Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục khuỷu máy diezel

Mục lục: Phần I: Phân tích chi tiết, chọn phôi và xác định phương pháp chế tạo 1.1 Phân tích chi tiết gia công. 1.2.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết: 1.3 Xác định phương pháp chế tạo phôi . Phần II : Lập qui trình công nghệ gia công cơ . 2.1 Thứ tự các nguyên công . 2.2 Sơ đồ nguyên công . 2.3 Tra lượng dư cho các nguyên công . 2.4 Tra chế độ cắt cho các nguyên công . Phần III: Tính toán thiết kế đồ gá . 3.1 Thiết kế đồ gá chuyên dùng cho nguyên công gia công cổ khuỷu. Phần kết luận Tài liệu tham khảo.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục khuỷu máy diezel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu. M«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vÞ trÝ quan träng trong ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kÜ s­ vµ c¸n bé kü thuËt vÒ thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y, trang bÞ c¬ khÝ phôc vô c¸c ngµnh kinh tÕ nh­ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, ®iÖn lùc,v..v. §å ¸n m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ ®å ¸n cña sinh viªn nghµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, ®ång thêi ®å ¸n nµy còng lµ mét ®å ¸n b¾t buéc ®èi víi mét sè nghµnh nh­ « t«, ®éng c¬ ®èt trong, m¸y chÝnh x¸c…§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y h­íng dÉn sinh viªn gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò tæng hîp vÒ c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y sau khi ®· nghiªn cøu c¸c gi¸o tr×nh c¬ b¶n cña nghµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y. Khi lµm ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y sinh viªn sÏ vËn dông lÝ thuyÕt cña nhiÒu m«n häc: C«ng nghÖ kim lo¹i, Dung sai, c¸c sæ tay .. ®Ó gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô c«ng nghÖ . Víi môc ®Ých nh­ vËy khi häc m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y t«i ®­îc giao nhiÖm vô thiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng Trôc khuûu m¸y dËp tÊm. Gia c«ng Trôc khuûu m¸y diezel lµ mét c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p yªu cÇu thî bËc cao, ®å g¸, m¸y chuyªn dïng cã tÝnh chÝnh x¸c cao. C¸c nguyªn c«ng gia c«ng trôc khuûu m¸y diezel ®Òu ®ßi hái ph¶i cã ®å g¸ song do ph¹m vi nghiªn cøu còng nh­ sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian nªn trong ®å ¸n chØ tiÕn hµnh thiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng phay r·nh then trªn trôc. ViÖc hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc sÏ t¹o cho häc viªn cã c¬ s¬ tèt ®Ó t×m hiÓu thiÕt kÕ c¸c lo¹i chi tiÕt kh¸c. Ph¸t huy trÝ s¸ng t¹o,ý thøc tù chñ, tù gi¸c trong nghiªn cøu gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô khoa häc kh¸c, h×nh thµnh ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc cho ng­êi häc viªn, ®Æc biÖt lµ c¸ch tra c¸c b¶ng biÓu. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong nghiªn cøu tham kh¶o tµi liÖu ®Æt ra c¸c gi¶ thiÕt vµ so s¸nh kÕt luËn, tuy nhiªn do kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ, khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng ®èi lín nªn trong ®å ¸n sÏ cßn cã nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng ®Ó ®å ¸n ®­îc hoµn chØnh h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn chØ b¶o cña thÇy gi¸o NguyÔn §øc H¸t vµ c¸c gi¸o viªn kh¸c trong bé m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cña c¸c ®ång chÝ trong líp ®· gióp t«i hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Môc lôc: PhÇn I: Ph©n tÝch chi tiÕt, chän ph«i vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o 1.1 Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng. 1.2.Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu chi tiÕt: 1.3 X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i . PhÇn II : LËp qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ . 2.1 Thø tù c¸c nguyªn c«ng . 2.2 S¬ ®å nguyªn c«ng . 2.3 Tra l­îng d­ cho c¸c nguyªn c«ng . 2.4 Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng . PhÇn III: TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®å g¸ . 3.1 ThiÕt kÕ ®å g¸ chuyªn dïng cho nguyªn c«ng gia c«ng cæ khuûu. PhÇn kÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o. PhÇn i Ph©n tÝch chi tiÕt vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. Trong néi dung ch­¬ng nµy chóng ta sÏ xem xÐt ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña trôc khuûu m¸y Diezel tõ ®ã ®­a ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn vÒ tÝnh c«ng nghÖ cña kÕt cÊu. 1.1. Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng: Trôc khuûu m¸y §iezel lµ chi tiÕt d¹ng trôc, lµ mét trong nh÷ng chi tiÕt quan träng nhÊt cña ®éng c¬, c­êng ®é lµm vÞªc lín nhÊt vµ gi¸ thµnh cao nhÊt cña ®éng c¬ ®èt trong. C«ng dông cña trôc khuûu lµ tiÕp nhËn tõ pitt«ng truyÒn qua thanh truyÒn, biÕn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn thµnh chuyÓn ®éng quay ®Ó ®­a c«ng suÊt ra ngoµi vµ nhËn m«men tõ b¸nh ®µ truyÒn lªn pitt«ng ®Ó khëi ®éng qu¸ tr×nh lµm viÖc cña ®éng c¬. Tr¹ng th¸i lµm viÖc cña trôc khuûu rÊt nÆng. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, trôc khuûu chÞu t¸c dông cña lùc khÝ thÓ vµ lùc qu¸n tÝnh ( qu¸n tÝnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn vµ qu¸n tÝnh chuyÓn ®éng quay).Nh÷ng lùc nµy cã trÞ sè rÊt lín vµ thay ®æi theo chu kú nªn cã tÝnh chÊt va ®Ëp rÊt m¹nh.C¸c lùc nµy t¸c dông g©y ra øng suÊt uèn vµ xo¾n trôc ®ång thêi g©y ra hiÖn t­îng dao ®éng däc vµ dao ®éng xo¾n, ngoµi ra c¸c lùc t¸c dông nãi trªn cßn g©y hao mßn lín trªn c¸c bÒ mÆt ma s¸t cña cæ trôc vµ cæ khuûu. V× vËy khi chÕ t¹o trôc khuûu cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau: *Cã søc bÒn lín, ®é cøng v÷ng lín, träng l­îng nhá vµ Ýt mßn. *Cã ®é chÝnh s¸t gia c«ng cao, c¸c bÒ mÆt lµm viÖc cÇn cã ®é bãng vµ ®é cøng cao *Kh«ng s¶y ra hiÖn t­îng dao ®éng céng h­ëng trong ph¹m vi tèc ®é sö dông. *KÕt cÊu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n b»ng tÝnh ®ång ®Òu tÝnh c©n b»ng cña ®éng c¬ vµ ph¶i dÔ chÕ t¹o. *H×nh d¹ng kÕt cÊu trôc khuûu phô thuéc vµo sè xilanh c¸ch bè trÝ xilanh sè kú cña ®éng c¬ va thø tù lµm viÖc cña xilanh. *VÒ kÕt cÊu trôc khuûu ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau. *§¶m b¶o ®éng c¬ lµm viÖc ®ång ®Òu, biªn ®é dao ®éng m«men xo¾n nhá. *§éng c¬ lµm viÖc c©n b»ng Ýt rung ®éng. øng suÊt sinh ra do dao ®éng xo¾n nhá. *C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¬n gi¶n. VÒ h×nh thøc kÕt cÊu trôc khuûu cã trôc khuûu nguyªn vµ trôc khuûu ghÐp vµ cã trôc khuûu ®ñ cæ trôc vµ thiÕu cæ trôc. Trôc khuûu ta cÇn chÕ t¹o lµ trôc khuûu m¸y Diezel thiÕu cæ trôc MTrôc khuûu m¸y Diezel cã c¸c bé phËn chÝnh nh­ sau: -§Çu trôc khuûu . -Cæ trôc . -M¸ khuûu . -Cæ khuûu . -§u«i trôc khuûu. +§Çu trôc khuûu: Th­êng dïng ®Ó nhËn c«ng suÊt tõ m¸y chÝnh. +Cæ trôc: lµ bé phËn ®Ó l¾p trôc lªn th©n m¸y qua b¹c tr­îc. +M¸ khuûu: Lµ bé phËn nèi cæ trôc vµ cæ khuûu. +Cæ khuûu : Lµ phÇn nèi víi thanh truyÒn t¹o chuyÓn ®éng quay. +§u«i trôc khuûu: Th­êng l¾p víi c¸c chi tiÕt m¸y cña c¬ cÊu truyÒn dÉn c«ng suÊt (nh­ b¸nh r¨ng, puli.v.v) 1.2.Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu chi tiÕt: Trôc khuûu m¸y Diezel cã d¹ng trôc lÖch t©m. Trôc lµ lo¹i chi tiÕt quan träng, chóng cã bÒ mÆt c¬ b¶n cÇn gia c«ng lµ d¹ng trßn xoay. BÒ mÆt lµm viÖc cña trôc lµ c¸c bÒ mÆt trô trßn xoay &50-0,050-0,025,vµ &60-0,0070,012, v× vËy c¸c kÝch th­íc quan träng vµ bÒ mÆt quan träng cña chi tiÕt lµ &50 vµ &60 vµ chiÒu dµi cña nã. §é nh¸m cña bÒ mÆt trô &60 kh¸ cao Ra = 0,63 ( cÊp 8 ), ®é lÖch t©m e cña cæ khuûu so víi cæ trôc lµ e = 65 (mm). §é ®ång t©m gi÷a c¸c cæ trôc lµ 0,02 (mm). §é song song gi÷a hai cæ khuûu lµ 0,05 (mm). Trôc cã chiÒu dµi lµ 600(mm), ®©y lµ trôc cã ®é cøng v÷ng kh«ng cao. C¸c m¸ khuûu ®­îc chÕ t¹o víi yªu cÇu kü thuËt kh«ng cao. VËt liÖu chÕ t¹o thÐp 40Cr thµnh phÇn lµ: C(%) Si(%) Mn(%) S(%) P(%) Ni(%) Cr(%) Cu(%) 0,0540,06 0,1740,27 0,240,4 0,02 0,027 0,30 1,341,65 0,25 Trong khi nhiÖt luyÖn cÇn chó ý ®Õn biÕn d¹ng trôc. Khi nhiÖt luyÖn cÇn ®¶m b¶o trôc ë t­ thÕ th¼ng ®øng. C¸c bÒ mÆt gia c«ng chÝnh x¸c, ®Ó ®¶m b¶o ®é ®ång t©m cña hai cæ trôc cÇn cã hai lç t©m lµm chuÈn tinh thèng nhÊt trong qóa tr×nh gia c«ng. Tõ sù ph©n tÝch trªn ta nhËn thÊy ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña trôc phøc t¹p võa chÞu m« men xo¾n võa chÞu uèn nªn khã gia c«ng. 1.3 Ph©n TÝch VËt LiÖu Vµ Chän Ph«i. Lo¹i vËt liÖu chuyªn dïng ®Ó chÕ t¹o trôc khuûu hiÖn nay lµ thÐp c¸c bon, thÐp hîp kim mang gang, thÐp hîp kim niken Cr«m, ë ®©y ta cÇn chÕ t¹o trôc khuûu b»ng thÐp hîp kim Cr«m víi yªu cÇu nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng HRC= 48452 Trong ch­¬ng nµy chóng ta sÏ ph©n tÝch chi tiÕt vµ c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng ®Ó quyÕt ®Þnh ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. C¸c ph­¬ng ph¸p t¹o ph«i : + Ph«i c¸n nãng + RÌn tù do hoÆc rÌn tù do trong khu«n ®¬n gi¶n + DËp nãng trªn m¸y dËp hoÆc Ðp trªn m¸y Ðp + RÌn trªn m¸y rÌn ngang + §óc C¨n cø vµo h×nh d¸ng cña chi tiÕt ta thÊy r»ng chØ cã thÓ cã c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng lµ rÌn ( rÌn tù do hoÆc rÌn khu«n) hoÆc ®óc. - §èi víi ph­¬ng ph¸p ®óc, th­êng lµ ®óc c¸c trôc khuûu lµ thÐp c¸cbon, thÐp hîp kim vµ gang grafit cÇu. M Ph­¬ng ph¸p ®óc trôc khuûu cã nh÷ng ­u ®iÓm nh­: Träng l­îng ph«i vµ l­îng d­ gia c«ng nhá, ®ång thêi cã thÓ ®óc ®­îc nh÷ng kÕt cÊu phøc t¹p cña trôc khiÕn cho viÖc ph©n bè khèi l­îng bªn trong trôc khuûu cã thÓ thùc hiÖn theo ý muèn ®Ó ®¹t ®­îc søc bÒn cao nhÊt. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p ®óc trôc khuûu cßn cã rÊt nhiÒu nh­îc ®iÓm, ®ã lµ: -Thµnh phÇn kim lo¹i ®óc khã ®ång ®Òu; thÐp kÕt tinh kh«ng ®Òu tinh thÓ phÝa trong th« h¬n tinh thÓ phÝa ngoµi, gang grafit cÇu cã qu¸ tr×nh cÇu ho¸ kh«ng hoµn toµn nªn ¶nh h­ëng ®Õn søc bÒn cña trôc khuûu. -DÔ x¶y ra c¸c khuyÕt tËt ®óc nh­ rç ngãt, rç khÝ, r¹n nøt ngÇm,.. -Søc bÒn kÐo , nÐn t¹i c¸c gÊp khóc kÐm. -§èi víi ph­¬ng ph¸p rÌn khu«n víi c¸c lý do sau ®©y: *­ ®iÓm: +RÌn khu«n cã thÓ chÕ t¹o ®­îc c¸c vËt rÌn ®¹t ®é chÝnh x¸c gia c«ng tõ cÊp 4 ®Õn cÊp 8 vµ ®é nh¸m bÒ mÆt tõ cÊp 3 ®Õn cÊp 6. +Thao t¸c trong qu¸ tr×nh rÌn khu«n ®¬n gi¶n kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ cao +ThuËn lîi cho c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh rÌn , phï hîp víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m, n¨ng suÊt cao. +Tr­íc khi gia c«ng ta ph¶i tiÕn hµnh ñ vµ th­êng ho¸ ®Ó khö néi lùc. Tr­íc khi mµi ph¶i t«i hoÆc ram ®Ó ®¶m b¶o tÝnh n¨ng cña trôc khuûu. *Nh­îc ®iÓm: +L­îng d­ gia c«ng lín, khi gia c«ng c¾t gät thí kim lo¹i cña trôc khuûu bÞ c¾t ®øt, kh«ng liªn tôc ¶nh h­ëng ®Õn søc bÒn cña trôc khuûu, víi nh÷ng trôc khuûu cã khèi l­îng lín, s¶n xuÊt lo¹t võa vµ hoµn lo¹t cã tÝnh kinh tÕ kh«ng cao. C¨n cø vµo h×nh d¸ng cña chi tiÕt, ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng ph¸p rÌn, ®óc. ë ph­¬ng ¸n cña ®å ¸n nµy ta chän ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ®óc. Trôc khuûu lµ chi tiÕt quan träng yªu cÇu kü thuËt cao nªn ta ®óc trong khu«n hîp kim cã líp tr¸t phñ, ®óc ¸p lùc. PhÇn II LËp qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ Trong ch­¬ng nµy, tõ viÖc x¸c ®Þnh ph«i lµ ®óc ta sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò theo tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng sau: 2.1 Thø tù c¸c nguyªn c«ng: §Ó t¹o ra s¶n phÈm chi tiÕt trôc khuûu m¸y Diezel ta ph¶i tiÕn hµnh gia c«ng theo thø tù c¸c nguyªn c«ng sau: Nguyªn c«ng 1 : Phay mÆt ®Çu vµ khoan lç t©m. Nguyªn c«ng 2 : TiÖn th« mÆt trô f60 vµ f50 (cæ trôc) Nguyªn c«ng 3 : TiÖn tinh mÆt trô f60 vµ f50 (cæ trôc) Nguyªn c«ng 4 : TiÖn th« hai cæ khuûu f50 Nguyªn c«ng 5 : TiÖn tinh hai cæ khuûu f50 Nguyªn c«ng 6 : Phay r·nh then. Nguyªn c«ng 7 : NhiÖt luyÖn. Nguyªn c«ng 8: KiÓm tra sù biÕn d¹ng cña trôc Nguyªn c«ng 9: Söa lç t©m Nguyªn c«ng 10: Mµi tinh cæ trôc f60 vµ f50. Nguyªn c«ng 11: Mµi tinh hai cæ khuûu f50 2.2 S¬ ®å c¸c nguyªn c«ng: Theo c¸ch ph©n chia nh­ trªn cã 11 nguyªn c«ng, tuy nhiªn nguyªn c«ng nhiÖt luyÖn,kiÓm tra kh«ng cã s¬ ®å nguyªn c«ng mµ ta chØ h×nh dung lµ ph¶i cã nh÷ng nguyªn c«ng nµy. MC¸c s¬ ®å nguyªn c«ng ®­îc thÓ hiÖn lÇn l­ît nh­ sau: M Nguyªn c«ng i: phay mÆt ®Çu vµ khoan lç t©m. Chän chuÈn th«: mÆt trô ngoµi cña ®Çu vµ ®u«i trôc. Chän m¸y:Tra b¶ng 9_38 sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y trang 73 ta chän m¸y phay v¹n n¨ng vµ khoan t©m b¸n tù ®éng kÝ hiÖu 6H82 cã c¸c th«ng sè chÝnh sau: + Khoang c¸ch a tõ ®­êng trôc trôc chÝnh ®Õm bµn m¸y 30¸350 mm + kho¶ng c¸ch b tõ sèng tr­ît th©n m¸y tíi bµn m¸y 240¸480 mm + kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ sèng tr­îc th¼ng ®øng ®Õn thanh gi»ng 775 mm +kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÆt mót trôc chÝnh ®Õn mÆt d­íi cña xµ ngang 155 mm + kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mÆt mót trôc chÝnh ®Õn æ ®ì trôc dao 700 mm + kho¶ng c¸ch tõ mÆt sau cña bµn ®Õn sèng tr­îc th©n m¸y 320 mm + ®­êng kÝnh lç trôc chÝnh 29 mm + ®­êng kÝnh trôc g¸ dao 32 mm + ph¹m vi tèc ®é truc chÝnh 30¸1500 vg/phót + c«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao 1,7 KW + kÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña bµn m¸y B1= 320 mm, L= 1250 mm +C«ng suÊt cña ®éng c¬ phay-khoan:5,5{kw} Chän dông cô: +Dao phay:Theo b¶ng 4-92 trang 373 tËp 1sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y chän dao phay mÆt ®Çu b»ng thÐp giã cã c¸c th«ng sè :D=75 mm, d=32 mm, L=45 mm,z=18 r¨ng. +Dông cô khoan lç t©m: Tra b¶ng 4_40 trang 321 chän mòi khoan t©m kiÓu xo¾n vÝt liÒn khèi ®u«i trô lo¹i ng¾n cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau:L=36mm, d=4 mm,l=8 mm +§å g¸: 2 khèi V ng¾n . * C¸c b­íc trong nguyªn c«ng: + Phay mÆt ®Çu d¸t kÝch th­íc 600 mm + Khoan lç t©m. M Nguyªn c«ng ii: tiÖn th«, v¸t mÆt ®Çu f60 vµ f50.  Chän chuÈn: 2 lç t©m khèng chÕ 5 bËc tù d o. Chän m¸y: Theo b¶ng 9_4 trang 17 sæ tay CNCTM ta chä m¸y tiÖn 1K62 víi c¸c th«ng sè nh­ sau: +§­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt ®­îc gia c«ng trªn m¸y:400[mm] +Kho¶ng c¸ch hai ®Çu t©m:700¸1000 [mm] +HiÖu suÊt:0,75 +Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh: 23 +Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh:12,5¸2000[v/p], m¸y tiÖn ren vÝt 1K62 cã c¸c cÊp tèc ®é [v/p]: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000. +§éng c¬ cña truyÒn ®éng chÝnh ®¹t c«ng suÊt: 7,5¸10[KW] +KÝch th­íc m¸y: 2522´1166´1324 [mm] + Khèi l­îng cña m¸y 2290 kg +dÞch chuyÓn lín nhÊt bµn dao (däc 460¸930 mm, ngang 250 mm ) Chän dao tiÖn : Theo b¶ng 4-6 trang 297 tËp 1 sæ tay CNCTM chän dao tiÖn ngoµi th©n cong cã gãc nghiªng 90o (tr¸i vµ ph¶i) g¾n hîp kim cøng cã kÝch th­íc c¬ b¶n h´b´L=16´10´100 [mm] ,n=4,l=10,R=0,5 [mm], Dao v¸t mÐp:Theo b¶ng 4-6 trang 297 sæ tay CNCTM lµ dao tiÖn ngoµi th©n cong cã gãc nghiªng chÝnh lµ 90o (ph¶i) g¾n hîp kim cøng cã kÝch th­íc c¬ b¶n lµ: h´b´L=16´10´100[mm]. §å g¸ : 2 mòi t©m vµ kÑp tèc. * C¸c b­íc trong nguyªn c«ng: + LÇn g¸ 1. TiÖn th« ®¹t f60,925 TiÖn th« ®¹t f50,925 V¸t mÐt. + LÇn g¸ 2. TiÖn th« ®¹t f60,925 TiÖn th« ®¹t f50,925 V¸t mÐp. M Nguyªn c«ng III: tiÖn tinh Φ60 vµ Φ50. - Chän chuÈn: 2 lç t©m khèng chÕ 5 bËc tù do - §Þnh vÞ : 2 mòi t©m vµ kÑp tèc. H¹n chÕ 5 bËc tù do - Chän m¸y: Theo b¶ng 9_3 sæ tay CNCTM trang 16 ta chä m¸y tiÖn T616 cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau: +§­êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng trªn th©n m¸y:320 [mm] +Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a hai mòi t©m:750 [mm] +Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh:12 +Giíi h¹n vßng quay cña trôc chÝnh:44¸1980 [v/p] +C«ng suÊt cña ®éng c¬:4,5 [kW] +KÝch th­íc cña m¸y:2355´852´1225 [mm] - Chän dao: Theo b¶ng 4-6 trang 297 tËp 1 sæ tay CNCTM chän dao tiÖn ngoµi th©n cong cã gãc nghiªng 90o (tr¸i vµ ph¶i) g¾n hîp kim cøng cã kÝch th­íc c¬ b¶n lµ : h´b´L=16´10´100 [mm] , n=4, l=10, R=0,5 [mm] C¸c b­íc trong nguyªn c«ng: * LÇn g¸ 1. 1.TiÖn tinh ®¹t f60,215 2.TiÖn tinh ®¹t f50,215 LÇn g¸ 2. 3.TiÖn tinh ®¹t f60,215 4.TiÖn tinh ®¹t f60,215 * Nguyªn c«ng Iv: tiÖn th« cæ biªn . Chän chuÈn: chuÈn tinh ®Çu trôc, ®u«i trôc vµ mét ®iÓm ë m¸ khuûu; chuÈn th«: gê trôc. §Þnh vÞ: 2 khèi V ng¾n. Chän m¸y: m¸y tiÖn 1K62 gièng nguyªn c«ng 2. Chän dao: Theo b¶ng 4-6 trang 297 tËp 1 sæ tay CNCTM chän dao tiÖn ngoµi th©n cong cã gãc nghiªng 90o (tr¸i vµ ph¶i) g¾n hîp kim cøng cã kÝch th­íc c¬ b¶n h´b´L=16´10´100 [mm] , n=4, l=10, R=0,5 [mm], Thø tù nguyªn c«ng: * G¸ lÇn 1 TiÖn th« cæ khuûu ®¹t f50,925 mm vµ truc f54 ®¹t f54,12 * G¸ lÇn 2 - TiÖn th« cæ khuûu hai ®¹t f50,925 mm vµ truc f54 ®¹t f54,12 Nguyªn c«ng v: tiÖn tinh cæ biªn . M Nguyªn c«ng V cã chuÈn, g¸, dao gièng nh­ nguyªn c«ng IV. Chän chuÈn: chuÈn tinh ®Çu trôc, ®u«i trôc vµ mét ®iÓm ë m¸ khuûu; chuÈn th«: gê trôc. §Þnh vÞ: 2 khèi V ng¾n. Chän m¸y: m¸y tiÖn T616 gièng nguyªn c«ng 3. Chän dao: Dao tiÖn ngoµi th©n cong cã gãc nghiªng chÝnh lµ 90o ph¶i vµ tr¸i g¾n hîp kim cøng cã kÝch th­íc c¬ b¶n lµ: h´b´L=16´10´100 [mm] , n =4, l=10, R=0,5 [mm], Thø tù nguyªn c«ng: * G¸ lÇn 1 +Tiªn tinh cæ khuûu ®¹t f50,215 va vµ truc f54 ®¹t f54 mm G¸ lÇn 2 +TiÖn tinh cæ khuûu ®¹t f50,215 va vµ truc f54 ®¹t f54 mm Nguyªn c«ng VI kh¸c nguyªn c«ng V ë chÕ ®é c«ng nghÖ (ta sÏ xem xÐt trong phÇn tra chÕ ®é c¾t). M Nguyªn c«ng Vi: phay r·nh then. Chän chuÈn: MÆt trô ngoµi cña ®Çu trôc khuûu, ®u«i trôc khuûu vµ 1 ®iÓm ë m¸ khuûu. §Þnh vÞ: 2 khèi V ng¾n vµ 1 chèt t×. Chän m¸y:Theo b¶ng 9_38 sæ tay CNCTM ta chän m¸y cho phay r·nh then lµ m¸y 6H12 víi c¸c th«ng sè sau: +Sè cÊp tèc ®é chÝnh: 18 +C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh: 7 KW +C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao:1,7 KW +KÝch th­íc lµm viÖc cña bµn m¸y:320´1250 [mm] +Sè cÊp b­íc tiÕn cña bµn m¸y: 18 +HiÖu suÊt: 0,75 Dao phay:Theo b¶ng 4-74 trang 363 sæ tay CNCTM chän dao phay chu«i trô cã th«ng sè sau: D= 5,75 mm , L=52 mm , l=8 mm +Sè r¨ng dao lo¹i 1 lµ 4. MTh­ tù nguyªn c«ng: +Phay r·nh then dµi 65 [mm]. +S©u 3 (mm) +Réng 6 (mm) M nguyªn c«ng VIi: nhiÖt luyÖn. Mnguyªn c«ng VIii: kiÓm tra sù biÕn d¹ng cña chi tiÕt. Mnguyªn c«ng ix: söa lç t©m MNguyªn c«ng x: mµi c¸c mÆt trô Φ50 vµ Φ60. Chän chuÈn: hai lç t©m khèng chÕ n¨m bËc tù do. §Þnh vÞ : gièng nguyªn c«ng II. Chän m¸y: tra b¶ng 9_50 trang 95 sæ tay CNCTM ta chän m¸y mµi trßn ngoµi kÝ hiÖu 3M151 cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: + §­êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt: 200 [mm]. + ChiÒu dµi gia c«ng lín nhÊt: 700 [mm]. + §­êng kÝnh mµi lín nhÊt + Mµi ngoµi 60 mm. + ChiÒu dµi mµi lín nhÊt + Mµi ngoµi 700 mm. + ChiÒu cao tõ t©m tíi bµn m¸y 125 mm. +C«n mãc cña trôc chÝnh ô tr­íc vµ nßng ô sau: N0 4. + Sè vßng quay cña trôc chÝnh:50¸500; Sè vßng quay cña ph«i gia c«ng: 75; 150; 300; +Tèc ®é dÞch chuyÓn tù ®éng cña bµn m¸y: 0,05¸5 [vßng/ph]. +DÞch chuyÓn ngang lín nhÊt cña ô mµi: 185 [mm]. +C«ng suÊt cña ®éng c¬: 10 [kW]. +KÝch th­íc m¸y: 4635X2459X2150 [mm]3. +§­êng kÝnh ®¸ mµi lín nhÊt 600 mm +ChiÒu cao lín nhÊt 100 mm +Tèc ®é ch¹y dao ngang cña ô mµi 0,1¸4 (mm/ph). +Tèc ®é quay trôc chÝnh mang ®¸ mµi 1590 (vßng/ph) Chän ®¸ mµi: tra b¶ng 4_170 sæ tay CNCTM trang 459 ta chän ®¸ mµi ph¼ng kÝ hiÖu ΠΠ cã c¸c th«ng sè c¬ b¶n nh­ sau: +§­êng kÝnh ®¸ mµi : 80 [mm]. +ChiÒu dÇy cña ®¸ mµi: 63 [mm]. Chän h¹t mµi: 30. ChÊt kÕt dÝnh : vunkanit Thø tù c¸c b­íc trong nguyªn c«ng: * LÇn g¸ 1; + Mµi th« cæ trôc ®¹t f60,85 dµi 55 [mm]. + Mµi th« ®Çu trôc ®¹t f50,01dµi 90 [mm]. + Mµi tinh cæ trôc ®¹t f60 dµi 55 [mm]. + Mµi tinh ®Çu trôc ®¹t f49,975dµi 90 [mm]. * LÇn g¸ 2: + Mµi th« cæ trôc ®¹t f60,85 dµi 55 [mm]. + Mµi th« ®u«i trôc ®¹t f50,01 dµi 96 [mm]. + Mµi tinh cæ trôc ®¹t f60 dµi 55 [mm].®é nh¸m 0,63 HRC + Mµi tinh ®u«i trôc ®¹t f49,975dµi 96 [mm]. ®é nh¸m 0,63 HRC M Nguyªn c«ng Xi: mµi cæ khuûu . Chän chuÈn, g¸ gièng nguyªn c«ng IV. Chän m¸y gièng nguyªn c«ng X Chän ®¸ mµi cã chiÕu dµy 40mm Thø tù c¸c b­íc trong nguyªn c«ng: * G¸ lÇn 1 + Mµi th« cæ biªn ®¹t f50,10 dµi 45 [mm]. + Mµi tinh cæ biªn ®¹t f49,975 dµi 45 [mm], ®é nham 0,63 HRC * G¸ lÇn 2 + Mµi th« cæ biªn ®¹t f50,10 dµi 45 [mm]. + Mµi tinh cæ biªn ®¹t f49,975 dµi 45 [mm], ®é nh¸m 0,63 HRC 2.4 Tra l­îng d­ cho c¸c nguyªn c«ng: - X¸c ®Þnh l­îng d­ gia c«ng cho c¸c bÒ mÆt c¨n cø vµo: VËt liÖu chi tiÕt +Ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i +TiÕn tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¸c bÒ mÆt +S¬ ®å g¸ ®Æt chi tiÕt khi gia c«ng bÒ mÆt +KÝch th­íc, yªu cÇu kü thuËt ®èi víi bÒ mÆt gia c«ng C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i vµ c¸c kÝch th­íc cña ph«i tra b¶ng [3] tËp 1 sæ tay CNCTM ta cã l­îng d­ cho c¸c nguyªn c«ng nh­ sau: Nguyªn c«ng B­íc Néi dung c¸c b­íc L­îng d­[mm] Ghi chó I 1 Phay mÆt ®Çu 4 2 Khoan lç t©m II 1 TiÖn th« cæ trôc f60 dµi 55 3 2 TiÖn th« ®Çu trôc f50 dµi 90 3 3 V¸t mÐp 4 TiÖn th« cæ trôc f60 dµi 55 3 5 TiÖn th« ®u«i trôc f50 dµi 96 3 6 V¸t mÐp III 1 TiÖn tinh cæ trôc f60 dµi 55 1 2 TiÖn tinh ®Çu trôc f50 dµi 90 1,1 3 TiÖn tinh cæ trôc f60 dµi 55 1 4 TiÖn tinh ®u«i trôc f50 dµi 96 1,1 IV 1 2 TiÖn th« cæ khuûu f50 dµi 45 TiÖn th« cæ khuûu f50 dµi 45 3 3 V 1 2 TiÖn tinh cæ khuûu f50 dµi 45 TiÖn tinh cæ khuûu f50 dµi 45 1 1 VI 1 Phay r·nh then VII 1 NhiÖt luyÖn X 1 Mµi th« cæ trôc f60 dµi 55 0,3 2 Mµi th« ®Çu trôc f50 dµi 90 0,3 3 Mµi th« cæ trôc f60dµi 55 0,3 4 Mµi th« ®u«i trôc f50 dµi 96 0,3 5 Mµi tinh cæ trôc f60 dµi 55 0,06 6 Mµi tinh ®Çu trôc f50 dµi 90 0,06 7 Mµi tinh cæ trôc f60 dµi 55 0,06 8 Mµi tinh ®u«i trôc f50 dµi 96 0,06 XI 1 Mµi th« cæ khuûu f50 dµi 45 0,3 2 Mµi tinh cæ khuûu f50 dµi 45 0,06 1 Mµi th« cæ khuûu f50 dµi 45 0,3 2 Mµi tinh cæ khuûu f50 dµi 45 0,06 2.5 Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng Qu¸ tr×nh tra chÕ ®é c¾t ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: - §Çu tiªn ta chän chÕ ®é c¾t phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ ®é nh¸m bÒ mÆt, yªu cÇu vÒ n©ng cao n¨ng suÊt - Tra l­îng ch¹y dao - Tra tèc ®é c¾t: Khi tra ®­îc tèc ®é c¾t ®· tÝnh ®Ðn c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh ta tÝnh ra sè vßng quay tÝnh to¸n, sau ®ã chän sè vßng quay theo m¸y - Tõ c¸c th«ng sè trªn ta tra c«ng suÊt c¾t cÇn thiÕt víi c«ng suÊt cña m¸y. NÕu thÊy nhá h¬n th× tho¶ m·n, nÕu kh«ng th× ph¶i chän l¹i Theo tr×nh tù nh­ vËy, ta tiÕn hµnh tra chÕ ®é c¾t lÇn l­ît cho c¸c nguyªn c«ng nh­ sau: a.Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng I : Tra b¶ng 5_87 CNCTM trang 84, b¶ng 5-88, b¶ng 5-125, b¶ng 5-126, b¶ng 5-129 sæ tay CNCTM. VËy ta lËp ®­îc b¶ng chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng I nh­ sau: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] S [mm/r(v)] v[m/p] Nc[kW] T0[ph] Phay mÆt ®Çu 3 0.1 45,5 1,2 Khoan lç t©m 0,53 20 1 b. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng II: Tra b¶ng 5-60 trang 52, b¶ng 5-64 trang 56 tµi liÖu [st], Tõ b¶ng 5-64 tra ®­îc v= 144 m/p. Tõ t, S, v tra ra ®­îc Nc; Tõ ®ã ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng II: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] S [mm/v] v[m/p] Nc[kW] T0[ph] TiÖn th« cæ trôc 3 0,6 144 5,2 TiÖn th« ®Çu trôc 3 0,5 144 5,2 V¸t mÐp TiÖn th« cæ trôc 3 0,6 144 5,2 TiÖn th« ®u«i trôc 3 0,5 144 5,2 V¸t mÐp c. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng III: Tra b¶ng 5-62 [st] cã s= 0,16 [mm/v], b¶ng 5-63 cã v= 106 [m/p] , b¶ng5_68 ta cã c«ng suÊt N B¶ng tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng III: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] S [mm/v] v[m/p] Nc[kW] T0[ph] LÇn g¸ mét TiÖn tinh cæ trôc 1,1 0,16 106 2 TiÖn tinh ®Çu trôc 1,1 0,16 106 2 LÇn g¸ hai TiÖn tinh cæ trôc 1,1 0,16 106 2 TiÖn tinh ®Çu trôc 1,1 0,16 106 2 d.Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng IV: T­¬ng tù nh­ khi tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng II ta lËp ®­îc b¶ng chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng V, tÝnh cho hai lÇn g¸. ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] S [mm/r] v[m/p] Nc[kW] T0[ph] TiÖn th« cæ khuûu 3 0,5 144 5,2 e.Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng V: T­¬ng tù nh­ khi tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng III ta lËp ®­îc b¶ng chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng VI, tÝnh cho hai lÇn g¸: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] S [mm/z] v[m/p] Nc[kW] T0[ph] TiÖn tinh cæ khuûu 1,1 0,16 106 2 f.Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng VI: Tra b¶ng 5-146 trang 131 sæ tay CNCTM, b¶ng 5_147 ta lËp ®­îc b¶ng chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng VI: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] S [mm/z] v[m/p] Nc[kW] T0[ph] Phay r·nh then 3 0,21 33 2 g. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng IX: Tra b¶ng 5-203 trang 181, b¶ng 5-205 trang 183 sæ tay CNCTM, ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng IX: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] Sct [mm/p] nct[v/p] Nc[kW] T0[ph] LÇn g¸1 Mµi th« cæ trôc 0,25 1,15 60 5 Mµi th« ®Çu trôc 0,25 1,15 60 5 LÇn g¸ 2 Mµi th« cæ trôc 0,25 1,15 60 5 Mµi th« ®u«i trôc 0,25 1,15 60 5 Tra b¶ng 5-204 trang 182, b¶ng 5-205 trang 183 tµi liÖu [sæ tay CNCTM],] ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t cho mµi tinh: ChÕ ®é c¾t B­íc T[mm] Sct [mm/p] nct[v/p] Nc[kW] T0[ph] LÇn g¸ 1 Mµi tinh cæ trôc 0,06 1 150 5 Mµi tinh ®Çu trôc 0,06 1 150 5 LÇn g¸ 2 Mµi tinh cæ trôc 0,06 1 150 5 Mµi tinh ®u«i trôc 0,06 1 150 5 i. Tra chÕ ®é c¾t cho nguyªn c«ng XI: Tra b¶ng 5_203 trang 181, 5-204 trang 182, b¶ng 5-205 trang 183 sæ tay CNCTM ta cã b¶ng chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng nµy nh­ sau, tÝnh cho hai lÇn g¸: ChÕ ®é c¾t B­íc t[mm] Sct [mm/p] nct[v/p] Nc[kW] T0[ph] Mµi th« cæ biªn 0,25 1,84 105 5,0 Mµi tinh cæ biªn 0,06 1,32 150 4,0 Ch­¬ng iii ThiÕt kÕ ®å g¸. Trong néi dung ch­¬ng nµy ta sÏ thiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng gia c«ng cæ khuûu.tiÖn hoÆc mµi cæ khuûu Néi dung cña ch­¬ng bao gåm: thiÕt kÕ ®å g¸, nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®å g¸. 3.1 ThiÕt kÕ ®å g¸: 3.1.1 X¸c ®Þnh m¸y: Trong ch­¬ng III ta ®· x¸c ®Þnh m¸y cho nguyªn c«ng tiÖn cæ khuûu lµ maý cã ký hiÖu T616 cã c¸c th«ng sè kÝch th­íc chÝnh nh­ sau: -KÝch th­íc cña bµn m¸y: 2355x852x1225[mm]. -Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh 12 -Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 44¸1980 v/ph -c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh 4,5 Kw -Kho¶ng cach lín nhÊt tõ t©m m¸y tíi mÕp ®µi dao 185 mm. -Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ bµn m¸y ®Õn trôc chÝnh: 450[mm]. 3.1.2 Ph­¬ng ph¸p ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt: §Ó gia c«ng cæ khuûu trªn m¸y tiÖn hay m¸y mµi ta ph¶i ®¸nh lÖch cæ chÝnh ®Ó ®­a t©m quay cæ khuûu trïng víi t©m quay cña trôc chÝnh kho¶n lÖch t©m b»ng 65mm b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai t©m cæ chÝnh vµ cæ khuûu, ®Ó qu¸ tr×nh gia c«ng kh«ng t¹i lùc li t©m g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng gia c«ng ta t¹o ®èi träng ®Ó c©n b»ng lùc do chi tiÕt quay t¹o ra. §Þnh vÞ chi tiÕt lªn ®å g¸ nhê 2 khèi V ng¾n h¹n chÕ 4 bËc tù do. Khèi V1 ®­îc g¸ trªn trôc chÝnh cña m¸y, cßn khèi V2 ®­îc g¸ vµo ô ®éng phÝa sau ,chi tiÕt ®­îc kÑp chÆt b»ng c¸c bul«ng 3 vµ 4. C¸ bul«ng nµy cã thÓ xoay ®­îc khi cÇn th¸o miÖng kÑp 5 ra ®Ó g¸ chi tiÕt gia c«ng, ®Ó cho t©m quay cæ khuûu trïng víi t©m quay cña trôc chÝnh ta ph¶i h¹n chÕ bËt tù do xuay quanh cæ trôc b»ng chèt tr¸m 6. 3.1.3.S¬ ®å kÕt cÊu cña ®å g¸: S¬ ®å kÕt cÊu cña ®å g¸ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶n vÏ ®å g¸ (TËp b¶n vÏ). 3.1.4.TÝnh lùc kÑp cÇn thiÕt khi tiÖn: Trong s¬ ®å trªn ta chän L=2.l. Khi tiÖn chi tiÕt chÞu t¸c dông cña c¸c lùc. Lùc tiÕp tuyÕn Pz, lùc chiÒu trôc Px, lùc h­íng kÝnh Py Theo s¬ ®å ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng lùc Mo= N2.L2-N1.L1= 0 Ph­¬ng trïnh c©n b»ng lùc cã d¹ng: Mms= Wt.f2.R+ 2f1.R.Wt/(2.sina/2) = K.M= K.Pz.R0 Trong ®ã: Mms- m« men ma s¸t gi÷a bÒ mÆt tiÕp xóc ch÷ V vµ chi tiÕt. f1 , f2 - hÖ sè ma s¸t gi÷a bÕ mÆt tiÕp xóc ch÷ V vµ chi tiÕt vµ gi÷a má kÑp víi chi tiÕt.theo b¶ng 7.2 s¸ch h­ímg dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM ta chän f1= 0,15 ; f2= 0,25 Wt - lùc kÑp tæng céng. R b¸n kÝnh chi tiÕt t¹i phÇn ch­a gia c«ng. R0 - b¸n kÝnh chi tiÕt t¹i phÇn ®· gia c«ng. M - m« men c¾t. K - hÖ sè an toµn. K= 1,3¸1,6 Tõ c«ng thøc c©n b»ng lùc ta cã: B©y giê ta ph¶i tÝnh ph¶n lùc N1 t¹i gèi tùa (khèi V). S¬ ®å ph¶n lùc t¹i gèi tùa: S¬ ®å ph¶n lùc gèi tùa. §Ó chi tiÕt ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n trong qu¸ tr×nh gia c«ng th× khi tiÖn lùc ma s¸t t¹i c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc ph¶i lín h¬n lùc c¾t tiÕp tuyÕn t¹o ra khi tiÖn.Hay nãi c¸ch kh¸c m«men ma x¸c lín h¬n m«men quay do lùc tiÕp tuyÒn g©y ra. S¬ ®å tÝnh lùc c¾t khi tiÖn nh­ sau: Pzlµ lùc c¾t tiÕp tuyÕn Px lµ lùc c¾t däc trôc. Py lùc c¾t h­íng kÝnh. Theo gi¸o tr×nh c«ng nghÖ kim lo¹i II Ta cã Pz: Py : Px= 1: 0,45: 0,35 Lùc c¾t Pz chiÕm 99% lùc c¾t Lùc c¾t tiÕp tuyÕn khi tiÖn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pz= 10.Cp.tx.Sy.Vn.kp trong ®ã: Rz- lùc c¾t tiÕp tuyÕn. CP- hÖ sè ¶nh h­ëng cña vËt liÖu, tra b¶ng 52 trang 18 sæ tay CNCTM ta cã: CP= 300. x=0,1; y=0,75; u=1; n=-0,15 t- chiÒu s©u c¾t, t=1,1 [mm] . Sz- l­îng ch¹y dao r¨ng, Sz= 0,16 [mm/r]. Tèc ®é c¾t: V= 106 (m/ph) Kp lµ hÖ sè ®iÒu chØnh. Kp= Kmp.kj. kgp.kgp.klp. krp Theo b¶ng 5-9, 5-10 vµ 5-22 ta cã: HÖ sè ®iÒu chØnh ®Æc tr­ng cho sù ¶nh h­ëng cña chÊt l­îng vËt liÖu gia c«ng: Kmp= 1 HÖ sè ®iÒu chØnh ®Æc tr­ng cho sù ¶nh h­ëng cña gãc nghiªng chÝnh: kj= 0,89. HÖ sè ®iÒu chØnh ®Æc tr­ng cho sù ¶nh h­ëng cña gãc tr­íc: kgp= 1 (g0= 100). HÖ sè ®iÒu chØnh ®Æc tr­ng cho sù ¶nh h­ëng cña gãc c¾t chÝnh: klp= 1. HÖ sè ®iÒu chØnh ®Æc tr­ng cho sù ¶nh h­ëng cña b¸n kÝnh ®Ønh dao: Prp= 0,87 Þ Kp= 1.0.89.1.1.1.0,87= 0,7743 Þ Pz= 10.300.1,10,1.0.160,75.106-0,15.0,7743 Pz= 294,7568 (N) C¸c thµnh phÇn lùc kh¸c ®­îc lÊy nh­ sau: Lùc h­íng kÝnh Py=0,45.Pz = 0,45.294,7568 =132,64 [N]. Lùc Px= 0,35.Pz = 0,35.294,7568 = 103,16 [N]. §Ó ®¬n gi¶n khi tÝnh lùc kÑp ta cho r»ng chØ cã lùc Ps t¸c dông lªn chi tiÕt t¹o ra m« men quay. Trong tr­êng hîp nµy c¬ cÊu kÑp chÆt ph¶i t¹o ra m« men ma s¸t lín h¬n hoÆc b»ng m«men do lùc Pz t¹o ra. Do ®ã ta ph¶i cã: Þ K lµ hÖ sè an toµn ; K = K0…K6. K0 - hÖ sè an toµn tÝnh cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp, K0 = 1,5. K1 - hÖ sè tÝnh ®Õn tr­êng hîp t¨ng lùc c¾t khi ®é bãng thay ®æi, K1= 1 K2 - hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi dao mßn, chän K2= 1. K3 - hÖ sè t¨ng lùc c¾t khi gia c«ng gi¸n ®o¹n, K3= 1,2. K4 - hÖ sè tÝnh ®Õn sai sè cña c¬ cÊu kÑp chÆt, K4= 1,3. K5- hÖ sè tÝnh ®Õn møc ®é thuËn lîi cña c¬ cÊu kÑp b»ng tay, chän K5= 1. K6 – hÖ sè tÝnh ®Õn m« men lµm quay chi tiÕt, K6= 1,5. Tõ ®ã ta cã K= 1,5.1.1.1,2.1,3.1.1,5=3,15 Ta cã + R0= 50,215+ 65+ 50,215/2= 140,3 mm. +R= 50,925+ 65+50,925/2= 141,38 mm + f1= 0,12 + f2= 0,25 Do ®ã: N 3.1.5. TÝnh kÝch th­íc bu l«ng kÑp: Theo c«ng thøc trang 510 tµi liÖu [9] [mm]. Trong ®ã : C -hÖ sè, C =1,4 ®èi víi ren hÖ mÐt c¬ b¶n. s- øng suÊt kÐo, s =0,8 KG/mm2 ®èi víi bu l«ng b»ng thÐp 45. W- lùc kÑp cÇn thiÕt. Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã: [mm]. §Ó t¨ng ®é cøng v÷ng vµ phï hîp víi kÕt cÊu cña ®å g¸ ta chän d = 10 mm. 3.1.6. TÝnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸: Dùa theo ph­¬ng ph¸p tÝnh sai sè cho phÐp cña ®å g¸ trong tµi liÖu h­íng dÉn thiÕt kÕ ®å g¸ ta cã: Trong ®ã: [ect] -sai sè cho phÐp cña ®å g¸. [eg®] - sai sè g¸ ®Æt, eg® = ; - dung sai cña nguyªn c«ng tiÖn tinh cæ khuûu . Tra b¶ng 3-120 trang 265sæ tay CNCTM tËp1cã 0,34 [mm]. Þ [ect] = 0,34/3= 0,113= 111 mm [ec] -sai sè chuÈn do chuÈn ®Þnh vÞ kh«ng trïng víi gèc kÝch th­íc g©y ra, trong kÕt cÊu ®å g¸ nµy chuÈn ®Þnh vÞ trïng víi gèc kÝch th­íc nªn ec = 0. ek - sai sè kÑp chÆt do lùc kÑp g©y ra, ek = 0 do lùc kÑp vu«ng gãc víi ®­êng trôc chi tiÕt. em - sai sè do ®å g¸ bÞ mßn g©y ra em= b.. Víi : b - hÖ sè phô thuéc kÕt cÊu ®å ®Þnh vÞ. Khi chuÈn tinh lµ khèi V thØ b = 0,5 ¸ 0,8; ta chän b = 0,5; N - sè chi tiÕt ®­îc gia c«ng trªn ®å g¸, ta còng chän N = 2000 chi tiÕt. VËy cã em = [mm]. e®c - sai sè ®iÒu chØnh, LÊy e®c= 10 [mm]. Cuèi cïng ta cã: [mm] =0,11 [mm]. 3.2 Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®å g¸: §å g¸ thùc hiÖn nguyªn c«ng tiÖn trôc khuûu hoÆc mµi tinh vµ th« ®· thiÕt kÕ lµm viÖc theo nguyªn lÝ nh­ sau: Më c¸c thanh kÑp vµ ®Æt chi tiÕt lªn 2 khèi V. KÑp chÆt b»ng c¸c ®ai èc víi lùc kÑp nh­ ®· tÝnh to¸n ë môc 4.1.4 . §­a kÐt cÊu lªn bµn m¸y nhê viÖc ®¸nh lÖch t©m cæ chÝnh ®Ó ®­a t©m quay cña cæ khuûu trïng víi t©m quay cña cña trôc chÝnh cña m¸y hai khèi V g¸ lªn trôc chÝnh cña m¸y vµ ô ®éng phÝa sau. Khi chi tiÕt ®· ë vÞ trÝ cÇn gia c«ng cè ®Þnh b»ng c¸c bu l«ng kÑp. Khi gia c«ng xong lÇn g¸ thø nhÊt cña 1 chi tiÕt th¸o ®ai èc, më thanh kÑp vµ tiÕp tôc g¸ lÇn hai gia c«ng cæ khuûu thø hai khi ga c«ng xong chi tiÕt thø nhÊt ta lµm t­¬ng tù nh­ trªn tiÕp tôc ®­a chi tiÕt kÕ tiÕp vµo g¸ vµ gia c«ng. KÕT LUËN §å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc c¬ b¶n cña häc viªn Häc viÖn kü thuËt qu©n sù nãi riªng vµ häc viªn chuªng ngµnh c¬ khÝ nãi chung trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o kü s­. Qua qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n ®· gióp t«i lµm quen víi nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ cña ng­êi kü s­ c¬ khÝ, ®ång thêi ®å ¸n ®· gióp t«i cñng cè thªm c¸c kiÕn thøc ®· ®­îc häc. VÒ c¬ b¶n ®å ¸n ®· hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é ®­îc giao. Qua ®å ¸n t«i rót ra mét ®iÒu lµ tÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm lµ tÝnh chÊt cña m« h×nh nhµ thiÕt kÕ ®­a ra cã cÊu t¹o sao cho kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc cã thÓ chÕ t¹o ®­îc trong thùc tÕ vµ ph¶i h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã khi thiÕt kÕ ®å ¸n nµy ý ®Þnh cña b¶n th©n t«i kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých trªn. Do thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái sai sot rÊt mong thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n trong líp gãp ý cho t«i ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Vµ cuèi cïng t«i xin c¸m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn §øc H¸t cïng c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n ®· tËn t×nh h­íng dÉn cho t«i hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Ngµy th¸ng 5 n¨m 2004. TrÇn Quang Trung Tµi liÖu tham kh¶o TRONG QóA TR×NH THIÕT KÕ [1].C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, tËp 1. Tr­êng §HBK. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt 1997. [2].C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y, tËp 2. Tr­êng §HBK. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt 1997. [3].Sæ tay vµ Atlas ®å g¸. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt. [4].KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong, tËp 2. Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp. [5].Sæ tay CNCTM tËp 1. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt 2000. [6]. Sæ tay CNCTM tËp 2. Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kÜ thuËt 2000. [7]. H­íng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n CNCTM. HVKTQS - 2003 [8].H­íng dÉn bµi tËp c«ng nghÖ ph«i. HVKTQS - 1998. [9].Sæ tay CNCTM tËp II, III, IV. NXBKH&KT - 1976. [10].Sæ tay thiÕt kÕ CNCTM tËp 1. NXBKH&KT - 1970. [11].VÏ kÜ thuËt c¬ khÝ tËp 1. TrÇn h÷u QuÕ-§Æng v¨n Cø-NguyÔn v¨n TuÊn, NXBGD - 2000. [12].VÏ kÜ thuËt c¬ khÝ tËp 2. TrÇn h÷u QuÕ-§Æng v¨n Cø-NguyÔn v¨n TuÊn, NXBGD - 2000. [13].Sæ tay CNCTM tËp I. NXBKH&KT - 1976. [14].Sæ tay dung sai. HVKTQS – 1986.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctrung dactm.doc
  • dwgduy.dwg