Thiết kế xưởng sản xuất ván dăm

Lời Nói Đầu Hiện nay gỗ rừng tự nhiên ngày càng khan hiếm mà nhu cầu sử dụng gỗ ngày càng cao. Vì vậy nó đòi hỏi chúng ta phải tìm ra các biện pháp để sử dụng gỗ một cách hợp lý và tiết kiệm, Nghành công nghiệp ván nhân tạo ra đời đã giải quyết vấn đề trên, giúp chúng ta sử dụng gỗ một cách hợp lý hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Gỗ là loại vật liệu dị đẳng hướng, tính chất vật lý theo ba chiều là khác nhau. Do đó trong quá trình sản xuất gia công chế biến gỗ, gỗ hay bị cong vênh, nứt nẻ, co rút làm thay đổi hình dạng của sản phẩm. Và sản phẩm ván dăm ra đời đã khắc phục được một số nhược điểm đó. Ván dăm là loại vật liệu có tính chất kỹ thuật phù hợp với nhiều lĩnh vực sử dụng khác nhau, có hai tính chất đặc biệt sau đây, đó là ván dăm có tính chất ổn định kích thước cao hơn gỗ tự nhiên , vì thế giá trị sử dụng của được tăng lên so với việc dùng ván gỗ tự nhiên, tỷ lệ co rút theo các chiều nói chung là bé. Ván dăm là loại ván nhân tạo được sản xuất bằng phương pháp ép các dăm gỗ, có sự tham gia của chất kết dính, trong một số điều kiện về nhiệt độ, áp suất một cách nhất định. ưu điểm nổi trội của ván dăm là có thể tận dụng được các loại nguyên liệu từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như có thể tận dụng được các loại gỗ tròn , cành nhánh, bìa bắp, đầu mẩu, các loại phế liệu từ gỗ hoặc ngoài gỗ do vậy giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên rừng , bảo vệ môi trường . Nguyên liệu sản xuất ván dăm rất đa dạng: Gỗ, tre, nứa, phế liệu công nghiệp . Căn cứ vào tình hình sản xuất của các nước trên thế giới thì 90 % nguồn nguyên liệu dùng là gỗ. Các nguyên liệu khác nhau thường bị hạn chế nguồn cung cấp, khó khăn về khâu vận chuyển, bảo quản nên ít được sử dụng. Phế liệu gỗ thu được qua gia công chế biến rất có ý nghĩa với việc cung cấp nguyên liệu cho việc sản xuất ván dăm. Do sự tàn phá rừng một cách bừa bãi dẫn đến nguồn tài nguyên rừng bị cạn kiệt, nguyên liệu để sản xuất ván nhân tạo giờ đây chủ yếu là gỗ rừng trồng với đường kính và kích thước nhỏ. Với sự hướng dẫn của thầy giáo Lê Xuân Phương em đã tiến hành thực hiện đồ án môn học Công nghệ sản xuất ván dăm với tên đồ án là “Thiết kế xưởng sản xuất ván dăm” Mục đích của việc làm đồ án là vận dụng lý thuyết đã học trên lớp về công nghệ sản xuất ván dăm để từ đó thiết kế, tính toán lựa chọn máy móc, thiết bị cho một dây chuyền sản xuất ván dăm nhất định phù hợp với thức tế sản xuất. Trong quá trình thiết kế em không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp để đồ án của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án của mình.

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2496 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế xưởng sản xuất ván dăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời Nói Đầu HiÖn nay gç rõng tù nhiªn ngµy cµng khan hiÕm mµ nhu cÇu sö dông gç ngµy cµng cao. V× vËy nã ®ßi hái chóng ta ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó sö dông gç mét c¸ch hîp lý vµ tiÕt kiÖm, Nghµnh c«ng nghiÖp v¸n nh©n t¹o ra ®êi ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, gióp chóng ta sö dông gç mét c¸ch hîp lý h¬n, mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Gç lµ lo¹i vËt liÖu dÞ ®¼ng h­íng, tÝnh chÊt vËt lý theo ba chiÒu lµ kh¸c nhau. Do ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn gç, gç hay bÞ cong vªnh, nøt nÎ, co rót lµm thay ®æi h×nh d¹ng cña s¶n phÈm. Vµ s¶n phÈm v¸n d¨m ra ®êi ®· kh¾c phôc ®­îc mét sè nh­îc ®iÓm ®ã. V¸n d¨m lµ lo¹i vËt liÖu cã tÝnh chÊt kü thuËt phï hîp víi nhiÒu lÜnh vùc sö dông kh¸c nhau, cã hai tÝnh chÊt ®Æc biÖt sau ®©y, ®ã lµ v¸n d¨m cã tÝnh chÊt æn ®Þnh kÝch th­íc cao h¬n gç tù nhiªn , v× thÕ gi¸ trÞ sö dông cña ®­îc t¨ng lªn so víi viÖc dïng v¸n gç tù nhiªn, tû lÖ co rót theo c¸c chiÒu nãi chung lµ bÐ. V¸n d¨m lµ lo¹i v¸n nh©n t¹o ®­îc s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp c¸c d¨m gç, cã sù tham gia cña chÊt kÕt dÝnh, trong mét sè ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é, ¸p suÊt mét c¸ch nhÊt ®Þnh. ­u ®iÓm næi tréi cña v¸n d¨m lµ cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c lo¹i nguyªn liÖu tõ nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nhau, nh­ cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c lo¹i gç trßn , cµnh nh¸nh, b×a b¾p, ®Çu mÈu, c¸c lo¹i phÕ liÖu tõ gç hoÆc ngoµi gç do vËy gióp chóng ta gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò b¶o vÖ nguån tµi nguyªn rõng , b¶o vÖ m«i tr­êng ... Nguyªn liÖu s¶n xuÊt v¸n d¨m rÊt ®a d¹ng: Gç, tre, nøa, phÕ liÖu c«ng nghiÖp... C¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi th× 90 % nguån nguyªn liÖu dïng lµ gç. C¸c nguyªn liÖu kh¸c nhau th­êng bÞ h¹n chÕ nguån cung cÊp, khã kh¨n vÒ kh©u vËn chuyÓn, b¶o qu¶n nªn Ýt ®­îc sö dông. PhÕ liÖu gç thu ®­îc qua gia c«ng chÕ biÕn rÊt cã ý nghÜa víi viÖc cung cÊp nguyªn liÖu cho viÖc s¶n xuÊt v¸n d¨m. Do sù tµn ph¸ rõng mét c¸ch bõa b·i dÉn ®Õn nguån tµi nguyªn rõng bÞ c¹n kiÖt, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o giê ®©y chñ yÕu lµ gç rõng trång víi ®­êng kÝnh vµ kÝch th­íc nhá. Víi sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o Lª Xu©n Ph­¬ng em ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®å ¸n m«n häc C«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n d¨m víi tªn ®å ¸n lµ “ ThiÕt kÕ x­ëng s¶n xuÊt v¸n d¨m” Môc ®Ých cña viÖc lµm ®å ¸n lµ vËn dông lý thuyÕt ®· häc trªn líp vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n d¨m ®Ó tõ ®ã thiÕt kÕ, tÝnh to¸n lùa chän m¸y mãc, thiÕt bÞ cho mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n d¨m nhÊt ®Þnh phï hîp víi thøc tÕ s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n cña m×nh. Sinh viªn: Đinh Hồng Trường b¶ng ký hiÖu dïng trong ®å ¸n stt Ký hiÖu Th«ng sè §¬n vÞ 1 g Khèi l­îng thÓ tÝch g/cm3 2 t ChiÒu dµy mm 3 t Thêi gian Ðp v¸n Phót 4 P ¸p suÊt Ðp Mpa 5 T NhiÖt ®é 0C 6 L ChiÒu dµi Mm 7 W ChiÒu réng Mm 8 pH §é pH - 9 l §é thon - 10 U-F Urea-fofmaldehude - 11 Hk Hµm l­îng kh« % 12 Q N¨ng suÊt m3/ n¨m 13 MC §é Èm % C¸c th«ng sè ®Ò bµi : S¶n phÈm I : A1: L x W = 1220 x 1830, mm; B3 : t = 15 mm; C2 : γV = 0.6 g/cm3; D3 : 1 :3,5: 1 (tØ lÖ kÕt cÊu) F4:55 % (tØ suÊt s¶n phÈm) E4: 30000, m3/ n¨m; ( c«ng suÊt x­ëng ) S¶n phÈm II : A3 : L x W = 1220 x 2550, mm; B2 : t = 12 mm; C4 : γV = 0.66 g/cm3; D4 : 1 : 4 : 1 (tØ lÖ kÕt cÊu) F3: 45% (tØ suÊt s¶n phÈm) E4: 30000, m3/n¨m; ( c«ng suÊt x­ëng ) C¸c d÷ kiÖn kh¸c Nguyªn liÖu : Gç vµ chÊt kÕt dÝnh sinh viªn tù chän theo yªu cÇu cña môc tiªu sö dông cña s¶n phÈm nh­ : ®å méc, sµn nhµ, v¸ch ng¨n, nh¹c cô, x©y dùng. ®Æc ®iÓm chung cña s¶n phÈm Chóng ta biÕt r»ng c¸c s¶n phÈm v¸n d¨m rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, chóng cã rÊt nhiÒu ®Æc diÓm næi bËt h¬n so víi c¸c vËt liÖu kh¸c nh­ng bªn c¹nh ®ã th× s¶n phÈm tõ v¸n d¨m tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm mµ c¸c nhµ kü thuËt cÇn cè g¾ng kh¾c phôc dÇn nh»m cho s¶n phÈm v¸n d¨m cã chÊt l­îng tèt nhÊt, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. + ­u ®iÓm cña v¸n d¨m - Kh«ng qu¸ lùa chän nguyªn liÖu, gi¸ thµnh cña s¶n phÈm v¸n d¨m rÎ h¬n nhiÒu so víi c¸c lo¹i v¸n nh©n t¹o kh¸c - Cã thÓ t¹o ra ®­¬c tÊm v¸n cã kÝch th­íc chiÒu dµi vµ chiÒu réng kh¸c nhau tïy theo môc ®Ých cña ng­êi sö dông, th«ng th­êng hiªn nay trªn thÞ tr­êng kÝch th­íc cña v¸n lµ L ´ W = 2400 ´ 1200 (mm), cÊp ®é chiÒu dµy kh¸c nhau t = 9, 12, 14, 15, 16, 24(mm)….. - Do mµu s¾c tù nhiªn cña v¸n kh«ng ®Ñp nªn cã thÓ dïng c«ng nghÖ trang søc, d¸n phñ lªn bÒ mÆt v¸n d¨m b»ng c¸c tÊm vµ s¬n nh­: v¸n l¹ng. giÊy tÈm keo, tÊm trang søc cøng, s¬n vÐcny….. - V¸n d¨m cã kh¶ n¨ng chèng chÞu ®­îc s©u mät, do trong qu¸ tr×nh trén d¨m víi keo ng­êi ta cã thÓ cho thªm chÊt b¶o qu¶n cã t¸c dông chèng chÞu ®­îc s©u mät . + Nh­îc ®iÓm cña v¸n d¨m - Kh¨ n¨ng d¸n c¹nh yÕu, gia c«ng t¹o h×nh theo chiÒu dµy lµ khã kh¨n do cã bÒ mÆt xï x×. - V¸n d¨m cã khèi l­îng thÓ tÝch tõ 0,5 ¸ 0,85 g/ cm - Do v¸n d¨m lµ mét lo¹i vËt liÖu dÔ hót Èm trong khÝ, do vËy ®é Èm trong kh«ng khÝ cµng lín th× tû lÖ tr­¬ng në chiÒu dµy cµng t¨ng . - V¸n d¨m ®­îc kÕt dÝnh bëi keo Urea - formaldehyde nªn trong v¸n lu«n lu«n cã hµm l­îng formaldªhyde tù do th¶i ra g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cu¶ con ng­êi - V¸n d¨m cã ®é tr­¬ng në chiÒu dµy lín do chóng co kh¶ n¨ng hót Èm tõ kh«ng khÝ do vËy víi tinh chÊt nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tÝnh chÊt c¬ häc cña v¸n nh­ vÒ giíi h¹n bÒn uèn tÜnh, giíi h¹n bÒn kÐo däc thí, giíi h¹n bÒn kÕt hîp bªn trong, giíi h¹n bÒn kÕt hîp bÒ mÆt va lùc b¸m ®inh, sau ®©y lµ chØ tiªu vÒ tÝnh chÊt vËt lý vµ tÝnh chÊt c¬ häc cña v¸n d¨m. PhÇn mét TÝnh to¸n c«ng suÊt m¸y Ðp nhiÖt 1. KÝch th­íc mÆt bµn Ðp LMBE = Lt + (60 ÷ 80) , mm; WMBE = Wt + (60 ÷ 80), mm; Trong ®ã : LMBE : chiÒu dµi mÆt bµn Ðp, mm; WMBE : chiÒu réng mÆt bµn Ðp, mm; LT : chiÒu dµi th¶m, LT = LSP + 80 = 1830 + 80 =1910 mm; WT : chiÒu réng th¶m, WT = WSP + 80 = 1220 + 80 = 1300 mm; Do ta cã 2 lo¹i s¶n phÈm cã kÝch th­íc kh¸c nhau nªn khi thiÕt kÕ ta lÊy kÝch th­íc max cña 2 lo¹i ®ã LMBE = 2550 + 80 = 2630 mm WMBE = 1220 + 80 = 1300 mm 2. TÝnh to¸n sè m¸y Ðp * Q = ,m3/h (1) Trong ®ã: Km : hÖ sè sö dông m¸y (Km = 0.9÷ 0.95) Chän Km = 0.93 KZ(Kt) : hÖ sè sö dông thêi gian (KZ = 0.7 ÷ 0.85), Chän KZ = 0.80 Fi :diÖn tÝch lo¹i v¸n i ®· räc c¹nh, m2; FI = LI*WI = 1830*1220 = 2232600 mm2 = 2,2326 m2 FII = LII*WII = 2550*1220 =3111000 mm2 = 3.111 m2 tVCDNi : chiÒu dµy s¶n phÈm ch­a ®¸nh nh½n thø i, mm ta cã : Dt1 = (6 ÷ 12%)tSP1 , lÊy Dt = =1,8 mm ta cã : Dt2 = (6 ÷ 12%)tSP2 , lÊy Dt = = 1,44 mm tVCDN1 = tSP + Dt = 15 + 1,8 = 16,8 mm; tVCDN2 = tSP + Dt =12 + 1,44 = 13,44 mm; n : sè tÇng m¸y Ðp : Thêi gian mét chu k× Ðp v¸n, phót; = *TÝnh thêi gian cho mét chu k× Ðp - : thêi gian n¹p v¸n = , phót; Trong ®ã : Li : hµnh tr×nh n¹p cña v¸n thø i L = LT + ( 100 ÷ 120 ) mm; Chän L = LT I + 120 = 1910 + 120 =2130mm; L = LT II + 120 = 2630 + 120 = 2750 mm; vN : vËn tèc n¹p v¸n ( = 100 ÷ 150 mm/s ). Chän v = 150 mm/s b : thêi gian ®ãng më c¬ cÊu ( 3÷ 5 ) s. Chän b = 5s = phút = phót - : thêi gian ®ãng khoang m¸y Ðp = , phót; Trong ®ã : h : chiÒu cao khoang Ðp, mm; h = tT + tTD + h0, mm; Víi : tT : chiÒu dµy th¶m d¨m ®­a vµo Ðp, mm; tT = (6 ÷ 12) * tSP Chän tT I = 10 * tSPI = 10 * 15= 150 mm tT II = 10 * tSPII = 10*12 = 120 mm tTD : chiÒu dµy tÊm ®¸y,mm; + víi tÊm ®¸y lµ kim lo¹i, tTD = 5mm; + víi tÊm ®¸y lµ l­íi kim lo¹i, tTD = 1.5mm; Ta lÊy tTD = 5mm h0 : kho¶ng trèng ®Ó ®­a ph«i vµo (h0 = 50mm ); hI = hII = 150 + 5 + 50 = 205, mm; n : sè tÇng m¸y Ðp cÇn tÝnh tESB : chiÒu dµy th¶m sau khi Ðp s¬ bé, mm; ta cã : tT1 – tESB1 = (2 ÷ 4)*tSP1 lÊy tT – tESB1 = 4* tSP1 tESB1 = tT – 4*tSP1 = 150 – 4*15 = 90 mm Chän tESBI = 90 mm; vd : vËn tèc ®ãng khoang m¸y Ðp (vd = 20 ÷ 60 ) mm/s Chän vd = 60 mm/s tT2 – tESB2 = (2 ÷ 4)*tSP2 lÊy tT2 – tESB2 = 4* tSP2 tESB2 = tT2 – 4*tSP1 =120– 4*12 = 72 mm = = 0.0319* n phót = = 0.0369 * n, phót - : Thêi gian t¹o ¸p suÊt max (thêi gian ®Ó ®­a ¸p suÊt tõ P0 → Pmax) = , phót; Víi : : hÖ sè thêi gian = f(nhiÖt ®é Ðp, ph­¬ng ph¸p Ðp.); = 2÷5 s, Chän = 5 s = 0.083 * n , phót; - : Thêi gian duy tr× ¸p suÊt max, phót; = f(tuú thuéc vµo lo¹i keo, th«ng sè kÜ thuËt cña keo, P , T0 ,MC, tSP… lùa chän cho phï hîp). Ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i = 0.1÷ 0.6 phót/mm chiÒu dµy s¶n phÈm; Ta dïng ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, sö dông keo U-F víi m¸y Ðp nhiÖt nhiÒu tÇng, nhiÖt ®é Ðp 160 ÷1800C nªn chän = 0.1 * 10 = 1,0 phót; - : Thêi gian gi¶m ¸p , phót; = f(nhiÖt ®é, ¸p suÊt, lo¹i chÊt kÕt dÝnh sö dông, chiÒu dµy s¶n phÈm); tSP = 19 ÷ 32mm = 3 ÷ 5 phót; tSP < 19mm = 2 ÷ 3 phót; Do tSP1 = 15mm < 19mm, nªn ta chän = 2 , phót; =2.5 , phót; - : Thêi gian më khoang m¸y Ðp , phót; Trong ®ã : y : ®é co ngãt khi Ðp nhiÖt y1 = ,% y2 = , %; Víi : tV = tSP1 = 15mm tP = tESB = 90mm y1 = = 16,66 ,%; Víi : tV2= tSP2 = 12mm tP2 = tESB2 = 72mm y2 = = 16,66 %; vM : vËn tèc më kh oang m¸y Ðp, vM = 50 mm/s = 0.0433 * n , phót; = 0.048 * n , phót - : Thêi gian dì v¸n phót = (dì v¸n ®ång thêi) = = 0.32 phót 0.389 phót ; = 3,64 + 0.1582 * n , phót 0.389 + 0.0369*n + 0.083*n + 1 + 2,5 + 0.048*n + 0.389 = 3,278 + 0.1679*n , phót; QI = ( m3/h) QII = (m3/h) N¨ng suÊt trung b×nh QTB (m3/ h) ( m3/h) Theo ®Çu bµi th× n¨ng suÊt nhiÖm vô cña d©y chuyÒn khi s¶n xuÊt 2 s¶n phÈm lµ F = A m3/n¨m, mét ngµy 2ca, 1 ca 8giê, mét n¨m lµm viÖc 300 ngµy. , m3/n¨m; Trong ®ã : A = 30,000 m3/n¨m; H = 8 giê; D : sè ngµy trong n¨m, 300 ngµy; C : sè ca lµm viÖc trong ngµy, 2 ca; , m3/ h; Sè m¸y Ðp trong x­ëng lµ: Chän m = 1 co: n = 29,3 tÇng chọn n=30 tầng VËy ta cã sè m¸y lµ 1 m¸y, mçi m¸y 30 tÇng, mçi tÇng cã chiÒu cao h = 205mm. ChiÒu cao tæng c¸c khoang m¸y Ðp lµ : h’ = 30 * 205 =6150 mm ; Víi n = 30 ta tÝnh l¹i n¨ng suÊt cña tõng lo¹i lo¹i s¶n phÈm =6,310 m3/ h; m3/ h; m3/ h; phÇn hai tÝnh to¸n nguyªn liÖu 1. Nguyªn liÖu gç TÝnh chÊt cña nguyªn liÖu cã ¶nh h­ëng lín ®Õn tÝnh chÊt cña v¸n. V× vËy trong s¶n xuÊt v¸n d¨m cÇn ph¶i sö dông nguyªn liÖu hîp lÝ. Khi dïng c¸c lo¹i gç kh¸c nhau ®Ó s¶n xuÊt v¸n d¨m cã cïng khèi l­îng thÓ tÝch th× gç cã khèi l­îng thÓ tÝch nhá cÇn mét l­îng lín h¬n gç cã khèi l­îng thÓ tÝch lín. C­êng ®é cña gç cµng cao th× c­êng ®é cña v¸n cµng cao. Do vËy khi s¶n xuÊt v¸n d¨m, tèt nhÊt lµ dïng lo¹i gç cã khèi l­îng thÓ tÝch nhá vµ c­êng ®é chÞu lùc cao, γ = 0.4÷0.6 g/ cm3; - Gç kh«ng ®­îc mèi mät, rçng ruét. - L­îng vá trong v¸n < 10% tÝnh theo khèi l­îng . - Gç t­¬ng ®èi mÒm ®ång ®Òu vÒ c¸c ph­¬ng, kh«ng cã gi¸c lâi ph©n biÖt. - Gç tËn dông tõ rõng tØa th­a, phÕ liÖu cña x­ëng xÎ méc, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ kÝch th­íc. - Nguyªn liÖu b¨m ph¶i cã MC = 40÷60% ; - Theo yªu cÇu vÒ s¶n phÈm cÇn ph¶I tho¶ m·n c¸c th«ng sè kÜ thuËt sau + §é bÒn kÐo vu«ng gãc IB ≥ 3.5 kgf/ cm3 + C­êng ®é uèn tÜnh MOR ≥ 130 kgf/ cm3 + Sai sè kÝch th­íc l / b = 0, 3 mm + Tr­¬ng në chiÒu dµy Δs ≤ 12% Ta chän nguyªn liÖu gç gåm 3 lo¹i chñ yÕu sau : 1) Gç tØa th­a, chiÕm tØ lÖ 50% 2) V¸n máng vôn + lâi gç bãc 30% 3) §Çu mÈu + b×a b¾p 20% MÆt kh¸c ta cã γSP = (1.2 ÷ 1.8)* γNL . Víi s¶n phÈm I, II cã γ = 0.6g/cm3 , ta cã γNL = (0,45-0,55) g/cm3 , ta chän γNL = 0,48g/cm3 Gç:Trám Trắng 1.1. C¸c th«ng sè cña d¨m + D¨m líp mÆt : chiÒu dµi d¨m lM = 1 ÷ 2mm, lÊy lM = 2mm; chiÒu réng d¨m wM = 40 ÷ 70mm, lÊy wM = 70mm; chiÒu dµy d¨m tM = 0.1÷ 0.25mm, lÊy tM = 0.25mm; ®é thon cña d¨m + D¨m líp lâi : chiÒu dµi d¨m lL = 4 ÷ 7mm, lÊy lL = 7mm; chiÒu réng d¨m wL = 40÷ 70mm, lÊy wL = 70mm; chiÒu dµy d¨m tL = 0.2 ÷ 0.4mm, lÊy tL = 0.4mm; ®é thon cña d¨m 1.2.TÝnh l­îng gç cho 1m3 s¶n phÈm QYC = QCT * K Trong ®ã : QYC : n¨ng suÊt yªu cÇu, m3/ h; QCT : n¨ng suÊt cÇn thiÕt, m3/ h; K : hÖ sè mÊt m¸t nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¸n * TÝnh K : K = Víi : K1 : hÖ sè mÊt m¸t khi bãc vá vµ c¾t khóc, th«ng th­êng K1∈ [ 1.13 ÷ 1.15 ], lÊy = 1.15 K2 : hÖ sè mÊt m¸t khi vËn chuyÓn vµ ph©n lo¹i d¨m K2 = 1.15 ÷ 1.35, lÊy = 1.35 K3 : hÖ sè mÊt m¸t khi räc c¹nh K3 = Trong ®ã : LR : chiÒu dµi phÇn v¸n räc LR = ( 40 ÷ 80 )mm, lÊy LR = 80mm WR : chiÒu réng phÇn v¸n räc WR = ( 40 ÷ 80 )mm, lÊy WR = 80mm 1,112 = 1,099 K4 : hÖ sè mÊt m¸t do ®¸nh nh½n K4 = 1.06 ÷ 1.12, lÊy = 1.12 K5 : hÖ sè mÊt m¸t do qu¸ tr×nh lÊy mÉu kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, K5 = 1.01K2 = 1.15 * 1.35 * 1.112 * 1.12 * 1.01 = 1.953 1.765; 1.15*1.35*1.112*1.01 = 1,745 K1 = 1.15 * 1.35 * 1.099 * 1.12 * 1.01 = 1.93 1.93 1.15*1.35*1.099*1.01 = 1.72 -TÝnh QCT : QCT = ( m3/ m3 s¶n phÈm) Trong ®ã : γi : khèi l­îng thÓ tÝch cña s¶n phÈm thø i, γ1 = 0.6 g/ cm3 γ2=0.66g/cm3 γK : khèi l­îng thÓ tÝch c¬ b¶n cña gç, γK = 0.515 g/ cm3 Pi : l­îng keo kh« kiÖt so víi l­îng d¨m kh« kiÖt Pi = ( 10; 12.8; 14%; ), Chän Pi = 12% MCi : ®é Èm ban ®Çu cña nguyªn liÖu tr­íc khi sÊy MCi = 30 ÷ 40%, Chän MCi = 40% MCESP : ®é Èm cuèi cïng cña s¶n phÈm, MCESP = 8% KVS : hÖ sè co rót v¸n khi sÊy (KVS = 5÷10%), Chän KVS = 10% + §èi víi s¶n phÈm I : ( m3/ m3) ( m3/ m3) 1,0017 + 1,02926 = 2,03096 =2,031 ( m3/ m3 ) + §èi víi s¶n phÈm II : ( m3/ m3) ( m3/ m3) 1,101 + 1,132 =2,233 (m3/ m3) + N¨ng suÊt cÇn thiÕt trung b×nh : (m3/ m3) * N¨ng suÊt yªu cÇu : + §èi víi s¶n phÈm I : = 1,0017 *1.953= 1,954 (m3/ m3) = 1,02926 *1,745 = 1,954 (m3/ m3) + = 1,954+ 1,954 = 3,75 (m3/ m3) + §èi víi s¶n phÈm II : 1,101 *1,93 = 2,125 (m3/ m3) 1,32 *1,72 = 2,2704 (m3/ m3) + 2,125 + 1,9=4,025 ( m3/ m3) + N¨ng suÊt yªu cÇu trung b×nh : ( m3/ m3 ) * TÝnh l­îng gç ®Ó s¶n xuÊt d¨m cho tõng líp cña s¶n phÈm. ta cã c¸c d÷ kiÖn tuú chän γM > 0.8 g/cm3 Víi tØ lÖ kÕt cÊu a: b : a th× ta cã (1) tM = (2) tL = (3) γSPI = 0.6 g/cm3 γSPII = 0.66 g/cm3 Chän = 0.9 g/ cm3 S¶n phÈm I cã kÕt cÊu a : b : a = 1 : 3,5: 1, thay vµo c¸c c«ng thøc (1,2,3) trªn ta cã : (g/cm3 ) tM = ( mm) tL = ( mm) S¶n phÈm II cã kÕt cÊu a : b : a = 1 : 4 : 1, thay vµo c¸c c«ng thøc (1,2,3) trªn ta cã : (g/cm3 ) tM = ( mm ) tL = (mm ) * Khèi l­îng d¨m Gi Gi = kg; Trong ®ã : Gi : khèi l­îng d¨m cho líp mÆt, líp lâi hoÆc 1 s¶n phÈm; Vi : thÓ tÝch líp d¨m mÆt, lâi, hoÆc 1 s¶n phÈm, cm3; γi : khèi l­îng thÓ tÝch d¨m líp mÆt, líp lâi, hoÆc 1 s¶n phÈm g/cm3; KVS : hÖ sè co rót thÓ tÝch khi sÊy (5 ÷ 10%), lÊy KVS = 10% MCi : ®é Èm d¨m líp mÆt, líp lâi tr­íc khi trén chÊt kÕt dÝnh; MCM = 2 ÷ 4% , lÊy MCM = 4%; MCL = 1 ÷ 3% , lÊy MCl = 3%; MCEU : ®é Èm cña s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu , MCEU = 8%; Pi : l­îng keo kh« kiÖt so víi d¨m kh« kiÖt; Keo dïng cho d¨m líp mÆt : 10 ÷ 12% , lÊy PM = 12%; Keo dïng cho d¨m líp lâi : 7 ÷ 9% , lÊy PL = 9%; ** §èi víi s¶n phÈm I : (kg) - L­îng d¨m líp mÆt cho 1m3 s¶n phÈm lµ : ( kg/m3 ) ( kg) 9,0895 + 10,883 = 19,9725 (kg) ** §èi víi s¶n phÈm II: khèi l­îng d¨m cho 1tÊm lµ : ( kg) ( kg) - L­îng d¨m líp mÆt cho 1m3 s¶n phÈm lµ : 10,4965 + 7,553 =18,0495 (kg) * Khèi l­îng d¨m trung b×nh cho c¶ 2 lo¹i s¶n phÈm : (kg) - L­îng d¨m líp mÆt trung b×nh cho c¶ 2 lo¹i s¶n phÈm lµ : (kg) - L­îng d¨m líp mÆt trung b×nh cho 1m3 s¶n phÈm lµ : ** L­îng nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt 1m3 s¶n phÈm (nguyªn liÖu thùc cã trong s¶n phÈm) + §èi víi s¶n phÈm I : 1830 * 1220 * 5,45 = 12167670 (mm3 ) 1830 *1220 * 9,54 = 21299004(mm3 ) Víi 1 tÊm s¶n phÈm cã (VM + VL) m3 vµ cã VM m3 líp mÆt, VL m3 líp lâi VËy 1 m3 s¶n phÈm cÇn cã : m3 d¨m líp mÆt sau Ðp (s¶n phÈm) vµ m3 d¨m líp lâi sau khi Ðp (s¶n phÈm) ? + §èi víi s¶n phÈm II : 2550 *1220 *3,25 = 10110750(mm3) 2550 *1220 *6 = 1866000 (mm3) T­¬ng tù víi s¶n phÈm II 1m3 s¶n phÈm cÇn cã : ë phÇn ®Çu ta cã thÓ tÝnh ®­îc l­îng nguyªn liÖu yªu cÇu ®Ó s¶n xuÊt d¨m mÆt vµ lâi cña tõng s¶n phÈm lµ , , , cã nghÜa lµ : 1m3 d¨m líp mÆt cÇn m3 nguyªn liÖu cho líp mÆt. VËy m3 s¶n phÈm I cÇn m3 nguyªn liÖu = * m3/ m3 ; = 0,3635* 1,953 = 0,71 m3/m3 t­¬ng tù ta cã : 0,6354 * 1,745 = 1,1088 m3/m3 0,351 * 1,93 = 0,667 m3/m3 0,649 * 1,72 = 1,1163 m3/m3 VËy :1m3 s¶n phÈm I cÇn , m3 nguyªn liÖu; = 0,71 + 1,1088 =1,8188 (m3 ) 1m3 s¶n phÈm II cÇn = 0.667 + 1,1163 = 1,7833 (m3) Ta tÝnh thªm vµ cña 2 s¶n phÈm tøc lµ trung b×nh khi s¶n xuÊt c¶ 2 s¶n phÈm cïng lóc th× cÇn m3 nguyªn liÖu cho d¨m líp mÆt vµ m3 nguyªn liÖu cho d¨m líp lâi. (m3/ m3) (m3/ m3 ) 1.3. TÝnh to¸n nguyªn liÖu cÇn cho d©y chuyÒn * L­îng nguyªn liÖu cÇn tiªu hao trong 1 n¨m q = qM + qL Trong ®ã : qM , qL : l­îng d¨m líp mÆt, líp lâi khi s¶n xuÊt c¶ 2 s¶n phÈm , E : c«ng suÊt x­ëng , E = 30000 m3/ n¨m qM = 0,73*30000 = 21900 m3/ n¨m qL = 1,1089 * 30000 = 33267 m3/ n¨m VËy d¨m mÆt vµ lái trong mét n¨m lµ. q = 21900 + 33267 = 55167 m3/ n¨m * TÝnh tõng lo¹i nguyªn liÖu cÇn cho x­ëng trong 1 n¨m : - L­îng gç trßn (tØa th­a) cÇn : T% *q = m3/n¨m - L­îng v¸n máng vôn + lâi gç bãc : m3/n¨m - L­îng ®Çu mÈu + b×a b¾p : m3/n¨m * TÝnh l­îng tiªu hao gç trong 1giê m3/h; Ta cã : m3/h; L­îng gç trßn cÇn trong 1h : m3/h L­îng v¸n máng + lâi gç bãc : m3/h L­îng ®Çu mÈu, b×a b¾p : m3/h 2. TÝnh l­îng chÊt kÕt dÝnh a) C¸c th«ng tin chung vÒ chÊt kÕt chÊt dÝnh: - ChÊt phô gia : + ChÊt chèng Èm : paraffine nãng ch¶y (0.4÷1%) l­îng d¨m kh« t­¬ng øng; + ChÊt chèng ch¸y : NH4PO4.3H2O hoÆc dïng poly vinyl clorua + ChÊt b¶o qu¶n : CuSO4 (2% l­îng d¨m kh« kiÖt) Trén keo cho líp ngoµi vµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng ®ãng r¾n keo trong qu¸ tr×nh trén d¨m keo - §èi víi s¶n phÈm I ta chän lo¹i keo U-F cã th«ng sè kÜ thuËt : Hµm l­îng kh« : 50 ÷ 70% pH b¶o qu¶n : 8 pH sö dông = 6 §é nhít tÝnh th«ng th­êng (30÷50)*10Pa.s * §¬n pha chÕ keo CTY Gç CÇU §UèNG ureformaldehyde 100 w-p NH4Cl 0.3 w-p Amon 0.2 w-p Formalin (40%) 217 w-p Uretropin (97%) 1.5 w-p ∑ 319 w-p - §èi víi s¶n phÈm II ta chän lo¹i keo U-M-F cã th«ng sè kÜ thuËt : Hµm l­îng kh« : 30 ÷ 50% pH : 6 ÷ 6.5 §é nhít tÝnh th«ng th­êng (30÷50)*10Pa.s * §¬n pha chÕ keo M4 (theo ®¬n cña CTY Gç CÇU §UèNG Melamin 100 w-p Ure 2 w-p Bét ®én (Bét s¾n) 12 w- Muèi mïa hÌ 0,6; mïa ®«ng 1w-p N­íc 1 w-p ∑ = 116 w-p b) TÝnh to¸n l­îng chÊt kÕt dÝnh cho 1m3s¶n phÈm theo c«ng thøc thùc nghiÖm GYC = GCT * K’ Trong ®ã : GYC : l­îng keo yªu cÇu: g GCT : l­îng keo cÇn thiÕt: g K’ : hÖ sè mÊt m¸t keo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¸n * TÝnh K’ : K’ = Víi : K’1 : hÖ sè mÊt m¸t khi räc c¹nh, K’1 = K3 1.099 1.005 K’2 : hÖ sè mÊt m¸t khi ®¸nh nh½n, lÊy = 1.12 K’3 : hÖ sè mÊt m¸t khi kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm 1.01 K’4 : hÖ sè mÊt m¸t khi trén keo, K’4 > 1.1, lÊy 1.15 1.099 *1.12 *1.01 *1.15 = 1.43 1.099 *1.01 *1.15 = 1.28 1.005 *1.12 *1.01 *1.15 = 1.31 1.005 *1.01 *1.15 = 1.17 * TÝnh GCT : GCT = kg/ m3sp Víi : γSPi : khèi l­îng thÓ tÝch cña tõng líp , g/ cm3 γSPI (γV) = 0,6 g/cm3 ; γSPII = 0,666/cm3 g/cm3 0,6 g/cm3; 0,66g/cm3 MCESP : ®é Èm c­èi cïng cña s¶n phÈm, MCESP = 8% Pi : l­îng keo kh« kiÖt/ l­îng d¨m kh« kiÖt , % LÊy PM = 12% ; PL = 9% - §èi víi s¶n phÈm I kg/m3 kg/m3 - §èi víi s¶n phÈm II kg/m3 kg/m3 * L­îng keo yªu cÇu cho tõng s¶n phÈm : - §èi víi s¶n phÈm I 89.2857 * 1.43 = 127.6786 kg/m3 49,69*1.28 = 63,60 kg/m3 127,6786 + 63,60 = 191,28 kg/m3 - §èi víi s¶n phÈm II 89,2587 *1,31 = 116.9289 kg/m3 49,69 *1,17 = 58,13 kg/m3 116.9289 + 58,13 = 175,05 kg /m3 * L­îng keo trung b×nh khi s¶n xuÊt c¶ 2 s¶n phÈm cïng lóc cho 1m3 s¶n phÈm, 1m3 cho líp mÆt,1m3 cho líp lâi. + kg/m3 + kg/m3 + kg/m3 * L­îng keo cÇn dïng trong 1 n¨m : , kg/n¨m 184 *30000 = 5520000 , kg/n¨m - L­îng keo dïng trong 1 n¨m cho s¶n phÈm I : kg/n¨m kg/n¨m - L­îng keo dïng trong 1 n¨m cho s¶n phÈm II : kg/n¨m ; - L­îng keo dïng trong 1h cho SPI : kg/h - L­îng keo dïng trong 1ca cho SPI : kg/ca - L­îng keo dïng trong 1h cho SPII : kg/h - L­îng keo dïng trong 1ca cho SPII : kg/ca * TÝnh to¸n ho¸ chÊt dïng - §èi víi s¶n phÈm I Tæng khèi l­îng keo U-F lµ : kg/m3 kg/m3 kh/m3 kg/m3 kg/m3 + Keo líp mÆt lµ : kg/m3 ; kg/m3; kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; + Keo líp lâi lµ : kg/m3 ; kg/m3; kg/m3 ; kg/m3; kg/m3; - §èi víi s¶n phÈm II Tæng khèi l­îng keo M4 lµ : kg/m3 ; kg/m3 kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; + Keo líp mÆt : kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; + Keo líp lâi : kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; kg/m3 ; 3. Lùa chän, tÝnh to¸n th«ng sè chÕ ®é Ðp. X©y dùng biÓu ®å Ðp * S¶n phÈm I * S¶n phÈm II t = 12 mm t =15 mm T0 =160 ± 5 0C 170 ± 5 0C PMax = 3.5 MPa PMax = 3.0 MPa P1 = 0.4 *PMax = 1.4 MPa P1 = 1.2 MPa P2 = 0.4 *P1 = 0.56 MPa P2 = 0.48 M * BiÓu ®å Ðp S¶n phÈm I S¶n phÈm II P T T P phÇn ba TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ 1. M¸y b¨m d¨m Nguyªn t¾c chän thiÕt bÞ : c¨n cø vµo khèi l­îng thÓ tÝch ®Ó chän m¸y tr·i th¶m vµ c¨n cø vµo yªu cÇu cña s¶n phÈm Theo tµi liÖu M¸y vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn gç - t¸c gi¶ TS . Hoµng ViÖt – Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp, hµ néi – 2003. Trang 402 Ta chän m¸y b¨m d¨m kiÓu trèng cã n¨ng suÊt ®Þnh møc 7m3/phót = 420m3/h; * N¨ng suÊt nhiÖm vô NNV Ta ®· cã NSTB cña x­ëng trong 1giê ®Ó s¶n xuÊt 1m3 s¶n phÈm lµ QTB = 6,193 m3/h L­îng gç yªu cÇu ®Ó s¶n xuÊt 1m3 s¶n phÈm trong 1giê lµ Q1h = 12,1125 m3/h m3/h; * Sè m¸y b¨m d¨m cÇn dïng . chän n = 1 m¸y; + §Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y b¨m d¨m kiÓu trèng Lo¹i m¸y DY-2A (Nga) Th«ng sè, ®¬n vÞ TrÞ sè N¨ng suÊt, m3/ph 7 §­êng kÝnh trèng dao, mm 600 TÇn sè quay trèng dao, v/ph 600 Sè dao c¾t 4 Sè rulo ®Èy 6 KÝch th­íc cöa liÖu, mm 300 x 3300 §­êng kÝnh max nguyªn liÖu gia c«ng, mm 180 C«ng suÊt c¸c §C ®iÖn, kw Trèng dao 55 C¬ cÊu ®Èy 4.5 Qu¹t giã 10 KÝch th­íc m¸y, mm Dµi 2980 Réng 1780 Cao 2260 Khèi l­îng, tÊn 8.28 2. M¸y ®Ëp d¨m Ta gi¶ thiÕt r»ng chØ ®Ëp d¨m líp mÆt, d¨m tr­íc khi ®Ëp kh«ng ®ång ®Òu, MC thÊp. Theo tµi liÖu M¸y vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn gç - t¸c gi¶ TS . Hoµng ViÖt – Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp, hµ néi – 2003. Trang 415 Ta chän m¸y ®Ëp d¨m kiÓu bóa cã n¨ng suÊt ®Þnh møc NDM = 1500*0.035 = 52.5 m3/h; * N¨ng suÊt nhiÖm vô NNV : * Sè m¸y ®Ëp d¨m chän n = 1 chiÕc; ** §Æc tÝnh kÜ thuËt cña m¸y nghiÒn kiÓu bóa Lo¹i m¸y DM - 4 Th«ng sè, ®¬n vÞ TrÞ sè N¨ng suÊt d¨m kh« tuyÖt ®èi, khóc gç/ h khi chiÒu dµy d¨m, mm 0.2 1500 0.4 - ®­êng kÝnh trèng dao, mm 100 TÇn sè quay, v/ph Trôc dao 980 C¸nh qu¹t - ChiÒu réng roto, mm 1000 Sè l­îng c¸nh qu¹t 8 C«ng suÊt l¾p ®Æt, kw Trèng dao 75 C¸nh qu¹t - C¬ cÊu ®Èy - KÝch th­íc m¸y (LxBxH), mm - Khèi l­îng m¸y, tÊn 3.3 3. M¸y ph©n lo¹i d¨m gç Lîi dông dßng khÝ ®éng häc ®Ó vËn chuyÓn lµm sao cho chÊt l­îng d¨m ®¹t tèt nhÊt vµ m¸y ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt. 4. HÖ thèng vËn chuyÓn d¨m Chän hÖ thèng vËn chuyÓn b»ng søc giã Th«ng sè, ®¬n vÞ TrÞ sè C«ng suÊt ®éng c¬ qu¹t, kw 45 Sè vßng quay, v/ph 1450 §­êng kÝnh qu¹t, mm 620 §­êng kÝnh èng dÉn, mm 250 5. Bunke chøa d¨m vµ dù tr÷ d¨m Dung tÝch 10m3 , sö dông 2 bunke ®Ó chøa d¨m sau khi sÊy, nghiÒn vµ ph©n lo¹i, 1 bunke ®Ó chøa d¨m líp mÆt vµ 1 ®Ó chøa d¨m líp lâi. 6. ThiÕt bÞ trén keo Dïng thiÕt bÞ d¹ng trèng quay hoÆc d¹ng c¸nh khuÊy C«ng suÊt 33 kw Sè vßng quay 1220, v/ph 7. ThiÕt bÞ tr¶i th¶m Phô thuéc vµo kÕt cÊu s¶n phÈm, tr¶i th¶m cã 2 nhiÖm vô - §Þnh l­îng ®óng khèi l­îng thÓ tÝch - Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph©n lo¹i Yªu cÇu : t¹o cho ®ång ®Òu vÒ mËt ®é d¨m, thiÕt bÞ tr¶i th¶m lªn khu«n tèi thiÓu ph¶i tr¶i ®­îc th¶m réng 1320mm, thêi gian tr¶i th¶m lªn khu«n cho s¶n phÈm nhá h¬n thêi gian mét chu k× cña s¶n phÈm cã chu k× Ðp ng¾n nhÊt Chän thiÕt bÞ tr¶i th¶m b»ng søc giã, mçi thiÕt bÞ tr¶i th¶m kÌm theo 1 c©n ®Þnh l­îng ®Ó ®iÒu chØnh l­îng d¨m trong s¶n phÈm. 8. C¸c lo¹i thiÕt bÞ kh¸c : + M¸y räc c¹nh, + m¸y ®¸nh nh½n kiÓu trôc cã 4 trôc gåm 4 lo¹i nh¸p kh¸c nhau theo yªu cÇu s¶n phÈm. PhÇn 2 1. VÏ s¬ ®å c«ng nghÖ Bè trÝ d©y chuyÒn c«ng nghÖ B¨m d¨m Ph©n lo¹i Ðp s¬ bé Ðp nhiÖt Tr¶i th¶m Bãc vá Nguyªn liÖu Trén keo Xö lÝ cuèi Kho 2. vÏ mÆt b»ng ph©n x­ëng Cöa m¸y b¨m d¨m Bµn ®iÒu khiÓn M¸y sÊy d¨m M¸y ®Ëp d¨m M¸y sµng d¨m M¸y trén d¨m m¸y tr¶i th¶m Tñ ®iÒu khiÓn B¶ng §K Bµn ®iÒu khiÓn Do kh«ng n¾m ®­îc kÝ hiÖu c¸c m¸y chÕ biÕn gç nªn em kh«ng hoµn thµnh phÇn nµy! 3. Tæ chøc lao ®éng Bè trÝ lao ®éng cho tõng vÞ trÝ, tõng c«ng ®o¹n vµ c¶ d©y chuyÒn PhÇn V tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm Trªn c¬ së lo¹i nguyªn liÖu gç, lo¹i keo hiÖn cã dïng cho v¸n d¨m hiÖn nay. Tham kh¶o tµi liÖu “C«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n d¨m, v¸n LVL tõ gç Keo Tai T­îng vµ Cao Su” – ThÇy Phan Duy H­ng biªn dÞch Gi¸ thµnh s¶n xuÊt v¸n d¨m cã thÓ ®­îc ph©n bæ nh­ sau : Nguyªn liÖu gç 26% Keo vµ c¸c chÊt phô gia 21% Bao b× vµ nh÷ng cho phÝ t­¬ng øng kh¸c 2% L­¬ng 8% §iÖn 6% NhiÖt n¨ng 8% Duy tu b¶o d­ìng 4% Nh÷ng cho phÝ kh¸c 2% Tæng chi phÝ l­u ®éng 77% Chi phÝ cè ®Þnh 12% Lîi nhuËn vµ rñi ro 11% Tæng gi¸ thµnh 100% Gi¸ nguyªn gç trßn :560 000(®ång/m) Gi¸ nguyªn liÖu b×a b¾p : 250 000(®ång/m Gi¸ c¸c lo¹i phÕ phÈm kh¸c:150 000(®ång/m) NÕu chóng ta s¶n xuÊt v¸n d¨m víi tû lÖ c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®· tÝnh to¸n ë c¸c phÇn tr­íc lµ 1:3,5:1 th× gi¸ nguyªn liÖu lµ: Gi¸ nguyªn liÖu =3,5.2,075.560 000/(3,5+1+1) +1.2,075.250000/(3,5+1+1) +1.2,075.150 000/(3,5+1+1) =890 363(®ång/m) Tû lÖ v¸n 1:5:1 thi gi¸ nguyªn liÖu lµ: Gi¸ nguyªn liÖu =5.2,075.560000/7 +1.2,075.250000/7 +1.2,075.150000/7 =948 571(®ång/m) kÕt luËn ®å ¸n m«n häc v¸n nh©n t¹o lµ ®å ¸n mét cã m¶ng kiÕn thøc réng liªn quan ®Õn nhiÒu chuyªn m«n kh¸c, cho nªn chóng em kh«ng thÓ tr¸nh khái sai lÇm c¶ vÒ mÆt kiÕn thøc c¬ b¶n . VËy trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh­ng do kiÕn thøc cã h¹n céng víi viÖc tµi liÖu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ chÕ biÕn gç kh«ng cã nhiÒu cho nªn viÖc tÝnh to¸n chän thiÕt bÞ cho c¸c kh©u c«ng nghÖ lµm chóng em gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, m¸y mãc chän mang tÝnh h×nh thøc ch­a cã c¬ së khoa häc v÷ng ch¾c. RÊt mong c¸c thÇy vµ c¸c b¹n gióp ®ì , gãp ý ®Ó em hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! sinh viªn Hồ Thanh Thường Tµi liÖu tham kh¶o 1. Bµi gi¶ng: C«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o tËp 1 Tr­êng §¹i häc L©m NghiÖp (NguyÔn V¨n ThuËn- Ph¹m V¨n Ch­¬ng) 2. Bµi gi¶ng: Khoa häc gç 3. M¸y vµ thiÕt bÞ gia c«ng gç tËp 1 (Hoµng Nguyªn) Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp 1983 4.M¸y vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn l©m s¶n (TS Hoµng ViÖt)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế xưởng sản xuất ván dăm.doc
Luận văn liên quan