Thiết kế, thi công chung cư Hùng Vương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

MỤC LỤC THUYẾT MINH PHẦN A:TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC: 1. Nhiệm vụ thiết kế: 2 2. Những nét khái quát về công trình: . 2 3. Vị trí và địa điểm xây dựng công trình : . 2 4. Hình thức và quy mô đầu tư công trình 3 5. Giải pháp thiết kế: . 4 6: Kết luận: . 7 7. Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt kiến trúc: . 7 PHẦN B: KẾT CẤU CHƯƠNG 1 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SÀN TẦNG 1: 1 1.1 Sơ đồ phân chia ô sàn: 1 1.2 Chọn chiều dày các ô bản sàn và chiều cao dầm: . 1 1.3 Chọn vật liệu: 2 1.4 Sơ đồ tính: . 2 1.5 Tải trọng tác dụng: . 3 1.6 Xác định nội lực và tính toán cốt thép: . 4 CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ: . 7 2.1 Giới thiệu mô tả kết cấu: 7 2.2 Chọn kích thước và chọn vật liệu: 8 2.3 Xác định tải trọng tác dụng lên bản thang . 8 2.4 Tính vế thang: . 9 2.5 Tính dầm chiếu nghỉ: . 12 CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN DẦM TRỤC B: . 15 3.1 Giới thiệu và mô tả kết cấu: 15 3.2 Sơ bộ chọn tiết diện và vật liệu: 15 3.3 Xác định tải trọng tác dụng: . 16 3.5 Tính toán nội lực và tổ hợp nội lực: 24 3.6 Tính toán tiết diện: . 28 CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3 34 4.1 Giới thiệu và mô tả kết cấu: 34 4.2 Sơ bộ chọn tiết diện và vật liệu: 34 4.3 Lập sơ đồ tính toán khung ngang: . 39 4.4 Xác định các loại tải trọng tác dụng: . 39 4.5 Tính toán nội lực và tổ hợp nội lực: 77 4.6 Tính toán tiết diện bê tông cốt thép: . 84 4.7 Thiết kế chi tiết và thể hiện bản vẽ: 88 CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN MÓNG DƯỚI KHUNG TRỤC 9 89 5.1 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG CỌC TRỤC 3-D: 5.1.1 Đánh giá điều kiện địa chất công trình: 89 5.1.2 Đề xuất phương án móng: . 90 5.1.3 Xác định tải trọng tác dụng xuống móng: . 90 5.1.4 Chọn độ sâu đặt đế đài: 91 5.1.5 Chọn vật liệu, loại cọc, chiều dài, kích thước tiết diện, biện pháp thi công 91 5.1.6 Xác định sức chịu tải của cọc: 92 5.1.7 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng: 94 5.1.8 Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ nhất: . 95 5.1.9 Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ hai: . 99 5.1.10 Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: . 103 5.1.11 Kiểm tra cường độ của cọc khi vận chuyển và khi treo lên giá búa: 105 5.1.12 Thể hiện bản vẽ cấu kiện móng, cọc, các chi tiết móng: 106 5.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG CỌC TRỤC 3-B: 5.2.1 Đánh giá điều kiện địa chất công trình: 108 5.2.2 Đề xuất phương án móng: 108 5.2.3 Xác định tải trọng tác dụng xuống móng: . 108 5.2.4 Chọn độ sâu đặt đế đài: 108 5.2.5 Chọn vật liệu, loại cọc, chiều dài, kích thước tiết diện, biện pháp thi công 108 5.2.6 Xác định sức chịu tải của cọc: 108 5.2.7 Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng: . 112 5.2.8 Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ nhất: . 113 5.2.9 Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ hai: . 116 5.2.10 Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc: . 121 5.2.11 Kiểm tra cường độ của cọc khi vận chuyển và khi treo lên giá búa: 124 5.2.12 Thể hiện bản vẽ cấu kiện móng, cọc, các chi tiết móng: 125 CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI: 126 6.1 Sơ đồ bể nước mái: . 126 6.2 Tính toán thép bể nước: 126 6.2.1 Tính bản nắp: 126 6.2.2 Tính bản thành: . 129 6.2.3 Tính bản đáy: 130 6.2.4 Kiểm tra nứt cho bể: 132 6.2.5 Tính hệ dầm, cột bể nước: . 134 6.2.6 Thể hiện bản vẽ chi tiết: 141 PHẦN C: THI CÔNG: . GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 143 I. CHƯƠNG I: THI CÔNG CỌC ÉP 1.1 Tính toán số lượng cọc: 146 1.2 Lựa chọn phương án ép cọc: . 147 1.3 Tính toán chọn máy ép cọc: 147 1.4 Kỹ thuật thi công ép cọc: 153 II. CHƯƠNG II : THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 158 2.1 Tính khối lượng đất đào: . 158 2.2 Chọn máy đào đất: 160 2.3 Mặt bằng thi công đất: 162 III. CHƯƠNG III: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG MÓNG . 163 3.1 Công tác chuẩn bị: 163 3.2 Biện pháp thi công đài cọc, đà kiềng . 163 3.3 Công tác bê tông đài móng: 168 IV. CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN KHUNG 4.1 Công tác chuẩn bị: 171 4.2 Tính toán khối lượng bê tông 171 4.3 Tính toán chọn thiết bị phục vụ công tác bê tông 175 4.4 Tính toán thiết kế cốt pha . 178 4.5 Phương pháp gia công lắp dựng cốt thép, vận chuyển đổ đầm bê tông từng bộ phận công trình 193 4.6 Lặp mặt bằng công trường, vị trí đặt máy thi công 199 V. AN TOÀN LAO ĐỘNG 5.1 Kỹ thuật an toàn lao động khi thi công đào đất: . 201 5.2 An toàn khi sử dụng dụng cụ, vật liệu: 201 5.3 An toàn khi vận chuyển các loại máy: . 202 5.4 An toàn khi vận chuyển bê tông: 203 5.6 An toàn khi đổ đầm bê tông: . 203 5.7 An toàn khi dưỡng hộ bê tông: . 204 5.8 An toàn trong công tác ván khuôn: . 204 5.9 An toàn trong công tác cốt thép: . 204 5.10 An toàn trong công tác ép cọc . 204 5.11 An toàn lao động khi sử dụng cần trục tháp . 205

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 2041 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế, thi công chung cư Hùng Vương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC T.P HOÀ CHÍ MINH KHOA XAÂY DÖÏNG *** & *** PHAÀN KEÁT CAÁU (70%) ÑEÀ TAØI : CHUNG CƯ HÙNG VƯƠNG GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : THAÀY HUYØNH QUOÁC HUØNG SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : NGUYEÃN ÑOÃ THAÙI HÖNG LÔÙP : TCPY07B2 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC T.P HOÀ CHÍ MINH KHOA XAÂY DÖÏNG *** & *** PHAÀN THI COÂNG (25%) ÑEÀ TAØI : CHUNG CƯ HÙNG VƯƠNG GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : THAÀY NGOÂ NGOÏC CÖÔØNG SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : NGUYEÃN ÑOÃ THAÙI HÖNG LÔÙP : TCPY07B2 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC T.P HOÀ CHÍ MINH KHOA XAÂY DÖÏNG *** & *** PHAÀN KIEÁN TRUÙC (5%) ÑEÀ TAØI : CHUNG CƯ HÙNG VƯƠNG GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : THAÀY HUYØNH QUOÁC HUØNG SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : NGUYEÃN ÑOÃ THAÙI HÖNG LÔÙP : TCPY07B2 GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN KIEÁN TRUÙC (5%) THAÀY HUYØNH QUOÁC HUØNG GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN KEÁT CAÁU (70%) THAÀY HUYØNH QUOÁC HUØNG GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN THI COÂNG (25%) THAÀY NGOÂ NGOÏC CÖÔØNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbia ben trong.doc
  • doc003 LOI CAM ON.doc
  • doc004_MUC LUC.doc
  • doc1.BIA.doc
  • rarDO AN HUNG.rar