Thiết kế sơ bộ trạm bơm tưới Việt Hòa - Tỉnh Bắc Giang

Mục lục M ở đ ầ u 1 Chương I Tình hình chung của hệ thống tưới khu tưới kênh 4/3 2 1.1. Điều kiện tự nhiên 2 1.1.1. Vị trí địa lý, diện tích 2 1.1.2. Địa hình, địa thế 2 1.1.3. Khí tượng 2 1.1.4. Thuỷ văn sông ngòi 3 1.1.5. Thổ nhưỡng 3 1.1.6. Địa chất công trình 4 1.1.7. Giao thông 4 1.1.8. Vật liệu xây dựng 4 1.1.9. Điện 4 1.2. Điều kiện dân sinh kinh tế 4 Chương II Hiện trạng thuỷ lợi và biện pháp công trình 5 2.1. hiện trạng hệ thống thuỷ lơị 5 2.1.1.Vấn đề tưới 5 2.1.2. Tình hình tiêu 8 2.2. Đánh giá nguyên nhân hạn hán 8 2.2.1. Nguyên nhân thứ nhất 8 2.2.2. Nguyên nhân thứ hai 8 2.3. biện pháp công trình thuỷ lợi và nhiệm vụ trạm bơm đầu mối 9 Chương III Tính toán các thông số cơ bản 10 3.1. Xác định vị trí trạm bơm và bố trí tổng thể công trình đầu mối. 10 3.1.1. Vị trí xây dựng công trình 10 3.1.2. Chọn tuyến công trình và hình thức bố trí 10 3.2. Xác định cấp công trình , tần suất thiết kế 12 3.3. Tính toán xác định các yếu tố thuỷ văn khí tượng 13 3.3.1. Phương pháp tính toán 13 3.3.2. Tính các lượng mưa thiết kế. 15 3.3.3. Tính các mực nước thiết kế tram Đáp Cầu 17 3.3.4. Tính các mực nước thiết kế trạm Phúc Lộc Phương 18 3.4. Tính toán lưu lượng trạm bơm 19 3.4.1. Tính toán chế độ tưới cho lúa chiêm xuân 19 3.4.2. Tính toán hệ số tưới 25 3.4.2. Xác định Qtk, Qmax, Qmin cho trạm bơm 27 Chương IV Tính toán thiết kế trạm bơm 29 4. 1. Tính toán các mực nước. 29 4.1.1. Xác định quá trình mực nước sông thiết kế . 29 4.1.2. Tính mực nước lớn nhất và nhỏ nhất (Zmax, Zmin). 30 4.2. Thiết kế kênh dẫn kênh tháo. 30 4.2.1. Thiết kế kênh tháo. 30 4.2.2. Thiết kế kênh dẫn. 34 4.3. Tính toán các cột nước của trạm bơm 35 4.3.1. Tính cột nước thiết kế của trạm bơm (Htk) 35 4.3.2. Tính toán cột nước lớn nhất và nhỏ nhất 37 4.3.3. Tính toán cột nước lớn nhất nhỏ nhất ứng với tần suất kiểm tra 38 4.4. Chọn máy bơm và động cơ 39 4.4.1. Chọn máy bơm chính 39 4.4.2. Kiểm tra động cơ đi kèm 47 4.5. Thiết kế nhà máy 48 4.5.1. Chọn nhà máy bơm 48 4.5.2. Cấu tạo chung toàn nhà máy 49 4.5.3. Cấu tạo chi tiết và kích thước nhà máy 49 4.5.4. Xác định kích thước của nhà máy - ống đẩy - bể hút - bể tháo 56 4.6. Tính toán thiết kế các công trình nối tiếp với nhà máy 59 4.6.1. Ống đẩy 59 4.6.2. Thiết kế bể tháo 62 4.7. Tính toán, thiết kế sơ bộ các hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy 66 4.7.1. Hệ thông tiêu nước trong nhà máy 66 4.7.2. Hệ thống bơm nước kỹ thuật 70 4.7.3. Hệ thống chữa cháy 74 4.7.4. Hệ thống thông gió trong nhà máy 75 4.8. Thiết kế sơ bộ hệ thống điện 79 4.8.1. Chọn sơ đồ đấu dây hệ thống điện 79 4.8.2. Chọn máy biến áp cho nhà máy 79 4.8.3. Tính toán thiết kế hệ thống điện hạ áp 81 Chương V Tính toán kinh tế 86 5.1. tính toán chi phí xây dựng công trình 86 5.1.1. Tính khối lượng xây dựng 86 5.1.2. Tính chi phí xây dựng công trình 92 5.2. đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án 95 5.2.1. Đánh giá lợi ích của dự án 96 5.2.2. Xác định các chỉ tiêu hiệu quả 96 5.2.3. Kết luận 97

doc119 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế sơ bộ trạm bơm tưới Việt Hòa - Tỉnh Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
D1 = 0,61 (m) R = 0,305 (m) Vcb = (m/s) TÝnh Vra theo c«ng thøc : Vra = Q: L­u l­îng cöa ra øng víi HmaxKT = 8,184 (m), tra trªn ®­êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m 20PpB – 60 – 960 gãc q = 170 ®­îc Q = 0,64 (m3/s). Wra : DiÖn tÝch t¹i cöa ra , Wra = p.R2 Dra = 0,89 (m) => R = 0,45 (m) => Vra = (m/s) VËy Hb = 7,61 – 2,05 + (m) H1 = 3,324 + 6,4 +4 + 5 = 18,724 (m) Tr­êng hîp lµm m¸t æ dÇu b«i tr¬n c¸c æ bi cña ®éng c¬ chÝnh X¸c ®Þnh theo c«ng thøc : H2 = h®h2 + Dh + Shms Dh, Shms: Nh­ ë phÇn tr­íc. h®h2: Kho¶ng c¸hc tõ æ bi cao nhÊt ®Õn mùc n­íc bÓ hót b¬m kü thuËt. TÝnh theo c«ng thøc : h®h2 = Z«bcn - Zbhkt Z«bcn: Cao tr×nh æ bi cao nhÊt cña ®éng c¬ chÝnh, Z«bcn = + 6,8 (m) Zbhlt : Cao tr×nh mùc n­íc bÓ hót cña m¸y b¬m n­íc kü thuËt nh­ ®· x¸c ®Þnh ë tr­êng hîp trªn Zbhkt = - 1,274 (m) h®h2 = 6,8 – (- 1,274) = 8,1 (m) H2 = 8,1 + 5 + 4 = 17,1 (m) So s¸nh H1 vµ H2 thÊy H1 > H2 . VËy HKT = H1 = 18,724 (m) Chän m¸y b¬m n­íc kü thuËt Chän 3 m¸y b¬m n­íc kü thuËt trong ®ã cã mét m¸y dù tr÷. L­u l­îng cña mét m¸y b¬m n­íc kü thuËt tÝnh theo c«ng thøc : Q1m¸y = QKT = 28,08 (m3/h) n: Sè m¸y b¬m n­íc kü thuËt kh«ng kÓ m¸y dù tr÷ : n = 2 Q1m¸y = (m3/h) Tra sæ tra cøu m¸y b¬m cña nhµ m¸y b¬m H¶i D­¬ng chän ®­îc lo¹i m¸y b¬m ly t©m 1 cÊp trôc ngang, cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh­ sau: Lo¹i m¸y b¬m Q (m3/h) H(m) n(v/ph) N®c (Kw) Dh (mm) Dx (mm) LT20- 18 13 -25 14 - 20 2900 2,2 50 32 d) ThÓ tÝch cña bÓ chøa n­íc kü thuËt ThÓ tÝch cña bÓ chøa n­íc s¹ch ThÓ tÝch cña bÓ chøa n­íc s¹ch lÊy b»ng 20 lÇn l­u l­îng n­íc kü thuËt trong 1 phót: QKT = 28,08 m3/h/60 = 0,468 m3/ph VËy thÓ tÝch cña bÓ n­íc s¹ch lµ : 20.0,468 = 9,36 (m3) ThÓ tÝch cña bÓ n­íc ch­a läc ThÓ tÝch cña bÓ n­íc ch­a läc lÊy b»ng 2 lÇn thÓ tÝch cña bÓ n­íc s¹ch : 2x 9,36 = 18,72 (m3) ThÓ tÝch cña bÓ läc lµ: Vbl = VbÓ n­íc s¹ch + VbÓ n­íc ch­a läc Vbl = 9,36 + 18,72 = 28,1 (m3) BÓ tËp trung n­íc kü thuËt bè trÝ ë buång trèng trong khèi mãng phÝa d­íi cña gian ®iÖn cã kÝch th­íc lµ :(5,5x3,2x2) = 35,2 (m3) VËy thÓ tÝch bÓ läc bè trÝ lín h¬n thÓ tÝch bÓ theo yªu cÇu, ®¶m b¶o l­u l­îng b¬m n­íc kü thuËt S¬ ®å : HÖ thèng n­íc kü thuËt dïng bÓ läc èng hót n­íc tõ bÓ hót vµo; 2- Van ®ãng më; 3- L­íi ch¾n r¸c;4 – BÓ chøa n­íc läc; 5-TÇng läc; 6-BÓ chøa n­íc s¹ch; 7-èng hót cña m¸y b¬m n­íc kü thuËt; 8-M¸y b¬m kü thuËt; 9-èng ®Èy cña m¸y b¬m n­íc kü thuËt; 10-èng ®Èy n­íc sinh ho¹t; 11-èng thu håi n­íc sau khi lµm nguéi dÇu b«i tr¬n c¸c æ bi cña ®éng c¬ vÒ bÓ n­íc s¹ch. 4.7.3. HÖ thèng ch÷a ch¸y Trong nhµ m¸y b¬m, ®Ò phßng ch¸y xÈy ra vµ khi ch¸y ph¶i cã c¸c dông cô ®Ó dËp t¾t. C¸c dông cô gåm cã: M¸y b¬m ch÷a ch¸y, b×nh ho¸ chÊt, xÎng, c©u liªm, bao t¶i, c¸t … L­u l­îng m¸y b¬m ch÷a ch¸y th­êng lÊy 10 l/s, cét n­íc t¹o ra ph¶i cao h¬n nãc nhµ mét kho¶ng 15 (m) S¬ bé lÊy cét n­íc b¬m ch÷a ch¸y : Hbc = HNM + 15 (m) , víi HNM lµ chiÒu cao nhµ m¸y HNM = 15,806 (m) Hbc = 15,806 + 15 = 30,806 (m) Cã Qbc = 10 (l/s); Hbc = 30,806 (m) tra sæ tra cøu m¸y b¬m lo¹i m¸y b¬m ly t©m LT45-31 do nhµ m¸y b¬m H¶i D­¬ng chÕ t¹o: Lo¹i m¸y b¬m Q (m3/h) H(m) n(v/ph) N®c (Kw) Dh (mm) Dx (mm) LT45- 31 30 - 60 35 - 23 2900 7,5 80 50 Sè l­îng m¸y bao gåm 1 m¸y chÝnh vµ mét m¸y phô. HÇm n­íc dù tr÷ bè trÝ ë bªn c¹nh bÓ tËp trung n­íc d­íi gian söa ch÷a. HÇm th«ng víi bÓ hót qua èng vµ van f200. èng f100 dÉn n­íc ®Õn hai vßi phun n­íc cøu ho¶ bªn ngoµi nhµ m¸y. Mét vßi ®Æt r×a ®­êng vµo gian söa ch÷a ®Ó cøu ho¶ cho nhµ qu¶n lý. Mét vßi ®Æt ®Çu håi ®Ó phun n­íc cøu ho¶ cho tr¹m biÕn ¸p vµ gian ®iÖn. M¸y b¬m ®­îc bè trÝ ë sµn b¬m d­íi gian söa ch÷a. §Ó n©ng cao hÖ sè sö dông cña m¸y b¬m ch÷a ch¸y, ta bè trÝ m¸y b¬m ch÷a ch¸y kiªm thªm nhiÖm vô ®­a n­íc bÈn tõ bÓ hót lªn bÓ n­íc bÈn cña bÓ läc n­íc trong hÖ thèng n­íc kü thuËt khi trªn bÓ th¸o ch­a cã n­íc. 4.7.4. HÖ thèng th«ng giã trong nhµ m¸y Khi ®éng c¬ lµm viÖc, nhiÖt ®é c¶u ®éng c¬ to¶ ra lµm t¨ng nhiÖt ®é trong nhµ m¸y, cã khi lªn tíi 500C, do vËy hiÖu suÊt cña ®éng c¬ gi¶m®i râ rÖt, kÕt qu¶ quan tr¾c sù gi¶m hiÖu suÊt cña ®éng c¬ do ¶nh h­ëng cña ®éng c¬ do ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é nh­ b¶ng sau: NhiÖt ®é xung quanh ®éng c¬ HiÖu suÊt ®éng c¬ gi¶m ®i (%) 35 0 40 5 45 12,5 50 25 1. TÝnh l­îng kh«ng khÝ cÇn ph¶i th«ng giã trong mét giê :W §­îc tÝnh theo c«ng thøc : W = (m3/h) C : Tû nhiÖt cña kh«ng khÝ, C = 0,24 Kcal/kg cho 1oC t1: NhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt cña kh«ng khÝ trong buång, t1 = 350 C t2: NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi ®­a vµo, t2 = 30o C gk : Träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ ®­a vµo nhµ m¸y , x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: gk = (kg/m3) Qth : L­îng nhiÖt thõa to¶ ra trong 1 giê cña 1 gian nhµ m¸y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Qth =SQt - SQtt (Kcal/h) SQt : Tæng l­îng nhiÖt to¶ ra trong 1 gian nhµ m¸y gåm nhiÖt to¶ ra tõ ®éng c¬ , cña d©y dÉn ®iÖn, t­êng nhµ m¸y ( phÝa cã mÆt trêi) SQtt : Tæng l­îng nhiÖt tæn thÊt xung quanh nhµ m¸y chñ yÕu th«ng qua t­êng, qua cöa sæ ( phÝa cã mÆt trêi) a) TÝnh tæng l­îng nhiÖt to¶ ra trong 1 gian nhµ m¸y Tæng l­îng nhiÖt to¶ ra trong 1 gian nhµ m¸y tÝnh theo c«ng thøc: SQt = Q®c + Qdd + Qt­êng TÝnh l­îng do ®éng c¬ to¶ ra cÇn lµm m¸t Q®c , tÝnh theo c«ng thøc : Q®c = 860.NH. .b.n (Kcal/h) NH: C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ , NH = 75 Kw h®c: HiÖu suÊt cña ®éng c¬ , h®c = 0,906 n : Sè m¸y b¬m chÝnh trong 1 gian nhµ m¸y , n = 1 b : HÖ sè phô t¶i cña ®éng c¬ , b = Nlvmax: C«ng suÊt lµm viÖc lín nhÊt øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ, Nlvmax = 64,17 Kw Q®c = 860.75. (Kcal/h) TÝnh nhiÖt l­îng do d©y dÉn to¶ ra : Qdd Qdd = 2160.i2 i: C­êng ®é trung b×nh cña dßng ®iÖn qua 1 mm2 tiÕt diÖn d©y dÉn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : i = (A/mm2) Ilv: C­êng ®é d©y dÉn lµm viÖc cña ®éng c¬ , tÝnh theo c«ng thøc sau: Ilv = N®cmax : C«ng suÊt cña ®éng c¬ øng víi cét n­íc kiÓm tra lín nhÊt ( HKTmax), theo tÝnh to¸n ë phÇn tr­íc th× N®cmax = 64,17 Kw U®c : §iÖn ¸p cña ®éng c¬ , U®c = 380 V h®c : HiÖu suÊt ®éng c¬ , h®c = 0,906 Cosw : HÖ sè c«ng suÊt, cosw = 0,88 Ilv = S : TiÕt diÖn d©y dÉn (mm2), tra b¶ng t×m ®­îc tiÕt diÖn cña d©y dÉn S = 50 mm2 => i = Khi ®ã ta cã: Qdd = 2160.2,422 = 12649,8 (Kcal/h) TÝnh tæng l­îng nhiÖt to¶ ra tõ m«i tr­êng xung quanh: Do t­êng g¹ch cöa sæ ë phÝa cã mÆt trêi bÞ chiÕu nãng lªn. Nªn lÊy nhiÖt ®é cña t­êng cao h¬n nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ bøc x¹ mÆt trêi lµ 100C. L­îng nhiÖt to¶ ra tÝnh theo c«ng thøc : Qt = K . F. (ttg – ttr) K: HÖ sè truyÒn nhiÖt qua t­êng cña 10C, tÝnh ra Kcal/m2 trong 1 giê lÊy hÖ sè K ®èi víi t­êng g¹ch dÇy 0,25 m th× K = 1,38 Kcal/m2. F: DiÖn tÝch t­êng cña 1 gian m¸y phÝa bÞ mÆt trêi chiÕu nãng. F = LTK1g. H®c – Fcöa sæ H®c: ChiÒu cao tÇng ®éng c¬ , H®c = 7,4 (m) LTK1g: ChiÒu dµi 1 gian thiÕt kÕ, LTK1g = 2,4 (m) Fcöa sæ = (2x1,5) + (0,4x1,5) = 3,6 (m2) F = 7,4. 2,4 – 3,6 = 14,16 (m2) ttg: NhiÖt ®é mÆt t­êng, ttg = 400C ttr: NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ m¸y , ttr = 350C. VËy : Qt = 1,38.14,16.(40-35) = 97,704 (Kcal/h) SQt = 5755,17 + 12649,8 + 97,704 = 18502,67 (Kcal/h) b) L­îng nhiÖt tæn thÊt xung quanh nhµ m¸y . SQtt = Qqt­êng + Qqcöa L­îng nhiÖt tæn thÊt qua t­êng: Qqt­êng = K. F. (ttr – tng) K: HÖ sè truyÒn nhiÖt qua t­êng K = 1,38 (Kcal/m3h) F: DiÖn tÝch t­êng cña 1 gian nhµ m¸y phÝa kh«ng bÞ mÆt trêi chiÕu nãng, F = 14,16 m2. tng: NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ m¸y , tng = 300C ttr: NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong nhµ m¸y , ttr = 350C VËy l­îng nhiÖt tæn thÊt qua t­êng lµ: Qqt­êng = 1,38.14,16.(35 – 30 ) = 97,7 (Kcal/h) L­îng nhiÖt tæn thÊt qua cöa sæ: Qqcöa = Kc . Fcöa sæ.(ttr – tng) Kc: HÖ sè truyÒn nhiÖt qua cöa sæ cña 10C, tra b¶ng 85 Gi¸o tr×nh Tr¹m b¬m tËp 2 ta cã Kc = 5 (Kcal/m2h) Fcöa sæ: DiÖn tÝch cöa sæ cña 1 gian nhµ m¸y tÝnh cho 1 bªn. Qqcöa = 5 . 3,6.(35 – 30) = 90 (Kcal/m2h) VËy tæng l­îng nhiÖt tæn thÊt lµ: SQtt = 97,7 + 90 = 187,7 (Kcal/m2h) VËy Qth = SQt - SQtt = 18502,67 – 187,7 = 18314,97 (Kcal/h) Khi ®ã ta cã l­îng kh«ng khÝ cÇn ph¶i th«ng giã trong 1 giê lµ: W = (Kcal/h) 2. L­îng kh«ng khÝ do giã ®­a vµo nhµ m¸y Wgiã = Fcöa sæ. .3600 (m3/h) Fcs: DiÖn tÝch cöa sæ 1 gian nhµ m¸y, Fcs = 3,6 (m2) : Tèc ®é giã trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt ®o lóc 13 giê, = 2 m/s Wgiã = 3,6.2.3600 = 25920 (m3/h) So s¸nh l­îng kh«ng khÝ do giã ®­a vµo Wgiã víi l­îng kh«ng khÝ cÇn ph¶i th«ng W trong 1 giê cña 1 gian cña nhµ m¸y : lÇn KÕt luËn: L­îng kh«ng khÝ do giã ®­a qua cöa sæ vµo nhµ m¸y ®ñ ®Ó nhiÖt ®é trong nhµ m¸y kh«ng v­ît qu¸ 350C, do ®ã kh«ng cÇn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã. 4.8. ThiÕt kÕ s¬ bé hÖ thèng ®iÖn 4.8.1. Chän s¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®iÖn Do ®iÖn ¸p ®éng c¬ lµ 380 V do ®ã s¬ ®å ®Êu d©y cña hÖ thèng ®iÖn ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh vÏ: 4.8.2. Chän m¸y biÕn ¸p cho nhµ m¸y Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ lÊy ®iÖn tõ ®­êng d©y cao thÕ 35 Kv. §Ó cã ®iÖn ¸p thÝch hîp víi ®éng c¬ kÐo m¸y b¬m, c¸c thiÕt bÞ phô vµ dïng cho sinh ho¹t ta ph¶i h¹ ®iÖn ¸p cña nguån xuèng c¸c cÊp ®iÖn ¸p thÝch hîp víi môc ®Ých sö dông. C¸c m¸y biÕn ¸p cña tr¹m b¬m ®­îc chän theo c¸c tiªu chuÈn sau: Dung l­îng yªu cÇu cña tr¹m b¬m Syc §iÖn ¸p nguån Ung §iÖn ¸p cña ®éng c¬ V®c Chän s¬ ®å ®Êu ®iÖn nh­ h×nh vÏ trªn th× dung l­îng yªu cÇu Syc cña tr¹m b¬m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : k : HÖ sè an toµn th­êng lÊy k = 1,05 4 1,1, chän k = 1,1 k1: HÖ sè phô t¶i cña ®éng c¬ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : k1 = Nmax : C«ng suÊt thùc tÕ lín nhÊt t¹i trôc cña ®éng c¬ khi lµm viÖc víi HKTmax. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn cã Nmax = 64,32 kw NH : C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬, NH = 75 Kw Khi ®ã k1 = = 0,86 k2 : HÖ sè lµm viÖc ®ång thêi cña tr¹m b¬m, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc k2 = h®c : HiÖu suÊt cña ®éng c¬, h®c = 0,906 cosw : HÖ sè c«ng suÊt, cosw = 0,88 åNH : Tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ trong tr¹m b¬m, kÓ c¶ m¸y dù tr÷. Ta cã åNH = 7. NH = 7.75 = 525 Kw VËy : (Kw) Chän NTD = 50 Kw Tra phô lôc HA2 gi¸o tr×nh §iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. Lª C«ng Thµnh) ta chän 2 m¸y biÕn ¸p chÝnh, vµ mét m¸y biÕn ¸p phô do h·ng ABB s¶n xuÊt. C¸c th«ng sè kü thuËt nh­ b¶ng sau : STT Tªn m¸y biÕn ¸p Dung l­îng (KVA) §iÖn ¸p lín nhÊt (KV) Cao ¸p H¹ ¸p 1 315KVA- 35/0,4 315 35 0,4 2 50KVA- 35/0,4 50 35 0,4 4.8.3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn h¹ ¸p 1. TÝnh chän d©y dÉn cho m¹ng ®iÖn trong nhµ m¸y ViÖc chän d©y dÉn cho hÖ thèng ®iÖn ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®iÒu kiÖn kü thuËt lµ cung cÊp ®Çy ®ñ ®iÖn n¨ng theo yªu cÇu, ®­êng d©y ®iÖn kh«ng bÞ ph¸ huû bëi nh÷ng t¸c ®éng c¬ giíi, nhiÖt ho¸ häc còng nh­ c¸c t¸c ®éng cña m«i tr­êng.§ßi hái chi phÝ ®Çu t­ vµ vËn hµnh hîp lý, mÆt kh¸c ®ßi hái cÇn ®¶m b¶o vÒ mÆt thÈm mü còng nh­ thuËn tiÖn cho thi c«ng l¾p r¸p. a) TÝnh to¸n chän d©y dÉn tõ tñ khëi ®éng ®Õn ®éng c¬ Mçi ®éng c¬ chän mét hµng c¸p. Dùa vµo c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬ sÏ t×m ®­îc lo¹i d©y dÉn vµ tiÕt diÖn S thÝch hîp. C­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = N®m : C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬, N®m = 75 Kw C¸c th«ng sè cßn l¹i ®· gi¶i thÝch ë trªn VËy : I®m = = 142,9 (A) Cã I®m chän lo¹i d©y dÉn vµ tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng sau: I®m £ Ihc I®m : C­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña mét d©y c¸p, I®m = 142,9 (A) Ihc : Dßng ®iÖn hiÖu chØnh cho phÐp cña d©y dÉn tÝnh theo c«ng thøc : Ihc = K1.K2.Icp K1 : HÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é thùc tÕ cña m«i tr­êng ®Æt d©y dÉn. NhiÖt ®é quy ®Þnh cña m«i tr­êng tiªu chuÈn ®Æt d©y dÉn lµ 250C. NhiÖt ®é thùc tÕ m«i tr­êng ®Æt d©y dÉn ( m«i tr­êng kh«ng khÝ) lµ 350C. Tra b¶ng 5.8 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. Lª C«ng Thµnh) ®­îc : K1 = 0,88 K2 : HÖ sè hiÖu chØnh theo sè l­îng c¸p lµm viÖc, v× ë ®©y mçi ®éng c¬ chØ dïng mét c¸p nªn K2 = 1. Icp / = 162,4 (A) Dùa vµo Icp tra b¶ng 5.7 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. Lª C«ng Thµnh) ta chän lo¹i c¸p d©y ®ång 3 lâi cã S = 50 mm2 vµ cã Icp = 172 (A). b) TÝnh to¸n chän d©y dÉn tõ m¸y biÕn ¸p chÝnh ®Õn tñ ®Çu vµo TÝnh Icp Icp ³ I®m = (A) n: Sè m¸y b¬m mµ mét m¸y biÕn ¸p ®¶m nhiÖm, n = 3 N®c : C«ng suÊt cña ®éng c¬ , N®c = 75 Kw U®c : §iÖn ¸p cña ®éng c¬, U®c = 380 V h®c : HiÖu suÊt cña ®éng c¬, h®c = 0,906 cosw : HÖ sè c«ng suÊt, cosw = 0,88 I®m = = 428,77 (A) Icp ³ = 487,24 (A) Chän d©y dÉn Dùa vµo Icp tra b¶ng 5.7 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. Lª C«ng Thµnh) ta chän lo¹i c¸p d©y ®ång 1 lâi cã S = 185 mm2 vµ cã Icp = 535 (A). c) Chän d©y dÉn tõ tñ dÇu vµo ®Õn tñ khëi ®éng Do c­êng ®é dßng ®iÖn tõ tñ ®Çu vµo ®Õn tñ khëi ®éng b»ng c­êng ®é tõ tñ khëi ®éng ®Õn ®éng c¬, c­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cho mçi hµng c¸p lµ 142,9 (A). VËy ta chän d©y dÉn cïng lo¹i víi d©y dÉn tõ tñ khëi ®éng ®Õn ®éng c¬. d) TÝnh chän d©y dÉn tõ m¸y biÕn ¸p phô ®Õn tñ tù dïng TÝnh Icp: Icp ≥ I®m = (A) Ta coi hÖ sè cosw = 1 vµ hiÖu suÊt htd = 1 Utd : §iÖn ¸p tù dïng, Utd = 0,4 KV Ntd : C«ng suÊt tù dïng , Ntd = Ntd1 + Ntd2 + Ntd3 Ntd1, Ntd2 , Ntd3 : C«ng suÊt tù dïng cña m¸y b¬m tiªu, m¸y b¬m n­íc kü thuËt, m¸y b¬m n­íc cøu ho¶. Ntd = 2,9 + 2.2,2 + 7,5 = 14,8 (KW) I®m = = 21,36 (A) T­¬ng tù nh­ trªn : K1 = 0,88 K2 = 1 Icp ≥ = 24,27 (A) Chän d©y dÉn Dùa vµo Icp tra b¶ng 5.7 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. Lª C«ng Thµnh) ta chän lo¹i c¸p d©y ®ång 3 lâi cã S = 2,5 mm2 vµ cã Icp = 28 (A). e) TÝnh to¸n chän d©y dÉn tõ tñ tù dïng ®Õn c¸c thiÕt bÞ tù dïng TÝnh Icp: Icp ≥ I®m = (A) Ntb : C«ng suÊt cña thiÕt bÞ, ta chän Ntb = 10 KW Utd : §iÖn ¸p tù dïng, Utd = 0,4 KV I®m = = 14,4 (A) Icp ³ = 16,4 (A). Chän d©y dÉn Ta chän d©y ®ång lo¹i 3 lâi, tiÕt diÖn lâi 2,5 mm2, cã dßng ®iÖn cho phÐp 27 (A) NhiÖt ®é m«i tr­êng lµm viÖc 350C, nhiÖt ®é giíi h¹n lâi 700 C K1 = 0,88 Nh­ vËy dßng ®iÖn l©u dµi ®· hiÖu chØnh : Ihc = K1.Icp = 0,88. 27 = 23,76 (A) Ihc > I®m => ta chän d©y dÉn : D©y ®ång 3 lâi, tiÕt diÖn 2,5 mm2 c¸ch ®iÖn b»ng nhùa tæng hîp. 2. Chän thiÕt bÞ ®o l­êng vµ b¶o vÖ a) Chän thiÕt bÞ b¶o vÖ tõ ®­êng ®iÖn 35Kv vµo tr¹m biÕn ¸p: CÇu dao c¸ch ly : PHP - 35/630 do Nga chÕ t¹o. CÇu ch¶y : Chän lo¹i cÇu ch× cã ®iÖn ¸p danh ®Þnh 35 KV, cã thÓ dïng lo¹i PKTH vµ PKKY – cÇu ch¶y th¹ch anh dïng ®Ó b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p, ®iÖn ¸p tõ 3 435 KV. Bè trÝ cÇu dao c¸ch ly vµ cÇu ch× cho mçi m¸y biÕn ¸p. §Ó b¶o vÖ tr¹m biÕn ¸p ta bè trÝ chèng sÐt van PBC 35 b) Chän Aptomat Aptomat lµ thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó ®ãng c¾t ®iÖn cho c¸c ®­êng d©y chÝnh, c¸c ®­êng d©y h¹ ¸p, cho c¸c ®éng c¬, Aptomat th­êng ®­îc trang bÞ b¶o vÖ ng¾n m¹ch, b¶o vÖ qu¸ t¶i hay b¶o vÖ non ¸p tuú thuéc vµo lo¹i Aptomat. - Ta x¸c ®Þnh ®­îc dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬ : I®m = 142,9 (A) Nh­ vËy ta chän lo¹i Aptomat kiÓu A3130 cña Liªn X«: Dßng ®iÖn ®Þnh møc,A TiÕp ®iÓm chÝnh C¾t qu¸ t¶i C¾t ng¾n m¹ch 200 150 1050 Dßng ®iÖn ®Þnh møc tù dïng : Idm = 21,36 (A) Chän lo¹i Aptomat A3160 cña Liªn X«: Dßng ®iÖn ®Þnh møc,A TiÕp ®iÓm chÝnh C¾t qu¸ t¶i C¾t ng¾n m¹ch 50 50 - c. Chän khëi ®éng tõ Dßng ®iÖn khëi ®éng tõ Ik® > Ilv cña ®éng c¬ Ik® = 1,1.I®c = 1,1.142,9 = 157,19 (A) Chän khëi ®éng tõ: PAE – 600 cã kiÓu R¬le nhiÖt TPP - 150 víi I®m = 160 (A). d.Chän thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c + §Ìn chiÕu s¸ng ngoµi tr¹m b¬m : chän ®Ìn thuû ng©n cao ¸p 250W – 220V. + §Ìn chiÕu s¸ng trong nhµ tr¹m : Chän ®Ìn huúnh quang 1,2 m , 40W – 220V. + Ngoµi ra cßn chän vµ bè trÝ c¸c b¶ng ®iÖn, æ c¾m c«ng t¾c, hÖ thèng gi¸ ®ì c¸p, tñ khëi ®éng, bµn ®iÒu khiÓn, hÖ thèng qu¹t trÇn, ®Ìn nhµ qu¶n lý… Ch­¬ng v TÝnh to¸n kinh tÕ TÝnh to¸n kinh tÕ lµ x¸c ®Þnh vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ. Cô thÓ lµ x¸c ®Þnh kinh phÝ mua thiÕt bÞ m¸y mãc cña tr¹m b¬m vµ x©y l¸t. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc vèn ®Çu t­ x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ, th× ph¶i dùa vµo c¸c tµi liÖu sau ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n. KÝch th­íc khèi l­îng theo tµi liÖu ®· tÝnh to¸n vµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ. ¸p dông ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n sè 56 cña Bé x©y dùng. C¨n cø vµo th«ng b¸o gi¸ sè 12-TB/VLXD-LS ngµy 20/9/2002 cña liªn së tµi chÝnh vËt gi¸ X©y dùng tØnh B¾c Giang C¨n cø th«ng t­ sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/2000 cña Bé x©y dùng 5.1. tÝnh to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh 5.1.1. TÝnh khèi l­îng x©y dùng Dùa vµo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt sÏ tÝnh ®­îc khèi l­îng x©y dùng cña c«ng tr×nh nh­ khèi l­îng ®Êt ®µo, ®Êt ®¾p, bª t«ng lãt, bª t«ng mãng, t­êng , trô pin, xµ dÇm, cét, sµn ®éng c¬ m¸i h¾t, lanh t« …, g¹ch x©y t­êng, tr¸t, quÐt v«i, cöa sæ, cöa ra vµo, m¸y b¬m m¸y biÕn ¸p, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, ®o l­êng b¶o vÖ…ta lËp b¶ng ®Ó tÝnh to¸n nh­ sau: 1. BÓ hót TT H¹ng môc c«ng tr×nh DiÔn to¸n §¬n vÞ Khèi l­îng 1 Bª t«ng lãt ®¸y M100# 0,1x[5,2x16,6+1/2x(16,6 + 13x4,16 + (13 + 4,1)x10,84x1/2 m3 24,057 2 BTCT ®¸y bÓ hót M200# [(16,6x5,2)+1/2x4,16x(16,6+13)+(13+4,1)x10,84x1/2]x0,4 m3 73,0568 3 BTCT ch©n khay bÓ hót M200# 2x1/2x(0,25+0,5)x0.25x(4.1+16.96) m3 3.88 4 BTCT t­êng c¸nh gµ M200# 2x5.35x0.25x4.2 m3 11.235 5 BTCT trô Pin M200# (5.2x0.6-6x0.15x0.2)x4.2x7 m3 86.44 6 BTCT M200# cÇu c«ng t¸c (1x0.2+2x0.15x0.2)x16.6 m3 4.32 7 BTCT M200# t­êng ngùc (0.8x0.2+2.7x0.2+1.2x0.2)x7x1.8 m3 11.844 8 BTCT M200# ®æ c¸c tÊm l¸t m¸i bÓ hót 144x0.8x0.6x0.09 m3 6.22 9 BTCT M200# ®æ c¸c tÊm l¸t m¸i kªnh dÉn 2x373x0.8x0.6x0.09 m3 32.23 10 C¸t ®en lãt ®¸y dÇy 0,05 (m) 0.05[5.2x16.6+1/2(16.6+13)x4.16+(13+4.1)x10.84x1/2] m3 12.03 2. Nhµ m¸y TT H¹ng môc c«ng tr×nh DiÔn to¸n §¬n vÞ Khèi l­îng 1 BT lãt M100# 6.4x22.4x0.1 m3 14.336 2 BTCT mãng M200# 6.4x20x0.6 m3 76.8 3 BTCT ch©n khay M200# 1/2x(1.2+0.8)x19.7x0.3 m3 5.91 4 BTCT t­êng th­îng l­u tÇng b¬m M200# (5.226-1.3)x0.8x19.7 m3 62.874 5 BTCT t­êng h¹ l­u tÇng b¬m M200# 5.226x 1x19.7-3.142x7 m3 100.7 6 BTCT t­êng hai ®Çu håi tÇng b¬m M200# 2x(5.226x4.6x0.8 m3 38.46 7 BTCT sµn tÇng b¬m M200# [(1.5x0.6+0.5x0.3)+(1.3x0.6+0.5x0.3)]-7x(3.14x0.42+1.01x1.01) m3 22.747 8 BTCT dÇm chÝnh ®ì ®éng c¬ vµ sµn söa ch÷a M200# 6.4x(2x0.4x0.6)x8 m3 24.576 9 BTCT dÇm phô ®ì ®éng c¬ M200# (2x0.4x0.6)x16.8 m3 8.064 10 BTCT sµn lµm viÖc M200# 0.3x[4.6x22.4-(1.01x1.01)x7-0.8x1.9] m3 28.314 11 BTCT M200# cét tÇng ®éng c¬ 20x[(0.4x0.6x4.8)+(0.4x0.38x1.3)] m3 26.992 12 Xµ ngang däc nèi c¸c cét M200# 10x(6.4x0.4x0.5)+1x22.2+0.4x0.3 m3 15.464 13 BTCT M200# dÇm ®ì cÇu trôc 2x(0,15x0.56+0.2x0.35)x19.8 m3 6.1 14 BTCT M200# vai ®ì dÇm cÇu trôc 20x[1/2x(0.35+0.91)x0.56-0.2x0.35]x0.4 m3 2.4 15 Panen ghÐp m¸i tÇng lµm viÖc BTCT M200# 0.198x90 m3 17.82 16 M¸i chèng h¾t tÇng lµm viÖc BTCT M200# 2x22.2x(1x0.2+0.2x0.4)+8.4x2x(1x0.2+0.2x0.4) m3 17.136 17 BTCT M200# lanh t« cöa sæ 1.9x0.25x0.1x16 m3 0.76 18 BTCT M200# lanh t« cöa ra vµo 3.9x0.25x0.1 m3 0.0975 19 BTCT M200# lanh t« cöa th«ng giã gian ®iÖn 2x1.2x0.25x0.1 m3 0.06 20 BTCT M200# gi»ng nhµ 0.15x0.25x21.02 m3 0.788 21 BTCT M200# l¸ng chèng thÊm tÇng ®éng c¬ 22.2x5.9x0.03 m3 3.929 22 G¹ch x©y t­êng th­îng l­u hå M75# 9x2x8.8x0.25-0.25x[8x(1.5x2+1.5x0.4)+1.2x0.8] m3 32.16 23 G¹ch x©y t­êng h¹ l­u hå M75# Gièng t­êng th­îng l­u m3 9.84 24 G¹ch x©y t­êng ®Çu håi tr¸i hå M75# 5.2x8.8x0.25-3.5x4x0.25 m3 7.94 25 G¹ch x©y t­êng ®Çu håi ph¶i hå M75# 5.2x8.8x0.25 m3 11.44 26 Tr¸t v÷a hai mÆt t­êng th­îng l­u M75# 2x0.01x{9x2.4x8.8-[8x(1.5x2+1.5x0.4)+1.2x0.8}+(0.35x2x8x7.5)x0.01 m3 3.63 27 Tr¸t v÷a hai mÆt t­êng h¹ l­u M75# Gièng nh­ t­êng th­îng l­u m3 3.63 28 Tr¸t v÷a hai mÆt t­êng ®Çu håi ph¶i M75# 6.4x8.8x0.01+5.2x7.5x0.01 m3 0.953 29 Tr¸t v÷a hai mÆt t­êng ®Çu håi tr¸i M75# (5.2x7.5+6.4x8.8-3.5x4)x0.01 m3 0.813 30 Tr¸t v÷a m¸i chèng h¾t M75# [(1+0.6+0.2+0.4+0.8)x0.01x(24.2+8.4)]x2 m3 2 31 Tr¸t v÷a trÇn nhµ M75# 6.7x9x4.8x0.01 m3 2.9 32 Tr¸t v÷a M75# c¹nh cöa + « v¨ng 8x2x0.01x[2x(1.5+2)]x0.25+[(3.5+8)x0.25+0.25x2x(0.8+2.4)]x0.01+(1.9x1x2x0.01+1x0.1x0.01x2+1.9x0.1x0.01)x16+(3.9x2x1+1x0.1x2+3.9x0.1)x0.01+2x(1.2x0.8x2+0.8x0.1x2+1.2x0.1)x0.01 m3 1.083 33 L¸ng nÒn sµn lµm viÖc M75# 5.9x21.7x0.01-(7x1.01x1.01+0.8x1.9)x0.01 m3 1.2 34 QuÐt v«i m3 0.3 35 C¸t ®en lãt ®¸y 6.4x22.4x0.1 m3 14.336 3.BÓ th¸o TT H¹ng môc DiÔn to¸n §¬n vÞ Khèi l­îng 1 BTCT cÇu c«ng t¸c M200# 0.5x0.2x17.3 m3 1.73 2 BTCT trô pin M200# (2x0.6-2x0.2x0.15)x7x2.71 m3 21.63 3 BTCT ch©n khay bÓ th¸o M200# 18.3x[(2.5+2.7)x0.5x1/2]+(0.5+0.25)x0.25x1/2x4.1 m3 24.2 4 BTCT ®¸y bÓ th¸o M200# 0.5x[(17.3+4.1)x16x1/2+(0.5+4.2)x18.3] m3 128.61 5 BT M100# lãt ®¸y bÓ th¸o 0.1x[(17.3+4.1)x16x1/2+(0.5+4.2)x18.3] m3 25.722 6 BTCT M200# ®¸y ®o¹n b¶o vÖ kªnh th¸o 6.3x4.1x0.2 m3 5.2 7 BT M100# lãt ®¸y ®o¹n b¶o vÖ kªnh th¸o 6.3x4.1x0.1 m3 2.6 8 BTCT M200# ®æ c¸c tÊm l¸t m¸i kªnh 47x0.6x0.8x0.09 m3 2.03 9 C¸t ®en lãt ®¸y m3 25.722 10 BTCT M200# ®æ tÊm l¸t m¸i bÓ th¸o 2x59x0.8x0.6x0.09 m3 5.1 Khèi l­îng ®µo ®¾p toµn c«ng tr×nh TT H¹ng môc c«ng tr×nh DiÔn to¸n §¬n vÞ Khèi l­îng 1 §µo ®Êt kªnh dÉn + hè mãng {(12.368+6.1)x3.534x1/2+[(12.368+4+4+16.368)x2.2x1/2+(20.368+3.8+22.368)x2.2x1/2}x50+(8.4+16.4)x8.674x1/2x22.4+2x(1+5)x8.674x1/2+(5+6)x1.696x1/2x17.3+(19.3+6.1)x16x1/2x0.76+(18.6+6.1)x15x1/2x7.7 m3 10415.179 2 §¾p ®Êt 25x1/2x1.5x(9.5+8)+2x40x1/2x1.5x(3.5+2) m3 451.63 3 §¾p c¸t (8.4+14.4)x7.3x0.5x(22.4)+2x(1+4)x7.3x0.5x6.4-(1+4)x7.3x0.5x22.4 m3 1688.93 Tæng hîp khèi l­îng x©y dùng cña tr¹m b¬m TT H¹ng môc c«ng tr×nh §/vÞ BÓ hót Nhµ m¸y BÓ th¸o Tæng céng 1 §µo ®Êt m3 10415,179 2 §¾p ®Êt m3 451,63 3 §¾p c¸t m3 1688,93 4 C¸t ®en lãt ®¸y m3 12,03 14.336 25.722 52.088 5 BTCT M200# mãng m3 76,94 82,71 158,01 317,66 6 BTCT M200# t­êng m3 11,235 202,034 11,77 225,04 7 BTCT M200# t­êng trô pin m3 86,44 0 21,63 108,07 8 BTCT M200# cét m3 0 26,992 0 26,992 9 BTCT M200# xµ dÇm, gi»ng nhµ m3 0 57,4 0 57,4 10 BTCT M200# sµn, cÇu c«ng t¸c m3 4,32 58,061 1.73 64.111 11 BTCT M200# lanh t«, m¸i chèng h¾t, « v¨ng, t­êng ngùc m3 11,844 21,983 0 33,827 12 BTCT M200# cÇu thang m3 0 0,4 0 0,4 13 G¹ch x©y M75# m3 0 61,38 0 61,38 14 QuÐt v«i m3 0 0,3 0 0,3 15 Tr¸t t­êng hå M75# m3 0 9,026 0 9,026 16 Tr¸t canh cöa, m¸i chèng h¾t, « v¨ng m3 0 3,083 0 3,083 17 Tr¸t trÇn hå M75# m3 0 2,9 0 2,9 18 L¸ng nÒn sµn hå M75# m3 0 1,2 0 1,2 19 BT lãt M100# m3 24,057 14,336 28,322 66,725 20 BTCT M200# ®æ tÊm l¸t m¸i m3 38,45 0 7,13 45,58 21 Panen m¸i tÇng lµm viÖc m3 0 17,82 0 17,82 5.1.2. TÝnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh Chi phÝ tÝnh thuÕ x©y dùng c«ng tr×nh I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ vËt liÖu 1x1xCvl 718645496.3 2 Chi phÝ nh©n c«ng (NC) 1,064x1,46xCnc 101555087.2 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1x1,07xCm 26735106.88 Céng chi phÝ trùc tiÕp (T) 846935690.4 II Chi phÝ chung (C) 64%xNC 64995255.83 III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc (Bt) 5,5%x(T+C) 50156202.04 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ (Z) T+C+Bt 962087148.3 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra 5%xZ 48104357.41 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ 1010191505.7 Chi phÝ phÇn ®Êt tÝnh thuÕ I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ vËt liÖu 1x1xCvl 29422849.5 2 Chi phÝ nh©n c«ng (NC) 1,064x1,46xCnc 179600590.4 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1x1,07xCm 0 Céng chi phÝ trùc tiÕp (T) 209023439.9 II Chi phÝ chung (C) 64%xNC 114944377.9 III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc (Bt) 5,5%x(T+C) 17818229.98 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ (Z) T+C+Bt 341786047.8 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra 5%xZ 17089302.39 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ 358875350.2 Tæng møc ®Çu t­ cho x©y l¾p nhµ m¸y: ( B»ng gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ phÇn thuû c«ng + Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ ®Êt) Tæng møc ®Çu t­ =1010191505,7 + 358875350,2 = 1369066855,9 (VN§) Chi phÝ l¾p ®Æt ®iÖn h¹ ¸p: I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ nh©n c«ng (NC) 1,46xCnc 3375641.18 2 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1,07xCm 226198 Céng chi phÝ trùc tiÕp (T) 3601839.18 II Chi phÝ chung (C) 71%xNC 2396705.238 III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc (Bt) 6%x(T+C) 359912.6651 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr­íc thuÕ (Z) T+C+Bt 6358457.083 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra 5%xZ 317922.8541 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ 6676379.9 Tæng chi phÝ thiÕt bÞ ®iÖn: Ctb® = Ccptb + C®hast Trong ®ã : Ccptb – Chi phÝ thiÕt bÞ ®iÖn (212418000 VN§) C®hast – Chi phÝ l¾p ®Æt ®iÖn h¹ ¸p sau thuÕ VËy : Ctb® = 212418000 + 6676379,9 = 219094379,9 (VN§) Chi phÝ thiÕt bÞ c¬ khÝ TT Lo¹i thiÕt bÞ §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn (VN§) 1 M¸y b¬m 20PpB -60-960 Tæ m¸y 7 500000000 3500000000 2 CÇu trôc 5 tÊn Bé 1 150000000 150000000 3 M¸y b¬m LT46-7 ChiÕc 1 3500000 3500000 4 M¸y b¬m LT20-18 ChiÕc 3 2300000 6900000 5 L­íi ch¾n r¸c ChiÕc 7 700000 4900000 6 Cöa van b»ng s¾t ChiÕc 7 1500000 10500000 Céng 3675800000 Chi phÝ vËn chuyÓn thiÕt bÞ c¬ khÝ 5%xCck = 183790000 (VND) Chi phÝ b¶o qu¶n b¶o hiÓm 3,32%x Cck = 122036560 (VND) Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö 100.000.000 (VND) Tæng 405826560 (VND) Tæng céng : (T) = Cck + 405826560 = 4081626560 (VND) Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc (Bt) = 5,5% x (T) = 2244894608 (VND) Gi¸ trÞ dù to¸n cña thiÕt bÞ c¬ khÝ tr­íc thuÕ (G) = 6326521168 (VND) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra (VAT) = 5% x (G) = 3163260584 (VND) Gi¸ trÞ dù to¸n cña thiÕt bÞ c¬ khÝ sau thuÕ: 9.489.781.752 (VND) Tæng céng møc ®Çu t­ thiÕt bÞ : B»ng gi¸ trÞ dù to¸n cña thiÕt bÞ c¬ khÝ sau thuÕ + Tæng chi phÝ thiÕt bÞ ®iÖn = 9.489.781.752 + 219.094.380 = 9.708.876.133 (VND) (ChÝn tû b¶y tr¨m linh t¸m triÖu t¸m tr¨m b¶y m­¬i s¸u ngh×n mét tr¨m ba m­¬i ba ®ång) Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu = Tæng møc ®Çu t­ x©y l¾p nhµ m¸y + Tæng møc ®Çu t­ thiÕt bÞ = 1.369.066.856 + 9.708.876.133 = 11.077.942.989 (VND) (M­êi mét tû b¶y m­¬i b¶y triÖu chÝn tr¨m bèn hai ngh×n chÝn tr¨m t¸m chÝn ngh×n) Tæng dù to¸n c«ng tr×nh TT C¸c chi phÝ kh¸c Thµnh tiÒn 1 ThiÕt kÕ phÝ lÊy b»ng 2% Tæng kinh phÝ x©y dùng(Cb®) 221558859.8 2 Chi phÝ kh¶o s¸t l¸y b»ng 5% (Cb®) 553897149.5 3 Gi¸m s¸t c«ng tr×nh lÊy b»ng 0,638% (Cb®)x1,1 77745003.9 4 Chi phÝ qu¶n lý lÊy b»ng 1,2%x(Cb®)x1,1 1462288475 5 §Òn bï 150000000 6 B¶o hiÓm lÊy b»ng 0,35%(Cnm)x1,1 52709073.96 7 LËp hå s¬ mêi thÇu lÊy b»ng 0,109%(Cnm)x1,1 16415111.6 8 Dù phßng lÊy b»ng 10%(Cnm) 136906685.6 9 Chi phÝ kh¸c 300000000 Céng 2971520358.8 Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 14049463347.8 5.2. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n TÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ, ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së x¸c dÞnh gi¸ trÞ s¶n l­îng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng thªm, nhê cã t¸c ®éng cña dù ¸n th«ng qua mét sè chØ tiªu ®Çu t­ chñ yÕu nh­ : HÖ sè néi hoµn kinh tÕ (EIRR %), gi¸ trÞ thu nhËp dßng (NPV), tû sè thu nhËp vµ chi phÝ (B/C) … TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c gi¶ ®Þnh sau ®©y: Thêi gian thi c«ng thùc hiÖn dù ¸n lµ 2 n¨m §êi sèng kinh tÕ cña dù ¸n lµ 30 n¨m Gi¸ c¶ ®Çu vµo ®Çu ra theo gi¸ thÞ tr­êng quý III/2002 Dù kiÕn kh¶ n¨ng ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n : N¨m ®Çu tiªn ®em vµo khai th¸c sö dông dù ¸n ®¹t 50% Bt N¨m thø hai ®em vµo khai th¸c sö dông dù ¸n ®¹t 70% Bt N¨m thø ba trë ®i ®em vµo khai th¸c sö dông dù ¸n ®¹t ®­îc 100% Bt X¸c ®Þnh tæng chi phÝ cña dù ¸n 1. Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu (VN§) K = 4049463347.80 2. C¸c chi phÝ qu¶n lý khai th¸c (VN§) C = 1836846217.17 a) Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn (VN§) Csctx= 2,0%.K = 280989266.9 6 b) Chi phÝ söa ch÷a lín (VN§) Cscl= 1,5%.K = 210741950.22 c) Chi phÝ ®iÖn n¨ng (VN§) C®n=(320+220)KWh/ha*2365ha*650§/KW = 830115000.00 d) Chi phÝ tiÒn l­¬ng (VN§) Ctl= 7 ng * 6,000,000 ®/ng = 42000000.00 e) Chi phÝ kh¸c (VN§) Ckh= 2365 ha * 200,000 ®/ha = 473000000.00 5.2.1. §¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n 1-TÝnh thu nhËp thuÇn tuý cña mét ha gieo trång khi ch­a cã dù ¸n: B¶ng V.1 2 - TÝnh thu nhËp thuÇn tuý cña mét ha gieo trång khi cã dù ¸n: B¶ng V.2 Tæng thu nhËp t¨ng thªm hµng n¨m do cã dù ¸n ®· trõ ®i chi phÝ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ: 8615381429 (VN§) B¶ng V.3 5.2.2. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ 1.TÝnh hÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = i1 + 2 – i1) Trong ®ã: i: HÖ sè chiÕt khÊu (%) NPV : Gi¸ trÞ thu nhËp dßng. NPV = (Thu nhËp quy vÒ n¨m ®Çu) – ( Chi phÝ quy vÒ n¨m ®Çu) EIRR cµng lín chøng tá hiÖu Ých c«ng tr×nh ®¹t ®­îc cµng lín. V× vËy so s¸nh ph­¬ng ¸n ng­êi ta lÊy max(EIRR) lµm nguyªn t¾c ­u tiªn lùa chän. NÕu gäi hÖ sè chiÕt khÊu cña nghµnh nµo ®ã lµ [i] th× ®iÒu kiÖn cña mét dù ¸n ®Çu t­ cho nghµnh nµo ®ã cã hiÖu qu¶ lµ EIRR /[i]. Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ ADB ®Ò nghÞ lÊy EIRR > [i] = 12 415% cho Thuû lîi. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh EIRR lµ ph¶i tÝnh thö dÇn : X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh chi phÝ vµ thu nhËp quy vÒ ®Çu n¨m cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c. C¸c b­íc tÝnh to¸n ®­îc thùc hiÖn trong B¶ng V.4 . KÕt qu¶ ta ®­îc hÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = 0,32 = 32 % 2. Ph©n tÝch ®é nhËy cu¶ dù ¸n: Ph©n tÝch ®é nhËy cña dù ¸n nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh sù biÕn ®éng vÒ hiÖu qu¶ cña dù ¸n th«ng qua c¸c chØ tiªu : Gi¸ trÞ thu nhËp dßng (NPV), tû sè B/C vµ EIRR tr­íc nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi cã thÓ xÈy ra trong t­¬ng lai nh­ chi phÝ ®Çu t­ t¨ng lªn, thu nhËp gi¶m ®i vµ ng­îc l¹i …. Ph©n tÝch ®é nhËy ®­îc thùc hiÖn trong B¶ng V.5 5.2.3. KÕt luËn Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n thùc hiÖn trªn ®©y cã thÓ cho thÊy dù ¸n x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ huyÖn ViÖt Yªn tØnh B¾c giang cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Víi c¸c chØ tiªu ®Çu t­ nh­ sau : STT C¸c chØ tiªu ®Çu t­ KÕt qu¶ 1 HÖ sè néi hoµn kinh tÕ :EIRR 32% 2 Gi¸ trÞ thu nhËp dßng: NPV 27430,61.106 (VN§) 3 Tæng thu nhËp / chi phÝ : B/C 2,21 4 Víi hÖ sè chiÕt khÊu: i 12% KÕt qu¶ ph©n tÝch ®é nhËy trong B¶ng V.5 còng chØ ra r»ng hiÖu qu¶ dù ¸n hoµn toµn æn ®Þnh tr­íc c¸c biÕn ®éng rñi ro cã thÓ xÈy ra trong t­¬ng lai. Tãm l¹i dù ¸n cã tÝnh chÊt kh¶ thi vÒ kinh tÕ cÇn ®­îc ®Çu t­ x©y dùng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò h¹n h¸n trong khu vùc lµm cho s¶n l­îng n«ng nghiÖp t¨ng, ®¸p øng c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ x· héi cña tØnh B¾c Giang gãp phÇn lµm t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc cho toµn x· héi. Ch­¬ng 6 Chuy£n ®Ò 6.1. x¸c ®Þnh c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn khung cét 6.1.1. X¸c ®Þnh t¶i träng m¸i Líp v÷a tr¸t trÇn dµy 1 cm: 0,01x1600x1,2 x2,4 = 46,08 (Kg/m ) Träng l­îng Panen ( 0,05x0,9x2 + 0,05x0,15x2)x2500x1,2x2,4 = 756 (Kg/m) V÷a xi m¨ng dÇy 3 cm 0,03x1600x1,2x2,4 = 138,24 (Kg/m) G¹ch l¸ nem l¸t so le dÇy 0,05 m 0,05x1800x1,2x2,4 = 259,2 (Kg/m) Träng l­îng b¶n th©n dÇm 1,1x0,4x0,6x2500 + 0,01x1800x1,6x1,2 = 694,56 (Kg/m) Träng l­îng ph©n bè lªn dÇm ngang : qm¸i = 46,08 + 756 + 138,24 + 259,2 + 694,56 = 1894,08 (Kg/m) = 1,894 (T/m) 6.1.2. T¶i träng tËp trung gi÷a dÇm ngang ( P1 ) P1 = Png­êi + Pdd Png­êi : T¶i träng do ng­êi ®i l¹i trªn m¸i Png­êi = 75x1,2 = 90 ( Kg/m ) Pdd : T¶i träng dÇm däc Pdd = 2500x0,4x0,6x2,4 = 1440 (Kg/m) Þ P1 = 90+ 1440 = 1530 (Kg/m) = 1,53 (T/m) 6.1.3. T¶i träng giã §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh thuéc khu vùc II – B¾c Bé Gi¸ trÞ t¶i träng giã tiªu chuÈn theo tiªu chuÈn VN2737-95: q0 = 95 (Kg/m2 ) T¶i träng giã t¸c dông lªn khung ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: q = n.q0.k.C.B Trong ®ã: q : Gi¸ trÞ cña t¶i träng giã t¸c dông lªn khung. n : HÖ sè v­ît t¶i, n = 1,3 k : HÖ sè ¶nh h­ëng ®Õn t¶i träng giã theo chiÒu cao, lÊy k = 1. C : HÖ sè khÝ ®éng: Víi mÆt ®ãn giã C = 0,8 Víi mÆt khuÊt giã C = 0,6 B : B­íc cña khung, B = 2,4 (m) VËy : T¶i träng giã t¸c dông vµo khung phÝa ®ãn giã : qg® = 1,3.95.1.0,8.2,4 = 237,12 (Kg/m) = 0,237 (T/m) T¶i träng giã t¸c dông vµo khung phÝa khuÊt giã : qgh = 1,3.95.1.0,6.2,4 = 177,84 ( Kg/m) = 0,178 (T/m) 6.1.3. T¶i träng cÇu trôc vµ vËt cÈu T¶i träng b¶n th©n cÇu trôc : 2 (T) T¶i träng m¸y b¬m : 4 (T) VËy : P2 = (2 + 4) / 2 = 3 (T) M = 3.0,4 = 1,2 (Tm) Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc c¸c gi¸ trÞ t¶i träng nh­ trªn. Dïng ch­¬ng tr×nh SAP2000 tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu khung ph¼ng. 6.1.4. T¶i träng b¶n th©n cét qcét = 0,4.0,6.2500.1,2 + 0,01.1,5.1,2.1600 = 748,8 (Kg/m) = 0,749 (T/m) 6.2. TÝnh to¸n cèt thÐp 6.2.1. X¸c ®Þnh mÆt c¾t 1-1: (DÇm ngang) Víi M = 5,065 (Tm ) = 506500 (Kg.cm) Q = 6,852 (T) = 6852 (Kg) C«ng tr×nh thuéc c«ng trinh cÊp IV, BTCT M200# , thÐp lo¹i CI- Bµi to¸n ta cÇn kiÓm tra xem nªn ®Æt cèt ®¬n hay cèt kÐp. ¸p dông c«ng thøc (3-11, trang 37 GTKCBTCT) A = Trong ®ã: Kn : Lµ ®é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV tra phô lôc 3 (GTKCBTCT), Kn = 1,1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n tra phô lôc 4 (GTKCBTCT), nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5(GTKCBTCT ) ta cã mb = 1 Rn : C­êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét, víi M200# tra phô lôc 2 (GTKCBTCT ) ta cã Rn = 90 (Kg/cm2) b : B¶n lÒ dÇy tiÕt diÖn b = 40 cm. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn. h0 = h – a h : ChiÒu cao tiÕt diÖn h = 60 cm. a : Kho¶ng c¸hc tõ mÐp biªn miÒn kÐo ®Õn träng t©m cét ta chän a = 4 cm. h0 = 60 – 4 = 56 (cm) M : Momen do t¶i träng ë mÆt c¾t g©y ra M = 506500 (Kg.cm) VËy ta cã : A = = 0,05 Víi cèt thÐp CI, M200# tra phô lôc 11 (GTKCBTCT) ta cã a0 = 0,65 tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) ta cã: A0 = 0,439 A < A0 nªn tÝnh cèt thÐp ®¬n. ¸p dông c«ng thøc 3-12 trang 37 GTKCBTCT ta cã : Fa = Trong ®ã: a : Tra phô lôc 10 GTKCBTCT víi A = 0,05 ta cã a = 0,055 (néi suy ). ma : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp tra phô lôc 8 GTKCBTCT ta cã : ma = 1,1 Ra : C­êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp nhãm CI tra phô lôc 7 GTKCBTCT , ta cã Ra = 2100 (kg/cm2). Fa = = 4,8 (cm2) KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc Famin < Fa < Famax Trong ®ã : Famin : DiÖn tÝch cèt thÐp nhá nhÊt bè trÝ. Fa : DiÖn tÝch cèt thÐp bè trÝ. Famax : DiÖn tÝch cèt thÐp lín nhÊt bè trÝ. Ta cã Famin = mmin.b.h0 mmin : Hµm l­îng cèt thÐp tèi thiÓu khi bè trÝ. BTCT M200# tra b¶ng (3-1), trang 24 GTKCBTCT ta cã: mmin = 0,1 % => Famin = 0,1%.40.56 = 2,24 (cm2) Famax = = 56,73 (cm2) Famin = 2,24 (cm2) < Fa = 4,8 (cm2) < Famax = 56,73 (cm2) Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta chän 3f14 cã Fa = 4,62 cm2 KiÓm tra sai sè t­¬ng ®èi : = - 3,9 % VËy bµi to¸n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®Æt cèt ®ai vµ cèt xiªn. §iÒu kiÖn tÝnh to¸n Khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau cÇn ph¶i bè trÝ cèt ®ai cèt xiªn: 0,6.mb4.Rk < = Trong ®ã : Q : Lùc c¾t lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra t¹i mÆt c¾t ®ang xÐt Q = 6852 (Kg) R k : C­êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh to¸n víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n nhãm 1, tra phô lôc 2 GTKCBTCT víi M200# ta cã : Rk = 7,5 (kg/cm2 ) : C­êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n 2 ta cã = 11,5 (kg/cm2) mb3 : HÖ sè lµm viÖc cña bª t«ng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb3 = 1 mb4 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bª t«ng cèt thÐp, tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb4 = 0,9 VËy ta cã : 0,6.mb4.Rk = 0,6.0,9.7,5 = 4,05 (kg/cm2) s1 = t0 = = 3,74 (kg/cm2) Ta thÊy : 0,6.mb4.Rk > t0 nªn kh«ng cÇn ®Æt cèt thÐp ngang v× bª t«ng ®· ®ñ søc chÞu kÐo. 6.2.2. X¸c ®Þnh mÆt c¾t 2-2: (Gi÷a dÇm ngang) M = 684000 (kg.cm) Q = 1530 (kg) C«ng tr×nh thuéc c«ng tr×nh cÊp IV, thÐp lo¹i CI. Bµi to¸n ta cÇn kiÓm tra xem nªn ®Æt cèt ®¬n hay kÐp. A = Trong ®ã: Kn : Lµ ®é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV ta phô lôc 3 (GTKCBTCT ) ta cã Kn = 1,1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n tra phô lôc 4 (GTKCBTCT) , nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5(GTKCBTCT ) ta cã mb = 1 Rn : C­êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét, víi M200# tra phô lôc 2 (GTKCBTCT ) ta cã Rn = 90 (Kg/cm2) b : B¶n lÒ dÇy tiÕt diÖn b = 40 cm. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn. h0 = h – a h : ChiÒu cao tiÕt diÖn h = 60 cm. a : Kho¶ng c¸hc tõ mÐp biªn miÒn kÐo ®Õn träng t©m cét ta chän a = 4 cm. h0 = 60 – 4 = 56 (cm) M : Momen do t¶i träng ë mÆt c¾t g©y ra M = 684000 (Kg.cm) VËy ta cã : A = = 0,067 Víi cèt thÐp CI, M200# tra phô lôc 11 (GTKCBTCT ) ta cã a0 = 0,65 tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) ta cã: A0 = 0,439 A < A0 nªn tÝnh cèt thÐp ®¬n. ¸p dông c«ng thøc 3-12 trang 37 GTKCBTCT ta cã : Fa = Trong ®ã: a : Tra phô lôc 10 GTKCBTCT víi A = 0,067 ta cã a = 0,07 . ma : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp tra phô lôc 8 GTKCBTCT ta cã : ma = 1,1 Ra : C­êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp nhãm CI tra phô lôc 7 GTKCBTCT , ta cã Ra = 2100 (kg/cm2). Fa = = 6,11 (cm2) KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc Famin < Fa < Famax Trong ®ã : Famin : DiÖn tÝch cèt thÐp nhá nhÊt bè trÝ. Fa : DiÖn tÝch cèt thÐp bè trÝ. Famax : DiÖn tÝch cèt thÐp lín nhÊt bè trÝ. Ta cã Famin = mmin.b.h0 mmin : Hµm l­îng cèt thÐp tèi thiÓu khi bè trÝ. BTCT M200# tra b¶ng (3-1), trang 24 GTKCBTCT ta cã: mmin = 0,1 % => Famin = 0,1%.40.56 = 2,24 (cm2) Famax = = 56,73 (cm2) Famin = 2,24 (cm2) < Fa = 6,11 (cm2) < Famax = 56,73 (cm2) Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta chän 4f14 cã Fa = 6,16 (cm2) KiÓm tra sai sè t­¬ng ®èi : = 0,81 % £ 5% VËy bµi to¸n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®Æt cèt ®ai vµ cèt xiªn. §iÒu kiÖn tÝnh to¸n Khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau cÇn ph¶i bè trÝ cèt ®ai cèt xiªn: 0,6.mb4.Rk < = Trong ®ã : Q : Lùc c¾t lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra t¹i mÆt c¾t ®ang xÐt Q = 1530 (Kg) R k : C­êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh to¸n víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n nhãm 1, tra phô lôc 2 GTKCBTCT víi M200# ta cã : Rk = 7,5 (kg/cm2 ) : C­êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n 2 ta cã = 11,5 (kg/cm2) mb3 : HÖ sè lµm viÖc cña bª t«ng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb3 = 1 mb4 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bª t«ng cèt thÐp, tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb4 = 0,9 VËy ta cã : 0,6.mb4.Rk = 0,6.0,9.7,5 = 4,05 (kg/cm2) s1 = t0 = = 0,834 (kg/cm2) Ta thÊy : 0,6.mb4.Rk > t0 nªn kh«ng cÇn ®Æt cèt thÐp ngang v× bª t«ng ®· ®ñ søc chÞu kÐo. 6.2.3. MÆt c¾t 3-3 M = 686000 (kg.cm) N= 16340 (kg) §©y lµ tr­êng hîp chÞu nÐn. Ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem nã lµ tr­êng hîp nÐn lÖch t©m lín hay nÐn lÖch t©m bÐ. Kn : §é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV, tra phô lôc 3 GTKCBTCT ta cã Kn = 1,1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n, tra phô lôc 4 GTKCBTCT , nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5 GTKCBTCT , mb = 1. Rn : C­êng ®é tÝnh ton¸ nÐn däc cét, víi M200# tra phô lôc2 GTKCBTCT ta cã Rn = 90 (kg/cm2) h : ChiÒu cao cña tiÕt diÖn, h = 60 cm. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn, ho = h – a = 60 – 4 = 56 cm. F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn, F = b.h = 40.60 = 2400 (cm2 ) lo : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn, lo = l.m l : ChiÒu dµi thùc, l = 6 m Víi tiÕt diÖn hai ®Çu ngµm ta cã m = 0,5 ( theo GTKCBTCT søc bÒn vËt liÖu trang 275) lo = 6.0,5 = 4 m = 300 cm h : HÖ sè ¶nh h­ëng cña lùc däc = 1,005 eo : §é lÖch t©m ban ®Çu (cm) eo == = 41,983 cm h.eo = 1,005.41,983 = 42,15 cm 0,3ho = 0,3.56 = 16,8 cm So s¸nh h.eo > 0,3ho , vËy cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lín. a : Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( Fa). Chän a = 4 cm a’: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( F’a). Chän a’ = 4 cm. e : Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo Fa e = h.eo + h/2 – a e = 42,15 + 60/2 –4 = 68,15 cm e’: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo F’a e’ = h.eo - h/2 – a’= 8,15 cm Theo ph­¬ng tr×nh (4-13) vµ 4-14) trang 47 GTKCBTCT ta cã ®ã lµ ph­¬ng tr×nh chøa 3 Èn, (x , Fa , Fa’) Chän x = ao.ho, víi ao = a, A = Ao vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn h¹n chÕ. Víi lo¹i thÐp CI, BTCT M200# tra phô lôc 11 GTKCBTCT ta cã ao = 0,65 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã A = Ao = 0,439 DiÖn tÝch cèt thÐp vïng chÞu nÐn : Fa’ = = - 31,06 cm2 Fa’ < 0 MÆt kh¸c : mmin.b.ho = 0,1%.40.56 = 2,24 (cm2) Fa’ < mmin.b.ho ,lÊy Fa’= 2,24 cm2 Ph¶i tÝnh l¹i A theo c«ng thøc 4-19 trang 47 GTKCBTCT A = = = 0,085 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã a = 0,081 < 2a/h0 Fa = = = 10,2 cm2 Chän vµ bè trÝ cèt thÐp: Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta cã: 2f12 cã Fa’ = 2,26 cm2 vµ 4f18 cã Fa = 10,18 cm2 KiÓm tra sai sè t­¬ng ®èi: = 0,88% £ 5% = - 0,2 % £ - 5% VËy ®¹t yªu cÇu bè trÝ. 6.2.4. MÆt c¾t 4-4 M = 506500 (kg.cm) N= 6852 (kg) §©y lµ tr­êng hîp chÞu nÐn. Ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem nã lµ tr­êng hîp nÐn lÖch t©m lín hay nÐn lÖch t©m bÐ. Kn : §é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV, tra phô lôc 3 GTKCBTCT ta cã Kn = 1,1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n, tra phô lôc 4 GTKCBTCT , nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5 GTKCBTCT , mb = 1. Rn : C­êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét, víi M200# tra phô lôc2 GTKCBTCT ta cã Rn = 90 (kg/cm2) h : ChiÒu cao cña tiÕt diÖn, h = 38 cm. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn, ho = h – a = 38– 4 = 34 cm. F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn, F = b.h = 40.38 = 1520 (cm2 ) lo : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn, lo = l.m l : ChiÒu dµi thùc, l = 2 m Víi tiÕt diÖn hai ®Çu ngµm ta cã m = 0,5 ( theo GTKCBTCT søc bÒn vËt liÖu trang 275) lo = 2.0,5 = 1 m = 100 cm h : HÖ sè ¶nh h­ëng cña lùc däc = 1,001 eo : §é lÖch t©m ban ®Çu (cm) eo == = 73,92 cm h.eo = 1,001.73,92 = 73,994 cm 0,3ho = 0,3.34 = 10,2 cm So s¸nh h.eo > 0,3ho , vËy cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lín. a : Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( Fa). Chän a = 4 cm a’: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( F’a). Chän a’ = 4 cm. e : Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo Fa e = h.eo + h/2 – a e = 73,994 + 60/2 –4 = 99,994 cm e’: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo F’a e’ = h.eo - h/2 – a’ = 8,15 cm Theo ph­¬ng tr×nh (4-13) vµ 4-14) trang 47 GTKCBTCT ta cã ®ã lµ ph­¬ng tr×nh chøa 3 Èn, (x , Fa , Fa’) Chän x = ao.ho, víi ao = a, A = Ao vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn h¹n chÕ. Víi lo¹i thÐp CI, BTCT M200# tra phô lôc 11 GTKCBTCT ta cã ao = 0,65 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã A = Ao = 0,439 DiÖn tÝch cèt thÐp vïng chÞu nÐn : Fa’ = = - 15,49 cm2 Fa’ < 0 MÆt kh¸c : mmin.b.ho = 0,1%.40.56 = 2,24 (cm2) Fa’ < mmin.b.ho ,lÊy Fa’= 2,24 cm2 Ph¶i tÝnh l¹i A theo c«ng thøc 4-19 trang 47 GTKCBTCT A = = = 0,144 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã a = 0,132 < 2a/h0 Fa = = = 10,87 cm2 Chän vµ bè trÝ cèt thÐp: Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta cã: 2f12 cã Fa’ = 2,26 cm2 vµ 7f14 cã Fa = 10,77 cm2 KiÓm tra sai sè t­¬ng ®èi: = 0,88% £ 5% = - 0,93 % £ - 5% VËy ®¹t yªu cÇu bè trÝ. 6.2.5. T¹i mÆt c¾t 5-5 (t¹i vai cét) §Ó tÝnh thÐp ë vÞ trÝ nµy ta coi nã nh­ mét ngµm cøng, vµ ®©y lµ mét dÇm c«ng x«n. BiÓu ®å momen ë ®©y lµ bËc nhÊt cã d¹ng tam gi¸c. Tõ biÓu ®å ®ã ta tÝnh cèt thÐp cÇn ph¶i bè trÝ . Víi M = 420200 (kg.cm) C«ng tr×nh thuéc c«ng tr×nh cÊp IV, BTCT M200#, thÐp lo¹i CI Bµi to¸n ta cÇn kiÓm tra xem nªn ®Æt cèt thÐp ®¬n hay kÐp. ¸p dông c«ng thøc ( 3-11, trang 24 GTKCBTCT ) A = Trong ®ã : kn : §é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV tra phô lôc 3 GTKCBTCT , ta cã kn = 1,1 nc : Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n tra phô lôc4 GTKCBTCT , nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5 GTKCBTCT , ta cã mb = 1. Rn : C­êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét, víi M200# tra phô lôc 2 GTKCBTCT , ta cã Rn = 90 (kg/cm2). b : BÒ dÇy tiÕt diÖn, b = 40 cm. ho : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn h0 = h – a = 94 – 4 = 90 (cm) Víi h : ChiÒu cao tiÕt diÖn, h = 90 cm.` a : Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn kÐo ®Õn träng t©m cét , ta chän a = 4 cm. M : Momen do t¶i träng mÆt c¾t g©y ra M = 420200 (kg.cm) VËy ta cã : A = = 0,02 Víi cèt thÐp CI, M200# tra phô lôc 11 (GTKCBTCT ) ta cã : a0 = 0,65 tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) ta cã A0 = 0,439 A < A0 nªn tÝnh cèt thÐp ®¬n. ¸p dông c«ng thøc (3-12) trang 24 GTKCBTCT ta cã : Fa = Trong ®ã : a : Tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) víi A = 0,02 ta cã a = 0,026 (néi suy) ma : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp tra phô lôc 8 (GTKCBTCT ), ta cã ma = 1,1 Rn : C­êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp CI tra phô lôc 7 (GTKCBTCT ), ta cã Rn = 2100(kg/cm2) Fa = = 3,65 (cm2) KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc Famin < Fa < Famax Trong ®ã : Famin : DiÖn tÝch cèt thÐp nhá nhÊt bè trÝ. Fa : DiÖn tÝch cèt thÐp bè trÝ. Famax : DiÖn tÝch cèt thÐp lín nhÊt bè trÝ. Ta cã Famin = mmin.b.h0 mmin : Hµm l­îng cèt thÐp tèi thiÓu khi bè trÝ. BTCT M200# tra b¶ng (3-1), trang 24 GTKCBTCT ta cã: mmin = 0,1 % => Famin = 0,1%.40.90 = 3,6 (cm2) Famax = = 91,2 (cm2) Famin = 3,6 (cm2) < Fa = 3,65 (cm2) < Famax = 91,2 (cm2) Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta chän 6f9 cã Fa = 3,82 (cm2) KiÓm tra sai sè t­¬ng ®èi : = 4,45 % £ 5% VËy bµi to¸n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn. 6.3. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc sau khi ®· bè trÝ cèt thÐp Theo c«ng thøc ( 4-34-trang 51 GTKCBTCT ), ta cã : x = Trong ®ã: Fa : DiÖn tÝch phÇn chÞu kÐo cña cèt thÐp sau khi bè trÝ, øng víi tõng mÆt c¾t. F’a : DiÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña cèt thÐp sau khi bè trÝ, øng víi tõng mÆt c¾t. N : Lùc däc t¹i mçi mÆt c¾t . Ra, Ra’ : C­êng ®é cña cèt thÐp. + T¹i mÆt c¾t 3-3 x = = 10,1 (cm) Cã a = 0,65 §iÒu kiÖn : 2a < x < a.h0 2a = 8 (cm) < x < a.h0 = 36,4 (cm) VËy kiÓm tra c­êng ®é theo c«ng thøc (4-14) trang 47 GTKCBTCT Kn.nc.N.e £ mb.Rn.b.x.(h0 – x/2) + ma.Ra’.Fa’.(h0 – a’) Thay sè vµo ta cã : 1,1.1.16340.68,15 £ 1.90.40.10,1.( 56 – 10,1/2) + 1,1.2100.2,24.(56 – 4) Suy ra 1224928,1 < 2121610,8 VËy cèt thÐp ®· bè trÝ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc. + Tai mÆt c¾t 4-4 x = = 7,63 (cm) x = 7,63 cm < 2a’, kiÓm tra theo c«ng thøc (4-21) trang 49 GTKCBTCT Fa / = = 0,886 (cm2 ) Fa = 10,87 (cm2) > 0,886 (cm2 ) Tho¶ m·n kh¶ n¨ng chÞu lùc øng víi cèt thÐp nh­ ®· bè trÝ. S¬ ®å bè trÝ thÐp KÕt luËn Sau 14 tuÇn lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ d­íi sù h­íng dÉn tØ mØ, chu ®¸o, sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o D­¬ng Thanh L­îng vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Tr¹m B¬m- Tr­êng §¹i Häc Thuû Lîi, em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi : “ ThiÕt kÕ s¬ bé tr¹m b¬m t­íi ViÖt Hoµ - TØnh B¾c Giang”. Thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp lµ mét dÞp tèt ®Ó em cã ®iÒu kiÖn hÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong n¨m n¨m t¹i tr­êng vµ gióp em biÕt c¸ch ¸p dông lý thuyÕt ®· ®­îc häc vµo thùc tÕ, lµm quen víi c«ng viÖc cña mét kü s­ thiÕt kÕ chuyªn nghµnh ®Ó chuÈn bÞ cho t­¬ng lai vµ gióp em ®ì bì ngì khi b­íc vµo nghÒ víi c«ng viÖc thùc tÕ cña mét kü s­ thuû lîi sau nµy. §©y lµ ®å ¸n tèt nghiÖp sö dông tµi liÖu thùc tÕ c«ng tr×nh thuû lîi vµ vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc. MÆc dï b¶n th©n ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng v× ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n em ch­a gi¶i quyÕt ®­îc hÕt c¸c tr­êng hîp trong thiÕt kÕ cÇn tÝnh, mÆt kh¸c do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt, tr×nh ®é cßn cã h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái c¸c thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o gióp cho ®å ¸n cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n, tõ ®ã kiÕn thøc chuyªn m«n còng ®­îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o D­¬ng Thanh L­îng ®· tËn t×nh h­íng dÉn gióp em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng §¹i Häc Thuû Lîi vµ ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa QH & QLHTCT – nh÷ng ng­êi ®· tËn t©m gi¶ng dËy, trau dåi cho em c¶ vÒ kiÕn thøc tri thøc vµ ®¹o ®øc trong suèt n¨m n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i tr­êng ®Ó em cã ®­îc nh­ ngµy h«m nay vµ ®Ó sau nµy em cã thÓ trë thµnh ng­êi sèng cã Ých cho x· héi. Môc lôc Trang Ch­¬ng I T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t­íi khu t­íi kªnh 4/3 2 1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 2 1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, diÖn tÝch 2 1.1.2. §Þa h×nh, ®Þa thÕ 2 1.1.3. KhÝ t­îng 2 1.1.4. Thuû v¨n s«ng ngßi 3 1.1.5. Thæ nh­ìng 3 1.1.6. §Þa chÊt c«ng tr×nh 4 1.1.7. Giao th«ng 4 1.1.8. VËt liÖu x©y dùng 4 1.1.9. §iÖn 4 1.2. §iÒu kiÖn d©n sinh kinh tÕ 4 Ch­¬ng II HiÖn tr¹ng thuû lîi vµ biÖn ph¸p c«ng tr×nh 5 2.1. hiÖn tr¹ng hÖ thèng thuû l¬Þ 5 2.1.1.VÊn ®Ò t­íi 5 2.1.2. T×nh h×nh tiªu 8 2.2. §¸nh gi¸ nguyªn nh©n h¹n h¸n 8 2.2.1. Nguyªn nh©n thø nhÊt 8 2.2.2. Nguyªn nh©n thø hai 8 2.3. biÖn ph¸p c«ng tr×nh thuû lîi vµ nhiÖm vô tr¹m b¬m ®Çu mèi 9 Ch­¬ng III TÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n 10 3.1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m b¬m vµ bè trÝ tæng thÓ c«ng tr×nh ®Çu mèi. 10 3.1.1. VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh 10 3.1.2. Chän tuyÕn c«ng tr×nh vµ h×nh thøc bè trÝ 10 3.2. X¸c ®Þnh cÊp c«ng tr×nh , tÇn suÊt thiÕt kÕ 12 3.3. TÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè thuû v¨n khÝ t­îng 13 3.3.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n 13 3.3.2. TÝnh c¸c l­îng m­a thiÕt kÕ. 15 3.3.3. TÝnh c¸c mùc n­íc thiÕt kÕ tram §¸p CÇu 17 3.3.4. TÝnh c¸c mùc n­íc thiÕt kÕ tr¹m Phóc Léc Ph­¬ng 18 3.4. TÝnh to¸n l­u l­îng tr¹m b¬m 19 3.4.1. TÝnh to¸n chÕ ®é t­íi cho lóa chiªm xu©n 19 3.4.2. TÝnh to¸n hÖ sè t­íi 25 3.4.2. X¸c ®Þnh Qtk, Qmax, Qmin cho tr¹m b¬m 27 Ch­¬ng IV TÝnh to¸n thiÕt kÕ tr¹m b¬m 29 4. 1. TÝnh to¸n c¸c mùc n­íc. 29 4.1.1. X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh mùc n­íc s«ng thiÕt kÕ . 29 4.1.2. TÝnh mùc n­íc lín nhÊt vµ nhá nhÊt (Zmax, Zmin). 30 4.2. ThiÕt kÕ kªnh dÉn kªnh th¸o. 30 4.2.1. ThiÕt kÕ kªnh th¸o. 30 4.2.2. ThiÕt kÕ kªnh dÉn. 34 4.3. TÝnh to¸n c¸c cét n­íc cña tr¹m b¬m 35 4.3.1. TÝnh cét n­íc thiÕt kÕ cña tr¹m b¬m (Htk) 35 4.3.2. TÝnh to¸n cét n­íc lín nhÊt vµ nhá nhÊt 37 4.3.3. TÝnh to¸n cét n­íc lín nhÊt nhá nhÊt øng víi tÇn suÊt kiÓm tra 38 4.4. Chän m¸y b¬m vµ ®éng c¬ 39 4.4.1. Chän m¸y b¬m chÝnh 39 4.4.2. KiÓm tra ®éng c¬ ®i kÌm 47 4.5. ThiÕt kÕ nhµ m¸y 48 4.5.1. Chän nhµ m¸y b¬m 48 4.5.2. CÊu t¹o chung toµn nhµ m¸y 49 4.5.3. CÊu t¹o chi tiÕt vµ kÝch th­íc nhµ m¸y 49 4.5.4. X¸c ®Þnh kÝch th­íc cña nhµ m¸y - èng ®Èy - bÓ hót - bÓ th¸o 56 4.6. TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh nèi tiÕp víi nhµ m¸y 59 4.6.1. èng ®Èy 59 4.6.2. ThiÕt kÕ bÓ th¸o 62 4.7. TÝnh to¸n, thiÕt kÕ s¬ bé c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ phô trong nhµ m¸y 66 4.7.1. HÖ th«ng tiªu n­íc trong nhµ m¸y 66 4.7.2. HÖ thèng b¬m n­íc kü thuËt 70 4.7.3. HÖ thèng ch÷a ch¸y 74 4.7.4. HÖ thèng th«ng giã trong nhµ m¸y 75 4.8. ThiÕt kÕ s¬ bé hÖ thèng ®iÖn 79 4.8.1. Chän s¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®iÖn 79 4.8.2. Chän m¸y biÕn ¸p cho nhµ m¸y 79 4.8.3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn h¹ ¸p 81 Ch­¬ng V TÝnh to¸n kinh tÕ 86 5.1. tÝnh to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh 86 5.1.1. TÝnh khèi l­îng x©y dùng 86 5.1.2. TÝnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh 92 5.2. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n 95 5.2.1. §¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n 96 5.2.2. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ 96 5.2.3. KÕt luËn 97

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế sơ bộ trạm bơm tưới Việt Hòa - tỉnh Bắc Giang.doc