Tiến trình phát triển cấu tạo lô 102 - 106 và tiềm năng dầu khí của chúng

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 CHƯƠNG I . VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BỒN TRŨNG SÔNG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 2 II. CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT 4 III. ĐỊA TẦNG 11 IV. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU DẦU KHÍ 16 V. KIẾN TẠO BỒN SÔNG HỒNG 18 CHƯƠNG II. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CẤU TẠO LÔ 102- 106 I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 II. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CẤU TẠO LÔ 102 -106 23 CHƯƠNG III TIỀM NĂNG DẦU KHÍ CỦA LÔ 102- 106 I. TRIỂN VỌNG SINH DẦU CỦA ĐÁ MẸ 39 II. KHẢ NĂNG CHỨA DẦU CỦA ĐÁ CHỨA LÔ 102 – 106 41 III. CÁC ĐẶC TÍNH CHẮN VÀ BẪY DẦU KHÍ CỦA VÙNG 46 CHƯƠNGIV KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiến trình phát triển cấu tạo lô 102 - 106 và tiềm năng dầu khí của chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uûa khoa vaø quí thaày boä moân Ñòa Chaát Daàu khí _ Khoaùng saûn , em hoaøn thaønh ñöôïc khoùa luaän toát nghieäp ñeà taøi : “ Tieán trình phaùt trieån caáu taïo loâ 102 _ 106 vaø trieån voïng daàu khí cuûa chuùng “ Em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán quí thaày coâ khoa Ñòa chaát ( ñaëc bieät thaày coâ boä moân Daàu khí vaø khoaùng saûn ñaõ cung caáp cho em nhöng kieán thöùc caên baûn cuõng nhö chuyeân moân ñeå em hoaøn thaønh toát khoùa luaän naøy . Xin chaân thaønh caûm ôn thaày Phan Vaên Koâng ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höông daãn giuùp em hoaøn thaønh baøi luaän naøy . Trong quaù trình laøm baøi do löôïng taøi lieäu coøn ít vaø kieán thöùc coøn haïn cheá cuûa mình neân ñeà taøi cuûa em khoâng traùnh khoûi nhöõng sai xoùt , mong quùi thaày coâ thoâng caûm ñoùng goùp yù kieán ñeå baøi luaân ñöôïc hoaøn chænh hôn . Tp.Hoà Chí Minh, 7-2004 Buøi Ñöùc Thoï CHÖÔNG I VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ –LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU BOÀN TRUÕNG SOÂNG HOÀNG I. VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ Boàn Truõng soâng Hoàng coù dieän tích 4500km2 phaân boá rìa Taây Baéc bieån Ñoâng Vieät Nam vaø toaøn boä Vònh Baéc Boä, phaàn baéc theàm luïc ñòa Trung Boä. Boàn traûi daøi töø chaâu thoå soâng Hoàng treân ñaát lieàn thuoäc caùc tænh Haûi Höng, Thaùi Bình, Haø Nam Ninh, moät phaàn caùc tænh Haø Baéc, Haø Sôn Bình, Haûi Phoøng xuoáng phía nam ñaûo Haûi Nam vôùi chieàu daøi 600km. Boàn coù daïng hình elip keùo daøi theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam. Thuoäc Baéc – Ñoâng Baéc ñöùt gaõy soâng loâ vaø Vónh Ninh, vôùi caùc heä thoáng caáu truùc ñöùt gaõy phaùt trieån theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam phaàn trung taâm boàn: naèm xen giöõa 2 heä thoáng ñöùt gaõy soâng Loâ vaø soâng Maõ.Phaàn Nam boàn: laø phaàn thu heïp cuûa boàn naèm ôû ngoaøi khôi Baéc Trung Boä.(hình1) Hình 1: Caáu truùc ñôn giaûn theàm luïc ñòa Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä II. CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT 1. Phaàn Baéc vaø Ñoâng Baéc boàn Soâng Hoàng: Phaàn Baéc vaø Ñoâng Baéc laø ñôùi thaønh heä caáu truùc phaân boá roäng vuøng Ñoâng Baéc heä ñöùt gaõy Soâng Loâ vôùi caùc caáu truùc moùng tröôùc Kainozoi. Caùc traàm tích Ñeä Tam moûng vaø loä roõ vuøng Ñoàng Ho vaø ñaûo Baïch Long Vó. Heä thoáng ñöùt gaõy chính khoáng cheá caáu truùc cuûa vuøng phaùt trieån chuû yeáu theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam. Caùc ñöùt gaõy naøy chia caét khoái neàn thaønh ñòa luõy vaø baùn ñòa haøo nhoû hình thaønh caùc beå Ñeä Tam Baïch Long Vó vaø Beibu Wan. Moùng cuûa caùc beå Ñeä Tam phaân boá roäng raõi ñôn vò thaønh heä caáu truùc Caledonian caùc khoái neàn coå vôùi caùc thaønh taïo bieån Telhys sau Calendo vaøi nôi caùc thaønh taïo traàm tích Triat muoän chöùa than vaø caùc lôùp maøu ñoû kieåu molas tröôùc nuùi chuû yeáu laø caùc thaønh taïo cacbonat tuoåi Paleozoi muoän. Caáu truùc Ñeä Tam goàm baùn ñòa haøo nhoû Oligoxen keà aùp höôùng cuûa gaõy Soâng Loâ (hình 2) taùch giaõn kieåu dòch tröôït suït baäc troïng löïc do taùch giaõn thuï ñoäng gaây ra caùc baùn ñòa haøo caùc taäp traàm tích vuïn coù söï xen keõ caùc taäp traàm tích vuïn. Maët giaùn ñoaïn cô sôû Mioxen keát thuùc ñòa haøo nhoû heïp ñeå môû ra caùc truõng oaèn voõng Mioxen keà goái leân caùc baùn ñòa haøo vöøa neâu, traàm tích Mioxen ñoä phaân giaûi roõ bieån tieán traûi roäng ñeàu khaép khu vöïc möïc bieån döøng cao Ñoâng Baéc ñöùt gaõy Soâng Loâ, traàm tích Mioxen ít bieåu hieän caùc daáu veát phöùc taïp lieân quan vôùi keânh raïch nhoû thuûy trieàu ít coù bieán daïng uoán neáp maät ñoä ñöùt gaõy cuõng khaù nhieàu. Tích tuï chaäm vaø bình oån lieân tuïc trong caû Plioxen vaø Ñeä Töù, traàm tích do oaèn voõng phaân nhòp roõ, khoâng daøy bieåu thò theá bieån tieán vôùi toác ñoä laéng ñoäng thaáp, traàm tích mòn theå hieän quaù trình huûy hoaïi (hình 3). Chuù thích: -Baùn ñòa haøo Oligoxen nhoû vôùi taäp traàm tích mòn coù ñoä phaân giaûi roõ vaø caùc taäp thoâ coù ñoä phaân giaûi môû xen keõ nhau keà aùp vaøo söôøn khoái nhoâ moùng. -Bieån tieán vaøo truõng oaèn voõng caùc taäp traàm tích Mioxen coù ñoä coù ñoä phaân giaûi oån ñònh keà goái leân maët baøo moøn cuûa taäp Oligoxen vaø coå hôn. Hình 3 Chuù thích: TN ñöùt gaõy Soâng Loâ (SW) thuoäc phaàn trung taâm beå Soâng Hoàng vôùi caùc taäp traàm tích Mioxen bò bieán daïng uoán neáp, ñöùt gaõy nôû hoa ÑB ñöùt gaõy Soâng Loâ (NE) phaàn ÑB beå Soâng Hoàng vôùi caùc baùn ñòa ha suït baäc Oligoxen coøn caùc taäp traàm tích Mioxen bình noåi Hình 2 2. Phaàn trung taâm beå soâng Hoàng: Naèm xen giöõa hai ñeä ñöùt gaõy soâng Loâ vaø heä ñöùt gaõy soâng Hoàng ,soâng Chaûy soâng Maõ. Caáu truùc cuûa ñôùi höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam, caáu truùc Khoaùi Chaâu, Phuø Cöø, Tieân Höng, Kieán Xöông vaø Tieàn Haûi coù nhieàu gieáng khoan, chæ coù moät tôùi moùng traàm tích Kainozoi 5.000-6.000m. Traàm tích tröôùc Kainozoi taøi lieäu ñòa chaán chöa theå phaân bieät ñöôïc,traàm tích Ñeä Tam loä treân ñaát lieàn phaân boá thaønh ñôùi daøi doïc theo ñöùt gaõy höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam töø Yeân Baùi ñeán Ñoan Huøng, Sôn Taây ñaëc tröng traàm tích khaùc haún traàm tích phaàn Ñoâng Baéc vaø phaàn Nam beå soâng Hoàng. Moùng laø phaàn keùo daøi cuûa ñôùi khaâu Soâng Hoàng caáu truùc Paleozoi Mesozoi töø Vónh Phuù tôùi Nam Ñònh chìm saâu phía ôû trung taâm boàn coå nhaát thaønh taïo bieán chaát Proterozoi thuoäc ñôùi khaâu soâng Hoàng phaân boá thaønh daûi heïp loä ra nuùi Con Voi Nam Ñònh ñöôïc phaùt hieän trong moät gieáng khoan (K.15). Ñöùt gaõy soâng Hoàng xaûy ra vaøo Oligoxen. Traàm tích bieån noâng sau Varixit tuoåi Paleozoi muoän phaân boá haïn cheá chöa coù phaùt hieän xaùc minh. Mesozoi trong gieáng khoan Phuø Cöø ghaám ñaù phun traøo rhyolit vaø tuff thaønh taïo vuïn thoâ maøu ñoû coù tuoåi taïm coi laø Creâta – Eoxen keà goái leân moùng Mesozoi phaùt hieän trong cuøng gieáng khoan. Phaàn ngoaøi khôi moùng chìm quaù saâu khoâng phaùt hieän ñöôïc. Maët caét traàm tích Ñeä Tam raát daøy 15.000-16.000m ,traàm tích luïc nguyeân phaùt trieån laán bieån nhanh. Caùc traàm tích phaùt hieän gieáng khoan 104 laø traàm tích Olistostome tuoåi Oligoxen bieåu hieän taùch giaõn thuï ñoäng phaùt hieän taïi veát loä caàu qua Soâng Hoàng (Yeân Baùi). Maët caét traàm tích phaàn döôùi Plioxen bò vò ñöùt gaõy chia caét maïnh meõ khoù ñònh caáu truùc nguyeân thuûy (hình 4). Döï ñoaùn traàm tích Oligoxen phaàn trung taâm beåâ hình thaønh trong caùc ñòa haøo lôùn taùch giaõn höôùng Taây Baéc-Ñoâng Nam keå caû trong ñaát lieàn vaø trung taâm vònh Baéc boä. Ñaây laø caáu truùc taùch giaõn chính beå soâng Hoàng rìa Taây bò doàn eùp maïnh cuoái Oligoxen, quaù trình keùo taùch hình thaønh beå soâng Hoàng chuyeån xoay theo chieàu kim ñoàng hoà khoái Ñoâng Döông eùp phaàn naøy vaøo khoái cöùng cuûa rìa Taây ñòa haøo. Traàm tích Mioxen bò bieán daïng uoán neáp vaø caét cuït treân noùc Mioxen. Mioxen khoâng coøn bieán vò uoán neáp ñöùt gaõy. Chuù thích: -Ñòa haøo Oligoxen Quaõng Ngaõi daïng thung luõng coå phaân boá ôû phía Taây vaø TN ñòa luõy Tri Toân vôùi caùc taäp traàm tích keá aùp söôøn khoái nhoâ. -Söôøn phía Ñoâng dòa luõy Tri Toân thuoäc truõng bieån Ñoâng VN ñænh khoái nhoâ moùng hay ñòa luõy Tri Toân coù thaønh taïo cacbonat aùm tieâu vaø neàn. Hình 5 Chuù thích: -Caùc taäp traàm tích Oligoxen phaân boá trong ñòa haøo trung taâm khaù daøy vôùi ñoä phaân giaûi keùm roõ raøng ñaëc bieät laø phaàn döôùi nôi coù caùc ñöùt gaõy ñòa chaán -Caùc taäp traàm tích Mioxen coù ñoä phaân giaûi song song vaø roõ haàu nhö ñeàu bò uoán neáp cuøng vôùi caùc ñöùt gaõy nôû hoa chia thaønh caùc khoái coù ñænh caét cuït. Hình 4 3. Phaàn Nam beå soâng Hoàng: Phaàn Nam beå soâng Hoàng phaàn thu heïp phaàn ngoaøi khôi Baéc Trung Boä Moùng cuûa Nam vaø Taây nam beå laø phaàn keùo daøi ra bieån bò chìm saâu cuûa ñôùi thaønh heä – caáu truùc Paleozoi (Tröôøng Sôn), Mesozoi (Hoaønh Sôn) caùc thaønh taïo Ñaïi Döông Tethys tuoåi Paleozoi traàm tích, nuùi löûa tröôùc nuùi vaø caùc xaâm nhaäp Si-Al kieåu voû luïc ñòa Mesozoi Truõng ñòa haøo Oligoxen raát ña daïng. Moät soá truõng ñòa haøo kieåu thung luõng coå xen giöõa caùc ñòa luõy (hình 5) ñöôïc laáp ñaày caùc traàm tích vuïn mòn. Moät soá khaùc daïng baùn ñòa haøo suït baäc troïng löïc keà ñöùt gaõy. Ñòa haøo Quaûng-Ñaø xen keõ giöõa ñòa luõy Tri Toân vaø khoái naâng Ñaø Naüng caáu truùc chính cuûa phaàn Nam beå soâng Hoàng laáy ñaày bôûi caùc traàm tích Oligoxen trong traàm tích Mioxen phaân boá roäng hôn chuû yeáu laø traàm tích bieåu noâng vaät lieäu traàm tích ña daïng, phía Taây traàm tích vuïn bieån caøng veà phía Ñoâng treân ñòa luõy Tri Toân caøng coù nhieàu taäp cacbonat coù theå gaëp khoái aùm tieâu (hình 5 vaø 6). Traàm tích Plioxen Ñeä Töù phaân boá trong toaøn beå vôùi xu theá taêng ñoä daøy veà phía Ñoâng. Chuù thích: -Khoái nhoâ moùng hay ñòa luõy Tri Toân phaân ñònh giöõa phaàn Nam beå Soâng Hoàng hay beå Quaõng Ñaø thuoäc phía Taây (W) vaø beå Hoaøng Sa phía Ñoâng (E) -Treân ñænh khoái nhoâ moùng hay ñòa luûy Tri Toân coù caùc taäp ñaù cacbonat aùp tieâu vôùi neàn tuoåi Mioxen. Hình 6 III. ÑÒA TAÀNG CUÛA BOÀN SOÂNG HOÀNG 1. Phaàn Baéc vaø Ñoâng Baéc: Moùng caùc boàn Ñeä Tam caáu truùc Caledonian neàn coå thaønh taïo bieån Tethys sau Caledonian coù traàm tích chöùa than khoái nhoâ cao chuû yeáu cacbonat tuoåi D3-P1. Traàm tích Oligoxen goàm traàm tích luïc nguyeân caùc keát, boät keát lôùp keïp asphalt thaáu kính than naâu. Phaân nhòp alluvial chu kyø thuûy trieàu, heä taàng Baïch Long Vó Ñoàng Ho. Mioxen ñoä phaân giaûi roõ truõng oaèn voõng traàm tích luïc nguyeân chu kyø thuûy trieàu vaø alluvial caùc keát, boät keát, seùt keát. Quaù trình tích tuï traàm tích bình oån lieân tuïc trong Plioxen vaø Ñeä Töù heä taàng Bieån Ñoâng. 2. Phaàn trung taâm boàn soâng Hoàng: Caáu truùc phaàn trung taâm maët caét traàm tích Ñeä Tam khaù daøy, traàm tích luïc nguyeân phaùt trieån höôùng laán bieån nhòp traàm tích höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam thaønh taïo traàm tich Kainozoi phaân chia ñôn vò ñòa taàng saâu (hình7a, 7b). Hình 7a: Ñòa taàng cuûa caùc traàm tích tröôùc Ñeä tam treân rìa beå soâng Hoàng Hình 7b: Ñòa taàng traàm tích laáp ñaày beå Soâng Hoàng Heä taàng phuø Tieân: (tuoåi Eoxen) taäp traàm tích maøu ñoû tía kieåu molas tröôùc nuùi (cuoäi caùt keát, ít boät phieán serixit luõ tích). Hoùa thaïch baøo töû phaán hoa trong seùt keát maøu ñen vaø ñoû. Heä taàng Phuø Tieân phuû khoâng chænh hôïp treân rhyolit Tam Ñaûo tuoåi T giöõa vaø ñaù voâi C-P. Heä taàng Ñình Cao: (tuoåi Oligoxen) ñaù vuïn thoâ giaûm chuyeån daàn leân caùt, boät seùt keát, keïp caùc thaáu kính than moûng. Heä taàng Phong Chaâu: (tuoåi Mioxen sôùm) traàm tích bieån chaâu thoå, caùt keát daøy xen caùc lôùp boät seùt keát moûng nhòp aluvial. Chieàu daøy traàm tích lôùn taêng daàn töø TB xuoáng ÑN ham löôïng seùt taêng. Ñaây laø taäp traàm tích laán bieån. Heä taàng Phuø Cöø: (tuoåi Mioxen giöõa) goàm traàm tích chaâu thoå bieån. Traàm tích cuûa heä taàng goàm caùt-boät keát xen seùt keát, ít thaáu kính than naâu nhòp aluvial voâi töôùng prodelta (tieàn tam giaùc Chaâu). Heä taàng Tieân Höng: (tuoåi Mioxen muoän) traàm tích chaâu thoå, naèm baát chænh hôïp leân traàm tích heä taøng Phuø Cöø bao goàm caùc keát xen seùt keát thaáu kính than naâu, töôùng ñoàng baèng chaâu thoå aluvial. Heä taàng Bieån Ñoâng: (tuoåi Plioxen vaø Ñeä Töù) caùc taäp traàm tích song song vôùi traàm tích luïc nguyeân bôû rôøi caùt boät seùt ñoâi nôi coù buøn voâi traàm tích khoâng phaûi ñoái töôïng tìm kieám. 3. Phaàn Nam boàn soâng Hoàng: Neàn moùng tröôùc Ñeä Tam: moùng bieán chaát keát tinh ñaù xaâm nhaäp axit. Traàm tích tröôùc Ñeä Tam goàm ñaù bieán chaát vaø caùt keát, seùt keát, buøn keát, coøn coù ñaù voâi xaùm ñen tuoåi D ñaù voâi khoái daøy tuoåi C-P. Thaønh taïo Hueá: (Oligoxen) goàm caùt-boät keùt, seùt keát xaùm ñen ít thaáu kính than naâu daøy khoaûng 0.5-1.0m, töôùng ñaàm hoà ven bieån. Thaønh taïo Ñaø Naüng – Soâng Höông - Quaûng Ngaõi:(Mioxen döôùi – giöõa). Thaønh taïo Ñaø Naüng: phía Taây caùc traàm tích vuïn: caùt, boät keát vaø seùt keát phía Ñoâng cacbonat aùm tieâu vaø neàn cacbonat. Thaønh taïo soâng Höông: phaùt hieän ôû phaàn Nam boàn soâng Hoàng ngoaïi tröø ñòa luõy Tri Toân chuû yeáu goàm ñaù seùt, ñaù buøn xen caùt vaø taàng ñaù voâi moûng. Thaønh taïo Quaûng Ngaõi: (Mioxen muoän) ñaëc ñieåm laø lôùp ñaùseùt xen keïp lôùp ñaù buøn, ñaù caùt moûng lôùp cacbonat moûng, seùt maøu xanh, xaùm ñen, buøn coù maøu xaùm ñen, caáu taïo phieán moûng thoâ, xi maêng seùt cacbonat. Cacbonat goàm ñaù voâi dolomit maøu xaùm, xaùm ñen, ñoä neùn töø trung bình ñeán chaët, moâi tröôøng traàm tích bieån noâng. Thaønh taïo Bieån Ñoâng: (Plioxen – Ñeä Töù) ñaùnh giaù qua thôøi kyø Bieån Ñoâng (Vieät Nam) taùch giaõn xuoáng moùng luïc ñòa, vaø phuû baát chænh hôïp taàng Mioxen thöôïng, goàm:seùt, seùt keùt xen keõ taàng buøn, caùt, cacbonat. Ngoaøi ra, caùc lôùp phun traøo cuõng ñöôïc tìm thaáy ôû ñaây. IV. LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU DAÀU KHÍ: Tröôùc 1954 ít ñöôïc chuù yù vaø vaøo 1953 vôùi moät loå khoang duy nhaát do caùc nhaø ñòa chaát Phaùp tieán haønh ôû laøng Hoøa Myõ caùch Haø Noäi 25 km veà phía Nam vôùi ñoä saâu 303m trong traàm tích Neogen vì theá chöa noùi leân caáu truùc döôùi saâu cuûa noù cuõng nhö traàm tích KZ ôû vuøng naøy. Töø 1954 ñeán nay vieäc nghieân cöùu ñòa chaát ôû toaøn mieàn Baéc Vieät Nam vaø Boàn truõng soâng Hoàng ñöôïc chuù yù moät caùch thích ñaùng ñaëc bieät 1961 sau coâng trình nghieân cöùu cuûa Kitovani S.K (1959 – 1961) boàn truõng soâng Hoàng ñöôïc xem laø trieàn voïng soá 1 veà daàu moû vaø khí ñoát ôû mieàn Baéc nöôùc ta. Kitovani.S.L treân cô sôû phaân tích caáu truùc coå ñòa lyù töôùng ñaù, oâng ñaõ ñi ñeán 1 soá keát luaän cho boàn truõng soâng Hoàng. Sau ñoù caùc nhaø ñòa chaát Lieân Xoâ vaø Vieät Nam döôùi söï chuû bieân cuûa Dovjicov A.E (1959 – 1963) ñaõ nghieân cöùu treân nhöõng taøi lieäu ñaõ coù vaø keát quaû nghieân cöùu dò thöôøng troïng löïc ñaõ ñi ñeán keát luaän boàn truõng soâng Hoàng laø vuøng “choàng goái” vuøng Taây Baéc ñöôïc phuû bôûi traàm tích luïc ñòa. Taây Nam laø traàm tích luïc nguyeân naèm trong ñôùi Coâ toâ, chieàu daøy traàm tích KZ coù theå ñaït tôùi 1800m, ñöôïc caáu thaønh bôûi thaønh taïo traàm tích tieàn Cambri ñeán Neogen vaø chuùng khoâng ñoàng nhaát theo Dov jicov A.E maët caét ñòa chaát ñaày ñuû töø thò traán Ñoâng Quang ñeán Thò Anh coù dò thöôøng troïng löïc bieåu thò cao nhaát. Naêm 1962 lieân ñoaøn ñòa chaát thaønh laäp vôùi nhieäm vuï nghieân cöùu thaêm doø daàu khí boàn truõng soâng Hoàng vôùi nhöõng thaønh tích ñaùng keå sau 15 naêm veà khoan saâu töø 5000 ñeán 5200m soá löôïng meùt khoan ñaït ñöôïc treân 20000m taäp trung treân 2 tuyeán : Tuyeán ngang ( Nam Ñònh ñeán Haûi Phoøng ) Tuyeán doïc: doïc theo daõi chaâu Thöôïng Haûi Vieäc nghieân cöùu tuy chöa cho bieát töôøng taän caùc phaân vò ñòa taàng cuõng nhö moái quan heä giöõa traàm tích Neogen vaø tröôùc noù nhöng laøm saùng toû veà maët ñòa chaát vaø phaùt hieän ñöôïc 1 soá lôùp daàu khí. Coâng taùc khoan ñaõ phaùt hieän traàm tích Neogen coù chöùc nhieàu khí than coù giaù trò chieàu daøy traàm tích KZ ñaït tôùi treân 5000m. Song song vôùi coâng taùc khoan thì coâng taùc ñòa vaät lyù cuõng ñöôïc ñaàu tö ñuùng möùc (1961 – 1962) vieäc nghieân cöùu döôùi söï chæ ñaïo Efstein N.V, Vlasova i.j vaø Nguyeãn Ngoïc Cö keát quaû laø thaønh laäp ñöôïc baûn ñoà dò thöôøng troïng löïc tæ leä 1/500000 vaø 1/50000 xaùc ñònh hình thaùi caáu truùc lôùn trong vuøng. Veà sau nghieân cöùu ñòa vaät lyù chuû yeáu duøng phöông phaùp ñòa chaán phaûn xaï ñieän thaêm doø caáu taïo, chöùng toû ra nhieàu hieäu löïc, mang laïi nhieàu keát quaû cho söï hieåu bieát caáu truùc ñòa chaát vaø coâng taùc tìm kieám thaêm doø. Sau nhieàu naêm tìm kieám thaêm doø chæ phaùt hieän 1 maãu nhoû vaø sau naêm 1970 coâng taùc tìm kieám ôû ñaây döøng laïi. Naêm 1682 – 1736 daàu khí nöôùc vaø ôû 1862m – 1944m gaëp khí condensat condensat – nöôùc. Naêm 1975 moû khí treân ñòa phaân Tieàân Haûi (Taây Baéc caùch Haø Noäi 70km veà phía Ñoâng ñöa vaøo khai thaùc 1981 phuïc vuï CN ñòa phöông). GK 61 khôûi coâng 01/02/75 thôøi gian khoan 6 thaùng ñaõ cho doøng khí CN ñaàu tieân gaëp 2 taàng saûn phaåm ñieäp Phuø Cöø ñoä saâu 1146m- 1136m vaø 1656m. Naêm 1976 doøng ñaàu tieân töø loøng ñaát ñaõ ñöôïc laáy leân töø 1 gieáng khoan ôû ñoàng baèng Soâng Hoàng GK63 (22/5/76) à (18/10/76) vôùi 3 taàng saûn phaåm trong ñieäp Phuø Cöø, ôû ñoä saâu 1560m – 1610m gaëp daàn laãn nöôùc. Naêm 1986 ñeán nay cuøng hoaït ñoäng thaêm doø daãn khí treân theàm luïc ñòa Vieät Nam (beå Soâng Hoàng) caùc coâng ty truùng thaàu: Total Idemitsu, Scepter Resourse… Total tieán haønh khoan gieáng: 103 TH-1X, 103 TG-1X, 107 A-1X. Naêm 1992 coâng taùc tìm kieám thaêm doø daàu khí ôû boàn truõng soâng Hoàng ñöïôc hoài sinh baèng vieäc kyù hôïp ñoàng Coâng ty Anzoil cuûa UÙc vaø Coâng ty Total cuûa Phaùp hoï ñaõ khoan 3 gieáng vôùi ñoä saâu trung bình 3000m ñaõ gaëp daàu trong baãy nuùi daù voâi nöùt neû vaø phong hoùa bi vuøi laáp. V. KIEÁN TAÏO BOÀN SOÂNG HOÀNG - Beå soâng Hoàng coù dieän tích khaù lôùn, hôn 4500km2 laø nôi ñöôïc xem coù caáu taïo khaù phöùc taïp. - Theo caùc nghieân cöùu thì kieán taïo beå soâng Hoàng naèm treân phaàn rìa Rift bieån ñoâng ñaëc bieät phaàn trung taâm daøy leân ñeán 15km phuû leân boàn laø loaït traàm tích ñeä III - Hai loâ 102 –106 maø chuùng ta nghieân cöùu naèm trong phaàn cuûa phöông caáu taïo keùo daøi TB – ÑN, ÑB – TN (nhöõng höôùng naøy veà sau hình thaønh neân beå Soâng Hoàng vaø Beibuwan(Trung Quoác) hai beå naøy co phaån giao nhau vaø choàng leân nhau. - Trong thôøi kyø ñeä III vieäc taùch giaõn (sau MZ muoän vaø Paleoxen sôùm) cuûa cung ñaûo laøm dòch chuyeån vaø tröôït baèng traùi, xoay theo chieàu kim ñoàng hoà cuûa khoái Indochina vôùi phaàn Nam Trung Hoa doïc theo ñöùt gaõy soâng Hoàng (Oligoxen – Mioxen) (Tapponier ,1986, 90 Nguyeãn Giang Vuõ ,1997) - Vì taùch giaûn sau cung ñaûo neân löïc huùt taïi vöïc saâu tröôùc cung ñaûo taùc ñoäng leân maûng beân treân, söï phaùt trieån ñoä nghieân cuûa maûng Thaùi Bình Döông laøm thay ñoåi tröôøng löïc neùn eùp hay vaän toác ñaâm vaøo nhau cuûa caùc maûng coäng vôùi taùch giaûn sau cuøng ñaûo ôû phaàn rìa phía Baéc cuûa Rift bieån ñoâng daãn tôùi vieäc chuùi cuûa maûng ñaïi döông Pacific xuoâng döôùi maûng AÂu – AÙ (Taylor, 1983; Keru Pigo,1995). - Thôøi kyø Eoxen ñaëc tröng bôûi dòch chuyeån theo höôùng Taây Nam so vôùi maûng AÂu – AÙ doïc theo ñöùt gaõy soâng Hoàng ñoàng thôøi xoay noäi do chuyeån ñoäng naøy laø hieäu öùng vaø chaïm giöõa maûng luïc ñòa Aán Ñoä – Aâu AÙ theo Tapponier, 86, 90 vaø Nguyeãn Giang Vu,19õ97 keát luaän dòch chuyeån tröôïc baèng naøy laø tröôït baèng traùi. - Nhöng thôøi kyø kieán taïo treân gaây ra heä thoáng ñöùt gaõy thuaän tröôït baèng theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam toûa tia vaøo Vònh Baéc Boä laàn löôït hình thaønh ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo (Eoxen – Oligoxen). - Ñaùng keå nhaát veà kieán taïo ôû beå cuûa thôøi kyø MZ laø 3 pha Rift cuûa luïc ñòa chính xaûy ra ôû Mieàn Baéc Vieät Nam, maïnh vaø döõ doäi nhaát laø phaàn rìa beå soâng Hoàng maø chöùng cöù laø giai ñoaïn ñòa chaát vôùi hoaït ñoäng phun traøo Alkaline vaø sau ñoù laéng ñoïng traàm tích. - Phaàn Rift thöù 1 ôû soâng Ñaø (ñaëc tröng baèng phun traøo Bazan Alkaline – Olivine vaø traàm tích ñoû töôùng molass tuoåi Jura sôùm vaø tuoåi Cacbon – Triat (Traàn Vaên Trò ,1986). - Ñaëc tröng Rift 2 laø lieân quan cuûa söï hình thaønh vuøng truõng Quaõng Nam – Hoøn Gai – An Chaâu vaø ñöôïc baét ñaàu baèng pha phun traøo Bazan Alkaline ôû kyû Triat giöõa (Nguyeãn Kính Quoác,1986) Caùc traàm tích ñoàng Rift vaø haäu quaû cuûa noù naèm phuû phía treân thaønh taïo soâng Hieán laø caùc traàm tích luc nguyeân chöùa than vaø traàm tích Triat muoän (Hoøn Gai vaø Traàm tích Jura sôùm). - Phaàn Rift cuoái cuøng thôøi Jura ñeán giöõa Kreâta hình thaønh vuøng truõng Bình Lieâu vaø Hoaønh Sôn – ngoaøi ra hoaït ñoäng nuùi löûa ñaëc tröng bôûi Bazan Alkaline Liparite vaø Aomecdit chöùa Felpat tuoåi Tura giöõa vaø Kreâta sôùm , laéng ñoïng taïo traàm tích luïc nguyeân maøu ñoû. - 3 pha Rift naøy raát quan troïng trong tieán trình phaùt trieån caáu taïo cuûa caû beå soâng Hoàng noùi chung vaø loâ 102 vaø 106 noùi rieâng maø chuùng ta seõ phaân tích trong phaàn chöông II. CHÖÔNG II TIEÁN TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CAÁU TAÏO LO 102-106 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Hai loâ 102 – 106 gaàn nhau do ñoù chuùng coù tieán trình caáu taïo gaàn nhö gioáng nhau. Vieäc nghieân cöùu naøy döïa treân tieán trình phaùt trieãn caáu taïo boàn Soâng Hoàng. Caáu taïo loâ 102 – 106 phöùc taïp do naèm treân 4 pha taùch giaõn , neùn eùp , choàng cheùo nhau theâm vaøo ñoù caùc baát chænh hôïp cuûa caùc taäp ñòa taàng cung caáp nhöõng raøng buoäc khung thôøi gian cho caùc pha hoaït ñoäng kieán taïo. Nhöõng baát chænh hôïp ñi cuøng pha kieán taïo trong beã ñöïôc ñònh nhö laø baát chænh hôïp haäu Rift vaø taïo Rift. Ngoaøi ra chuùng ñi cuøng neùn eùp, gaây uoán neáp nghòch ñaûo vaø uoán neáp naâng (ñöôïc minh giaûi trong giai ñoaïn Rift bôûi Badly,1985) ( hình 8 ) Hình 8: Vò trí loâ 102-106, caùc phöông kieán taïo chính, phaân boá ñaù moùng treân bôø rìa cuûa boàn truõng, caùc loã khoan thaêm doø trong loâ Caùc baát chænh hôïp treân baát chænh hôïp 30 trieäu naêm lieân keát toát vôùi gieáng khoan. Ngöôïc laïi chöa coù gieáng khoan ñòa chaát naøo ñaùng tin caäy khi nghieân cöuù caùc baát chænh hôïp ñòa taàng coå hôn 30 trieäu naêm do ñoù caàn ñöôïc nghieân cöuù tieáp tuïc. II . TIEÁN TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CAÁU TAÏO LO 102 – 106 Do 2 loâ 102 – 106 gaàn nhau do ñoù veà maët tieán trình caáu taïo cuûa chuùng cuõng gioáng nhau. Chuùng ñieàu traûi qua 3 giai ñoaïn Rift trong ñoù ñaùng keå nhaát laø giai ñoaïn döôùi 30 trieäu naêm aûnh höôûng nhieàu ñeán cô cheá ñôùi phaù huûy tröôït baèng cuûa caùc maûng, söï hình thaønh caùc baùn ñòa haøo vaø ñòa haøoma sau naøy co lien quan ñeán teàm naêng daàu khí cuûa vuøng 1. Giai ñoaïn döôùi 30 trieäu naêm Beân döôùi baát chænh hôïp haäu Rift döôùi 30 trieäu naêm coù 3 heä thoáng ñòa haøo, baùn ñòa haøo trong 3 ñôn vò ñòa taàng khaùc nhau (hình9) töø ñaây coù theå ñöa ra keát luaän ñaõ coù 3 pha taùch giaûn xaûy ra tröôùc giai ñoaïn Rift döôùi 30 trieäu naêm trong ñoù noåi baät nhaát laø taùch giaûn cuoái cuøng trong 3 pha treân cuøng vôùi khoaûng thôøi gian maø baát chænh hôïp taïo Rift giai ñoaïn döôùi 400 trieäu naêm cuûa beå Soâng Hoàng. Chuùng seõ quyeát ñònh hình thaùi caáu taïo Soâng Hoàng ngaøy nay maø treân 2 loâ 102 – 106 chuùng ta coù theå minh giaûi ôû ñôùi ñöùt gaõy giöõa Soâng Loâ vaø Soâng Chaûy. Hình 9: Baùn ñòa haøo trong MZ chöùng toû coù 1 pha taùch giaõn maïnh trong MZ Traàm tích treân U 400 bò bieán daïng vaø phaù huûy maïnh meû raát khoù cho vaán ñeà minh giaûi chuùng. U 400 so saùnh vôùi baát chænh hôïp ôû ñaùy cuûa heä taàng Phuø Tieân ôû ñoä tuoåi khoaûng döôùi 50 trieäu naêm. Ñeå minh giaûi ta döïa treân nhöõng beå coù cuøng nguoàn goác kieán taïo ôû rìa Baéc Bieån Ñoâng tuoåi U 400 gaàn gioáng thôøi gian baát chænh hôïp taïo Rift pha thöù 2 beå Beibuwan vaø Soâng Chaâu Giang (laân caän moâ taû 1995) raèng chuùng ñöïôc kích hoaït do söï di chuyeån veà phía Taây Nam cuûa khoái Indochina thôøi Eoxen sôùm (hình 10) Hình 10: Sô ñoà kieán taïo chính ôû Ñoâng Nam AÙ Kieán taïo taùch góan sau cung dieãn ra vaøo Kreta muoän Paleoxen (theo Taylor and hays 1983) Khoái Ñoâng Döông bò ñaåy tröôït theo höôùng TN do söï va chaïm cuûa maûng Aán Ñoä vaø maûng Aâu AÙ Ngoaøi ra cuõng caàn phaûi keå ñeán thôøi Eoxen – Oligoxen pha taùch giaõn naøy taïo ra haøng loaït ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo, ñòa luõy theo phöông Taây Baéc – Ñoâng Nam chuùng song song ñôùi phaù huûy chính cuûa heä ñöùt gaõy tröôït baèng traùi ôû Soâng Hoàng goàm Thuûy Nguyeân, Kieán An, Bieån Ñoâng, Ñoâng Quan(Haø Noäi) (hình11a) Traø Coå theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam (taïo 1 goùc 120 ñoä so vôùi ñôùi phaù huûy chính cuûa heä ñöùt gaõy Soâng Hoàâng vaø ñòa haøo khaùc) (hình11a) ñòa luûy ñi cuøng ñòa haøo. Ñòa haøo naøy laø Chí Linh – Trieãn Laõng – Traøng Keânh. Trong ñoù yeáu toá kieán taïo ñaëc bieät coù lieân quan ñeán kieán taïo neùn eùp laø ñôùi naâng Baïch Long Vó maø phaàn keùo daøi Taây Baéc – Ñoâng Nam taïo goùc 50 ñoä so vôùi ñôùi phaù huûy chính ñöùt gaõy Soâng Hoàng (hình 12) Pha ñöùt gaõy naøy laø do chuyeån ñoäng tröôït baèng traùi theo thuaän chieàu kim ñoàng hoà vôùi khoái Indochina, so vôùi neàn xaûy ra trong Eoxen – Oligixen (baèng chöùng caùc ñöùt gaõy phaân khoái taûng thuaän thöôøng ñi keøm theo neùn eùp ñòa phöông nheï trong traàm tích ñoàng ñöùt gaõy) Nhöõng bieán daïng neùn eùp chæ naèm trong ñòa phaän cuûa xung quanh ñöùt gaõy phaân khoái taûng chính thöôøng ñi cuøng cheá ñoä tröôït baèng taùch giaûn (Harding 1985) chieàu chuyeån ñoäng tröôït baèng traùi ñöôïc chöùng minh treân cô sôû laø phöông cuûa ñöùt gaõy thuaän xaûy ra trong traàm tích ñoàng Rift (hình11a) tuaân theo phaân boá veà trong löïc cuûa cô cheá tröôït baèng traùi ñöôïc(Tchalenko,1970 vaø Sylvesten ,1988 chæ ra. Theâm nöõa phöông keùo daøi cuûa uoán neáp vaø caùc ñöùt gaõy nghòch trong Oligoxen ñöôïc quan saùt trong caùc ñoái naâng Baïch Long Vó tuaân theo cô cheá tröôït baêng ñôn giaûn traùi) (hình12) Vôùi kieåu phaân boá ñöùt gaõy ñuoâi ngöïa vaø söï noåi troäi veà soá löôïng cuûa caùc ñöùt gaõy thuaän so vôùi uoán neáp vaø ñöùt gaõy nghòch chæ ra raèng, ñoaïn cuûa heä ñöùt gaõy Soâng Hoàng chaïy qua beå Soâng Hoàng coù leõ laø thuoäc ñôn vò caáu taïo kieåu ñuoâi ngöïa trong caáu taïo ñöùt gaõy tröôït baèng lôùn (Biddle – Christie ,1985)(hình 11b) Vieäc uoán cong theo höôùng gaàn song song kieåu phöông ñöùt gaõy thuaän trong moâ hình cô cheá tröôït baèng traùi neâu treân cuõng tuaân theo nhöõng moâ taû ñöùt gaõy kieåu ñuoâi ngöaï ñaõ ñöôïc nghieân cöùu baèng caùch duøng moâ hình ñaát seùt cuûa Taylor (1986). OÂâng ñaõ ñöa ra keát luaän phöông cuûa caùc ñôn vò caáu taïo uoán neáp ñöùt gaõy thuaän vaø nghòch trong giai ñoaïn naøy tuaân theo cô cheá tröôït baèng ñôn giaûn traùi treân quy moâ lôùn chöùng toû pha taùch giaõn trong Eoxen – Oligoxen laø taùch giaõn do tröôït baèng ñôn giaûn traùi quy moâ. Hình 11: Baûn ñoà caáu taïo ñaúng thôøi cuûa maët baát chænh hôïp U400 cho thaáy yeáu toá kieán taïo chính Saép xeáp treân maët phaûn ngang cuûa caáu taïo töông öùng vôùi heä thoáng ñöùt gaõy tröôït baèng traùi vaø phöông caáu taïo cuûa caùc uoán neáp trong cô cheá tröôït baèng ñôn giaûn traùi Hình 12: Tuyeán ñòa chaán AA’ minh hoaï ñòa haøo tuoåi Eoxen-Oligoxen hình thaønh trong pha taùch giaõn cuoái cuøng choàng cheùo leân ñòa haøo tuoåi Paleoxen taïo thaønh do pha taùch giaõn tuoåi K muoän - Paleoxen sôùm. Pha taùch giaõn thöù 2 xaûy ra trong giai ñoaïn tröôùc baát chænh hôïp U 400. Pha taùch giaõn naøy ñöôïc ñeà ra do nhaän thaáy caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo beân döôùi baát chænh hôïp U 400 treân nhieàu tuyeán ñòa chaán (hình 13). Caùc hoaït ñoäng naâng leân trong giai ñoaïn taïo Rift trong Eoxen – Oligoxen maø chuùng gaây neân pha taùch giaûn naøy, phaàn lôùn coøn xoùt laïi ñöôïc quan saùt treân tuyeán ñòa chaán thì pha taùch giaõn naøy coù huôùng caáu taïo keùo daøi Taây Baéc – Nam Ñoâng Nam gioáng caáu taïo beå Beibuwan Pha taùch giaõn naøy chöa xaùc ñònh ñöôïc tuoåi tuy nhieân (Zhou, 1995) cho raèng pha taùch giaûn naøy baèng pha thöù nhaát taïo boàn Beibuwan (gioáng nhau phöông caáu taïo vaø raøng buoäc veà tuoåi) pha 1 taïi beå Beibuwan theo Zhon, 1995 laø K muoän – Paleoxen tuoåi pha taùch giaûn thöù 2 trong loâ 102 – 106 coå hôn tuoåi baát chænh hôïp naøy. Tuoåi K muoän – Palexen phuø hôïp vôùi nhöõng raøng buoäc vì tuoåi neâu treân vì theá pha taùch giaõn thöù 2 trong loâ ñöôïc cho laø xaûy ra vaøo giai ñoaïn treân. Caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo cuûa pha taùch giaõn naøy bò caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo trong pha taùch giaõn Eoxen – Oligoxen choàng cheùo leân (hình 13) ôû ñaây thaáy ñöôïc ñòa haøo Eoxen – Oligoxen choàng leân ñòa haøo Paleoxen nhöõng daãân chuùng thuyeát phuïc nhaát veà pha taùch giaõn naøy laø nhöõng ñöùt gaõy thuaän chaïy theo höôùng Baéc Taây Baéc – Nam Ñoâng Nam naèm ôû phía Ñoâng Nam cuûa Baïch Long Vó (hình11a) . Heä thoáng ñöùt gaõy naøy hình thaønh neân ñòa haøo Baõi Chaùy tuoåi Paleoxen (hình 14) cho thaáy ñòa haøo Baõi Chaùy bò choàng xeáp bôûi taùch giaõn thöù 2, pha taùch giaõn thöù 2 ñi cuøng hoaït ñoäng suït luùn cuûa ñöùt gaõy naèm treân tay phaûi laøm dòch chuyeån traàm tích veà höôùng Ñoâng Nam Hình 13: Tuyeán ñòa chaán CC’ minh hoïa ñòa haøo Baõi Chaùy traûi qua 2 giai ñoaïn taùch góan choàng xeáp Caùc ñöùt gaõy beân phaûi coù phöông BÑ ñi cuøng vôùi pha taùch giaõn thöù nhaát Caùc ñöùt gaõy beân traùi töông öùng vôùi pha ñöùt gaõy thöù 2 Hình 14: Tuyeán ñòa chaán BB’ minh hoïa 3 heä thoáng ñòa haøo coù maët ôû 3 ñôn vò ñòa taàng khaùc nhau. Theo Nguyeãân Giang Vuõ thì ñöùt gaõy phía tay phaûi ñòa haøo naøy laø kieåu ñöùt gaõy ñuoâi ngöïa cuûa hieän töôïng ñöùt gaõy tröôït ngan Soâng Hoàng trong pha Rift Eoxen – Oligoxen Coøn laïi pha taùch giaõn sôùm nhaát coù theå quan saùt ñöôïc treân caùc taøi lieäu ñòa chaán xaûy ra tröôùc theá kyû III vaø tröôùc pha taùch giaõn thöù 2 tuoåi K muoän – Paleoxen (hình 10) tuyeán ñòa chaán maø caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo thuoäc tuoåi naøy ñöôïc quan saùt toát nhaát treân tuyeán ñòa chaán. Caùc tuyeán loaïi khaùc cuõng quan saùt ñöôïc nhöng khoâng roõ raøng (vì naèm ôû ñoä saâu quaù lôùn döôùi möùc minh giaûi tin caäy (4s)) pha taùch giaõn naøy coù quy moâ lôùn bieân ñoä phaù huûy lôùn hôn pha Eoxen – Oligoxen chuùng ñang ñöôïc nghieân cöuù tieáp ñoùng goùp 1 phaàn quan troïng vaøo heä thoáng loâ vì caùc ñaù meï giaøu tìm naêng ñöôïc phaùt trieån trong traàm tích tröôùc kyû ñeä III treân rìa Soâng Hoàng. 2. Giai ñoaïn 30 trieäu naêm ñeán 15,5 trieäu naêm Sau 30 trieäu naêm vuøng nghieân cöùu traûi qua cheá ñoä suït luùn nhieät ñoä haäâu Rift gaây ra nghieân cöùu caùc traàm tích ñoàng Rift chuùng laáp ñaày ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo Eoxen – Oligoxen. Söï suït luùn nhieät ñoä vaø neùn chaët traàm tích taïo neân trung taâm traàm tích saâu daàn veà Nam – Taây Nam cuûa loâ 102 – 106 hay laø nghieân cöùu veà trung taâm beå Soâng Hoàng (hình 12). Khoaûng 21 trieäu naêm coù 1 pha neùn eùp do tröôït baèng traùi xaûy ra trong ñôùi naèm giöõa ñöùt gaõy soâng Loâ vaø ñöùt gaõy Soâng Chaûy ñöôïc phaùt trieån nhôø vaøo quan saùt thaáy uoán neáp vaø ñöùt gaõy cuøng vôùi caùc baát chænh hôïp töông öùng (U 220) treân nhieàu tuyeán ñòa chaán (hình 15a,b). Baát chænh hôïp naøy phaân bieät pha taùch giaõn do tröôït baèng traùi vôùi pha neùn eùp do tröôït baèng traùi xaûy ra treân heä ñöùt gaõy Soâng loâ vaø Soâng chaûy, caùc caáu taïo naøy bò choàng cheùo bôûi pha neùn eùp tröôït baèng traùi khaùc xaûy ra sau ñoù neân khoù phaân bieät chuùng vôùi nhau. Tuy nhieân khoâng thaáy coù daáu hieäu naøo cuûa tröôït baèng phaûi ñöôïc quan saùt thaáy treân beà maët hình (hình 12) do ñoù giai ñoaïn naøy vaãn laø giai ñoaïn tröôït baèng traùi. Baát chænh hôïp 15,5 trieäu naêm (U 200) ñaùnh daáu ñieåm keát thuùc cuûa pha neùn eùp maø noù taïo ra naâng ñòa taàng vaø baøo moøn. sau thôøi ñieåm naøy ñôùi giöõa ñöùt gaõy Soâng Loâ vaø Soâng Chaûy traõi qua 1 giai ñoaïn ngöøng kieán taïo 3. Giai ñoaïn 15,5 trieäu naêm ñeán 5,5 trieäu naêm Hieän taïi trong giai ñoaïn naøy beå Soâng Hoàng tieáp tuïc luùn chìm nhieät ñoä hay tieáp tuïc giai ñoaïn haäu Rift cuûa mình. Ñaëc bieät khoaûng 10,5 trieäu naêm coù 1 pha neùn eùp do tröôït baèng naøy xaûy ra maïnh meõ vaø roäng khaép taïo neân nhöõng uoán neáp vaø chôøm nghòch bieân ñoä lôùn trong khaép ñôùi giöõa ñöùt gaõy Soâng Chaûy vaø Soâng Loâ (hình 15 a,b vaø hình 12) Hình 15: Tuyeán ñòa chaán EE’(a) vaø FF’ (b) caùc hoaït ñoäng neùn eùp do tröôït baèng xaûy ra trong ñôùi naèm giöõa ñöùt gaõy Soâng Loâ vaø ñöùt gaõy Soâng Chaûy. Baát chænh hôïp 21 trieäu naêm (U220) ñaùnh daáu ñieåm baét ñaàu cuûa pha neùn eùp do tröôït ngang thöù nhaát. Baát chænh hôïp 10.5 trieäu naêm (U170) töông öùng vôùi ñieåm ñaàu cuûa pha neùn eùp tröôït baèng thöù 2. Caùc baát chænh hôïp 15.5 trieäu naêm (U170) töông öùng vôùi caùc giai ñoaïn keát thuùc cuûa 2 pha neùn eùp neâu treân. Baèng chöùng cho chieàu chuyeån ñoäng traùi cuûa pha neùn eùp naøy laø söï truøng khôùp cuûa phöông keùo daøi cuûa ñöùt gaõy thuaän vaø nghòch vôùi saép xeáp ñöùt gaõy vaø uoán neáp phaù huûy cuûa cô cheá phaù huûy tröôït baèng traùi maø sylvester 1988 (hinh12 vaø baát chænh hôïp U 170 töông öùng vôùi thôøi gian ban ñaàu cuûa pha neùn eùp naøy Xaùc ñònh tuoåi baát chænh hôïp naøy baèng caùch lieân keát taøi lieäu ñòa chaán vaø gieáng khoan neân tuoåi pha neùn eùp do tröôït baèng laø 10,5 trieäu naêm. Baát chænh hôïp 5,5trieäu naêm, ñaùnh daáu ñieåm keát thuùc pha neùn eùp naøy töø 5,5trieäu naêm ñeán hieän taïi khoâng coù hoaït ñoäng kieán taïo naøo xaûy ra (hình 8,13,14,15a,b) Vôùi nhieàu giai ñoaïn kieán taïo nhö vaäy thì khaû naêng xuaát hieän nhieàu loaïi baãy daàu tuy nhieân chuùng cuõng goùp phaàn phaù huûy nhöõng tích tuï daàu tröôùc ñoù. Ñeå hieàu roû hôn veà vaán ñeà naøy chuùng ta seõ laøm tìm hieåu chuùng trong phaàn chöông III. CHÖÔNGIII TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ LO 102 – 106 Ñeå daùnh giaù tieàm naêng daàu khí cuûa 1 boàn ta phaûi ñaùnh giaù möùc ñoä sinh, chöùa,chaén cuûa boàn ñoù vì vaäy boàn truõng Soâng Hoàng cuõng khoâng ngoaïi leä maø ôû ñaây cuï theå laø loâ 102-106 cuûa boàn sau ñaây laø söï ñaùnh giaù veà 3 yeáu toá treân cuûa loâ I.Trieån voïng sinh daàu cuûa ñaù meï Töø taøi lieäu ñöôïc toång hôïp töø ñòa hoaù keát hôïp cho minh giaûi ñòa chaán trong beå Soâng Hoàng thaáy ñöôïc raèng taàng ñaù meï laø coù trieån voïng cao trong vuøng laø caùc ñaù ñaát seùt keát chuùng coù nguoàn goác ñaàm hoà tuoåi Paleoxen vaø Eoxen – Oligoxen vaø caùc ñaù seùt keát tuoåi Mioxen sôùm coù nguoàn goác soâng vaø bieån noâng. Ñaù meï nguoàn goác ñaàm hoà tuoåi Eoxen – Oligoxen laø loaïi ñaù meï thöôøng gaëp ôû Ñoâng Nam AÙ maø trong vuøng nghieân cöùu cuûa chuùng ta(loâ 102-106) laø nhöõng maãu ñaù meï giaøu vaät chaát höõu cô tuoåi Eoxen – Oligoxen moâ taû caùc veát loä taïi Ñoàng Ho, Baïch Long Vó hoaëc töø caùc maãu ñöôïc laøm töø gieáng khoan 103 - T - H -1X 107 – PA – 1X 107 – PA – 1X. Ñoä giaøu vaät chaát höõu cô vaø daïng Kerogen cuûa caùc maãu ñaù meï Eoxen – Oligoxen coù khuynh höôùng sinh daàn vaø coù daïng Kerogen loaïi I – II. Ngoaøi ra caùc daáu vaân phoå saéc kyù khí cuûa caùc maãu naøy phaàn lôùn cho thaáy moâi tröôøng traàm tích cuûa ñaù meï laø moâi tröôøng ñaàm hoà coù ñoä maën cao vaø ngheøo Oxy (IdeMitsu,1995; PIDC,2001). Veà maët phaân boá khoâng gian cuûa ñaù meï tuoåi Eoxen theo Nguyeãn Quang Vuõ laø nhöõng taäp ñaù me ñöôïc thaønh taïo seõ ñöôïc laéng ñoïng trong caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo hình thaønh trong pha Rift trong giai ñoaïn Eoxen – Oligoxen hay noùi caùch khaùc laø traàm tích naèm trong taäp naèm giöõa caùc baát chænh hôïp U400 – U300. Keát luaän naøy döïa treân caùc nghieân cöùu veà caùc giai ñoaïn phaùt trieãn vaø cheá ñoä traàm tích cuûa caùc Rift cuûa RoSenDant(1986) Scott vaø RoSenDahl (1989) vaø Alen (1990) cho raèng caùc boàn truõng cuûa caùc Rift cuûa RoSenDahl(Sb),Scott vaø Rosendahl(1989) vaø Alen(1990) cho raèng caùc boàn truõng Rift maø traàm tích laáp ñaày chuùng do caùc quaù trình taùch giaõn kieán taïo gaây neân thì caùc traàm tích naøy chuû yeáu laø ñaàm hoà hoaëc soâng vaø caùc traàm tích ñaàm hoà maø chuùng laéng ñoïng trong moâi tröôøng nöôùc saâu cuûa boàn truõng chuû yeáu dieãn ra trong giai ñoaïn khi maø quaù trình suït luùn Rift dieãn ra maïnh meõ nhaát trong giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa caùc ñöùt gaõy thuaän, trong khi ñoù caùc traàm tích soâng chuû yeáu thaønh taïo nhöõng boàn truõng maø caùc trung taâm traàm tích ít bò aûnh höôûng suït luùn cuûa caùc ñöùt gaõy – caùc giai ñoaïn taùch giaûn thöù 2 (Creta muoân - Paloxen) vaø thöù 3 (Eoxen - Oligoxen) trong loâ 102 – 106 thoûa maõn ñieàu kieän ñeå caùc traàm tích ñaàm hoà phaùt trieån. Theo caùc taøi lieäu ñòa chaán cuûa caùc ñaù meï laáp ñaày caùc ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo tuoåi Eoxen – Oligoxen tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi caùc ñòa luõy ñaù moùng cacbonat taïo neân nhöõng phaàn daàu khí raát coù tieàm naêng (hình 1.118). Töø keát quaû kieåm tra taàng ñaù meï Eoxen – Oligoxen vaø Paleoxen cuûa gieáng khoan 107 – PA – 1X vaøo ñòa haøo Paleoxen vaø Eoxen – Oligoxen choàng cheùo leân nhau khoâng thu ñöôïc keát quaû nhö mong muoán ,ñoù laø do ñòa haøo khoâng gioáng nhö caùc ñòa haøo khaùc trong loâ phaàn lôùn cuûa thôøi gian thaønh taïo noù khoâng hình thaønh moät boàn truõng kín nhö daïng nhö 1 hoá lôùn maø laïi laø 1 baäc thang vaø thoaûi. Ñaây laø keát luaän ruùt ra töø minh giaûi ñòa chaán vì vaäy ñaù meï töôùng ñaàm hoà thöôøng thaáy trong Eoxen – Oligoxen khoâng toàn taïi taïi ñaây. Keát quaû ban ñaàu cuûa coâng taùc moâ hình hoaù boàn truõng cho thaáy ñaù meï Eoxen – Oligoxen baét ñaàu taïo daàn vaøo 18 ñeán 22 tr naêm tröôùc ñaây vaø baét ñaàu taïo khí töø 15 – 22 tr naêm vaø ñaù meï taïo daàu maõnh lieät nhaát laø vaøo khoaûng töø 6-12 tr naêm tuøy theo ñoä saâu theá naèm cuûa ñaù meï. Caùc taàng seùt keát laø than giaøu vaät chaát höõu cô tuoåi Mioxen sôùm ñaõ ñöôïc phaùt hieän thaáy trong gieáng khoan 102 – C2 -1X pha taùch giaõn taïo Rift thöù nhaát II. Khaû naêng chöùa daàu cuûa ñaù chöùa loâ 102 – 106 Caùc nghieân cöùu ôû hai loâ cho thaáy ñaù chöùa tieàm naêng nhaát laø ñaù Cacbonat tuoåi Cacbon – Pecmi, ñaëc ñieåm chuùng bò nöùt neû vaø phong hoaù. Caùc nghieân cöùu taïi gieáng khoan Gia Loäc (Haûi Döông) treân rìa cuûa truõng haï taàng chöùa nöôùc ñaù voâi ñaù chaûy vôùi löu löôïng 3600/thuøng/ngaøy taïi ñoä saâu 711m.Daãn chöùng laø ñaù daïng ñaù chöùa naøy laø gieáng khoan 310 – STB – 4X. Taïi ñaây coâng ty Anzol ñaõ thöû væa ñaït ñöïôc 64 thuøng daàu/ 1 ngaøy töø væa chöùa ñaù voâi Cacbon – Pecmi chæ 12m naèm taïi ñoä saâu 1200m veát daàu khoâ ñaõ tìm thaáy trong ñaù voâi ôû Yeân Baùi. Nhöïa ñöôøng cuõng ñöôïc phaùt hieän ra naèm trong ñaù voâi taïi ñaûo Caùt Baø. Trong vuøng nghieân cöùu hai loâ 102 -106 ña soá caùc ñaù khoâ vaø nhoâ moùng ñeàu raát coù khaû naêng laø caùc khoái ñaù voâi Cacbon – Pecmi. Ñaù voâi phong hoùa ñaõ ñöôïc quan saùt thaáy loä thieân döôùi daïng caùc nuùi, ñaûo trong Vònh Haï Long bò bieán daïng nöùt neû maïnh meû do uoán neáp chôøm ngòch cuûa caùc pha neùn eùp gaây neân. Ngoaøi ra caùc boàn chöùa tuoåi Eoxen – Oligoxen chöa gaëp caùc gieáng khoan beå Soâng Hoàng, tuy nhieân moû khí Yacheng ñaõ ñaït saûn löôïng 40tr feet khoái/ ngaøy taïi ñoä saâu hôn 4000m trong væa caùt keát tuoåi Eoxen – Oligoxen ,ña soá traàm tích Eoxen – Oligoxen ñöôïc thaønh taïo trong moâi truôøng ñaàm hoà vaø Rift laø keát quaû cuûa pha Rift cuoái cuøng ñaõ neâu ôû treân. Trong moâi tröôøng ñaàm hoà Rift coù nhieàu khaû naêng caùc theå caùt coù nguoàn goác soâng ñoå vaøo hoà vaø Rift ñöôïc thaønh taïo ôû phaàn rìa cuûa chuùng. Ñaây laø caùc væa chöùa nhieàu tieàm naêng nhöng theå Cacbon tuoåi Eoxen – Oligoxen seõ laø nhöõng quan troïng neáu nhö chuùng ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng hoà vaø do caùc ñaàm hoà coù nguoàn goác Rift tuoåi Paleoxen vaø Eoxen – Oligoxen ñöôïc hình thaønh trong maët noùng ñaù voâi Cacbon – Pecmi, Devon ,bò phong hoùa, vieäc thaåm thaáu cuõa caùc vaät lieäu ñaù voâi mang vaøo hoà taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc theå cacbonat phaùt trieån doïc theo ñoài Evaporite cuûa h62 (Alan 1990) vôùi töông traàm tích cacbonat ñaàm hoà naøy (baûng 1) . Chuù thích: ND: Khoâng coù thoâng tin Baûng 1: Ñoä giaøu vaät chaát höõu cô daïng Kerogen vaø ñoä tröôûng thaønh nhieät caùc maãu ñaù meï coù tieàm naêng +B42 Sô lieäu coå sinh töø gieáng khoan naøy cho thaáy thaønh heä tuoåi Mioxen sôùm taïi ñaây ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng soâng. Caùc pheùp ño nhieät phaân treân caùc maãu noùi treân cho keát quaû raát toát veà khaû naêng daàu vaø ñoä tröôûng thaønh nhieät ñoä keát quaû lieân keát ñòa hoùa maãu daàuvôùi ñaù meï taïi caùc væa chöùa tuoåi Mioxen.Trung taâm gieáng khoan 103 – T – H – 1X chæ ra raèng, ñaù meï cuûa maãu daàu naøy laø thuoäc taàng Mioxen sôùm (Idemitsu, 1995). Keát quaû minh giaûi ñòa chaán vaø soá lieäu töø caùc loã khoan khaùc nhau cho thaáy ña soá caùc traàm tích Mioxen sôùm ñöôïc thaønh taïo laéng ñoïng trong trung taâm traàm tích moâi tröôøng bieån noâng vaø hình thaønh trong quaù trình luùn chìm, nhieät cuûa beå Soâng Hoàng ôû gaàn rìa cuûa trung taâm traàm tích Mioxen sôùm naøy caùc töôùng traàm tích soâng ñöôïc quan saùt thaáy treân taøi lieäu ñòa chaán nhöng moâi tröôøng taïo treân thuaän lôïi cho caùc taàng ñaù meï phaùt trieån. Vì vaäy Mioxen sôùm ñöôïc xem laø taäp ñaù coù tieàm naêng cao. Keát quaû cuûa coâng taùc moâ hình hoùa boàn truõng chæ ra raèng caùc taàng ñaù meï Mioxen sôùm baét ñaàu taïo daàn vaøo khoaûng 8 – 10 tr naêm tröùôc ñaây ñaït ñeán ñænh ñieåm taïo daàn trong 4 – 5 tr naêm tröôùc vaø hieän taïi ñang ñaït ñeán ñænh ñieåm. Keát quaû cuûa coâng taùc ño ñaït chæ soá phaûn xaï Vitrinit vaø Tmax vôùi keát quaû hoùa boàn truõng ñoái vôùi caùc taäp ñaù meï cho cuøng 1 keát quûa. Keát quaû cho thaáy töø caùc taäp ñaù meï böôùc vaøo tuoåi tröôûng thaønh taïo ñoä saâu 2000m trong khi ñoù ñaùy cuûa cöûa soå taïo daàu vaøo khoaûng 4000 – 4400 m saâu hôn cöûa soå taïo daàu cuûa taäp ñaù meï baét ñaàu taïo khí. Sau cuøng nhöng chöa phaûi keùm nhaát laø caùc taàng seùt keát vaø than tuoåi Triat tìm thaáy trong caùc moû than ôû Hoøn Gai vaø seùt keát tuoåi Devon taïo hoà Ba Beå coù tieàm naêng lôùn nhöng vaãn chöa ñöôïc nghieâng cöùc chi tieát. Nhöõng taäp than vaø seùt keát giaøu vaät chaát höõu cô naøy coù theå ñoùng vai troø ñaù meï trong heä thoáng daàu khí trong MZ maø chuùng coù theå coù maët trong vuøng nghieân cöùu baét nguoàn töø ñaõ ñöôïc thaáy töø hoà tuoåi Eoxen – Oligoxen treân theá giôùi nhö hoà trong truõng Ebro Taây Ban Nha, thaønh heä Green River tuoåi Eoxen thuoäc UFAH Colorado Myõ,hoà tuoåi Paleogen thuoäc thung luõng Rhyne mieàn nam nöôùc Phaùùp. Cacbonnat tuoåi Eoxen_Oligoxen chöa döôc phaùt hieän thaáy trong caùc gieáng khoan cuõng nhö treân rìa beå Soâng Hoàng. Nhöõng minh giai ñòa chaán chæ ra raèêng (nhöõng theå cacbonatnhö vaäy coù theå hình thaønh ôû rìa ñòa haûo vaû baùn ñòa haøo tuoåi Eoxen _Oligoxen) theâm vaøo ñaù caùc theå cacbonat nhö vaäynhö söï phaùt trieån trong nhöõng boàn truõng laân caän nhö Huabei_Bohai theàm luïc ñòa phía Baéc Bieån Ñoângvaø truõng Sarawak_Zengun rìa Nam Bieån Ñoâng cuõng coá theâm cho luaän cöù naøy. Caùc taàng chöùa tuoåi Mioxen sôùm vaø giöõa vôùi nhöõng gieáng khoan ñöôc phaùt hieän ñeàu coù ñaëc tính chöùa toát,ñoä roãng coù theå ñaït tôùi 25% ôû vò trí væa naèm noâng vaø ñoä noâng suy giaûm nhanh choùng theo ñoä saâu ñaët bieät laø döôùi 3000m do hieäu öùng neùn chaët vaø xi maêng hoùa cacbonat. Khi thöû væa daàu thoâ vaø khí trong caùc væa caùt keát trong Mioxen sôùm cho keát quaû toát. GK 103 – TH – 1X ñaõ thu hoài ñöôïc 124 thuøng daàu/ ngaøy vaø 5,6 tr feet khoái khí töø væa caùc ôû phaàn döôùi cuûa thaønh heä Mioxen giöõa thuoäc thaønh taïo laéng ñoïng trong moâi tröôøng tröôùc cöûa soâng. Theâm vaøo ñoù trong thôøi kyø Mioxen trung,vuøng nghieân cöùu naèm trong moâi truôøng traàm tích ven bieån hoaëc caùt, væa soâng hay nhöõng thaân caùt bieån roäng ven bieån hay thaân caùt do suït lôû bieån Ñoâng ñòa chaát coù theå laéng ñoïng trong thaønh heä traàm tích tuoåi naøy vaø nhöõng theå caùt naøy thöôøng coù nhöõng ñaët tính toát III. Caùc ñaët tính chaén vaø baåy daàu khí cuûa vuøng Nhöõng daïng baãy khí döôùi ñaây ñaõ ñöôïc nhaän dieân vaø döï ñoaùn trong vuøng nghieân cöùu : - Caùc uoán neáp do tröôït tuoåi baèng Mioxen. - Nhöõng nuùi ñaù voâi nöùt neû phong hoùa tuoåi Cacbon – Pecmi bò vuøi laép. Nhöõng uoán neáp vaø nhöõng theå caùt soâng cuûa traàm tích Eoxen – Oligoxen. - Caùc theå cacbonat tuoåi Eoxen – Oligoxen. - Nhöõng theå caùt cöûa soâng, nhöõng væa caùt do suït lôû bieán ñoäng ñòa chaát vaø nhöõng taàng traàm tích phuû treân nhöõng khoái naâng tuoåi giaø hôn. - Caùc taàng vaùt nhoïn traàm tích keø aùp khoái nhoâ moùng Coâng taùc thaêm doø tieán haønh treân hai daïng baãy caáu taïo ñaàu tieân vaø coù söï phaùt hieän veà daàu khí ôû gieáng khoan cuûa coâng ty Total 103 – T – H – 1X ñaõ tìm thaáy daàu vaø condensat trong caùc uoán neáp tröôït baèng tuoåi Mioxen vaø sau ñoù coâng ty Anzoil khoan gieáng B10 – STB – 1X ñaõ gaëp daàu trong daïng baãy nuùi ñaù voâi nöùt neû vaø phong hoùa bò vuøi laáp, nhieàu loã khoan nöõa caàn khoan ñeå thaêm doø caùc daïng baãy khaùc Nhöõng taàng chaén cho caùc baãy keå treân laø caùc taàng seùt keát vaø buøn keát tuoåi Eoxen – Oligoxen, Mioxen vaø Plioxen. Gieáng khoan B10 – STB – 1X ñaõ gaëp 100m seùt keát ñaàm hoà bao treân vaø chaén cho nuùi ñaù voâi nöùt neû phong hoaù bò vuøi laáp tuoåi Cacbon – Pecmic vaø taàng seùt keát naøy coù nhöõng ñaëc tính chaén toát cho væa chöùa daïng naøy. Væa seùt keát naøy chöùa tôùi 80% haøm löôïng seùt bao goàm illit 48%, Kaolinit 25% ,Clorit 27%. Nhöõng taàng seùt keát tuoåi Mioxen sôùm beân caïnh coù tieàm naêng ñaù meï do ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng traàm tích bieån noâng thuaän lôïi cho vieäc hình thaønh caùc taäp ñaù chaén chaát löôïng cao væa seùt daøy 73m ñaõ gaëp trong caùc gieáng khoan .Chuùng thöôøng xen keû vôùi caùc taàng chöùa caùt keát coù haøm löôïng seùt 76%. Trong thôøi Mioxen trung, coù 1 giai ñoaïn möïc nöôùc bieån daâng cao trong khu vöïc vì theá caùc taäp seùt keát cuûa moâi tröôøng thuaän lôïi naøy ñoùng vai troø taàng chaén khu vöïc cho toaøn beå soâng Hoàng caùc gieáng khoan 103 – TH – 1X vaø gieáng khoan 103 – H0L – 1X ñaõ gaëp caùc væa chöùa trong phaàn döôùi cuûa Mioxen trung chöùng toû khaû naêng chaén toát cuûa caùc taäp ñaù chaén trong thaønh heä naøy. Minh giaûi taøi lieäu gieáng khoan cuûa caùc gieáng khoan 102 – HD – 1X, 102 – CQ – 1X, 103 – T- X- 1X 103 – HOL – 1X cho thaáy ñoä daøy vaø haøm löông seùt trong caùc taàng ñaù Mioxen trung taêng theo ñoä saâu baét ñaàu töø maët noùc cuûa Mioxen muoän cho tôùi Plioxen, moâi tröôøng traàm tích bieån taïo ñieàu kieän ñeå hình thaønh neân caùc taäp seùt trong caùc trung taâm traàm tích. Nhöõng taäp naøy cuõng coù theå ñoùng vai troø laø caùc taàng chaén khu vöïc chaén toát. CHÖÔNG IV KEÁT LUAÄN TIEÁN TRÌNH CAÁU TAÏO VAØ TIEÀM NAÊNG DAÀU KHÍ HAI LO 102 – 106 Nhö vaäy heä thoáng daàu khí cuûa nhöõng vuøng kieán taïo tröôït baèng thöôøng raát phöùt taïp. Treân ñaây laø 1 soá ñaëc ñieåm chính cuûa hai loâ 102 – 106 do caùc ñöùt gaõy tröôït baèng thöôøng laäp ñi laäp laïi(trong 2 loâ 102 – 106 coù ñeán hôn 3 pha taùch giaûn vaø neùn eùp ñaõ ñöôïc chæ ra ôû phaàn treân) nhieàu daïng baãy daàu khí coù theå thaønh taïo taïi cuõng 1 vò trí nhöng taïi doä saâu khaùc nhau. Caùc daïng baåy kieàu xeáp choâng cuõng coù theå coù nguyeân nhaân laø do caùc ñöùt gaõy tröôït caét qua haàu heát taát caû caùc taàng traàm tích gaây neân ño äñoàng caáu taïo taïi caùc ñoä saâu khaùc nhau. Caùc khe nöùt do taùch giaõn kieán taïo vaø thaäm chí laø caùc khe nöùt do neùn eùp coù theå môû ra ñöôøng daàn noái giöõa caùc taàng ñaù meï naèm saâu so vôùi caùc taàng ñaù chöùa ôû phía treân goùp phaàn taïo neân caùc beå chöùa noâng nhöng laïi chöùa daàu tröôûng thaønh. Cô cheá vaø thôøi gian cuûa quaù trình tröôûng thaønh vaø di cö daàu khí coù theå ñònh ñöôïc vaø raát khaùc nhau theo töøng caáu taïo khaùc nhau. Tröôøng ñòa nhieät phaùt trieån coù theå thuùc ñaåy quaù trình tröôûng thaønh thaäm chí gaây tröôûng thaønh sôùm hay ôû nhöõng taàng noâng. Quaù trình tröôït aâ3y nöùt neû vì theá taêng ñoä roäng vaø coù theå hình thaønh caùc væa chöùc coù kíck côû lôùn nhöng laïi naèm trong ñaùy thaáp cuûa boàn truõng. MOÄT VAØI YÙ KIEÁN ÑAÙNH GIAÙ Vuøng caàn nghieân cöùu naèm trong vuøng kieán taïo phöùc taïp( nhieàu pha neùn eùp ñöùt gaõy taùch giaõn , coäng vôùi cô cheá tröôït baèng traùi cuûa khoái Indochina) thì nôi naøy ñöôïc xem coù theå coù nhieàu daïng baãy daàu khí ñöôïc hình thaønh, song do ôû ñaây thôøi gian kieán taïo laâu daøi vaø lieân tuïc neân coù theå noù seû phaù huyû caùc baãy daàu ñaõ ñöôïc hình thaønh tröôùc ñoù. Veà maët trieån voïng daàu khí theo caùc nghieân cöùu töø taøi lieäu ñòa hoaù vaø ñòa chaán thì khaû naêng sinh daàu cuûa taàng ñaù meï coù trieån voïng cao laø taàng seùt keát tuoåi Paleoxen vaø Eoxen – Oligoxen , töø maãu caùc gieáng khoan 103 –T – H– 1X vaø 107 – PA – 1X cho thaáy Kerogen ôû ñaây laø loaïi I vaø II. Ngoaøi ra nghieân cöùu ôû hai loâ cho thaáy ñaù chöùa tieàm naêng nhaát laø ñaù Cacbonat tuoåi Cacbon – Pecmi (coâng ty Anzol ñaõ thöû væa ñaït ñöïôc 64 thuøng daàu/ 1 ngaøy töø væa chöùa ñaù voâi Cacbon – Pecmi vaø khi khoan ôû trung taâm gieáng ñaõ thu hoài ñöôïc 124 thuøng daàu/ ngaøy vaø 5,6 tr feet khoái khí töø væa caùc ôû phaàn döôùi cuûa thaønh heä Mioxen giöõa theâm vaøo ñoù laø phaùt hieän veà daàu khí ôû gieáng khoan cuûa coâng ty Total 103 – T – H – 1X ñaõ tìm thaáy daàu vaø condensat trong caùc uoán neáp tröôït baèng tuoåi Mioxen vaø sau ñoù coâng ty Anzoil khoan gieáng B10 – STB – 1X ñaõ gaëp daàu trong daïng baãy nuùi ñaù voâi nöùt neû vaø phong hoùa bò vuøi laáp, ñieàu naøy môû ra trieån voïng daàu khí cuûa boàn truõng Soâng Hoàng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO H.I. Petersen, C.Anderson, L.H Mielsen. Tieàm naêng daàu khí vuøng Baéc beå traàm tích Soâng Hoàng: Moái quan heä cuûa ñaù meï nguoàn goác luïc ñòa chöa tröôûng thaønh. Hoäi nghò KHCN 2000 “ Ngaønh daàu khí Vieät Nam tröôùc theøm theá kæ 21” Leâ Tuaán Vieät, Eschard Remi, Granjeon Didier, Guillocheau Francois, Nalpas Thierry. Aùp duïng caùc phöông phaùp ñòa chaán ñòa taàng vaø moâ hình hoaù ñòa taàng ñeå nghieân cöùu quaù trình phaùt trieån kieán taïo Oligoxen – Mioxen ôû khu vöïc Taây Baéc beå traàm tích Soâng Hoàng. Hoäi nghò KHCN 2000 “ Ngaønh daàu khí Vieät Nam tröôùc theøm theá kæ 21” Nguyeãn Thò Daäu, Nguyeãn Xuaân Thanh, Phuøng Hoaøi Anh. Baøn veà nguoàn goác daàu thoâ DST #1 taïi gieáng khoan B10-STB-1X, truõng Haø Noäi. Hoäi nghò KHCN 2000 “ Ngaønh daàu khí Vieät Nam tröôùc theøm theá kæ 21” Nguyeãn Vieät Nghóa. Khoùa luaän toát nghieäp “ Heä thoáng daàu khí boà Soâng Hoàng”. Phan Trung Ñieàn, Claus Anderson, Lars Henrik Nielsen, Phaïm Vaên Tieàm, Phuøng Só Taøi. Phaân tích beå vaø heä thoáng beå Soâng Hoàng. Taïp chí daàu khí soá 2-1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiến trình phát triển cấu tạo lô 102-106 và tiềm năng dầu khí của chúng.DOC