Tiểu luận Kinh tế công: Tác động ngoại vi của các hình thức quảng cáo

TÌNH TRẠNG QUẢNG CÁO BÙNG NỔ TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY. Quảng cáo là hình thức tuyên truyền giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Đồng thời quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền cho các đơn vị truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin. Nói cách khác quảng cáo là những nổ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán. Hình thức quảng cáo vừa có tác dụng tích cực vừa có tác dụng tiêu cực. Có rất nhiều hình thức quảng cáo khác nhau như là quảng cáo qua truyền hình, quảng cáo qua báo chí, qua internet, Phần trình bày ở đây chỉ chú trọng tới hai hình thức là quảng cáo qua tivi và quảng cáo qua điện thoại. HÌNH THỨC QUẢNG CÁO QUA TI VI. Hiện nay phương pháp để quảng bá hình ảnh sản phẩm được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất đó chính là quảng cáo sản phẩm qua tivi. Cách làm này tuy chi phí rất tốn kém, nhất là chương trình quảng cáo được phát sóng trong những giờ cao điểm của những kênh truyền hình nổi tiếng, thì chi phí quảng cáo chỉ được tính bằng giây. Tuy nhiên theo thống kê cho thấy nó có tính hiệu quả cao hơn hẳn so với các loại hình thức quảng cáo khác. Khi chương trình quảng cáo được phát sóng trên tivi, với những hình ảnh vui nhộn, lạ mắt, những diễn viên quảng cáo xinh đẹp, người tiêu dùng sẽ được biết thêm nhiều sản phẩm mới lạ cũng như là những công dụng, tính năng cần thiết cho sản phẩm mà họ muốn mua. Có những người họ xem quảng cáo như là một thú vui giải trí của mình.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Kinh tế công: Tác động ngoại vi của các hình thức quảng cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA KINH TEÁ LÔÙP KI06Q1 -------------ÑÿÐ------------- Baøi tieåu luaän moân: KINH TEÁ COÂNG COÄNG Giaùo vieân höôùng daãn: ThS.TRAÀN THU VAÂN Chuû ñeà: TAÙC ÑOÄNG NGOAÏI VI CUÛA CAÙC HÌNH THÖÙC QUAÛNG CAÙO DANH SAÙCH NHOÙM 12B 1. ----------˜–---------- Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy 4 thaùng 6 naêm 2009 I. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ NGOAÏI TAÙC. Trong kinh teá hoïc coù moät khaùi nieäm ñöôïc goïi laø ngoaïi taùc. Ñoù laø khi moät haøng hoùa hay dòch vuï mang laïi taùc ñoäng vöôït ra ngoaøi giao dòch giöõa ngöôøi cung caáp vaø ngöôøi tieâu duøng. Noùi moät caùch cuï theå yeáu toá ngoaïi vi laø aûnh höôûng do caùc yeáu toá beân ngoaøi gaây neân cho hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp hay cho xaõ hoäi. Yeáu toá ngoaïi vi xaûy ra khi coù söï khaùc bieät veà phí toån hoaëc lôïi ích giöõa xaù nhaân vaø xaõ hoäi. Caùc chi phí hoaëc lôïi ích naøy khoâng ñöôïc tính ñeán trong heä thoáng giaù caû thò tröôøng. Nhöõng chi phí ngoaïi vi cho saûn xuaát phaûi tính ñeán caû söï taét ngheõn giao thoâng vaø oâ nhieãm moâi tröôøng maø nhaø maùy hoaëc xí nghieäp sản xuất taïo ra…Nhöõng yeáu toá naøy gaây neân söï giaûm suùt veà phuùc lôïi cuûa nhöõng ngöôøi daân soáng xung quanh hoaëc coù theå buoäc nhöõng nhaø maùy khaùc gaàn ñoù phaûi toán keùm theâm chi phí ñeå laøm saïch nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm maø mình phaûi söû duïng trong saûn xuaát. Moät söï vaät hieän töôïng taát yeáu cuõng ñeàu coù hai maët traùi-phaûi cuûa noù yeáu toá ngoaïi taùc cuõng khoâng naèm ngoaøi quy luaät töï nhieân ñoù. Ngoaïi taùc ñöôïc chia thaønh hai loaïi: ngoaïi taùc tích cöïc vaø ngoaïi taùc tieâu cöïc. Neáu ñem khaùi nieäm veà ngoaïi taùc ra so saùnh vôùi baùo chí vaø truyeàn thoâng, chuùng ta coù theå tìm thaáy raát nhieàu nhöõng ví duï ñieån hình veà ngoaïi taùc tích cöïc cuõng nhö tieâu cöïc. ö Ngoaïi taùc tích cöïc: khi ngöôøi mua baùo traû tieàn ñeå ñoïc tin töùc hay laø ñeå giaûi trí, ñoù laø quan heä giöõa beân thu tieàn vôùi beân traû tieàn. Nhöng caùc taùc ñoäng khoâng chæ döøng ôû ñaây. Tin veà moät göông toát, ví duï nhö moät ngöôøi noâng daân hieán ñaát ñeå xaây tröôøng, khi ñöôïc baùo chí phoå bieán vaø ca ngôïi seõ thaønh nguoàn ñoäng vieân ñeå nhöõng ngöôøi khaùc laøm theo. Caùc em hoïc sinh laø nhöõng ngöôøi ñöôïc höôûng lôïi tröïc tieáp, maëc duø trong ñoù coù nhöõng em coøn chöa bieát chöõ vaø chöa töøng boû tieàn ra ñeå mua baùo. Nhöõng yù töôûng kinh doanh, nhöõng thoâng tin toaøn dieän veà thò tröôøng seõ giuùp cho caùc chuû doanh nghieäp tìm ra höôùng phaùt trieån toát hôn, taïo theâm nhieàu vieäc laøm coù thu nhaäp cao cho ngöôøi lao ñoäng, duø nhöõng ngöôøi lao ñoäng naøy coù theå khoâng phaûi boû tieàn ra mua baùo. Nhöõng thoâng tin veà quaù trình thaûo luaän luaät phaùp cuûa Quoác Hoäi hay nhöõng phaân tích veà chính saùch môùi cuûa Chính Phuû, moät yù kieán saéc saûo cuûa moät ñaïi bieåu Quoác Hoäi ñöôïc töôøng thuaät tröïc tieáp qua voâ tuyeán coù taùc ñoäng laøm cho moïi ngöôøi tin töôûng vaøo moät xaõ hoäi ngaøy caøng daân chuû hôn, moät töông lai töôi saùng hôn. Baùo chí ñaêng taûi moät ai ñoù daùm coâng khai chòu traùch nhieäm veà vieäc mình laøm sai cuõng coù taùc ñoäng toát, khaúng ñònh nieàm tin cuûa moïi ngöôøi. Nieàm tin ñoù mang laïi söùc soáng cho caû xaõ hoäi, trong ñoù coù caû nhöõng ngöôøi khoâng tröïc tieáp traû tieàn cho baùo chí. ö Ngoaïi taùc tieâu cöïc: Moät tôø baùo coù noäi dung ngheøo naøn, soá löôïng phaùt haønh eøo uoät, bieân cheá coàng keành, nhöng vaãn ñöôïc trôï giaù thì thöôøng khoâng coù ñoäng cô caûi thieän ñeå noäi dung trôû neân phong phuù hoaøn thieän hôn. II. CAÙC YEÁU TOÁ NGOAÏI VI THÖÔØNG XAÛY RA TRONG ÑÔØI SOÁNG HAÈNG NGAØY. ô TÌNH TRAÏNG QUAÛNG CAÙO BUØNG NOÅ TRONG THÔØI GIAN GAÀN ÑAÂY. Quaûng caùo laø hình thöùc tuyeân truyeàn giôùi thieäu thoâng tin veà saûn phaåm, dòch vuï cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi quaûng caùo laø hoaït ñoäng truyeàn thoâng phi tröïc tieáp giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi maø trong ñoù ngöôøi muoán truyeàn thoâng phaûi traû tieàn cho caùc ñôn vò truyeàn thoâng ñaïi chuùng ñeå ñöa thoâng tin ñeán thuyeát phuïc hay taùc ñoäng ñeán ngöôøi nhaän thoâng tin. Noùi caùch khaùc quaûng caùo laø nhöõng noå löïc nhaèm taùc ñoäng tôùi haønh vi, thoùi quen mua haøng cuûa ngöôøi tieâu duøng hay khaùch haøng baèng caùch cung caáp nhöõng thoâng ñieäp baùn haøng theo caùch thuyeát phuïc veà saûn phaåm hay dòch vuï cuûa ngöôøi baùn. Hình thöùc quaûng caùo vöøa coù taùc duïng tích cöïc vöøa coù taùc duïng tieâu cöïc. Coù raát nhieàu hình thöùc quaûng caùo khaùc nhau nhö laø quaûng caùo qua truyeàn hình, quaûng caùo qua baùo chí, qua internet,…Phaàn trình baøy ôû ñaây chæ chuù troïng tôùi hai hình thöùc laø quaûng caùo qua tivi vaø quaûng caùo qua ñieän thoaïi. ò HÌNH THÖÙC QUAÛNG CAÙO QUA TI VI. Hieän nay phöông phaùp ñeå quaûng baù hình aûnh saûn phaåm ñöôïc caùc doanh nghieäp löïa choïn nhieàu nhaát ñoù chính laø quaûng caùo saûn phaåm qua tivi. Caùch laøm naøy tuy chi phí raát toán keùm, nhaát laø chöông trình quaûng caùo ñöôïc phaùt soùng trong nhöõng giôø cao ñieåm cuûa nhöõng keânh truyeàn hình noåi tieáng, thì chi phí quaûng caùo chæ ñöôïc tính baèng giaây. Tuy nhieân theo thoáng keâ cho thaáy noù coù tính hieäu quaû cao hôn haún so vôùi caùc loaïi hình thöùc quaûng caùo khaùc. Khi chöông trình quaûng caùo ñöôïc phaùt soùng treân tivi, vôùi nhöõng hình aûnh vui nhoän, laï maét, nhöõng dieãn vieân quaûng caùo xinh ñeïp, ngöôøi tieâu duøng seõ ñöôïc bieát theâm nhieàu saûn phaåm môùi laï cuõng nhö laø nhöõng coâng duïng, tính naêng caàn thieát cho saûn phaåm maø hoï muoán mua. Coù nhöõng ngöôøi hoï xem quaûng caùo nhö laø moät thuù vui giaûi trí cuûa mình. Song song vôùi nhöõng lôïi ích maø noù mang laïi, hieän nay quaûng caùo xuaát hieän vôùi taàn suaát ngaøy caøng daøy ñaëc seõ khieán cho ngöôøi xem tivi caûm thaáy nhaøm chaùn. Chaúng haïn nhö moät ngöôøi ñang xem chöông trình maø hoï yeâu thích, maø chöông trình ñoù chæ phaùt soùng trong voøng moät tieáng ñoàng hoà, nhöng môùi xem ñöôïc khoaûng möôøi laêm ñeán hai möôi phuùt thì chöông trình quaûng caùo laïi xen voâ, xem ba boán caùi quaûng caùo thì khoâng sao ñaèng naøy chöông trình quaûng caùo laïi chieám heát gaàn phaân nöõa chöông trình maø hoï yeâu thích, ñieàu naøy seõ khieán cho hoï maát kieân nhaãn thaäm chí khieán hoï noåi caùu vaø hoï seõ khoâng xem chöông trình hoaëc laø keânh truyeàn hình ñoù nöõa. ò QUAÛNG CAÙO QUA ÑIEÄN THOAÏI. Moät hình thöùc quaûng caùo xuaát hieän caùch ñaây khoâng laâu ñem laïi nhöõng hieäu quaû nhaát ñònh vôùi chi phí thaáp. Ñoù laø quaûng caùo baèng tin nhaén SMS. Hieän nay vieäc söû duïng tin nhaén SMS laø khaù phoå bieán vôùi nhöõng tieän ích maø noù ñem laïi: thoâng tin tôùi nhöõng khaùch vaø ngöôøi tieâu duøng raát nhanh choùng vaø chính xaùc, coù theå lieân laïc vôùi khaùch haøng baát kyø ôû nôi ñaâu vaø khi naøo, coâng ty seõ seã daøng naém baét quaûng lyù thoâng tin cuûa khaùch haøng. Tuy nhieân neáu xeùt veà möùc ñoä haøi loøng khi söû duïng thì quaûng caùo qua tin nhaén khoâng ñöôïc öa chuoäng cho laém vì raát deã bò keû xaáu laïm duïng ñeå truïc lôïi. Noùi coù saùch maùch coù chöùng, hieän nay do ñieän thoaïi di ñoäng ñaõ trôû neân quaù phoå bieán khieán cho nhu caàu giaûi trí baèng ñieän thoaïi gia taêng. Qua ñoù ñaõ xuaát hieän dòch vuï caøi ñaëc GPRS ñeå coù theå taûi ñöôïc nhaïc chuoâng hay hình neàn baèng caùch soaïn tin theo cuù phaùp ñaõ ñöôïc quy ñònh roài göûi ñeán toång ñaøi. Tuy nhieân ñaõ coù raát nhieàu ngöôøi ñaõ göûi tin nhaén ñi vaø trong taøi khoaûn ñaõ tröø ñi moät soá tieàn töông öùng nhöng khoâng caøi ñaëc ñöôïc dòch vuï ñoù. Song song beân caïnh ñoù coøn coù nhöõng maãu quaûng caùo mang noäi dung khoâng laønh maïnh hoaëc löøa ñaûo laïi ñöôïc göûi ngay tôùi khaùch haøng maø hoï ñang trong giôø laøm vieäc, hoaëc ñang chaïy xe treân ñöôøng hoaëc vaøo luùc nöõa ñeâm . Ñieàu ñoù xeõ khieán cho ngöôøi tieâu duøng raát phieàn phöùc vaø caûm thaáy böïc boäi. Do ñoù noù gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán ngöôøi tieâu duøng. ö BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC æ ÑOÁI VÔÙI HÌNH THÖÙC QUAÛNG CAÙO BAÈNG TIVI: ­ Boä Truyeàn thoâng thoâng tin caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp hôïp lyù, ñuùng ñaén trong vieäc quy ñònh thôøi löôïng phaùt soùng quaûng caùo, ñeå traùnh tröôøng hôïp caùc ñaøi truyeàn hình laïm duïng vieäc phaùt quaûng caùo ñeå thu lôïi. ­ Phaït tieàn thaät naëng caùc nhaø ñaøi neáu coá tình vi phm quy ñònh. æ ÑOÁI VÔÙI HÌNH THÖÙC QUAÛNG CAÙO BAÈNG ÑIEÄN THOAÏI. ­ Baét buoäc caùc caù nhaân söû duïng ñieän thoaïi phaûi ñaêng kyù thoâng tin caùc nhaân thaät chính xaùc cho nhaø cung öùng dòch vuï. ­ Neáu coá tình vi phaïm nhaø cung caáp coù quyeàn caét thueâ bao ñang söû duïng maø khoâng caàn phaûi chòu traùch nhieäm. III. VAI TROØ CUÛA NHAØ NÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI VIEÄC ÑIEÀU TIEÁT CAÙC YEÁU TOÁ NGOAÏI VI. Tröôøng hôïp moät caù nhaân hay moät doanh nghieäp naøo ñoù gaây aûnh höôûng ñeán lôïi ích cuûa nhöõng ngöôøi khaùc thì baèng söï can thieäp cuûa mình Nhaø Nöôùc buoäc taát caû nhöõng ai höôûng lôïi töø saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm ñeàu phaûi traû toaøn boä chi phí saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm aáy. Nhaø nöôùc söû duïng heä thoáng thueá, luaät phaùp, ñieàu leä, caùc möùc hình phaït, thaäm chí coù theå truy toá tröôùc phaùp luaät nhaèm giaûm thieåu oâ nhieãm hoaëc taïo ñieàu kieän ñeå caùc toå chöùc xaõ hoäi thaønh laäp caùc quyõ baûo veä moâi tröôøng, moâi sinh nhaèm giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø khuyeán nghò caùc bieän phaùp saûn xuaát ñaûm baûo yeáu toá beàn vöõng. Ngoaøi ra Nhaø nöôùc söû duïng chính saùch quyeàn sôû höõu coâng khai nguoàn taøi nguyeân, baét buoäc caùc caù nhaân, toå chöùc gaây oâ nhieãm nguoàn taøi nguyeân phaûi chòu caùc khoaûn phí vaø chi phí theo giaù cuûa thò tröôøng. Caùc khoaûn thueá hay caùc khoaûn trôï caáp ñeàu ñöôïc coi laø phöông thöùc ñeå Nhaø nöôùc xöû lyù nhöõng yeáu toá ngoaïi vi. Do toaøn boä chi phí xaõ hoäi coù yù nghóa quan troïng quyeát ñònh söï phaân boá taøi nguyeân moät caùch hieäu quaû, coøn nhöõng chi phí tö nhaân chæ quyeát ñònh giaù caû haøng hoùa, neân vai troø cuûa Nhaø nöôùc laø taïo ra söï caân baèng giöõa caù nhaân vaø xaõ hoäi thoâng qua vieäc ñieàu chænh saûn xuaát thöøa hoaëc tieâu duøng thöøa vaøo chi phí ngoaïi vi. Ñoái vôùi caùc lôïi ích ngoaïi vi, caàn chuù yù tôùi vaên hoùa, giaùo duïc bôûi ñaây laø lónh vöïc caàn coù söï quan taâm vaø hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc. Neáu moät saûn phaåm hoaëc moät hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp coù theå taïo ra ñöôïc lôïi ích ngoaïi vi, thì Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch hoã trôï nhaèm khuyeán khích saûn xuaát, tieâu duøng saûn phaåm naøy sao cho giaù trò ñích thöïc caùc lôïi ích ngoaïi vi ñeàu ñöôïc tính ñeán trong heä thoáng giaù thò tröôøng. ÔÛ ñaây söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc laø caàn thieát, vì chi phí ngoaïi vi coù theå daãn ñeán saûn xuaát thöøa vaø ngöôïc laïi, lôïi ích ngoaïi vi laïi coù theå daãn ñeán saûn xuaát thieáu. Nhaø nöôùc phaûi thieát laäp vaø baûo veä quyeàn sôû höõu tö nhaân naø quyeàn ñöôïc höôûng caùc lôïi ích kinh teá xuaát phaùt töø quyeàn vieäc söû duïng quyeàn sôû höõu ñoù. Neáu khoâng coù söï ñaûm baûo aáy, moät soá ngöôøi seõ gaëp ruûi ro neáu ñaàu tö thôøi gian vaø tieàn baïc cuûa mình vaøo lónh vöïc kinh doanh maø roát cuoäc lôïi nhuaän laïi laø cuûa ngöôøi khaùc. Vai troø naøy cuûa Nhaø nöôùc theå hieän ôû nhöõng bieän phaùp kieåm soaùt thoâng qua ñieàu tieát ñoái vôùi nhöõng haõng coù khaû naêng chi phoái, kieåm soaùt caùc vuï vieäc saùp nhaäp coâng ty nhaèm ngaên ngöøa khaû naêng ñoäc quyeàn hoùa caùc ngaønh coâng nghieäp, kieåm soaùt caùc haønh vi choáng caïnh tranh, khuyeán khích caïnh tranh laønh maïnh giöõa caùc nhaø cung öùng, ñoàng thôøi baûo veä ngöôøi tieâu duøng choáng laïi tình traïng ñoäc quyeàn. III. KEÁT LUAÄN. Tác động ngoại vi có thể có lợi cho nền kinh tế, có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển, phúc lợi xã hội  được nâng cao. Nhưng ngược lại nó có thể gây bất lợi cho kinh tế, kìm hãm sự phát triển, ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Vì thế nên có những biện pháp khắc phục những ngoại tác bất lợi và phát huy những ngoại tác tích cực cho nền kinh tế xã hội vaø Nhaø nöôùc chính laø nhöõng ngöôøi caàn phaûi ñieàu tieát caùc yeáu toá ngoaïi taùc ñoù. PHUÏ LUÏC I. KHAÙI QUAÙT VEÀ NGOAÏI TAÙC 1 II. CAÙC YEÁU TOÁ NGOAÏI VI THÖÔØNG XAÛY RA TRONG ÑÔØI SOÁNG HAÈNG NGAØY 2 III. VAI TROØ CUÛA NHAØ NÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI VIEÄC ÑIEÀU TIEÁT CAÙC YEÁU TOÁ NGOAÏI VI 5 IV. KEÁT LUAÄN 6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh tế công- Tác động ngoại vi của các hình thức quảng cáo.doc
Luận văn liên quan