Thiết kế thi công cao ốc văn phòng 98 cách mạng tháng tám - Hồ Chí Minh

MUÏC LUÏC PHAÀN I KIEÁN TRUÙC TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH 1.1. NHU CAÀU XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH Trang15 1.2. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 15 1.3. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 16 1.3.1 MUØA MÖA 16 1.3.2. MUØA KHOÂ 16 1.3.3. GIOÙ 16 1.4. GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC 17 1.4.1. MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG 17 1.4.2. HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG 17 1.5. GIAÛI PHAÙP KYÕÙ THUAÄT 17 1.5.1. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN 17 1.5.2. HEÄ THOÁNG NÖÔÙC 17 1.5.3. THOÂNG GIOÙ CHIEÁU SAÙNG 18 1.5.4. PHOØNG CHAÙY THOAÙT HIEÅM 18 1.5.5. CHOÁNG SEÙT 18 1.5.6. HEÄ THOÁNG THOAÙT RAÙC 18 PHAÀN II KEÁT CAÁU CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH 1.1. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU 20 1.1.1. HEÄ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH 20 1.1.2. HEÄ KEÁT CAÁU SAØN 20 1.1.2.1. Heä saøn söôøn 21 1.1.2.2. Heä saøn oâ côø 21 1.1.2.3. Saøn khoâng daàm 21 1.1.2.4. Saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc 22 1.1.3. KEÁT LUAÄN 22 1.2. LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU 23 1.3. CAÙC TIEÂU CHUAÅN, QUY PHAÏM DUØNG TRONG TÍNH TOAÙN 23 1.4. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN 23 1.4.1. SÔ ÑOÀ TÍNH 23 1.4.2. CAÙC GIAÛ THUYEÁT TÍNH TOAÙN NHAØ CAO TAÀNG 24 1.4.3. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC 24 1.4.4. LÖÏA CHOÏN COÂNG CUÏ TÍNH TOAÙN 25 1.4.4.1. Phaàn meàm ETABS V9 25 1.4.4.2. Phaàn meàm SAP V10 25 1.4.4.3. Phaàn meàm SAFE V8 26 1.4.4.4. Moät soá löu yù 26 1.4.5. NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN 26 1.5. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN 26 1.5.1.VAÄT LIEÄU 26 1.5.1.1. Beâ toâng 26 1.5.1.2. Coát theùp 27 1.5.2. TAÛI TROÏNG 27 1.6. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG 27 1.6.1. TÓNH TAÛI SAØN 27 1.6.2. HOAÏT TAÛI 31 1.6.3. TAÛI TROÏNG HOÀ NÖÔÙC 32 1.6.4. TAÛI TROÏNG CAÀU THANG 33 1.7. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÙC CAÁU KIEÄN 33 1.7.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN COÄT 33 1.7.2. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN DAÀM 37 1.7.3. SÔ BOÄ CHOÏN CHIEÀU DAØY SAØN 37 1.7.4. SÔ BOÄ CHOÏN CHIEÀU DAØY VAÙCH CÖÙNG VAØ LOÕI CÖÙNG 38 CHÖÔNG 2: ÑAËC TRÖNG ÑOÄNG HOÏC COÂNG TRÌNH 2.1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT 39 2.2. TÍNH TOAÙN CAÙC DAÏNG DAO ÑOÄNG RIEÂNG 41 CHÖÔNG 3: TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG GIOÙ 3.1. TAÛI TROÏNG GIOÙ TÓNH 44 3.2. TAÛI TROÏNG GIOÙ ÑOÄNG 46 3.2.1. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN 46 3.2.1.1. Nguyeân taéc cô baûn 46 3.2.1.2. Trình töï xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù 46 3.2.2. SÖÛ DUÏNG ETABS ÑEÅ XAÙC ÑÒNH TAÀN SOÁ, KHOÁI LÖÔÏNG VAØ CHUYEÅN VÒ NGANG TYÛ ÑOÁI 48 3.2.3. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN 3.2.3.1. Tính toaùn thaønh phaàn gioù ñoäng theo phöông OY 49 3.2.3.2. Tính toaùn thaønh phaàn gioù ñoäng theo phöông OX 51 3.2.4. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TÓNH + GIOÙ ÑOÄNG 53 CHÖÔNG 4: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG 4.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 55 4.2. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN THANG 56 4.2.1. TÓNH TAÛI 56 4.2.2. HOAÏT TAÛI 58 4.3. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH 59 4.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CHO BAÛN THANG 60 4.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP 60 4.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG CUÛA BAÛN THANG 61 CHÖÔNG 5: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC MAÙI 5.1. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÛN NAÉP 62 5.1.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 62 5.1.2. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH CHO BAÛN NAÉP 63 5.1.3. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN NAÉP 63 5.1.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN NAÉP 64 5.1.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN NAÉP 65 5.2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÛN ÑAÙY 5.2.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 66 5.2.1.1. Sô boä choïn tieát dieän daàm 66 5.2.1.2. Sô boä choïn chieàu daûy baûn ñaùy 67 5.2.2. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH CHO BAÛN ÑAÙY 67 5.2.3. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN ÑAÙY 68 5.2.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN ÑAÙY 69 5.2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN ÑAÙY 70 5.2.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG BAÛN ÑAÙY 71 5.2.6.1. Kieåm tra ñoä voõng theo TCVN 5574-1991 71 5.2.6.2. Kieåm tra ñoä voõng baèng phaàn meàm SAP 74 5.3. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÛN THAØNH BEÅ 74 5.3.1. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH CUÛA BAÛN THAØNH 74 5.3.2. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN THAØNH 75 5.3.2.1. Tónh taûi 75 5.3.2.2. Hoaït taûi 76 5.3.3. TÍNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN THAØNH 77 5.3.4. TÍNH COÁT THEÙP CHO BAÛN THAØNH 79 5.4. KIEÅM TRA BEÀ ROÄNG KHE NÖÙT BAÛN THAØNH VAØ BAÛN ÑAÙY 79 5.4.1. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN 79 5.4.2. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN BEÀ ROÄNG KHE NÖÙT ÔÛ BAÛN THAØNH VAØ BAÛN ÑAÙY HOÀ NÖÔÙC 82 5.5. TÍNH HEÄ DAÀM NAÉP 82 5.5.1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN HEÄ DAÀM NAÉP 84 5.5.1.1. Troïng löôïng baûn thaân daàm 84 5.5.1.2. Taûi troïng baûn naép truyeàn vaøo 84 5.5.2. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CUÛA DAÀM NAÉP 85 5.5.3. TÍNH COÁT THEÙP CHO HEÄ DAÀM NAÉP 87 5.5.4. TÍNH COÁT ÑAI CHO HEÄ DAÀM NAÉP 88 5.5.5. TÍNH COÁT TREO CHO HEÄ DAÀM NAÉP 89 5.6. TÍNH HEÄ DAÀM ÑAÙY 89 5.6.1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN HEÄ DAÀM ÑAÙY 90 5.6.1.1. Troïng löôïng baûn thaân daàm 90 5.6.1.2. Taûi troïng baûn ñaùy truyeàn vaøo 90 5.6.2. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CUÛA DAÀM ÑAÙY 91 5.6.3. TÍNH COÁT THEÙP CHO HEÄ DAÀM ÑAÙY 93 5.6.4. TÍNH COÁT ÑAI CHO HEÄ DAÀM ÑAÙY 94 5.6.5. TÍNH COÁT TREO CHO HEÄ DAÀM ÑAÙY 95 5.6.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG CUÛA DAÀM 96 5.7. TÍNH TOAÙN COÄT HOÀ NÖÔÙC MAÙI 97 CHÖÔNG 6: TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 2) 6.2. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 2) 98 6.2.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 99 6.2.2. PHAÂN LOAÏI SAØN 99 6.2.3. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN CAÙC OÂ SAØN 100 6.2.4. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC TRONG CAÙC OÂ BAÛN KEÂ 102 6.2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN KEÂ 106 6.2.6. TÍNH NOÄI LÖÏC TRONG OÂ BAÛN DAÀM S9 107 6.2.7. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN DAÀM S9 109 6.2.8. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG CAÙC OÂ BAÛN KEÂ 110 6.2.8.1. Kieåm tra ñoä voõng theo TCVN 5574-1991 110 6.2.8.2. Kieåm tra ñoä voõng baèng phaàn meàm SAP 113 6.3. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG LÖÛNG 114 CHÖÔNG 7: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC 7.1. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG 117 7.2. CAÁU TRUÙC TOÅ HÔÏP 119 7.3. SÔ ÑOÀ TÍNH 120 7.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC 120 CHÖÔNG 8: TÍNH COÁT THEÙP CHO KHUNG TRUÏC 4 8.1. THIEÁT KEÁ DAÀM 121 8.1.1. NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC 121 8.1.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN CAÁU KIEÄN CHÒU UOÁN TIEÁT DIEÄN CHÖÕ NHAÄT 123 8.1.2.1. Soá lieäu tính toaùn 123 8.1.2.2. Tính coát doïc 123 8.1.2.3. Tính toaùn coát ñai 124 8.1.2.4. Tính toaùn coát treo 125 8.1.2.5. Moät soá yeâu caàu caáu taïo boá trí coát theùp daàm 126 8.1.3. TÍNH TOAÙN DAÀM ÑIEÅN HÌNH 127 8.1.4. KEÁT QUAÛ TÍNH VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO DAÀM KHUNG TRUÏC 4 127 8.2. THIEÁT KEÁ COÄT 8.2.1. NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC 134 8.2.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN COÄT NEÙN LEÄCH TAÂM 134 8.2.2.1. Soá lieäu tính toaùn 134 8.2.2.1. Tính coát doïc 134 8.2.2.3. Tính toaùn coát ñai 137 8.2.2.4. Moät soá yeâu caàu caáu taïo boá trí coát theùp coät 137 8.2.3. TÍNH COÄT ÑIEÅN HÌNH 138 8.2.3.1. Tính coát doïc 138 8.2.3.2. Tính coát ñai 140 8.2.4. KEÁT QUAÛ TÍNH VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO COÄT KHUNG TRUÏC 4 141 8.3. TÍNH TOAÙN VAÙCH CÖÙNG P1 143 8.3.1. NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC 143 8.3.2. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN VAÙCH CÖÙNG 143 8.3.2.1. Quan nieäm tính toaùn thöù 1 143 8.3.2.2. Quan nieäm tính toaùn thöù 2 147 8.3.3. TÍNH VAÙCH ÑIEÅN HÌNH 148 8.3.3.1. Quan nieäm tính toaùn thöù 1 148 8.3.3.2. Quan nieäm tính toaùn thöù 2 150 8.3.4. KIEÅM TRA UOÁN NGOAØI NGOAØI MAËT PHAÚNG VAÙCH 150 8.3.5. KEÁT QUAÛ TÍNH VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO VAÙCH CÖÙNG KHUNG TRUÏC 4_P1 151 CHÖÔNG9 : THIEÁT KEÁ MOÙNG 9.1. ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH 153 9.2. KHAÙI QUAÙT XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG AÙN MOÙNG 155 PHÖÔNG AÙN 1: PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP 9.2. SÔ LÖÔÏC VEÀ PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP 156 9.2.1. ÖU ÑIEÅM 156 9.2.2. NHÖÔÏC ÑIEÅM 156 9.2.3. CAÙC GIAÛ THIEÁT TÍNH TOAÙN 156 9.3. CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ COÏC EÙP BTCT 157 9.4. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC BTCT ÑUÙC SAÜN 159 9.4.1. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO VAÄT LIEÄU 159 9.4.2. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ 159 9.4.3. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CÖÔØNG ÑOÄ ÑAÁT NEÀN 159 9.4.3.1. Xaùc ñònh söùc choáng ñaàu muõi coïc 161 9.4.3.2. Söùc khaùng ma saùt xung quanh coïc 161 9.4.4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC CHOÏN ÑEÅ THIEÁT KEÁ 163 9.5. TÍNH TOAÙN MOÙNG M1-MOÙNG DÖÔÙI COÄT C4 163 9.5.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 163 9.5.1.1. Taûi troïng tính toaùn 164 9.5.1.2. Taûi troïng tieâu chuaån 164 9.5.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 164 9.5.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 166 9.5.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 167 9.5.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 171 9.5.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 174 9.5.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 174 9.5.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 174 9.5.7. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP 176 9.5.7.1. Cöôøng ñoä coïc khi vaän chuyeån 176 9.5.7.2. Cöôøng ñoä coïc khi laép döïng 176 9.5.7.3. Kieåm tra löïc caåu. moùc caåu 177 9.5.8. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 178 9.6. TÍNH TOAÙN MOÙNG M2-MOÙNG DÖÔÙI COÄT B4 178 9.6.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 178 9.6.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 17 9.6.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 180 9.6.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 181 9.6.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 183 9.6.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 185 9.6.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 185 9.6.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 185 9.6.7. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP 186 9.6.8. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 186 9.7. TÍNH TOAÙN MOÙNG M3-MOÙNG DÖÔÙI VAÙCH CÖÙNG 187 9.7.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 187 9.7.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 188 9.7.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 189 9.7.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 190 9.7.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 192 9.7.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 194 9.7.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 194 9.7.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 195 9.7.7. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP 198 9.7.8. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 199 9.7.9. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LUÙN LEÄCH GIÖÕA CAÙC MOÙNG 199 PHÖÔNG AÙN 2: MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI 9.8. SÔ LÖÔÏC VEÀ PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI 200 9.8.1. ÖU ÑIEÅM 9.8.2. NHÖÔÏC ÑIEÅM 201 9.8.3. CAÙC GIAÛ THIEÁT TÍNH TOAÙN 201 9.9. CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ COÏC KHOAN NHOÀI 202 9.10. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC KHOAN NHOÀI 203 9.10.1. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO VAÄT LIEÄU 203 9.10.2. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ 204 9.10.3. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CÖÔØNG ÑOÄ ÑAÁT NEÀN 205 9.10.4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC CHOÏN ÑEÅ THIEÁT KEÁ 207 9.11. TÍNH TOAÙN MOÙNG M1-MOÙNG DÖÔÙI COÄT C4 208 9.11.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 208 9.11.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 208 9.11.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 209 9.11.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 210 9.11.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 212 9.11.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 214 9.11.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 214 9.11.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 215 9.11.7. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 216 9.12. TÍNH TOAÙN MOÙNG M2-MOÙNG DÖÔÙI COÄT B4 217 9.12.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 217 9.12.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 217 9.12.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 218 9.12.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 219 9.12.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 221 9.12.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 223 9.12.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 223 9.12.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 223 9.12.7. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 225 9.13. TÍNH TOAÙN MOÙNG M3-MOÙNG DÖÔÙI VAÙCH CÖÙNG 225 9.13.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 225 9.13.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 226 9.13.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 228 9.13.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 228 9.13.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 231 9.13.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 233 9.13.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 233 9.13.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 234 9.13.7. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 238 9.13.8. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LUÙN LEÄCH GIÖÕA CAÙC MOÙNG 238 9.14. SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG 239 9.14.1. ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT 239 9.14.2. ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG 239 9.14.3. ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ 239 9.14.4. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC 239 9.14.5. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG 240 9.15. KIEÅM TRA CHUYEÅN VÒ ÑÆNH COÂNG TRÌNH 240 PHAÀN III THI COÂNG CHÖÔNG 1: COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 1.1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI COÂNG 242 1.1.1. GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG 242 1.1.2. ÑÒNH VÒ COÂNG TRÌNH 242 1.2. CHUAÅN BÒ NHAÂN LÖÏC, VAÄT TÖ THI COÂNG 242 1.2.1. MAÙY MOÙC, PHÖÔNG TIEÄN THI COÂNG 242 1.2.2. NGUOÀN CUNG ÖÙNG VAÄT TÖ 243 1.2.3. NGUOÀN NHAÂN COÂNG 243 1.3. CHUAÅN BÒ VAÊN PHOØNG BCH COÂNG TRÖÔØNG, KHO BAÕI LAÙN TRAÏI 243 CHÖÔNG 2: THI COÂNG EÙP CÖØ LARSEN 2.1. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN 244 2.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH CÖØ LARSEN 244 2.3. TÍNH TOAÙN TÖÔØNG CÖØ LARSEN CHO COÂNG TRÌNH 245 2.4. CHOÏN MAÙY THI COÂNG CÖØ LARSEN 247 2.5. KYÕ THUAÄT THI COÂNG CÖØ THEÙP LARSEN 249 2.5.1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG 249 2.5.2. QUI TRÌNH THI COÂNG EÙP CÖØ LARSEN 249 CHÖÔNG 3: THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT HOÁ MOÙNG 3.1. QUI TRÌNH THI COÂNG 252 3.2. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁT ÑAØO 252 3.3. CHOÏN MAÙY ÑAØO ÑAÁT 252 3.4. CHOÏN OÂ TOÂ VAÄN CHUYEÅN ÑAÁT 254 CHÖÔNG 4: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG TAÀNG HAÀM 4.1. THI COÂNG SAØN TAÀNG HAÀM 257 4.1.1. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 257 4.1.2. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 257 4.1.3. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG 257 4.1.3.1. Bieän phaùp thi coâng 257 4.1.3.2. Toå chöùc thi coâng beâtoâng 258 4.1.3.3. Choïn oâ toâ vaän chuyeån beâtoâng 258 4.1.3.4. Choïn maùy bôm beâtoâng 258 4.2. THI COÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM 260 4.2.1. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG 260 4.2.2. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 260 4.2.3. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 260 4.2.4. COÂNG TAÙC COPPHA 260 4.2.4.1. Caáu taïo coppha töôøng taàng haàm 260 4.2.4.2. Tính toaùn thanh söôøn ñöùng (soá hieäu I) 263 4.2.4.3. Tính toaùn thanh söôøn ngang (Soá hieäu II) 264 4.2.4.4. Kieåm tra ty xuyeân M12 (Soá hieäu III) 265 4.2.4.5. Kieåm tra caây choáng xieân (Soá hieäu IV) 266 4.2.5. COÂNG TAÙC BEÂTOÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM 266 4.2.5.1. Yeâu caàu kyõ thuaät 266 4.2.5.2. Phöông phaùp ñoå beâtoâng 266 4.2.5.3. Choïn maùy bôm beâtoâng 266 4.2.5.4. Choïn ñaàm duøi 266 CHÖÔNG 5: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG PHAÀN KHUNG 5.1. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA COÄT 268 5.1.1. CAÁU TAÏO COPPHA COÄT 268 5.1.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑÖÙNG(SOÁ HIEÄU V) 269 5.1.3. KIEÅM TRA GOÂNG (SOÁ HIEÄU VI) 271 5.1.4. KIEÅM TRA CAÂY CHOÁNG XIEÂN (SOÁ HIEÄU VII) 272 5.2. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA VAÙCH CÖÙNG 273 5.2.1. CAÁU TAÏO COPPHA VAÙCH CÖÙNG 273 5.2.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑÖÙNG (SOÁ HIEÄU VIII) 274 5.2.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN NGANG (SOÁ HIEÄU IX) 275 5.2.4. KIEÅM TRA TY XUYEÂN M12 (SOÁ HIEÄU X) 276 5.2.5. KIEÅM TRA CAÂY CHOÁNG XIEÂN (SOÁ HIEÄU XI) 277 5.3. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA DAÀM 277 5.3.1. BOÁ TRÍ SÖÔØN – COPPHA 277 5.3.2. KIEÅM TRA TY XUYEÂN M12 (SOÁ HIEÄU XII) 278 5.3.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑAÙY (SOÁ HIEÄU XIII) 278 5.3.4. TÍNH CHOÏN CAÂY CHOÁNG (SOÁ HIEÄU XIV) 279 5.4. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA SAØN 280 5.4.1. BOÁ TRÍ SÖÔØN - COPPHA 280 5.4.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN NGANG (SOÁ HIEÄU XV) 281 5.4.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN DOÏC (SOÁ HIEÄU XVI) 283 5.4.4. TÍNH CHOÏN CAÂY CHOÁNG (SOÁ HIEÄU XVII) 283 5.5. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH KHI THI COÂNG ÑOÅ BEÂTOÂNG 284 5.6. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH BAÛO DÖÔÕNG VAØ THAÙO DÔÕ COÁT PHA 284 5.7. CHOÏN MAÙY THI COÂNG 285 5.7.1. CAÀN TRUÏC THAÙP 285 5.7.2. MAÙY VAÄN THAÊNG 286 5.7.3. MAÙY BÔM BEÂ TOÂNG 286 5.7.4. ÑAÀM DUØI 287 CHÖÔNG 6: AN TOAØN LAO ÑOÄNG 6.1. KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT 288 6.2. AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU 289 6.3. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN CAÙC LOAÏI MAÙY 289 6.4. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG 291 6.5. AN TOAØN KHI ÑOÅ ÑAÀM BEÂ TOÂNG 292 6.6. AN TOAØN KHI DÖÔÕNG HOÄ BEÂ TOÂNG 292 6.7. AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN 292 6.8. AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 293 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

doc294 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế thi công cao ốc văn phòng 98 cách mạng tháng tám - Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi coâng Khung nhaø BTCT taïi choã (Löïa choïn vaø tính toaùn caùc keát caáu thi coâng) CHÖÔNG 1: COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 1.1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI COÂNG: 1.1.1. GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG: San uûi neàn ñeå laáy laïi coát cao trình. Taïo caùc raõnh thoaùt nöôùc hai beân doïc theo coâng trình ñeå maët baèng thi coâng luoân ñaûm baûo khoâ raùo khoâng aûnh höôûng tôùi quaù trình thi coâng 1.1.2. ÑÒNH VÒ COÂNG TRÌNH: - Daãn moác traéc ñaïc vaøo coâng trình ñeå phuïc vuï cho coâng taùc ñònh vò truïc, chuaån bò thi coâng - Tieán haønh laäp heä löôùi khoáng cheá, ñònh vò caùc truïc cuûa coâng trình - Tieán haønh laäp heä thoáng töôøng raøo bao che baèng tole hoaëc baèng löôùi B40 cao 3 m maët tröôùc coâng trình, caùc maët coøn laïi khoâng caàn laäp raøo vì caùc maët naøy tieáp giaùp vôùi caùc coâng trình hieän höõu cao hôn 10 m 1.2. CHUAÅN BÒ NHAÂN LÖÏC, VAÄT TÖ THI COÂNG: 1.2.1. MAÙY MOÙC, PHÖÔNG TIEÄN THI COÂNG: Caùc loaïi maùy moùc, phöông tieän phuïc vuï thi coâng chuû yeáu sau: Coâng taùc traéc ñaïc: Maùy kinh vó : ñònh vò tim, coát coâng trình Maùy thuyû bình : ño ñoä cheânh cao Coâng taùc phaàn ngaàm: Daøn maùy eùp coïc, cöø Caàn truïc töï haønh baùnh xích Maùy ñaøo gaàu nghòch Coâng taùc beâtoâng: Maùy troän: Troän vöõa toâ traùt hoaëc troän beâ toâng khoái löôïng nhoû Vôùi beâtoâng khoái lôùn, choïn phöông aùn söû duïng beâtoâng thöông phaåm Caùc loaïi ñaàm maët, ñaàm duøi. Coâng taùc coát theùp: Maùy duoãi coát theùp: duøng duoãi coát theùp Þ6, Þ8 Maùy caét, maùy uoán coát theùp Coâng taùc coáppha, caây choáng: Söû duïng coáppha nhöïa FUVI tieâu chuaån keát hôïp vôùi coáppha goã, caây choáng saét tieâu chuaån keát hôïp vôùi caây choáng goã Ngoaøi ra caàn trang bò theâm maùy vaän thaêng, caàn truïc thaùp khi tieán haønh xaây döïng phaàn coâng trình treân cao. Trang bò theâm maùy phaùt ñieän döï phoøng ñeå khoâng aûnh höôûng tôùi tieán trình thi coâng coâng trình vaø caùc loaïi maùy moùc khaùc phuïc vuï quaù trình thi coâng 1.2.2. NGUOÀN CUNG ÖÙNG VAÄT TÖ: Ñöôïc cung caáp bôûi caùc nhaø maùy cung öùng vaät tö, nhaø maùy cheá taïo beâ toâng… coù giaáy chöùng nhaän cuûa nhaø saûn xuaát, ñaûm baûo caû chuûng loaïi vaø chaát löôïng. 1.2.3. NGUOÀN NHAÂN COÂNG: Nguoàn nhaân coâng ñöôïc phaân laøm caùc toå ñoäi chính nhö sau: Toå ñoäi ñaøo ñaát Toå ñoäi coppha Toå ñoäi coát theùp Toå ñoäi xaây-toâ Toå ñoäi sôn Toå ñoäi oáp laùt Toå ñoäi laép raùp cöûa vaø hoaøn thieän khaùc 1.3. CHUAÅN BÒ VAÊN PHOØNG BCH COÂNG TRÖÔØNG, KHO BAÕI, LAÙN TRAÏI: - Do coâng trình xaây döïng taïi ñòa baøn thaønh phoá neân khoâng yeâu caàu xaây döïng laùn traïi cho coâng nhaân. Ñieàu naøy cuõng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng taùc baûo veä, tröïc ñeâm - Vaên phoøng cho BCH coâng tröôøng, do ñieàu kieän maët baèng thi coâng chaät heïp coäng vôùi vieäc taän duïng caùc vaên phoøng saün coù beân caïnh coâng trình, neân vaên phoøng BCH ñöôïc boá trí ngay taïi khu vöïc beân caïnh coâng trình CHÖÔNG 2: THI COÂNG EÙP CÖØ LARSEN 2.1. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN: - Theo keát quaû khaûo saùt ñòa chaát, lôùp ñaát maët cuûa coâng trình laø lôùp ñaát caùt san laáp daøy 1 m vaø beân döôùi laø Buøn seùt pha, xaùm xanh ñen, chaûy coù ñoä saâu -6.9 m so vôùi cao trình töï nhieân, do ñoù phaïm vi ñaøo phaàn ngaàm cuûa coâng trình naèm giöõa hai lôùp ñaát treân .Vì khoâng coù soá lieäu chæ tieâu cô lyù cuûa lôùp ñaát ñaép beân treân ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn vaø beà daøy lôùp ñaát ñaép naøy khoâng lôùn laém do ñoù ta coi lôùp ñaát ñaép naøy nhö lôùp ñaát seùt - Moät maët do khoâng theå aùp duïng bieän phaùp taïo maùi doác ñaát töï nhieân khi ñaøo do khoáng cheá bôûi caùc coâng trình hieän höõu bao quanh coâng trình. Vì vaäy, ñeå ñaûm baûo tính kinh teá vaø hieäu quaû, sinh vieân söû duïng bieän phaùp choáng vaùch ñaát baèng töôøng cöø theùp Larsen Tìm hieåu öu ñieåm cuûa loaïi cöø Larsen : Vaät lieäu coù cöôøng ñoä chòu uoán lôùn Ñöôïc cheá taïo saün theo theo yeâu caàu, coù theå haøn noái tröïc tieáp ngay taïi coâng tröøông Tính cô ñoäng vaø khaû naêng luaân löu cao Khoâng yeâu caàu maùy thi coâng phöùc taïp vaø trình ñoä coâng nhaân cao 2.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH CÖØ LARSEN: (Ñænh töôøng khoâng neo) Lyù thuyeát tính toaùn döïa treân giaùo trình ‘Coâng ngheä thi coïc vaø hoá ñaøo saâu’ cuûa thaày Phaïm Khaéc Xuaân vaø ‘Neàn Moùng’,’Cô Hoïc Ñaát’_Chaâu Ngoïc AÅn - Theo phöông phaùp cuûa H.Blum, ñoä saâu t cuûa töôøng ñöôïc tính theo coâng thöùc: - Trong ñoù: u: Khoaûng caùch töø ñieåm aùp löïc ñaát baèng 0 ñeán ñaùy hoá moùng. h: ñoä saâu hoá moùng Ka, Kp laàn löôït laø aùp löïc ñaát chuû ñoäng vaø bò ñoäng cuûa ñaát : laø nghieäm cuûa phöông trình: Heä soá aùp löïc ñaát chuû ñoäng vaø bò ñoäng ñöôïc xaùc ñònh theo: - AÙp löïc chuû ñoäng cuûa ñaát leân töôøng cöø ôû ñoä saâu z: - Chieàu daøi cöø: - Xaùc ñònh momen cöïc ñaïi: - Ñieåm coù momen cöïc ñaïi caùch 0 moät khoaûng xm ñöôïc xaùc ñònh baèng CT: Choïn vaø kieåm tra cöø ñaõ choïn 2.3. TÍNH TOAÙN TÖÔØNG CÖØ LARSEN CHO COÂNG TRÌNH: Nhaän xeùt: Lyù thuyeát tính toaùn döïa treân giaùo trình ‘Coâng ngheä thi coïc vaø hoá ñaøo saâu’ cuûa thaày Phaïm Khaéc Xuaân vaø ‘Neàn Moùng’_Chaâu Ngoïc Aån. Tuy nhieân do ñaát neàn coù nhieàu lôùp ñaát khaùc nhau, khoâng ñoàng nhaát vaø möïc nöôùc ngaàm raát cao -1 m, neân moät soá coâng thöùc ñöôïc sinh vieân thieát laäp theo Cô Hoïc Ñaát sao cho phuø hôïp vôùi ñaát neàn coâng trình naøy Caùc thoâng soá thieát keá: Lôùp Teân ñaát Beà daøy (m) Ƴw (T/m2) Ƴdn (T/m2) c (T/m2) ϕ (0) Ka Kp 1 Neàn caùt san laép 1 2 Buøn seùt pha, xaùm xanh ñen, chaûy 5.9 1.87 0.88 0.92 6011' Ka2 = 0.806 Kp2 = 1.241 3 Caùt pha vaøng, deûo meàm 2.8 1.98 1.01 1.55 23044' Ka3 = 0.426 Kp3 = 2.347 4 Seùt pha, xaùm traéng, deûo meàm 3.9 1.9 1.04 3.93 17024' Ka4 = 0.540 Kp4 = 1.853 5 Caùt pha, vaøng xaùm traéng, deûo meàm 4.7 1.99 1.05 0.98 2604' Ka4 = 0.389 Kp4 =2.568 Möïc nöôùc ngaàm ôû cao ñoä -1 m Lôùp ñaát 1 laø lôùp caùt san laép, khoâng coù caùc chæ tieâu cuûa ñaát neàn vaø do beà daøy nhoû neân sinh vieân xem nhö noù laøm vieäc nhö lôùp ñaát 2 Cao trình hoá moùng -3.6 m Taûi troïng cuûa xe vaän chuyeån treân meùp hoá ñaøo: p = 1 T/m2 HÌNH 2.1 - SÔ ÑOÀ TÍNH CÖØ LARSEN - Quùa trình tính toaùn ñöôïc trình baøy troïng phaàn Phuï luïc muïc 1.8 trang 186 => Choïn sô boä cöø Larsen loaïi II (theo baûng treân) coù caùc thoâng soá sau: Dieän tích tieát dieän ngang : 61.18 cm2 Troïng löôïng : 48 kG/m Momen quaùn tính : 1240 cm4 Momen khaùng uoán : 152 cm3 Chieàu daøi : L = 17 m HÌNH 2.2 - CHI TIEÁT CÖØ LARSEN - Trong ñoù, chieàu saâu ngaøm vaøo ñaát choïn t =13.15 m, ñaàu cöø sau khi ñoùng cao hôn maët ñaát töï nhieân 0.25 m), coøn maët tröôùc ñoùng cöø xuoáng cao trình ñaát töï nhieân ñeå môû cöûa cho xe ra vaøo. Nhaän xeùt: Theo sinh vieân, do möïc nöôùc ngaàm cao neân khi tính toaùn phaûi keå theâm aùp löïc nöôùc. Lôùp ñaát beân döôùi hoá moùng raát yeáu, lôùp ñaát 3- 4 toát hôn nhöng chieàu daøy töông ñoái nhoû. Vì theá aùp löïc bò ñoäng nhoû, phaûi ñeán lôùp thöù 5 aùp löïc bò ñoäng môùi ñuû lôùn ñeå caân baèng moment khoâng cho töôøng cöø bò laät vaø ñaûm baûo chòu löïc. Do ñoù chieàu daøi cöø theùp töông ñoái lôùn Lcöø = 17 m (ñaõ tính toaùn ôû treân) 2.4. CHOÏN MAÙY THI COÂNG CÖØ LARSEN: - Choïn phöông phaùp thi coâng cöø baèng buùa rung-neùn cöø. Choïn sô boä maùy thi coâng cöø theùp theo ‘Soå tay choïn maùy thi coâng Xaây döïng’ cuûa thaày Nguyeãn Tieán Thu. Choïn maùy eùp cöø maõ hieäu : VPP-2A, coù caùc thoâng soá sau : Coâng suaát  : 40 kW Löïc rung max  : 250 kN Taàn soá rung  : 1500 phuùt-1 Troïng löôïng  : 2.2 T - Tra baûng 1, 2, 3/54-55_’Soå tay choïn maùy thi coâng Xaây döïng’ - Tính caûn löïc choáng caét tôùi haïn caûu ñaát ô ñoä saâu lôùn nhaât - Moment M taïo ra bôûi caùc traùi leäch taâm: Vôùi Qo = Qbuùa + Qcoïc = 2.2 + 48x17x10-3 = 3.016T => => Taàn soá rung : - Troïng löôïng caàn thieát cuûa buùa vaø coïc: - Kieåm tra ñieàu kieän: => (Heä soá ,tra Baûng 1/54 - Soå tay choïn maùy thi coâng Xaây döïng) Thoaû ñieàu kieän kieåm tra 2.5. KYÕ THUAÄT THI COÂNG CÖØ THEÙP LARSEN: 2.5.1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG: - Ñònh vò caùc truïc haøng cöø chuaån bò ñoùng (caùch truïc bao ngoaøi coâng trình 2 m) - Taäp keát cöø treân maët baèng doïc theo truïc eùp cöø Löu yù: Cöø Larsen taäp keát thaønh 2 haøng, moät haøng ñaët uùp, moät haøng ñaët ngöûa. Bieän phaùp naøy nhaèm laøm taêng naêng suaát maùy eùp cöø, giuùp maùy thao taùc goïn vaø nhanh hôn - Treân hình veõ : nhoùm cöø 1 laø nhoùm ñaët uùp, nhoùm 2 laø nhoùm ñaët ngöûa, caùc cöø trong nhoùm ñaët so le vôùi nhau ñeå thuaän tieän cho buùa thao taùc khi keïp cöø - Tính toaùn sô boä soá löôïng cöø caàn thieát : Soá cöø theo truïc ngang coâng trình : caây (2 caïnh) Choïn caây Soá cöø theo truïc doïc coâng trình : caây (2 caïnh) Choïn caây => Toång coäng : caây 2.5.2. QUI TRÌNH THI COÂNG EÙP CÖØ LARSEN: - Khi haï cöø Larsen vaøo ñaát, tieán haønh thaønh töøng ñoaïn khoâng haï töøng thanh rieâng. Ñoái vôùi thanh coïc ñaàu tieân, do coù taùc duïng daãn höôùng neân caàn kieåm tra kyõ ñoä thaúng ñöùng theo 2 phöông, thanh coïc naøy daøi hôn caùc thanh coïc khaùc 3 m (loaïi 20 m) - Do chieàu daøi thanh cöø laø 17 m, ñeå nhaèm taän duïng toái ña hieäu suaát cuûa maùy, traùnh tröôøng hôïp maùy phaûi di chuyeån keïp cöø xa choã ñoùng, ta tieán haønh xeáp cöø theo töøng cuïm doïc 2 beân tuyeán eùp. Trong moãi cuïm coù 2 nhoùm: nhoùm 1 : ñaët cöø uùp vaø nhoùm 2 : ñaët cöø ngöûa. - Soá löôïng cöø trong cuïm ñöôïc tính nhö sau : - Trong ñoù: L = 17 m : chieàu daøi cöø k: heä soá phuï thuoäc vaø vieäc boá trí cöø treân maët baèng. k = 1 : boá trí cöø 1 beân tuyeán eùp. k = 2 : boá trí cöø 2 beân tuyeán eùp. (Tröôøng hôïp söû duïng) a = 0.6 m : khoaûng caùch giöõa caùc nhoùm cöø trong moät haøng ñeå thuaän tieän cho buùa rung keïp cöø b = 0.4 m : beà roäng taám cöø - Ta coù soá löôïng cöø trong cuïm: => Caùc cuïm ñöôïc boá trí doïc theo tuyeán ñaøo, caùch nhau 0.6 m, moät ñôït 44 caây trong ñoaïn 17.6 m (Xem Baûn veõ TC-01) HÌNH 2.3 - MAËT CAÉT THI COÂNG EÙP CÖØ HÌNH 2.4 - CHI TIEÁT LIEÂN KEÁT GOÙC CÖØ LARSEN VAØ HÖÔÙNG EÙP CÖØ CHÖÔNG 3: THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT HOÁ MOÙNG 3.1. QUI TRÌNH THI COÂNG: - Sau khi tieán haønh xong coâng ñoaïn eùp cöø Larsen choáng vaùch ñaát. Ta tieán haønh cho ñaøo ñaát baèng cô giôùi tôùi cao trình -3.4 m. Ta ñaøo cô giôùi baèng maùy muùc gaàu nghòch tôùi cao trình -3.4 m caùch ñaùy hoá 20 cm, sau ñoù ñaøo thuû coâng 3.2. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁT ÑAØO: - Khoái löôïng ñaøo ñaát baèng maùy : - Khoái löôïng ñaøo ñaát baèng thuû coâng : - Trong ñoù: V2: theå tích ñaát chöøa 20cm sau khi ñaõ ñaøo maùy Vcoïc: theå tích ñaát maø coïc chieám choã - Toång khoái löôïng ñaøo ñaát : 3.3. CHOÏN MAÙY ÑAØO ÑAÁT: - Choïn maùy ñaøo ñaát döïa treân kích thöôùc hoá ñaøo : - Ñaát ñaøo laø Buøn seùt pha - xaùm xanh ñen - chaûy => Choïn maùy xuùc moät gaàu nghòch (daãn ñoäng thuûy löïc) maõ hieäu : EO-4321 coù caùc thoâng soá kyõ thuaät sau :(Theo baûng tra 35 « Maùy xaây döïng » cuûa thaày Nguyeãn Tieán Thu) MAÕ HIEÄU q (m3) R (m) h (m) H (m) tck (giaây) EO-4321 0.65 8.95 5.5 5.5 16 - Naêng suaát maùy ñaøo ñöôïc tính theo coâng thöùc : => - Tính toaùn beà roäng theo phöông ngang cuûa hoá ñaøo : - Trong ñoù: l0 : böôùc di chuyeån cuûa maùy ñaøo theo thieát keá l0 = R – Rmin = 7.2 – 3.70 = 3.5 m Rmin : baùn kính ñaøo ñaát nhoû nhaát R = 3.70 m R : baùn kính ñaøo ñaát theo thieát keá R = 0.8Rmax = 0.8x8.95 = 7.2 m - Beà roäng moät nöûa hoá ñaøo theo phöông ngang taïi cao trình -3.4 m choïn S = 4.5 m - Beà roäng moät nöûa hoá ñaøo theo phöông ngang hoá ñaøo taïi cao trình 0.0 m Beà roäng hoá ñaøo taïi cao trình 0.0 m laø 5.6 m (i : heä soá maùi doác tra baûng 1-2 saùch KTTC öùng vôùi ñaát seùt i = 1:0.5) 3.4. CHOÏN OÂ TOÂ VAÄN CHUYEÅN ÑAÁT: - Döïa vaøo khoái löôïng ñaát ñaøo, choïn xe KAMAZ – 55111 (6x4) coù caùc thoâng soá kyõ thuaät: Maõ hieäu Dung tích thuøng chöùa V (m3) Troïng taûi cho pheùp Q (T) Beà daøi xe l (mm) Chieàu cao xe (mm) Goùc naâng ben (ñoä) KAMAZ – 55111 (6x4) 13 6.6 6680 2740 60 HÌNH 3.1 – CHI TIEÁT XE KAMAZ - Soá löôïng xe ben chôû ñaát : Choïn 6 xe vaän chuyeån ñaát phuïc vuï cho 1 maùy ñaøo HÌNH 3.2 - MAË T BAÈNG THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT HÌNH 2.6 - MAËT CAÉT THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT HÌNH 3.3 - SÔ ÑOÀ DI CHUYEÅN MAÙY ÑAØO ÑAÁT CHÖÔNG 4: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG TAÀNG HAÀM 4.1. THI COÂNG SAØN TAÀNG HAÀM: 4.1.1. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ:  - Sau khi hoaøn thaønh coâng taùc beâtoâng moùng vaø ñaø kieàng. Tieán haønh giai ñoaïn chuaån bò cho thi coâng saøn taàng haàm theo caùc coâng vieäc sau: Laáp ñaát hoá moùng Tieán haønh ñaàm neùn lôùp ñaát töï nhieân tieáp xuùc vôùi saøn ñeán ñoä chaët thieát keá Sau ñoù tieán haønh raûi moät lôùp ñaù 40x60, daøy 50mm, tieáp tuïc ñaàm ñeán cao trình ñaùy saøn taàng haàm Raûi lôùp vöõa troän saün, Mac100, ñaàm nheï ñeå vöõa laáp ñaày khaùc keõ hôû cuûa lôùp ñaù 40x60. Laøm phaúng maët Sau khi lôùp vöõa ñaõ ninh keát, tieán haønh cho veä sinh maët baèng ñeå chuaån bò cho caùc coâng taùc tieáp theo 4.1.2. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP: Boá trí coát theùp theo ñuùng chuûng loaïi vaø ñuùng yeâu caàu veà thieát keá nhö baûn veõ thieát keá keát caáu. Söû duïng caùc cuïc keâ beâtoâng coát theùp hoaëc caùc con ñoïi (con keâ) baèng theùp uoán ñeå ñònh vò theùp saøn ñuùng vò trí thieát keá 4.1.3. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG: 4.1.3.1. Bieän phaùp thi coâng: - Beâtoâng saøn ñoå moät lôùp daøy 150 mm treân toaøn boä dieän tích saøn - Taïi caùc vò trí saøn döôùi töôøng taàng haàm, ñoå cao theâm 1 ñoaïn 100 mm ñeå boá trí taám caùch nöôùc Waterstop taïi vò trí maïch ngöøng thi coâng HÌNH 4.1 - PHAÂN ÑÔÏT THI COÂNG PHAÀN NGAÀM 4.1.3.2. Toå chöùc thi coâng beâtoâng: - Sau khi hoaøn thaønh coâng taùc coát theùp, doïn deïp maët baèng sau ñoù coù theå duøng bieän phaùp ñoå beâtoâng ñöôïc chôû tôùi coâng tröôøng döôùi söï hoã trôï cuûa maùy bôm beâ toâng. Sô ñoà di chuyeån cuûa maùy thi coâng ñöôc theå hieän treân baûn veõ TC02 4.1.3.3. Choïn oâ toâ vaän chuyeån beâtoâng: - Söû duïng beâtoâng saûn xuaát taïi nhaø maùy vaän chuyeån ñeán coâng trình baèng oâ toâ chuyeân duøng. Toång khoái löôïng beâtoâng saøn taàng haàm : 87.481 m3 - Tra theo ‘Soå tay choïn maùy thi coâng xaây döïng’ ta choïn 7 xe taûi maõ hieäu SB-92B coù caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau: Dung tích thuøng : 6 m3 OÂtoâ cô sôû : KAMAZ - 5511 => Naêng suaát beâtoâng cung caáp: 4.1.3.4. Choïn maùy bôm beâtoâng: - Ñeå phuïc vuï cho coâng taùc ñoå beâtoâng ñöôïc lieân tuïc vaø khoâng bò giaùn ñoaïn nhaát laø khi ñoå beâtoâng daàm saøn, ta phaûi söû duïng maùy bôm beâtoâng ñeå vaän chuyeån beâtoâng töø xe troän ñeán vò trí caàn ñoå BAÛNG CAÙC TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG BAÈNG ÑÖÔØNG OÁNG 4 m cao : 1 bar Khaâu noái oáng : 0.1 bar 20 m ngang : 1 bar Ñoaïn oáng meàm : 3 bar Ñoä cong 4504600 : 0.5 bar Ñoaïn maùy chaïy: 20 bar Ñoä cong 900 : 1 bar Döï phoøng : 10% toång soá - Theo saùch ‘Thieát keá thi coâng’ cuûa thaày Leâ Vaên Kieåm, choïn maùy bôm beâtoâng coù maõ hieäu : BSF-9 vôùi thoâng soá : Löu löôïng  : 90 m3/h AÙp suaát bôm  : 85 bar 4.1.3.5. Choïn ñaàm duøi: - Duøng ñaàm duøi beâ toâng nhö khi ñaàm beâtoâng ñaøi moùng do coâng ty Hoøa Phaùt cung caáp cuûa MIKASA vôùi caùc thoâng soá sau: Ñaàu duøi : Choïn loaïi ñaàu duøi PHV - 22 coù: Kích thöôùc : (22x329) mm Bieân ñoä rung : 1.7 mm Taàn soá rung : 130041400 laàn/phuùt Troïng löôïng : 0.75 kG Daây duøi : Choïn loaïi daây PSV-3 coù: Ñöôøng kính ruoät : 8 mm Ñöôøng kính voû : 20 mm Chieàu daøi daây : 3 m Troïng löôïng : 3.2kG Moâ tô nguoàn : Loaïi PMA - 1500 coù: Coâng suaát : 1.5 KVA; 1 pha Troïng löôïng : 6.5 kG 4.2. THI COÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM 4.2.1. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG: - Töôøng taàng haàm ñöôïc tieán haønh sau khi caùc coâng ñoaïn thi coâng beâtoâng ñaøi moùng vaø saøn taàng haàm keát thuùc - Khi thi coâng coppha töôøng taàng haàm, coù theå taän duïng saøn taàng haàm laøm vò trí neo giöõ heä caây choáng. Khi ñoù, trong quaù trình ñoå beâtoâng saøn taàng haàm caàn boá trí saün caùc coát theùp chôø, neo vaøo beâtoâng saøn ñeå phuïc vuï cho muïc ñích naøy 4.2.2. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ: - Tröôùc khi thöïc hieän coâng taùc coát theùp cho töôøng taàng haàm, caàn tieán haønh coâng ñoaïn veä sinh coát theùp chôø ñaõ dính beâtoâng trong quaù trình ñoå saøn taàng haàm. Coù theå thöïc hieän baèng baøn chaûi saét hoaëc caùc duïng cuï töông ñöông - Taäp keát treân maët baèng saøn caùc taám coppha, caây choáng doïc theo chu vi töôøng taàng haàm 4.2.3. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP: - Boá trí coát theùp theo ñuùng chuûng loaïi vaø ñuùng yeâu caàu veà thieát keá nhö baûn veõ thieát keá keát caáu - Laép döïng coát theùp töôøng taàng haàm, coát theùp theo phöông doïc ñöôïc lieân keát vôùi theùp chôø ñaø kieàng - Coù theå duøng caùc thanh theùp ñai Þ12, uoán thaønh chöõ U ñeå giöõ khoaûng caùch coá ñònh giöõa 2 lôùp löôùi theùp 4.2.4. COÂNG TAÙC COPPHA: 4.2.4.1. Caáu taïo coppha töôøng taàng haàm - Töôøng taàng haàm coù chieàu cao 2 m (keå ñeán maët ñaát) söû duïng taám coáppha nhöïa ñònh hình FUVI vaø boä taám noái goùc trong vaø ngoaøi ñi keøm. Ta duøng taám 500x1000x50 mm ñaët theo phöông ñöùng - Caùc thanh söôøn duøng theùp hoäp 50x50x1.8 mm, khoûang caùch giöõa caùc ñöùng laø 500 mm, caùc söôøn ngang laø 500 mm, lieân keát vôùi nhau baèng khoùa cuûa boä saûn phaåm cuûa FUVI. Khoûang caùch giöõa caùc ty giaèng laø 500 mm HÌNH 4.2 - MAËT ÑÖÙNG COPPHA TÖÔØNG TAÀNG HAÀM HÌNH 4.3 - MAËT CAÉT COPPHA TÖÔØNG TAÀNG HAÀM 4.2.4.2. Tính toaùn thanh söôøn ñöùng coppha töôøng taàng haàm (soá hieäu I) Taûi troïng tieâu chuaån : : aùp löïc ngang cuûa beâtoâng môùi ñoå : khoái löôïng rieâng cuûa beâtoâng H = 0.75 m : chieàu cao moãi lôùp beâtoâng phuï thuoäc vaøo baùn kính ñaàm duøi. : taûi troïng do ñoå beâtoâng baèng maùy : taûi troïng do ñaàm rung - Tuy nhieân, vôùi coáppha ñöùng thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi, do vaäy: Taûi troïng tính toaùn: : heä soá vöôït taûi - Sô ñoà tính : Xem söôøn ñöùng nhö moät daàm lieân tuïc coù caùc goái töïa laø caùc söôøn ngang nhòp laø L = 0.5 m HÌNH 4.4 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN ÑÖÙNGCOPPHA TÖÔØNG TAÀNG HAÀM (MAÕ HIEÄU I) - Taûi troïng phaân boá ñeàu treân meùt daøi: - Momen tính toaùn: - Söû duïng thanh theùp hoäp 50x50x1.8 mm laøm söôøn ñöùng: - Kieåm tra öùng suaát : Thoûa ñieàu kieän öùng suaát 4.2.4.3. Tính toaùn thanh söôøn ngang coppha töôøng taàng haàm (Soá hieäu II) - Xem söôøn ngang nhö moät daàm lieân tuïc coù caùc goái laø caùc ty giaèng laø L = 0.5 m - Taûi troïng : löïc taäp trung taùc duïng leân söôøn ngang taïi caùc vò trí söôøn ñöùng goái vaøo söôøn ngang - Sô ñoà tính: Söôøn ngang töôøng taàng haàm raát daøi, thieân veà an toaøn ta xem nhö daàm lieân tuïc vaø xeùt trong ñoaïn töôøng 2m. (Sinh vieân ñaõ kieåm tra vaø thaáy caøng taêng soá nhòp, Mmax seõ giaûm) HÌNH 4.5 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN NGANG COPPHA TÖÔØNG TAÀNG HAÀM (MAÕ HIEÄU II) Söû duïng 2 thanh theùp hoäp laøm söôøn ngang 50x50x1.8 mm - Kieåm tra öùng suaát: Thoaû ñieàu kieän veà öùng suaát 4.2.4.4. Kieåm tra ty xuyeân M12 coppha töôøng taàng haàm (Soá hieäu III): Taûi troïng tieâu chuaån : : aùp löïc ngang cuûa beâ toâng môùi ñoå : khoái löôïng rieâng cuûa beâ toâng H = 0.75 m : chieàu cao moãi lôùp beâ toâng phuï thuoäc vaøo baùn kính ñaàm duøi. : taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy : taûi troïng do ñaàm rung. - Tuy nhieân, vôùi coáppha ñöùng thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi, do vaäy: Taûi troïng tính toaùn: : heä soá vöôït taûi - Löïc tính toaùn taùc duïng vaøo ty giaèng: Söû duïng ty xuyeân M12 laøm ty giaèng - Ty xuyeân coù ñöôøng kính f12 baèng theùp coù coân nhöïa aùp vaøo maët trong coáp pha, ty xuyeân M12 coù caáu taïo xuyeân qua caùc taám coáppha, beân ngoaøi ñöôïc giaèng vaøo hai caây theùp hoäp - Kieåm tra cöôøng ñoä chòu löïc cuûa ty giaèng: Ty xuyeân ñaûm baûo ñieàu kieän chòu aùp löïc ngang cuûa beâtoâng 4.2.4.5. Kieåm tra caây choáng xieân coppha töôøng taàng haàm (Soá hieäu IV) Nhaän xeùt : Treân quan ñieåm khi tính toaùn ty giaèng chòu hoaøn toaøn aùp löïc ngang phaùt sinh cuûa beâtoâng, theo sinh vieân thì heä caây choáng chæ giuùp ñònh vò töôøng vaø chòu aùp löïc gioù taùc duïng vaøo coppha töôøng. Töôøng taàng haàm töø cao trình ñeán khoâng chòu taûi troïng gioù neân khoâng caàn kieåm tra cho caây choáng xieân, duøng ñeå ñònh vò coáppha 4.2.5. COÂNG TAÙC BEÂTOÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM: 4.2.5.1. Yeâu caàu kyõ thuaät : - Ñoái vôùi töôøng taàng haàm, caàn coù bieän phaùp ñoå beâtoâng ñeå haïn cheá hieän töôïng xuaát hieän maïch ngöøng (yeâu caàu choáng thaám) tröø vò trí khe luùn cuûa coâng trình vaø phaûi coù bieän phaùp xöû lyù choáng thaám khe luùn naøy - Thôøi gian giaõn caùch giöõa 2 lôùp ñoå beâtoâng toái ña: 60 phuùt 4.2.5.2. Phöông phaùp ñoå beâtoâng: Vôùi yeâu caàu khoáng cheá veà thôøi gian ñoå beâtoâng, ta söû duïng beâtoâng thöông phaåm ñeå chuû ñoäng trong vieäc cung öùng beâtoâng. Nhaèm haïn cheá vieäc xöû lyù maïch ngöøng giöõa hai phaân ñoaïn ñoå ta tieán haønh ñoå beâtoâng töôøng chæ coù moät phaân ñoaïn 4.2.5.3. Choïn maùy bôm beâtoâng - Löu löôïng bôm beâtoâng : - Theo saùch ‘Thieát keá thi coâng’ cuûa thaày Leâ Vaên Kieåm, choïn maùy bôm beâtoâng coù maõ hieäu : BSF-9 vôùi thoâng soá : Löu löôïng  : 90 m3/h AÙp suaát bôm  : 85 bar 4.2.5.4. Choïn ñaàm duøi: - Duøng ñaàm duøi beâ toâng nhö khi ñaàm beâ toâng ñaøi moùng do coâng ty Hoøa Phaùt cung caáp cuûa MIKASA vôùi caùc thoâng soá sau: Ñaàu duøi : Choïn loaïi ñaàu duøi PHV - 22 coù: Kích thöôùc : (22x329) mm Bieân ñoä rung : 1.7 mm Taàn soá rung : 130041400 laàn/phuùt Troïng löôïng : 0.75 kG Daây duøi : Choïn loaïi daây PSV-3 coù: Ñöôøng kính ruoät : 8 mm Ñöôøng kính voû : 20 mm Chieàu daøi daây : 3 m Troïng löôïng : 3.2kG Moâ tô nguoàn : Loaïi PMA - 1500 coù: Coâng suaát : 1.5 KVA; 1 pha Troïng löôïng : 6.5 kG CHÖÔNG 5: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG PHAÀN KHUNG 5.1. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA COÄT: 5.1.1. CAÁU TAÏO COPPHA COÄT : - Coáp pha coät söû duïng caùc taám coppha nhöïa tieâu chuaån, saûn phaåm cuûa Fuvi, caùc söôøn ñöùng laøm baèng theùp hoäp 50x50 vaø caùc goâng L ñeå ñònh hình coppha vaø chòu aùp löïc töø caùc taám coppha truyeàn vaøo. - Chieàu cao ñoå beâ toâng : - Ta choïn taàng treät ñeå laøm coppha coät 800 x 800 ñieån hình HÌNH 5.1 - MAËT ÑÖÙNG COPPHA COÄT HÌNH 5.2 - MAËT CAÉT COPPHA COÄT 5.1.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑÖÙNG COPPHA COÄT ( SOÁ HIEÄU V): Taûi troïng tieâu chuaån : : aùp löïc ngang cuûa beâtoâng môùi ñoå : khoái löôïng rieâng cuûa beâtoâng H = 0.75 m : chieàu cao moãi lôùp beâtoâng phuï thuoäc vaøo baùn kính ñaàm duøi : taûi troïng do ñoå beâtoâng baèng maùy : taûi troïng do ñaàm rung - Tuy nhieân, vôùi coáppha ñöùng thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi, do vaäy: Taûi troïng tính toaùn: : heä soá vöôït taûi - Sô ñoà tính vaø noäi löïc: Xem söôøn ñöùng nhö moät daàm lieân tuïc coù caùc goái töïa laø caùc goâng nhòp laø L = 0.5 m HÌNH 5.3 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN ÑÖÙNG COPPHA COÄT (MAÕ HIEÄU V) - Taûi troïng phaân boá ñeàu treân meùt daøi : - Momen tính toaùn: Söû duïng theùp 50x50 laøm söôøn ñöùng - Kieåm tra öùng suaát: Ñieàu kieän chòu löïc cuûa söôøn ñöùng vôùi nhòp 500 mm laø ñaûm baûo 5.1.3. KIEÅM TRA GOÂNG COPPHA COÄT (SOÁ HIEÄU VI): - Sô ñoà tính: xem goâng nhö moät daàm ñôn giaûn coù nhòp laø L = 1.1 m - Taûi troïng : löïc taäp trung taùc duïng leân goâng laø caùc löïc taäp trung taïi vò trí goâng ñôõ söôøn ñöùng HÌNH 5.4 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT GOÂNG COÄT (MAÕ HIEÄU VI) - Momen taùc duïng leân goâng laø : Söû duïng theùp 50x100x2 mm laøm goâng coät - Kieåm tra öùng suaát: Thoaû ñieàu kieän veà öùng suaát 5.1.4. KIEÅM TRA CAÂY CHOÁNG XIEÂN COPPHA COÄT (SOÁ HIEÄU VII): Nhaän xeùt: aùp löïc töø taám coáp pha ñöôïc caùc söôøn ñöùng vaø goâng tieáp nhaän heát, vì vaäy vieäc boá trí caây choáng taïi vò trí goâng ñeå ñònh hình coáp pha vaø chòu taûi troïng gioù. - Chieàu cao cuûa coppha coät: h = 3 m - Taûi troïng gioù laáy theo caáp gioù ñòa phöông: 100 kG/m2 (Ñeå ñôn giaûn giaù trò naøy ñaõ coù keå ñeán aûnh höôûng theo chieàu cao cuûa aùp löïc gioù) - AÙp löïc ngang lôùn nhaát do gioù gaây ra: - Kieåm tra: Noäi löïc P trong thanh choáng xieân tính baèng coâng thöùc: - Trong ñoù: b = 2 m : Hình chieáu thanh choáng xieân treân maët baèng c = 2.75 m : Chieàu cao choáng h = 3 m : Chieàu cao coáp pha coät l = 3.40 : Chieàu daøi thanh choáng Thoûa Keát luaän: Vaäy chæ caàn duøng moät caây choáng xieân Hoaø Phaùt laø ñuû chòu löïc ngang cuûa gioù. Tuy nhieân neân duøng theâm caây choáng ngang ôû chaân coät ñeå giöõ oån ñònh chaân coät khi ñoå vaø ñaàm beâ toâng 5.2. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA VAÙCH CÖÙNG 5.2.1. CAÁU TAÏO COPPHA VAÙCH CÖÙNG: HÌNH 5.5 - MAËT ÑÖÙNG COPPHA VAÙCH CÖÙNG HÌNH 5.6 - MAËT CAÉT COPPHA VAÙCH CÖÙNG 5.2.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑÖÙNG COPPHA VAÙCH CÖÙNG (Soá hieäu VIII): - Sô ñoà tính vaø noäi löïc: Xem söôøn ñöùng nhö moät daàm lieân tuïc coù caùc goái töïa laø caùc söôøn ngang nhòp laø L = 0.5 m HÌNH 5.7 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN ÑÖÙNG COPPHA VAÙCH CÖÙNG (MAÕ HIEÄU VIII) - Taûi troïng phaân boá ñeàu treân meùt daøi: - Momen tính toaùn: - Söû duïng thanh theùp hoäp 50x50x1.8 mm laøm söôøn ñöùng: - Kieåm tra öùng suaát : Thoûa ñieàu kieän öùng suaát 5.2.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN NGANG COPPHA VAÙCH CÖÙNG (SOÁ HIEÄU IX) - Sô ñoà tính : Xem söôøn ngang nhö moät daàm lieân tuïc coù caùc goái töïa laø caùc ty giaèng nhòp laø L = 0.5 m - Taûi troïng : Löïc taäp trung taùc duïng leân söôøn : HÌNH 5.8 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN NGANG COPPHA VAÙCH CÖÙNG (MAÕ HIEÄU IX) => Söû duïng theùp hoäp 50x50x1.8 mm laøm söôøng ngang cho coppha vaùch cöùng - Kieåm tra öùng suaát: Thoaû ñieàu kieän veà öùng suaát 5.2.4. KIEÅM TRA TY XUYEÂN M12 COPPHA VAÙCH CÖÙNG (SOÁ HIEÄU X): Taûi troïng tieâu chuaån : : aùp löïc ngang cuûa beâ toâng môùi ñoå : khoái löôïng rieâng cuûa beâ toâng H = 0.75 m : chieàu cao moãi lôùp beâ toâng phuï thuoäc vaøo baùn kính ñaàm duøi. : taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy : taûi troïng do ñaàm rung - Tuy nhieân, vôùi coáppha ñöùng thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi, do vaäy: Taûi troïng tính toaùn: : heä soá vöôït taûi - Löïc tính toaùn taùc duïng vaøo ty giaèng: Söû duïng ty xuyeân M12 laøm ty giaèng - Ty xuyeân coù ñöôøng kính f12 baèng theùp coù coân nhöïa aùp vaøo maët trong coáp pha, ty xuyeân M12 coù caáu taïo xuyeân qua caùc taám coáppha, beân ngoaøi ñöôïc giaèng vaøo hai caây theùp hoäp - Kieåm tra cöôøng ñoä chòu löïc cuûa ty giaèng: Ty xuyeân ñaûm baûo ñieàu kieän chòu aùp löïc ngang cuûa beâtoâng 5.2.5. KIEÅM TRA CAÂY CHOÁNG XIEÂN COPPHA VAÙCH CÖÙNG (SOÁ HIEÄU XI): - Chieàu cao cuûa coáp pha vaùch: h = 3 m - Taûi troïng gioù laáy theo caáp gioù ñòa phöông: 100 kG/m2 (Ñeå ñôn giaûn giaù trò naøy ñaõ coù keå ñeán aûnh höôûng theo chieàu cao cuûa aùp löïc gioù) - AÙp löïc ngang lôùn nhaát do gioù gaây ra: - Kieåm tra: Noäi löïc P trong thanh choáng xieân tính baèng coâng thöùc: - Trong ñoù: b = 2 m : Hình chieáu thanh choáng xieân treân maët baèng c = 2.75 m : Chieàu cao choáng h = 3.0 m : Chieàu cao coáp pha vaùch l = 3.40 : Chieàu daøi thanh choáng n = 3 : Soá caây choáng xieân Thoûa Keát luaän: Vaäy caây choáng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Tuy nhieân ñeå taêng cöôøng oå ñònh cho vaùch ta taêng cöôøng theâm caùc caây choáng ôû chaân vaùch 5.3. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA DAÀM: 5.3.1. BOÁ TRÍ SÖÔØN – COPPHA: - Coáp pha daàm - saøn söû duïng loaïi coáp pha nhöïa tieâu chuaån FUVI - Söû duïng ty giaèng ñeå giöõ thaønh coáp pha, chòu aùp löïc töø taám coáp pha truyeàn vaøo. Caùc söôøn ñöùng chæ nhaèm muïc ñích caáu taïo giöõ caùc ty xuyeân naøy - Söû duïng caùc thanh goã vaø theùp goùc 50x50 ñònh vò coáp pha daàm - Söû duïng thanh Pan ngang (söôøn ñaùy daàm) baèng theùp hoäp 50x100 ñeå söôøn ñaùy daàm, khoaûng caùch 500mm - Söû duïng thanh choáng theùp tieâu chuaån cuûa Hoaø Phaùt caùch nhau 1000 mm HÌNH 5.9 - MAËT CAÉT COÁP PHA DAÀM 300 x 650 5.3.2. KIEÅM TRA TY XUYEÂN M12 COPPHA DAÀM(SOÁ HIEÄU XII): - Boá trí caùc ty giaèng nhö hình veõ, khoaûng caùch 500 mm - Taûi troïng : löïc taùc duïng vaøo ti giaèng : Söû duïng ty xuyeân M12 laøm ty giaèng - Kieåm tra : cöôøng ñoä chòu löïc cuûa ty giaèng: Vaäy ty giaèng ñaûm baûo ñieàu kieän chòu aùp löïc ngang cuûa beâtoâng 5.3.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑAÙY COPPHA DAÀM (SOÁ HIEÄU XIII): - Taûi troïng taùc duïng leân panel ñaùy daàm :(300 x 650 mm) - Taûi troïng beâ toâng daàm: - Hoaït taûi do ngöôøi vaø duïng cuï thi coâng - Taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy - Taûi troïng do ñaàm rung - Toång taûi troïng tính toaùn taùc duïng leân coppha ñaùy daàm - Taûi troïng taùc duïng treân meùt daøi: - Sô ñoà tính: HÌNH 5.10 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN ÑAÙY DAÀM (MAÕ HIEÄU XIII) => Mmax = 97.38 kGm Söû duïng theùp hoäp 50 x 100 laøm Pan ngang (söôøn ñaùy daàm) - Kieåm tra öùng suaát: Thanh söôøn ngang ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc 5.3.4. TÍNH CHOÏN CAÂY CHOÁNG COPPHA DAÀM (SOÁ HIEÄU XIV): - Choïn loaïi coät choáng baèng theùp oáng coù theå ñieàu chænh chieàu cao baèng ren K103 cuûa Hoaø Phaùt - Löïc taùc duïng leân moät caây choáng : => Thoûa 5.4. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA SAØN ÔÛ ñaây sinh vieân tính cho moät oâ saøn ñieån hình S1, S2 (vò trí S1, S2 xem maët baèng boá trí daàm saøn taàng ñieån hình muïc 6.2 chöông 6 - Tính toaùn saøn taàng ñieån hình) 5.4.1. BOÁ TRÍ SÖÔØN – COPPHA: - Söôøn ngang laø caùc thanh theùp hoäp 50x100 ñaët caùch nhau 500 mm - Söôøn doïc laø caùc thanh theùp chöõ IN010 ñaët caùch nhau 1000 mm - Caùc caây choáng tieâu chuaån Hoaø Phaùt ñaët caùch nhau 1000 mm HÌNH 5.11 - MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ SÖÔØN NGANG DOÏC COPPHA SAØN HÌNH 5.12 - MAËT BAÈNG BOÁ TRÍ COPPHA SAØN 5.4.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN NGANG COPPHA SAØN (SOÁ HIEÄU XV): Taûi troïng taùc duïng leân panel saøn : - Taûi troïng beâtoâng saøn: - Hoaït taûi do ngöôøi vaø duïng cuï thi coâng - Taûi troïng do ñoå beâtoâng baèng maùy - Taûi troïng do ñaàm rung - Toång taûi troïng tính toaùn taùc duïng leân coppha saøn - Taûi troïng taùc duïng treân meùt daøi: - Söôøn ngang theùp hoäp 50x100 ñaët caùch khoaûng 500 mm - Sô ñoà tính: xem söôøn ngang nhö moät daàm lieân tuïc coù nhòp L = 1000 mm HÌNH 5.13 – SÔ ÑOÀ TÍNH VAØ BIEÅU ÑOÀ MOMENT THANH SÖÔØN NGANG COPPHA SAØN (MAÕ HIEÄU XV) - Momen uoán phaùt sinh trong thanh söôøn : Söû duïng theùp hoäp 50x100 laøm söôøn ngang - Kieåm tra öùng suaát: Thanh söôøn ngang ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc 5.4.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN DOÏC COPPHA SAØN (SOÁ HIEÄU XVI): - Sô ñoà tính: HÌNH 5.14 – SÔ ÑOÀ TÍNH THANH SÖÔØN DOÏC COPPHA SAØN (MAÕ HIEÄU XVI) - Taûi troïng: löïc taäp trung taïi caùc vò trí söôøn ngang goái leân söôøn doïc: N = ql = 732.5 x 1.0 = 732.5 kG HÌNH 5.15 - BIEÅU ÑOÀ MOMENT SÖÔØN DOÏC COPPHA SAØN (MAÕ HIEÄU XVI) - Momen uoán phaùt sinh trong thanh söôøn baèng caùch nhaäp vaøo Sap ta coù Momen lôùn nhaát taïi goái : Söû duïng theùp theùp chöõ IN010 laøm söôøn doïc coù W = 39.7 cm3 - Kieåm tra öùng suaát : Thanh söôøn doïc ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc 5.4.4. TÍNH CHOÏN CAÂY CHOÁNG COPPHA SAØN (SOÁ HIEÄU XVII ) : Choïn loaïi coät choáng baèng theùp oáng coù theå ñieàu chænh chieàu cao baèng ren K103 coù caùc thoâng soá kyõ thuaät: Chieàu cao oáng ngoaøi 1.5 m Chieàu cao oáng trong 2.4 m Chieàu cao toái thieåu 2.4 m Chieàu cao toái ña 3.9 m - Kieåm tra : Löïc taùc duïng leân moät caây choáng : Caây choáng ñuû khaû naêng chòu löïc 5.5. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH KHI THI COÂNG ÑOÅ BEÂTOÂNG: - Coppha vaø coát theùp caàn ñöôïc veä sinh vaø töôùi nöôùc tröôùc khi ñoå beâtoâng - Coppha phaûi kín, neáu khoâng phaûi cheøn giaáy kyõ traùnh maát nöôùc xi maêng - Ñaàm beâtoâng khoâng ñöôïc quaù laâu, traùnh hieän töôïng phaân taàng - Coät coù chieàu cao lôùn phaûi coù cöûa ñoå beâtoâng beân hoâng nhaèm khoâng gaây phaàn taàng beâtoâng - Daàm chính coù chieàu cao lôùn, phaûi ñoå beâtoâng theo kieåu baäc thang - Phaûi coù bieän phaùp xöû lyù maïch ngöøng ñuùng kyõ thuaät 5.6. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH BAÛO DÖÔÕNG VAØ THAÙO DÔÕ COÁT PHA: Baûo döôõng beâ toâng: - Baûo döôõng beâtoâng phaûi ñaûm baûo beà maët beâ toâng luoân luoân öôùt. Thôøi gian baûo döôõng theo TCVN 4453-1995 - Vôùi coâng trình naøy thuoäc Vuøng C, giaû ñònh xaây döïng coâng trình vaøo muøa khoâ thì thôøi gian toái thieåu baûo döôõng beâtoâng laø 6 ngaøy - Baûo döôõng beâtoâng treân coâng tröôøng baèng caùch töôùi nöôùc saïch vaøo beà maët cuûa khoái beâtoâng. Laàn töôùi nöôùc ñaàu tieân thöïc hieän sau khi ñoå beâtoâng töø 4 ñeán 6 h tuøy theo nhieät ñoä ngoaøi trôøi. Ñoái vôùi keát caáu phaúng neân duøng bao taûi hay rôm aåm che phuû leân beà maët beâtoâng khi baûo döôõng. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñeå beâtoâng traéng maët Thaùo dôõ coppha: - Thôøi gian chôø thaùo coppha theo TCVN 4453-1995, thôøi gian chôø thaùo coppha ñöôïc laáy nhö sau : Ñoái vôùi daàm coù nhòp 8 m phaûi ñaït 70% R28 Ñoái vôùi daàm coù nhòp > 8 m phaûi ñaït 90% R28 Beâtoâng Mac 300 coù Rn = 130kg/cm2, töông öùng 70% R28 laø 10 ngaøy, 90% R28 laø 23 ngaøy - Thôøi gian cuï theå nhö sau: Ñoái vôùi coät thôøi gian chôø thaùo coppha coù theå laáy theo kinh nghieäm laø 2 ngaøy Ñoái vôùi moùng, thôøi gian chôø thaùo coppha laáy theo kinh nghieäm laø 2 ngaøy Ñoái vôùi coå coät, thôøi gian thaùo coppha laáy theo kinh nghieäm laø 1 ngaøy Ñoái vôùi ñaø kieàng, thôøi gian thaùo coppha laø 5 ngaøy khi ñaït 50% cöôøng ñoä 5.7. CHOÏN MAÙY THI COÂNG: 5.7.1. CAÀN TRUÏC THAÙP: - Ñoä cao naâng caàn thieát: - Trong ñoù: hct = 50.3 m : chieàu cao coâng trình hat = 1.0 m : chieàu cao an toaøn hck = 1.5 m : chieàu cao caáu kieän (choïn tröôøng hôïp caåu daøn giaùo). htr = 1.0 m : chieàu cao treo buoäc => - Taàm vôùi caàn thieát: - Caàn truïc thaùp ñöôïc boá trí ôû giữa coâng trình, caùch truïc 1 cuûa coâng trình 2.5 m => - Söùc truïc: - Trong ñoù: Qck : troïng löôïng caáu kieän naëng nhaát caàn naâng : toång troïng löôïng caùc phuï kieän treo buoäc => Döïa vaøo choïn caàn truïc thaùp nhö sau: => Choïn caàn truïc thaùp HPCT-5013 cuûa Hoaø Phaùt, vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät sau: BAÛNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CAÀN TRUÏC THAÙP HPCT–5013 Chieàu cao naâng (m) Tieâu chuaån 37.5 Toái ña 140 Taàm vôùi toái ña (m) 50 Taûi troïng toái ña (T) 6 Toång coâng suaát (kW) 32 Toác ñoä laøm vieäc Boäi suaát a =2 a = 4 Toác ñoä naâng 1.5 3 3 3 3 6 Taûi naâng haøng (T) 80 40 8.5 40 20 4.25 Toác ñoä quay (m/ph) 040.6 Toác ñoä xe con (m/ph) 0440.5 5.7.2. MAÙY VAÄN THAÊNG: Choïn maùy vaän thaêng chôû ngöôøi cuûa HOØA PHAÙT HP-VTL100.80 BAÛNG THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT MAÙY VAÄN THAÊNG HP-VTL100.80 THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT ÑÔN VÒ HP-VTL100.80 Troïng taûi öôùc ñònh kG 1000 Soá ngöôøi naâng toái ña: ngöôøi 12 Toác ñoä naâng thieát keá m/ph 38 Ñoä cao naâng tieâu chuaån m 50 Ñoä cao naâng toái ña m 80 Loàng naâng Kích thöôùc m 0.5x0.5x1.508 Troïng löôïng kG 80 5.7.3. MAÙY BÔM BEÂ TOÂNG: - Ñeå phuïc vuï cho coâng taùc ñoå beâtoâng ñöôïc lieân tuïc vaø khoâng bò giaùn ñoaïn nhaát laø khi ñoå beâtoâng daàm saøn, ta phaûi söû duïng maùy bôm beâtoâng ñeå vaän chuyeån beâtoâng töø xe troän ñeán vò trí caàn ñoå. BAÛNG CAÙC TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG BAÈNG ÑÖÔØNG OÁNG 4 m cao : 1 bar Khaâu noái oáng : 0.1 bar 20 m ngang : 1 bar Ñoaïn oáng meàm : 3 bar Ñoä cong 4504600 : 0.5 bar Ñoaïn maùy chaïy: 20 bar Ñoä cong 900 : 1 bar Döï phoøng : 10% toång soá => Choïn maùy bôm beâ toâng cuûa HOØA PHAÙT maõ hieäu HBT60.13.90S coù caùc thoâng soá kyõ thuaät sau: Löu löôïng  : 69 m3/h AÙp suaát bôm  : 130 kG/cm3 Chieàu cao bôm toái ña : 270 m Chieàu daøi bôm toái ña  : 1300 m 5.7.4. ÑAÀM DUØI: - Duøng ñaàm duøi beâ toâng nhö khi ñaàm beâ toâng phaàn ngaàm cuûa Hoøa Phaùt hieäu MIKASA vôùi caùc thoâng soá sau: Ñaàu duøi : Choïn loaïi ñaàu duøi PHV - 22 coù: Kích thöôùc : (22x329) mm Bieân ñoä rung : 1.7 mm Taàn soá rung : 130041400 laàn/phuùt Troïng löôïng : 0.75 kG Daây duøi : Choïn loaïi daây PSV-3 coù: Ñöôøng kính ruoät : 8 mm Ñöôøng kính voû : 20 mm Chieàu daøi daây : 3 m Troïng löôïng : 3.2kG Moâ tô nguoàn : Loaïi PMA - 1500 coù: Coâng suaát : 1.5 KVA; 1 pha Troïng löôïng : 6.5 kG CHÖÔNG 6: AN TOAØN LAO ÑOÄNG 6.1. KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT: Hoá ñaøo phaûi coù haøng raøo ngaên, phaûi coù baûng baùo hieäu, ban ñeâm phaûi thaép ñeøn ñoû Tröôùc moãi kíp ñaøo phaûi kieåm tra xem coù nôi naøo ñaøo haøm eách, hoaëc coù vaønh ñaát cheo leo, hoaëc coù nhöõng veát nöùt ôû maùi doác hoá ñaøo, phaûi kieåm tra laïi maùi ñaát vaø caùc heä thoáng choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû, sau ñoù môùi cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc Khi trôøi naéng khoâng ñeå coâng nhaân ngoài nghæ ngôi hoaëc traùnh naéng ôû chaân maùi doác hoaëc ôû gaàn töôøng ñaát Khi ñaøo nhöõng raõnh saâu, ngoaøi vieäc choáng töôøng ñaát khoûi suït lôû, caàn löu yù khoâng cho coâng nhaân chaát nhöõng thuøng ñaát, soït ñaát ñaày quaù mieäng thuøng, phoøng khi keùo thuøng leân, nhöõng hoøn ñaát ñaù coù theå rôi xuoáng ñaàu coâng nhaân laøm vieäc döôùi hoá ñaøo. Neân daønh moät choã rieâng ñeå keùo caùc thuøng ñaát leân xuoáng, khoûi va chaïm vaøo ngöôøi. Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc daây thuøng, daây caùp treo buoäc thuøng. Khi nghæ phaûi ñaäy naép mieäng hoá ñaøo, hoaëc laøm haøng raøo vaây quanh hoá ñang ñaøo Caùc ñoáng vaät lieäu chaát chöùa treân bôø hoá ñaøo phaûi caùch meùp hoá ít nhaát laø 0.5 m Phaûi ñaùnh baäc thang cho ngöôøi leân xuoáng hoá ñaøo, hoaëc ñaët thang goã coù tay vòn. Neáu hoá heïp thì duøng thang treo Khi ñaøo ñaát baèng cô giôùi phaûi tieán haønh ñieàu tra caùc maïng löôùi ñöôøng oáng ngaàm, ñöôøng caùp ngaàm … Neáu ñeå maùy ñaøo phaûi maïng löôùi ñöôøng daây dieän cao theá ñaët ngaàm, hoaëc ñöôøng oáng daãn khí ñoäc cuûa nhaø maùy … thì khoâng nhöõng gaây ra hö hoûng caùc coâng trình ngaàm ñoù, maø coøn xaûy ra tai naïn cheát ngöôøi Beân caïnh maùy ñaøo ñang laøm vieäc khoâng ñöôïc pheùp laøm nhöõng coâng vieäc gì khaùc gaàn nhöõng khoang ñaøo, khoâng cho ngöôøi qua laïi trong phaïm vi quay caàn cuûa maùy ñaøo vaø vuøng giöõa maùy ñaøo vaø xe taûi Khi coù coâng nhaân ñeán gaàn maùy ñaøo ñeå chuaån bò doïn ñöôøng cho maùy di chuyeån, thì phaûi quay caàn maùy ñaøo sang phía beân, roài haï xuoáng ñaát. Khoâng ñöôïc pheùp cho maùy ñaøo di chuyeån trong khi gaàu coøn chöùa ñaát Coâng nhaân laøm coâng taùc söûa sang maùi doác hoá ñaøo saâu treân 3 m, hoaëc khi maùi doác aåm öôùt thì phaûi duøng daây löng baûo hieåm, buoäc vaøo moät coïc vöõng chaõi 6.2. AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU Duïng cuï ñeå troän vaø vaän chuyeån beâ toâng phaûi ñaày ñuû, khoâng söû duïng hö hoûng, haøng ngaøy tröôùc khi laøm vieäc phaûi kieåm tra caån thaän duïng cuï vaø daây an toøan Duïng cuï laøm beâtoâng vaø nhöõng trang bò khaùc khoâng ñöôïc vöùt töø treân cao, phaûi chuyeàn theo daây chuyeàn hoaëc chuyeàn töø tay mang xuoáng. Nhöõng vieân ñaù to khoâng duøng ñöôïc phaûi ñeå goïn laïi hoaëc mang xuoáng ngay, khoâng ñöôïc neùm xuoáng Sau khi ñoå beâtoâng xong phaûi thu xeáp duïng cuï goïn gaøng vaø röõa saïch seõ, khoâng ñöôïc vöùt böøa baõi hoaëc ñeå beâtoâng khoâ cöùng trong caùc duïng cuï aáy Bao xi maêng khoâng ñöôïc choàng cao quaù 2m, chæ ñöôïc choàng 10 bao moät, khoâng ñöôïc döïa vaøo töôøng, phaûi ñeå caùch töôøng töø 0.6 m ñeán 1 m ñeå laøm ñöôøng ñi laïi Xeûng phaûi ñeå laøm saáp hoaëc döïng ñöùng (khoâng ñeå naèm ngöûa), cuoác baøn, cuoác chim, caøo phaûi ñeå löôõi hoaëc muõi nhoïn caém xuoáng ñaát 6.3. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN CAÙC LOAÏI MAÙY Maùy troän beâtoâng phaûi boá trí gaàn nôi ñoå beâ toâng, gaàn khi caùt ñaù vaø nôi laáy nöôùc Khi boá trí maùy troän beâtoâng caïnh bôø hoá moùng phaûi chuù yù duøng goã raõi ñeàu keâ ôû döôùi ñaát ñeå phaân boá ñeàu vaø phaân boá roäng taûi troïng cuûa maùy xuoáng neàn ñaát traùnh taäp trung taûi troïng xuoáng boán baùnh xe xoù theå gaây luùn suït vaùch hoá moùng Neáu hoá moùng coù vaùch thaúng ñöùng, saâu, khoâng coù goã choáng maø cöù coá ñaët maùy saùt ra bôø moùng ñeå sau naøy ñoå beâtoâng vaø caøo maùng cho deã laø nguy hieåm, vì trong quaù trình ñoå beâ toâng maùy troän seõ rung ñoäng, maët khaùc nöôùc duøng ñeå troän thöôøng bò vung vaõi laøm öôùt ñaát döôùi chaân moùng. Do ñoù maùy troän beâtoâng ít nhaát phaûi ñaët caùch bôø moùng 1m vaø trong quaù trình ñoå beâtoâng phaûi thöôøng xuyeân theo doõi tình hình vaùch hoá moùng, neáu coù veát nöùt phaûi döøng ngay coâng vieäc gia coá laïi Maùy troän beâtoâng sau khi ñaõ laép ñaët vaøi vò trí caàn kieåm tra xem maùy ñaët coù vöõng chaéc khoâng, caùc boä phaän haõm, ly hôïp hoaït ñoäng coù toát khoâng, caùc boä phaän truyeàn ñoäng nhö baùnh raêng, baùnh ñai ñaõ ñöôïc che chaén, ñoäng cô ñieän ñaõ ñöôïc noái ñaát toát chöa…taát caû ñeàu toát môùi ñöôïc vaän haønh Khi laøm vieäc chung quanh maùy troän beâtoâng phaûi aên maëc goïn gaøng, phuï nöõ phaûi ñoäi noùn, khoâng ñeå toùc daøi loøng thoøng, deã quaán vaøo maùy nguy hieåm. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñöùng ôû khu vöïc thuøng vaän chuyeån vaät lieäu vaøo maùy Khoâng phaûi coâng nhaân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc môû hoaëc taét maùy, tröø tröôøng hôïp khaån caáp caán phaûi taét maùy ngay Khoâng ñöôïc söûa chöõa caùc hoûng hoùc cuûa maùy troän beâtoâng khi maùy ñang chaïy, khoâng ñöôïc cho xeûng gaùt vaøo caùc taûng beâtoâng trong thuøng troän khi noù ñang quay, duø laø quay chaäm, vieäc caïo röûa lau chuøi thuøng quay chæ ñöôïc tieán haønh khi ngöøng maùy Khi ñaàm beâtoâng baèng maùy ñaàm rung baèng ñieän phaûi coù bieän phaùp ñeà phoøng ñieän giaät vaø giaûm taùc haïi do rung ñoäng cuûa maùy ñoái vôùi cô theå thôï ñieài khieån maùy Moïi coâng nhaân ñieàu khieån maùy ñaàm rung ñeàu phaûi ñöôïc kieåm tra söùc khoûe tröôùc khi nhaän vieäc vaø phaûi ñònh kyø khaùm söùc khoûe theo cheá ñoä veä sinh an toøan lao ñoäng Ñeå giaûm bôùt taùc haïi cuûa hieän töôïng rung ñoäng ñoái vôùi cô theå ngöôøi, maùy ñaàm rung phaûi duøng loïai tay caàm coù boä phaän giaûm chaán Ñeå traùnh bò ñieän giaät, tröôùc khi duøng maùy ñaàm rung baèng ñieän phaûi kieåm tra xem ñieän coù roø ra thaân maùy khoâng. Tröôùc khi söû duïng, thaân maùy ñaàm rung phaûi ñöôïc noái ñaát toát, daây daãn caùp ñieän phaûi duøng daây coù oáng boïc cao su daøy Caùc maùy ñaàm chaán ñoäng sau khi ñaàm 30 – 35 phuùt phaûi nghæ 5 – 7 phuùt ñeå maùy nguoäi Khi chuyeån maùy ñaàm töø choã naøy sang choã khaùc phaûi taét maùy. Caùc ñaàu daây phaûi keïp chaët vaø caùc daây daãn phaûi caùch ñieän toát. Ñieän aùp maùy khoâng quaù 36 – 40 V. Khi maùy ñang chaïy khoâng ñöôïc duøng tay aán vaøo thaân maùy ñaàm. Ñeå traùnh cho maùy khoûi bò noùng quaù möùc, moãi ñôït maùy chaïy 30 ñeán 35 phuùt phaûi cho nghæ ñeå laøm nguoäi. Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo cuõng khoâng ñöôïc doäi nöôùc vaøo maùy ñaàm ñeå laøm nguoäi. Ñoái vôùi maùy ñaàm maët, khi keùo leâ maùy treân maët beâtoâng phaûi duøng moät thanh keùo rieâng, khoâng ñöôïc duøng daây caùp ñieän vaøo maùy ñeå keùo vì laøm nhö vaäy coù theå laøm ñöùt daây ñieän hoaëc laøm roø ñieän nguy hieåm Ñaàm duøi cuõng nhö ñaàm baøn khi di chuyeån sang nôi khaùc ñeå ñaàm ñeàu phaûi taét maùy Haøng ngaøy sau khi ñaàm phaûi laøm saïch vöøa baùm dính vaøo caùc boä phaän cuûa maùy ñaàm vaø söûa chöõa caùc boä phaän bò leäch laïc, sai loûng, khoâng ñöôïc ñeå maùy ñaàm ngoøai trôøi möa 6.4. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG Caùc ñöôøng vaän chuyeån beâ toâng treân cao cho xe thoâ sô phaûi coù che chaén caån thaän Khi vaän chuyeån beâ toâng baèng baêng taûi phaûi ñaûm baûo goùc nghieâng baêng taûi 200 phaûi coù ñoä daøy ít nhaát 10 cm Vieäc laøm saïch oáng laên, baêng cao su, caùc boä phaän khaùc chæ tieán haønh khi maùy laøm vieäc Chæ vaän chuyeån vöõa beâtoâng baèng baêng taûi töø döôùi leân treân, heát söùc haïn cheá vaän chuyeån ngöôïc chieàu töø treân xuoáng Khi baêng taûi chuyeån leân hoaëc xuoáng phaûi coù tín hieäu baèng ñeøn baùo hoaëc keûng, coøi ñaõ qui öôùc tröôùc Vaän chuyeån beâtoâng leân cao baèng thuøng ñöïng beâtoâng coù ñaùy ñoùng môû thì thuøng ñöïng phaûi chaéc chaén, khoâng roø ræ, coù heä thoáng ñoøn baåy ñeå ñoùng môû ñaùy thuøng moät caùch nheï nhaøng, an toøan, khi ñöa thuøng beâ toâng ñeán pheåu ñoå, khoâng ñöôïc ñöa thuøng qua ñaàu coâng nhaân ñoå be toâng. Toác ñoä quay ngang vaø ñöa leân cao thuøng beâtoâng phaûi chaäm vöøa phaûi sao cho luùc naøo daây treo thuøng cuõng gaàn nhö thaúng ñöùng, khoâng ñöôïc ñöa quaù nhanh ñeå thuøng ñung ñöa traøo ñoå be toâng ra ngoøai vaø coù theå va ñaäp nguy hieåm vaøo vaùn khuoân ñaø giaùo vaø coâng nhaân ñöùng treân giaùo. Chæ khi naøo thuøng beâtoâng ñaõ ôû tö theá oån ñònh, treo cao treân mieäng pheåu ñoå xuoáng khoûang 1m môùi ñöôïc môû ñaùy thuøng cho beâtoâng chaûy xuoáng. Neáu treân saøn coâng taùc coù caùc loã hoång ñeå ñoå beâtoâng xuoáng phía döôùi thì khi khoâng ñoå beâtoâng phaûi coù naép ñaäy kín Neáu caàn duøng truïc ñeå ñöa beâtoâng leân cao thì khu vöïc laøm vieäc phaûi raøo laïi trong phaïm vi 3m2, phaûi coù baûng caám khoâng cho ngöôøi laï vaøo, ban ñeâm phaûi coù ñeøn ñeå ngay treân ñaàu baûng caám Khi caàn truïc keùo baøn ñöïng xoâ beâtoâng leân cao thì phaûi coù ngöôøi ôû döôùi giöõ vaø ñieàu khieån baèng daây thong. Ngöôøi giöõ phaûi ñöùng ra xa, khoâng ñöôïc ñöùng döôùi baøn leân xuoáng Tuyeät ñoái khoâng ngoài nghæ hoaëc gaùnh beâtoâng vaøo trong haøng raøo luùc maùy ñang ñöa baøn vaät leäu leân xuoáng 6.5. AN TOAØN KHI ÑOÅ ÑAÀM BEÂ TOÂNG Khi ñoå beâtoâng theo caùc maùng nghieâng hoaëc theo caùc oáng voøi voi caàn phaûi keïp chaët maùy vaøo thuøng chöùa vaøo vaùn khuoân, ñaø giaùo hoaëc coát theùp ñeå traùnh giaät ñöùt khi vöõa beâtoâng chuyeån ñoäng treân maùng hoaëc trong oáng voøi voi Khi ñoå vöõa beâtoâng ôû ñoä cao treân 3m khoâng coù che chaén (ví duï khi söûa chöõa caùc sai hoûng trong beâtoâng…) phaûi ñeo daây an toøan, caùc daây an toaøn phaûi ñöôïc thí nghieäm tröôùc Khoâng ñöôïc ñoå beâtoâng ôû ñaø giaùo ngoøai khi coù gioù caáp 6 trôû leân Thi coâng ban ñeâm hoaëc khi trôøi coù söông muø phaûi duøng ñeøn chieáu coù ñoä saùng ñaáy ñuû Coâng nhaân san ñaàm beâtoâng phaûi ñi uûng cao su caùch nöôùc, caùch ñieän. Maëc quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, ñeo gaêng tay ñeå da khoûi tieáp xuùc vôùi vöõa beâ toâng laø chaát aên da, phaûi ñoäi muõ cöùng ñeå choáng caùc vaät naëng vaø beâ toâng töø saøn coâng taùc phía treân rôi xuoáng 6.6. AN TOAØN KHI DÖÔÕNG HOÄ BEÂ TOÂNG Coâng nhaân töôùi beâtoâng phaûi coù ñaày ñuû söùc khoûe, quen treøo cao, phuï nöõ coù thai vaø ngöôøi thieáu maùu, ñau thaàn kinh khoâng ñöôïc laøm vieäc naøy Khi töôùi beâ treân cao maø khoâng coù daøn giaùo thì phaûi ñeo day an toøan. Khoâng ñöùng treân meùp vaùn khuoân ñeå töôùi beâ toâng Khi duøng oáng nöôùc ñeå töôùi beâtoâng thì sau khi töôùi xong phaûi vaën voøi laïi caån thaän 6.7. AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN Khi laép döïng phaûi laøm saøn Ñeà phoøng bò ngaõ vaø duïng cuï rôi töø treân xuoáng. Coâng taùc coù lan can baûo veä Khoâng ñöôïc thaùo dôû vaùn khuoân ôû nhieàu nôi khaùc nhau Ñöa vaùn khuoân töø treân cao xuoáng ñaát phaûi coù caùc duïng cuï vaø phöông phaùp hôïp lyù, khoâng ñaët nhieàu treân daøn hoaëc thaû töø treân cao xuoáng Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra vaùn khuoân, daøn giaùo vaø saøn coâng taùc. Taát caû phaûi oån ñònh, neáu khoâng thì phaûi gia coá laøm laïi chaéc chaén roài môùi cho coâng nhaân laøm vieäc 6.8. AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC COÁT THEÙP Khoâng caét theùp baèng maùy thaønh nhöõng ñoaïn nhoû döôùi 30cm vì chuùng coù theå vaêng ra xa gaây nguy hieåm Khi caïo ræ saét phaûi ñeo kính baûo veä maét Khoâng ñöôïc ñöùng treân thaønh hoäp daàm khi thi coâng coát theùp daàm. Kieåm tra ñoä beàn chaéc cuûa caùc daây boù buoäc khi caåu laép coppha vaø coát theùp Khoâng ñeán gaàn nhöõng nôi ñang ñaët coát theùp, coppha cho ñeán khi chuùng ñöôïc lieân keát beàn vöõng Khi haøn coát theùp, phaûi ñeo maët naï phoøng hoä, aùo quaàn ñaëc bieät vaø phaûi ñeo gaêng tay TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHAÀN KEÁT CAÁU TCVN 2737:1995 - Tieâu Chuaån Thieát Keá Taûi Troïng Vaø Taùc Ñoäng TCXD 229:1999 - Chæ Daãn Tính Toaùn Thaønh Phaàn Ñoäng Cuûa Taûi Troïng Gioù TCVN 5574:1991 - Tieâu Chuaån Thieát Keá Beâtoâng Coát Theùp TCXDVN 356:2005_ Keát Caáu Beâtoâng Beâ Toâng Coát Theùp - Tieâu chuaån thieát keá TCXD 205:1998 - Moùng Coïc – Tieâu Chuaån Thieát Keá TCXD 198:1997 - Nhaø Cao Taàng – Thieát Keá Keát Caáu BTCT Toaøn Khoái Saøn Beâ Toâng Coát Theùp Toaøn Khoái – GS.TS. Nguyeãn Ñình Coáng – NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät Soå Tay Thöïc Haønh Keát Caáu Coâng Trình – PGS.TS. Vuõ Maïnh Huøng – NXB Xaây Döïng Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp Taäp 2 (Caáu Kieän Nhaø Cöûa) – Voõ Baù Taàm – NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.Hoà Chí Minh Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp Taäp 3 (Caùc Caáu Kieän Ñaëc Bieät) – Voõ Baù Taàm – NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.Hoà Chí Minh Tính toaùn Tieát dieän Coät Beâ Toâng Coát Theùp – GS. Nguyeãn Ñình Coáng – NXB Xaây Döïng Keát caáu Beâ Toâng coát Theùp – GS.TS. Ngoâ Theá Phong (chuû bieân) - Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät Neàn Moùng – Chaâu Ngoïc Aån – NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.Hoà Chí Minh Neàn Vaø Moùng – Leâ Anh Hoaøng – NXB Xaây Döïng PHAÀN THI COÂNG TCXD 200: 1997 - Nhaø Cao Taàng – Kyõ Thuaät Beâtoâng Bôm TCXD 202:1997 - Nhaø Cao Taàng – Thi Coâng Phaàn Thaân TCVN 7690:2005 – Coppha Nhöïa Duøng cho Beâ Toâng Coâng Ngheä Thi coâng Hoá Ñaøo Saâu – Phaïm Khaéc xuaân – Taøi lieäu löu haønh noäi boä Thieát Keá Thi Coâng – TG Leâ Vaên Kieåm – NXB ÑH Quoác Gia TP HCM Kyõ Thuaät Thi Coâng Taäp 1 – TS. Ñoã Ñình Ñöùc – PGS. Leâ Kieàu – NXB Xaây Döïng Soå Tay Choïn Maùy Thi Coâng XD – Nguyeãn Tieán Thu – NXB Xaây Döïng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLXL_THUYET MINH.doc
 • rarLE XUAN LANG_DATN KSXD 2005-2010.rar
 • docLXL_BIA PL.doc
 • docLXL_BIA TM.doc
 • docLXL_LOI CAM ON.doc
 • docLXL_MUC LUC PHU LUC.doc
 • docLXL_PHU LUC.doc
 • docLXL_THAY THE TR.186.doc
 • docLXL_THAY THE TR.197.doc
 • docLXL_THAY THE TR.203.doc
 • docLXL_THAY THE TR.235.doc
 • docLXL_THAY THE TR.246.doc
 • docxLXL_THAY THE TR.247.docx
 • docLXL_THAY THE TR.251.doc
 • docLXL_THAY THE TR.263.doc
 • docLXL_THAY THE TR.270.doc
 • docLXL_THAY THE TR.274.doc
 • docLXL_THAY THE TR.282.doc
 • docLXL_THAY THE TR.283.doc
 • docLXL_THAY THE TR.284.doc
 • docLXL_THAY THE TR.285.doc
 • docLXL_THAY THE TR.286.doc
 • docLXL_THAY THE TR.287.doc
 • docLXL_THAY THE TR.98.doc