Tiêu thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại công ty VT BVTV 2 - Hà Nội

Tiêu thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng và khó khăn của doanh nghiệp. Điều kiện cạnh tranh ngày nay đã khiến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm tới công tác tiêu thụ sản phẩm sao cho đạt hiệu quả cao và thu được lợi nhuận - đó là mục tiêu cuối cung của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng nhất của quá trình sản xuất kinh doanh, là khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp công nghiệp hay bất kỳ một loại doanh nghiệp nào. Vì có tiêu thụ được sản phẩm thì mới mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và doanh nghiệp mới có thể mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trước đây, trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Các doanh nghiệp không cần quan tâm nhiều tới vấn đề này. Bởi vì tất cả các hoạt động cuả doanh nghiệp đều theo chỉ tiêu pháp lệnh. Sản xuất bao nhiêu, cung cấp cho ai đều do Nhà nước qui định. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm cho việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều doanh nghiệp đã tỏ ra rất năng động trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm và đã thành công song không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trở ngại. Chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II (HN) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Công ty vật tư bảo vệ thực vật II. Nhiệm vụ chính của Chi nhánh là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo qui hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thị trường. Cũng như nhiều doanh nghiệp Nhà nước khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý cuả Nhà nước, Chi nhánh đã gặp phải một số khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Nhưng Chi nhánh đã dần dần tự khẳng định mình. Song đây mới chỉ là bước đầu. Thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm rất cần thiết cho nông nghiệp nước ta. Với nhu cầu về lương thực, thực phẩm không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội. Do đó, Chi nhánh phải đầu tư nghiên cưú thị trường, nhằm tiêu thụ sản phẩm tối ưu nhất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . Trong những năm qua Chi nhánh gặp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt cuả các công ty khác trong ngành. Muốn tồn tại và phát triển Chi nhánh phải có những biện pháp thích hợp nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của vấn đề tiêu thụ sản phẩm và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II (HN) em đã chọn đề tài là: “Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ tiêu thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ở Chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II (HN)”. Bài viết gồm 3 phần. Phần I: Những lý luận cơ bản trong việc thúc đẩy tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phần II: Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của Chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II (HN). Phần III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II (HN).

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiêu thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại công ty VT BVTV 2 - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2000 cã gÆp mét sè trë ng¹i nh­: Sè l­îng tiªu thô cña mét sè lo¹i hµng bÞ gi¶m so víi n¨m 1999 dÉn ®Õn tèc ®é t¨ng doanh thu cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 thÊp h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu cña n¨m 1999 so víi n¨m 1998.V× vËy, cÇn ph¶i ®Çu t­ nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó tèc ®é tiªu thô ngµy cµng cao. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t nh÷ng thµnh tùu, tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh nh­ sau: *Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. Ngay tõ ®Çu Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng ®Þnh h­íng vÒ c¬ cÊu chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng, chÊt l­îng hµng ho¸ ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn n©ng cao, tham gia vµo ch­¬ng tr×nh C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc còng nh­ ph¸t huy néi lùc cña Chi nh¸nh . Trong nh÷ng n¨m qua viÖc ®Çu t­ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®· ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, viÖc më réng thÞ tr­êng, t¨ng thÞ phÇn ®· cã nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc, n¨m 1999 hÖ thèng m¹ng l­íi cña Chi nh¸nh lµ 50 ®¹i lý, ®Õn n¨m 2000 ®· t¨ng lªn tíi 70 ®¹i lý. ViÖc nhËp hµng tõ c«ng ty vÒ ®· dÔ dµng vµ ®óng kú h¹n h¬n. Chi nh¸nh còng lu«n coi träng ch÷ tÝn ®èi víi c¸c b¹n hµng, ®¶m b¶o mèi quan hÖ l©u dµi cïng cã lîi.ChÝnh v× thÕ trong thêi gian qua tuy cã gÆp mét sè khã kh¨n nh­ng Chi nh¸nh vÉn b¶o ®¶m l­îng s¶n phÈm tiªu thô n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng thÞ tr­êng cò mµ cßn më réng h¬n, mèi quan hÖ gi÷a Chi nh¸nh víi kh¸ch hµng ngµy cµng ®­îc cñng cè bÒn v÷ng vµ ®Æc biÖt Chi nh¸nh ®· lµm tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc b¶o ®¶m møc thu nhËp cao cho ng­êi lao ®éng. Chi nh¸nh ®· ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng cña mét ®¬n vÞ nhiÒu n¨m liÒn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc cã tinh thÇn ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau, ®oµn kÕt tèt trong néi bé, l¹i cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é tay nghÒ chuyªn m«n cao vµ nhiÒu kinh nghiÖm. §­îc sù hç trî gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña c«ng ty nªn Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua ®· thùc hiÖn vµ ®¹t ®ù¬c nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. *Nh÷ng tån t¹i. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh tuy ®· cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh nh­ng s¶n phÈm ch­a cã mÆt t¹i tÊt c¶ c¸c tØnh phi¸ b¾c. Bªn c¹nh ®ã Chi nh¸nh cßn mét sè tån t¹i trong tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh­: Mét sè hµng ho¸ nhËp Ýt nªn kh«ng ®ñ hµng ®Ó b¸n nh­ng mét sè hµng ho¸ kh¸c nhËp mµ kh«ng b¸n ®­îc. *Nguyªn nh©n cña tån t¹i. -Kh¸ch quan: thÞ tr­êng gi¸ c¶ lu«n ph¶i c¹nh tranh nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh. TiÒn b¸n hµng còng bÞ kh¸ch hµng tr¶ chËm, do vËy viÖc hoµn vèn l¹i cho c«ng ty còng bÞ lui l¹i. §Æc biÖt nhµ n­íc ch­a cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ng¨n chÆn hµng gi¶ xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c mÆt hµng truyÒn thèng còng khã c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng. Do ®ã, Chi nh¸nh ph¶i t×m kiÕm mÆt hµng míi ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng cao. -Chñ quan: s¶n phÈm cña Chi nh¸nh nhËp vÒ cßn míi mÎ, cã gi¸ trÞ cao, bao gãi cßn lín, gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ cßn cao víi bµ con n«ng d©n phÝa B¾c. Mét sè s¶n phÈm cña Chi nh¸nh ch­a cã héi th¶o, qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn.N«ng d©n ch­a nhËn thøc ®­îc tÝnh n¨ng t¸c dông cña thuèc. Mét vµi chÕ ®é chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i cña c«ng ty ch­a cã tÝnh thuyÕt phôc ®¹i lý b¸n hµng. NhiÒu ®¹i lý cßn nghe ngãng chê ®îi xem xÐt ph­¬ng thøc kinh doanh cña Chi nh¸nh. KÕ ho¹ch lËp ra so víi thùc tÕ ®«i khi kh«ng phï hîp. Nh÷ng khã kh¨n trªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tèc ®é tiªu thô cña Chi nh¸nh. Hy väng r»ng mét ngµy kh«ng xa Chi nh¸nh sÏ kh¾c phôc khã kh¨n cña m×nh ®Ó v­¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc b»ng chÝnh néi lùc cña m×nh. Muèn vËy bé m¸y tiÕp thÞ vµ tiªu thô s¶n phÈm ph¶i thùc sù cã uy tÝn, cã n¨ng lùc vµ x©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi mäi kh¸ch hµng th× míi ®¶m b¶o ®­îc nhiÖm vô, gãp phÇn ®Èy m¹nh ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh, cña toµn c«ng ty. PhÇn thø ba Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II (HN). I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh 1.KÕt qu¶ thùc hiÖn n¨m 2000. ThÕ kû XXI lµ thêi ®iÓm cã nhiÒu ý nghÜa ®èi víi n­íc ta, c¶ n­íc tËp trung mäi nguån lùc ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ tiÕn hµnh CNH-H§H ®Êt n­íc ®Ó héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, sù c¹nh tranh gay g¾t, c¸c tÖ n¹n x· héi sù ph©n ho¸ lµ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng thÓ xem th­êng ®­îc. Tr­íc t×nh h×nh trªn ,Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II ®· t×m mäi c¸ch v­ît qua khã kh¨n, ph¸t huy néi lùc cao nhÊt vµ ®Õn cuèi n¨m 2000 Chi nh¸nh ®· thu ®­îc mét kÕt qu¶ nh­ sau: *VÒ kinh doanh. Doanh thu n¨m 2000 ®¹t 18 tû VND so víi kÕ ho¹ch n¨m 1999 ®¹t 120%. *VÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. Tæng sè lao ®éng lµ 7 ng­êi trong ®ã cã: - C¸n bé qu¶n lý 5 ng­êi - C«ng nh©n viªn 2 ng­êi - Thu nhËp b×nh qu©n tõ l­¬ng lµ 1700000/ng­êi/th¸ng t¨ng 6,2% so víi n¨m 1999 - Søc khoÎ c«ng nh©n t­¬ng ®èi tèt Lo¹i 1: 3 ng­êi Lo¹i 2 : 4 ng­êi -VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh, theo dâi chung vÒ sæ s¸ch chøng tõ qu¶n lý tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi qu¶n lý ®«n ®èc thu nép chøng tõ. Tuy nhiªn viÖc thanh to¸n c«ng nî chËm, vßng quay vèn dµi ngµy. *C¸c ho¹t ®éng kh¸c. Toµn bé c«ng nh©n ®Òu ®­îc häc an toµn lao ®éng. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n míi ®Òu ®­îc phæ biÕn néi quy an toµn, phï hîp, kÞp thêi. Cung cÊp ®óng víi ®Çy ®ñ trang bÞ b¶o hiÓm lao ®éng phï hîp víi tõng ng­êi, tõng c«ng viÖc. Trong n¨m hÇu nh­ kh«ng cã vô tai n¹n nµo x¶y ra. C«ng ty còng ®· trÝch nép tiÒn lao ®éng c«ng Ých cho CBCNV trong ®é tuæi víi sè tiÒn lµ: H­ëng øng ®ît ph¸t ®éng cña C«ng ty v× ®ång bµo miÒn trung bÞ lò lôt.Toµn thÓ CBCNV trong Chi nh¸nh ®· tù nguyÖn gãp víi tæng sè tiÒn lµ 1 triÖu. 2. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm qua thùc hiÖn kinh doanh n¨m 2000. Th­êng xuyªn ®Þnh kú Chi nh¸nh tæ chøc häp s¬ bé, giao ban ®Ó ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng tuÇn, th¸ng, quÝ ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®· lµm ®­îc, nh÷ng ®iÓm cÇn kh¾c phôc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn giao nhiÖm vô cô thÓ. - Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua theo tõng ®ît, thi ®ua th¸ng, quý cã b×nh bÇu khen th­ëng kÞp thêi, ph¸t huy s¸ng kiÕn kh¶ n¨ng tù s¸ng t¹o ®Ó CBCNV thÊy râ ®­îc vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong Chi nh¸nh .Cã nç lùc phÊn ®Êu cao, cïng nhau ®oµn kÕt tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô t¹o ra søc m¹nh tËp thÓ .§Æc biÖt lµ ban l·nh ®¹o ®· ngµy ®ªm kh«ng qu¶n n¾ng m­a lÆn léi víi th­¬ng tr­êng ®Ó tiÕp cËn víi kh¸ch hµng t×m kiÕm viÖc lµm cho Chi nh¸nh. - M¹nh d¹n chñ ®éng khÐo lÐo trong quan hÖ ngo¹i giao ®Ó ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®¹i lý cã gi¸ trÞ lín vµ l©u dµi nh­ víi cöa hµng thuèc b¶o vÖ thùc vËt thuèc H¶i yÕn... - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, nhÊt lµ ph¶i tõng b­íc thùc hiÖn vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9002 . MÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nh­ng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn . - Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Chi nh¸nh nªn chó träng quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng. Bªn c¹nh viÖc kinh doanh Chi nh¸nh còng cÇn quan t©m ®Õn vÖ sinh m«i tr­êng ®¶m b¶o cho mÆt b»ng cña Chi nh¸nh xanh, s¹ch, ®Ñp. NhËn thøc ®­îc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng nªn l·nh ®¹o Chi nh¸nh ph¶i th­êng xuyªn quan t©m, tuyÓn chän vµ bè trÝ hîp lÝ c¸c c¸n bé ë c¸c bé phËn ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña tõng ng­êi. Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t vµ lµm quen víi nh÷ng g× thay ®æi trong ngoµi néi bé. 3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh n¨m 2001 vµ nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn. Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng t×m kiÕm c¸c ph­¬ng c¸ch nh»m n©ng cao c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trong kh©u l­u th«ng, t×m kiÕm lîi nhuËn. §Ó tån t¹i trªn th­¬ng tr­êng kh«ng th× ch­a ®ñ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao tiÒm lùc vµ thÕ lùc trong kinh doanh, cho phÐp doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh h­íng kh¸ch hµng vµ b¹n hµng t×m ®Õn doanh nghiÖp ®Ó mua hµng vµ thiÕt lËp quan hÖ kinh tÕ l©u dµi nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ më réng thÞ tr­êng. TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ trªn phô thuéc rÊt lín vµo ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®iÒu ®ã chÝnh lµ thÞ tr­êng. §Õn n¨m 2001 Chi nh¸nh dù kiÕn vµ ®Æt ra kÕ ho¹ch kinh doanh nh­ sau: - Doanh thu ®¹t 20 tû VND - L­¬ng b×nh qu©n tõ 1700000®Õn 1750000 ®ång /ng­êi/th¸ng - HÖ thèng m¹ng l­íi ®¹i lý sÏ cã ë gÇn hÕt c¸c tØnh phÝa b¾c. Víi nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch trªn Chi nh¸nh ®· ®Æt ra mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn nh­ sau: - T¨ng c­êng kh¶ n¨ng t×m kiÕm viÖc lµm - Thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9002 mµ C«ng ty ®· ®­îc nhËn chøng chØ th¸ng 4 n¨m 1999. - Rµ so¸t l¹i lùc l­îng lao ®éng tõ c¸n bé viªn chøc ®Õn c«ng nh©n nh»m s¾p xÕp, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ, tr¸nh chñ nghÜa b×nh qu©n trong thu nhËp, cã chÕ ®é khuyÕn khÝch ®èi víi ng­êi lao ®éng trÎ cã tay nghÒ cã søc khoÎ, cã n¨ng suÊt cao. Kiªn quyÕt sö lý ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng ý thøc tæ chøc kû luËt kÐm, û l¹i tËp thÓ, thÝch bao cÊp, thùc hiÖn xo¸ hîp ®ång lao ®éng víi nh÷ng c«ng nh©n míi tuyÓn theo hîp ®ång thêi vô kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn lao ®éng (tay nghÒ yÕu ý thóc kÐm sóc koÎ kh«ng ®¶m b¶o ...) - C«ng t¸c kü thuËt: C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt l­îng nãi riªng, vµ qu¶n lý nãi chung ®Ó xøng ®¸ng víi tiªu chuÈn ISO. §¶m b¶o nh÷ng sai háng ph¶i ®­îc ph¸t hiÖn ngay tõ ®Çu vÒ s¶n phÈm, c«ng nh©n..Thùc hiÖn tiÕt kiÖm ngay tõ kh©u qu¶n lý kü thuËt . - C«ng t¸c ®µo t¹o: Cã chÝnh s¸ch vµ kinh phÝ tho¶ ®¸ng ®Ó ®µo t¹o l¹i ®èi víi lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp.Thùc hiÖn giái mét nghÒ biÕt nhiÒu nghÒ. KhuyÕn khÝch CBCNV häc tËp ®Ó n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô, sÏ cÊp häc phÝ cho nh÷ng ng­êi häc ®óng nghÒ m×nh lµm, cã nh÷ng cè g¾ng trong lao ®éng, ®ãng gãp vµ phôc vô l©u dµi trong Chi nh¸nh. - C«ng t¸c tµi chÝnh: T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh, cËp nhËt theo dâi thu chi hµng ngµy. - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ do Nhµ n­íc ban hµnh, ®¶m b¶o c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc nh­ thuÕ VAT, c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch kh¸c.Thùc hiÖn tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ v¨n phßng, t¨ng c­êng c«ng t¸c thu ®ßi nî thùc hiÖn tèt chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, tr¸nh rñi ro trong kinh doanh. - C«ng t¸c thi ®ua: Trong n¨m sÏ tæ chøc nhiÒu phong trµo thi ®ua kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín nh»m ®éng viªn tinh thÇn lao ®éng s¸ng t¹o cña c«ng nh©n viªn chøc. - Ngoµi ra Chi nh¸nh cßn ph¶i ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng néi lùc, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n phÊn ®Êu thùc hiÖn toµn diÖn c¸c chØ tiªu kinh doanh cã l·i . Kh«ng ngõng t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, cñng cè hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trªn c¬ së thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2000, x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2001 vµ ®Þnh h­íng c¸c n¨m tiÕp theo, Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II (HN) xin kiÕn nghÞ víi C«ng ty mét sè kiÕn nghÞ sau: + C«ng ty nªn giao thªm khèi l­îng s¶n phÈm bÊt kú lóc nµo Chi nh¸nh cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2001. + Hç trî c¸n bé chuyªn m«n ®Ó h­íng dÉn cho Chi nh¸nh ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tãm l¹i: Qua c¸c n¨m ho¹t ®éng thuËn lîi cã, khã kh¨n còng cã, nh­ng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ CBCNV ®Æc biÖt lµ sù nhÊt trÝ cao trong l·nh ®¹o Chi nh¸nh vÒ chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p vµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng, hy väng r»ng n¨m 2001 b»ng søc v­¬n lªn vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn ®· ®Ò ra, Chi nh¸nh sÏ ngµy mét lín m¹nh vµ v­¬n lªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy nh÷ng khã kh¨n . II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë Chi nh¸nh C«ng ty VËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II (HN). Tiªu thô s¶n phÈm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó tiªu thô s¶n phÈm, trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ, ®¶m b¶o kinh doanh cã lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n. HiÖn nay s¶n phÈm cña Chi nh¸nh vÉn ®ang ®­îc ­a chuéng trªn thÞ tr­êng. Chñ yÕu lµ do chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ®¹t tiªu chuÈn ISO ®¸p øng ®­îc mong mái cña ng­êi tiªu dïng. H¬n n÷a ®«i khi còng v× s¶n phÈm cña Chi nh¸nh kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu hiÖn nay . Trong thêi gian tíi Chi nh¸nh sÏ cè g¾ng më réng hÖ thèng m¹ng l­íi ®¹i lý t¨ng thÞ phÇn ®Ó s¶n phÈm cña Chi nh¸nh cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c tØnh phÝa B¾c. Khi ®ã cã thÓ cung vÒ thuèc b¶o vÖ thùc vËt sÏ v­ît qu¸ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Ng­êi tiªu dïng víi møc thu nhËp ®ang dÇn ®­îc t¨ng lªn sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng c¬ héi lùa chän nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao mµ kh«ng bËn t©m ®Õn gi¸ cao hay thÊp. LiÖu khi ®ã s¶n phÈm cña Chi nh¸nh cã ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn hay kh«ng? C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty kh¸c cã thay thÕ thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh hay kh«ng? §©y lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®Æt ra cho Chi nh¸nh . Qua sù ph©n tÝch ­u ®iÓm, nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n tån t¹i vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II (HN) trong phÇn viÕt nµy em xin tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh . 1. VÒ phÝa Chi nh¸nh. §Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II (HN) cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng hiÖn nay, còng nh­ sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh trong thêi gian tíi vËy em xin nªu c¸c biÖn ph¸p nh­ sau: 1.1. X©y dùng vµ cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng. Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng ®ã lµ c¸c ®¹i lý, nã chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng s¶n phÈm tiªu thô vµ so víi kh¸ch hµng kh¸c. Do vËy,viÖc x©y vµ cñng cè mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c kh¸ch hµng nµy lµ ®iÒu hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi Chi nh¸nh . §Ó gi÷ ®­îc b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c ®¬n vÞ tiªu thô lín cña m×nh. Chi nh¸nh ph¶i kh«ng ngõng x©y dùng vµ cñng cè mèi quan hÖ mËt thiÕt víi hä. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, Chi nh¸nh nªn gi÷ mèi quan hÖ th­êng xuyªn víi hä nhËn lêi mêi vµ cö ®¹i diÖn tham dù ®Çy ®ñ c¸c héi nghÞ tæng kÕt, c¸c cuéc héi th¶o do c¸c ®¬n vÞ nµy tæ chøc tõ ®ã thu nhËp th«ng tin vÒ nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña b¹n hµng. Bªn c¹nh ®ã Chi nh¸nh còng nªn tæ chøc c¸c cuéc Héi nghÞ còng nh­ c¸c cuéc héi th¶o ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn gÆp gì trao ®æi ®ång thêi cñng cè mèi quan hÖ víi b¹n hµng. §ã còng lµ c¬ héi ®Ó ®iÒu tra n¾m b¾t th«ng tin vÒ nhu cÇu cña hä . Khi tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o vµ Héi nghÞ kh¸ch hµng Chi nh¸nh cÇn l­u ý: Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng: §Ó Héi nghÞ kh¸ch hµng ®¹t hiÖu qu¶ cao, Chi nh¸nh nªn mêi tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng lín c¸c ®¬n vÞ: Cöa hµng thuèc BVTV H¶i YÕn (Thanh Xu©n-Hµ Néi); C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt-dÞch vô-xuÊt khÈu Tõ Liªm (CÇu GiÊy- Hµ Néi); Cöa hµng thuèc BVTV Bµ s¬n (ThÞ x· B¾c Ninh);… Trong Héi nghÞ kh¸ch hµng, C«ng ty ph¶i t¹o ra ®­îc bÇu kh«ng khÝ th©n mËt, cëi më vµ ®­a ra c¸c gîi ý ®Ó kh¸ch hµng nãi vÒ ­u nh­îc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, nh÷ng v­íng m¾c trong quan hÖ mua b¸n, nh÷ng phiÒn hµ, thiÕu sãt (nÕu cã) trong kh©u b¸n hµng cña Chi nh¸nh, còng nh­ nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm cña hä trong nh÷ng n¨m tíi. Chi nh¸nh còng nªn c«ng bè cho kh¸ch hµng biÕt c¸c dù ¸n, kÕ ho¹ch tiªu thô cña m×nh trong n¨m tíi nh»m t¹o lßng tin vµ sù chñ ®éng cho kh¸ch hµng. Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o: Kh¸c víi héi nghÞ kh¸ch hµng, héi th¶o chØ nªn ®Ò cËp tíi mét hoÆc mét vµi khÝa c¹nh cã liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, ch¼ng h¹n nh­ héi th¶o vÒ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh ,…Thµnh viªn cña c¸c cuéc héi th¶o ngoµi c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ kinh tÕ Chi nh¸nh ph¶i mêi ®¹i diÖn c¸c kh¸ch hµng, b¹n hµng lín cña m×nh. Th«ng qua héi th¶o sù hîp t¸c vµ hiÓu biÕt sÏ ®­îc t¨ng c­êng. Tõ ®ã khuyÕn khÝch sù chó ý cña kh¸ch hµng ®èi víi Chi nh¸nh vµ ®Æc biÖt ®èi víi s¶n phÈm thuèc b¶o vÖ thùc vËt . §Ó x©y dùng vµ cñng cè mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c ®¬n vÞ tiªu thô träng ®iÓm, Chi nh¸nh cßn ph¶i lu«n gi÷ ch÷ “tÝn” . Nã ®­îc thÓ hiÖn ë chÊt l­îng, chñng lo¹i, sè l­îng, thêi ®iÓm giao hµng, tiÕn ®é giao hµng, viÖc cung cÊp hµng ®óng theo hîp ®ång ®· ký kÕt lµ tr¸ch nhiÖm, lµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña Chi nh¸nh . Trong quan hÖ mua b¸n, ®«i khi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c ®¬n vÞ tiªu thô träng ®iÓm nµy ch­a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho Chi nh¸nh theo h¹n v× gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Trong tr­êng hîp nµy, Chi nh¸nh nªn xem xÐt viÖc cho phÐp kh¸ch hµng chËm thanh to¸n mét thêi gian n÷a, gióp ®ì hä gi¶i quyÕt khã kh¨n ®Ó cñng cè quan hÖ g¾n bã víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c ®¬n vÞ tiªu thô träng ®iÓm nµy. Thùc hiÖn tèt c¸c vÊn ®Ò trªn ®©y, Chi nh¸nh sÏ x©y dùng vµ cñng cè ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã mËt thiÕt víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, c¸c ®¬n vÞ tiªu thô träng ®iÓm cña m×nh, kh«ng ngõng cñng cè uy tÝn cña Chi nh¸nh, gi÷ v÷ng kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh s¶n l­îng s¶n phÈm thuèc b¶o vÖ thùc vËt cho Chi nh¸nh 1.2.Nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Mçi mét vËt thÓ ®Òu tån t¹i vµ ph¸t triÓn quanh mét m«i tr­êng nhÊt ®Þnh vµ chÞu ¶nh h­ëng, còng nh­ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau t¹o thµnh mét quan hÖ rµng buéc. Tiªu thô s¶n phÈm còng thÕ chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña c¬ chÕ thÞ tr­êng do ®ã nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cña Chi nh¸nh. Thu nhËp th«ng tin tèt th× sÏ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn, cßn nÕu kh«ng th× sÏ ®­a ra quyÕt ®Þnh ng­îc l¹i, v× vËy viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong kinh doanh cña mét doanh nghiÖp nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. VÒ mÆt nµy th× Chi nh¸nh còng ®· quan t©m trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu nµy ph¶i liªn tôc vµ xö lý th«ng tin ph¶i nhanh h¬n. Do ®ã Chi nh¸nh cÇn ph¶i chó ý quan t©m thùc hiÖn nh÷ng néi dung sau : - Chi nh¸nh nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Æc biÖt ph¶i quan t©m h¬n n÷a, ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu khi ph¶i ®èi mÆt trùc tiÕp víi thÞ tr­êng trong h×nh th¸i kinh tÕ thÞ tr­êng tù ®iÒu chØnh cã ®iÒu tiÕt vÜ m« hiÖn nay, Chi nh¸nh ph¶i ®èi mÆt víi thÞ tr­êng c¹nh tranh ®a ph­¬ng kh«ng hoµn h¶o. Do vËy, hÖ thèng c¸c d÷ liÖu th«ng tin ph¶n ¸nh toµn c¶nh vµ chuyªn biÖt vÒ thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh gi÷ vai trß quan träng t¹o tiÒn ®Ò c¬ së träng yÕu ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh . - Chi nh¸nh cÇn ®Çu t­ nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng v× hiÖn nay thÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu lµ c¸c tØnh miÒn B¾c, mÆc dï Chi nh¸nh cã t¨ng ®­îc thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng h¬n tr­íc. §èi víi thÞ tr­êng míi tõ viÖc nghiªn cøu b¸n hµng vÒ nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm, vÒ ph­¬ng thøc phôc vô, sù hiÓu biÕt vµ quan hÖ víi kh¸ch hµng rÊt cÇn ph¶i ®Çu t­ thêi gian c«ng søc vµ chi phÝ cho nh÷ng nghiªn cøu ®ã. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái Chi nh¸nh cã mét lùc l­îng rÊt lín vÒ mäi mÆt v× vËy ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®oµn kÕt nhÊt trÝ hÕt lßng v× xù nghiÖp chung . - HiÖn nay Chi nh¸nh ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn kinh doanh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®©y lµ mét b­íc tèt do ®ã Chi nh¸nh cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a cho chiÕn l­îc nµy. Muèn tiªu thô ®­îc s¶n phÈm míi vµo thÞ tr­êng hiÖn t¹i hay thÞ tr­êng míi ®ßi hái c«ng t¸c nghiªn cøu n¾m b¾t thÞ tr­êng ph¶i tèt, th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c, chÊt l­îng, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc phôc vô,..ph¶i ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn . - Nghiªn cøu thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh ®ßi hái ph¶i ®Çu t­ chi phÝ h¬n ®Ó c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc, ngo¹i ng÷, cã thÓ tiÕp cËn víi kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi tõ ®ã cã nh÷ng th«ng tin ®¹t ®­îc ®é tin cËy cao. - Chi nh¸nh còng cÇn nghiªn cøu sù biÕn ®éng nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Nghiªn cøu nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña nghµnh n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ë n­íc ta cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. KÕt hîp ®Èy m¹nh ®i s©u nghiªn cøu nhu cÇu kh¶ n¨ng tiªu dïng cho nghµnh n«ng nghiÖp . - HiÖn nay c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ë Chi nh¸nh do Gi¸m ®èc vµ bé phËn qu¶ng b¸ ®¶m nhiÖm nªn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng còng rÊt bËn rén vµ ®«i khi ch­a ®­îc chuyªn s©u t×m hiÓu. Gi¸m ®èc qu¸ bËn nhiÒu viÖc, ph©n tÝch nghiªn cøu thÞ tr­êng ë phßng qu¶ng b¸ khi tho¶ng ch­a ®­îc hîp lý v× thÕ Chi nh¸nh cã thÓ x¾p xÕp l¹i c¬ cÊu qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng chø kh«ng cÇn lËp ra mét bé phËn nh­ng Ýt nhÊt ph¶i cã mét ng­êi phô tr¸ch c«ng viÖc nµy lµ thÝch øng, ph¶i ®­a ra ®­îc chiÕn l­îc nghiªn cøu thÞ tr­êng cô thÓ nhu cÇu nghiªn cøu th«ng tin vÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin vÒ t×nh tiªu thô...vµ nghiªn cøu ë ®©u? nguån th«ng tin nµy lµ cña ai?..§ång thêi kÕt hîp víi nh÷ng th«ng tin qua nghiªn cøu thÞ tr­êng sè liÖu hoÆc qua nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp ®Ó biÕt ®­îc kh¸ch hµng cÇn g× ®Ó cã biÖn ph¸p ®¸p øng nhu cÇu, tõ ®ã n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . Tãm l¹i, chØ cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh còng nh­ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm s¸t víi thùc tÕ dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng vµ phÇn thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh. Do ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ c«ng t¸c cÇn ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ®¹t hiÖu qu¶ cao. 1.3. §æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng. Nh­ chóng ta ®· biÕt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ hay nãi nghÜa hÑp ho¹t ®éng b¸n hµng lµ mét nghÖ thuËt. §· lµ nghÖ thuËt nã ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i n¾m b¾t thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cã quyÒn ®­a ra yªu cÇu cña hä, nÕu ta phôc vô hä tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh th× ta sÏ dµnh ®­îc kh¸ch hµng cña hä, b»ng kh«ng ta sÏ mÊt kh¸ch hµng cho ®èi thñ. Cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng hµng ngµy hµng giê diÔn ra á nhiÒu yÕu tè nh­ gi¸ c¶, chÊt l­îng s¶n phÈm ,chÊt l­îng dÞch vô. §Æc biÖt lµ h×nh thøc b¸n hµng, ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ th¸i ®é phôc vô. H×nh thøc b¸n hµng, ph­¬ng thøc b¸n hµng cµng ngµy cµng ®a d¹ng phong phó ®¸p øng ngµy cµng cao nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña c¸ nh©n hay tæ chøc. §èi víi s¶n phÈm lµ hµng ho¸ tiªu dïng c¸ nh©n c¸c h×nh thøc b¸n rÊt phong phó, nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng cho c«ng nghiÖp l¹i chñ yÕu lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp. Dï b¸n hµng theo h×nh thøc nµo th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kÌm theo b¸n ®Ó c¹nh tranh víi ®èi thñ cña m×nh. Víi sù c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng cã ®Æc ®iÓm tiªu biÓu lµ tiÕn bé khoa häc kü thuËt cã thÓ xo¸ bá sù kh¸c nhau gi÷a c¸c s¶n phÈm. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm quan träng th× ­u thÕ thÞ tr­êng quan träng h¬n nhiÒu. Mét c¸ch cã thÓ cã ®­îc ­u thÕ thÞ tr­êng lµ t¹o ra s¶n phÈm kÌm theo chÊt l­îng phôc vô tèt. V× ®a sè doanh nghiÖp ®Òu chung mét môc tiªu lµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã s¸ng kiÕn vµ ®i tiªn phong ®Ó lµm cho sù phôc vô cña m×nh næi bËt trªn thÞ tr­êng. Kh«ng may thay ®a sè ng­êi b¸n chØ b¸n hµng mµ kh«ng nhËn ra hËu qu¶ cña viÖc bá r¬i kh¸ch hµng kh«ng ®­îc h­ëng lîi Ých cña sù phôc vô. Sö dông thªm ho¹t ®éng dÞch vô trong b¸n hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt, v× t¹o ®­îc tiÒn ®Ò thu hót kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp. Muèn ¸p dông cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i dÞch vô nµo? Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II quan t©m nhiÒu ®Õn dÞch vô trong khi b¸n vµ sau khi b¸n hµng. DÞch vô trong khi b¸n lµ dÞch vô phôc vô qu¸ tr×nh lùa chän xem xÐt quyÕt ®Þnh vµ mua hµng cña kh¸ch, ph¶i ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ, chÊt l­îng dÞch vô cao, gi¸ c¶ ph¶i niªm yÕt râ rµng, chØ dÉn gióp kh¸ch hµng lùa chän h­íng dÉn sö dông, b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm mua, c¸c ho¹t ®éng bao gãi, lµm ho¸ ®¬n chøng tõ, phiÕu b¶o hµnh ..s¾p xÕp hµnh lý tr­íc lóc ra vÒ, víi th¸i ®é lÞch thiÖp kh«ng g©y khã chÞu ®èi víi hä vµ hÑn gÆp l¹i lÇn sau. DÞch vô sau khi b¸n hµng chñ yÕu lµ c¸c dÞch vô b¶o hµnh s¶n phÈm, dÞch vô tÝn dông, dÞch vô kü thuËt, dÞch vô th«ng tin, dÞch vô vËn chuyÓn, bèc xÕp chë hµng ®Õn nhµ, göi hµng cho kh¸ch, ph¶i t¹o ra sù tho¶i m¸i tin t­ëng. Nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c nµy ®· ®­îc Chi nh¸nh quan t©m c¶i t¹o vµ ®Èy m¹nh, tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn hµng tiªu thô víi khèi k­îng lín nªn vËn chuyÓn vµ giao nhËn ®«i lóc gÆp khã kh¨n, Chi phÝ vËn chuyÓn cã thÓ t¨ng do vËy Chi nh¸nh cÇn ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ tiªu thô gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn. MÆt kh¸c ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp ch­a h¼n lµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Thùc tÕ cho thÊy b¸n hµng cho kh¸ch hµng ph¶i qua trung gian m«i giíi, hay nhµ ph©n phèi c«ng nghiÖp Chi nh¸nh ®· thÊy ®­îc ®iÒu nµy tõ rÊt l©u. V× vËy h×nh thøc b¸n hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu th«ng qua trung gian, trung gian nhËn ®­îc hoa hång cña Chi nh¸nh lín h¬n hä sÏ b¸n l¹i ®­îc s¶n phÈm cho kh¸ch hµng víi kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu nh­ nhau. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m m«i giíi ®Èy m¹nh h¬n. C«ng t¸c b¸n hµng còng cÇn ph¶i ®æi míi ë th¸i ®é phôc vô, ch¼ng ph¶i b¸n hµng cho c¸ nh©n mµ b¸n hµng cho tæ chøc còng cÇn cã th¸i ®é phôc vô tèt .Nh÷ng biÓu hiÖn, nh÷ng cö chØ lêi nãi cña c¸n bé lµm c«ng t¸c b¸n ®Òu rÊt quan träng. Doanh nghiÖp cã thÓ b¸n nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt ®Õn mÊy th× doanh nghiÖp kh¸c còng cã thÓ b¸n ®­îc, nh­ vËy kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän vµ hä sÏ chän mua hµng cña ®èi t­îng cã th¸i ®é phôc vô tèt h¬n.Trong marketing nh÷ng biÓu hiÖn th¸i ®é cña ng­êi cung cÊp hay ng­êi b¸n ®­îc gäi lµ marleting h­íng néi, kinh tÕ thÞ tr­êng cµng cÇn ®ßi hái marketing h­íng néi .VËy mét sè C«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu nh©n viªn ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó mÊt kh¸ch hµng cña C«ng ty chØ v× th¸i ®é phôc vô ch­a tèt. Nh©n viªn b¸n hµng võa lµ ng­êi b¸n hµng còng võa lµ ng­êi mua thùc hiÖn giao nhËn s¶n phÈm, hä cßn lµ ng­êi thu l­îm c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng. Do ®ã ®ßi hái hä ph¶i cã nghÖ thuËt b¸n, cã kü n¨ng b¸n hµng vµ kü n¨ng giao tiÕp tèt. Tãm l¹i: hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng lµ hoµn thiÖn mét c«ng c«ng cô c¹nh tranh cã hiÖu lùc gióp cho Chi nh¸nh t¨ng kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng mÆt hµng Chi nh¸nh ®ang kinh doanh. Thùc chÊt cña chiÕn l­îc dÞch vô lµ lµm ra ph­¬ng ph¸p tÝch cùc ®Ó thùc hiÖn dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra s¶n phÈm ®Çu vµo nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng uy tÝn cña Chi nh¸nh víi kh¸ch hµng. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh lµ nhËp hµng tõ C«ng ty vÒ ®Ó b¸n. V× vËy kh©u b¶o qu¶n l­u kho s¶n phÈm lµ v« cïng quan träng ®iÒu nµy ¶nh trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm giao cho kh¸ch hµng. §Ó gi÷ v÷ng uy tÝn víi kh¸ch hµng, kh«ng ngõng duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng, n©ng cao s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm Chi nh¸nh cÇn cã ®­îc s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy Chi nh¸nh cÇn tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p sau: Thø nhÊt, c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, Chi nh¸nh cÇn t¨ng c­êng qu¶n lý chÊt l­îng kÓ tõ khi nhËp hµng ®Õn khi xuÊt hµng, ¸p dông ®óng hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng ISO. Thø hai, cÇn ®æi míi mét sè trang thiÕt bÞ m¸y mãc v¨n phßng nh»m ®ång bé ho¸ c¬ s¬ vËt chÊt cña Chi nh¸nh. Thø ba, ph¶i lu«n tËp trung vµo c«ng viÖc ®µo t¹o con ng­êi ®ã lµ c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt ,c¸n bé kiÓm tra c¸n bé c«ng nh©n viªn. 1.5. H¹ thÊp chi phÝ nh»m h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh cña Chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kh¸ch quan cña mäi ho¹t ®éng nã cã quan hÖ víi hiÖu qu¶ kinh doanh, sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm nhÊt lµ ®èi víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i víi ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c trong c¹nh tranh thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc gi¸ c¶ lµ mét chiÕn l­îc phæ biÕn ë mçi quèc gia mµ møc thu nhËp cña d©n c­ cßn ch­a cao. §Þnh gi¸ b¸n thÊp h¬n ®èi thñ c¹nh tranh do cã chi phÝ thÊp h¬n, nÕu nh­ biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao th× kh«ng nh÷ng gióp cho doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô mµ cßn chiÕm ®­îc thÞ phÇn trong ngµnh. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, gi¸ b¸n ra cña Chi nh¸nh ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn.V× vËy, ®Ó h¹ thÊp ®­îc gi¸ b¸n s¶n phÈm Chi nh¸nh ph¶i t×m c¸ch h¹ thÊp ®­îc c¸c yÕu tè chi phÝ sau: Gi¶m chi phÝ l­u kho. Kho b·i cho c¸c s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng nã còng tèn mét kho¶n chi phÝ ®¸ng kÓ cho c«ng t¸c b¶o qu¶n nµy. §Ó gi¶m ®­îc chi phÝ nµy Chi nh¸nh cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt viÖc thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c hîp ®ång kinh tÕ v× ®©y lµ c¨n cø ®Ó Chi nh¸nh nhËp hµng ho¸ vµ b¸n hµng, ViÖc thùc hiÖn chÝnh x¸c ®iÒu nµy th× thêi gian l­u kho cña s¶n phÈm sÏ gi¶m ®i vµ nã cã t¸c dông gi¶m chi phÝ l­u kho. H¹ thÊp c­íc phÝ vËn t¶i. H¹ thÊp c­íc phÝ vËn t¶i lµm c¨n cø ®Ó h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm còng lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc ®­îc ®Èy m¹nh c«ng t¸c thô tiªu thô s¶n phÈm cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Víi Chi nh¸nh vÊn ®Ò nµy còng khã, v× tuy ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kh«ng cång kÒnh, viÖc chuyªn chë vËn chuyÓn bèc dì dÔ dµng. Nh­ng ®Ó gi¶m chi phÝ nµy Chi nh¸nh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ xem chän ph­¬ng tiÖn v©n chuyÓn nµo cho phï hîp ®­êng s¾t hay ®­êng bé ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i hÕt søc linh ho¹t bëi v× nÕu vËn chuyÓn ®­êng s¾t th× lîi h¬n vÒ gi¸ c¶ vËn chuyÓn vµ sè l­îng trªn mét lÇn vËn chuyÓn nh­ng ng­îc l¹i rÊt tèn kÐm vÒ sè lÇn bèc dì. Cßn nÕu vËn chuyÓn b»ng « t« th× sè l­îng chuyÕn nhiÒu nh­ng tiÖn lîi vÒ sè lÇn bèc dì. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p tÝch cùc sÏ t¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô ®Æc biÖt lµ tiªu thô cho C«ng ty, C«ng ty lín vµ c¸c dù ¸n lín cña Nhµ n­íc. 1.6. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ b¸n linh ho¹t, mÒm dÎo vµ ¸p dông chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vÊt chÊt trong tiªu thô s¶n phÈm. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, bªn c¹nh biÖn ph¸p h¹ gi¸ b¸n chung, Chi nh¸nh cÇn ®Ò nghÞ víi C«ng ty cho phÐp x©y d­ng mét chÝnh s¸ch gi¸ b¸n linh ho¹t, mÒm dÎo. §èi víi thÞ tr­êng míi, Chi nh¸nh nªn ®Ò nghÞ C«ng ty cho phÐp ¸p dông chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i mét l­îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh ®Ó kh¸ch hµng dïng thö miÔn phÝ. Sau ®ã, nÕu tiªu thô ®­îc Chi nh¸nh nªn ¸p dông chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ b¸n ®Ó kÝch thÝch tiªu thô, tõng b­íc chiÕm lÜnh vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng nµy, cã thÓ ®­a møc gi¸ thÊp h¬n møc gi¸ trªn thÞ tr­êng kh¸c trong thêi gian vµi quÝ. Khi ®· æn ®Þnh th× sÏ trë vÒ møc gi¸ ban ®Çu. Møc khuyÕn m¹i nh­ thÕ n¸o nªn ®Ó cho bé phËn kinh doanh ®­a ra sau ®ã b¸o c¸o lªn C«ng ty ®Ó C«ng ty quyÕt ®Þnh nh­ vËy sÏ kh¸ch quan vµ s¸t thùc tÕ h¬n. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng Chi nh¸nh còng nªn xin phÐp C«ng ty t¹o sù ­u ®·i cïng viÖc gi¶m gi¸ thay v× khung gi¸ quy ®Þnh chung ®Ó duy tr× mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi, gi÷ v÷ng kh¸ch hµng. §iÒu nµy nÕu thùc hiÖn th× chØ ghi trong hîp ®ång gi÷a hai bªn mµ kh«ng nªn tuyªn truyÒn réng r·i ®Ó tr¸nh sù so s¸nh gi÷a c¸c kh¸ch hµng kh¸c. §èi víi kh¸ch hµng ký hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm lín, Chi nh¸nh cã thÓ xin phÐp C«ng ty gi¶m gi¸ s¶n phÈm theo tõng ®ît khèi l­îng hîp ®ång cô thÓ. Møc gi¸ ­u ®·i thÕ nµo cßn phô thuéc vµo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty. Mét chÝnh s¸ch gi¸ mÒm dÎo nh­ trªn sÏ khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng triÓn väng tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh t¹o ®­îc sù ®·i ngé víi b¹n hµng truyÒn thèng, gi÷ v÷ng ®­îc kh¸ch hµng nµy tr­íc søc thu hót cña ®èi thñ c¹nh tranh, ®ång thêi khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng tËp trung mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh víi khèi l­îng lín t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Chi nh¸nh trong viÖc ®iÒu phèi mua b¸n s¶n phÈm. KhuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng kÝch thÝch tiªu thô ë Chi nh¸nh, viÖc ¸p dông ®ßn bÈy nµy còng ®· ®­îc ban hµnh, nh­ng trong thêi gian tíi Chi nh¸nh cÇn ¸p dông mét c¸ch triÖt ®Ó vµ réng r·i h¬n.Cô thÓ lµ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, Chi nh¸nh nªn ¸p dông chÝnh s¸ch nµy nh­ sau: §èi víi kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, bªn c¹nh viÖc gi¶m gi¸ % theo khèi l­îng tiªu thô, ®Ó khuyÕn khÝch tiªu thô, Chi nh¸nh cã thÓ xin phÐp C«ng ty ®­a ra quy ®Þnh møc th­ëng ngoµi hîp ®ång ®èi víi mét sè ®èi t­¬ng nh­ sau: §èi víi c¸c ®¬n vÞ tr­íc ®©y chØ mua s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh víi Chi nh¸nh nay chuyÓn sang mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh th× Chi nh¸nh cã thÓ th­ëng mét tû lÖ % gi¸ trÞ hîp ®ång tuú theo khèi l­îng hîp ®ång mua. §èi víi b¹n hµng truyÒn thèng, nÕu trong n¨m hä thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm cho Chi nh¸nh theo ®óng tiÕn ®é vµ tiªu thô vÒ sè l­îng lín h¬n so víi n¨m tr­íc th× Chi nh¸nh còng nªn xem xÐt viÖc th­ëng cho hä mét phÇn lîi nhuËn mµ C«ng ty cho phÐp céng víi kho¶n ­u ®·i theo qui ®Þnh. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt nµy, C«ng ty ph¶i trÝch bít mét phÇn lîi nhuËn cu¶ m×nh.Tuy nhiªn tæng lîi nhuËn cña C«ng ty vÉn t¨ng lªn do thÞ tr­êng ®­îc më réng, s¶n l­îng tiªu thô t¨ng m¹nh. 1.7. Hoµn thiÖn c«ng nghÖ h×nh thµnh mÆt hµng kinh doanh ë Chi nh¸nh. MÆt hµng kinh doanh lµ toµn bé gi¸ trÞ hµng ho¸ ghi trong danh môc ®Ó b¸n t¹i Chi nh¸nh theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ yÕu tè trung t©m ®èi víi mäi chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p kinh doanh. Do ®ã ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ ®Ó x©y dùng nªn chÝnh s¸ch mÆt hµng kinh doanh ®¶m b¶o nguyªn t¾c “b¸n nh÷ng g× kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh cã”. Chi nh¸nh hiÖn ®ang kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng: Thuèc trõ s©u, thuèc trõ cá, thuèc trõ bÖnh, thuèc kÝch thÝch sinh tr­ëng vµ ph©n bãn l¸. Trong mçi lo¹i th× cã rÊt nhiÒu mÆt hµng. §Ó tr¸nh rñi ro trong kinh doanh th­êng c¸c C«ng ty cã xu h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó c¸c nghµnh hµng hç trî lÉn nhau, ngoµi nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu b¾t buéc ph¶i cã b¸n th­êng xuyªn, Chi nh¸nh cã thÓ bæ sung vµo danh môc hµng kinh doanh nh÷ng mÆt hµng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng­êi tiªu dïng b»ng c¸c chÝnh s¸ch sau: §èi víi nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng mµ Chi nh¸nh ®· kinh doanh trong mét thêi gian dµi qua thö nghiÖm vµ hiÖn nay lµ mòi nhän kinh doanh ®ang b¸n trong Chi nh¸nh ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× Chi nh¸nh nªn tiÕp tôc duy tr× nh­ng ph¶i quan t©m ®Õn chÊt l­îng, sè l­îng ®Ó tr¸nh bÞ tån kho. Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh ph¶i quan t©m ®Õn viÖc hoµn thiÖn c¸c dÞch vô sau b¸n. §ßi hái Chi nh¸nh ph¶i nghiªn cøu kü nhu cÇu thÞ tr­êng, nhanh nh¹y víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ®Ó tr¸nh mua ph¶i hµng ®ang ®i vµo chu k× suy tho¸i. §èi víi mét sè mÆt hµng thuéc lo¹i thuèc kÝch thÝch sinh tr­ëng vµ ph©n bãn l¸ Chi nh¸nh nªn ph¸t triÓn quy m« kinh doanh dÇn dÇn ®Ó mang l¹i doanh thu lín cho Chi nh¸nh vµ sÏ trë thµnh yÕu tè c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña m×nh. VÒ mÆt hµng ho¸ cña Chi nh¸nh nªn m¹nh d¹n ®Çu t­ nghiªn cøu vµ kinh doanh mÆt hµng míi trªn thÞ tr­êng, g¾n liÒn víi viÖc nghiªn cøu nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Do ®ã Chi nh¸nh ph¶i thiÕt lËp ®­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cã tÝnh hÖ thèng nh»m t×m tßi ph¸t triÓn vµ nhËn ®­îc mÆt hµng míi trong tæng sè mÆt hµng mµ Chi nh¸nh kinh doanh. Tuy nhiªn, Chi nh¸nh còng ph¶i xem xÐt xem trong nh÷ng hµng ho¸ mµ C«ng ty cung cÊp, mÆt hµng nµo Chi nh¸nh cã lîi thÕ b¸n ®Ó t¨ng tØ lÖ s¶n phÈm ®ã, thóc ®Èy s¶n phÈm ®ã, thóc ®Èy ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh còng ph¶i cã kÕ ho¹ch t×m kiÕm chiÕn l­îc t¨ng khèi l­îng b¸n nh÷ng s¶n phÈm ch­a ®¹t doanh sè theo yªu cÇu cña C«ng ty, ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch kinh doanh hîp lý nh»m n©ng cao doanh sè b¸n vµ kh¼ng ®Þnh thÕ lùc cña Chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng. 1.8. Hoµn thiÖn thêi kho¸ biÓu lµm viÖc cña Chi nh¸nh. Thêi kho¸ biÓu ®i lµm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt cña nh©n viªn b¸n hµng cña Chi nh¸nh ®­îc thùc hiÖn vµ ¸p dông ®óng víi quy ®Þnh cña thêi kho¸ biÓu ®i lµm viÖc mét ca ®· gãp phÇn trong viÖc t¨ng nang suÊt lao ®éng còng nh­ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Chi nh¸nh. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh t«i muèn ®Ò xuÊt thªm vÒ thêi kho¸ biÓu cña Chi nh¸nh. Thêi gian më cöa cña Chi nh¸nh ph¶i ®óng quy ®Þnh cña thêi kho¸ biÓu ng­îc l¹i còng kh«ng ®­îc ®ãng cöa sím trong lóc thêi gian lµm viÖc vÉn cßn. MÆt kh¸c Chi nh¸nh ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó ®¸p øng vãi tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng khi ®Õn. §ång thêi ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn néi dung cña thêi kho¸ biÓu ®èi víi tõng nh©n viªn trong Chi nh¸nh cã nh­ vËy th× míi ®­a Chi nh¸nh tõng b­íc ph¸t triÓn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. 1.9. VÒ vÊn ®Ò tæ chøc kªnh tiªu thô vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm trong Chi nh¸nh. 1.9.1. Kªnh ph©n phèi. Kªnh ph©n phèi lµ con ®­êng mµ hµng ho¸ l­u th«ng tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. Nhê ®ã mµ kh¾c phôc ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm vÒ kh«ng gian, thêi gian, ®Þa ®iÓm, vµ quyÒn së h÷u hµng ho¸ dÞch vô víi nh÷ng ng­êi míi sö dông chóng . Víi chøc n¨ng rÊt quan träng nh­ vËy ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i chó träng ph¸t triÓn c¸c kªnh ph©n phèi nh­: Chi nh¸nh –ng­êi tiªu dïng; Chi nh¸nh ®¹i lý b¸n bu«n - ®¹i lý b¸n lÎ – ng­êi tiªu dïng, Chi nh¸nh - ®¹i lý b¸n lÎ – ng­êi tiªu dïng. C¸c nh©n tè m«i tr­êng lu«n t¸c ®éng buéc Chi nh¸nh ph¶i ®æi míi c¸c kªnh ph©n phèi. Kh¶ n¨ng ®æi míi kªnh ph©n phèi g¾n liÒn víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña Chi nh¸nh. V× vËy Chi nh¸nh ph¶i chó träng ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Ó cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng . 1.9.2. C¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm. §Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi. Chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn tèt mét sè ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm nh­ sau: Qu¶ng c¸o: Lµ h×nh thøc t«ng tin cho nhu cÇu kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. Nã võa mang tÝnh chØ dÉn võa mang tÝnh kÝch thÝch kh¸ch hµng ®Õn mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. Qu¶ng c¸o cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh...Muèn qu¶ng c¸o ®¹t hiÖu qu¶ Chi nh¸nh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: L­îng th«ng tin ph¶i cao, c¸c tin qu¶ng c¸o xóc tÝch râ rµng. §ång thêi tin qu¶ng c¸o (lêi nãi, tranh, ¶nh,...) ph¶i g©y ®­îc Ên t­îng thu hót ®­îc mäi ng­êi dÔ ®äc dÔ nhí. Hîp lÝ: Mçi tin qu¶ng c¸o ph¶i phï hîp víi t©m lý ng­êi nhËn tin vÒ thêi gian kh«ng gian vµ ph­¬ng tiÖn th«ng tin. B¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý: ®¶m b¶o tÝnh nghÖ thuËt cao, tÝnh ®ång bé, ®a d¹ng. Phï hîp víi kinh phÝ b¸n hµng dµnh cho qu¶ng c¸o. Lùa chän ph­¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc qu¶ng c¸o lµ tuú thuéc vµo tÝnh chÊt s¶n phÈm vµ ®iÒu kiÖn cña Chi nh¸nh, khuynh h­íng cña kh¸ch hµng. Sau khi qu¶ng c¸o, Chi nh¸nh ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¶ng c¸o gi÷a chi phÝ bá ra cho qu¶ng c¸o vµ kÕt qu¶ do nã mang l¹i. Tõ ®ã tiÕn hµnh ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp cho s¸t víi nhu cÇu cña Chi nh¸nh ®Ó tr¸nh rñi ro, ®¶m b¶o tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho Chi nh¸nh. Chµo hµng : Chi nh¸nh tæ chøc giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh cho kh¸ch hµng . Chiªu hµng: Lµ ph­¬ng ph¸p hµng ho¸ t¸c ®éng vµo kh¸ch hµng g©y Ên t­îng, sù høng thó vµ say mª hÊp dÉn víi kh¸ch hµng kÝch thÝch kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña m×nh. Chiªu hµng th«ng qua tªn gäi kiÓu d¸ng, h×nh thøc cña s¶n phÈm, giíi thiÖu s¶n phÈm b¸n hµng... vµ ®Æc biÖt cßn th«ng qua göi biÓu mÉu cña s¶n phÈm, tÆng quµ cho nh÷ng nh©n vËt næi tiÕng giao thiÖp réng. Chiªu kh¸ch :Lµ ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng vµo t×nh c¶m t­ t­ëng cña kh¸ch hµng g©y niÒm tin vµ sù th©n thiÕt cña kh¸ch hµng muèn mua s¶n phÈm cña Chi nh¸nh. N¬i giao tiÕp víi kh¸ch hµng ph¶i cã ®Þa ®iÓm ®Ñp, lÞch sù ph­¬ng tiÖn phôc vô tèt nh©n viªn giao tiÕp cã tr×nh ®é, nghiÖp vô cao, am hiÓu nghÖ thuËt øng xö. Xóc tiÕn b¸n hµng Bao gåm c¸c ho¹t ®éng thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tíi s¶n phÈm lµm nã hÊp dÉn h¬n .C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng bao gåm : Thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm KhuyÕn khÝch mua hµng b»ng c¸c h×nh thøc gi¶m gi¸, th­ëng Lu«n ®¸p øng c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô theo yªu cµu cña kh¸ch hµng nh­ cho phÐp thö tù do, chän hµng, ®æi hµng ... Lu«n c¶i tiÕn ph­¬ng thøc b¸n hµng thuËn lîi cho kh¸ch. Xóc tiÕn b¸n hµng ®­îc sö dông khi: Cã c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt. C¸c s¶n phÈm cã khuynh h­íng gièng nhau vÒ gi¸ c¶ vµ chøc n¨ng. Khi khèi l­îng b¸n phô thuéc vµo møc ®é quen thuéc cña kh¸ch hµng. Sù ­a thÝch cña nh·n hiÖu hµng ho¸. YÓm trî b¸n hµng Ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng ®­îc th«ng qua viÖc sö dông ho¹t ®éng cña hiÖp héi kinh doanh, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, héi chî. HiÖp héi kinh doanh. Trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh c¸c doanh ngiÖp tù ®éng hîp t¸c gióp ®ì lÉn nhau, ®ã lµ c¬ së h×nh thµnh nªn c¸c hiÖp héi. Th«ng qua hiÖp héi c¸c doanh nghiÖp cã thÓ qu¶ng c¸o khuÕch tr­¬ng, b¶o vÖ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, chèng l¹i sù ®éc quyÒn vµ gi¶m bít c¹nh tranh. Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Cöa hµng võa cã chøc n¨ng qu¶ng c¸o võa yÓm trî kh¸ch hµng, h­íng dÉn nhu cÇu, t¹o uy tÝn vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh. Th«ng qua cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm mèi quan hÖ mua b¸n ®­îc më réng, khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra lín vµ qu¶ng c¸o mét c¸ch hîp lÝ. Héi chî. Lµ h×nh thøc tæ chøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o mua b¸n s¶n phÈm, ®ång thêi còng lµ n¬i gÆp gì c¸c nhµ kinh doanh víi nhau, vµ gi÷a c¸c nhµ kinh doanh víi kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi héi chî triÓn l·m lµ n¬i kinh doanh c¸c c¬ héi kinh doanh, rÊt cÇn thiÕt víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. 1.10. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Thùc tÕ n¨m 1999-2000 cho thÊy tiªu dïng s¶n phÈm cña Chi nh¸nh trªn thÞ tr­êng gi¶m so víi c¸c n¨m tr­íc ë nhiÒu mÆt hµng. §iÒu nµy chØ ra r»ng cã kh«ng Ýt ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. NÕu chØ duy tr× b¸n nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng Chi nh¸nh sÏ khã c¹nh tranh ®­îc, sè l­îng kh¸ch hµng gi¶m ®ång thêi doanh sè b¸n ra sÏ ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn, khã tr¸nh khái rñi ro. Nh×n thÊy khã kh¨n tr­íc m¾t ®ång thêi dùa vµo tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh lµ ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt chuyªn s©u, ngµy mét tr­ëng thµnh cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu øng dông míi víi søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm coi ®©y lµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng biÕn ®éng, ®ång thêi tËn dông ®­îc tiÒm n¨ng s½n cã cña Chi nh¸nh. Tuy nhiªn Chi nh¸nh ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch nµy h¬n n÷a v× ®©y lµ ­u thÕ cña Chi nh¸nh. §Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm Chi nh¸nh cÇn m¹nh d¹n ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng nh­ nhµ kho ... mua s¾m thiÕt bÞ míi ... Trong nh÷ng n¨m tíi, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ë Chi nh¸nh lµ mét chiÕn l­îc ho¹t ®éng quan träng. Nhê vµo tiÒm lùc s½n cã, Chi nh¸nh sÏ chøng tá ®­îc vai trß cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c¬ b¶n lµ cung cÊp s¶n phÈm phôc vô cho nghµnh n«ng nghiÖp. Qua ®ã C«ng ty còng ®Èy m¹nh ®­îc tiªu thô, më réng thÞ tr­êng trong n­íc, tËp trung trong nghµnh n«ng nghiÖp nhê vµo chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. 1.11. VÊn ®Ò hoµn thiÖn ®éi ngò c¸n bé. YÕu tè lao ®éng hay yÕu tè con ng­êi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung còng nh­ viÖc t¨ng s¶n l­îng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. S¶n l­îng, chÊt l­îng phô thuéc rÊt lín vµo tr×nh ®é chuyªn m«n kü x¶o cña ng­êi lao ®éng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña hä. Néi dung cña biÖn ph¸p nh­ sau: Sö dông ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch ng­êi lao ®éng th«ng qua h×nh thøc tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng . TiÒn l­¬ng: Chi nh¸nh ®Ò nghÞ C«ng ty chuyÓn tõ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian sang tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm TiÒn th­ëng: Chi nh¸nh ®Ò nghÞ C«ng ty xem xÐt hÖ sè th­ëng ®­a vµo møc ®é quan träng cña tõng bé phËn cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng. Th­ëng cho c¸ nh©n cã s¸ng kiÕn míi lµm lîi cho Chi nh¸nh cho C«ng ty. §èi víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô theo c¸c h­íng sau: Göi ®i ®µo t¹o dµi h¹n mét sè c¸n bé trÎ cã triÓn väng. Më líp ®µo t¹o ng¾n h¹n t¹i Chi nh¸nh. Th­êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lý, kinh doanh nghiÖp vô ®Ó hç trî n©ng cao kinh nghiÖm cho nhau. 1.12. C¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý vèn. Chi nh¸nh lµ C«ng ty kinh doanh h¹ch to¸n phô thuéc nªn kh«ng cã vèn tù cã hay Ng©n s¸ch cÊp. Khi Chi nh¸nh nhËp hµng vÒ ch­a ph¶i tr¶ vèn chØ ®Õn khi Chi nh¸nh thu ®­îc tiÒn hµng míi hoµn tr¶ vèn vÒ C«ng ty. Tuy nhiªn Chi nh¸nh vÉn ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý vèn nÕu kh«ng dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khi cÇn hoµn tr¶ vèn theo yªu cÇu cña C«ng ty l¹i khã cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ lóc ®ã Chi nh¸nh sÏ mÊt uy tÝn víi C«ng ty. Do vËy Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶. Mét sè biÖn ph¸p Chi nh¸nh cã thÓ ¸p dông ®ã lµ: Khi thu ®­îc tiÒn hµng Chi nh¸nh mang ®Õn göi t¹i ng©n hµng. Khi thu ®­îc tiÒn hµng Chi nh¸nh hoµn l¹i C«ng ty ngay. ChØ sö dông vèn theo môc ®Ých mµ C«ng ty ®· quy ®Þnh ... 2. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc vµ c¬ quan chñ qu¶n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®· t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Song ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. LuËn v¨n nµy em xin ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp trong nghµnh b¶o vÖ thùc vËt nãi chung vµ Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II nãi riªng tr×nh lªn Nhµ n­íc mét vµi kiÕn nghÞ ®Ó Nhµ n­íc xem xÐt, hç trî, ®Þnh h­íng thªm mét sè ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ Chi nh¸nh C«ng ty b¶o vÖ thùc vËt II còng nh­ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nghµnh b¶o vÖ thùc vËt cã thÓ c¹nh tranh mét c¸ch lµnh m¹nh vµ cïng ph¸t triÓn. §ång thêi qua qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®ã Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã thÓ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña m×nh thay mÆt cho Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng, æn ®Þnh nÒn kinh tÕ quèc d©n. D­íi ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc vµ c¬ quan chñ qu¶n: Thø nhÊt: Nhµ n­íc vµ C«ng ty cÇn ®Çu t­ hç trî thªm vèn ®Ó Chi nh¸nh ®Çu t­ thªm vÒ c¬ së h¹ tÇng nh»m chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó ®­a lªn phôc vô tèt h¬n c¸c thÞ tr­êng . NÕu ®­îc Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp thªm kinh phÝ, Chi nh¸nh sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc ®Çu t­ vµ ®æi míi thiÕt bÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®Ó chuÈn bÞ cho sù héi nhËp cña n­íc ta . Thø hai: VÒ chÝnh s¸ch thuÕ, Chi nh¸nh ph¶i chÞu hai lo¹i thuÕ lµ thuÕ m«n bµi vµ gi¸ trÞ gia t¨ng. KÓ tõ khi Nhµ n­íc ban hµnh luËt thuÕ míi ®­îc tÝnh bæ sung tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô. V× vËy kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh còng gÆp mét sè khã kh¨n trong vÊn ®Ò nµy. ChÝnh v× vËy Nhµ n­íc nªn ®iÒu chØnh møc thuÕ gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Ó cã sù c¹nh tranh c«ng b»ng . Thø ba: C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II lµ c¬ quan chñ qu¶n trùc tiÕp cña Chi nh¸nh cÇn ph¶i hç trî nhiÒu h¬n n÷a vÒ viÖc t×m kiÕm c«ng viÖc vµ ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn . Thø t­: Nhµ n­íc cÊn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh nhá vÒ thuèc b¶o vÖ thùc vËt bëi v× c¸c hé nµy s¶n xuÊt kinh doanh gÇn nh­ trèn thuÕ, chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o, sù rµng buéc vÒ ph¸p lý gÇn nh­ kh«ng cã, do ®ã dÉn ®Õn gi¸ c¶ kh«ng hîp lý vµ dÉn ®Õn c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ Chi nh¸nh . KÕt luËn S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña con ng­êi, nh­ng s¶n xuÊt ®Ó lµm g× ,s¶n xuÊt cho ai l¹i ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Mçi mét nÒn kinh tÕ, hay mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× sau khi tr¶ lêi ®­îc hai c©u hái lµ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, cßn ph¶i tr¶ lêi s¶n xuÊt cho ai - vµ ®ã lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ph©n phèi tiªu dïng hay cßn gäi lµ qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh quan träng ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . NÒn kinh tÕ n­íc ta võa chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, kh«ng Ýt doanh nghiÖp ®· gÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp ph¸ s¶n, còng kh«ng Ýt doanh nghiÖp do n¨ng ®éng tiÕp cËn víi thÞ tr­êng vµ ®· thµnh c«ng trong kinh doanh vµ ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh . Chi nh¸nh C«ng ty vËt t­ b¶o vÖ thùc vËt II còng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh trong c¬ chÕ míi, song do sù n¨ng ®éng cña ban l·nh ®¹o C«ng ty, sù ®ång lßng nhÊt trÝ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh ®· ®­a Chi nh¸nh qua khái sù bÕ t¾c, nh­ng vÊn ®Ò vÒ tiªu thô s¶n phÈm vÉn cßn nhiÒu tån t¹i cÇn d­îc hoµn thiÖn nhiÒu h¬n n÷a. Vµ ®©y còng lµ lý do ®Ó em chän ®Ò tµi cña m×nh víi hy väng sÏ ®ãng gãp ®­îc phÇn nµo trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm thuèc b¶o vÖ thùc vËt cña Chi nh¸nh . V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, do ®ã bµi viÕt chØ cã thÓ ®Ò cËp ®Õn mét sè ý kiÕn trªn, cã thÓ chØ mang tÝnh lý thuyÕt vµ kh«ng tr¸ch khái thiÕu sãt em mong ®­îc sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n trong khoa . Cuèi cïng, mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh bµi viÕt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. Phan Kim ChiÕn ng­êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt bµi. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. GS. Vò §×nh B¸ch; TS. L­¬ng Quú (chñ biªn); marketing-lý luËn vµ nghÖ thuËt øng xö trong kinh doanh, nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ GDCN, Hµ Néi, 1997. 2. Philipkotler:Marketing c¨n b¶n, Nhµ xuÊt b¶n thèng kª,Hµ Néi, 1997. 3. PGS-PTS. TrÇn Minh §¹o (chñ biªn): lý thuyÕt marketing, nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi, 1997 4. PGS-PTS. §Æng §×nh §µo (chñ biªn): kinh tÕ th­¬ng m¹i dÞch vô nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi, 1997 5. Hoµng B×nh: T×m thÞ tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh, nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi . 6. TrÇn Hoµng Kim;TrÇn H÷u Thôc; D­ V¨n Minh; kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nghÒ gi¸m ®èc nhµ xuÊt b¶n thèng kª, Hµ Néi ,1994. 7. Lª Thu: §Þnh gi¸ vµ tiªu thô s¶n phÈm nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi 1993 8. Gi¸o tr×nh:Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh tr­êng §HKTQD Hµ Néi,1997 9. §¸nh gÝa vµ tiªu thô s¶n phÈm - nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1994 10. Gi¸o tr×nh: qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i §HTMNH,1995 11. GS-TS. §ç Hoµng Toµn (chñ biªn): khoa häc qu¶n lý tËp 1,2; nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi, 1990 12. GS-TS. §ç Hoµng Toµn (chñ biªn); TS. Mai V¨n B­u; TS. §oµn Thu Hµ (chñ biªn) qu¶n lý kinh tÕ 1,2; nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi, 1999 13. Gi¸o tr×nh: kinh tÕ c¸c nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt , tr­êng §HKTQD Hµ Néi,1997 C¸c t¹p chÝ, b¸o n«ng nghiÖp. Môc lôc Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t CBCNV : C¸n bé c«ng nh©n viªn. CNH-H§H : C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸. BVTV : B¶o vÖ thùc vËt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc109457.doc
Luận văn liên quan