Thực tập An toàn lao động Công trình chung cư River view - P.Thảo Điền - Quận 2

Thực tập An toàn lao động : Công trình chung cư River view do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư, nằm tại đường Nguyễn Văn Hưởng-P.Thảo Điền-Q2. 1.Hệ thống giao thông: _Công trình nằm gần xa lộ Hà Nội, nằm ngoài khu vực nội ô thành phố, nên việc vận chuyển nguyên vật liệu được dễ dàng, không bị giới hạn về thời gian chở vật liệu. _Đường giao thông trong công trình: chủ yếu đắp đất để làm đường giao thông tạm thời. _Ở lô A có thuận lợi là nằm gần đường giao thông ngoài công trình, nên việc vận chuyển nguyên vật liệu được dễ dàng. Ở lô B thì cũng gần cổng chính nên việc vận chuyển cũng tương đối dễ. Nhưng ở lô C thì cách xa đường chính, và xa cổng nên việc vận chuyển cũng khó khăn, đường giao thông từ cổng chính tới đó chưa có, nhiều hạng mục trên mặt đất đang được làm nên từ cổng chính tới lô C là không tới gần được, nên công trình đặt một cửa phụ ở bên góc trái, để cho xe có thể đi vào được, nhưng theo em thấy thì đường đó có đặt các bãi gia công thép và các bãi thép nên khi mà xe đổ bêtông khó mà có thể vào được.

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập An toàn lao động Công trình chung cư River view - P.Thảo Điền - Quận 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giôùi thieäu sô löôïc veà coâng trình: Coâng trình chung cö River view do taäp ñoaøn Hoaøng Anh Gia Lai laøm chuû ñaàu tö, naèm taïi ñöôøng Nguyeãn Vaên Höôûng-P.Thaûo Ñieàn-Q2. Toång maët baèng xaây döïng: Boá trí caàn truïc vaø caùc maùy moùc thieát bò xaây döïng: Caàn truïc thaùp Moãi block duøng moät loaïi caàn truïc thaùp ñöùng coá ñònh, coù chaân thaùp neo vaøo moùng, noù coù theå töï naâng haï chieàu cao thaân thaùp baèng kích thuûy löïc vaø caàn truïc naøy chæ quay tay caàn coøn thaân thaùp ñöùng nguyeân. Caàn truïc naøy coù taàm vôùi lôùn, bao quaùt toaøn coâng trình, thuaän tieän cho vieäc caåu laép, vaän chuyeån vaät lieäu, caáu kieän Thaêng vaän: Duøng ñeå vaän chuyeån ngöôøi leân cao Thaêng vaän thöôøng ñöôïc boá trí ngoaøi khu vöïc nguy hieåm, thöôøng laø xa caàn truïc, thaêng taûi, maùy troän,… co ùtheå ôû moät goùc coâng trình hoaëc ñaàu hoài nôi maø ngöôøi coù theå ñi laïi an toaøn. Ñaëc bieät löu yù moái quan heä giöõa vò trí thaêng vaän vaø ñöôøng giao thoâng xung quanh coâng trình, sao cho khi doøng ngöôøi töø thaêng vaän ñi ra khoâng giao caét vôùi ñöôøng oâ toâ, hoaëc ôû goùc khuaát vôùi ñöôøng voøng oâ toâ, hoaëc ôû quaù gaàn ñöôøng oâ toâ. Caàn phaûi coù moät khoaûng caùch vaø moät dieän tích nhaát ñònh, ñeå ngöôøi coù theå quan saùt vaø kòp traùnh caùc loaïi xe vaän chuyeån trong coâng tröôøng. Nhöng taïi coâng trình naøy thì thaêng taûi laïi ñaët saùt ngay beân caïnh caàn truïc, sai vôùi quy ñònh. Heä thoáng giao thoâng: Coâng trình naèm gaàn xa loä Haø Noäi, naèm ngoaøi khu vöïc noäi oâ thaønh phoá, neân vieäc vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu ñöôïc deã daøng, khoâng bò giôùi haïn veà thôøi gian chôû vaät lieäu. Ñöôøng giao thoâng trong coâng trình: chuû yeáu ñaép ñaát ñeå laøm ñöôøng giao thoâng taïm thôøi. ÔÛ loâ A coù thuaän lôïi laø naèm gaàn ñöôøng giao thoâng ngoaøi coâng trình, neân vieäc vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu ñöôïc deã daøng. ÔÛ loâ B thì cuõng gaàn coång chính neân vieäc vaän chuyeån cuõng töông ñoái deã. Nhöng ôû loâ C thì caùch xa ñöôøng chính, vaø xa coång neân vieäc vaän chuyeån cuõng khoù khaên, ñöôøng giao thoâng töø coång chính tôùi ñoù chöa coù, nhieàu haïng muïc treân maët ñaát ñang ñöôïc laøm neân töø coång chính tôùi loâ C laø khoâng tôùi gaàn ñöôïc, neân coâng trình ñaët moät cöûa phuï ôû beân goùc traùi, ñeå cho xe coù theå ñi vaøo ñöôïc, nhöng theo em thaáy thì ñöôøng ñoù coù ñaët caùc baõi gia coâng theùp vaø caùc baõi theùp neân khi maø xe ñoå beâtoâng khoù maø coù theå vaøo ñöôïc. Ñöôøng vaøo coång chính coâng trình Ñöôøng töø coång chính ñi vaøo (phía sau laø loâ C) Kho baõi: * Nguyeân taéc: Kho baõi vaät lieäu trong coâng tröôøng neân ñöôïc boá trí doïc beân ñöôøng giao thoâng ñeå tieän lôïi cho vieäc vaän chuyeån, boác xeáp vaøo kho vaø xuaát kho Kho baõi caàn ôû caùc vò trí ñaõ ñöôïc hôïp khoái theo daây chuyeàn saûn xuaát vôùi caùc xöôûng ñeå tieän cho vieäc quaûn lí vaø chuû ñoäng saûn xuaát Neáu maët baèng cho pheùp, neân boá trí taát caû caùc loaïi kho vaøo moät khu vöïc ñeå tieän quaûn lí. Tröø caùc loaïi kho ñaëc bieät nhö: xaêng, daàu, chaát noå phaûi ôû moät khu rieâng bieät Keát caáu kho baõi phaûi ñaûm baûo ñöôïc caùc chöùc naêng: Baûo quaûn toát vaät lieäu, ñuû khoái löôïng cung caáp theo yeâu caàu Keát caáu ñôn giaûn, goïn nheï deã döïng laép Deã dôõ ra di chuyeån ñeán khaùc ñeå söû duïng tieáp hoaëc thanh lí thu hoài voán Giaù thaønh reû, taän duïng nguyeân vaät lieäu ñòa phöông An toaøn cho coâng trình vaø baûo veä taøi saûn coâng tröôøng Caàn söû duïng toái ña nhöõng coâng trình coù saün * Thöïc traïng taïi coâng trình: Coâng trình boá trí caùc baõi theùp, kho vaät lieäu trô(gaïch, caùt, ñaù,…), kho xi maêng ñöôïc ñaët gaàn saùt chaân caàn truïc thaùp Baõi theùp ñöôïc ñaët saùt khu gia coâng theùp Caùc baõi naøy ñeàu laø baõi loä thieân, chæ rieâng xi maêng thì duøng vaûi baït ñeå che chaén

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao thuc tap can bo.doc
  • rarBao cao thuc tap can bo 2.rar