Thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh

LỜI MỞ ĐẦU 1 . Tên đề tài “Thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công ty CP. Công viên cây xanh TP. Vinh” 2. Lý do chọn đề tài Vào đầu những năm 70, sau sự thành công rực rỡ của các công ty Nhật Bản, các công ty Mỹ bắt đầu quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp vốn được coi là một trong những tác nhân chủ yếu dẫn đến sự thành công của các công ty Nhật Bản trên khắp thế giới. Đầu thập kỷ 90, người ta bắt đầu đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về những nhân tố cấu thành cũng như những tác động to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, khái niệm văn hóa doanh nghiệp ngày càng được phổ biến, vấn đề văn hóa doanh nghiệp đã và đang được nhắc đến như một tiêu chí khi bàn về doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp.Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của nước ta hiện nay có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức canh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinhtế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới đã có nhiều thành tựu đáng kể cả về chính trị - xã hội và đặc biệt là về kinh tế. Năm 2007, Việt Nam đã chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, mở ra càng nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nước ta, sao cho sánh ngang với các công ty, tập đoàn lớn hơn trên thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước để khẳng định vị trí, thương hiệu của mình trên trường quốc tế . Đi cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp thì văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp cũng đang được quan tâm , nó đóng một vai trò khá quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng văn hóa kinh doanh chỉ dơn giản là viết ra một khẩu hiêu: chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia . Nhưng thật ra không phải vậy , đó chỉ mới là khẩu hiệu, ý muốn của ban lãnh đạo công ty hay người chủ doanh nghiệp. Văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức cần thiết. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao có những thương hiệu, công ty lại trường tồn từ đời này qua đời khác? Đương nhiên có được điều này chúng ta không thể không nói đến Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp . Văn hóa đã và đang trở thành một nhân tố có tác động tới mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh: Từ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách của người lãnh đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp .Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vấn đề văn hóa trong doanh nghiệp lại chưa được chú trọng đúng mức. Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp lại là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn .Nhận thấy được tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp, vậy những biện pháp nào có thể sử dụng để hỗ trợ và thúc đẩy việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp? Đề tài này không nằm ngoài mục đích tìm hiểu thực trạng văn hóa kinh doanh trong công ty CP. Công vien cây xanh , từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa trong côngty . 3. Mục đích, nội dung - Tìm hiểu thực trạng của văn hóa trong công ty Cp. Công viên cây xanh. - Nhận thức rõ những mặt mạnh và yếu trong côngty cùng những yếu tố tác độngtới văn hóa của công ty. - Đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu những vấn đề về văn hóa kinh doanh. Đề tài này chỉ được nghiên cứu trong phạm vi của một doanh nghiệp cụ thể là thực trạng chung và những nét đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp ở công ty Cp. Công viên cây xanh TP.Vinh , và đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh trong thời gian tới . Đề tài nghiên cứu các yếu tố bên trong và bên ngoài côngty, ảnh hưởng đến văn hóa của công ty. 5. Phương pháp nghiên cứu. Việc nghiên cứu đề tài này thông qua các phương pháp chung: Bước 1: Thu thập tài liệu cơ sở lý luận, số liệu hoạt động kinh doanh của công ty Cp. Cây xanh công viờn TP. Vinh. Bước 2: Quan sỏt, phân tích dựa trên cơ sở lý luận . Bước 3: Xác định điểm mạnh, điểm yếu và những yếu tố tác động tới văn hóa kinh doanh của công ty và đề xuất biện phỏp giải quyết nhằm nõng cao hiệu quả kinh doanh cho cụng ty. 6. Bố cục của đề tài. Ngoài phần mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục chữ viết tắt và tài liệu tham khảo, bài nghiên cứu này được chia thành 3 phần: - Lời mở đầu - Nội dung: Phần I: Tổng quan về cụng ty CP. Công viên cây xanh TP. Vinh. Phần II: Những thực trạng và một số giải phỏp nhằm nõng cao văn hóa kinh doanh của công ty CP. Côngviên cây xanh TP.Vinh. - Kết luận

doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Tªn gäi cña c«ng ty lµ C«ng ty CP. C«ng viªn c©y xanh Nh­ vËy nhiÖm vô cña C«ng ty ®ang tËp trung chñ yÕu lµ c©y xanh. - Trô së C«ng ty: sè 63 ®­êng Minh Khai - thµnh phè Vinh - NghÖ An - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 99 ng­êi. Trong ®ã: + N÷ 70 ng­êi chiÕm 70,7%. + C¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc c¸c ngµnh: 23 ng­êi chiÕm 23,2% + Cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp: 11 ng­êi chiÕm 11.1%. + C«ng nh©n bËc 6/7 cã 33 ng­êi chiÕm 33,3% + C«ng nh©n bËc 5/7 cã 32 ng­êi chiÕm 32,3%. + §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý 14 ng­êi trong ®ã: 1 gi¸m ®èc, 1 phã gi¸m ®èc, 5 chuyªn viªn, 3 ®éi tr­ëng cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn m«n qu¶n lý kinh tÕ l©m nghiÖp - n«ng nghiÖp. - VÒ tæ chøc C«ng ty cã 4 phßng chuyªn m«n : KÕ ho¹ch, kü thuËt, tµi vô, hµnh chÝnh tæ chøc vµ 3 ®éi, 2 tæ s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ. 1.3. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty C©y xanh - C«ng viªn. - VÒ s¶n xuÊt - phôc vô. C«ng ty cã ba v­ên ­¬m nh©n gièng víi diÖn tÝch 10 ha. Trung b×nh hµng n¨m trång trong thµnh phè vµ mét sè huyÖn trong tØnh NghÖ An vµ Hµ TÜnh kho¶ng: - 10.0000 c©y xanh c¸c lo¹i. - 2.000 c©y c¶nh. - 10.000 m2 th¶m cá xanh. - 2.750 c©y gièng ¨n qu¶. - VÒ s¶n xuÊt doanh thu hµng n¨m trªn 2 tû ®ång gåm: + Vèn ng©n s¸ch thµnh phè vÒ c©y xanh c«ng viªn. + Trång míi 5 triÖu ha rõng. + X©y dùng vµ trång hoa, c©y c¶nh, c©y xanh c¸c lo¹i cho c¸c c¬ quan vµ nh©n d©n thµnh phè. + DÞch vô gièng c©y xanh vµ c©y c¶nh thµnh phè Vinh vµ hoa. Hµng n¨m C«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch do Nhµ n­íc giao vÒ nhiÖm vô phôc vô c«ng céng, nép ng©n s¸ch ®ñ. C«ng nh©n cã viÖc lµm æn ®Þnh, møc thu nhËp ®¹t kÕt qu¶ kh¸ so víi thu nhËp cña c«ng nh©n ë thµnh phè Vinh - VÒ ®êi sèng CBCN viªn ngoµi nhiÖm vô c«ng Ých do Nhµ n­íc giao, C«ng ty kiÕm thªm viÖc lµm. Nªn c«ng nh©n cã viÖc lµm quanh n¨m, ®êi sèng c«ng nh©n ®¶m b¶o vµ cµng ®­îc n©ng lªn. 1.4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 1.4.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty tu©n theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ chôi tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. D­íi gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, lµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc tham m­u cho gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh nh­ng quyÒn ra quyÕt ®Þnh vÉn thuéc vÒ gi¸m ®èc. Toµn bé c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: B¶ng 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng Phßng kÕ ho¹ch Phßng kû thuËt Phßng hµnh chÝnh Phßng tµi vô §éi 1 §éi 2 §éi 1 Tæ hoa Tæ b¶o vÖ : Quan hÖ chØ ®¹o : Quan hÖ chøc n¨ng 1.4.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. Gi¸m ®èc: gi¸m ®èc c«ng ty lµ mét ng­êi ®øng ®Çu c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶, tu©n theo ph¸p luËt cña nhµ n­íc. gi¸m ®èc cã nhiÖm vô qu¶n lý tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña c«ng ty, vµ toµn quyÒn ra quyÕt ®Þnh trong c«ng ty ®ång thêi ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. Phã gi¸m ®èc: Lµ ng­êi hé trî cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc mµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch, thay mÆt gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c c«ng viÖc cña c«ng ty trong ph¹m vi quyÒn h¹n cho phÐp. Khi ®­îc uû quyÒn th× cã quyÒn ký thay vµ thay mÆt gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi ®­îc uû quyÒn khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Phßng kÕ ho¹ch: X©y dùng c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn, lËp c¸c dù ¸n ®Çu t­, liªn doanh, lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n. LËp hå s¬ tham gia dù thÇu, ®Êu thÇu c«ng tr×nh vµ tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång khi ®Õn thêi h¹n víi chñ ®Çu t­, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng theo ®iÒu kiÖn ®· ký kÕt. Theo dâi qu¶n lý, tham gia x©y dùng, kiÓm tra c¸c ®Þnh møc kû thuËt, theo dâi sö dông thiÕt bÞ xe m¸y, vËt t­, trang thiÕt bÞ, qu¶n lý l­u tr÷ c¸c hîp ®ång vµ v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ ho¹ch kinh doanh. Phßng kü thuËt: LËp ph­¬ng ¸n dù to¸n thi c«ng, kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng tr×nh ®Æt yªu cÇu chÊt l­îng vµ tiÕn ®é ®­îc giao. Cïng víi bªn A, bé phËn thiÕt kÕ vµ ®¬n vÞ trùc tiÕp thi c«ng kiÓm tra, nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh. KiÓm tra kh¶o s¸t, ®o ®¹c chÝnh x¸c c¸c sè liÖu kü thuËt ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, lÊy mÉu vËt t­, s¶n phÈm ®Ó thùc hiÖn thñ tôc theo quy ®Þnh vµ yªu cÇu cña bªn A. Phßng tµi vô: X©y dùng c¸c quy chÕ vµ thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n thèng kª trong qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ph¸p luËt. + Thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t­, vay nî, sö dông vµ thu håi vèn. + Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, b¸o c¸o tµi chÝnh kÞp thêi. Phßng hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh bao gåm: Tæ chøc phôc vô héi häp, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c v¨n th­, ®ãng dÊu, trùc tæng ®µi ®iÖn tho¹i. C¸c ®éi s¶n xuÊt: Gieo ­¬m hoa, c©y xanh, c©y c¶nh trång, ch¨m sãc qu¶n lý, b¶o vÖ, t«n t¹o vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®­êng phè, v«n va, c«ng viªn, hÖ thèng c©y xanh ®­êng phè vµ c¸c ®iÓm c«ng céng theo kÕ ho¹ch cña Thµnh phè giao. Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty giao cho. NÕu do chñ quan g©y nªn h­ háng, mÊt m¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ gi¸m ®èc c«ng ty. 1.4.3. T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh nªn lùc l­îng s¶n xuÊt, lµ yÕu tè n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. YÕu tè lao ®éng sau mét thêi gian sö dông sÏ t¨ng gi¸ trÞ cña nã lªn vµ ra quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. B¶ng 2: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty 1999 – 2001 NhËn xÐt: Sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty qua ba n¨m ®Òu t¨ng lªn, tõ 94 ng­êi n¨m 1999 lªn 96 ng­êi vµo n¨m 2000 vµ 99 ng­êi vµo n¨m 2001. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh nªn lao ®éng chñ yÕu lùc l­îng lµ n÷ chiÕm tû träng lín 72,3% n¨m 1999; 67,7% n¨m 2000 vµ 70,7% n¨m 2001.Nh­ng do nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®ßi hái c©y trång ngµy cµng lín, c«ng viÖc nÆng nhäc nhiÒu cho nªn tuyÓn dông nam nhiÒu h¬n n÷ (mét sè n÷ nghØ h­u). Do vËy tû lÖ n÷ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 4,41%, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 7,69%. MÆc dï lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû träng ch­a cao (2,13% n¨m 1999, 23,2%n¨m 2001), nh­ng tèc ®é t¨ng l¹i nhanh, n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng lªn 11,1%, n¨m 2001 so víi 2000 t¨ng lªn 15%, ®iÒu ®ã chøng tá doanh nghiÖp ngµy cµng coi träng tr×nh ®é cña lao ®éng qu¶n lý kü thuËt. 1.5.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007: B¶ng 3 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2007 Đơn vị tính: đồng ChØ tiªu M· sè Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 1,275,912,191 1,327,675,567 3,901,280,751 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 - 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02) 10 1,275,912,191 1,327,675,567 3,901,280,751 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 973,654,421 908,653,429 2,798,903,614 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(20=10-11) 20 302,257,770 419,022,138 1,102,377,137 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 5,007,820 40,760,205 55,379,216 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 - - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 - 8. Chi phÝ b¸n hµng 24 - 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 210,136,523 194,721,786 710,261,802 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh [30 = 20+ (21 - 22) - (24 + 25)] 30 97,129,067 265,060,557 447,494,551 11. Thu nhËp kh¸c 31 8,666,385 75,000 8,976,385 12. Chi phÝ kh¸c 32 65,329 67,004 13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32) 40 8,666,385 9,671 8,909,381 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ (50=30+40) 50 105,795,452 265,070,228 456,403,932 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh(®­îc miÔn 2 n¨m) 51 29,622,727 74,219,664 127,793,101 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 - 17. Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN(60=50-51-52) 60 76,172,725 190,850,564 328,610,831 NhËn xÐt: DÔ thÊy viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®· cã sù tiÕn triÓn h¬n so víi kú tr­íc. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô t¨ng lªn h¬n 1,2 tû ®ång lªn h¬n 1,3 tû ®ång, trong khi chi phÝ vµ gi¸ vèn bá ra l¹i gi¶m ®i. Nhê vËy, lîi nhuËn c«ng ty thu vÒ t¨ng kh¸ nhiÒu so víi kú tr­íc. Cô thÓ lîi nhuËn sau thuÕ tõ h¬n 76 triÖu ®ång lªn gÇn 191 triÖu ®ång. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch míi hç trî cho ng­êi lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n tõ ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu suÊt lµm viÖc, t¨ng hiÖu qu¶ viÖc tiªu thô dÉn tíi t¨ng lîi nhuËn. B¶ng 4: Bảng cân đối kế toán năm 2007 Đơn vị: đồng Tµi s¶n M· sè Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m A- Tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) 100 2,338,469,416 1,920,275,833 I- TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 110 401,547,352 624,090,671 1. TiÒn 111 401,547,352 624,090,671 2. C¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 112 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 500,000,000 400,000,000 1. §Çu t­ ng¾n h¹n 121 500,000,000 400,000,000 2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 1,247,215,613 707,968,961 1. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 855,253,065 350,196,714 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 242,480,000 218,000,000 3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 134 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 149,482,548 139,772,247 6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi 139 IV. Hµng tån kho 140 188,443,815 188,216,201 1. Hµng tån kho 141 188,443,815 188,216,201 2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 1,262,636 - 1. Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 151 1,262,636 2. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 152 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n­íc 154 5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 B- Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260) 200 1,158,238,037 1,255,321,694 I- C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211 2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212 3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*) 219 II- Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1,153,243,825 1,184,703,888 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1,153,243,825 1,184,703,888 - Nguyªn gi¸ 222 2,413,489,229 2,208,920,172 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ(*) 223 (1,260,245,404) (1,024,216,284) 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 224 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 III- BÊt ®éng s¶n ®Çu t­ 240 IV. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 250 V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 1. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 261 4,994,212 70,617,806 2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 Tæng céng tµi s¶n ( 270 = 100 + 200 ) 270 3,496,707,453 3,175,597,527 Nguån vèn M· sè Sè cuèi n¨m Sè ®Çu n¨m A- nî ph¶i tr¶ (300=310+330) 300 954,796,874 832,782,757 I. Nî ng¾n h¹n 310 935,065,229 821,898,407 1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 312 329,219,927 140,915,878 3. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tríc 313 3,000,000 1,650,000 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 314 25,145,231 22,958,655 5. Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 315 161,816,716 194,873,717 6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng 318 9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 319 415,883,355 461,500,157 10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 II-. Nî dµi h¹n 330 19,731,645 10,884,350 1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng­êi b¸n 331 2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 19,731,645 10,884,350 7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 B- Vèn chñ së h÷u (400=410+430) 400 2,541,910,579 2,342,814,770 I. Vèn chñ së h÷u 410 2,488,367,607 2,317,855,098 1. Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u 411 2,106,623,511 2,106,623,511 2. ThÆng d­ vèn cæ phÇn 412 3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 4. Cæ phiÕu (*) 414 5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415 6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 7. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 417 354,298,635 193,644,451 8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 27,445,461 17,587,136 9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi 420 11. Nguån vèn ®Çu t XDCB 412 II- Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 53,542,972 24,959,672 1. Quü khen th­ëng, phóc lîi 431 50,142,972 21,559,672 2. Nguån kinh phÝ 432 3,400,000 3,400,000 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 433 Tæng céng nguån vèn (440=300+400) 440 3,496,707,453 3,175,597,527 NhËn xÐt: Qua bảng cân đối kế toán ta thấy đã có sự thay đổi về tổng tài sản ngắn hạn trong năm. Tổng tài sản ngắn hạn đã tăng từ 1,920,275,833 đồng lên 2,338,469,416 đồng.Việc tăng lên của tổng tài sản là do sự phát sinh tăng của c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n, hµng tån kho và tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c. Tuy vậy năm 2007, đầu tư tài sản cố định đã giảm, điều này thể hiện công ty đã giảm đầu tư vào tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh, mặt khác tài sản cố định của công ty được khấu hao nhanh, và các loại tài sản dài hạn khác đều giảm về mặt giá trị vào cuối năm 2007. Mặt khác, nợ phải trả của công ty tăng lên trong năm từ 832,782,757 lên 954,796,874 cho thấy công ty cần chú ý tới việc điều tiết các khoản nợ, tránh rơi vào trạng thái khủng hoảng do không trả được nợ. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của công ty chiếm một tỷ lệ khá lớn. Lý do là công ty đã chuyển sang cổ phần hóa. Do vậy, nợ phải trả chủ yếu là phải trả nội bộ, công ty sử dụng nợ dài hạn khá it. 1.6. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở công ty CP. Công viên cây xanh: Văn hóa doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi loại hình doanh nghiệp. Do đó, nếu thiếu yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp khó có thể đứng vững và tồn tại được trên thị trường ở bất kỳ thời điểm, hay hình thái kinh tế xã hội nào. Ngày nay ở Việt Nam, cũng như trên thế giới, nguồn nhân lực của doanh nghiệp là con người mà văn hóa doanh nghiệp là sự liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn nhân lực riêng lẻ tổng hợp lại. Không những thế, văn hóa doanh nghiệp còn được thể hiện qua phong cách của người lãnh đạo đứng đầu các vị trí của doanh nghiệp và tác phong làm việc của mọi nhân viên. Văn hóa kinh doanh đang ngày càng có ảnh hưởng to lớn tới hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực tập tại công ty Cp. Công viên cây xanh TP Vinh qua quan sat tìm hiểu thì công ty hiện nay chưa chú trọng đến văn hóa kinh doanh. Khi được hỏi đến đa số mọi nhân viên trong công ty đều không hiểu về văn hóa kinh doanh và nhầm lẫn văn hóa kinh doanh chính là văn hóa xã hội. V× vËy mµ c«ng ty vÉn ch­a cã ®­îc mét nÒn v¨n hãa kinh doanh ®óng nghÜa. Trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, vµ nÒn kinh tÕ ®ang cã xu thÕ toµn cÇu hãa h×nh nh­ ®©y lµ chç h¹n chÕ lín nhÊt cña chÝnh c«ng ty. Trong c¸c c«ng ty cã sù ph©n cÊp quyÒn lùc cao. Sù ph©n cÊp quyÒn lùc nµy thÓ hiÖn rÊt râ qua c¬ cÊu tæ chøc vµ møc ®é phô thuéc trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c cÊp trong c«ng ty, nã ®­îc biÓu hiÖn ra bªn ngoµi kh«ng chØ trong c«ng viÖc mµ trong c¶ c¸c mèi quan hÖ giao tiÕp. Trong c«ng ty gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh tèi cao vÒ c«ng viÖc, nh­ng ngay c¶ gi¸m ®èc còng ph¶i tá ra t«n träng nh÷ng ng­êi cao tuæi, nhÊt lµ khi nh÷ng ng­êi nµy lµm viÖc l©u n¨m trong c«ng ty. Trong giao tiÕp, ng­êi ViÖt Nam cã xu h­íng hoµ nhËp vµo c¸c mèi quan hÖ c¸ch x­ng h« trong c«ng ty phô thuéc vµo tuæi t¸c, ®Þa vÞ x· héi, thêi gian, kh«ng gian giao tiÕp cô thÓ. Ng­êi ViÖt Nam rÊt coi träng t×nh nghÜa vµ Ýt khi t¸ch b¹ch gi÷a cuéc sèng riªng t­ víi c«ng viÖc. Cho nªn C«ng ty kh¸ quan t©m ®Õn nh©n viªn kh«ng chØ vÒ mÆt l­¬ng bæng vµ sù th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc mµ cßn c¶ vÒ nh÷ng nhu cÇu kh¸c cña hä trong cuéc sèng hµng ngµy nh­ nhµ cöa, ®Êt ®ai, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, ch¨m sãc con c¸i vµ gi¶i trÝ, th­ëng TÕt cho nh©n viªn. Qua ®ã, cã thÓ thÊy c¸c C«ng ty CP. C«ng viªn c©y xanh gièng nh­ nh÷ng gia ®×nh thu nhá. Ngoµi ra c«ng ty còng th­êng xuyªn tæ chøc c¸c chuyÕn tham quan du lÞch cho c«ng nh©n viªn chøc nh»m n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn vµ cñng cè mèi quan hÖ cña nh©n viªn víi c«ng ty vµ còng lµm t¨ng tinh thÇn ®oµn kÕt gi÷a c¸c c¸ nh©n. Trong v¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam còng nh­ ®­¬ng ®¹i, vÞ trÝ cña ng­êi phô n÷ ®­îc ®Ò cao h¬n ë nhiÒu n­íc kh¸c trong khu vùc, vµ do ®ã ý thøc vÒ sù b×nh ®¼ng nam n÷ trong doanh nghiÖp ViÖt Nam cao h¬n nhiÒu so víi c¸c quèc gia ch©u Á kh¸c.V× vËy mµ trong c«ng ty vai trß cña c¸c n÷ giíi ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸ cao vµ còng do ®Æc tr­ng cña ngµnh nghÒ kinh doanh mµ tû lÖ n÷ giíi lµm viÖc trong c«ng ty cao h¬n nam giíi rÊt nhiÒu. C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn ®êi sèng cña tõng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ n÷ nh©n viªn. Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt c«ng ty cßn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh trong ngµy lÔ 8-3 hay 20-10 , t¹o t©m lý tho¶i m¸i vµ c¶m gi¸c ®­îc t«n träng cña c¸c n÷ c¸n bé, c«ng nh©n viªn. MÆt kh¸c ta l¹i cã thÓ thÊy bªn trong c«ng ty còng tån tai nhiÒu khiÕm khuyÕt kh¸ ®Æc tr­ng cña nÒn v¨n hãa ViÖt Nam nh­: dÔ dµng tho¶ m·n víi nh÷ng lîi Ých tr­íc m¾t, ng¹i c¹nh tranh, “ träng n«ng khinh th­¬ng”, tËp qu¸n sinh ho¹t t¶n m¹n cña kinh tÕ tiÓu n«ng, t«n sïng kinh nghiÖm, kh«ng d¸m ®æi míi, tÝnh t­ lîi qu¸ lín, thãi quen tuú tiÖn. ë NghÖ An c«ng ty Cp. C«ng viªn c©y xanh lµ c«ng ty ®éc quyÒn vµ mÆt hµng kinh doanh kh¸ ®Æc biÖt nªn v¨n hãa cña c«ng ty cßn rÊt thô ®éng, c«ng ty ch­a quan t©m mét c¸ch ®óng mùc vÒ Marketing. Trong c¬ chÕ canh tranh thÞ tr­êng hiÖn nay th× Marketing ®ãng vai trß v« cïng to lín. C«ng t¸c Marketing tèt kh«ng chØ gióp c«ng ty qu¶ng b¸ ®­îc h×nh ¶nh cña chÝnh m×nh, n©ng cao lîi nhuËn kinh doanh mµ cßn gióp doanh nghiÖp hoµn thiÖn h¬n nÒn v¨n hãa doanh nghiÖp cña m×nh. ViÖc ph©n tÝch thÞ tr­êng, t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng gióp c«ng ty hiÓu râ h¬n vÒ kh¸ch hµng vµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thay ®æi cña thi tr­êng nhanh chãng h¬n tõ ®ã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thi tr­êng n¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, c«ng ty l¹i ch­a hiÓu râ ®­îc tÇm quan träng cña Marketing. Trong c«ng ty th­êng mang t©m lý nÕu cÇn th× kh¸ch hµng sÏ tù t×m ®Õn vµ ngåi chê. ChÝnh v× t©m lý lµm viÖc nh­ thÕ mµ c«ng ty ®· mÊt mét sè dù ¸n vµo tay nh÷ng c¬ së kh¸c. ChÝnh v× viÖc kh«ng hiÓu râ ý nghÜa, gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña v¨n hãa doanh nghiÖp nªn c«ng ty cßn ch­a x©y dùng ®­îc cho m×nh mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi còng nh­ hÖ thèng triÕt lý, quan ®iÓm kinh doanh nh»m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ g¾n kÕt mäi thµnh viªn l¹i víi nhau.TriÕt lý kinh doanh trong doanh nghiÖp cung cÊp c¸c gi¸ trÞ, chuÈn mùc hµnh vi nh»m t¹o nªn mét phong c¸ch lµm viÖc, sinh ho¹t chung ®Ëm ®µ b¶n s¾c riªng cña c«ng ty. Phần II: Bµi häc kinh nghiÖm vµ mét sè gi¶I ph¸p nh»m n©ng cao v¨n hãa doanh nghiÖp t¹i c«ng ty cp. c«ng viªn c©y xanh 2.1. ThuËn lîi: HiÖn t¹i, nhiÒu DN lín ë ViÖt Nam kh«ng xem s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu, sù lín nhá… lµ tiªu chÝ c¹nh tranh víi nhau n÷a. Mét trong nh÷ng ®iÒu hä quan t©m hµng ®Çu lµ v¨n hãa doanh nghiÖp trong tæ chøc. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ngµy cµng chó träng ®Õn hµnh vi øng xö cña c¸c nh©n viªn ( trong néi bé doanh nghiÖp còng nh­ víi bªn ngoµi) th«ng qua viÖc tù x©y dùng cho m×nh bé quy chuÈn v¨n hãa doanh nghiÖp thèng nhÊt. Thêi gian qua, th­êng xuyªn cã sù tuyªn truyÒn réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh(lµm giµu kh«ng khã, doanh nh©n ViÖt Nam, ng­êi ®­¬ng thêi,..), nh÷ng héi th¶o vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp , c¸c ch­¬ng tr×nh t«n vinh doanh nh©n ViÖt Nam, c¸c gi¶i th­ëng th­¬ng hiÖu,… ®· tõng b­íc kh¬i dËy hoµi b·o lµm giµu trong giíi trÎ ngµy nay. V¨n hãa doanh nghiÖp ViÖt Nam ngµy nay thÓ hiÖn trªn hai mÆt: môc ®Ých kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p kinh doanh . Trong ®ã môc ®Ých kinh doanh lµ quyÕt ®Þnh, nãi lªn tÇm vãc cao thÊp cña v¨n hãa doanh nghiÖp. VÒ môc ®Ých kinh doanh: ®¹t hiÖu qu¶ cao ( ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c¸ nh©n vµ hiÖu qu¶ cho x· héi), cã tÝnh nh©n v¨n( ®èi víi con ng­êi vµ thiªn nhiªn). Cßn vÒ ph­¬ng ph¸p kinh doanh: tu©n thñ ph¸p luËt( kÓ c¶ ph¸p luËt quèc gia, quèc tÕ còng nh­ ®iÒu lÖ, néi quy cña tõng doanh nghiÖp), ®¶m b¶o minh b¹ch c«ng khai trong kinh doanh, tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý khoa häc, dùa vµo c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. ë ViÖt Nam, v¨n hãa doanh nghiÖp ®· ®ang vµ sÏ ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. HiÓu râ sù quan träng nµy, ViÖt Nam ®ang tõng b­íc ®Çu t­ , t¹o dùng c¬ së nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp . V¨n ho¸ doanh nghiÖp chØ võa míi ®­îc ®Ó ý x©y dùng ë ViÖt Nam c¸ch ®©y kh«ng l©u. Tuy ®i sau nh­ng nÕu biÕt n¾m b¾t tèt c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn, th× nã cã thÓ nhanh chãng ph¸t huy ­u ®iÓm, mang l¹i hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ còng cho thÊy, viÖc thiÕt lËp c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cho c¸c doanh nghiÖp míi dÔ h¬n nhiÒu so víi c¸c doanh nghiÖp ®· tån t¹i l©u vµ viÖc thay ®æi c¸c gi¸ trÞ nÒn t¶ng cña doanh nghiÖp thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng chø kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ mét sù ®æi míi. Sù héi nhËp ngµy cµng s©u cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi thÕ giíi còng ®· gãp phÇn thay ®æi nhËn thøc cña mét sè doanh nghiÖp. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp, thËm chÝ cã nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng hÒ tiÕc tiÒn mêi c«ng ty n­íc ngoµi vµo ho¹ch ®Þnh v¨n ho¸ doanh nghiÖp cho c«ng ty m×nh. Häc tËp v¨n ho¸ doanh nghiÖp tiªn tiÕn n­íc ngoµi ®· trë thµnh t­ duy míi cña c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam. MÆt kh¸c, cã thÓ nãi v¨n ho¸ n­íc ViÖt Nam ta mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. §Æc ®iÓm næi bËt cña v¨n ho¸ d©n téc lµ coi träng t­ t­ëng nh©n b¶n, chuéng sù hµi hoµ, tinh thÇn cÇu thùc, ý chÝ phÊn ®Êu tù lùc tù c­êng … lµ nh÷ng ­u thÕ ®Ó x©y dùng v¨n ho¸ daonh nghiÖp mang b¶n s¾c ViÖt Nam trong thêi kú hiÖn ®¹i. Mét sè doanh nghiÖp biÕt x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp trªn c¬ së b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc nªn ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. Ng­îc l¹i nÕu chØ biÕt du nhËp nguyªn xi, m¸y mãc m« h×nh v¨n ho¸ doanh nghiÖp n­íc ngoµi, kh«ng g¾n kÕt víi v¨n ho¸ b¶n ®Þa, doanh nghiÖp ®ã sÏ thÊt b¹i. V¨n ho¸ doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc h×nh thµnh lµ mét phÇn quan träng cña v¨n ho¸ ViÖt Nam ®­îc l­u truyÒn vµ båi ®¾p tõ thÕ hÖ nµy ®Õn thÕ hÖ kh¸c mµ chóng ta cÇn g×n gi÷ vµ båi ®¾p trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. V¨n ho¸ doanh nghiÖp n­íc ta tiÕp thu nh÷ng nh©n tè v¨n ho¸ trong kinh doanh h×nh thµnh qua nhiÒu n¨m cña c¸c nÒ kinh tÕ hµng ho¸ trªn thÕ giíi, ®ång thßi tiÕp thi vµ ph¸t huy nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ trong kinh doanh cña cha «ng, vËn dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña x· héi ngµy nay, ®ã lµ hiÖn ®¹i ho¸ truyÒn thèng ®i ®«i víi sù truyÒn thèng ho¸ hiÖn ®¹i. ChØ cã nh­ vËy míi kÕt hîp ®­îc tèt truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, ®ã lµ sù kÕt hîp chän läc vµ n©ng cao, tõng b­íc h×nh thµnh v¨n ho¸ doanh nghiÖp mang ®Æc s¾c ViÖt Nam 2.2.Khã kh¨n. X· héi ch­a quan t©m tíi viÖc hç trî c¸c doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ cña hä. PhÇn nhiÒu nÕu cã quan t©m th× ®Òu mµy mß häc hái cña nhau, ch­a cã tÝnh tù gi¸c. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc quan t©m tíi doanh nghiÖp chñ yÕu ë khÝa c¹nh: doanh nghiÖp cã trèn thuÕ kh«ng? Doanh nghiÖp cã bu«n lËu hay lµm ¨n phi ph¸p kh«ng? V¨n ho¸ doanh nghiÖp v× thÕ bÞ bá r¬i hoµn toµn. Thùc tÕ, ch­a cã c¬ quan nhµ n­íc nµo quan t©m tíi viÖc hç trî ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ngoµi sù hç trî tÇm vÜ m« kh«ng thÓ ®¸p øng còng nh­ kÝch thÝch ®­îc nhu cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c¸c c«ng ty trong n­íc l¹i c¹nh tranh nhau qu¸ khèc liÖt, kÓ c¶ b»ng thñ ®o¹n vµ giµnh giËt nh©n tµi cña nhau. §iÒu ®ã t¹o cho ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhá mét t©m lý cùc kú bÊt æn, kh«ng cã lîi cho viÖc nh©n viªn ®ã ®ãng gãp, x©y dùng v¨n ho¸ cô thÓ cho mét doanh nghiÖp. Nhìn chung, văn hóa công sở và văn hoá doanh nghiệp của nước ViÖt Nam nãi chung vµ tØnh NghÖ An nãi riªng còn có những mặt hạn chế nhất định. Đó là một nền văn hóa được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp, môi trường làm việc có nhiều bất cập, dẫn đến có những cái nhìn ngắn hạn, chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh và hợp tác, chưa có tính chuyên nghiệp, còn bị ảnh hưởng bởi các tàn dư của nền kinh tế bao cấp, chưa có cơ chế dùng người thỏa đáng vời từng vị trí làm việc, có sự bất cập trong giáo dục và đào tạo. T×nh tr¹ng chñ nghÜa thùc dông, dïng mäi thñ ®o¹n ®Ó ®o¹t lîi nhuËn cao, thËm chÝ siªu lîi nhuËn, bÊt kÓ viÖc lµm ®ã cã h¹i cho ng­êi kh¸c. C¸c doanh nghiÖp n­íc ta cßn c¹nh tranh bÊt hîp ph¸p, tranh giµnh thÞ tr­êng, ®¸ng phª ph¸n nhÊt lµ nh÷ng thñ ®o¹n h¹ gi¸, ph¸ gi¸ khi xuÊt khÈu hµng ho¸. Doanh nghiÖp ta tham gia héi chî rÊt b«i b¸c, xuÊt ngo¹i kh«ng chuÈn bÞ, kh«ng cã th«ng tin, kh«ng cã chñ ®Ých, th­êng xuyªn say xØn trong nh÷ng ngµy ë n­íc ngoµi ch¾c ch¾n kh«ng thÓ dÉn ®Õn thµnh c«ng trong kinh doanh, kh«ng cho phÐp häc hái thªm nh÷ng ®iÒu hay lÏ ph¶i vµ còng kh«ng thÓ ®¹i diÖn cho v¨n ho¸ d©n téc, g©y ph¶n c¶m n¬i ®èi t¸c n­íc ngoµi. TÝnh minh b¹ch vÒ th«ng tin tµi chÝnh ë nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c«ng t¸c kiÓm to¸n, kÕ to¸n vÉn cßn ë møc ®é rÊt thÊp, ®©y lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú héi nhËp bëi nh÷ng nhµ t­ b¶n giµu kinh nghiÖm kh«ng thÓ kh«ng xem “ tói tiÒn cña anh nh­ thÕ nµo” tr­íc khi “ hîp t¸c víi anh nh­ thÕ nµo”. NhiÒu gi¸m ®èc cßn cã nhËn thøc lÖch l¹c vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp: cã ng­êi muèn t¹o ra sù th©n t×nh víi nh©n viªn ®· ph¶i dµnh quü thêi gian trong ngµy ®Ó “ ®¸nh phám” víi nh©n viªn cña m×nh. Trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn ch­a coi träng th­ tiÕn cö, giíi thiÖu cña doanh nghiÖp cò, n¬i ng­êi lao ®éng lµm viÖc tr­íc khi nép ®¬n vµo chç m×nh. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n g©y nªn t©m lý coi th­êng l·nh ®¹o ë c¸c nh©n viªn ViÖt Nam. V¨n ho¸ doanh nghiÖp, kh«ng thÓ t¸ch rêi v¨n ho¸ cña céng ®ång x· héi v× c¸c thµnh viªn cña c¸c doanh nghiÖp còng ®ång thêi lµ c¸c thµnh viªn cña gia ®×nh vµ x· héi, mµ x· héi th× cßn nhiÒu bÊt cËp. + Mét trong nh÷ng bÊt cËp ®ã lµ chÊt l­îng cña hÖ thèng gi¸o dôc. S¶n phÈm cña hÖ thèng gi¸o dôc lµ c¸c kü s­, cö nh©n, c«ng nh©n lµnh nghÒ míi ra tr­êng. PhÇn ®«ng hä rÊt thiÕu kiÕn thøc x· héi. Hä cã thÓ rÊt quan t©m tíi b¶n th©n, gia ®×nh, b¹n bÌ, thËm chÝ nh÷ng vÊn ®Ò lín quèc gia, thÕ giíi nh­ng l¹i thê ¬ víi hoÆc kh«ng biÕt c¸ch thÓ hiÖn sù quan t©m víi sù sèng cßn, tån t¹i hay kh«ng tån t¹i, hiÖu qu¶ hay l·ng phÝ cña doanh nghiÖp. Vµ thùc tÕ thËt phi lý lµ, c¸c cö nh©n, kü s­ l¹i lµm viÖc kÐm h¬n c¸c nh©n viªn cã b»ng cÊp nh÷ng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. §iÒu nµy gi¶i thÝch mét phÇn cho lý do t¹i sao cã mét sè l­îng lín c¸c kü s­ cö nh©n thÊt nghiÖp trong x· héi ViÖt Nam hiÖn nay. + X· héi ch­a quan t©m tíi viÖc hç trî c¸c doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ cña hä. PhÇn nhiÒu nÕu cã quan t©m th× ®Òu mµy mß häc hái cña nhau, ch­a cã tÝnh tù gi¸c. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc quan t©m tíi doanh nghiÖp chñ yÕu ë khÝa c¹nh: doanh nghiÖp cã trèn thuÕ kh«ng? Doanh nghiÖp cã bu«n lËu hay lµm ¨n phi ph¸p kh«ng? V¨n ho¸ doanh nghiÖp v× thÕ bÞ bá r¬i hoµn toµn. Thùc tÕ, ch­a cã c¬ quan nhµ n­íc nµo quan t©m tíi viÖc hç trî ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ngoµi sù hç trî tÇm vÜ m« kh«ng thÓ ®¸p øng còng nh­ kÝch thÝch ®­îc nhu cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã c¸c c«ng ty trong n­íc l¹i c¹nh tranh nhau qu¸ khèc liÖt, kÓ c¶ b»ng thñ ®o¹n vµ giµnh giËt nh©n tµi cña nhau. §iÒu ®ã t¹o cho ng­êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhá mét t©m lý cùc kú bÊt æn, kh«ng cã lîi cho viÖc nh©n viªn ®ã ®ãng gãp, x©y dùng v¨n ho¸ cô thÓ cho mét doanh nghiÖp. 2.3. Bài học từ cách thức xây dựng văn hóa công ty tại công ty CP. công viên cây xanh. 2.3.1. Giữ gìn các giá trị cốt lõi -Đề cao giá trị của con người Việc đề cao giá trị của nhân viên làm cho các anh chị công nhân viên cảm thấy mình có vai trò quan trọng trong công ty, trung thành và muốn gắn bó lâu dài với công ty. Khi cảm thấy mình có vai trò quan trọng trong công ty, nhân viên có trách nhiệm hơn với công việc của mình. - Liên tục cải tiến chất lượng Nhờ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà trong thời gian thực tập tại công ty em chưa thấy một lời phàn nàn từ khách hàng về chất lượng sản phẩm trong khi đó, số lượng khách hàng ngày càng tăng. - Xây dựng tiêu chuẩn 5S trong công việc Trong số các công nghệ quản lý sản xuất hàng đầu thế giới, có lẽ công nghệ dễ áp dụng nhất cho lãnh vực dịch vụ là chương trình 5S. 5S lúc đầu được hình thành nhằm tạo ra một môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ tại các nhà máy. Ngày nay 5S được xem là một khái niệm có khả năng ứng dụng rộng khắp trong bất kỳ ngành nghề nào và ở công ty có bất kỳ quy mô nào, tiêu chuẩn này vừa được du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng đã thực sự có ảnh hưởng tốt tới những công ty nghiêm túc áp dụng. Công ty cây xanh công viên đã thử áp dụng 5S này và thu được kết quả đáng khích lệ. Triết lý của 5S là để có thể đạt được cấp độ cao về chất lượng, độ an toàn và năng suất, tổ chức cần phải tạo ra một môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Ngược lại, một nơi làm việc hỗn loạn, mất trất tự không những không khuyến khích nhân viên làm việc tốt mà còn kềm hãm những nỗ lực nhằm cải thiện hiệu quả làm việc. 5S, như đã được mô tả, phải là một chương trình có tính chất toàn công ty và đòi hỏi sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể ban điều hành. Nếu như chỉ áp dụng một phần 5S, hoặc chỉ thực hiện ở một vài bộ phận trong công ty thì lợi ích của 5S sẽ không được thể hiện đầy đủ. Hơn thế nữa, việc áp dụng 5S cần phải được thực hiện liên tục và bền vững. Nếu chỉ xem việc thực hiện 5S như là một dự án, nghĩa là có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, thì 5S coi như thất bại, bởi vì nhân viên sẽ quay lại tình trạng mất trật tự như lúc ban đầu một cách dễ dàng. 5S không chỉ là sự thay đổi và cải tiến nơi làm việc về mặt vật lý mà còn hình thành thái độ và hành vi mới cho nhân viên và làm cho tất cả nhân viên thấm nhuần kỷ luật. Nếu nơi làm việc là nơi khách hàng dễ thấy hoặc được thể hiện ngay ở khu vực dịch vụ khách hàng, thì chương trình 5S có thể nâng cao sự hài lòng của khách hàng và hình ảnh công ty. 5S là viết tắt của năm từ tiếng Nhật: seiri, seiton, seiso, seiketsu và shitsuke. Bước 1: seiri, nghĩa là sàng lọc, cụ thể là phân biệt vật dụng nào là cần thiết và vật dụng nào là không cần thiết tại nơi làm việc và cất dọn những vật dụng không cần thiết. Cất dọn trong giai đoạn seiri nghĩa là hoàn trả những vật dụng đó cho chủ nhân đích thực, di chuyển chúng đến những khu vực lưu trữ xa hơn và rẻ hơn, bán hay tặng cho, hoặc giải pháp cuối cùng là hủy và vứt chúng đi. Điều đặc biệt quan trọng trong giai đoạn seiri là loại bỏ sự hỗn độn và tạo ra không gian trống qúy giá để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Bước 2: seiton, là sắp xếp, xếp đặt những gì còn lại sau khi đã áp dụng bước seiri, hoặc xếp đặt những gì cần thiết tại nơi làm việc. Điều này có nghĩa là sắp xếp mọi vật vào đúng vị trí của chúng, giống như ở thư viện. Seiton còn liên quan đến việc dán nhãn, ghi ký hiệu cho từng vật dụng tại nơi làm việc như các dụng cụ, hồ sơ, thiết bị và vật dụng văn phòng. Một nơi làm việc trật tự và có tổ chức là sự sẵn sàng cho bước thứ 3. Bước 3: seiso, nghĩa là làm sạch/ làm vệ sinh và loại bỏ rác ruởi, bụi bặm và những vật lạ khác ra khỏi nơi làm việc để tạo ra một không gian ngăn nắp, sạch sẽ. Bước này bao gồm việc quét dọn, sơn phết và các hoạt động sửa sang khác. Sau khi đã thực hiện ba bước S đầu tiên này, thì hai bước S sau được thực hiện để duy trì môi trường làm việc mới. Bước 4: seiketsu, nghĩa là tiêu chuẩn hóa, hoặc định ra các quy trình để tất cả nhân viên phải thực hiện và tuân thủ. Ví dụ, đặt ra quy định về việc hủy bỏ cái gì, khi nào và như thế nào trong khi thực hiện bước seiri. Đặt ra quy định về việc lưu trữ hồ sơ ở đâu và như thế nào, việc mượn và hoàn trả hồ sơ như thế nào, và trả lại vị trí cũ như thế nào. Bước này cũng quy định cụ thể việc vệ sinh nơi làm việc khi nào và như thế nào và ai sẽ làm những công việc đó. Một quy định 5S có hiệu quả tại nhiều công ty Nhật là nhân viên phải làm sạch nhà vệ sinh. Kết quả là nhà vệ sinh luôn luôn sạch sẽ. Bước 5: shitsuke là bước cuối cùng, hoặc còn gọi là bước huấn luyện và kỷ luật. Nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới, được huấn luyện kỹ lưỡng về các nguyên tắc và quy định về 5S để gíup họ dễ thực hiện và tuân thủ. Kỷ luật về việc thực hiện 5S được thấm nhuần tới mức sao cho nhân viên không thể trở lại lề thói (không hay) trước đây. Từ các hoạt động 5S các bộ phận làm việc đã có tinh thần tập thể, mọi người hoà đồng với nhau hơn, các anh chị công nhân viên có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc. 2.3.2. Thay đổi để phù hợp với địa phương Hiện nay, Nghệ An và đặc biệt là thành phố Vinh còn đang trên đá phát triển, có những quy chế và chính sách mới đối với nhiều mặt hàng kinh doanh khác nhau. Thị trường nội tỉnh chưa phải là rộng lớn do vậy công ty còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty đã thay đổi nhiều quy định cũng như tiêu chuẩn trong một số lĩnh vực để phù hợp với văn hóa vùng miền địa phương cũng như liên tục phát triển những mối quan hệ mới nhằm mở rộng thị trường ra các tỉnh khác và nước ngoài. Đối với nguồn nhân lực, công ty đang cố cải thiện tình trạng tuyển chọn nhân lực chỉ dựa trên các mối quan hệ quen biết; ngoài ra nỗ lực nâng cao chất lượng quản lý và phong cách làm việc để hợp đồng lao động thời hạn và thăng tiến không chỉ dựa vào thời gian làm việc mà còn dựa vào năng lực và hiệu quả làm việc. 2.3.3. Tạo ra các giá trị dựa trên hành động thực sự 2.3.3.1. Đề cao giá trị của sự chăm chỉ và cẩn thận: Trong doanh nghiªp ,sù ch¨m chØ vµ cÈn thËn cña nh©n viªn ph¶i lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ cao. Mçi mét hµnh ®éng cña c¸c c¸ nh©n kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mµ cßn ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn h×nh ¶nh cña chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp.VËy nªn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn ch¨m chØ lµm viÖc h¬n. 2.3.3.2. Tạo mối quan hệ thân tình giữa nhà lãnh đạo với nhân viên và giữa nhân viên với nhau      Thường các quản trị viên cấp cao lớn không ý thức được rằng cách hành xử và phong cách lãnh dạo của họ có ảnh hưởng lớn như thế nào đến tinh thần hợp tác trong công ty. Họ có thể vô tình tạo nên một rào chắn đối với sự cộng tác của các nhân viên và làm ảnh hưởng đến việc chuyển tải thông điệp mà thương hiệu muốn mang đến cho khách hàng. Họ thường nhìn doanh nghiệp của mình như một “bức tranh lớn'' chứ không phải là một “bức tranh tổng thể”. Các nhà lãnh đạo cũng thường bỏ qua cái nhìn tổng quan về những con người ở ''tuyến đầu'' - những người phải thường xuyên đối diện trực tiếp với khách hàng - mà cho thúc đẩy “những sự thay đổi mang tính chiến lược”. Một thương hiệu có thành công hay không, điều đó phụ thuộc vào những hành động hằng ngày của người lãnh đạo và tất cả nhân viên của họ, chúng có song hành cùng lời hứa mà thương hiệu đó cam kết mang đến cho khách hàng hay không và công ty đó xây dựng được mối liên hệ tình cảm với đội ngũ nhân viên của mình hay không. 2.3.3.3. Quan t©m x©y dùng lßng tù hµo vÒ c«ng ty cña c¸c thµnh viªn: ë c«ng ty, ng­êi l·nh ®¹o ph¶i quan t©m ®Õn viÖc tuyªn truyÒn sù h×nh thµnh c«ng ty. G©y dùng nªn lßng tù hµo vÒ c«ng ty trong mçi thµnh viªn. Tuy nhiªn, ®ã kh«ng chØ lµ tuyªn truyÒn gi¸o ®iÒu, song song víi viÖc nµy, c«ng ty ®Òu hÕt søc t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi c¸ nh©n cã c¬ héi ph¸t triÓn n¨ng lùc cña m×nh ®ång thêi ®­îc ®·i ngé xøng ®¸ng. ChÝnh v× vËy, mçi thµnh viªn trong c«ng ty ®Òu rÊt tù hµo ®­îc lµm mét thµnh viªn trong c«ng ty, vµ hÕt lßng g¾n bã víi c«ng ty. Lßng trung thµnh cña nh©n viªn chÝnh lµ néi lùc quan träng nhÊt ®Ó c«ng ty cã ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2.4. Mét sè kiÕn nghÞ , gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp: 2.4.1. Gi¶i ph¸p tõ phÝa c«ng ty: C«ng ty cÇn t¹o dùng kh¶ n¨ng vµ thãi quen t­ duy chiÕn l­îc, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong doanh nghiÖp m×nh. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn hÖ thèng quy chÕ, néi quy, quy ®Þnh, chia sÎ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n xuèng cÊp d­íi nhiÒu h¬n, khuyÕn khÝch tinh tinh thÇn céng ®ång trong doanh nghiÖp. C«ng ty nªn cã mét kÕ ho¹ch chiÕn l­îc tæng thÓ, thay v× mét kÕ ho¹ch hay nh÷ng ph­¬ng h­íng chung chung trong dµi h¹n. Vµ nªn sö dông nh÷ng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®ã nh­ mét chuÈn mùc, vËn dông nã mét c¸ch nhanh nhÑn vµ linh ho¹t c¸c ho¹t ®éng trong ph¹m vi cña kÕ ho¹ch ®ã. Thùc hiÖn mét c¬ chÕ c«ng b»ng, c«ng khai râ rµng kÕ ho¹ch x©y dùng, ph¸t triÓn nh©n viªn, gióp hä thÊy ®­îc t­¬ng lai cña m×nh. Thùc vËy, thay v× chØ t¹o dùng c¸i vá bÒ ngoµi cña v¨n hãa doanh nghiÖp, c«ng ty nªn x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®Þnh h­íng chiÕn l­îc mµ m×nh ®· ®Æt ra trªn c¬ së c©n nh¾c mét c¸ch hîp lý c¸c yÕu tè c¬ b¶n(kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhµ cung cÊp), khi Êy sÏ dÇn dÇn h×nh thµnh b¶n s¾c v¨n hãa ®éc ®¸o vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n. C«ng ®oµn còng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m cïng l·nh ®¹o doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp, h­íng ®Õn môc tiªu c¶i thiÖn quan hÖ lao ®éng t¹i n¬i lµm viÖc, cïng c«ng ty n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Gi¸m ®èc cÇn ý thøc ®­îc sù thay ®æi to lín cña m«i tr­êng xung quanh, vµ biÕt c¸ch t¹o ra nh÷ng thay ®æi b­íc ngoÆt, s¸ng t¹o ®Ó xuÊt hiÖn t­ t­ëng míi, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù thay ®æi v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp m×nh, thÝch nghi nhanh chãng h¬n víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. Gi¸m ®èc cÇn ®­a ra ®­îc nh÷ng tuyªn bè râ rµng vÒ sø mÖnh, vÒ nhiÖm vô cña c«ng ty, nh»m t¨ng c­êng tÝnh thèng nhÊt trong néi bé, tr¸nh t×nh tr¹ng nh©n viªn m¬ hå lóng tóng khi hµnh ®éng. B¶n th©n ng­êi l·nh ®¹o cÇn khiÕm tèn, dÔ gÇn vµ cã ®¹o ®øc. H·y l·nh ®¹o b»ng sù tËn tuþ, kh«ng ®­îc tham lam, vun vÐn cho c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, c«ng b»ng, ch¾c ch¾n nh­ng ®õng bao giê nhá män, vui vÎ, gÇn gòi víi mäi ng­êi, biÕt tha thø lçi lÇm, chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ chia sÎ nh÷ng hy sinh. CÇn g­¬ng mÉu thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt cña m×nh, nh÷ng g× m×nh ®· høa víi nh©n viªn cho nh©n viªn häc tËp tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ g©y dùng lßng tin n¬i hä. C«ng ty cÇn cã c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ míi, c¸c thñ tôc míi: TuyÓn chän nh©n viªn g¾n víi ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Tøc lµ trong tuyÓn chän, kh«ng chØ c¨n cø vµo kiÕn thøc, kü n¨ng phï hîp víi c«ng viÖc mµ cßn ph¶i xÐt ®Õn sù phï hîp gi÷a tÝnh c¸ch, quan ®iÓm sèng vµ lµm viÖc cña nh©n viªn víi nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp, víi v¨n hãa doanh nghiÖp. Muèn x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty h·y b¾t ®Çu tõ viÖc x©y dùng “V¨n hãa tuyÓn dông”. §©y lµ cöa ngâ giao tiÕp ®Çu tiªn gi÷a c«ng ty víi øng viªn, nh÷ng ng­êi lao ®éng t­¬ng lai cña c«ng ty. Mét Ên t­îng ®Ñp ban ®Çu bao giê còng lµ tiÒn ®Ò cho sù hîp t¸c l©u dµi vµ g¾n kÕt. Nhµ qu¶n lý ph¶i g­¬ng mÉu ®i ®Çu. Hä chÝnh lµ biÓu t­îng ®Ó nh©n viªn noi theo, tõ c¸ch ®i ®øng, nãi n¨ng vµ hµnh ®éng. C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn cÇn ®­îc cËp nhËt ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®­a c¸i míi vµo c«ng ty. Th­êng xuyªn tá chøc c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, khen th­ëng ®Ò b¹t vµo c¸c chøc danh. ThiÕt kÕ L«g«, khÈu hiÖu, ng«n ng÷ trong c«ng ty, kiÕn tróc vµ mµu s¾c trang trÝ… phï hîp víi v¨n hãa doanh nghiªp. Nh÷ng tuyªn bè nhiÖm vô vµ L«g« cña c«ng ty chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¬ cÊu v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. Th­êng xuyªn rµ so¸t l¹i c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, ®Ó h­íng c¸c bé phËn vµo luång c«ng viÖc, phï hîp víi ®Þnh h­íng gi¸ trÞ, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp m×nh. ThØnh tho¶ng, c«ng ty nªn tæ chøc c¸c kú nghØ lÔ kÕt hîp víi huÊn luyÖn kü n¨ng truyÒn ®¹t, giao tiÕp th«ng qua c¸c trß ch¬i qu¶n lý, h­íng tíi x©y dùng sù hîp t¸c trong c¸c bé phËn trong c«ng ty. §ång thêi, cÇn tËn dông c¸c ngµy lÔ, TÕt ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng vµ khen th­ëng, g¾n nh÷ng khuyÕn khÝch vËt chÊt víi ho¹t ®éng v¨n hãa cña c«ng ty ®Ó mçi c¸ nh©n tù suy ngÉm vµ hµnh xö sao cho cã ®­îc c©n b»ng gi÷a thµnh qu¶ lao ®éng c¸ nh©n vµ sù hîp t¸c cña tËp thÓ. CÇn x©y dùng cho riªng m×nh mét v¨n hãa doanh nghiÖp ®Æc thï. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, c«ng ty nªn chó träng t¹o dùng vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu cña m×nh, v× th­¬ng hiÖu chÝnh lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña v¨n hãa doanh nghiÖp, thÓ hiÖn uy tÝn, vÞ thÕ cña s¶n phÈm, lµ niÒm tù hµo cña doanh nghiªp, t¹o ra niÒm tin cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung øng. C«ng ty nªn x©y dùng hµnh vi øng xö trong néi bé, ®iÒu nµy sÏ gióp cho bé m¸y c«ng ty vËn hµnh tr¬n tru víi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cao, tu©n thñ nguyªn t¾c chung. §Ó cã mét m«i tr­êng v¨n hãa øng xö néi bé tÝch cùc, c«ng ty nªn dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ: th¸i ®é t«n träng ®ång nghiÖp, trao quyÒn hîp lý, th­ëng ph¹t c«ng minh, tuyÓn dông vµ ®Ò b¹t hîp lý, quy ®inh vÒ tr¸ch nhiÖm sö dông tµi s¶n cña c«ng ty. V¨n ho¸ hµnh vi øng xö víi bªn ngoµi còng cã t¸c dông n©ng cao h×nh ¶nh cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. Mçi c«ng ty, muèn ph¸t triÓn tõ kh¸ lªn xuÊt s¾c ph¶i cã mét tÇm nh×n réng lín, tham väng l©u dµi, x©y dùng ®­îc mét nÒn v¨n hãa cã b¶n s¾c riªng, thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt v­ît tréi. §Ó x©y dùng mét nÒn v¨n hãa m¹nh, c«ng ty lu«n ph¶i duy tr× t­ t­ëng cèt lâi cña m×nh vµ khuyÕn khÝch tiÕn bé kh«ng ngõng. §Ó cã mét v¨n hãa m¹nh, c«ng ty cÇn x©y dùng mét m«i tr­êng v¨n ho¸ m¹nh:c¸c gi¸ trÞ cèt lâi, c¸c niÒm tin hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ- nguyªn t¾c- gi¸o lý néi bé doanh nghiÖp ®­îc chia sÎ, truyÒn b¸ trong doanh nghiÖp, nh÷ng nh©n vËt h×nh mÉu, c¸c tËp tôc, quy t¾c giao tiÕp, c¸c nghi thøc trong c«ng viÖc, héi häp, ghi nhËn thµnh tÝch… C«ng ty nªn x©y dùng bé quy chuÈn ho¹t ®éng thèng nhÊt cña riªng c«ng ty, råi nªn in ra ®Ó ph¸t ®Õn tõng nh©n viªn vµ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty nªn ban hµnh v¨n b¶n xö lý c¸c vi ph¹m, thµnh lËp bé m¸y gi¸m s¸t ®iÒu tra, ®Ó b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó. C«ng ty lu«n ph¶i thay ®æi, c¶i tiÕn, cè g¾ng ®Ó ngµy mai tèt h¬n ngµy h«m nay lu«n tiÕn tíi ®Ých cao h¬n, hä ph¶i x©y dùng cho m×nh mét v¨n ho¸ tiªu huû mäi sù tho¶ m·n. CÇn ph¶i ý thøc s©u s¾c r»ng con ®­êng x©y dùng v¨n hãa m¹nh nh»m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n gi¶n, mµ lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, bÒn bØ cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn nghiªn cøu x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp xuÊt ph¸t tõ sø m¹ng c«ng ty, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc l©u dµi cña c«ng ty, ®Ó c¸c nh©n viªn dùa vµo ®ã mµ hµnh xö, chia sÎ c¸c gi¸ trÞ, vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu h¬n cho c«ng ty.C«ng ty cÇn trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng, vÒ c¸c rµo c¶n kü thuËt, vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ c¶i thiÖn v¨n hãa doanh nghiÖp nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,gi¸ thµnh thÊp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc. Văn hóa doanh nghiệp lấy việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trung tâm để nâng cao trình độ quản lý công ty, làm cho quan niệm giá trị của doanh nghiệp thấm sâu vào các tầng chế độ chính sách, từng bước chấn hưng, phát triển doanh nghiệp. Điều đó bao gồm các nội dung cơ bản: Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của công nhân viên chức để phát huy tính tích cực, tính chủ động của họ; Bồi dưỡng quan điểm giá trị doanh nghiệp và tinh thần doanh nghiệp để nó trở thành nhận thức chung của đông đảo công nhân viên chức và trở thành động lực nội tại khích lệ tất cả mọi người phấn đấu; Tăng cường đào tạo và phát triển tài nguyên văn hóa trong công ty nhằm tạo ra không khí văn hóa tốt đẹp để nâng cao tố chất văn hóa và trình độ nghiệp vụ của công nhân viên chức; Có chế độ thưởng, phạt hợp lý, có cơ chế quản lý dân chủ khiến cho những người có cống hiến cho sự phát triển của công ty đều được tôn trọng và được hưởng lợi ích vật chất xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Xây dựng quan niệm hướng tới thị trường. Công ty phải nhanh chóng hình thành quan niệm thị trường linh động, sát với thực tiễn. Quan niệm thị trường bao gồm nhiều mặt như giá thành, khả năng tiêu thụ, chất lượng đóng gói và chất lượng sản phẩm, các dịch vụ sau bán hàng, các kỳ khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng… Tất cả phải hướng tới việc tăng cường sức cạnh tranh. Cần phải coi nhu cầu thị trường là điểm sản sinh và điểm xuất phát của văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra còn cần phải xây dựng quan niệm khách hàng. Công ty hướng ra thị trường nói cho cùng hướng tới khách hàng. Phải lấy khách hàng làm trung tâm. Phải căn cứ vào yêu cầu và ý kiến của khách hàng để khai thác sản phẩm và cung cấp dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hệ thống tư vấn cho người tiêu dùng, cố gắng ở mức cao nhất để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ để tăng cường sức mua của khách hàng;. Công ty không những phải coi sản phẩm của mình là một bộ phận làm nên quá trình phát triển nhân loại mà còn phải coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công ty mình là một bộ phận của văn hóa nhân loại. Thông qua các hoạt động nhân đạo và văn hóa hình ảnh công ty sẽ trở nên tốt đẹp hơn, uy tín của doanh nghiệp được nâng lên đáng kể. 2.4.2. Giải pháp từ phía Nhà nước: Quan ®iÓm cña §¶ng cÇm quyÒn ®ãng mét vai trß quan träng ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc t¹o dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp m×nh. C¸c c¬ quan nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, hç trî, t¹o ra mét ®éng lùc t¸i ®Þnh h×nh l¹i v¨n ho¸ cña c¸c DN ViÖt Nam thêi kú héi nhËp. T¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c DN th«ng qua m«i tr­êng ph¸p lý. §Ó doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp t­ nh©n b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt cÇn ®¶m b¶o thÓ chÕ ®i vµo ®êi sèng, cô thÓ lµ luËt doanh nghiÖp. CÇn tiÕp tôc hoµn chØnh hÖ thèng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa nh»m ®ñ søc khuyÕn khÝch doanh nh©n ph¸t huy truyÒn thèng v¨n hãa trong kinh doanh cña cha «ng, bæ sung nh÷ng nh©n tè míi trong v¨n hãa doanh nghiÖp cña thêi ®¹i, khuyÕn khÝch ®­îc doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chiÕn l­îc kinh doanh, cã môc tiªu phÊn ®Êu l©u dµi h¬n n©ng cao søc c¹nh tranh trªn tr­êng quèc tÕ . Ban hµnh luËt míi vµ hoµn thiÖn, söa ®æi mét sè quy ®Þnh cña luËt ®· ban hµnh: Ban hµnh luËt vÒ tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp trong ®ã cÇn ph¸t huy vai trß cña c¸c hiÖp héi doanh nghiÖp nh»m khai th¸c mäi nguån lùc cña x· héi, kÓ c¶ thu hót tµi trî tõ bªn ngoµi, ®Ó ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng trî gióp mét c¸ch trùc tiÕp, cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn lµm tèt vai trß cÇu nèi gi÷a héi viªn víi c¬ quan cña chÝnh phñ, ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña doanh nghiÖp. NhÊt lµ trong viÖc tham gia so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N©ng cao nhËn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp: CÇn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, tuyªn truyÒn, gi¶ng d¹y vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp, trong ®ã c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®ãng vai trß tÝch cùc, cÇn ®­a vµo gi¶ng d¹y cho c¸c c«ng chøc Nhµ n­íc vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp, c¸ch thøc ¸p dông v¨n ho¸ doanh nghiÖp nh­ mét c«ng cô qu¶n lý, cã thÓ ë d¹ng mét m«n häc riªng hoÆc lång ghÐp vµo bé m«n qu¶n lý nguån nh©n lùc, hay bé m«n qu¶n trÞ chiÕn l­îc. CÇn tiÕp tôc thay ®æi t­ duy qu¶n lý, ®Ò xuÊt nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch qu¶n lý ®ñ m¹nh ®Ó khuyÕn khÝch h¬n n÷a tinh thÇn kinh doanh trong nh©n d©n, h¨ng h¸i lµm giµu cho b¶n th©n vµ cho ®Êt n­íc. Thñ tiªu triÖt ®Ó quan niÖm coi th­êng kinh doanh, kh«ng coi träng doanh nh©n, chØ coi träng quan chøc, ph©n biÖt ®èi xö víi kinh tÕ t­ nh©n…. Xo¸ bá t©m lý Ø l¹i, dùa vµo bao cÊp cña Nhµ n­íc, ®Ò cao nh÷ng nh©n tè míi trong kinh doanh, nh÷ng ý t­ëng s¸ng t¹o, s¸ng kiÕn t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. T«n vinh nh÷ng doanh nh©n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, cã ý chÝ v­¬n lªn, lµm r¹ng rì th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. ViÖc h×nh thµnh v¨n hãa doanh nghiÖp còng ®ßi hái ®Èy m¹nh cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp vµ hiÖn ®¹i ho¸. Ph¶i s¾p xÕp l¹i bé m¸y tinh gän, kh¾c phôc chång chÐo, quan liªu, n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña bé m¸y hµnh chÝnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh, lµnh m¹nh hãa ®éi ngò c¸n bé…Bªn c¹nh viÖc x©y dùng mét quy chuÈn nh»m t¹o nªn nh÷ng c¸ thÓ kinh doanh hoµn h¶o víi nh÷ng phÈm chÊt riªng, cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng tÝnh céng ®ång kinh doanh víi ý nghÜa ®Ó céng ®ång kinh doanh ng­êi ViÖt còng cã tÝnh liªn kÕt tËp thÓ cao KẾT LUẬN Văn hóa doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi loại hình doanh nghiệp. Do đó, nếu thiếu yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp khó có thể đứng vững và tồn tại được trên thị trường ở bất kỳ thời điểm, hay hình thái kinh tế xã hội nào. Ngày nay ở Việt Nam, cũng như trên thế giới, nguồn nhân lực của doanh nghiệp là con người mà văn hóa doanh nghiệp là sự liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn nhân lực riêng lẻ tổng hợp lại. Không những thế, văn hóa doanh nghiệp còn được thể hiện qua phong cách của người lãnh đạo đứng đầu các vị trí của doanh nghiệp và tác phong làm việc của mọi nhân viên. Bởi vậy, đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty họ còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hóa của doanh nghiệp đó. Nhìn chung, văn hóa công sở và văn hoá doanh nghiệp của nước ta còn có những mặt hạn chế nhất định. Đó là một nền văn hóa được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp, môi trường làm việc có nhiều bất cập, dẫn đến có những cái nhìn ngắn hạn, chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh và hợp tác, chưa có tính chuyên nghiệp, còn bị ảnh hưởng bởi các tàn dư của nền kinh tế bao cấp, chưa có cơ chế dùng người thỏa đáng vời từng vị trí làm việc, có sự bất cập trong giáo dục và đào tạo. Mặt khác, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam còn có các yếu tố khác chi phối. Về phương pháp quản trị kinh doanh, trong thực tế có những điểm chung sau: - Tuân thủ pháp luật quốc gia, quốc tế, bảo đảm tính minh bạch, công khai trong sản xuất , kinh doanh. - Quan tâm, tuân theo các nguyên lý quản lý khoa học và phải biết dựa vào khoa học mà tổ chức bộ máy quản lý, thực hiện các phương pháp kinh doanh. - Biết áp dụng các công nghệ tiên tiến trong điều hành sản xuất, kinh doanh - Chú trọng sử dụng hợp lý các vị trí làm việc của đội ngũ cán bộ, người lao động và phát huy tổng hợp các tiềm năng, thực hiện sự cố kết của các nhân tố đó vì mục tiêu chung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh.doc
Luận văn liên quan