Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh, thực trạng và giải pháp

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao gian lao thăng trầm của lịch sử, nhân dân Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc và trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào thì thế hệ thanh niên vẫn luôn phát huy vai trò xung kích đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc. Khi Tổ quốc bị xâm lăng nhân dân bị đầy đọa trong vũng bùn đen tối, thì lớp thanh niên của chúng ta vẫn hăng hái : "Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước". Dù trong mọi gian khổ vẫn "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Đã có biết bao tấm gương hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Như: anh Kim Đồng, anh Lý Tự Trọng, anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thùy Trâm . đã mãi mãi ra đi ở lứa tuổi thanh niên tràn đầy sức sống. Và ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, thanh niên Việt Nam lại tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trí tuệ . cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) về công tác thanh niên đã chỉ rõ "Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trên cộng đồng thế giới. Cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Là một trong những nhân tốc quyết định sự thành bại của dân tộc". Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên. Luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực trẻ. Bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu. Sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực trí tuệ về nghề nghiệp. Có khả năng tiếp nhận tri thức, có trình độ văn hoá, có sức khỏe . Tổ chức Đoàn là môi trường để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện, xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ cách mạng, đáp ứng với yêu cầu của đất nước. Bảy mươi bảy năm xây dựng và trưởng thành, qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng tổ chức Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ đổi mới Đoàn vẫn phát huy truyền thống vẻ vang của mình. Kinh tế tăng trưởng vượt bậc, tiến bộ về văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng trật tự anh toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên phát triển. Tổ chức Đoàn luôn chú trọng xây dựng những chương trình, kế hoạch hoạt động để thu hút thanh niên phát triển đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết thông qua tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn. Thông qua các hoạt động Đoàn, thanh niên đã thể hiện được tính năng động, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng với cơ chế mới. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tự cường. Ngày nay, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập hợp thanh niên tiên tiến và các tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay, đứng trước những yêu cầu và thử thách mới, công tác Đoàn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế về nội dung hoạt động, cũng như các phương thức tập hợp đoàn thanh niên. Đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, âm mưu diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch. Những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng lôi kéo một số thanh niên lười lao động, thiếu trách nhiệm với cuộc sống xã hội, thích hưởng thụ, không tham gia vào tổ chức Đoàn - Hội cũng như các hoạt động phong trào. Từ những khó khăn thách thức trên, một vấn đề quan trọng đặt ra là cần phải tìm những phương thức hoạt động phù hợp để đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn nhằm tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phát huy thế mạnh, hạn chế, đẩy lùi tiêu cực xã hội, những âm mưu lôi kéo của kẻ thù. Đào tạo thế hệ thanh niên mới xứng đáng kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước của cha ông. Đây cũng là nhưng khó khăn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Trên những cơ sở đó tôi chọn đề tài "Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh" làm tiểu luận tốt nghiệp của mình để một mặt khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn Thị xã Cẩm Phả, góp phần tích cực vào các phong trào chung của sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Qua quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy rằng vấn đề nghiên cứu không phải là mới. Trước đó, đã có những cuộc hội thảo và một số nghiên cứu liên quan trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả đề cập đến. Tuy nhiên các nghiên cứu trên chưa tập trung đi sâu nghiên cứu các số liệu mới và các vấn đề nóng bỏng trên địa bàn Thị xã theo cách tiếp cận sâu sắc. Chính vì vậy tôi rất mong những nghiên cứu của mình sẽ làm sáng tỏ vấn đề trên. Mặt khác qua chuyên đề, tôi có nêu ra một số các giải pháp. Tôi hy vọng rằng những giải pháp đó sẽ được thực hiện có hiệu quả để các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn sẽ thu hút được đoàn viên thanh niên và sẽ là mô hình sinh hoạt được nhân rộng cho các huyện, thị Đoàn trong tỉnh, tạo chuyển biến cả về chất lượng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 3 III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 4 IV. ĐỒI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : 4 VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 4 VII. DỰ KIẾN NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ : 5 PHẦN THỨ NHẤT 6 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC 6 TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN 6 THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH 6 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM : 6 1. Khái niệm thanh niên :. 6 2. Khái niệm tập hợp :. 6 3. Khái niệm đoàn kết :. 6 4. Khái niệm đoàn kết tập hợp thanh niên :. 6 II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 6 1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về thanh niên và công tác thanh niên. 7 1.1 Mác - Ănghen là vấn đề luôn được các quốc gia, các thời đại coi là vấn đề quan trong suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. 7 1.2. Lênin đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên. 9 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò thanh niên và công tác thanh niên. 10 2.1. Hồ Chí Minh nói về công tác đoàn kết . 10 2.2. Hồ Chí Minh đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội :. 12 3. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội. 15 3.1. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. 15 3.2. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 18 III. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ 21 1. Thực tiễn chung của đất nước. 21 2. Thực tiễn của cơ sở. 22 PHẦN THỨ HAI. 24 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 24 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 24 1. Về kinh tế - xã hội – chính trị:. 24 1.1. Điều kiện địa lí:. 24 1.2. Điều kiện kinh tế:. 25 1.3. Về văn hóa - xã hội:. Error! Bookmark not defined. 1.4. Về tình hình chính trị - quốc phòng an ninh ở địa phương:. 27 2. Đặc điểm tình hình thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh. 28 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH TỪ NĂM 2008 - 2010. 29 1. Tình hình tổ chức Đoàn - Hội – Đội. 29 1.1 Về số lượng, chất lượng. 29 1.2. Tổ chức bộ máy. 30 1.3. Những hoạt động lớn thường xuyên diễn ra của Đoàn thanh niên Thị xã Cẩm Phả trong năm 2008 – 2010. 30 2. Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh 32 2.1. Đưa thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội – Đội 32 2.2. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào “Năm xung kích” và “Bốn đồng hành” 33 2.3. Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các cuộc thi. 38 2.4. Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua văn hóa- văn nghệ thể dục thể thao. 39 PHẦN THỨ BA 40 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG . 40 CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ -. 40 TỈNH QUẢNG NINH 40 I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 40 1. Thuận lợi. 40 2. Khó khăn. 40 II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH. 41 1. Biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tổ chức cán bộ:. 41 1.1. Về công tác tổ chức. 41 1.2. Về công tác cán bộ. 42 1.3. Về chính quyền và đoàn thể xã hội 43 2. Đề xuất một số phương thức nhằm nâng cao hiêu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 44 2.1. Biện pháp trước mắt 44 2.2. Biện pháp chiến lược. 44 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 45 1. Đối với cấp ủy Đảng. 45 2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể. 46 3. Đối với các cấp bộ Đoàn. 46 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh, thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ố cả nước và chiếm trên 45% lực lượng lao động xã hội. Trong bất cứ giai đoạn nào thì thanh niên luôn là lực lượng to lớn. Thể hiện tính năng động, sáng tạo của mình và luôn thích ứng nhanh với hoàn cảnh mới. Đại bộ phận thanh niên tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham gia hăng hái vào công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên Đoàn vẫn chưa thu hút tập hợp được đông đảo lực lượng thanh niên. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên còn gặp nhiều khó khăn do rất nhiều nguyên nhân khác nhau như : nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn còn chậm đổi mới, các mô hình hoạt động còn thiếu tính sáng tạo, chính sách cho cán bộ đoàn còn nhiều bất cập, kinh phí cho đoàn còn hạn chế… vì thế có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào thanh niên. 2. Thực tiễn của cơ sở Trong thời gian vừa qua, sự nghiệp đổi mới đất của của tỉnh Quảng Ninh nói chung và của thị xã Cẩm Phả nói riêng, tiếp tục thu hút được những thành tựu to lớn, có tác động mạnh mẽ đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Với vị trí là một trung tâm của các tỉnh đồng bằng ven biển phía Bắc, một nơi có tiềm năng du lịch lớn của cả nước, cùng với bề dày lịch sử văn hóa, Cẩm Phả đang có nhiều tiềm năng để phát triển,có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với các thành tựu về kinh tế, xã hội là những thuận lợi to lớn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, những tiêu cực nảy sinh trong quá trình phát triển, hội nhập và mở cửa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hút, tập hợp giáo dục thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, các cấp. Bộ đoàn và tuổi trẻ thị xã Cẩm Phả đã khai thác và phát huy các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn và đặc biệt là có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo đại phương và đặc biệt là của các cấp bộ đoàn cao hơn. Để đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thành đoàn thanh niên luôn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về chuyên môn. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể khác tổ chức phong trào, các chương trình hoạt động nhằm mục đích thu hút và tập hợp thanh niên. Qua đó dần đưa họ vào hoạt động theo định hướng mục tiêu của Đoàn. Thành lập các đội xung kích, đội quân tình nguyện, tổ chức các phong trào hành động cách mạng mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Tổ chức Đoàn tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên thanh niên về mọi mặt và không ngừng củng cố, xây dựng phát triển rộng hơn nữa tổ chức Đoàn – Hội - Đội trên địa bàn thị xã Cẩm Phả. PHẦN THỨ HAI THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 1. Về kinh tế - xã hội – chính trị: 1.1. Điều kiện địa lí: Cẩm Phả là một trong hai thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh cách Hà Nội hơn 200 km về phía đông bắc và cạnh thành phố Hạ Long Phía bắc giáp huyện Ba Chẽ, đông giáp huyện Vân Ðồn, tây giáp huyện Hoành Bồ. Phía nam là biển Đông. Thị xã Cẩm Phả có diện tích tự nhiên 48.623. Địa hình đồi núi. Núi non chiếm 55,4% diện tích. (Trong đó núi đá chiếm tới 2590ha. Núi cao nhất là ở Quang Hanh: núi Đèo Bụt 452m, núi Khe Sím hơn 400m); vùng trung du 16,29%, đồng bằng 15,01% và vùng biển chiếm 13,3%. Ngoài biển là hàng trăm hòn đảo nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi chính là vùng vịnh Bái Tử Long xinh đẹp.Cẩm Phả có một số di tích và thắng cảnh rất nổi tiếng như đền Cửa Ông, đảo Rều (đảo Khỉ), đảo Thẻ Vàng, Hòn Hai, di tích Vũng Đục, động Hang Hanh… Thị xã Cẩm Phả có 160.745 người (2006) với mật độ dân cư: 474 người/km². Hầu hết là người Kinh (95,2%), còn lại đáng kể là người Sán Dìu (3,9%). Người Cẩm Phả phần lớn là công nhân ngành than, có gốc từ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dân số Cẩm Phả có một tỷ lệ không bình thường là nam đông hơn nữ. Thị xã Cẩm Phả có trữ lượng than lớn, là nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia. Qua quá trình nghiên cứu tổng hợp tài liệu của nhiều thế hệ các nhà địa chất dự báo cho thấy, địa tầng chứa than của bể than Quảng Ninh có diện tích rộng khoảng 1.448km bao gồm hai dải than lớn. Dải Bảo Đài dài 33 km, rộng trung bình 5km, dải Phả Lại - Kế Bào dài 113,3km, rộng 5-11km. Với bể than Quảng Ninh nếu xuống sâu tới -1.000m có trữ lượng trên 10 tỷ tấn than. Từ mức sâu -300m trở lên có 3,6 tỷ tấn, điều đó cho thấy trữ lượng than ở Quảng Ninh còn rất lớn. Than ở Quảng Ninh có nhiệt lượng cao, chủ yếu là than Antraxít. Đến năm 2010 đạt sản lượng khai thác 47 – 50 triệu tấn / năm. Hằng năm không chỉ cung cấp than trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. 1.2. Điều kiện kinh tế: Thị xã Cẩm Phả Cẩm Phả có rất nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế như du lịch, công nghiệp khai thác chế biến than, cơ khí, chế tạo máy , công nghiệp đóng tàu và đặc biệt có cảng than Cửa Ông tiếp nhận tàu trọng tải hàng vạn tấn. Cẩm Phả có vùng núi đá vôi rộng lớn, là nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc phát triển các ngành sản xuất xi măng, nhiệt điện và vật liệu xây dựng. Tài nguyên lớn nhất ở Cẩm Phả là than đá. Tổng tiềm năng ước tính trên 3 tỷ tấn trong tổng số 8,4 tỷ tấn trữ lượng than Quảng Ninh. Chất lượng than tốt, tiện đường chuyên chở ra cảng nước sâu. Ngoài than, antimon ở Khe Sim- Dương Huy, đá vôi ở Quang Hanh, nước khoáng đều là những tài nguyên quí hiếm. Chính vì vậy mà kinh tế chủ yếu ở thị xã Cẩm Phả là sản xuất than. Ðây là trung tâm sản xuất than của Quảng Ninh và của cả nước. Ngoài các mỏ than lớn như Cọc Sáu, Ðèo Nai, Cao Sơn, Mông Dương, Khe Chàm, Dương Huy, Thống Nhất còn có những nhà máy cơ khí lớn, nhà máy sàng tuyển than và bến cảng, công ty địa chất và các xí nghiệp xây lắp, vận tải. Trong tương lai Thị xã Cẩm Phả sẽ trở hành một khu công nghiệp điện. Tổng công suất đạt trên 3.000 MW. Hiện nay, Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (khu vực Cầu 20, phường Cẩm Thịnh) có công suất 300 MW đã được xây dựng từ năm 2006 và đến tháng 4 năm 2009 sẽ phát điện. Tiếp theo là Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 có công suất tưong đương trên cơ sở mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả đã được khởi công xây dựng vào cuối năm 2007. Ngoài ra, tại phường Mông Dương sẽ xây dựng 02 nhà máy điện khác có tổng công suất 2400MW, tại Phường Cẩm Thịnh sẽ có dự án Nhà máy điện Cẩm Thịnh với công suất 400MW-450MW. Nhà máy xi măng Cẩm Phả được xây dựng tại Km6, đây là nhà máy có công suất lớn nhất trong nước hiện nay. Nhà máy này sẽ sản xuất Clanh ke phục vụ sản xuất xi măng tại Cẩm Phả và tại Vũng Tàu để phục vụ nhu cầu xây dựng trong nước. Các Nhà máy Chế tạo thiết bị điện, Cơ khí trung tâm và Nhà máy chế tạo máy than Việt Nam là các trung tâm cơ khí sản xuất, sửa chữa thiết bị phục vụ cho ngành than và công nghiệp chung cho cả nước. Cảng Cửa Ông là cảng nước sâu và có thể tiếp nhận các tàu có sức chứa 5-7 vạn tấn vào cảng tiếp nhận hàng. Ngoài biển, Cẩm Phả còn có cảng nổi như Hòn Nét, là điểm bốc rót hàng triệu tấn than hàng năm phục vụ cho xuất khẩu. Ngoài ra còn có các cảng lẻ như Km6, 10-10, Đá Bàn, Khe dây, Cẩm Y... cũng là các cảng lẻ phục vụ cho việc bốc rót than cho nội địa và vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng... Thị xã Cẩm Phả còn có đất nông nghiệp khoảng 1.196ha, trong đó đất trồng rau màu và cấy lúa 434ha, đất có mặt nước có thể nuôi trồng thuỷ sản 315ha. Cẩm Phả có 2 khu đất làm muối nhưng nay chỉ còn một khu và ngày càng thu hẹp. Ðất lâm nghiệp khá rộng, trong đó rừng tự nhiên 12.094. Xưa có nhiều lâm sản nay rừng đã kiệt quệ. Cẩm Phả có nghề khai thác hải sản với hơn 50km bờ biển, nhưng chủ yếu là đánh bắt trong bờ, sản lượng thấp. Thị xã Cẩm Phả còn có các khu du lịch đa năng Bến Do (phường Cẩm Trung), khu công viên văn hóa "Cao Sơn Lưu Thuỷ" (phường Cẩm Sơn), khu di tích Bến Đục (phường Cẩm Đông), khu đền Trần Quốc Tảng (Phường Cửa Ông)...các khu du lịch này phục vụ nhu cầu của người dân địa phưong và khách thập phương. Tiềm năng du lịch biển đảo của Cẩm Phả chưa được khai thác tốt. Vịnh Bái Tử Long là một Vịnh rất đẹp, nó có đặc điểm và cấu tạo địa chất, địa hình như Vịnh Hạ Long. Hai Vịnh này nằm cạnh nhau và chỉ chia ranh giới theo bản đồ hành chính. Song Vịnh Bái Tử Long có rất ít người biết đến. Mùa hè, người dân và những người công nhân trong vùng thường có các chuyến đi thăm quan các hang động castơ, núi đá, đảo rồi tắm biển và nghỉ ngơi trên những hòn đảo nằm trên Vịnh Bái Tử Long. 1.3. Về văn hóa – xã hội Hệ thống dịch vụ y tế trên địa bàn thị xã Cẩm Phả phát triển đa dạng. Vừa qua được Tỉnh Quảng Ninh đầu tư sửa chữa bệnh viện, nâng cao chất lượng y tế tại các địa phương. Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến khám chữa bệnh. Về cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, tiêm chủng, phòng dịch bệnh đươc triển khai thực hiện đạt kết quả, không để dịch bệnh lớn xảy ra, công tác xóa đói giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay thị xã còn 708 hộ nghèo. Công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm có nhiều giải pháp tích cực. Hằng năm Thị xã vẫn tổ chức hội chợ việc làm cho thanh niên. Trong 5 năm đã tạo được việc làm cho trên 30.000 lao động. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, từng bước được xã hội hóa, góp phần ổn dinh đời sống nhân dân. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng và được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng đến nay. Toàn thị xã có 30.670 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 140 xóm, tổ dân phố văn hóa, hơn 50 cơ quan đơn vị văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Xây dựng được 240 nhà văn hóa ở các khu dân cư. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh ở các khu dân cư. Công tác phát thanh, truyền hình phát triển, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền và đời sống tinh thần của nhân dân. 1.4. Về tình hình chính trị - quốc phòng an ninh ở địa phương: Về tình hình chính trị, với vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng sự quản lí điều hành của Nhà nước luôn luôn được củng cố và tăng cường. Taọ nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của các địa phương một cách toàn diện và vững chắc. Những năm trước đây tình hình chính trị ở thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh còn gặp nhiều khó khăn trong khâu quản lí. Vì địa bàn rộng, khó kiểm soát được hoạt động của những thành phần xấu, tội phạm. Dân trí chưa cao nên tập hợp,đoàn kết thanh niên và nhân dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đã đề ra những biện pháp, cách thức, chính sách hợp lí nhằm cải thiện tình hình. Nên tình hình chính trị của thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây đã được ổn định hơn. Nhân dân có lòng tin vào Đảng và đi theo Đảng. Tỉnh Đoàn Quảng Ninh với vị trí vai trò là đội tiên phong của Đảng đã tổ chức cho thanh niên trên địa bàn tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước thông qua các hoạt động, phong trào đã làm cho các đoàn viên thanh niên tìm hiểu về pháp luật. Từ đó thực hiện, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta đề ra. Về quốc phòng an ninh, đi đôi với việc thực hiện lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương. Quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng – an ninh đi vào nề nếp. Thể hiện quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh ổn định nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, tích cực chủ động chỉ đạo lực lượng vũ trang tham gia phòng chống bão lũ, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuân thủ đúng pháp luật, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và buôn lậu được thực hiện tương đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đã trở thành cuộc đấu tranh của toàn dân. Hệ thống tổ chức và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, buôn lậu được củng cố, tăng cường. Nhiệm vụ phòng chống ma túy, buôn lậu được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 2. Đặc điểm tình hình thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh. Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 62.000 thanh niên đang sinh sống trên địa bàn, trong đó 42.000 thanh niên thuộc tỉnh đoàn quản lí. Gồm các đối tượng: thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên trường học, thanh niên công nhân viên chức, lực lượng vũ trang. Đây là lực lượng đóng góp quan trọng trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, đóng trên địa bàn. Nắm bắt được điều đó, Thị Đoàn đã có nhiều biện pháp thu hút và tập hợp thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên ra nhập tổ chức Đoàn. Nhưng vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động… đã làm cho một số cơ sở Đoàn thiếu sực sống, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và hoạt động của thanh thiếu nhi.Bên cạnh đó, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp. Vấn đề việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội đã có tác động không nhỏ đến tâm tư tình cảm, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ. Một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên mới lớn, thiếu từng trải, chưa tạo dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, chưa kiên định, chưa kiên trì mục tiêu phấn đấu hoặc có lối sống thực dụng, lệch lạc, ích kỉ hoặc thờ ơ với sinh hoạt chính trị, không quan tâm đến cuộc sống cộng đồng, không tham gia đến công tác xã hội, dễ mắc vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tham gia lao động tự do thanh niên từ các vùng nông thôn đến thành phố ngày càng lớn, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Đoàn, phải tìm ra phương thức phù hợp để thu hút, tập hợp thanh niên các khu vực này, lôi cuốn họ vào các hoạt động thiết thực, bổ ích. Qua đó giáo dục lí tưởng, đạo đức lối sống, phát huy khả năng của họ phục vụ sự nghiệp phát triển chung của đất nước. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH TỪ NĂM 2008 - 2010 1. Tình hình tổ chức Đoàn - Hội – Đội 1.1 Về số lượng, chất lượng Trong 3 năm qua thị Đoàn thanh niên thị xã Cẩm Phả đã có những bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và tổ chức bộ máy. Công tác cán bộ được chú trọng và đã có nhiều các phong trào lớn thường xuyên diễn ra. Thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả tuổi từ 15 – 30 hiện có 42.000 thanh niên thuộc thị Đoàn quản lí. Gồm các đối tượng: thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên trường học, thanh niên công nhân viên chức, lực lượng vũ trang. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 22 cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc, chất lượng tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố. 100% các cơ sở Đoàn đều tham gia nhiệt tình, sôi nổi vào các hoạt động, phong trào do thị Đoàn và Đoàn cấp trên phát động. Công tác cán bộ được quan tâm, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ Đoàn. Đối với công tác đoàn viên: Ban Thường vụ Thị đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở và triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, thực hiện tốt phát triển đoàn viên mới nhân dịp các ngày lễ lớn. Các sự kiện chính trị quan trọng như: lớp đoàn viên 26/3, lớp đoàn viên tháng thanh niên, lớp đoàn viên Hồ Chí Minh… Các cán bộ Đoàn cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi nhằm tiêu biểu các thanh niên điều hành tiên tiến. Qua đó góp phần nâng cao kỹ năng nhiệm vụ cũng như việc tuyên truyền sâu rộng trên đông đảo đoàn viên thanh niên. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền toàn thể mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được quan tâm, số lượng và chất lượng đoàn viên luôn phát triển. 1.2. Tổ chức bộ máy + Ban chấp hành thị đoàn thanh niên gồm: 11 đ/c + Ủy viên ban thường vụ có 11 đ/c ( 1 đ/c bí thư, 1 đ/c phó bí thư) +Cán bộ chuyên trách gồm: 8 đ/c 1.3. Những hoạt động lớn thường xuyên diễn ra của Đoàn thanh niên Thị xã Cẩm Phả trong năm 2008 – 2010. - Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống như tổ chức mít tinh, gặp mặt các nhân chứng lich sử, diễn đàn “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, các buổi sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… - Giáo dục lối sống, nếp sống cho thanh niên, giúp thanh niên hiểu biết hơn về pháp luật. Các câu lạc bô “Tuổi trẻ với pháp luật”, các mô hình “Thanh niên xung kích an ninh” , “hội thi an toàn giao thông” duy trì hoạt động sôi nổi và ngày càng phát triển. - Phong trào “Thi đua tình nguyện, xây dựng bảo vệ tổ quốc” được cụ thể hóa bằng việc thực hiện có hiệu quả chương trình tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. - Phong trào thanh niên thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ thông qua các phong trào “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, các hội nghị, hội thi “Học sinh thanh lịch”, “Tuổi trẻ sáng tạo”… được tổ chức hàng năm, được đông đảo đoàn viên thanh niên sôi nổi hưởng ứng. - Phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động, sáng tạo được đẩy mạnh trong Đoàn viên thanh niên. Nhằm rèn luyện lực lượng thanh niên xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. - Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội”, “Thanh niên với mùa hè xanh”, “thanh niên tình nguyện”. Đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng khó khăn được triển khai sâu rộng với nội dung hình thức và biện pháp cụ thể, thiết thực đã khẳng định bản chất xung kích cách mạng, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và phát triển thị xã Cẩm Phả văn minh hiện đại. - Các hoạt động như: Câu lạc bộ, điểm vui chơi, điểm văn hóa, các cuộc thi tại địa phương. Và các hoạt động “ Thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả. - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao cũng diễn ra thường xuyên, sôi nổi. 2. Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Tập hợp đoàn kết thanh niên có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng của tổ chức Đoàn – Hội – Đội. Xác định được điều đó Ban thường vụ thành đoàn thanh niên đã tiến hành xây dựng hoạt động các phong trào nhằm lôi cuốn và thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia. Trong 3 năm qua, từ năm 2008 đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, tổ chức được rất nhiều hoạt động và phong trào ý nghĩa chiến lược quan trọng trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên giai đoạn hiện nay, cụ thể các phong tròa đó là: 2.1. Đưa thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội – Đội Đây là một phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn luôn xác định là khâu then chốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác cán bộ của Đoàn được chú trọng từ việc tham mưu lựa chọn cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào đến việc bồi dưỡng thường xuyên và công tác quy hoạch cán bộ. Trong nhiệm kì, đã có nhiều cán bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở trưởng thành chuyển sang công tác Đảng, chính quyền. Thông qua các kì Đại hội, cơ bản đã kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở theo hướng ngày càng chuẩn hóa, trẻ hóa cán bộ. Làm tốt công tác tham mưu cấp Ủy Đảng, chính quyền để có được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Ủy Đảng. Bên cạnh đó chính quyền các phường, xã luôn tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt như: cơ sở vật chất, kinh phí giành cho tổ chức Đoàn hoạt động, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong các phong trào, xây dựng chi đoàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn. Được sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ của các cấp ủy BCH cụ thể hóa nội dung, chương trình hoạt động phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành. Để xây dựng Đoàn – Hội – Đội vững mạnh cần: Chú trọng xây dựng các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở về số lượng, chất lượng, về mô hình hoạt động. Tăng cường giáo dục Đoàn viên, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và công tác tập hợp thanh niên vào tổ chứ Hội thong qua các tổ, đội, nhóm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Xây dựng nguồn lực cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động. Tăng cường công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Ngoài ra còn cần chú trọng công tác phát triển Đoàn viên trẻ.Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ then chốt, là chiến lược quan trọng mang tính kế thừa và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cụ thể là công tác phát triển Đảng viên trẻ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, được đoàn cơ sở rất chú trọng và đã đạt được nhiều tiến bộ về chất lượng và số lượng. Công tác phát triển Đảng viên trẻ là trách nhiệm của mỗi cơ sở Đoàn, của tổ chức Đoàn. Đây cũng là trách nhiệm của tổ chức Đảng, Đảng ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng cũng là một chức năng của tổ chức Đoàn.Là “Đội hậu bị tin cậy của Đảng, cánh tay đắc lực của Đảng”. Thị đoàn Cẩm Phả đã và đangkhông ngừng nỗ lực đổi mới và tự khẳng định mình, phát huy tiềm năng sức mạnh tươi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đơn vị theo chức năng, bổn phận của mình để giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là tổ chức tin cậy của Đảng. 2.2. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào “Năm xung kích” và “Bốn đồng hành” 2.2.1. Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” -Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Tổ chức các hoạt động ra quân đầu xuân. Chỉ đạo các chi đoàn, đội thanh niên xung kích tích cực tuyên truyền, vận động Đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên lao động nạo vét kênh mương, trồng cây xanh cải thiện môi trường và tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Hưởng ứng lễ phát động ra quân “Tháng thanh niên năm 2010” và tiếp tục lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Hưởng ứng và triển khai đợt thi đua do TW Đoàn phát động “Tuổi trẻ chung tay xóa nhà dột nát cho người nghèo” đã từng bước đạt được kết quả. Phối hợp với Mặt trân tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của Mặt trận tổ quốc thành phố vận động nhân dân hỗ trợ ngày công. Trong 6 tháng đầu năm 2009, đang xây, sửa 3 nhà thuộc hộ nghèo. - Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng, Ban thường vụ Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Đoàn viên thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhằm đóng góp sức trẻ vào công cuộc bảo vệ tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện. - Xung kích thực hiện cải cách hành chính: Công tác tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính trong thanh niên, xây dựng người cán bộ “Cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư”, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống lãng phí được đẩy mạnh trong tổ chức Đoàn. Đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên công chức, viên chức, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ, không ngừng nâng cao ý thức phê và tự phê, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn viên thanh niên chủ động nắm bắt các thông tin cần thiết, xây dựng các chuyên đề về cải cách hành chính về lề lối làm việc nhằm đáp ứng tốt hơn nữa đòi hỏi của công việc. - Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội: Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “Mỗi Đoàn viên thanh niên một ý tưởng sang tạo”. Ban thường vụ Đoàn đã phát động và triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên phong trào “Sáng tạo trẻ” sâu rộng trong toàn xã. Khuyến khích thanh niên nông thon tích cực tham gia phong trào sản xuất kinh doanh, hưởng ứng phong trào “Bốn mới”, Đoàn xã đã tham mưu cho Thành Đoàn, tỉnh Đoàn xây dựng một mô hình chăn nuôi thủy sản hơn 4.000m2 do dự án trung tâm thủy sản Tỉnh hỗ trợ. Thanh niên công chức, viên chức thi đua học tập, nâng cao chất lượng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kĩ thuật mới, thanh niên trường học thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ thong tin nhằm phục vụ tốt hơn cho học tập và công tác. - Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế: Hòa nhập xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, Ban thường vụ đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nhằm bắt kịp với sự phát triển của xã hội. Công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới chủ yếu được đẩy mạnh trong Đoàn viên thanh niên cơ quan – Trường học – nông thôn… 2.2.2. Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp” - Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ: Nhằm giúp Đoàn viên thanh niên không ngừng nâng cao trình độ, Ban thường vụ Thị xã đã chỉ đạo các chi Đoàn phát động các phong trào thi đua học tập, với phương châm “Học bất cứ nơi đâu, học bất cứ lúc nào” , Phong trào học tạp được Đoàn viên tích cực hưởng ứng. Đoàn viên thanh niên khối cơ quan – trường học luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo trong học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tham gia cải tiến khoa học kĩ thuật, tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và năng xuất lao động “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phát huy tính sáng tạo “sáng kiến cải tiến kĩ thuật”. Đoàn viên thanh niên trường học tích cực tham gia các câu lạc bộ khuyến học, khuyến tài, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ. Đoàn đơn vị trường học luôn quán triệt tuyên truyền Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không” nhằm nâng cao chất lượng học, đào tạo chuyên môn giúp các bạn trang bị những kiến thức cần thiết. Năm 2010 vừa qua hoạt động khuyến học của thị xã Cẩm Phả đã thành ý thức và việc làm thường xuyên từ các cấp Ủy đảng đến các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội và mọi người dân trên địa bàn. Cả 16/16 phường xã có tổ chức hội, 90% khu phố, thôn bản có hoạt động khuyến học, gần 100 doanh nghiệp và 100% các trường học trên địa bàn có chi hội khuyến học. Công tác khuyến học đã thành phong trào sâu rộng để xây dựng gia đình hiếu học, đã duy trì thành nếp việc tuyên dương động viên học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Cuộc vận động "Ba đỡ đầu" do trường phát động đã được đông đảo các tổ chức xã hội , các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hưởng ứng. Nếu năm 2008 thị xã có gần  5 ngàn gia đình được công nhận gia đình hiếu học thì năm 2010 đã có trên 10 ngàn 600 gia đình đạt danh hiệu 3 cấp này, trong đó cấp trường có 1536 gia đình, có 56 chi hội khu dân cư và hội khuyến học trường học đạt danh hiệu đơn vị tiêu biểu xuất sắc. Hoạt động khuyến học còn có tác dụng tác động vào kết quả công tác giáo dục của thị xã, ở các mặt, từ tỷ lệ học sinh lên lớp, thi tốt nghiệp, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng mỗi năm một cao. Nó còn tác dụng vào các danh hiệu trường tiên tiến, trường chuẩn quốc gia trên địa bàn Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2010 thị xã Cẩm Phả đã rút ra những kinh nghiệm để năm 2010 đạt chỉ tiêu đến năm 2011 có 3% dân số là hội viên, 25 % hộ gia đình đạt danh hiệu hộ gia đình hiếu học, 6% các cơ sở hội đạt vững mạnh. Hội nghị tổng kết đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của trên 50 tập thể và cá nhân xây dựng quỹ khuyến học thị xã năm 2009 với số tiền gần 130 triệu đồng - Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm: Nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, Ban chấp hành Đoàn đã chú trọng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng đề án Đoàn viên thanh niên có cơ hội tham gia phát triển kinh tế, Ban chấp hành Đoàn đã tiếp nhận 2 tổ tiết kiệm vay vốn từ hội phụ nữ tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên tiếp cận vốn, góp phần giải quyết các vấn đề việc làm đối với đoàn viên thanh niên. Ban thường vụ Đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp các thông tin cần thiết cho Đoàn viên thanh niên về những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế trên địa bàn, không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn và Đoàn thanh niên về vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế. Đồng thời các cơ sở Đoàn cũng kịp thời nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên nhằm có những kiến nghị, đề xuất kịp thời. - Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần: Nhằm giúp Đoàn viên thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Ban thường vụ Đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn tham gia vào tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao. Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và xuân Canh Dần 2010. Ban chấp hành Thị xã đã tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các khu dân cư trên địa bàn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia và quần chúng nhân dân tham dự. - Đồng hành với thanh niên trong phát triển kĩ năng xã hội: Nhằm giúp thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, các chi đoàn đã chú trọng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên như kiến thức về kinh tế xã hội, kỹ năng xây dựng kế hoạch và việc làm, kỹ năng giao tiếp, ứng sử có văn hóa nhằm tăng khả năng thích ứng và hội nhập thanh niên trong thời đại mới. Các nội dung này được lồng ghép và thực hiện thường xuyên trong buổi sinh hoạt chi Đoàn, các lớp tập huấn, các hoạt động giao lưu… Công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là một trong các nội dung quan trọng được Ban chấp hành quan tâm đẩy mạnh. Phối kết hợp với ban văn hóa xã hôi, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên. 2.3. Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các cuộc thi. Cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút được hơn 100 bài dự thi của đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” được thị Đoàn tổ chức thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Tổ chức tặng quà, thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Hàng năm Thị Đoàn còn tổ chức rất nhiều cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên như: Cuộc thi bí thư chi đoàn giỏi cấp Thị xã, thu hút 11 bí thư chi đoàn của các Huyện, các đơn vị nhà trường tham gia. Qua cuộc thi đã góp phần nâng cao kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn địa phương. Cuộc thi “Giọng hát hay” cũng được tổ chức chào mừng ngày 26/3/2010, đã thu hút đông đoàn viên thanh niên tham gia và đông khan giả là những đoàn viên thanh niên cổ vũ. Năm giọng hát hay nhất đi thi cấp tỉnh và bổ sung thêm vào đội tuyên truyền, đội văn nghệ của thị xã. Ngoài ra còn rất nhiều cuộc thi về thể thao như : Giải cầu lông trẻ, giải bong đá, bong chuyền… Được rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. 2.4. Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua văn hóa- văn nghệ thể dục thể thao Hoạt động văn hóa văn nghệ giao lưu, hội diễn, cắm trại… thu hút được 90% đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động thể dục thể thao đặc biệt là bóng đá, bóng chuyền và cầu lông qua các giải đấu theo phường, đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia. Các chương trình văn nghệ, hội trại thanh niên mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước đã tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh của tuổi trẻ, đóng vai trò thiết thực trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở cơ sở. Việc duy trì các nhóm tuyên truyền cách mạng và tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ đã góp phần đinh hướng thị hiếu hưởng thụ âm nhạc trong tuổi trẻ. Trong nhiệm kì vừa qua, Thị xã đã tổ chức rất nhiều hoạt động với các hình thức diễn đàn, hội nghị, hội trại, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật, và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hàng năm đông đảo Đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Từ những hoạt động trên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị xã Cẩm Phả đã đưa các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên vào từng phong trào, hoạt động cụ thể, nhằm tập hợp lực lượng thanh niên. Kết quả cho thấy thông qua các hoạt động giáo dục đã thu hút được nhiều Đoàn viên thanh niên tham gia, Vì vậy cần tích cực đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục để xây dựng nếp sống mới, lối sống văn hóa và thu hút đoàn viên thanh niên. PHẦN THỨ BA ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 1. Thuận lợi Là một Thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, được sự quan tâm của Tỉnh từ đó nâng cao dân trí, đường giao thông đi lại dễ dàng, kinh tế cũng phát triển hơn. Việc thu hút tập hợp thanh niên được tiếp cận với nhiều hoạt động, thông tin giải trí nâng cao tầm hiểu biết, vì vậy thanh niên năng động hơn tham gia các hoạt động Đoàn nhiệt tình sôi nổi hơn, đưa phong trào Đoàn ngày một đi lên. Có nhiều tài nguyên than đá nên thường xuyên trao đổi, buôn bán cho các vùng khác trong cả nước nên nâng cao kinh tế và mở rộng mối quan hệ trong nước và quốc tế nhờ xuất khẩu than. Nâng cao được đời sống người dân. 2. Khó khăn Địa hình Thị xã Cẩm Phả chạy dài nên khó khăn trong việc giao lưu giữa các huyện với nhau. Một số huyện còn nghèo, đời sống vật chất không đủ đáp ứng cuộc sổng của người dân nên không mấy chú trọng đến đời sống văn hóa văn nghệ, tinh thần. Do đó trình độ học vấn của mộ số thanh niên còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu, chưa tiếp cận được cái mới so với thanh niên thành thị dễ bị lôi kéo xa vào tệ nạn xã hội. Do điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên phần lớn thời gian trong ngày tập trung làm việc lao động kiếm thêm thu nhập. Tạo ra khó khăn không nhỏ đối với công tác tập hợp Đoàn kết thanh niên của Thị xã. Tổ chức Đoàn còn non trẻ nên phong trào lớn của Đoàn chưa có sức lan tỏa đến toàn bộ Đoàn viên thanh niên, chất lượng cũng chưa đi vào chiều sâu, đã có mô hình điển hình nhưng chưa được nhân rộng kịp thời. Do một số cán bộ còn hạn chế về trình độ, nghiệp vụ, chưa đủ sức thuyết phục để tập hợp đoàn kết thanh niên. Một số nơi sự phối hợp giữa các ban nghành, tổ chức chính trị xã hội thiếu đồng bộ, chưa tạo cơ hội cho thanh niên hoạt động, kinh phí và phương tiện còn hạn chế. Công tác quản lí đoàn viên thanh niên chưa chặt chẽ, công tác phát triển Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên còn hạn chế dẫn đến tỉ lệ tập hợp thanh niên vào Đoàn, Hội còn thấp. Việc luân chuyển thường xuyên dẫn đến đội ngũ cán bộ Đoàn thiếu ổn định. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường xuyên nên kĩ năng nghiệp vụ còn hạn chế. Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền chưa kịp thời, thiếu sự lãnh đạo sát sao với tổ chức đoàn và phong trào thanh niên. II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH. Trên cơ sở thực tiễn và nghiên cứu thực trạng công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh và việc xác định được nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thời gian tới. Để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh em xin đề xuất một số ý kiến sau: 1. Biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tổ chức cán bộ: 1.1. Về công tác tổ chức Cần củng cố nâng cao chất lượng tổ chức của các cơ sở Đoàn ở cấp chi đoàn. Chủ động tổ chức thực hiện cs hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chăm lo đến lợi ích chính đáng của tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên. Xây dựng mối quan hệ Đảng – Đoàn với thanh niên ngày càng mật thiết. Đặc biệt cần củng cố chất lượng cơ sở Đoàn ở vùng sâu, vùng xa, đủ sức làm nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh thiếu nhi, trong công tác Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và phụ trách đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh phát triển Đoàn viên mới, chú ý đến chất lượng và chỉ tiêu được giao. Nâng cao chất lượng Đoàn viên đặc biệt về phẩm chất chính trị, tính năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, tính tiên phong gương mẫu đối với thanh niên. Người đoàn viên phải là người bạn tốt của thanh niên, tấm gương tốt của thiếu nhi. Đổi mới công tác phát triển đoàn viên mới đúng theo quy trình, thủ tục. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động với nhũng nội dung và hình thức phong phú, đa dạng để lôi cuốn, thu hút thanh niên vào tổ chức. Lựa chọn cán bộ Đoàn viên có uy tín, có năng lực để tổ chức hoạt động. Có như vậy mới tập hợp được đông đảo thanh niên. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn, đảm bảo sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên, giữa đoàn viên với thanh niên. Phải duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở, duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết, điều lệ chất lượng công việc. Thường xuyên duy trì, tổ chức hoạt động 1 cách đều đặn và có nề nếp. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tế. Kiện toàn bộ máy Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 1.2. Về công tác cán bộ Đây là vấn đề có tính quyết định về sự thành bại của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Như Bác Hồ đã nói “ Cán bộ quyết định phong trao”, “Cán bộ nào phong trào ấy”. Chính vì vậy mà công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là rất cần thiết. Cán bộ luôn đi đầu là gốc của phong trào, gương mẫu để lôi cuốn thanh niên vào tổ chức. Để người cán bộ có thể làm được điều đó thì phải được trang bị những kĩ năng, nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội, phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và có uy tín trong hoạt động, trong mọi phong trào. Bên cạnh đó, người cán bộ Đoàn phải có khả năng và năng lực tổ chức quản lý tốt nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Đi sâu vào thực tế để tìm hiểu đặc biệt hơn cả là phải biết chăm lo đến lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Hiện nay trên địa bàn thị xã Cẩm Phả công tác cán bộ ở một số huyện còn thiếu và yếu, vì nhiều yếu tố cơ sở vật chất, điều kiện đường xá đi lại khó khăn, nguồn cán bộ chưa được quan tâm, chú trọng dẫn đến còn gặp nhiều khó khăn khi thiếu khuyết và luân chuyển. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chưa được đáp ứng với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới vì thế công tác cán bộ chưa cao. Cần thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cả về số lượng và chất lượng. Cần phải tăng cường công tác cán bộ đoàn chuyên trách ở địa phương. Phải đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn từ cấp cơ sở trở lên. Cần phải xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội để họ yên tâm công tác. Tổ chức phân công phụ trách công việc phù hợp với khả năng, năng lực, sở trường và trình độ của cán bộ, như vậy thì mới phát huy tốt trong công tác, trong hoạt động. Công tác cán bộ còn được coi trọng nhất là cán bộ chi đoàn, chi hội là người trực tiếp, tiếp xúc, hoạt động cùng với đoàn viên thanh niên, tổ chức thực hiện phong trào. Vì vậy công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ là rất quan trọng. Thông qua các phong trào hanh động để phát hiện được những thanh niên tiên tiến, điển hình có năng lực trong công tác thanh niên đã trải qua quân ngũ chưa vào nguồn cán bộ ở chi đoàn và đoàn cơ sở. 1.3. Về chính quyền và đoàn thể xã hội Thanh niên là một bộ phận đặc thù, là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống: Kinh tế - Xã hội – Văn hóa nói chung và của Thị xã Cẩm Phả nói riêng. Do đó họ có mặt trên tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề và mọi đoàn thể trong toàn Thị xã. Như vậy việc giáo dục thanh niên trên phạm vi toàn xã hội thì tất cả các ngành, Đoàn thể và tổ chức xã hội đều phải coi đó là nhiệm vụ của mình. Các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội Thị xã Cẩm Phả cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với tổ chức Đoàn trong toàn huyện để thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức. 2. Đề xuất một số phương thức nhằm nâng cao hiêu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 2.1. Biện pháp trước mắt - Cần làm tốt công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền về kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động. Tăng cường mối quan hệ phối kết hợp với các tổ chức và đoàn thể, các tổ chức xã hội, làm công tác nhân đạo, từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quỹ tình thương ở cơ sở. - Ban chấp hành Thị Đoàn cần bám sát nhiệm vụ của từng cơ sỏ và sự chỉ đạo của cấp Đảng ủy, chính quyền. - Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị mở rộng trên địa bàn xã cho Đoàn viên thanh niên tăng cường mở rộng giao lưu trên mọi lĩnh vực. - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Năm xung kích”, “Bốn đồng hành” và cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Khuyến khích đoàn viên thanh niên mạnh dạn tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo do Ủy ban xã đề ra, tham gia rèn luyện sức khỏe và phòng chống các tệ nạn xã hội. - Tổ chức Đoàn phối hợp với trung tâm văn hóa tổ chức thường xuyên các hoạt động tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên của các huyện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu học hỏi lẫn nhau, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. - Công tác tuyên dương, khen thưởng với cán bộ đoàn cơ sở cũng như đoàn viên thanh niên phải kịp thời. 2.2. Biện pháp chiến lược Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ từ xã tới chi đoàn. Phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua lao động sáng tạo và học tập trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức, thành lập các câu lạc bộ như bóng đá thanh niên, bóng chuyền, cầu lông… nhằm thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn. Ngoài ra còn cần tạo điều kiện cho thanh niên có những địa điểm sinh hoạt, giải trí, thể dục thể thao… Từ đó làm thanh niên muốn vào Đoàn để sinh hoạt Đoàn và được vui chơi. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiên kế hoạch của cơ sở đoàn, xây dựng cơ sở Đoàn hoạt động có hiệu quả. Cần kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích các tập thể, các các nhân và các đoàn viên thanh niên tích cực hoạt động, có thành tích xuất sắc trong hoạt động các phong trào. Để tạo không khí thi đua tích cực trong các chi đoàn. Tổ chức Đoàn cần tăng cường các hoạt động gây quỹ để có thêm kinh phí cho hoạt động của Đoàn làm cho hoạt động của Đoàn diễn ra nhiều hơn và có hiệu quả hơn. Như các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền, hoạt động nhân đạo, từ thiện… III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 1. Đối với cấp ủy Đảng Tổ chức Đảng cần có chủ trương cụ thể về tổ chức quán triệt một cách sâu sắc các nghị quyết Trung Ương, Tỉnh, Thị xã về công tác thanh niên. Cần xây dựng những chương trình mang tính chiến lược cho thanh niên. Đảng cần quan tâm hơn nữa đến tổ chức Đoàn, tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên có sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực. Đảng cần thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên và quy chế về đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Đề nghị Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên có nguồn kinh phí để tổ chức. Giao cho thanh niên đảm nhận các công trình, mô hình để Đoàn viên khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. 2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể Các cấp chính quyền cần đầu tư hơn nữa để Đoàn viên thanh niên có nơi sinh hoạt, có biện pháp nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, Đảng viên đối với tổ chức Đoàn. Chỉ đạo tổ chức Đoàn xây dựng các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên nhằm làm cho tổ chức Đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chính quyền cần có sự lãnh đạo một cách tập trung, thống nhất, tạo việc làm cho những người dư thừa, nhất là Đoàn viên thanh niên. Cần có chính sách hỗ trợ kinh phí hàng năm để mở lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội cho đội ngũ cán bộ. Cần quan tâm đến việc thực hiện luật thanh niên, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho công tác thanh niên, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Cần chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch sao cho phù hợp với thực tiễn phong trào Đoàn ở địa phương. Duy trì chế độ giao ban và thông tin báo cáo hai chiều. 3. Đối với các cấp bộ Đoàn Đề nghị Đoàn cấp trên tư vấn, tạo việc làm cho Đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ chính sách tạo nguồn vốn để Đoàn viên, thanh niên có kinh phí để phát triển kinh tế. Phải quán triệt nghị quyết sâu sắc và nâng cao vai trò đúng đắn, khả năng cách mạng của thanh niên từ đó bồi dưỡng thế hệ trẻ thành lớp có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao, tổ chức thanh niên là lực lượng chính trị của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục nhận thức, giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng, lí tưởng hoài bão của thanh niên. Tổ chức động viên thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và bảo vệ tổ quốc. Đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ mật thiết giữa tổ chức Đoàn, với đông đảo thanh niên. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên nhưng phải đảm bảo người có phẩm chất, đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực tiêu biểu trong thanh niên. Kiên trì lãnh đạo xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị xã Cẩm Phả vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn để thực sự là tổ chức chính trị của thanh niên, làm lực lượng xung kích, làm đội dự bị tin cậy của Đảng, làm nòng cốt trong mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, là người dìu dắt thiếu niên nhi đồng. Đa dạng hóa mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên cùng với việc đẩy mạnh các phong trào do Đoàn tổ chức. Tỉnh Đoàn cần đề xuất với thường trực tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh mở lớp đào tạo cán bộ cơ sở, cần chú ý đến việc đi thăm quan các mô hình thực tế. KẾT LUẬN Đất nước ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, đó là bước đi khó khăn của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta để đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và bước đầu thu được những thành tựu đáng kể. Những thành quả cách mạng ấy, những thành tựu ấy ngày nay vẫn đang được tuổi trẻ cả nước kế thừa và phát triển. Tuổi trẻ đang ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế xã hội. Góp sức vào việc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả. Em nhận thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Tỉnh đoàn, sự phối hợp của các ngành đặc biệt là sự cố gắng của Đoàn viên thanh niên. Nên công tác tập hợp đoàn kết thanh niên tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có nhiều kết quả tốt. Công tác phát triển Đoàn viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ đó mà số lượng các chi đoàn, cơ sở Đoàn được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên công tác tập hợp đoàn kết thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế do Thị xã Cẩm Phả đang trong quá trình phát triển, kinh tế hội nhập, cơ chế mở cửa nên kéo theo rất nhiều các tệ nạn xã hội. Sinh hoạt chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, chưa đổi mới, chưa đa dạng. Qua thời gian học tập tại trường và nghiên cứu chuyên đề “Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh” với sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện mọi mặt của ban thường vụ, các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn cùng với sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập và nghiên cứu tài liệu. Đã giúp em nắm bắt, hiểu sâu hơn về tình hình hoạt động của tổ chức Đoàn ở địa phương. Em hi vọng với việc nghiên cứu chuyên đề “Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh” đóng góp một phần vào đổi mới các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Thị xã. Sẽ thu hút được nhiều thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn hơn. Đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thị xã hòa chung với cả nước. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã truyền thụ cho em những kiến thức để em hoàn thành chuyên đề và sẽ áp dụng trong quá trình công tác sau này. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Lại Thị Thu Hương trong quá trình em viết chuyên đề và hoàn thành chuyên đề của mình. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng quan tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuyển tập Lênin-Nxb Tiến Bộ - 1977 Lênin "bàn về thanh niên", Nxb Hà Nội - 1981 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên - Nxb Thanh Niên - 1980 Tổng quan về công tác thanh niên - Nxb Thanh Niên - 2005 Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các năm 2008 - 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ Đoàn năm 2010 của Đoàn thanh niên thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam "Giáo trình tâm lý học" và phương pháp luận công tác thanh niên - 2005 Tuổi trẻ Quảng Ninh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh, thực trạng và giải pháp.doc
Luận văn liên quan