Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Mở đầu Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng. Chất lượng đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là sự liên kết của những người cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bướ tiến lên Chủ nghĩa xã hội”. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nước. Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”, thoái hoá biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài ”. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang 263,264). Vì vậy, nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay là một yêu cầu cấp bách. Là một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, là học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị của trường Chính trị Nghệ An, được trang bị lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng Đảng, bản thân tôi thấy vấn đề rất cần được quan tâm hiện nay là chất lượng đảng viên, với tinh thần trách nhiệm và là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ nhà trường nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ- tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay”, để luận văn tốt nghiệp Mục lục I. Mở đầu II. Cơ sở lý luận 1. Quan điểm của Mác - ăng ghen, Lênin về người Đảng viên Cộng sản a. Quan điểm của Mác - ăng ghen b. Quan điểm của Lênin 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đảng viên a. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người Đảng viên Cộng sản. b. Quan điểm của Đảng ta về người Đảng viên Đảng Cộng sản. III. Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở Chi bộ trường THPT DTNT Tân Kỳ, Nghệ An. IV. Những giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ Trường THPT DTNT Tân Kỳ, Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ đảng viên. 2. Tiến hành tốt việc phân công công tác, phân loại chất lượng và quản lý đảng viên; 3. Tăng cường công tác phát triển đảng viên; 4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. IV. Kết luận và kiến nghị. Tài liệu tham khảo

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 5723 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c/ Thõa nhËn Chñ nghÜa Céng s¶n. d/ Kh«ng tham gia vµo mäi tæ chøc – chÝnh trÞ hoÆc d©n téc – chèng Céng s¶n vµ cã nghÜa vô b¸o c¸o víi c¬ quan l·nh ®¹o h÷u quan vÒ viÖc m×nh tham gia vµo mét tæ chøc nµo ®ã. e. Phôc tïng c¸c nghÞ quyÕt cña Liªn ®oµn. g. Gi÷ bÝ mËt mäi c«ng viÖc cña Liªn ®oµn f. §­îc mét chi bé nhÊt trÝ kÕt n¹p. Ai kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn Êy sÏ bÞ khai trõ”. b. Quan ®iÓm cña Lªnin. Quan ®iÓm cña Lªnin vÒ ng­êi ®¶ng viªn céng s¶n ®­îc thÓ hiÖn c« ®äng vµ s©u s¾c trong Ch­¬ng I, §iÒu lÖ cña §¶ng c«ng nh©n d©n chñ x· héi Nga. VÒ ®iÒu kiÖn kÕt n¹p ®¶ng viªn, Lªnin chØ râ: TÊt c¶ nh÷ng ng­êi nµo thõa nhËn C­¬ng lÜnh cña §¶ng vµ ñng hé §¶ng b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËt chÊt còng nh­ b»ng c¸ch tù tham gia vµo mét trong c¸c tæ chøc cña §¶ng, ®Òu cã thÓ ®­îc c«ng nhËn lµ ®¶ng viªn. Trong ®iÒu kiÖn §¶ng cÇm quyÒn Lªnin ®· ph¸t triÓn vµ hoµn chØnh quan ®iÓm cña m×nh vÒ tiªu chuÈn ®¶ng viªn Céng s¶n. Theo Lªnin, tiªu chuÈn cña ng­êi ®¶ng viªn trong ®iÒu kiÖn §¶ng cÇm quyÒn gåm nh÷ng néi dung sau: - §¶ng viªn Céng s¶n ph¶i lµ ng­êi gi¸c ngé lý t­ëng céng s¶n chñ nghÜa. - Cã tr×nh ®é v¨n ho¸, lý luËn, chuyªn m«n nghiÖp vô vµ n¨ng lùc hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. - Cã ý thøc kû luËt cao: “ChÝnh ®¶ng cña giai cÊp v« s¶n ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong néi bé cña m×nh mét chÕ ®é tËp trung chÆt chÏ vµ mét kû luËt nghiªm ngÆt”. - G¾n bã víi quÇn chóng, gi¸o dôc tæ chøc quÇn chóng thùc hiÖn th¾ng lîi ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, lµ tÊm g­¬ng mÉu mùc cho quÇn chóng noi theo. - §¶ng viªn Céng s¶n ph¶i tiªn tiÕn h¬n quÇn chóng vµ kh¸c so víi c¸c ®¶ng viªn kh¸c, c¸c phÇn tö c¬ héi. T­ c¸ch ®¶ng viªn lµ nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña ng­êi ®¶ng viªn cÇn cã, ®ã lµ yÕu tè chñ yÕu ®Ó ph©n biÖt víi ng­êi ngoµi §¶ng. C¸c nhµ kinh ®iÓn cña Chñ nghÜa M¸c – Lªnin ®· kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c ®èi víi t­ c¸ch ng­êi ®¶ng viªn céng s¶n. - Thõa nhËn c­¬ng lÜnh cña §¶ng vµ suèt ®êi phÊn ®Êu v× môc tiªu lý t­ëng Céng s¶n chñ nghÜa. - G¾n bã chÆt chÏ víi §¶ng b»ng tù nguyÖn tham gia vµo mét tæ chøc cña §¶ng vµ chÞu sù qu¶n lý cña tæ chøc dã. - G­¬ng mÉu trong hµnh ®éng c¸ch m¹ng, lµ ng­êi ®i ®Çu vµ cã n¨ng lùc l«i cuèn quÇn chóng ®Êu tranh cho lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ d©n téc. - G­¬ng mÉu trong häc tËp, rÌn luyÖn n©ng cao kiÕn thøc vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña c¸ch m¹ng. Qua nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, chóng ta thÊy r»ng c¸c nhµ kinh ®iÓn cña Chñ nghÜa M¸c – Lªnin rÊt quan t©m ®Õn ®¶ng viªn vµ c«ng t¸c ®¶ng viªn nh»m x©y dùng mét ®éi ngò ®¶ng viªn cã chÊt l­îng xøng ®¸ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi. 2. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ ®¶ng viªn: a. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ng­êi ®¶ng viªn céng s¶n. Lµ ng­êi s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn §¶ng ta, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lu«n quan t©m tíi viÖc x©ydùng §¶ng v÷ng m¹nh, xøng ®¸ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh cho lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Cã thÓ nãi: Hå ChÝ Minh ®· dµy c«ng tr¨n trë, suy nghÜ vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, trong ®ã cã nh÷ng yªu cÇu vÒ phÈm chÊt cña mét ng­êi Céng s¶n. Tõ lóc c¸ch m¹ng cßn trøng n­íc. §¶ng míi thµnh lËp, víi sè ®¶ng viªn Ýt ái, tr¶i qua cuéc chiÕn ®Êu tr­êng kú cho ®Õn khi dµnh ®­îc chÝnh quyÒn, b¾t tay vµo x©y dùng x· héi míi, nh÷ng ng­êi céng s¶n ViÖt Nam, lu«n ®i ®Çu trong nh÷ng nhËn thøc vµ hµnh ®éng. BiÕt bao chiÕn sü céng s¶n ®· kiªn trung, dòng c¶m, th«ng minh, s¸ng t¹o ®ãng gãp to lín cho c¸ch m¹ng, lµm r¹ng danh §¶ng,®­îc nhan d©n hÕt lßng ca ngîi. Nh­ng còng cã nh÷ng ®¶ng viªn lïi b­íc tr­íc khã kh¨n, ng¹i khã, ng¹i khæ, sî hy sinh, thËm chÝ cã ng­êi ®Çu hµng ®Þch, ph¶n béi l¹i nh©n d©n. Thùc tiÔn ®ã th«i thóc ng­êi l·nh tô cña §¶ng vµ d©n téc suy nghÜ nhiÒu vÒ thùc chÊt cña mét ng­êi Céng s¶n ViÖt Nam ch©n chÝnh. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ng­êi §¶ng viªn Céng s¶n lµ sù kÕ thõa vµ ph¸t triÓn t­ t­ëng, quan ®iÓm cña M¸c - ¨ng ghen vµ Lªnin, phï hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta. Nãi chuyÖn t¹i ph©n hiÖu II Tr­êng NguyÔn ¸i Quèc vµo th¸ng 07 n¨m 1955, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ: “§¶ng kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó th¨ng quan tiÕn chøc, ®Ó ph¸t tµi. Vµo §¶ng lµ ®Ó phôc vô nh©n d©n, phôc vô giai cÊp, ®¶ng viªn ph¶i trë thµnh ng­êi con hiÕu th¶o cña tæ quèc, cña giai cÊp”. §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp v« s¶n. §¶ng chØ kÕt n¹p nh÷ng ng­êi ­u tó trong giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµo §¶ng. §Ó ®¶m b¶o vai trß tiªn phong, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng. Hå ChÝ Minh rÊt quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh ng­êi ®¶ng viªn Céng s¶n, hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ t­ c¸ch, tiªu chuÈn, h×nh mÉu cña ®¶ng viªn céng s¶n. §iÒu lÖ v¾n t¾t cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do Hå ChÝ Minh so¹n th¶o ®­îc Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng th«ng qua, ghi râ: “LÔ vµo §¶ng: Ai tin theo chñ nghÜa C«ng s¶n, ch­¬ng tr×nh §¶ng vµ Quèc tÕ céng s¶n, h¨ng h¸i ®Êu tranh cÈn thËn vµ gi¸m hy sinh phôc tïng mÖnh lÖnh §¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ, chÞu phÊn ®Êu trong mét bé phËn §¶ng, thêi ®­îc vµo §¶ng”. Hå ChÝ Minh cßn chØ râ: “Ng­êi vµo §¶ng ph¶i thõa nhËn §¶ng c­¬ng, ph¶i tham gia c«ng t¸c trong mét tæ chøc cña §¶ng, ph¶i tuyÖt ®èi trung thµnh NghÞ quyÕt cña §¶ng, nép ®¶ng phÝ”. Ngay tõ n¨m 1927, ®Æc biÖt lµ tõ khi thµnh lËp §¶ng ®Õn lóc Ng­êi qua ®êi, Hå ChÝ Minh ®· cã nhiÒu bµi nãi, bµi viÕt vÒ t­ c¸ch cña ng­êi ®¶ng viªn céng s¶n thÓ hiÖn ë nh÷ng néi dung: - Trung thµnh víi chñ nghÜa M¸c- Lªnin, kiªn tr× phÊn ®Êu v× sù nghiÖp c¸ch m¹ng d©n téc vµ nh©n lo¹i. - Võa cã tµi, võa cã ®øc, trong ®ã ®øc lµ gèc, tÝch cùc n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n. - G¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, lu«n lu«n lÊy d©n lµm gèc, võa lµ ng­êi l·nh ®¹o, võa lµ ng­êi ®Çy tí trung thµnh cña nh©n d©n, thèng nhÊt lêi nãi víi viÖc lµm, thùc hiÖn “§¶ng viªn ®i tr­íc lµng n­íc theo sau”, ®Æt lîi Ých cña nh©n d©n lªn trªn hÕt vµ tr­íc hÕt. - §oµn kÕt trong §¶ng, ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ. - Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng c¸c t­ t­ëng vµ hµnh ®éng sai tr¸i ph¶n ®éng tr­íc hÕt lµ chñ nghÜa c¬ héi, chñ nghÜa xÐt l¹i vµ bÖnh gi¸o ®iÒu.. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. b. Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ ng­êi ®¶ng viªn céng s¶n. VËn dông quan ®iÓm cña Chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ng­êi §¶ng viªn Céng s¶n. Ch­¬ng I, §iÒu 1 cña §iÒu lÖ §¶ng ®­îc §¹i héi toµn quèc lÇn thø X th«ng qua ®· chØ râ: “§¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sü c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých, lý t­ëng cña §¶ng, ®Æt lîi Ých cña Tæ quèc, cña giai cÊp c«ng nh©n lªn trªn lîi Ých cña c¸ nh©n; chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ. §iÒu lÖ §¶ng, c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; cã lao ®éng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh; g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. Phôc tïng tæ chøc, kû luËt cña §¶ng , gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng”. Tõ nh÷ng yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c cña nh÷ng nhµ kinh ®iÓn cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ nh÷ng quy ®Þnh trong §iÒu lÖ §¶ng cã thÓ kh¸i qu¸t t­ c¸ch ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam víi nh÷ng néi dung sau: - §¶ng viªn ph¶i lµ ng­êi gi¸c ngé lý t­ëng c¸ch m¹ng, trung thµnh vµ cã kiÕn thøc n¨ng lùc phÊn ®Êu x©y dùng ®Êt n­íc theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa. - §¶ng viªn ph¶i lµ ng­êi cã ý thøc tù gi¸c vµ cã tÝnh tæ chøc kû luËt cao, ch¨m lo x©y dùng vµ b¶o vÖ sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng. -§¶ng viªn Céng s¶n lµ ng­êi t«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®Õn lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, lµ ng­êi gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng cñng cè mèi liªn hÖ m¸u thÞt gi÷a §¶ng vµ nh©n d©n. - Ng­êi ®¶ng viªn cã vÞ trÝ, vai trß hÕt søc quan träng vµ ®­îc thÓ hiÖn trªn ba mèi quan hÖ ®ã lµ: + Quan hÖ gi÷a ®¶ng viªn víi lý t­ëng céng s¶n, víi ®­êng lèi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña tæ chøc c¬ së ®¶ng. + §¶ng viªn víi tæ chøc c¬ së ®¶ng, víi n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. + §¶ng viªn víi phong trµo c¸ch m¹ng quÇn chóng. Nh­ vËy, chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn cã vai trß ®Æc biÖt to lín quyÕt ®Þnh sù v÷ng m¹nh, gãp phÇn ®¶mb¶o vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong c¸c thêi kú c¸ch m¹ng. ChÊt l­îng ®éi ngò §¶ng viªn lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña tõng ®¶ng viªn víi sè l­îng vµ c¬ cÊu hîp lý. V× vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn, ph¶i coi träng n©ng cao chÊt l­îng tõng ng­êi kÕt hîp chÆt chÏ víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña tæ chøc §¶ng vÒ c¬ cÊu vµ sè l­îng hîp lý. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn cã vai trß ®Æc biÕt quan träng ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng trong s¹ch v÷ng m¹nh. Bëi v×: - N©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn gãp phÇn quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c tæ chøc sinh ho¹t §¶ng. - N©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chi bé. - N©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. - N©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. ChÊt l­îng ®¶ng viªn thÓ hiÖn qua viÖc thùc hiÖn xuÊt s¾c 4 nhiÖm vô cña ng­êi §¶ng viªn mµ §iÒu lÖ ®¹i héi kho¸ X cña §¶ng ®· quy ®Þnh. - TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých lý t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, NghÞ quyÕt, ChØ thÞ cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; phôc tïng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. - Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh; ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. - Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n ; tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë; Tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. - Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng; th­êng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng; lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh. II. thùc tr¹ng chÊt l­îng §¶ng viªn vµ c«ng t¸c ®¶ng viªn ë chi bé tr­êng THPT D©n téc néi tró T©n Kú §Æc ®iÓm t×nh h×nh: Tr­êng THPT D©n Téc Néi Tró T©n Kú tiÒn th©n lµ tr­êng THPT Lª Lîi, trùc thuéc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o NghÖ An ®­îc thµnh lËp n¨m 1982 víi nhiÖm vô chÝnh lµ gi¸o dôc vµ båi d­ìng cho häc sinh THPT c¸c x· phÝa T©y huyÖn T©n Kú vµ gi¸o dôc båi d­ìng häc sinh d©n téc ë néi tró nh»m t¹o nguån c¸n bé cho c¸c x·, b¶n vïng s©u, vïng xa huyÖn T©n kú. *) VÒ c¬ cÊu tæ chøc cña nhµ tr­êng: - 01 HiÖu tr­ëng - 03 Phã hiÖu tr­ëng. - 06 tæ chuyªn m«n - 01 tæ hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ *) C¸c tæ chøc chÝnh trÞ: - Chi bé nhµ tr­êng: 27 ®¶ng viªn; Chi ñy cã 05 ®ång chÝ. - C«ng ®oµn nhµ tr­êng: 105 ®oµn viªn c«ng ®oµn; BCH cã 05 ®ång chÝ. - §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: 1985 ®oµn viªn; BCH gåm 15 ®ång chÝ - Ban n÷ c«ng: 38 ng­êi - Héi cùu chiÕn binh: 11 ng­êi. *) C¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng còng ®ang ®­îc c¶i thiÖn 1 c¸ch ®¸ng kÓ, ®êi sèng c¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn ®· ®­îc quan t©m. *) Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê cã sù kh¾c phôc khã kh¨n cña tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn nªn nhµ tr­êng cã nhiÒu khëi s¾c. Thµnh tÝch nhµ tr­êng ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn, n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m häc 2008-2009 nhµ tr­êng nhµ tr­êng ®· ®¹t ®­îc 1 sè kÕt qu¶ nh­ sau: *). Thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n: - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn sinh: C«ng lËp 1449 em, B¸n c«ng 700 em, Bæ tóc v¨n ho¸ 724 em. - ChÊt l­îng: *) H¹nh kiÓm: Tèt 1439 em (54,1%); Kh¸ 791 em (29,7%); Trung b×nh 382 em (14,3%); YÕu 48 em ( 1,8%). *) Häc lùc: Kh¸ 85 em ( 3,2%); Trung b×nh 1902 em (71,5%); YÕu 637 em ( 24%), KÐm 36 em ( 1,3%). - Häc sinh giái cÊp huyÖn (tr­êng): 191 em; CÊp tØnh: 16 em (67%). xÕp thø 5/ 41 tr­êng b¶ng B. (1 Gi¶i nhÊt To¸n, 1 Gi¶i nh× Sinh, 1 Gi¶i ba Ho¸) *) X©y dùng ®éi ngò: - Tæng sè CBGV – CNV: 101 ng­êi trong ®ã: N÷ 38 ng­êi - Tæng sè CBGV – CNV trong biªn chÕ: 100 ng­êi trong ®ã: N÷ 38 ng­êi - Tæng sè CBGV – CNV ngoµi biªn chÕ: 01 ng­êi trong ®ã: N÷ 0 ng­êi - Tæng sè CBGV – CNV d©n téc Ýt ng­êi: 09 ng­êi trong ®ã: N÷ 04 ng­êi - Tæng sè CBGV – CNV ®­îc ký H§L§: 01 ng­êi trong ®ã: N÷ 0ng­êi + Tæng sè §¶ng viªn: 29 ng­êi Trong ®ã: N÷ 13 ng­êi + Sè §¶ng viªn kÕt n¹p 2008 – 2009: 05 ng­êi trong ®ã: N÷ 03 ng­êi - VÒ chuyªn m«n: Th¹c sü: 05 ng­êi N÷: 01 ng­êi §ang häc Th¹c sü: 09 ng­êi N÷: 03 ng­êi - Sè gi¸o viªn ®¹t chuÈn ®µo t¹o: 87 ng­êi, trªn chuÈn ®µo t¹o: 07 ng­êi. - Sè Gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh ®­îc c«ng nhËn c¸ch ®©y 2 n¨m: 03; c¸ch ®©y 1 n¨m: 03 ; n¨m nay: 09. - Sè s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: 87 ®Ò tµi ( trong ®ã: bËc2(cÊp tæ): 87®Ò tµi ; bËc 3(cÊp tr­êng): 67 ®Ò tµi ; bËc 4(cÊp tØnh): 18 ®Ò tµi.) Lao ®éng tiªn tiÕn: 35 ®ång chÝ; Lao ®éng giái: 21 ®ång chÝ; ®­îc c«ng nhËn ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së 05 ®ång chÝ. *). X©y dùng c¬ së vËt chÊt, m«i tr­êng gi¸o dôc, c¶nh quan s­ ph¹m: Nhµ tr­êng ®· x©y dùng ®­îc 03 nhµ häc cao tÇng víi 41 phßng häc; 3 phßng thÝ nghiÖm thùc hµnh; 01 phßng ®ùng ®å dïng d¹y häc; 02 phßng häc tin häc víi 55 m¸y tÝnh; 01 th­ viÖn vµ 01 phßng ®äc hµng n¨m lu«n bæ sung thªm c¸c ®Çu s¸ch cã gi¸ trÞ; Hµng n¨m tæ chøc khang trang tr­êng líp vµo c¸c ngµy lÔ lín; Trång c©y xanh vµo tÕt trång c©y. *). Thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vµ ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua: - Tæ chøc häc tËp nghiªm tóc nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng, §¹o ®øc vµ t­ tuëng Hå ChÝ Minh, Phong c¸ch Hå ChÝ Minh …. - Thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo thi ®ua trong toµn ngµnh nh­ : Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” 4 néi dung cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc; d©n chñ, kû c­¬ng, t×nh th­¬ng tr¸ch nhiÖm …. - Tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua vµo c¸c ngµy lÔ lín b¾ng c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, v¨n ho¸ v¨n nghÖ, giao h÷u bãng ®¸, bãng chuyÒn víi c¸c ®¬n vÞ l©n cËn... *) Chi bé §¶ng tõ n¨m 2005 ®Õn nay lu«n lµ Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh xuÊt s¾c cña §¶ng bé huyÖn T©n Kú. 2. Thùc tr¹ng chÊt l­îng ®¶ng viªn vµ c«ng t¸c ®¶ng viªn ë chi bé tr­êng THPT DTTN T©n Kú, tØnh NghÖ An. - Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú trùc thuéc §¶ng bé HuyÖn T©n Kú, TØnh NghÖ An. - Tæng sè ®¶ng viªn ®Çu n¨m häc 2008-2009 : 27 ®ång chÝ. Trong ®ã: Nam: 15 ®ång chÝ chiÕm 55,6% N÷: 12 ®ång chÝ chiÕm 44,4%. D©n téc : 3 ®ång chÝ chiÕm 11,1% Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®Òu ®¹t chuÈn; Cã 2 ®ång chÝ lµ th¹c sÜ chuyªn m«n, 3 ®ång chÝ hiÖn ®ang theo häc ch­¬ng tr×nh th¹c sÜ, 02 ®ång chÝ ®ang theo häc TCLLCT, 07 ®ång chÝ lµ gi¸o viªn giái cÊp tØnh trong tæng sè 09 ®ång chÝ gi¸o viªn giái cÊp tØnh cña nhµ tr­êng. B×nh qu©n tuæi ®êi cña ®¶ng viªn trong chi bé: 39 tuæi. Trong ®ã: - §¶ng viªn d­íi 30 tuæi: 03 ®ång chÝ, chiÕm 11,1% - §¶ng viªn tõ 31-40 tuæi: 15 ®ång chÝ, chiÕm 55,6% - §¶ng viªn tõ 41-50 tuæi: 02 ®ång chÝ, chiÕm 7,4% - §¶ng viªn trªn 50 tuæi: 07 ®ång chÝ, chiÕm 25,9% Qua thùc tÕ vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ trªn cho thÊy: a. Nh÷ng mÆt m¹nh: * VÒ ®éi ngò ®¶ng viªn : - §a sè ®¶ng viªn cã lËp tr­êng quan ®iÓm v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã ý thøc gi¸c ngé lý t­ëng céng s¶n, ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo ®­êng lèi cña §¶ng, lu«n x¸c ®Þnh râ vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¶ng viªn trong thùc hiÖn ®­êng lèi cña §¶ng, coi gi¸o dôc - §µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu vµ cã tÝn nhiÖm ®èi víi quÇn chóng nh©n d©n, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. MÆc dÇu cßn cã nhiÒu khã kh¨n, song ®a sè ®¶ng viªn nhiÖt t×nh, tËn tuþ víi c«ng t¸c gi¸o dôc- ®µo t¹o, nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, kh«ng qu¶n ng¹i häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, tr×nh ®é chuyªn m«n. - 100% ®¶ng viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, phï hîp víi nhiÖm vô c«ng t¸c. §a sè cã n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô v÷ng vµng. Trrong c«ng t¸c thÓ hiÖn sù trung thµnh, tËn tuþ, s¸ng t¹o, ®Æc biÖt ë c¸c ®¶ng viªn trÎ sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, d¸m nghÜ, d¸m lµm vµ d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm, nhiÒu ®¶ng viªn ®· tõng cã c¸c thµnh tÝch cao nh­ ®ång chÝ BÝ th­ §¶ng uû n¨m 2006 ®· ®­îc tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba, nhiÒu ®ång chÝ ®­îc tÆng th­ëng b»ng khen cña Bé, chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh. - §¶ng viªn kh«ng chØ lµ nh÷ng ng­êi cã nhËn thøc cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô mµ cßn tham gia h­ëng øng ®¨ng ký c¸c danh hiÖu thi ®ua trong n¨m. Thùc hiÖn tèt phong trµo thi ®ua “hai tèt” vµ c¸c cuéc vËn ®éng lín cña ngµnh gi¸o dôc, lµ nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu vÒ nhËn thøc, chÝnh trÞ, x· héi. Mçi ®¶ng viªn thùc sù lµ cÇu nèi ®Ó ®­a ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng ®Õn víi quÇn chóng, chÝnh v× vËy ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, mäi chñ tr­¬ng cña ngµnh lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi ®­îc ®¶ng viªn, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc toµn ngµnh thùc hiÖn tèt. - Chi bé cã sè l­îng ®¶ng viªn trÎ nhiÒu, nh­ng ®a sè ®¶ng viªn lu«n ®Çu tµu g­¬ng mÉu trong mäi c«ng t¸c, phôc tïng sù ph©n c«ng cña tæ chøc. Cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao, hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô khi ®­îc Chi bé ph©n c«ng. Cã kh¶ n¨ng tæ chøc vËn ®éng quÇn chóng thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña nhµ tr­êng, th­êng xuyªn liªn hÖ chÆt chÏ víi quÇn chóng. - HÇu hÕt ®¶ng viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng, kh«ng xa hoa, l·ng phÝ, kh«ng cã biÓu hiÖn tiªu cùc, tham nhòng, cã ý thøc chÊp hµnh ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ cã tr¸ch nhiÖm vËn ®éng gia ®×nh, ®ång chÝ vµ quÇn chóng cïng thùc hiÖn nghiªm chØnh. - §¶ng viªn khi ph©n c«ng nhiÖm vô ®Òu s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh tèt. Thùc hiÖn tèt 4 nhiÖm vô cña ng­êi ®¶ng viªn ®· ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ §¶ng. ChÊt l­îng ®¶ng viªn cña Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009 ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu sau: BiÓu tæng hîp chÊt l­îng ®¶ng viªn cña chi bé tr­êng THPT D©n téc néi tró T©n Kú. N¨m Tæng sè ®¶ng viªn N÷ N a m Tr×nh ®é PTTH Tr×nh ®é CM LLCT Ph©n lo¹i ®¶ng viªn TH C§ §H Th.s TC CC Hoµn thµnh XSNV hoµn thµnh tèt NV Kh«ng hoµn thµnh NV Ghi chó 2005 19 9 10 19 19 02 2 17 2006 21 10 11 21 21 02 3 18 2007 23 11 12 23 23 03 01 4 19 2008 25 11 14 25 25 05 01 5 20 2009 27 12 15 27 27 05 02 01 6 21 6 th¸ng ®Çu n¨m Qua sè liÖu trªn ta thÊy chÊt l­îng ®¶ng viªn cña Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú t­¬ng ®èi cao. 100% cã tr×nh ®é v¨n ho¸ hÕt bËc häc THPT, theo nhiÖm vô phô tr¸ch chuyªn m«n ®Òu ®¹t tr×nh ®é chuÈn, ®· cã ®¶ng viªn tham gia häc n©ng cao tr×nh ®é: Th¹c sü, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, cã nhiÒu ®¶ng viªn cã thµnh tÝch bËc cao, mäi ®¶ng viªn ®Òu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, ®¶ng viªn cã tinh thÇn ý thøc häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, cô thÓ ®· cã 02 ®¶ng viªn cã tr×nh ®é trung cÊp chÝnh trÞ, 01 ®ang häc tr×nh ®é cao cÊp, 05 ®¶ng viªn cã tr×nh ®é Th¹c sü, 100% ®ång chÝ biÕt sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh vËn dông vµo c«ng t¸c. §¶ng viªn trong Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú ®· x¸c ®Þnh râ vai trß, tr¸ch nhiÖm, vÞ trÝ cña m×nh vµ møc ®é ¶nh h­ëng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao vÒ mäi mÆt, n¨ng lùc l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ chØ ®¹o phong trµo gi¸o dôc - §µo t¹o ngµy cµng ph¸t triÓn. C«ng t¸c qu¸n triÖt NghÞ quyÕt cña §¶ng ®· th­êng xuyªn ®­îc Chi bé quan t©m, mçi th¸ng ®¶ng viªn ®­îc häc tËp vµ nhËn thøc ®Çy ®ñ c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. kh¾c phôc khã kh¨n hiÖn nay cña ®Êt n­íc, cña tØnh nhµ, cña ngµnh nãi chung, v­ît qua nh÷ng khã kh¨n cña nhµ tr­êng nãi riªng. Mçi ®¶ng viªn lu«n thÓ hiÖn ®­îc vai trß h¹t nh©n l·nh ®¹o vµ vËn ®éng quÇn chóng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ NghÞ quyÕt cña cÊp trªn, cña Chi bé còng nh­ c¸c nhiÖm vô cô thÓ cña Nhµ tr­êng. Trong thêi gian Chi bé Nhµ tr­êng ®· l·nh ®¹o c¸c bé phËn ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trong chÊt l­îng d¹y vµ häc, chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn nh­ ®· nªu trªn, quan t©m x©y dùng ®iÓn h×nh vÒ c¬ së vËt chÊt, c¶i t¹o c¶nh quan Nhµ tr­êng khang trang h¬n. Cã ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã, tr­íc hÕt lµ tõ chÊt l­îng ®¶ng viªn, tõ tÝnh tiªn phong, g­¬ng mÉu cña ®¶ng viªn trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. ChÊt l­îng ®¶ng viªn cña Chi bé hµng n¨m ®­îc n©ng lªn râ rÖt, t­¬ng xøng víi thµnh tÝch cña Chi bé, ®Æc biÖt kh«ng cã ®¶ng viªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, cµng thÓ hiÖn râ chÊt l­îng cña ®éi ngò ®¶ng viªn ë Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú. - VÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ: + Mçi ®ång chÝ trong chi uû ®Òu cã phÈm chÊt chÝnh trÞ tèt. Lu«n lu«n tin t­ëng vµo chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc. Cã lËp tr­êng t­ t­ëng chÝnh trÞ v÷ng vµng, kh«ng dao ®éng trong c¸c t×nh huèng vµ trong chiÕn l­îc diÔn biÕn hoµ b×nh còng nh­ toµn cÇu ho¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch + Lu«n tù häc, tù båi d­ìng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. + Lu«n cã t­ t­ëng cÇu tiÕn vµ mong muèn chØ ®¹o ®¬n vÞ thùc hiÖn xuÊt s¾c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña cÊp trªn. - VÒ ®¹o ®øc lèi sèng. + Thùc hiÖn tèt quy ®Þnh 115 cña Bé chÝnh trÞ Khãa X vÒ nh÷ng ®iÒu cÊm ®¶ng viªn kh«ng ®­îc lµm. + Kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, theo tinh thÇn chØ ®¹o cña cÊp trªn vÒ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi bèn néi dung: Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, nãi kh«ng víi bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc, nãi kh«ng víi vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, nãi kh«ng víi häc sinh ngåi nhÇm líp. - C«ng t¸c thùc hiÖn nhiÖm vô ®ù¬c giao + C¸c ®¶ng viªn trong chi bé vµ c¸n bé gi¸o viªn, häc sinh tin t­ëng vµo chñ tr­¬ng, nghÞ quyÕt cña chi uû ®Ò ra. Mäi ng­êi tham gia thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng, nghÞ quyÕt nµy. + Hµng th¸ng chi bé sinh ho¹t ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c cña c¸c ®¶ng viªn vµ viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt chi bé th¸ng tr­íc. Ph©n tÝch nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu vµ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao nªn ®· t¹o ®­îc kh«ng khÝ vui vÎ hoµ thuËn trong nhµ tr­êngr, cïng nhau chung søc lµm viÖc. + Trong n¨m qua chi uû nhµ tr­êng rÊt quan t©m trong viÖc triÓn khai häc tËp , nghiªn cøu ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung nghÞ quyÕt cña ®¶ng vµ c¸c cÊp uû chÝnh quyÒn cÊp trªn ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®¶ng viªn vµ qu©n chóng ®Ó mäi ng­êi yªn t©m c«ng t¸c x©y dùng nhµ tr­êng, chi bé nhµ tr­êng ngµy cµng v÷ng m¹nh. * VÒ c«ng t¸c ®¶ng viªn: - C«ng t¸c ®¶ng viªn lµ kh©u quan träng trong toµn bé c«ng t¸c x©y dùng §¶ng. V× vËy, Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú ®· th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho ®¶ng viªn, trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ Chñ nghÜa M¸c- Lª nin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, tæ chøc häc tËp nghiªm tóc c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc mét c¸ch kÞp thêi. Chi bé còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®¶ng viªn ®­îc häc tËp n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n vµ nghiÖp vô, n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý ®Ó mçi ®¶ng viªn xøng ®¸ng lµ chiÕn sü Céng s¶n cã lý th­ëng c¸ch m¹ng, gi÷ v÷ng vai trß tiªn phong, g­¬ng mÉu trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. + Chi bé quan t©m c«ng t¸c gi¸o dôc, n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, kiÕn thøc n¨ng lùc thùc tiÔn cho ®¶ng viªn. Chi bé ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ®¶ng viªn ®­îc häc tËp tÊt c¶ c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, ®ång thêi tæ chøc häc tËp nghiªn cøu ®Ó hiÓu cô h¬n mçi NghÞ quyÕt t¹i Chi bé qua c¸c cuéc häp cña c¸c Chi bé hµng th¸ng, Chi bé ®· chØ ®¹o, l·nh ®¹o tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, x¸c ®Þnh ®óng th¸i ®é tr¸ch nhiÖm cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n ®èi víi ngµnh vµ quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Th«ng qua c¸c h×nh thøc sinh ho¹t, phæ biÕn th«ng tin thêi sù, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, giao l­u ®Ó thùc hiÖn néi dung gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho c¸n bé ®¶ng viªn. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, gia ®×nh c¸n bé, ®¶ng viªn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, kÞp thêi ng¨n chÆn c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, kÝch ®éng kh¸c. + Chi bé ®· kh«ng ngõng chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng trong Nhµ tr­êng, lµm c¬ së nh©n ra chØ ®¹o c¸c tr­êng kh¸c. §Æc biÖt c«ng t¸c chuyªn m«n, ngoµi viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¶ng viªn ®­îc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô; Chi bé cßn chØ ®¹o t¨ng c­êng ®æi míi, c¸ch c¸ch hµnh chÝnh trong néi bé Nhµ tr­êng, tæ chøc c¸c héi th¶o x©y dùng khung chØ ®¹o thèng nhÊt tõ l·nh ®¹o ®Õn c¸c phßng, khoa, gi¸o viªn, nh©n viªn trong c«ng t¸c h­íng dÉn chØ ®¹o, nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, n¨ng lùc gi¶ng d¹y cho ®éi ngò gi¸o viªn. - VÒ ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®¶ng viªn: C¨n cø së tr­êng, n¨ng lùc c«ng t¸c, ®¶ng viªn trong Chi bé ®Òu ®­îc ph©n c«ng c«ng t¸c hîp lý, ngoµi ra cßn kiªm nhiÖm tõ mét ®Õn hai viÖc tuú theo kh¶ n¨ng tõng ®¶ng viªn. Sù ph©n c«ng phï hîp c«ng viÖc lµ c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶ng viªn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, mçi ®¶ng viªn lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho quÇn chóng noi theo, hÇu hÕt c¸c ®¶ng viªn ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô rÊt cô thÓ, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Chi bé c¸c phÇn viÖc liªn quan, nh÷ng ®¶ng viªn ®­îc ph©n c«ng ®Òu phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô, cã nhiÒu ®¶ng viªn hoµn thµnh nhiÖm vô xuÊt s¾c. §¶ng bé ®· duy tr× chÕ ®é sinh ho¹t §¶ng ®Òu ®Æn, quan t©m chÊt l­îng sinh ho¹t tõng kh©u mét ®Ó ®¶m b¶o c¸c quy tr×nh, thùc hiÖn tèt tù phª b×nh vµ phª b×nh, ph©n lo¹i ®¶ng viªn chÝnh x¸c, kh¸ch quan. - VÒ ph©n lo¹i chÊt l­îng ®¶ng viªn: ViÖc ph©n lo¹i ®¶ng viªn hµng n¨m ®­îc Chi bé tiÕn hµnh mét c¸ch chu ®¸o. Mçi ®¶ng viªn trong Chi bé tù viÕt b¶n kiÓm ®iÓm vµ tù nhËn lo¹i cho m×nh. Dùa theo tiªu chÝ do Ban tæ chøc TW vµ c¸c h­íng dÉn cña cÊp trªn. C¨n cø vµo hiÖu qu¶ c«ng t¸c, kÕt qu¶ rÌn luyÖn nhiÖm vô vµ phÈm chÊt cña ng­êi ®¶ng viªn ®Ó ph©n lo¹i. ViÖc ph©n lo¹i ®· ®­îc Chi bé lµm ®óng quy tr×nh, ®¶ng viªn tù th«ng qua b¶n tù kiÓm ®iÓm c¸ nh©n, tù nhËn lo¹i vµ sau ®ã Chi bé ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng, phª b×nh hÕt søc th¼ng th¾n. V× vËy, kÕt qu¶ ph©n lo¹i chÝnh x¸c, ®· phÇn nµo ®éng viªn nh÷ng ®¶ng viªn phÊn ®Êu tèt, ®ång thêi nh¾c nhë nh÷ng ®¶ng viªn cÇm chõng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÊp, t­ t­ëng vµ hµnh ®éng cßn lÖch l¹c. (KÕt qu¶ ph©n lo¹i hµng n¨m – xem biÓu mÉu trang 15). - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®¶ng viªn: Chi bé ®· thùc hiÖn qu¶n lý ®¶ng viªn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ §¶ng. Qu¶n lý ®¶ng viªn thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n – nhiÖm vô chÝnh, mang tÝnh ®Æc thï cña ngµnh. Qu¶n lý sinh ho¹t ë c¸c Chi bé vµ c¸c tæ chøc mµ ®¶ng viªn tham gia c«ng t¸c. Liªn hÖ víi ®Þa ph­¬ng n¬i c­ tró ®Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®¶ng viªn, c«ng t¸c qu¶n lý trªn lÜnh vùc hå s¬ ®¶ng viªn. - VÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng: Chi bé thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. Chi bé lu«n t¹o ®iÒu kiÖn båi d­ìng, giíi thiÖu nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. §oµn viªn c«ng ®oµn ­u tó ®Ó kÕt n¹p hä vµo §¶ng, t¨ng c­êng lùc l­îng cho §¶ng. T¹o ®iÒu kiÖn, quan t©m nh÷ng quÇn chóng ®Ó x©y dùng mèi liªn hÖ mËt thiÕt gi÷a §¶ng víi quÇn chóng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay Chi bé ®Èy m¹nh gi¶i ph¸p quan t©m chÊt l­îng ®¶ng viªn, quan t©m tæ chøc tham gia tuyªn truyÒn chØ ®¹o ph¸t triÓn ®¶ng viªn trong Chi bé. C«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn ë Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú tõ n¨m 2005-2009. N¨m TS§V ®­îc kÕt n¹p Giíi tÝnh Tr×nh ®é VH Tr×nh ®é CM Ghi chó Nam N÷ C2 C3 Thî TH C§ §H 2005 2 2 2 2 2006 2 1 1 2 2 2007 2 2 2 2 2008 2 2 2 2 2009 2 1 1 2 2 6 th¸ng ®Çu n¨m Qua ®iÒu tra sè liÖu vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng ë Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú trong thêi gian qua cho thÊy: - C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cña §¶ng: Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, viÖc n©ng cao vai trß, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ uy tÝn cña c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng ®ang lµ yªu cÇu cÊp b¸ch. §Ó lµm tèt ®iÒu ®ã, mét nhiÖm vô rÊt quan träng lµ c¸c tæ chøc §¶ng cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra cña m×nh vµ ph¶i coi ®©y lµ c«ng t¸c quan träng, th­êng xuyªn cña mçi cÊp uû vµ tõng ®¶ng viªn. §ã lµ ho¹t ®éng cña tæ chøc §¶ng vµ tõng ®¶ng viªn h­íng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh, gi¶i quyÕtc ¸c vÊn ®Ò trong néi bé §¶ng, hoµn thiÖn quy tr×nh l·nh ®¹o, gi÷ g×n kû luËt cña §¶ng, tõ ®ã c¸c NghÞ quyÕt ®Ò ra míi ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ hiÖu qu¶ cao h¬n. Qua thùc tÕ t¹i Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Chi bé ®· kÞp thêi ph¸t hiÖn sai sãt trong chñ tr­¬ng, uèn n¾n lÖch l¹c trong nhËn thøc vµ tæ chøc thùc hiÖn, ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓn h×nh tèt, nh÷ng s¸ng kiÕn say, gi¶i ph¸p s¸ng t¹o ®Ó bæ sung hoµn thiÖn quyÕt ®Þnh, ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l­îng Chi bé ®· tiÕn hµnh th­êng xuyªn. ViÖc kiÓm tra ®· qu¸n triÖt theo c¸c nguyªn t¾c: TÝnh §¶ng; TÝnh khoa häc; TÝnh quÇn chóng; C«ng khai vµ hiÖu qu¶. C«ng t¸c kiÓm tra thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô, v× thÕ ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn t¹i Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú. b. Nh÷ng yÕu kÐm: * VÒ ®éi ngò ®¶ng viªn: - Mét sè Ýt ®¶ng viªn ý thøc gi¸c ngé vÒ lý t­ëng chñ nghÜa Céng s¶n cßn yÕu, thÓ hiÖn trong ph¸t ng«n, ch­a ph¸t huy vai trß tiªn phong g­¬ng mÉu cña ng­êi ®¶ng viªn, ch­a thÓ hiÖn lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o quÇn chóng, cã ®«i lóc mét sè ®¶ng viªn cßn cã hiÖn t­îng theo ®u«i quÇn chóng. - Mét sè ®¶ng viªn ý thøc ®· biÓu hiÖn tr×nh ®é mét sè mÆt cßn h¹n chÕ, viÖc cËp nhËt tri thøc míi, nhÊt lµ kiÕn thøc vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o, trong sinh ho¹t ch­a m¹nh d¹n ®Êu tranh tù phª b×nh vµ phª b×nh. - VÉn cßn mét bé phËn ®¶ng viªn thiÕu g­¬ng mÉu, ch­a l¾ng nghe ý kiÕn cña quÇn chóng, ch­a cã tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, nhÊt lµ sè ®¶ng viªn tuæi cao, kh«ng cßn c¬ héi phÊn ®Êu lªn n÷a, gÇn ®Õn tuæi nghØ h­u. * VÒ c«ng t¸c ®¶ng viªn: - C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ cho ®¶ng viªn ch­a s©u réng, ch­a cô thÓ ho¸ trong tõng nhiÖm vô cña ®¶ng viªn tr­íc Chi bé. - ViÖc ph©n c«ng nhiÖm vô cho ®¶ng viªn cã khi cßn chung chung, ch­a c¨n cø vµo kÕt qu¶ hoµn thµnh c«ng viÖc (nhÊt lµ c«ng t¸c kiªm nhiÖm) ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i cuèi n¨m. - Néi dung sinh ho¹t cña Chi bé cã lóc cßn nghÌo nµn, chÊt l­îng sinh ho¹t ch­a cao. Trong sinh ho¹t mét sè ®ång chÝ ®¶ng viªn ý thøc tù phª b×nh vµ phª b×nh cã lóc ch­a th¼ng th¾n, ch­a d¸m nãi th¼ng, nãi thËt víi nhau cßn nÓ nang, cã lóc cßn dÞ hoµ vi quý. c. Nguyªn nh©n: * Nguyªn nh©n mÆt m¹nh: + VÒ mÆt kh¸ch quan: - Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng thÓ hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ë c¸c NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp, NghÞ quyÕt chØ ®¹o cña Chi bé c¸c cÊp, cã sù quan t©m cña ThÞ uû, Së Lao ®éng Th­¬ng & X· héi ®· quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc - §µo t¹o vµ d¹y nghÒ, chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé , ®¶ng viªn. - §­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña ngµnh th«ng qua c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô tõng n¨m phï hîp tõng thêi kú. - Cã sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong Chi bé vµ sù quan t©m ñng hé cña toµn x· héi ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ. + VÒ mÆt chñ quan: - Chi uû, Chi bé vµ l·nh ®¹o Nhµ tr­êng ®· x¸c ®Þnh râ vai trß cña ®¶ng viªn vµ c«ng t¸c ®¶ng viªn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o mét ngµnh réng lín vµ nhiÒu khã kh¨n cã vai trß quan träng, t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi TØnh nhµ, nªn ®· quan t©m ®Õn chÊt l­îng ®¶ng viªn vµ c«ng t¸c ®¶ng viªn ®óng møc. - D­íi sù l·nh ®¹o cña Chi bé, phong trµo cña Nhµ tr­êng nãi riªng cña toµn ngµnh nãi chung, nhÊt lµ chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ häc tËp cã nhiÒu chuyÓn biÕn lín, n¨ng lùc chuyªn m«n ®­îc n©ng cao. C«ng t¸c phèi kÕt hîp gi÷a tæ chøc §¶ng víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®¶m b¶o chÆt chÏ, hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cao. - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc tæ chøc thùc hiÖn kÞp thêi, tæng kÕt bæ sung, rót ra bµi häc kinh nghiÖm. Nªu cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh trong Chi bé, ®Êu tranh th¼ng th¾n. Gi÷ v÷ng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, thiÓu sè phôc tïng ®a sè, l·nh ®¹o theo NghÞ quyÕt, theo Quy chÕ. - C«ng t¸c gi¸m s¸t ®¶ng viªn, kiÓm tra ®¶ng viªn chu ®¸o nªn kh«ng cã ®¶ng viªn nµo vi ph¹m kû luËt §¶ng. * Nguyªn nh©n yÕu kÐm: - C«ng t¸c gi¸o dôc, rÌn luyÖn qu¶n lý ®¶ng viªn cã lóc ch­a ®óng møc nªn chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn cßn h¹n chÕ. - ChÊt l­îng sinh ho¹t c¸c chi bé ch­a cao, néi dung sinh ho¹t ch­a phong phó, ch­a thÓ hiÖn râ sù ®æi míi, ch­a ®Ò ra ®­îc NghÞ quyÕt s¸t ®óng víi thùc tiÔn, viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô cho ®¶ng viªn ch­a thËt cô thÓ, râ rµng. - Mét sè Ýt ®¶ng viªn tr¸ch nhiÖm ch­a cao, thiÕu g­¬ng mÉu, trong ®Êu tranh tù phª b×nh vµ phª b×nh ch­a m¹nh d¹n, cã lóc cßn nÓ nang, nÐ tr¸nh. - Mét sè ®¶ng viªn cã t­ t­ëng bu«ng xu«i, sím b»ng lßng víi thµnh tÝch hiÖn t¹i, viÖc tù häc, tù rÌn luyÖn hÇu nh­ qu¸ cÇm chõng. - C«ng t¸c x©y dùng §¶ng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña t×nh h×nh míi, viÖc s¾p xÕp, bè trÝ, sö dông c¸n bé cßn lóng tóng. Tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ kh«ng ®ång ®Òu. III. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng §¶ng viªn ë chi bé Tr­êng Trung häc phæ th«ng d©n téc néi tró t©n kú tØnh nghÖ An trong giai ®o¹n hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn vµ c«ng t¸c ®¶ng viªn ë Chi bé Tr­êng THPT DTNT T©n Kú tØnh NghÖ An. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu sù nghiÖp ®æi míi vµ chØnh ®èn §¶ng. §Æc biÖt lµ nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng mµ NQTW6 (lÇn 2) kho¸ VIII ®· ®Ò ra. §Ó n©ng cao chÊt l­îng §¶ng viªn ë Chi bé Nhµ tr­êng, theo t«i cÇn thùc hiÖn tèt mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y: 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, n©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc cho ®éi ngò ®¶ng viªn. - §©y lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn cña c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng, lµ biÖn ph¸p tÝch cùc ®¶m b¶o cho mçi ®¶ng viªn dï ë c­¬ng vÞ nµo còng gi÷ v÷ng lµ nh÷ng chiÕn sü c¸ch m¹ng tiªn phong g­¬ng mÉu trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. V× vËy, Chi uû §¶ng ph¶i th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch båi d­ìng trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, thùc hiÖn chØ thÞ 06-CT/TW ngµy 07/01/2007 cña Bé chÝnh trÞ vÒ viÖc tæ chøc cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”; ®­êng lèi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc cho ®¶ng viªn trong chi bé, x©y dùng cho ®¶ng viªn niÒm tin vµ ý chÝ kiÕn ®Þnh lý t­ëng c¸ch m¹ng, kiªn ®Þnh môc tiªu vµ con ®­êng ®i lªn CNXH, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¶ng viªn trong Chi bé ph¸t triÓn c¶ vÒ trÝ tuÖ, miÒm tin, ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc hµnh ®éng. - Chi ñy Chi bé cÇn cã ®Þnh kú cô thÓ hµng th¸ng cã thÓ 3 th¸ng mét lÇn tæ chøc cho toµn Chi bé häc tËp c¸c chuyªn ®Ò cô thÓ, cã thÓ mêi c¸c phßng, ban c«ng t¸c §¶ng cña HuyÖn uû, hoÆc th­êng vô HuyÖn uû, vÒ b¸o c¸o, sau ®ã Chi bé tæ chøc nghiªn cøu, th¶o luËn vµ häc tËp. - T¨ng c­êng gi¸o dôc phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng cho c¸n bé, ®¶ng viªn theo tinh thÇn NghÞ quyÕt TW6 (lÇn 2) kho¸ VIII cña §¶ng. Chi bé cÇn quan t©m rÌn luyÖn, gi¸o dôc cho ®¶ng viªn vµ mçi c¸n bé ®¶ng viªn ph¶i tù gi¸c rÌn luyÖn ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¹ch “CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t­”, g­¬ng mÉu gi÷ g×n phÈm chÊt ng­êi chiÕn sü céng s¶n, ®Ò cao tinh thÇn ®oµn kÕt, chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, kiªn quyÕt víi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, chÊp hµnh nghiªm chØnh §iÒu lÖ §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ®ång thêi chó ý gi¸o dôc, thuyÕt phôc gia ®×nh, ®ång chÝ, quÇn chóng cïng thùc hiÖn. - Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, mçi ®¶ng viªn ph¶i cã kÕ ho¹ch häc tËp, ph¶i coi häc tËp thùc sù lµ tiªu chÝ cña mçi c¸n bé ®¶ng viªn vµ ph¶i ®­îc quy ®Þnh thµnh chÕ ®é. Thùc hiÖn tèt Quy ®Þnh 54 cña Bé chÝnh trÞ kho¸ VIII vÒ chÕ ®é häc tËp ®èi víi mçi c¸n bé, ®¶ng viªn. Cô thÓ lµ: - Chi uû ph¶i th­êng xuyªn tæng kÕt thùc tiÔn c«ng t¸c, ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè míi. Hµng n¨m ph¶i cã kÕ ho¹ch cö c¸n bé, ®¶ng viªn ®i ®µo t¹o, båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. - CÊp uû vµ l·nh ®¹o chuyªn m«n cÇn ®­a ra quy chÕ gióp ®ì mét phÇn kinh phÝ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian ®Ó c¸c ®¶ng viªn yªn t©m häc tËp. - Tù mçi ®ång chÝ ®¶ng viªn ph¶i cã kÕ ho¹ch häc tËp ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ n¨ng lùc chØ ®¹o, n¨ng lùc c«ng t¸c. C«ng t¸c tù ®µo t¹o vµ ®µo t¹o ph¶i ®­îc ®Þnh h­íng, theo nguån quy ho¹ch c¸n bé cña tæ chøc, c¸c chøc danh cÇn t¨ng c­êng nghiÖp vô vµ tr×nh ®é chuyªn m«n. Bè trÝ cho c¸c ®ång chÝ lµ nguån c¸n bé l·nh ®¹o ®i ®µo t¹o tr×nh ®é qu¶n lý gi¸o dôc, qu¶n lý nhµ n­íc. Ngoµi viÖc ®µo t¹o theo quy ho¹ch th× mçi ®¶ng viªn ph¶i tù häc, häc ë mäi lóc, mäi n¬i, häc tËp suèt ®êi vµ häc ë ngay trong thùc tiÔn cuéc sèng. 2. TiÕn hµnh tèt viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c, ph©n lo¹i chÊt l­îng vµ qu¶n lý ®¶ng viªn: - Ph©n c«ng c«ng t¸c: Ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®¶ng viªn lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶, kh«ng chØ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn mµ cßn lµ c¬ së ®Ó sinh ho¹t Chi bé cã néi dung phong phó h¬n, thiÕt thùc h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua Chi bé ®· chó ý ®Õn ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®¶ng viªn ®óng theo n¨ng lùc, së tr­êng. Ngoµi nhiÖm vô chÝnh trong c¸c bé phËn cña nhµ tr­êng, Chi bé c¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña tõng c¸ nh©n ®Ó ph©n c«ng mçi ®¶ng viªn ®­îc giao mét nhiÖm vô kiªm nhiÖm trong c¸c ®oµn thÓ nh­: C«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, n÷ c«ng… ®· cã 03 ®ång chÝ ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ. Nh×n chung, khi ®­îc ph©n c«ng c«ng t¸c ®a sè c¸c ®¶ng viªn ®Òu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. §Ó lµm tèt h¬n n÷a viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c cho ®¶ng viªn th× Chi uû, Chi bé cÇn chó ý nh÷ng ®¶ng viªn cã phÈm chÊt, kh¶ n¨ng, n¨ng lùc nµo th× ph©n c«ng c«ng t¸c ®óng së tr­êng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®¶ng viªn phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh chi bé cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®¶ng viªn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã kÕt qu¶ ë møc ®é nµo? CÇn cã chÕ ®é ®éng viªn khen th­ëng nh÷ng ®¶ng viªn lµm tèt, phª b×nh ®óng møc ®èi víi nh÷ng ®¶ng viªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. - Ph©n lo¹i ®¶ng viªn: §Ó ph©n lo¹i ®¶ng viªn ®óng, chi bé cÇn quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chi bé, t¨ng c­êng ý thøc, tr¸ch nhiÖm ®Êu tranh tù phª b×nh vµ phª b×nh trong §¶ng. Cã ph©n lo¹i ®óng míi ph©n c«ng hîp lý, trong c¸c buæi sinh ho¹t th­êng kú ®Òu ph¶i quan t©m ®óng møc vÊn ®Ò nµy. S¸u th¸ng mét lÇn vµ hµng n¨m chi bé cÇn tæ chøc tiÕn hµnh ph©n lo¹i chÊt l­îng ®¶ng viªn. ViÖc ph©n lo¹i ®¶ng viªn ph¶i tu©n theo h­íng dÉn cña BTC Trung ­¬ng §¶ng, cña Ban tæ chøc TØnh uû NghÖ An, ph¶i lµm ®óng thñ tôc quy tr×nh, c¸c ®¶ng viªn tù lµm b¶n tù kiÓm ®Øªm, tù nhËn lo¹i, trong sinh ho¹t ph¶i th«ng qua tr­íc Chi bé lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña Chi bé, Chi bé cho ý kiÕn vµ xÕp lo¹i b»ng h×nh thøc bá phiÕu kÝn. Ph©n lo¹i cuèi n¨m cßn ph¶i lÊy ý kiÕn cña c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ vµ ý kiÕn cña CÊp uû Chi bé n¬i c­ tró, ®Ó ph©n lo¹i chÊt l­îng ®óng, chÝnh x¸c. Ph©n lo¹i chÊt l­îng ®¶ng viªn ®óng míi ph¸t huy ®­îc vai trß tiªn phong vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng. Kh«ng nÓ nang, kh«ng dÞ hoµ vi quý, tr¸nh lµm h×nh thøc, chiÕu lÖ dÉn ®Õn ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng thùc chÊt. * Khi ph©n lo¹i ®¶ng viªn cÇn thùc hiÖn ®óng Quy ®Þnh sè 45/Q§-TU ngay 03/11/2003 cña TØnh uû NghÖ An vÒ “Tiªu chuÈn ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i ®¶ng viªn”. §¸nh gi¸ ®¶ng viªn theo 4 néi dung sau: + VÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ. + VÒ phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng + VÒ nhiÖm vô ®­îc giao + VÒ tæ chøc kû luËt. Qua kÕt qu¶ ph©n lo¹i ®¶ng viªn, nh÷ng ®¶ng viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, cã thÓ ph©n c«ng nhiÖm vô míi ë møc cao h¬n ®Ó thö th¸ch. - Qu¶n lý ®¶ng viªn: Chi bé ph¶i thùc hiÖn tèt qu¶n lý ®¶ng viªn, b»ng c¸ch qu¶n lý theo 4 néi dung: + Qu¶n lý hå s¬ ®¶ng viªn. + Qu¶n lý trong c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng, xem xÐt møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn. + Qu¶n lý vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc, lèi sèng. + Qu¶n lý c¸c mèi quan hÖ x· héi cña ®¶ng viªn Thùc hiÖn tèt quyÕt ®Þnh 457 cña TØnh uû vÒ “ C¬ chÕ gi¸m s¸t ®¶ng viªn”, nh»m qu¶n lý tèt ®éi ngò §¶ng viªn. §Ó c«ng t¸c qu¶n lý §¶ng viªn cã hiÖu qu¶ Chi bé ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c¸c mÆt c«ng t¸c, quan hÖ … cña ®¶ng viªn. §ång thêi cÇn gi¸o dôc ®¶ng viªn tù gi¸c thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, g­¬ng mÉu trong tËp thÓ vµ tr­íc quÇn chóng. Chi bé ph¶i l¾ng nghe quÇn chóng ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng §¶ng vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho ®¶ng viªn. Th«ng qua kÕt qu¶ ph©n lo¹i biÓu d­¬ng ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng g­¬ng tèt, uèn n¾n nh÷ng sai lÖch cu¶ ®¶ng viªn, lÊy phßng ngõa, gi¸o dôc lµm ph­¬ng ph¸p chÝnh ®Ó rÌn luyÖn ®¶ng viªn. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn: §©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn. Chi bé ph¶i th­êng xuyªn bæ sung vµo hµng ngò cña §¶ng nh÷ng lùc l­îng míi, nh÷ng ®oµn viªn øu tó giíi thiÖu vµo §¶ng, víi môc tiªu t¨ng thªm lùc l­îng cho §¶ng, nh»m trÎ ho¸ ®éi ngò… V× vËy, Chi bé ph¶i phæ biÕn réng r·i tiªu chuÈn ®¶ng viªn trong t×nh h×nh hiÖn nay cho tÊt c¶ ®¶ng viªn cïng c¸c ®èi t­îng ®ang ®­îc båi d­ìng vµo §¶ng. Tiªu chuÈn §¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay ®· ®­îc §¹i héi X cña §¶ng th«ng qua, t¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng cã nªu râ “§¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sü c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých, lý t­ëng cña §¶ng, ®Æt lîi Ých Tæ quèc, cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n; chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, cã lao ®éng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, cã ®¹o ®­c vµ lèi sèng lµnh m¹nh, g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, phôc tïng tæ chøc, kû luËt cña §¶ng, gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng”. Ngoµi tiªu chuÈn chung, muèn kÕt n¹p vµo §¶ng ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n, nh©n viªn cña Tr­êng THPT DTNT T©n Kú ph¶i ®¹t danh hiÖu “ChiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së” trë lªn. §Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c tæ chøc §oµn thÓ ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng quÇn chóng tÝch cùc, nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®Ó giíi thiÖu t¹o nguån cho chi bé. Ph¸t triÓn ®¶ng viªn ph¶i hÕt søc coi träng chÊt l­îng, kh«ng ch¹y theo sè l­îng, ph¶i lµm chÆt chÏ tõng kh©u, ph©n c«ng ®¶ng viªn kÌm cÆp, båi d­ìng gi¸o dôc, gióp ®ì nh÷ng ®èi t­îng c¶m t×nh §¶ng. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn. §¶ng bé cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n trong viÖc ph¸t triÓn §¶ng ë ®¬n vÞ m×nh. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn §¶ng còng ph¶i g¾n víi quy ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé kÕ cËn. Song song víi c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng cÇn quan t©m c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, ®a sè ®¶ng viªn ë Chi bé tuæi ®êi cßn trÎ, nªn ®ßi hái cao ë chÊt l­îng ®¶ng viªn míi ph¸t huy n¨ng lùc hiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc qu¶n lý chuyªn m«n. 4. N©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t Chi bé gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn: Thùc tÕ chØ râ, n¬i nµo, lóc nµo mµ sinh ho¹t cña CÊp uû, Chi bé c¬ së bÞ bu«ng láng, rêi r¹c hoÆc kh«ng cã néi dung chÝnh trÞ, t­ t­ëng cô thÓ, thiÕt thùc th× n¬i ®ã, lóc ®ã ¾t cã nguy c¬ ®i lÖch ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, h¹ thÊp vai trß tiªn phong g­¬ng mÉu cña ®¶ng viªn. C¸c buæi sinh ho¹t §¶ng ph¶i coi viÖc gi¸o dôc, ®Êu tranh kiÓm ®iÓm viÖc chÊp hµnh c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, tù phª b×nh vµ gãp ý gióp ®ì lÉn nhau n©ng cao phÈm chÊt, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ý thøc chÊp hµnh kû luËt trong sinh ho¹t vµ gi÷ g×n kû luËt cña §¶ng. §ång thêi ph¸t huy, thóc ®Èy thùc sù ®èi víi viÖc gi÷ g×n nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ cña §¶ng, nguyªn t¾c tù phª b×nh vµ phª b×nh, t¨ng c­êng ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng. VËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t Chi bé th× Chi ñy Chi bé cÇn thùc hiÖn tèt mét sè vÊn ®Ò sau: - §¶m b¶o thêi gian sinh ho¹t Chi bé hµng th¸ng ®Òu ®Æn, theo kÕ ho¹ch quy ®Þnh cña Chi bé. ChuÈn bÞ néi dung sinh ho¹t chu ®¸o, cã chÊt l­îng, chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn vµ tæ chøc ®óng quy tr×nh. - Néi dung sinh ho¹t chi bé cÇn chó ý: + Nh÷ng quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô cña Chi bé nhµ tr­êng. Ngoµi viÖc c¸c quy ®Þnh chung cña §¶ng, Nhµ n­íc cÇn x¸c ®Þnh néi dung träng t©m vÒ nhiÖm vô chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n vµ ho¹t ®éng c«ng cô trong ®¬n vÞ. + Tuú ®Æc ®iÓm cô thÓ cña Nhµ tr­êng, c¸c ho¹t ®éng cña toµn ngµnh vµo thêi ®iÓm ®ã ®Ó chän néi dung sinh ho¹t cho phï hîp. + C¨n cø vµo chØ ®¹o cña tæ chøc §¶ng cÊp trªn hoÆc chØ ®¹o cña CÊp trªn tæ chøc cho ®¶ng viªn häc tËp NghÞ quyÕt, ChØ thÞ, thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. + Mçi kú sinh ho¹t chØ nªu chän mét sè vÊn ®Ò träng t©m nhÊt, cÊp b¸ch nhÊt ®Ó ®­a ra th¶o luËn, x©y dùng. - X¸c ®Þnh thêi gian cho kú sinh ho¹t ®Ó thùc hiÖn ®­îc néi dung ®· ®Ò ra. Nªn chän thêi ®iÓm thuËn lîi ®Ó mäi ®¶ng viªn ®Òu ®­îc dù häp (kh«ng rËp khu«n) cã thÓ chän vµo ngµy thÝch hîp nhÊt. - TiÕn hµnh chuÈn bÞ chu ®¸o cho mçi kú sinh ho¹t, nh­ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt n­íc uèng, Ên phÈm, néi dung träng t©m…. tr¸nh nh÷ng thiÕu sãt kh«ng ®¸ng cã sÏ dÔ t¹o bøc xóc cho mäi ng­êi ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng sinh ho¹t. Muèn vËy cÇn: + Ph©n c«ng cho ng­êi chuÈn bÞ néi dung vµ chi uû ph¶i xem xÐt, cã ý kiÕn tr­íc khi ®­a ra Héi nghÞ Chi bé. Néi dung ph¶i phong phó, ®a d¹ng, nh­ng ph¶i quan t©m phÇn träng t©m. + Ph©n c«ng tæ chøc, chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt cho buæi sinh ho¹t. + Th«ng b¸o néi dung, thêi gian, thêi ®iÓm cho ®¶ng viªn biÕt. + Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ tiÕn hµnh chu ®¸o vµ nÕu cã v­íng m¾c th× cÇn b¸o c¸o xin ý kiÕn cña cÊp uû cÊp trªn. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn ë Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú tØnh NghÖ An. Mçi gi¶i ph¸p cã nh÷ng yªu cÇu, ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh riªng, song nh÷ng gi¶i ph¸p ®ã cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau. CÊp uû Nhµ tr­êng cÇn coi träng l·nh ®¹o thùc hiÖn ®ång bé c¶ bèn gi¶i ph¸p ®ã, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña toµn Chi bé, nh»m gi÷ v÷ng danh hiÖu “Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh xuÊt s¾c”. IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 1. KÕt luËn: Thùc tiÔn vµ kinh nghiÖm lÞch sö cña 79 n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ ng­êi l·nh ®¹o vµ tæ chøc mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng n­íc ta. §¶ng cã v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc míi cã kh¶ n¨ng t¹o lËp, gi÷ v÷ng vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®­îc vai trß ®ã. Søc m¹nh cña §¶ng ®­îc t¹o thµnh sù v÷ng m¹nh cña mçi tæ chøc §¶ng m¹nh vµ ®éi ngò ®¶ng viªn tèt. MÆt kh¸c søc m¹nh cña §¶ng còng ®­îc t¹o ra vµ nh©n lªn tõ c¬ së x· héi cña §¶ng lµ quÇn chóng nh©n d©n vµ mèi liªn hÖ mËt thiÕt hµng ngµy gi÷a §¶ng víi nh©n d©n. QuÇn chóng tÝn nhiÖm vµ tin t­ëng §¶ng kh«ng chØ c¨n cø vµo ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng mµ cßn th«ng qua tæ chøc §¶ng vµ c¸c ®¶ng viªn. Lµ mét §¶ng chiÕn ®Êu, mét §¶ng hµnh ®éng, §¶ng ta coi c«ng t¸c ®¶ng viªn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cã tÇm quan träng hµng ®Çu. ChÊt l­îng tæ chøc c¬ së ®¶ng vµ ®¶ng viªn ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµ cô thÓ chÊt l­îng cña §¶ng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn quan träng, ®ßi hái ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch khÈn tr­¬ng, nh­ng còng lµ nhiÖm vô l©u dµi. Bëi lÏ, suy cho cïng toµn bé søc m¹nh cña §¶ng, n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng ®Òu ®­îc t¹o thµnh tõ tõng ng­êi ®¶ng viªn, ®Òu phô thuéc vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng ®éi ngò ®¶ng viªn. Trong thêi kú míi, thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ®ßi háing­êi ®¶ng viªn kh«ng nh÷ng n©ng cao n¨ng lùc vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, mµ cßn ®ßi hái ph¶i cã ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã tÝnh tiªn phong g­¬ng mÉu cã tr¸ch nhiÖm cao trongthùc hiÖn nhiÖm vô, suèt ®êi phÊn ®Êu v× môc ®Ých lý t­ëng cña §¶ng, cña giai cÊp, cña d©n téc. Bëi vËy n©ng cao chÊt l­îng D¶ng viªn lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch, n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé víi viÖc kiÖn toµn vµ n©ng cao n¨ng lùc cña bé m¸y tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c §oµn thÓ trong néi bé nhµ tr­êng. N©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn ®ßi hái c¸c tæ chøc c¬ së §¶ng ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh trong toµn §¶ng, nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn gãp phÇn x©y dùng §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. 2. KiÕn nghÞ: - §èi víi HuyÖn ñy huyÖn T©n Kú: TiÕp tôc quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì Chi bé qu¸n triÖt c¸c NghÞ quyÕt, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt Nhµ n­íc ®Ó cho ®¶ng viªn ®­îc häc tËp ®Çy ®ñ; ®¶m b¶o chÊt l­îng c¸c buæi häc tËp NghÞ quyÕt; cö ®¶ng viªn ®i häc n©ng cao tr×nh ®é lÝ luËn chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. T¨ng c­êng thùc hiÖn tèt chØ thÞ sã 34-CT/TW cña Bé chÝnh trÞ; ChØ thÞ sè 40-CT/TW cña Ban BÝ the Trung ­¬ng vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. §èi víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o NghÖ an: CÇn cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt, ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngòc¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. Qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn nghiªm tóc ChØ thÞ sè 40-CT/TW cña Ban BÝ the Trung ­¬ng vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. ------------------------------ Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh x©y dùng §¶ng n¨m 2007– NXB Lý luËn chÝnh trÞ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, lÇn thø IX, lÇn thø X cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. NghÞ quyÕt TW3 kho¸ VIII, NghÞ quyÕt TW6 lÇn 2. §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc th«ng qua ngµy 25/4/2006. Hå ChÝ Minh toµn tËp Lªnin toµn tËp M¸c – ¨ng ghen tuyÓn tËp NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé HuyÖn T©n Kú. C¸c v¨n b¶n, NghÞ quyÕt Chi bé Tr­êng THPT DTNT T©n Kú, NghÖ An tõ n¨m 2005 -2009. Môc lôc Trang I. Më ®Çu II. C¬ së lý luËn 1. Quan ®iÓm cña M¸c - ¨ng ghen, Lªnin vÒ ng­êi §¶ng viªn Céng s¶n a. Quan ®iÓm cña M¸c - ¨ng ghen b. Quan ®iÓm cña Lªnin 2. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ ®¶ng viªn a. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ng­êi §¶ng viªn Céng s¶n. b. Quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ ng­êi §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n. III. Thùc tr¹ng chÊt l­îng §¶ng viªn vµ c«ng t¸c §¶ng viªn ë Chi bé tr­êng THPT DTNT T©n Kú, NghÖ An. IV. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn ë Chi bé Tr­êng THPT DTNT T©n Kú, NghÖ An trong giai ®o¹n hiÖn nay: 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, n©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc cho ®éi ngò ®¶ng viªn. 2. TiÕn hµnh tèt viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c, ph©n lo¹i chÊt l­îng vµ qu¶n lý ®¶ng viªn; 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn; 4. N©ng cao chÊt l­îng sinh ho¹t chi bé, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®¶ng viªn. IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ- tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay.doc