Thực trạng công tác giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

MỤC LỤC PHẦN I : MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài II. Mục đích nghiên cứu III. Nhiệm vụ nghiên cứu IV. Phương pháp nghiên cứu V. Khách thể và đối tượng nghiên cứu VI. Giả thiết khoa học PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I : Cơ sở lý luận của đề tài I. Một số quan điểm về đổi mới nội dung giáo dục mầm non 1. Những căn cứ để đổi mới nội dung giáo dục mầm non 2. Nhu cầu của các trường mầm non đối với nội dung giáo dục trẻ 3. Đổi mới giáo dục mầm non II. Giáo dục thẩm mỹ 1. Một số quan điểm về cái đẹp và giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non 2. Sự cần thiết của giáo dục thẩm mỹ đối với trẻ Chương II : Thực trạng công tác giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An I. Đặc điểm tình hình của huyện Anh Sơn - Nghệ An II. Thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An Chương III. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An I. Phương hướng đổi mới của trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An II. Những giải pháp cụ thể PHẦN III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN V : KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3192 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng công tác giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ã hµnh vi øng xö v¨n minh. Nh÷ng buæi ®Çu tiªn ®Õn tr­êng, trÎ v« cïng bì ngì, quÊy khãc, sî sÖt, ng¹i giao tiÕp víi b¹n bÌ vµ c« gi¸o. Nh­ng sau mét thêi gian häc tËp ch¸u ®· b¹o d¹n h¬n, thÝch ®Õn líp vµ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp. NhËn thøc cña trÎ vÒ mäi mÆt ®· ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Cïng víi sù nhËn thøc vÒ c¸c m«n häc nh­ ©m nh¹c, to¸n, v¨n häc trÎ ®· cã mét kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®­îc c¸i ®Ñp trong cö chØ, trong lêi ¨n tiÕng nãi, ®Æc biÖt h¬n lµ trÎ ®· rÊt yªu thÝch c¸i ®Ñp vµ mong muèn t¹o ra c¸i ®Ñp. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã, gi¸o dôc thÈm mü ë nhµ tr­êng cßn gÆp mét sè khã kh¨n sau: -Tr×nh ®é gi¸o viªn kh«ng ®ång ®Ò, ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß d¹y häc s¸ng t¹o, ®«i khi cßn dËp khu«n, m¸y mãc c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p. Do ®ã ch­a thu hót trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng. - ViÖc båi d­ìng kü n¨ng gi¸o dôc thÈm mü cho gi¸o viªn hµng n¨m ch­a ®­îc s©u s¸t vµ ®Çy ®ñ. - Ch­a cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng trong gi¸o dôc thÈm mü, ®a sè phô huynh cã quan niÖm ®Õn líp lµ ph¶i häc ch÷, häc to¸n. §ã lµ mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ ch­a cao. Lµ gi¸o viªn mÇm non sau khi ®­îc tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc lý luËn vÒ gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o, t«i ®· nhËn thøc ®óng ®¾n vµ s©u s¾c viÖc gi¸o dôc thÈm mü lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ë tr­êng mÇm non, ®Æc biÖt lµ trÎ mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi chuÈn bÞ b­íc vµo häc tr­êng phæ th«ng. Víi khu«n khæ lµ mét bµi tËp cuèi kho¸ em ®· lùa chän ®Ò tµi : “T×m hiÓu thùc tr¹ng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi” ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn m×nh ®· lµm ®­îc ®Õn ®©u? ®· lµm ®­îc nh÷ng g× trong viÖc gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ ë tr­êng líp. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p phï hîp ®Ó vËn dông trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ gi¶ng d¹y. Nh»m gãp phÇn h×nh thµnh ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m thô vµ s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp, còng nh­ viÖc lµm thay ®æi nhËn thøc cña c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng vµ c¸c bËc phô huynh vÒ gi¸o dôc thÈm mü theo ®óng nghÜa cña nã. II. Môc ®Ých nghiªn cøu 1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o lín ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. 2. Lµm râ vµ nhËn thøc s©u s¾c vÒ néi dung gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o lín. 3. Nªu ph­¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ ë løa tuæi mÉu gi¸o lín ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. III. NhiÖm vô nghiªn cøu 1. T×m hiÓu c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 2. TiÒn hµnh ®iÒu tra thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh gi¸o dôc trÎ theo néi dung gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. 3. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o nhì ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. IV. ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. Ph­¬ng ph¸p ®äc tµi liÖu 2. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra qua trÎ, pháng vÊn 3.Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm s­ ph¹m 4.Xö lý kÕt qu¶ nghiªn cøu b»ng thèng kª V. Kh¸ch thÓ ®èi t­îng nghiªn cøu - Kh¸ch thÓ nghiªn cøu : TrÎ mÉu gi¸o lín - §èi t­îng nghiªn cøu : Thùc tr¹ng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o nhì ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. VI . Gi¶ thiÕt khoa häc: NÕu sö dông hîp lý c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ 5-6 tuæi ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n th× sÏ gãp phÇn n¨ng lùc thÈm mü cho trÎ VII. Néi dung nghiªn cøu: Ch­¬ng I : C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng vµ mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o lín. PhÇn II. Néi dung nghiªn cøu Ch­¬ng I C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi I. Mét sè quan ®iÓm vÒ ®æi míi néi dung gi¸o dôc mÇm non 1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó ®æi míi gi¸o dôc mÇm non Sù ph¸t triÓn cña trÎ lµ mét qu¸ tr×nh diÔn ra liªn tôc vµ tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n lµ mét ho¹t ®éng chñ ®¹o riªng vµ còng t¹o ra sù ph¸t triÓn ®Æc thï cña tõng giai ®o¹n. Ngay tõ khi sinh ra cho ®Õn khi nh¾m m¾t xu«i tay, con ng­êi lóc nµo còng ph¶i häc: häc bó, häc ¨n, häc nãi…®©y lµ c¸ch häc th­êng ngµy ®em l¹i cho chóng ta tiÒn tri thøc khoa häc, h×nh thµnh cho con ng­êi nh÷ng n¨ng lùc thùc tiÔn do kinh nghiÖm mang l¹i. Song thùc tÕ l¹i ®ßi hái nh÷ng con ng­êi ph¶i cã tri thøc thùc sù, nh÷ng n¨ng lùc thùc tiÔn mµ ph­¬ng ph¸p cña cuéc sèng hµng ngµy hoµn toµn bÊt lùc kh«ng thÓ t¹o ra ®­îc mµ chØ ph­¬ng ph¸p ®Æc thï (ph­¬ng thøc nhµ tr­êng) míi cã kh¶ n¨ng tæ chøc ®Ó c¸ nh©n tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng ®Æc biÖt gäi lµ ho¹t ®éng häc mµ qua ®ã h×nh thµnh ë c¸ nh©n nh÷ng tri thøc khoa häc, nh÷ng n¨ng lùc phï hîp víi ®ßi hái cña thùc tiÔn. V× vËy, c«ng t¸c gi¸o dôc mÇm non ®· gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng kinh tÕ x· héi chñ nghÜa, x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ míi, x©y dùng con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa ngay tõ buæi b×nh minh cña cuéc ®êi ®øa trÎ. ViÖc ®æi míi néi dung gi¸o dôc trÎ mÇm non ph¶i ®¶m b¶o cho ®øa trÎ thùc sù tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vµ ho¹t ®éng tÝch cùc. Tõ ®ã ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho trÎ. Tõ nh÷ng viÖc tæ chøc ho¹t ®éng thu hót trÎ tham gia nh­ : móa h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬, vÏ, nÆn… kÝch thÝch sù tß mß kh¸m ph¸ cña trÎ. Muèn vËy, ®øa trÎ ph¶i ®­îc xem xÐt nh­ mét nh©n c¸ch trän vÑn, viÖc gi¸o dôc nh©n c¸ch ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi, vµo ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh vµ m«i tr­êng sèng cña trÎ. §Ó thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ®æi míi néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Gi¸o dôc mÇm non cÇn cã nh÷ng chuyÓn biÕn míi vÒ chÊt l­îng ®æi míi trong sù ®æi míi chung cña ngµnh gi¸o dôc ®µo taä, nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i mµ gi¸o dôc mÇm non ch­a ®¸p øng kÞp theo sù ®æi míi cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Xu thÕ phÊn ®Êu cña ngµnh häc mÇm non ®Õn n¨m 2010: - Më réng quy m« nhµ trÎ - mÉu gi¸o ë nh÷ng n¬i cã nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn. - T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ch¨m sãc trÎ em t¹i c¸c tr­êng d©n lËp, quèc lËp, t­ thôc, nhãm trÎ gia ®×nh … nh»m ph¸t triÓn tèt thÓ lùc, trÝ tuÖ vµ t×nh c¶m thÈm mü cho trÎ. 2. Nhu cÇu cña c¸c tr­êng mÇm non ®èi víi viÖc ®æi míi néi dung gi¸o dôc trÎ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc ®æi míi gi¸o dôc toµn diÖn ®· ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. Nh÷ng nh©n tè míi trong gi¸o dôc ®· xuÊt hiÖn vµ lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn tiÕp theo cña ngµnh gi¸o dôc. §èi víi ngµnh häc mÇm non ®Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y trÎ th× tr­íc tiªn nhµ s­ ph¹m cÇn n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ, tõ ®ã vËn dông néi dung, ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®¶m b¶o tÝnh võa søc cho trÎ. D¹y häc ë ®©y ®­îc hiÓu theo nghÜa réng, kh«ng bã hÑp trong nhãm líp mÉu gi¸o, trÎ häc ë ®©y bao gåm: häc ¨n, häc nãi, häc ®i, häc chµo hái, häc quan s¸t sù vËt, hiÖn t­îng xung quanh. ë ®©y c¸c c« ®­îc vÝ nh­ ng­êi trång c©y, ph¶i t¹o dùng cho ®­îc nh÷ng mÇm non khoÎ m¹nh vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn v÷ng b­íc vµo cuéc sèng, lµm chñ t­¬ng lai ®Êt n­íc. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh : “con ng­êi míi kh«ng ph¶i tù cã s½n mµ th«ng qua nu«i d­ìng, gi¸o dôc, rÌn luyÖn ®Êu tranh trong thùc tiÔn mµ h×nh thµnh” Nh­ vËy, ngay tõ løa tuæi nµy, d¹y vµ gi¸o dôc ®ãng mét vai trß quan träng trong t©m lý cña trÎ, h×nh thµnh nh©n c¸ch ®©ï tiªn cña con ng­êi. Chóng ta biÕt r»ng trÎ em ngµy nay rÊt th«ng minh, nhanh nhÑn khoÎ m¹nh bëi: - ChÕ ®é dinh d­ìng ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸c bµ mÑ, trÎ em ®­îc ch¨m sãc theo khoa häc, th­êng xuyªn ®­îc caØ thiÖn cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. - Giao l­u ®­îc më réng t¹o ®iÒu kiÖn cho trao ®æi vèn gen gi÷a quÇn thÓ ng­êi. - H×nh thøc tæ chøc néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®­îc ®æi míi. - ChÊt l­îng gi¸o dôc ®­îc t¨ng lªn, ®Æc biÖt ë trÎ em hiÖn nay a. Sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ: Sù ph¸t triÓn c¬ thÓ trÎ ë ®é tuæi mÇm non t¨ng rÊt nhanh thÓ hiÖn: - T¨ng kÝch cì c¬ thÓ - Ph¸t triÓn trÝ tuÖ sím - Vèn tõ cña trÎ t¨ng nhanh Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc vÒ trÎ em cho thÊy: C©n nÆng cña trÎ 6 tuæi ®o vµo n¨m 1970 chØ b»ng c©n nÆng cña trÎ 4 - 5 tuæi ®o vµo n¨m 1996 vµ b»ng 4 tuæi ®o vµo n¨m 2004 (theo kÕt qu¶ nghiªn cøu “®Æc ®iÓm ph¸t triÓn thÓ lùc cña trÎ d­íi 6 tuæi 2004” cña Hµn Kim Chi). Tuy nhiªn, hiÖn t­îng nµy diÔn ra kh«ng ®Òu so víi c¸c vïng miÒn trªn c¶ n­íc. C¬ thÓ cña trÎ ë løa tuæi mÇm non cßn non nít vµ nh¹y c¶m víi t¸c ®éng cña m«i tr­êng : thêi tiÕt, dÞch bÖnh… do søc ®Ò kh¸ng cña trÎ cßn rÊt yÕu nªn hay m¾c mét sè bÖnh truyÒn nhiÔm : ho gµ, b¹ch hÇu, uèn v¸n, sëi, b¹i liÖt… vµ mét sè c¸c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp, tiªu ho¸ do vÖ sinh kÐm cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ thÓ vµ trÝ tuÖ cña trÎ. TrÎ cµng lín th× kh¶ n¨ng vËn ®éng khÐo lÐo cµng thµnh th¹o h¬n, ®éc lËp h¬n. Sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ vËn dông søc m¹nh tèt h¬n. Løa tuæi nµy cÇn h×nh thµnh c¶ vËn ®éng th« vµ tinh khÐo, viÖc h×nh thµnh phô thuéc vµo qu¸ tr×nh rÌn luyÖn cña trÎ. Nh­ vËy, khi thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc thÓ lùc cho trÎ, cÇn chó ý ®Õn néi dung b¶o vÖ søc khoÎ, phßng chèng suy dinh d­ìng vµ viÖc rÌn luyÖn t¨ng c­êng thÓ lùc cho trÎ. b. Ph¸t triÓn t©m lý Tõ khi lät lßng ®Õn 12 th¸ng trÎ cã nh÷ng nhu cÇu cÇu cÇn ®­îc tháa m·n ®Ó ph¸t triÓn, ®ã lµ nhu cÇu dinh d­ìng, nhu cÇu g¾n bã, nhu cÇu vËn ®éng, tiÕp nhËn nh÷ng Ên t­îng tõ thÕ giíi xung quanh vµ nhu cÇu giao tiÕp v¬Ý mäi ng­êi ®­îc xuÊt hiÖn sau cïng. TrÎ ë giai ®o¹n nµy phï hîp hoµn toµn vµo ng­êi lín, do ®ã giao tiÕp víi ng­êi lín lµ nhu cÇu cÇn thiÕt, ng­êi lín lµ cÇu nèi gi÷a trÎ víi thÕ giíi ®å vËt. Ho¹t ®éng chñ ®¹o ë giai ®o¹n nµy lµ giao tiÕp xóc c¶m trùc tiÕp víi ng­êi. Chóng muèn ng­êi lín ch¬i víi chóng, gióp chóng tiÕp xóc víi ®å vËt ®Ó tiÕp nhËn thÕ giíi xung quanh. Trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp nhu cÇu g¾n bã víi ng­êi th©n, víi cha mÑ bÞ h¹n chÕ. V× vËy, trong ch¨m sãc cÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm ®ã nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña chóng. Qu¸ tr×nh giao tiÕp víi ng­êi lín tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cña ng«n ng÷ xuÊt hiÖn, trÎ b¾t ®Çu hiÓu lêi nãi cña ng­êi lín, vÊn ®Ò tËp nãi vµ luyÖn ph¸t ©m cho trÎ ë giai ®o¹n nµy rÊt quan träng. Cïng víi qu¸ tr×nh nµy viÖc cÇm n¾m vµ thao t¸c b»ng tay víi ®å vËt vµ nhËn biÕt c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau cña ®å vËt, trÝ kh«n cña trÎ b¾t ®Çu ®­îc ph¸t triÓn. Qua giao tiÕp trùc tiÕp víi ng­êi lín trÎ b¾t ®Çu n¾m ®­îc c¸c hµnh vi cña ng­êi, t¹o tiÒn ®Ò h×nh thµnh chøc n¨ng t©m lý cho trÎ. Tõ 12 ®Õn 36 th¸ng ho¹t ®éng chñ ®¹o cña trÎ lµ ho¹t ®éng víi ®å vËt, nhê ®ã trÎ kh¸m ph¸ c¸c thuéc tÝnh, n¾m ®­îc chøc n¨ng, ph­¬ng thøc sö dông ®å vËt theo kiÓu ng­êi lín. §©y lµ mét b­íc ph¸t triÓn míi vµ lµ néi dung quan träng trong tiÕn tr×nh lµm ng­êi cña trÎ. §øa trÎ ®­îc coi nh­ “mét nhµ ho¹t ®éng thùc tiÔn” hay “mét nhµ thùc nghiÖm” Sù kiÖn biÕt ®i cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn t©m lý cña trÎ, trÎ b­íc sang thêi kú tiÕp xóc víi thÕ giíi bªn ngoµi ®éc lËp tù do h¬n, h×nh thøc giao tiÕp víi ng­êi lín ®· thay ®æi, thÕ giíi ®å vËt trë thµnh ®èi t­îng nhËn thøc cña trÎ. Nhu cÇu ham hiÓu biÕt ®­îc ph¸t triÓn m¹nh Cuèi tuæi nhµ trÎ “c¸i t«i” b¾t ®Çu xuÊt hiÖn, ®ã lµ dÊu hiÖu ®Çu tiªn khëi ®Çu h×nh thµnh nh©n c¸ch. TrÎ lªn 3 tuæi trë nªn ®éc lËp, muèn tù lµm lÊy mäi viÖc, trÎ hiÓu s¬ ®¼ng nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc trong x· héi. Løa tuæi mÉu gi¸o 3 ®Õn 6 tuæi vui ch¬i ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé ®êi sèng t©m lý cña trÎ, t¹o sù biÕn ®æi vÒ chÊt trong cÊu tróc t©m lý. §ång thêi mét sè phÈm chÊt t©m lý nh­ tÝnh tù lËp, tÝnh ®ång c¶m, tÝnh hîp t¸c, kh¶ n¨ng t«n träng nh÷ng quy ®Þnh chung ®· cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, nhu cÇu giao tiÕp cña trÎ víi b¹n cïng løa tuæi trë thµnh nhu cÇu m¹nh mÏ ®èi víi trÎ, trÎ muèn tù lùc mµ tù lùc lµ phÈm chÊt quan träng cña nh©n c¸ch. V× vËy, viÖc ph¸t triÓn tÝnh ®éc lËp cho trÎ ë giai ®o¹n nµy lµ môc tiªu gi¸o dôc ë nhiÒu n­íc ®ang ®­îc quan t©m. H¬n n÷a ë løa tuæi nµy trÎ vÉn ®ang trong thêi kú ph¸t c¶m ng«n ng÷, trÎ ph¸t ©m ®óng h¬n,vèn tõ t¨ng m¹nh vµ phong phó kh«ng chØ vÒ danh tõ mµ c¶ vÒ ®éng tõ, tÝnh tõ, liªn tõ, tõ gîi c¶m, tõ ghÐp, thµnh ng÷, c©u cã nhiÒu thµnh phÇn … ®­îc ph¸t triÓn m¹nh. Giai ®o¹n nµy còng cÇn hoµn thiÖn vÒ ph¸t ©m. Ph¹m vi nghÜa trong vèn tõ cña trÎ ngµy cµng më réng vµ phong phó, m¹ch l¹c h¬n. VËy cÇn t¹o t×nh huèng ®Ó trÎ sö dông vèn tõ tÝch cùc h×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp ®óng ng÷ ph¸p, sö dông tiÕng mÑ ®Î mét c¸ch chñ ®éng trong sinh ho¹t. T­ duy ë trÎ tuæi nµy cã b­íc ngoÆt c¬ b¶n: tõ b×nh diÖn bªn ngoµi chuyÓn vµo b×nh diÖn bªn trong, bªn c¹nh kiÓu t­ duy trùc quan hµnh ®éng xuÊt hiÖn kiÓu t­ duy trùc quan h×nh t­îng ph¸t triÓn vµ chiÕm ­u thÕ trong suèt tuæi mÉu gi¸o. Tuy nhiªn c¸c biÓu t­îng, h×nh t­îng trong ®Çu trÎ ®Ó g¾n liÒn víi ho¹t ®éng nhËn thøc tÝch cùc cÇn ph¶i cho trÎ võa tiÕp xóc va ch¹m, võa quan s¸t sù vËt, hiÖn t­îng mét c¸ch ®a d¹ng, t¨ng c­êng thu nhËn Ên t­îng tõ bªn ngoµi víi c¸c gi¸c quan kh¸c nhau, lµm cho thÕ giíi biÓu t­îng cña trÎ trë nªn chÝnh x¸c h¬n. Trªn c¬ së ®ã xuÊt hiÖn kiÓu t­ duy trùc quan s¬ ®å lµm trung gian ®Ó ph¸t triÓn t­ duy lªn mét b­íc míi, n¶y sinh yÕu tè t­ duy logich, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt gióp trÎ häc tËp ë líp 1 sau nµy. Ngµy nay víi sù biÕn ®æi vµ ®æi míi kh«ng ngõng cña hiÖn thùc kh¸ch quan, nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc ®· chøng minh r»ng: trÝ tuÖ cña trÎ em ®­îc ph¸t triÓn sím h¬n, khuynh h­íng, nhu cÇu, høng thó cña trÎ ngµy cµng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn h¬n, trÎ biÕt nhiÒu ®iÒu h¬n, nãi n¨ng m¹ch l¹c h¬n. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ t©m lý trÎ 0 ®Õn 6 tuæi vµ quy luËt ph¸t triÓn cña nã lµ mét trong nh÷ng c¬ së cho viÖc ®æi míi gi¸o dôc mÇm non. 3. §æi míi gi¸o dôc mÇm non Ngµnh gi¸o dôc mÇm non trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu thµnh tùu trong viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, gióp trÎ ph¸t triÓn tèt vÒ c¸c mÆt ®øc, trÝ, thÓ, mü. §ã lµ nh÷ng phÈm chÊt tèt mang tÝnh tiÒn ®Ò song nã cã vai trß to lín trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi míi - nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho ®Êt n­íc sau nµy. B¸c Hå ®· d¹y: “v× lîi Ých tr¨m n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi”. V× vËy, c« gi¸o mÇm non ph¶i thùc sù trë thµnh ng­êi mÑ hiÒn thø hai cña trÎ, c« cÇn cã nh÷ng tri thøc hiÓu biÕt trong nu«i d¹y trÎ, cïng v¬i sù t©m huyÕt nghÒ nghiÖp, sù yªu th­¬ng con trÎ c« ph¶i thùc sù lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho trÎ noi theo. §Ó m«i tr­êng trong tr­êng mÇm non thùc sù trë thµnh v­ên ­¬m thÕ hÖ mai sau. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VIII ®· nªu: “cïng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ, gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi, coi träng c¶ ba mÆt: më réng quy m«, n©ng cao chÊt l­îng ph¸t huy hiÖu qu¶” XuÊt ph¸t tõ nh÷ng môc tiªu ®ã, ngµnh häc mÇm non cã chñ tr­¬ng phÊn ®Êu ®¹t nh÷ng môc tiªu trong nh÷ng n¨m tíi, ®¶m b¶o cho trÎ ®­îc h­ëng ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc phÊn ®Êu gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng cho trÎ trong c¸c c¬ së mÇm non, 100% trÎ em ®­îc ®Õn tr­êng mÇm non, ®­îc h­ëng ch­ong tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc, cung cÊp nÒn mãng ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc, trÝ tuÖ, t×nh c¶m, ®¹o ®øc, mü thuËt. - PhÊn ®Êu gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng trong c¸c c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phèi kÕt hîp gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trÎ gãp phÇn lµm gi¶m thiÖt thßi cho sè trÎ cßn l¹i ch­a ®­îc ®Õn tr­êng. Bªn c¹nh ®ã c¸c c« gi¸o cÇn chuÈn bÞ tèt 5 tiªu chuÈn cho trÎ vµo líp 1. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o nãi chung, gi¸o dôc mÇm non nãi riªng lµ ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n, s©u s¾c vµ ph¶i trë thµnh môc tiªu hµnh ®éng thùc tiÔn. §ã lµ nh÷ng c¨n cø ®Ó c¸c tr­êng mÇm non, c¸c c¸n bé gi¸o viªn ngµnh häc mÇm non, c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ t×m hiÓu nguyªn nh©n yÕu kÐm tõ ®ã cã kÕ ho¹ch vµ c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tèt mäi néi dung, h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc mäi tån t¹i, ®­a c«ng t¸c nu«i d¹y trÎ ®i lªn vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi. V× vËy, viÖc gi¸o dôc trÎ ngay ë løa tuæi nµy lµ v« cïng quan träng, muèn cã kÕt qu¶ tèt cÇn kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng cïng c¸c ban ngµnh ë ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¸o dôc trÎ theo quy m« cña ngµnh häc vµ trÎ em ®­îc gi¸o dôc ®ñ c¸c mÆt, cã ®Çy ®ñ hµnh trang ®Ó cËp nhËt nÒn c«ng nghiÖp hiÖn nay. II. Gi¸o dôc thÈm mü 1. Mét sè quan ®iÓm vÒ c¸i ®Ñp vµ gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÇm non Gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ lµ mét bé m«n khoa häc v× nã cã hÖ thèng gi¸o dôc tèt nhÊt, cã nguyªn lý xuÊt ph¸t, cã ®èi t­îng thÈm mü, cã ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, cã hÖ thèng kh¸i niÖm vµ ph¹m trï riªng biÖt, cã lÞch sö ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ, mü häc trë thµnh khoa häc ®éc lËp, ®­îc diÔn ra trong qu¸ tr×nh l©u dµi tõ khi m«n häc nµy ch­a ®­îc coi lµ mét m«n khoa häc ®éc lËp. Chóng ta t×m thÊy mü häc trong loµi ng­êi tõ rÊt l©u trong c¸c s¶n phÈm mü nghÖ cña hä. Nãi c¸ch kh¸c th× mü thuËt cña loµi ng­êi ®­îc xuÊt hiÖn tõ rÊt sím trong c¸c nÒn v¨n ho¸ §«ng, T©y cæ ®¹i, nÕu kh«ng kÓ c¸c t­ t­ëng thÈm mü ®­îc nh©n c¸ch hãa mµ ta chØ kÓ c¸c t­ t­ëng cã ý nghÜa lý luËn th× c¸c quan ®iÓm thÈm mü ®· ra ®êi tõ thêi v¨n - sö - triÕt bÊt ph©n. NhiÒu t¸c gi¶ thêi cæ ®¹i nh­ Heravit, DemoPitago ®Òu cã nh÷ng t­ t­ëng mü häc xuÊt s¾c. Nh÷ng ng­êi tiªu biÓu nhÊt trong lÞch sö mü häc ph­¬ng t©y lµ hai nhµ mü häc lín ®ång thêi lµ hai hÖ thèng mü häc ®èi lËp nhau ra ®êi ®ã lµ Palaton vµ Arixtot. Arixtot coi c¸i ®Ñp lµ mét thùc thÓ vËt chÊt bao gåm trËt tù, kÝch th­íc vµ sù c¶m nhËn cßn Palaton coi c¸i ®Ñp lµ ý niÖm chung ®­îc th©m nhËp vµo c¸c hiÖn t­îng cô thÓ mµ trë thµnh vËt ®Ñp, «ng cho r»ng c¸i ®Ñp cã tÝnh vÜnh cöu trong mäi thêi gian, mäi ®Þa ®iÓm, mäi ý nghÜa bëi v× nã lµ ý niÖm chø kh«ng ph¶i lµ mét vËt cô thÓ. Theo Beumgacten c¸i hoµn mü lµ mét c¬ së cña c¸i ®Ñp, sù hoµn mü lµ nhËn thøc thuÇn tóy bao gåm cã lý t×nh vµ ý chÝ, do ®ã sù hoµn mü lµ sù thèng nhÊt cña Ch©n - ThiÖn - Mü. Theo c¸c quan ®iÓm cho thÊy mét s¶n phÈm hay mét h×nh t­îng mü häc ®­îc t«n vinh th× ph¶i cã ®Çy ®ñ Ch©n - ThiÖn - Mü tõ nhiÒu khÝa c¹nh mµ gi¸o dôc lµ nhiÖm vô hµng ®Çu ®Ó ®­a thÕ hÖ trÎ mai sau cã mét s¶n phÈm ®Ñp, c«ng nghÖ míi. §Êt n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn, cuéc sèng ngµy cµng phån vinh t­¬i ®Ñp th× viÖc ®©ï t­ cho gi¸o dôc ®­îc coi lµ h­íng quan träng v× ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ xuÊt hiÖn, ph¸t triÓn gi¸o dôc nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc, gióp trÎ häc ®i ®«i víi hµnh còng nh­ tµi ®i ®«i víi ®øc. Nhµ gi¸o dôc d©n chñ Thuþ SÜ xuÊt s¾c Herpexittolo ®· ®ãng gãp mét phÇn to lín vµo sù nghiÖp lý luËn tr­íc tuæi häc, v× «ng ®· tËn m¾t chøng kiÕn sù bÇn cïng ho¸ cña quÇn chóng nh©n d©n vµ sù suy ®åi cña chuÈn mùc ®¹o ®øc tr­íc ®ã. ¤ng cho r»ng cã thÓ c¶i thiÖn t×nh c¶m cña nh©n d©n b»ng c¸ch gi¸o dôc ®óng ®¾n vµ phæ cËp gi¸o dôc. TÝnh chÊt kh«ng t­ëng trong nh÷ng quan ®iÓm cña «ng thÓ hiÖn ë niÒm tin ¶o t­ëng r»ng viÖc gi¸o dôc tù b¶n th©n nã sÏ ®¶m b¶o cho quÇn chóng nh©n d©n cã mét cuéc sèng tèt ®Ñp. Pextologi cho r»ng mçi ®øa trÎ b¶n chÊt nã cã s½n nh÷ng t­ chÊt, ng­êi lín ph¶i ra søc ph¸t triÓn vµ chó ý tíi nh÷ng kh¶ n¨ng vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña løa tuæi. ¤ng ®· ®Æt ra cho hÖ thèng gi¸o dôc nhiÖm vô ph¸t triÓn hµi hoµ vÒ thÓ chÊt, lao ®éng,®¹o ®øc, trÝ tuÖ ë trÎ em. Mü häc M¸c - Lªnin kh¼ng ®Þnh tÝnh cã tr­íc cña thÕ giíi vËt chÊt gióp ta h×nh thµnh ®­îc hÖ thèng t­ t­ëng mü häc ®óng ®¾n. M¸c cho r»ng ho¹t ®éng cña con ng­êi lu«n lu«n sèng vµ ho¹t ®éng nhµo nÆn vËt chÊt theo quy luËt cña c¸i ®Ñp. Tõ khuynh h­íng cña nghÖ thuËt Mac - Lªnin ph¸t triÓn thµnh tÝnh giai cÊp, tÝnh §¶ng cña v¨n häc nghÖ thuËt. V× vËy, t­ t­ëng M¸c Lª nin lµ t­ t­ëng tiÕn tiÕn cña thêi ®¹, trªn c¬ së ph¸t triÓn tiÕp thu tinh hoa lÞch sö mü häc. Nh­ vËy, cã thÓ nãi c¸i ®Ñp ®­îc g¾n víi kh¸t väng mu«n ®êi cña con ng­êi, nã ra ®êi rÊt sím cïng víi lÞch sö, thêi gian con ng­êi lu«n kh¸t väng ®i t×m c¸i ®Ñp, v­¬n tíi c¸i ®Ñp kh«ng bao giê cã giíi h¹n vµ nã mang tÝnh quy luËt ph¸t triÓn. 2. Sù cÇn thiÕt cña gi¸o dôc thÈm mü ®èi víi trÎ. Gi¸o dôc thÈm mü lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña hÖ thèng gi¸o dôc chung ®èi víi thÕ hÖ trÎ vµ cÇn b¾t ®Çu nã ngay tõ løa tuæi mÇm non . ViÖc ®Ó cho trÎ tiÕp xóc víi c¸i ®Ñp trong nghÖ thuËt vµ trong ®êi sèng xung quanh, cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ®èi víi sù ph¸t triÓn thÈm mü mµ c¶ ®èi víi sù ph¸t triÓn ®¹o ®øc vµ trÝ tuÖ cña trÎ. V× vËy, cÇn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi ­u cho sù ph¸t triÓn thÈm mü kh«ng kÓ nh÷ng ®iÒu kiÖn bÈm sinh cña chóng thÕ nµo? bëi mçi ®øa trÎ cã thÓ tiÕp xóc víi tÊt c¶ c¸c lo¹i nghÖ thuËt. Víi trÎ mÉu gi¸o tá ra lµ xuÊt s¾c trong mét lo¹i nghÖ thuËt nµo ®ã th× viÖc tiÕp xóc víi c¸c nghÖ thuËt kh¸c cµng lµm giµu nh©n c¸ch nãi chung còng nh­ lµm giµu n¨ng lùc cña chóng. Tr­êng líp mÇm non lµ m«i tr­êng gi¸o dôc ®Çu tiªn cña trÎ, ®øa trÎ bÞ ¶nh h­ëng tèt xÊu nh­ thÕ nµo lµ do sù t¸c ®éng cu¶ c« gi¸o mÇm non, b¹n bÌ, hoµn c¶nh sèng xung quanh nh­ tr­êng líp, ®å ch¬i, ®å dïng, trang trÝ phßng nhãm…Th«ng qua c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt nh­: t¸c phÈm v¨n häc, ©m nh¹c, héi ho¹… còng chÝnh th«ng qua d¹y häc lµ ph­¬ng tiÖn quan träng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mét c¸ch cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch. TrÎ mÇm non rÊt thÝch c¸i ®Ñp, thÝch mäi ng­êi khen ®Ñp, dÔ bÞ l«i cuèn mét c¸ch tù ph¸t vµo nh÷ng g× hÊp dÉn xung quanh, ®ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chóng ta tiÕn hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc thÈm mü nh»m gióp trÎ nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c¸i ®Ñp, yªu c¸i ®Ñp, biÕt gi÷ g×n c¸i ®Ñp mong muèn t¹o ra c¸i ®Ñp ë xung quanh trÎ. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ 5 - 6 tuæi ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña huyÖn Anh S¬n Anh S¬n lµ huyÖn miÒn nói cña tØnh NghÖ An, n»m trªn trôc ®­êng quèc lé 7 . Víi tæng sè d©n 76.716 ng­êi cã 3 d©n téc Kinh, M­êng, Dao cïng chung sèng trªn ®Þa bµn 18 x· vµ thÞ trÊn. Tæng sè : 20 tr­êng mÇm non/ 18 x· N¨m häc 2005 - 2006 ngµnh mÇm non cña huyÖn Anh S¬n ®· ph¸t triÓn m¹nh vÒ sè vµ chÊt l­îng, cô thÓ: - 138 líp mÉu gi¸o - 32 líp nhãm trÎ - Huy ®éng ®­îc 4.354 trÎ ra líp. - Riªng trÎ 5 tuæi cã 46 líp gåm 1287 ch¸u ®¹t 98,2% trÎ trong ®é tuæi - Tæng sè gi¸o viªn : 276 c«. Trong ®ã : 248 c« cã tr×nh ®é chuyªn m«n - Tæng sè tr­êng : 20 tr­êng cã hiÖu tr­ëng - Tæng sè gi¸o viªn trong biªn chÕ nhµ n­íc : 124 c«; gi¸o viªn ngoµi biªn chÕ lµ 143 c« víi møc h­ëng phô cÊp 190.000/c«/th¸ng. * H¹n chÕ : - Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc trÎ vÒ c¬ b¶n vÉn theo kiÓu truyÒn thèng víi ®Æc tr­ng chñ yÕu coi c« gi¸o lµ “trung t©m” cña sù gi¸o dôc. - C« gi¸o th­êng gi¶ng gi¶i vµ sö dông mÉu, trÎ chñ yÕu ghi nhí, nh¾c l¹i vµ lµm theo mÉu. - Trong gi¶ng d¹y, gi¸o viªn cßn phô thuéc nhiÒu vµo tµi liÖu h­íng dÉn vµ c¸c bµi so¹n cã s½n. C¸c gÝa trÞ truyÒn thèng, c¸c hiÓu biÕt ®­îc chÊp nhËn vµ ¸p ®Æt trÎ. - H×nh thøc tæ chøc ®¬n ®iÖu, nghÌo nµn, chñ yÕu coi träng “h×nh thøc tiÕt häc”trÎ Ýt cã ®iÒu kiÖn ®­îc sö dông nh÷ng ®iÒu ®­îc häc vµo trong cuéc sèng, h×nh thøc gi¸o dôc mäi lóc, mäi n¬i cßn Ýt ®­îc chó ý. III. Thùc tr¹ng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. * §Æt vÊn ®Ò : - “§øc, trÝ, thÓ, mü” lµ c¸i ®Ých cÇn ®¹t cuèi cïng trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc. MÆc dï ë tuæi mÇm non yªu cÇu gi¸o dôc lµ sù khëi ®Çu cho sù h×nh thµnh nh©n c¸ch sau nµy, song trÎ vÉn cÇn ®­îc coi lµ chñ thÓ nhËn thøc vµ lµ “trung t©m” cho mäi sù ho¹t ®éng s¸ng t¹o bëi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝch cùc s¸ng t¹o lµm n¶y sinh c¸c vÊn ®Ò vÒ phÈm chÊt : ®øc, trÝ, thÓ, mü. - PhÈm chÊt ®¹o ®øc ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c tiªu chÝ: BiÕt lÔ phÐp chµo hái, biÕt thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña ng­êi lín, biÕt thËt thµ lÔ phÐp, biÕt gióp ®ì nh÷ng nh÷ng ng­êi xung quanh vµ nh­êng nhÞn em nhá… - C¸c tiªu chÝ vÒ trÝ tuÖ : ph¸t triÓn lêi nãi; nhËn biÕt, ph©n biÖt ®­îc c¸c h×nh khèi, mµu s¾c, mét sè kü n¨ng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng t¹o h×nh, ©m nh¹c, thÝch ®i häc vµ kh¸m ph¸ t×m tßi. - Tiªu chÝ vÒ thÓ lùc: KhoÎ m¹nh, c¬ thÓ ph¸t triÓn hµi hoµ c©n ®èi, nhanh nhÑn, da dÎ hång hµo, kh«ng bÖnh tËt. - Tiªu chÝ vÒ thÈm mü : BiÕt ph©n biÖt c¸i xÊu, c¸i ®Ñp trong viÖc lµm vµ lêi nãi; biÕt yªu thÝch c¸i ®Ñp, g×n g÷i c¸i ®Ñp vµ t¹o ra c¸i ®Ñp. Qua mét thêi gian t×m hiÓu vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶o s¸t nh÷ng néi dung gi¸o dôc thÈm mü cña 40 ch¸u/2 líp mÉu gi¸o lín tr­êng mÇm non I thÞ trÊn em ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: 1. Gi¸o dôc thÈm mü th«ng qua thãi quen hµnh vi ®¹o ®øc v¨n ho¸ vÖ sinh. Nh÷ng thãi quen hµnh vi ®¹o ®øc vµ hµnh vi v¨n ho¸ vÖ sinh chÝnh lµ cèt lâi cña ®¹o ®øc, ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc. TrÎ cã thãi quen hµnh vi ®¹o ®øc ®óng ®¾n vµ thãi quen hµnh vi v¨n ho¸ sÏ gióp cho trÎ cã giao tiÕp øng xö ®óng vµ bÒn v÷ng trong ho¹t ®éng c¸ nh©n vµ ho¹t ®éng tËp thÓ. Nh÷ng thãi quen hµnh vi ®¹o ®øc vµ hµnh vi cã v¨n ho¸ vÖ sinh cÇn h×nh thµnh gi¸o dôc trong tr­êng mÇm non ®ã lµ : - Thãi quen giao tiÕp cã v¨n ho¸ : BiÕt tù ®éng chµo hái c« vµ b¹n bÌ khi ®Õn líp, biÕt chµo hái khi cã kh¸ch ®Õn nhµ hoÆc ®Õn líp, muèn hái hoÆc nãi g× ph¶i gi¬ tay xin phÐp, kh«ng nãi leo, nãi c­íp lêi, nãi trèng kh«ng, nãi dèi, ®æ lçi cho ng­êi kh¸c, biÕt nhËn quµ b»ng hai tay do ng­êi kh¸c ®­a, biÕt c¶m ¬n xin lçi; nãi n¨ng râ rµng, m¹ch l¹c, kh«ng nãi qu¸ to, kh«ng v¨ng tôc chöi bËy, biÕt x­ng h« th©n mËt víi b¹n bÌ vµ ng­êi th©n. - H×nh thµnh nh÷ng thãi quen trong sinh ho¹t nh­ ®i ®øng nhÑ nhµng kh«ng hÊp tÊp, véi vµng; kh«ng ®i chen qua mÆt ng­êi kh¸c, ngåi häc ngay ng¾n, kh«ng g¸c ch©n lªn bµn ghÕ. - Thãi quen gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ, d¹y trÎ gi÷ g×n vÖ sinh mÆt mòi, ch©n tay, quÇn ¸o s¹ch sÏ, cã thãi quen tù phô vô b¶n th©n. - Thãi quen sèng trËt tù gän gµng, ®å dïng ®­îc lÊy ra vµ cÊt ®óng n¬i quy ®Þnh, ®­îc s¾p xÕp gän gµng. -Thãi quen trong ¨n uèng: cã thãi quen mêi c«, mêi b¹n tr­íc khi ¨n. Trong khi ¨n: Kh«ng nãi chuyÖn, kh«ng ngËm thøc ¨n, kh«ng bá dë thøc ¨n, kh«ng nhai nhåm nhoµm, biÕt röa tay, lau måm tr­íc vµ sau khi ¨n. - Thãi quen hµnh vi n¬i c«ng céng: gi¸o dôc trÎ biÕt t«n träng nh÷ng quy ®Þnh chung : ®i l¹i nhÑ nhµng, kh«ng c­êi nãi ch¹y nh¶y, vøt r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. KÕt qu¶ tr­ng cÇu ý kiÕn ®èi víi phô huynh trÎ mÉu gi¸o 5 - 6 tuæi tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. B¶ng 1: Kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ vÒ gi¸o dôc thÈm mü tr­íc vµ trong khi häc ë líp mÉu gi¸o. Sè trÎ ®iÒu tra lµ 40 Tr­íc khi ®Õn tr­êng Trong khi ®ang häc t¹i tr­êng BiÕt tªn m×nh, tªn bè mÑ, häc tr­êng g× Thùc hiÖn ®­îc theo yªu cÇu cña c« BiÕt s¸ng t¹o trong khi ch¬i BiÕt tªn m×nh, tªn bè mÑ, häc tr­êng g× Thùc hiÖn ®­îc theo yªu cÇu cña c« BiÕt s¸ng t¹o trong khi ch¬i T K TB T K TB T K TB T K TB T K TB T K TB 9 4 27 6 7 27 3 3 34 15 16 9 10 15 15 12 12 16 23 10 67 15 18 67 7,5 7,5 85 37 40 23 25 37,5 37,5 30 30 40 Nh×n vµo b¶ng trªn cho thÊy trÎ trø¬c khi ®Õn tr­êng cã kÕt qu¶ thÊp so víi trÎ ®­îc häc ë tr­êng líp mÉu gi¸o lµ do: - M«i tr­êng tiÕp xóc cña trÎ Ýt va ch¹m, trÎ sö dông ch­a thµnh th¹o tiÕng phæ th«ng. - TrÎ ch­a ®­îc häc qua líp mÉu gi¸o bÐ nªn sù tiÕp thu cña trÎ kh«ng ®¶m b¶o tÝnh “võa søc” vÒ kiÕn thøc còng nh­ nh÷ng kü n¨ng cña trÎ rÊt h¹n chÕ. Qua thêi gian trÎ ®Õn tr­êng ®­îc c« gi¸o h­íng dÉn tæ chøc cho trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp - vui ch¬i. Qu¸ tr×nh ®ã ®· dÇn dÇn lµm thay ®æi tÝnh tÝch cùc cho trÎ, ®øa trÎ trë nªn nhanh nhÑn, ho¹t b¸t h¬n, cëi më h¬n, ®Æc biÖt lµ trÎ ®· b¹o d¹n vµ thÝch tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, trÎ ®· biÕt gióp ®ì c« gi¸o nh÷ng c«ng viÖc võa søc nh­ thu gän ®å dïng, ®å ch¬i vµ trÎ ®· biÕt hîp t¸c trong khi ch¬i c¸c trß ch¬i. VD : Trong giê ho¹t ®éng vui ch¬i th× trÎ ®· biÕt ph©n nhãm : b¸c sÜ, nÊu ¨n, x©y dùng, cöa hµng… Qu¸ tr×nh ch¬i: ®· n¶y sinh sù hîp t¸c gi÷a c¸c vai ch¬i trong nhãm, gi÷a nhãm nµy víi nhãm kh¸c, b¸c sÜ th× kh¸m bÖnh, kª ®¬n ph¸t thuèc; bÖnh nh©n n»m trªn gi­êng gi¶ vê mÖt mái, kÓ bÖnh víi b¸c sÜ… HoÆc nhãm x©y dùng ®Õn cöa hµng vËt liÖu ®Ó mua hµng, ®i mua thùc phÈm vÒ nÊu cho b¸c thî ¨n… Qu¸ tr×nh nµy d· thÓ hiÖn sù t¸i t¹o cña trÎ vÒ cuéc sèng sinh ho¹t, sù ph¶n ¸nh ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh ch¬i cña trÎ.Th«ng qua ch¬i gióp trÎ h×nh thµnh kh¶ n¨ng quan s¸t, ãc t­ëng t­îng s¸ng t¹o. 2. Gi¸o dôc thÈm mü qua tiÕng mÑ ®Î. TiÕng mÑ ®Î cã vai trß quan träng trong cuéc sèng con ng­êi, nã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó giao tiÕp, gióp chóng ta hiÓu vµ gÇn gòi nhau, nhê cã tiÕng mÑ ®Î gióp con ng­êi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, nã cßn gi÷ träng tr¸ch ®óc kÕt vµ l­u truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u. §èi víi trÎ : TiÕng nãi lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó giao tiÕp, nhËn thøc, t­ duy. ViÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng ®èi víi trÎ mÉu gi¸o. Gi¸o dôc thÈm mü th«ng qua tiÕng mÑ ®Î gióp hiÓu lêi hay ý ®Ñp cho t©m hån trÎ t­¬i s¸ng h¬n th«ng qua lêi nãi cña c« gi¸o vµ ng­êi lín còng nh­ m«i tr­êng mµ trÎ ®­îc tiÕp xóc. Khi d¹y trÎ c« gi¸o cÇn d¹y trÎ biÕt sö dông lêi nãi sao cho phï hîp trong qu¸ tr×nh giao tiÕp. Khi nãi víi ng­êi lín biÕt th­a göi, víi b¹n bÌ th©n mËt th× gÇn gòi ®ñ nghe. TrÎ ë ®é tuæi nµy rÊt thÝch nghe ng­êi lín kÓ chuyÖn ®äc th¬, ®©y lµ th¬× c¬ thuËn lîi cho trÎ tiÕp nhËn ng«n ng÷ nghÖ thuËt, V× vËy, c« gi¸o ph¶i thÓ hiÖn ®­îc giäng kÓ , ®äc truyÒn c¶m thÓ hiÖn ®­îc tÝnh c¸ch nh©n vËt trong truyÖn, thÓ hiÖn ®­îc nhÞp ®iÖu, cao ®é, ©m thanh…gióp trÎ c¶m nhËn ®­îc c¸i hay, c¸i nghÖ thuËt trong truyÖn, th¬. Qua ®ã trÎ hiÓu ®­îc c¸i ®óng sai, tèt xÊu trong th¬ truyÖn VD : Th«ng qua c©u chuyÖn “thá anh, thá em” - Thá anh nh­ thÕ nµo: tèt bông, biÕt yªu mÑ vµ biÕt gióp ®ì mäi ng­êi khi ho¹n n¹n - Thá em cã th­¬ng mÑ kh«ng? thá em th­¬ng mÑ nh­ng rÊt Ých kû kh«ng biÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c khi ho¹n n¹n - Thá anh vµ thá em ai ®¸ng khen nhiÒu h¬n? (thá anh ®¸ng khen) Qua sè liÖu thèng kª, trÎ míi ®Õn líp vµ c¸c ch¸u ®· ®Õn líp sau mét thêi gian ( ®Çu n¨m häc vµ cuèi n¨m) ta thÊy kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ nh­ sau: Líp ®¹t Tû lÖ Sè trÎ ®iÒu tra Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 HiÓu néi dung Tá th¸i ®é râ rµng Tá th¸i ®é kh«ng râ rµng HiÓu néi dung Tá th¸i ®é râ rµng Tá th¸i ®é kh«ng râ rµng Líp 5 tuæi A Tû lÖ % 18 12 66 8 45 10 55 16 88,8 14 78 4 22 Líp 5 tuæi B Tû lÖ % 22 14 64 8 46 14 64 20 91 17 73 5 27 KÕt qu¶ trªn b¶ng 2 cho thÊy: - Giai ®o¹n 1 : NhËn thøc cña trÎ cßn thÊp, th¸i ®é cña trÎ h©ï nh­ ch­a râ rµng, trÎ nhót nh¸t, chËm ch¹p, ch­a linh ho¹t. - Giai ®o¹n 2: NhËn thøc cña trÎ t¨ng lªn râ rÖt, trÎ b¹o d¹n, tù tin h¬n h¼n, biÕt tá th¸i ®é yªu ghÐt râ rµng h¬n. 3. Gi¸o dôc thÈm mü th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh. Ho¹t ®éng t¹o h×nh nh»m ph¸t triÓn cho trÎ kh¶ n¨ng c¶m thô vµ c¶m xóc thÈm mü, båi d­ìng thÞ hiÕu thÈm mü, h×nh thµnh cho trÎ t×nh yªu víi vÎ ®Ñp thiªn nhiªn, cuéc sèng con ng­êi vµ nghÖ thuËt, nã lµ mét ho¹t ®éng hÊp dÉn ®èi víi trÎ. Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®­îc thùc hiÖn vµ cho kÕt qu¶. Líp Sè trÎ ®iÒu tra Míi ®Õn tr­êng ®Õn tr­êng mét thêi gian ®¹t tiªu chÝ Tû lÖ % ®¹t tiªu chÝ Tû lÖ % MÉu gi¸o 5 tuæi A 18 6 33 15 83 MÉu gi¸o 5 tuæi B 20 5 25 15 75 Th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh gióp trÎ h×nh thµnh nh÷ng kü n¨ng, kü x¶o, n¨ng lùc quan s¸t, ph¸t triÓn trÝ nhí, trÝ t­ëng t­îng s¸ng t¹o, luyÖn cho sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, ®Æc biÖt ®èi víi trÎ 5 tuæi ho¹t ®éng t¹o h×nh cßn cã vai trß kh«ng nhá trong viÖc häc tËp m«n mü häc ë tiÓu häc. M«n t¹o h×nh ë mÉu gi¸o gåm c¸c thÓ lo¹i : vÏ, nÆn, xÐ, d¸n… * KÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn 40 trÎ vÒ ho¹t ®éng t¹o h×nh nh­ sau: Lo¹i ho¹t ®éng Sè trÎ ®­îc ®iÒu tra Giai ®o¹n ®Çu n¨m Giai ®o¹n cuèi n¨m Tèt Kh¸ T. B×nh Tèt Kh¸ T. B×nh VÏ Tû lÖ 40 8 20% 7 17,55 25 62,5 13 32,5% 18 45% 9 22,5% NÆn Tû lÖ 40 9 22,5% 11 27,5% 20 50% 12 30% 17 42,5% 11 27,5% XÐ d¸n Tû lÖ 40 7 17,5% 8 35% 25 20% 12 62,5% 14 30% 14 35% Tõ sè liÖu trªn b¶ng ®¸nh gi¸ ta rót ra nhËn xÐt : KÕt qu¶ trªn trÎ ®Çu n¨m ®¹t møc ®é thÊp so víi yªu cÇu, qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ ë tr­êng mÇm non ®· gióp trÎ tr¶i nghiÖm, lÜnh héi kü n¨ng vÒ ho¹t ®éng t¹o h×nh, tõ ®ã ph¸t triÓn t­ duy, t­ëng t­îng cña trÎ. Qua ®ã, ta thÊy r»ng vai trß cña ng­êi lín ®Æc biÖt lµ c« gi¸o mÇm non ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trÎ. 4. Gi¸o dôc thÈm mü th«ng qua m«n gi¸o dôc ©m nh¹c. Ngay tõ trong bµo thai ©m nh¹c ®· cã t¸c ®éng ®Õn ®øa trÎ, ng­êi mÑ thÝch nghe nh÷ng b¶n nh¹c, thÝch ca h¸t vµ tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng nghÖ thuËt móa h¸t th× ®øa trÎ sau nµy còng rÊt cã kh¶ n¨ng vÒ ©m nh¹c. Khi sinh ra ngay tõ lóc lät lßng mÑ trÎ ®· rÊt thÝch nghe tiÕng ru Çu ¬ cña bµ cña mÑ. Khi lín lªn, nh÷ng bµi h¸t ®· gieo vµo lßng trÎ nh÷ng t×nh c¶m yªu th­¬ng ®Êt n­íc con ng­êi, gióp trÎ g¾n bã vµ yªu th­¬ng ®Êt n­íc quª h­¬ng m×nh h¬n. Gi¸o dôc ©m nh¹c trong nhµ tr­êng mÇm non lµ mét m«n häc kh«ng thÓ thiÕu, ©m nh¹c gióp trÎ béc lé c¶m xóc, nhu cÇu giao tiÕp víi xung quanh vµ ®Ó gi¶i to¶ n¨ng l­îng c¬ thÓ, lµm gi¶m bít tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng mÖt mái sau tiÕt häc. C¸c ®éng t¸c, cö chØ, ®iÖu bé sÏ ph¸t triÓn c©n b»ng. C¸c chøc n¨ng c¬ thÓ lµm cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh, vui t­¬i, hån nhiªn vµ nhanh nh¹y. ¢m nh¹c lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng ho¹t ®éng ®èi víi trÎ. TrÎ nh×n l¹i b¶n th©n nh­ tÊm g­¬ng ph¶n chiÕu, cã t¸c dông trong viÖc ®iÒu chØnh hµnh vi. Toµn bé chøc n¨ng nghÖ thuËt thÓ hiÖn qua c¸c ho¹t ®éng móa h¸t vµ nã gãp phÇn gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ. Tt Tªn tiªu chÝ T.sè trÎ ®iÒu tra Sè trÎ ®¹t chØ tiªu Sè trÎ ®¹t Tû lÖ % 1 TrÎ thÝch tham gia ho¹t ®éng ©m nh¹c cïng c« 40 38 95% 2 TrÎ h¸t ®óng nh¹c, ®óng giai ®iÖu, móa ®óng ®éng t¸c 40 35 87,5% 3 TrÎ thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m, s¾c th¸i bµi h¸t 40 32 80% 4 TrÎ cã n¨ng khiÕu vÒ ©m nh¹c 40 14 35% Qua b¶ng ®iÒu tra trªn ta thÊy: - Kh¶ n¨ng c¶m thô ©m nh¹c cña trÎ rÊt cao, nÕu ®­îc båi d­ìng kÞp thêi vµ ®óng ®¾n th× nguyªn nh©n ©m nh¹c cña trÎ cßn ®­îc ph¸t triÓn tèt h¬n. V× vËy, gi¸o viªn cÇn tæ chøc h­íng dÉn cho trÎ trong ho¹t ®éng móa h¸t c¸ nh©n, tËp thÓ ®Ó ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m thô c¸i ®Ñp, kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ b¹o d¹n tù tin trong cuéc sèng. 5. Gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ th«ng qua gi¸o dôc lÔ gi¸o B»ng c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy nh­ ®ãn tr¶ trÎ, ho¹t ®éng vui ch¬i, lao ®éng vÖ sinh ®Òu lµ nh÷ng dÞp tèt ®Ó trÎ béc lé c¸ tÝnh, c¸ch øng xö lêi ¨n tiÕng nãi cña m×nh, ë tr­êng mÇm non c« gi¸o lµ ng­êi d¹y trÎ “häc ¨n, häc nãi, häc gãi, häc më” qu¸ tr×nh gÇn gòi, uèn n¾n nh÷ng sai sãt cña trÎ trong hµnh vi, lêi nãi theo tiªu chÝ : gi¸o dôc ph¶i th­êng xuyªn ë mäi lóc, mäi n¬i. Th«ng qua ho¹t ®éng häc tËp, gi¸o viªn ®· sö dông lång ghÐp néi dung lÔ gi¸o vµo c¸c m«n häc : Lµm quen m«i tr­êng xung quanh, gi¸o dôc ©m nh¹c, t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh… VD: Muèn bÐ biÕt c¶m ¬n, xin lçi th× lång vµo c©u chuyÖn VÞt con häc c¶m ¬n xin lçi. C« tæ chøc cho trÎ ®ãng vai c¸c nh©n vËt trong truyÖn, qua nhËp vai, lêi nãi hµnh ®éng trong kÞch ®· chuyÓn thµnh hµnh ®éng, lêi nãi trong sinh ho¹t hµng ngµy. Nh­ vËy gi¸o dôc lÔ gi¸o ®· thÊm vµo trÎ nhÑ nhµng, hÊp dÉn. Bªn c¹nh viÖc gi¸o dôc trÎ ë tr­êng th× vÊn ®Ò hiÓu biÕt cña c¸c bËc phô huynh lµ yÕu tè hÕt søc quan träng. Cha mÑ ph¶i cã kiÕn thøc nu«i d¹y con cho phï hîp víi trÎ, cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ, thêi gian ®Ó quan t©m ch¨m sãc trÎ. NhiÖm vô cña c« gi¸o mÇm non kh«ng chØ lµ d¹y trÎ ë tr­êng mµ cßn ph¶i cung cÊp cho c¸c bËc phô huynh kiÕn thøc nu«i con theo khoa häc ®Ó cïng nhau nu«i d¹y trÎ cho tèt h¬n. B¶ng ®iÒu tra vÒ kiÕn thøc hiÓu biÕt cña c¸c bËc phô huynh vÒ vÊn ®Ò ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Tæng sè phô huynh tham gia Gi¸o dôc trÎ cã nÒ nÕp thãi quen lÔ phÐp ViÖc d¹y dç con c¸i X©y dùng gia ®×nh nªn cã mÊy con CÇn thiÕt Kh«ng cÇn thiÕt Gia ®×nh Nhµ tr­êng X· héi C¶ ba Tõ 1 - 2 con Tõ 3 con Tõ 4 con 30 27 3 1 3 1 25 26 4 0 * NhËn xÐt tæng qu¸t Qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra ë 2 líp mÉu gi¸o lín tr­êng mÇm non thÞ trÊn L­¬ng S¬n - Hoµ B×nh kÕt qu¶ cho thÊy ë mçi giai ®o¹n cã tõng møc ®é kh¸c nhau v× cã nh÷ng trÎ ch­a qua líp mÉu gi¸o bÐ hoÆc trÎ ph¶i häc líp ghÐp nªn lÔ gi¸o kh«ng ®­îc ph¸t huy theo løa tuæi, cã møc ®é cao h¬n cßn ë møc ®é cña trÎ bÞ bá qua. V× thÕ nªn ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù nhËn thøc cña trÎ. Bªn c¹nh ®ã trÎ cßn bÞ ¶nh h­ëng cña tiÕng mÑ ®Î vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña trÎ ch­a ®­îc th­êng xuyªn duy tr× tõ líp nhá nªn thÓ lùc cßn yÕu vµ trÎ nhót nh¸t v× Ýt tiÕp xóc víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ m«i tr­êng bªn ngoµi. ChÝnh v× vËy nªn qu¸ tr×nh gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Muèn gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ mÉu gi¸o nãi chung vµ tr­êng mÇm non nãi riªng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt h¬n kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng trong viÖc gi¸o dôc trÎ vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ b¾t ®Çu tõ viÖc ph¸t triÓn tri gÝac thÈm mü. Qua ®ã h×nh thµnh ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i hay, c¸i ®Ñp vµ h­íng dÉn trÎ nhËn thøc ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ cuéc sèng th«ng qua tri gi¸c vµ hµnh vi cña con ng­êi. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÈm mü, t×nh c¶m thÈm mü cña trÎ em ®­îc h×nh thµnh. C« gi¸o cÇn dÉn d¾t trÎ tõ tri gi¸c c¸i ®Ñp ®Õn xóc c¶m tr­íc c¸i ®Ñp vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc c¸i ®Ñp. VËy ng­êi gi¸o viªn lµ ng­êi ph¶i t¹o ra cho trÎ nh÷ng c¶m xóc thÈm mü ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c hµnh vi cô thÓ, nã lµm phong phó vµ phï hîp víi néi dung vµ nhiÖm vô gi¸o dôc thÈm mü. §«i m¾t lµ cöa sæ t©m hån, vËy thÞ hiÕu thÈm mü lµ biÓu hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña mçi con ng­êi. Gi¸o dôc thÈm mü thÞ hiÕu lµ båi d­ìng n¨ng lùc,®¸nh gi¸ c¸i ®Ñp, ph©n biÖt ®­îc c¸i ®Ñp vµ c¸i kh«ng ®Ñp mét c¸ch ®óng ®¾n khoa häc. ChÝnh v× lÏ ®ã ng­êi gi¸o viªn cÇn d¹y cho trÎ biÕt c¶m thô c¸i ®Ñp, biÕt sö dông c¸i ®Ñp trong cuéc sèng vµ b¶o vÖ, g÷i g×n c¸i ®Ñp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸i ®Ñp ph¸t triÓn ngµy mét tèt h¬n. Mäi trÎ em trªn tr¸i ®Êt nµy ®Òu cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt, mçi trÎ cã mét n¨ng khiÕu kh¸c nhau nh­ng chóng ta lµ nhµ gi¸o dôc th× cÇn h­íng trÎ mét c¸ch ®óng ®¾n. TrÎ em cã thÓ tham gia mäi ho¹t ®éng nghÖ thuËt ®¬n gi¶n nh­ h¸t, móa, kÓ chuyÖn, ®ãng kÞch, vÏ, xÐ d¸n… Muèn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña trÎ cÇn cho trÎ mét sè hiÓu biÕt sau: - Cho trÎ tiÕp xóc víi c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt ®a d¹ng phong phó, phï hîp víi tõng ®é tuæi vµ gióp trÎ hiÓu râ, hiÓu s©u néi dung c¸c t¸c phÈm ®ã. - D¹y trÎ mét sè kü n¨ng ho¹t ®éng : Móa, h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬, t¹o h×nh… - Ph¸t triÓn båi d­ìng n¨ng khiÕu thÈm mü ë trÎ - KhuyÕn khÝch vµ t¹o diÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¸ng t¹o nghÖ thuËt. - CÇn quan t©m tíi nh÷ng néi dung gi¸o dôc hµnh vi ®Ñp, lÔ phÐp trong lêi ¨n, tiÕng nãi; ®i ®øng nhÑ nhµng, ®Õn líp chµo c«, chµo b¹n; vÒ nhµ chµo «ng bµ, ng­êi th©n; khi ¨n uèng ph¶i ¨n tõ tõ, kh«ng nãi chuyÖn khi cã thøc ¨n trong miÖng; kh«ng c­êi ®ïa…. ®ã lµ nh÷ng thãi quen hµnh vi cÇn quan t©m uèn n¾n vµ rÌn luyÖn cho trÎ. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× nhµ tr­êng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ : - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c bËc phô huynh häc sinh, tuyªn truyÒn c¸ch nu«i con theo khoa häc tíi tõng phô huynh. Tõ ®ã thèng nhÊt c¸ch nu«i d¹y con gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. - C¨n cø vµo néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÈm mü cña ch­¬ng tr×nh do bé ®Ò ra råi cô thÓ ho¸ cho thÝch hîp víi ®Þa ph­¬ng m×nh. - Ph¶i quan t©m ®óng møc, kÞp thêi vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®Ó gi¸o viªn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc thÈm mü ë tr­êng, líp m×nh. Ch­¬ng III : Ph­¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An I. Ph­¬ng h­íng ®æi míi cña tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An §æi míi néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ mÇm non lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NghÞ quyÕt TW §¶ng lÇn 2 kho¸ 8 ®· kh¼ng ®Þnh : “lÊy gi¸o dôc ®µo t¹o vµ khoa häc c«ng nghÖ lµm yÕu tè c¬ b¶n, coi ®ã lµ kh©u ®ét ph¸” §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña ®Êt n­íc vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña ngµnh häc. Tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An ®· kh«ng ngõng cè g¾ng phÊn ®Êu thùc hiÖn tõng b­íc ®æi míi néi dung, h×nh thøc ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ theo h­íng tÝch cùc, nh»m ®¶m b¶o sè vµ chÊt l­îng gi¸o dôc tõng b­íc n©ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn cho b­íc ®­êng ®i lªn cña m×nh. * §æi míi ph­¬ng ph¸p cho m«n häc cô thÓ: Theo ph­¬ng ch©m ®æi míi cña ngµnh häc lµ: “LÊy trÎ lµm trung t©m” nªn c« gi¸o lµ ng­êi dÉn d¾t, gîi më, h­íng trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng ®Ó trÎ ®­îc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng trong c¸c ho¹t ®éng. C« gi¸o lµ ng­êi tæ chøc m«i tr­êng häc tËp vµ t¹o c¬ héi cho trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng theo høng thó, së thÝch, nhu cÇu cña b¶n th©n trÎ. * §æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc: Lµ ®æi míi h×nh thøc tæ chøc, ®æi míi ph­¬ng tiÖn gi¸o dôc, trang thiÕt bÞ vµ ®æi míi møc ®é ®¸nh gi¸ cña trÎ theo c¸c tiªu chÝ ®Ò ra. §æi míi ph­¬ng ph¸p ë ®©y kh«ng ph¶i lµ bá hÕt c¸i cò mµ dùa trªn c¸i cò ®Ó ph¸t huy, ®Þnh h­íng t¹o ra c¸i míi mét c¸ch tæng hîp. Tõ c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã ta chän läc vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµo t×nh h×nh cô thÓ ë ®Þa ph­¬ng m×nh c«ng t¸c ®Ó ch¨m sãc, gi¸o dôc ngµy cµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ hiÖn nay, gãp phÇn thóc ®Èy môc tiªu ph¸t triÓn toµn diÖn vµ h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa. * §æi míi néi dung gi¸o dôc lµ : - Gi¸o dôc toµn d©n theo c¸c ®é tuæi kh¸c nhau vµ c©n ®èi gi÷a ch¨m sãc vµ gi¸o dôc. - §¶m b¶o ph¸t triÓn theo nhu cÇu riªng tõng ®é tuæi. T¨ng c­êng gi¸o dôc dinh d­ìng, vÖ sinh vµ chó träng rÌn luyÖn søc khoÎ cho tõng ®é tuæi. - Néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc cÇn ®­îc lùa chän theo yªu cÇu cña trÎ vµ theo yªu cÇu cña tõng løa tuæi. - Néi dung tiÕp cËn tõ quan ®iÓm thÝch hîp. §æi míi néi dung gi¸o dôc cÇn ®­îc hiÓu theo mét c¸c ®óng ®¾n, tr¸nh qu¸ t¶i, tr¸nh coi ®æi míi lµ mét kiÕn thøc qu¸ míi, qu¸ cao lµm cho tri gi¸c vµ gi¸c quan cña trÎ c¨ng th¼ng, mµ ®æi míi ë ®©y ph¶i ®Æt trong bèi c¶nh chung cña qu¸ tr×nh ®æi míi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, quan ®iÓm ®æi míi lµ tõ nh÷ng c¸i kÕ thõa, c¶i tiÕn vµ ®­a c¸c yÕu tè míi vµo gi¸o dôc, t¹o ra sù ph¸t triÓn míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng gi¸o dôc trong thêi ®¹i ngµy nay. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ biÖn ph¸p cÇn lµm. 1. N©ng cao chÊt l­îng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An - Båi d­ìng t­ t­ëng chÝnh trÞ : +/ Tæ chøc cho gi¸o viªn tham gia c¸c líp häc tËp nghÞ quyÕt, tiÕp thu ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc do ®i¹ ph­¬ng tæ chøc; +/ C¨n cø vµo yªu cÇu thùc tÕ víi yªu cÇu cña ngµnh häc ®Ó lËp kÕ ho¹ch båi d­ìng chuÈn ho¸ trªn c¬ së x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. +/ KhuyÕn khÝch ®éng viªn tham gia häc tËp båi d­ìng chuyªn m«n, chÝnh trÞ t¹i chøc ®¹t chuÈn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô gi¸o dôc. - VÒ v¨n ho¸: Cã v¨n ho¸ cao th× viÖc tiÕp thu kiÕn thøc dÔ dµng h¬n. §ång thêi, cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t chuÈn vÒ nghiÖp vô, lµ chØ tiªu phÊn ®Êu cña tõng c¸ nh©n trong nhµ tr­êng. - Båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô : Muèn cã biÖn ph¸p båi d­ìng mang l¹i hiÖu qu¶ cao, tr­íc hÕt ng­êi qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t ®­îc tr×nh ®é n¨ng lùc cña tõng gi¸o viªn, h¹n chÕ vÒ ph­¬ng ph¸p hay kh¶ n¨ng, kü x¶o? nhÊt lµ n¨ng lùc s­ ph¹m. Tõ ®ã, cã biÖn ph¸p kÕ ho¹ch båi d­ìng thÝch hîp cho tõng ®èi t­îng. - Hå s¬, sæ s¸ch gi¸o viªn : Muèn cã giê d¹y tèt ph¶i cã sù ®Çu t­ so¹n bµi vµ chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp. X¸c ®Þnh ®­îc môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc, m«n häc vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cu¶ nhµ tr­êng. §Ó ®éi ngò gi¸o viªn cã hå s¬ chÊt l­îng tèt, ng­êi c¸n bé qu¶n lý vÒ chuyªn m«n ph¶i th­êng xuyªn h­íng dÉn cho gi¸o viªn c¸ch so¹n bµi vµ th­êng xuyªn kiÓm tra uèn n¾n kÞp thêi. - Båi d­ìng qua tiÕt d¹y: + Th­êng xuyªn dù giê ®ét xuÊt, b¸o tr­íc, ®Þnh kú. Tõ ®ã, ph©n lo¹i gi¸o viªn ®Ó cã biÖn ph¸p gióp ®ì. + Tæ chøc cho gi¸o viªn dù giê mÉu theo tõng bé m«n. - Båi d­ìng qua líp ®iÓm: + Chän gi¸o viªn nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, mÕn trÎ, ®¶m b¶o vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, chÝnh trÞ, cã kinh nghiÖm ch¨m sãc, ­u tiªn chän gi¸o viªn giái lµm nßng cèt. + ChØ ®¹o x©y dùng 1 líp cña ®¬n vÞ lµm nßng cèt, ®­a chÊt l­îng nhµ tr­êng n©ng lªn, ®¸p øng yªu cÇu. - Båi d­ìng qua tæ chøc chuyªn ®Ò: Båi d­ìng th«ng qua chuyªn ®Ò lµ biÖn ph¸p tÝch cùc cã hiÖu qña trong viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé gi¸o viªn. Muèn tæ chøc chuyªn ®Ò tèt, ng­êi qu¶n lý ph¶i lËp kÕ ho¹ch båi d­ìng vµo tõng thêi ®iÓm thÝch hîp. - Båi d­ìng qua c¸c phong trµo thi ®ua + Tæ chøc c¸c héi thi lµm ®å dïng, ®å ch¬i. §©y lµ lÜnh vùc quan träng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cho gi¸o viªn. + tæ chøc héi thi “ bÐ tËp lµm néi trî, bÐ khÐo tay, bÐ khoÎ ®Ñp”… Qua héi thi, c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng ®· rót ra nhiÒu kinh nghiÖm, nhanh chãng vµ tr­ëng thµnh trong chuyªn m«n. - Tæ chøc tham quan vµ häc tËp: Kinh nghiÖm qu¶ lµ mét kho tµng quý b¸u, tuy nhiªn cßn phô thuéc vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng. Song, do tµi vËn dông, s¸ng t¹o vµ ¸p dông tõ kinh nghiÖm cña tr­êng tiÕn tiÕn vµo tr­êng m×nh sao cho phï hîp ®¹t hiÖu qu¶. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh vµ yªu cÇu thùc tÕ cña tr­êng CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An. Nhµ tr­êng ®· tæ chøc cho c¸n bé, gi¸o viªn ®i tham quan vµ häc tËp kinh nghiÖm cña mét sè tr­êng ®iÓm thuéc huyÖn Anh S¬n nh­ tr­êng mÇm non Phóc S¬n, Th¹ch S¬n …ChÞ em ®· ®­îc trao ®æi häc hái vµ lÜnh héi ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých vÒ phôc vô ®¬n vÞ m×nh. - Båi d­ìng gi¸o viªn th«ng qua viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®óc rót ra tõ thùc tÕ, tÝch luü cho b¶n th©n vµ ®ång nghiÖp häc tËp. - Båi d­ìng cho gi¸o viªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho c¸c bËc cha mÑ vÒ kiÕn thøc nu«i d¹y con, thùc hiÖn mçi gi¸o viªn lµ mét tuyªn truyÒn viªn. Muèn nhµ tr­êng ph¸t triÓn toµn diÖn, ng­êi qu¶n lý ph¶i coi träng c«ng t¸c båi d­ìng ®éi ngò, ®©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. 2. §æi míi ph­¬ng ph¸p vµ néi dung gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ mÇm non Khi nãi ®Õn ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÈm mü th× nªn quan t©m ®Õn ®æi míi h×nh thøc tæ chøc. Trong viÖc ®æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc thÈm mü ta kh«ng nªn ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p gß bã, cøng nh¾c mµ ph¶i lu«n lu«n c¶i tiÕn vµ ®æi míi néi dung, h×nh thøc më réng phong phó ®Ó gióp trÎ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng n¨ng lùc c¶m thô, nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c¸i ®Ñp, gi¸o dôc trÎ yªu c¸i ®Ñp vµ b­íc ®Çu h×nh thµnh n¨ng lùc s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp. Hµng ngµy trÎ ®­îc tiÕp xóc víi thiªn nhiªn, m«i tr­êng, x· héi ®· h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng nhu cÇu c¶m thô c¸i ®Ñp. V× vËy, néi dung gi¸o dôc thÈm mü cho trÎ bao gåm nhiÒu thÓ lo¹i ®Æc biÖt. CÇn ph¸t hiÖn ra c¸i ®Ñp vµ h­íng trÎ vµo vÎ ®Ñp ®Ó trÎ ®­îc quan s¸t, h­ëng thô vµ ®Ó trÎ ph¸t huy n¨ng khiÕu vèn cã cña m×nh trong cuéc sèng hµng ngµy. * C¸c biÖn ph¸p cô thÓ: a. C¸i ®Ñp lµ nÒn mãng thu hót t©m hån trÎ th¬, V× vËy, cÇn cho trÎ th­êng xuyªn tiÕp xóc víi tranh, ¶nh nghÖ thuËt, cho trÎ ®i ch¬i, tham quan ®Ó trÎ ®­îc tiÕp xóc víi thiªn nhiªn m«i tr­êng xung quanh. Tõ ®ã trÎ sÏ hiÓu ®­îc c¸i ®Ñp mét c¸ch kh¸i qu¸t dÉn ®Õn trÎ hiÓu ®­îc mét c¸ch tæng qu¸t. b. Muèn ®æi míi th× : “häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh” nªn nhµ tr­êng cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ kinh phÝ mua s¾m ®å dïng, ®å ch¬i ®Ó c¸c giê d¹y mang l¹i kÕt qu¶ cao. c. §èi víi c¸c gãc : CÇn lu«n lu«n thay ®æi c¸ch trang trÝ, t¹o ra nhiÒu c¸i míi l¹ m¾t, hÊp dÉn trÎ vÒ mµu s¾c, h×nh d¸ng, kÝch th­íc thËt phong phó vµ cã néi dung phï hîp víi tõng ®é tuæi. d. C« gi¸o nªn uèn n¾n, t¹o c¬ héi ®Ó trÎ cã thãi quen gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i vµ biÕt b¶o vÖ c¸i ®Ñp. 3. Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng t¹o diÒu kiÖn ®Ó gi¸o dôc thÈm mü mang l¹i kÕt qu¶ cao. M«i tr­êng gÇn gòi nhÊt ®èi víi trÎ lµ gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. ViÖc kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng sÏ t¹o ra søc m¹nh vµ lµ chç tin cËy v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña trÎ. Khi c¸c ch¸u ®Õn líp mÉu gi¸o th× ®iÒu kiÖn sèng, sù giao tiÕp cña mçi gia ®×nh cã sù kh¸c nhau vÒ nhiÒu mÆt nh­ vÞ trÝ x· héi, nghÒ nghiÖp, tuæi t¸c. Hµng n¨m nhµ tr­êng tæ chøc c¸c buæi häp phô huynh häc sinh vµo ®Çu n¨m, gi÷a n¨m, cuèi n¨m ®Ó trao ®æi t×nh h×nh häc tËp vµ ho¹t ®éng, sinh ho¹t. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p h­íng dÉn nu«i d¹y trÎ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Ngoµi ra cßn trao ®æi víi phô huynh vµo nh÷ng lóc ®ãn, tr¶ trÎ ®Ó gia ®×nh vµ nhµ tr­êng n¾m ®­îc t×nh h×nh søc khoÎ, häc tËp vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu cña trÎ. Tõ ®ã, cã sù thèng nhÊt trong viÖc nu«i d¹y trÎ. III. Mét sè kiÕn nghÞ côthÓ, kÕt luËn 1. KÕt luËn: Qua lý luËn vµ thùc tiÔn chøng minh cho thÊy: gi¸o viªn lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ nãi chung vµ gi¸o dôc thÈm mü nãi riªng. Muèn nhµ tr­êng ph¸t triÓn toµn diÖn, ng­êi qu¶n lý ph¶i coi c«ng t¸c båi d­ìng ®éi ngò lµ nhiÖm vô hµng ®Çu, v× chÊt l­îng ®éi ngò lµ chÊt l­îng cña toµn ngµnh, båi d­ìng ph¶i cã kÕ ho¹ch, t×m ra biÖn ph¸p tèi ­u nh»m gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò cã hiÖu qu¶ cÇn phaØ : - X©y dùng kÕ ho¹ch tõng m«n häc, gi¶i quyÕt tõng kh©u, vËn dông linh ho¹t vµ kÞp thêi. - Båi d­ìng phÈm chÊt chÝnh trÞ cho gi¸o viªn - Båi d­ìng chuyªn m«n b»ng nhiÒu h×nh thøc : tù häc, tù rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é chuÈn chuyªn m«n. - Båi d­ìng tinh thÇn vËt chÊt, quan t©m ®Õn ®êi sèng, hoµn c¶nh sèng cña tõng c¸ nh©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi thµnh viªn hoµn thµnh nhiÖm vô. 2. KiÕn nghÞ : Qua viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu thùc tr¹ng gi¸o dôc thÈm mü ë tr­êng mÇm non CÈm S¬n - Anh S¬n - NghÖ An t«i thÊy: mÆc dï c«ng t¸c gi¸o dôc ®· ®­îc quan t©m song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. ChÝnh v× vËy, t«i cã mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt víi c¸c cÊp l·nh ®¹o : * §èi víi nhµ tr­êng : CÇn cã kÕ häach cho gi¸o viªn ®i häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - Hµng n¨m nhµ tr­êng chó träng ®Õn viÖc tæ chøc c¬ së vËt chÊt líp häc. - Ph¸t huy c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, tranh thñ sù ñng hé cña c¸c cÊp ban ngµnh ®oµn thÓ ë ®Þa ph­¬ng. * §èi víi phßng gi¸o dôc : + T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸n bé qu¶n lý ®i tham quan thùc tÕ, ®­îc dù giê vµ nghe b¸o c¸o c¸c mÆt ho¹t ®éng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn vµ chØ ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu. + Phßng cã kÕ ho¹ch ph©n bæ gi¸o viªn ®¶m b¶o 2 c«/1 líp (cã chÕ ®é sinh ho¹t c¶ ngµy) ®Ó viÖc ch¨m sãc ®¹t hiÖu qu¶. * KiÕn nghÞ víi cÊp tØnh - Bé gi¸o dôc: + Tham m­u v¬i chÝnh phñ ®Ó cã chÝnh s¸ch râ rµng cô thÓ cho gv ngoµi c«ng lËp. + Cã nguån kinh phÝ ®Çu t­ cho gi¸o dôc mÇm non (®Æc biÖt vïng n«ng th«n miÒn nói khã kh¨n). tµi liÖu tham kh¶o 1. ChiÕn l­îc gi¸o dôc mÇm non 1998 - 2020 2. NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII 3. T¹p chÝ gi¸o dôc mÇm non 4. Mét sè ®Þnh h­íng ®æi míi trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non. 5. Tµi liÖu båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý ngµnh häc mÇm non 2003 -2004. 6. Tµi liÖu båi d­ìng nghiÖp vô nhµ trÎ mÉu gi¸o 7. Tµi liÖu gi¸o dôc thÈm mü tuæi mÇm non T¸c gi¶: §inh Hång Th¸i - Ph¹m Quang Trung 8. T©m lý häc mÇm non T¸c gi¶ : NguyÔn ¸nh TuyÕt 9. Thùc tr¹ng gi¸o dôc mÇm non - Vô gi¸o dôc mÇm non T¸c gi¶ : Lª ThÞ ¸nh TuyÕt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGD tham my cho tre 5-6 tuoi.doc