Tiểu luận Tổng hợp hơn 130 Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Như vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát huy cao nhất những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm cho mỗi người Việt Nam đều thấy gần gũi, dễ hiểu, yêu mến tư tưởng của Người. Hơn nữa, nó còn tiếp thu được những tinh hoa của các nền văn hoá phương Đông và phương Tây từ xưa tới nay khiến cho bạn bè gần xa và những người tiến bộ trên toàn thế giới hết lòng trân trọng. Co thể nói, chủ nghĩa Mác-Lênin chính là nguồn gốc quan trọng nhất quyết định sự hỡnh thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ có chủ nghĩa Mác-Lê mà Bác đó tỡm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam tạo ra tiền đề vững chắc cho những thắng lợi mang tính cơ bản sau này. Thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta càng hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin nhiều hơn, đúng đắn hơn.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 2104 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tổng hợp hơn 130 Tư Tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cau 1. Nguån gèc t­ t­ëng Hå ChÝ Minh NÕu nh×n mét c¸ch tæng qu¸t,t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån gèc chñ yÕu sau : a) T­ t­ëng vµ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam: §ã lµ chñ nghÜa yªu n­íc cña d©n téc ViÖt Nam. - D©n téc nµo còng cã lßng yªu n­íc nh­ng ®èi víi d©n téc ViÖt Nam do ®iÒu kiÖn lÞch sö riªng cña m×nh nªn cã nh÷ng nÐt rÊt ®Æc s¾c. + Trong lÞch sö hµng ngµn n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh, d©n téc ViÖt Nam ph¶i th­êng xuyªn ®­¬ng ®Çu víi c¸c cuéc chiÕn tranh x©m l­îc lín cña ngo¹i bang (H¬n mét nöa thêi gian lµ ®Ó gi¶i phãng d©n téc vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc trong 4000 n¨m ®ã) trong ®ã cã h¬n 1000 n¨m B¾c thuéc, phong kiÕn ph­¬ng B¾c tiÕn hµnh ®ång ho¸ d©n téc lu«n lu«n chiÕn ®Êu víi kÎ thï m¹nh gÊp nhiÒu lÇn). Cho nªn lßng yªu n­íc cña d©n téc ViÖt Nam rÊt s©u s¾c vµ m·nh liÖt thÓ hiÖn ë : * Chñ nghÜa yªu n­ícViÖt Nam cã tÝnh chÊt céng ®ång, dùa trªn trôc nhµ-lµng-n­íc g¾n bã mËt thiÕt víi nhau (n­íc mÊt th× nhµ tan); "giÆc ®Õn nhµ, ®µn bµ còng ®¸nh" * §ã lµ nh©n tè c¬ b¶n ®Ó cè kÕt d©n téc, ®oµn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n. * Lµ tµi s¶n v« gi¸, lµ mÉu sè chung cho hµnh ®éng cña mçi ng­êi ViÖt nam ch©n chÝnh. * Lµ ®¹o lý sèng, lµ niÒm tin tù hµo vµ lµ gi¸ trÞ cao nhÊt trong b¶ng gi¸ trÞ tinh thÇn cña d©n téc ViÖt Nam, lµ dßng chñ l­u trong lÞch sö t­ t­ëng ViÖt Nam. (N¨m 1924 trong b¸o c¸o "t×nh h×nh B¾c kú", Hå ChÝ Minh ®· gäi Chñ nghÜa yªu n­íc lµ chñ nghÜa d©n téc truyÒn thèng vµ kh¼ng ®Þnh nã cã søc m¹nh ghª gím, lµ chç dùa cña quèc tÕ céng s¶n). * §©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó h×nh thµnh t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, lµ ®iÓm xuÊt ph¸t thóc ®Èy Hå ChÝ Minh ®i t×m ®­êng cøu n­íc, cøu d©n. Chñ nghÜa yªu n­íc lµ céi nguån s©u xa nhÊt, bÒn v÷ng nhÊt cña t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, Ng­êi ®· kh¼ng ®Þnh “Lóc ®Çu chÝnh chñ nghÜa yªu n­íc chø ch­a ph¶i chñ nghÜa céng s¶n ®· ®­a t«i tin theo LªNin, tin theo quèc tÕ 3". - §ã lµ truyÒn thèng ®oµn kÕt cña d©n téc, l¹c quan yªu ®êi, sèng nh©n nghÜa, thuû chung. - HiÕu häc vµ s½n sµng më cöa ®Ó tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i: (thêi kú tam gi¸o ®ång nguyªn). §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ Hå ChÝ Minh ®Ò cËp ®Õn rÊt nhiÒu vµ tiÕp thu mét c¸ch s¸ng t¹o ®Ó x©y dùng nªn t­ t­ëng cña m×nh . b) Tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i: - Ph­¬ng §«ng : §©y lµ mét yÕu tè Hå ChÝ Minh ®· ch¾t läc ®Ó x©y dùng nªn t­ t­ëng cña m×nh. + Nh÷ng t­ t­ëng tiÕn bé trong Nho gi¸o * Hå ChÝ Minh xuÊt th©n trong m«i tr­êng Nho gi¸o vµ b¾t ®Çu ®i häc lµ häc ch÷ H¸n vµ häc trong kho¶ng 10 n¨m (®· lµm th¬ b»ng ch÷ H¸n, ®· tõng hoµ th¬ vµ ®µm th¬ víi bËc ®µn anh vÒ nho häc). * Hå ChÝ Minh häc Nho gi¸o kh«ng ph¶i cèt ®Ó ®i thi. Nªn cã ®iÒu kiÖn ®Ó suy xÐt, t×m hiÓu c¸i thÇn cña Nho gi¸o, n¾m rÊt v÷ng nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc cña Nho gi¸o trªn c¬ së ®ã sµng läc tiÕp thu Nho gi¸o mét c¸ch chñ ®éng. Nho gi¸o ®Ó l¹i dÊu Ên kh¸ s©u ®Ëm trong con ng­êi Hå ChÝ Minh. * Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ cao Khæng Tö vµ gäi Khæng Tö lµ "®øc bè Khæng Tö vÜ ®¹i" trong Hå ChÝ Minh toµn tËp, ng­êi ®· h¬n 100 lÇn ®Ò cËp, trÝch dÉn Khæng Tö, M¹nh Tö. * Hå ChÝ Minh còng thÊy nh÷ng mÆt h¹n chÕ tiªu cùc cña Khæng Tö vµ kÕt luËn Khæng Tö lµ phong kiÕn. * Hå ChÝ Minh kÕ thõa mét sè ph¹m trï, mÖnh ®Ò cña Khæng Tö, M¹nh Tö nh­ng kh«ng kÕ thõa Nho gi¸o víi t­ c¸ch lµ mét hÖ t­ t­ëng. Trong kÕ thõa Nho gi¸o, Hå ChÝ Minh ®· ®­a vµo c¸c kh¸i niÖm cña Nho gi¸o nh÷ng néi dung míi, phï hîp víi thêi ®¹i vµ quan ®iÓm c¸ch m¹ng cña Hå ChÝ Minh. + ¶nh h­ëng cña PhËt gi¸o: Hå ChÝ Minh tiÕp thu, kÕ thõa tinh thÇn nh©n ¸i, tõ bi hØ x¶, lßng bao dung cña ®¹o PhËt, Hå ChÝ Minh coi ®©y lµ nh÷ng ®iÒu tèt lµnh, ng­êi c¸ch m¹ng ph¶i biÕt tiÕp thu, vËn dông ®Ó chèng l¹i c¸i ¸c, cøu d©n, cøu n­íc. Nh÷ng t­ t­ëng h­íng thiÖn, trõ ¸c, cøu nh©n ®é thÕ ®· ngÊm vµo tr¸i tim nh©n ¸i cña Ng­êi. - Tinh hoa v¨n ho¸ ph­¬ng T©y Bªn c¹nh häc ch÷ H¸n, Hå ChÝ minh còng sím ®Õn víi ch÷ quèc ng÷. N¨m 1911, Hå ChÝ Minh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc mét c¸ch chñ ®éng nªn Ng­êi lu«n lu«n cã ý thøc häc hái t×m hiÓu nÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. + Hå ChÝ Minh biÕt nhiÒu thø tiÕng trong ®ã n¾m rÊt ch¾c tiÕng Anh, Ph¸p, Trung Quèc, Nga, ®©y lµ nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó hiÓu biÕt nÒn v¨n ho¸ cña c¸c n­íc ®ã. + Hå ChÝ Minh còng tiÕp xóc víi t­ t­ëng nh©n v¨n, tham dù nhiÒu buæi diÔn thuyÕt cña nhiÒu nhµ chÝnh trÞ, triÕt häc næi tiÕng c¸c n­íc. Nghiªn cøu vµ tiÕp thu cã phª ph¸n häc thuyÕt cña Jªsu, t­ t­ëng tiÕn bé cña c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p (1789), c¸ch m¹ng t­ s¶n Mü (1776). Cã 2 vÊn ®Ò lín cña v¨n ho¸ ph­¬ng T©y ¶nh h­ëng, t¸c ®éng ®Õn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh: * T­ t­ëng tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i cña c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p. ® Chóng ta ®· biÕt, giai cÊp t­ s¶n sö dông khÈu hiÖu nµy ®Ó tËp hîp c¸c tÇng líp nh©n d©n, lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn nh­ng sau khi giµnh ®­îc chÝnh quyÒn, giai cÊp t­ s¶n ®· kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn nhá giät trong thùc tÕ. VD: T­ t­ëng b×nh ®¼ng ®­îc c¸ch m¹ng Ph¸p nªu lªn n¨m 1891 m·i ®Õn 1948 ng­êi phô n÷ Ph¸p míi ®­îc cÇm l¸ phiÕu ®Ó ®i bÇu cö (ph¶i h¬n 100 n¨m sau ®iÒu nµy míi ®­îc thùc hiÖn). Song ®©y lµ t­ t­ëng lín, thÓ hiÖn sù kh¸t väng cña con ng­êi vµ lµ môc tiªu v­¬n tíi cña nh©n lo¹i. ® T­ t­ëng nµy còng sím lan sang ViÖt Nam vµ Hå ChÝ Minh ®· tiÕp xóc víi t­ t­ëng nµy tõ n¨m 13 tuæi. Ngay lóc ®ã Ng­êi ®· cã ý ®Þnh sang Ph¸p ®Ó t×m hiÓu nh÷ng g× Èn giÊu ®»ng sau nh÷ng lêi lÏ tèt ®Ñp ®ã lµ c¸i g×? ® §©y lµ ®Þnh h­íng quan träng trong qu¸ tr×nh t×m ®­êng cøu n­íc cña Hå ChÝ Minh vµ qua thùc tÕ t×m hiÓu cña Ng­êi ë c¸c n­íc thuéc ®Þa vµ t¹i c¸c n­íc t­ b¶n lín, Ng­êi ®· sím cã kÕt luËn ®óng ®¾n: ChØ mét bé phËn nhá ng­êi giµu cã lµ ®­îc h­ëng ®iÒu nµy cßn tuyÖt ®¹i d©n chóng kh«ng cã b×nh ®¼ng, tù do. * Lßng nh©n ¸i cña Thiªn chóa gi¸o ® Cã thÓ nãi, muèn hiÓu biÕt s©u s¾c nÒn v¨n ho¸ ph­¬ng T©y kh«ng thÓ kh«ng nghiªn cøu, t×m hiÓu gi¸o lý cña Thiªn chóa gi¸o. ® Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸ cao Jesu: §øc Thiªn chóa lµ tÊm g­¬ng hy sinh triÖt ®Ó. N¨m 1946, Hå ChÝ Minh khi ®ang th¨m Ph¸p ®· nãi: "NÕu ®øc Thiªn chóa cßn sèng th× «ng ta sÏ t×m ®­êng ®i lªn CNXH (§©y lµ c©u B¸c tr¶ lêi c©u hái cña nhµ b¸o Ph¸p "B©y giê Ngµi cã ®Þnh ®­a ®Êt n­íc cña ngµi lªn CNXH kh«ng"). ® Hå ChÝ Minh kÕ thõa lßng nh©n ¸i cña Thiªn chóa gi¸o. Trong th­ göi gi¸o d©n nh©n dÞp Noel 1946 Ng­êi ®· viÕt ë c©u cuèi "Th­îng ®Õ vµ Tæ quèc mu«n n¨m". KÕt luËn: Cã thÓ kh¼ng ®Þnh Hå ChÝ Minh ®· tiÕp thu c¶ v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y, t×m c¸ch héi nhËp 2 nÒn v¨n ho¸ vµ t¹o ra c¸i míi, Ng­êi rÊt cã ý thøc vÒ vÊn ®Ò nµy. Sù kÕt hîp nµy cña Hå ChÝ Minh ®· mang l¹i cho Ng­êi mét s¾c th¸i míi ®óng nh­ ¤xit Man®estam ®· nhËn xÐt: "Tõ NguyÔn ¸i Quèc to¸t lªn mét nÒn v¨n ho¸ kh«ng ph¶i lµ v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng, ph­¬ng T©y mµ lµ mét nÒn v¨n ho¸ t­¬ng lai "Ng­êi ®· ®­îc UNESCO phong tÆng lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. Suèt mÊy chôc n¨m tiÕp xóc, t×m hiÓu, nghiªn cøu c¸c nÒn v¨n ho¸ cña hµng chôc d©n téc còng nh­ hµng tr¨m häc thuyÕt cña c¸c nhµ t­ t­ëng lín ®· ®em l¹i cho Hå ChÝ Minh mét khèi l­îng tri thøc phong phó vµ s©u s¾c vÒ v¨n ho¸ nh©n lo¹i. §©y lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng h×nh thµnh nªn t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. c) Chñ nghÜa M¸c - Lªnin - Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ bé phËn tinh tuý nhÊt cña v¨n ho¸ nh©n lo¹i, lµ ®Ønh cao cña t­ t­ëng loµi ng­êi. - Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ hÖ t­ t­ëng cña giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp tiªn tiÕn nhÊt cña x· héi. Nã lµ häc thuyÕt tæng kÕt qu¸ khø, gi¶i thÝch vµ c¶i t¹o hiÖn t¹i, chuÈn bÞ vµ h­íng dÉn t­¬ng lai. Hå ChÝ Minh nhËn thøc r»ng: Chñ nghÜa M¸c - Lªnin kh«ng chØ lµ "chiÕc cÈm nang thÇn kú", lµ kim chØ nam mµ cßn lµ mÆt trêi soi s¸ng cho chóng ta ®i tíi th¾ng lîi cuèi cïng, ®i tíi CNXH vµ CNCS. - §èi víi Hå ChÝ Minh viÖc tiÕp thu chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ b­íc ngoÆt trong cuéc ®êi cña Ng­êi, kh«ng nh÷ng n©ng trÝ tuÖ cña Ng­êi lªn tÇm cao míi, ®­a Ng­êi v­ît lªn tÊt c¶ nh÷ng ng­êi yªu n­íc ViÖt Nam lóc bÊy giê ®ang t×m ®­êng cøu n­íc mµ cßn ®em l¹i cho Ng­êi mét ph­¬ng ph¸p nhËn thøc vµ hµnh ®éng ®óng ®¾n, gióp Hå ChÝ Minh gi¶i quyÕt mét c¸ch s¸ng t¹o nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn cña cuéc sèng ®Æt ra. - §èi víi Hå ChÝ Minh, chñ nghÜa yªu n­íc vµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin kh«ng ®èi lËp nhau mµ g¾n bã mËt thiÕt víi nhau. §iÒu nµy ®· lµm cho Hå ChÝ Minh trë thµnh ng­êi ViÖt Nam yªu n­íc ch©n chÝnh nhÊt, n©ng chñ nghÜa yªu n­íc cña ViÖt Nam lªn tÇm cao míi, gi¶i phãng d©n téc g¾n víi gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng x· héi, gi¶i phãng con ng­êi. Nhê cã thÕ giíi quan vµ ph­¬ng ph¸p luËn M¸c xÝt soi s¸ng, b»ng thiªn tµi vµ trÝ tuÖ cña m×nh, Hå ChÝ Minh ®· t×m ra con ®­êng cøu n­íc ®óng ®¾n, con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n. Con ®­êng nµy phï hîp víi qui luËt vËn ®éng cña lÞch sö ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy ngay tõ khi tiÕp thu ®­îc chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ cho ®Õn phót cuèi cïng cña cuéc ®êi Hå ChÝ Minh lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh: §©y lµ chñ nghÜa ch©n chÝnh nhÊt, ch¾c ch¾n nhÊt, c¸ch m¹ng nhÊt. - Cã thÓ nãi, chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ nguån gèc lý luËn quyÕt ®Þnh b­íc ph¸t triÓn míi vÒ chÊt cña t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç: + §em l¹i cho Hå ChÝ Minh ph­¬ng ph¸p ®óng ®¾n ®Ó tiÕp cËn v¨n ho¸ d©n téc, truyÒn thèng tèt ®Ñp cña cha «ng. + T×m thÊy quy luËt ph¸t triÓn tÊt yÕu cña nh©n lo¹i "Sím hay muén c¸c d©n téc sÏ ®i ®Õn CNXH". + Nh×n thÊy con ®­êng d©n téc ViÖt Nam ph¶i ®i vµ ®Ých ph¶i ®Õn. §ã lµ con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n vµ ®Ých cña nã lµ CNXH vµ CNCS, lµ Êm no tù do, h¹nh phóc cho nh©n d©n. + T×m thÊy nÒn t¶ng t­ t­ëng cña m×nh vµ ph­¬ng ph¸p hµnh ®éng, ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o thùc tiÔn, ®óng ®¾n. Þ §iÒu nµy cho phÐp chóng ta kh¼ng ®Þnh: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh thuéc hÖ t­ t­ëng cña giai cÊp v« s¶n, cã tÝnh c¸ch m¹ng, khoa häc rÊt s©u s¾c vµ triÖt ®Ó. d) YÕu tè chñ quan (b¶n th©n Hå ChÝ Minh) - Sù h×nh thµnh t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ngoµi nh÷ng yÕu tè mang tÝnh kh¸ch quan cßn cã yÕu tè chñ quan mang ý nghÜa v« cïng quan träng, ®ã chÝnh lµ nh÷ng phÈm chÊt ®Æc biÖt cña b¶n th©n Hå ChÝ Minh. - Chóng ta biÕt r»ng cïng mét ®iÒu kiÖn m«i tr­êng sèng nh­ nhau, cïng chÞu sù t¸c ®éng cña mét ®iÒu kiÖn kh¸ch quan nh­ng kÕt qu¶ cña mçi ng­êi l¹i kh¸c nhau, tuú thuéc vµo c¸c phÈm chÊt cña mçi ng­êi. - Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña t­ t­ëng Hå ChÝ Minh chÞu sù t¸c ®éng ®Æc biÖt cña nh÷ng phÈm chÊt thuéc vÒ con ng­êi Hå ChÝ Minh: + T­ duy ®éc lËp tù chñ, s¸ng t¹o rÊt cao céng víi ®Çu ãc phª ph¸n tinh t­êng, s©u s¾c ®èi víi mäi vÊn ®Ò cña Hå ChÝ Minh. Cô thÓ: * Sím nhËn thÊy h¹n chÕ cña con ®­êng cøu n­íc cña c¸c vÞ c¸ch m¹ng tiÒn bèi nªn kh«ng ®i theo. * QuyÕt ®Þnh ®i sang ph­¬ng T©y ®Ó t×m ®­êng cøu n­íc cøu d©n. * Nghiªn cøu c¸ch m¹ng t­ t­ëng MÜ vµ c¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p, Ng­êi ®· s¸ng suèt nhËn ra h¹n chÕ mang tÝnh b¶n ch©t cña c¸ch m¹ng t­ s¶n do ®ã Ng­êi kh«ng ®i theo con ®­êng nµy. * Sím ph¸t hiÖn ra gi¸ trÞ cña c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga, cña con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n ®èi víi sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ë ViÖt Nam. * Cã vèn tri thøc phong phó, sù hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ d©n téc s©u s¾c cña v¨n ho¸ nh©n lo¹i, vÒ thêi ®¹i còng nh­ vèn kinh nghiÖm ®Êu tranh cña c¸ch m¹ng thÕ giíi nhê tinh thÇn say mª häc hái, khæ c«ng nghiªn cøu, t×m hiÓu. * B¸c ®· ®Õn víi chñ nghÜa M¸c, hiÓu s©u s¾c chñ nghÜa M¸c - Lªnin nhê cã vèn tri thøc phong phó vµ nhËn ngay ®­îc gi¸ trÞ cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin. + Lµ tr¸i tim nh©n ¸i, t©m hån nh¹y c¶m cña mét nhµ yªu n­íc lín, sù nhiÖt thµnh c¸ch m¹ng cña mét chiÕn sÜ céng s¶n vÜ ®¹i. * Th­¬ng d©n, th­¬ng nh÷ng ng­êi cïng khæ. B¸c nãi: "NghÜ cho cïng, lµ vÊn ®Ò ë ®êi vµ lµm ng­êi, ë ®êi vµ lµm ng­êi ph¶i biÕt th­¬ng n­íc, th­¬ng d©n, th­¬ng nh©n lo¹i bÞ ¸p bøc, khæ ®au. * Kiªn quyÕt chiÕn ®Êu ®Ó gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng con ng­êi, ®em l¹i Êm no h¹nh phóc cho con ng­êi. KÕt luËn: Nh­ vËy t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµ sù kÕ thõa vµ ph¸t huy cao nhÊt nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, lµm cho mçi ng­êi ViÖt Nam ®Òu thÊy gÇn gòi, dÔ hiÓu, yªu mÕn t­ t­ëng cña Ng­êi. H¬n n÷a, nã cßn tiÕp thu ®­îc nh÷ng tinh hoa cña c¸c nÒn v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y tõ x­a tíi nay khiÕn cho b¹n bÌ gÇn xa vµ nh÷ng ng­êi tiÕn bé trªn toµn thÕ giíi hÕt lßng tr©n träng. Co thể nói, chủ nghĩa Mác-Lênin chính là nguồn gốc quan trọng nhất quyết định sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ có chủ nghĩa Mác-Lê mà Bác đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam tạo ra tiền đề vững chắc cho những thắng lợi mang tính cơ bản sau này. Th«ng qua t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, chóng ta cµng hiÓu chñ nghÜa M¸c - Lªnin nhiÒu h¬n, ®óng ®¾n h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCau 1.doc
 • docBài thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh.doc
 • docC.doc
 • doccau 2.doc
 • doccau 3.doc
 • doccau 4.doc
 • doccau 5.doc
 • docCâu 6.doc
 • docCâu 7.doc
 • docĐáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
 • docdap an.doc
 • docTL. co so hinh thanh tu tuong HCM.doc.doc
 • doctthcm_bai_viet.doc
 • docTu tuong HCM (QH giai cap-dan toc).doc
 • docTu tuong HCM van de dan toc & giai phong dan toc.doc
Luận văn liên quan