Tiểu luận Kết thúc học phần môn địa lý, Sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học Giáo dục môi trường thông qua việc dạy học địa lý lớp 12

Download: Tiểu luận kết thúc học phần môn địa lý, Sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học: Giáo dục môi trường thông qua việc dạy học địa lý lớp 12

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2547 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Kết thúc học phần môn địa lý, Sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học Giáo dục môi trường thông qua việc dạy học địa lý lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU ( ( ( I. LYÏ DO CHOÜN ÂÃÖ TAÌI Ngaìy nay, giaïo duûc mäi træåìng âaî tråí thaình nhiãûm vuû quan troüng trong viãûc âaìo taûo thãú hãû treí åí caïc træåìng hoüc, nháút laì caïc træåìng phäø thäng. Âëa lyï laì män hoüc coï nhiãöu khaí nàng giaïo duûc mäi træåìng cho hoüc sinh trong quaï trçnh daûy hoüc, thäng qua viãûc têch håüp hoàûc läöng gheïp caïc kiãún thæïc giaïo duûc mäi træåìng vaìo kiãún thæïc bäü män. Âàûc biãût váûn duûng vaìo giaïo duûc cho hoüc sinh låïp 12 våïi näüi dung chæång trçnh laì âëa lyï kinh tãú xaî häüi Viãût Nam. Viãûc giaïo duûc mäi træåìng âãø trang bë cho caïc em vãö màût hiãøu biãút âãø hçnh thaình thaïi âäü, haình vi vaì nhàòm thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû cuía ngæåìi cäng dán âäúi våïi Täø quäúc vãö nhu cáöu vaì phaït triãøn bãön væîng cuía âáút næåïc laûi caìng cáúp thiãút hån. Våïi mong muäún goïp pháön giaíi quyãút váún âãö mang tênh cuû thãø thæûc tiãùn trong quaï trçnh daûy hoüc âëa lyï 12 THPT. II. MUÛC TIÃU, NHIÃÛM VUÛ CUÍA ÂÃÖ TAÌI 1. Muûc tiãu Giuïp cho hoüc sinh låïp 12 coï nhæîng nháûn thæïc vaì thaïi âäü têch cæûc trong viãûc baío vãû mäi træåìng. Mäùi hoüc sinh âæåüc trang bë mäüt yï thæïc traïch nhiãûm âäúi våïi viãûc phaït triãøn bãön væîng cuía traïi âáút.. Mäüt khaí nàng biãút âaïnh giaï vãö tæû nhiãn vaì mäüt giaï trë nhán caïch khàõc sáu båíi mäüt nãön taíng giaïo duûc vãö mäi træåìng. 2. Nhiãûm vuû a. Nghiãn cæïu nhæîng váún âãö lyï luáûn thæûc tiãùn cuía quaï trçnh giaïo duûc mäi træåìng. b. Phán têch âàûc âiãøm näüi dung vaì cáúu truïc cuía chæång trçnh Âëa lyï 12 tæì âoï xaïc âënh khaí nàng vaì tçm caïc cå häüi âãø âæa giaïo duûc mäi træåìng vaìo quaï trçnh daûy hoüc Âëa lyï täút hån. c. Xaïc âënh caïc phæång phaïp giaïo duûc mäi træåìng thäng qua daûy hoüc Âëa lyï låïp 12 cho phuì håüp âaût hiãûu quaí cao. d. Xáy dæûng caïc máùu giaïo aïn giaïo duûc mäi træåìng qua chæång trçnh Âëa lyï låïp 12 thæûc nghiãûm trong thæûc tiãùn giaïo duûc, ruït ra nhæîng kãút luáûn vaì nhæîng âãö xuáút cáön thiãút. III. ÂÄÚI TÆÅÜNG VAÌ PHAÛM VI NGHIÃN CÆÏU 1. Âäúi tæåüng Mäüt säú phæång phaïp giaïo duûc mäi træåìng qua daûy Âëa lyï hoüc sinh låïp 12 åí træåìng THPT. 2. Phaûm vi Âãö taìi giåïi haûn viãûc nghiãn cæïu vaì thæí nghiãûm åí chæång trçnh Âëa lyï 12 træåìng THPT IV. LËCH SÆÍ NGHIÃN CÆÏU Mäi træåìng laì váún âãö âæåüc quan tám coï tênh toaìn cáöu. Cuîng nhæ åí Viãût Nam baìn vãö mäi træåìng khaï nhiãöu nhaì nghiãn cæïu quan tám. Cuîng nhæ coï nhiãöu taìi liãûu, caïc vàn baín âæa ra aïp duûng âæåüc cho viãûc giaïo duûc mäi træåìng trong chæång trçnh låïp 12. V. PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU 1. Phæång phaïp nghiãn cæïu lyï thuyãút Sæu táûp taìi liãûu, saïch baïo, giaïo trçnh, âãö taìi, caïc chè thë, Nghë quyãút coï liãn quan âãún âãö taìi. 2. Phæång phaïp âiãöu tra Láûp phiãúu âiãöu tra, phoíng váún, dæû giåì. 3. Phæång phaïp thæûc nghiãûm sæ phaûm 4. Phæång phaïp nghiãn cæïu häù tråü PHÁÖN NÄÜI DUNG ( ( ( CHÆÅNG I CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VAÌ THÆÛC TIÃÙN CUÍA VIÃÛC GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG THÄNG QUA DAÛY HOÜC ÂËA LYÏ LÅÏP 12 THPT I. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG 1. Khaïi niãûm vãö giaïo duûc mäi træåìng - Khaïi niãûm - Kyî nàng - Haình vi a. Muûc tiãu giaïo duûc mäi træåìng b. Näüi dung giaïo duûc mäi træåìng c. Nhiãûm vuû giaïo duûc mäi træåìng d. Phæång phaïp giaïo duûc mäi træåìng e. Phæång tiãûn giaïo duûc mäi træåìng f. Âäüi nguî giaïo duûc g. Âàûc âiãøm giaïo duûc 2. Taûi sao phaíi giaïo duûc mäi træåìng cho hoüc sinh a. Giaïo duûc mäi træåìng cho hoüc sinh noïi chung. b. Giaïo duûc mäi træåìng cho hoüc sinh låïp 12 noïi riãng. 3. Nhæîng yãu cáöu vãö giaïo duûc mäi træåìng a. Kiãún thæïc. b. Kyî nàng c. Thaïi âäü II. ÂÀÛC ÂIÃØM TÁM SINH LYÏ, KIÃÚN THÆÏC, THAÏI ÂÄÜ VÃÖ MÄI TRÆÅÌNG CHO HOÜC SINH 1. Âàûc âiãøm tám sinh lyï 2. Kiãún thæïc vãö mäi træåìng 3. Kyî nàng vãö mäi træåìng 4. Hiãøu biãút xaî häüi 5. Hoaût âäüng xaî häüi III. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ ÂÆÅÜC ÂÃÖ CÁÛP TRONG SGK ÂËA LYÏ 12 1. Khaïi quaït vãö vë trê, laînh thäø, âàûc âiãøm tæû nhiãn Viãût Nam 2. Caïc váún âãö mäi træåìng cuía næåïc ta hiãûn nay. a. Mäi træåìng ræìng d. Mäi træåìng khäng khê b. Mäi træåìng âáút e. Mäi træåìng âa daûng sinh váût c. Mäi træåìng næåïc d. Mäi træåìng taìi nguyãn 3. Hiãûn traûng mäi træåìng xu thãú phaït triãøn a. Mäi træåìng âä thë b. Mäi træåìng näng thän 4. Caïc mäi træåìng bæïc xuïc cáön âæåüc quan tám a. Caïc váún âãö mäi træåìng coï liãn quan âãún sæû gia tàng qui mä vaì täúc âäü cäng nghiãûpû hoïa. b. Caïc váún âãö mäi træåìng coï liãn quan âãún sæû gia tàng âä thë. CHÆÅNG II CÁÚU TRUÏC GIAÏO DUÛC QUA DAÛY HOÜC ÂËA LYÏ CHO HOÜC SINH I. CÁÚU TRUÏC - ÂÀÛC ÂIÃØM - NÄÜI DUNG CHÆÅNG TRÇNH 1.1. Cáúu truïc 1.2. Âàûc âiãøm 1.3. Näüi dung SGK II. MUÛC TIÃU SGK CHÆÅNG TRÇNH 12 1. Kiãún thæïc 2.Kyî nàng 3. Muûc tiãu giaïo duûc mäi træåìng qua Âëa lyï 12. III. CAÏC CÅ HÄÜI GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG CHO HOÜC SINH CHÆÅNG III MÄÜT SÄÚ PHÆÅNG PHAÏP GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG THÄNG QUA DAÛY HOÜC ÂËA LYÏ 12 THPT I. PHÆÅNG PHAÏP ÂÆA GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG VAÌO GIAÏO AÏN ÂËA LYÏ LÅÏP ÂËA LYÏ 12 THPT - Hçnh thæïc läöng gheïp - Hçnh thæïc liãn hãû * Loaûi 1 : Toaìn baìi coï näüi dung giaïo duûc mäi træåìng. * Loaûi 2 : Muûc - Âoaûn * Loaûi 1 : Kiãún thæïc trong baìi coï mäüt hay nhiãöu chäù coï khaí nàng liãn hãû. II. NHOÏM CAÏC PHÆÅNG PHAÏP GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG ÅÍ TRÃN LÅÏP 1. Phæång phaïp tçm toìi, khaïm phaï 2. Phæång phaïp thaío luáûn 3. Phæång phaïp tranh luáûn 4. Phæång phaïp thuyãút trçnh 5. Phæång phaïp âaìm thoaûi. III. NHOÏM CAÏC PHÆÅNG PHAÏP DAÛY HOÜC NGOAÌI LÅÏP 1. Phæång phaïp khaío saït âëa phæång - Phæång phaïp thæûc âëa - Phæång phaïp âiãöu tra tçm hiãøu qua nhán dán âëa phæång - Phæång phaïp thäng qua baïo chê cáûp nháût - Phæång phaïp sæí duûng taìi liãûu 2. Tham quan âëa lyï 3. Täø chæïc cáu laûc bäü âëa lyï 4. Täø chæïc hoaût âäüng baío vãû mäi træåìng. IV. KÃÚT LUÁÛN CHUNG VÃÖ PHÆÅNG PHAÏP GIAÏO DUÛC MÄI TRÆÅÌNG CHO HOÜC SINH 1. Kãút luáûn chung 2. Kãút håüp caïc biãûn phaïp giaïo duûc mäi træåìng trong mäüt baìi hoüc cuû thãø. V. THÆÛC NGHIÃÛM SÆ PHAÛM 1. Muûc âêch thæûc nghiãûm 4. Nhiãûm vuû thæûc nghiãûm 2. Näüi dung thæûc nghiãûm 5. Tiãún haình thæûc nghiãûm 3. Âäúi tæåüng thæûc nghiãûm 6. Âaïnh giaï kãút quaí thæûc nghiãûm PHÁÖN KÃÚT LUÁÛN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload- Tiểu luận kết thúc học phần môn địa lý, Sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học- Giáo dục môi trường thông qua việc dạy học địa lý lớp 12.doc