Tìm hiểu công ty cỏ phần theo pháp luật Việt Nam, lý luận và thực tiễn

Phần mở đầu B. Nội dung 1. Một số vấn đề chung về Công ty Cổ phần 1.1. Khái niệm và đặc điểm của Công ty Cổ phần 1.2. Điều kiện và thủ tục thành lập công ty cổ phần 1.3. các đặc tr­ng cơ bản của Công ty Cổ phần 1.4. Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần 2. Quá trình thành lập và thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần T­ vấn Đầu t­ và Xây dựng Nghệ An 2.1. Vốn, điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 2.2. Quyền hạn Công ty 2.3. Hội đồng cổ đông 2.4. Hội đồng quản trị 2.5. Giám đốc và bộ máy giúp việc 2.6. Ban kiểm soát C. Kết luận D. Các tài liệu tham khảo

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/02/2013 | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu công ty cỏ phần theo pháp luật Việt Nam, lý luận và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. phÇn më ®Çu ViÖt Nam chóng ta lµ mét n­íc ®­îc xÕp h¹ng cã møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kh¸ thÊp so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do khu vùc kinh tÕ quèc doanh vÉn chiÕm mét tû träng lín trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy mÆc dï ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ mét khèi l­îng vèn kh¸ lín. Song do c¬ chÕ qu¶n lý cøng nh¾c, thiÕu n¨ng ®éng, tÝnh c¹nh tranh thÊp, ®Çu t­ cßn giµn tr¶i, c«ng t¸c qu¶n lý cßn kÐm, mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp, hiÖn t­îng "l¸i gi¶" "lç thËt" vÉn cßn x¶y ra ë mét sè doanh nghiÖp quèc doanh. §Ó cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®ñ søc c¹nh tranh trong khu vùc vµ quèc tÕ th× vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu lµ ph¶i thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò cæ phÇn ho¸. Còng nh­ ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cã nh­ vËy míi gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, t¹o ra lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u, trong ®ã cã ®«ng ®¶o lµ ng­êi lao ®éng, t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ vµ c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng cho doanh nghiÖp, ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn cña Nhµ n­íc vµ cña doanh nghiÖ. MÆt kh¸c cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp sÏ gióp ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ thùc sù ph¸t huy ®­îc vai trß lµm chñ cña ng­êi lao ®éng, cña c¸c cæ ®«ng, t¨ng c­êng sù gi¸m s¸t c¶ nhµ ®Çu t­ vµ ng­êi lao ®éng. ChÝnh nh÷ng ­u ®iÓm v­ît tr«i nªu trªn cña C«ng ty Cæ phÇn mµ Phã Thñ t­íng: NguyÔn TÊn Dòng ®· h¬n 3 lÇn nh¾c ®Õn viÖc ph¶i "®· së h÷u" ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mµ cæ phÇn ho¸ g¾n víi thÞ tr­êng lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt. VËy ®Ó biÕt râ ®­îc C«ng ty cæ phÇn lµ g× vµ ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu g× ®Ó cã thÓ cæ phÇn ho¸ C«ng ty th× chóng ta ph¶i nghiªn cøu nã vµ môc ®Ých cña bµi tiÓu luËn nµy lµ vËy. §Ó ®­a nÒn kinh tÕ nhanh chãng ph¸t triÓn th× ph¶i cæ phÇn ho¸, tho¸t khái kinh tÕ Nhµ n­íc l¹c hËu chËm ph¸t triÓn. VËy viÖn nghiªn cøu C«ng ty Cæ phÇn còng lµ mét chiÕn l­îc l©u dµi trong t­¬ng lai khi ®Êt n­íc ta gia nhËp vµo thÞ tr­êng kinh tÕ thÕ giíi. Do míi lµm quen víi c«ng viÖc nghiªn cøu, giíi h¹n chØ trong bµi tiÓu luËn nµy nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt khiÕm khuyÕt. Em mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña C« . * KÕt cÊu bµi lµm: A. PhÇn më ®Çu B. Néi dung 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty Cæ phÇn 1.2. §iÒu kiÖn vµ thñ tôc thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn 1.3. c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña C«ng ty Cæ phÇn 1.4. C¬ së lý luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn 2. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn §Çu t­ vµ X©y dùng NghÖ An 2.1. Vèn, ®iÒu lÖ, cæ phÇn, cæ ®«ng s¸ng lËp 2.2. QuyÒn h¹n C«ng ty 2.3. Héi ®ång cæ ®«ng 2.4. Héi ®ång qu¶n trÞ 2.5. Gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc 2.6. Ban kiÓm so¸t C. KÕt luËn D. C¸c tµi liÖu tham kh¶o B. néi dung 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty Cæ phÇn a. Kh¸i niÖm: C«ng ty Cæ phÇn lµ lo¹i h×nh ®Æc tr­ng cña C«ng ty ®èi vèn, vèn cña C«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn, ng­êi së h÷u cæ phÇn ®­îc gäi lµ cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña C«ng ty cho ®Õn hÕt gi¸ trÞ cæ phÇn mµ hä së h÷u. b. §Æc ®iÓm: + ¦u ®iÓm: - Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cã giíi h¹n: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c cæ ®«ng chØ giíi h¹n ë sè tiÒn ®Çu t­ cña hä. - C«ng ty Cæ phÇn cã thÓ tån t¹i æn ®Þnh vµ l©u bÒn - TÝnh chÊt æn ®Þnh, l©u bÒn , sù thõa nhËn hîp ph¸p, kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng c¸c cæ phÇn vµ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, tÊt c¶ céng l¹i, cã nghÜa lµ nhµ ®Çu t­ mµ kh«ng sî g©y nguy hiÓm cho nh÷ng tµi s¶n c¸ nh©n kh¸c vµ cã sù ®¶m b¶o trong mét lÜnh vùc nµo ®ã gi¸ trÞ vèn ®Çu t­ sÏ t¨ng lªn sau 1 n¨m. §iÒu nµy ®· t¹o kh¶ n¨ng cho hÇu hÕt c¸c C«ng ty cæ phÇn t¨ng vèn t­¬ng ®èi dÔ dµng. - §­îc chuyÓn nh­îng quyÒn së h÷u: C¸c cæ phÇn hay quyÒn së h÷u C«ng ty cã thÓ d­îc chuyÓn nh­îng dÔ dµng, chóng ®­îc ghi vµo danh môc, chuyÓn nh­îng t¹i Së giao dÞch chøng kho¶n vµ cã thÓ mua hay b¸n trong c¸c phiªn më mét c¸ch nhanh chãng. V× vËy c¸c cæ ®«ng cã thÓ duy tr× tÝnh thanh kho¶n cña cæ phiÕu vµ cã thÓ chuyÓn nh­îng c¸c cæ phiÕu mét c¸ch thuËn tiÖn th× hä cÇn tiÒn mÆt. + Khã kh¨n: - C«ng ty Cæ phÇn ph¶i chÊp hµnh chÕ ®é kiÓm tra vµ b¸o c¸o chÆt chÏ. Khã gi÷ bÝ mËt v× lîi nhuËn cña cæ ®«ng vµ ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ tiÒm tµng, c«ng ty th­êng ph¶i tiÕt lé nh÷ng tin tøc tµi chÝnh quan träng, nh÷ng th«n tin nµy cã thÓ bÞ ®èi thñ c¹nh tranh khai th¸c. PhÝa c¸c cæ ®«ng th­êng thiÕu quan t©m ®óng møc, rÊt nhiÒu cæ ®«ng chØ lo nghÜ ®Ó l·i cæ phiÕu hµng n¨m vµ Ýt hay kh«ng quan t©m ®Õn cæ phiÕu nµy, ®· lµm cho mét sè Ban l·nh ®¹o chØ nghÜ ®Õn môc tiªu tr­íc m¾t ch÷ kh«ng ph¶i thµnh ®¹t l©u dµi. Víi nhiÖm kú h÷u h¹n Ban l·nh ®¹o cã thÓ chØ muèn b¶o toµn hay t¨ng l·i cæ phiÕu ®Ó n©ng cao uy tÝn cho b¶n th©n m×nh. C«ng ty Cæ phÇn bÞ ®¸nh thuÕ 2 lÇn: LÇn thø nhÊt thuÕ ®¸nh vµo C«ng ty. Sau ®ã khi lîi nhuËn ®­îc chia nã l¹i ph¶i chÞu thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp c¸ nh©n cña tõng cæ ®«ng. 1.2. §iÒu kiÖn vµ thñ tôc thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn * §iÒu kiÖn thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 77 LuËt doanh nghiÖp c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi tham gia thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn sè l­îng cæ ®«ng tèi thiÓu lµ 3, kh«ng h¹n chÕ sè l­îng tèi ®a. Ngoµi ra c¸c tæ chøc, chøc n¨ng tham gia thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn sau (§iÒu 13 LuËt doanh nghiÖp 2005) 1) Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi cã quyÒn thµnh lËp vµ qñan lý doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña luËt nµy, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy. 2) Tæ chøc c¸ nh©n sau ®©y kh«ng ®­îc quyÒn thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam. a) C¬ quan Nhµ n­íc, ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam sö dông tµi s¶n Nhµ n­íc ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp kinh doanh thu lîi nhuËn cho c¬ quan ®¬n vÞ m×nh. b) C¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé c«ng chøc. c) SÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam. d) C¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý nghiÖp vô trong c¸c doanh nghiÖp 100% vèn së h÷u Nhµ n­íc, trõ nh÷ng ng­êi ®­îc cö lµm ®¹i diÖn theo uû quyÒn ®Ó qu¶n lý phÇn vèn gãp cña Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp kh¸c. ®) Ng­êi ch­a thµnh niªn, ng­êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù hoÆc bÞ mÊt hµnh vi n¨ng lùc d©n sù. e) Ng­êi ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc ®ang bÞ toµ ¸n cÊm hµnh nghÒ kinh doanh. g) C¸c tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n 3) Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn mua cæ phÇn cña C«ng ty Cæ phÇn, gãp vèn vµo C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh theo quy ®Þnh cña luËt nµy, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 ®iÒu nµy. 4) Tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y kh«ng ®­îc mua cæ phÇn cña C«ng ty Cæ phÇn gãp vèn vµo C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh theo quy ®Þnh cña luËt nµy: a) C¬ quan Nhµ n­íc, ®¬n vÞ lùc l­îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam sö dông tµi s¶n Nhµ n­íc gãp vèn vµo doanh nghiÖp ®Ó thu lîi riªng cho c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh. b) C¸c ®èi t­îng kh«ng ®­îc gãp vèn vµo doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. * Thñ tôc thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 LuËt doanh nghiÖp c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi tham gia thµnh lËp doanh nghiÖp ph¶i chuÈn bÞ c¸c giÊy tê sau ®©y: 1) GiÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh 2) Dù th¶o ®iÒu lÖ C«ng ty (®­îc ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp hoÆc ng­êi ®aÞ diÖn theo uû quyÒn cña c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp ký tõng trang) 3) Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp C«ng ty Cæ phÇn + §èi víi cæ ®«ng lµ c¸ nh©n: B¶n sao giÊy chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c (cã c«ng chøng) + §èi víi cæ ®«ng lµ tæ chøc: B¶n sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc tµi liÖu t­¬ng ®­¬ng kh¸c cña tæ chøc, v¨n b¶n uû quyÒn giÊy chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ng­êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cã c«ng chøng. + §èi víi cæ ®«ng lµ tæ chøc n­íc ngoµi th× b¶n sao giÊy chøng nh©n ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã chøng thùc cña c¬ quan n¬i tæ chøc ®ã ®· ®¨ng ký kh«ng qu¸ 3 th¸ng tr­íc ngµy nép hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh (cã c«ng chøng. 1.3. C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña C«ng ty Cæ phÇn. * Vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh: C«ng ty Cæ phÇn lµ lo¹i h×nh ®Æc tr­ng cña C«ng ty ®èi vèn nªn c¸c quy ®Þnh vÒ vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng. Khi thµnh lËp, C«ng ty ph¶i cã vèn ®iÒu lÖ. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty trong mét sè ngµnh nghÒ nhÊt ®Þnh kh«ng ®­îc thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ph¶i thÓ hiÖn mét phÇn d­íi d¹ng cæ phÇn phæ th«ng c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp ph¶i cïng nhau n¾m gi÷ Ýt nhÊt 20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®­îc quyÒn chµo b¸n cña C«ng ty. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty cã thÓ cã mét phÇn lµ cæ phÇn ­u ®·i. Ng­êi ®­îc mua cæ phÇn ­u ®·i do ph¸p luËt quy ®Þnh (®èi víi cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt) vµ do ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh hoÆc do ®¹i héi ®ång cæ ®ång quyÕt ®Þnh (®èi víi c¸c lo¹i cæ phÇn ­u ®·i kh¸c). Khi chµo b¸n cæ phÇn, héi ®ång qu¶n trÞ ®Þnh gi¸ chµo b¸n cæ phÇn . Gi¸ chµo b¸n cæ phÇn kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ trÞ trÞ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm chµo b¸n trõ c¸c tr­êng hîp (cæ phÇn chµo b¸n lÇn ®Çu tiªn sau khi ®¨ng ký kinh doanh, cæ phÇn chµo b¸n cho c¸c cæ ®«ng theo tû lÖ cæ phÇn hiÖn cã cña hä ë C«ng ty vµ cæ phÇn chµo b¸n cho ng­êi m« giíi hoÆc ng­êi b¶o l·nh). Cæ phÇn ®­îc b¸n vµ ng­êi mua cæ phÇn trë thµnh cæ ®«ng cña C«ng ty khi ghi ®óng vµ ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ tªn cæ ®«ng, ®Þa chØ, sè l­îng cæ phÇn tõng lo¹i cña cæ ®«ng, ngµy ®¨ng ký cæ phÇn vµ sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cña C«ng ty. Cæ phÇn ph¶i ®­îc thanh to¸n ®ñ 1 lÇn. Sau khi thanh to¸n ®ñ cæ phÇn ®¨ng ký mua, cæ ®«ng cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty cÊp cæ phiÕu cho m×nh, tr­êng hîp cæ phiÕu bÞ mÊt, bÞ r¸ch, bÞ ch¸y hoÆc bÞ tiªu huû d­íi h×nh thøc kh¸c cæ ®«ng ph¶i b¸o ngay cho C«ng ty vµ cã quyÒn yªu cÇu C«ng ty cÊp l¹i cæ phiÕu. Thñ tôc vµ tr×nh tù chµo b¸n cæ phiÕu ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n. Ng­êi së h÷u cæ phÇn cã quyÒn chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh cho ng­êi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng cæ phÇn ®ã cho ng­êi kh¸c. Cæ phÇn phæ th«ng cña cæ ®«ng s¸ng lËp cã thÓ chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh«ng ph¶i lµ cæ ®«ng nÕu ®­îc sù chÊp nhËn cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. cæ ®«ng dù bÞ chuyÓn nh­îng cæ phÇn kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt vÒ viÖc chuyÓn nh­îng c¸c cæ phÇn ®ã. Sau thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ ngµy C«ng ty ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, c¸c h¹n chÕ ®èi víi cæ phÇn phæ th«ng cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®Òu b·i bá. Cæ phÇn ®­îc coi lµ ®· chuyÓn nh­îng khi ghi ®óng vµ ®ñ vµo sæ ®¨ng ký cæ ®«ng c¸c th«ng tin vÒ trªn, ®Þa chØ ng­êi nhËn chuyÓn nh­îng sè l­îng cæ phÇn tõng lo¹i, ngµy ®¨ng ký cæ phÇn. KÓ tõ thêi ®iÓm ®ã, ng­êi nhËn chuyÓn nh­îng cæ phÇn trë thµnh cæ ®«ng cña C«ng ty. Cæ ®éng biÓu quyÕt ph¶n ®èi quyÕt ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc l¹i C«ng ty hoÆc thay ®æi quyÒn, nghÜa vô cña cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ C«ng ty, cã quyÒn yªu cÇu C«ng ty mua l¹i cæ phÇn cña m×nh, C«ng ty ph¶i mua l¹i cæ phÇn trong tr­êng hîp nµy. Trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc yªu cÇu. C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn mua l¹i kh«ng qu¸ 30% tæng sè cæ phÇn phæ th«ng ®· b¸n, mét phÇn hoÆc toµn bé cæ phÇn lo¹i kh¸c ®· b¸n. C«ng ty chØ ®­îc quyÒn thanh to¸n cæ phÇn mua l¹i cho cæ ®«ng nÕu ngay sau khi thanh to¸n hÕt sè cæ phÇn ®­îc mua l¹i, C«ng ty vÉn ®¶m b¶o thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. C¸c cæ phÇn ®­îc mua l¹i ®­îc coi lµ cæ phÇn ch­a b¸n trong sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña C«ng ty. Sau khi thanh to¸n hÕt sè cæ phÇn mua l¹i, nÕu tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty (ghi trong sæ kÕ to¸n) gi¶m h¬n 10% th× C«ng ty ph¶i th«ng b¸o ®iÒu ®ã cho tÊt c¶ chñ nî biÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy thanh to¸n hÕt sè cæ phÇn mua l¹i. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, C«ng ty Cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho kinh doanh c«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi vµ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty quyÕt ®Þnh lo¹i tr¸i phiÕu vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh. ViÖc thanh to¸n tæ tøc cho c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty Cæ phÇn chØ ®­îc tiÕn hµnh khi c«ng ty kinh doanh cã l·i, ®· hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ngay khi tr¶ hÕt sè cæ tøc ®· ®Þnh C«ng ty vÉn thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶. C«ng ty Cæ phÇn lµ lo¹i doanh nghiÖp cã chÕ ®é tµi chÝnh rÊt phøc t¹p, nã ®ßi hái mét chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n thèng kª chÆt chÏ vµ thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ quyÒn lo¹i cña c¸c chñ thÓ cã liªn quan. §­îc doanh nghiÖp ®· ®­a ra nhiÒu quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh cña C«ng ty Cæ phÇn kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña LuËt C«ng ty tr­íc ®©y. C«ng ty ph¶i lËp sæ kÕ to¸n ghi chÐp sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trung thùc, chÝnh x¸c C«ng ty ph¶i kª khai ®Þnh kú vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ C«ng ty vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty do §¹i héi ®ång cæ ®«ng xem xÐt vµ th«ng qua. §èi víi C«ng ty Cæ phÇn vµ ph¸p luËt yªu cÇu ph¶i ®­îc kiÓm to¸n, th× b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ph¶i ®­îc tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp x¸c nhËn tr­íc khi tr×nh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ph¶i ®­îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. Tãm t¾t b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m ph¶i ®­îc th«ng b¸o ®Õn tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n ®Òu cã quyÒn xem xÐt hoÆc sao chÐp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. * Cæ phÇn, cæ phiÕu: - Cæ phÇn lµ phÇn chia nhá nhÊt vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc cæ phiÕu. Gi¸ trÞ mèi cæ phÇn (mÖnh gi¸ cæ phÇn) do C«ng ty quyÕt ®Þnh vµ ghi vµo cæ phiÕu. MÖnh gi¸ cæ phÇn cã thÓ kh¸c víi gi¸ chµo b¸n cæ phÇn, gi¸ chµo b¸n cæ phÇn do héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty quyÕt ®Þnh nh­ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm giao b¸n, trõ c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 87 LuËt doanh nghiÖp. Cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn cã thÓ tån t¹i d­íi hai lo¹i lµ: Cæ phÇn phæ th«ng vµ cæ phÇn ­u ®·i C«ng ty ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng­êi së h÷u cæ phÇn phæ ph«ng gäi lµ cæ ®«ng phæ th«ng. C«ng ty cã thÓ cã cæ phÇn ­u ®·i. Ng­êi së h÷u cæ phÇn ­u ®·i gäi lµ cæ ®«ng ­u ®·i. Cæ phÇn ­u ®·i gåm c¸c lo¹i sau: Cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt: Lµ cæ phÇn cã sè phiÕu biÓu quyÕt nhiÒu h¬n so víi cæ phÇn phæ th«ng. Sè phiÕu biÓu quyÕt cña mét cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt do ®iÒu lÖ C«ng ty quyÕt ®Þnh. ChØ cã tæ chøc ®­îc chÝnh phñ uû quyÒn vµ Cæ ®«ng s¸ng lËp ®­îc quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt. ¦u ®·i biÓu quyÕt cña cæ ®«ng s¸ng lËp chØ cã hiÖu lùc trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy C«ng ty ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Sau thêi h¹n ®ã Cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt cña Cæ ®«ng s¸ng lËp chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn phæ th«ng. Cæ phÇn ­u ®·i cæ tøc: Lµ cæ phÇn ®­îc tr¶ cæ tøc ®­îc tr¶ cæ tøc víi møc cao h¬n cæ tøc hµng n¨m gåm cæ tøc cè ®Þnh vµ cæ tøc h­ëng. Cæ tøc cè ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Møc tæ chøc cè ®Þnh cô thÓ vµ ph­¬ng thøc x¸c ®Þnh cæ thøc th­êng ®­îc ghi tªn cæ phiÕu. Cæ phÇn ­u ®·i hoµn l¹i: Lµ cæ phÇn sÏ ®­îc c«ng ty bµn l¹i vèn gãp bÊt cø ky nµo theo yªu cÇu cña ng­êi së h÷u hoÆc theo c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc ghi t¹i cæ phiÕu cña cæ phÇn ­u ®·i hoµn l¹i. Cæ phÇn ­u ®·i kh¸c do ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh. Cæ phÇn phæ th«ng cña C«ng ty Cæ phÇn kh«ng thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn ­u ®·i. Nh­ng cæ phÇn ­u ®·i cã thÓ chuyÓn thµnh cæ phÇn phæ th«ng (theo quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng). Cæ phÇn lµ c¨n cø ph¸p lý chøng minh c¸c thµnh viªn C«ng ty bÊt kÓ hä cã tham gia thµnh lËp C«ng ty hay kh«ng tõ cæ phÇn ph¸t sinh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c thµnh viªn. Mçi cæ phÇn cña cïng mét lo¹i ®Òu t¹o cho ng­êi së h÷u c¸c quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých ngang nhau. Cæ phiÕu lµ chøng chØ do C«ng ty Cæ phÇn ph¸t hµnh hoÆc bót to¸n ghi sæ x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇn cña C«ng ty ®ã. Cæ phiÕu cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn LuËt C«ng ty mét sè n­íc quy ®Þnh mÖnh gi¸ tèi thiÓu cña mét cæ phiÕu (gi¸ trÞ c¸c cæ phÇn ®­îc ph¶n ¸nh trong cæ phiÕu) vµ nguyªn t¾c lµm trßn sè. LuËt doanh nghiÖp cña ViÖt Nam kh«ng cã quy ®Þnh nµy nh­ng ng­êi ta th­êng ph¸t hµnh c¸c cæ phiÕu cã mÖnh gi¸ t­¬ng ®­¬ng ®Ó dÔ dµng so s¸nh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Cæ phiÕu lµ giÊy tê cã gi¸ trÞ chøng minh t­ c¸ch chñ së h÷u cæ phÇn vµ ®ång thêi lµ t­ c¸ch thµnh viªn c«ng ty cña ng­êi cã cæ phÇn ë c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn ng­êi ta kh«ng dïng giÊy tê ghi chÐp cæ phiÕu mµ ®­a c¸c th«ng tin vÒ cæ phiÕu vµo hÖ thèng m¸y tÝnh. C¸c cæ ®«ng cã thÓ më tµi kho¶n cæ phiÕu t¹i ng©n hµng vµ ®­îc qu¶n lý b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh. Theo luËt doanh nghiÖp 2005 th× cæ phiÕu cã thÓ lµ chøng chØ (tê cæ phiÕu hoÆc bót to¸n ghi sæ). Trong tr­êng hîp lµ bót to¸n ghi sæ nh÷ng th«ng tin vÒ cæ phiÕu ®­îc ghi trong sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cña C«ng ty. Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cã thÓ lµ v¨n b¶n hoÆc tËp d÷ liÖu ®iÖn tö hoÆc c¶ hai. Cæ phiÕu cã thÓ mua b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, c«ng nghÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, c¸c tµi s¶n kh¸c quy ®Þnh l¹i ®iÒu lÖ C«ng ty vµ ph¶i ®­îc thanh to¸n 1 lÇn. 1.4. C¬ së lý luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn C«ng ty Cæ phÇn lµ lo¹i C«ng ty th«ng th­êng cã rÊt nhiÒu thµnh viªn vµ viÖc tæ chøc qñan lý rÊt phøc t¹p. Do ®ã, cÇn ph¶i cã mét c¬ chÕ qu¶n lý chÆt chÏ. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty Cæ phÇn gåm cã: §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc), ®èi víi C«ng ty Cæ phÇn cã trªn 11 cæ ®«ng lµ c¸ nh©n hoÆc cæ ®«ng lµ tæ chøc së h÷u trªn 50% tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty ph¶i cã Ban kiÓm so¸t. a) §¹i héi ®ång cæ ®«ng. §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. Cæ ®«ng cã thÓ trùc tiÕp hoÆc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho mét ng­êi kh¸c dù häp t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Lµ c¬ quan tËp thÓ §¹i héi ®ång cæ ®«ng kh«ng lµm viÖc th­êng xuyªn mµ chØ tån t¹i trong thêi gian häp vµ ra quyÕt ®Þnh trªn c¬ së biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn cña c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt b»ng v¨n b¶n. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu quan träng nhÊt cña C«ng ty Cæ phÇn nh­: Lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n, bÇu, b·i nhiÖm, miÔn nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban kiÓm so¸t (nÕu cã), quyÕt ®Þnh söa ®æi bæ sung ®iÒu lÖ C«ng ty, quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty, c¸c quyÒn nhiÖm vô cô thÓ cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc quy ®Þnh trong luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp Ýt nhÊt mçi n¨m 1 lÇn vµ ®­îc triÖu tËp bëi héi ®ång qu¶n trÞ. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ chñ to¹ cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Thñ tôc triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, ®iÒu kiÖn thÓ thøc tiÕn hµnh häp vµ ra quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ ®iÒu 97 ®Õn ®iÒu 106 LuËt doanh nghiÖp n¨m 2005. b) Héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qñan lý C«ng ty cã kh«ng Ýt h¬n 3 thµnh viªn vµ kh«ng qu¸ 11 thµnh viªn. Sè l­îng thµnh viªn ph¶i th­êng tró ë ViÖt Nam do §iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô cô thÓ cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc quy trinh trong luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu Chñ tÞch Héi ®ång theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ C«ng ty. NÕu Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu Chñ tÞch th× Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu 1 ng­êi (trong sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ) lµm chñ tÞch. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) C«ng ty, trõ tr­êng hîp ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh kh¸c. Héi ®ång qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ nh÷ng sai ph¹m trong qu¶n lý, vi ph¹m ®iÒu lÖ, vi ph¹m ph¸p luËt g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. c) Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) C«ng ty Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m §èc) lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. Gi¸m ®èc, Tæng Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ cã thÓ lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty nÕu ®iÒu lÖ C«ng ty kh«ng quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty cã t­ c¸ch nµy. C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô cô thÓ cña Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc) ®­îc quy ®Þnh trong luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. d) Ban kiÓm so¸t C«ng ty Cæ phÇn cã trªn 11 cæ ®«ng ph¶i cã Ban kiÓm so¸t gåm tõ 3 - 5 thµnh viªn. C¸c kiÓm so¸t viªn do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. Ban kiÓm so¸t ph¶i cã h¬n 1 nöa sè thµnh viªn th­êng tró t¹i ViÖt Nam. Ban kiÓm so¸t thay mÆt c¸c cæ ®«ng kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, chñ yÕu lµ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, v× vËy ph¶i cã Ýt nhÊt 1 kiÓm so¸t viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. Ban kiÓm so¸t bÇu 1 thµnh viªn lµm tr­ëng ban. QuyÒn vµ nhiÖm vô cña tr­ëng ban kiÓm so¸t do ®iÒu lÖ C«ng ty quyÕt ®Þnh. QuyÒn vµ nhiÖm vô cña Ban kiÓm so¸t ®­îc quy ®Þnh trong luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ C«ng ty Ban kiÓm so¸t chiô tr¸ch nhiÖm tr­íc §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ viÖc thùc hiÖn vµ nhiÖm vô quyÒn h¹n ®­îc giao. §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp v« t­ trong ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t vµ kiÓm so¸t viªn, nh÷ng ng­êi sau ®©y kh«ng ®­îc lµm thµnh viªn ban kiÓm so¸t: - Thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc, Tæng Gi¸m ®èc, ng­êi cã liªn quan cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cña Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) kÕ to¸n tr­ëng. - Ng­êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc bÞ toµ ¸n t­íc quyÒn hµnh nghÒ v× ph¹m téi bu«n lËu, lµm hµng gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶, kinh doanh tr¸i phÐp, trèn thuÕ lõa dèi kh¸ch hµng vµ c¸c téi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - NhiÖm kú cña Ban kiÓm so¸t, chÕ ®é lµm viÖc vµ thï lao cho c¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh hoÆc ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ C«ng ty. Nh­ vËy, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn cã sù ph©n c«ng c¸c chøc n¨ng cô thÓ cho tõng c¬ quan kh¸c nhau, gi¸m s¸t lÉn nhau trong mäi c«ng viÖc. 2. Qóa tr×nh thµnh lËp vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn §Çu t­ vµ X©y dùng NghÖ An Tªn C«ng ty: C«ng ty t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng nghÖ an Tªn giao dÞch quèc tÕ: Nghe An consultancy for invertement and con trution joint stock company Thµnh lËp ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 2.1. Vèn - Cæ phÇn - Cæ phiÕu - Cæ ®«ng s¸ng lËp Môc 1: + Vèn ®iÒu lÖ + Vèn ®iÒu lÖ ®­îc ®ãng gãp b»ng tiÒn ViÖt Nam (VN§) ngo¹i tÖ (USD) hoÆc hiÖn vËt vµ ®­îc quy ®æi theo mét ®¬n vÞ thèng nhÊt lµ ®ång tiÒn ViÖt Nam (VN§). + Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty 200.000.000® Gåm c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp 1. ¤ng: TrÇn Nam Anh - Chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Sinh ngµy: 23/05/1968 Tró t¹i: Nhµ sè 4 - Ngâ sè 6 - §­êng Chu V¨n An - TP Vinh - NghÖ An. Sè CMND: 180414327 CÊp ngµy: 22/06/1995 PhÇn vèn gãp: Tæng sè cæ phÇn 100, trÞ gi¸ 1 tr¨m triÖu ®ång. 2. ¤ng: Ph¹m V¨n Hïng - Chøc vô: Gi¸m ®èc Sinh ngµy: 26/12/1968 Tró t¹i: Nhµ sè 6 - §­êng Phan Béi Ch©u -TP Vinh - NghÖ An. Sè CMND: 1816558322 CÊp ngµy: 8/5/2004 PhÇn vèn gãp: Tæng sè cæ phÇn 70, trÞ gi¸ 70 triÖu ®ång 3. ¤ng: Vâ §×nh S¬n - Chøc vô: Uû viªn Héi ®ång QT Sinh ngµy: 12/04/1972 Tró t¹i: Khèi 16 - P. Lª Lîi - TP Vinh - NghÖ An. Sè CMND: 182174525 CÊp ngµy: 09/03/1996 PhÇn vèn gãp: Tæng sè cæ phÇn 30, trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång. + Môc 2: Cæ phÇn - Cæ phiÕu : - Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc chia lµm 2 tr¨m cæ phÇn b»ng nhau, mçi cæ phÇn trÞ gi¸ 1triÖu ®ång ngang nhau vÒ mäi mÆt. Sè cæ phÇn phæ th«ng b»ng 100 + H×nh thøc cæ phiÕu - Cæ phiÕu cña C«ng ty ®­îc ph¸t hµnh theo mÉu thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - Mäi cæ phiÕu ph¶i cã ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ cã dÊu cña C«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn - ph¸t hµnh 2 lo¹i cæ phiÕu: Cæ phiÕu ghi danh vµ cæ phiÕu kh«ng ghi danh. Cæ phiÕu ghi danh: Ghi râ tªn, ®Þa chØ, sè tiÒn, sè phiÕu cña c¸ nh©n hay ph¹m nh©n së h÷u. Lµ lo¹i cæ phiÕu cña c¸c s¸ng lËp viªn, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ n¾m gi÷. Cæ phiÕu kh«ng ghi danh: Cho c¸c cæ ®«ng kh«ng thuéc ®èi t­îng trªn. - MÖnh gi¸ cæ phiÕu lµ 1 triÖu ®ång - NÕu cæ phiÕu bÞ mÊt, bÞ r¸ch, h­ háng, cæ ®«ng ph¶i b¸o ngay cho C«ng ty vµ yªu cÇu C«ng ty cÊp l¹i cho Chñ së h÷u. Ng­êi ®­îc cÊp l¹i cæ phiÕu tr¶ chi phÝ cho viÖc cÊp l¹i cæ phiÕu. + Ph¸t hµnh cæ phiÕu - ViÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh vµ c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. Cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm ph¶i ghi ®ñ c¸c néi dung cña Nhµ n­íc vµ ph¶i ®¨ng ký vµo danh s¸ch cæ ®«ng. + ChuyÓn nh­îng cæ phÇn: - Cæ phÇn cña C«ng ty ®­îc chuyÓn nh­îng, th­êng kÕ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña C«ng ty. Cæ ®«ng muèn mua, b¸n, chuyÓn h­îng cæ phÇn ph¶i ®¨ng ký t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty. - Cæ phiÕu cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trong thêi gian ®­¬ng nhiÖm lµ 2 n¨m sau khi th«i gi÷ c¸c chøc danh trªn kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng (trõ hoµn c¶nh ®Æc biÖt) - ViÖc chuyÓn nh­îng cæ phiÕu ghi danh ph¶i ®­îc sù chÊp nhËn cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®¬n cña c¸c cæ ®«ng xin chuyÓn nh­îng cæ phÇn, Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt, xö lý viÖc chuyÓn nh­îng. Tr­êng hîp kh«ng chÊp thuËn cho chuyÓn nh­îng cæ phÇn Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng b¸o râ cho c¸c cæ ®«ng ®ã. - Cæ phiÕu kh«ng ghi danh ®­îc tù do chuyÓn nh­îng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ b¶n ®iÒu lÖ nµy - Cæ ®«ng cña C«ng ty kh«ng ®­îc dïng cæ phiÕu cña m×nh vµ viÖc thÕ chÊp, cÇm cè hay b¶o l·nh cho bÊt cø tr­êng hîp nµo. - Trong thêi gian ®Çu thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a hoµn chØnh, ®Ó viÖc mua, b¸n, chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña C«ng ty dÔ dµng, C«ng ty sÏ nhËn nhiÖm vô lµm m« giíi t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho ng­êi mua vµ ng­êi muèn b¸n cæ phÇn cña C«ng ty. - Trong lóc cæ phiÕu cña C«ng ty ch­a cã ®iÒu kiÖn giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n mµ mét sè cæ ®«ng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt (nghØ theo chÕ ®é BHXH) th× lµm ®¬n göi héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt, C«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn mua l¹i cæ phiÕu nµy theo gi¸ tho¶ thuËn gi÷a hai bªn, + Thõa kÕ cæ phÇn: - Tr­êng hîp cæ ®«ng qua ®êi, C«ng ty nhËn nh÷ng ng­êi sau ®©y cã quyÒn së h÷u mét phÇn hay toµn bé cæ phÇn cña ng­êi ®· mÊt. - Ng­êi thõa kÕ duy nhÊt theo luËt ®Þnh - Tr­êng hîp cã nhiÒu ng­êi cïng thõa kÕ hîp ph¸p th× hä ph¶i cö ®¹i diÖn së h÷u duy nhÊt b»ng thñ tôc, uû quyÒn cã c«ng chøng, C«ng ty kh«ng gi¶i quyÕt nh÷ng tr­êng hîp tranh chÊp gi÷a nh÷ng ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt. - Ng­êi cã së h÷u hoÆc thõa kÕ hîp ph¸p ®¨ng ký lµm chñ së h÷u c¸c cæ ®«ng mµ hä kÕ quyÒn. 2.2. Héi ®ång cæ ®«ng Môc 1: Häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng: - §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp Ýt nhÊt mét n¨m 1 lÇn. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc triÖu tËp häp theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ. Theo yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng së h÷u tõ 10% sè cæ phÇn phæ th«ng hoÆc cña ban kiÓm so¸t trong tr­êng hîp thuéc héi ®ång qu¶n trÞ vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô cña ng­êi qu¶n lý. Môc 2: ThÓ thøc triÖu tËp vµ tiÕn hµnh häp ®¹i héi cæ ®«ng: - Th«ng b¸o triÖu tËp häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®­îc göi b»ng th­ cho c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt tr­íc 20 ngµy vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Th«ng b¸o triÖu tËp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i kÌm theo dù th¶o ch­¬ng tr×nh nghÞ sù, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®¹i héi. - Cæ ®«ng kh«ng ®Õn dù héi nghÞ ®­îc, ®­îc phÐp uû quyÒn cho ®¹i diÖn thay thÕ (b»ng v¨n b¶n). - Ban tæ chøc ®¹i héi cã nhiÖm vô kiÓm tra x¸c nhËn t­ c¸ch cña cæ ®«ng hoÆc ng­êi ®¹i diÖn tham dù ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, lËp danh s¸ch hiÖn diÖn (ghi sè cæ phÇn së h÷u, cæ phÇn ®¹i diÖn). - §¹i héi th­êng niªn hoÆc ®¹i héi bÊt th­êng do Chñ tÞch Héi ®æng qu¶n trÞ v¾ng mÆt cã thÓ uû nhiÖm phã chñ tÞch hoÆc mét uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµm chñ to¹. - §¹i héi ph¶i bÇu th­ ký vµ Ban kiÓm phiÕu. - Biªn b¶n ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®­îc ghi vµo biªn b¶n cã ch÷ ký cña chñ to¹, th­ ký vµ hai kiÓm phiÕu sau phiªn häp. C¸c trÝch lôc biªn b¶n ph¶i cã ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc hai uû viªn héi ®ång qu¶n trÞ. Môc 3: §iÒu kiÖn, thÓ thøc tiÕn hµnh häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng: - Cuéc häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc tiÕn hµnh khi cã sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt 51% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt. - Tr­êng hîp häp lÇn 1 kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu nµy th× ®­îc triÖu tËp lÇn thø hai trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy cuéc häp thø nhÊt dù ®Þnh khai m¹c, cuéc häp lÇn nµy ®­îc tiÕn hµnh khi cã sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt 30% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt. - Tr­êng hîp häp lÇn 2 kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy th× ®­îc triÖu tËp häp lÇn thø 3 trong thêi h¹n 20 ngµy kÓ tõ ngµy cuéc häp lÇn thø 2 dù ®Þnh khai m¹c. Trong tr­êng hîp nµy, cuéc häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng kh«ng phô thuéc vµo sè cæ ®«ng dù häp. - ChØ cã ®¹i héi ®ång cæ ®«ng míi cã quyÒn thay ®æi ch­¬ng tr×nh häp ®· ®­îc göi kÌm theo giÊy mêi häp. 2.3. Héi ®ång qu¶n trÞ 1. Thµnh phÇn vµ nhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ a. Thµnh phÇn Héi ®ång qu¶n trÞ: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: ¤ng: TrÇn Nam Anh Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: ¤ng: Ph¹m V¨n Hïng. b. NhiÖm kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ: - NhiÖm kú cña mçi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 3 n¨m, c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ ®­îc bÇu l¹i. - ViÖc thay thÕ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ theo nguyªn t¾c kÕ thõa ®¶m b¶o cho Héi ®ång qu¶n trÞ cã Ýt nhÊt 1/3 thµnh viªn cò. - Trong nhiÖm kú, ®¹i héi ®ång cæ ®«ng cã thÓ b·i miÔn vµ bÇu bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ®¶m nhiÖm c«ng viÖc cho nhiÖm kú. 2. QuyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Héi ®ång qu¶n trÞ - QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty. - KiÕn nghÞ lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i. - QuyÕt ®Þnh chµo b¸n cæ phÇn míi trong ph¹m vi sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i, quyÕt ®Þnh huy ®éng vèn theo h×nh thøc kh¸c. - QuyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ®Çu t­. - QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ th«ng qua hîp ®ång mua, b¸n, vay, cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ. - Bæ nhiÖm; b·i nhiÖm; c¸ch chøc gi¸m ®èc (tæng gi¸m ®èc) vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh møc l­¬ng vµ lîi Ých kh¸c cña c¸n bé qu¶n lý ®ã. - QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty, quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c. - Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m lªn ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. - KiÕn nghÞ møc cæ tøc, ®­îc tr¶, quyÕt ®Þnh thêi h¹n vµ thñ tôc tr¶ cæ tøc hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - QuyÕt ®Þnh gi¸ chµo b¸n cæ phÇn vµ tr¸i phiÕu cña c«ng ty, ®Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn kh«ng ph¶i lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng. - DuyÖt ch­¬ng tr×nh néi dung tµi liÖu phôc vô häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, triÖu tËp häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc thùc hiÖn c¸c thñ tôc hái ý kiÕn ®Ó ®¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua quyÕt ®Þnh. - QuyÕt ®Þnh mua l¹i kh«ng qu¸ 10% sè cæ phÇn ®· b¸n cña tõng lo¹i. - KiÕn nghÞ viÖc tæ chøc l¹i c¸c gi¶i thÓ c«ng ty. - C¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c quy ®Þnh t¹i luËt doanh nghiÖp vµ b¶n ®iÒu lÖ nµy. 3. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc thuéc tr¸ch nhiÖm Héi ®ång qu¶n trÞ. - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - Khi v¾ng mÆt Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ uû quyÒn cho phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ thay mÆt ®¶m tr¸ch viÖc qu¶n trÞ c«ng ty. ViÖc uû quyÒn ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ kh«ng uû quyÒn l¹i. 4. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ - Héi ®ång qu¶n trÞ häp th­êng kú 1 th¸ng 1 lÇn, trong tr­êng hîp ®Æc biÖt kho¶ng c¸ch gi÷a hai kú häp kh«ng qu¸ 3 th¸ng. - C¸c h×nh thøc th«ng qua quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ lµ: + Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh b»ng viÖc tiÕn hµnh häp b»ng v¨n b¶n, cã ch÷ ký cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc b»ng hái ý kiÕn th«ng qua th­ tÝn, Fax... + Cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ hîp lÖ cã Ýt nhÊt 2/3 sè thµnh viªn tham dù. + QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc th«ng qua theo ®a sè vèn thµnh viªn dù häp ®ång ý. + Tr­êng hîp sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. + Mäi nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong mäi phiªn häp ®Òu ph¶i ghi trong biªn b¶n vµ biªn ph¶i th«ng qua mäi thµnh viªn tham dù vµ Ýt nhÊt cã 2/3 ch÷ ký cña c¸c thµnh viªn. 2.4. Ban Gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc lµ ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã phã gi¸m ®èc do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. - KÕ to¸n tr­ëng (kiªm th­ ký) 2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña gi¸m ®èc - §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, ®iÒu lÖ c«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn thùc hiÖn theo ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng. - X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. - QuyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n nguyªn liÖu, s¶n phÈm (trõ nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô do Nhµ n­íc quy ®Þnh). - QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, c¸c khuyÕn khÝch më réng s¶n xuÊt. - §Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, khen th­ëng vµ kû luËt c¸c chøc danh phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng. - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn d­íi quyÒn. TuyÓn dông, thuª m­ín vµ bè trÝ sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; khen th­ëng, kû luËt hoÆc cho th«i viÖc ®èi víi ng­êi lao ®éng phï hîp víi bé luËt lao ®éng. - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh. - B¸o c¸o tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ t×nh hinh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - §¹i diÖn c«ng ty trong viÖc khëi kiÖn c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty khi ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn b»ng v¨n b¶n. - Tõ chèi thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch, phã chñ tÞch hay c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ nÕu thÊy tr¸i ph¸p luËt, tr¸i ®iÒu lÖ vµ tr¸i nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ ®«ng; ®ång thêi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho c¸c kiÓm so¸t viªn. - §­îc quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p thÈm quyÒn cña m×nh trong nh÷ng tr­êng hîp khÈn cÊp nh­: Thiªn tai, dÞch ho¹, ho¶ ho¹n, sù cè... vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy, ®ång thêi b¸o ngay cho Héi ®ång qu¶n trÞ. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ, ®¹i héi cæ ®«ng vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng sai ph¹m g©y tæn thÊt cho c«ng ty do chñ quan g©y ra. 3. Tõ nhiÖm vµ mÊt t­ c¸ch gi¸m ®èc - Khi Gi¸m ®èc muèn ®­îc tõ nhiÖm ph¶i cã ®¬n göi Héi ®ång qu¶n trÞ. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. - Gi¸m ®èc ®­¬ng nhiÖm bÞ mÊt t­ c¸ch khi xÈy ra mét trong c¸c tr­êng hîp sau: + BÞ chÕt, bÞ mÊt tÝch, bÞ mÊt quyÒn c«ng d©n. + Tù ý bá nhiÖm së. - Trong tr­êng hîp Gi¸m ®èc bÞ mÊt t­ c¸ch, Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i t¹m cö ng­êi thay thÕ. Trong thêi h¹n tèi ®a 30 ngµy, Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Ó bæ nhiÖm gi¸m ®èc míi. - NÕu lµm thÊt tho¸t vèn kinh doanh thua lç do chñ quan quy râ tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i chi båi hoµn vËt chÊt do Héi ®ång qu¶n trÞ xÐt vµ quyÕt ®Þnh. 2.5. Ban kiÓm so¸t a. Ban kiÓm so¸t: - Khi c«ng ty cã trªn 11 cæ ®«ng th× cã thªm Ban kiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh cña c«ng ty. - Ban kiÓm so¸t cã....... ng­êi do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i nhiÖm víi ®a sè b»ng thÓ thøc trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn. - C¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t bÇu 1 ng­êi lµ tr­ëng ban kiÓm so¸t. - Sau khi c«ng ty ®­îc thµnh lËp, tiÕn hµnh §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh triÓn khai vµ hoµn tÊt thñ tôc thµnh lËp c«ng ty. b. NhiÖm kú cña Ban kiÓm so¸t: - NhiÖm kú cña Ban kiÓm so¸t cïng nhiÖm kú víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ kÐo dµi thªm 90 ngµy ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc tån ®äng. - Trong nhiÖm kú nÕu bÞ khiÕm khuyÕt thµnh viªn Ban kiÓm so¸t th× §¹i héi ®ång cæ ®«ng gÇn nhÊt ph¶i bÇu ®Ó thay thÕ theo thÓ thøc bÇu trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn. c. QuyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: - Tr­ëng ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng c¸c thµnh viªn phô tr¸ch tõng lo¹i c«ng viÖc. - Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh­ sau: + KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kiÓm tra c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi s¶n, c¸c b¸o c¸o, quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh cña c«ng ty vµ kiÕn nghÞ kh¾c phôc sai ph¹m (nÕu cã). + §­îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng ban nghiÖp vô cña c«ng ty cung cÊp t×nh h×nh, sè liÖu vµ thuyÕt minh c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Tr×nh §¹i héi cæ ®«ng b¸o c¸o thÈm tra b¶n tæng kÕt n¨m tµi chÝnh. + B¸o c¸o víi §¹i héi cæ ®«ng vÒ nh÷ng sù kiÖn tµi chÝnh bÊt th­êng, nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong qu¶n lý tµi chÝnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc theo ý kiÕn ®éc lËp cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn cña m×nh. NÕu biÕt sai ph¹m mµ kh«ng b¸o c¸o ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tr¸ch nhiÖm cña kiÓm so¸t viªn. + Th«ng b¸o ®Þnh kú t×nh h×nh, kÕt qu¶ kiÓm so¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ. + §­îc tham dù c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, ph¸t biÓu ý kiÕn vµ cã kiÕn nghÞ nh­ng kh«ng tham gia biÓu quyÕt. NÕu cã ý kiÕn tr¸i víi quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ th× cã quyÒn yªu cÇu ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n vµ ®­îc trùc tiÕp b¸o c¸o tr­íc §¹i héi cæ ®«ng gÇn nhÊt. + Tr­êng hîp tr­ëng ban kiÓm so¸t cã quyÒn yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ häp phiªn bÊt th­êng hoÆc yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt th­êng. - Tr­ëng ban ®­îc h­ëng thï lao theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng. Chi phÝ cho ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t ®­îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý cña c«ng ty. C. KÕt luËn §Õn nay ®· cã mét sè c«ng ty cæ phÇn, chñ yÕu lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸. Theo b¸o c¸o cña c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña 850 doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ®· ho¹t ®éng trªn mét n¨m cho thÊy, vèn ®iÒu lÖ t¨ng 40%, doanh thu b×nh qu©n t¨ng 23,6%, lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n t¨ng 139,76%. Trªn 90% sè doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i, nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc b×nh qu©n t¨ng 24,9%, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 12%. Nh­ng nhiÒu c«ng ty cæ phÇn ch­a cã sù ®æi míi thùc sù trong qu¶n trÞ c«ng ty, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, lÒ lèi lµm viÖc, t­ duy qu¶n lý vÉn cßn nh­ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. H¹n chÕ nµy còng do ViÖt Nam chóng ta ®ang cßn gi÷ nh÷ng c¸ch thøc kinh doanh cò. Chóng ta cÇn t×m hiÓu râ vÒ c«ng ty cæ phÇn, ®ã còng chÝnh lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta. Mét chiÕn l­îc quan träng vµ cùc kú cÊp thiÕt ®Ó x©y dùng mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ réng h¬n n÷a lµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu công ty cỏ phần theo pháp luật việt nam, lý luận và thực tiễn.doc
Luận văn liên quan