Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh

BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: . Sinh hoạt tại chi bộ: Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 5518 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………….. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau: 1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: - Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . - Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc. - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. - Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. – Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. 3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh : a. ưu điểm : - Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. - Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm….. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều làm ít. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan. - Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá. b. Nhược điểm : - Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. 4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. CẢM NGHĨ VỀ BÁC VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Tuesday, 12. May 2009, 03:24 ho phach Trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim nhân loại hình ảnh của Người là biểu tượng của tình yêu bao la, tha thiết nhất. Cả cuộc đời Người đã chiến đấu cho dân tộc, cho con người trước hết là những người bị áp bức đau khổ. Người đã đi xa chúng ta nhưng hình ảnh của Người vẫn còn mãi mãi với đất nước, với non sông, với cuộc sống không ngừng tiếp nối, tên Người – Hồ Chí Minh là cả một niềm tin bất tử. Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo từng ngày. Lớp thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra và lớn lên khi đất nước thanh bình. Dù không một lần được gặp Bác nhưng sâu thẫm trong mỗi trái tim của thế hệ trẻ chúng tôi luôn có hình ảnh Bác ngời sáng và nhờ Bác chúng tôi được trưởng thành – trưởng thành từ trong hành động, từ trong suy nghĩ thông qua việc học tập và noi theo tấm gương của Bác từng ngày. Những bài học của Bác để lại cho chúng ta là những bài học rất giản dị, đời thường, chỉ là biết yêu thương, quý trọng con người, chỉ là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… nhưng thực hiện sao mà khó quá. Bởi bên trong mỗi con người chúng ta luôn ẩn nấp và thấp thoáng bóng dáng của chủ nghĩa cá nhân, sự dễ dãi với bản thân, dễ dàng dao động trước khó khăn, dễ sa ngã vào những lợi ích vật chất. Vì vậy, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện bền bỉ suốt đời như công việc rửa mặt hàng ngày. Như Bác đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức cách mạng – đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh là thước đo của lòng cao thượng và phẩm chất con người. Chính vì lẽ đó, mà bản thân mỗi người chúng ta phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng trong thời đại mới. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng là một chương trình thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương, theo chỉ dẫn cụ thể của Bác sẽ góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, kém kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm với nhân dân, … của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân để thực hiện thành công vấn đề cải cách hành chính hiện nay. Bản thân tôi cũng đang tu dưỡng chính mình để trở thành một người có ích cho xã hội. Và tôi hy vọng rằng các bạn và tôi - là những người con của đất nước chúng ta cùng nhau ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn và gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước để góp phần nhỏ bé của mình chung tay góp sức với bao thế hệ đi trước xây dựng và quyết tâm đi theo con đường mà Bác, Đảng, nhân dân ta đã chọn. Đó là con đường xây dựng XHCN. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN PHÚ LƯƠNG GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Giảng viên: Phạm Hữu Hoàn Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương Phú Lương, tháng 8 năm 2010 Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người soạn: Phạm Hữu Hoàn. - Chức vụ: Giảng viên kiêm chức. - Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương. - Ngày soạn: 12/8/2010 - Ngày giảng: 17/8/2010. A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: I- Mục đích: Giúp cho người học biết được điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng; định hướng nội dung rèn luyện, phấn đấu cho người học giúp người học xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó tự phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn của bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. II- Yêu cầu: Người học lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài và nắm được các nội dung - Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. - Nội dung phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. B- KẾT CẤU NỘI DUNG BÀI GIẢNG: I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 2 tiết. 1) Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. 2) Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. 3) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam: 2,5 tiết. 1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. 2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. 3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. 5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. * Phần trọng tâm của bài: II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam: 1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. 2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. 3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. 5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. C- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu, kết hợp viết bảng, trao đổi, nêu vấn đề. - Học viên lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài theo ý hiểu. - Đồ dùng dạy và học: Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo, máy vi tính, bảng, phấn viết, vở ghi, bút, tài liệu khác. D- TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG: * Giáo trình: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng - NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2009. * Tài liệu tham khảo: - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X. - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. - Tài liệu khác: các văn bản của Đảng có liên quan, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cổng thông tin điện tử Thái Nguyên… E- NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN: * Bước 1: Giới thiệu bản thân, kiểm diện học viên, ổn định tổ chức lớp (5 phút). * Bước 2: Hệ thống sơ bộ lại các bài đã học trong chương trình học của lớp từ ngày 16/8/2010 đến nay (10 phút). - Sáng 16/8: Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (GV: Lương Trung Hải - Huyện uỷ viên, GĐ Trung tâm BDCT huyện). - Chiều 16/8: Bài 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (GV: Hoàng Duy Hưng- UV BTV, Trưởng BTG Huyện uỷ). - Sáng 17/8: Bài 3. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (GV: Hoàng Thị Vạn- CV Trung tâm BDCT huyện). - Chiều 17/8: Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (GV: Lý Thị Hoa- PGĐ Trung tâm BDCT huyện). * Bước 3: Giảng bài mới. - Giới thiệu tên và ghi bài: Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Nội dung của bài gồm 2 phần: I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng. II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG: (3 điều kiện) Quy định rõ tại Điểm 2, Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện hành (khoá X). 1. Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên: - Là công dân Việt Nam. + Tức là người có quốc tịch Việt Nam. + Là một đòi hỏi về pháp lý và tư cách công dân của người xin vào Đảng. Bởi theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam thì công dân Việt Nam được hưởng quyền và thực hiện các nghĩa vụ công dân, tự nguyện gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Đủ từ 18 tuổi trở lên. + Ở độ tuổi đã trưởng thành về nhận thức, có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của bản thân. + Đủ khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đủ điều kiện thực hiện quyền và nhiệm vụ của đảng viên. - Điều lệ không quy định tuổi tối đa của người xin vào Đảng. Đối với những người trên 60 tuổi có quy định riêng. + Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng chỉ rõ: “Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định”. + Hướng dẫn 03-HD/BTCTW, ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương chỉ rõ thêm “Phải được Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc TW đồng ý bằng văn bản…” 2. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng: - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng. Giảng viên (GV) hỏi học viên (HV): Cương lĩnh chính trị là gì? (Đã học ở bài 2) GV nói: là văn kiện cơ bản chỉ rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp cách mạng trong 1 giai đoạn lịch sử nhất định của 1 chính Đảng hoặc tổ chức chính trị. GV nói thêm:Việt Nam có Cương lĩnh 1930 (Hội nghị thành lập Đảng 2/1930); Cương lĩnh 1991 (Đại hội VII 6/1991 tổng kết 60 năm thực hiện Cương lĩnh 30); Đại hội XI của Đảng sẽ tổng kết, bổ sung việc thực hiện Cương lĩnh 1991. + Người muốn vào Đảng phải có giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng (Phải thừa nhận và thực hiện, nếu chỉ thừa nhận mà không thực hiện là “nói suông, không làm”, không có hành động thực tế). + Là điều kiện, tiêu chuẩn chính trị hàng đầu để trở thành đảng viên. + Quy định rõ tại Điểm 1 Điều 1 Điều lệ Đảng(GV có thể đọc Điều lệ cho HV nghe). - Thừa nhận và thực hiện Điều lệ Đảng. + Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, bảo đảm cho Đảng là một khối thống nhất. Vì vậy người muốn vào Đảng phải nghiên cứu Địều lệ Đảng để từ đó thừa nhận và thực hiện vô điều kiện. + Là thể hiện sự giác ngộ chính trị và ý thức tổ chức, kỷ luật, tiên phong, gương mẫu, cầu thị. GV nói thêm: đại ý là tham gia bất kỳ tổ chức nào thì phải theo Điều lệ, nội quy… của tổ chức quy định. - Thừa nhận và tự nguyện phấn đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên. + Việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên xuất phát từ mục tiêu lý tưởng của Đảng (HV nghiên cứu thêm Điều 1, Điều 2 Điều lệ Đảng). + Là điều kiện chủ yếu được quan tâm khi xem xét kết nạp người vào Đảng. - Tự nguyện hoạt động trong 1 tổ chức cơ sở Đảng. + Là 1 trong nhưng nguyên tắc cơ bản của Đảng vô sản, phân biệt với các Đảng chính trị khác. + Nó tạo ra được sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng. + Là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. 3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm: - (Qua thực tiễn): Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất và năng lực con người, là căn cứ tin cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu những người ưu tú, xứng đáng vào Đảng. Người đảng viên bao giờ cũng phải phấn đấu trong thực tiễn cách mạng của đất nước để nhận thức và hành động đúng. - Người ưu tú: + Người muốn vào Đảng, trong mọi hoạt động của mình phải tỏ rõ tính tích cực, tiên tiến hơn hẳn quần chúng ngoài đảng, phải là người ưu tú, cả về nhận thức và hành động. + Phải lao động, học tập, công tác có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đồng thời luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, có khả năng cảm hoá, giáo dục, tập hợp quần chúng, được quần chúng tin cậy và noi theo. - Được nhân dân tín nhiệm: Trở thành một người ưu tú là kết quả phấn đấu, rèn luyện qua một quá trình nhất định nhưng chưa đủ, mà còn phải được nhân dân tín nhiệm qua rèn đức, luyện tài. Chỉ có thông qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn mới chứng tỏ là người ưu tú được nhân dân tín nhiệm. - Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng quy định người vào Đảng phải có trình độ học vấn THCS, ở vùng đặc biệt khó khăn là Tiểu học. II. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: (5 nội dung) 1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: - Vào Đảng để làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Có nhiều câu hỏi và câu trả lời khác nhau của đa số quần chúng khi vào Đảng, song lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. - Vào Đảng để theo lý tưởng cách mạng, phục vụ nhân dân, xây dựng CNXH. - Cần xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn. Là điều có ý nghĩa quyết định. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay- có không ít khó khăn thử thách (cám dỗ của quyền lực, tiền tài, danh vọng, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch…) 2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: - Rèn luyện bản lĩnh chính trị. + Có nhận thức đúng đắn, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách. GV nêu ví dụ: khi Đông âu và Liênxô sụp đổ, có không ít đảng viên không dám nhận mình là đảng viên. + Có thái độ, chính kiến rõ ràng, tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động. + Tích cực tự nâng cao trình độ về mọi mặt. - Trau đồi đạo đức cách mạng. + Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. + Tích cực chống chủ nghĩa cá nhân, không cơ hội, thực dụng. Biết kết hợp hài hoà 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. + Quyết tâm đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, góp sức xây dựng đất nước - đây là điều chủ chốt. 3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. + Xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu. + Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. + Nhiệm vụ do tổ chức giao, cá nhân thực hiện hoàn thành tốt thì quần chúng mới tin cậy giới thiệu và Đảng mới xem xét kết nạp. - Thường xuyên tự nâng cao năng lực, trí tuệ và thực tiễn. + Không ngừng học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. + Tiếp nhận những hiểu biết mới và thực hành trong thực tiễn. 4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội: - Gắn bó mật thiết với nhân dân là một truyền thống của Đảng. + Nó trở thành “bài học kinh nghiệm” cho mọi sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. + Gắn bó với đồng nghiệp, quần chúng tại nơi làm việc. + Gắn bó với nhân dân nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. GV nêu ví dụ: nhận xét của nhân dân về một số cán bộ quan liêu, xa rời quần chúng. + Am hiểu lắng nghe quần chúng, tích cực vận động nhân dân thực hiện theo đường lối, chính sách và pháp luật. - Nhiệt tình tham gia hoạt động đoàn thể. + Qua đó phát huy được tính tiên phong, gương mẫu. Là cơ hội tốt giúp chúng ta tiến bộ, trưởng thành về chính trị, đạo đức, tạo dựng sự tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng viên. + Quần chúng thấy được mình là người ưu tú, tích cực. + Người ở độ tuổi thanh niên muốn vào Đảng phải là đoàn viên ưu tú. - Tích cực tham gia công tác xã hội. + Mở rộng quan hệ xã hội. + Gương mẫu tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. + Phòng chống TNXH, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Đại hội X của Đảng đã xác định: Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, ham gia xây dựng tổ chức cơ sở TSVM là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong đó có người phấn đấu vào Đảng. - Quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, Đảng bộ. - Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các hoạt động thực hiện chủ trương, đường lối, nhiệm vụ do chi bộ, Đảng bộ đề ra. - Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng quần chúng, kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng để phản ảnh, đề xuất cho tổ chức Đảng xây dựng đường lối đúng. - Góp ý kiến nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. - Tham gia ý kiến giới thiệu đảng viên ưu tú tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. - Tham gia góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. - Kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng; phê phán các luận điểm xuyên tạc chống phá cách mạng, chống phá Đảng, nhà nước của các thế lực thù địch. GV ví dụ: việc định hướng dư luận xã hội khi có 1 số trang web phản động bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. * Trao đổi thảo luận với học viên: GV: Mời học viên có ý kiến về các nội dung bài? (HV hỏi?) (GV giải đáp!) GV hỏi: Hãy cho biết điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng? (HV trả lời.) GV hỏi: Đồng chí vào Đảng để làm gì? (HV trả lời.) GV hỏi: Nêu các nội dung cần phấn đấu để trở thành đảng viên? (HV trả lời.) Câu hỏi 6: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Trả lời: a/ Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang: Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua nhiều tìm tòi, khảo nghiệm, tổng kết sáng kiến của nhân dân, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt Nam giành được trong hơn 7 thập kỷ qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố hàng đầu quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta- Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện - một Đảng cách mạng thực sự vì nước, vì dân, ngoài lợi ích đó Đảng không có lợi ích nào khác. Giành độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì vậy, vượt lên mọi thách thức, trong phong ba bão táp, Đảng ta vẫn kiên định vững vàng không xa rời mục tiêu lý tưởng, không run sợ trước kẻ thù, không nhụt chí trước những khó khăn chồng chất, không hạ thấp vị trí tiên phong chiến đấu và trách nhiệm của người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. b. Đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng - nhân tố hàng đầu bảo đảm vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng lãnh đạo trước hết và chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối, bằng chủ trương, chính sách của Đảng. Đường lối chính trị đúng là cơ sở để đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sức mạnh của Đảng và của cách mạng. Đường lối chính trị đúng đắn nghĩa là đường lối đó phải phản ánh được xu thế vận động của lịch sử, đồng thời phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chân chính của đa số nhân dân. Sức mạnh của Đảng chính là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, mà sự đồng tình và tin cậy của nhân dân đối với Đảng trước hết nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng. Đường lối cách mạng của Đảng có vai trò to lớn trong việc thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, củng cố niềm tin vào Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những khuynh hướng sai lầm về chính trị và tư tưởng làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Sở dĩ Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn vì: Đảng có một nền tảng lý luận vững chắc, một lý luận tiên phong dẫn đường, đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như Lênin đã nói: Không có lý luận cách mạng không có phong trào cách mạng... Chỉ Đảng nào có được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam để đề ra đường lối đúng đắn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Hơn thế nữa, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Vì vậy, trong lãnh đạo Đảng ta luôn ý thức vận dụng một cách độc lập, sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Một trong những bài học được Đảng ta rút ra là phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn sự kiên định về nguyên tắc với sự linh hoạt, sáng tạo về phương pháp, đó là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Mọi sự giáo điều, chủ quan duy ý chí, xa rời thực tiễn cũng như xa rời các nguyên tắc, mục tiêu cơ bản của cách mạng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sai lầm, làm mất sự lãnh đạo của Đảng. Để đảm bảo vai trò lãnh đạo của mình, Đảng luôn quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có phẩm chất, đạo đức cách mạng và năng lực công tác, thật sự là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. Mỗi đảng viên của Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trung thành với lợi ích của giai cấp và của dân tộc, một đời hy sinh phấn đấu vì lý tưởng của cách mạng và lợi ích của nhân dân. Để giữ vững vai trò lãnh đạo, phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, luôn củng cố, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đảm bảo sự nhất trí cao về mục tiêu lý tưởng của Đảng, để làm cho Đảng ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, bên cạnh những ưu điểm, trong Đảng cũng còn những yếu kém, thậm chí có lúc sai lầm, khuyết điểm, song điều quan trọng, Đảng đã sớm phát hiện ra những yếu kém của mình. Đảng công khai tự phê bình nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin yêu, thừa nhận là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo duy nhất của dân tộc. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rằng: ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại. Học tập, nghiên cứu để hiểu biết về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền thống của Đảng không phải chỉ để tự hào về Đảng, mà quan trọng hơn là thanh niên cần nâng cao hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, để công cuộc đổi mới giành thắng lợi to lớn hơn. Trên những vị trí công tác, lao động và học tập của mình, thanh niên phải góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu để trở thành những đảng viên của Đảng, đem tài năng và sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, làm cho những thành tựu và truyền thống của Đảng ngày càng phát triển và phong phú hơn. SUY NGHĨ VỀ TIÊU CHUẨN ĐẢNG VIÊN Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực của người đảng viên, nhờ đó phân biệt được ranh giới giữa người đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng. Xác định đúng tiêu chuẩn đảng viên bảo đảm cho Đảng luôn giữ được bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, giúp Đảng có căn cứ để xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Nhận thức được điều đó, thời gian qua các cấp uỷ đảng đã quán triệt và tổ chức cho đảng viên thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định sáu vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc được nêu trong Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII), tích cực cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và đơn vị. Tuy nhiên, việc cụ thể hoá mới chỉ dừng lại ở một vài tiêu chí như trình độ văn hoá, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, không thuộc diện hộ nghèo… chưa xây dựng được một hệ thống các tiêu chuẩn cho đảng viên trên từng lĩnh vực công tác khác nhau. Hạn chế đó làm cho các cấp uỷ đảng gặp không ít khó khăn trong đánh giá, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng luôn vận động, phát triển, đòi hỏi tiêu chuẩn đảng viên được bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp. Trong giai đoạn hiện nay, để khắc phục những hạn chế, trên cơ sở những tiêu chuẩn chung, các cấp uỷ đảng cần xây dựng đội ngũ đảng viên theo những tiêu chuẩn sau: Một là, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, không hoang mang dao động trước mọi khó khăn thách thức, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; có ý thức giữ vững, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, tình thương yêu đồng chí đồng nghiệp; dù bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào đảng viên cũng phải thể hiện sự hơn hẳn của mình đối với quần chúng ở tính tiên phong gương mẫu, đức hy sinh; phải là ngọn cờ dẫn đường, định hướng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Hai là, trình độ và năng lực không ngừng được nâng lên. Trong đó, phải có trình độ lý luận và sự giác ngộ chính trị nhất định, được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; có trình độ học vấn ở hàng đầu hoặc cao hơn mặt bằng chung của quần chúng nơi đảng viên công tác và sinh hoạt; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế, văn hoá, xã hội đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực vận động và lãnh đạo quần chúng; chống bảo thủ và trì trệ, biểu hiện ở sự tự thoả mãn với những gì đã có mà không thấy hết đòi hỏi ngày một cao của công cuộc đổi mới. Ba là, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu trong công tác, đặt lợi ích của Đảng và Tổ quốc lên trên; liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; có lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; gia đình gương mẫu, con cái tiến bộ. Từ đó cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên trong một số lĩnh vực như: Đối với đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp, phải luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên trì với mục tiêu lý tưởng của Đảng và giai cấp. Là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên quyết chống lại luận điệu, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiên phong trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nắm vững chuyên môn kỹ thuật, làm chủ quy trình và sáng tạo trong sản xuất. Tối thiểu phải có trình độ học vấn tốt nghiệp PTTH, có tay nghề cao, có kiến thức kinh tế thị trường, kiến thức pháp luật, ý thức kỷ luật lao động và gương mẫu về kỷ luật lao động. - Đối với đảng viên ở nông thôn, phải có trình độ văn hoá đạt mức quy định (trung học cơ sở, riêng vùng sâu, vùng xa tối thiểu phải tự viết được đơn xin vào Đảng), sau khi được kết nạp vào Đảng phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Cần cù, sáng tạo trong lao động, thoát nghèo và biết vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, làng xóm; gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn, là gia đình văn hoá tiêu biểu, kiên quyết bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Hoà đồng, gần gũi với quần chúng; quy tụ, tập hợp được quần chúng; thực sự là chỗ dựa tin cậy về tinh thần và là trung tâm đoàn kết của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. - Đối với đảng viên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải là người tiêu biểu nhất trong những người tiêu biểu; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sống trong sạch, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực; biết trọng dân, tin dân và vì dân (tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân, chăm lo lợi ích cho nhân dân); có trình độ, năng lực quản lý, khả năng đoàn kết, quy tụ quần chúng, khả năng tổ chức, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực trong cuộc sống; ham học tập, học mọi lúc, mọi nơi. - Đối với đảng viên là thanh niên, học sinh, sinh viên và trí thức phải có ý thức chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, xung kích, năng động, sáng tạo; đồng thời, phải có tinh thần học hỏi, khiêm tốn, cầu thị, tận tâm, tận lực đem trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đối với đảng viên trong các lực lượng vũ trang, phải trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao, có khả năng sử dụng trang thiết bị hiện đại; thật sự là lực lượng trung kiên đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức của Đảng... Tóm lại, mỗi đảng viên do tính chất hoạt động, do cương vị công tác và do yêu cầu nhiệm vụ được giao có thể khác nhau nên cùng với tiêu chuẩn chung cần phải có những yêu cầu riêng. Tuy nhiên, cốt lõi, căn bản của mỗi đảng viên là bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối, tính tiên phong gương mẫu cao, đạo đức cách mạng trong sáng, tận tuỵ với công việc và phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Họ phải thật sự là bộ phận tiên tiến nhất của giai cấp và của dân tộc. ĐẢNG VIÊN CÓ QUYỀN   1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng. 2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. 4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.   NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN   1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh.doc
Luận văn liên quan