Tiểu luận Văn hoá doanh nghiệp với sự thành đạt và phát triển của một doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá Doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Hiện nay các giá trị đạo đức truyền thống đang bị các luồng gió độc lấn . Mọi giá trị tinh thần đang bị đảo lộn. Lợi nhuận trở thành mục tiêu, động lực duy nhất của kinh doanh trong Doanh nghiệp. Người ta sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để đạt càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Đối với các Doanh nhân và Doanh nghiệp “văn hoá”- một từ xem ra không có máy giá trị đối với các cổ đông của một Doanh nghiệp. Trong thực tiễn kinh doanh, khái niệm văn hoá có thực sự tồn tại hay không khi mà các yếu tố này không được xem trọng? Đôi khi yếu tố văn hoá có thể làm thay đổi chiến lược chung của Doanh nghiệp hoặc gây tranh cãi về các hình thức quản lý vẫn được xem là yếu tố toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các quan hệ quốc tế, sự toàn cầu hoá nền kinh tế luôn cho thấy tầm quan trọng ngày càng cao của các vấn đề phát sinh từ sự đa dạng văn hoá Doanh nghiệp. Các hình thái quản lý mới với các giá trị văn hoá, các hình thức quản trị khác nhau cùng song song và “sống chung” với nhau. Chúng sẽ đối kháng và kết quả là Doanh nghiệp thành công hay thất bại. Và dưới đây là phần nội dung nói về văn hoá Doanh nghiệp với sự thành đạt và phát triển của một Doanh nghiệp. Mở đầu 1 I . Một số lý luận cơ bản về văn hoá Doanh nghiệp . 1. Khái niệm về văn hoá Doanh nghiệp 2. Cấu trúc của văn hoá Doanh nghiệp 3. Vai trò của văn hoá Doanh nghiệp II. Văn hoá doanh nghiệp với sự thành đạt và phát triển của một doanh nghiệp 1. Văn hoá doanh nghiệp trong phương thức sản xuất kinh doanh 2. Văn hoá doanh nghiệp với mục tiêu kinh doanh hướng vào nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, vào những đỉnh cao của kỹ thuật công nghệ 3. ý thức văn hoá của người quản lý trong doanh nghiệp . 4. ý thức văn hoá của người lao động trong doanh nghiệp . 5. Những thành công – thất bại mà các thành viên trong doanh nghiệp phải chịu – hưởng . 6. Mức độ quan tâm, tạo điều kiện mà doanh nghiệp dành cho người lao động . III. Thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở nước ta 1. Thực trạng 2. Cơ sở xây dựng văn hoá doanh nghiệp . Kết luận

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1879 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Văn hoá doanh nghiệp với sự thành đạt và phát triển của một doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më §Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× viÖc x©y dùng v¨n ho¸ Doanh nghiÖp lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt nh­ng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. HiÖn nay c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc truyÒn thèng ®ang bÞ c¸c luång giã ®éc lÊn . Mäi gi¸ trÞ tinh thÇn ®ang bÞ ®¶o lén. Lîi nhuËn trë thµnh môc tiªu, ®éng lùc duy nhÊt cña kinh doanh trong Doanh nghiÖp. Ng­êi ta s½n sµng sö dông thñ ®o¹n ®Ó ®¹t cµng nhiÒu lîi nhuËn cµng tèt. §èi víi c¸c Doanh nh©n vµ Doanh nghiÖp “v¨n ho¸”- mét tõ xem ra kh«ng cã m¸y gi¸ trÞ ®èi víi c¸c cæ ®«ng cña mét Doanh nghiÖp. Trong thùc tiÔn kinh doanh, kh¸i niÖm v¨n ho¸ cã thùc sù tån t¹i hay kh«ng khi mµ c¸c yÕu tè nµy kh«ng ®­îc xem träng? §«i khi yÕu tè v¨n ho¸ cã thÓ lµm thay ®æi chiÕn l­îc chung cña Doanh nghiÖp hoÆc g©y tranh c·i vÒ c¸c h×nh thøc qu¶n lý vÉn ®­îc xem lµ yÕu tè toµn cÇu. Sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña c¸c quan hÖ quèc tÕ, sù toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ lu«n cho thÊy tÇm quan träng ngµy cµng cao cña c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh tõ sù ®a d¹ng v¨n ho¸ Doanh nghiÖp. C¸c h×nh th¸i qu¶n lý míi víi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, c¸c h×nh thøc qu¶n trÞ kh¸c nhau cïng song song vµ “sèng chung” víi nhau. Chóng sÏ ®èi kh¸ng vµ kÕt qu¶ lµ Doanh nghiÖp thµnh c«ng hay thÊt b¹i. Vµ d­íi ®©y lµ phÇn néi dung nãi vÒ v¨n ho¸ Doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn cña mét Doanh nghiÖp. Néi Dung I . Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ v¨n ho¸ Doanh nghiÖp. Kh¸i niÖm vÒ v¨n ho¸ Doanh nghiÖp. V¨n ho¸ Doanh nghiÖp lµ v¨n ho¸ øng xö trong kinh doanh, lµ sù thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi kh¸ch thÓ kinh doanh vµ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong Doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng nhËn thøc tån t¹i trong c¸c thµnh viªn cña tËp thÓ lao ®éng, cã kh¶ n¨ng chi phèi mäi hµnh ®éng, suy nghÜ vµ thãi quen cña hä; Lµ nh÷ng chuÈn mùc, khu«n mÉu cã tinh truyÒn thèng mµ mäi thµnh viªn cña Doanh nghiÖp ph¶i noi theo. Nã trë thµnh “tuyªn ng«n hµnh ®éng” ®Ó gi¸o dôc, ®éng viªn, thÓ hiÖn qua ý thøc, t×nh c¶m, th¸i ®é, hµnh vi, t¸c phong øng sö hµng ngµy, nÒ nÕp sinh ho¹t, nghi thøc giao tiÕp. Nã t¹o ra niÒm tin vµ chÊt keo g¾n bã mäi thµnh viªn víi Doanh nghiÖp. Nh÷ng yÕu tè cña v¨n ho¸ Doanh nghiÖp ®­îc mäi thµnh viªn tù gi¸c thõa nhËn, b¶o vÖ, duy tr× vµ kÕ thõa ; nh­ nh÷ng rµng buéc “bÊt thµnh v¨n’’ cè kÕt mäi c¸ nh©n vµ môc tiªu chung . CÊu tróc cña v¨n ho¸ Doanh nghiÖp . V¨n ho¸ Doanh nghiÖp lµ nÒn v¨n ho¸ ®Æc thï cña Doanh nghiÖp, lµ c¸i ph©n biÖt gi÷a Doanh nghiÖp nµy víi Doanh nghiÖp kh¸c; Lµ “mét tiÓu v¨n ho¸” vµ c¸i bé phËn nÕu so víi nÒn v¨n ho¸ cña mét d©n téc hay quèc gia. MÆc dï chØ lµ mét “tiÓu v¨n ho¸” thuéc lo¹i h×nh v¨n ho¸ tæ chøc céng ®ång nh­ng v¨n ho¸ Doanh nghiÖp vÉn lµ mét hÖ thèng, bao gåm nhiÒu thµnh tè cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau: Hµnh vi øng xö, phong c¸ch vµ lèi hµnh ®éng (chung) cña Doanh nghiÖp. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt nh­ ca nh¹c, v¨n ch­¬ng …cña Doanh nghiÖp. C¸c truyÒn thuyÕt, huyÒn tho¹i hoÆc tÝn ng­ìng chung cña Doanh nghiÖp. HÖ thèng c¸c gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c, v¨n ho¸ doanh nghiÖp chÝnh lµ lèi øng xö, lèi sèng vµ ho¹t ®éng , lèi suy nghÜ vµ b¶ng “hÖ thèng” c¸c gi¸ trÞ cña Doanh nghiÖp. Trong c¸c yÕu tè trªn, thÝ c¸c triÕt lý vµ b¶ng gi¸ trÞ cña Doanh nghiÖp cã tÇm quan träng nhÊt. Mét b¶ng gi¸ trÞ – hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ – doanh nghiÖp bao gåm: - Ch©n: Quan niÖm vÒ c¸i ®óng, c¸i cÇn ph¶i lµm, cÇn noi theo ®ång thêi ph©n biÖt víi c¸i sai, c¸i kh«ng ®­îc phÐp lµm, hµnh vi cÇn lªn ¸n, lo¹i bá… ThiÖn: Quan niÖm vÒ c¸i tèt, thiÖn- nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc, qui ph¹m h­íng dÉn cho nh÷ng hµnh vi, hµnh ®éng phï hîp. §ång thêi, nã nhËn diÖn ®­îc c¸i ¸c, c¸i xÊu, tr¸i víi l­¬ng t©m cña Doanh nghiÖp; C¸i cÇn bÞ lªn ¸n, lo¹i bá, phßng tr¸nh . Mü: Quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp, sù hoµn thiÖn, c¸i cao c¶, anh hïng…mµ mäi thµnh viªn cña Doanh nghiÖp cÇn ph¶i v­¬n tíi, duy tr× vµ b¶o vÖ. Vai trß cña v¨n ho¸ Doanh nghiÖp : V¨n ho¸ Doanh nghiÖp t¹o ra sù, ®ång t©m cña mäi thµnh viªn trong Doanh nghiÖp b»ng mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ – chuÈn mùc chung, tõ ®ã t¹o nªn mét nguån lùc néi sinh chung cña Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lµ sù tËp hîp cña nhiÒu c¸ nh©n víi nh÷ng nh©n c¸ch kh¸c nhau. TÝnh ®ång nhÊt, thèng nhÊt cña Doanh nghiÖp chØ cã ®­îc khi mäi thµnh viªn cña nã ®Òu tù gi¸c chÊp nhËn mét b¶ng thang bËc c¸c gi¸ trÞ chung. Nhê vËy, l·nh ®¹o Doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ra mét lùc céng h­ëng vµ ®éng lùc chung b»ng c¸ch hîp lùc tõ c¸c c¸ nh©n, bé phËn, ®¬n vÞ kh¸c nhau. §ång thêi, víi chøc n¨ng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng mét c¸ch tù gi¸c vµ réng kh¾p, v¨n ho¸ Doanh nghiÖp cã thÓ khiÕn c¸c thµnh viªn ®i ®óng h­íng, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mµ kh«ng cÇn cã qu¸ nhiÒu quy chÕ vµ mÖnh lÖnh chi tiÕt, th­êng nhËt tõ cÊp trªn ban xuèng. V¨n ho¸ Doanh nghiÖp m¹nh t­¬ng hîp víi lèi qu¶n trÞ Doanh nghiÖp coi träng kh¶ n¨ng cña nh©n viªn (thuyÕt Y, J, Z). Tr¸i l¹i, nh÷ng Doanh nghiÖp cã mét nÒn v¨n ho¸ nghÌo nµ, dung tóng cho nh÷ng ph¶n gi¸ trÞ tån t¹i, sÏ t¹o ra mét m«i tr­êng phi v¨n ho¸ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn tù gi¸c cña nh©n viªn, kh«ng t¹o ra tÝnh thèng nhÊt trong hµnh ®éng cña Doanh nghiÖp. V¨n ho¸ Doanh nghiÖp lµ b¶n s¾c (b¶n ng·) cña Doanh nghiÖp, lµ ®Æc tÝnh ®Ó ph©n biÖt Doanh nghiÖp n¹y víi Doanh nghiÖp kh¸c. B¶n s¾c v¨n ho¸ kh«ng chØ lµ ”tÊm c¨n c­íc” ®Ó nhËn diÖn Doanh nghiÖp mµ cßn lµ ph­¬ng thøc sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng chung cña mét céng ®ång . Mét doanh nghiÖp trong thêi gian khëi sù ch­a thÓ cã mét v¨n ho¸ Doanh nghiÖp æn ®Þnh, tøc lµ ch­a cã mét b¶n s¾c Doanh nghiÖp ®Çy ®ñ. Qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi, d­íi sù l·nh ®¹o cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp, võa ph¶i thÝch nghi, phï hîp võa ph¶i ®Êu tranh, ®æi míi víi nhiÒu thµnh c«ng vµ thÊt b¹i, c¸c yÕu tè cña doanh nghiÖp sÏ ®­îc t¹o lËp, thö th¸ch ®Ó råi tån t¹i nh­ mét hÖ thèng, t¹o ra lèi ho¹t ®éng, kinh doanh cña chÝnh nã. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp – còng lµ qu¸ tr×nh chä läc vµ t¹o lËp v¨n ho¸ cña nã – vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o vµ bé phËn qu¶n lý cÊp cao cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. Khi doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× cïng víi thêi gian, lý t­ëng, hÖ gi¸ trÞ, phong c¸ch qu¶n lý cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o sÏ ®­îc “ x· héi ho¸ ” trong m«i tr­êng nh©n v¨n cña doanh nghiÖp thÊm s©u vµo tõng thµnh viªn vµ dÇn dÇn ®Þnh h×nh nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®ã. V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã tÝnh “di truyÒn”, b¶o tån ®­îc c¸i b¶n s¾c cña doanh nghiÖp qua nhiÒu thÕ hÖ thµnh viªn, t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. Cã thÓ vÝ v¨n ho¸ doanh nghiÖp nh­ mét “bé gen” cña nã “cho nªn ®èi víi nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi nh÷ng ng­êi s¸ng lËp vµ t¹o dùng c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o bé “gen” tèt cho c¸c doanh nghiÖp cña m×nh” [VÜnh ThÞnh 1999]. Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ®æi míi - ph¸t triÓn vµ b¶o tån c¸c mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau. Mét doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tù ®æi míi vµ ph¸t triÎn l©u dµi th× sím muén sÏ bÞ thÞ tr­êng c¹nh tranh t­íc mÊt tÊm c¨n c­íc (bÞ s¸t nhËp, gi¶ thÓ, ph¸ s¶n…). Tr¸i l¹i, doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng b¶o tån vµ di truyÒn b¶n s¾c, nÕu nã cã n¨ng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Bëi vËy tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng­¬× s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh«ng chØ lµ viÖc t×m kiÕm lîi nhuËn mµ cßn lµ viÖc t¹o lËp ®­îc mét nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®Ëm ®µ mµu s¾c nh©n v¨n vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Lµm ®­îc nh­ v©y, hä sÏ thu hót ®­îc nh©n tµi, khiÕn mäi ng­êi ®oµn kÕt mét lßng tËp trung trÝ tôª, søc lùc vµ thêi gian cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp; KhiÕn mäi thµnh viªn gi¸m ®­¬ng ®Çu víi thö th¸ch ®ång cam céng khæ v­ît mäi khã khan mµ vÉn gi÷ ®­îc lßng trung thµnh víi mét lý t­ëng cao c¶; qua qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®ã mµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®­îc di truyÒn cho c¸c thÕ hÖ thµnh viªn, søc sèng cña doanh nghiÖp cßn l©u dµI h¬n ®êi sèng cña nh÷ng nhµ s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o nã. II. V¨n ho¸ doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. ë n­íc ta mét tæ chøc kinh tÕ dï h×nh thµnh d­íi d¹ng nµo, nã còng lµ mét chñ thÓ x· héi, lµ mét x· héi thu nhá. Trong x· héi ®ã cã c¸c thµnh phÇn, c¸c t«n gi¸o, c¸c løa tuæi, nghÒ nghiÖp vµ n¨ng lùc kh¸c nhau, xuÊt xø x· héi kh¸c nhau, hoµn c¶nh vµ møc sèng kh¸c nhau, ®­îc tËp hîp trong mét tæ chøc chÆt chÏ, ®­îc qu¶n lý theo chÕ ®é thñ tr­ëng, ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o mét cÊp uû §¶ng c¬ së, cã c¸c tæ chøc quÇn chóng vµ x· héi, thùc hiÖn mèi quan hÖ b×nh ®¼ng gi÷a gi¸m ®èc vµ ng­êi lao ®éng theo luËt ph¸p nh­ luËt lao ®éng, luËt c«ng ty vµ c¸c luËt kh¸c mµ mäi c«ng d©n trong n­íc ph¶i thi hµnh. V¨n ho¸ doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë viÖc kh«ng chØ chó träng ®Õn lîi nhuËn ®¬n thuÇn mµ cßn ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn khÝa c¹nh x· héi cña ho¹t ®éng kinh doanh. Nã chi phèi tõ kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, h×nh thµnh chiÕn l­îc kinh doanh, chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn viÖc tæ chøc kinh doanh vµ ph©n phèi lîi nhuËn. §ã chÝnh lµ tÝnh nh©n v¨n cña ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng buéc c¸c nhµ donh nghiÖp ph¶i ®Æt m×nh trong céng ®ång d©n téc. X· héi lµ mét gia ®×nh lín, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµ mét gia ®×nh nhá. Mèi quan hÖ x· héi mang tÝnh truyÒn thèng ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc thËn träng trong viÖc xö lý. Kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo tån t¹i vµ ph¸t triÓn mµ kh«ng cã mèi quan hÖ víi nhau. Trong ph¹m vi néi bé doanh nghiÖp, néi dung v¨n ho¸ cßn thÓ hiÖn ë viÖc tæ chøc kinh doanh, nh©n c¸ch cña ng­êi l·nh ®¹o vµ ng­êi lao ®éng. Tr­îc hÕt lµ doanh nghiÖp kh«ng nªn chØ chó träng ®Õn lîi nhuËn ®¬n thuÇn mµ ph¶i xem ng­êi lao ®éng võa lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh doanh, võa lµ môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh doanh. CÇn xem kinh doanh lµ mét gia ®×nh lín, trong ®ã mçi thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm ph¶i hµnh ®éng v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nã ; mÆt kh¸c ng­êi lao ®éng ph¶i lµ ®èi t­îng ®­îc ch¨m sãc vµ ®­îc h­ëng thÝch ®¸ng kÕt qu¶ do c«ng søc hä lµm ra. Quan hÖ ®èi sö, phong c¸ch kinh doanh, c¸c tæ chøc kinh doanh…lµ nÐt riªng cña tõng doanh nghiÖp, vµ tÊt nhiªn ®ã lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña sù ph¸t triÓn hay sa sót cña mét doanh nghiÖp. V¨n ho¸ doanh nghiÖp trong ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh©n tè v¨n ho¸ ®­îc ph¸t huy ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp th× tr­íc tiªn, nã gióp chñ thÓ lo¹i bá nh÷ng kiÓu lµm ¨n v« v¨n ho¸ s½n sµng dïng bÊt kú thñ ®o¹n nµo nÕu cã l¬Þ nh­ s¶n xuÊt hµng gi¶, c©n ®ong gian dèi, b¸n hµng kÐm phÈm chÊt vµ dïng nh÷ng biÖn ph¸p bÊt l­¬ng kh¸c…Kinh doanh phi v¨n ho¸ cã thÓ lµ c¸ch thøc lµm giµu nhanh chãng song sÏ g©y nhiÒu tai ho¹ cho céng ®ång vµ nh×n chung, theo luËt nh©n qu¶ - sím muén chñ thÓ cña nã sÏ bÞ tr¶ gi¸ . Kinh doanh theo kiÓu v¨n ho¸ buéc c¸c chñ thÓ cña nã ph¶i cã nhiÒu kiÕn thøc v¨n ho¸ vµ v¨n minh kinh doanh ®Ó khai th¸c nh÷ng nh©n tè tiÒm tµng trong nh©n sù, trong t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ : T¹o ra m«i tr­êng nh©n v¨n trong doanh nghiªp, x©y dùng mèi quan hÖ céng ®ång, lîi Ých gi÷a nhµ kinh doanh víi c¸c kh¸ch hµng, v¨n minh ho¸ t­ liÖu vµ m«i tr­êng s¶n xuÊt b»ng c¸ch kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ vµ kh«ng lµm tæn h¹i tíi m«i tr­êng sinh th¸i. KiÓu kinh doanh cã v¨n ho¸ ®ßi hái c¸c chñ thÓ cña nã ph¶i cã nhiÒu trÝ tuÖ, ph¶i cèng hiÕn nhiÒu thêi gian, søc lùc cho c«ng viÖc nh­ng khi ®¹t tíi th¾ng lîi th× ®ã lµ th¾ng lîi cã tÝnh l©u bÒn. Kinh doanh cã v¨n ho¸ lµ ph­¬ng thøc kinh doanh v¨n minh – hiÖn ®¹i võa coi träng hiÖu qu¶ võa coi träng ch÷ tÝn vµ danh dù cña doanh nghiÖp. V¨n ho¸ doanh nghiÖp víi môc tiªu kinh doanh h­íng vµo nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng, vµo nh÷ng ®Ønh cao cña kü thuËt c«ng nghÖ. Chóng ta ®· biÕt r»ng lao ®éng trõu t­îng kÕt tinh trong hµng ho¸ t¹o nªn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ã. Nh©n tè v¨n ho¸ còng gãp phÇn gia t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸ nÕu chóng ta biÕt vËn dông nã vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh­ dïng gam mµu n©u, hoa v¨n d©n téc trong thiÕt kÕ mèt ë ViÖt Nam. MÆt kh¸c, cÇn khai th¸c ph¸t huy c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ®ã mét c¸ch cã v¨n ho¸. Nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã ngoµi yªu cÇu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nhÊt ®Þnh cßn ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu vÒ thÈm mü, tÝnh tiÖn lîi khi sö dông. Nh÷ng yªu cÇu sè l­îng, chÊt l­îng, c«ng dông vµ gi¸ c¶ th× ë bÊt kú ®©u, ai tiªu dïng còng ®ßi hái c¬ b¶n gièng nhau. Nh­ng yªu cÇu vÒ tÝnh thÈm mü vµ tÝnh tiÖn lîi nh­ mµu s¾c, kiÓu d¸ng, kÝch th­íc, bao gãi, h­íng dÉn sö dông… th× tuú thuéc vµo løa tuæi, d©n téc, t«n gi¸o, giíi tÝnh, khu vîc c­ tró, tr×nh ®é v¨n ho¸ cña ng­êi tiªu dïng cã ®ßi hái rÊt kh¸c nhau vµ mu«n h×nh mu«n vÎ. Cã thÓ coi ®ã lµ nh÷ng ®ßi hái cña v¨n ho¸ tiªu dïng, c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô nµo ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái ®ã lµ ®¸p øng v¨n minh, tiªu dïng vµ sÏ cã søc sèng tªn thÞ tr­êng. §Ó ®¹t ®­îc ®Iòu ®ã , s¶n xuÊt vµ kinh doanh ph¶i g¾n liÒn víi c¸c yÕu tè v¨n ho¸, th«ng qua viÖc tiÕp cËn c¸c yÕu tè v¨n ho¸ mµ chän läc vµ vËt chÊt ho¸ chóng trong s¶n phÈm cña m×nh cho phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng. ý thøc v¨n ho¸ cña ng­êi qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn më réng nÒn d©n chñ x· héi, ph¸t huy cao ®é tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, ng­êi ta nãi ®Õn ph­¬ng thøc qu¶n lý t©m hån (soul management). Qu¶n lý t©m hån ®ßi hái ng­êi thñ tr­ëng thùc hiÖn ®­îc c¸c gi¶i ph¸p thøc dËy l­¬ng t©m, l­¬ng tri, l­¬ng n¨ng cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc: Lµm cho c¸c thµnh viªn thÊm nhuÇn lý t­ëng triÕt lý ho¹t ®éng cña tæ chøc. Coi träng thµnh qu¶ lao ®éng cña hä; Tuú theo n¨ng lùc, hoµn c¶nh cña tõng thµnh viªn mµ giao c«ng viÖc phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ l­îng vµ chÊt, trao quyÒn h¹n, th«ng tin, ®iÒu kiÖn t­¬ng øng ®Ó hä hoµn thµnh c«ng viÖc, biÕt ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ cña hä vµ l­u gi÷ tr©n träng ë bé phËn nh©n sù. X©y dùng cho mäi ng­êi cã nÕp sèng vµ lµm viÖc theo luËt ph¸p, theo quy chÕ; t¹o ra kû c­¬ng trong néi bé; mäi ng­êi biÕt t«n träng lÔ nghi, tËp tôc ®­îc quy ®Þnh. Lµm cho mäi thµnh viªn trong tæ chøc sèng cã thiÖn chÝ víi nhau, tin cËy nhau, cã t×nh th­¬ng nhau, bao dung lÉn nhau (biÕt chÊp nhËn c¸i kh¸c cña ®èi t¸c). G¾n kÕt víi mäi ng­ê theo mét ®éi h×nh vµ lµm cho mçi ng­êi ®Òu thÊy ph¶i phô thuéc vµo nhau, mäi ng­êi lµm hÕt bæn phËn, tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Tin t­ëng më réng tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc. Ph©n quyÒn hîp lý ®Ó nhãm c«ng t¸c chñ ®éng c«ng viÖc, biÕt tù ®¸nh gi¸, tù kiÓm so¸t, ph¸t huy kÕt qu¶ c«ng viÖc. T¹o ra c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng gióp mäi ng­êi lµm viÖc g¾n bã vµ s¸ng t¹o. ý thøc v¨n ho¸ cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp : §èi víi ng­êi lao ®éng th× hä coi viÖc lµm lµ nhu cÇu cña cuéc sèng. Hä cã ý thøc tù kiÓm tra, tù rÌn luyÖn, tù ®iÒu chØnh khi ®­îc giao viÖc râ rµng. Dï lµ ng­êi b×nh th­êng nh­ng hä còng ph¶i cã ý thøc, tr¸ch nhiÖm, cã lßng tù träng, biÕt nhËn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. Ng­êi nµo còng cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, dï s¸ng t¹o nhá vµ h¨ng h¸i thùc hiÖn sù giao viÖc cã s¸ng t¹o.Hä ph¶i ph¸t huy ®­îc sù tù qu¶n, tù chñ cña nhãm c«ng t¸c. Ph¶i lµm “®óng viÖc” theo lý t­ëng, sø mÖnh cña tæ chøc; biÕt ph©n cÊp, ph©n quyÒn, ph©n nhiÖm hîp lý, biÕt tËp trung vµ dån søc vµo nh÷ng nhiÖm vô ­u tiªn, kh«ng n¬i láng c¸c viÖc kh¸c. Lµm viÖc ph¶i cã hiÖu qu¶, xÐt c¶ trªn c¸c mÆt kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ. Thùc hiÖn c«ng viÖc ph¶i ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt. Nh÷ng thµnh c«ng – thÊt b¹i mµ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp ph¶i chÞu – h­ëng. V¨n ho¸ cña mét doanh nghiÖp cßn thÓ hiÖn ë th¸i ®é ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong doanh nghiÖp : “th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n”, “khi vui muèn hãc, buån tªnh l¹i c­êi”. §ã lµ th¸i ®é ®óng ®¾n mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Qu¸ tr×nh kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh v­ît dèc, nhµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n tÝnh to¸n ®Ó ®­a c¶ ®¬n vÞ ®i lªn, vµ lóc h­ng thÞnh vÉn ph¶i lo l¾ng lµm sao ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mµ kh«ng ph¸ s¶n. Vµ ph¶i lu«n nhí r»ng kh«ng cã ai mét m×nh th¾ng ë qu¸ tr×nh nµy. C¸ nh©n chØ lµ c¸i chÊm ®á nhá nhoi trong lßng cña tËp thÓ ng­êi lao ®éng. Sù ph©n chia lîi Ých c«ng b»ng chñ yÕu thÓ hiÖn trong chÕ ®é l­¬ng bæng cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp theo nguyªn t¾c lµm theo tr¸ch nhiÖm h­ëng theo kÕt qu¶ (n¨ng suÊt, chÊt l­îng) lao ®éng. V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy t¸c ®éng trong s¶n xuÊt khi mäi thµnh viªn cña nã ho¹t ®éng theo tinh thÇn “®ång cam, céng khæ”, “cã phóc cïng h­ëng, cã ho¹ cïng chÞu”. NÕu chÕ ®é ph©n phèi thu nhËp qu¸ bÊt c«ng th× m«i tr­êng nh©n v¨n cña doanh nghiÖp sÏ bÞ suy tho¸i, vµ sÏ kh«ng ph¸t huy ®­îc ®éng lùc v¨n ho¸ trong kinh doanh. ChÝnh v× thÕ mµ mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp ph¶i cã tinh thÇn ®oµn kÕt víi nhau trong mäi tr­êng hîp cã thÓ x¶y ra dï lµ tr­êng hîp xÊu nhÊt. Møc ®é quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn mµ doanh nghiÖp dµnh cho ng­êi lao ®éng. Trong mét doanh nghiÖp th× nhµ qu¶n lý nªn cã chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n ®èi víi ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc, khi gÆp nh÷ng bÊt ch¾c, khi vÒ h­u vµ c¶ ®èi víi gia ®×nh hä ®­îc ghi nhËn nh­ lµ mét quy chÕ, ®­îc cam kÕt trong tho¶ ­íc lao ®éng, th× ®ã lµ mét ®éng lùc, mét chÊt keo g¾n bã trong ®êi gi÷a ng­êi lao ®éng víi xÝ nghiÖp. Ch¼ng h¹n ®Æt ra th­êng xuyªn hµng n¨m cã chÕ ®é th­ëng ®èi víi c¸c ch¸u häc sinh lµ con em ng­êi lao ®éng ®¹t kÕt qu¶ giái vµ tiªn tiÕn sau mçi liªn kho¸, sÏ khuyÕn khÝch c¸c em häc tËp tèt ®ång thêi còng gióp bè mÑ an t©m lµm viÖc ®¹t n¨ng suÊt cao. HoÆc thµnh lËp ban liªn l¹c h­u trÝ trong c«ng ty sÏ gióp viÖc ch¨m sãc nh÷ng ng­êi vÒ h­u, g¾n bã víi c«ng ty b»ng c¸h tæ chøc c¸c sinh ho¹t thÝch hîp ®Ó hä nhËn biÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia ý kiÕn x©y dùng c«ng ty, nhê vËy t¹o cho hä ý niÖm h÷u Ých vÒ sù hiÖn diÖn cña hä trong x· héi, võa gióp hä sèng vui vÎ lµnh m¹nh, Êm ¸p t×nh ng­êi, võa gióp x· héi tr¸nh ®­îc nçi lo ©u do c¸c mÆt tiªu cùc cã thÓ cã tõ hä t¹o ra. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c nh­ dµnh ­u tiªn tuyÓn dông lao ®éng ®èi víi con em cña nh÷ng lao ®éng giái, lao ®éng xuÊt s¾c cña c«ng ty; Quan t©m tæ chøc, l·nh ®¹o vµ hç trî tÝch cùc cho c¸c tæ chøc quÇn chóng- tæ chøc x· héi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, nh»m nu«i d­ìng phong trµo thi ®ua, phong trµo v¨n nghÖ vµ thÓ dôc thÓ thao, lµm sèng ®éng cuéc sèng t­¬i vui, lµnh m¹nh trong c«ng ty; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, tham gia c¸c ho¹t ®éng ngoµi c«ng ty, ®ãng gãp x©y dùng c¸c quü t×nh nghÜa, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, quü v× ng­êi lao ®éng; x©y dùng c¸c quü b¶o trî ng­êi lao ®éng nghÌo, quü b¶o trî vµ khuyÕn khÝch tµi n¨ng…§ã lµ nh÷ng biÖn ph¸p rÊt h÷u hiÖu ®Ó x©y dùng mét x· héi hoµn thiÖn vÒ mÆt chÝnh trÞ – t­ t­ëng- nh©n c¸ch – t×nh c¶m. Tõ ®ã sÏ t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ cho sù thµnh ®¹t cña c«ng ty trong sù nghiÖp kinh doanh. III. Thùc tr¹ng v¨n ho¸ doanh nghiÖp ë n­íc ta. 1. Thùc tr¹ng: Nh×n nhËn mét c¸ch tæng qu¸t, chóng ta thÊy trong c¸c c¬ quan vµ doanh nghiÖp ë n­íc ta cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: §ã lµ mét nÒn v¨n ho¸ ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng d©n trÝ thÊp vµ phøc t¹p do nh÷ng yÕu tè kh¸c ¶nh h­ëng tíi. Song nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp còng ®· ®­îc ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng: m«I tr­êng lµm viÖc cã nhiÒu thuËn lîi, ®· cã quan niÖm ®óng ®¾n vÒ c¹nh tranh vµ hîp t¸c, lµm viÖc cã tÝnh chuyªn nghiÖp, ®· cã sù giao thoa gi÷a c¸c quan ®iÓm ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý; cã c¬ chÕ dïng ng­êi. V¨n ho¸ doanh nghiÖp cã vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, bëi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo nÕu thiÕu ®i yÕu tè v¨n ho¸, ng«n ng÷, t­ liÖu, th«ng tin nãi chung ®­îc gäi lµ tri thøc th× doanh nghiÖp ®ã khã cã thÓ ®øng v÷ng vµ tå t¹i ®­îc. Trong khuynh h­íng x· héi ngµy nay th× c¸c nguån lùc cña mét doanh nghiÖp lµ con ng­êi mµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ c¸i liªn kÕt vµ nh©n lªn nhiÒu lÇn c¸c gi¸ trÞ cña tõng nguån lùc riªng lÎ. Do vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ tµi s¶n v« h×nh cña mçi doanh nghiÖp. Theo «ng TrÇn Hoµng B¶o(mét trong sè 300 nhµ doanh nghiÖp trÎ) nhËn xÐt: V¨n ho¸ doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn ë phong c¸ch l·nh ®¹o cña ng­êi l·nh ®¹o vµ t¸c phong lµm viÖc cña nh©n viªn. Còng theo «ng b¶o, ®èi t¸c khi quan hÖ th× ngoµi viÖc quan t©m tíi lîi nhuËn cña c«ng ty hä cßn ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp qua v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp ®ã. Sù thµnh c«ng cña mçi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ë c¸c n­íc Ch©u ¸ th­êng ®­îc dùa trªn mèi quan hÖ c¸ nh©n cña ng­êi l·nh ®¹o, cßn c¸c n­íc T©y ¢u th× thµnh c«ng cña doanh nghiÖp l¹i ®­îc dùa trªn c¸c yÕy tè nh­ kh¶ n¨ng qu¶n lý c¸c nguån lùc, n¨ng xuÊt lµm viÖc, tÝnh n¨ng ®éng cña nh©n viªn …Ngoµi nh÷ng yÕu tè chñ quan, ®Ó x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp cßn ph¶i chó träng tíi nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan. §ã lµ viÖc t¹o lËp thÞ tr­êng , lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c nguyªn t¾c chØ ®¹o ®Ó b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng, lµ qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÐ khu vùc vµ thÕ giíi. 2. C¬ së x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp: Tr­íc hÕt chóng ta ph¶i cã quan ®iÓm cô thÓ vÒ vai trß v¨n ho¸ doanh nghiÖp. Sù th¾ng thÕ cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo kh«ng ph¶i ë chç lµ cã bao nhiªu vèn vµ sö dông c«ng nghÖ g× mµ nã ®­îc quyÕt ®Þnh bëi viÖc tæ chøc nh÷ng con ng­êi nh­ thÕ nµo.Con ng­êi cã thÓ ®i lªn tõ tay kh«ng vÒ vèn nh­ng kh«ng bao giê tõ tay kh«ng vÒ v¨n ho¸. V¨n ho¸ cã nÒn t¶ng chø kh«ng cã ®iÓm mèc ®Çu cuèi. Do vËy xuÊt ph¸t tõ doanh nghiÖp cã thÓ sÏ lµ rÊt cao nÕu nã ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸. C¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng ®Òu cã niÒm tin triÖt ®Ó, lóc ®ã v¨n ho¸ sÏ xuÊt hiÖn. Mäi c¶i c¸ch chØ thùc sù cã tÝnh thuýt phôc khi nã t¸ch ra khái lîi Ých c¸ nh©n, cßn v¨n ho¸ doanh nghiÖp th× ph¶i b¶o vÖ cho mäi quyÒn lîi vµ lîi Ých c¸ nh©n. Khi x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng biªn ph¸p cô thÓ: cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng ®Þnh chÕ cña doanh nghiÖp bao gåm chÝnh danh, tù kiÓm so¸t, ph©n tÝch c¸c c«ng viÖc, c¸c yªu cÇu sau ®ã x©y dùng c¸c kªnh th«ng tin, x©y dùng c¸c thÓ chÕ thiÕt chÕ tËp chung vµ d©n chñ nh­: §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, tiªu chuÈn ho¸ c¸c chøc n¨ng,nhiÖm vô, quyÒn h¹n; x©y dùg c¬ chÕ kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých ®Ó doanh nghiÖp trë thµnh ng«i nhµ chung lµ con thuyªnf vËn mÖnh cña mäi ng­êi. KÕt luËn Trªn c¬ së cña mét nÒn v¨n ho¸ kinh doanh chung cña d©n téc. C¸c doanh nghiÖp n­íc ta cÇn vËn dông, s¸ng t¹o ra v¨n ho¸ ®Æc thï, cÇn x¸c ®Þnh viÖc ®­a nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thËt, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo c¸c mÆt qu¶n lý, qu¶n lý kinh doanh trong doanh nghiÖp ®Ó viÖc kinh doanh võa cã tÝnh tiªn tiÕn võa cã b¶n s¾c d©n téc ®Ëm ®µ vµ giµu tÝnh nh©n v¨n nhê vËy ®¹t tíi hiÖu qu¶ cao vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.V¨n ho¸ doah nghiÖp chØ nh»m ®Õn môc tiªu cao c¶ lµ phôc vô con ng­êi – con ng­êi- chø kh«ng ph¶i v× lîi nhuËn, v× hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¬n thuÇn mµ ®¸nh mÊt ®i b¶n s¾c d©n téc, ®¸nh mÊt nÒn v¨n ho¸ lµ c¸i vèn tinh thÇn lu«n lu«n ®­îc bæ sung tõ thùc tiÔn sinh ®éng cña c¸c thÕ hÖ kÕ tiÕp nhau. Ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i nh»m kÕt hîp hµi hoµgi÷a c¸i lîi vµ c¸i thiÖn, c¸i ®Ñp chø kh«ng v× lîi Ých thÊp hÌn, lµm mÊt nh©n c¸ch cña con ng­êi ViÖt Nam ®· ®­îc rÌn ®óc lªn tõ nh÷ng di s¶n quý b¸u cña truyÒn thèng d©n téc. NÕu kh«ng lµm ®­îc nh­ vËy th× chóng ta sÏ ®¾c téi víi tæ tiªn vµ c¶ víi nh©n lo¹i tiÕn bé. c lôc Trang Më ®Çu……………………………………………………………………… 1 I . Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ v¨n ho¸ Doanh nghiÖp………………………….2 Kh¸i niÖm vÒ v¨n ho¸ Doanh nghiÖp………………………………….. 2 CÊu tróc cña v¨n ho¸ Doanh nghiÖp……………………………………2 Vai trß cña v¨n ho¸ Doanh nghiÖp……………………………………..3 II. V¨n ho¸ doanh nghiÖp víi sù thµnh ®¹t vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp………………………………………………4 V¨n ho¸ doanh nghiÖp trong ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh………..5 V¨n ho¸ doanh nghiÖp víi môc tiªu kinh doanh h­íng vµo nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng, vµo nh÷ng ®Ønh cao cña kü thuËt c«ng nghÖ……………………………………………………..5 ý thøc v¨n ho¸ cña ng­êi qu¶n lý trong doanh nghiÖp………………...6 ý thøc v¨n ho¸ cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp………………...7 Nh÷ng thµnh c«ng – thÊt b¹i mµ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp ph¶i chÞu – h­ëng………………………………………...7 Møc ®é quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn mµ doanh nghiÖp dµnh cho ng­êi lao ®éng……………………………………………….7 III. Thùc tr¹ng v¨n ho¸ doanh nghiÖp ë n­íc ta……………………………..8 Thùc tr¹ng………………………………………………………………8 2. C¬ së x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp………………………………….9 KÕt luËn……………………………………………………………………10 Tµi liÖu tham kh¶o V¨n ho¸ vµ kinh doanh. V¨n ho¸ vµ triÕt lý kinh doanh. B¸o b­u ®iÖn (sè 24 ngµy 09/06/2003)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiểu luận môn khoa học quản lý - Văn hoá doanh nghiệp với sự thành đạt và phát triển của một doanh nghiệp.doc
Luận văn liên quan