Tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp

Lời nói đầu Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đất nước ta bước ngoặt lớn. Khi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết, quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện mở cửa và xu thế khu vực hoá, quốc tế hoá, đời sống kinh tế ngày càng trở thành xu thế tất yếu vị thế của các doanh nghiệp được xác định là một phân hệ mở trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng hội nhập, vào nền kinh tế thế giới và trong khu vực. Điều này tạo cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các thị trường và mở rộng trị trường truyền thống. Đồng thời cũng đặt doanh nghiệp trước các nguy cơ bị đào thải nếu không thích ứng với sư biến động của thị trường . Sự phát triển của nền kinh tế thế giới làm cho các doanh nghiệp phải thay đổi các quan điểm về quản trị kinh doanh. Nếu các nhà quản trị kinh doanh truyền thống cho rằng hoạt động tiêu thụ là hoạt động đi sau hoạt đông sản xuất thì ngày nay các nhà quản trị kinh doanh hiện đại quan niệm tiêu thụ là hoạt động đi trước hoạt động xản xuất cụ thể là công tác điều tra nghiên cứu thị trường luôn phải đặt trước khi tiến hành các hoạt động sản xuất. Các doanh nghiệp cho rằng: “doanh nghiệp bán những gì thị trường cần chứ không bán những gì mình có ”. Do vậy trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm là hoạt động cực kỳ quan trọng. Mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là theo đuổi lợi nhuận vấn đề đặt ra là làm thế nào để các doanh nghiệp hoạt động thành công. Làm ăn có lãi trong điều kiên môi trường cạnh tranh gay gắt tài nguyên khan hiếm như hiện nay điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hoat động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và doanh nghiệp có tiêu thụ đựơc sản phẩm mới thu hồi đươc vốn và thu được lợi nhuận ngươc lại doanh nghiệp nếu không tiêu thụ được sản phẩm doanh nghiệp không thu hồi được vốn không có lợi nhuận, hoạt động tái sản xuất kinh doanh không được thực hiện dẫn điến thua lỗ và phá sản. Vễ thực tiễn phát triển của nền kinh tế thị trường Việt nam hiện nay ta thấy rằng. Mặc dù đã thoát khủng hoảng và từng bước phát triển nhưng vẫn là một nền kinh tế yếu kém, chậm phát triển so với thế giới và khu vực. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp công nghiệp nói riêng và nhất là trong xu thế hội nhập với thế giới và khu vực. Các doanh nghiệp phải đối mặt với một tình huống hết sức khó khăn vừa phải tìm cách chiếm lĩnh thị trường trong nước vừa phải tập chung các thời cơ để chiếm lĩnh thị trường nước ngoài, trong khi tiềm năng về mọi mặt của các doanh nghiệp còn hạn chế. Để tồn tại và phát triển được thì không vì ai khác mà chính các doanh nghiệp phải tự tìm lấy hướng đi cho mình trong đó việc tìm kiếm thị trường và thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hoạt động tiêu thụ sản phẩm mang tính chất quyết định. Thực tế chứng minh rằng cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp bị thu hẹp làm cho các doanh nghiệp công nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, phá sản. Và gần đây là cuộc khủng khoảng tài chính tiền tệ ở các nước Đông nam á làm cho các doanh nghiệp xuất hàng sang các nước này gặp không ít những khó khăn, cản trở. Hiệp định thương mại Viêt-Mỹ mới được ký kết, là cơ hội lớn để các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường lớn đầy tiềm năng. Tuy nhiên để tiếp cận thị trường đầy tiềm năng này các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam gặp rât nhiều kó khăn về môi trường pháp luật, và những điều kiện khác. Do đó để có hiệu quả các doanh nghiệp công nghiệp phải có chính sách, chiến lược để tiếp cận thị trường thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp công nghiệp nói riêng hiện nay chưa chú trọng và quan tâm đúng mức đến công tác tiêu thụ sản phẩm, chưa tự xây dựng cho mìng một chiến lựơc thâm nhập thị trường, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ, do đó việc tiêụ thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn. Do nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của vấn đề tiêu thụ sản phẩm cùng với chuyên ngành được học “chương 7: Quản trị tiêu thụ” và qua nghiên cứu các tài liệu, tạp chí, em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.”: Đề tài này được xây dựng dựa triên phương pháp nghiên cứu phân tính đánh giá tổng hợp, phương pháp duy vật biện chứng phương pháp duy vật lịch sử phương pháp so sánh, triên cơ sở các lý luận cơ bản từ các số liệu thu đựoc từ năm 1990 đến nay của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam để tìm ra những điểm đã đạt được và những vấn đề tồn tại trong hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp công nghiệp từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục và hoàn thiện công tác này . Để thực hiện được nội dung nghiên cứu triên thì kết cấu của đề án môn học gồm : chương1: Lý luận chung về công tác tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp công nghiệp nước ta hiện nay. chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Lưu ý : Mình đã kèm theo 2 font của đề án, các bạn chỉ cần giải nén và copy 2 font đó dô ổ C:\WINDOWS\Fonts là xong .

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gi¸ c¶, ph­¬ng thøc vµ c¸c dÞch vô trong viÖc tæ chøc giao nhËn c¸c vËt t­ cÇn thiÕt do ®ã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng tiªu thô. 2.5. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: §èi thñ c¹nh tranh cã thÓ bao gåm nhiªu c¸ nh©n vµ tæ chøc, tr­íc hÕt lµ c¸c tæ chøc kinh doanh. Ho¹t ®éng c¹nh tranh rÊt ®a d¹ng t­ viÖc giµnh nhau thÞ tr­êng kh¸ch hµng ®Õn nh÷ng ph©n tÝch, nghiªn cøu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm, vÒ c¸c lîi thÕ còng nh­ c¸c ®iÓm yÕu cña tõng ®èi thñ c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. V× vËy, kinh doanh trong ®iªu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn yÕu tè c¹nh tranh, nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn khai th¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qña cña tiªu thô: §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô lµ viÖc rÊt khã kh¨n, bëi ho¹t ®éng tiªu thô kh«ng gièng c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp nã bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp kh«ng l­îng ho¸ ®­îc nh÷ng ho¹t ®éng nµy gãp phÇn t¹o nªn uy tÝn danh tiÕng vµ sù ph¸t triÓn l©u dµi cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nÕu ®¸nh gi¸ mét c¸ch t­¬ng ®èi th× hiÖu qu¶ cña ho¹t ®énh tiªu thô cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua mét sè chØ tiªu sau : Nh÷ng chØ tiªu ®Þnh tÝnh lµ nh÷ng chØ tiªu mµ doanh nghiÖp ®­a ra mét c¸ch chñ quan, chung chung, kh«ng cã sè liÖu cô thÓ, kh«ng thÓ l­îng ho¸ ®­îc nh­ lµ thÞ phÇn kú thùc tÕ t¨ng so víi kú kÕ ho¹ch. tû lÖ ®¹t c¸ch môc tiªu vÒ tiªu thô cña c«ng ty. Nh÷ng ®¸nh gi¸ cña c«ng ty vÒ uy tÝn danh tiÕng cña doanh nghiÖp triªn thÞ tr­êng th«ng qua viÖc tiªu thô s¶n phÈm.ThÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. PhÇn ®ãng gãp vµo lîi nhuËn do ho¹t ®éng tiªu thô mang l¹i. Nh÷ng chØ tiªu ®Þng l­îng lµ nh÷ng chØ tiªu mµ doanh nghiÖp cã thÓ l­îng ho¸ ®­îc nã ®­îc biªu hiÖn b¨ng c¸c con sè cô thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu sau. S¶n l­îng b¸n ra hay doanh thu cña doanh nghiÖp kú thùc tÕ so víi kú kÕ ho¹ch. Tû suÊt lîi nhuËn trªn tµi s¶n cña bé phËn tiªu thô. Tû suÊt lîi nhuËn tÝnh trªn chi phÝ cña bé ph©n tiªu thô kú thùc tÕ so víi kú kÕ ho¹ch vµ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh. III. Kinh nghiÖm tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi nø¬c: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c nh©n tè lu«n biÕn ®éng t¹o ra nh÷ng c¬ héi míi ®ång thêi lµm xuÊt hiÖn c¸c nguy c¬, nh÷ng th¸ch thøc míi .Mét doanh nghiÖp thµnh c«ng hay thÊt b¹i trªn th­¬ng tr­êng phô thuéc vµo viÖc nhËn thøc vµ dù b¸o vµ n¾m b¾t c¸c thêi c¬ tr¸nh c¸c nguy c¬ ®ã nh­ thÕ nµo, dï lµ thµnh c«ng hay thÊt b¹i th× nã còng lµ bµi häc quý b¸u cho doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nh÷ng lÇn kinh doanh sau. Doanh nghiÖp vµ hµng vµ hang ho¸ do doanh nghiÖp lµm ra bao giê còng lµ hai mÆt cña mét chØnh thÓ thèng nhÊt, quan hÖ qua l¹i rµng buéc lÉn nhau.NÕuchØ cã hµng ho¸ mÉu m·, kiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ thÊp mµ kh«ng biÕt c¸ch qu¶n lý tèt, tæ chøc tiªu thô th× ch­a h¼n ®· b¸n ch¹y hµng nghÜa lµ ch­a ch¾c ®· ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt. Ng­îc l¹i nÕu c«ng ty cã bé m¸y biÕt c¸ch qu¶n lý, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm lµm ra, nh­ng nh÷ng s¶n phÈm Êy l¹i kh«ng bÒn ®Ñp, gi¸ c¶ cao th× ch­a ch¾c ®· thuyÕt phôc kh¸ch hµng- nghÜa lµ khã lßng ®· “ moi” ®­îc tói tiÒn cña ng­êi mua mang vÒ cho doanh nghiÖp ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. MÊy n¨m võa qua n­íc ta nhiªu c«ng ty, doanh nghiÖp khèn ®èn v× hµng ho¸ lµm ra kh«ng b¸n ®­îc, tån ®äng kh¸ nhiÒu trong khi ®ã s¶n phÈm n­íc ngoµi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ta qua nhiÒu ngâ ng¸ch khac nhau ®· minh chøng cho hai mÆt cña mét chØnh thÓ nãi trªn. V× vËy em xin giíi thiÖu d­íi ®©y kinh nghiÖm cña mét sè c«ng ty, doanh nghiÖp ë n­íc ta vµ ngoµi n­íc trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nhê vµo tiªu thô s¶n phÈm. 1. C¸c doanh nghiÖp trong n­íc: T¹p chÝ “ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i” sè139 n¨m 2001 cã bµi viÕt "bÝ quyÕt thµnh c«ng cña haprosimex” lµ doanh nghiÑp ®Çu tiªn ®¹t c¶ n¨m chØ tiªu chuÈn th­ëng xuÊt khÈu víi nh÷ng thµnh tÝch xuÊt s¾c khiÕn kh«ng Ýt ®ång nghiÖp ngì ngµng ( S¶n phÈm míi, mÆt hµng míi. Tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu ®¹t20% trë lªn. Sö dông nhiªu lao ®éng vµ vËt t­ trong n­íc. S¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. §¹t kim ngach xuÊt khÈu trªn 50 usd / n¨m ) lµ ®iÒu tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn bëi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ danh tiÕng mµ qua ®ã cßn t¹o niÒm l¹c quan vÒ sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. BÝ quyÕt thµnh c«ng cña doanh nghiÖp, yÕu tè quyÕt ®Þnh vÉn lµ con ng­êi vµ ch÷ tÝn trong kinh doanh. §iÒu ®¸nh chó ý lµ c«ng ty lu«n b¸m s¸t chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®· ®­îc ®Ò ra lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng hãa mÆt hµng vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu, gi÷ v÷ng ch÷ tÝn trong kinh doanh t¹o ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng truyÒn thèng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã nhiªu h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ kh«ng ®Çu t­ trµn lan mµ th­êng t×m ®Õn nh÷ng mÆt hang Ýt ®èi thñ canh tranh, nh÷ng thÞ tr­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, nhÊt quyÕt kh«ng ®Ó r¬i vµo t×nh tr¹ng m¹o hiÓm, ph­u l­u. Quy m« x©y dùng c¬ s¬ vËt chÊt còng rÊt linh ho¹t tïy theo tõng mÆt hµng vµ khu vùc thÞ tr­êng tiªu thô vµ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i tiªn tiÕn, ®¶m b¶o n¨ng suÊt cao, gi¸ thanh h¹ ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh khi gia nhËp thÞ tr­êng. T¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 8 n¨m 2000 cã bµi viÕt “ chÊt l­îng yÕu tè gi¶m chi phÝ t¨ng søc canh tranh” ®Ó nãi vÒ kinh nghiÖm thanh c«ng cña c«ng ty cæ phÇn ngo¹i th­¬ng vµ ph¸t triÓn ®Çu t­ fdEco lµ mét doanh nghiÖp s¶n uÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty ®ang tù ®æi míi ®Ó héi nhËp, tån t¹i vµ phat triÓn trong xu thÕ tù do hãa toµn cÇu. §Ó ®ñ søc x¹nh tranh khi ViÖt Nam thùc hiÖn afta vµ apec, mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh víi fdEco lµ ph¶i cã chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô cao, gi¸ thÊp. Con ®­êng tÊt yÕu ®Ó thùc hiªn ®iÒn nµy lµ x©y dùng vµ vËn hµnh mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp. Sau khi ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn iso vµ ®­îc cÊp chøng nhËn vao n¨m 1998, chi phÝ b×nh qu©n mçi n¨m cña c«ng ty ®· d¶m ®¸ng kÓ, uy tÝn cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn, c¸c khiÕu n¹i hµng n¨m cña kh¸ch hµng gi¶m ®¸ng kÓ hoÆc nÕu cã khiÕu n¹i th× cã quy tr×nh sö lý nhanh chãng, chÝnh x¸c. ®iÒu ®ã lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng, ph¸t triÓn b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc, tõng b­íc héi nhËp v÷ng ch¾c. CÇn t¹o ra cho s¶n phÈm mét nh·n hiÖu ®Æc tr­ng ®Ô kh¼ng ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp víi ng­êi tiªu dïng. Tr¸nh t×nh tr¹ng nóp d­íi nh·n hiÖu cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ cã uy tÝn kh¸c vµ khi quan hÖ bÞ d¹n nøt ng­êi tiªu dïng kh«ng ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng vµ chÊt l­íng¶n phÈm cña doanh nghiÖp, hiÖn t­îng nµy cã thÓ nhËn thÊy ®­îc ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ së chÕ biÕn, gia c«ng hµng may mÆc, giÇy dÐp, chÕ biÕn thñy h¶i s¶n ... Tuy nhiªn còng cã mét sè c¸c doanh nghiÖp t¹o dùng ®­îc uy tÝn cho nh·n hiÖu riªng cho s¶n phÈm nh­ c«ng ty may 10 s÷a VINAMILK gÇn ®©y nhÊt lµ b¸nh kÑo kinh ®«, hai ch©u trong lÜnh vùc c¬ khÝ cã c«ng ty VINAPRO mét doanh nghiÖp xuÊt khÊu s¶n phÈm c¬ khÝ vao lo¹i cao nhÊt cña n­íc ta. Ngoµi ra cßn nhiÒu c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ng trong ph¹m vi bµi viÕt nµy cã h¹n em chØ nªu ra mét vµi doanh nghiÖp tiªu biÓu trong n­íc. 2. C¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi: Trong nÒn kinh tÕ ®Çy s«i ®éng nay kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng vµ sau ®©y em xin giíi thiÖu kinh nghiÖm t×m kiÕm thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp NhËt b¶n. C¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng lín trong t×m kiÕm thÞ tr­êng n­íc ngoµi do hä mÊt nhiÒu thêi gian vµ tiÒn cña ®Ó nghiªn cøu, ph©n tÝch c¬ may cña thÞ tr­êng nh»m ®­a c¸c gi¶i ph¸p chÝnh x¸c vµ kÞp trêi hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh. Hä lu«n t×m ra c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng råi ph©n tÝch cô thÓ cña thÞ tr­êng, ®­a hµng hãa ®Ó kinh doanh thö, thu thËm th«ng tin vÒ sè liÖu thÞ tr­êng cho c«ng t¸c Marketing ®Ó t×n ra c¸c c¬ héi tèt nhÊt b­íc vµo thÞ tr­êng vµ sau ®ã ®Ó ®øng v÷ng thÞ tr­êng TËp ®oµn sony tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tr­íc khi th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng c¸c göi c¸c chuyªn gia vÒ kiÓu d¸ng, mÉu sang c¸c thÞ tr­êng míi ®Ó nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng cña ng­êi tiªu dïng. Nhiªu c«ng ty kh¸c l¹i chän c¸ch lµm viÖc thö víi mét hay nhiªu ®èi thñ canh tranh trong mét trêi gian ng¾n hoÆc dµi tïy theo t×nh h×nh thùc tÕ. TËp ®oµn Matsushita lµ mét vÝ dô hä cö nh©n viªn sang Mü víi nhiÖm vô thu thËp th«ng tin vµ nghiªn cøu kü thÞ tr­êng, c¸c nh©n viªn nµy trùc tiÕp c«ng t¸c víi c¸c ®èi thñ canh tranh ®ang häat ®éng t¹i thÞ tr­êng Mü vµ Ch©u ¢U, hä cßn thuª chuyªn gia vÒ c«ng nghÖ, c¸c cè vÊn ®iÒu hµnh cña Mü chuyªn nghiªn cøu vÒ c¸c biÖn ph¸p th©m nhËp thÞ tr­êng, thËm chÝ cßn hîp t¸c víi c¸c ®èi thñ canh tranh ®Ó s¶n xuÊt ra hµng hãa mang nh·n hiÖu n­íc ngoµi. Khi b­íc vµo thÞ tr­êng Mü, tËp ®oµn Toyota ch¾c ch¾n hä kh«ng tr¸nh khái nh÷ng th¸ch thøc gª gím, do ®ã hä ®· thuª mét c«ng ty chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng cña Mü ®Õn pháng vÊn chñ h·ng « t« Volswagen ®ang ho¹t ®éng t¹i ®©y, qua cuéc pháng vÊn nµy c«ng ty Toyota ®· ®­a ra c¸c kiÓu xe cña m×nh víi c¸c ­u ®iÓm v­ît tréi so víi xe xña Volswagen, cã chÊt l­îng tèt h¬n vµ cã gÝa b¸n rÎ h¬n. Bªn c¹nh ®ã Toyota cßn tang cuêng dÞch vô ph©n phèi vµ dÞch vô sau b¸n. Nhê ®ã Toyota ®· chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ dÇn thay thÕ vÞ chÝ cña Volswagen. Nguyªn nh©n thµnh c«ng cña Toyota lµ biÕt chän ®óng môc tiªu lµ thÞ tr­êng xe con, t×m ®óng ®èi thñ c¹nh tranh, biÕt ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña hä, t×m ra ph­¬ng thøc c¹nh tranh thÝch hîp. Sau khi nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ cã c¸c chÝnh s¸ch Marketing phï hîp, c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n tiÕn hµnh th©m nhËp thÞ tr­êng b»ng c¸c ho¹t ®éng cô thÓ ChÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm ChÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ ChÝnh s¸ch vÒ tiªu thô ChÝnh s¸ch vÔ xóc tiÕn vµ hæ trî kinh doanh ch­¬ng II Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta hiªn nay. I: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay. 1: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong thßi kú1991-2001. Tr¶i qua 15 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ra khái khñng ho¶ng vµ b­íc ®Çu t¹o ra nh÷ng ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ phôc vô cho giai ®o¹n ph¸t triÓn sau. VÒ c¬ b¶n ®· cã b­íc ph¸t triÓn míi vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. ThÕ vµ lùc cña ®Êt n­íc ®· v­ît h¬n h¼n tr­íc ®©y, kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ ®­îc n©ng lªn, t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Tæng s¶n phÈm trong n­íc ( gdp) kh«ng ngõng t¨ng lªn 27% n¨m 2000 tÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ ®¹t 27,2% n¨m 2000.Tõ t×nh tr¹ng khan hiÕm nghiªm träng nay s¶n xuÊt ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng vµ cña nÒn kinh tÕ, ®· cã s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ dù tr÷. KÕt cÊu h¹ tÇng ph¸t triÓn nhanh, c¬ cÊu kinh tÕ cã b­íc chuyÓn dÞch tÝch cùc. Quan hÖ kinh tÕ ®­îc thiÕt lËp víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, chñ ®éng tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu gÊp 3 lÇn nhÞp ®é t¨ng gdp. §êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cñang­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt, tr×nh ®é chÊt l­îng cña ng­êi lao ®éng, nguån nh©n lùc ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ. N¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc ®­îc t¨ng c­êng, ¸p dông nhiªu c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt. Tuy nhiªn n­íc ta vÉn lµ n­íc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn, l¹c hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn trÕ giíi nhiÒu tiÒn n¨ng cña ®Êt n­íc ch­a ®­îc khai th¸c. Thøc tr¹ng kinh tÕ x· héi cßn nhiªu mÆt yÕu kÐm chñ yÕu lµ. NÒn kinh tÕ kÐm hiÖu qña vµ søc c¹nh tranh cßn yÕu, tÝch lòy néi bé vµ søc mua cßn yÕu, c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch chËm theo h­íng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng, c¬ cÊu ®Çu t­ cßn nhiÒu bÊt hîp lý. T×nh tr¹ng b¶o hé vµ bao cÊp cßn nÆng, ®Çu t­ cña nhµ n­íc cßn thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ, ®Çu t­ n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¶m m¹nh ch­a cã dÊu hiÖu phôc håi. Ch­a cã chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ trongviÖc ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc, viÖc thùc hiÖn luËt ë nhiªu n¬i vµ nhiÒu doanh nghiÖp cßn mang tÝnh h×nh thøc vµ kÐm hiÖu qu¶, c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch ph©n phèi ch­a hîp lý ch­a thóc ®Èy tiÕt kiÖm vµ t¨ng n¨ng xuÊt, kÝch thÝc ®Çu t­ ph¸t triÓn chªng lÖch giÇu nghÌo t¨ng nhanh. HÖ thèng tµi chÝnh – ng©n hµng cßn nhiªu h¹n chÕ trong ho¹t ®éng vµ trong kÕ hoach ®æi míi. ch­a t¹o ®iÒu kiªn vµ hç chî cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ch­a hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh lµ kiÓm so¸t vµ ®iªï phèi l­îng tiÒn tÖ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng. Khoa häc c«ng nghÖ ch­a thôc sù trë thµnh ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tr×nh ®é n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ, lao ®éng vÉn chñ iÕu lµ lao ®éng thñ c«ng, ®éi ngò c¸n bé khoa häc ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi á trªn t¸c ®éng lín tíi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nãi riªng. Sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng mét mÆt t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc kÝch thÝch nhu cÇu cña ng­êi d©n t¹o cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi kinh doanh, mét mÆt g©y c¶n trë kh«ng nhá tíi c¸c doanh nghiÖp thËm chØ cßn lo¹i nhiÒu doanh nghiÖp ra khái thÞ tr­êng do kh«ng thÝch øng ®­îc víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Tuy vËy c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp còng ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ æn ®Þnh x· héi 2: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, mÆc dï trong n­íc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng nh­ sù sôp ®æ cña Liªn X« lµm cho thÞ tr­êng xuÊt khÈu bÞ thu hÑp vµ gÇn ®©y lµ cuéc khñng kho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh tiÒn tÖ ë §«ng ¸ vµ §«ng nam ¸. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo b­íc ph¸t triÓn míi cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ chung cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n xuÊt liªn tôc t¨ng tr­ëng ë møc cao, b×nh qu©n ngµnh n¨m (1996- 2000) t¨ng 13,5% n¨m. Nh÷ng x¶n phÈm quan träng chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, so víi n¨m 95 n¨m 2000 c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng cao: DÇu th« khai th¸c gÊp 2,2 lÇn t¨ng 16,4% n¨m, thÐp c¸n t¨ng gÊp 3,6 lÇn, ®éng c¬ §iªzen gÊp 3,6 lÇn, t¨ng28,9% n¨m, xi m¨ng gÊp 2,3 lÇn, t¨ng18,2% n¨m,GiÇy da t¨ng 2,0 lÇn t¨ng14,9% n¨m, GiÇy v¶i gÊp 1,8 lÇn t¨ng 12,5% n¨m, QuÇn ¸o may s½n t¨ng 1,9 lÇn t¨ng 14,2 n¨m... Do kh«ng ngõng t¨ng lªn trong s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn ®¸ng kÓ nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng cña toµn x· héi, t¨ng khèi l­îng vµ chñng lo¹i x¶n phÈm xuÊt khÈu, ®· mét sè cã mÆt hµng canh tranh víi hµng ngo¹i nhËp, cã nhiÒu s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng cao ®­îc cÊp chøng chØ ISO bæ xung vµ thay thÕ hµng ngo¹i nhËp nh­, «t«, xe m¸y, tñ l¹nh, m¸y giÆt, m¸y v¨n phßng, m¹ch in ®iÖn tö, thiÕt bÞ chuyÒn th«ng, nh÷ng s¶n phÈm ngµnh tin häc.... NhiÒu s¶n phÈm xuÊt khÈu cã chÊt l­îng gi¸ trÞ lín nh­: DÇu th«, thuû h¶i s¶n chÕ biÕn, giÇy dÐp, quÇn ¸o may s½n. T¨ng tr­ëng liªn tôc ë møc cao cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu chung cña nÒn kinh tÕ, c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho s¶n xuÊt ®­îc t¨ng c­êng, nhiªu c«ng nghÖ míi ®uîc ¸p dông mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao cao cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn còng cã mét sè c¸c doanh nghiÖp ch­a ®æi míi c«ng nghÖ vÉn sö dung nh÷ng c«ng nghÖ cña nh÷ng n¨m 60, c«ng suÊt sö dung thÊp vèn ®Çu t­ trong c¸c doanh nghiÖp t¨ng nhanh, tuy nhiªn chØ cã c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lín lµ ®¶m b¶o ®­îc møc vèn cÇn thiÕt. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá møc vèn cßn qu¸ thÊp, kh«ng ®ñ tiÒn n¨ng ®Ó ph¸t triÓn nhanh . Cã thÓ nãi s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®¹t hiªu qu¶ cao c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy l­u th«ng, th«ng suèt hµng ho¸ tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n, t­ miÒn xu«i ®Õn miÒn ng­îc, ®¶m b¶o quy luËt c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr­êng lµ ë ®©u cã cÇu lµ ë ®ã cã cung. §iªu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ ë nhiªï doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. Trong n­íc c¸c doanh nghiÖp ®· dÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng nhËp khÈu s¶n phÈm c«ng nghiÖp tõ n­íc ngoµi, c¸c s¶n phÈm ®· cã søc canh tranh trªn thÞ tr­êng, mét sè s¶n phÈm cã thÓ ®¸nh b¹i hµng ngo¹i trªn thÞ tr­êng trong n­íc t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. §­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ 9/ 1990 xÝ nghiÖp liªn doanh Sµi Gßn vewong lµ ®¬n vÞ ®­îc h×nh thµnh trªn liªn doanh gi÷a c«ng ty l­¬ng thùc TP.HCM vµ tËp ®ßan vewong ( §µi Loan) s¶n phÈm ®Çu tiªn c«ng ty tung ra thÞ tr­êng lµ mú ¨n liÒn cao cÊp mang nh·n hiÖu A-ONE Lóc ®Çu do s¶n phÈm ch­a ®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn, chi phÝ cao... nªn s¶n l­îng tiªu thô thÊp.C«ng ty cho nghiªn cø thÞ tr­êng vµ biÕt r»ng muèn chinh phôc ®­îc kh¸ch hµng th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt l­¬ng cao, gi¸ c¶ hîp lý, nhËn thøc ®­îc diÒu nµy c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè nh÷ng thay ®æi vÒ chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh lµ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ ®Ó A- ONE ®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Víi nh÷ng thay ®æi ®ã c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng lín s¶n phÈm ®­îc ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn víi chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ hîp lý vµ ®­îc b×nh chän lµ hµng viÖt nam chÊt l­îng cao n¨m 2000. Cïng víi sù t¨ng lªn cña thu nhËp nhu cÇu vÒ may mÆc cã su h­íng t¨ng nhanh, ®©y lµ c¬ héi lín cho c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty may mÆc trong n­íc cã nhiÒu doanh nghiÖp ®· n¾m b¾t ®­îc c¬ héi nµy vµ tæ chóc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong ®ã cã Ph­íc ThÖnh, c«ng ty d· tung ra thÞ tr­êng s¶n phÈm víi chÊt l­îng ngo¹i nhËp, gi¸ néi vµ ®· nhanh chãng chiÕm lÜnh ®­îc vÞ trªn thÞ tr­êng néi ®Þa, s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô m¹nh t¹i §µ N½ng , CÇn Th¬ vµ c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Nhê ®ã mµ ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn møc thu nhËp b×nh qu©n 1tr®/ ng­êi/ th¸ng Thêi b¸o th­¬ng m¹i sè 4/ 98 c«ng ty Thiªn Long thµnh lËp n¨m 81 ®· tr¶i qua nh÷ng th¨ng chÇm cña nÒn kinh tÕ cña thËp kû 80, h¬n ai hÕt c«ng ty hiÓu r»ng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ dùa vµo ai kh¸c mµ ph¶i b»ng chÝnh nç lùc cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Hiªn nay c«ng ty ®ang cñng cè vµ ph¸t triÓn chÊt l­îng s¶n phÈm, uy tÝn cña m×nh, c«ng ty ®· tung ra thÞ tr­êng 12 läai s¶n phÈm bót bi vµ mùc viÕt c¸c lo¹i nh­: Bót d¹, bót kim, d¹ ®ái mµu, but d¹ quang, mùc viÕt .. vµ ®· chiÕm lÜnh thÞ tr­êng víi m¹ng l­íi ph©n phèi réng kh¾p. Nh×n chung qua nh÷ng n¨m ®æi míi ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÑp ë trong n­íc ®· cã nhiªu thay ®æi tÝch cùc. Tõ chç mäi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®­îc tiªu thô theo h×nh thøc cÊp ph¸t theo chØ tiªu cña nhµ n­íc, ®Õn nay c¸c doanh nghiÖp ®­îc chao quyÒn tù chñ trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp ®· tù chñ trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô ds¶n phÈm, ®­a hµng ho¸ tíi tËn n¬i tiªu dïng. T¹o ®­îc hÖ thèng ph©n phèi th«ng suèt ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña ng­êi d©n, dÇn thay thÕ hµng ngo¹i h¹n chÕ nhËp khÈu.Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, ®Ó v÷ng b­íc trong héi nhËp vµ gi÷ ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp. Th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m·, kiÓu d¸ng, h¹ gi¸ thµnh, ®æi míi c«ng nghÖ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi nç lùc trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn v­¬n tíi nh÷ng thÞ tr­êng lín nh­ EU, B¾c Mü.. vµ kÕt qu¶ lµ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu liªn tôc gia t¨ng víi tèc ®é gia t¨ng xuÊt khÈu 26% n¨m( thêi kú 91-95 ) n¨m 96 tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 18,4 tû USD chiÕm 46,4% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña 5 n¨m 91-95 ( 39,24 tû USD ). Tuy nhiªn ®Õn cuèi n¨m 97 ®Çu n¨m 98 do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng háang tµi chÝnh tiÌn tÖ ë khu vùc, kim ng¹ch xuÊt khÈu cã xu h­íng gi¶m do thÞ tr­êng ë mét sè n­íc chÞu ¶nh h­ëng bÞ thu hÑp. S¶n phÈm c«ng nghiÖp xuÊt khÈu chñ yÕu lµ hµng tiªu dïng nh­ hµng dÖt may, giÇy dÐp, b¸nh kÑo .... vµ mét phÇn lín hµng qua s¬ chÕ hoÆc xuÊt nguyªn liÖu th« nh­ dÇu má, than, cao su, quÆng c¸c lo¹i... Tuy nhiªn s¶n phÈm xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ nh­ chÊt l­îng ch­a cao, kh«ng cã lîi thÕ canh tranh víi hµng cña c¸c n­íc kh¸c ... §Ó hiÓu râ vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta xem xÐt mät sè doanh nghiÖp cô thÓ. C«ng ty chÕ t¹o ®éng c¬ vinappro th­êng ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ 60- 70% doanh thu hµng n¨m, s¶n phÈm mang nh·n hiÖu ®éc quyÒn cña vinappro chÊt l­îng mÉu m· tèt, kiÓu d¸ng ®Ñp ®· cã mÆt ë gÇn 10 n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §¹t ®­îc thµnh c«ng nµy lµ do c«ng ty lu«n chó träng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, c¶i tiÕn s¶n phÈm truyÒn thèng nhiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty chÕ t¹o hµng lo¹t víi gi¸ thµnh h¹, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng cïng lo¹i cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. HiÖn t¹i s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng h¬n nhiÒu so víi tr­íc bao gåm c¸c lo¹i ®éng c¬ §iªzel DS60, DS230, TF120, TF160, DS105, DS130, gÇn 10 lo¹i m¸y b¬m n­íc ... Nãi chung c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i theo mÉu míi cã kh¶ n¨ng tiªu thô cao ë c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu cña c«ng ty. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu §ång Nai ( donimex) víi hai mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh lµ cao su vµ cµ phª. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mçi n¨m c«ng ty xuÊt khÈu kho¶ng 10 ngh×n tÊn cao su chñ yÕu sang thÞ tr­êng Trung Quèc. Tõ cuèi n¨m 96 ®Õn nay viÖc xuÊt khÈu cao su gÆp nhiÒu kho kh¨n do gi¸ cao su phÝa Trung Quèc mua víi gi¸ thÊp h¬n so víi gi¸ tæng c«ng ty cao suViÖt Nam b¸n cho c¸c doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thÞ tr­êng xuÊt khÈu cao su cña ta h¹n chÕ dÉn ®Õn viÖc bÞ Ðp gi¸ mµ vÉn ph¶i chÞu, ®©y lµ tr­êng hîp phæ biÕn cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn sù h¹n chÕ vÒ thÞ tr­êng, søc m¹nh cña s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §iÒu nµy cÇn tËp chung gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi. C«ng ty xó©t khÈu T©n Ch©u trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, tuy míi thµnh lËp n¨m 1992 nh­ng ®· nhanh chãng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt trong s¶n xuÊt kinh doanh. Kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng tõ 368.000 USD n¨m 1992 lªn 8,1 triÖu USD n¨m 98, n¨m 1999, c«ng ty ®¹t doanh thu trªn 25 tû ®ång trong ®ã s¶n xuÊt hµng FOB lµ 3,2 tû ®ång. §Ó ®¹t ®­îc thµnh tÝch nay lµ do c«ng ty cã nguån hµng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, n¨ng lùc s¶n xuÊt Quota xuÊt khÈu t­¬ng ®èi æn ®Þnh, thuËn lîi , tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n cao ®¶m b¶o cho chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. C«ng ty c«ng nghiÖp – th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu T©n Phó C­êng n¨m 98 ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng FOB 7 triÖu USD, thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ NhËt B¶n víi d¶n phÈm chñ yÕu lµ ¸o jac ket vµ ¸o len. Hµn Quèc víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ Polo Shirk, ¸olen, ¸o jac ket. H«ng C«ng víi ¸o jac ket .... Nh­ vËy trong nh÷ng n¨m qua s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¶ thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ dÇn ®­îc më réng nhÊt lµ sau hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü ®­îc ký kÕt mét thÞ tr­êng míi cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®­îc më ra t¹o nhiÒu c¬ héi lín cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp cßn cÇn ph¶i kh¾c phôc nhiÒu h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh th©m nhËp thÞ tr­êng míi ®¶m b¶o ®­îc th¨ng lîi, c¬ b¶n nhÊt lµ ph¶i b¶o ®¶m vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i cña s¶n phÈm xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü thÞ tr­êng vÒ luËt ph¸p ®Ó tr¸nh t×nh tr¹nh vi ph¹m ph¸p luËt mµ kh«ng biÕt. II: §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Qua 15 n¨m ®æi míi , nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ lÜnh vùc c«ng nghiÖp nãi riªng ®· cã nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ gãp phÇn lµm æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n, tõng b­íc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®ång thêi cßn cã nhiÒu nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong giai ®o¹n tíi. 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. C¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong n­ícvµ dÇn dÇn thay thÕ hµng nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp chó träng ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹. S¶n ph¶m cña nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®­îc b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao nh­ s¶n phÈm giÇy dÐp Bitis, r­îu vang Th¨ng Long, bót bi, mùc viÕt Thiªn Long... NhiÒu doanh nghiÖp ®­îc cÊp ch­íng chØ ISO 9000. ë mét sè lÜnh vùc hµng ViÖt Nam chiÕm ­u thÕ h¬n h¼n so víi hµng ngo¹i nhËp nh­ chÕ biÕn ®å hép, b¸nh kÑo, n­íc gi¶i kh¸t... Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt h¹ tÇng ®­îc n©ng cao dóp cho m¹ng l­íi l­u th«ng hµng hãa ®­îc më réng vµ th«ng suèttíi tõng ngâ ng¸ch cña thÞ tr­êng nh÷ng vïng n«ng th«n, vïng s©u, vïng sa, ngµy cµng trµn ngËp hµng hãa phôc vô tèt nhu cÇu mua s¾m cña ng­êi d©n, gã phÇn lµm kingh tÕ ph¸t triÓn, n©ng cao tr×ng ®é d©n chÝ ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi d©n. Víi thÞ tr­êng trong n­«ccs thÓ nãi ®©y lµ n¬i tiªu thô, ®¹i ®a sè c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may, ng¸nh sø, thñy tinh, thuèc l¸, t¹p phÈm, nhùa,chÕ biÕn thùc phÈm, chÕ biÕn gç,chÊt tÈy röa. §©y lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®· ®­îc sù giao l­u lu©n chuyÓn trong n­íc, cã dung l­îng tiªu thô trong n­íc lín. Tuy nhiªn nh÷ng mÆt hµng nµy nhiÒu khi bÞ hµng ngo¹i theo nhiÒu h­íng nhËp vµo c¹nh tranh gay g¾t ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm dÖt,hµng d©n dông, thuèc l¸, song do biÕt lùa chon chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh daonh ®óng ®¾n, tiªu thô phï hîp, céng víic¸c yÕu tèvÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶... mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng võa vµ nhá vÉn ®ang ®øng v÷ng vµ cã triÓn väng ®i lªn, ®iÓn h×ng lµ c¸c doanh nghiÖp lµm giÊy, thùc phÈm... VÝ dô, nhµ m¸y giÊy Hoµng V¨n Thô ®· phèi hîp liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp trong tæng c«ng ty giÊy ViÖt Nam nghiªn cøu thµnh c«ng vµ ®­a vµo s¶n xuÊt mÆt hµng giÊy Kraft lµm v¸ch ngoµi cña carton lµn sãng. So s¸nh víi nÆt hµng cïng lo¹i cña c¸c nhµ m¸y giÊy trong n­íc, giÊy cña Hoµng V¨t Thô lµ tèt nhÊtnã cã ®é bÒn vµ ®é chÆt cao h¬n h¼n, ®é chèng Èm tèt, sö dông cho c¶ bao b× thñy h¶i s¶n ®«ng l¹nh, chÝnh v× vËy sau khi ®­a vµo s¶n xuÊt ®¹i chµ, nhµ m¸y ®· cã nhiÒu kh¸ch hµng æn ®Þnh tõ mäi miÒn cña ®Êt n­íc tõ Hµ Néi, H¶i Phßng, TPHCM, ngoµi ra nhµ m¸y cßn s¶n xuÊt ®­îc 500 tÊn giÊy chÊt l­îng cao thay thÕ ®­îc mét sè giÊy bao b× tr­íc ®©y nhËp ngo¹i ®ã lµ giÊy gãi thuèc s¸t trïng. Thµnh c«ng trong viÖc lùa chän s¶n phÈm, kÏ hë cña thÞ tr­êng nµy, cïng víi c¸c mÆt hµng truyÒn thèng l©u ®êi nh­ giÊy gãi kiÖn diªm... §· t¹o c¬ së cho nhµ m¸ycã quy m« võa vµ nhá Hoµng V¨n Thô ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy trong n¨m võa qua ®ã lµ sù c¹nh tranhm¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty b¸nh kÑo trong vµ ngoµi n­íc b»ng c¸c h×nh thøc nh­ lµ ®Çu t­ vµo viÖc n©ng cao c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, in bao b× víi nhiÒu kiÓu d¸ng vµ mÉu m· ®Ñp, sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i, gi¸ c¶ hîp lý vÝ dô nh­ c«ng ty H¶i Hµ ®· gi¶m gi¸ tõ 28000® ®Õn 10000® / 1gãi, b¸nh cña c«ng ty Kinh §« ... tÊt c¶ ®Òu phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng cã thÓ thÊy b¸nh kÑo trong n­íc ®· ®Çn chiÕm ®­îc thÞ tr­êng tr­íc c¸c lo¹i b¸nh kÑo cñaTrung Quèc mÊy n¨m gÇn ®©y tiªu thô rÊt chËmmÆc dï gi¸ rÏ h¬n hµng ViÖt Nam tõ 5000 – 1000® ®iÒu nµy thÓ hiÖn quÈn l­îng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp qua hai mïa trung thu võa qua n¨m 2000 vµ n¨m2001. ThÞ tr­êng ngoµi n­íc, n¨m 2001 më ®Çu thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX, thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 vµ chiÕn luîc 10 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, x©y dùng nÒn t¶ng kinh tÕ ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp, n¨m 2001 còng lµ n¨m thùc hiÖn chiÕn l­îc xuÊt nhËp khÈu ®· ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt n¨m 2000 víi chñ tr­¬ng ®ã tÝnh ®Õn cuèi th¸ng 8 n¨m 2001, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc ­íc tÝnh ®¹t1,45 tû USD t¨ng 12% cïng kú n¨m 2000trong ®ã xuÊt khÈu hµng tiªu dïng t¨ng 13% cßn xuÊt khÈu dÞch vô t¨ng 15,2%. Cô thÓ hµng thñy h¶i s¶n ­íc tÝnh ®¹t 360 tr USD t¨ng 5,5% g¹o xuÊt kÈu hai th¸ng ®Çu n¨m ®¹t 439tr tÊn trÞ gi¸ 73 triÖu t¨ng 16% vÒ l­îng, cao su quý mét ­íc tÝnh xuÊt khÈu70000 tÊn ®¹t 49tr USD t¨ng 15%, mÆt hµng l¹c nh©n nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001 xuÊt khÈu ®· khëi s¾c do kh«i phôc vµ më réng thÞ tr­êng ë vung miÒn ®«ng Liªn bang nga. Dù b¸o nÕu xóc tiÕn th­¬ng m¹i tèt vµ gi¶i quyÕt tèt nh÷ng khã kh¨n trong kh©u thanh to¸n víi Nga mÆt hµng nµy cã kh¶ n¨ng tang tr­ëng m¹nh. Mét sè mÆt hµng chñ chèt cã tèc ®é tang kim ng¹ch xuÊt hÈu thÊp h¬n møc t¨ng chung nh­ng cao h¬n cïng kú n¨m 2000 gåm cã h¹t ®iÒu, chÌ, hµng ®iÖn tö, vµ linh kiÖn m¸y, hµng thñ c«ng mü nghÖ . Tõ nh÷ng sè liÖu kÓ trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng do nhËn thøc ®óng t×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ næi bËt, ®Æc biÖt kh«ng thÎ kh«ng kÓ ®Õn c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh may vµ da giµy ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo vao viÖc n©ngcao tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m cña n­íc ta. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ngcña nhiÒu doanh nghiÖp còng kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm nghiªm träng dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong c¹nh tranh 2.1. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp trªn trÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi thÊp chØ cã mét sè doanh nghiÖp c¹nh tranh ®­îc víi hµng ngo¹i nhËp cßn l¹i hÇu hÕt c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp ch­a ®ñ søc c¹nhtranh víi hµng ngo¹i nhËp nhÊt lµ c¸c doanhnghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt ra do kh«ng sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kü thuËt cao, chñ yÕu cung cÊp cho c¸c ®èi t­îng b×nh d©n ë ®Þa ph­¬ng, tiªu thô ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ. C¸c s¶n phÈm c¹nh tranh víi hµng n­íc ngoµi kh¸ hiÕm chñ yÕu tËp chung vµo ngµnh may, giÇy dÐp, gia c«ng, xuÊt khÈu gèm, sø, mü nghÖ. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanhrÊt thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­¬ng c«ng nghÖ, nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm, xu h­íng ph¸t triÓn ngµnh khoa häc kü thuËtvµ mÆt hµng do thiÕu hÖ thèng cung cÊp chuyªn m«n. Mét kÕt qu¶ ®iªu tra cho thÊy mét tØnh 90% doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng biÕt vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, kh«ng n¾m ®­îc nh÷ng thay ®æi, ®ái míi vÒ c«ng nghÖ trong vµ ngoµi n­íc ngay trong lÜnh vùc m×nh ho¹t ®éng. Quan hÖ qua l¹i vªf mÆt cung cÊp th«ng tin cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn gi÷a c¸c doanh nghiÖp quy m« lín cã tiÒn n¨ng nghiªn cøu ph¸t triÓn n¨m b¾t thÞ tr­êng c¬ héi ®Çu t­ ... víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp võa vµ nhá ch­a cã nÒ nÕp, thiÕu g¾n bã vµ nhiÒu khi thiÕu b×nh ®¼ng,ch­a trªn c¬ sá g¾n bã lîi Ých víi nhau vµ nÆg vÒ “dóp ®ì”, “ nhê v¶”, “lÖ thuéc”. Lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th­êng lµ c¸c lao ®éng cã tay nghÒ kÐm tr×nh ®é qu¶n lý thÊp, n¨ng suÊt ch­a cao. Ngo¹i trõ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp quèc doanh vµ trung ­¬ng cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá ë ®Þa ph­¬ng ng­êi lao ®éng ch­a ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n. RÊt Ýt c¸c lao ®éng ®­îc qua c¸c tr­êng d¹y nghÒ chuyªn ngµnh mµ chñ yÕu lµ võa häc, võa lµm ngay t¹i c¬ së s¶n xuÊt. NhiÒu doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hoµn toµn thô ®éng trong viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ ®Þnh h­íng kh¸ch hµng. HiÖn nay nhiÒu doanh nghiÖp vÉn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm víi gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp trong khi nhu cÇu thÞ tr­êng thÕ giíi ®· cã sù chuyÓn ®æi. Tõ ®ã hiÖu qu¶ ho¹t ®«ng thÊp, l¹i chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, tËp ®oµn quèc tÕ hïng m¹nh VÞ thÕ c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ trªn thÕ giíi ch­a ®­îc kh¼ng ®Þnh phÇn nhiÒu c¸c doanh ph¶i dùa vµo ®èi t¸c n­íc ngoµi vÒ biÓu tr­ng, thiÕt kÕ s¶n phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ, tiÕp thÞ vµ ph©n phèi s¶n phÈm. Cã thÓ nãi th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong lóc nµy lµ: lµm sao t¹o ®­îc biÓu tr­ng, nh·n hiÖu rªng cho s¶n phÈm cña m×nh, giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vµ kiÓm so¸t ®­îc kªnh ph©n phèi. Ch¼ng h¹n nh­ kÑo dõa BÕn Tre – së dÜ th¾ng ®­îc kiÖn vÒ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, t×m l¹i vµ më réng ®­îc thÞ tr­êng cña m×nh ë Trung Quèc, Ma Cao, Hång C«ng, chÝnh lµ nhê kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ hîp lý. Sù phèi hîp cña nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trong vai chß lµ ng­êi hç trî cho c¸c doanh nghiÖp, nhµ n­íc ch­a cã chÝnh s¸ch, c¬ chÕ hîp lý thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô cho c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §Ò xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp th­êng ph¶i tr¶i qua mét hªn thèng c¸c quy t¾c hµnh chÝnh rÊt phøc t¹p ®«i khi lµm lì mÊt c¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhiÒu c¬ quan nhµ n­íc can thiÖp qu¸ s©u vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh­ng khi m¾c ph¶i sai lÇm th­êng kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt Mét sè nh÷ng tån t¹i nh­ng kh«ng thÓ phñ nhËn lµ tiÒm n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lµ rÊt lín mµ l¹i thiÕu c¸c biÖn ph¸p ®ång bé, ®ñ m¹nh ®Ó khai th¸c tÇm vÜ m« lÉn vi m«. Minh chøng cho nhËn ®Þnh nµy cã thÓ lÊy miÒn nói, trung du lµm vÝ dô, ®©y lµ vïng cã lîi thÕ vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña rõng vµ trong lßng ®Êt, lµ vung nguyªn liÖu lý t­ëng, nh­ng l¹i chËm ph¸t triÓn vµ nhiÒu m¶ng thÞ tr­êng cßn bá trèng vµ lu«n ®­îc coi lµ h­ëng ­u ®·i trong ®Çu t­, nh­ng cô thÓ sù ­u ®·i ®ã ra sao th× chóng ta ch­a lµm ®­îc cho nªn c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng ë ®©y vÉn cãn Ìo ät, chñ yÕu lµ c¸c c¬ së cò ®Ó l¹i. 2.2. Nh÷ng nguyªn nh©n. Nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i trªn cã nhiÒu, nh­ng em xin ®­a mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt ®ã lµ. C¬ së h¹ tÇng cßn nhiÒu yÕu kÐm, vÊn ®Ò nµy ¶nh h­ëng rÊt quan träng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. T×nh r¹nh thiÕu hÖ thèng ®­êng x¸, th«ng tin liªn l¹c, cung cÊp n¨ng l­îng n­íc... ®· lµm cho ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp bÞ gi¸n ®o¹n, ë c¸c khu c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c¸c lµng nghÒ tËp chung xa c¸c thµnh phè lín, xa trung t©m c«ng nghiÖp quèc gia vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp ë miÒn nói, trung du, miÒn trung nªn viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng lµ rÊt khã. GÝa ®©u vµo rÊt cao, hÇu hÕt c¸c hµng c«ng nghiÖp dï ®Ó phôc vô cho tiªu dïng hay xuÊt khÈu ®Òu cã yÕu tè bnªn ngoµi chiÕm tû lÖ lín, thËm chÝ cã ngµnh sö dông 70%-80% nguyªn liÖu nhËp khÈu. Chi phÝ kinh doanh trung gian cao so víi thêi ®iÓm n¨m 1996 ®Õn nay gi¸ x¨ng dÇu t¨ng 42,28% gi¸ c­íc vËn chuyÓn t¨ng130% ngoµi ra c¸c lo¹i tiªu cùc phÝ còng gãp phÇn kh«ng nhá lµm t¨ng chi phÝ cho doanh nghiÖp. M¸y mãc thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao do ®ã chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng cao dÉn ®Õn thÞ tr­êng trong tiªu thô chØ bã hÑp trong ®Þa bµn chËt hÑp vµ søc mua thÊp chÝnh c¸c nguyªn nh©n nµy lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng canh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu mÆt hµng c«ng nghiÖp lµ hµng nhËp lËu chèn thuÕ vµ nhËp tiÓu ng¹ch tõ Trung Quèc, gÝa thÊp , kiÓu d¸ng phong phó, ®a d¹ng chÌn Ðp c¸c mÆt hµng cïng lo¹i s¶n suÊt trong n­íc. §iÒu nµy ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp tr­íc t×nh huèng ph¶i thay ®æi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i, ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh Ch­¬ngIII. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô ë c¸c doanh nghiÖp C«ng nghiÖp I. Nh÷ng môc tiªu vµ ph­¬ng h­íngph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Môc tiªu. B­íc vµo n¨m 2001 n¨m ®Çu cña thÕ kû 21, ®ång thêi còng lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc ®Çu tiªn thùc hiÖn nghÞ quyÕt trung ­¬ngcña ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø ix Víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi 10 n¨m 2001-2010 lµ: §­a ®Êt n­íc ta khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao rÖt ®êi sèng cña nh©n d©n c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ... ph¸t triÓn kinh tÕ, c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa lµ nhiÖm vô trung t©m, cô thÓ lµ. Ph¸t triÓn nhanh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng ph¸t huy tètlîi thÕ c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh­ hµng thñ c«ng mü nghÖ , may mÆc, da giÇy, giÊy vµ mét sè ngµnh tiªu dïng kh¸c Ph¸t triÓn réng kh¾p c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp võa vµ nhá víi ngµnh nghÒ ®a d¹ng. §æi míi n©ng, n©ng cÊp c¸c c«ng nghÖ c¸c c¬ së s¶n xuÊt hiÖn cã ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶, ph¸t triÓn nhiÒu h×nh thøc liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhá võa vµ lín gi÷a s¶n xuÊt nguyªn liÖu vµ chÕ biÕn, tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së ®¶m b¶o hµi hßa vÒ lîi Ých kinh tÕ. T¨ng tØ lÖ néi ®Þa trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp kh¸c cña n­íc ta trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ. Tr­íc c¸c môc tiªu trªn ®¹i héi IX còng ®· ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao, cã hiÖu qu¶, coi träng ®Çu t­ theo chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ tiªn tiÕn vµ tiÕn tíi hiÖn ®¹i hãa tõng phÇn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n ph¸t triÓn m¹nh theo h­íng ®Çu t­ hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi, chó träng c¸c mÆt hµng nh­ chÕ biÕn thñy h¶i s¶n, chÕ biÕn l­¬ng thùc thÞt, s÷a, ®­êng, n­íc gi¶i kh¸t, dÇu thùc vËt, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¹t 8 – 10 lit s÷a/ng­êi /n¨m vµ ®­a kim ng¹ch xuÊt khÈu s¶n phÈm s÷a gÊp hai lÇn so víi n¨m 2000, n©ng tØ lÖ sö dông nguyªn liÖu trong n­íc lªn 20%… Ngµnh giÊy, ®Çu t­ më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt giÊy hiÖn cã, nghiªn cøu x©y dùng thªm mét sè c¸c c¬ së s¶n xuÊt bét giÊy vµ giÊy ®Ó cã thÓ t¨ng c«ng suÊt lªn 20 v¹n tÊn ®­a tæng n¨ng lùc s¶n xuÊt lªn 60 v¹n tÊn vµ ®¹t s¶n l­îng 50 v¹n tÊn vµo n¨m 2005 Ngµnh dÖt may vµ da giÇy, chó träng t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi, t¨ng c­êng hiÖn ®¹i hãa mét sè kh©u s¶n xuÊt, tËp chung ®©ï t­ s¶n xuÊt dÖt, sîi, thuéc da, chó träng ph¸t triÓn nguån b«ng vµ khai th¸c nguån da c¸c lo¹i, t¨ng phÇn s¶n xuÊt trong n­íc vÒ c¸c nguyªn liÖu vµ phô liÖu trong ngµnh dÖt may vµ da giµy ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu. §Õn n¨m 2005 ®¹t s¶n l­îng 2,5- 3 v¹n tÊn b«ng s¬ 750 triÖu mÐt v¶i, n©ng s¶n l­îng giµy dÐp lªn 410 triÖu ®«i. Ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin, viÔn th«ng thùc hiÖn ®Çu t­ theo chiÒu s©u, gi¶m dÇn nhËp khÈu t¨ng dÇn xuÊt khÈu, t¨ng nhanh tØ lÖ néi ®Þa hãa s¶n phÈm cã c«ng nghÖ cao. §èi víi mét sè ®Êt n­íc th× héi nhËp lµ con ®­êng duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn cßn ®èi víi tõng doanh nghiÖp th× kh«ng ph¶i hoµn toµn nh­ vËy. ChØ cã doanh nghiÖp nµo chuÈn bÞ tèt ®Ó h«Þ nhËp th× míi cã c¬ may tån t¹i nÕukh«ng th× nguy c¬ bÞ ®µo th¶i, bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i lµ hoµn toµn hiÖn thùc. ViÖt Nam ®· chë thµnh thµnh viªn cña ASEAN, APEC, vµ kh«ng bao l©u n÷a gia nhËp AFTA(2006), WTO, thùc hiÖn lé tr×nh c¾t gi¶m thuÕ 4230 nhãm mÆt hµng. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam vÉn ch­a ý thøc ®­îc viÖc héi nhËp lµ viÖc cña doanh nghiÖp m×nh vÉn quen víi “vßng tay b¶o hé” cña nhµ n­íc. Søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu, mét phÇn do c¸c doanh nghiÖp mét phÇn do c¸c yÕu tè kh¸ch quan. Muèn hµng hãa cña ViÖt Nam cã ®ñ søc c¹nh tranh khi gia nhËp AFTA vµ WTO, th× cÇn ph¶i thiÕt lËp, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. Qu¸n triÖt môc tiªu ,chiÕn l­îc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña §¶ng t¹i ®¹i héi IX. §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c doan nghiÖp trong thêi gian tíi cã mét sã biÖn ph¸p nh­ sau. §èi víi doanh nghiÖp: -Mçi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc riªng phï hîp víi kh¶ n¨ng vÒ vèn, n¨ng lùc c¸c bé vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn. Trong bèi c¶nh héi nhËy víi khu vùc vµ thÕ giíi hiÖn nay, x©y dùng chiÕn l­¬c kinh doanh hîp lý lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng nhÊt mang tÝnh sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp kh«ng cã chiÕn l­îc còng gièn nh­ mét con tµu kh«ng cã b¸nh l¸i, trªn thùc tÕ nh÷ng thiÖt h¹i trong kinh doanh lµ do ch­a cã chiÕn l­îc hoÆc chiÕn l­îc sai lÇm, hoÆc chiÕn l­îc h¹n chÕ trong viÖc triÓn khai mét sè chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, do ®ã ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i x©y dùng ®­îc c¸c chiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng vµ xóc tiÕn b¸n hµng hîp lý, phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng hiÖn nay. - C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o, tuyÓn dông lao ®éng hîp lý n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o sö dông ®­îc c¸c c«ng nghÖ míi cã chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt, tinh thÇn tho¶ ®¸ng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng n©ng cao tay nghÒ,trung thµnh víi doanh nghiÖp ®¶m b¶o t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ thµnh hîp lý. - C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cÇn cã sù ®Çu t­ tho¶ ®¸ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®æi míi c«ng nghÖ sao cho phï häp víi tr×nh ®é chung cña thÕ giíi ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt, tËn dông triÖt ®Ó lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp, sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®«, phï hîp víi tõng c«ng nghÖ ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta v× hÇu hÕt c¸c c«ng nghÖ mµ c¸c doanh nghiÖp ®ang sö dông lµ c¸c c«ng nghÖ th«i thóc hai hoÆc 3 so víi thÕ giíi nªn c¸c doanh nghiÖp n­íc ta hÇu nh­ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp trong n­íc. - Trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp cßn chó träng h¬n n÷a vµo viÖc nghiªn cøu cÇu, nghiªn cøu cung, nghiªn cøu m¹ng l­íi tiªu thô nhÊt lµ trong c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc cña bé phËn lµm c«ng t¸c n­íc ngoµi, tæ chøc tèt viÖc nghiªn cøu, kh¶o s¸t thÞ tr­êng tr­íc khi ra c¸c quyÕt ®Þnh th©m nhËp tr¸nh t×nh tr¹ng khi ®­a s¶n phÈm vµo th©m nhËp thÞ tr­êng bÞ kh«ng phï hîp víi nhu cÇu vµ v¨n ho¸ cña ®Þa ph­¬ng. - C¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng th­êng xuyªn t×m hiÓu c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng tõ ®ã ®Ó hiÓu râ nhu cÇu cña hä vµ lÊy ®ã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®iÒu chØnh, c¸c chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Doanh nghiÖp ph¶i tÝch cùc tham gia c¸c héi trî th­¬ng m¹i, triÓn l·m ®Ò giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c b¹n hµng vµ cho ng­êi tiªu dïng ®Ó hä hiÓu râ h¬n vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty vµ c«ng ty c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ qu¶ng c¸o cho th­¬ng hiÖu s¶n phÈm: th­¬ng hiÖu lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, l©u dµi vµ tèn kÐm nh­ng nã rÊt quan träng mét khi s¶n phÈm cña c¸c h·ng n¹i gièng nhau vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ th× th­¬ng hiÖu lµ c¸i duy nhÊt ®Ó kh«ng mua hµng cña doanh nghiÖp chø kh«ng mua hµng cña ng­êi kh¸c. MÆc dï kiÓu d¸ng cña c¸c s¶n phÈm gièng hÖt nhau nh­ng th­¬ng hiÖu kh¸c th× gi¸ b¸n kh¸c. Mét th­¬ng hiÖu m¹nh gióp cho doanh nghiÖp ®¹t ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh trong ngµnh. Th­¬ng hiÖu cµng næi tiÕng th× kh¶ n¨ng gia t¨ng thÞ phÇn cña nã trªn thÞ tr­êng ngµy cµng cao. Nhê ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng, ®Þnh gi¸ cao h¬n chi phÝ c¸c kÖnh ph©n phèi lµm cho c¸c ®èi thñ ph¶i n¶n lßng, chØ muèn chia thÞ phÇn cña hä. Tr­íc ®©y khi nÒn kinh tÕ ch­a më cöa th× vÊn ®Ò th­¬ng hiÖu s¶n phÈm Ýt ®­îc c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta quan t©m cïngvíi sù ph¸t triÓn cña kinh doanh thÞ tr­êng th× xu h­íng héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× th­¬ng hiÖu s¶n phÈm lµ mét tµi s¶n vÒ h×nh cã lín cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký b¶n quyÒn vÒ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cña m×nh t¹i n­íc mµ doanh nghiÖp ®Þnh nhËp khÈu ®Ó tr¸nh nh÷ng thiÖt h¹i do c¸c doanh nghiÖp c¸c n­íc kh¸c ®¨ng ký nh·n hiÖu cña m×nh. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ m¹ng viÔn th«ng, th× dÞch vô Internet ph¸t triÓn rÊt m¹nh ë n­íc ta vµ trªn thÕ giíi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã thÓ më c¸c trang Web vÒ s¶n phÈm cña m×nh ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn b¸n s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ng­êi tiªu dïng th«ng qua m¹ng m¸y tÝnh. - ViÖc tù kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ vÒ doanh nghiÖp cña m×nh cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, nã cho doanh nghiÖp biÕt lµ m×nh ®ang ®øng ë ®©u? trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn. Mét ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc sö dông ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù ®¸nh gi¸ lµ ph©n tÝch SWOT tøc lµ t×m ra c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, vµ th¸ch thøc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ c¬ héi sÏ gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªuthô cã hiÖu qu¶ nhÊt còng nh­ c¸c ®iÓm yÕu vµ nguy c¬ cÇn kh¾c phôc ®Ó ng¨n ngõa kh«ng cho chøng lµm h¹i ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp lín hoÆc c¸c h×nh thøc th­¬ng m¹i ®Ó tiªu thô s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¶i ý thøc ®­îc r»ng nÕu ®¬n ®éc sÏ rÊt khã tån t¹i. C¹nh tranh kh«ng ph¶i khi nµo còng ®­a l¹i hiÖu qu¶ cao nÕu nh­ c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã sù céng t¸c víi nhau. Do vËy trong thêi gian tíi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá rÊt cÇn cã sù céng t¸c, sù phèi hîp tèt h¬n th«ng qua c¸c tæ chøc ®¹i dÞch cña doanh nghiÖp võa vµ nhá, ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chó träng tËp trung vµo nh÷ng thÞ tr­êng ng¸ch. - Doanh nghiÖp cßn ph¶i phèi hîp víi Nhµ n­íc ®Ó tranh thñ sù hç trî cña Nhµ n­íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng kÝch cÇu. 2. VÒ phÝa Nhµ n­íc. - §Ó c¸c gi¶i ph¸p cña doanh nghiÖp ph¸t huy hiÖu qu¶ cã sù hç trî gióp ®ì tõ phÝa Nhµ n­íc th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p cô thÓ. -T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cô thÓ h¬n ®Þnh h­íng cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn, t¹o ra m«i tr­êng kinh tÕ, chÝnh trÞ, luËt ph¸p cã t¸c dông thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. - H×nh thµnh ®ång bé c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng ®i ®«i víi viÖc t¹o tËp trung ph¸p luËt b¶o ®¶m bai trß ®iÒu tiÕt, lµm träng tµi cña Nhµ n­íc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp tiÕp cËn thÞ tr­êng. NhÊt lµ ®èi víi c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi mµ c¸ nh©n doanh nghiÖp kh«ng thÓ tiÕp cËn nÕu kh«ng cã sù hç trî cña Nhµ n­íc. - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn vµ tiÒn tÖ víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng bao gåm hÖ thèng ng©n hµng, thÓ chÕ tµi chÝnh phi ng©n hµng c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c quü ®Çu t­.... nh»m thu hót c¸c nguån vèn trong x· héi phôc vô cho nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, lµm lµnh m¹nh ho¸ toµn bé hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh. - Hoµn thiÖn khung ph¸p lý vµ chÝnh s¸ch më réng thÞ tr­êng lao ®éng, b¶o ®¶m c«ng t¸c ®µo t¹o, gi¸o dôc cho ng­êi lao ®éng, cã chÝnh s¸ch thÝch hîp thu hót nh©n tµi vµ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi. - Sö dông hîp lý c¸c chÝnh s¸ch, c«ng cô qu¶n lý vÜ m« tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt. C¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt ng©n hµng ®Ó t¹o ®éng lùc cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Nghiªn cøu söa ®æi, bæ xung ph¸p luËt hiÖn hµnh phï hîp víi yªu cÇu thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh tÕ vµ yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ. - Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕcã hiÖu qu¶, më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i. TiÕp tôc chÝnh s¸ch më cöa vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn, tÝch cùc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ, thÓ chÕ... tÝch cùc thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®èi víi c¸c c¬ chÕ hîp t¸c song ph­¬ng vµ ®a d¹ng mµ n­íc ta ®· tham gia, ®Æc biÖt lµ c¸c cam kÕt trong khu«n khæ ASEAN (nh­ AFTA, AICO, AIA..), APEC, ASEM, xóc tiÕn ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp WTO. - §æi míi hÖ thèng hµnh chÝnh, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ph¸p lý cho doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh. - T¹o ®iÒu kiÖn gióp doanh nghiÖp tiÕp cËn thÞ tr­êng, kü thuËt - c«ng nghÖ míi. - TiÕp tôc më réng quyÒn kinh doanh nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc quyÒn tham gia xuÊt nhËp khÈu nhiÒu doanh nghiÖp trong n­íc, x©y dùng lÖ tr×nh gi¶m thuÕ suÊt thóc thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c c«ng cô phi thuÕ, ¸pdông c«ng cô b¶o hé míi. - T×m c¸ch th¸o gì kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c cho c¬ chÕ chÝnh s¸ch g©y ra cho doanh nghiÖp ®Ó t¹o cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®­îc tr«i ch¶y. KÕt luËn Ho¹t ®éng tiªu thô ngµy cµng ®­îc ®¸nh gi¸ cao, nã cã vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù phån thÞnh cña mçi quèc gia. Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta hiÖn nay ®ang kinh doanh trong bèi c¶nh thuËn lîi n­íc ta thùc hiÖn c¬ chÕ më cöa, nÒn kinh tÕ thÕ giíi b­íc vµo xu thÕ toµn cÇu ho¸. §©y lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp trong n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®· ®ãng gãp kh«ng nhá vµo c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn tù do c¸ doanh nghiÖp hiÖn nay nhÊt lµ trong thêi gian tíi ViÖt Nam gia nhËp AFTA th× c¸ doanh nghiÖp cÇn ph¶i phÊn ®Êu h¬n n÷a ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, tõ ®ã thóc ®Èy tèt ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì chØ b¶o cña thÇy ®Ó em rót kinh nghiÖm cho lÇn sau. Bµi viÕt nµy ®­îc hoµn thµnh d­íi sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. §ång Xu©n Ninh. Qua ®©y cho em göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp I. Kh¸i niÖm 1. Kh¸i niÖm 2. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô 3. Néi dung cña ho¹t ®éng tiªu thô II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 1. Nh©n tè bªn trong 2. Nh©n tè bªn ngoµi 3. Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña tiªu thô vµ dÞch vô sau b¸n II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 1.Nh©n tè bªn trong 2. Nh©n tè bªn ngoµi 3. Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña tiªu thô s¶n phÈm III. Kinh nghiÖm tiªu thô s¶n phÈm cña c¸ doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc 1. C¸c doanh nghiÖp trong n­íc 2. C¸c doanh nghiÖp ngoµi n­íc Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta hiÖn nay I. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta hiÖn nay 1. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi thêi kú 1991 - 2001 2. Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp n­íc ta hiÖn nay II. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam 1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc 2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô ë c¸ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc029. Tiu th7909 s7843n ph7849m trong cc doanh nghi7879p cng nghiamp.doc