Thiết kế thi công chung cư Lê Hồng Phong, phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: CHUNG CƯ LÊ HỒNG PHONG Địa điểm : Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Công trình gồm 2 tầng hầm làm nơi để xe, tầng trệt, lửng dùng làm phòng trưng bày, phòng kinh doanh, nhà trẻ, dịch vụ và 14 tầng lầu, một tầng sân thượng và mái . Tổng chiều cao công trình 56.7 m. Công trình có 2 hệ thống cầu thang gồm 2 thang bộ và 2 thang máy chạy suốt từ tầng hầm đến tầng trên cùng. Hồ nước đặt ở tầng hầm có nhiệm vụ lấy nước thành phố và cung cấp cho hồ nước trên mái, hồ nước trên tầng mái cung cấp nước cho toàn bộ công trình, phục vụ sinh hoạt và chữa cháy. Giải pháp kết cấu: công trình được thiết kế với hệ khung vách chịu lực, sàn dầm. Sơ đồ tính là khung không gian. Phần báo cáo luận văn bao gồm : Thuyết minh: Thể hiện các bước tính toán theo trình tự các phần từ sàn tầng điển hình, cầu thang bộ, tính toán khung, thống kê địa chất, tính toán móng cọc ép đài đơn, móng cọc khoan nhồi đài đơn móng bè trên nền cọc khoan nhồi và vách tầng hầm . Khối lượng phần kiến trúc và nền móng là 70% và phần kết cấu là 30%. Sử dụng tất cả kiến thức về BTCT, sức bền – kết cấu, nền móng, các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành và phần mềm kết cấu hỗ trợ. Phụ lục: Thể hiện kết quả tổ hợp nội lực của dầm, cột, vách có được sau khi giải khung bằng phần mềm Etabs 9.2 và tính thép cho dầm, cột, vách bằng Excel, phản lực chân cột, moment đài móng và thống kê số liệu địa chất của công trình. Bản vẽ: Gồm các bản vẽ kiến trúc, kết cấu và móng. PHẦN KIẾN TRÚC (4 bản vẽ) Thể hiện mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt của công trình. Thứ tự bản vẽ: 1/MẶT BẰNG TỔNG THỂ, ĐIỂN HÌNH, MÁI,BỐ TRÍ CĂN HỘ (bản vẽ số 1) 2/ MẶT BẰNG TẦNG HẦM 2, HẦM 1, TRỆT, LỬNG (bản vẽ số 2) 3/ MẶT ĐỨNG CHÍNH (bản vẽ số 3) 4/ẶT CẮT 1 – 1 (bản vẽ số 4) PHẦN KẾT CẤU (8 bản vẽ) Tính toán : Sàn điển hình, cầu thang, khung trục 2 Thứ tự bản vẽ: 1/ BỐ TRÍ THÉP SÀN ĐIỂN HÌNH (bản vẽ số 5) 2/ BỐ TRÍ THÉP CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH, LỬNG (bản vẽ số 6) 3/ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TẦNG HẦM, TRỆT , LỬNG, TẦNG 1 (bản vẽ số 7) 4/ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TẦNG 2, 3, 4 (bản vẽ số 8) 5/ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TẦNG 5, 6, 7 (bản vẽ số 9) 6/ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TẦNG 8, 9, 10 (bản vẽ số 10) 7/ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TẦNG 11, 12, 13 (bản vẽ số 11) 8/ BỐ TRÍ THÉP KHUNG TẦNG 14, SÂN THƯỢNG, MÁI (bản vẽ số 12) PHẦN NỀN MÓNG (9 bản vẽ ) Thống kê số liệu địa chất. Thiết kế phương án Móng Cọc Ép Bê Tông Cốt Thép. Thiết kế phương án Móng Cọc Khoan Nhồi Đài Đơn. Thiết kế phương án Móng Bè Trên Nền Cọc Nhồi So sánh lựa chọn phương án móng Thiết kế Vách Tầng Hầm Thứ tự bản vẽ: 1/ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (bản vẽ số 13) 2/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP (bản vẽ số 14) 3/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP (bản vẽ số 15) 4/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ số 16) 5/ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ số 17) 6/ PHƯƠNG ÁN MÓNG BÈ TRÊN NỀN CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ số 18) 7/ PHƯƠNG ÁN MÓNG BÈ TRÊN NỀN CỌC KHOAN NHỒI (bản vẽ số 19) 8/ BẢNG SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG (bản vẽ số 20) 9/ THIẾT KẾ VÁCH TẦNG HẦM (bản vẽ số 21) => Tổng cộng 21 bản vẽ và 243 trang thuyết minh

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 4406 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế thi công chung cư Lê Hồng Phong, phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH CHUNG CÖ LEÂ HOÀNG PHONG MUÏC ÑÍCH THIEÁT KEÁ: Ñeå ñaát nöôùc Vieät Nam hoaøn thaønh toát söï nghieäp “Coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù” tröôùc naêm 2020. Ngaønh xaây döïng giöõ moät vai troø thieát yeáu trong chieán löôïc xaây döïng ñaát nöôùc. Trong vaøi naêm trôû laïi ñaây, cuøng vôùi söï ñi leân cuûa neàn kinh teá nöôùc ta cuõng nhö cuûa thaønh phoá HCM vaø nhaát laø sau khi Vieät Nam gia nhaâïp WTO thì tình hình ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi vaøo thò tröôøng ngaøy caøng roäng môû, ñaõ môû ra moät trieån voïng thaät nhieàu höùa heïn ñoái vôùi vieäc ñaàu tö xaây döïng caùc cao oác chung cư vôùi chaát löôïng cao cùng với möùc soáng vaø nhu caàu cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao keùo theo nhieàu nhu caàu aên ôû, nghæ ngôi, giaûi trí ôû moät möùc cao hôn, tieän nghi hôn. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi vai troø laø trung taâm kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät lôùn nhaát nöôùc vôùi nhieàu cô quan ñaàu ngaønh, saân bay, beán caûng, baùo chí... ñang töøng böôùc xaây döïng cô sôû haï taàng. Coù theå noùi söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc cao oác chưng cư , nhà cao tầng trong thaønh phoá khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu caáp baùch veà cô sôû haï taàng, goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc taïo neân moät boä maët môùi cho thaønh phoá : Moät thaønh phoá hieän ñaïi, vaên minh xöùng ñaùng laø trung taâm soá một veà kinh teá, khoa hoïc kyõ thuaät cuûa caû nöôùc. Beân caïnh ñoù, söï xuaát hieän cuûa caùc nhaø cao taàng cuõng ñaõ goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc phaùt trieån ngaønh xaây döïng hiện đại của thaønh phoá vaø caû nöôùc thoâng qua vieäc aùp dung caùc kyõ thuaät môùi, coâng ngheä môùi trong tính toaùn , thi coâng vaø xöû lyù thöïc teá.Ñaëc bieät trong giai ñoaïn hieän nay ñaát nöôùc ñang chuyeån mình hoäi nhaäp vaø laø giai ñoaïn phaùt trieån raàm roä nhaát treân taát caû caùc lónh vöïc. Khi ñaát nöôùc caøng phaùt trieån thì nhu caàu thoâng tin giaûi trí cuûa con ngöôøi caøng cao. Chính vì theá maø coâng trình Chung cö LEÂ HOÀNG PHONG ñöôïc ñaàu tö xaây döïng nhaèm ñaùp öùng moät phaàn nhöõng nhu caàu neâu treân taïo ñöôïc qui moâ lôùn cho cô sôû haï taàng,cuõng nhö caûnh quan ñeïp ôû TP HCM. . Hình 1.1 : Maët ñöùng coâng trình ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH: CHUNG CÖ LEÂ HOÀNG PHONG ñöôïc ñaët taïi SOÁ 203 ÑÖÔØNG PHAN VAÊN TRÒ - P.8 - Q.5 - TP HCM. Công trình nằm tại trung tâm thành phố, gần kề với khu phố thuơng mại, chung cư, công viên………. Hình 1.2 : Maët baèng toång theå coâng trình GIAÛI PHAÙP MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG: Toøa nhaø goàm 20 taàng vôùi nhöõng ñaëc ñieåm sau: Tầng 1-14 cao 3.3m, 2 taàng haàm cao 3.3m, taàng treät cao 3.9 m, coù taàng löûng cao 3.3m,1 tầng sân thượng cao 3.3 Toång chieàu cao coâng trình 56.7 m tính töø coát 0.00m cuûa saøn taàng treät hoaøn thieän (chöa keå taàng haàm). Saøn taàng treät cao hôn maët ñaát töï nhieân 0.7m. Chöùc naêng cuûa caùc taàng nhö sau: Taàng haàm: Laø nôi ñeå xe phuïc vuï cho caû toøa nhaø, phoøng ñaët maùy phaùt ñieän döï phoøng, phoøng maùy bôm, hoà nöôùc. Taàng treät, löûng: saûnh, phoøng tröng baøy, beân caïnh keát hôïp vôùi phoøng kinh doanh, nhaø treû, dòch vuï… Taàng laàu 1-10: Bao goàm caùc caên hoä goàm boán loaïi caên hoä: A, B, C, D. Taàng maùi: Goàm khoâng gian maùi, caùc phoøng kó thuaät, hoà nöôùc maùi ñeå cung caáp nöôùc cho toaøn toøa nhaø. Qua chaát löôïng cuûa 4 loaïi caên hoä treân thì ta thaáy ôû ñaây coù söï cheânh leäch veà khoâng gian soáng. Vì theá, chung cö naøy phuïc vuï cho nhieàu loaïi gia ñình. Loaïi A, B thích hôïp vôùi gia ñình khaù. Loaïi C, D thích hôïp vôùi möùc thu nhaäp bình daân. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT: Giao thoâng : Giao thoâng döùng : Phương tiện vận chuyển xe cộ là hệ ramp dốc từ tầng tầng trệt xuống tầng hầm 1, và thang nâng để đưa xe ô tô từ tầng hầm 1 xuống tầng hầm 2. Hệ giao thông dân dụng theo phương đứng chủ yếu của công trình là thang máy, với 3 hộp thang rộng bố trí ở góc công trình. Thang bộ được sử dụng chủ yếu cho thoát hiểm. Giao thoâng ngang : Hệ thống giao thông ngang chủ yếu là giao thông trong từng tầng: các dãy hành lang ñi laïi, saûnh, hieân noái lieàn caùc giao thoâng ñöùng daãn ñeán caùc caên hoä. Thoâng thoaùng: Ngoaøi vieäc thoâng thoaùng baèng heä thoáng cöûa ôû moãi phoøng, coøn söû duïng heä thoáng thoâng gioù nhaân taïo baèng maùy ñieàu hoøa, quaït ôû caùc taàng theo caùc Gain laïnh veà khu xöû lyù trung taâm. Các căn bếp đuợc bố trí hệ thống hút khói, đưa khói ra khỏi căn hộ bằng hệ thống riêng biệt. Chieáu saùng: Chiếu sáng tự nhiên: các căn hộ, phòng làm việc, hệ thống giao thông chính trên các tầng đều đuợc chiếu sáng tự nhiên bằng hệ thống các cửa sổ bố trí hợp lý bên ngoài và giếng trời ngay giữa công trình. Chiếu sáng nhân tạo: các căn hộ được chiếu sáng bằng hệ thống đèn ở các phòng, hành lang, cầu thang, sao cho có thể phủ đuợc hết các nơi cần đuợc chiếu sáng. Ngoài ra còn hệ thống trang trí bên trong và bên ngoài công trình. Heä thoáng ñieän: Heä thoáng ñieän söû duïng tröïc tieáp heä thoáng ñieän thaønh phoá, coù boå sung heä thoáng ñieän döï phoøng, nhaèm ñaûm baûo cho taát caû caùc trang thieát bò trong toøa nhaø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc trong tình huoáng maïng löôùi ñieän thaønh phoá bò caét ñoät xuaát. Ñieän naêng phaûi baûo ñaûm cho heä thoáng thang maùy, heä thoáng laïnh coù theå hoaït ñoäng lieân tuïc. Maùy ñieän döï phoøng 250KVA ñöôïc ñaët ôû taàng ngaàm, ñeå giaûm bôùt tieáng oàn vaø rung ñoäng khoâng aûnh höôûng ñeán sinh hoaït. Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät ñaët ngaàm trong töôøng vaø caùc hoäp Gain. Heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 50A boá trí theo taàng vaø khu vöïc, baûo ñaûm an toaøn khi coù söï coá xaûy ra. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc : Nước cung cấp cho công trình được lấy trực tiếp từ mạng lưới cấp nước thành phố. Nước này được đưa xuống các hầm chứa ở tầng hầm phụ rồi được hệ thống bơm đưa lên hồ chứa ở trên sân thượng . Từ đó nước được phân phối lại cho các căn hộ theo một hệ thống các đường ống thích hợp. Đặc biệt nước sinh hoạt (uống, nấu ăn...) phải qua xử lý lại trước khi sử dụng. Hệ thống ống nước được đi trong các hộp gain đuợc bố trí hợp lý. Nöôùc thaûi töø caùc taàng ñöôïc taäp trung veà khu xöû lyù vaø beå töï hoaïi ñaët ôû taàng haàm. Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc boïc gain, ñi ngaàm trong caùc hoäp kyõ thuaät. Nöôùc möa treân maùi ñöôïc thu gom veà caùc pheãu thu coù caàu chaén raùc D100, thoâng qua caùc oáng thoaùt ñöùng toaøn boä nöôùc möa treân maùi ñöôïc ñöa xuoáng treät, ñi ngaàm döôùi ñaát ñeán caùc hoá ga thu nöôùc möa ngoaøi nhaø vaø ñöôïc daãn ra ngoaøi coáng thaûi chung cuûa thaønh phoá treân ñöôøng Ñieän Bieân Phuû. Taïi doác xuoáng taàng haàm boá trí möông thu nöôùc vaøo hoá thu nöôùc ngaên khoâng cho nöôùc möa traøn vaøo beân trong taàng haàm.Ñaët bôm chuyeån nöôùc trong hoá thu bôm nöôùc ra ngoaøi toøa nhaø vaøo hoá ga thu nöôùc möa beân ngoaøi. Hệ thống xử lý rác thải: Hệ thống thoát rác được đặt ở cạnh khu cầu thang chung cho các tầng, rác đuợc tập trung ở kho rác chung được đưa xuống tầng hầm và tại đây sẽ được tiền xử lý (ép và phân hóa) rồi đưa ra ngoài bằng hệ thống xe lấy rác công cộng của thành phố. Gian raùc ñöôïc thieát keá kín ñaùo, kyõ caøng ñeå traùnh laøm boác muøi gaây oâ nhieãm. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy: Công trình được trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống này bao gồm các loại đầu báo khói, báo nhiệt, chuông, còi, công tắc khẩn… Nếu có sự cố cháy thì các thiết bị này sẽ đưa tín hiệu xuống trung tâm báo cháy đặt ở tầng hầm phụ, nước lập tức tự động xả xuống từ hồ chứa và phun ra từ các đầu chữa cháy cố định ở các phòng đồng thời máy bơm nước hoạt động chữa cháy kịp thời. Ngoài hệ thống ống nước dành cho chữa cháy tự động còn có một hệ thống ống khô để dùng cho việc can thiệp từ bên ngoài vào nếu như hệ thống tự động không hoạt động hiệu quả. Cầu thang thoát hiểm và chữa cháy dành riêng. Khi có sự cố người dân dùng cầu thang bộ. Dọc mỗi cầu thang bộ từ dưới lên đều có hệ thống ống vòi rồng cứu hỏa. Caùc heä thoáng khaùc: Heä thoáng thoâng tin lieân laïc: - Heä thoáng thoâng tin lieân laïc ñöôïc laép ñaët tröïc tuyeán (caùc caên hoä nhaän ñieän thoaïi töø beân ngoaøi goïi ñeán khoâng caàn qua toång ñaøi). - Vieäc laép ñaët ñieän thoaïi söû duïng ra beân ngoaøi cho töøng caên hoä seõ do khaùch haøng kyù hôïp ñoàng tröïc tieáp vôùi böu ñieän. - Heä thoáng Angten truyeàn hình ñöôïc boá trí 01 thieát bò thu soùng treân maùi sau khi qua thieát bò chia vaø oån ñònh tín hieäu ñöôïc noái baèng caùp ñeán töøng caên hoä. Ngoaøi ra caùc caên coøn ñöôïc laép heä thoáng truyeàn hình caùp (döï kieán moãi hoä coù töø 2 – 3 vò trí söû duïng truyeàn hình ). Heä thoángchoáng seùt: - Thieát keá choáng seùt caên cöù theo tieâu chuaån 20 TCVN 46-84 choáng seùt cho coâng trình xaây döïng. - Yeâu caàu kyõ thuaät veà choáng seùt: + Choáng seùt ñaùnh thaúng: caáp 1. + Choáng caûm öùng tónh ñieän vaø caûm öùng ñieän töø caáp 1. + Choáng ñieän cao aùp cuûa seùt lan truyeàn töø ñöôøng daây, oáng kim loaïi ñaët noåi ôû beân ngoaøi daãn vaøo caáp 1. Kim thu seùt laø loaïi kim chuû ñoäng coù baùn kính baûo veä möùc 3 khoâng nhoû hôn 25m ôû ñoä cao thaáp hôn kim 6m. kim ñöôïc gaén giaù ñôõ baèng oáng saét traùng keõm coù ñöôøng kính thay ñoåi töø 34 ñeán 49. Tuøy vò trí thöïc teá coù theå laép ñaët caùc boä giaèng truï. Daây daãn thoaùt seùt duøng daây caùp ñoàng 70-95mm2 coù boïc PVC ñöôïc ñi caùch töôøng 50mm hoaëc ñi aâm töôøng trong oáng PVC. Ñöôøng daây daãn thoaùt seùt rieâng bieät cho kim thu seùt vaø coù heä thoáng tieáp ñaát rieâng. Hoäp noái tieáp ñòa seõ tieáp ñaát baèng caùc coïc tieáp ñòa. Coïc tieáp ñòa seõ ñöôïc maï ñoàng. Coïc tieáp ñòa coù ñöôøng kính khoâng nhoû hôn 16mm vaø lôùp maï ñoàng seõ khoâng moûng hôn 2mm. Ñaàu cuoái cuûa coïc ñoàng seõ coù muõi nhoïn baèng theùp cöùng. Coïc tieáp ñòa seõ ñöôïc ñoùng vaøo ñaát beân trong hoá tieáp ñòa. Sau khi ñoùng tieáp ñòa phaûi coù ñieän trôû nhoû hôn 10 OÂm. Trong tröôøng hôïp vieäc tieáp ñaát baèng soá coïc tieáp ñaát theo thieát keá khoâng ñuû thaáp, thì caùc hoá tieáp ñòa phaûi ñöôïc xöû lyù baèng hoùa chaát hoaëc khoan saâu tôùi vuøng ñaát seùt vaø aåm. Khoaûng caùch giöõa caùc coïc tieáp ñòa toái thieåu laø 3m. Caùc coïc tieáp ñòa phaûi ñöôïc noái vôùi nhau baèng daây caùp ñoàng coù tieát dieän 60-70mm2. Daây noái vaø coïc tieáp ñòa phaûi ñöôïc noái vôùi nhau baèng keïp noái baèng ñoàng hoaëc haøn nhieät. Caùc moái noái phaûi naèm trong phaïm vi hoá tieáp ñaát coù naép ñaäy vaø coù theå thaùo ñöôïc deã daøng thuaän tieän cho vieäc baûo trì. ÑIEÀU KIEÄN KHÍ HAÄU – THUÛY VAÊN: Công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh nên chịu ảnh hưởng của khí hậu nơi đây: nóng, ẩm và mưa nhiều. Mực nước ngầm rất sát mặt đất, ổn định ở độ sâu -0.6 m dưới mặt đất tự nhiên. Xem xét các đặc điểm khí hậu, từ đó có được cái nhìn tổng quan, và sẽ giúp cho chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công xác định được thời gian tốt nhất để xây dựng công trình, cũng như có các biện pháp để phòng tránh khi gặp thời tiết xấu. Đặc điểm khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh được chia làm hai mùa rõ rệt.( theo số liệu của trung tâm khí tượng Tân Sơn Nhất) Muøa naéng: Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 coù : - Nhieät ñoä cao nhaát : 400C - Nhieät ñoä trung bình : 320C - Nhieät ñoä thaáp nhaát : 180C - Löôïng möa thaáp nhaát : 0,1 mm - Löôïng möa cao nhaát : 300 mm - Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 85,5% Muøa möa: - Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù: - Nhieät ñoä cao nhaát : 360C - Nhieät ñoä trung bình: 280C - Nhieät ñoä thaáp nhaát : 230C - Löôïng möa trung bình: 274,4 mm - Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11) - Löôïng möa cao nhaát : 680 mm (thaùng 9) - Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 77,67% - Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 74% ; Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 84% - Löôïng boác hôi trung bình : 28 mm/ngaøy - Löôïng boác hôi thaáp nhaát : 6,5 mm/ngaøy Höôùng gioù : - Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Nam vaø Taây nam vôùi vaän toác trung bình 2,5 m/s,thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa töø thaùng 5-12. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï (thaùng 12-1). Taàng suaát laëng gioù trung bình haøng naêm laø 26% , loùn nhaát laø thaùng 8 (34%),nhoû nhaát laø thaùng 4 (14%) . Toác ñoä gioù trung bình 1,4 –1,6m/s. Haàu nhö khoâng coù gioù baõo, gioù giaät vaø gioù xoùay thöôøng xaûy ra vaøo ñaàu vaø cuoái muøa möa (thaùng 9). - Söông muø: soá ngaøy coù söông muø trong naêm töø 10-15 ngaøy , thaùng coù nhieàu söông muø nhaát laø thaùng 10, 11 vaø 12. - TP. Hoà Chí Minh naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc5 - CHUONG 1_KIEN TRUC2.doc
 • doc1 - TRANG BIA.doc
 • doc10 - CHUONG 6- MONG COC EP.doc
 • doc11 - CHUONG 7- MONG COC NHOI.doc
 • doc12 - CHUONG8-COC NHOI DAI BE.doc
 • doc13 So sanh +tai lieu tham khao.doc
 • doc14 - vach .doc
 • doc16 - tai lieu tham khao.doc
 • doc2 - NHIEMVULUANVAN.doc
 • doc3 - LOI CAM ON.doc
 • doc4 - TOMTATLUANVAN.doc
 • doc5 - CHUONG 1_KIEN TRUC.doc
 • docx5 -Muc luc (Repaired).docx
 • doc6 - CHUONG 2-TINH SAN (Repaired)11111111.doc
 • doc6 - CHUONG 2-TINH SAN.doc
 • doc6 - CHUONG 2-TINH SAN2.doc
 • doc7 - CHUONG 3 CAU THANG.doc
 • doc8 - CHUONG 4 _ KHUNG.doc
 • doc8 - CHUONG 4 _ KHUNGtiep theo.doc
 • doc9 - CHUONG 5- THONG KE DIA CHAT (Repaired).doc
 • doc9 - CHUONG 5- THONG KE DIA CHAT 22.doc
 • rarbanve.rar