Thực tập tại xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú

MUÏC LUÏC PHAÀN I: TOÅNG QUAN VEÀ XÍ NGHIEÄP . 7 I.LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH & QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN . 7 1.Lòch söû hình thaønh . 7 2.Quaù trình phaùt trieån . 7 II.CHÖÙC NAÊNG & NHIEÄM VUÏ 8 III.ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG 8 IV.SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG SAÛN XUAÁT 9 V.SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC NHAÂN SÖÏ 10 VI.AN TOAØN LAO ÑOÄNG – PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY (PCCC) 11 1.Noäi quy an toaøn lao ñoäng 11 2.Phoøng chaùy chöõa chaùy . 11 VII. XÖÛ LYÙ PHEÁ THAÛI VAØ VEÄ SINH COÂNG NGHIEÄP . 12 1.Xöû lyù pheá thaûi . 12 2.Veä sinh coâng nghieäp 12 PHAÀN II: DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ 12 I.Nguyeân lieäu saûn xuaát . 12 1.Chaát boät ñöôøng 12 2.Chaát ñaïm . 13 3.Chaát beùo 14 4.Chaát khoaùng 14 5.Vitamin 14 6. Chaát xô 16 7.Caùc chaát boå sung phi dinh döôõng 16 II.Nguoàn nguyeân lieäu . 16 III.Saûn phaåm cuûa nhaø maùy . 16 1.Thöùc aên nuoâi toâm 16 2. Thöùc aên nuoâi gia suùc 17 IV.Chaát löôïng saûn phaåm vaø bieän phaùp quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm . 23 V.Thò tröôøng tieâu thuï 23 VI.Sô ñoà boá trí maùy – thieát bò 23 1.Nhaø maùy saûn xuaát thöùc aên gia suùc 24 2. Nhaø maùy saûn suaát thöùc aên cho toâm . 25 PHAÀN III: QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ . 26 I.Saûn xuaát thöùc aên hoån hôïp cho gia suùc 26 1.Quy trình saûn xuaát . 26 2.Thuyeát minh quy trình . 27 II. Saûn xuaát thöùc aên cho toâm . 37 1.Quy trình saûn xuaát . 37 2.Thuyeát minh quy trình . 38 PHAÀN IV: MAÙY – THIEÁT BÒ . 44 I.Maùy saáy hoàng ngoaïi . 44 II.Maùy eùp vieân (CSP 150) 46 III.Maùy nghieàn tinh (CPR 150) 49 IV.Maùy nghieàn thoâ . 50 V.Thieát bò laøm nguoäi 52 VI.Thieát bò loïc tuùi (CPF 082) . 54 VII. Thieát bò taùch lieäu . 56 VIII.Thieát bò haäu xöû lyù 57 IX.Thieát bò troän naèm ngang . 58 X.Maùy caùn mieång . 59 XI.Thieát bò laøm saïch lieäu . 60 XII. Thieát bò saøng rung . 61 XIII.Thieát bò saøng troáng 62 XIV.Boàn caân ñònh löôïng . 63 PHAÀN V: NHAÄN XEÙT VAØ ÑEÀ NGHÒ 64

pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập tại xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
át thöùc aên cho toâm 1. Quy trình saûn xuaát Laøm saïch lieäu, huùt saét Troän sô boä Nghieàn tinh Taùch lieäu baèng khoâng khí Laéng tuï thöùc aên tinh vaøo thieát bò loïc baèng tuùi Troän tinh Tieàn xöû lyù baèng hôi nöôùc EÙp vieân Haäu xöû lyù Laøm nguoäi Saøng vieân Caùn mieång Saøng phaân côõ mieång Ñoùng bao bì Ñoùng bao bì Premix khoaùng- vitamin & chaát phuï gia Nöôùc & chaát daàu Hôi nöôùc Thöùc aên daïng vieân Thöùc aên daïng mieång Taùi cheá vieân khoâng ñaït kích côõ Taùi cheá mieång khoâng ñaït kích côõ Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 38 2. Thuyeát minh quy trình  Coâng ñoaïn nhaäp lieäu: 1.Muïc ñích : Chuaån bò nguyeân lieäu cho quy trình saûn xuaát. 2. Yeâu caàu :  Nguyeân lieäu ñuùng loaïi quy ñònh trong coâng thöùc.  Caân ñuùng khoái löôïng trong coâng thöùc.  Toång caùc loaïi nguyeân lieäu ñöôïc nhaäp : 1 taán/laàn nhaäp lieäu.  Cöûa nhaäp lieäu chæ môû ra khi nhaäp lieäu vaø ñoùng laïi ngay khi nhaäp lieäu xong ñeå traùnh chuoät, ñaát, ñaù,… rôi xuoáng. 3. Caùch thöïc hieän :  Nguyeân lieäu ñöôïc chuyeån töø kho ñeán cöûa nhaäp lieäu baèng xe ñaåy.  Coâng nhaân caân ñuùng khoái löôïng cuûa töøng loaïi nguyeân lieäu trong coâng thöùc.  Khi coù tín hieäu chuoâng, nguyeân lieäu ñöôïc ñoå goïn gaøng vaøo cöûa nhaäp lieäu. Ñoái vôùi nhöõng nguyeân lieäu coù khoái löôïng ít (men, boät soø, boät huyeát, DCP, boät gan möïc) ñöôïc cho vaøo khi boät caù vaø baùnh daàu ñaäu naønh ñaõ cho vaøo hôn phaân nöûa. 4. Söï coá coâng ngheä: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Caân khoâng ñuùng khoái löôïng nguyeân lieäu trong coâng thöùc. -Nguyeân lieäu khoâng ñaït caùc chæ tieâu caûm quan. -Do söï maát taäp trung trong khi laøm vieäc. -Do nguyeân lieäu nhaäp vôùi khoái löôïng lôùn, toàn kho laâu ngaøy, hoaëc do coân truøng caén phaù. -Caân laïi nhöõng ngyeân lieäu ñaõ caân sai. -Döïa vaøo nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø nguoàn nguyeân lieäu coù treân thò tröôøng ñeå laäp keá hoaïch nhaäp nguyeân lieäu cho thích hôïp. Kho chöùa nguyeân lieäu phaûi ñöôïc xoâng thuoác dieät coân truøng.  Coâng ñoaïn laøm saïch lieäu vaø huùt saét: 1. Muïc ñích : Loaïi saïch taïp chaát (daây sôïi, saét ,ñaù,…) vaø ñoàng thôøi ñaùnh tôi nguyeân lieäu. 2. Yeâu caàu :  Caùc cuïc bò ñoùng voùn phaûi ñöôïc ñaùnh tôi ra.  Caùc taïp chaát (daây sôïi, saét, ñaù,…) phaûi ñöôïc loaïi ra hoaøn toaøn.  Traïng thaùi nam chaâm saïch, khoâng bò hö. 3. Caùch thöïc hieän :  Sau khi nhaâp lieäu, nguyeân lieäu ñöôïc gaøu taûi chuyeån leân thieát bò laøm saïch lieäu roài ñeán thieát bò huùt saét.  Thieát bò laøm saïch lieäu coù hai daõy dao vaø moät daõy choåi cuøng gaén treân cuøng moät truïc, hoaït ñoäng nhôø moät motor. Hai daõy dao coù taùc duïng va ñaäp vaøo nguyeân lieäu giuùp nguyeân lieäu tôi ra, daõy choåi giöõ caùc daây sôïi laïi. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 39  Thieát bò huùt saét goàm moät thanh nam chaâm vónh cöõu hình truï coù choùp nhoïn, nam chaâm naøy coù taùc duïng giöõ taïp chaát saét laïi khi nguyeân lieäu ñi qua. Taïp chaát saét ñöôïc laáy ra vaøo moãi ñaàu ca saûn xuaát. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Nguyeân lieäu coøn laãn taïp chaát saét. -Nam chaâm khoâng saïch. -Laøm saïch nam chaâm tröôùc khi saûn xuaát.  Coâng ñoaïn troän sô boä: 1.Muïc ñích : Giuùp nguyeân lieäu ñoàng ñeàu hôn vaø chuaån bò cho coâng ñoaïn nghieàn tinh toát hôn. 2. Yeâu caàu :  Thôøi gian troän laø 3 phuùt.  Vít xoaén phaûi hoaït ñoäng tröôùc khi cho nguyeân lieäu vaøo. 3. Caùch thöïc hieän : Sau coâng ñoaïn huùt saét, nguyeân lieäu ñöôïc ñöa xuoáng thieát bò troän sô boä daïng ñöùng. Taïi ñaây nguyeân lieäu ñöôïc ñaûo troän ñeàu töø döôùi leân treân.  Coâng ñoaïn nghieàn tinh: 1. Muïc ñích : Nghieàn mòn nguyeân lieäu, giuùp cho quaù trình tieàn xöû lyù nhieät vaø eùp vieân thuaän lôïi hôn. 2. Yeâu caàu :  Kích côõ nguyeân lieäu sau khi nghieàn : Þ = 0.25mm.  Traïng thaùi saûn phaåm sau khi nghieàn phaûi ñoàng ñeàu.  Kích côõ löôùi nghieàn: Þ = 1.2mm.  Traïng thaùi löôùi nghieàn khoâng bò raùch, hôû meùp. 3. Caùch thöïc hieän : Nguyeân lieäu thieát bò troän sô boä ñeán maùy nghieàn. Taïi ñaây nguyeân lieäu ñöôïc ñöôïc 12 daõy buùa cuøng gaén treân moät truïc, hoaït ñoäng nhôø motor. Khi motor quay, truïc cuõng quay theo buùa vaø nguyeân lieäu va ñaäp nhau laøm mòn nguyeân lieäu. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Ñoä mòn vaø ñoàng ñeàu cuûa nguyeân lieäu chöa ñaït. -Buùa bò gaõy, löôùi raùch hoaëc hôû meùp. -Thay buùa, löôùi hoaëc gaén laïi meùp löôùi.  Coâng ñoaïn taùch lieäu baèng khoâng khí 1. Muïc ñích : Taùch nguyeân lieäu sau khi nghieàn ñaït yeâu caàu ra khoûi buïi khoâng ñaït yeâu caàu veà kích côõ. 2. Yeâu caàu :  Kích côõ nguyeân lieäu ñöôïc quaït huùt qua thieát bò laéng tuï phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 0.25mm.  Tæ leä nguyeân lieäu coù kích thöôùc lôùn hôn 0.25mm toái ña laø 5%. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 40 3. Caùch thöïc hieän : Nguyeân lieäu ñöôïc quaït huùt töø maùy nghieàn leân thieát bò taùch lieäu baèng khoâng khí, thieát bò naøy coù khoái quay beân trong seõ taïo ra moät luoàng khoâng khí xoaùy nhöõng haït buïi ñaït kích côõ seõ ñöôïc tieáp tuïc huùt qua thieát bò loïc baèng tuùi, nhöõng haït coù kích côõ lôùn hôn va ñaäp vaøo thaønh khoái quay rôùt xuoáng trôû laïi maùy nghieàn.  Coâng ñoaïn laéng tuï nguyeân lieäu mòn: 1. Muïc ñích : Loïc vaø giöõ laïi nhöõng haït buïi mòn. 2. Yeâu caàu :  Kích thöôùc nguyeân lieäu mòn nhoû hôn hoaëc baèng 0.25mm.  Tuùi loïc coøn nguyeân veïn, khoâng bò raùch. 3. Caùch thöïc hieän : Caùc haït buïi mòn töø thieát bò taùch lieäu baèng khoâng khí ñöôïc quaït huùt tieáp tuïc huùt qua thieát bò laéng tuï nguyeân lieäu mòn, bò giöõ laïi baèng caùc tuùi. Beân ngoaøi coù moät thieát bò neùn khí döï phoøng ñeå thoåi laøm rôùt buïi baùm treân beà maët caùc tuùi xuoáng xylon chöùa cuûa thieát bò troän tinh. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Hao huït nguyeân lieäu. -Tuùi loïc bò raùch. -Thay tuùi môùi.  Coâng ñoaïn troän tinh: 1. Muïc ñích : Troän ñeàu nguyeân lieäu, nöôùc, kem caù, khoaùng-vitamin vaø chaát phuï gia. 2. Yeâu caàu :  Caùc chaát phuï gia, nöôùc, kem caù phaûi ñöôïc troän ñeàu vôùi nguyeân lieäu.  Ñoä aåm cuûa nguyeân lieäu sau khi troän laø 14%.  Caùc chaát phuï gia ñöôïc troän vôùi nhau ôû moät maùy troän vi löôïng, vaø voâ bao coù ghi kí hieäu roõ raøng.  Thôøi gian troän hoãn hôïp nguyeân lieäu vôùi caùc chaát phuï gia laø 5 phuùt.  Thôøi gian troän vôùi nöôùc vaø daàu laø 10 -15 phuùt. 3. Caùch thöïc hieän : Tröôùc moãi ca saûn xuaát caùc chaát phuï gia phaûi ñöôïc chuaån bò saün. Nguyeân lieäu ñöôïc xaû töø cylon chöùa xuoáng boàn troän, tieáp ñeán cho caùc chaát phuï gia, nöôùc, kem caù. Chia laø 2 böôùc: Ñaàu tieân nguyeân lieäu ñöôïc troän khoâ vôùi caùc chaát phuï gia khoaûng 5 phuùt. Tieáp ñeán nguyeân lieäu ñöôïc troän ñeàu vôùi nöôùc vaø chaát daàu khoaûng 10 – 15 phuùt. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Thaát thoaùt phuï gia. -Do cho phuï gia vaøo khi nguyeân lieäu trong boàn quaù ít hoaëc chöa coù. -Cho phuï gia vaøo khi nguyeân lieäu ñaõ cho vaøo boàn troän khoaûng 1/3. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 41  Coâng ñoaïn tieàn xöû lyù nhieät: 1. Muïc ñích : Hoà hoùa nguyeân lieäu giuùp thöùc aên coù ñoä tieâu hoùa toát vaø coù ñoä keát dính cao. 2. Yeâu caàu :  Ñoä aåm nguyeân lieäu sau khi xöû lyù nhieät laø 15%.  AÙp suaát hôi nöôùc ≥ 4kg/cm2.  Nhieät ñoä: 95 – 100oC.  Thôøi gian nguyeân lieäu löu laïi trong thieát bò laø 2 phuùt. 3. Caùch thöïc hieän : Nguyeân lieäu sau khi ñöôïc troän tinh ñöôïc gaøu taûi chuyeån heä thoáng thieát bò tieàn xöû lyù nhieät. Thieát bò naøy coù 3 oáng hình truï naèm ngang, beân trong moãi oáng coù moät truïc coù nhieàu caùnh, caùnh naøy coù taùc duïng ñaûo troän vaø vaän chuyeån nguyeân lieäu töø ñaàu naøy ñeán ñaàu kia cuûa thieát bò. Nguyeân lieäu ñöôïc hoà hoùa nhôø hôi nöôùc ñöôïc bôm vaøo raõnh cuûa thieát bò, theo cuøng chieàu vôùi nguyeân lieäu. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Khoâng eùp khuoân ñöôïc. -Ñoä aåm nguyeân lieäu sau khi xöû lyù nhieät xong quaù cao. -Ñieàu chænh laïi löôïng nöôùc vaøo khi troän.  Coâng ñoaïn eùp vieân: 1. Muïc ñích : Taïo hình, giuùp toâm deã baét moài vaø traùnh hao huït thöùc aên. 2. Yeâu caàu :  Traïng thaùi saûn phaåm sau khi eùp vieân coù kích thöôùc ñoàng ñeàu, beà maët boùng, cöùng vaø chaéc.  Ñöôøng kính loã khuoân: 1.8mm; 2.0mm; 2.2mm tuøy töøng loaïi thöùc aên.  Khuoân eùp vaø hai con laên khoâng bò moøn.  Traïng thaùi dao caét khoâng cuøn, meû, moøn. 3. Caùch thöïc hieän: Sau khi xöû lyù nhieät, nguyeân lieäu ñöôïc ñöa ngay vaøo thieát bò eùp vieân. Tuøy chuûng loaïi thöùc aên maø khuoân eùp ñöôïc söû duïng vôùi nhöõng loã khuoân coù kích côõ khaùc nhau, beân trong thieát bò coù hai con laên ñeå cuoán vaø eùp nguyeân lieäu töø trong ra ngoaøi loã khuoân, sau ñoù hai dao caét coù theå ñieàu chænh ñoä daøi ñeå caét vieân ñaït chieàu daøi yeâu caàu. Khi xong moãi ca saûn xuaát khuoân ñöôïc traùng laïi baèng nguyeân lieäu coù nhieàu daàu ñeå thöùc aên khoâng bò ñoùng chaët trong khuoân. 4. Söï coá coâng ngheä: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Vieân thöùc aên bò meàm. -Ñoä aåm nguyeân lieäu cao. -Ñieàu chænh laïi löôïng nöôùc cho vaøo khi troän. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 42  Coâng ñoaïn haäu xöû lyù: 1. Muïc ñích: Giuùp vieân thöùc aên taêng ñoä tieâu hoùa vaø ñaït oån ñònh cao trong nöôùc. 2. Yeâu caàu:  Nhieät ñoä trong thieát bò: 90 – 100oC.  Thôøi gian vieân thöùc aên löu laïi trong thieát bò laø 20 phuùt.  Thieát bò phaûi môû cöûa tröôùc 10 – 15 phuùt ñeå ñaûm baûo nhieät ñoä trong thieát bò laø 90 – 100 oC tröôùc khi vieân thöùc aên vaøo. 3. Caùch thöïc hieän : Sau khi eùp vieân thöùc aên tieáp tuïc ñöôïc xaû xuoáng thieát bò haäu xöû lyù. Thieát bò coù baêng taûi ñeå chuyeån vieân thöùc aên töø ñaàu ñeán cuoái thieát bò vaø khi ñeán cuoái thieát bò thì nguyeân lieäu rôùt xuoáng baêng taûi ñöôïc ñuøn ngöôïc trôû laïi ñaàu thieát bò. Trong thôøi gian löu laïi thieát bò haäu xöû lyù vieân thöùc aên ñöôïc cung caáp nhieät töø hai vaùch vaø ñaùy cuûa thieát bò. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Thöùc aên bò ngheït taïi cöûa thaùo xuoáng thieát bò haäu xöû lyù. -Do laâu ngaøy thöùc aên bò ñoùng. -Thaùo thieát bò ra vaø veä sinh thieát bò.  Coâng ñoaïn laøm nguoäi: 1. Muïc ñích : Laøm giaûm nhieät ñoä vaø ñoä aåm cuûa thöùc aên sau khi eùp vieân, giuùp quaù trình baûo quaûn ñöôïc laâu hôn. 2. Yeâu caàu :  Ñoä aåm cuûa vieân thöùc aên sau khi laøm nguoäi laø 11%.  Nhieät ñoä thöùc aên vieân sau khi laøm nguoäi laø 30 – 33 oC.  Ñoä beàn cuûa thöùc aên trong nöôùc toái thieåu laø 2 giôø .  Thôøi gian thöùc aên vieân löu laïi trong thieát bò laøm nguoäi laø 20 phuùt. 3. Caùch thöïc hieän : Nguyeân lieäu ñöôïc xaû töø thieát bò haäu xöû lyù sang thieát bò laøm nguoäi. Trong thôøi gian chöùa trong thieát bò laøm nguoäi nhieät ñoä vaø ñoä aåm ñöôïc laøm giaûm nhôø quaït huùt taïo ra söï ñoái löu khoâng khí trong vaø ngoaøi thieát bò. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Ñoä aåm vieân thöùc aên cao hôn yeâu caàu. -Do löôïng nöôùc cho vaøo cao. -Ñieàu chænh laïi löôïng nöôùc cho vaøo.  Coâng ñoaïn saøng vieân: 1. Muïc ñích : Loaïi buïi vaø vieân khoâng ñaït kích côõ. 2. Yeâu caàu :  Traïng thaùi cuûa saûn phaåm sau khi saøng ñaït ñoä ñoàng ñeàu veà kích côõ.  Tæ leä vuïn, boät thöùc aên thu hoài ñeå eùp vieân laïi nhoû hôn 5%.  Traïng thaùi cuûa löôùi saøng khoâng raùch, hôû meùp. 3. Caùch thöïc hieän : Sau khi laøm nguoäi thöùc aên ñöôïc gaøu taûi chuyeån ñeán saøng, thöùc aên vieân thu hoài ñöôïc ôû coâng ñoaïn saøng seõ ñöôïc chuyeån ñeán boàn chöùa thaønh phaåm thöùc aên vieân Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 43 hoaëc boàn chöùa thöùc aên vieân ñeå caùn mieång. Nhöõng maûng vieân thöùc aên ñöôïc saøng loaïi ra khoâng ñöôïc duøng ñeå taùi cheá. Coøn boät ñöôcï quay trôû laïi maùy eùp vieân. 4. Söï coá coâng ngheä: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Saûn phaåm khoâng ñoàng ñeàu veà kích côõ. -Löôùi saøng bò raùch, hôû meùp. -Thay löôùi, gaén laïi meùp.  Coâng ñoaïn ñoùng bao bì: 1. Muïc ñích: Baûo quaûn vaø giuùp saûn phaåm deã daøng vaän chuyeån. 2. Yeâu caàu:  Caân ñuùng khoái löôïng ghi treân bao bì.  Traïng thaùi saûn phaåm sau khi ñoùng bao bì phaûi ñoàng ñeàu nhau. Ñaûm baûo caùc chæ tieâu veà chaát löôïng vaø an toaøn cuûa thaønh phaåm (ñaïm, muoái, vi sinh).  Kieåm tra chæ tieâu caûm quan cuûa thaønh phaåm.  Ñöôøng may cuûa bao phaûi thaúng, caùch meùp 2 cm.  Ñoái vôùi thöùc aên daïng mieãng, khi eùp bao nylon 2kg phaûi caùch meùp 2cm vaø ñöôøng eùp phaûi thaúng haøng. 3. Caùch thöïc hieän: Töø boàn chöùa thaønh phaåm, thöùc aên ñöôïc voâ bao vaø caân ñuùng khoái löôïng ghi treân bao bì baèng caân ñieän töû, tieáp ñeán ñöôïc gheùp mí, vaø may kín mieäng bao laïi baèng chæ. Caùc thaønh phaåm daïng mieång coù kích côõ khaùc nhau ñöôïc chöùa trong caùc cylon khaùc nhau. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Saûn phaåm coù khoái löôïng khoâng ñuùng vôùi khoái löôïng ghi treân bao bì. -Do caân hö. -Kieåm tra laïi caân tröôùc khi caân.  Coâng ñoaïn caùn mieång 1. Muïc ñích : Taïo ra nhöõng saûn phaåm coù kích côõ phuø hôïp, giuùp toâm ôû töøng giai ñoaïn coù theå söû duïng ñöôïc thöùc aên deã daøng. 2. Yeâu caàu: Löôïng mieång yeâu caàu taïo ra phaûi nhieàu hôn so vôùi caùc loaïi mieång khaùc. 3. Caùch thöïc hieän : Thöùc aên daïng vieân ñöôïc ñöa vaøo giöõa hai truïc chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu nhau laøm phaù vôõ caùc vieân coù kích côõ 2.2 hoaëc 2.0 ñeå taïo ra caùc chuûng loaïi thöùc aên mieãng. Kích thöôùc mieång phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch giöõa hai con laên.  Coâng ñoaïn saøng mieång: 1. Muïc ñích : Ñeå thu ñöôïc thöùc aên mieång coù kích thöôùc ñoàng ñeàu. 2. Yeâu caàu :  Saûn phaåm sau khi saøng ñaït ñoä ñoàng ñeàu veà kích côõ.  Traïng thaùi löôùi saøng khoâng raùch, hôû meùp. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 44 3. Caùch thöïc hieän : Nguyeân lieäu sau khi caùn mieãng ñöôïc chuyeån xuoáng saøng (5 lôùp) hoaït ñoäng theo nguyeân taéc truïc leäch taâm. ÔÛ coâng ñoaïn naøy thöôøng söû duïng 3/5 kích côõ mieång, 2 kích côõ coøn laïi seõ ñöôïc chuyeån trôû laïi coâng ñoaïn eùp vieân. 4. Söï coá coâng ngheä : Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Kích thöôùc mieång khoâng ñoàng ñeàu. -Löôùi bò raùch, hôû meùp. -Thay löôùi, gaén laïi meùp löôùi. PHAÀN IV: MAÙY – THIEÁT BÒ I. Maùy saáy hoàng ngoaïi a. Thoâng soá kyõ thuaät:  Bieân ñoä giao ñoäng :3.5 mm  Taàn soá dao ñoäng :1440 chu kyø/phuùt  Tia hoàng ngoaïi phaùt ra vôùi taàn soá :700-1200 trieäu laàn/giaây  Thôøi gian uû nguyeân lieäu(ñaäu naønh haït) :15 phuùt  Coâng suaát tieâu thuï cuûa maùy MR 20 :14-20 Kw/taán  Nhu caàu khí ñoát ñoái vôùi khí propan loûng :9-11 kg/taán  Naêng suaát(ñoái vôùi ñaäu naønh) :1500-2000kg/giôø  Khoái löôïng thieát bò :10500kg b. Chöùc naêng:  Laøm chín caùc haït nguyeân lieäu(ñaäu naønh,baép…)giuùp taêng söï tieâu hoùa vaø taïo ra thaønh phaåm ñaäu naønh, baép chín.  Taêng muøi vò,giaûm ñoä aåm.  Haïn cheá söï phaùt truyeàn cuûa vi sinh vaät hoaëc naám moác. c. Caáu taïo:  Boàn naïp lieäu vaø boä phaän caáp lieäu.  Heä thoáng baêng taûi ñöôïc laøm baèng theùp khoâng gæ vaø rung ñoäng ñeå caùc phaàn cuûa haït coù theå haáp thu nay ñuû tia hoàng ngoaïi,daøy 5mm, roäng 1.3m, daøi 5m,coù ñoä nghieâng thích hôïp theo chieàu chuyeån ñoäng cuûa vaät lieäu ñeå taûi vaät lieäu.  Beân treân baêng taûi laø heä thoáng phaùt tia hoàng ngoaïi goàm nhöõng ñeøn phaùt tia hoàng ngoaïi(25 ñeøn) laø nhöõng taám söù daøy 1 cm,roäng 10 cm,daøi 40 cm,ñöôïc nung noùng ñoû ñeå phaùt ra nhöõng soùng hoàng ngoaïi nung chín haït.  Khung söôøn thieát bò laøm baèng theùp ñöôïc gaén caùc thieát bò ñieän ñeå ñieàu khieån heä thoáng saáy vaø caùc ñöôøng oáng daãn ga. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 45  Heä thoáng ñôõ thaân khay ñaët treân caùc loø xo giuùp ñieàu chænh thaân khay leân xuoáng thích hôïp.  Moät thuøng loïc khí,ñaûm baûo ñoä saïch cho khoâng khí tröôùc khi cung caáp ñeå taïo tia löûa ñieän.  Boàn uû vôùi hai maét doø caûm bieán möùc nguyeân lieäu trong boàn.  Heä thoáng laøm nguoäi laø hai baêng taûi chuyeån ñoäng ngöôïc nhau,ñöôïc laøm nguoäi baèng quaït huùt. d. Nguyeân taéc hoaït ñoäng:  Nguyeân lieäu(phoå bieán laø ñaäu naønh haït hoaëc baép) ñöôïc xích taûi ñöa vaøo maùy saøng ñeå loaïi boû taïp chaát (raùc,ñaù,daây,…)laãn vaøo nguyeân lieäu. Sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo boàn naïp lieäu (1000kg).  Töø boàn chöùa,nguyeân lieäu ñöôïc naïp vaøo heä thoáng baêng taûi rung qua moät boä phaän caáp lieäu,ñieàu khieån bôûi moät ñoäng cô coù theå thay ñoåi toác ñoä.Khi haït qua döôùi ñeøn phaùt tia hoàng ngoaïi,chuùng nhaän ñöôïc naêng löôïng baèng nhau treân taát caû caùc beà maët cuûa haït nhôø söï rung ñoäng cuûa saøn khieán haït lieân tuïc bò ñaûo troän khi saáy.Baêng taûi rung nhôø boä phaän taïo rung,ñöôïc ñieàu khieån baèng heä thoáng ñieän neân coù theå chænh thôøi gian ngöng maùy cuõng nhö möùc ñoä rung phuø hôïp vôùi nhieät ñoä saáy.  Thôøi gian xöû lyù töø 60-100s vôùi nhieät ñoä khoaûng 110-1200C,tuøy theo nguoàn nguyeân lieäu maø ta ñieàu chænh hôïp lyù sao cho nhieät ñoä toái thieåu beân trong haït ñaït töø 90-96oC.  Sau khi ñöôïc xöû lyù hoàng ngoaïi,haït ñöôïc chuyeån ñeán boàn uû,uû trong voøng 15 phuùt(chæ ñoái vôùi ñaäu naønh haït)sau ñoù ñöôïc ñöa thaúng vaøo heä thoáng laøm nguoäi.Hôi thoaùt ra töø heä thoáng laøm nguoäi ñöôïc thaûi ra moâi tröôøng beân ngoaøi.Nguyeân lieäu ñöôïc ñi ra heä thoáng laøm nguoäi coù nhieät ñoä baèng vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng khoaûng 30-360C. e. Sự cố, nguyên nhân, cách khắc phục: Sự cố Nguyeân nhaân Caùch khắc phục Nguyeân lieäu bò chaùy -Do chất lượng nguyeân liệu khoâng tốt(hạt nhỏ,hạt leùp). -Do khoảng caùch từ maùy hồng ngoại ñến băng tải quaù gần. -Do thời gian hạt qua băng tải quaù daøi. -Kiểm tra nguyeân liệu thật kĩ trước khi nhập kho,saøn nguyeân liệu bằng maùy saøn trước khi sấy. -Điều chỉnh khoảng caùch töø saøn phaùt tia hồng ngoại ñến băng tải. -Điều chỉnh ñộ nghieâng cho phuø hợp. Nguyeân lieäu traøn ra ngoài băng tải -Lượng nguyeân lieäu xuống băng tải nhiều. -Băng tải rung mạnh. -Chỉnh lượng nguyeân lieäu xuống băng taûi phuø hợp. -Điều chỉnh lại ñộ rung của băng tải. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 46 Đeøn hồng ngoại hư,miếng gốm nứt,bộ lọc bụi dơ… -Do thời gian sử dụng laâu (chịu nhiệt ñộ cao,sử dụng nhiều lần…) -Kiểm tra ñịnh kì vaøthay mới những bộ phận hư hỏng. II. Maùy eùp vieân (CSP 150) a. Thoâng soá kó thuaät:  Kieåu maùy:CSP 150.  Xuaát xöù:Ñaøi Loan.  Naêng suaát2 taán/h treân khuoân 1,8 mm.  Coâng suaát ñoäng cô chính125Hp.  Coâng suaát ñoäng cô cuûa thieát bò tieàn xöû lyù :5 Hp  Coâng suaát cuûa vít taûi:2 Hp  Toác ñoä quay truïc thieát bò chính:975 voøng/phuùt.  Toác ñoä quay cuûa khuoân maùy eùp vieân:500 voøng/phuùt  Kích thöôùc loã khuoân:1,5-1,8-2-2,2 mm  AÙp suaát hôi:4kg/cm2  Thôøi gian tieàn xöû lyù20-25 phuùt  Thôøi gian xöû lyù:3-5 phuùt.  Nhieät ñoä sau khi eùp:90-1000C b. Chức năng:  Taïo thöùc aên daïng vieân hình truï.  Taêng khoái löôïng rieâng,giaûm ñoä aåm vaø giaûm söï oxi hoùa cuûa thöùc aên trong khoâng khí.  OÅn ñònh chaát löôïng saûn phaåm. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 47  Taïo nhieàu saûn phaåm vôùi daïng vieân phuø hôïp nhu caàu sinh lyù cuûa töøng loaïi vaät nuoâi. c. Cấu tạo:  Phieán naïp lieäu laø moät oáng hình truï beân trong coù vít taûi coù theå thay ñoåi soá voøng quay ñeåû ñieàu chænh löôïng nguyeân lieäu ñi vaøo maùy eùp.  Boä phaän xöû lyù nhieät laø ba oáng hình truï ñöôïc thoâng vôùi nhau theo chieàu nguyeân lieäu ñi beân trong oáng ñoái vôùi maùy saûn xuaát thöùc aên cho toâm hay moät oáng ñoái vôùi thöùc aên gia suùc. Trong oáng coù caùnh khuaáy ñeå ñaûo troän nguyeân lieäu laøm cho nguyeân lieäu ñöôïc hoà hoùa trieät ñeå. OÁng coù caáu taïo hai lôùp,giöõa 2 lôùp oáng laø hôi nöôùc noùng ôû aùp suaát cao ñöôïc bôm vaøo ñeå gia nhieät hoà hoùa tinh boät coù trong nguyeân lieäu.  Boä phaän eùp vieân goàm voû maùy eùp coù gaén hai dao caét, boä phaän giöõ 2 con laên,2 con laên,khuoân eùp.  Khuoân löôùi hình truï troøn:treân löôùi coù khoan loã coù kích thöôùc vieân phuø hôïp,do thaønh phaàn cuûa thöùc aên vaø ñöôøng kính cuûa vieân quy ñònh. Khuoân ñöôïc laøm baèng theùp ñaëc bieät cöùng, khoâng gæ, taïo ñoä choáng moøn toái öu.  Giaù khuoân ñôõ:khuoân coù gôø vieàn hình noùn ñeå gaén vaøo ñeá noùn cuûa giaù ñôõ khuoân baèng caùc oác can chænh. Keát noái naøy ngaên chaën söï rung laéc vaø laøm giaûm söï maøi moøn cuûa giaù ñôõ khuoân ñeán möùc toái thieåu.  Hai dao caét:ñöôïc boá trí gaén vôùi voû bao cuûa boä phaän eùp vieân,coù theå ñieàu chænh ñoä saâu caïn ñeå caét vieân coù chieàu daøi theo yù muoán.  Hai con laên:eùp vaät lieäu vaøo khuoân ñeå taoï sôïi,ñöôïc boá trí nghieâng moät goùc nhaát ñònh ñeå vaät lieäu luaân phieân chaïy qua khe giöõa con laên vaø khuoân löôùi vaø ñöôïc eùp ra ngoaøi.  Boä phaän truyeàn ñoäng goàm moät moâtô coâng suaát 125Hp vaø 12 daây ñai.  Moät heä thoáng thaùo lieäu coù 2 cöûa ra vaø coù van ñieàu chænh ñeå vaät lieäu ñi ra cöûa theo yù muoán. d. Nguyeân taéc hoaït ñoäng:  Hoãn hôïp nguyeân lieäu sau khi phoái troän ñeàu seõ ñöôïc gaøu taûi ñöa leân cao vaø ñoå vaøo pheãu tieáp lieäu. Sau ñoù hoãn hôïp ñi vaøo buoàng troän coù gaén truïc vít, taïi ñaây chuùng ñöôïc laøm aåm bôûi hôi nöôùc baõo hoøa. Hôi nöôùc coù taùc duïng laøm taêng ñoä aåm cuûa vaät lieäu taïo daïng nhaõo giuùp quaù trình eùp vieân xaûy ra deã daøng, ñoàng thôøi nhôø söùc noùng cuûa noù seõ laøm chín hoãn hôïp thöùc aên vaø taêng ñoä keát dính cuûa hoãn hôïp thöùc aên.  Sau ñoù hoãn hôïp thöùc aên seõ ñi vaøo boä phaän eùp vieân. Khi maùy hoaït ñoäng thì khuoân seõ quay, dao caét ñöùng yeân. Khuoân quay gaây ma saùt laøm hai con laên quay cuøng Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 48 chieàu vôùi noù laên (quay theo chieàu kim ñoàng hoà). Hoãn hôïp ñöôïc cuoán vaøo khe neâm giöõa caùc truïc vaø bò neùn eùp qua caùc loã khuoân maø taïo thaønh sôïi.  Do dao caét ñöùng yeân neân khi khuoân eùp quay thì dao seõ raø xung quanh khuoân vaø caét nhöõng sôïi thöùc aên thaønh nhöõng vieân coù chieàu daøi töø 1 ÷ 2 laàn ñöôøng kính vieân tuøy theo ñieàu chænh vò trí cuûa dao. Sau khi ñöôïc caét, caùc vieân thöùc aên bò vaêng ra khoûi khuoân vaø ñi vaøo pheãu thaùo lieäu ra ngoaøi.  Quaù trình eùp vieân laøm chaët caùc caáu töû, laøm taêng khoái löôïng rieâng, giaûm tính huùt nöôùc. e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Loã khuoân eùp bò chaùy do hoaït ñoäng cuûa con laên eùp -Con laên eùp quaù saùt vaøo khuoân eùp. -Khuoân eùp quaù daøy khoâng cho caùc maûnh thöùc aên bò eùp qua loã khuoân. Gaén con laên cho ñuùng ñeå con laên vaø khuoân eùp tieáp xuùc vôùi nhau. -Ñieàu chænh ñoä daøy cuûa nguyeân lieäu. Chaùy loã khuoân do laãn vaät laï trong nguyeân lieäu(nhö kim loaïi) -Nam chaâm huùt kim loaïi coù ñoä huùt keùm. -Coù moät boä phaän theùp khoâng ræ naøo ñoù cuoän vaøo. -Laép ñaët nam chaâm coù ñoä huùt cao hôn. -Laøm saïch nam chaâm ñònh kì. -Laép boä phaän taùch lieäu tröôùc maùy eùp. -Caûi thieän quaù trình laøm saïch ôû khaâu tieáp lieäu. Caùc vieân thöùc aên coøn soùt laïi laøm caûn trôû laàn hoaït ñoäng keá tieáp Do nhieät ñoä cuûa hoãn hôïp eùp vieân khaù cao töø 90-1000C, neân luùc ngöng hoaït ñoäng nhöõng vieân coøn soùt laïi trong loã löôùi khi ñeå nguoäi seõ baùm chaët vaøo loã, caûn trôû quaù trình eùp vieân trong laàn hoaït -Tröôùc khi tieán haønh eùp vieân, ta söû duïng vieân thaønh phaàn coù taåm daàu cho vaøo khuoân eùp vaø cho maùy hoaït ñoäng. Daàu seõ giuùp boâi trôn caùc loã khuoân, caùc vieân coù taåm daàu seõ ñaåy vaø thay theá Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 49 ñoäng tôùi caùc vieân khoâ cöùng coøn soùt laïi trong loã khuoân Vaät lieäu tröôït treân con laên khoâng theå taïo vieân -Beà maët con laên bò maøi moøn trôû neân trôn nhaün. Keát quaû laø laøm cho vaät lieäu chæ tröôït treân beà maët con laên maø khoâng ñöôïc ñaåy ra ngoaøi ñeå taïo vieân. - Nguyeân lieäu quaù aåm hoaëc quaù khoâ -Thay con laên môùi. -Caàn ñieàu chænh chaát löôïng hôi cho phuø hôïp. Nguyeân lieäu naïp vaøo quaù nhieàu gaây quaù taûi. Bieán taàn khoâng chíng xaùc Ñieàu chænh laïi cho phuø hôïp III. Maùy nghieàn tinh (CPR 150) a. Thoâng soá kó thuaät:  Coâng suaát:1500-2500kg/h.  Ñoäng cô nghieàn:150Hp.  Ñoäng cô maùy naïp lieäu:2 Hp(coù theå thay ñoåi)  Toác ñoä quay cuûa buùa:4500-5000 voøng/phuùt.  Kích thöôùc löôùi nghieàn:0.8-3.0mm(thöôøng duøng loaïi coù kích thöôùc loã 1.2mm,1.5mm,1.8mm)  Buùa ñaäp(baèng theùp Wolfram cacbon hoùa):84 caùi. b. Chức năng: Nghiền thật mịn nguyeân liệu thoâ ñeán kích thước hạt nhỏ hơn hoặc bằng 0.25 mm với ñộ chính xaùc cao vôùi möùc tieân hao nhieân lieäu thaáp. c. Cấu tạo:  Khung maùy  Bộ phận nhập liệu gồm:  Boàn chöùa nguyeân lieäu:laø nôi tieáp nhaän nguyeân lieäu  OÁc naïp lieäu:goàm coù 1 baïc ñaïn vaø 1 hoäp baùnh raêng vít daãn ñoäng.  Động cơ ốc nạp liệu.  Vít daãn lieäu:coù 5 vít nhaäp lieäu giuùp vaän chuyeån nguyeân lieäu vaøo truïc chính  Bộ phận nghiền nguyên liệu:  Trục nghiền coù gắn buùa nghiền: coù 84 buùa ñaäp laøm baèng theùp Wonfram 12 haøng,moãi haøng coù 7 buùa.Caùc buùa ñaäp ñöôïc xeáp so le vôùi nhau ñeå taêng hieäu quaû cuûa quaù trình nghieàn,ñoàng thôøi cuõng giuùp cho nguyeân lieäu sau khi nghieàn khoâng bò keït laïi trong caùc khe giöõa caùc buùa. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 50  Lưới nghiền:coù caùc loã löôùi ñeå giöõ laïi caùc haït nguyeân lieäu sau khi nghieàn maø coù kích thöôùc quaù lôùn khoâng theå loït qua löôùi.Caùc haït naøy seõ ñöôïc tieáp tuïc nghieàn cho ñeán khi ñaït kích thöôùc yeâu caàu.  Tấm laøm chệch hướng.  Động cơ nghiền.  Nắp bảo hộ.  Cửa thoaùt liệu sau khi nghiền. d. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Nguyeân liệu ñược gầu tải chuyển xuống maùy nghiền,qua phễu nhập liệu,ñược caùc vít tải ñưa vaøo buồng nghiền. Dưới lực ñập do chuyeånñộng quay li taâm của buùa nghiền vaø lực ma saùt của nguyeân liệu với lưới nghiền,caùc hạt nguyeân liệu vỡ vụn ra theo kích thước yeâu cầu,sau ñoù quaït huùt seõ huùt caùc naøy theo ñường ống ñến maùy tieáp lieäu. e. Sự cố, nguyeân nhaân, caùch khắc phục: Sự cố Nguyeân nhaân Caùch khắc phục Raùch lưới nghiền -Chất lượng nguyeân liệu khoâng ñaït(baùnh dầu nhiều xơ). -Coù lẫn vật cứng trong nguyeân liệu(sạn,ñaù,mảnh kim loại). -Löôùi nghieàn duøng laâu ngaøy neân cuõ -Kiểm tra nguyeân liệu,thay nguyeân liệu hoặc cải thiện chất lượng nguyeân liệu. -Saøn nguyeân liệu trước khi nghiền,kiểm tra thiết bị huùt kim loại. -Thay lưới nghiền mới. Moøn,meû buùa ñaäp -Do sử dụng laâu ngaøy -Do chất lượng của nguyeân liệu khoâng ñaït(nhiều xơ,lẫn nhiền tạp chất, ñộ ẩm cao). -Thay buùa ñập mới. -Kiểm tra,cải thiện hoặc thay ñổi nguyeân liệu. -Giảm ẩm cho nguyeân liệu trước khi nghiền Nghẹt vít tải liệu -Do nguyeân lieäu vaøo quaù nhieàu. -Do ñộ ẩm của nguyeân liệu cao. -Điều chỉnh lại lượng nguyeân liệu xuống maùy nghiền. -Giảm ẩm cho nguyeân liệu. IV. Maùy nghieàn thoâ a. Thoâng soá kó thuaät:  Coâng suaát maùy nghieàn:  Maùy 100Hp:7 taán/h.  Maùy 50Hp:4 taán/h. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 51  Soá voøng quay cuûa dao:2950 voøng/phuùt.  Soá löôïng buùa dao:64 buùa.  Kích thöôùc moãi dao(loaïi 100Hp):8-18-1.2 mm. b. Chức năng: - Laøm giảm kích thước hạt,thay ñổi nguyeân liệu thoâ thaønh dạng bột với kích cỡ mong muốn khoảng từ 700-800µm vaø phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän sinh lyù vaät nuoâi. c. Cấu tạo: -Bộ phận cấp liệu  Phễu nhập liệu.  Ốc nạp liệu.  Động cơ ống nạp liệu. -Boä phaän nghieàn nguyeân lieäu:  Truïc nghieàn coù gaén dao nghieàn.  Löôùi nghieàn.  Voû maùy.  Ñoäng cô nghieàn. -Cöûa thoaùt lieäu. -Giaù ñôõ thieát bò. d. Nguyeân taéc hoaït ñoäng:  Nguyeân taéc:vaät lieäu trong maùy nghieàn dao ñöôïc nghieàn nhoû nhôø taùc duïng va ñaäp cuûa caùc dao vôùi haït vaät lieäu vaø va ñaäp giöõa caùc haït vaät lieäu vôùi thaønh maùy.Truïc laép buùa nghieàn ñöôïc truyeàn chuyeån ñoäng tröïc tieáp töø ñoäng cô.Caùc haït vaät lieäu sau khi nghieàn coù kích thöôùc nhoû hôn kích thöôùc loã löôùi seõ ñi ra ngoaøi,caùc haït coù kích thöôùc lôùn hôn loã löôùi seõ tieáp tuïc ñöôïc nghieàn.Nguyeân lieäu sau khi nghieàn seõ ñöôïc vít taûi vaø gaàu taûi chuyeån lean caùc cyclo.  Vaät lieäu nghieàn töø heä thoáng nhaäp lieäu(gaàu taûi) qua boä phaän coù nam chaâm ñeå huùt caùc vuïn saét,sau ñoù rôi vaøo khoang nghieàn.Trong khoang nghieàn,caùc buùa quay vôùi vaän toác khaù lôùn ñeå ñaäp vôõ vaät lieäu ñem nghieàn,ñoàng thôøi taïo ra söùc thoåi ñuû lôùn ñeå nay boät nghieàn nhoû chui qua löôùi saøn ra ngoaøi.  Do vaät lieäu sau khi nghieàn coù daïng boat neân coù theå gay ngheõn loã thoaùt lieäu,do ñoù moãi maùy nghieàn ñöôïc boá trí 1 cylon huùt gioù ñeå thoâng loã thoaùt lieäu,cylon coøn coù taùc duïng giaûm buïi. e.Söï coá vaø caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc -Meû dao,gaõy dao,coù nhöõng va ñaäp maïnh trong maùy nghieàn. -Coù laãn kim loaïi trong nguyeân lieäu nghieàn. -Laøm saïch,thay môùi nam chaâm huùt saêt. -Raùch löôùi nghieàn -Coù vaät cöùng laãn trong nguyeân lieäu(kim loaïi,ñaù saïn…) -Kieåm tra laïi nam chaâm huùt kim loaïi. -Saøng nguyeân lieäu tröôùc khi Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 52 nghieàn. -Buïi bay ra quaù nhieàu trong khi nghieàn -Heä thoáng huùt khoâng hoaït ñoäng,gaøu taûi nguyeân lieäu sau khi nghieàn bò hôû -Söûa chöõa,thay môùi heä thoáng huùt buïi. -Haøn kín gaøu taûi. V. Thieát bò laøm nguoäi a. Thoâng soá kó thuaät: -Thieát bò laøm nguoäi thöùc aên gia suùc:  Naêng suaát:4-5 taán/giôø.  Thôøi gian laøm nguoäi:15-20 phuùt. -Thieát bò laøm nguoäi thöùc aên toâm:  Naêng suaát:4 taán/giôø.  Thôøi gian laøm nguoäi:20 phuùt. b. Chöùc naêng:  Haï nhieät ñoä cuûa saûn phaåm thöùc aên vieân töø 60-70(ñoái vôùi thöùc aên gia suùc) vaø 90- 1000C(ñoái vôùi thöùc aên toâm) xuoáng coøn 30-330C(töông öùng vôùi nhieät ñoä moâi tröôøng.  Laøm giaûm ñoä aåm cuûa thöùc aên vieân ñeán ñoä aåm yeâu caàu. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 53 c. Caáu taïo:  Giöõa thieát bò haäu xöû lí vaø maùy laøm nguoäi coù khoaù khí ngaên khí noùng töø thieát bò haäu xöû lí xuoáng.  Phía döôùi cöûa naïp lieäu laø boä phaän hình thaùp phaân phoái ñeàu thöùc aên vieân töø thieát bò haäu xöû lí xuoáng.  Phaàn treân maùy laøm nguoäi coù ñöôøng oáng gaén vôùi quaït huùt, huùt khoâng khí noùng ra ngoaøi.  Buoàng laøm nguoäi baèng theùp coù cöûa kieåm tra baèng thuyû tinh.  Chaân ñôõ ñeå ñôõ buoàng laøm nguoäi.  Boä phaän caûm öùng möùc nguyeân lieäu ñöôïc gaén treân cöûa quan saùt. Coù hai loaïi: boä phaän caûm öùng möùc nguyeân lieäu thaáp vaø boä phaän caûm öùng möùc nguyeân lieäu cao ñaët ôû vò trí giöõa cöûa kính.  Boä phaän ñoå thöùc aên vieân ôû ñaùy buoàng laøm nguoäi. Boä phaän naøy goàm nhöõng caùnh ñôõ coá ñònh vaø nhöõng caùnh ñôõ coù theå chuyeån ñoäng tònh tieán ñeå loä ra hoaëc che kín caùc khe hôû döôùi ñaùy buoàng laøm nguoäi. Chuyeån ñoäng tònh tieán naøy ñöôïc taïo ra bôûi tay quay gaén vuoâng goùc vaø leäch taâm vôùi truïc quay cuûa ñoäng cô. d. Nguyeân taéc hoaït ñoäng:  Thöùc aên töø thieát bò haäu xöû lyù khoaûng 90-1000C ñöôïc ñöa vaøo thieát bò laøm nguoäi vaø ñöôïc phaân boá ñoàng ñeàu trong thieát bò nhôø boä phaän phaân taùn vieân.Vieân ñöôïc laøm nguoäi bôûi quaït huùt gaén ôû phía treân cuûa buoàng laøm nguoäi.Hôi noùng ñöôïc thaûi ra ngoaøi thoâng qua ñöôøng oáng huùt,qua cyclone taùch gioù,buïi roài ra ngoaøi khoâng khí.  Cöûa xaû lieäu laøm vieäc döïa vaøo 2 maét caûm öùng möùc nguyeân lieäu:  Boä phaän caûm öùng möùc nguyeân lieäu thaáp:coù taùc duïng duy trì lôùp vieân luoân oån ñònh trong buoàng laøm nguoäi.Neáu boä phaän naøy bò phuû bôûi moät lôùp vieân thì taám ñôõ seõ chuyeån ñoäng tònh tieán laøm cho lôùp vieân thöùc aên saùt cöûa rôùt xuoáng cöûa xaû lieäu.Löôïng thöùc aên vieân rôi xuoáng naøy ñaõ ñöôïc laøm nguoäi.  Boä phaän caûm öùng möùc nguyeân lieäu cao:coù taùc duïng xaû lôùp vieân ôû phía treân xuoáng,lôùp vieân naøy ñuùng baèng löôïng vieân ra khoûi thieát bò tröôùc ñoù. e.Söï coá,nguyeân nhaân,caùch khaéc phuïc: Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 54 Söï coá Nguyeân lieäu Caùch khaéc phuïc Nhieät ñoä,ñoä aåm vieân ra coøn cao -Boä phaän caûm öùng möùc nguyeân lieäu thaáp bò ñaët leäch vò trí. -Quaït huùt khoâng hoaït ñoäng. -Chænh laïi vò trí cuûa boä phaän caûm öùng. -Kieåm tra,söûa chöõa laïi quaït huùt. Nguyeân lieäu trong boàn quaù nay,nguyeân lieäu khoâng xaû ra. -Do maét caûm öùng khoâng hoaït ñoäng. -Do moâtô cöûa xaû khoâng hoaït ñoäng -Söûa chöõa,thay môùi maét caûm öùng. -Söûa chöõa,thay môùi moâtô. VI. Thieát bò loïc tuùi (CPF 082) a. Chöùc naêng: Taùch boät mòn vaø khoâng khí . Boät mòn rôi xuoáng ñaùy silon coøn khoâng khí ñuoïc thaûi ra ngoaøi moâi tröøông. b. Caáu taïo: - Voû siloâ beân ngoaøi coù gaén cöûa quan saùt - Heä thoáng 52 tuùi loïc baèng vaûi khoâng thaám nöùôc. - Heä thoáng phun khí taïo xung ñoäng c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 55 Khi boät mòn ñöôïc chuyeån vaøo thieát bò loïc nhôø quaït huùt . Boät baùm vaøo caùc tuùi loïc ñöôïc xaû ra nhôø caùc voøi phun khí neùn thoåi vaøo beân trong tuùi loïc taïo ra moät löôïng khí beân trong thoåi ra caùc nguyeân lieäu boät baùm vaøo caùc tuùi loïc rôùt xuoáng vaø ñi ra ñöøông xaû lieäu vaøo thieát bò troän ñeàu. d. Thoâng soá kyõ thuaät: ( loaïi CPF 082 ) - Tuùi loïc : 125 mm, daøi 2300mm - Dieän tích loïc : 73.8 m2 - Löôïng khoâng khí qua : 0.9 cm2/ phuùt - Löôïng khí neùn : 5 kg/cm2 - Nhieät ñoä toái ña : 85oC - Moâtô maùy huùt khí : 40 hp e. Söï coá , nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Ngheït hoaëc raùch tuùi loïc - Do boä phaän caáp khí neùn khoâng hoaït ñoäng - Do boä phaän taùch nöùôc khoâng ñaûm baûo - Kieàm tra laïi heä thoáng cung caáp khí neùn vaø boä phaän taùch nöùôc. - Cöù khoaøng 200h phaûi laøm saïch tuùi loïc. 1 2 4 5 6 10 9 7 8 11 3 THIEÁT BÒ LOC BUÏI TUÙI VAÛI Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 56 VII. Thieát bò taùch lieäu a. Chöùc naêng: Kieåm soaùt kích côõ haït vôùi 95% haït loït qua ñaït kích thöùôc nhoû hôn 0,25mm. b. Caáu taïo: - Ñöôøng daãn lieäu vaøo. - Ñöøong ra cuûa nguyeân lieäu thu hoài. - Ñöôøng ra cuûa nguyeân lieäu mòn. - Voû thieát bò. - Boä phaän taùch lieäu baèng khí . - Moâtô quay taùch lieäu. c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Sau khi nghieàn nguyeân lieäu ñöïôc chuyeån ñeán thieát bò taùch lieäu baèng khoâng khí. Thieát bò seõ kieåm soaùt kích côõ haït baèng caùch kieåm soaùt toác ñoä quay cuûa thieát bò taùch lieäu beân trong. DoØng khí xoaùy do thieát bò taùch lieäu taïo ra seõ cuoán nhöõng haït buïi nguyeân lieäu coù kích côõ nhoû hôn 0,25 mm. Ñoä mòn cuûa buïi trong thieát bò loïc tuùi taêng theo vaän toác quay cuûa thieát bò taùch lieäu. Phaàn haït coù kích côõ lôùn hôn hoaëc nguyeân lieäu bò loaïi ra seõ trôû laïi maùy nghieàn tinh ñeå nghieàn laïi. Neáu vaän hanøh ñuùng, caùc haït ñöïôc taùi cheá toái ña laø 20% so vôùi toång soá haït coù kích côû ñaït chaát löïông. d. Thoâng soá kyõ thuaät: - Ñoäng cô : 3 hp ( toác ñoä thay ñoåi ) - Coâng suaát : 1 – 5 taán/giôø - Soá voøng quay : 1420 rpm ( 50 Hz, 220 vol). : 1700 rpm ( 60 Hz, 220 vol). e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Kích côõ haït lôùn khoâng ñaït yeâu caàu Do thieát bò vaän haønh khoâng ñuùng cheá ñoä, van môû cuûa ñöôøng daãn khí phuï môû quaù lôùn hoaëc quaù nhoû, do toác ñoä quay cuûa thieát bò khoâng ñuùng Ñieàu chænh van môû ôû tình traïng ½ ( môû ) khi vaän haønh. Ñieàu chænh laïi toác ñoä quay cuûa thieát bò taùch lieäu. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 57 TRUÏC TAÙCH LIEÄU VIII. Thieát bò haäu xöû lyù a. Chöùc naêng: - Lamø chín vieân sao cho ñaït ñöôïc tính oån ñònh cao trong nöôùc vaø tieâu hoùa toát . - Thieát bò coù vai troø nhö moät maùy saáy thöùc aên vieân coù ñoä aåm giaûm 2-3% b. Caáu taïo: - Phaàn voû ngoaøi laøm baèng theùp vôùi 2 lôùp voû ôû 2 beân hoâng thieát bò vaø beân döôùi thieát bò. - Hai ñoäng cô beân ngoaøi , moät ñeå quay baêng taûi, ñoäng cô coøn laïi laø moät quaït huùt ñeå huùt hôi nöùôc. - Caùc ñöøông oáng daãn hôi ôû hai beân thaønh vaø ñaùy thieát bò. - Moät van giaûm aùp, moät van töï ñoäng kieåm tra hôi nöùôc, moät ñoàng hoà ño aùp suaát, moät nhieät keá, moät boä phaän ñieàu chænh nhieät töï ñoäng gaén lieàn vôùi baûng kieåm soaùt nhieät ñoä töø xa. c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Tröôùc khi chaïy maùy eùp vieân caàn khôûi ñoäng thieát bò haäu xöû lyù tröôùc ñeán khi nhieät ñoä ñaït 95-1000C nhaèm ñaûm baûo buø nhieät ñoä xöû lyù sau khi eùp vieân. Vieân sau khi bò eùp rôi thaúng xuoáng maët xích taûi vaø ñöïoc baêng taûi keùo ñeán cuoái xích taûi, rôùt xuoáng saøn beân döùôi cuûa baêng chuyeàn vaø ñöôïc keùo veà phía ñaàu thieát bò nôi coù loã thoaùt xuoáng thieát bò laøm nguoäi ôû beân döùôi. d. Thoâng soá kyõ thuaät: - Ñoäng cô : 2 hp ( coù theå thay ñoåi toác ñoä quay ) - Ñoä aåm thöùc aên vieân : 12 – 13 % - Nhieät ñoä : 90 – 100 o C - Aùp suaát hôi nöùôc : 4 – 5 kg/cm2 - Thôøi gian sau söû lyù : 20 – 25 phuùt Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 58 e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Ñoä aåm cuûa vieân khoâng ñaït Nhieät ñoä cuûa thieát bò khoâng ñaûm baûo. Do chöa khôûi ñoäng thieát bò xöû lyù ñuû thôøi gian, do löïông hôi neùn vaøo khoâng ñuû, do quaït huùt khoâng hoaït ñoäng - Ñieàu chænh laïi löôïng hôi neùn vaøo thieát bò. - Cho thieát bò xöû lí chaïy ñuû thôøi gian ñeå nhieät ñoä beàn trong ñaït khoaûng 90 – 100oC - Kieåm tra quaït huùt THIEÁT BÒ HAÄU XÖÛ LYÙ IX. Thieát bò troän naèm ngang a. Chöùc naêng: Troän taát caû thaønh phaàn thöùc aên ñaõ ñöïôc ñònh theo coâng thöùc phoái cheá b. Caáu taïo: - Voû thieát bò baèng theùp coù cöûa quan saùt ôû maët treân. - Cöûa nhaäp lieäu ñoùng môû baèng khí neùn. - Cöûa xaû lieäu . - Thanh troän ( hai truïc ñoái vôùi boàn troän thöùc aên gia suùc , moät truïc ñoái vôùi boàn troän thöùc aên toâm ). - Moâtô. c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Nguyeân lieäu ñöïoc ñöa vaøo cöûa caáp lieäu vaø ñöïôc ñaûo troän nhieàu laàn nhôø truïc vít. Truïc vít khoâng nhöõng coù taùc duïng ñaûo troän maø coøn chuyeàn nguyeân lieäu ñeán cöûa xaû lieäu sau khi ñaõ troän xong. Ñoái vôùi thuøng troän hai truïc thì hai thanh troän xoay ngöôïc chieàu nhau. d. Thoâng soá kyõ thuaät: - Naêng suaát :  Ñoái vôùi boàn troän ñoái thöùc aên gia suùc: 12 taán/ giôø.  Ñoái vôùi boàn troän thöùc aên toâm : 6 taán/ giôø. - Thôøi gian troän:  Boàn troän thöùc aên gia suùc : 5-10 phuùt.  Boàn troän thöùc aên toâm : 10 – 15 phuùt. Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 59 - Nhieät ñoä troän: 30 -40 o C e. Söï co,á nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Nguyeân lieäu troän khoâng ñeàu - Do thôøi gian troän khoâng ñaït yeâu caàu. - Do ñoä mòn khoâng ñaït. - Thay ñoåi thôøi gian troän. - Kieåm tra maùy nghieàn tinh. Thieáu nöùôc, daàu trong nguyeân lieäu Do ñöôøng oáng daàu, nöùôc bò hôû trong quaù trình troän Thay môùi oáng daàu , oáng nöùôc. MAÙY TROÄN NGANG X. Maùy caùn mieång a. Chöùc naêng: Caùn nhoû vieân thöùc aên thaønh nhieàu mieång taïo ra nhieàu saûn phaåm khaùc nhau phuø hôïp vôùi sinh lyù nhieàu loaïi vaät nuoâi. b. Caáu taïo: - Cöûa nhaäp lieäu. - Voû theùp beân ngoaøi vöøa laø khung giöõ hai truïc caùn, vöøa laø voû baûo veä. - Hai truïc caùn coù theå ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa hai truïc. - Ñoäng cô coù theå ñieàu chænh toác ñoä quay. - Cöûa xaû lieäu. c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng: Vieân thöùc aên thaønh phaåm seõ rôi vaøo cöûa nhaäp lieäu sau ñoù rôi vaøo khe giöõa hai truïc caùn, khe naøy ñaõ ñöôïc ñieàu chænh khoaûng caùch ñeå cho ra caùc saûn phaåm theo yeâu caàu. Nhôø löïc ma saùt vaø löïc neùn eùp cuûa hai truïc caùn maø vieân thöùc seõ ñöïôc cuoán vaøo vaø ñöïôc caùn thaønh nhöõng mieång coù kích côõ khaùc nhau. d. Thoâng soá kyõ thuaät: Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 60 - Ñoäng cô : 5 hp - Toác ñoä voøng quay :  940 voøng/ phuùt (220 vol, 50 hz)  1190 voøng/phuùt (220vol, 60 hz) e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Ngheõn maùy, keït truïc. - Löïông vieân rôi xuoáng quaù nhieàu. - Moâtô khoâng hoaït ñoäng Ñieàu chænh löïong vieân xuoágn vaø kieåm tra laïi moâtô. Mieãng coù kích thöùôc khoâng ñaït Khe hôû ñieàu chænh khoâng ñuùng Ñieàu chænh laïi khe hôû. MAÙY CAÙN MIEÅNG XI. Thieát bò laøm saïch lieäu a. Chöùc naêng -Taùch caùc taïp chaát (daây, sôïi, ñaù soûi lôùn,…) laãn trong nguyeân lieäu tröôùc khi nghieàn hoaëc saáy hoàng ngoaïi. -Ñaùnh tôi nguyeân lieäu vò voùn cuïc b. Caáu taïo -Lôùp voû ngoaøi hình truï coù cöûa môû laáy taïp chaát ôû beân hoâng -Truïc caùn coù gaén hai thanh theùp caùn vaø choåi queùt -Lôùp saøng hình oáng bao beân ngoaøi truïc caùn -Ñoäng cô Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 61 -Cöûa nhaäp vaø xaû lieäu c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng Nguyeân lieäu töø gaøu taûi ñoå xuoáng thieát bò qua cöûa nhaäp lieäu. Thieát bò naøy seõ ñaùnh tôi nguyeân lieäu baèng hai thanh caùn vaø choåi queùt. Taïp chaát seõ ñöôïc giöõ laïi beân trong saøng hình troáng. Taïp chaát sau khi ñi ra ngoaøi seõ ñi qua nam chaâm huùt kim loaïi vaø rôi xuoáng maùy nghieàn. d. Thoâng soá kyõ thuaät -Ñoäng cô : 7.5 hp -Toác ñoä voøng quay :  945 voøng/phuùt (220V, 50Hz)  1130 voøng/phuùt (220V, 60Hz) e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Coù tieáng ñoäng laï khi ñoäng cô hoaït ñoäng Trong nguyeân lieäu coù laãn kim loaïi coù kích côõ lôùn Döøng maùy, thaùo taïp chaát vaø kim loaïi ra Ngheït truïc, truïc hoaït ñoäng khoâng bình thöôøng Taïp chaát coù quaù nhieàu trong saøng Laøm saïch taïp chaát trong saøng XII. Thieát bò saøng rung a. Chöùc naêng Taùch caùc taïp chaát (daây, ñaù, kim loaïi,….) tröôùc khi nghieàn hoaëc caùn mieång Taùch buïi hoaëc caùc vieân coù kích thöôùc lôùn b. Caáu taïo -Khung saøng hình chöõ nhaät -Löôùi saøng coù kích thöôùc loã saøng khaùc nhau tuøy loaïi nguyeân lieäu vaø muïc ñích söû duïng. -Giaù ñôõ khung saøng hoaëc ñoäng cô -Ñoäng cô coù theå thay ñoåi toác ñoä Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 62 c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng Nguyeân lieäu hoaëc vieân thöùc aên ñöôïc chuyeån leân beà maët löôùi saøng ñang giao ñoäng, haït nguyeân lieäu coù kích côõ phuø hôïp seõ rôi xuoáng döôùi loã saøng seõ ñöôïc chuyeån vaøo maùy nghieàn hoaëc caùn mieång, coøn nhöõng taïp chaát seõ ñöôïc giöõ laïi treân saøng vaø rôi vaøo bao chöùa. Rieâng ñoái vôùi thieát bò saøng rung ñeå taùch buïi thì haït seõ ñöôïc giöõ laïi treân beà maët coøn buïi vaø vieân coù kích thöôùc nhoû seõ ñöôïc huùt veà thieát bò eùp vieân ñeå taùi cheá. d. Thoâng soá kyõ thuaät -Ñoäng cô : 2 hp -Ñoä nghieân löôùi saøng : 15-300 -Soá voøng quay cuûa truïc leäch taâm : 500-1500 voøng/phuùt -Bieân ñoä dao ñoäng : 1-6 mm -Naêng suaát : 300-600 m3/h e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Coù tieáng ñoäng laï khi ñoäng cô hoaït ñoäng Beå baïc ñaïn, boä phaän truyeàn ñoäng bò hoûng, coù kim loaïi laãn trong nguyeân lieäu. Kieåm tra, thay môùi boä phaän hö hoûng, loaïi taïp chaát kim loaïi Sau khi saøng coù laãn taïp chaát, kích côõ haït khoâng ñeàu Thuûng löôùi saøng Thay löôùi môùi XIII. Thieát bò saøng troáng a. Chöùc naêng Taùch loaïi vieân thöùc aên theo töøng kích côõ khaùc nhau taïo ra nhieàu loaïi saûn phaåm Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 63 b. Caáu taïo -Giaù ñôõ coù gaén ñoäng cô vaø truïc quay leäch taâm -Löôùi saøng 5 lôùp vôùi nhöõng loã thoaùt khaùc nhau cho töøng lôùp -Khung goã hình chöõ nhaät ñeå gaèn löôùi saøng -Cöûa nhaäp lieäu vaø thoaùt lieäu e. Nguyeân taéc hoaït ñoäng Vieân thöùc aên sau khi ñöôïc caùn mieång seõ ñöôïc phaân loaïi theo töøng kích côõ khaùc nhau döïa vaøo kích côõ loã cuûa töøng löôùi saøng, haït to nhaát seõ ñöôïc giöõ laïi ôû lôùp saøng ñaàu tieân vaø seõ ñöôïc chuyeån trôû laïi maùy caùn mieång. Boán lôùp saøng coøn laïi seõ cho 4 saûn phaåm khaùc nhau. Khi saøng hoaït ñoäng beân trong saøng coù caùc boùng cao su chaïy treân caùc lôùp löôùi saøng ñeå laøm saïch löôùi, khoâng ñeå buïi vaø thöùc aên baùm vaøo löôùi. d. Thoâng soá kyõ thuaät -Ñoäng cô : 3 hp -Naêng suaát : 300 m3/h -Soá voøng quay : 950 voøng/phuùt -Bieân ñoä dao ñoäng : 1-6 mm e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Coù nhieàu buïi trong thöùc aên vieân Do heä thoáng huùt buïi hoaït ñoäng keùm Kieåm tra, söûa chöûa, thay môùi heä thoáng buïi Do boä phaän tryeàn ñoäng bò hoûng Maùy chaïy quaù coâng suaát Ñieàu tieát löôïng vieân xuoáng saøng XIV. Boàn caân ñònh löôïng a. Chöùc naêng Caân ñuùng troïng löôïng cuûa moät löôïng lôùn nguyeân lieäu baèng ñieàu khieån töï ñoäng b. Caáu taïo -Cöûa caáp lieäu coù gaén ñoäng cô vaø vít taûi Tröôøng ÑH Baùch Khoa TP.HCM Baùo caùo thöïc taäp QT & TB Khoa Kyõ thuaät Hoùa Hoïc XN thöùc aên chaên nuoâi An Phuù 64 -Lôùp voû ngoaøi thieát bò baèng theùp -Truïc vít taûi giöõa boàn ñeå san baèng nguyeân lieäu -Cöûa thoaùt lieäu coù gaén vít taûi c. Nguyeân taéc hoaït ñoäng Löôïng nguyeân lieäu xaû xuoáng boàn ñöôïc taùc ñoäng leân caùc boä phaän caûm bieán troïng löôïng, boä phaàn naøy seõ truyeàn thieát tín hieäu veà baûng ñieàu khieån ñeå chæ baùo troïng löôïng. Khi nguyeân lieäu ñuû khoái löôïng thì cöûa xaû lieäu ñöôïc ngaét bôûi ngöôøi ñieàu khieån hoaëc baèng caùch caøi cheá ñoä töï ñoäng. Nguyeân lieäu xaû xuoáng boàn seõ ñöôïc san baèng nhôø vít taûi ôû giöõa boàn vaø thoaùt ra ngoaøi nhôø vít taûi ôû ñaùy boàn. d. Thoâng soá kyõ thuaät -Chieàu daøi : 12 m -Roäng : 1.1 m -Cao : 1.0 m e. Söï coá, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc Khoái löôïng caân bò sai leäch Do thieát bò caûm öùng bò hoûng hoaëc vaät naëng ñeø leân thieát bò Thay thieát bò, thöôøng xuyeân kieåm tra thieát bò caûm öùng PHAÀN V: NHAÄN XEÙT VAØ ÑEÀ NGHÒ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBao_cao_thuc_tap_06_2_.pdf
  • dwgBOTRIMAY.dwg
  • dwgdaychuyentomhoanchinh.dwg
  • dwgmay ep vien_CNTP.dwg