Tiểu luận Phương pháp dạy hóa học trung học cơ sở

- Phát huy được tính tích cực, tư duy sáng tạo, tăng cường khả năng giao tiếp và sự mạnh dạn của mọi đối tượng học sinh. - Tiết kiệm thời gian, tăng cường khả năng làm việc của học sinh, trong khi đó giáo viên chỉ là người tổ chức, điều khiển mọi hoạt động. - Phù hợp với nội dung chương trình thay sách giáo khoa mới, phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước.

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 29/10/2013 | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phương pháp dạy hóa học trung học cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. -----[\ [\----- TIỂU LUẬN Đề tài: Phương pháp dạy hóa học trung học cơ sở SÁNG KIẾN KINH NGHỆM ĐỀ TÀI Phöông phaùp daïy hoïc neâu vaán ñeà vaø höôùng daãn HS phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong hoùa hoïc 8  PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC NEÂU VAÁN ÑEÀ VAØ HÖÔÙNG DAÃN HS PHAÙT HIEÄN VAØ GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ TRONG HOÙA HOÏC 8 A.PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Lý do khách quan: Thế kỷ 21 với nền kinh tế tri thức đòi hỏi con người muốn tồn tại đều phải học, học suốt đời. Vì thế năng lực học tập của con người phải được nâng lên mạnh mẽ nhờ vào trước hết người học biết “Học cách học” và người dạy biết “Dạy cách học”. Như vậy thầy giáo phải là “Thầy dạy việc học, là chuyên gia của việc học”. Ngày nay dạy cách học đã trở thành một trong những mục tiêu đào tạo, chứ không còn chỉ là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm, giải quyết nhanh, sáng tạo và hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành đạt trong học tập và cuộc sống. Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đưa ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của các nhân, gia đình và cộng đồng, không chỉ có ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà được đặt ra như một mục tiêu giáo dục và đào tạo. Mặt khác, để thực hiện tốt việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bộ giáo dục và đào tạo chủ trương áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra và thi cử. Trắc nghiệm khách quan là phương pháp kiểm tra kiến thức chính xác khách quan. Thông qua các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các em học sinh có dịp củng cố khắc sâu các kiến thức đã học trong sách giáo khoa, đồng thời nó giúp thầy và trò điều chỉnh việc dạy và học nhằm đạt kết quả cao hơn. 2. Thöïc traïng : Thực tế qua giảng dạy bộ môn hoá học bậc THCS cho thấy : Học sinh chưa nắm được các định luật, các khái niệm cơ bản về hoá học, chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa định tính và định lượng của ký hiệu, công thức và phương trình hoá học. Nhiều học sinh chưa biết cách giải bài tập hoá học, lí do là học sinh chưa nắm được phương pháp chung để giải hoặc thiếu kĩ năng tính toán . Tuy nhiên đó chưa đủ kết luận học sinh không biết gì về hoá học, mà còn do những nguyên nhân khác, khiến phần lớn học sinh khi giải bài tập thường cảm thấy khó khăn lúng túng. Các kỹ năng như xác định hoá trị, lập công thức và phương trình hoá học còn yếu và chậm. Chưa được quan tâm đúng mức hoặc phổ biến hơn là ít được rèn luyện. Do đó học sinh có khả năng giải được các bài tập nhỏ song khi lồng ghép vào các bài tập hoá học hoàn chỉnh thì lúng túng, mất phương hướng không biết cách giải quyết. Câu hỏi hoặc bài tập do giáo viên đưa ra, chưa đủ kích thích tư duy của học sinh, chưa tạo được những tình huống giúp học sinh phát hiện và giải quyết được vấn đề. Hs chöa coù kyõ naêng khaùi quaùt hoùa kieán thöùc,ghi nhôù kieán thöùc moät caùch maùy moùc, thaùi ñoä yeâu thích boä moân chöa cao. Với suy nghĩ và trong thực tiễn làm công tác giảng dạy, tôi soạn thảo đề tổng kết kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi hoïc moân hoá học”, nhằm giúp các em củng cố vững chắc các kiến thức lý thuyết và tự hoàn thiện các kỹ năng phân tích, rèn luyện cho các em kỹ năng nhạy bén khi chọn câu trả lời đúng trong các bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận.Cuõng nhö reøn lueän caùc em kyõ naêng suy luaän quy napï ,yeâu thích boä moân. Hy vọng với chút ít kinh nghiệm được rút kết từ bản thân, cộng với những kinh nghiệm học hỏi được qua đồng nghiệp……sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Rất mong sự đóng góp ý kiến chân tình của quý đồng nghiệp để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn trong nghề nghiệp. B.PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN Dạy học nêu vấn đề là một hình thức có hiệu quả để nâng cao tính tích cực tư duy của học sinh, đồng thời gắn liền hai mặt kiến thức và tư duy. Tư duy của học sinh thường bắt đầu từ vấn đề mới lạ, đòi hỏi phải được giải quyết, nghĩa là tư duy của học sinh bắt đầu hoạt động, khi các em có thắc mắc về nhận thức, lúc đó tư duy sẽ mang tính chất tích cực tìm tòi phát hiện và từ đó học sinh sẽ có hứng thú cao với vấn đề nghiên cứu. Học tập sẽ không có kết quả cao, nếu không có sự hoạt động nhận thức tích cực của học sinh, nếu các em không tập trung chú ý vào vấn đề nghiên cứu, nếu không có lòng ham muốn, nhận thức điều chưa biềt. Dạy học nêu vấn đề góp phần đáng kể vào việc hình thành ở học sinh nhân cách, có khả năng sáng tạo thực sự, góp phần vào việc rèn luyện trí thông minh cho học sinh. Muốn phát triển được trí thông minh, cần cho các em luyện tập, tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức một cách sâu sắc và có hệ thống. Dạy học nêu vấn đề giúp cho học sinh không chỉ nắm được tri thức, mà còn nắm được cả phương pháp chiếm lĩnh tri thức đó, phát triển tư duy tích cực sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh. Dạy học nêu vấn đề không chỉ giới hạn ở phạm trù phương pháp dạy học, nó đòi hỏi đổi mới nội dung, đổi mới cách tổ chức quá trình dạy học trong mối quan hệ thống nhất. Dạy học nêu vấn đề dùng “Vấn đề ” làm điểm kích thích và làm tiêu điểm cho hoạt động học tập của học sinh, thường bắt đầu từ những vấn đề đặt ra, hơn là từ sự trình bày kiến thức, nó tạo điều kiện để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, thông qua giải quyết những vấn đề đặt ra, được sắp xếp một cách logich và được lấy từ nội dung bài học và sự hỗ trợ cũa giáo viên. II . NHÖÕNG THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1.Thuận lợi: Trang thiết bị của nhà trường được trang bị tương đối đầy đủ như: Bảng phụ, bút lông bảng. Bảng từ ( trang bị cho tất cả các phòng học. Có phòng dành riêng cho dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Có phòng thí nghiệm Hóa – Sinh Có sự giúp đỡ và góp ý tận tình của ban lãnh đạo và các đồng nghiệp trong nhà trường . Mạng Internet đã cung cấp được rất nhiều tài liệu bổ ích phục vụ cho việc soạn giảng giáo án điện tử( địa chỉ : baigiang.bachkim.com ). 2. Khó khăn: Giáo viên sẽ mất nhiều thời gian để suy nghĩ, thiết kế các hoạt động, làm đồ dùng dạy học, truy cập mạng Internet để tìm thông tin cho bài dạy. Thời gian thực hiện chuyên đề quá ít, khảo sát học sinh chưa mang tính chất đại trà. Phần mềm hỗ trợ soạn giảng cho môn Hóa học thật sự hiệu quả thì rất hiếm cũng ít người biết đến, mới chỉ có một số ít người biết sử dụng các phần mềm đó. Phoøng daïy coâng ngheä thoâng tin coøn quaù ít. HS chöa yù thöùc cao trong vieäc töï hoïc. III/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1.Những yêu cầu đối với giáo viên khi soạn giảng. *Xaùc ñònh muïc tieâu baøi hoïc:GV phaûi xaùc ñònh roõ muïc ñích yeâu caàu cuûa baøi hoïc .Ñoù laø nhöõng kieán thöùc,kó naêng,maø HS chieám lónh ñöôïc sau khi hoïc. * Ñieâuø tra söï hieåu bieát cuûa HS veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán baøi hoïc. *Xaây döïng phöông aùn trieån khai baøi. +/Xaùc ñònh kieán thöùc naøo caàn thoâng baùo,nhöõng kieán thöùc naøo seõ toå chöùc cho HS töï xaây döïng. +/Xaây döïng tình huoáng hoïc taäp, thöôøng baèng thí nghieäm,baøi toaùn nhaän thöùc xoaùy vaøo nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng troïng taâm cuûa baøi hoïc. +/Döï kieán caâu hoûi döï kieán vaø phaân tích caâu traû lôøi cuûa HS coù theå xaûy ra trong giôø hoïc. +/Döï kieán caùch toå chöùc caùc nhoùm HS laøm vieäc vaø thaûo luaän. Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc yeâu caàu treân GV caàn: Phải tham khảo sách giáo khoa ,chuaån kieán thöùc, sách giáo viên của bài học,saùch tham khaûo cuûng nhö maïng internet, của chương từ đó xaây döïng heä thoáng caâu hoûi laøm roõ ñöôïc kieán thöùc . Phải tận tâm đầu tư nghiên cứu bài giảng thật kĩ. Tích cực dự giờ đồng nghiệp trong cùng bộ môn và các môn học khác để từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm, hình thành ý tưởng mới, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Thiết kế bài giảng sao cho phù hợp với với điều kiện thực tế của nhà trường như trang thiết bị đồ dùng dạy học, phù hợp với trình độ học sinh, phù hợp với nội dung chương trình của sách giáo khoa hiện hành. Cần lưu ý không lạm dụng công nghệ thông tin, không quá thiên về trình chiếu, không hoàn toàn rời xa phấn trắng bảng đen. Hãy coi công nghệ là một phương tiện hỗ trợ soạn giảng hiện đại cho soạn giảng mà thôi. Chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học, sắp xếp có thứ tự ngăn nắp tạo thuận lợi cho giáo viên khi giảng bài được nhịp nhàng, nhanh chóng, tránh lãng phí thời gian khi lên lớp, hoàn thành tốt bài giảng.  Vận dụng và kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực một cách sáng tạo, linh động. Chia nhóm sao cho tỷ lệ giữa các đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém được cân đối. Muốn vậy giáo viên bộ môn phải trao đổi với các giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh theo tiêu chí trên từ đầu năm học (chẳng hạn hình thành các “đôi bạn cùng tiến” trong nhóm hoặc “nhóm bạn cùng tiến” mà chương trình đội viên đã và đang thực hiện ở nhà trường). Có biện pháp và hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp với trình độ học sinh, nội dung chương trình sách giáo khoa hiện hành, nhằm đạt được mục tiêu: “Học sinh phải học thật, thi thật, có chất lượng thật”. Ñeå chuaån bò baøi cho tieát sau GV phaûi daën doø kyõ,höôùng daãn HS thöïc hieän yeâu caàu khoù.Vaø GV phaûi kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû söï chuaån bò baøi cuûa HS. Những yêu cầu đối với HS Phaûi nghieân cöùu baøi tröôùc ôû nhaø theo yeâu caàu cuûa GV ñaõ daën doø. 2. Một số hình thức toå chöùc daïy hoïc theo hình thöùc neâu vaán ñeà vaø giaûi quyeát vaán ñeà . Trong dạy học nêu vấn đề không chỉ coi trọng việc truyền thụ kiến thức mà còn coi trọng cả việc hướng dẫn cho học sinh độc lập tìm ra con đường dẫn đến kiến thức mới. Những vấn đề trong học tập, luôn tồn tại một cách khách quan, nhưng không phải ai cũng nhận ra nó, không phải lúc nào học sinh cũng nhận ra nó, vì khả năng nhận thấy vấn đề là một phẩm chất, một thành phần quan trọng của tư duy sáng tạo. Hình thöùc thieát keá caâu hoûi :  Caâu hoûi traéc nghieäm ñöôïc thieát keá döôùi daïng ñieàn khuyeát,gheùp ñoâi,hoaøn thaønh baûng. Một số câu hỏi gợi ý để mở rộng và đào sâu kiến thức. Chuaån bò: GV chaån bò baûng phuï hoaëc maùy chieáu, phieáu hoïc taäp. Toå chöùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng caù nhaân (Chuaån bò HS laø baûng caù nhaân). Hoaït ñoäng theo nhoùm.(Chuaån bò baûng nhoùm)Trong quaù trình thaûo luaän phaûi tuaân theo caáu truùc sau: Laøm vieäc chung caû lôùp Neâu vaán ñeà ,xaùc ñònh nhieäm vuï nhaän thöùc. Toå chöùc caùc nhoùm,giao nhieäm vuï. Höôùng daãn caùch laøm vieäc theo nhoùm. Laøm vieäc theo nhoùm. Trao ñoåi yù kieán thaûo luaän trong nhoùm. Phaân coâng töøng nhoùm,töøng caù nhaân laøm vieäc ñoäc laäp roài trao ñoåi. Cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm. Thaûo luaän toång keát tröôùc lôùp. Caùc nhoùm laàn löôït baùo caùo keát quaû. Thaûo luaän chung. GV toång keát, ñaët vaán ñeà cho baøi keá tieáp hoaëc vaán ñeà tieáp theo. Ví dụ minh họa heä thoáng caâu hoûi giuùp HS phaùt hieän vaán ñeà vaø caùch giaûi quyeát trong hoùa hoïc 8. Baøi 2: Chaát Khi hình thaønh khaùi nieäm chaát tinh khieát ,hoãn hôïp. Ñaët vaán ñeà: Nöôùc tinh khieát coù gì khaùc nöôùc khoaùng?Nöôùc ao hoà,nöôùc bieån…? Yeâu caàu HS hoïc nhoùm ñoâi hoaøn thaønh baûng sau: So saùnh Gioáng nhau gì veà thaønh phaàn Khaùc nhau gì veà thaønh phaàn Nöôùc caát Nöôùc khoaùng GV thoâng baùo nöôùc caát laø chaát tinh khieát,nöôùc khoaùng laø hoãn hôïp.HS ruùt ra khaùi nieäm chaát tinh khieát, hoãn hôïp. Baøi 4 :Nguyeân töû: Khi hình thaønh khaùi nieäm lôùp electron. Sô ñoà moät soá nguyeân töû. Haõy quan saùt sô ñoà va thaûo luaän nhoùmø hoaøn thaønh baûng sau: Nguyeân töû Soá p Soá e Soá lôùp e Soá e lôùp ngoaøi cuøng. Heli Cacbon Nhoâm Silic Yeâu caàu HS nhaän xeùt soá p vaø soá e, hình thaønh khaùi nieäm lôùp electron. Baøi 5:Nguyeân toá: Khi hình thaønh khaùi nieäm nguyeân toá: GV ñaët vaán ñeà: GV ñaët vaán ñeà: GV cung caáp 1 g H2O coù bao nhieâu nguyeân töû H, bao nhieâu nguyeân töû O? GV tieáp tuïc ñaët vaán ñeà: 1. Ba nguyên tử Hiđrô ở bảng thuộc cùng 1 nguyên toá hiđrô vì sao ? (Tìm ñieåm gioáng nhau) Nguyên tố Hiđrô Hạt nhân nguyên tử Nguyên tử hiđrô 1 Nguyên tử hiđrô 2 Nguyên tử hiđrô 3 Số P 1 1 1 Số n 0 1 2 Nguyên tố hóa học là gì ? Khi hình thaønh kí hieäu hoùa hoïc cuûa nguyeân toá. Yeâu caàu HS ñoái chieáu baûng 42 SGK vieát kyù hieäu cuûa caùc nguyeân toá sau: Teân nguyeân toá Kí hieäu hoùa hoïc cuûa nguyeân toá Nhaän xeùt veà kí hieäu hoùa hoïc cuûa nguyeân toá Ñoàng Oxi Löu huyønh Baïc Caùc bon HS ruùt ra keát luaän veà caùch vieát kyù hieäu nguyeân toá hoùa hoïc. Khi höôùng daãn HS ghi nhôù nguyeân töû khoái. Baøi 6:Ñôn chaát vaø hôïp chaát,phaân töû. Khi hình thaønh khái niệm “Đơn chất và hợp chất”: GV ñaët vaán ñeà khí oxi do 1 nguyeân toá oxi taïo neân, khí caùcbonic do 2 nguyeân toá taïo neân laø cacbon vaø oxi vaäy chia chaát thaønh maáy loaïi. Phiếu học tập: Dựa vào thành phần nguyên tố tạo nên chất hãy chia những chất trong bảng dưới đây thành 2 nhóm STT Chất Nguyeân toá Phaân loaïi Nhoùm ........ Nhoùm............. 1 Khí OXI O 2 Khí Nitô N 3 Nöôùc H,O 4 muoâùi Na,Cl 5 Saét sun phaùt Fe,S,O 6 Khí clo Cl 7 Ñoàng Cu .Hãy thử đặt tên cho nhóm ? cho biết chất được chia thành mấy loại? Thế nào là đơn chất ? Thế nào là hợp chất. Khaùi nieäm phaân töû. GV ñaët vaán ñeà:Neâu ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa ñôn chaát phi kim vaø hôïp chaát, chuùng coù ñaëc ñieåm gì gioáng nhau. GV ñaët vaán ñeà, vaäy chuùng coøn coù teân goïi naøo khaùc khoâng? Haõy hoaøn thaønh baûng döïa vaøo thaønh phaàn nguyeân töû ñaõ cho. Teân chaát Phaân loaïi Haït hôïp thaønh ( nguyeân töû lieân keát) Gioáng nhau veà thaønh phaàn Khí Oxi Ñôn chaát phi kim Hai nguyeân töû O lieân keát vôùi nhau Khí nitô Ñôn chaát phi kim Hai nguyeân töû N lieân keát vôùi nhau Nöôùc Hôïp chaát 2nguyeân töû H lieân keát vôùi 1 nguyeân töû O Axit sunfuric Hôïp chaát 2nguyeân töû H lieân keát vôùi 1 nguyeân töû S vaø 4 nguyeân töû O. Ñaù voâi Hôïp chaát 1 nguyeân töû Ca lieân keát vôùi 1nguyeân töû C vaø 3 nguyeân töû O.  Yeâu caàu HS neâu khaùi nieäm phaân töû.  Baøi 9:Coâng thöùc hoùa hoïc. Khi hình thaønh CTHH Yeâu caàu HS ghi kyù hieäu 1 soá nguyeân toá. GV ñaët vaán ñeà: Caùc em ñaõ bieát kyù hieäu cuûa nguyeân toá hoùa hoïc.Vaäy khi bieåu dieãn CTHH thì chuùng ta bieåu dieãn nhö theá naøo. Khi hình thaønh CTHH cuûa ñôn chaát kim loaïi Haõy hoaøn thaønh baûng sau vaø nhaän xeùt thaønh phaàn cuûa CTHH ñôn chaát kim loaïi. Teân ñôn chaát kim loaïi Kyù hieäu NTHH taïo neân chaát CTHH cuûa ñôn chaát kim loaïi Nhaän xeùt thaønh phaàn CTHH Ñoàng Cu Nhoâm Al Saét Fe Can xi Ca Yeâu caàu HS neâu CTHH cuûa ñôn chaát kim loaïi.  GV toång quaùt A ? Kyù hieäu NTHH CTHH ñôn chaát kim loaïi? Khi hình thaønh CTHH cuûa ñôn chaát phi kim Haõy hoaøn thaønh baûng sau vaø nhaän xeùt thaønh phaàn cuûa CTHH ñôn chaát phi kim. Teân ñôn chaát Kyù hieäu NTHH CTHH cuûa ñôn Nhaän xeùt thaønh kim loaïi taïo neân chaát chaát phi kim phaàn CTHH Khí oxi O 2 Khí nitô N2 Khí Clo Cl 2 Khí hiñroâ H 2 Yeâu caàu HS neâu CTHH cuûa ñôn chaát phi kim  GV toång quaùt A ? Kyù hieäu NTHH CTHH ñôn chaát phi kim? GV thoâng baùo tröø moät soá CTHH ñôn chaát phi kim Cacbon,löu huyønh,photpho…coù CTHH nhö CTHH cuûa ñôn chaát kim loaïi. Khi hình thaønh CTHH cuûa hôïp chaát Haõy hoaøn thaønh baûng sau vaø nhaän xeùt thaønh phaàn cuûa CTHH hôïp chaát (Löu yù chuù yù theâm caùc ñaëc ñieåm döôùi chaân cuûa moãi kyù hieäu NTHH ñeå coù nhaän xeùt veà thaønh phaàn CTHH ñaày ñuû nhaát. Teân hôïp chaát Kyù hieäu NTHH Taïo neân chaát CTHH cuûa Hôïp chaát Nhaän xeùt thaønh phaàn CTHH Nöôùc H , O H 2O Muoái NaCl Ñaù voâi CaCO 3 Natri hiñroâxit NaOH Yeâu caàu HS neâu CTHH cuûa Hôïp chaát. Khi hình thaønh yù nghóa cuûa CTHH. GV ñaët vaán ñeà töø CTHH cho ta bieát ñieàu gì? Yeâu caàu HS hoaøn thaønh baûng sau: CTHH Nguyeân toá coù trong chaát Soá nguyeân töû cuûa moãi nguyeân toá trong 1 phaân töû cuûa chaát Phaân töû khoái cuûa chaát H 2SO 4 H,S,O 2H,1S,4O =2.1+32.1+16.4=98ñv c NaCl Ca(OH) 2 N 2 Al2(SO 4)3 Yeâu caàu HS neâu yù nghóa cuûa CTHH. Baøi 10:Hoùa trò, Khi hình thaønh caùch xaùc ñònh hoùa trò,KHAÙI NIEÄM HOÙA TRÒ: Yeâu caàu HS hoaøn thaønh noäi dung cuûa baûng sau: S TT Teân chaát Coâng thöùc hoùa Hoùa trò H Soá nguyeân töû H Soá nguyeân töû Hoùa trò nguyeân toá hay nhoùm Nhaän xeùt hoùa trò cuûa nguyeân toá hay nhoùm hoïc nguyeân toá hay nhoùm nguyeân töû khaùc nguyeân töû khaùc nguyeân töû khaùc vôùi chæ soá nguyeân töû H. 1 Axít clohiñric HCl I 1H 1Cl Cl(I) 2 Nöôùc H2O I O(II) 3 Amoniaéc NH 3 I N(III) 4 axitsunfuric H2SO 4 I SO 4(II) 5 Axít photphoric H3PO 4 I PO 4(III) Yeâu caàu ruùt ra caùch xaùc ñònh hoùa trò GV ñaët vaán ñeà töø caùch döïa vaøo hoùa trò nguyeân toá H ta xaùc ñònh ñöôïc moät soá nguyeân toá nhöng chöa ñaày ñuû vaäy coù theå xaùc ñònh döïa theo caùch naøo nöõa? Yeâu caàu ruùt ra cacùh xaùc ñònh hoùa trò VAØ KHAÙI NIEÄM HOÙA TRÒ. Khi hình thaønh quy taéc hoùa trò GV ñaët vaán ñeà: hoùa trò cuûa caùc nguyeân toá trong CTHH cuûa hôïp chaát ñeàu ñöôïc hình thaønh treân 1 quy taéc gioáng nhau.Ñoù goïi laø quy taéc hoùa trò. Haõy hoaøn thaønh baûng sau: S T T Tên chất Công thức Hóa học Hóa trị O Soá nguyeân töû O Soá nguyeân töû nguyeân toá khaùc Hóa trị nguyên tố khác Nhaän xeùt hoùa trò cuûa nguyeân toá khaùc vôøi Chæ soá Nguyeân töû O 1 Canxi oxit CaO II 1O 1Ca Ca (II) 2 cacbonñi oxít CO2 II C(IV) 3 Löu huyønhtri oxít SO 3 II N(VI) Yeâu caàu HS ruùt ra quy taéc hoùa trò. Caùch laäp coâng thöùc hoùa hoïc nhanh khi bieát hoùa trò. Khi bieát hoùa trò cuûa caùc nguyeân toá muoán laäp CTHH nhanh ñeå thuaän tieän cho laäp phöông trình hoùa hoïc sau naøy thì chuùng ta phaûi laäp nhö theá naøo?Haõy hoaøn thaønh noäi dung baûng sau: a b CTHH AxBy Hoùa trò NT A,B x. a y. b So saùnh x. a vôùi y.b Na2O Na(I),O(II) CO2 C(IV),O(II) H2O H(I),O(II) Ca 3(PO 4)2 Ca(II)PO 4(III) NaOH Na(I)OH(I) Nhaän xeùt hoùa trò vaø chæ soá cuûa nguyeân toá naøy vôùi hoùa trò vaø chæ soá cuûa nguyeân toá hay nhoùm nguyeân töû kia trong tröôøng hôïp a,b moät soá laø soá chaün 1 soá laø soá leû hoaëc caû hai ñeàu leû. a b Toång quaùt: AxBy Nhaän xeùt hoùa trò vaø chæ soá cuûa nguyeân toá naøy vôùi hoùa trò vaø chæ soá cuûa nguyeân toá hay nhoùm nguyeân töû kia trong tröôøng hôïp a=b. . a b Toång quaùt: AB CTHH AxBy Hoùa trò NT A Chæ soá NTB Hoùa trò B Chæ soá nt B Al 2O 3 Al(III) O(II) Na 2SO 4 Na(I) SO 4(II) Cu(OH)2 Cu(II) OH(I) Nhaän xeùt hoùa trò vaø chæ soá cuûa nguyeân toá naøy vôùi hoùa trò vaø chæ soá cuûa nguyeân to hay nhoùm nguyeân töû kia trong tröôøng hôïp a>b vaø caû a,b ñeàu chaün. a b Toång quaùt: AxBy ABa/b Baøi 12:Söï bieán ñoåi chaát. Khi hình thaønh khaùi nieäm hieän töôïng vaät lyù vaø hieän töôïng hoùa hoïc.  GV ñaët vaán ñeà: Trong chöông tröôùc caùc em ñaõ ñöïôc tìm hieåu veà chaát .Vaäy vôùi chaát xaûy ra nhöõng loaïi bieán ñoåi naøo thuoäc hieän töôïng gì? Döïa vaøo quaù trình bieán ñoåi chaát,Haõy saép xeáp söï bieán ñoåi chaát thaønh hai nhoùm. GV cuøng HS thöïc hieän 1 VD CTHH AxBy Hoùa trò NT A Chæ soá NTB Hoùa trò B Chæ soá nt B CaO Ca(II) O(II) AlPO 4 Al(III) PO 4(III) NaOH Na(I) OH(I) CTHH AxBy Hoùa trò NT A Chæ soá NTB Hoùa trò B Chæ soá nt B CO 2 C(IV) O(II) MnO 2 Mn(IV) O(II) SO 3 S(VI) S(VI) Haõy thöû ñaët teân cho nhoùm.Cho bieát quaù trình bieán ñoåi chaát coù maáy loaïi hieän töôïng?Ñoù laø loaïi naøo? Neâu khaùi nieäm hieän töôïng hoùa hoïc vaø hieän töôïng vaät lyù. Baøi 13:Phaûn öùng hoùa hoïc: Khi giaûng phaàn dieãn bieán cuûa phaûn öùng hoùa hoïc. GV ñaët vaán ñeà:Caùc em ñaõ bieát quaù trình bieán ñoåi chaát naøy thaønh chaát khaùc laø phaûn öùng hoùa hoïc .Vaäy thöïc chaát cuûa söï bieán ñoåi naøy ñaõ thay ñoåi caùi gì trong phaûn öùng.  Yeâu caàu HS hoaøn thaønh baûng sau döïa vaoø sô ñoà töôïng tröng cho phaûn öùng hoùa hoïc giöõa khí hiñroâ vaø khí oxi taïo ra nöôùc. Quùa trình bieán ñoåi Chaát ban ñaàu Chaát sau quaù trình bieán ñoåi Yeâuù toá bò bieán ñoåi Phaân loaïi Nhoùm ……… …… Nhoùm ………… …… Nöôùc ñaù chaûy loûng thaønh nöôùc.Nöôùc ñoâng ñaëc thaønh ñaù Nöôùc Nöôùc Traïng thaùi Hoøa tan muoái vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch nöôùc muoái. Coâ caïn dung dòch nhöõng haït muoái laïi xuaát hieän Thuûy tinh noùng chaûy ñöôïc thoåi thaønh bình caàu Löu huyønh chaùy trong khoâng khí taïo ra chaát khí muøi haéc(Khí löu huyønh ñi oxít) Nung canxicacbon at thu ñöôïc voâi soáng vaø khí cacboníc Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän veà söï thay ñoåi trong phaûn öùng hoùa hoïc? Baøi 15:Ñ ònh luaät baûo toaøn khoái löôïng. Khi hình thaønh noäi dung Định luật “bảo toàn khối lượng”: - Giáo viên yêu cầu HS làm thí nghiệm phản ứng giữa Natri cacbonat ( Na2CO3) và Bari clorua ( BaCl2) và hoàn thành phiếu học tập sau: Hãy nêu định luật bảo toàn khối lượng ? Khi yeâu caàu HS giaûi thích ñònh luaät. Yeâu caàu HS döïa vaoø sô ñoà töôïng tröng cho phaûn öùng hoùa hoïc giöõa khí hiñroâ vaø khí oxi taïo ra nöôùc.Giaûi thích ñònh luaät Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän trong phaûn öùng hoùa hoïc thaønh phaàn naøo ñöôïc baûo toaøn.   Baøi 25: Khi hình thaønh khaùi nieäm Phản ứng hoùa hợp: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Hãy nêu định nghĩa phản ứng hóa hợp ? Baøi 26:Oxít Khi hình thaønh Khái niệm “Oxít”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Dựa vào thành phần cấu tạo của chất nhận xét thaønh phaàn cuûa caùc chaát sau: Thế nào là oxít ? Baøi 27 Ñieàu cheá khí Oxi. Khi hình thaønh khaùi nieäm Phản ứng phân hủy: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Nhöõng nguyeân töû lieân keát vôùi nhau Coù phaân töû Soá nguyeân töû O vaø nguyeân töû H Tröôùc phaûn öùng Sau phaûn öùng Hãy nêu định nghĩa phản ứng phân hủy ? Khi hình thaønh Khái niệm “axít”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Thí nghiệm Trước phản ứng Sau phản ứng Hiện tượng Nhận xét kim caân Nhaän xeùt khoái löôïng chaát tröôùc vaø sau phaûn öùng Nhöõng nguyeân töû lieân keát vôùi nhau Coù phaân töû Soá nguyeân töû O vaø nguyeân töû H Tröôùc phaûn öùng Sau phaûn öùng Hãy nêu định nghĩa phản ứng phân hủy ? Khi hình thaønh Khái niệm “axít”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau: - Phiếu học tập: Phản ứng hóa học Số chất tham gia phản ứng Số chất tạo thành S + O2 SO2 4Al + 3O2 2Al2O3 4Fe(OH)2 + O2 +2H2O 4Fe(OH)3 CTHH Giống nhau veà thaønh phaàn SO2 P2O5 Fe3O4 Phản ứng hóa học Số chất tham gia Số chất tạo thành 2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2 2KClO3 2KCl + 3O2 CaCO3 CaO + CO2 1 3 Thành phần Số nguyên tử hiđrô Gốc axít Axít clohiđríc HCl 1 Cl I Axít nitríc HNO3 Axít sunfuríc H2SO4 Axít cacboníc H2CO3 Axít photphoríc H3PO4 1. Dựa vào thành phần cấu tạo của các chất cho biết sự giống nhau giữa các hợp chất trên ? 2. Hãy nêu định nghĩa axít ? 3. Viết công thức dạng chung của axít ? 4. Cho biết sự khác nhau giữa các hợp chất axít trên ? 5. Axít có mấy loại ? Kể tên và cho ví dụ ? Khi hình thaønh Khái niệm “ Bazơ”: - Giáo viên yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau - Phiếu học tập: Tên chất Côngthức Thành phần Hoá trị gốc axit Số nguyên tử hiđrô Gốc axít Axít clohiđríc HCl 1 Cl I Axít nitríc HNO3 Axít sunfuríc H2SO4 Axít cacboníc H2CO3 Axít photphoríc H3PO4 1 Dựa vào thành phần cấu tạo của các chất cho biết sự giống và khác nhau giữa các hợp chất trên ? 2 Hãy nêu định nghĩa Bazơ ? 2 Viết công thức dạng chung của Bazơ ? 3 Cho biết cách gọi tên của các bazơ ? Khi hình thaønh Khái niệm “ Muối” 1. Dựa vào thành phần cấu tạo của các chất cho biết sự giống nhau giữa các hợp chất trên ? 2. Thử nêu định nghĩa Muối ? 3. Viết công thức dạng chung của các muối ? 4. Nêu cách gọi tên của các muối ? 5. Cho biết sự khác nhau giữa các muối trên ? 6. Muối có mấy loại ? Kể tên và cho ví dụ ? II. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn A. Bµi tËp tÝnh theo c«ng thøc hãa häc: Bµi tËp tÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc líp 8 ®îc chia thµnh c¸c d¹ng sau: 1. TÝnh % vÒ khèi lîng cña nguyªn tè trong hîp chÊt AxBy hoÆc AxByCz a) C¬ së lÝ thuyÕt : C¸ch gi¶i : . T×m khèi lîng mol ph©n tö AxBy hoÆc AxByCz . ¸p dông c«ng thøc : . %A = x 100% ; %B = x 100% b) Bµi tËp vËn dông : Bµi 1 : TÝnh thµnh phÇn % khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt CaCO3 Bµi gi¶i . TÝnh khèi lîng mol: = 40 + 12 + (16.3) = 100 (gam) . Thµnh phÇn % vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè: . %Ca = x 100% = 40 % . % C = x 100% = 12 % .% O = x 100% = 48 % hoÆc %O = 100- ( 40 + 12 )= 48% Bµi 2 : TÝnh thµnh phÇn % khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt Al2(SO4)3 Bµi gi¶i TÝnh khèi lîng mol cña hîp chÊt: = 2.27 + 3. ( 32 + 16.4) = 342 gam Thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt: %Al = x 100% = 17,78% %S = x100% = 28,07 % %O = x 100% = 54,15% hoÆc %O = 100 - (17,78 + 28,07 ) = 54,15% 2. TÝnh khèi lîng cña nguyªn tè trong a (gam) hîp chÊt AxBy hoÆc AxByCz a) C¬ së lÝ thuyÕt : C¸ch gi¶i : . T×m khèi lîng mol ph©n tö AxBy hoÆc AxByCz . ¸p dông c«ng thøc : mA = x a ; mB = x a hoÆc mB= a - mA b) Bµi tËp vËn dông : VÝ dô : TÝnh khèi lîng cña nguyªn tè Na vµ nguyªn tè O trong 50 gam Na2CO3 Bµi gi¶i : TÝnh khèi lîng mol: = 2. 23 + 12 + 16.3 = 106 gam mNa = x 50 = 21,69 gam mO = x 50 = 22,64 gam 3. T×m c«ng thøc hãa häc : C¸c lo¹i bµi tËp thêng gÆp cña bµi tËp t×m c«ng thøc hãa häc : 3.1. Bµi tËp t×m nguyªn tè : a) C¬ së lÝ thuyÕt : Dùa vµo c¬ së lÝ thuyÕt ; d÷ kiÖn ®Ò bµi cho ®Ó tÝnh khèi lîng mol cña nguyªn tè tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc nguyªn tè cÇn t×m. b) Bµi tËp vËn dông : Bµi 1: Oxit cña kim lo¹i R ë møc hãa trÞ thÊp chøa 22,56%Oxi vµ còng cña kim lo¹i ®ã ë møc hãa trÞ cao chøa 50,48% Oxi. H·y x¸c ®Þnh kim lo¹i R. Bµi gi¶i §Æt c«ng thøc 2 oxit lµ R2Ox vµ R2Oy.. Ta cã tØ lÖ: = 3,5 BiÖn luËn : x = 1 → y= 3,5 ( lo¹i ) x = 2 y= 7 Hai oxit ®ã lµ RO vµ R2O7 Trong ph©n tö RO , oxi chiÕm 22,56% nªn : Suy ra : R = 54,92 lµMn Bµi 2 : Mét hi®roxit cã khèi lîng mol ph©n tö lµ 78 gam. T×m tªn kim lo¹i trong hi®roxit ®ã. Bµi gi¶i . Gäi c«ng thøc ph©n tö cña hi®roxit ®ã lµ : R(OH)x . Ta cã : MR + 17x = 78 . KÎ b¶ng : Tên chất Công thức Thành phần Hoá trị của các kim loạiSố nguyên tử kim loại Số nhóm hiđrôxít (OH) Natri hiđroxít NaOH I Kali hiđroxít KOH Canxi hiđroxít Ca(OH)2 Sắt (III) hiđroxít Fe(OH)3 Đồng (II) hiđroxít Cu(OH)2 VËy chØ cã nghiÖm x=3 vµMR= 27 lµ phï hîp. Kim lo¹i ®ã lµ Al 3.2 . Bµi tËp x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt v« c¬ : X¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn % c¸c nguyªn tè hoÆc tØ lÖ khèi lîng c¸c nguyªn tè: a) C¬ së lÝ thuyÕt : - NÕu ®Ò bµi kh«ng cho d÷ kiÖn M ( khèi lîng mol ) . Gäi c«ng thøc cÇn t×m : AxBy hoÆc AxByCz ( x, y, z nguyªn d¬ng) . TØ lÖ khèi lîng c¸c nguyªn tè : x : y : z = : : hoÆc = : : = a : b : c ( tØ lÖ c¸c sè nguyªn ,d¬ng ) C«ng thøc hãa häc : AaBbCc - NÕu ®Ò bµi cho d÷ kiÖn M . Gäi c«ng thøc cÇn t×m : AxBy hoÆc AxByCz ( x, y, z nguyªn d¬ng) . Ta cã tØ lÖ khèi lîng c¸c nguyªn tè : = = = . Gi¶i ra t×m x, y, z Chó ý : - NÕu ®Ò bµi kh«ng cho d÷ kiÖn M : §Æt tØ lÖ ngang - NÕu ®Ò bµi cã d÷ kiÖn M : §Æt tØ lÖ däc b) Bµi tËp vËn dông : Bµi 1 : Mét hîp chÊt cã thµnh phÇn % vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè : 70%Fe,30%O .H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt ®ã. Bµi gi¶i : Chó ý: §©y lµ d¹ng bµi kh«ng cho d÷ kiÖn M Gäi c«ng thøc hîp chÊt lµ : FexOy Ta cã tØ lÖ : x : y = : = 1,25 : 1,875 = 1 : 1,5 = 2 : 3 VËy c«ng thøc hîp chÊt : Fe2O3 Bµi 2 : LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt chøa 50%S vµ 50%O.BiÕt khèi lîng mol M= 64 gam. Bµi gi¶i Gäi c«ng thøc hîp chÊt SxOy. BiÕt M = 64 gam Ta cã tØ lÖ khèi lîng c¸c nguyªn tè : ⇒ x = y = = 2 VËy c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt lµ : SO2 Bµi 3: Mét hîp chÊt chøa 45,95% K; 16,45%N vµ 37,60%O. LËp c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt . Chó ý : §©y lµ d¹ng bµi t×m c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña c¸c nguyªn tè vµ ®Ò bµi kh«ng cho d÷ kiÖn khèi lîng mol(M) nªn khi lËp tØ lÖ ta lËp tØ lÖ ngang. Bµi gi¶i Gäi c«ng thøc hãa häc cÇn t×m lµ: KxNyOz Ta cã tØ lÖ : x : y : z = : : = 1,17 : 1,17 : 2,35 x, y ,z ph¶i lµ sè nguyªn nªn: x : y : z = 1 : 1 : 2 VËy c«ng thøc hãa häc cÇn t×m : KNO2 Bµi 4: Mét hîp chÊt X cã thµnh phÇn gåm 2 nguyªn tè C vµ O .BiÕt tØ lÖ vÒ khèi lîng cña C ®èi víi O lµ mC: mO = 3 : 8 . X¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt X. Bµi gi¶i Gäi c«ng thøc cña hîp chÊt X lµ : CxOy Ta cã tØ lÖ : x : y = : = 0,25 : 0,5 = 1 : 2 VËy c«ng thøc hãa häc cña X : CO2 Bµi 5 :Mét oxit cña nit¬ cã ph©n tö khèi lµ 108, biÕt mN : mO = 7 : 20 .T×m c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt . Bµi gi¶i Gäi c«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt lµ NxOy Ta cã tØ lÖ : Theo bµi ta cã hÖ: y= 2,5x 14x + 16y = 108 vËy x= 2 vµ y = 5 . C«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt lµ : N2O5 B. Bµi tËp tÝnh theo Ph¬ng tr×nh ho¸ häc I. Ph¬ng ph¸p chung : §Ó gi¶i ®îc c¸c d¹ng bµi tËp tÝnh theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc líp 8 yªu cÇu häc sinh ph¶i n¾m c¸c néi dung: ChuyÓn ®æi gi÷a khèi lîng chÊt hoÆc thÓ tÝch chÊt khÝ thµnh sè mol chÊt ViÕt ®Çy ®ñ chÝnh x¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra. Dùa vµo ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó t×m sè mol chÊt tham gia hoÆc chÊt t¹o thµnh. ChuyÓn ®æi sè mol thµnh khèi lîng (m = n.M) hoÆc thÓ tÝch chÊt khÝ ë ®ktc ( V= n.22,4). II. Mét sè d¹ng bµi tËp: 1. Bµi to¸n dùa vµo sè mol tÝnh khèi lîng hoÆc thÓ tÝch chÊt tham gia( hoÆc chÊt t¹o thµnh) a) C¬ së lÝ thuyÕt: - T×m sè mol chÊt ®Ò bµi cho: n = hoÆc n = - LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc - Dùa vµo tØ lÖ c¸c chÊt cã trong ph¬ng tr×nh t×m ra sè mol chÊt cÇn t×m - ChuyÓn ®æi ra sè gam hoÆc thÓ tÝch chÊt cÇn t×m . b) Bµi tËp vËn dông: VÝ dô : Cho 6,5 gam Zn t¸c dông víi axit clohi®ric .TÝnh : a) ThÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®îc sau ph¶n øng(®ktc)? b) Khèi lîng axit clohi®ric ®· tham gia ph¶n øng? Bµi gi¶i - nZn = mol - PTHH : Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 ( ) 1 mol 2 mol 1 mol 0,1 mol x ? mol y ? mol theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng tÝnh ®îc: x= 0,2 mol vµ y = 0,1 mol - VËy thÓ tÝch khÝ hi®ro : V = n.22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 lÝt - Khèi lîng axit clohi®ric : m = nM = 0,2.36,5 = 7,1 gam 2.T×m chÊt d trong ph¶n øng a) C¬ së lÝ thuyÕt : Trong trêng hîp bµi to¸n cho biÕt lîng c¶ 2 chÊt tham gia vµ yªu cÇu tÝnh lîng chÊt t¹o thµnh. Trong 2 chÊt tham gia sÏ cã mét chÊt hÕt, chÊt cßn l¹i cã thÓ hÕt hoÆc d sau khi ph¶n øng kÕt thóc do ®ã ph¶i t×m xem trong 2 chÊt tham gia ph¶n øng chÊt nµo ph¶n øng hÕt. Gi¶ sö cã pt: aA + bB cC + dD LËp tØ sè: vµ Trong ®ã nA : sè mol chÊt A theo ®Ò bµi nB : sè mol chÊt B theo ®Ò bµi So s¸nh 2 tØ sè : nÕu > : ChÊt A hÕt, chÊt B d nÕu < : ChÊt B hÕt, chÊt A d. TÝnh c¸c lîng chÊt theo chÊt ph¶n øng hÕt b.Bµi tËp vËn dông VÝ dô: §èt ch¸y 6,2 gam Photpho trong b×nh chøa 6,72 lÝt khÝ Oxi ë ®ktc. H·y cho biÕt sau khi ch¸y : a) Photpho hay oxi chÊt nµo cßn d ? b) ChÊt nµo ®îc t¹o thµnh vµ khèi lîng lµ bao nhiªu gam ? Bµi gi¶i a) X¸c ®Þnh chÊt d nP = mol nO2= mol PTHH: 4P + 5O2 to 2P2O5 LËp tØ lÖ : < VËy Oxi d sau ph¶n øng, tÝnh to¸n theo lîng ®· dïng hÕt 0,2 mol P b. ChÊt ®îc t¹o thµnh : P2O5 Theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc : 4P + 5O2 to 2P2O5 4 mol 2 mol 0,2 mol x?mol vËy x = 0,1 mol. Khèi lîng P2O5: m= n.M = 0,1.152 = 15,2 gam 3.Bµi tËp tÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng a) C¬ së lÝ thuyÕt : Thùc tÕ trong mét ph¶n øng ho¸ häc phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh nhiÖt ®é, chÊt xóc t¸c...lµm cho chÊt tham gia ph¶n øng kh«ng t¸c dông hÕt nghÜa lµ hiÖu suÊt díi 100%.§Ó tÝnh ®îc hiÖu suÊt cña ph¶n øng ¸p dông mét trong 2 c¸ch sau: a1. HiÖu suÊt ph¶n øng liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n phÈm : H % = x 100% a2. HiÖu suÊt ph¶n øng liªn quan ®Õn chÊt tham gia: H% = x 100% Chó ý: Khèi lîng thùc tÕ lµ khèi lîng ®Ò bµi cho Khèi lîng lý thuyÕt lµ khèi lîng tÝnh theo ph¬ng tr×nh b.Bµi tËp vËn dông Bµi 1: Nung 150 kg CaCO3 thu ®îc 67,2 kg CaO. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. Bµi gi¶i Ph¬ng tr×nh ho¸ häc : CaCO3 to CaO + CO2 100 kg 56 kg 150 kg x ? kg Khèi lîng CaO thu ®îc ( theo lý thuyÕt) : x = 84 kg HiÖu suÊt ph¶n øng : H = = 80% Bµi 2 : S¾t ®îc s¶n xuÊt theo s¬ ®å ph¶n øng: Al + Fe2O3 Fe + Al2O3 TÝnh khèi lîng nh«m ph¶i dïng ®Ó s¶n xuÊt ®îc 168 gam Fe. BiÕt r»ng hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90%. Bµi gi¶i Sè mol s¾t : n = 3 mol. Ph¬ng tr×nh ho¸ häc: 2Al + Fe2O3 to 2 Fe + Al2O3 2 mol 2 mol x? mol 3 mol VËy x = 3 mol Khèi lîng Al tham gia ph¶n øng ( theo lý thuyÕt ): mAl = 3.27 = 81 gam V× H = 100% nªn khèi lîng nh«m thùc tÕ ph¶i dïng lµ : mAl = = 90 gam Từ nH2O tìm được số mol của nguyên tử O trong hỗn hợp 2 oxit mO = 16 . 0,5 = 8 gam, lấy mhh hai oxit trừ mO mkim loại = 32 – 8 = 24 gam IV/Baøi hoïc kinh nghieäm 1.Kinh nghiệm rút ra: Ñeå 1 tieát daïy theo phöông phaùp neâu vaán ñeà thaønh coâng baét buoäc GV phaûi xaây döïng heä thoáng caâu hoûi vaø caùch daãn daét vaán ñeà loric , caâu hoûi phaûi toaùt leân ñöôïc vaân caàn laøm saùng toû. ÖU ñieåm cuûa phöông phaùp - Phát huy được tính tích cực, tư duy sáng tạo, tăng cường khả năng giao tiếp và sự mạnh dạn … của mọi đối tượng học sinh. - Tiết kiệm thời gian, tăng cường khả năng làm việc của học sinh, trong khi đó giáo viên chỉ là người tổ chức, điều khiển mọi hoạt động. - Phù hợp với nội dung chương trình thay sách giáo khoa mới, phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước. Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế nếu trong quá trình tổ chức và điều khiển không tốt, không bao quát được học sinh thì sẽ có một số học sinh chỉ ngồi trông chờ vào kết quả của một bạn để trả lời kết quả. 2. Kết quả: Trước đây, trong quá trình giảng dạy, giáo viên truyền đạt kiến thức bằng phương pháp thông báo có giải thích, đàm thoại, trình bày, mô tả…Học sinh học bằng tưởng tượng và ghi nhớ một cách máy móc, mau quên Trong những năm gần đây, do quá trình đổi mới sách giáo khoa dẫn đến đổi mới phương pháp dạy học, với 100% tiết dạy có sử dụng phương tiện trực quan đã giúp học sinh tìm hiểu lý thuyết trên cơ sở thực nghiệm hoặc bằng thực nghiệm có thể kiểm chứng lại những điều đã học, làm cho học sinh tin vào khoa học và từ đó yêu thích bộ môn. Do vậy học sinh nắm vững kiến thức và nhớ lâu, nhờ đó chất lượng bộ môn ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng, học sinh yếu kém ngày càng giảm III/KẾT LUẬN Trên đây là một số giải pháp mà tôi đã tích lũy được qua quá trình giảng dạy bộ môn Hóa Học ở trường THCS, cùng với việc nghiên cứu tài liệu, tiếp thu các chuyên đề, dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng chuyên môn và tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp. Những giải pháp trên đã được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. Tôi mong rằng giải pháp này thực sự mang tính “hữu ích” thiết thực và đáp ứng phần nào trong việc dạy học bộ môn hóa học ở trường THCS đặc biệt là ở những vùng khó khăn. Trên cơ sở đó cùng với sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp có thể tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp cho quá trình nghiên cứu các thí nghiệm của học sinh và một số nội dung ở chương trình Hoá học 9. Rất mong đuợc sự đóng góp ý kiến chân thành từ những đồng nghiệp và quí cấp lãnh đạo để tôi có thể sửa chữa bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả dạy học II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Đối với phòng: Mở các chuyên đề bộ môn có tính chất điển hình, tạo cho giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn Phân luồng các đối tượng học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi Cung cấp thường xuyên, kịp thời các loại sách tham khảo về nghiệp vụ chuyên môn cho các trường Đối với trường Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động ngoại khoá: ngày hội hoá học, đố vui hoá học…. Phaùt ñoäng phong traøo ñaêng kyù tieát daïy toát,saùng taïo trong coâng taùc giaûng daïy cuõng nhö laøm ñoà duøng daïy hoïc.Coù söï ñoäng vieân khích leä ñeå GV yeâu ngheà hôn. Đối với trường Xaây döïng noäi dung buổi sinh hoạt chuyeân taäp trung vaøo tìm giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng daïy hoïc töøng baøi cuï theå Đối với giáo viên Cập nhật thường xuyên kiến thức bộ môn, tìm ra phương pháp tối ưu hướng dẫn học sinh giải các bài tập hoá học. Ruùt kinh nghieäm öu toàn töøng tieát mình daïy vaø ñeà ra giaûi phaùp khaéc phuïc Tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm giảng dạy thông qua đồng nghiệp và các phương tiện thông tin khác Đối với học sinh Cần có ý thức học tập tốt trên lớp và luyện tập ở nhà Đối với phụ huynh học sinh  Tạo điều kiện cho con em học tập và tham gia các hoạt động khác của trường Kết hợp với nhà trường và xã hội, đề ra biện pháp tích cực thích hợp giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt nhất 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận- Phương pháp dạy hóa học trung học cơ sở.pdf
Luận văn liên quan