Tiểu luận Giáo dục tại Singgapo

- Chất lượng giáo dục còn thấp, hầu hết sinh viên Việt nam tốt nghiệp không đủ trình độ hội nhập khi làm việc trong các công ty liên doanh ở Việt Nam, họ đều phải được đào tạo lại về ngoại ngữ và chuyên môn. - Hiệu quả hoạt động giáo dục chưa cao. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp : còn nhiều học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có việc làm. - Cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền đã được khắc phục một bước song vẫn còn mất cân đối. - Trình độ của đội ngũ giáo viên chưa cao. - Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. - Chương trình,giáo trình,phương pháp giảng dạy cònlạc hậu. - Công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả.

pdf19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 2564 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Giáo dục tại Singgapo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG …………….. ---------- TIỂU LUẬN Đề tài: GIÁO DỤC TẠI SINGGAPO 1 MỞ ðẦU Sự nghiệp giáo dục ñược xem là môt trong những yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển cũa mỗi ñất nước. Bước vào thế kỷ 21, khi nền kinh tế tri thức là ñộng lực chính cho toàn cộng ñồng thì giáo dục lại càng quan trọng hơn trong việc ñịnh hình cho tương lai của một quốc gia. ðồng thời thông qua giáo dục mỗi cá nhân có thể nhận biết tiềm năng của mình ñể góp phần mang lại lợi ích cho cộng ñồng và cho ñất nước. Trong giai ñoạn hiện nay khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới ñang phát triển với tốc ñộ rất nhanh,ñể có thể theo kịp với tốc ñộ phát triển ñó thì phương pháp hiệu quả nhất là phải ñầu tư vào giáo dục nhằm tiếp cận ñược với cái mới và học hỏi thêm những kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Giáo dục so sánh là môn học nghiên cứu về ñặc ñiểm giáo dục của các nước trên thế giới,qua ñó ta có thể thấy ñược những cái mới cái hay của các nước ñể học hỏi ,trao ñổi nhằm ñưa nền giáo dục của nước nhà phát triển nhanh và hiệu quả hơn. 2 CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SINGAPORE Trải qua bao nhiêu năm, Singapore thừa hưởng và phát triển từ hệ thống giáo dục lâu ñời của Anh quốc, trong ñó nền giáo dục ñược thiết lập nhằm ñáp ứng nhu cầu của mọi cá nhân và tìm kiếm nuôi dưỡng tài năng.Hệ thống giáo dục Singapore nằm trong chính sách song ngữ tiếng Anh và tiếng Malay, hay Quan thoại, hay Tamil. Singapore nối kết với nhiều nơi trên thế giới qua ñường biển, ñường hàng không và các phương tiện viễn thông. Sân bay Quốc tế Changi phục vụ hơn 60 hãng hàng không,có ñường bay ñến hơn 145 thành phố trên thế giới. Di sản về nền văn hóa ña dạng và giàu truyền thống của ñất nước này ñược ñề cao qua việc các nhóm dân tộc khác nhau như người Hoa, Malay, Ấn ðộ, và người lai Âu,Á. Nền kinh tế Singapore vào hàng ñầu châu Á và thế giới với GPD trên ñầu người hàng năm ñạt trên 25.000 ñô la và không ngừng tăng lên (bảng 1). Nền kinh tế chủ yếu dựa vào thương mại, kinh doanh ngân hàng và bất ñộng sản, du lịch, ñiện tử và hóa chất. Hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm từ dầu lửa, máy công nghiệp, hàng ñiện tử, quần áo v.v.. Tuy nhiên nguồn thu nhập chủ yếu vẫn từ các hoạt ñộng kinh doanh, thương mại, du lịch và cảng biển. Bảng 1: các chỉ số kinh tế Singapore năm 2004 Các chỉ số Giá trị Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 8,4% GDP tính theo ñầu người 25.445 USD Tổng thu nhập quốc gia 106.118.000.000 USD Tỉ lệ lạm phát 1,3% Năm 1819 Singapore là một hòn ñảo hoang vắng với dân sổ khoảng 150 người (trong ñó có 30 người Trung Quốc). Ngày nay dân số Singapore vào khoảng 4.198.000, trong ñó người Hoa chiếm 77%, người Mã lai chiếm 14% và người Ấn ðộ chiếm 7,6%. Vậy Singapore là một quốc gia ña chủng tộc, ña văn hóa, ña ngôn ngữ và ña tôn giáo. Người dân Singapore có ý thức rất cao trong việc xây dựng và bảo vệ ñất nước. ðiển hình là người dân luôn có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung và ñất nước Singapore trở thành nước sạch nhất thế giới. 3 CHƯƠNG II : GIÁO DỤC SINGAPORE 1.SƠ ðỒ CƠ CẤU KHUNG : 2.HỆ THỐNG GIÁO DỤC SINGAPORE : Hệ thống giáo dục Singapore ñược bộ giáo dục Singapore quản lý. Chính sách giáo dục của Singapore là giúp người học tự khám phá ra khả năng tiềm ẩn của họ và phát triển niềm ñam mê học tập suốt ñời. Chủ trương của nền giáo dục Giáo dục tiểu học Thi tốt nghiệp tiểu học Khóa học ñặc biệt (4 năm) Trung học PTCS văn hóa hoặc kỹ thuật (4 năm) Thi tốt nghiệp PTCS cấp ’N’ C hương trình tích hợp T rường tư thục /các trường ñặc biệt Cấp ñộ ‘O’ Các trường dự bị ðH Các trường kỹ thuật Học viện giáo dục kỹ thuật Kỳ thi tốt nghiệp cấp ñộ ‘A’ ðại học Kỳ thi tốt nghiệp cấp ñộ ‘A’ ð ộ tuổi 18 17 16 15 14 13 12 11 12 9 8 7 6 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Số năm học 1 năm chuyển tiếp 4 Singapore là ñào tạo người lao ñộng phù hợp với nhu cầu của xã hội, học ñể phục vụ thực tế. A.Bậc tiểu học: Trẻ em ở Singapore học 6 năm ñối với chương trình tiểu học, trong ñó có 4 năm học chương trình cơ sở từ lớp 1 ñến lớp 4 và 2 năm học tiếp theo là chương trình ñịnh hướng từ lớp 5 ñến lớp 6.Trong giai ñoạn nền tảng, chương trình học chính là tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ ñẻ và toán với các môn phụ như âm nhạc, nghệ thuật, thủ công, thể dục và các môn xã hội khác. Khoa học ñược dạy từ lớp 3. ðể phát huy tối ña tiềm năng của học sinh, các em ñược xếp vào lớp theo khả năng của mình trước khi bước vào giai ñoạn ñịnh hướng. Giai ñoạn cuối lớp 6, các em phải qua kỳ thi hoàn tất Tiểu học (Primary School Leaving Examination – PSLE) B.Bậc trung học : Học sinh phải học từ 4 ñến 5 năm ở chương trình phổ thông cơ sở dưới 2 hệ: hệ ñặc biệt (Special), cấp tốc (Express) hoặc hệ bình thường (Normal). Hệ ñặc biệt và cấp tốc kéo dài trong 4 năm nhằm chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCE ‘O’ ( Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’). Học sinh theo học hệ bình thường có thể học chương trình văn hóa hay chuyên ngành kỹ thuật. Cả hai chương trình này ñều chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCE ‘N’ ( Singapore – Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’) sau 4 năm học và sau khi kết thúc chương trình này, học sinh học thêm một năm nữa ñể thi lấy bằng GCE ‘O’. Sau khi ñậu kỳ thi lấy bằng GCE ‘O’, học sinh có thể nộp ñơn xin vào học tại trường Trung học theo chương trình dự bị ñại học 2 năm hoặc ñăng ký vào học tại 1 trường ñào tạo tập trung theo chương trình dự bị ñại học 3 năm. Trường trung học và trường ñào tạo tập trung ñều chuẩn bị cho học sinh thi vào ñại học và xây dựng nền tảng cho chương trình học bậc ñại học. Chương trình học bao gồm 2 môn bắt buộc có tên là Tiếng Anh nâng cao (General Paper) và tiếng bản xứ, ñồng thời chuẩn bị tối ña cho các em thi Bằng GCE-A (Singapore-Cambridge General Certificate of Education 'Advanced' GCE 'A'). Các môn thi bao gồm các môn thuộc ngành nghệ thuật, khoa học hoặc thương mại. Vào cuối năm học dự bị ñại học các em sẽ thi lấy Bằng GCE 'A'. C.Bậc sau trung học và dự bị ñại học : 5 Sau khi kết thúc bậc trung học học sinh học tiếp lên bậc sau trung học và dự bị ñại học. Ở bậc này học sinh có thể theo học các loại trường sau: Trường dự bị ñại học hay trường tập trung hóa (tương ñương với PTTH của Việt Nam) Loại trường này dành cho các học sinh theo học chương trình văn hóa thuần túy và ñã lấy ñược bằng GCE ‘O’. Sau khi học xong chương trình 2-3 năm tại các trường này học sinh sẽ lấy bằng GCE ‘A’ (Advanced-cao cấp). Nếu ñạt ñược kết quả cao học sinh có thể nộp ñơn học các trường ñại học như ðH quốc gia Singapore, ðH kỹ thuật Nanyang, ðH quản trị Singapore hoặc ðH sư phạm. Trường kỹ thuật (Polytechnics) Loại trường này dành cho các học sinh học sinh theo học chương trình kỹ thuật hoặc có ñược bằng GCE ‘O’. Các trường ñạo tạo các nghề trong lãnh vực cơ khí, kinh doanh, kế toán, hàng hải, sinh học, y tế, thiết kế v.v.. Học viện giáo dục kỹ thuật (ITE) Học sinh có bằng GCE ‘O’ hoặc ‘N’ có thể theo học các khóa ñào tạo nghề tại trường nghề (ITE). Trình ñộ ñầu vào và trình ñộ tay nghề ñược trình bày ở bảng 2. Bảng 2: Cấp bậc nghề và yêu cầu ñầu vào Yêu cầu ñầu vào Trình ñộ Công nhân lành nghề có kinh nghiệm làm việc Trình ñộ lành nghề chuẩn quốc gia bậc cao (Master) Học sinh có bằng GCE ‘O’ Trình ñộ lành nghề chuẩn quốc gia bậc 2 (higher) Học sinh có bằng GCE ‘N’ Trình ñộ lành nghề chuẩn quốc gia bậc 1 Ngoài việc học nghề tại trường và lấy bằng, học sinh còn có thể lấy chứng nhận kỹ năng tại nơi làm việc thông qua các chương trình liên kết giữa trường nghề và các doanh nghiệp. D.Bậc ñại học: Có 3 trường ñại học chính ở Singapore 6 - ðại học quốc gia Singapore (NUS): trường có 13 khoa ñào tạo các ngành như: KH xã hội và nghệ thuật, kinh doanh, tin học, thiết kế và môi trường, luật, y khoa v.v.. - ðại học kỹ thuật Nanyang: trường này phân thành ðH kỹ thuật và ðH không kỹ thuật. ðH kỹ thuật gồm 5 trường ðH trực thuộc gồm: ðH KT môi trường và ñô thị, KT vật liệu, KT máy tính, KT cơ khí và chế tạo. Khối trường không kỹ thuật gốm” ðH kế toán và kinh doanh, KT sinh học, truyền thông và thông tin và học viện sư phạm quốc gia. - ðại học quản trị Singapore : ñây là ðH mới nhất Singapore mới tuyển sinh năm 2000. ðây là trường tư thục có sự hỗ trợ về tài chính của chính phủ. Trường này ñào tạo các chuyên ngành quản trị và kinh doanh. 7 CHƯƠNG III : GIÁO DỤC VIỆT NAM 1.SƠ ðỒ CƠ CẤU KHUNG : 2.HỆ THỐNG GIÁO DỤC : A.Giáo dục mầm non : Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi ñến sáu tuổi. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: a) Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi ñến ba tuổi; b) Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi ñến sáu tuổi; c) Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi ñến sáu tuổi. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố ñầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một. 8 B.Giáo dục phổ thông : Giáo dục phổ thông bao gồm: a) Giáo dục tiểu học ñược thực hiện trong năm năm học, từ lớp một ñến lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi; b) Giáo dục trung học cơ sở ñược thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu ñến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi; c) Giáo dục trung học phổ thông ñược thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười ñến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi. C.Giáo dục nghề nghiệp: Giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 1. Trung cấp chuyên nghiệp ñược thực hiện từ ba ñến bốn năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 2. Dạy nghề ñược thực hiện dưới một năm ñối với ñào tạo nghề trình ñộ sơ cấp, từ một ñến ba năm ñối với ñào tạo nghề trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao ñẳng. 1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: a) Trường trung cấp chuyên nghiệp; b) Trường cao ñẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề (sau ñây gọi chung là cơ sở dạy nghề). 2. Cơ sở dạy nghề có thể ñược tổ chức ñộc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở giáo dục khác. D.Giáo dục ñại học: Giáo dục ñại học bao gồm: 1. ðào tạo trình ñộ cao ñẳng ñược thực hiện từ hai ñến ba năm học tùy theo ngành nghề ñào tạo ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 9 bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; 2. ðào tạo trình ñộ ñại học ñược thực hiện từ bốn ñến sáu năm học tùy theo ngành nghề ñào tạo ñối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi ñến bốn năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp cao ñẳng cùng chuyên ngành; 3. ðào tạo trình ñộ thạc sĩ ñược thực hiện từ một ñến hai năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp ñại học; 4. ðào tạo trình ñộ tiến sĩ ñược thực hiện trong bốn năm học ñối với người có bằng tốt nghiệp ñại học, từ hai ñến ba năm học ñối với người có bằng thạc sĩ. E.Giáo dục thường xuyên: Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt ñời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình ñộ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ ñể cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với ñời sống xã hội. 10 CHƯƠNG IV : SO SÁNH HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ SINGAPORE 1. Về mục tiêu giáo dục: Trong luật giáo dục Việt Nam thì mục tiêu giáo dục chưa cụ thể, ñiều này dẫn ñến tình trạng học sinh-sinh viên việt nam có sự khác biệt với học sinh-sinh viên singapore ở một số mặt như :Thụ ñộng ,thiếu tự tin khi phát biểu trước ñám ñông, tư duy sáng tạo và làm việc theo nhóm. 2. Về chương trình và phương pháp giảng dạy: Chương trình giáo dục củaViệt Nam chưa thật sự cung cấp ñủ cho học sinh những kiến thức về cuộc sống, chưa tạo ñược cho học sinh có thói quen tự tìm tòi qua sách vở ,chương trình học còn quá nặng ñối với bậc tiểu học làm cho học sinh ít có thời gian nghỉ ngơi và giải trí,ñiều này cũng phần nào ảnh hưởng ñến khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Còn học sinh Singapore ñược trang bị khả năng tự tìm tòi học hỏi, tự trang bị kiến thức cho mình. Chương trình giáo dục Singapore giúp cho học sinh khi học xong tiểu học ñã có thể lựa chọn hướng ñi cho mình, ñối với Việt Nam thì thi vào ñại học gần như là mục ñích của học sinh và ngay cả gia ñình của học sinh cũng nghĩ như vậy.ðiều này dẫn ñến cơ cấu trình ñộ giữa cao ñẳng-ñại học-trên ñại học, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật ngày càng bất hợp lý,tỷ lệ như sau : Năm Trình ñộ 1985 1995 2000 Cao ñẳng-ðại học-Trên ñại học 1 1 1,5 Trung học chuyên nghiệp 1,7 1,5 0,7 Công nhân kỹ thuật 4,4 2,5 0,3 Tỷ lệ 1/1,7/4,4 1/1,5/5,5 1,5/0,7/0,3 ( Theo nguồn tạp chí thông tin thị trường lao ñộng số 6 năm 2001) Qua so sánh số liệu trên cho thấy nước ta ñang thiếu nghiêm trọng lao ñộng có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật, ñặc biệt là công nhân kỹ thuật. 11 3. Về ngân sách của nhà nước ñầu tư vào giáo dục (năm 2005): Mức chi cho GD theo % GDP Qui ra USD Mức chi cho mỗi HS- SV (USD) Singapore 3,5 3.714.130.000 5.768 Việt Nam 6,7 2.618.238.994 138 4. Một số vấn ñề khác : - Tỷ lệ sinh viên so với giảng viên của nước ta là 26/1,trong khi ñó ở Singapore là 12/1. - ðầu tư tài chính cho một sinh viên quá thấp, trường công lập là khoảng 400 USD/năm,còn trường dân lập khoảng 200USD/năm. - ðiều kiên cơ sở vật chất của một số trường còn yếu kém. - Phương pháp giảng dạy lạc hậu, na75ng về lý thuyết, nặng về thi cử. - Chương trình ñào tạo cứng nhắc, chậm ñổi mới.Nhiều giáo trình mới ở giai ñoạn dẫn nhập vào môn học hoặc ñại cương.Do d0ó,kiến thức sinh viên cũng ñại cương theo, ñó là chưa nói ñến việc dạy chay, học chay. - Nhà trường chưa gắn kết với nhu cầu xã hội, tỷ lệ các ñề tài khoa học của các trường và các viện nghiên cứu phục vụ nhu cầu của lãnh vực sản xuất kinh doanh không quá 3%. 12 Họ và tên : NGUYỄN HỒNG SƠN Lớp : GIÁO DỤC HỌC- K13 Bài tập môn học : GIÁO DỤC SO SÁNH Giáo dục nước ta ñang chuyển từ giai ñoạn tinh hoa sang giai ñoạn phổ cập (giáo dục phổ thông) và ñại chúng (giáo dục ñại học) .hãy phân tích các chiến lược và các hoạt ñộng theo hướng chuyển ñổi ñó của giáo dục Việt Nam và cho nhận xét thực trạng hiện nay về hệ thống giáo dục. Theo ngaân haøng theá giôùi (1995), tæ leä trung bình soá sinh vieân Ñaïi hoïc trong ñoä tuoåi (18-22 tuoåi) naêm 1990 ôû caùc nöôùc coù thu nhaäp cao laø 51%, ôû caùc nöôùc coù thu nhaäp trung bình laø 21% vaø caùc nöôùc coù thu thaäp thaáp laø 6%. Maët khaùc, theo caùch phaân chia cuûa hoïc giaû Martin Trow, neáu tæ leä sinh vieân trong ñoä tuoåi coøn thaáp hôn 10% thì neàn Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vaãn coøn coù tính tinh hoa, treân 15% thì chuyeån sang tính ñaïi chuùng vaø vöôït qua 50% thì böôùc sang tính phoå caäp. Kinh nghieäm cuûa theá giôùi trong nhieàu thaäp nieân qua cuõng cho thaáy vieäc chuyeån sang moät neàn Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaïi chuùng laø böôùc ñi taát yeáu ñeå quaù ñoä töø moät neàn kinh teá noâng nghieäp sang moät neàn kinh teá coâng nghieäp vaø vieäc phoå caäp Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cuõng laø yeâu caàu taát yeáu cuûa neàn kinh teá giaùo duïc vaø xaõ hoäi thoâng tin. Ôû nöôùc ta, soá sinh vieân trong ñoä tuoåi hieän nay khoaûng 6%, nghóa laø môùi ñaït ñöôïc möùc trung bình cuûa caùc nöôùc coù thu thaäp thaáp ôû naêm 1990. Theo döï kieán, tæ leä naøy seõ ñaït 15% naêm 2010 vaø 25% naêm 2020, nghóa laø toác ñoä taêng bình quaân khoaûng 10% lnaêm (toác ñoä trong 10 naêm qua ôû Vieät Nam khoaûng 20%; ôû trong khu vöïc thôøi kyø 1970-1980 laø 20% ôû Haøn Quoác vaø Malaxia, thôøi kyø 1980- 1990 laø: 14,8% ôû Haøn Quoác, 13,3% ôû Malaixia vaø 12,4% ôû Xingapore; ôû Trung Quoác laø gaàn 50% trong naêm qua) . Chiến lược phát triển của giáo dục Việt Nam trong giai ñoạn 2006-2010 Theo chiến lược phát triển của giáo dục Việt Nam từ nay ñến 2010 thì sẽ tập trung phát triển mạnh một số mặt như : - Nâng tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo ở các trình ñộ. 13 - Tăng tỷ lệ học sinh ñúng tuổi ñến trường. - Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. - Cung cấp học vấn phổ thông cơ bản, hệ thống và có tính hướng nghiệp; tiếp cận trình ñộ các nước phát triển trong khu vực. - Nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nâng cao ý thức kỷ luật lao ñộng và tác phong lao ñộng hiện ñại. Gắn ñào tạo vói nhu cầu sử dụng, với việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng. - Thu hút học sinh sau trung học cơ sở vào học các trường dạy nghề. - Tăng quy mô ñào tạo thạc sỹ và nghiên cứu sinh . Bên cạnh sự phát triển ñó thì giáo dục Việt Nam cũng cần quan tâm ñến những vấn ñề như: 1. Muïc tieâu phaùt trieån Giaùo duïc-Ñaøo taïo: Ñeán naêm 2010, cần phaûi ñaøo taïo ñöôïc treân 6000 chuyeân gia veà 4 lónh vöïc:coâng ngheä thoâng t in,vaät lieäu môùi,coâng ngheä sinh hoïc,coâng ngheä töï ñoäng hoùa. 2. Ñoåi môùi heä thoáng giaùo duïc tieåu hoïc vaø phoå thoâng: Chöông trình hoïc phaûi ñöôïc ñoåi môùi ñeå hoïc sinh ñöôïc tieáp caän töø caùc thao taùc ñôn giaûn deán thao taùc phöùc taïp nhöng raát khoa hoïc. 3. Ñoåi môùi Giaùo duïc- Ñaøo taïo baäc ðaïi hoïc: Thöù nhaát, ña daïng hoùa caùc loaïi hình tröôøng lôùp,treân cô sôû muïc tieâu ñaøo taïo, noäi dung giaùo duïc,chuaån kieán thöùc ñeàu thoáng nhaát cho taát caû caùc loaïi hình tröôøng. Thöù hai, Xaây döïng caùc tröôøng cao ñaúng ña nghaønh,ña lónh vöïc hoaëc cao ñaúng coäng ñoàng ôû ñòa phöông ñeå taïo nguoàn nhaân löïc taïi choã,ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi phuø hôïp vôùi trình ñoä vaø ñaëc ñieåm kinh teá – xaõ hoäi cuûa töøng ñòa phöông. Thöù ba,Tieáp tuïc phaùt trieån,caùc tröôøng ñaïi hoïc,ñaïi hoïc coäng ñoàng ôû ñòa phöông hoaëc cuïm ñòa phöông;thöïc hieän “baùn coâng hoùa”moät soá tröôøng ñaïi hoï c coâng. Thứ tư, Xây dựng hệ thống các trường ðại học trọng ñiểm quố gia hoặc vùng ñể ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,ñặc biệt là cho các ngành mũi nhọn. 14 Thöù naêm, Caûi tieán caên baûn phöông phaùp, noäi dung ñaøo taïo ñaïi hoïc theo höôùng hoäi nhaäp vôùi heä thoáng ñaøo taïo quoác teá. + Hoïc theo tín chæ,khoâng phaân bieät chính qui hay taïi chöùc, maø chæ caàn phaân bieät ôû loaïi hình taäp trung hay khoâng taäp trung. + Ngöôøi thaày gôïi môû ñeå sinh vieân hoïc;Hoïc chuû ñoäng, bieát mình thöïc söï hieåu caùi gì . + Aùp duïng CNTT trong daïy vaø hoïc. + Khuyeán khích hoïc suoát ñôøi. + Phöông phaùp ñaøo taïo höôùng tôùi coi caù theå hoùa phöông phaùp daïy vaø hoïc vaø phöông phaùp “giaûi quyeát vaán ñeà”laø höôùng chuû yeáu nhaèm khai thaùc toái ña tieàm naêng cuûa ngöôøi hoïc vaø hình thaønh ôû ngöôøi hoïc khaû naêng thích nghi toát nhaát, nhanh nhaát,tinh thaàn pheâ phaùn khaùch quan,khoa hoïc, tö duy saùng taïo vaø coù phöông phaùp töï hoïc suoát ñôøi. + Taêng cöôøng söï lieân keát giöõa nghieân cöùu – ñaøo taïo vaø saûn xuaát. + Giao löu vôùi caùc sinh vieân nöôùc ngoaøi vaø caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi baèng caùch thænh giaûng, noøi chuyeän ngoaïi khoùa, ñi tham quan hoïc taäp kinh nghieäm giaûng daïy, hoïc taäp… + Taêng cöôøng thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo. + Trang bò kieán thöùc về“Toaøn caàu hoùa”,về “Kinh teá tri thöùc” cho sinh vieân. + Môû roäng lieân keát vôùi heä thoáng ñaøo taïo quoác teá,ñaëc bieät vôùi caùc neàn giaùo duïc ñaïi hoïc hieän ñaïi cuûa caùc nöôùc phaùt trieån nhaèm tieáp caän vaø tieáp nhaän nhöõng tri thöùc hieän ñaïi,tieán tôùi lieân thoâng vaø quoác teá hoùa tri thöùc trong ñaøo taïo nhaân löïc chaát löôïng cao cho neàn kinh teá. + Ñaàu tö thích ñaùng töø nguoàn voán ngaân saùch cho du hoïc: Yeáu toá coát loõi cuûa kinh teá tri thöùclaø tri thöùc,vaät mang chôû tri thöùc laø con ngöôøi maø toá chaát cuûa con ngöôøi laïi gaén lieàn vôùi chaát löôïng giaùo duïc. Coù theå noùi,ñaøo taïo nhaân löïc coù trình ñoä cao baèng con ñöôøng du hoïc laø phöông saùch toái öu trong tieáp caän vaø thaâm nhaäp vôùi theá giôùi tri thöùc hieän ñaïi. 15 Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay: - Chất lượng giáo dục còn thấp, hầu hết sinh viên Việt nam tốt nghiệp không ñủ trình ñộ hội nhập khi làm việc trong các công ty liên doanh ở Việt Nam, họ ñều phải ñược ñào tạo lại về ngoại ngữ và chuyên môn. - Hiệu quả hoạt ñộng giáo dục chưa cao. Tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo còn thấp : còn nhiều học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có việc làm. - Cơ cấu trình ñộ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền ñã ñược khắc phục một bước song vẫn còn mất cân ñối. - Trình ñộ của ñội ngũ giáo viên chưa cao. - Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn. - Chương trình,giáo trình,phương pháp giảng dạy còn lạc hậu. - công tác quản lý giáo dục còn kém hiệu quả. 16 MỤC LỤC CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SINGGAPORE Trang 1 CHƯƠNG II : GIÁO DỤC SINGAPORE Trang 2 1. Sơ ñồ cơ cấu khung. 2. Hệ thống giáo dục Singapore CHƯƠNG III :GIÁO DỤC VIỆT NAM Trang 6 1. Sơ ñồ cơ cấu khung. 2. Hệ thống giáo dục. CHƯƠNG IV : SO SÁNH HTGD VIỆT NAM VÀ SINGAPORE Trang 9 1. Về mục tiêu giáo dục. 2. Về chương trình và phương pháp giảng dạy. 3. Về ngân sách của nhà nước ñầu tư vào giáo dục. 4. Một số vấn ñề khác. 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. pgs.Ts Phạm Lan hương – Giáo dục so sánh quốc tế (giáo trình trường ðại học nhân văn) 2. Lê Thị Ái Lâm – Phát triển nguồn nhân lực thông qua Giáo dục – ðào tạo. NXB Khoa học Xã hội,Hà Nội,2003 3. Nguyễn Thanh – Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa – hiện ñại hóa ñất nước. NXB Chính tri Quốc gia Hà Nội ,2002 3. Ts.Nguyễn Văn Tuấn- Bài giảng môn Giáo dục so sánh cho lớp CH 13 4. Các trang web: - - - PDF Merger Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> Merge multiple PDF files into one  Select page range of PDF to merge  Select specific page(s) to merge  Extract page(s) from different PDF files and merge into one AnyBizSoft

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiaoduc_3205.pdf
Luận văn liên quan