Tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Đức Việt

Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt Lời nói đầu Từ lí luận để đi đến thực tiễn là một quá trình, cần phải có thời gian để ứng dụng lí thuyết đó một cách hiệu quả.Vì vậy trong mỗi trường đại học,giai đoạn thực tập của mỗi sinh viên là hêt sức quan trọng, nó giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào thực tế để so sánh, đánh giá khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành cũng như tích luỹ một số kinh nghiệm thực tiễn cho công việc sau này. Báo cáo tổng hợp thực tập là văn bản thể hiện những quan sát tổng quan, những ghi nhận và phát hiện của sinh viên sau quá trình thực tập tổng hợp tại một cơ sở nào đó. Trong 4 tuần thực tập tổng hợp tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ, tôi đã được quan sát hoạt động chung của Ngân hàng, cũng như đi đến từng phòng ban để học hỏi thực tế, gắn những kiến thức đã được học ở trường với thực tế công tác Ngân hàng tại đây. Kết thúc thời gian thực tập tổng hợp, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS Phạm Quang Trung và sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể cán bộ viên chức chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ, tôi đã hoàn thành bản “Báo cáo thực tập tổng hợp”. Bản Báo cáo này được chia làm năm chương với tiêu đề như sau: Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ Chương 2: Cơ cấu tổ chức và nhân sự hiện nay của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ Chương 3: Nhiệm vụ của Chi nhánh và nhiệm vụ của các phòng chức năng Chương 4: Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong mấy năm gần đây Chương 5: Định hướng, mục tiêu cụ thể năm 2004 và trong thời gian tới. Sinh viên:Lê Minh Đức Lớp: Ngân Hàng 42b

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Đức Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Tõ lÝ luËn ®Ó ®i ®Õn thùc tiÔn lµ mét qu¸ tr×nh, cÇn ph¶i cã thêi gian ®Ó øng dông lÝ thuyÕt ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶.V× vËy trong mçi tr­êng ®¹i häc,giai ®o¹n thùc tËp cña mçi sinh viªn lµ hªt søc quan träng, nã gióp sinh viªn cã thÓ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng vµo thùc tÕ ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ kho¶ng c¸ch gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh còng nh­ tÝch luü mét sè kinh nghiÖm thùc tiÔn cho c«ng viÖc sau nµy. B¸o c¸o tæng hîp thùc tËp lµ v¨n b¶n thÓ hiÖn nh÷ng quan s¸t tæng quan, nh÷ng ghi nhËn vµ ph¸t hiÖn cña sinh viªn sau qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i mét c¬ së nµo ®ã. Trong 4 tuÇn thùc tËp tæng hîp t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, t«i ®· ®­îc quan s¸t ho¹t ®éng chung cña Ng©n hµng, còng nh­ ®i ®Õn tõng phßng ban ®Ó häc hái thùc tÕ, g¾n nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng víi thùc tÕ c«ng t¸c Ng©n hµng t¹i ®©y. KÕt thóc thêi gian thùc tËp tæng hîp, cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn TS Ph¹m Quang Trung vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña tËp thÓ c¸n bé viªn chøc chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹, t«i ®· hoµn thµnh b¶n “B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp”. B¶n B¸o c¸o nµy ®­îc chia lµm n¨m ch­¬ng víi tiªu ®Ò nh­ sau: Ch­¬ng 1: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ Ch­¬ng 2: C¬ cÊu tæ chøc vµ nh©n sù hiÖn nay cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ Ch­¬ng 3: NhiÖm vô cña Chi nh¸nh vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng chøc n¨ng Ch­¬ng 4: T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong mÊy n¨m gÇn ®©y Ch­¬ng 5: §Þnh h­íng, môc tiªu cô thÓ n¨m 2004 vµ trong thêi gian tíi. Sinh viªn:Lª Minh §øc Líp: Ng©n Hµng 42b Ch­¬ng 1: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ Thµnh lËp. NHNo&PTNT ViÖt nam lµ mét trong bèn NHTM Quèc Doanh hµng ®Çu ViÖt nam víi m¹ng l­íi chi nh¸nh ph©n bè réng kh¾p vµ phôc vô mét l­îng kh¸ch hµng lín vµ rÊt ®a d¹ng. Cïng víi c¸c NHTM Quèc Doanh kh¸c, hÖ thèng NHNo ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp vèn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn mäi miÒn ®Êt n­íc, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 1996, NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· thÓ hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cã ý nghÜa quan träng: Cñng cè vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng n«ng th«n, tiÕp cËn nhanh vµ tõng b­íc chiÕm lÜnh thÞ phÇn t¹i thÞ tr­êng thµnh thÞ, ph¸t triÓn kinh doanh ®a n¨ng, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. ChÝnh v× thÕ, cïng víi viÖc ra ®êi cña mét sè chi nh¸nh NHNo t¹i c¸c thµnh phè lín, khu ®« thÞ vµ trung t©m kinh tÕ trªn mäi miÒn ®Êt n­íc trong giai ®o¹n 1996-1997, ngµy 1/8/1996 t¹i quyÕt ®Þnh sè 334/Q§-NHNo_02 cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam, Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ ®­îc thµnh lËp vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ 17/3/1997. C¬ cÊu tæ chøc vµ nh©n sù khi CN míi thµnh lËp. Biªn chÕ tæ chøc cña chi nh¸nh ban ®Çu gåm: Ban gi¸m ®èc, hai phßng chøc n¨ng lµ KÕ ho¹ch kinh doanh vµ KÕ to¸n ng©n quü. -Ban Gi¸m ®èc: cã 3 ®ång chÝ: +Gi¸m ®èc: §ång chÝ KiÒu Träng TuyÕn; +Phã Gi¸m ®èc: §ång chÝ Lª Hång Phong; §ång chÝ NguyÔn M¹nh TiÕn. -Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh: Cã 7 ng­êi võa thùc hiÖn nhiÖm vô TÝn dông, KÕ ho¹ch võa lµm c¸c c«ng viÖc cña Hµnh chÝnh-Tæ chøc c¸n bé. ( Lóc nµy ch­a cã bé phËn KiÓm tra kiÓm to¸n néi bé). -Phßng KÕ to¸n ng©n quü: gåm 3 ng­êi thùc hiÖn nhiÖm vô KÕ to¸n vµ Ng©n quü. VÒ tæ chøc §¶ng. Chi nh¸nh thµnh lËp mét chi bé gåm 5 §¶ng viªn do ®ång chÝ KiÒu Träng TuyÕn_Gi¸m ®èc Chi nh¸nh lµm BÝ th­ Chi bé, ®ång chÝ Lª Hång Phong_Phã Gi¸m ®èc lµm phã BÝ th­ chi bé, c¸c §¶ng viªn lµ: NguyÔn M¹nh TiÕn, Cao ThÞ H¹nh, §Ëu ThÞ Quý. Cã thÓ nãi sù ra ®êi cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ lµ b­íc më ®Çu cho sù ph¸t triÓn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam t¹i c¸c ®Þa bµn ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp vµ trung t©m kinh tÕ trªn mäi miÒn ®Êt n­íc Ch­¬ng 2: C¬ cÊu tæ chøc vµ nh©n sù hiÖn nay cña NHNo&PTNT Chi nh¸nh L¸ng H¹ I.C¬ cÊu tæ chøc. Chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ lµ chi nh¸nh cÊp 1, lo¹i 1 trùc thuéc NHNo&PTNT ViÖt Nam. §øng ®Çu chi nh¸nh lµ Gi¸m ®èc chi nh¸nh. Gåm cã 8 phßng chøc n¨ng, 1 chi nh¸nh cÊp 2 vµ 7 phßng giao dÞch: C¸c phßng chøc n¨ng: 1. Phßng KÕ to¸n Ng©n quü; 2. Phßng TÝn dông; 3. Phßng KÕ ho¹ch Nguån vèn; 4. Phßng ThÈm ®Þnh; 5. Phßng Thanh to¸n quèc tÕ; 6. Phßng KiÓm tra kiÓm so¸t néi bé; 7. Phßng tæ chøc c¸n bé; 8. Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Chi nh¸nh cÊp hai: Chi nh¸nh B¸ch khoa. C¸c phßng giao dÞch: + Phßng giao dÞch sè 2 (29 Ngâ Tr¹m) + Phßng giao dÞch sè 3 (Ph­êng Mai DÞch) + Phßng giao dÞch sè 4 (170 Lß §óc) + Phßng giao dÞch sè 5 (Nhµ C7 ®­êng Trung KÝnh) + Phßng giao dÞch sè 6 (91 Hµng M·) + Phßng giao dÞch sè 7 (92 §µo TÊn) + Phßng giao dÞch sè 8 (22 ®­êng Hång Liªn) S¬ ®å tæ chøc cña Chi nh¸nh: Gi¸m ®èc Phã G§ phô tr¸ch TÝn dông Phã G§ phô tr¸ch Thanh to¸n quèc tÕ Phã G§ phô tr¸ch KÕ to¸n Phßng TÝn dông C¸c chi nh¸nh cÊp 2 Phßng Thanh to¸n Quèc tÕ Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn Phßng tæ chøc c¸n bé C¸c phßng giao dÞch Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé Phßng vi tÝnh Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng KÕ to¸n Phßng Vi tÝnh ch­a ®­îc thµnh lËp chÝnh thøc, trªn thùc tÕ míi chØ lµ Tæ tin häc, tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông c«ng nghÖ ng©n hµng ngµy cµng hiÖn ®¹i vµ ®Ó kh«ng bÞ tôt hËu so v¬Ý c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× viÖc cho ra ®êi mét phßng vi tÝnh víi c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ lµ rÊt cÇn thiÕt vµ sÏ ®­îc hoµn thµnh trong mét t­¬ng lai kh«ng xa. II.C¬ cÊu nh©n sù Theo sè liÖu thèng kª ®Õn 31/12/2003 tæng sè nh©n sù cña chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ lµ 183 ng­êi. Trong ®ã: Nam: 64 ng­êi (chiÕm 35%) N÷: 119 ng­êi (chiÕm 65%) VÒ chÊt l­îng nh©n sù cña chi nh¸nh: Sè ng­êi cã tr×nh ®é trªn §¹i häc: 3 ng­êi (chiÕm 1,6% trong tæng nh©n sù) Sè ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng: 139 ng­êi (chiÕm 75,9%) Sè ng­êi cã tr×nh ®é Trung cÊp, S¬ cÊp: 18 ng­êi (9,8%) Sè ng­êi ch­a qua ®µo t¹o: 23 ng­êi (12,5%) Bªn c¹nh ®ã, c¸n bé viªn chøc cña chi nh¸nh cã tuæi ®êi b×nh qu©n kh¸ trÎ (38,31 tuæi). X¸c ®Þnh yÕu tè con ng­êi ®ãng vai trß quan träng trong kinh doanh vµ ph¸t triÓn, c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o lu«n ®­îc Chi nh¸nh chó träng. Hµng n¨m c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc tiÕn hµnh nh»m më réng vµ n©ng cao kiÕn thøc cho sè c¸n bé viªn chøc cò, ®µo t¹o kÞp thêi trªn c¬ së kÌm cÆp thùc hµnh víi sè c¸n bé míi. Thêi gian ®µo t¹o b×nh qu©n trong n¨m cho sè c¸n bé viªn chøc c¬ quan ®¹t 30 ngµy/ng­êi/n¨m. VÒ c¬ cÊu nh©n sù theo phßng: Phßng tÝn dông: 25 ng­êi; Phßng KÕ ho¹ch: 5 ng­êi; Phßng KÕ to¸n-Ng©n quü: 50 ng­êi; Phßng Thanh to¸n quèc tÕ: 15 ng­êi; Phßng KiÓm tra-KiÓm to¸n néi bé: 4 ng­êi; Phßng tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o: 5 ng­êi; Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù: 13 ng­êi; Phßng ThÈm ®Þnh: 3 ng­êi. Phßng giao dÞch sè 2: 9 ng­êi; Phßng giao dÞch sè 3: 6 ng­êi; Phßng giao dÞch sè 5: 6 ng­êi; Phßng giao dÞch sè 6: 6 ng­êi; Phßng giao dÞch sè 7: 6 ng­êi. Chi nh¸nh B¸ch Khoa: 21 ng­êi, Phßng giao dÞch sè 4 trùc thuéc chi nh¸nh B¸ch Khoa: 6 ng­êi. Ch­¬ng 3: NhiÖm vô cña chi nh¸nh vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng chøc n¨ng I. NhiÖm vô cña chi nh¸nh NHNo&PTNT L¸ng H¹ Huy ®éng vèn a.Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ ngoµi n­íc b»ng §ång ViÖt Nam vµ ®ång ngo¹i tÖ. b.Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, kú phiÕu Ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT. c.TiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT. d.§­îc phÐp vay vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n cña c¸c tæ chøc Tµi chÝnh trong n­íc theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT. Cho vay Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ®ång ngo¹i tÖ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ. Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Kinh doanh ngo¹i hèi: Huy ®éng vèn, cho vay, mua, b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ ngo¹i hèi theo chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña chÝnh phñ, NHNN vµ NHNo&PTNT. Kinh doanh dÞch vô ng©n hµng kh¸c: Thu, chi tiÒn mÆt, mua b¸n vµng, b¹c, m¸y rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô thÎ tÝn dông, kÐt s¾t, nhËn cÊt gi÷, chiÕt khÊu c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trÞ ®­îc b»ng tiÒn, thÎ thanh to¸n, nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, c¸c dÞch vô Ng©n hµng kh¸c ®­îc NHNN vµ NHNo&PTNT cho phÐp. C©n ®èi, ®iÒu hoµ vèn kinh doanh néi tÖ ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT. Thùc hiÖn ®Çu t­ d­íi c¸c h×nh thøc nh­: Hïn vèn, liªn doanh, mua cæ phÇn vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ kh¸c khi ®­îc NHNo&PTNT cho phÐp. Lµm dÞch vô cho Ng©n hµng phôc vô ng­êi nghÌo. Qu¶n lý nhµ kh¸ch, nhµ nghØ vµ ®µo t¹o tay nghÒ trªn ®Þa bµn (NÕu ®­îc Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT giao) Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, ®µo t¹o, thi ®ua khen th­ëng theo ph©n cÊp uû quyÒn cña NHNo&PTNT. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô trong ph¹m vi ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT. Tæ chøc phæ biÕn, h­íng dÉn vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ, quy chÕ nghiÖp vô vµ v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ngµnh Ng©n hµng vµ NHNo&PTNT liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT. Nghiªn cøu, ph©n tÝch kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch kinh doanh cña NHNo&PTNT vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o, thèng kª theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt nam giao. II. NhiÖm vô cña c¸c phßng chøc n¨ng Phßng KÕ ho¹ch nguån vèn Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng. X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h­íng kinh doanh cña NHNo. Tæng hîp, theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ ho¹ch ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông. Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo giao. 2.Phßng TÝn dông Nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo h­íng ®Çu t­ tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, l­u th«ng vµ tiªu dïng. Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh NHNo cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn. TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc, n­íc ngoµi. Trùc tiÕp lµm lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, ban ngµnh kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt, ®Ò xuÊt Tæng gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng. Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt h­íng kh¾c phôc. Gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 3.Phßng ThÈm ®Þnh. Lµ phßng míi ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô thÈm ®Þnh tµi chÝnh ®èi víi c¸c dù ¸n xin vay vèn cã quy m« t­¬ng ®èi cao (trªn 5 tû víi Doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ trªn 2 tû víi Doanh nghiÖp ngoµi Quèc doanh). ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. Ngoµi ra, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh giao. 4. Phßng KÕ to¸n- Ng©n quü. Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, NHNo. X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh NHNo cÊp trªn phª duyÖt. Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn. Tæng hîp, l­u tr÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo luËt ®Þnh. Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc. ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh. Qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 5.Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ. X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT phª duyÖt. X©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn. Trùc tiÕp lµm th­ ký tæng hîp cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT. T­ vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh NHNo&PTNT. Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan. L­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo&PTNT. §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT. Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n th­, lÔ t©n, ph­¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT. Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, vËt rÎ mau háng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan. Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHNo&PTNT. §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn vµ th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé nh©n viªn. Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ®­îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 6. Phßng tæ chøc c¸n bé-®µo t¹o X©y dùng quy ®Þnh lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ vµ mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn. §Ò xuÊt m¹ng l­íi më réng m¹ng l­íi kinh doanh trªn ®Þa bµn. §Ò xuÊt ®Þnh møc lao ®éng, giao kho¸n quü tiÒn l­¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn theo quy chÕ kho¸n tµi chÝnh cña NHNo&PTNT. Thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, ®Ò xuÊt cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c, häc tËp trong vµ ngoµi n­íc. Tæng hîp, theo dâi th­êng xuyªn c¸n bé, nh©n viªn ®­îc quy ho¹ch ®µo t¹o. §Ò xuÊt, hoµn thiÖn vµ l­u tr÷ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, §¶ng, ngµnh Ng©n hµng trong viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt c¸n bé, nh©n viªn trong ph¹m vi ph©n cÊp uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT. Trùc tiÕp qu¶n lý hå s¬ c¸n bé thuéc chi nh¸nh NHNo&PTNT qu¶n lý ; hoµn tÊt hå s¬ chÕ ®é ®èi víi c¸n bé nghØ h­u, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña ngµnh Ng©n hµng. Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng cña chi nh¸nh NHNo&PTNT. ChÊp hµnh c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª, kiÓm tra chuyªn ®Ò. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 7. Phßng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, NHNo&PTNT. Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña NHNN vÒ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng. KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ngµnh Ng©n hµng. B¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT, gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, tån t¹i. Gi¶i quyÕt ®¬n, th­ khiÕu tè liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn trong ph¹m vi ph©n cÊp uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT. Tæ chøc giao ban th­êng kú vÒ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn; s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé theo quy ®Þnh. Lµm ®Çu mèi trong viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp, thanh tra, kiÓm so¸t cña ngµnh Ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt kh¸c ®Õn lµm viÖc víi chi nh¸nh NHNo&PTNT. Thùc hiÖn b¸o c¸o chuyªn ®Ò vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT, Tr­ëng ban kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé giao 8. Phßng Thanh to¸n quèc tÕ Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n ngoµi n­íc cña chi nh¸nh, nghiªn cøu, x©y dùng vµ ¸p dông c¸c kü thuËt thanh to¸n hiÖn ®¹i. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n nhanh nhÊt, chÝnh x¸c ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ¸p dông c«ng nghÖ thanh to¸n hiÖn ®¹i. Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. Ch­¬ng 4: T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong ba n¨m gÇn ®©y 1. Ho¹t ®éng nguån vèn B¶ng 1: Quy m« nguån vèn §¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu 2001 2002 2003 Tæng nguån vèn kinh doanh 2.630 3.812 4.037 *Ph©n theo lo¹i tiÒn 1. Néi tÖ 2.276 3.299 3.091 2. Ngo¹i tÖ (quy VN§) 354 513 946 *Ph©n theo kú h¹n 1.TG kh«ng kú h¹n 469 962 1.046 2. TG cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng 1.587 863 1.053 3. TG cã kú h¹n trªn 12 th¸ng 574 1.987 1.938 Qua b¶ng trªn ta thÊy: Tæng nguån vèn huy ®éng toµn chi nh¸nh ®Õn 31/12/2003 ®¹t 4.037 tû ®ång, t¨ng 1.047 tû ®ång so víi n¨m 2001 (tèc ®é t¨ng tr­ëng 154%), t¨ng 225 tû ®ång so víi n¨m 2002 (tèc ®é t¨ng tr­ëng 106%) ®¹t 81% kÕ ho¹ch n¨m 2003 ( KÕ ho¹ch lµ 4.987 tû ®ång). Tæng nguån vèn n¨m 2002 t¨ng 1.182 tû ®ång (tèc ®é t¨ng tr­ëng 145%) so víi n¨m 2001, v­ît kÕ ho¹ch n¨m 2002 lµ 5,89% (KÕ ho¹ch lµ: 3600 tû ®ång). VÒ c¬ cÊu nguån vèn theo lo¹i tiÒn: Còng qua b¶ng trªn ta thÊy nguån vèn néi tÖ n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 ( t¨ng 1023 tû ®ång, tøc 44,9%) vµ chiÕm 86,5% trong tæng nguån; nh­ng nguån vèn néi tÖ n¨m 2003 l¹i gi¶m so víi n¨m 2002 (gi¶m 208 tû ®ång, tøc 6,3%), mÆc dï vÉn t¨ng so 2001 (t¨ng 815 tû, tøc 35,9%) vµ chiÕm 76,6% trong tæng nguån. Trong khi ®ã nguån vèn ngo¹i tÖ t¨ng liªn tiÕp qua c¸c n¨m: n¨m 2002 t¨ng 159 tû so víi n¨m 2001 (t­¬ng ®­¬ng 44,9%); n¨m 2003 t¨ng 433 tû ®ång so víi n¨m 2002 (t­¬ng ®­¬ng 84,4%). Nh­ vËy qua sù t¨ng tr­ëng cña nguån vèn ngo¹i tÖ ta thÊy viÖc thu hót vèn ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. VÒ c¬ cÊu nguån vèn theo kú h¹n: Nguån vèn kh«ng kú h¹n t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m: n¨m 2002 t¨ng 493 tû so víi n¨m 2001 (t­¬ng ®­¬ng 105%), n¨m 2003 t¨ng 84 tû so víi n¨m 2002 (t­¬ng ®­¬ng 8,7%); Nguån vèn cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng cã xu h­íng gi¶m qua c¸c n¨m: n¨m 2002 gi¶m 724 tû so víi n¨m 2001 (t­¬ng ®­¬ng gi¶m 45,6%), n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 190 tû ( t­¬ng ®­¬ng 22%) nh­ng so víi n¨m 2001 th× vÉn thÊp h¬n nhiÒu. Nguån vèn cã kú h¹n trªn 12 th¸ng cã xu h­íng t¨ng: n¨m 2002 t¨ng 1413 tû ®ång so víi n¨m 2001 (t­¬ng ®­¬ng 246%), mét sù t¨ng tr­ëng rÊt nhanh, n¨m 2003 tuy gi¶m 49 tû ®ång so víi n¨m 2002 (t­¬ng ®­¬ng gi¶m 2,5%) nh­ng con sè gi¶m nµy lµ nhá vµ so víi n¨m 2001 th× nguån vèn cã kú h¹n trªn 12 th¸ng cña n¨m 2003 vÉn cao h¬n rÊt nhiÒu. N¨m 2003, nguån vèn ®· kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®ã lµ do mét sè nguyªn nh©n nh­ sau: ViÖc t¸ch chuyÓn vµ bµn giao chi nh¸nh Bµ TriÖu cho NHNo&PTNT §«ng Hµ néi ®· lµm gi¶m nguån vèn 172 tû ®ång. Tr¶ tiÒn vay c¸c Tæ chøc tÝn dông víi l·i suÊt cao nªn lµm gi¶m 250 tû so víi n¨m 2002. Mét nguyªn nh©n kh¸ch quan næi bËt nhÊt lµ m«i tr­êng c¹nh tranh trªn ®Þa bµn thñ ®«, t¸c ®éng cña c¸c quy ®Þnh vÒ l·i suÊt khi huy ®éng vèn. MÆt kh¸c, trong n¨m cã hai kh¸ch hµng lín chuyÓn sang ng©n hµng kh¸c lµ: Kho B¹c Ba §×nh vµ BHXH Hµ néi víi tæng sè 100 tû ®ång. 2. T×nh h×nh sö dông vèn ChØ tiªu 31_12_2002 30_11_2003 31_12_2003 A. Tæng d­ nî 1,465,840 1,528,302 1,515,047 *Ph©n theo kú h¹n 1,465,804 1,528,302 1,515,047 - Ng¾n h¹n 501,731 636,746 642,667 - Trung h¹n 26,492 15,35 17,611 - Dµi h¹n 937,617 86,199 854,769 *Ph©n theo lo¹i tiÒn 1,465,804 1,528,302 1,515,047 -Néi Tö 1,090,219 957,537 1,004,754 -Ngo¹i tÖ 375,621 570,765 510,293 *Ph©n theo loiaÞ h×nh 1,465,804 1,528,302 1,515,047 -DNNN 1,381,791 1,426,629 1,237,926 -DNNQD 84,049 101,63 26,269 NhËn thÊy,Tæng d­ nî ®Õn 31_12_2003 ®¹t 1,515 tû ®ång, tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ 103%,t¨ng 49 tû ®ång so víi m¨m 2002,®¹t 85%kÕ ho¹ch n¨m 2003(kÕ ho¹ch n¨m:1.774 tû ®ång).NÕu nh×n c¶ d­ nî bµn dao CN Bµ TriÖu vÒ NHNo §«ng Hµ Néi th× d­ nî ®¹t 1.661 tû t¨ng 195 tû(T¨ng tr­ëng 13%)so n¨m 2002. Trong ®ã: -D­ nî néi tÖ ®¹t:1.005 tû ®ång,gi¶m 85 tû ®ång so víi 2002, ®¹t 95% kÕ ho¹ch, chiÕm 66,3 tæng d­ nî. -D­ nî ngo¹i tÖ d¹t;510 tû ®ång,t¨ng 134 tû ®ång so n¨m 2002 ®¹t 70% kÕ ho¹ch ,chiÕm 33, % tæng d­ nî .Chi nh¸nh lÊy tû gi¸ qui ®ái lµ 15.645 ®ång/USD *Nguyªn nh©n d­ nî kh«ng ®¹t KH: -Mét sè dù ¸n cho vay dµi h¹n ®· kÝ hîp ®ßng tÝn dông song ch­a d¶i ng©n hÕt trong n¨m. -Do t¸ch chi nh¸nh Bµ TriÖu trùc thuéc ng©n hµng ®«ng Hµ néi nªn d­ nî gi¶m 146 tû ®ång. -Chi nh¸nh ®· quan t©m ®Õn viÖc më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, c«ng ty t­ nh©n,c«ng ty cæ phÇn vµ hé s¶n xuÊt song kÕt qu¶ cßn thÊp. Ch­¬ng 5: §Þnh h­íng, môc tiªu cô thÓ n¨m 2004 vµ trong thêi gian tíi. I.§Þnh h­íng, môc tiªu cô thÓ. 1.Nguån vèn: 4.925 tû ®ång(t¨ng 22% so víi n¨m 2003). Trong ®ã n©ng tû träng tiÒn göi d©n c­ tõ 25,% lªn 30% trong tæng nguån vèn. 2.D­ nî:1.847tû ®ång(t¨ng 22% so n¨m 2003).Trong ®ã n©ng tû träng cho vay cÊc ®èi t­îng ngoµi quèc doanh tõ 1,76% lªn 30% trong tæng d­ nî. 3.Tû lÖ nî qu¸ h¹n: D­íi 1% trong tæng d­ nî 4. T¨ng thu dÞch vô tõ 3,6% lªn 5% trªn tæng thu nhËp 5. Tµi chÝnh: PhÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch tµi chÝnh trªn giao, ®¶m b¶o thu nhËp cho CBCNV theo qui ®Þnh vµ lµm nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc ®Çy ®ñ II.C¸c gi¶i ph¸p chÝnh: 1.C«ng t¸c nguån vèn: + Më réng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó t¨ng nhanh nguån vèn néi ngo¹i tÖ æn ®Þnh v÷ng ch¾c. + Thùc hiÖn b¸m s¸t, ch¨m sãc vµ khai th¸c c¸c hµnh kh¸ch cã tiÒm n¨ng vÒ nguån vèn. + TiÕp tôc më réng mµng l­íi phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh doanh cña ®¬n vÞ, dù kiÕn trong n¨m 2004 më thªm 02 phßng dao dÞch vµ n©ng cÊp 01 phßng giao dÞch ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh chi nh¸nh cÊp II lo¹i 4. 2.VÒ ®Çu t­ : + Chó träng ®Çu t­ ®Õn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Cong ty cæ phÇn, C«ng ty TNHH, hé SX vµ cho vay ®êi sèng. + Lùa chän vµ gi÷ v÷ng thÞ phÇn tÝn dông t¹i c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc + Tæ chøc theo dâi s¸t c¸c diÔn biÕn kh¸ch hµng tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ cã c¬ së ®Ó ng¨n chÆn nî qu¸ h¹n ph¸t sinh ,tiÒm Èn rñi ro 3.N©ng cao chÊt l­îng vµ më réng tÝn dông, ngiÖp vô ngoµi tÝn dông nh­ chuyÓn tiÒn , mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n vµ thanh to¸n biªn giíi, dÞch vô thÎ ATM...vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Khai th¸c c¸c kh¸ch hµng xuÊt khÈu, më réng dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi. 4. Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, bè chÝ ®ñ c¸n bé bæ nhiÖm c¸c c­¬ng vÞ, nhiÖm vô phï nîp vãi kh¶ n¨ng hiÖn cã vµ ®¹t hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao. 5. §Èy nhanh tiÕn ®é øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c¸c nghiÖp vô ng©n hµng. Ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu tiÖn Ých cña kh¸ch hµng 6. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÐt bÞ ®Çy ®ñ phï hîp cho c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch ®¶m b¶o kinh doanh an toµn vµ gãp phÇn ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thñ ®« 7. T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t, kiÓm tra néi bé,c«ng t¸c tù kiÓm tra nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn mäi sai sãt khuyÕt ®iÓm. Trong ho¹t ®éng néi bé ph¶i triÖt ®Ó thùc hiÖn d©n chñ ho¸, gi¶ quyÕt kÞp thêi ®¬n th­ khiÕu l¹i tè c¸o, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ tham nhòng,tiªu cùc... 8. T¹o chuyÓn biÕn vÒ chÊt trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña mäi cÊp l·nh ®¹o theo h­íng ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô , ®óng qui chÕ .Ph­¬ng ch©m lµ më réng kinh doanh ®¶m b¶o sinh lêi trong kh¶ n¨ng ph¶i kiÓm so¸t ®­îc. 9. Th­êng xuyªn ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua, t¹o khÝ thÕ s«i næi trong toµn c¬ quan ®¬n vÞ, ®ång thêi g¾n víi khen th­ëng tinh thÇn vËt chÊt ®éng viªn kÞp thêi ®èi víi ®«n vÞ, c¸ nh©n cã nhiÒu thµnh tÝch 10. Kien quyÕt chØ ®¹o x©y dùng ®Ò ¸n kho¸n ®Õn tõng ®¬n vÞ vµ ng­êi lao ®éng. Trªn ®©y lµ t×nh h×nh s¬ l­îc vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ thùc tr¹ng cña NHNo &PTNT Chi nh¸nh L¸ng h¹. MÆc dï ®· cã cè g¾ng rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp tæng hîp, nh­ng b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt gi÷a lÝ luËn víi thùc tÕ. T«i sÏ cè g¾ng hoµn thiÖn h¬n, nh­ng ®iÒu ®ã cÇn rÊt nhiÒu sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS Ph¹m Quang Trung vµ QuÝ Ng©n Hµng. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Đức Việt.doc