy rÊt phï hîp cho c¸c lo¹i h×nh ph©n x­ëng cã qui m« nhá v× cã thÓ xÎ ®­îc c¸c lo¹i s¶n phÈm cã kÝch th­íc kh¸c nhau ,thuËt lîi cho kh©u vËn chuyÓn nguyªn liÖu … Nh­îc ®iÓm : CÇn cã mét nguån vèn lín chiÕm mét diÖn tÝch ph©n x­ëng lín . I.3 Ph­¬ng ¸n bè trÝ c­a ®Üa lµm chñ ®¹o ¦u ®iÓm : Ph­¬ng ¸n nµy vèn ®Çu t­ Ýt , dÔ vËn chuyÓn cho nªn ng­êi ta th­êng sö dông ®èi víi x­ëng xÎ l­u ®éng t¹m thêi v× nã cã ®é linh ®éng cao kh¶ n¨ng xoay lËt m¹ch xÎ dÔ dµng , c¬ cÊu m¸y ®¬n gi¶n th¸o l¾p dÔ dµng , b¶o d­ìng ®¬n gi¶n . Nh­îc ®iÓm : Ph­¬ng ¸n nµy rÊt h¹n chÕ vÒ chiÒu cao m¹ch xÎ mÆt kh¸c l­ìi c­a dÇy lµm hao tæn gç trong qu¸ tr×nh c­a chÊt l­îng m¹ch xÎ kh«ng ®¶m b¶o v× ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh xÎ kÐm . C¨n cø vµo n¨ng suÊt , nhiÖm vô cña ph©n x­ëng xÎ ,®¸p øng ®­îc yªu cÇu thiÕt kÕ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ta lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ sè 1 ( lÊy c­a vßng ®øng lµm chñ ®¹o ) , bëi ph­¬ng ¸n nµy phï hîp víi qui m« ph©n x­ëng nhá , ph­¬ng ¸n nµy phï hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p xÎ kh¸c nhau cã thÓ t¹o nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã yªu cÇu ®Æc biÖt nãi mét c¸ch cô thÓ lµ ph­¬ng ¸n nµy cã tÝnh linh ®éng cao , yªu cÇu nguyªn liÖu ë ®©y kh«ng ®Æc biÖt .C­a vßng n»m ®øng ®Çu d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµm cho hao tæn m¹ch xÎ nhá , tû lÖ thµnh khÝ cao , chi phÝ n¨ng l­îng Ýt . Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n nµy lµ chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng cao khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸ . II . Lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ Nguyªn t¾c lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ lµ c«ng viÖc rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt , khi lùa chän m¸y mãc ta ph¶i dùa vµo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y : Trong ®iÒu tra nguyªn liÖu gç trßn h¹ng I vµ h¹ng II Ýt h¬n 70% th× nªn chän c­a vßng ®Ó xÎ ph¸ §iÒu tra s¶n phÈm ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn quy c¸ch cña nã , nÕu ®a sè lµ v¸n mµ cã kÝch th­íc ®ßi hái nghiªm ngÆt th× nªn dïng c­a säc xÎ l¹i. Trong tr­êng hîp b×nh th­êng nªn chän c­a vßng ®øng ®Ó xÎ l¹i NÕu chän c­a vßng nªn chän lo¹i c­a mµ ta dÔ thao t¸c Khi chän c­a vßng ®Î xÎ l¹i nªn chän c­a cã bé phËn ®Èy c¬ giíi lµm gi¶m c­êng ®é lao ®éng , t¨ng n¨ng suÊt . NÕu c­a vßng xÎ ph¸ lµ kiÓu ph¶i th× c­a vßng ®­îc chän phÝa sau ph¶i lµ kiÓu tr¸i . Trªn ®­êng d©y c«ng nghÖ nªn dïng c­a ®Üa ®Ó c¾t ng¾n s¶n phÈm . NÕu yªu cÇu møc c¬ giíi ho¸ cao ë trong x­ëng th× vËn chuyÓn gç trong vµo x­ëng nªn dïng xÝch . §­êng vËn chuyÓn trong x­ëng nÕu chØ ho¹t ®éng vÒ mét phÝa th× réng chõng 600mm, nÕu ho¹t ®éng vÒ hai phÝa th× réng 800-1000mm. Khi vËn chuyÓn phÕ liÖu , gç vôn, m¹t c­a ta cã thÓ dïng xÝch g¹t hay b¨ng chuyÒn thùc hiÖn hoÆc cã thÓ dïng hÖ thèng vËn chuyÓn b»ng søc giã . Trong gian hµn mµi x¸c ®Þnh m¸y theo thø tù: mµi, c¸n, hµn…th«ng th­êng cø 3c­a vßng cÇn 1 m¸y mµi, 3 m¸y mµi cÇn 1 m¸y c¸n… ViÖc lùa chän thiÕt bÞ nªn ­u tiªn ®Õn thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc, nh÷ng thiÕt bÞ cã møc c¬ giíi ho¸ cao. II.1 Lùa chän chung thiÕt bÞ. Nh­ chóng ta ®· biÕt hiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­ng c¨n cø vµo tr×nh ®é kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ cña m¸y mãc thiÕt bÞ . Theo ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ th× ta bè trÝ c­a vßng n»m lµm chñ ®¹o nªn ta sö dông lo¹i c­a vßng ®­îc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty Formach . Cßn ë kh©u xÎ l¹i ta bè trÝ c­a vßng cì nhá hoÆc c­a ®Üa ë kh©u sÊy lµ phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ còng nh­ng kh«ng thÓ thiÕu trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña bÊt kú c¬ së s¶n xuÊt nµo .Môc tiªu cña kh©u sÊy lµ n©ng cao chÊt l­îng gç h¹n chÕ sù thay ®æi kÝch th­íc . §Æc tÝnh kü thuËt cña c­a : Lo¹i m¸y §­êng kÝnh b¸n ®µ.(mm) VËn tèc c¾t. (m/s) BÒ réng lín nhÊt cña l­ìi c­a. (mm) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b¸nh ®µ.(m) ChiÒu cao m¹ch xÎ lín nhÊt (mm) VËn tèc ®Èy lín nhÊt . (m/ph) C«ng suÊt dÉn ®éng. (kw) Khèi l­îngT C­a vßng ®øng 2000 50 250 2,5 1200 100 75 15 II.2 TÝnh to¸n ph­¬ng ¸n ®· chän. Do ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña Keo l¸ trµm nªn trong ®å ¸n nµy em sö dông ph­¬ng ph¸p xÎ hép, sau ®ã chóng ta tiÕn hµnh xÎ suèt. Víi ph­¬ng ph¸p xÎ hép , ®Ó cho tû lÖ thµnh khÝ cao nhÊt th× hép ph¶i cã mét c¹nh cã ®é dµi a = 0,71. d = 0,71 .20 = 14,2(cm) Ngoµi ra ta cßn cßn cã thÓ tËn dông c¸c phÇn b×a sau khi xÎ hép ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã kÝch th­íc theo yªu cÇu . L=1,8(m) Trong ®ã bÒ dµy cña v¸n xÎ trªn phÇn b×a lµ : tb×a= 0,1.d = 0,1 .20= 2(cm). Nh­ng vËy phÇn v¸n nµy cã chiÒu dµy vÉn ®¸p øng ®­îc kÝch th­íc yªu cÇu cña s¶n phÈm . ChiÒu réng cña v¸n ë phÇn b×a :wb×a = 0,43. d = 0,43 . 20 = 8,6(cm) (tho¶ m·n kÝch th­íc cña s¶n phÈm) , ë ®©y ta chän d = 15(cm) lµ ®­êng kÝnh trung b×nh . Víi ®é thãn ngän : s = = 1,5(cm/m): ta cã thÓ suy ra ®­êng kÝnh phÇn ngän còng nh­ ®­êng kÝnh phÇn gèc cña khóc gç: Suy ra : D = 22.7(cm)= 227(mm) (Do: d = 20(cm)= 200 (mm),L=1.8(m)). Do ta coi ®­êng kÝnh cña gç lµ trßn nªn ®­êng kÝnh cña ®Çu ngän lµ d = 13,2(cm), ®­êng kÝnh ®Çu ngän lµ D = 16,8(cm). tû sè : = 20/22.7 =0,881 >0,577 nh­ vËy tÊt c¶ c¸c tÊm v¸n ®­îc xÎ ra tõ phÇn b×a chóng ta kh«ng cÇn c¾t ng¾n n÷a mµ chóng ta sÏ ®i räc r×a ngay. MÆt kh¸c ta cã ®é cong cña gç lµ 5% : f = .100% suy ra h = h = 1,8.5/100= 9 (cm) II.2.1 N¨ng suÊt cña c­a vßng xÎ ph¸. C¸c th«ng sè cña l­ìi c­a : Lo¹i l­ìi c­a BÒ réng B(mm) BÒ dÇy B(mm) B­íc r¨ng T(mm) ChiÒu cao r¨ng hr(mm) L­ìi c­a vßng xÎ ph¸ 250 1,5 50 16 ChiÒu dµi trung b×nh cña c©y gç LTB = 1800(mm) §­êng kÝch trung b×nh dTB = 200(mm) S¶n phÈm lµ thanh c¬ së vµ thanh cèt pha : S¶n phÈm chÝnh lµ : DÇy x réng x dµi = 24 x 38 x 700 B¶n ®å xÎ : N¨ng suÊt cña m¸y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: A= Trong ®ã : A lµ n¨ng suÊt m¸y c­a vßng xÎ ph¸ Kg lµ hÖ sè sö dông thêi gian Kg=0,83 T thêi gian mét giê , T= 3600” q lµ thÓ tÝch mét khóc gç cÇn xÎ , ®­îc tÝnh theo c«ng thøc q=P.D.L (trong ®ã D lµ ®­êng kÝnh trung b×nh cña khóc gç cÇn xÎ) . Þ q = .3,14 .(20.10).1,8 = 0,05652 t lµ thêi gian xÎ mét khóc gç t1 thêi gian ®­a gç lªn van kÑp ( t1= 156”) t2 thêi gian lËt gç(t2 = 11”) t3 thêi gian kÑp gç (t3= 28”) m lµ sè lÇn xoay lËt (m=4) n lµ sè m¹ch c­a (n= 4m¹ch) v1 lµ vËn tèc ®Èy thñ c«ng (v1=0,2 m/s) v2 lµ vËn tèc lïi (v2 = 0,4 m/s) L lµ chiÒu dµi khóc ( L = 1,8 m ) W thêi gian ®Èy tr­íc khi xÎ (W=15”) U thêi gian dì gç (U=10”) t= t1+ t2.m+ t3+n.(1/ v1+1/ v2).L+W+U = 156 + 11.4 + 28 + 4.().1,8 +15 + 10 t = 307(gi©y) VËy : A = = 3600.0,05652.0,83 / 307 = 0,55 (m/h) II.2.2 TÝnh to¸n n¨ng suÊt nhiÖm vô. Theo ®Ò suÊt th× mçi ngµy chóng ta lµm viÖc 2 ca , mçi ca lµm viÖc 4h mét n¨m lµm viÖc 300ngµy. Víi c«ng suÊt cña nhµ m¸y : 3800m/n¨m. N¨ng suÊt nhiÖm vô cña nhµ m¸y lµm viÖc trong mét giê : A = 3800 / 300.4.2 = 1,58(m/giê ) II.2.3 TÝnh to¸n sè m¸y. N = n¨ng suÊt nhiÖm vô / n¨ng suÊt m¸y Sè m¸y xÎ gç: N= 1,58 / 0,55 = 2,87 VËy chóng ta cÇn cã 3 c­a vßng ®øng ®Ó xÓ ph¸. II.2.4 TÝnh to¸n sè m¸y c­a ®Üa xÎ l¹i. §Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y c­a ®Üa xÎ l¹i : Lo¹i m¸y ChiÒu dµi gç xÎ. (mm) §­êng kÝnh lín nhÊt cña gç xÎ. ChiÒu cao lín nhÊt cña m¹ch xÎ (mm) Sè l­ìi c­a.(ch) §­êng kÝnh lín nhÊt cña l­ìi c­a. (mm) VËn tèc ®Èy lín nhÊt. (m/ph) Cì trung 1,2¸6,5 700 500 1 1250 80 Víi dù ®Þnh thiÕt kÕ ph©n x­ëng cã c«ng suÊt 3800( m/n¨m) th× chóng ta cÇn mét sè l­îng c©y lµ : Sè c©y = z = 3800/0,05652 = 67232,8»67233(c©y) Tæng sè thêi gian lµm viÖc trªn n¨m lµ: Tlv = 8 x 300 = 2400 (h).Nh­ vËy sè c©y cÇn xÎ trong thêi gian 1h lµ : z = 67233/2400 = 28,01(c©y/h)»28(c©y/h) Víi c¸c hao tæn trong qóa tr×nh c­a còng nh­ trong qu¸ tr×nh gia c«ng (l­îng gç mÊt ®i ta bµo ch¼ng h¹n) do vËy sè m¹ch c­a ta lÊy sÏ lµ 12 m¹ch Nh­ vËy sè m¹ch xÎ cÇn xÎ trong 1h lµ : 28 x 12 = 336(m¹ch/h). N¨ng suÊt cña c­a ®Üa ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Ac­a ®Üa = V. T . Kg . kj (m/h) Trong ®ã : Ac­a ®Üa lµ n¨ng suÊt cña m¸y . V lµ vËn tèc ®Èy ,V=0,3(m/s) T lµ thêi gian 1h ,T = 3600(s) Kg lµ hÖ sè lîi dông thêi gian ,Kg = 0,9 Kj lµ hÖ sè lîi dông m¸y Kj = 0,7 VËy : Ac­a ®Üa = 0,3 . 3600 . 0,7 . 0,9 = 680,4(m/h) Sè m¸y cÇn lùa chän : N = = 336/680,4 = 0,493 VËy ta cÇn chän 1 m¸y c­a ®Üa lµm nhiÖm vô xÎ l¹i. II. 2.5 TÝnh to¸n sè m¸y c­a ®Üa c¾t ng¾n. Do yªu cÇu kÝch th­íc cña s¶n phÈm chØ cã 0,7 (m) mµ chiÒu dµi tÊm v¸n xÎ ra lµ 1,8(m) do ®ã ta cÇn ph¶i c¾t ng¾n v¸n ®Ó tËn dông nh÷ng phÇn cßn l¹i cña v¸n vµo c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kh¸c. N¨ng suÊt nhiÖm vô m¸y : N = 1,1. Trong ®ã : 1,1 lµ hÖ sè s¶n l­îng kh«ng ®ång ®Òu X lµ hÖ sè c¾t v¸n ,X= 2,4 P lµ sè v¸n cÇn c¾t trong 1h T thêi gian 1h b»ng phót ,T=60’ Sè v¸n cÇn c¾t ng¾n trong 1h lµ :P = 28 . 7 = 196 (tÊm) VËy n¨ng suÊt nhiÖm vô cña c­a ®Üa dïng ®Ó c¾t ng¾n lµ : N = 1,1. = 1,1 . 2,4.196/60= 7,84(lÇn/ phót) Th«ng th­êng n¨ng suÊt cña c­a ®Üa c¾t ng¾n ®­îc x¸c ®Þnh qua ®Þnh møc cña nã vµo kho¶ng 8 ¸ 12 lÇn/ phót , ë ®©y em chän n¨ng suÊt cña m¸y lµ 8lÇn/phót. n = =7,84/8 = 0.98 VËy ta chän sè m¸y dïng ®Ó c¾t ng¾n lµ 1 m¸y . II.2.5 TÝnh to¸n lß sÊy SÊy gç lµ c«ng ®o¹n t¸c ®éng vµo gç nh»m ®¹t ®­îc ®é Ém cÇn thiÕt s¶n phÈm ë ®©ychñ yÕu lµ thanh c¬ së cho s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh vµ cèp pha Víi lß sÊy ho¹t ®éng liªn tôc ®Ó ®¹t ®­îc tíi ®a nªn quü thêi gian trong n¨m ë ®©y lµ 350 ngµy.§Ó tiÕt kiÖm chi phÝ sÊy ë ®©y ta chän 2 lß sÊy cã c«ng suÊt 20m3 cho 1 lß. III.1 TÝnh to¸n b·i gç trßn. §Ô tho¶ m·n yªu cÇu trªn còng nh­ chÊt l­îng gç tr­¬c khi xÎ t«i chän b·i gç trßn tån kho lín nhÊt lµ 15 ngµy. Sè m3 cÇn dïng trong 1 ngµy lµ: 3800 / 300 = 12,66m3 VËy tån kho cña 1 th¸ng lµ:12,66.15 = 189,9 m3 III.2 Chän kiÓu xÕp ®èng. 6000 Dùa vµo c¸ch s¾p xÕp ®èng , sao cho trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× viÖc vËn chuyÓn lµ ®¬n gi¶n nhÊt thuËn lîi nhÊt . 30000 8000 ThÓ tÝch ®èng gç : V=.3.1,8.0,5 =18,9m3 Sè ®èng cÇn thiÕt: 189,9 / 18,9=10,047 VËy sè ®èng cÇn thiÕt lµ 10 ®èng. IV.1ThiÕt kÕ mÆt b»ng ph©n x­ëng Nhµ x­ëng lµ n¬i l¾p ®Æt tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ do vËy viªc bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt nhÞp ®é s¶n xuÊt,an toµn lao ®éng.Bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ lµ sù phèi hîp gi÷a c¸c thiÕt bÞ víi nhau trªn nguyªn t¾c thêi gian s¶n suÊt,n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.ViÖc bè trÝ hîp lý gi÷a c¸c m¸y mãc t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n thao t¸c dÔ dµng,tr¸nh c¸c ®éng t¸c thõa lµm gi¶m c­êng ®é lao ®éng.ViÖc bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ trong x­ëng ph¶i c¨n cø vµo c¸c b­íc gia c«ng trong s¶n xuÊt,sao cho ngguyªn liÖu,s¶n phÈm b¸n s¶n phÈm lu«n tiÕn vÒ phÝa tr­íc tr¸nh t×nh tr¹ng vßng trë l¹i vµ chång chÐo lªn nhau. Khi tÝnh to¸n vÞ trÝ c¸c m¸y trong mÆt b»ng c«ng nghÖ.cÇn c¨n cø : VÞ trÝ m¸y KÝch th­íc bao Nguyªn lý lµm viÖc theo thao t¸c cña m¸y An toµn lao ®éng Nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ HiÖu qu¶ kinh tÕ Kh¶ n¨ng më réng trong t­¬ng lai IV.1.DiÖn tÝch lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ IV.1.1 DiÖn tÝch ®Æt m¸y -C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ kÝch th­íc bao cña m¸y mãc thiÕt bÞ.§ång thêi xÐt ®Õn bé phËn thõa ra bªn ngoµi nhiÒu nhÊt cña m¸y. -DiÖn tÝch ®Ó ph«i:Phô thuéc vµo chiÒu dµi vµ khèi l­îng lín nhÊt cña ph«i. -DiÖn tÝch thao t¸c:Lµ kho¶ng diÖn tÝch mµ ng­êi c«ng nh©n thao t¸c thuËn tiÖn vµ dÔ dµng,trong viÖc lÊy nguyªn liÖu vµ s¾p ®Æt s¶n phÈm. -DiÖn tÝch dù tr÷:C¨n cø vµo khèi l­îng lín nhÊt cña nguyªn liÖu s¶n phÈm khi chøa ®ùng.kÓ c¶ diÖn tÝch ®i l¹i khi vËn chuyÓn nguyªn liÖu ®Õn kh©u gia c«ng. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ tÝnh to¸n thùc tÕ ta cã kÕt qu¶ sau: STT Tªn m¸y thiÕt bÞ DiÖn tÝch ®Æt m¸y(m2) DiÖn tÝch ®Ó ph¬i(m2) DiÖn tÝch thao t¸c(m2) DiÖn tÝch dù tr÷(m2) Tæng diÖn tÝch (m2) 1 C­a xÎ ph¸ 64 50 42 42 198 2 C­a ®Üa xÎ l¹i 2 32 25 18 77 3 C­a ®Üa c¾t ng¾n 2 30 24 18 74 Tæng sè 68 112 91 78 349 IV.1.2 Bè trÝ mÆt b»ng Ta ph¶i c¨n cø vµo quy tr×nh ®· chän theo thø tù c«ng nghÖ. -Theo kÝch th­íc bao cña m¸y thiÕt bÞ phô trî tÝnh n¨ng cña m¸y diÖn tich thao t¸c,diÖn tÝch ®Ó ph«i,s¶n phÈm,diÖn tÝch dù tr÷ thÝch hîp t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu vµ lÊy s¶n phÈm nhanh nhÊt. -§¶m b¶o s¶n xuÊt an toµn,hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao nhÊt vµ diÖn tÝch tiÕt kiÖm nhÊt kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ më réng sau nµy víi nguyªn t¾c lµm gi¶m thêi gian kh«ng s¶n xuÊt,n©ng cao hÖ sè sö dông m¸y vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Bè trÝ mÆt b»ng hîp lý cã vai trß rÊt quan träng trong s¶n xuÊt sao cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. C¸c ph­¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng: Ph­¬ng ¸n 1:Hai c­a vßng xÎ ph¸ ë hai bªn,kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¸y phï hîp,theo quy tr×nh liªn tôc,hai lã sÊy ®Æt mét phÝa tiÕt kiÖm trong qu¸ tr×nh chuyÓn s¶n phÈm.Ph­¬ng ¸n nµy gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nguyªn liÖu tõ kh©u xÎ ®Õn kh©u c¾t ng¾n. Ph­¬ng ¸n 2:Bè trÝ hai c­a vßng xÎ ph¸ hai bªn thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh xÎ hçn hîp hép vµ xÎ suèt.Hai lß sÊy ®Æt mét phÝa t¹o thuËn lîi cho kh©u sÊy.Ph­¬ng ¸n nµy cã nh­îc ®iÓm bè trÝ c­a c¾t ng¾n ë vÞ trÝ ®ã ®­êng vËn chuyÓn s¶n phÈm dÔ chång chÐo. Th«ng qua ®iÒu kiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tham kh¶o mét sè mÆt b»ng ph©n x­ëng em chän ph­¬ng ¸n 1. V. PhÇn kÕt luËn Sau thêi gian thùc tËp ,tham kh¶o cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o em ®· hoµn thµnh ®­îc bµi tËp lín c«ng nghÖ xÎ méc vµ thu ®­oc kÕt qu¶ sau: -Lùa chän ®­îc c«ng suÊt cho ph©n x­ëng -Lùa chän ®­îc s¶n phÈm -§­a ra ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ -Lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ -§­a ra mÆt b»ng ph©n x­ëng s¶n xuÊt Do néi dung ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn nhiÒu yÕu tè,thêi gian vµ tr×nh ®é cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ.C¸c ph­¬ng ph¸p lùa chän trong ®Ò tµi th«ng qua tham kh¶o thùc tÕ nªn bµi tËp kh«ng thÓ tr¸nh sai sãt, em kÝnh mong thÇy chØ b¶o thªm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế phân xưởng xẻ gỗ.doc
Luận văn liên quan