Tìm hiểu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta hiện nay

Phần I : Tư Tưởng Hồ Chí Minh về Chủ Nghĩa Xã Hội . .3 1. Quan điểm HCM về tính tất yếu của CNXH .3 1.1. CNXH là quy luật khách quan, phổ biến trong quá trình phát triển của xã hội loài người .3 1.2. Khả năng tiến lên CNXH của những nước châu Á 4 1.3. CNXH là kết quả tất yếu của quá trình CMVN 5 2. Quan niệm Hồ Chí Minh về bản chất và đặc trưng của CNXH .7 2.1. Hồ Chí Minh quan niệm CNXH là một quá trình phát triển .7 2.2. Quan niệm của HCM về CNXH. CNXH là gì ? 7 PHẦN II : Tư Tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam . 9 1. Về thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN 9 2 .Về bước đi, biện pháp và phương thức xây dựng CNXH ở VN 10

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3169 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN MỞ ĐẦU Cách tiếp cận sáng tạo, độc đáo về bản chất của chủ nghĩa xã hội cũng như các định hướng và động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tư tưởng của Người về vai trò của đạo đức cách mạng và đạo đức xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn mãi mãi là bài học quý báu và là nguồn khích lệ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tư tưởng Hồ Chí minh là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng. Chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa Cách Mạng và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã Hội ở Việt Nam chúng ta hiện nay

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPH7846N M7902 2727846U.doc
  • docN7897i Dung.doc
  • docPH7846N K7870T.doc
Luận văn liên quan